Sony | VPCEH2C5E | Sony VPCEH2C5E VAIO EH Series 15 Inne

4-297-290-41(1)
Przepisy bezpieczeństwa
i informacje na temat
pomocy technicznej
Reglementări privind
siguranţa şi informaţii
de asistenţă
PL
Spis treści
Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania
i zgodności z przepisami .....................................................5
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN ...............12
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN..............14
Informacje o zgodności z przepisami dotyczące
interfejsu BLUETOOTH......................................................15
Gwarancja .........................................................................16
Usługi pomocy technicznej firmy Sony .............................22
RO
Cuprins
Ghid de reglementări privind siguranţa .............................27
Ghid de reglementări privind reţelele LAN fără fir .............34
Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir ............36
Ghid de reglementări privind BLUETOOTH.......................37
Garanţie .............................................................................38
Servicii de asistenţă Sony .................................................44
3
Informacje o zasadach bezpiecznego
użytkowania i zgodności z przepisami
PL
Informacje o komputerze VAIO
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Ostrzeżenie: To urządzenie musi być uziemione. (Nie dotyczy to produktów z wtyczką
o dwóch bolcach).
Wyłączenie komputera za pomocą przycisku zasilania lub włącznika zasilania nie
powoduje całkowitego odłączenia go od gniazdka sieci elektrycznej. Aby całkowicie
odłączyć komputer, należy wyjąć z niego wtyczkę zasilacza lub odłączyć kabel
zasilający od gniazdka sieci elektrycznej. Gniazdko sieciowe powinno być zamontowane
w pobliżu komputera i łatwo dostępne.
Otwarcie obudowy lub rozmontowanie urządzenia albo któregokolwiek z jego
akcesoriów z jakiegokolwiek powodu może doprowadzić do powstania uszkodzeń,
które nie są objęte gwarancją.
W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno samodzielnie otwierać obudowy
urządzenia. Wszystkie czynności serwisowe może wykonywać wyłącznie
wykwalifikowany personel.
W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wolno wystawiać komputera
ani żadnego z jego akcesoriów na działanie wilgoci.
Nie wolno doprowadzić do powstania zwarcia między końcówkami baterii ani narażać
ich na działanie płynów, np. wody, kawy czy soku.
Należy unikać umieszczania urządzenia w miejscach bezpośrednio narażonych na
działanie promieni słonecznych lub grzejników. Przegrzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie lub nawet pożar.
Jeśli komputer jest włączony, nie wolno blokować wyciągów powietrza ani otworów
wentylacyjnych.
Blokowanie otworów wentylacyjnych ogranicza obieg powietrza, co może
spowodować przegrzanie komputera, które może doprowadzić do odkształcenia się
obudowy, awarii lub niebezpieczeństwa zapalenia się komputera.
Należy przestrzegać poniższych zasad, aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza
oraz prawidłowe działanie komputera.
❑ Nie wolno kłaść włączonego komputera na powierzchniach pokrytych materiałami
(dywany, poduszki lub koce), w pobliżu zasłon lub na powierzchniach zakurzonych,
aby nie blokować otworów wentylacyjnych komputera. Komputer należy zawsze
kłaść na powierzchniach płaskich.
❑ Nie wolno korzystać z komputera ani zasilacza sieciowego w przypadku, gdy jest
owinięty lub przykryty materiałem. Zasilacz sieciowy musi być podłączany
w środowisku wolnym od kurzu.
❑ Przed włożeniem komputera do torby lub walizki wyłącz komputer i upewnij się,
że wskaźnik zasilania przestał świecić.
5
❑
❑
❑
❑
❑
Zanim weźmiesz komputer do rąk, upewnij się, że jest chłodny. Powierzchnia wokół
otworów wentylacyjnych może być bardzo gorąca.
Zaleca się, aby komputer nie był umieszczany bezpośrednio na kolanach użytkownika.
Temperatura spodniej części obudowy może znacznie wzrosnąć podczas normalnej
pracy, powodując dyskomfort, a nawet oparzenia.
Należy unikać kontaktu zasilacza ze skórą. Należy odsunąć zasilacz od ciała jeżeli się
nagrzeje i spowoduje uczucie dyskomfortu.
To urządzenie zostało zaprojektowane również pod kątem współpracy z układami
zasilania sprzętu informatycznego o napięciu międzyfazowym wynoszącym 230 V,
które są stosowane w Norwegii.
Umieszczenie komputera w pobliżu jakiegokolwiek innego urządzenia emitującego
promieniowanie elektromagnetyczne może doprowadzić do zniekształceń dźwięku
i obrazu.
Wyświetlanie obrazów 3D
❑
❑
Podczas wyświetlania obrazów 3D należy przestrzegać instrukcji zawartych
w podręcznikach dołączonych do komputera VAIO.
Podczas oglądania filmów lub obrazów trójwymiarowych u niektórych osób może
pojawić się uczucie dyskomfortu przejawiające się m.in. w zmęczeniu wzroku,
znużeniu lub mdłościach. Firma Sony zaleca, aby w przypadku oglądania filmów lub
obrazów trójwymiarowych stosować regularne przerwy na odpoczynek. Długość
i częstość takich przerw różni się w zależności od osoby. Każdy musi zatem
decydować o nich samodzielnie. W przypadku pojawienia się uczucia dyskomfortu
należy przerwać oglądanie filmów lub obrazów trójwymiarowych do momentu
ustąpienia objawów dyskomfortu i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
Należy również przeczytać podręczniki użytkownika innych urządzeń i oprogramowania
używanych z tym komputerem.
Wzrok małych dzieci (szczególnie w wieku poniżej sześciu lat) nadal się wykształca.
Przed dopuszczeniem małych dzieci do oglądania filmów lub obrazów trójwymiarowych
należy zatem skonsultować się z odpowiednim lekarzem (pediatry lub okulisty). Osoby
dorosłe powinny upewniać się, że małe dzieci przestrzegają powyższych zaleceń.
Dotyczy tylko notebooków VAIO
Należy zapoznawać się z ograniczeniami dotyczącymi użytkowania urządzeń
bezprzewodowych, jakie nakładają na pasażerów linie lotnicze, oraz stosować się do
nich.
Jeśli w danych liniach lotniczych korzystanie z komunikacji bezprzewodowej jest
zabronione, należy przed wejściem na pokład samolotu wyłączyć w komputerze
przełącznik WIRELESS. Jeśli komputer nie został wyposażony w przełącznik WIRELESS,
prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań i wybierz
odpowiednią opcję, aby wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe. Jeśli nagle
trzeba wyłączyć wszystkie funkcje bezprzewodowe, wyłącz komputer.
Fale radiowe mogą zakłócać funkcjonowanie wyposażenia samolotu, powodując poważne
następstwa.
6
Uwaga dotycząca światła laserowego
Stacja dysków optycznych w komputerze jest zaszeregowana jako CLASS 1 LASER
PRODUCT i spełnia normę bezpieczeństwa produktów laserowych IEC/EN 60825-1.
Uwaga: Czynności związane z naprawą i konserwacją komputera mogą być wykonywane
jedynie przez uprawnionych serwisantów firmy Sony. Niewłaściwa naprawa i użytkowanie
mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia.
Uwaga: Używanie funkcji sterowania, dokonywanie regulacji lub postępowanie według
procedur innych niż opisane w niniejszym przewodniku może doprowadzić do narażenia
się na niebezpieczne promieniowanie.
W przypadku wbudowanej stacji dysków optycznych
Uwaga: Otwarte urządzenie emituje widzialne i niewidzialne promieniowanie w klasie 3B.
Należy unikać bezpośredniego narażenia na działanie promienia.
-
PL
Moc maksymalna: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Rozbieżność promienia: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Czas trwania impulsu: ciągła fala
Serie VPCSA, VPCSB i VPCSE z napędem DVD SuperMulti
Modele te są zaliczane do urządzeń typu CLASS 1 LASER PRODUCTS. Spełniają normę
bezpieczeństwa produktów laserowych IEC/EN 60825-1(2007).
Uwaga: Otwarte urządzenie emituje widzialne i niewidzialne promieniowanie w klasie 3B.
Należy unikać bezpośredniego narażenia na działanie promienia.
Moc maksymalna: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Rozbieżność promienia: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Czas trwania impulsu: ciągła fala
Uwaga: Czynności związane z naprawą i konserwacją komputera mogą być wykonywane
jedynie przez uprawnionych serwisantów firmy Sony. Niewłaściwa naprawa i użytkowanie
mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia.
Uwaga: Używanie funkcji sterowania, dokonywanie regulacji lub postępowanie według
procedur innych niż opisane w niniejszym przewodniku może doprowadzić do narażenia
się na niebezpieczne promieniowanie.
Etykieta przynależności do CLASS 1 znajduje się na spodzie obudowy notebooka, obok
numeru modelu.
-
Etykieta ostrzegawcza o przynależności do CLASS 3B jest umieszczona z tyłu tacki napędu
dysków optycznych.
7
W przypadku Serii VPCZ2 oraz komputerów VAIO z myszą
bezprzewodową VGP-WMS30
Serie VPCZ2 i VGP-WMS30 są zaliczane do urządzeń typu CLASS 1 LASER PRODUCT,
które spełniają normę bezpieczeństwa produktów laserowych IEC/EN 60825-1(2007).
Uwaga: Czynności związane z naprawą i konserwacją komputera mogą być wykonywane
jedynie przez uprawnionych serwisantów firmy Sony. Niewłaściwa naprawa i użytkowanie
mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia.
Uwaga: Używanie funkcji sterowania, dokonywanie regulacji lub postępowanie według
procedur innych niż opisane w niniejszym przewodniku może doprowadzić do narażenia
się na niebezpieczne promieniowanie.
W przypadku serii VPCZ2 we wnęce baterii może się znajdować następujące naklejka.
W przypadku serii VGP-WMS30 na dolnej ściance urządzenia może się znajdować
następująca naklejka:
Notebooki VAIO i komputery stacjonarne VAIO z zasilaczami
❑
❑
❑
❑
❑
❑
8
Konstrukcja notebooków VAIO przewiduje stosowanie wyłącznie oryginalnych baterii
firmy Sony. Dlatego też w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania posiadanego
notebooka VAIO należy używać tylko takich baterii. Ponadto zdecydowanie zaleca się
korzystanie z oryginalnego zasilacza firmy Sony, który znajduje się w zestawie razem
z komputerem VAIO.
Tego zasilacza można używać wyłącznie z produktami informatycznymi z rodziny
VAIO. Nie wolno wykorzystywać go do żadnych innych celów. Jeśli kabel zasilający
zasilacza dołączonego do komputera jest wyposażony w 3-wtykową wtyczkę, należy
bezwzględnie zadbać o odpowiednie uziemienie złącza.
W celu całkowitego odłączenia komputera od sieci elektrycznej należy odłączyć od
niej zasilacz. Gniazdko sieciowe powinno być zamontowane w pobliżu komputera
i łatwo dostępne.
Jeśli ograniczony pakiet akcesoriów zasilania (Limited Power Sources) zawiera złącza,
nie obejmuje złączy i.LINK, PC Card, monitora ani DVI.
Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom i uniknąć ryzyka pożaru komputera
podczas transportu, należy najpierw zamocować w odpowiednich miejscach wszystkie
dołączone pokrywy złączy i ochraniacze gniazd oraz umieścić baterię w jej wnęce
(jeśli jest wymienna).
Podróżując do Stanów Zjednoczonych i w granicach tego kraju, należy pamiętać,
że Departament Transportu Stanów Zjednoczonych opublikował niedawno nowe
przepisy dotyczące pasażerów mających przy sobie baterie litowe i litowo-jonowe.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html .
Tylko komputery stacjonarne VAIO
❑
❑
❑
❑
❑
Komputery stacjonarne VAIO są przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
Zestawy niektórych modeli zawierają kable zasilające uwzględniające specyfikę
różnych krajów. Należy wybrać spośród nich kabel odpowiedni dla kraju, w którym
komputer będzie użytkowany.
