Sony | VPCCW1Z4E | Sony VPCCW1Z4E Inne

PL
Spis treści
Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania
i zgodności z przepisami .....................................................5
Informacje o zgodności z przepisami dotyczące
modemu ............................................................................10
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN ...............11
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN..............13
Informacje o zgodności z przepisami dotyczące
interfejsu Bluetooth®.........................................................15
Gwarancja .........................................................................16
Usługi pomocy technicznej firmy Sony .............................22
RO
Cuprins
Ghid de reglementări privind siguranţa .............................27
Ghid de reglementări privind modemul .............................32
Ghid de reglementări privind reţelele LAN fără fir .............33
Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir ............35
Ghid de reglementări privind Bluetooth®..........................37
Garanţie .............................................................................38
Servicii de asistenţă Sony .................................................42
3
Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami
Informacje o zasadach bezpiecznego
użytkowania i zgodności z przepisami
PL
Informacje o komputerze VAIO
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Ostrzeżenie: To urządzenie musi być uziemione. (Nie dotyczy to produktów z wtyczką
o dwóch bolcach).
Gniazdko sieciowe powinno być zamontowane w pobliżu komputera i łatwo dostępne.
Otwarcie obudowy lub rozmontowanie urządzenia albo któregokolwiek z jego
akcesoriów z jakiegokolwiek powodu może doprowadzić do powstania uszkodzeń,
które nie są objęte gwarancją.
W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno samodzielnie otwierać
obudowy urządzenia. Wszystkie czynności serwisowe może wykonywać wyłącznie
wykwalifikowany personel.
Umieszczenie komputera w pobliżu jakiegokolwiek innego urządzenia emitującego
promieniowanie elektromagnetyczne może doprowadzić do zniekształceń dźwięku
i obrazu.
W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wolno wystawiać komputera
ani żadnego z jego akcesoriów na działanie wilgoci.
Nie wolno instalować modemu ani okablowania telefonicznego w trakcie burzy
z piorunami.
Nie wolno wkładać wtyczki kabla telefonicznego do gniazdka w miejscu, w którym
panuje wilgoć, chyba że gniazdko jest przystosowane do takich warunków.
Nie wolno dotykać niezaizolowanego kabla telefonicznego ani jego końcówek
(wtyczek), chyba że odłączono kabel od karty modemowej.
Podczas montażu lub modyfikowania kabli telefonicznych należy zachować ostrożność.
Nie wolno używać modemu podczas burzy.
Nie wolno używać modemu ani telefonu w celu zgłoszenia wycieku gazu, przebywając
w pobliżu tego wycieku.
Nie wolno doprowadzić do powstania zwarcia między końcówkami baterii ani narażać
ich na działanie płynów, np. wody, kawy czy soku.
Zaleca się, aby komputer nie był umieszczany bezpośrednio na kolanach użytkownika.
Temperatura spodniej części obudowy może znacznie wzrosnąć podczas normalnej
pracy, powodując dyskomfort, a nawet oparzenia.
Stacja dysków optycznych w komputerze jest zaszeregowana jako produkt laserowy klasy
1 i spełnia normę bezpieczeństwa produktów laserowych IEC/EN 60825-1.
Uwaga: Czynności związane z naprawą i konserwacją komputera mogą być wykonywane
jedynie przez uprawnionych serwisantów firmy Sony. Niewłaściwe użytkowanie i naprawa
mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia.
Uwaga: Używanie funkcji sterowania, dokonywanie regulacji lub postępowanie według
procedur innych niż opisane w niniejszym przewodniku może doprowadzić do narażenia
na niebezpieczne promieniowanie.
W przypadku wbudowanej stacji dysków optycznych
Uwaga: Otwarte urządzenie emituje widzialne i niewidzialne promieniowanie w klasie 3B.
Należy unikać bezpośredniego narażenia na działanie promienia.
-
Moc maksymalna: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Rozbieżność promienia: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Czas trwania impulsu: ciągła fala
5
Modele VGN-Z ze stacją dysków DVD±RW/±R DL/RAM
Te modele są zaliczane do produktów laserowych klasy 1. Spełniają normę
bezpieczeństwa produktów laserowych IEC 60825-1(1993)+A1(1997)+A2(2001)/
EN 60825-1(1994)+A1(2002)+A2(2001).
Uwaga: Otwarte urządzenie emituje widzialne i niewidzialne promieniowanie w klasie 3B.
Należy unikać bezpośredniego narażenia na działanie promienia.
Moc maksymalna: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Rozbieżność promienia: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Czas trwania impulsu: ciągła fala
Uwaga: Czynności związane z naprawą i konserwacją komputera mogą być wykonywane
jedynie przez uprawnionych serwisantów firmy Sony. Niewłaściwa naprawa i użytkowanie
mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia.
-
Uwaga: Używanie funkcji sterowania, dokonywanie regulacji lub postępowanie według
procedur innych niż opisane w niniejszym przewodniku może doprowadzić do narażenia
na niebezpieczne promieniowanie.
Etykieta przynależności do klasy 1 znajduje się na spodzie obudowy notebooka, obok
numeru modelu.
Etykieta ostrzegawcza o przynależności do klasy 3B jest umieszczona na obudowie
poniżej klawiatury lub we wnęce baterii.
6
Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami
Notebooki VAIO i komputery stacjonarne VAIO z zasilaczami
Konstrukcja notebooków VAIO przewiduje stosowanie wyłącznie oryginalnych baterii firmy
Sony. Dlatego też w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania posiadanego notebooka
VAIO należy używać tylko takich baterii. Ponadto zdecydowanie zaleca się korzystanie
z oryginalnego zasilacza firmy Sony, spełniającego odpowiednie normy jakościowe,
który jest w zestawie razem z komputerem VAIO.
Tego zasilacza można używać wyłącznie z produktami informatycznymi z rodziny VAIO.
Nie wolno wykorzystywać go do żadnych innych celów. Jeśli kabel zasilający zasilacza
dołączonego do komputera jest wyposażony w 3-wtykową wtyczkę, należy bezwzględnie
zadbać o odpowiednie uziemienie złącza.
W celu całkowitego odłączenia komputera od sieci elektrycznej należy odłączyć od niej
zasilacz. Gniazdko sieciowe powinno być zamontowane w pobliżu komputera i łatwo
dostępne.
Jeśli ograniczony pakiet akcesoriów zasilania (Limited Power Sources) zawiera złącza, nie
obejmuje złączy i.LINK, PC Card, monitora ani DVI.
Gdy komputer jest używany, bezwzględnie musi być w nim zamontowana bateria.
Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom i uniknąć ryzyka pożaru komputera podczas
transportu, należy najpierw zamocować w odpowiednich miejscach wszystkie dołączone
pokrywy złączy i ochraniacze gniazd oraz umieścić baterię w jej wnęce.
Podróżując do Stanów Zjednoczonych i w granicach tego kraju, należy pamiętać, że
Departament Transportu Stanów Zjednoczonych opublikował niedawno nowe przepisy
dotyczące pasażerów mających przy sobie baterie litowe i litowo-jonowe.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
PL
Tylko komputery stacjonarne VAIO
Komputery stacjonarne VAIO są przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
Zestawy niektórych modeli zawierają kable zasilające uwzględniające specyfikę różnych
krajów. Należy wybrać spośród nich kabel odpowiedni dla kraju, w którym komputer będzie
użytkowany.
W celu całkowitego odłączenia komputera stacjonarnego VAIO od sieci elektrycznej należy
odłączyć kabel zasilający.
Gniazdko sieciowe powinno być zamontowane w pobliżu komputera i łatwo dostępne.
Informacje o zgodności z przepisami
Firma Sony niniejszym zaświadcza, że opisywany produkt bez względu na to, czy zawiera
zestaw do łączności bezprzewodowej, obejmujący m.in. klawiaturę bezprzewodową, mysz
bezprzewodową i odbiornik sygnału bezprzewodowego, spełnia podstawowe wymagania
i inne właściwe postanowienia dyrektywy KE nr 1999/5/EC.
W celu uzyskania kopii deklaracji zgodności z dyrektywą o końcowych urządzeniach
radiowych i telekomunikacyjnych należy przejść na stronę: http://www.compliance.sony.de/
Niniejszy produkt spełnia wymagania normy EN 55022 dla urządzeń klasy B oraz normy
EN 55024 dotyczących użytkowania w miejscach o przeznaczeniu mieszkaniowym,
komercyjnym i nieuciążliwym przemysłowym.
Testy produktu potwierdziły, że nie przekracza ono wartości granicznych określonych
w dyrektywie zgodności elektromagnetycznej w zakresie stosowania kabli połączeniowych
nie dłuższych niż 3 metry.
7
Komputery stacjonarne VAIO z zestawem do łączności
bezprzewodowej
W zakresie dyrektywy o końcowych urządzeniach radiowych i telekomunikacyjnych
bezprzewodowa klawiatura i bezprzewodowa mysz są zaliczane do urządzeń klasy 1.
Utylizacja wewnętrznej baterii podtrzymującej pamięć
❑
❑
❑
❑
❑
Niniejszy produkt VAIO jest wyposażony w wewnętrzną baterię podtrzymującą pamięć,
której z założenia nie trzeba wymieniać w całym okresie eksploatacji produktu.
W przypadku gdy taka wymiana okaże się konieczna, należy skontaktować się
z serwisem VAIO-Link.
Niewłaściwe umieszczenie baterii może spowodować jej wybuch.
Po zakończeniu okresu eksploatacji baterii należy ją poddać właściwej utylizacji.
W niektórych krajach/regionach może być zabronione wyrzucanie nieszkodliwych
baterii razem z odpadami komunalnymi i biurowymi.
Należy korzystać z publicznego systemu zbioru odpadów.
Utylizacja baterii AA
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Zależnie od modelu zestaw komputera VAIO może zawierać różne akcesoria zasilane
bateriami AA.
Sposób wkładania baterii opisano w instrukcji obsługi.
Nie wolno używać baterii, które są uszkodzone lub z których wycieka elektrolit.
Należy je natychmiast poddać właściwej utylizacji.
Niewłaściwe ładowanie baterii, wrzucanie ich do ognia, używanie w połączeniu
z bateriami innego typu lub nieprawidłowe włożenie może doprowadzić do ich wybuchu
lub wycieku elektrolitu.
Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami grozi oparzeniem chemicznym lub na skutek
pożaru. Baterii nie wolno rozmontowywać na części, podgrzewać do temperatury
powyżej 60°C ani wkładać do ognia.
Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu lub analogiczne,
zalecane przez producenta.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Po zakończeniu okresu eksploatacji należy je poddać właściwej utylizacji.
W niektórych krajach/regionach może być zabronione wyrzucanie baterii razem
z odpadami komunalnymi i biurowymi. Należy korzystać z właściwego publicznego
systemu zbioru odpadów.
Tylko notebooki VAIO: Utylizacja baterii litowo-jonowych
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
8
Nie wolno używać baterii litowo-jonowych, które są uszkodzone lub z których wycieka
elektrolit. Należy je natychmiast poddać właściwej utylizacji.
Niewłaściwe umieszczenie baterii może spowodować jej wybuch. Baterie należy
wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu lub analogiczne, zalecane przez
producenta.
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią dołączoną do urządzenia grozi oparzeniem
chemicznym lub na skutek pożaru. Baterii nie wolno rozmontowywać na części,
podgrzewać do temperatury powyżej 60°C ani wkładać do ognia.
Zużyte baterie należy natychmiast poddać właściwej utylizacji.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W niektórych krajach/regionach może być zabronione wyrzucanie baterii
litowo-jonowych razem z odpadami komunalnymi i biurowymi.
Należy korzystać z właściwego publicznego systemu zbioru odpadów.
Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami
Utylizacja starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(obowiązuje w Unii Europejskiej oraz innych krajach europejskich
o odrębnych systemach zbioru odpadów)
PL
Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje,
że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego
należy przekazać go do punktu zbioru odpadów, zajmującego się utylizacją
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja produktu
pomoże uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i
zdrowia człowieka. Ponadto utylizacja przyczynia się do ograniczania zużycia
surowców naturalnych. Więcej informacji o utylizowaniu tego produktu
można uzyskać w lokalnym urzędzie, u swojego usługodawcy odpowiedzialnego za
odbiór odpadów komunalnych lub w sklepie, w którym kupiono produkt.
Utylizacja zużytych baterii (obowiązuje w Unii Europejskiej oraz
innych krajach europejskich o odrębnych systemach odbioru
odpadów)
Na baterii lub na opakowaniu może znajdować się jeden
z symboli widocznych obok. Wskazuje on, że bateria
dołączona do produktu nie może być traktowana jako
lub
odpad komunalny.
Na niektórych bateriach temu symbolowi może towarzyszyć
symbol chemiczny. Symbole chemiczne rtęci (Hg) i ołowiu
(Pb) są dodawane w przypadkach, gdy bateria zawiera
więcej niż odpowiednio 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Właściwa utylizacja baterii pomoże uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla
środowiska i zdrowia człowieka. Ponadto utylizacja przyczynia się do ograniczania zużycia
surowców naturalnych.
W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, poprawności działania lub
integralności danych wymagają stałego korzystania z dołączonej baterii, wymiana baterii
może być dokonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów.
W celu zapewnienia prawidłowego postępowania ze zużytą baterią po zakończeniu okresu
eksploatacji należy ją przekazać do punktu odbioru odpadów, który zajmuje się utylizacją
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku każdej baterii należy zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego
bezpiecznego wyjmowania jej z komputera. Baterię należy dostarczyć do punktu odbioru
odpadów zajmującego się utylizacją zużytych baterii.
Więcej informacji na temat utylizowania tego produktu lub baterii można uzyskać w lokalnym
urzędzie, u swojego usługodawcy odpowiedzialnego za odbiór odpadów komunalnych lub
w sklepie, w którym zakupiono produkt.
Producentem komputera jest firma Sony Corporation z siedzibą pod adresem: 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach
zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa produktu jest firma Sony Deutschland
GmbH z siedzibą pod adresem: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
W przypadku kwestii dotyczących napraw lub gwarancji należy skorzystać z listy adresów
dołączonej w osobnych dokumentach serwisowych lub gwarancyjnych.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
9
Informacje o zgodności z przepisami
dotyczące modemu
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną funkcjonalnością modemu)
Wewnętrzny modem
Wewnętrzny modem jest przeznaczony do obsługi przesyłania danych i faksów za
pomocą sygnałów wybierania tonowego (DTMF) w publicznych komutowanych sieciach
telefonicznych (PSTN) w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy,
Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry,
Wielka Brytania oraz Włochy.
10
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN
Przepisy dotyczące bezprzewodowej
sieci LAN
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną funkcjonalnością bezprzewodowych sieci LAN)
PL
Bezprzewodowe sieci LAN — informacje o zgodności z przepisami
Moduł obsługi bezprzewodowych sieci LAN to dedykowane urządzenie radiowe
wykorzystujące standard łączności 802.11a/b/g/n opracowany przez organizację IEEE.
W zależności od modelu komputera VAIO z wbudowanego modułu obsługi
bezprzewodowych sieci LAN można korzystać w następujących krajach: Austria, Belgia,
Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.
Warunki użytkowania
Korzystając z bezprzewodowej sieci LAN w standardzie IEEE 802.11b/g/n, można używać
kanałów 1–13 (2,4–2,4835 GHz) w komunikacji zarówno w zamkniętych pomieszczeniach,
jak i na otwartej przestrzeni, z następującymi ograniczeniami we Francji i Włoszech:
❑ Francja: Wewnątrz — wszystkie kanały bez żadnych ograniczeń. Na zewnątrz — tylko
kanały 1–6.
Oznacza to, że w przypadku połączenia równorzędnego (ang. peer-to-peer) z modułu
obsługi bezprzewodowych sieci LAN można korzystać tylko na zewnątrz, jeśli
w komputerze równorzędnym połączenie zostanie skonfigurowane na autoryzowanym
kanale (np. między 1 a 6). W trybie infrastruktury przed skonfigurowaniem połączenia
należy upewnić się, że punkt dostępowy pracuje w kanale z przedziału 1–6.
❑ Włochy: Korzystanie z urządzenia podlega ograniczeniom określonym w następujących
rozporządzeniach i ich nowelizacjach:
❑ Rozporządzenie ustawodawcze 01.08.2003 nr 259 art. 104 i 105
❑ Rozporządzenie ministerialne 28.5.2003. Adres kontaktowy:
Ministero delle comunicazioni
D.G.C.A.
Viale America 201
I-00144 Roma
Korzystając z bezprzewodowej sieci LAN w standardzie IEEE 802.11a/n, kanałów 36–48
(5,15–5,25 GHz z funkcją aktywnego skanowania) oraz kanałów 52–64 (5,25–5,35 GHz
z funkcją pasywnego skanowania) można używać do komunikacji w zamkniętych
pomieszczeniach, natomiast kanałów 100–140 (5,47–5,725 GHz z funkcją pasywnego
skanowania) można używać w komunikacji zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na
otwartej przestrzeni.
Czasami korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN może być ograniczone przez właściciela
budynku lub władze danej organizacji, np. na pokładzie samolotu, w szpitalu bądź innym
miejscu, gdzie może zakłócić pracę innych urządzeń lub świadczenie usług i w związku
z tym prowadzić do powstania szkód. W przypadku wątpliwości dotyczących lokalnych
zasad korzystania z bezprzewodowej sieci LAN najlepiej przed włączeniem tej funkcji
zapytać o stosowne pozwolenie. Informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących
korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w sąsiedztwie osobistych urządzeń medycznych
(takich jak stymulator serca, aparat słuchowy itd.) można uzyskać u swojego lekarza lub
producentów tych urządzeń.
Należy unikać umieszczania urządzenia w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie
promieni słonecznych lub grzejników. Przegrzanie urządzenia może spowodować jego
uszkodzenie lub nawet pożar.
11
Zakłócenia
Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału telewizyjnego, co można ustalić
przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się wypróbowanie środków
zaradczych takich jak: zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej, zwiększenie
odległości między nadajnikiem a odbiornikiem lub zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy
lub doświadczonego serwisanta sprzętu RTV.
Wyłączenie odpowiedzialności
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia sygnału
radiowego lub telewizyjnego ani za żadne inne niepożądane skutki wynikające z wyboru
niewłaściwego kanału przez użytkownika. Wyeliminowanie zakłóceń spowodowanych
takim błędnym wyborem leży w wyłącznej gestii użytkownika.
12
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN
Przepisy dotyczące bezprzewodowej
sieci WAN
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną funkcjonalnością bezprzewodowych sieci WAN)
PL
Moduł obsługi bezprzewodowych sieci WAN może być używany wyłącznie w następujących
krajach:
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska,
Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.
Pasmo sygnału
UMTS/HSPA: 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Informacje o narażeniu na promieniowanie radiowe i współczynniku
pochłaniania (SAR)
Konstrukcja wszystkich komputerów VAIO spełnia odpowiednie wymogi bezpieczeństwa
w zakresie narażenia na oddziaływanie promieniowania o częstotliwościach radiowych.
Wymagania te są oparte na naukowych ustaleniach uwzględniających wartości graniczne
mające zapewnić bezpieczeństwo użytkowania przez wszystkie osoby, niezależnie od
wieku ani stanu zdrowia.
W przypadku wytycznych dotyczących narażenia na oddziaływanie fal radiowych stosuje
się jednostkę miary zwaną specyficznym współczynnikiem pochłaniania (Specific
Absorption Rate, SAR). Testy SAR są przeprowadzane zgodnie ze standardowymi
metodami, które polegają na włączeniu w komputerze nadawania z największą mocą
znamionową na wszystkich używanych zakresach częstotliwości.
O ile wartość współczynnika SAR może się różnić w zależności od modelu komputera VAIO,
w żadnym wypadku nie dochodzi do przekroczenia odpowiednich wartości granicznych.
Warunki użytkowania
Podczas korzystania z urządzenia odległość między monitorem LCD a użytkownikiem
powinna wynosić co najmniej 15 mm.
Nie należy korzystać z bezprzewodowej sieci WAN w miejscach, które są podatne na
występowanie zakłóceń radiowych mogących stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika
i innych osób. Obejmuje to np.:
❑
Strefy, w których jest to zabronione przez prawo. W takich miejscach należy
przestrzegać wszystkich specjalnych zasad i przepisów oraz stosować się do znaków
i informacji.
❑
Nie wolno korzystać z bezprzewodowej sieci WAN w miejscach, w których mogą
unosić się w powietrzu substancje potencjalnie wybuchowe. Nie wolno korzystać
z bezprzewodowej sieci WAN na stacjach paliw, w punktach serwisowych pojazdów,
w pobliżu składów paliw (strefy przechowywania i dystrybucji paliw), w zakładach
chemicznych ani w strefach detonacji ładunków wybuchowych.