W celu całkowitego odłączenia komputera stacjonarnego VAIO od sieci elektrycznej
należy odłączyć kabel zasilający.
Gniazdko sieciowe powinno być zamontowane w pobliżu komputera i łatwo dostępne.
Jeśli ograniczony pakiet akcesoriów zasilania (Limited Power Sources) zawiera złącza,
nie obejmuje złączy i.LINK, PC Card, monitora ani DVI.
PL
Informacje o zgodności z przepisami
Firma Sony niniejszym zaświadcza, że opisywany produkt bez względu na to, czy zawiera
zestaw do łączności bezprzewodowej, obejmujący m.in. klawiaturę bezprzewodową, mysz
bezprzewodową i odbiornik sygnału bezprzewodowego, spełnia podstawowe wymagania
i inne właściwe postanowienia dyrektywy nr 1999/5/WE.
W celu uzyskania kopii deklaracji zgodności z dyrektywą o końcowych urządzeniach
radiowych i telekomunikacyjnych należy przejść na stronę: http://www.compliance.sony.de/.
Niniejszy produkt spełnia wymagania normy EN 55022 dla urządzeń klasy B oraz normy
EN 55024 dotyczących użytkowania w miejscach o przeznaczeniu mieszkaniowym,
komercyjnym i nieuciążliwym przemysłowym.
Testy produktu potwierdziły, że nie przekracza ono wartości granicznych określonych
w dyrektywie zgodności elektromagnetycznej w zakresie stosowania kabli połączeniowych
nie dłuższych niż 3 metry.
Komputery stacjonarne VAIO z zestawem do łączności
bezprzewodowej
Warunki użytkowania
W Norwegii, korzystanie ze sprzętu radiowego nie jest dozwolone w obszarze geograficznym
o promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund, Svalbard.
9
Uwagi dotyczące używania/usuwania
10
❑
Bateria (tylko w modelach z wymienną baterią)
❑ Niewłaściwe umieszczenie baterii może spowodować jej wybuch. Baterie należy
wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu lub analogiczne, zalecane
przez producenta. Zużytych baterii należy się pozbyć zgodnie z instrukcjami
producenta.
❑ Niewłaściwe obchodzenie się z baterią dołączoną do urządzenia grozi oparzeniem
chemicznym lub na skutek pożaru.
❑ Baterii nie wolno rozgniatać, rozmontowywać na części, podgrzewać do
temperatury powyżej 60°C ani wkładać do ognia.
❑ Zużyte baterie należy natychmiast poddać właściwej utylizacji.
❑ Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
❑ Nie wolno doprowadzić do powstania zwarcia między końcówkami baterii ani
narażać ich na działanie płynów, np. wody, kawy czy soku.
❑ Nie wolno używać baterii litowo-jonowych, które są uszkodzone lub z których
wycieka elektrolit.
❑ W niektórych krajach/regionach może być zabronione wyrzucanie baterii
litowo-jonowych razem z odpadami komunalnymi i biurowymi. Należy korzystać
z właściwego publicznego systemu zbioru odpadów.
❑
Bateria podtrzymująca pamięć
Niniejszy produkt VAIO jest wyposażony w wewnętrzną baterię podtrzymującą pamięć,
której z założenia nie trzeba wymieniać w całym okresie eksploatacji produktu.
W przypadku, gdy taka wymiana okaże się konieczna, należy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisu/pomocy technicznej firmy Sony.
❑
Baterie AA
❑ Zależnie od modelu zestaw komputera VAIO może zawierać różne akcesoria
zasilane bateriami AA. Sposób wkładania baterii opisano w instrukcji obsługi.
❑ Nie wolno używać baterii, które są uszkodzone lub z których wycieka elektrolit.
❑ Niewłaściwe ładowanie baterii, wrzucanie ich do ognia, używanie w połączeniu
z bateriami innego typu lub nieprawidłowe włożenie może doprowadzić do ich
wybuchu lub wycieku elektrolitu.
❑ Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami grozi oparzeniem chemicznym lub na
skutek pożaru.
❑ Baterii nie wolno rozmontowywać na części, podgrzewać do temperatury powyżej
60°C ani wkładać do ognia.
❑ Zużyte baterie należy natychmiast poddać właściwej utylizacji.
❑ Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
❑ Nie wolno doprowadzić do powstania zwarcia między końcówkami baterii ani
narażać ich na działanie płynów, np. wody, kawy czy soku.
❑ Po zakończeniu okresu eksploatacji baterii należy je poddać właściwej utylizacji.
❑ W niektórych krajach/regionach może być zabronione wyrzucanie baterii razem
z odpadami komunalnymi i biurowymi. Należy korzystać z właściwego publicznego
systemu zbioru odpadów.
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
PL
Utylizacja zużytych baterii (obowiązuje w Unii Europejskiej oraz
innych krajach europejskich o odrębnych systemach zbioru
odpadów)
lub
Na baterii lub na opakowaniu może znajdować się jeden
z symboli widocznych obok. Wskazuje on, że bateria
dołączona do produktu nie może być traktowana jako
odpad komunalny.
Na niektórych bateriach temu symbolowi może towarzyszyć
symbol chemiczny. Symbole chemiczne rtęci (Hg) i ołowiu
(Pb) są dodawane w przypadkach, gdy bateria zawiera
więcej niż odpowiednio 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Właściwa utylizacja baterii pomoże uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla
środowiska i zdrowia człowieka. Ponadto utylizacja przyczynia się do ograniczania zużycia
surowców naturalnych.
W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, poprawności działania lub
integralności danych wymagają stałego korzystania z dołączonej baterii, wymiana baterii
może być dokonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów.
W celu zapewnienia prawidłowego postępowania ze zużytą baterią po zakończeniu okresu
eksploatacji należy ją przekazać do punktu odbioru odpadów, który zajmuje się utylizacją
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku każdej baterii należy zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego
bezpiecznego wyjmowania jej z komputera. Baterię należy dostarczyć do punktu zbioru
odpadów zajmującego się utylizacją zużytych baterii.
Więcej informacji na temat utylizowania tego produktu lub baterii można uzyskać w lokalnym
urzędzie, u swojego usługodawcy odpowiedzialnego za odbiór odpadów komunalnych lub
w sklepie, w którym zakupiono produkt.
Producentem komputera jest firma Sony Corporation z siedzibą pod adresem: 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach zgodności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa produktu jest firma Sony Deutschland GmbH z siedzibą pod adresem:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. W przypadku kwestii dotyczących
napraw lub gwarancji należy skorzystać z listy adresów dołączonej w osobnych
dokumentach serwisowych lub gwarancyjnych.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
11
Przepisy dotyczące bezprzewodowej
sieci LAN
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną funkcjonalnością bezprzewodowych sieci LAN)
Bezprzewodowe sieci LAN — informacje o zgodności z przepisami
Moduł obsługi bezprzewodowych sieci LAN to dedykowane urządzenie radiowe
wykorzystujące standard łączności 802.11a/b/g/n opracowany przez organizację IEEE.
W zależności od modelu komputera VAIO z wbudowanego modułu obsługi
bezprzewodowych sieci LAN można korzystać w następujących krajach: Austria, Belgia,
Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.
Warunki użytkowania
Podczas korzystania z urządzenia odległość między monitorem LCD a użytkownikiem
powinna wynosić co najmniej 15 mm.
Korzystając z bezprzewodowej sieci LAN w standardzie IEEE 802.11b/g/n, można używać
kanałów 1–13 (2,4 GHz ... 2,4835 GHz) w komunikacji zarówno w zamkniętych
pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni, z następującymi ograniczeniami we Francji,
Włoszech i Norwegii:
12
❑
Francja: Podczas korzystania z produktu wewnątrz — wszystkie kanały bez żadnych
ograniczeń. Na zewnątrz — tylko kanały 1–6. Oznacza to, że w przypadku połączenia
równorzędnego (ang. peer-to-peer) z modułu obsługi sieci bezprzewodowej sieci LAN
można korzystać tylko na zewnątrz, jeśli w komputerze równorzędnym połączenie
zostanie skonfigurowane na autoryzowanym kanale (np. między 1 a 6). W trybie
infrastruktury przed skonfigurowaniem połączenia należy upewnić się, że punkt
dostępowy pracuje w kanale z przedziału 1–6.
❑
Włochy: Korzystanie z radiowych sieci komputerowych RLAN podlega następującym
regulacjom:
- w przypadku użytkowania prywatnego — zarządzeniu z dnia 1 sierpnia 2003 nr 259
(„Przepisy łączności elektronicznej”). Należy zwrócić szczególną uwagę na
postanowienia artykułu 104, na mocy którego na korzystanie z sieci RLAN trzeba
uzyskać ogólne pozwolenie, oraz postanowienia artykułu 105, które określa przypadki,
w których z sieci RLAN można korzystać bez zezwolenia;
- w przypadku dostarczania dostępu publicznego do sieci RLAN w ramach sieci i usług
telekomunikacyjnych, rozporządzeniu z dnia 28 maja 2003 roku z późn. zm. i artykułu
25 (ogólne pozwolenie na prowadzenie czynności związanych z sieciami i usługami
łączności elektronicznej) Przepisów łączności elektronicznej.
❑
Norwegia: Korzystanie ze sprzętu radiowego nie jest dozwolone w obszarze
geograficznych o promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund, Svalbard.
Korzystając z bezprzewodowej sieci LAN w standardzie IEEE 802.11a/n, kanałów z zakresu
częstotliwości od 5,15 GHz do 5,35 GHz i od 5,47 GHz do 5,725 GHz można używać
wyłącznie do komunikacji w zamkniętych pomieszczeniach, z następującymi ograniczeniami
obowiązującymi we Włoszech:
❑
PL
Włochy: Korzystanie z radiowych sieci komputerowych RLAN podlega następującym
regulacjom:
- w przypadku użytkowania prywatnego — zarządzeniu z dnia 1 sierpnia 2003 nr 259
(„Przepisy łączności elektronicznej”). Należy zwrócić szczególną uwagę na
postanowienia artykułu 104, na mocy którego na korzystanie z sieci RLAN trzeba
uzyskać ogólne pozwolenie, oraz postanowienia artykułu 105, które określa przypadki,
w których z sieci RLAN można korzystać bez zezwolenia;
- w przypadku dostarczania dostępu publicznego do sieci RLAN w ramach sieci i usług
telekomunikacyjnych, rozporządzeniu z dnia 28 maja 2003 roku z późn. zm. i artykułu
25 (ogólne pozwolenie na prowadzenie czynności związanych z sieciami i usługami
łączności elektronicznej) Przepisów łączności elektronicznej;
- w przypadku użytkowania prywatnego rozporządzeniu z dnia 12 lipca 2007 r.
Czasami korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN może być ograniczone przez właściciela
budynku lub władze danej organizacji, np. na pokładzie samolotu, w szpitalu bądź innym
miejscu, gdzie może zakłócić pracę innych urządzeń lub świadczenie usług i w związku
z tym prowadzić do powstania szkód. W przypadku wątpliwości dotyczących lokalnych
zasad korzystania z bezprzewodowej sieci LAN najlepiej przed włączeniem tej funkcji
zapytać o stosowne pozwolenie. Informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących
korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w sąsiedztwie osobistych urządzeń medycznych
(takich jak stymulator serca, aparat słuchowy itd.) można uzyskać u swojego lekarza lub
producentów tych urządzeń.
Zakłócenia
Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału telewizyjnego, co można ustalić
przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się wypróbowanie środków
zaradczych takich jak: zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej, zwiększenie
odległości między nadajnikiem a odbiornikiem lub zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy
lub doświadczonego serwisanta sprzętu RTV.