❑
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN jest zabronione: w pobliżu urządzeń
medycznych i podtrzymujących życie (tzn. w szpitalach, prywatnych klinikach itd.).
Jest to spowodowane ryzykiem zakłócenia funkcjonowania urządzeń medycznych
przez fale radiowe.
❑
Samoloty — zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.
❑
Prowadzenie pojazdu.
13
Wyłączenie odpowiedzialności
Ze względu na specyfikę nadawania i odbierania fal w komunikacji bezprzewodowej
czasami może dochodzić do zagubienia danych lub opóźnień w ich przesyłaniu. Jest to
spowodowane różnicą w sile sygnału wynikającą ze zmiany cech drogi, po której
przemieszczają się fale.
Firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku opóźnień
lub błędów w wysyłaniu lub odbieraniu danych za pośrednictwem bezprzewodowej sieci
WAN ani za brak możliwości przesyłania lub odbierania takich danych za pośrednictwem
bezprzewodowej sieci WAN.
14
Informacje o zgodności z przepisami dotyczące interfejsu Bluetooth®
Informacje o zgodności z przepisami
dotyczące interfejsu Bluetooth®
PL
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną funkcjonalnością interfejsu Bluetooth®)
Technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth® — informacje
o zgodności z przepisami
Wewnętrzny moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth® umożliwia łączność z innymi
urządzeniami obsługującymi tę technologię. Moduł działa w paśmie częstotliwości 2,4 GHz
(2,400–2,4835 GHz).
W pewnych sytuacjach lub środowiskach możliwość korzystania z technologii
bezprzewodowej łączności Bluetooth® może być ograniczona przez właściciela budynku
lub przedstawiciela właściwej organizacji, np. na pokładzie samolotu, w szpitalu bądź
jakimkolwiek innym miejscu, gdzie ewentualność zakłócenia pracy innych urządzeń lub
świadczenia innych usług jest teoretycznie lub praktycznie uznawana za szkodliwą.
W razie braku pewności co do obowiązujących zasad posługiwania się technologią
Bluetooth® w konkretnym miejscu lub środowisku najlepiej przed włączeniem tej
funkcjonalności zapytać o pozwolenie. Informacje o ewentualnych ograniczeniach
dotyczących korzystania z technologii Bluetooth® w sąsiedztwie osobistych urządzeń
medycznych (takich jak stymulator serca, aparat słuchowy itd.) można uzyskać u swojego
lekarza lub producentów tych urządzeń.
15
Gwarancja
WAŻNE: Zanim będą świadczone jakiekolwiek usługi związane z produktem,
na wypadek, gdyby produkt firmy Sony musiał usunąć jakiekolwiek dane, należy
bezwzględnie wykonać kopię zapasową zawartości dysku twardego swojego
komputera, w tym wszelkich zapisanych na nim danych i zainstalowanych programów.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ani skasowanie
jakichkolwiek programów, danych lub innych informacji zapisanych na jakimkolwiek
nośniku albo w jakimkolwiek module oferowanych usług związanych z produktem.
Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup produktu firmy Sony. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie będzie
przyjemnością.
Gdyby jednak okazało się, że produkt wymaga naprawy gwarancyjnej, należy skontaktować
się z serwisem VAIO-Link (http://www.vaio-link.com), sprzedawcą lub przedstawicielem
naszej autoryzowanej sieci serwisowej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub
w innych krajach wymienionych w niniejszej gwarancji albo w dołączonych ulotkach.
W celu uniknięcia ewentualnych późniejszych niejasności zalecamy dokładne zapoznanie
się z dokumentacją, co pomoże stwierdzić, czy planowane zgłoszenie gwarancyjne może
zostać uznane za zasadne.
Twoja gwarancja
Niniejsza gwarancja dotyczy zakupionego produktu firmy Sony, jeśli stwierdzenie o objęciu
gwarancją znajduje się w dołączonej do niego ulotce oraz jeśli produkt zakupiono w regionie
obowiązywania gwarancji. Na mocy niniejszej gwarancji firma Sony zapewnia, że produkt
jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych na dzień pierwotnego zakupu oraz
pozostanie w takim stanie przez co najmniej JEDEN ROK od tego dnia. Dokładny okres
ważności gwarancji podano na stronie 20 niniejszego dokumentu oraz w witrynie
http://www.vaio-link.com. Jednostka organizacyjna korporacji Sony, która świadczy
usługi gwarancyjne i będzie honorowała niniejszą gwarancję, jest wymieniona w treści
gwarancji lub dołączonych ulotkach w sekcji dotyczącej kraju, w którym gwarancja ma być
egzekwowana.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie uznany za wadliwy (na dzień
zakupu) z powodu użycia niewłaściwych materiałów lub błędów wykonawczych, firma
Sony albo przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej w regionie obowiązywania
gwarancji całkowicie bezpłatnie naprawi lub (według uznania firmy Sony) wymieni produkt
albo jego wadliwe części na nowe, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń opisanych
poniżej. Wadliwe produkty/części mogą zostać wymienione na produkty/części nowe albo
zregenerowane. Wszystkie wymienione produkty i części przechodzą na własność firmy
Sony.
Warunki
1
16
Usługi gwarancyjne będą świadczone pod warunkiem, że do wadliwego produktu
zgłaszanego do naprawy w okresie obowiązywania gwarancji zostanie dołączony
oryginał faktury lub dowodu zakupu (wskazujący datę zakupu, nazwę modelu i nazwę
sprzedawcy). Firma Sony albo przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej mogą
odmówić świadczenia bezpłatnej usługi gwarancyjnej, jeśli dokumenty te nie zostaną
przedstawione lub okażą się niekompletne albo nieczytelne. Gwarancja nie obowiązuje,
jeśli nazwa modelu lub numer seryjny produktu został zmieniony, usunięty lub
wymazany albo spowodowano jego nieczytelność.
Gwarancja
2
3
4
❑
❑
❑
❑
❑
Aby uniknąć uszkodzenia lub utraty/wymazania danych z wymiennego nośnika pamięci
masowej albo akcesorium, przed przekazaniem urządzenia do naprawy należy usunąć
z niego takie nośniki bądź akcesoria.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani ryzyka związanego
z transportem produktu do/z firmy Sony lub przedstawiciela autoryzowanej sieci
serwisowej.
Gwarancja nie obejmuje przypadków takich jak:
Okresowa konserwacja i naprawy lub wymiana części wynikająca z ich normalnego
zużycia.
Zużycie materiałów eksploatacyjnych (elementów, które z założenia wymagają
okresowej wymiany w czasie eksploatacji produktu, np. baterii). Zwracamy uwagę,
że na mocy niniejszej gwarancji firma Sony zapewnia, iż bateria dołączona do produktu
na dzień pierwotnego zakupu jest wolna od wad materiałowych i wykonawczych oraz
pozostanie w takim stanie przez co najmniej sześć miesięcy od tego dnia.
Uszkodzenia lub wady spowodowane użytkowaniem, posługiwaniem się produktem
lub postępowaniem z nim w sposób niezgodny z zasadami normalnego użytku
osobistego/domowego.
Uszkodzenia i zmiany w produkcie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, w tym:
❑ użytkowaniem powodującym fizyczne, kosmetyczne lub powierzchniowe
uszkodzenia lub zmiany w produkcie albo uszkodzenia ekranu ciekłokrystalicznego;
❑ montażem lub użytkowaniem produktu w sposób niezgodny z jego normalnym
przeznaczeniem lub instrukcjami firmy Sony dotyczącymi instalacji i użytkowania;
❑ nieprzestrzeganiem instrukcji firmy Sony dotyczących właściwej konserwacji
produktu;
❑ montażem lub użytkowaniem produktu w sposób niezgodny z przepisami lub
normami technicznymi albo bezpiecznościowymi w kraju, w którym produkt jest
zainstalowany/użytkowany;
❑ zainfekowaniem wirusem lub korzystaniem na produkcie z oprogramowania,
które nie zostało do niego standardowo dołączone lub nie zostało poprawnie
zainstalowane;
❑ użytkowaniem produktu lub integrowaniem go z urządzeniami niesprawnymi
bądź wadliwymi, z wyjątkiem innych produktów firmy Sony przeznaczonych do
współpracy z tym produktem;
❑ użytkowaniem produktu w połączeniu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi
i innymi produktami o typie, stanie i standardzie innym niż dopuszczany przez
firmę Sony;
❑ naprawianiem lub próbą naprawiania produktu przez osoby niebędące
przedstawicielami firmy Sony lub jej autoryzowanej sieci serwisowej.
Regulacje i adaptacje bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od firmy Sony,
w tym:
❑ unowocześnienie produktu do poziomu wykraczającego poza dane techniczne
lub zakres funkcjonalny opisany w instrukcji obsługi;
❑ modyfikacje produktu w celu dopasowania go do krajowych lub lokalnych norm
technicznych i bezpiecznościowych w krajach inne niż te, dla których produkt
został jednoznacznie zaprojektowany i wyprodukowany;
❑ zaniedbania;
❑ narażenie na wypadki, pożary, działanie płynów, chemikaliów i innych substancji,
zalanie, drgania, wysokie temperatury, brak przewiewu, skoki napięcia, zbyt
wysokie lub niewłaściwie przyłożone napięcie, promieniowanie, wyładowania
elektrostatyczne (w tym wywołane przez błyskawice) oraz inne siły i czynniki
zewnętrzne.
PL
17
5
Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie sprzętowe składniki produktu. Nie włącza się do
niej oprogramowania (firmy Sony ani innych producentów), ponieważ oprogramowanie
jest objęte odrębnymi umowami licencyjnymi użytkownika końcowego, gwarancjami
i/lub wyłączeniami.
6
W przypadkach wymienionych poniżej będzie naliczana opłata diagnostyczna:
a) jeśli wskutek sprawdzenia produktu przez firmę Sony lub jej autoryzowane centrum
usługowe okaże się, iż użytkownikowi nie przysługuje (niezależnie od przyczyny)
prawo do naprawy gwarancyjnej;
b) produkt działa poprawnie i nie można wykryć żadnego uszkodzenia sprzętu.
7
Polityka dotycząca liczby wadliwych pikseli:
Zgodnie z normą ISO 13406-2 liczba wadliwych pikseli w monitorach/wyświetlaczach
ciekłokrystalicznych nie może przekroczyć 0,0005% łącznej liczby pikseli. W sekcji
Aktualności w witrynie VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) znajduje się artykuł
„Zasady dotyczące wadliwych pikseli” zawierający informacje o odnośnych zasadach
dla użytkowanego przez siebie komputera VAIO.