Wyłączenie odpowiedzialności
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia sygnału
radiowego lub telewizyjnego ani za żadne inne niepożądane skutki wynikające z wyboru
niewłaściwego kanału przez użytkownika. Wyeliminowanie zakłóceń spowodowanych
takim błędnym wyborem leży w wyłącznej gestii użytkownika.
13
Przepisy dotyczące bezprzewodowej
sieci WAN
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną funkcjonalnością bezprzewodowych sieci WAN)
Pasmo sygnału
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Warunki użytkowania
Podczas korzystania z urządzenia odległość między monitorem LCD a użytkownikiem
powinna wynosić co najmniej 15 mm.
Nie należy korzystać z bezprzewodowej sieci WAN w miejscach, które są podatne na
występowanie zakłóceń radiowych mogących stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika
i innych osób. Obejmuje to np.:
❑
Strefy, w których jest to zabronione przez prawo. W takich miejscach należy
przestrzegać wszystkich specjalnych zasad i przepisów oraz stosować się do znaków
i informacji.
❑
Nie wolno korzystać z bezprzewodowej sieci WAN w miejscach, w których mogą
unosić się w powietrzu substancje potencjalnie wybuchowe. Nie wolno korzystać
z bezprzewodowej sieci WAN na stacjach paliw, w punktach serwisowych pojazdów,
w pobliżu składów paliw (strefy przechowywania i dystrybucji paliw), w zakładach
chemicznych ani w strefach detonacji ładunków wybuchowych.
❑
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN jest zabronione: w pobliżu urządzeń
medycznych i podtrzymujących życie (tzn. w szpitalach, prywatnych klinikach itd.).
Jest to spowodowane ryzykiem zakłócenia funkcjonowania urządzeń medycznych
przez fale radiowe.
❑
Samoloty — zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.
❑
Prowadzenie pojazdu.
Wyłączenie odpowiedzialności
Ze względu na specyfikę nadawania i odbierania fal w komunikacji bezprzewodowej
czasami może dochodzić do zagubienia danych lub opóźnień w ich przesyłaniu. Jest to
spowodowane różnicą w sile sygnału wynikającą ze zmiany cech drogi, po której
przemieszczają się fale.
Firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku opóźnień
lub błędów w wysyłaniu lub odbieraniu danych za pośrednictwem bezprzewodowej sieci
WAN ani za brak możliwości przesyłania lub odbierania takich danych za pośrednictwem
bezprzewodowej sieci WAN.
14
Informacje o zgodności z przepisami
dotyczące interfejsu BLUETOOTH
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowanym interfejsem BLUETOOTH)
PL
Technologia łączności bezprzewodowej BLUETOOTH® — informacje
o zgodności z przepisami
W zależności od modelu wbudowana w komputery VAIO funkcja BLUETOOTH może być
używana w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry,
Wielka Brytania i Włochy.
Wewnętrzny moduł komunikacji bezprzewodowej BLUETOOTH umożliwia łączność z innymi
urządzeniami obsługującymi tę technologię. Moduł działa w paśmie częstotliwości 2,4 GHz
(2,400–2,4835 GHz).
W pewnych sytuacjach lub środowiskach możliwość korzystania z technologii
bezprzewodowej łączności BLUETOOTH może być ograniczona przez właściciela budynku
lub przedstawiciela właściwej organizacji, np. na pokładzie samolotu, w szpitalu bądź
jakimkolwiek innym miejscu, gdzie ewentualność zakłócenia pracy innych urządzeń lub
świadczenia innych usług jest teoretycznie lub praktycznie uznawana za szkodliwą.
W razie braku pewności co do obowiązujących zasad posługiwania się technologią
BLUETOOTH w konkretnym miejscu lub środowisku najlepiej przed włączeniem tej
funkcjonalności zapytać o pozwolenie. Informacje o ewentualnych ograniczeniach
dotyczących korzystania z bezprzewodowej technologii BLUETOOTH w pobliżu osobistych
urządzeń medycznych (takich jak stymulator serca, aparat słuchowy itd.) można uzyskać
u swojego lekarza lub producentów tych urządzeń.
Warunki użytkowania
❑
Francja: Funkcja BLUETOOTH tego produktu może być używana wyłącznie wewnątrz
budynków. Na terenie Francji zabronione jest używanie tej funkcji na zewnątrz
budynków. Prosimy się upewnić, że jest ona wyłączona przed użyciem komputera
na zewnątrz budynku (Decyzja ART 2002-1009 z poprawką zawartą w Decyzji
ART 03-908 odnoszące się do ograniczeń dotyczących użycia częstotliwości radiowych).
❑
W Norwegii, korzystanie ze sprzętu radiowego nie jest dozwolone w obszarze
geograficznym o promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund, Svalbard.
15
Gwarancja
WAŻNE: Zanim będą świadczone jakiekolwiek usługi związane z produktem,
na wypadek, gdyby produkt firmy Sony musiał usunąć jakiekolwiek dane, należy
bezwzględnie wykonać kopię zapasową zawartości dysku twardego swojego
komputera, w tym wszelkich zapisanych na nim danych i zainstalowanych programów.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ani skasowanie
jakichkolwiek programów, danych lub innych informacji zapisanych na jakimkolwiek
nośniku albo w jakimkolwiek module oferowanych usług związanych z produktem.
Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup produktu firmy Sony. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie będzie
przyjemnością.
Gdyby jednak okazało się, że produkt wymaga naprawy gwarancyjnej, należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum serwisu/pomocy technicznej firmy Sony
(http://support.vaio.sony.eu/), sprzedawcą lub przedstawicielem naszej autoryzowanej
sieci serwisowej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w innych krajach
wymienionych w niniejszej gwarancji albo w dołączonych ulotkach. W celu uniknięcia
ewentualnych późniejszych niejasności zalecamy dokładne zapoznanie się z dokumentacją,
co pomoże stwierdzić, czy planowane zgłoszenie gwarancyjne może zostać uznane za
zasadne.
Twoja gwarancja
Niniejsza gwarancja dotyczy zakupionego produktu firmy Sony, jeśli stwierdzenie o objęciu
gwarancją znajduje się w dołączonej do niego ulotce oraz jeśli produkt zakupiono w regionie
obowiązywania gwarancji. Na mocy niniejszej gwarancji firma Sony zapewnia, że produkt
jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych na dzień pierwotnego zakupu oraz
pozostanie w takim stanie przez co najmniej JEDEN ROK od tego dnia. Dokładny okres
ważności gwarancji podano na stronie 20 niniejszego dokumentu oraz w witrynie
http://support.vaio.sony.eu/. Jednostka organizacyjna korporacji Sony, która świadczy
usługi gwarancyjne i będzie honorowała niniejszą gwarancję, jest wymieniona w treści
gwarancji lub dołączonych ulotkach w sekcji dotyczącej kraju, w którym gwarancja ma być
egzekwowana.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie uznany za wadliwy (na dzień
zakupu) z powodu użycia niewłaściwych materiałów lub błędów wykonawczych, firma
Sony albo przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej w regionie obowiązywania
gwarancji całkowicie bezpłatnie naprawi lub (według uznania firmy Sony) wymieni produkt
albo jego wadliwe części na nowe, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń opisanych
poniżej. Wadliwe produkty/części mogą zostać wymienione na produkty/części nowe albo
zregenerowane. Wszystkie wymienione produkty i części przechodzą na własność firmy
Sony.
16
Warunki
1
Usługi gwarancyjne będą świadczone pod warunkiem, że do wadliwego produktu
zgłaszanego do naprawy w okresie obowiązywania gwarancji zostanie dołączony
oryginał faktury lub dowodu zakupu (wskazujący datę zakupu, nazwę modelu i nazwę
sprzedawcy). Firma Sony albo przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej mogą
odmówić świadczenia bezpłatnej usługi gwarancyjnej, jeśli dokumenty te nie zostaną
przedstawione lub okażą się niekompletne albo nieczytelne. Gwarancja nie obowiązuje,
jeśli nazwa modelu lub numer seryjny produktu został zmieniony, usunięty lub
wymazany albo spowodowano jego nieczytelność.
2
Aby uniknąć uszkodzenia lub utraty/wymazania danych z wymiennego nośnika pamięci
masowej albo akcesorium, przed przekazaniem urządzenia do naprawy należy usunąć
z niego takie nośniki bądź akcesoria.
3
Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani ryzyka związanego
z transportem produktu do/z firmy Sony lub przedstawiciela autoryzowanej sieci
serwisowej.
4
Gwarancja nie obejmuje przypadków takich jak:
❑
okresowa konserwacja i naprawy lub wymiana części wynikająca z ich normalnego
zużycia
❑
zużycie materiałów eksploatacyjnych (elementów, które z założenia wymagają
okresowej wymiany w czasie eksploatacji produktu, np. baterii). Zwracamy uwagę,
że na mocy niniejszej gwarancji firma Sony zapewnia, iż bateria dołączona do produktu
na dzień pierwotnego zakupu jest wolna od wad materiałowych i wykonawczych oraz
pozostanie w takim stanie przez co najmniej sześć miesięcy od tego dnia
❑
uszkodzenia lub wady spowodowane użytkowaniem, posługiwaniem się produktem
lub postępowaniem z nim w sposób niezgodny z zasadami normalnego użytku
osobistego/domowego
❑
czyszczenie wewnętrznych komponentów produktu
❑
uszkodzenia i zmiany w produkcie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
w tym:
❑
zaniedbania;
❑
narażenie na wypadki, wysokie temperatury, pożary, zalanie, działanie płynów,
chemikaliów, kurzu i innych substancji, brak przewiewu, wstrząsy, skoki napięcia,
zbyt wysokie lub niewłaściwie przyłożone napięcie, promieniowanie, wyładowania
elektrostatyczne (w tym wywołane przez błyskawice) oraz inne siły i czynniki
zewnętrzne;
❑
użytkowaniem powodującym fizyczne, kosmetyczne lub powierzchniowe
uszkodzenia lub zmiany w produkcie albo uszkodzenia ekranu ciekłokrystalicznego;
❑
montażem lub użytkowaniem produktu w sposób niezgodny z jego normalnym
przeznaczeniem lub instrukcjami firmy Sony dotyczącymi instalacji i użytkowania;
❑
nieprzestrzeganie instrukcji w Podręczniku użytkownika Sony;
❑
nieprzestrzeganie Przepisów bezpieczeństwa Sony;
❑
montażem lub użytkowaniem produktu w sposób niezgodny z przepisami lub
normami technicznymi albo bezpieczeństwa w kraju, w którym produkt jest
zainstalowany/użytkowany;
❑
zainfekowaniem wirusem lub korzystaniem na produkcie z oprogramowania,
które nie zostało do niego standardowo dołączone lub nie zostało poprawnie
zainstalowane;
PL
17
❑
❑
użytkowaniem produktu lub integrowaniem go z urządzeniami niesprawnymi
bądź wadliwymi, z wyjątkiem innych produktów firmy Sony przeznaczonych do
współpracy z tym produktem;
❑
użytkowaniem produktu w połączeniu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi
i innymi produktami o typie, stanie i standardzie innym niż dopuszczany przez
firmę Sony;
❑
naprawianiem lub próbą naprawiania produktu przez osoby niebędące
przedstawicielami firmy Sony lub jej autoryzowanej sieci serwisowej.
Regulacje i adaptacje bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od firmy Sony,
w tym:
❑
unowocześnienie produktu do poziomu wykraczającego poza dane techniczne
lub zakres funkcjonalny opisany w instrukcji obsługi;
❑
modyfikacje produktu w celu dopasowania go do krajowych lub lokalnych norm
technicznych i bezpieczeństwa w krajach inne niż te, dla których produkt został
jednoznacznie zaprojektowany i wyprodukowany.
5
Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie sprzętowe składniki produktu. Nie włącza się
do niej oprogramowania (firmy Sony ani innych producentów), ponieważ
oprogramowanie jest objęte odrębnymi umowami licencyjnymi użytkownika
końcowego, gwarancjami i/lub wyłączeniami.