Wyłączenia i ograniczenia
Z zastrzeżeniem postanowień wymienionych powyżej, firma Sony nie udziela żadnych
gwarancji (jednoznacznych, domniemanych, ustawowych ani innych) w zakresie produktu
ani jakości towarzyszącego lub dołączonego oprogramowania, wydajności, precyzji
działania, niezawodności, przydatności do określonego celu ani jakichkolwiek innych.
Jeśli takie wyłączenie nie jest w całości lub części dopuszczalne przez prawo, firma Sony
ogranicza zakres przyznawanej gwarancji wyłącznie do minimalnego poziomu dozwolonego
przez przepisy prawa. Wszelkie zobowiązania gwarancyjne, których nie można w pełni
wyłączyć, zostaną ograniczone czasowo (w zakresie dopuszczanym przez prawo) do
okresu trwania gwarancji.
Na mocy niniejszej gwarancji firma Sony jest zobowiązana jedynie do naprawy lub
wymiany produktów zgodnie z postanowieniami tej gwarancji. Firma Sony nie ponosi
odpowiedzialności za żadne straty ani szkody pośrednie, uboczne lub wtórne
spowodowane użytkowaniem produktu, usługami, niniejszą gwarancją albo w inny
sposób, w tym za szkody ekonomiczne lub niematerialne, utratę zysków, przychodów,
danych lub przyjemności użytkowania ani za utratę możliwości korzystania z tego
produktu lub któregokolwiek produktu towarzyszącego, w tym w odniesieniu do
ewentualnych roszczeń o obniżenie ceny zapłaconej za produkt. Zastrzeżenie to
obowiązuje bez względu na fakt, że strata lub szkoda wynikała z:
18
❑
niewłaściwego działania lub niedziałania tego produktu lub któregokolwiek produktu
towarzyszącego na skutek uszkodzeń albo niedostępności spowodowanej
przekazaniem do firmy Sony lub przedstawiciela autoryzowanej sieci serwisowej,
co doprowadziło do przestojów, spadku wydajności pracy lub zakłóceń w bieżącej
działalności;
❑
błędów w danych generowanych przez ten produkt lub produkty towarzyszące;
❑
uszkodzenia lub utraty aplikacji albo wymiennych nośników pamięci masowej;
❑
zainfekowania wirusami lub innych przyczyn.
Gwarancja
Zastrzeżenie to dotyczy strat i szkód wynikających z jakiejkolwiek teorii prawnej, w tym
w zakresie zaniedbań lub innych czynów zabronionych, niedotrzymania warunków umowy,
jednoznacznej lub domniemanej gwarancji oraz jednoznacznej odpowiedzialności (nawet
jeśli firma Sony lub przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej zostali powiadomieni
o możliwości wystąpienia takich szkód).
PL
W przypadkach, gdy odnośne przepisy prawa nie zezwalają na stosowanie takich wyłączeń
odpowiedzialności lub ograniczają możliwość ich stosowania, firma Sony ogranicza zakres
podejmowanej odpowiedzialności wyłącznie do minimalnego poziomu dozwolonego przez
prawo. Na przykład ustawodawstwo niektórych państw nie pozwala na wyłączanie lub
ograniczanie odpowiedzialności za szkody spowodowane zaniedbaniami, poważnymi
zaniedbaniami, świadomym postępowaniem na szkodę osób trzecich, oszustwem
i podobnymi działaniami. Odpowiedzialność materialna firmy Sony wynikająca z niniejszej
gwarancji w żadnym wypadku nie może przekroczyć ceny zapłaconej przez użytkownika
za produkt. Jeśli jednak właściwe przepisy prawa dopuszczają jedynie wyższy próg
maksymalnej odpowiedzialności, obowiązuje ten wyższy próg.
19
Ustawowe prawa użytkownika
Konsumenci są ustawowo chronieni odpowiednimi krajowymi przepisami prawa w zakresie
sprzedaży produktów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wpływa
na ustawowe przepisy prawa przysługujące użytkownikowi, na przepisy prawa, których
nie można wyłączyć ani ograniczyć ani na uprawnienia wobec osób, od których produkt
został zakupiony. Użytkownik może egzekwować wszelkie przysługujące mu prawa według
własnego uznania.
VAIO of Europe,
a division of Sony Europe (Belgium) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem - Belgium
VAT BE 0413.825.160 RPR Brussels
Dexia Bank 552-2849700-82
Okresy gwarancyjne produktów VAIO ustalone przez firmę Sony
Notebooki i komputery stacjonarne VAIO
20
Austria
2 lata
Belgia
2 lata
Bułgaria
2 lata (obowiązuje tylko w przypadku wersji modelowych CEM)
Czechy
2 lata
Dania
2 lata
Finlandia
2 lata
Francja
Modele z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym
Windows 7 Professional
lub Windows 7 Ultimate: 2 lata
Wszystkie pozostałe modele: 1 rok
Grecja
2 lata
Hiszpania
2 lata
Holandia
2 lata
Irlandia
Modele z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym
Windows 7 Professional
lub Windows 7 Ultimate: 2 lata
Wszystkie pozostałe modele: 1 rok
Kazachstan
2 lata
Luksemburg
2 lata
Niemcy
2 lata
Polska
2 lata
Portugalia
2 lata
Rosja
2 lata
Rumunia
2 lata
Słowacja
2 lata
Szwajcaria
2 lata
Szwecja
2 lata
Turcja
2 lata (obowiązuje tylko w przypadku wersji modelowych CEU)
Ukraina
2 lata
Włochy
2 lata
Węgry
2 lata
Gwarancja
Wielka Brytania
Modele z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym
Windows 7 Professional
lub Windows 7 Ultimate: 2 lata
Wszystkie pozostałe modele: 1 rok
PL
21
Usługi pomocy technicznej firmy Sony
Serwis pomocy technicznej VAIO-Link
Rejestrowanie produktu VAIO
Rejestracja to bardzo ważna formalność, decydująca o możliwości świadczenia jak
najlepszej obsługi, ponieważ umożliwia nam prowadzenie rejestru z informacjami
o konfiguracji komputera oraz o wszystkich kontaktach nawiązywanych w okresie
obowiązywania gwarancji. Ponadto zarejestrowany komputer uzyskuje bezpośredni dostęp
do niezbędnych informacji i aktualizacji oprogramowania. Innymi słowy — rejestracja
umożliwia spersonalizowanie świadczonej obsługi. Posiadany komputer VAIO można
zarejestrować na stronie www.vaio.eu/register.
Ta opcja wymaga połączenia z internetem.
Przechodzenie do serwisu VAIO-Link
❑
Witryny http://www.vaio-link.com: Nasza witryna od razu dostarcza informacje
dotyczące użytkowanego modelu komputera VAIO. W przypadku poszukiwania
aktualizacji sterowników będą wyświetlane tylko sterowniki przeznaczone dla danego
komputera VAIO. Ponadto nasz zespół pomocy technicznej oferuje przystępne
poradniki rozwiązywania problemów i dokumenty z opisami czynności obsługowych,
opracowane z uwzględnieniem najczęściej zadawanych w naszym centrum
informacyjnym pytań.
❑
Numerów telefonu: Zalecamy, aby przed skontaktowaniem się z naszym centrum
informacyjnym skorzystać z witryny www.vaio-link.com, ponieważ poszukiwane
rozwiązanie napotkanego problemu prawdopodobnie znajduje się już w naszej bazie
wiedzy.
Pomoc telefoniczna w ramach serwisu VAIO-Link jest dostępna od poniedziałku do
piątku w godzinach różniących się zależnie od kraju. Szczegółowe informacje
o godzinach dostępności serwisu znajdują się w witrynie www.vaio-link.com.
22
Usługi pomocy technicznej firmy Sony
Poniżej zamieszczono listę aktualnych numerów telefonu. Szczegółowe informacje o tych
numerach oraz ich aktualizacje są podane w informacjach rejestracyjnych oraz w witrynie
internetowej.
PL
Szukając pomocy w serwisie VAIO-Link, należy posługiwać się numerem seryjnym swojego komputera VAIO.
Numer seryjny jest umieszczony na spodzie komputera, na tylnym panelu lub we wnęce na baterię.
Numery telefonów mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia.
Kraj
Język
Numer telefonu
Austria
Niemiecki
+43 179 56 73 33
Belgia
Holenderski
+32 2 7173218
Francuski
+32 2 7173219
Bułgaria
Bułgarski
+359 700 1 8246
Cypr
Angielski
800 91150
Czechy
Czeski
+420 2 4601 9146
Dania
Duński
+45 70 112105
Finlandia
Fiński
+358 969 379 450
Francja
Francuski
+33 1 55 69 51 28
Grecja
Grecki
800 4412 1496
Hiszpania
Hiszpański
+34 914 534 087
Holandia
Holenderski
+31 20 346 93 03
Irlandia
Angielski
+353 1 407 3040
Kazachstan
Rosyjski
+7 7272 714480
Luksemburg
Francuski
+352 342 08 08 538
Niemcy
Niemiecki
+49 180 577 67 76
Polska
Polski
0 801 382 462
Portugalia
Portugalski
808 201 174
Rosja
Rosyjski
8 800 700 0939
Rumunia
Rumuński
+40 213 138 872
Słowacja
Słowacki
+421 552 302 801
Szwajcaria
Niemiecki
+41 44 800 93 00
Francuski
+41 44 800 97 00
Szwecja
Szwedzki
+46 858 769 220
Turcja
Turecki
444 82 46
Ukraina
Rosyjski
+380 443 908 246
Węgry
Węgierski
+36 1 777 91 51
Wielka Brytania
Angielski
+44 870 240 24 08
Włochy
Włoski
848 801 541
Informacje kontaktowe dla pozostałych krajów można znaleźć w witrynie
www.vaio-link.com.
23
Usługi naprawy urządzeń VAIO
Aby uzyskać więcej informacji o zasadach świadczenia tej usługi, przejdź do witryny
serwisu VAIO-Link (http://www.vaio-link.com). O ile większość problemów udaje się
rozwiązać przez internet lub telefonicznie, czasami może być konieczna interwencja na
miejscu lub naprawa.
Przed przekazaniem komputera VAIO do serwisu należy zwrócić uwagę na następujące
kwestie:
24
❑
Użytkownik musi samodzielnie wykonać kopie zapasowe wszystkich plików
znajdujących się na dysku twardym, ponieważ firma Sony nie może zagwarantować
zachowania integralności programów ani danych w trakcie wykonywania naprawy.
❑
Do przekazywanego do naprawy komputera nie należy dołączać żadnych akcesoriów,
chyba że użytkownik wyraźnie zostanie o to poproszony.
❑
Jeśli użytkownik zrezygnuje z naprawy, której nie obejmuje gwarancja, zostanie
obciążony zryczałtowaną opłatą za naprawę.
❑
Aby nasz kurier i zespół obsługi systemów zaplecza mogli skutecznie wykonać swoje
zadania, muszą otrzymać adres, numer telefonu oraz dane kontaktowe osoby
dostępnej w godzinach pracy.
Usługi pomocy technicznej firmy Sony
W tabeli poniżej zestawiono listę modeli urządzeń VAIO wraz z odpowiadającymi kodami
produktu. Kod produktu znajduje się na spodzie lub tylnym panelu komputera.
Nazwa modelu
Kod produktu
VPCW11
PCG-4T1M
PCG-4T2M
PCG-4T1P
VPCW12
PCG-4V1M
PCG-4V2M
PCG-4V1V
PCG-4V2V
VPCX11
PCG-21111M
PCG-21112M
PCG-21111V
PCG-21112V
VPCL11
PCV-A1111M
PCV-A1111V
VGC-JS
PCG-2P1M
VGN-SR
PCG-5T1M
PCG-5T2M
PCG-5T1V
VGN-AW
PCG-8161M
PCG-8161V
VGN-Z
PCG-6121M
PCG-6122M
PCG-6123M
PCG-6124M
PCG-6121V
PCG-6122V
PCG-6123V
PCG-6124V
VGN-TT
PCG-4U1M
PCG-4U2M
PCG-4U1V
PCG-4U2V
VGN-FW
PCG-3J1M
PCG-3J1V
VGN-P
PCG-1R1M
PCG-1R1V
VGN-NW
PCG-7181M
PCG-7182M
PCG-7183M
PCG-7184M
PCG-7185M
PCG-7181V
VPCCW11
PCG-61111M
PCG-61111V
PL
25
Nazwa modelu i numer seryjny:
Nazwa i pieczęć sprzedawcy:
Data zakupu:
Nazwa i adres klienta:
26
Ghid de reglementări privind siguranţa
Ghid de reglementări privind siguranţa
Informaţii despre computerul VAIO
Informaţii privind siguranţa
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Avertisment: Acest aparat trebuie împământat. (Cu excepţia produselor cu fişă
electrică de tip 2 pini.)
Priza electrică trebuie instalată în apropierea echipamentului şi trebuie să poată fi
accesată cu uşurinţă.
Deschiderea sau demontarea unităţii principale sau a oricărui accesoriu al său,
indiferent de motiv, poate duce la deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.
Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi carcasa. Pentru depanare apelaţi exclusiv
la personal calificat.
Este posibil să apară distorsiuni de sunet şi de imagine dacă acest echipament este
amplasat în apropierea oricărui echipament care emite radiaţii electromagnetice.
Pentru a preveni riscul de incendiu sau de electrocutare nu expuneţi computerul şi
niciunul dintre accesoriile sale la ploaie sau umezeală.
Nu instalaţi niciodată cablajul pentru modem sau telefon în timpul unei furtuni cu
descărcări electrice.
Nu instalaţi niciodată prize de telefon în locuri care prezintă umezeală, în afara cazului
în care priza este proiectată special pentru locuri care prezintă umezeală.
Nu atingeţi niciodată fire sau terminale de telefon neizolate, în afara cazului în care
linia telefonică a fost deconectată de la interfaţa de reţea.
Procedaţi cu atenţie la instalarea sau modificarea liniilor telefonice.
Evitaţi utilizarea modemului în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
Nu utilizaţi modemul sau un telefon pentru a raporta o scurgere de gaze din apropierea
scurgerii.
Nu scurtcircuitaţi terminalele de metal ale acumulatorului şi nu le udaţi cu niciun fel
de lichid, de exemplu apă, cafea sau suc.
Vă recomandăm să nu utilizaţi computerul ţinându-l direct în poală. Este posibil ca
temperatura bazei unităţii să crească în timpul funcţionării normale şi, în timp, poate
duce la situaţii de disconfort sau arsuri.
RO
Unitatea de disc optică a computerului este clasificată ca fiind PRODUS LASER DE
CLASĂ 1 şi respectă Standardul de siguranţă pentru produse laser IEC/EN 60825-1.
Atenţie - Repararea şi întreţinerea acestui echipament trebuie efectuate doar de tehnicieni
autorizaţi de către Sony. Utilizarea şi reparaţiile necorespunzătoare pot genera riscuri legate
de siguranţă.
Atenţie - Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele
specificate în prezentul document poate duce la expunerea la radiaţii periculoase.
Pentru unitatea de disc optică integrată
Atenţie - Radiaţii laser de Clasă 3B vizibile şi invizibile atunci când este deschis.
Evitaţi expunerea directă la fascicul.
-
Puterea maximă: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Divergenţa fasciculului: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Durata impulsului: Undă continuă
27
Pentru modelele VGN-Z cu unitate DVD±RW/±R DL/RAM
Aceste modele sunt clasificate ca fiind PRODUSE LASER DE CLASĂ 1 şi respectă
Standardul de siguranţă pentru produse laser IEC 60825-1(1993)+A1(1997)+A2(2001)/
EN 60825-1(1994)+A1(2002)+A2(2001).
Atenţie - Radiaţii laser de Clasă 3B vizibile şi invizibile atunci când este deschis.
Evitaţi expunerea directă la fascicul.
Puterea maximă: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Divergenţa fasciculului: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Durata impulsului: Undă continuă
Atenţie - Repararea şi întreţinerea acestui echipament trebuie efectuate doar de tehnicieni
autorizaţi de către Sony. Reparaţiile şi utilizarea necorespunzătoare pot genera riscuri
legate de siguranţă.
-
Atenţie - Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele
specificate în prezentul document poate duce la expunerea la radiaţii periculoase.
Eticheta CLASĂ 1 este amplasată pe partea de dedesubt a computerului portabil, lângă
numărul modelului.
Eticheta de avertizare CLASĂ 3B este amplasată pe cadrul de sub tastatura unităţii sau în
interiorul compartimentului pentru acumulator.
28
Ghid de reglementări privind siguranţa
Computere portabile VAIO şi sisteme desktop VAIO cu adaptoare CA
Computerele portabile VAIO sunt concepute pentru a funcţiona doar cu acumulatori Sony
autentici. Prin urmare şi pentru a garanta utilizarea în siguranţă a computerului portabil
VAIO, trebuie utilizat doar un acumulator reîncărcabil Sony autentic. De asemenea, vă
recomandăm cu tărie să utilizaţi un adaptor CA Sony autentic care să respecte standardul
de asigurare a calităţii şi care să fie furnizat de Sony pentru computerul dumneavoastră
VAIO.
RO
Acest adaptor CA este destinat exclusiv utilizării cu produse IT VAIO. Nu îl utilizaţi în niciun
alt scop. În cazul în care cablul de alimentare al adaptorului CA furnizat împreună cu
computerul este prevăzut cu o fişă electrică cu 3 pini, trebuie asigurată o împământare
corespunzătoare a conexiunii electrice.
Pentru a deconecta complet computerul de la tensiunea sursei principale de alimentare,
deconectaţi adaptorul CA de la sursa de alimentare. Priza electrică trebuie instalată în
apropierea echipamentului şi să poată fi accesată cu uşurinţă.
Conectorii i.LINK, PC Card, pentru monitor şi DVI nu sunt prevăzuţi cu surse de alimentare
limitată, în cazul în care aceşti conectori sunt furnizaţi.
Acumulatorul trebuie menţinut întotdeauna instalat în timpul utilizării computerului.
Pentru a preveni eventualele deteriorări şi riscul de aprindere a computerului în timpul
transportului, ataşaţi mai întâi toate capacele pentru conectorii furnizaţi şi dispozitivele de
protecţie a fantelor în locurile corespunzătoare şi fixaţi acumulatorul în compartimentul
pentru acumulator.
Atunci când călătoriţi către şi în Statele Unite ale Americii, reţineţi că Departamentul de
Transport al S.U.A. (DOT) a publicat recent noi reglementări care se aplică pasagerilor ce
călătoresc având cu ei baterii pe bază de litiu metal şi baterii pe bază de litiu ion.
Pentru informaţii detaliate, vizitaţi http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Doar sisteme desktop VAIO
Sistemele desktop VAIO pot fi utilizate exclusiv în interior.
Unele modele sunt livrate cu mai multe cabluri de alimentare specifice diferitelor ţări.
Utilizaţi cablul de alimentare potrivit pentru prizele din ţara dumneavoastră.
Pentru a deconecta complet sistemul desktop VAIO de la tensiunea sursei principale de
alimentare, scoateţi cablul de alimentare.
Priza electrică trebuie instalată în apropierea echipamentului şi să poată fi accesată cu
uşurinţă.
Informaţii de reglementare
Sony declară prin prezenta că acest produs, indiferent dacă include un kit fără fir - inclusiv
o tastatură fără fir şi/sau un maus fără fir şi/sau un receptor fără fir, respectă cerinţele
esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei europene 1999/5/CE.
Pentru a obţine o copie a declaraţiei de conformitate (DoC) cu Directiva R&TTE, accesaţi
următorul URL: http://www.compliance.sony.de/
Acest produs respectă EN 55022 Clasa B şi EN 55024 pentru utilizarea în următoarele zone:
rezidenţială, comercială şi de industrie uşoară.
Acest produs a fost testat şi s-a stabilit că respectă limitele fixate în Directiva EMC pentru
utilizarea cablurilor de conexiune lungi de cel mult 3 metri.
29
Sistemele desktop VAIO cu kit fără fir
Cu referire la Directiva R&TTE, tastatura fără fir şi mausul fără fir sunt clasificate drept
produse Clasa 1.
Eliminarea acumulatorului pentru memoria internă destinată copierii
de rezervă
❑
❑
❑
❑
❑
Produsul dumneavoastră VAIO este echipat cu un acumulator pentru memoria internă
destinată copierii de rezervă care nu ar trebui să fie înlocuită pe durata de viaţă a
produsului. Când acumulatorul trebuie înlocuit, contactaţi VAIO-Link.
Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect.
Eliminaţi bateria în mod corespunzător la sfârşitul perioadei de exploatare.
În unele zone, este posibil să fie interzisă eliminarea bateriilor care nu prezintă pericol
în deşeurile menajere sau comerciale.
Utilizaţi sistemul public de colectare.