6
W przypadkach wymienionych poniżej będzie naliczana opłata diagnostyczna:
a) jeśli wskutek sprawdzenia produktu przez firmę Sony lub jej autoryzowane centrum
usługowe okaże się, iż użytkownikowi nie przysługuje (niezależnie od przyczyny)
prawo do naprawy gwarancyjnej;
b) produkt działa poprawnie i nie można wykryć żadnego uszkodzenia sprzętu.
7
Zasady dotyczące wadliwych pikseli:
Zgodnie z normą ISO 13406-2 liczba wadliwych pikseli w monitorach/wyświetlaczach
ciekłokrystalicznych nie może przekroczyć 0,0005% łącznej liczby pikseli. W sekcji
Aktualności w witrynie Pomocy technicznej VAIO (http://support.vaio.sony.eu/)
znajduje się artykuł „Zasady dotyczące wadliwych pikseli” zawierający informacje
o odnośnych zasadach dotyczących użytkowanego komputera VAIO.
8
Niniejszy ustęp 8 ma zastosowanie tylko w niektórych krajach europejskich. Dalsze
pytania można kierować do autoryzowanego centrum serwisu/pomocy technicznej
firmy Sony:
W przypadku, gdy użytkownik oficjalnie poprosił o usunięcie systemu operacyjnego
Microsoft®, wszystkie jego prawa wynikające z postanowień niniejszej gwarancji Sony,
nie będą miały już zastosowania do komputera VAIO i przestaną być obowiązujące.
Po odinstalowaniu systemu operacyjnego Microsoft®, firma Sony nie przyjmie
odpowiedzialności za właściwe działanie wcześniej zainstalowanej aplikacji
oprogramowania w połączeniu z systemem operacyjnym innym niż system operacyjny
Microsoft®. W przypadku odwołania lub dobrowolnego odwołania działania związanego
z komputerem VAIO takiej samej kategorii produktu jak komputer VAIO użytkownika,
taki komputer VAIO nie będzie podlegać kontroli firmy Sony.
18
Wyłączenia i ograniczenia
Z zastrzeżeniem postanowień wymienionych powyżej, firma Sony nie udziela żadnych
gwarancji (jednoznacznych, domniemanych, ustawowych ani innych) w zakresie produktu
ani jakości towarzyszącego lub dołączonego oprogramowania, wydajności, precyzji
działania, niezawodności, przydatności do określonego celu ani jakichkolwiek innych.
Jeśli takie wyłączenie nie jest w całości lub części dopuszczalne przez prawo, firma Sony
ogranicza zakres przyznawanej gwarancji wyłącznie do minimalnego poziomu dozwolonego
przez przepisy prawa. Wszelkie zobowiązania gwarancyjne, których nie można w pełni
wyłączyć, zostaną ograniczone czasowo (w zakresie dopuszczanym przez prawo) do okresu
trwania gwarancji.
PL
Na mocy niniejszej gwarancji firma Sony jest zobowiązana jedynie do naprawy lub
wymiany produktów zgodnie z postanowieniami tej gwarancji. Firma Sony nie ponosi
odpowiedzialności za żadne straty ani szkody pośrednie, uboczne lub wtórne spowodowane
użytkowaniem produktu, usługami, niniejszą gwarancją albo w inny sposób, w tym za
szkody ekonomiczne lub niematerialne, utratę zysków, przychodów, danych lub przyjemności
użytkowania ani za utratę możliwości korzystania z tego produktu lub któregokolwiek
produktu towarzyszącego, w tym w odniesieniu do ewentualnych roszczeń o obniżenie
ceny zapłaconej za produkt. Zastrzeżenie to obowiązuje bez względu na fakt, że strata lub
szkoda wynikała z:
❑
niewłaściwego działania lub niedziałania tego produktu lub któregokolwiek produktu
towarzyszącego na skutek uszkodzeń albo niedostępności spowodowanej
przekazaniem do firmy Sony lub przedstawiciela autoryzowanej sieci serwisowej,
co doprowadziło do przestojów, spadku wydajności pracy lub zakłóceń w bieżącej
działalności;
❑
błędów w danych generowanych przez ten produkt lub produkty towarzyszące;
❑
uszkodzenia lub utraty aplikacji albo wymiennych nośników pamięci masowej;
❑
zainfekowania wirusami lub innych przyczyn.
Zastrzeżenie to dotyczy strat i szkód wynikających z jakiejkolwiek teorii prawnej, w tym
w zakresie zaniedbań lub innych czynów zabronionych, niedotrzymania warunków umowy,
jednoznacznej lub domniemanej gwarancji oraz jednoznacznej odpowiedzialności (nawet
jeśli firma Sony lub przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej zostali powiadomieni
o możliwości wystąpienia takich szkód).
W przypadkach, gdy odnośne przepisy prawa nie zezwalają na stosowanie takich wyłączeń
odpowiedzialności lub ograniczają możliwość ich stosowania, firma Sony ogranicza zakres
podejmowanej odpowiedzialności wyłącznie do minimalnego poziomu dozwolonego przez
prawo. Na przykład ustawodawstwo niektórych państw nie pozwala na wyłączanie lub
ograniczanie odpowiedzialności za szkody spowodowane zaniedbaniami, poważnymi
zaniedbaniami, świadomym postępowaniem na szkodę osób trzecich, oszustwem
i podobnymi działaniami. Odpowiedzialność materialna firmy Sony wynikająca z niniejszej
gwarancji w żadnym wypadku nie może przekroczyć ceny zapłaconej przez użytkownika
za produkt. Jeśli jednak właściwe przepisy prawa dopuszczają jedynie wyższy próg
maksymalnej odpowiedzialności, obowiązuje ten wyższy próg.
19
Ustawowe prawa użytkownika
Konsumenci są ustawowo chronieni odpowiednimi krajowymi przepisami prawa w zakresie
sprzedaży produktów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wpływa
na ustawowe przepisy prawa przysługujące użytkownikowi, na przepisy prawa, których
nie można wyłączyć ani ograniczyć ani na uprawnienia wobec osób, od których produkt
został zakupiony. Użytkownik może egzekwować wszelkie przysługujące mu prawa według
własnego uznania.
Sony Europe Limited,
Nazwa handlowa: Sony Belgium, bijkantoor (oddział) Sony Europe Limited.
Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii.
Siedziba: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Zjednoczone Królestwo
Numer rejestracji spółki: 2422874
VAT: BE0452161045
Adres lokalny: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgia
Okresy gwarancyjne produktów VAIO ustalone przez firmę Sony
Notebooki i komputery stacjonarne VAIO
20
Austria
2 lata gwarancji
Belgia
2 lata gwarancji
Bułgaria
2 lata gwarancji (obowiązuje tylko w przypadku wersji modelowych CEM)
Czechy
2 lata gwarancji
Dania
2 lata gwarancji
Finlandia
2 lata gwarancji
Francja
Modele z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym
Windows 7 Professional
lub Windows 7 Ultimate: 2 lata gwarancji
Pozostałe modele: 1 rok gwarancji
Grecja
2 lata gwarancji
Hiszpania
2 lata gwarancji
Holandia
2 lata gwarancji
Irlandia
Modele z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym
Windows 7 Professional
lub Windows 7 Ultimate: 2 lata gwarancji
Pozostałe modele: 1 rok gwarancji
Kazachstan
2 lata gwarancji
Luksemburg
2 lata gwarancji
Niemcy
Modele zakupione w autoryzowanych punktach sprzedaży firmy Sony na
terenie Niemiec i zarejestrowane w witrynie www.sony.de/Garantie :
2 lata gwarancji
Pozostałe modele: 1 rok gwarancji
Norwegia
2 lata gwarancji
Polska
2 lata gwarancji
Portugalia
2 lata gwarancji
Okresy gwarancyjne produktów VAIO ustalone przez firmę Sony
Rosja
2 lata gwarancji
Rumunia
2 lata gwarancji
Słowacja
2 lata gwarancji
Szwajcaria
2 lata gwarancji
Szwecja
2 lata gwarancji
Turcja
2 lata gwarancji (obowiązuje tylko w przypadku wersji modelowych CEU)
Ukraina
2 lata gwarancji
Włochy
2 lata gwarancji
Węgry
2 lata gwarancji
Wielka Brytania
Modele z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym
Windows 7 Professional
lub Windows 7 Ultimate: 2 lata gwarancji
Pozostałe modele: 1 rok gwarancji
PL
21
Usługi pomocy technicznej firmy Sony
VAIO — serwis posprzedażowy
Rejestrowanie produktu VAIO
Rejestracja to bardzo ważna formalność, decydująca o możliwości świadczenia jak najlepszej
obsługi, ponieważ umożliwia nam prowadzenie rejestru z informacjami o konfiguracji
komputera oraz o wszystkich kontaktach nawiązywanych w okresie obowiązywania
gwarancji. Ponadto zarejestrowany komputer uzyskuje bezpośredni dostęp do niezbędnych
informacji i aktualizacji oprogramowania. Innymi słowy — rejestracja umożliwia
spersonalizowanie świadczonej obsługi. Posiadany komputer VAIO można zarejestrować
na stronie www.vaio.eu/register.
Ta opcja wymaga połączenia z internetem.
Przechodzenie do serwisu Pomoc techniczna VAIO
❑
http://support.vaio.sony.eu/
Nasza witryna od razu dostarcza informacje dotyczące użytkowanego modelu
komputera VAIO. W przypadku poszukiwania aktualizacji sterowników będą wyświetlane
tylko sterowniki przeznaczone dla danego komputera VAIO. Ponadto nasz zespół
pomocy technicznej oferuje przystępne poradniki rozwiązywania problemów
i dokumenty z opisami czynności obsługowych, opracowane z uwzględnieniem
najczęściej zadawanych w naszym centrum informacyjnym pytań.
❑
Numerów telefonu
Zalecamy, aby przed skontaktowaniem się z naszym centrum informacyjnym skorzystać
z witryny http://support.vaio.sony.eu/, ponieważ poszukiwane rozwiązanie napotkanego
problemu prawdopodobnie znajduje się już w naszej bazie wiedzy.
Pomoc telefoniczna VAIO jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach
różniących się zależnie od kraju. Szczegółowe informacje o godzinach dostępności
serwisu znajdują się w witrynie http://support.vaio.sony.eu/ .
22
Poniżej zamieszczono listę aktualnych numerów telefonu. Szczegółowe informacje o tych
numerach oraz ich aktualizacje są podane w informacjach rejestracyjnych oraz w witrynie
internetowej.
PL
Szukając pomocy w serwisie Pomoc techniczna VAIO, należy posługiwać się numerem seryjnym swojego
komputera VAIO. Numer seryjny jest umieszczony na spodzie komputera, na tylnym panelu lub we wnęce na
baterię.
Numery telefonów mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia.
Kraj
Język
Numer telefonu
Austria
Niemiecki
+43 179 56 73 33
Belgia
Holenderski
+32 2 7173218
Francuski
+32 2 7173219
Bułgaria
Bułgarski
+359 700 1 8246
Cypr
Angielski
+357 800 91150
Czechy
Czeski
+420 2 4601 9146
Dania
Duński
+45 70 112105
Finlandia
Fiński
+358 969 379 450
Francja
Francuski
+33 1 55 69 51 28
Grecja
Grecki
+30 00800 4412 1496
Hiszpania
Hiszpański
+34 914 534 087
Holandia
Holenderski
+31 20 346 93 03
Irlandia
Angielski
+353 1 407 3040
Kazachstan
Rosyjski
+7 7272 714480
Luksemburg
Francuski
+352 342 0808380
Niemcy
Niemiecki
+49 180 577 67 76
Norwegia
Norweski
+47 231 62592
Polska
Polski
+48 0 801 382 462
Portugalia
Portugalski
+351 808 201 174
Rosja
Rosyjski
+7 8 800 700 0939
Rumunia
Rumuński
+40 213 138 872
Słowacja
Słowacki
+421 552 302 801
Szwajcaria
Niemiecki
+41 44 800 93 00
Francuski
+41 44 800 97 00
Szwecja
Szwedzki
+46 858 769 220
Turcja
Turecki
+90 212 444 82 46
Ukraina
Rosyjski
+380 443 908 246
Włochy
Włoski
+39 848 801 541
Węgry
Węgierski
+36 1 777 91 51
Wielka Brytania
Angielski
+44 870 240 24 08
Informacje kontaktowe dla pozostałych krajów można znaleźć w witrynie
http://support.vaio.sony.eu/.
23
Usługi naprawy urządzeń VAIO
Aby uzyskać więcej informacji o zasadach świadczenia tej usługi, przejdź do witryny Pomoc
techniczna VAIO (http://support.vaio.sony.eu/). O ile większość problemów udaje się
rozwiązać przez internet lub telefonicznie, czasami może być konieczna interwencja na
miejscu lub naprawa.
Przed przekazaniem komputera VAIO do serwisu należy zwrócić uwagę na następujące
kwestie:
24
❑
Użytkownik musi samodzielnie wykonać kopie zapasowe wszystkich plików
znajdujących się na dysku twardym, ponieważ firma Sony nie może zagwarantować
zachowania integralności programów ani danych w trakcie wykonywania naprawy.
❑
Do przekazywanego do naprawy komputera nie należy dołączać żadnych akcesoriów,
chyba że użytkownik wyraźnie zostanie o to poproszony.
❑
Jeśli użytkownik zrezygnuje z naprawy, której nie obejmuje gwarancja, zostanie
obciążony zryczałtowaną opłatą za naprawę.
❑
Aby nasz kurier i zespół obsługi systemów zaplecza mogli skutecznie wykonać swoje
zadania, muszą otrzymać adres, numer telefonu oraz dane kontaktowe osoby dostępnej
w godzinach pracy.
Zapisz następujące informacje na temat nabytego komputera VAIO. Informacje te będą
wymagane w przypadku naprawy komputera.
Nazwa modelu i numer seryjny:
PL
Nazwa i pieczęć sprzedawcy:
Data zakupu:
Nazwa i adres klienta:
25
Ghid de reglementări privind siguranţa
Informaţii despre computerul VAIO
RO
Informaţii privind siguranţa
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Avertisment: Acest aparat trebuie împământat. (Cu excepţia produselor cu fişă electrică
de tip 2 pini.)
Oprirea computerului de la butonul de alimentare sau de la comutatorul de alimentare
nu deconectează complet computerul de la linia de tensiune. Pentru a-l deconecta
complet, scoateţi adaptorul CA sau cablul de alimentare din priză. Priza electrică
trebuie instalată în apropierea echipamentului şi trebuie să poată fi accesată cu uşurinţă.
Deschiderea sau demontarea unităţii principale sau a oricărui accesoriu al său,
indiferent de motiv, poate duce la deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.
Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi carcasa. Pentru depanare apelaţi exclusiv
la personal calificat.
Pentru a preveni riscul de incendiu sau de electrocutare nu expuneţi computerul şi
niciunul dintre accesoriile sale la ploaie sau umezeală.
Nu scurtcircuitaţi terminalele de metal ale acumulatorului şi nu le udaţi cu niciun fel
de lichid, de exemplu apă, cafea sau suc.
Locaţiile direct expuse la lumina soarelui sau la dispozitive de încălzire trebuie evitate.
Supraîncălzirea internă poate duce la incendiu sau la deteriorarea unităţii.
Nu blocaţi orificiile de ieşire sau de intrare a aerului în timp ce computerul funcţionează.
Blocarea orificiilor de ventilare duce la limitarea circulaţiei aerului, fapt care poate cauza
supraîncălzirea internă şi, în consecinţă, la deformarea computerului, la o defecţiune
sau la un pericol de incendiu.
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a asigura o circulaţie adecvată
a aerului şi o funcţionare normală, fiabilă.
❑ Nu utilizaţi computerul pe suprafeţe acoperite cu materiale textile, cum ar fi
carpetele, pernele sau păturile, în apropierea draperiilor sau pe suprafeţe cu praf
ce pot bloca orificiile de ventilare. Utilizaţi întotdeauna computerul pe suprafeţe
plane.
❑ Nu utilizaţi computerul şi/sau adaptorul CA în timp ce este acoperit sau învelit în
materiale textile. Asiguraţi-vă că adaptorul CA funcţionează într-un mediu curat.
❑ Opriţi computerul şi asiguraţi-vă că indicatorul de alimentare este stins înainte de
a pune computerul într-o geantă sau cutie de transport.
Când ţineţi computerul în mână, aşteptaţi până când acesta se răceşte. Suprafaţa din
jurul orificiilor de ventilare poate fi extrem de fierbinte.
Vă recomandăm să nu utilizaţi computerul ţinându-l direct în poală. Este posibil ca
temperatura bazei unităţii să crească în timpul funcţionării normale şi, în timp, poate
duce la situaţii de disconfort sau arsuri.
Nu atingeţi adaptorul CA de piele. Îndepărtaţi adaptorul CA de corp dacă devine prea
cald şi cauzează disconfort.
Acest aparat este conceput, de asemenea, pentru sisteme de distribuţie electrică IT
cu tensiune fază la fază de 230 V, pentru clienţii din Norvegia.
Este posibil să apară distorsiuni de sunet şi de imagine dacă acest echipament este
amplasat în apropierea oricărui echipament care emite radiaţii electromagnetice.
27
Despre vizualizarea imaginilor 3D
❑
❑
Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile din manualele primite împreună cu computerul
VAIO atunci când vizualizaţi imagini 3D.
Este posibil ca unele persoane să simtă un disconfort (precum obosirea ochilor,
oboseală sau ameţeală) atunci când urmăresc imagini video 3D sau când utilizează
software stereoscopic cu afecte 3D. Sony recomandă tuturor spectatorilor să ia
pauze cu regularitate atunci când urmăresc imagini video 3D sau când utilizează
software stereoscopic cu efecte 3D. Durata şi frecvenţa pauzelor necesare variază de
la o persoană la alta. Dumneavoastră trebuie să decideţi cum vă este cel mai bine.
Dacă experimentaţi vreun disconfort, ar trebui să întrerupeţi urmărirea imaginilor video
3D sau utilizarea de software stereoscopic cu efecte 3D până când dispare disconfortul;
consultaţi un doctor în cazul în care consideraţi necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi manualul de instrucţiuni al oricărui alt dispozitiv
sau software utilizat cu acest computer.
Vederea copiilor (în special a celor mai mici de şase ani) este încă în stadiu de dezvoltare.
Consultaţi un doctor (cum ar fi un pediatru sau un oftalmolog) înainte de a permite
copiilor să urmărească imagini video 3D sau să utilizeze software stereoscopic cu
efecte 3D. Adulţii ar trebui să supravegheze copiii pentru a se asigura că respectă
recomandările enumerate mai sus.
Doar computere portabile VAIO
Consultaţi şi respectaţi restricţiile liniilor aeriene cu privire la utilizarea capacităţilor fără fir.
Dacă utilizarea funcţiei fără fir este interzisă pe linia aeriană respectivă, opriţi comutatorul
WIRELESS de pe computer înainte de îmbarcare. În cazul în care computerul nu este
prevăzut cu comutatorul WIRELESS, faceţi clic dreapta pe pictograma VAIO Smart
Network din bara de activităţi şi selectaţi opţiunea de dezactivare a tuturor conexiunilor
fără fir. Dacă trebuie să dezactivaţi de urgenţă funcţia fără fir, opriţi computerul.
Undele radio pot cauza defecţiuni la echipamentul avionului, conducând la accidente
grave.
28
Atenţionare cu privire la laser
Unitatea de disc optică a computerului este clasificată ca fiind CLASS 1 LASER PRODUCT
şi respectă Standardul de siguranţă pentru produse laser IEC/EN 60825-1.
Atenţie - Repararea şi întreţinerea acestui echipament trebuie efectuate doar de tehnicieni
autorizaţi de către Sony. Reparaţiile şi utilizarea necorespunzătoare pot genera riscuri legate
de siguranţă.
Atenţie - Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele
specificate în prezentul document poate duce la expunerea la radiaţii periculoase.
Pentru unitatea de disc optică integrată
Atenţie - Radiaţii laser de Clasă 3B vizibile şi invizibile atunci când este deschis. Evitaţi
expunerea directă la fascicul.
-
RO
Puterea maximă: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Divergenţa fasciculului: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Durata impulsului: Undă continuă
Pentru seriile VPCSA, VPCSB şi VPCSE cu unitate DVD SuperMulti
Aceste modele sunt clasificate ca fiind CLASS 1 LASER PRODUCTS şi respectă Standardul
de siguranţă pentru produse laser IEC/EN 60825-1(2007).
Atenţie - Radiaţii laser de Clasă 3B vizibile şi invizibile atunci când este deschis. Evitaţi
expunerea directă la fascicul.
Puterea maximă: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Divergenţa fasciculului: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Durata impulsului: Undă continuă
Atenţie - Repararea şi întreţinerea acestui echipament trebuie efectuate doar de tehnicieni
autorizaţi de către Sony. Reparaţiile şi utilizarea necorespunzătoare pot genera riscuri legate
de siguranţă.
Atenţie - Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele
specificate în prezentul document poate duce la expunerea la radiaţii periculoase.
Eticheta CLASS 1 este amplasată pe partea de dedesubt a computerului portabil, lângă
numărul modelului.
-
Eticheta de avertizare CLASS 3B este amplasată pe partea de dedesubt a unităţii de disc
optice.
29
Pentru Seria VPCZ2 şi pentru computerele VAIO cu mouse-ul fără
fir VGP-WMS30
Seria VPCZ2 şi VGP-WMS30 sunt clasificate ca fiind PRODUSE CU LASER DIN CLASA 1
şi respectă Standardul de siguranţă pentru produse laser IEC/EN 60825-1(2007).
Atenţie - Repararea şi întreţinerea acestui echipament trebuie efectuate doar de tehnicieni
autorizaţi de către Sony. Reparaţiile şi utilizarea necorespunzătoare pot genera riscuri legate
de siguranţă.
Atenţie - Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele
specificate în prezentul document poate duce la expunerea la radiaţii periculoase.
Pentru Seria VPCZ2 puteţi găsi următoarea indicaţie în interiorul compartimentului bateriei.
Pentru VGP-WMS30 puteţi găsi următoarea indicaţie pe partea de dedesubt
a echipamentului.
Computere portabile VAIO şi sisteme desktop VAIO cu adaptoare CA
❑
❑
❑
❑
❑
❑
30
Computerele portabile VAIO sunt concepute pentru a funcţiona doar cu acumulatori
Sony autentici. Prin urmare şi pentru a garanta utilizarea în siguranţă a computerului
portabil VAIO, trebuie utilizat doar un acumulator reîncărcabil Sony autentic. De
asemenea, vă recomandăm cu tărie să utilizaţi un adaptor CA Sony autentic, care să
fie furnizat de Sony pentru computerul dumneavoastră VAIO.
Acest adaptor CA este destinat exclusiv utilizării cu produse IT VAIO. Nu îl utilizaţi
în niciun alt scop. În cazul în care cablul de alimentare al adaptorului CA furnizat
împreună cu computerul este prevăzut cu o fişă electrică cu 3 pini, trebuie asigurată
o împământare corespunzătoare a conexiunii electrice.
Pentru a deconecta complet computerul de la tensiunea sursei principale de alimentare,
deconectaţi adaptorul CA de la sursa de alimentare. Priza electrică trebuie instalată
în apropierea echipamentului şi trebuie să poată fi accesată cu uşurinţă.
Conectorii i.LINK, PC Card, pentru monitor şi DVI nu sunt prevăzuţi cu surse de
alimentare limitată, în cazul în care aceşti conectori sunt furnizaţi.