Eliminarea bateriilor AA
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
În funcţie de model, este posibil ca împreună cu computerul VAIO să fie livrate unele
accesorii alimentate cu baterii AA.
Pentru instalarea bateriilor, consultaţi manualul de instrucţiuni.
Nu manipulaţi baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri. Eliminaţi-le cu
promptitudine şi în mod corespunzător.
Este posibil ca bateriile să explodeze sau să se scurgă dacă sunt reîncărcate în mod
necorespunzător, aruncate în foc, combinate cu alte tipuri de baterii sau instalate
incorect.
Este posibil ca bateriile să prezinte risc de incendiu sau de arsuri chimice dacă sunt
manipulate greşit. A nu se dezasambla, încălzi peste 60°C (140°F) sau arde.
A se înlocui doar cu acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de producător.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se elimina în mod corespunzător la sfârşitul perioadei de exploatare.
În unele zone, este posibil să fie interzisă eliminarea bateriilor în deşeurile menajere
sau comerciale. Utilizaţi sistemul public de colectare corespunzător.
Doar computere portabile VAIO: Eliminarea bateriilor litiu ion
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
30
Nu manipulaţi baterii litiu ion deteriorate sau care prezintă scurgeri. Eliminaţi-le cu
promptitudine şi în mod corespunzător.
Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. A se înlocui doar cu
acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de producător.
Este posibil ca acumulatorul utilizat în acest dispozitiv să prezinte risc de incendiu sau
de arsuri chimice dacă este manipulat greşit. A nu se dezasambla, încălzi peste
60°C (140°F) sau arde.
Eliminaţi bateriile uzate cu promptitudine şi în mod corespunzător.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
În unele zone, este posibil să fie interzisă eliminarea bateriilor litiu ion în deşeurile
menajere sau comerciale.
Utilizaţi sistemul public de colectare corespunzător.
Ghid de reglementări privind siguranţa
Eliminarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Aplicabil în
Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare
separată)
Prezenţa acestui simbol pe produs sau pe ambalajul său indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Acesta trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect,
veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi sănătatea umană, care, în caz contrar, ar putea să apară din
cauza manipulării necorespunzătoare ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, contactaţi Biroul Civic local, serviciul de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
RO
Eliminarea deşeurilor provenite din baterii (aplicabil în Uniunea
Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
sau
Oricare din simbolurile prezentate în continuare poate
apărea pe baterie sau pe ambalaj pentru a indica faptul că
bateria furnizată cu acest produs nu trebuie tratată ca
deşeu menajer.
Pe anumite baterii acest simbol poate fi utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Sunt adăugate
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine peste 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi sănătatea umană, care, în caz contrar,
ar putea să apară din cauza manipulării necorespunzătoare ca deşeu a bateriei. Reciclarea
materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă, performanţă sau integritate a datelor
necesită o conexiune permanentă cu o baterie încorporată, această baterie trebuie înlocuită
doar de personal de depanare calificat.
Pentru a vă asigura că bateria va fi tratată în mod corespunzător, predaţi produsul la
sfârşitul perioadei de exploatare la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea privitoare la modul de scoatere în siguranţă
a bateriei din produs. Predaţi bateria la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea
deşeurilor provenite din baterii.
Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs sau a bateriei,
contactaţi Biroul Civic local, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Pentru orice
problemă legată de depanare sau garanţie, consultaţi adresele prezentate în documentele
de depanare sau de garanţie separate.
31
Ghid de reglementări privind modemul
(doar pentru modele cu modem încorporat)
Modem intern
Modemul intern este destinat utilizării pentru comunicaţii de date şi fax utilizând
semnalizarea (apelare cu ton) DTMF (Frecvenţă multiplă cu ton dual) în reţelele PSTN
(Reţea telefonică cu centrală publică) în următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria,
Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg,
Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia,
Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria.
32
Ghid de reglementări privind reţelele LAN fără fir
Ghid de reglementări privind reţelele
LAN fără fir
(doar pentru modele cu funcţii LAN fără fir încorporate)
LAN fără fir - Informaţii de reglementare
Produsul LAN fără fir este un dispozitiv radio dedicat, care utilizează unul dintre standardele
802.11a/b/g/n ale IEEE.
RO
În funcţie de model, LAN fără fir integrat în computerele VAIO poate fi utilizat doar în
următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria.
Condiţii de utilizare
Când se utilizează standardele LAN fără fir IEEE 802.11b/g/n, se pot selecta canalele de la
1 la 13 (2,4 GHz ... 2,4835 GHz) atât pentru utilizarea în interior cât şi în exterior, cu condiţii
restrictive, totuşi, în cazul Franţei şi Italiei, după cum urmează:
❑
Franţa: în interior, se pot utiliza toate canalele, fără restricţii În exterior, sunt permise
doar canalele de la 1 la 6.
Aceasta înseamnă că în cazul unei conexiuni peer-to-peer, funcţia LAN fără fir poate
fi utilizată doar în exterior dacă perechea configurează comunicaţia pe un canal
autorizat (şi anume, între 1 şi 6). În modul infrastructură, asiguraţi-vă că punctul de
acces este configurat la un canal de la 1 la 6 înainte de a configura conexiunea.
❑
Italia: Utilizarea aparatului se supune următoarelor decrete şi amendamente ale
acestora:
❑
Decretul legislativ 1.8.2003 nr.259, art. 104 şi art. 105
❑
Decretul ministerial 28.5.2003. Adresa de contact este următoarea:
Ministero delle comunicazioni
D.G.C.A.
Viale America 201
I-00144 Roma
Când se utilizează standardul LAN fără fir IEEE 802.11a/n, se pot selecta canalele de la 36
la 48 (5,15 GHz ... 5,25 GHz, scanare activă) şi canalele de la 52 la 64 (5,25 GHz ... 5,35 GHz,
scanare pasivă) doar pentru utilizare în interior, canalele de la 100 la 140 (5,47 GHz ...
5,725 GHz, scanare pasivă) putând fi selectate atât pentru utilizare în interior, cât şi în
exterior.
În unele situaţii sau medii, este posibil ca utilizarea tehnologiei LAN fără fir să fie restricţionată
de proprietarul clădirii sau de reprezentanţii responsabili ai organizaţiei, de exemplu la
bordul avioanelor, în spitale sau în orice alt mediu în care riscul de interferenţă cu alte
dispozitive sau servicii este perceput sau identificat ca fiind dăunător. Dacă nu sunteţi
sigur de politica ce se aplică pentru utilizarea tehnologiei LAN fără fir în cadrul unei anumite
organizaţii sau într-un anumit mediu, vă recomandăm să solicitaţi autorizarea înainte de
a porni dispozitivul. Consultaţi medicul sau producătorul dispozitivelor medicale personale
(stimulatoare cardiace, aparate auditive etc.) cu privire la orice restricţii pentru utilizarea
tehnologiei LAN fără fir.
Locaţiile direct expuse la lumina soarelui sau la dispozitive de încălzire trebuie evitate.
Supraîncălzirea internă poate duce la incendiu sau la deteriorarea unităţii.
33
Interferenţe
Dacă echipamentul cauzează interferenţă dăunătoare recepţiei TV, aceasta putând fi
determinată oprind şi pornind echipamentul, utilizatorului îi este recomandat să încerce să
remedieze interferenţa prin una sau mai multe din măsurile următoare: să reorienteze sau
să amplaseze în alt loc antena receptoare, să mărească distanţa dintre transmiţător şi
receptor, să consulte reprezentanţa sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asistenţă.
Declaraţie de declinare a responsabilităţii
Compania Sony nu va fi responsabilă pentru nicio interferenţă radio sau TV şi nici pentru
vreun alt efect nedorit cauzat de selectarea unui canal necorespunzător de către utilizator.
Remedierea interferenţei cauzate de o astfel de selectare necorespunzătoare a canalului
va reprezenta responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.
34
Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir
Ghid de reglementări privind reţelele
WAN fără fir
(doar pentru modele cu funcţii WAN fără fir încorporate)
Funcţia WAN fără fir poate fi utilizată în următoarele ţări:
Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia,
Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania şi Suedia.
RO
Transmisie
UMTS/HSPA: 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Informaţii privind expunerea la unde radio şi Rata de absorbţie
specifică (SAR)
Computerul dumneavoastră VAIO a fost conceput pentru a fi conform cerinţelor de
siguranţă în vigoare privitoare la expunerea la unde radio. Aceste cerinţe se bazează pe
norme ştiinţifice care includ marje de siguranţă concepute pentru a asigura siguranţa
tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi de starea de sănătate.
Normele cu privire la expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută
sub numele de Rată de absorbţie specifică sau SAR. Testele pentru SAR sunt efectuate
utilizând metode standardizate cu computerul transmiţând la cel mai înalt nivel de putere
certificat în toate benzile de frecvenţă utilizate.
Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diverselor modele de computer VAIO,
toate sunt concepute să respecte normele relevante privind expunerea la unde radio.
Condiţii de utilizare
Acest echipament este destinat utilizării la o distanţă mai mare de 15 mm între ecranul LCD
şi utilizator.
Nu utilizaţi WAN fără fir într-un mediu ce poate fi susceptibil de interferenţă radio ce vă
poate pune în pericol pe dumneavoastră, cât şi pe alţii, şi anume:
❑
Zone unde este interzis prin lege. Urmaţi orice reguli şi reglementări speciale şi
respectaţi toate semnele şi notificările.
❑
Nu utilizaţi WAN fără fir în nicio zonă unde poate exista un eventual mediu exploziv.
Nu utilizaţi WAN fără fir când vă aflaţi într-o benzinărie sau o staţie de depanare,
în apropierea depozitelor de combustibil (zone de depozitare şi de distribuire
a combustibilului), a uzinelor chimice sau în zone unde au loc operaţii ce implică
explozii.
❑
Utilizarea WAN fără fir nu este permisă în următoarele medii: în apropierea
echipamentelor medicale şi a celor care ajută la menţinerea vieţii (în spitale, clinici
private etc.). Echipamentele medicale pot fi susceptibile de interferenţe radio.
❑
În avion, fie la sol, fie în aer.
❑
În timpul utilizării unui vehicul.
35
Declaraţie de declinare a responsabilităţii
Din cauza proprietăţilor de transmisie şi recepţie ale comunicaţiilor fără fir, este posibil ca,
ocazional, să se piardă date sau să fie transmise cu întârziere. Aceasta poate fi cauzată de
variaţia puterii semnalului radio ce rezultă din modificările caracteristicilor căii de transmisie
radio.
Compania Sony nu va fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune care rezultă din
întârzieri sau erori de transmitere sau primire a datelor prin intermediul WAN fără fir sau din
eşecul WAN fără fir de a transmite sau de a primi astfel de date.
36
Ghid de reglementări privind Bluetooth®
Ghid de reglementări privind Bluetooth®
(doar pentru modele cu funcţii Bluetooth® încorporate)
Tehnologia Bluetooth® fără fir - informaţii de reglementare
Destinată comunicării fără fir cu alte dispozitive cu Bluetooth® activat, tehnologia Bluetooth®
intern funcţionează în banda de frecvenţă de 2,4 GHz (2,400 GHz - 2,4835 GHz).
RO
În unele situaţii sau medii, este posibil ca utilizarea tehnologiei Bluetooth® fără fir să fie
restricţionată de proprietarul clădirii sau de reprezentanţii responsabili ai organizaţiei, de
exemplu la bordul avioanelor, în spitale sau în orice alt mediu în care riscul de interferenţă
cu alte dispozitive sau servicii este perceput sau identificat ca fiind dăunător.
Dacă nu sunteţi sigur de politica ce se aplică pentru utilizarea în cadrul unei anumite
organizaţii sau într-un anumit mediu, vă recomandăm să solicitaţi autorizarea de a utiliza
tehnologia Bluetooth® fără fir înainte de a porni dispozitivul. Consultaţi medicul sau
producătorul dispozitivelor medicale personale (stimulatoare cardiace, aparate auditive etc.)
cu privire la orice restricţii pentru utilizarea tehnologiei Bluetooth® fără fir.
37
Garanţie
IMPORTANT: Înainte ca Produsul să fie supus oricărei intervenţii de depanare şi în
cazul în care Sony ar trebui să şteargă date, trebuie să vă asiguraţi că faceţi o copie
de rezervă conţinutului de pe unitatea de hard disk, inclusiv tuturor datelor stocate
şi aplicaţiilor software pe care le-aţi instalat pe unitatea de hard disk. Compania Sony
nu va fi responsabilă pentru nicio deteriorare sau pierdere a vreunui program, a datelor
sau a altor informaţii stocate pe orice suport sau orice parte a oricărui serviciu al
Produsului.
Stimate client,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului Sony. Sperăm că vă veţi bucura în urma
utilizării acestuia.
În cazul puţin probabil în care produsul dumneavoastră va necesita intervenţii de depanare
în garanţie, contactaţi VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) sau distribuitorul sau un
membru al reţelei noastre de service autorizat (ASN) din Spaţiul Economic European (SEE)
sau din alte ţări desemnate prin această Garanţie sau broşurile însoţitoare. Pentru a evita
întâmpinarea vreunui inconvenient nenecesar, vă recomandăm să citiţi cu atenţie
documentaţia înainte de a apela la serviciile de depanare acoperite de garanţie.
Garanţia dumneavoastră
Această Garanţie se aplică produsului dumneavoastră Sony dacă se menţionează în
broşurile ce însoţesc produsul, cu condiţia ca acesta să fi fost achiziţionat în Zona de
garanţie. Prin această Garanţie, Sony garantează că produsul nu prezintă defecte din
punct de vedere al materialelor şi al manoperei la data achiziţionării iniţiale, pentru o
perioadă de cel puţin UN AN de la acea dată. Pentru a afla perioada exactă de valabilitate
a garanţiei, consultaţi pag. 41 a acestui document sau accesaţi http://www.vaio-link.com.
Compania Sony care oferă şi care va onora această Garanţie este desemnată în această
Garanţie sau în broşurile însoţitoare sub ţara în care solicitaţi servicii de depanare
acoperite de garanţie.
Dacă se stabileşte că produsul este defect în perioada de garanţie (la data achiziţionării
iniţiale) datorită materialelor sau manoperei necorespunzătoare, Sony sau un membru ASN
din Zona garanţiei, fără niciun cost pentru muncă sau piese, va repara sau (la alegerea
Sony) înlocui produsul sau piesele defecte sub restricţia termenilor şi limitărilor de mai jos.
Sony şi membrii ASN pot înlocui produsele sau piesele defecte cu produse sau piese noi
sau renovate. Toate produsele şi piesele înlocuite devin proprietatea Sony.
Termeni
1
2
3
38
Serviciile de garanţie vor fi furnizate doar dacă factura originală sau chitanţa de
vânzare (indicând data achiziţionării, numele modelului şi numele distribuitorului)
este prezentată cu produsul defect în perioada de garanţie. Sony şi membrii ASN
pot refuza furnizarea de servicii de garanţie gratuite dacă aceste documente nu sunt
prezentate sau dacă sunt incomplete sau ilizibile. Garanţia nu se va aplica dacă
numele modelului sau numărul de serie de pe produs a fost modificat, şters,
îndepărtat sau a devenit ilizibil.
Pentru a evita deteriorarea sau pierderea/ştergerea suporturilor sau accesoriilor
amovibile de stocare a datelor, trebuie să le îndepărtaţi înainte de a preda produsul
pentru servicii în garanţie.
Această Garanţie nu acoperă costurile de transport şi nici riscurile asociate cu
transportul produsului la şi de la Sony sau un membru ASN.
Garanţie
4
Această garanţie nu acoperă:
❑
întreţinerea periodică şi reparaţiile sau înlocuirea pieselor pe motiv de uzură
❑
consumabilele (componente de la care se aşteaptă să necesite înlocuirea periodică
pe durata de viaţă a produsului, precum acumulatorii). Reţineţi că prin această garanţie,
Sony garantează că acumulatorul inclus în produsul Sony la data achiziţionării iniţiale
nu prezintă defecte din punct de vedere al materialelor şi al manoperei pentru
o perioadă de 6 luni de la acea dată
❑
deteriorarea sau defectele cauzate de utilizarea, exploatarea sau tratarea produsului
în neconcordanţă cu utilizarea personală sau casnică normală
❑
deteriorarea sau modificările produsului ca rezultat al utilizării incorecte, inclusiv:
❑
5
❑
tratament care duce la deteriorări sau modificări fizice, de aspect sau de suprafaţă
ale produsului sau deteriorarea ecranelor cu cristale lichide
❑
nereuşita de a instala sau de a utiliza produsul în scopul destinat sau în
conformitate cu instrucţiunile Sony cu privire la instalare sau utilizare
❑
nereuşita de a întreţine produsul în conformitate cu instrucţiunile Sony cu privire
la întreţinerea corespunzătoare
❑
instalarea sau utilizarea produsului într-o manieră ce nu respectă legile sau
standardele tehnice sau de siguranţă din ţara în care este instalat sau utilizat
❑
infectarea cu viruşi sau utilizarea produsului cu aplicaţii software care nu sunt
furnizate împreună cu produsul sau cu aplicaţii software instalate incorect
❑
starea sau defectele sistemelor cu care este utilizat sau pe care le include
produsul, cu excepţia altor produse Sony destinate spre a fi utilizate cu produsul
❑
utilizarea produsului cu accesorii, echipament periferic şi alte produse de alt tip,
stare şi standard decât cele prescrise de Sony
❑
repararea sau tentativa de reparare de către persoane care nu sunt membre
Sony sau ASN
RO
reglajele sau adaptările făcute fără consimţământul prealabil, în scris, al Sony,
inclusiv:
❑
supunerea produsului la upgrade peste specificaţiile sau caracteristicile descrise
în manualul de instrucţiuni sau
❑
modificări aduse produsului pentru a-l face să respecte standardele tehnice sau
de siguranţă naţionale sau locale în alte ţări decât cele pentru care produsul a
fost proiectat şi fabricat în mod specific
❑
neglijenţa
❑
accidente, incendiu, lichide, substanţe chimice, alte substanţe, inundaţie,
vibraţii, căldură excesivă, ventilare inadecvată, creşteri bruşte de tensiune,
alimentare sau tensiune de intrare în exces sau incorectă, radiaţii, descărcări
electrostatice, inclusiv fulgere, alte forţe şi impacturi externe.
Această garanţie acoperă doar componentele hardware ale produsului. Nu acoperă
aplicaţiile software (indiferent dacă sunt ale Sony sau nu) pentru care este oferit sau
se intenţionează să se aplice un acord de licenţă cu utilizatorul final sau declaraţii sau
excluderi separate de garanţie/garantare.
39
6
Dorim să vă informăm că veţi suporta taxa de diagnosticare a produsului dacă:
a) în urma diagnosticării produsului efectuate de Sony sau de un centru de depanare
Sony se dovedeşte că nu veţi fi îndreptăţit să beneficiaţi de o reparaţie în baza acestei
garanţii (din orice motiv) pentru a remedia defecţiunea;
b) sau dacă produsul dumneavoastră funcţionează corespunzător şi nu poate fi
diagnosticată nicio defecţiune hardware.
7
Politica pixelilor defecţi:
Numărul permis de pixeli defecţi în cazul ecranelor plate care respectă cerinţele
ISO 13406-2 reprezintă mai puţin de 0,0005% din total. Site-ul VAIO-Link, secţiunea
Hot News (Noutăţi) | Latest Updates (Cele mai recente actualizări)
(http://www.vaio-link.com) include un subiect „Politica privind pixelii defecţi” ce vă
permite să verificaţi Politica pixelilor defecţi aplicabilă computerului dumneavoastră
VAIO.
Excluderi şi limitări
Cu excepţia celor menţionate mai sus, Sony nu oferă nicio garanţie (expresă, implicită,
statutară sau de altă natură) cu privire la calitatea produsului a aplicaţiilor software
însoţitoare sau constituente, la performanţă, acurateţe, fiabilitate, potrivire cu un anumit
scop sau de altă natură. Dacă această excludere nu este permisă sau nu este permisă în
totalitate de legislaţia în vigoare, Sony exclude sau limitează garanţiile sale doar în măsura
maximă permisă de legislaţia în vigoare. Orice garanţie ce nu poate fi exclusă în întregime
va fi limitată (în măsura permisă de lege) la durata acestei Garanţii.
Singura obligaţie a Sony în baza acestei Garanţii este să repare sau să înlocuiască
produsele ce se supun termenilor şi condiţiilor acestei Garanţii. Compania Sony nu este
răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună legată de produse, servicii, această Garanţie
sau în alt mod, inclusiv - pierderi economice sau intangibile - preţul plătit pentru produs pierderea de profituri, câştiguri, date, divertisment sau utilizarea produsului sau a oricăror
produse asociate - daune sau pierderi indirecte, incidentale sau secundare. Aceasta se
aplică indiferent dacă pierderea sau dauna are legătură cu:
❑
nefuncţionarea sau funcţionarea incorectă a produsului sau a produselor asociate din
cauza defectelor sau indisponibilităţii în timp ce se află la Sony sau la un membru
ASN, fapt care a cauzat timpi morţi, pierderea timpului utilizatorului sau întreruperea
activităţii
❑
inexactitatea rezultatelor generate de produs sau de produsele asociate
❑
deteriorarea sau pierderea de programe software sau suporturi amovibile de stocare
a datelor sau
❑
infectarea cu viruşi şi alte cauze.