Pentru a preveni eventualele deteriorări şi riscul de aprindere a computerului în timpul
transportului, ataşaţi mai întâi toate capacele pentru conectorii furnizaţi şi dispozitivele
de protecţie a fantelor în locurile corespunzătoare şi fixaţi acumulatorul în
compartimentul pentru acumulator, dacă acesta este detaşabil.
Atunci când călătoriţi către şi în Statele Unite ale Americii, reţineţi că Departamentul
de Transport al S.U.A. (DOT) a publicat recent noi reglementări care se aplică pasagerilor
ce călătoresc având cu ei baterii pe bază de litiu metal şi baterii pe bază de litiu ion.
Pentru informaţii detaliate, vizitaţi http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html .
Doar sisteme desktop VAIO
❑
❑
❑
❑
❑
Sistemele desktop VAIO pot fi utilizate exclusiv în interior.
Unele modele sunt livrate cu mai multe cabluri de alimentare specifice diferitelor ţări.
Utilizaţi cablul de alimentare potrivit pentru prizele din ţara dumneavoastră.
Pentru a deconecta complet sistemul desktop VAIO de la tensiunea sursei principale
de alimentare, scoateţi cablul de alimentare.
Priza electrică trebuie instalată în apropierea echipamentului şi trebuie să poată fi
accesată cu uşurinţă.
Conectorii i.LINK, PC Card, pentru monitor şi DVI nu sunt prevăzuţi cu surse de
alimentare limitată, în cazul în care aceşti conectori sunt furnizaţi.
RO
Informaţii de reglementare
Sony declară prin prezenta că acest produs, indiferent dacă include un kit fără fir - inclusiv
o tastatură fără fir şi/sau un maus fără fir şi/sau un receptor fără fir, respectă cerinţele
esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei europene 1999/5/CE.
Pentru a obţine o copie a declaraţiei de conformitate (DoC) cu Directiva R&TTE, accesaţi
următoarea adresă URL: http://www.compliance.sony.de/
Acest produs respectă EN 55022 Clasa B şi EN 55024 pentru utilizarea în următoarele zone:
rezidenţială, comercială şi de industrie uşoară.
Acest produs a fost testat şi s-a stabilit că respectă limitele fixate în Directiva EMC pentru
utilizarea cablurilor de conexiune lungi de cel mult 3 metri.
Sistemele desktop VAIO cu kit fără fir
Condiţii de utilizare
În Norvegia, utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în zona geografică aflată
pe raza a 20 km din centrul Ny-Ålesund, Svalbard.
31
Atenţionări privind utilizarea/eliminarea
32
❑
Acumulator (doar pentru modele cu acumulator detaşabil)
❑ Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. A se înlocui doar
cu acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de producător. Eliminaţi bateriile
uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Este posibil ca acumulatorul utilizat în acest dispozitiv să prezinte risc de incendiu
sau de arsuri chimice dacă este manipulat greşit.
❑ A nu se sparge, dezasambla, încălzi peste 60°C (140°F) sau arde.
❑ Eliminaţi bateriile uzate cu promptitudine şi în mod corespunzător.
❑ A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
❑ Nu scurtcircuitaţi terminalele de metal ale acumulatorului şi nu le udaţi cu niciun
fel de lichid, de exemplu apă, cafea sau suc.
❑ Nu manipulaţi baterii litiu ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
❑ În unele zone, este posibil să fie interzisă eliminarea bateriilor litiu ion în deşeurile
menajere sau comerciale. Utilizaţi sistemul public de colectare corespunzător.
❑
Baterie memorie de rezervă
Produsul dumneavoastră VAIO este echipat cu un acumulator pentru memoria internă
destinată copierii de rezervă care nu ar trebui să fie înlocuită pe durata de viaţă
a produsului. Când bateria trebuie înlocuită, contactaţi un centru de service/asistenţă
Sony autorizat.
❑
Baterii AA
❑ În funcţie de model, este posibil ca împreună cu computerul VAIO să fie livrate
unele accesorii alimentate cu baterii AA. Pentru instalarea bateriilor, consultaţi
manualul de instrucţiuni.
❑ Nu manipulaţi baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri.
❑ Este posibil ca bateriile să explodeze sau să se scurgă dacă sunt reîncărcate în
mod necorespunzător, aruncate în foc, combinate cu alte tipuri de baterii sau
instalate incorect.
❑ Este posibil ca bateriile să prezinte risc de incendiu sau de arsuri chimice dacă
sunt manipulate greşit.
❑ A nu se dezasambla, încălzi peste 60°C (140°F) sau arde.
❑ Eliminaţi bateriile uzate cu promptitudine şi în mod corespunzător.
❑ A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
❑ Nu scurtcircuitaţi terminalele de metal ale bateriilor şi nu le udaţi cu niciun fel de
lichid, de exemplu apă, cafea sau suc.
❑ Eliminaţi bateriile în mod corespunzător la sfârşitul perioadei de exploatare.
❑ În unele zone, este posibil să fie interzisă eliminarea bateriilor în deşeurile
menajere sau comerciale. Utilizaţi sistemul public de colectare corespunzător.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se aplică
pentru ţările membre ale Uniunii Europene si pentru alte ţări europene
cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu menajer. El trebuie predat punctelor
de reciclare a echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest
produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar
fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul de
salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
RO
Eliminarea deşeurilor provenite din baterii (aplicabil în Uniunea
Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
sau
Oricare din simbolurile prezentate în continuare poate
apărea pe baterie sau pe ambalaj pentru a indica faptul că
bateria furnizată cu acest produs nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Pe anumite baterii acest simbol poate fi utilizat în combinaţie
cu un simbol chimic. Sunt adăugate simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
peste 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi sănătatea umană, care, în caz contrar,
ar putea să apară din cauza manipulării necorespunzătoare ca deşeu a bateriei. Reciclarea
materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă, performanţă sau integritate a datelor
necesită o conexiune permanentă cu o baterie încorporată, această baterie trebuie înlocuită
doar de personal de depanare calificat.
Pentru a vă asigura că bateria va fi tratată în mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul
perioadei de exploatare la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea privitoare la modul de scoatere în siguranţă
a bateriei din produs. Predaţi bateria la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea
deşeurilor provenite din baterii.
Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs sau a bateriei,
contactaţi Biroul Civic local, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Pentru orice problemă legată de
depanare sau garanţie, consultaţi adresele prezentate în documentele de depanare sau de
garanţie separate.
33
Ghid de reglementări privind reţelele
LAN fără fir
(doar pentru modele cu funcţii LAN fără fir încorporate)
LAN fără fir - Informaţii de reglementare
Produsul LAN fără fir este un dispozitiv radio dedicat, care utilizează unul dintre standardele
802.11a/b/g/n ale IEEE.
În funcţie de model, LAN fără fir integrat în computerele VAIO poate fi utilizat doar în
următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria.
Condiţii de utilizare
Acest echipament este destinat utilizării la o distanţă mai mare de 15 mm între ecranul LCD
şi utilizator.
Când se utilizează standardele LAN fără fir IEEE 802.11b/g/n, se pot selecta canalele de
la 1 la 13 (2,4 GHz … 2,4835 GHz) atât pentru utilizarea în interior cât şi în exterior, cu condiţii
restrictive, totuşi, în cazul Franţei, Italiei şi Norvegiei, după cum urmează:
34
❑
Franţa: Când se utilizează acest produs în interior, se pot utiliza toate canalele, fără
restricţii. În exterior, sunt permise doar canalele de la 1 la 6. Aceasta înseamnă că în
cazul unei conexiuni peer-to-peer, funcţia LAN fără fir poate fi utilizată doar în exterior
dacă perechea configurează comunicaţia pe un canal autorizat (şi anume, între 1 şi 6).
În modul infrastructură, asiguraţi-vă că punctul de acces este configurat la un canal
de la 1 la 6 înainte de a configura conexiunea.
❑
Italia: Utilizarea reţelei RLAN este guvernată:
- în ceea ce priveşte utilizarea privată, de Decretul legislativ din 01.08.2003, nr. 259
(„Codul comunicaţiilor electronice”). În particular, Articolul 104 indică situaţiile în care
este necesară obţinerea prealabilă a unei autorizări generale, iar Articolul 105 indică
situaţiile în care este permisă utilizarea nerestricţionată;
- în ceea ce priveşte oferirea publicului RLAN acces la reţele şi servicii de telecomunicaţii,
de Decretul ministerial 28.05.2003, cu modificările ulterioare şi de Articolul 25 (autorizare
generală pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice) al Codului comunicaţiilor
electronice.
❑
Norvegia: Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în zona geografică aflată
pe raza a 20 km din centrul Ny-Ålesund, Svalbard.
Când se utilizează funcţia LAN fără fir IEEE 802.11a/n, canalele din intervalul de frecvenţe
5,15 GHz până la 5,35 GHz şi 5,47 GHz până la 5,725 GHz pot fi selectate doar pentru
utilizare la interior şi, mai mult, cu condiţii restrictive aplicabile în Italia, după cum urmează:
❑
Italia: Utilizarea reţelei RLAN este guvernată:
- în ceea ce priveşte utilizarea privată, de Decretul legislativ din 01.08.2003, nr. 259
(„Codul comunicaţiilor electronice”). În particular, Articolul 104 indică situaţiile în care
este necesară obţinerea prealabilă a unei autorizări generale, iar Articolul 105 indică
situaţiile în care este permisă utilizarea nerestricţionată;
- în ceea ce priveşte oferirea publicului RLAN acces la reţele şi servicii de telecomunicaţii,
de Decretul ministerial 28.05.2003, cu modificările ulterioare şi de Articolul 25 (autorizare
generală pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice) al Codului comunicaţiilor
electronice;
- în ceea ce priveşte utilizarea privată, de Decretul ministerial 12.07.2007.
RO
În unele situaţii sau medii, este posibil ca utilizarea tehnologiei LAN fără fir să fie restricţionată
de proprietarul clădirii sau de reprezentanţii responsabili ai organizaţiei, de exemplu la bordul
avioanelor, în spitale sau în orice alt mediu în care riscul de interferenţă cu alte dispozitive
sau servicii este perceput sau identificat ca fiind dăunător. Dacă nu sunteţi sigur de politica
ce se aplică pentru utilizarea tehnologiei LAN fără fir în cadrul unei anumite organizaţii sau
într-un anumit mediu, vă recomandăm să solicitaţi autorizarea înainte de a porni dispozitivul.
Consultaţi medicul sau producătorul dispozitivelor medicale personale (stimulatoare cardiace,
aparate auditive etc.) cu privire la orice restricţii pentru utilizarea tehnologiei LAN fără fir.
Interferenţe
Dacă echipamentul cauzează interferenţă dăunătoare recepţiei TV, aceasta putând fi
determinată oprind şi pornind echipamentul, utilizatorului îi este recomandat să încerce să
remedieze interferenţa prin una sau mai multe din măsurile următoare: să reorienteze sau
să amplaseze în alt loc antena receptoare, să mărească distanţa dintre transmiţător şi
receptor, să consulte reprezentanţa sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asistenţă.
Declaraţie de declinare a responsabilităţii
Compania Sony nu va fi responsabilă pentru nicio interferenţă radio sau TV şi nici pentru
vreun alt efect nedorit cauzat de selectarea unui canal necorespunzător de către utilizator.
Remedierea interferenţei cauzate de o astfel de selectare necorespunzătoare a canalului
va reprezenta responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.
35
Ghid de reglementări privind reţelele
WAN fără fir
(doar pentru modele cu funcţii WAN fără fir încorporate)
Transmisie
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Condiţii de utilizare
Acest echipament este destinat utilizării la o distanţă mai mare de 15 mm între ecranul LCD
şi utilizator.
Nu utilizaţi WAN fără fir într-un mediu ce poate fi susceptibil de interferenţă radio ce vă
poate pune în pericol pe dumneavoastră, cât şi pe alţii, şi anume:
❑
Zone unde este interzis prin lege. Urmaţi orice reguli şi reglementări speciale şi respectaţi
toate semnele şi notificările.
❑
Nu utilizaţi WAN fără fir în nicio zonă unde poate exista un eventual mediu exploziv.
Nu utilizaţi WAN fără fir când vă aflaţi într-o benzinărie sau o staţie de depanare,
în apropierea depozitelor de combustibil (zone de depozitare şi de distribuire
a combustibilului), a uzinelor chimice sau în zone unde au loc operaţii ce implică
explozii.
❑
Utilizarea WAN fără fir nu este permisă în următoarele medii: în apropierea
echipamentelor medicale şi a celor care ajută la menţinerea vieţii (în spitale, clinici
private etc.). Echipamentele medicale pot fi susceptibile de interferenţe radio.
❑
În avion, fie la sol, fie în aer.
❑
În timpul utilizării unui vehicul.
Declaraţie de declinare a responsabilităţii
Din cauza proprietăţilor de transmisie şi recepţie ale comunicaţiilor fără fir, este posibil ca,
ocazional, să se piardă date sau să fie transmise cu întârziere. Aceasta poate fi cauzată de
variaţia puterii semnalului radio ce rezultă din modificările caracteristicilor căii de transmisie
radio.
Compania Sony nu va fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune care rezultă din
întârzieri sau erori de transmitere sau primire a datelor prin intermediul WAN fără fir sau din
eşecul WAN fără fir de a transmite sau de a primi astfel de date.
36
Ghid de reglementări privind
BLUETOOTH
(doar pentru modele cu funcţii BLUETOOTH încorporate)
Tehnologia BLUETOOTH® fără fir - informaţii de reglementare
În funcţie de model, funcţia BLUETOOTH integrată în computerele VAIO poate fi utilizată
doar în următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda,
Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia
şi Ungaria.
RO
Destinată comunicării fără fir cu alte dispozitive cu BLUETOOTH activat, tehnologia
BLUETOOTH intern funcţionează în banda de frecvenţă de 2,4 GHz (2,400 GHz - 2,4835 GHz).
În unele situaţii sau medii, este posibil ca utilizarea tehnologiei BLUETOOTH fără fir să fie
restricţionată de proprietarul clădirii sau de reprezentanţii responsabili ai organizaţiei, de
exemplu la bordul avioanelor, în spitale sau în orice alt mediu în care riscul de interferenţă
cu alte dispozitive sau servicii este perceput sau identificat ca fiind dăunător.
Dacă nu sunteţi sigur de politica ce se aplică pentru utilizarea în cadrul unei anumite
organizaţii sau într-un anumit mediu, vă recomandăm să solicitaţi autorizarea de a utiliza
tehnologia BLUETOOTH fără fir înainte de a porni dispozitivul. Consultaţi medicul sau
producătorul dispozitivelor medicale personale (stimulatoare cardiace, aparate auditive etc.)
cu privire la orice restricţii pentru utilizarea tehnologiei BLUETOOTH fără fir.
Condiţii de utilizare
❑
Franţa: Caracteristica BLUETOOTH a acestui produs trebuie utilizată exclusiv în
interiorul clădirilor. Orice utilizare a caracteristicii BLUETOOTH a acestui produs în
afara clădirilor este interzisă pe teritoriul francez. Asiguraţi-vă că aţi dezactivat
caracteristica BLUETOOTH a acestui produs înainte de a-l utiliza în afara clădirilor.
(Decizia ART 2002-1009, cu amendamentele aduse de Decizia ART 03-908, cu privire
la restricţiile de utilizare a frecvenţelor radio).
❑
În Norvegia, utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în zona geografică
aflată pe raza a 20 km din centrul Ny-Ålesund, Svalbard.
37
Garanţie
IMPORTANT: Înainte ca Produsul să fie supus oricărei intervenţii de depanare şi în
cazul în care Sony ar trebui să şteargă date, trebuie să vă asiguraţi că faceţi o copie
de rezervă conţinutului de pe unitatea de hard disk, inclusiv tuturor datelor stocate
şi aplicaţiilor software pe care le-aţi instalat pe unitatea de hard disk. Compania Sony
nu va fi responsabilă pentru nicio deteriorare sau pierdere a vreunui program, a datelor
sau a altor informaţii stocate pe orice suport sau orice parte a oricărui serviciu al
Produsului.
Stimate client,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului Sony. Sperăm că vă veţi bucura în urma
utilizării acestuia.
În cazul puţin probabil în care produsul dumneavoastră va necesita intervenţii de
depanare în garanţie, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat
(http://support.vaio.sony.eu/) sau distribuitorul sau un membru al reţelei noastre de service
autorizat (ASN) din Spaţiul Economic European (SEE) sau din alte ţări desemnate prin
această Garanţie sau broşurile însoţitoare. Pentru a evita întâmpinarea vreunui inconvenient
nenecesar, vă recomandăm să citiţi cu atenţie documentaţia înainte de a apela la serviciile
de depanare acoperite de garanţie.
Garanţia dumneavoastră
Această Garanţie se aplică produsului dumneavoastră Sony dacă se menţionează în broşurile
ce însoţesc produsul, cu condiţia ca acesta să fi fost achiziţionat în Zona de garanţie. Prin
această Garanţie, Sony garantează că produsul nu prezintă defecte din punct de vedere
al materialelor şi al manoperei la data achiziţionării iniţiale, pentru o perioadă de cel puţin
UN AN de la acea dată. Pentru a afla perioada exactă de valabilitate a garanţiei, consultaţi
pag. 42 a acestui document sau accesaţi http://support.vaio.sony.eu/. Compania Sony
care oferă şi care va onora această Garanţie este desemnată în această Garanţie sau în
broşurile însoţitoare sub ţara în care solicitaţi servicii de depanare acoperite de garanţie.
Dacă se stabileşte că produsul este defect în perioada de garanţie (la data achiziţionării
iniţiale) datorită materialelor sau manoperei necorespunzătoare, Sony sau un membru ASN
din Zona garanţiei, fără niciun cost pentru muncă sau piese, va repara sau (la alegerea Sony)
înlocui produsul sau piesele defecte sub restricţia termenilor şi limitărilor de mai jos. Sony
şi membrii ASN pot înlocui produsele sau piesele defecte cu produse sau piese noi sau
renovate. Toate produsele şi piesele înlocuite devin proprietatea Sony.
Termeni
38
1
Serviciile de garanţie vor fi furnizate doar dacă factura originală sau chitanţa de vânzare
(indicând data achiziţionării, numele modelului şi numele distribuitorului) este prezentată
cu produsul defect în perioada de garanţie. Sony şi membrii ASN pot refuza furnizarea
de servicii de garanţie gratuite dacă aceste documente nu sunt prezentate sau dacă
sunt incomplete sau ilizibile. Garanţia nu se va aplica dacă numele modelului sau
numărul de serie de pe produs a fost modificat, şters, îndepărtat sau a devenit ilizibil.
2
Pentru a evita deteriorarea sau pierderea/ştergerea suporturilor sau accesoriilor
amovibile de stocare a datelor, trebuie să le îndepărtaţi înainte de a preda produsul
pentru servicii în garanţie.
3
Această Garanţie nu acoperă costurile de transport şi nici riscurile asociate cu transportul
produsului la şi de la Sony sau un membru ASN.
4
Această garanţie nu acoperă:
❑
întreţinerea periodică şi reparaţiile sau înlocuirea pieselor pe motiv de uzură
❑
consumabilele (componente de la care se aşteaptă să necesite înlocuirea periodică
pe durata de viaţă a produsului, precum acumulatorii). Reţineţi că prin această garanţie,
Sony garantează că acumulatorul inclus în produsul Sony la data achiziţionării iniţiale
nu prezintă defecte din punct de vedere al materialelor şi al manoperei pentru o perioadă
de 6 luni de la acea dată
❑
deteriorarea sau defectele cauzate de utilizarea, exploatarea sau tratarea produsului
în neconcordanţă cu utilizarea personală sau casnică normală
❑
curăţarea componentelor interne ale produsului
❑
❑
5
RO
deteriorarea sau modificările produsului ca rezultat al utilizării incorecte, inclusiv:
❑
neglijenţa
❑
accidente, căldură excesivă, incendiu, inundaţie, lichide, substanţe chimice, praf,
alte substanţe, ventilare inadecvată, scuturări, vibraţii, căldură excesivă, creşteri
bruşte de tensiune, alimentare sau tensiune de intrare în exces sau incorectă,
radiaţii, descărcări electrostatice, inclusiv fulgere, alte forţe şi impacturi externe
❑
tratament care duce la deteriorări sau modificări fizice, de aspect sau de suprafaţă
ale produsului sau deteriorarea ecranelor cu cristale lichide
❑
nereuşita de a instala sau de a utiliza produsul în scopul destinat sau în conformitate
cu instrucţiunile Sony cu privire la instalare sau utilizare
❑
nerespectarea instrucţiunilor din Ghidul de utilizare Sony
❑
nerespectarea instrucţiunilor din Reglementările Sony privind siguranţa
❑
instalarea sau utilizarea produsului într-o manieră ce nu respectă legile sau
standardele tehnice sau de siguranţă din ţara în care este instalat sau utilizat
❑
infectarea cu viruşi sau utilizarea produsului cu aplicaţii software care nu sunt
furnizate împreună cu produsul sau cu aplicaţii software instalate incorect
❑
starea sau defectele sistemelor cu care este utilizat sau pe care le include produsul,
cu excepţia altor produse Sony destinate spre a fi utilizate cu produsul
❑
utilizarea produsului cu accesorii, echipament periferic şi alte produse de alt tip,
stare şi standard decât cele prescrise de Sony
❑
repararea sau tentativa de reparare de către persoane care nu sunt membre Sony
sau ASN
reglajele sau adaptările făcute fără consimţământul prealabil, în scris, al Sony, inclusiv:
❑
supunerea produsului la upgrade peste specificaţiile sau caracteristicile descrise
în manualul de instrucţiuni sau
❑
modificări aduse produsului pentru a-l face să respecte standardele tehnice sau
de siguranţă naţionale sau locale în alte ţări decât cele pentru care produsul a fost
proiectat şi fabricat în mod specific
Această garanţie acoperă doar componentele hardware ale produsului. Nu acoperă
aplicaţiile software (indiferent dacă sunt ale Sony sau nu) pentru care este oferit sau
se intenţionează să se aplice un acord de licenţă cu utilizatorul final sau declaraţii sau
excluderi separate de garanţie/garantare.
39
6
Dorim să vă informăm că veţi suporta taxa de diagnosticare a produsului dacă:
a) în urma diagnosticării produsului efectuate de Sony sau de un centru de depanare
Sony se dovedeşte că nu veţi fi îndreptăţit să beneficiaţi de o reparaţie în baza acestei
garanţii (din orice motiv) pentru a remedia defecţiunea;
b) sau dacă produsul dumneavoastră funcţionează corespunzător şi nu poate fi
diagnosticată nicio defecţiune hardware.
7
Politica privind pixelii defecţi:
Numărul permis de pixeli defecţi în cazul ecranelor plate care respectă cerinţele ISO
13406-2 reprezintă mai puţin de 0,0005% din total. Secţiunea Hot News (Noutăţi)
a site-ului Web pentru asistenţă VAIO (http://support.vaio.sony.eu/) include un subiect
„Politica privind pixelii defecţi” ce vă permite să verificaţi Politica pixelilor defecţi
aplicabilă computerului dumneavoastră VAIO.