Aceasta se aplică pierderii şi daunelor în baza oricărei teorii legale, inclusiv neglijenţă şi alte
prejudicii, încălcarea prevederilor contractului, garanţie expresă sau implicită şi răspundere
strictă (chiar în cazurile în care Sony sau un membru ASN a fost informat de posibilitatea
unor astfel de daune).
În cazurile în care legislaţia în vigoare interzice sau limitează aceste excluderi de răspundere,
Sony exclude sau limitează răspunderea sa doar în măsura maximă permisă de legislaţia
în vigoare. De exemplu, unele ţări interzic excluderea sau limitarea daunelor rezultate din
neglijenţă, neglijenţă crasă, conduită greşită intenţionată, înşelătorie şi acţiuni similare.
Răspunderea Sony în baza acestei garanţii nu va depăşi în niciun caz preţul plătit pentru
produs, dar dacă legislaţia în vigoare permite doar limite mai mari de răspundere, limitele
mai mari se vor aplica.
40
Garanţie
Drepturile dumneavoastră legale rezervate
Consumatorii au drepturi legale (statutare) în baza legilor naţionale în vigoare referitoare la
vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează drepturile statutare pe care
le puteţi avea şi nici acele drepturi ce nu pot fi excluse sau limitate, nici drepturile împotriva
persoanei de la care aţi achiziţionat produsul. Puteţi revendica orice drepturi avute, la
propria discreţie.
RO
VAIO of Europe,
a division of Sony Europe (Belgium) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem - Belgium
VAT BE 0413.825.160 RPR Brussels
Dexia Bank 552-2849700-82
Perioada de garanţie a Sony pentru produsele VAIO noi
Computer portabil şi sistem desktop VAIO
Austria
perioadă de garanţie de 2 ani
Belgia
perioadă de garanţie de 2 ani
Bulgaria
perioadă de garanţie de 2 ani (valabil doar pentru variantele modelului CEM)
Danemarca
perioadă de garanţie de 2 ani
Elveţia
perioadă de garanţie de 2 ani
Finlanda
perioadă de garanţie de 2 ani
Franţa
Modele cu sistemul de operare Windows 7 Professional
sau Windows 7 Ultimate preinstalat: perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Germania
perioadă de garanţie de 2 ani
Grecia
perioadă de garanţie de 2 ani
Irlanda
Modele cu sistemul de operare Windows 7 Professional
sau Windows 7 Ultimate preinstalat: perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Italia
perioadă de garanţie de 2 ani
Kazahstan
perioadă de garanţie de 2 ani
Luxemburg
perioadă de garanţie de 2 ani
Marea Britanie
Modele cu sistemul de operare Windows 7 Professional
sau Windows 7 Ultimate preinstalat: perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Olanda
perioadă de garanţie de 2 ani
Polonia
perioadă de garanţie de 2 ani
Portugalia
perioadă de garanţie de 2 ani
Republica Cehă
perioadă de garanţie de 2 ani
România
perioadă de garanţie de 2 ani
Rusia
perioadă de garanţie de 2 ani
Slovacia
perioadă de garanţie de 2 ani
Spania
perioadă de garanţie de 2 ani
Suedia
perioadă de garanţie de 2 ani
Turcia
perioadă de garanţie de 2 ani (valabil doar pentru variantele modelului CEU)
Ucraina
perioadă de garanţie de 2 ani
Ungaria
perioadă de garanţie de 2 ani
41
Servicii de asistenţă Sony
Asistenţă clienţi VAIO-Link
Înregistrarea produsului VAIO
Înregistrarea este foarte importantă pentru noi în efortul de a vă oferi cele mai bune servicii
posibile, deoarece ne permite să ţinem înregistrări cu configurarea PC-ului dumneavoastră,
precum şi a tuturor contactelor pe care le-aţi avut cu noi în perioada de garanţie. De
asemenea, ne permite să oferim automat computerului dumneavoastră acces direct la
informaţii sau actualizări software. Pe scurt, ne permite să personalizăm serviciile pe care
vi le oferim. Vă puteţi înregistra produsul VAIO la www.vaio.eu/register.
Această opţiune necesită o conexiune la Internet.
Accesarea serviciilor VAIO-Link
❑
http://www.vaio-link.com: Site-ul nostru Web structurat în funcţie de modele vă va
oferi informaţiile relevante pentru modelul VAIO pe care îl utilizaţi. În cazul în care
căutaţi o actualizare pentru driver, vor fi afişate doar driverele create pentru modelul
dumneavoastră VAIO. De asemenea, Echipa noastră de asistenţă vă va pune la
dispoziţie ghiduri de depanare uşor de urmărit şi documente despre diverse proceduri,
bazate pe cele mai frecvente întrebări puse centrului nostru de contact.
❑
Telefon: Vă recomandăm cu tărie să vizitaţi www.vaio-link.com înainte de a apela la
centrul nostru de contact, deoarece soluţia pe care o căutaţi se află probabil deja în
baza noastră de cunoştinţe.
Pentru asistenţă telefonică, VAIO-Link este disponibil de luni până vineri, programul
de lucru depinzând de ţară. Pentru a afla programul de lucru exact în ţara în care locuiţi,
vizitaţi www.vaio-link.com.
42
Servicii de asistenţă Sony
Mai jos veţi găsi numerele de telefon specifice. Detalii şi actualizări ale acestora unt oferite
în informaţiile de înregistrare şi pe site-ul nostru Web.
Consultaţi numărul de serie al computerului dumneavoastră VAIO atunci când apelaţi liniile de asistenţă VAIO-Link.
Numărul de serie este amplasat pe partea de dedesubt, pe panoul din spate sau în interiorul compartimentului
pentru acumulator al computerului VAIO.
RO
Numerele pot fi actualizate periodic fără notificare.
Ţară
Limbă
Austria
Germană
+43 179 56 73 33
Belgia
Olandeză
+32 2 7173218
Franceză
+32 2 7173219
Bulgară
+359 700 1 8246
Bulgaria
Număr de telefon
Cipru
Engleză
800 91150
Danemarca
Daneză
+45 70 112105
Elveţia
Germană
+41 44 800 93 00
Franceză
+41 44 800 97 00
Finlanda
Finlandeză
+358 969 379 450
Franţa
Franceză
+33 1 55 69 51 28
Germania
Germană
+49 180 577 67 76
Grecia
Greacă
800 4412 1496
Irlanda
Engleză
+353 1 407 3040
Italia
Italiană
848 801 541
Kazahstan
Rusă
+7 7272 714480
Luxemburg
Franceză
+352 342 08 08 538
Marea Britanie
Engleză
+44 870 240 24 08
Olanda
Olandeză
+31 20 346 93 03
Polonia
Poloneză
0 801 382 462
Portugalia
Portugheză
808 201 174
Republica Cehă
Cehă
+420 2 4601 9146
România
Română
+40 213 138 872
Rusia
Rusă
8 800 700 0939
Slovacia
Slovacă
+421 552 302 801
Spania
Spaniolă
+34 914 534 087
Suedia
Suedeză
+46 858 769 220
Turcia
Turcă
444 82 46
Ucraina
Rusă
+380 443 908 246
Ungaria
Maghiară
+36 1 777 91 51
Pentru informaţii de contact pentru alte ţări, accesaţi www.vaio-link.com.
43
Servicii de reparare hardware VAIO
Dacă doriţi mai multe informaţii despre modul în care este oferit acest serviciu, accesaţi
site-ul Web VAIO-Link (http://www.vaio-link.com). În timp ce majoritatea problemelor sunt
soluţionate prin Internet sau la telefon, câteodată soluţionarea problemei poate necesita
o intervenţie sau reparare.
Dorim să vă atragem atenţia asupra următoarelor observaţii importante înainte ca noi să
preluăm produsul dumneavoastră VAIO:
44
❑
Deoarece sunteţi responsabil pentru copierea de rezervă a datelor, este esenţial să
copiaţi toate fişierele de pe hard disk, pentru că Sony nu poate garanta integritatea
programelor sau datelor de pe computer în timpul procesului de reparare.
❑
Nu includeţi niciun accesoriu împreună cu unitatea principală, în afara cazului în care
vă este solicitat în mod contrar.
❑
Va fi percepută o taxă fixă pentru reparaţii în afara garanţiei, dacă alegeţi să nu
procedaţi la efectuarea reparaţiei.
❑
Sunt obligatorii o adresă, un număr de telefon şi o persoană de contact ce poate fi
contactată în timpul programului de lucru pentru a permite curierului nostru de livrare
şi echipei administrative să acţioneze cu succes.
Servicii de asistenţă Sony
Următorul tabel afişează pentru fiecare nume de model VAIO codul produsului
corespunzător. Codul produsului poate fi găsit pe spatele sau pe partea de dedesubt
a computerului.
Nume model
Cod produs
VPCW11
PCG-4T1M
PCG-4T2M
PCG-4T1P
VPCW12
PCG-4V1M
PCG-4V2M
PCG-4V1V
PCG-4V2V
VPCX11
PCG-21111M
PCG-21112M
PCG-21111V
PCG-21112V
VPCL11
PCV-A1111M
PCV-A1111V
VGC-JS
PCG-2P1M
VGN-SR
PCG-5T1M
PCG-5T2M
PCG-5T1V
VGN-AW
PCG-8161M
PCG-8161V
VGN-Z
PCG-6121M
PCG-6122M
PCG-6123M
PCG-6124M
PCG-6121V
PCG-6122V
PCG-6123V
PCG-6124V
VGN-TT
PCG-4U1M
PCG-4U2M
PCG-4U1V
PCG-4U2V
VGN-FW
PCG-3J1M
PCG-3J1V
VGN-P
PCG-1R1M
PCG-1R1V
VGN-NW
PCG-7181M
PCG-7182M
PCG-7183M
PCG-7184M
PCG-7185M
PCG-7181V
VPCCW11
PCG-61111M
PCG-61111V
RO
45
Nume model şi număr de serie:
Distribuitor şi ştampilă:
Data achiziţionării:
Numele şi adresa clientului:
46
Download PDF

advertising