8
Această clauză 8 este valabilă doar în anumite ţări europene. Pentru întrebări
suplimentare, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat:
În cazul în care aţi solicitat în mod oficial eliminarea sistemului de operare Microsoft®,
niciunul dintre drepturile pe care le aveţi în baza Termenilor şi condiţiilor garanţiei Sony
nu va mai fi valabil pentru computerul dumneavoastră VAIO şi toate aceste drepturi
vor deveni nule. După dezinstalarea sistemului de operare Microsoft®, Sony nu îşi va
asuma nicio responsabilitate pentru funcţionarea corespunzătoare a aplicaţiilor software
preinstalate împreună cu un sistem de operare diferit de sistemul de operare Microsoft®.
În cazul oricărei acţiuni de revocare sau de revocare voluntară privitoare la un computer
VAIO din aceeaşi categorie de produse ca şi computerul dumneavoastră VAIO,
computerul dumneavoastră VAIO nu va mai fi eligibil pentru nicio inspecţie Sony.
40
Excluderi şi limitări
Cu excepţia celor menţionate mai sus, Sony nu oferă nicio garanţie (expresă, implicită,
statutară sau de altă natură) cu privire la calitatea produsului a aplicaţiilor software însoţitoare
sau constituente, la performanţă, acurateţe, fiabilitate, potrivire cu un anumit scop sau de
altă natură. Dacă această excludere nu este permisă sau nu este permisă în totalitate de
legislaţia în vigoare, Sony exclude sau limitează garanţiile sale doar în măsura maximă
permisă de legislaţia în vigoare. Orice garanţie ce nu poate fi exclusă în întregime va fi limitată
(în măsura permisă de lege) la durata acestei Garanţii.
RO
Singura obligaţie a Sony în baza acestei Garanţii este să repare sau să înlocuiască produsele
ce se supun termenilor şi condiţiilor acestei Garanţii. Compania Sony nu este răspunzătoare
pentru nicio pierdere sau daună legată de produse, servicii, această Garanţie sau în alt mod,
inclusiv - pierderi economice sau intangibile - preţul plătit pentru produs - pierderea de
profituri, câştiguri, date, divertisment sau utilizarea produsului sau a oricăror produse
asociate - daune sau pierderi indirecte, incidentale sau secundare. Aceasta se aplică
indiferent dacă pierderea sau dauna are legătură cu:
❑
nefuncţionarea sau funcţionarea incorectă a produsului sau a produselor asociate din
cauza defectelor sau indisponibilităţii în timp ce se află la Sony sau la un membru
ASN, fapt care a cauzat timpi morţi, pierderea timpului utilizatorului sau întreruperea
activităţii
❑
inexactitatea rezultatelor generate de produs sau de produsele asociate
❑
deteriorarea sau pierderea de programe software sau suporturi amovibile de stocare
a datelor sau
❑
infectarea cu viruşi şi alte cauze.
Aceasta se aplică pierderii şi daunelor în baza oricărei teorii legale, inclusiv neglijenţă şi alte
prejudicii, încălcarea prevederilor contractului, garanţie expresă sau implicită şi răspundere
strictă (chiar în cazurile în care Sony sau un membru ASN a fost informat de posibilitatea
unor astfel de daune).
În cazurile în care legislaţia în vigoare interzice sau limitează aceste excluderi de răspundere,
Sony exclude sau limitează răspunderea sa doar în măsura maximă permisă de legislaţia
în vigoare. De exemplu, unele ţări interzic excluderea sau limitarea daunelor rezultate din
neglijenţă, neglijenţă crasă, conduită greşită intenţionată, înşelătorie şi acţiuni similare.
Răspunderea Sony în baza acestei garanţii nu va depăşi în niciun caz preţul plătit pentru
produs, dar dacă legislaţia în vigoare permite doar limite mai mari de răspundere, limitele
mai mari se vor aplica.
41
Drepturile dumneavoastră legale rezervate
Consumatorii au drepturi legale (statutare) în baza legilor naţionale în vigoare referitoare la
vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează drepturile statutare pe care
le puteţi avea şi nici acele drepturi ce nu pot fi excluse sau limitate, nici drepturile împotriva
persoanei de la care aţi achiziţionat produsul. Puteţi revendica orice drepturi avute, la propria
discreţie.
Sony Europe Limited,
Sub numele comercial de Sony Belgium, bijkantoor (filială) Sony Europe Limited.
O companie înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor.
Sediu social: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Marea Britanie
Număr de înregistrare a companiei: 2422874
VAT: BE0452161045
Adresă locală: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgia
Perioada de garanţie a Sony pentru produsele VAIO noi
Computer portabil şi sistem desktop VAIO
Austria
42
perioadă de garanţie de 2 ani
Belgia
perioadă de garanţie de 2 ani
Bulgaria
perioadă de garanţie de 2 ani (valabil doar pentru variantele modelului CEM)
Danemarca
perioadă de garanţie de 2 ani
Elveţia
perioadă de garanţie de 2 ani
Finlanda
perioadă de garanţie de 2 ani
Franţa
Modele cu sistemul de operare Windows 7 Professional
sau Windows 7 Ultimate preinstalat: perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Germania
Modelele achiziţionate de la furnizori Sony autorizaţi din Germania şi
înregistrate la www.sony.de/Garantie : perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Grecia
perioadă de garanţie de 2 ani
Irlanda
Modele cu sistemul de operare Windows 7 Professional
sau Windows 7 Ultimate preinstalat: perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Italia
perioadă de garanţie de 2 ani
Kazahstan
perioadă de garanţie de 2 ani
Luxemburg
perioadă de garanţie de 2 ani
Marea Britanie
Modele cu sistemul de operare Windows 7 Professional
sau Windows 7 Ultimate preinstalat: perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Norvegia
perioadă de garanţie de 2 ani
Olanda
perioadă de garanţie de 2 ani
Polonia
perioadă de garanţie de 2 ani
Portugalia
perioadă de garanţie de 2 ani
Republica Cehă
perioadă de garanţie de 2 ani
Perioada de garanţie a Sony pentru produsele VAIO noi
România
perioadă de garanţie de 2 ani
Rusia
perioadă de garanţie de 2 ani
Slovacia
perioadă de garanţie de 2 ani
Spania
perioadă de garanţie de 2 ani
Suedia
perioadă de garanţie de 2 ani
Turcia
perioadă de garanţie de 2 ani (valabil doar pentru variantele modelului CEU)
Ucraina
perioadă de garanţie de 2 ani
Ungaria
perioadă de garanţie de 2 ani
RO
43
Servicii de asistenţă Sony
Asistenţă VAIO post-vânzare
Înregistrarea produsului VAIO
Înregistrarea este foarte importantă pentru noi în efortul de a vă oferi cele mai bune servicii
posibile, deoarece ne permite să ţinem înregistrări cu configurarea PC-ului dumneavoastră,
precum şi a tuturor contactelor pe care le-aţi avut cu noi în perioada de garanţie. De
asemenea, ne permite să oferim automat computerului dumneavoastră acces direct la
informaţii sau actualizări software. Pe scurt, ne permite să personalizăm serviciile pe care
vi le oferim. Vă puteţi înregistra produsul VAIO la www.vaio.eu/register.
Aceastã opþiune necesitã o conexiune la Internet.
Accesarea serviciilor de asistenţă VAIO
❑
http://support.vaio.sony.eu/
Site-ul nostru Web structurat în funcţie de modele vă va oferi informaţiile relevante
pentru modelul VAIO pe care îl utilizaţi. În cazul în care căutaţi o actualizare pentru
driver, vor fi afişate doar driverele create pentru modelul dumneavoastră VAIO. De
asemenea, Echipa noastră de asistenţă vă va pune la dispoziţie ghiduri de depanare
uşor de urmărit şi documente despre diverse proceduri, bazate pe cele mai frecvente
întrebări puse centrului nostru de contact.
❑
Telefon
Vă recomandăm cu tărie să vizitaţi http://support.vaio.sony.eu/ înainte de a apela la
centrul nostru de contact, deoarece soluţia pe care o căutaţi se află probabil deja în
baza noastră de cunoştinţe.
Asistenţa telefonică VAIO este disponibilă de luni până vineri, programul de lucru
depinzând de ţară. Pentru a afla programul de lucru exact în ţara în care locuiţi, vizitaţi
http://support.vaio.sony.eu/ .
44
Mai jos veţi găsi numerele de telefon specifice. Detalii şi actualizări ale acestora unt oferite
în informaţiile de înregistrare şi pe site-ul nostru Web.
Consultaþi numãrul de serie al computerului dumneavoastrã VAIO atunci când apelaþi liniile de asistenþã
VAIO. Numãrul de serie este amplasat pe partea de dedesubt, pe panoul din spate sau în interiorul
compartimentului pentru acumulator al computerului VAIO.
RO
Numerele pot fi actualizate periodic fãrã notificare.
Ţară
Limbă
Austria
Germană
+43 179 56 73 33
Belgia
Olandeză
+32 2 7173218
Franceză
+32 2 7173219
Bulgaria
Bulgară
+359 700 1 8246
Cipru
Engleză
+357 800 91150
Danemarca
Daneză
+45 70 112105
Elveţia
Număr de telefon
Germană
+41 44 800 93 00
Franceză
+41 44 800 97 00
Finlanda
Finlandeză
+358 969 379 450
Franţa
Franceză
+33 1 55 69 51 28
Germania
Germană
+49 180 577 67 76
Grecia
Greacă
+30 00800 4412 1496
Irlanda
Engleză
+353 1 407 3040
Italia
Italiană
+39 848 801 541
Kazahstan
Rusă
+7 7272 714480
Luxemburg
Franceză
+352 342 0808380
Marea Britanie
Engleză
+44 870 240 24 08
Norvegia
Norvegiană
+47 231 62592
Olanda
Olandeză
+31 20 346 93 03
Polonia
Poloneză
+48 0 801 382 462
Portugalia
Portugheză
+351 808 201 174
Republica Cehă
Cehă
+420 2 4601 9146
România
Română
+40 213 138 872
Rusia
Rusă
+7 8 800 700 0939
Slovacia
Slovacă
+421 552 302 801
Spania
Spaniolă
+34 914 534 087
Suedia
Suedeză
+46 858 769 220
Turcia
Turcă
+90 212 444 82 46
Ucraina
Rusă
+380 443 908 246
Ungaria
Maghiară
+36 1 777 91 51
Pentru informaţii de contact pentru alte ţări, accesaţi http://support.vaio.sony.eu/.
45
Servicii de reparare hardware VAIO
Dacă doriţi mai multe informaţii despre modul în care este oferit acest serviciu, accesaţi
site-ul Web de asistenţă VAIO (http://support.vaio.sony.eu/). În timp ce majoritatea
problemelor sunt soluţionate prin Internet sau la telefon, câteodată soluţionarea problemei
poate necesita o intervenţie sau reparare.
Dorim să vă atragem atenţia asupra următoarelor observaţii importante înainte ca noi să
preluăm produsul dumneavoastră VAIO:
46
❑
Deoarece sunteţi responsabil pentru copierea de rezervă a datelor, este esenţial să
copiaţi toate fişierele de pe hard disk, pentru că Sony nu poate garanta integritatea
programelor sau datelor de pe computer în timpul procesului de reparare.
❑
Nu includeţi niciun accesoriu împreună cu unitatea principală, în afara cazului în care
vă este solicitat în mod contrar.
❑
Va fi percepută o taxă fixă pentru reparaţii în afara garanţiei, dacă alegeţi să nu procedaţi
la efectuarea reparaţiei.
❑
Sunt obligatorii o adresă, un număr de telefon şi o persoană de contact ce poate fi
contactată în timpul programului de lucru pentru a permite curierului nostru de livrare
şi echipei administrative să acţioneze cu succes.
Notaţi următoarele informaţii despre computerul dumneavoastră VAIO. Informaţiile vă vor
fi solicitate în momentul în care computerul necesită reparare.
Nume model şi număr de serie:
RO
Distribuitor şi ştampilă:
Data achiziţionării:
Numele şi adresa clientului:
47
Strona główna pomocy technicznej dla użytkowników komputerów VAIO
Pagină de start pentru asistenţă VAIO
http://support.vaio.sony.eu/
Printed in China
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising