Sony | VGN-TT1 | Sony VGN-TT1 Instrukcja obsługi

N
Podręcznik użytkownika
Komputer osobisty
Seria VGN-TT
n 2 N
Spis treści
Przed użyciem....................................................................................................................................................................6
Uwaga..........................................................................................................................................................................7
ENERGY STAR ................................................................................................................................................................8
Dokumentacja ..............................................................................................................................................................9
Kwestie związane z ergonomią..................................................................................................................................13
Podstawy obsługi.............................................................................................................................................................15
Umiejscowienie elementów sterujących oraz gniazd ................................................................................................16
Wskaźniki świetlne .....................................................................................................................................................23
Podłączanie do źródła zasilania.................................................................................................................................24
Korzystanie z akumulatora.........................................................................................................................................25
Bezpieczne wyłączanie komputera............................................................................................................................32
Używanie komputera VAIO ..............................................................................................................................................33
Używanie klawiatury ..................................................................................................................................................34
Używanie tabliczki dotykowej ....................................................................................................................................35
Używanie przycisków specjalnych ............................................................................................................................36
Używanie wbudowanej kamery MOTION EYE ..........................................................................................................37
Używanie napędu optycznego...................................................................................................................................40
Używanie modułu ExpressCard.................................................................................................................................49
Używanie kart Memory Stick .....................................................................................................................................53
Używanie kart pamięci SD .........................................................................................................................................59
Korzystanie z Internetu ..............................................................................................................................................63
n 3 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)...............................................................................................64
Używanie funkcji Bluetooth........................................................................................................................................71
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych .............................................................................................................................77
Używanie słuchawek redukujących hałas..................................................................................................................78
Podłączanie stacji dokującej......................................................................................................................................84
Podłączanie zewnętrznych głośników .......................................................................................................................92
Podłączanie zewnętrznego monitora.........................................................................................................................93
Wybór trybu ekranowego.........................................................................................................................................102
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów .........................................................................................................103
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu .....................................................................................................................105
Podłączanie urządzenia USB (Universal Serial Bus)................................................................................................106
Podłączanie drukarki................................................................................................................................................109
Podłączanie urządzenia i.LINK ................................................................................................................................110
Podłączanie do sieci (LAN) ......................................................................................................................................112
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO .................................................................................................................114
Ustawianie hasła ......................................................................................................................................................115
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych.................................................................................127
Korzystanie z modułu Trusted Platform Module (TPM) ...........................................................................................136
Konfigurowanie komputera za pomocą aplikacji VAIO Control Center ...................................................................144
Używanie trybów oszczędzania energii ...................................................................................................................145
Zarządzanie energią przy użyciu programu VAIO Power Management ..................................................................150
Zabezpieczanie dysku twardego .............................................................................................................................152
Rozbudowa komputera VAIO ........................................................................................................................................153
Dodawanie i wyjmowanie pamięci...........................................................................................................................154
n 4 N
Środki ostrożności .........................................................................................................................................................161
Obchodzenie się z ekranem ciekłokrystalicznym ....................................................................................................162
Korzystanie ze źródła zasilania ................................................................................................................................163
Obchodzenie się z komputerem ..............................................................................................................................164
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą MOTION EYE ...........................................................................................166
Obchodzenie się z dyskietkami ...............................................................................................................................167
Obchodzenie się z dyskami .....................................................................................................................................168
Korzystanie z akumulatora.......................................................................................................................................169
Korzystanie ze słuchawek........................................................................................................................................170
Obchodzenie się z kartą Memory Stick ...................................................................................................................171
Obchodzenie się z twardym dyskiem ......................................................................................................................172
Aktualizowanie komputera.......................................................................................................................................173
Rozwiązywanie problemów ...........................................................................................................................................174
Komputer .................................................................................................................................................................176
Zabezpieczenia systemu .........................................................................................................................................184
Akumulator...............................................................................................................................................................185
Wbudowana kamera MOTION EYE .........................................................................................................................187
Sieć ..........................................................................................................................................................................190
Technologia Bluetooth.............................................................................................................................................194
Dyski optyczne.........................................................................................................................................................199
Wyświetlacz .............................................................................................................................................................204
Drukowanie ..............................................................................................................................................................208
Mikrofon ...................................................................................................................................................................209
Mysz.........................................................................................................................................................................210
n 5 N
Głośniki ....................................................................................................................................................................211
Tabliczka dotykowa .................................................................................................................................................213
Klawiatura ................................................................................................................................................................214
Dyskietki...................................................................................................................................................................215
Audio/wideo .............................................................................................................................................................216
Karta pamięci Memory Stick....................................................................................................................................220
Urządzenia peryferyjne ............................................................................................................................................222
Stacja dokująca .......................................................................................................................................................223
Opcje obsługi technicznej..............................................................................................................................................224
Informacje na temat obsługi technicznej firmy Sony ...............................................................................................225
e-Support.................................................................................................................................................................226
Znaki handlowe..............................................................................................................................................................228
n 6 N
Przed użyciem
Przed użyciem
Gratulujemy zakupu komputera Sony VAIO® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznika użytkownika. Firma
Sony korzysta z najlepszych technologii komputerowych, telekomunikacyjnych, audio i wideo, by tworzyć najnowocześniejsze
komputery osobiste.
!
Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od widoków Twojego komputera.
n 7 N
Przed użyciem
Uwaga
© 2008 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć,
czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.
Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje
i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego
celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation
w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane
użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od
odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach
w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej.
n 8 N
Przed użyciem
ENERGY STAR
Firma Sony stwierdza, jako partner programu ENERGY STAR, że niniejszy produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR
w zakresie efektywności energetycznej.
International ENERGY STAR Office Equipment Program jest międzynarodowym programem promującym oszczędzanie
energii w użytkowaniu komputerów oraz wyposażenia biurowego. Program ten wspiera rozwój i rozpowszechnianie
produktów posiadających funkcje skutecznie redukujące zużycie energii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Programu ENERGY STAR, zapraszamy do odwiedzenia następujących witryn:
❑ http://www.energystar.gov (USA)
❑ http://www.eu-energystar.org (Europe)
Ten komputer został skonstruowany zgodnie ze standardami ENERGY STAR i jest dostarczany wraz z następującymi
ustawieniami oszczędzania energii:
❑ Podświetlanie LCD jest wyłączane automatycznie po około 15 minutach bezczynności.
❑ Komputer przechodzi automatycznie do trybu wstrzymania po około 30 minutach bezczynności.
Należy nacisnąć dowolny klawisz, aby przełączyć komputer z powrotem do trybu normalnego.
Szczegółowe informacje na temat oszczędzania energii można znaleźć w rozdziale Używanie trybów oszczędzania
energii (strona 145).
n 9 N
Przed użyciem
Dokumentacja
Dokumentacja zawiera informacje w postaci drukowanej oraz podręczniki użytkownika, które można czytać przy użyciu
komputera VAIO.
Dokumentacja w formie drukowanej
❑ Szybkie wprowadzenie — opisuje czynności do wykonania od chwili rozpakowania do uruchomienia komputera VAIO.
❑ Rozwiązywanie problemów — zawiera rozwiązania problemów innych od występujących podczas normalnej pracy.
❑ Informacje prawne, gwarancja, EULA i pomoc techniczna — Zawiera warunki gwarancji Sony, przepisy bezpieczeństwa,
przepisy dotyczące modemu, przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN, przepisy dotyczące bezprzewodowej
sieci WAN, przepisy dotyczące technologii Bluetooth, umowę licencyjną użytkownika oprogramowania oraz informacje
na temat usługi pomocy technicznej firmy Sony.
n 10 N
Przed użyciem
Dokumentacja w formie elektronicznej
❑ Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik) — opisuje cechy i funkcje komputera. Zawiera też informacje
o oprogramowaniu dołączonym do komputera oraz porady dotyczące rozwiązywania typowych problemów. Podręcznik
użytkownika jest dostępny w formacie PDF, który umożliwia łatwe przeglądanie i drukowanie.
Aby przeglądać ten podręcznik na ekranie:
1
Dwukrotnie kliknij ikonę VAIO User Guide na pulpicie.
2
Otwórz folder dla Twojego języka.
3
Wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.
✍
Możesz przeglądać podręczniki użytkownika nawigując ręcznie poprzez Komputer > VAIO (C:) (Twój dysk C) > Documentation >
Documentation i otwierając folder dla Twojego języka.
Aby przejść do opisanych w tym podręczniku stron sieci Web poprzez klikanie ich adresów URL, zaczynających się od http://,
komputer musi być połączony z Internetem.
❑ Specyfikacje — specyfikacje online opisują konfigurację sprzętu i oprogramowania komputera VAIO.
Aby przejrzeć specyfikacje online:
1
Połącz się z Internetem.
2
Przejdź do strony pomocy technicznej firmy Sony pod adresem http://www.vaio-link.com.
✍
Dokumentacja dołączonych akcesoriów może znajdować się na oddzielnym dysku.
n 11 N
Przed użyciem
Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows
Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows to kompletne źródło praktycznych porad, samouczków i prezentacji
pomagających w nauce obsługi komputera.
Użyj funkcji Szukaj, Indeks lub spisu treści, aby przejrzeć wszystkie zasoby pomocy Windows, również te znajdujące się
w Internecie.
Aby przejść do Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, kliknij Start
i Pomoc i obsługa techniczna. Możesz
też otworzyć Pomoc i obsługę techniczną systemu Windows, naciskając i przytrzymując klawisz Microsoft Windows,
a następnie naciskając klawisz F1.
n 12 N
Przed użyciem
Inne źródła informacji
❑ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cech i funkcji używanego oprogramowania oraz sposobów rozwiązywania
problemów, przejrzyj jego pliki pomocy.
❑ Przejdź do witryny http://www.club-vaio.com, aby przejrzeć samouczki online dotyczące ulubionego oprogramowania
VAIO.
n 13 N
Przed użyciem
Kwestie związane z ergonomią
Komputera można używać jako urządzenia przenośnego w różnych warunkach środowiskowych. Jeśli jest to możliwe,
należy uwzględnić następujące kwestie związane z ergonomią, zarówno podczas korzystania z komputera jako urządzenia
stacjonarnego, jak i przenośnego:
❑ Umiejscowienie komputera — umieść komputer bezpośrednio przed sobą (1). Przedramiona powinny znajdować się
w pozycji poziomej (2), a nadgarstki powinny być wygodnie ułożone (3) zarówno podczas używania klawiatury, tabliczki
dotykowej, jak i zewnętrznej myszy. Ramiona powinny znajdować się w naturalnej pozycji po bokach ciała. Należy robić
częste przerwy w korzystaniu z komputera. Zbyt długie korzystanie z komputera może wywołać nadwyrężenie oczu,
napięcie mięśni i bóle ścięgien.
n 14 N
Przed użyciem
❑ Meble i pozycja — usiądź na krześle z solidnym oparciem. Dopasuj wysokość krzesła tak, aby dotykać podłoża całymi
stopami. Większą wygodę może zapewnić podstawka pod stopy. Siedź swobodnie, przyjmując pozycję wyprostowaną
i staraj się nie pochylać zanadto do przodu lub do tyłu.
❑ Kąt patrzenia na wyświetlacz komputera — użyj funkcji zmiany nachylenia wyświetlacza, aby wybrać najwygodniejszą
pozycję. Dostosowując nachylenie wyświetlacza, można zmniejszyć zmęczenie oczu i mięśni. Skoryguj też poziom
jasności wyświetlacza.
❑ Oświetlenie — wybierz takie miejsce korzystania z komputera, aby światło słoneczne i sztuczne nie powodowało
odblasków na ekranie. Staraj się unikać bezpośredniego naświetlenia, aby na ekranie nie pojawiały się jasne plamy.
Odpowiednie oświetlenie zwiększa wygodę i wydajność pracy.
❑ Umieszczenie monitora zewnętrznego — jeśli korzystasz z zewnętrznego monitora, ustaw go w wygodnej odległości.
Upewnij się, że kiedy siedzisz przed monitorem, znajduje się on na wysokości oczu lub nieco poniżej.
n 15 N
Podstawy obsługi
Podstawy obsługi
W niniejszym rozdziale opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO.
❑ Umiejscowienie elementów sterujących oraz gniazd (strona 16)
❑ Wskaźniki świetlne (strona 23)
❑ Podłączanie do źródła zasilania (strona 24)
❑ Korzystanie z akumulatora (strona 25)
❑ Bezpieczne wyłączanie komputera (strona 32)
n 16 N
Podstawy obsługi
Umiejscowienie elementów sterujących oraz gniazd
Poświęć chwilę na znalezienie elementów sterujących i portów przedstawionych na następnych stronach.
!
Ze względu na różnice w specyfikacji wygląd Twojego komputera może być inny niż komputera przedstawionego w tym podręczniku.
Może to zmieniać się także w niektórych krajach lub rejonach.
n 17 N
Podstawy obsługi
Widok z przodu
A
B
C
D
E
F
G
Wskaźnik Num lock (strona 23)
Wskaźnik Caps lock (strona 23)
Wskaźnik Scroll lock (strona 23)
Wbudowana kamera MOTION EYE (strona 37)
Wskaźnik wbudowanej kamery MOTION EYE (strona 23)
Ekran LCD (strona 162)
Czujnik oświetlenia otoczenia (strona 205)
Mierzy intensywność oświetlenia otoczenia i pozwala na
automatyczne ustawienie optymalnego poziomu jasności
wyświetlacza LCD.
H Klawiatura (strona 34)
I Tabliczka dotykowa (strona 35)
J Czujnik linii papilarnych* (strona 127)
*
Tylko w wybranych modelach.
n 18 N
Podstawy obsługi
A Wskaźnik dostępu do nośnika (strona 23)
B Gniazdo karty Memory Stick*1 (strona 53)
C Wskaźnik WIRELESS (strona 23)
D Wskaźnik ładowania (strona 23)
E Wskaźnik dysku twardego*2/napędu dysku optycznego
(strona 23)
F
G
H
I
J
K
L
M
Wbudowany mikrofon (mono)
*1
Komputer obsługuje zarówno nośniki Memory Stick rozmiaru
standardowego, jak i Duo.
*2
Zależnie od zakupionego modelu komputera, konfiguracja urządzenia
magazynującego dane może zawierać wbudowany dysk pamięci
magazynowej typu flash. Informacje o konfiguracji urządzenia
zawierają specyfikacje online.
Gniazdo kart pamięci SD (strona 59)
Przełącznik WIRELESS (strona 64)
Wbudowane głośniki (stereo)
Przycisk wyciszania dźwięku (strona 36)
Przyciski regulacji głośności (strona 36)
Przycisk S1 (strona 36)
Przycisk wysuwania dysku z napędu (strona 36), (strona 40)
n 19 N
Podstawy obsługi
Widok z tyłu
A Złącze akumulatora (strona 25)
n 20 N
Podstawy obsługi
Widok z prawej strony
A
B
C
D
E
F
Napęd optyczny (strona 40)
Otwór ręcznego wysuwania dysku (strona 199)
Wskaźnik napędu optycznego (strona 23)
Zastępczy przycisk wysuwania dysku z napędu (strona 40)
Gniazdo monitora (strona 94)
Przycisk zasilania / Wskaźnik zasilania (strona 23)
n 21 N
Podstawy obsługi
Widok z lewej strony
A
B
C
D
E
F
G
Gniazdo DC IN (strona 24)
Gniazdo sieciowe (Ethernet) (strona 112)
Gniazdo HDMI (strona 94)
Otwory wentylacyjne
Gniazdo zabezpieczeń
Gniazdo ExpressCard/34 (strona 49)
Gniazdo 4-stykowe i.LINK (S400) (strona 110)
H Porty Hi-Speed USB (USB 2.0)*1 (strona 106)
I Gniazdo mikrofonowe (strona 105)
J Gniazdo słuchawkowe*2 (strona 92), (strona 78)
*1
Umożliwia przesyłanie w trybach hi-/full-/low-speed.
*2
Gniazdo słuchawkowe o tym kształcie występuje w modelach
z dostarczonymi słuchawkami redukującymi hałas. W przeciwnym
razie występuje zwykłe gniazdo okrągłe. Pomimo że do gniazda
o tym kształcie można podłączać słuchawki lub głośniki z mini
wtyczką stereo, zaleca się podłączanie dostarczonych w zestawie
słuchawek redukujących hałas, aby w pełni skorzystać z zalet
wbudowanej funkcji redukcji hałasu.
n 22 N
Podstawy obsługi
Widok z dołu
A Otwory wentylacyjne
B Złącze stacji dokującej (strona 85)
C Pokrywa komory modułów pamięci (strona 154)
n 23 N
Podstawy obsługi
Wskaźniki świetlne
Komputer został wyposażony w następujące wskaźniki świetlne:
Wskaźnik
Funkcje
Zasilanie 1
Świeci kolorem zielonym, gdy komputer jest włączony, miga powoli kolorem pomarańczowym, gdy komputer
znajduje się w trybie wstrzymania i nie świeci, gdy komputer znajduje się w trybie hibernacji lub jest wyłączony.
Ładowanie
Świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Ładowanie
akumulatora (strona 28).
Wbudowana kamera MOTION EYE
Świeci się, jeśli używana jest wbudowana kamera MOTION EYE.
Dostęp do nośnika
Świeci, gdy dane są odczytywane z karty pamięci lub zapisywane na nią. (Jeśli wskaźnik ten świeci, nie należy
przełączać komputera w tryb wstrzymania ani wyłączać go.) Gdy wskaźnik nie świeci, karta pamięci nie jest
używana.
Napęd optyczny
Świeci, gdy dysk odczytuje lub zapisuje dane. Gdy wskaźnik nie świeci, dysk optyczny nie jest używany.
Twardy dysk
*
Świeci, gdy dysk odczytuje lub zapisuje dane. Jeśli wskaźnik ten świeci, nie należy przełączać komputera
w tryb wstrzymania ani wyłączać go.
/Napęd optyczny
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
*
Naciśnij klawisz Num Lk, aby włączyć klawiaturę numeryczną. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć klawiaturę
numeryczną. Gdy wskaźnik nie świeci, klawiatura numeryczna nie jest aktywna.
Naciśnij klawisz Caps Lock, aby pisać wielkimi literami. Gdy wskaźnik świeci, naciśnięcie klawisza Shift
powoduje pisanie małymi literami. Naciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik Caps
lock nie świeci, następuje powrót do normalnego trybu pisania.
Naciśnij klawisz Scr Lk, aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock nie
świeci, przewijanie następuje w normalnym trybie. Klawisz Scr Lk działa odmiennie w zależności od programu
i nie działa w niektórych z nich.
Świeci, gdy przełącznik WIRELESS jest włączony, pod warunkiem, że jedna lub kilka opcji bezprzewodowych
jest włączonych w oknie VAIO Smart Network.
Zależnie od zakupionego modelu komputera, konfiguracja urządzenia magazynującego dane może zawierać wbudowany dysk pamięci
magazynowej typu flash. Informacje o konfiguracji urządzenia zawierają specyfikacje online.
n 24 N
Podstawy obsługi
Podłączanie do źródła zasilania
źródłem zasilania komputera może być zasilacz sieciowy lub akumulator.
Korzystanie z zasilacza sieciowego
✍
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego, dostarczonego wraz z komputerem.
Aby użyć zasilacza sieciowego
1
Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3).
2
Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego (2).
3
Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do gniazda DC IN (4) w komputerze lub w opcjonalnej stacji dokującej.
✍
Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego.
Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Patrz Używanie trybu hibernacji
(strona 148). Ten tryb oszczędzania energii pozwala zyskać czas poświęcany na wyłączanie i ponowne włączanie komputera.
n 25 N
Podstawy obsługi
Korzystanie z akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Instalacja akumulatora
Jak zainstalować akumulator
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń w kierunku wewnętrznym przełącznik LOCK (1).
n 26 N
Podstawy obsługi
3
Wsuń akumulator pod kątem do komory akumulatora, aż wypustki (2) po obu stronach komory akumulatora wejdą
w szczeliny w kształcie litery U (3) po obu stronach akumulatora.
4
Obróć akumulator w kierunku wskazanym strzałką i wciśnij go do komory, aż usłyszysz kliknięcie.
5
Przesuń przełącznik LOCK w kierunku zewnętrznym w celu zamocowania akumulatora w komputerze.
n 27 N
Podstawy obsługi
✍
Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do gniazdka sieciowego i zainstalowany jest akumulator, komputer korzysta z zasilania
sieciowego.
!
Niektóre akumulatory nie spełniają norm jakości i bezpieczeństwa firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa komputer działa tylko
z oryginalnymi akumulatorami Sony przeznaczonymi do danego modelu. Jeśli zainstalowany zostanie niezaaprobowany akumulator,
nie będzie on ładowany, a komputer nie będzie działać.
n 28 N
Podstawy obsługi
Ładowanie akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Jak naładować akumulator
1
Zainstaluj akumulator.
2
Przyłącz zasilacz sieciowy do komputera.
Wskaźnik ładowania świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Wskaźnik ładowania zgaśnie, gdy poziom naładowania
akumulatora zbliży się do maksymalnego poziomu wybranego przy użyciu funkcji ładowania akumulatora. Aby wybrać
żądany maksymalny poziom naładowania, należy zapoznać się z tematem Korzystanie z funkcji ładowania
akumulatora (strona 30).
Stan wskaźnika ładowania
Znaczenie
Świeci kolorem pomarańczowym
Trwa ładowanie akumulatora.
Miga łącznie z zielonym wskaźnikiem
zasilania
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu.
(Tryb normalny)
Miga łącznie z pomarańczowym
wskaźnikiem zasilania
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu.
(Tryb wstrzymania)
Miga szybko kolorem pomarańczowym Wystąpił błąd akumulatora spowodowany awarią
akumulatora lub odblokowanym akumulatorem.
!
Od pierwszego ładowania akumulatora należy stosować procedurę ładowania opisaną w niniejszym podręczniku.
n 29 N
Podstawy obsługi
✍
Akumulator powinien być zainstalowany w komputerze, kiedy komputer jest podłączony bezpośrednio do sieci. Akumulator jest
ładowany podczas korzystania z komputera.
Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, należy albo przyłączyć zasilacz sieciowy w celu doładowania
akumulatora, albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator.
Komputer jest dostarczany wraz z akumulatorem litowo-jonowym, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie
częściowo wyładowanego akumulatora nie ma wpływu na czas przydatności akumulatora do użycia.
Podczas gdy niektóre aplikacje lub urządzenia peryferyjne są w użyciu, komputer może nie przejść w tryb hibernacji nawet przy niskim
poziomie naładowania akumulatora. Aby uniknąć utraty danych przy zasilaniu z akumulatora, należy często zapisywać dane i ręcznie
aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb wstrzymania lub hibernacji.
Jeśli akumulator całkowicie wyczerpie się po przejściu komputera w tryb wstrzymania, wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do gniazdka sieciowego i zainstalowany jest akumulator, komputer korzysta z zasilania
sieciowego.
n 30 N
Podstawy obsługi
Korzystanie z funkcji ładowania akumulatora
Metodę ładowania akumulatora można wybrać za pomocą Battery Charge Functions: funkcji dbania o akumulator
i funkcji szybkiego ładowania. Funkcja dbania o akumulator wydłuża żywotność akumulatora, a funkcja szybkiego ładowania
pozwala na szybkie naładowanie akumulatora.
Włączanie funkcji dbania o akumulator i funkcji szybkiego ładowania
1
Kliknij Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Kliknij Power Management, a następnie Battery Charge Functions.
3
Kliknij pole wyboru Enable Battery Care Function w prawym panelu, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij Zastosuj.
4
Kliknij pole wyboru Enable Quick Charge Function w prawym panelu, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij Zastosuj.
5
Kliknij Advanced.
6
Wybierz żądany maksymalny poziom naładowania.
7
Kliknij przycisk OK.
✍
Można również nacisnąć przycisk S1, aby uruchomić VAIO Power Management Viewer i włączyć te funkcje.
Jak sprawdzić poziom zużycia akumulatora
Wykonaj czynności od 1 do 5 w powyższym temacie Włączanie funkcji dbania o akumulator i funkcji szybkiego
ładowania i sprawdzić informacje szczegółowe. Jeżeli poziom zużycia akumulatora jest wysoki, akumulator należy
wymienić na nowy, oryginalny akumulator Sony.
n 31 N
Podstawy obsługi
Wyjmowanie akumulatora
!
Jeśli akumulator zostanie wyjęty podczas działania komputera, który nie jest podłączony do zasilacza sieciowego, lub też jeśli
zostanie wyjęty w trybie wstrzymania komputera, może dojść do utraty danych.
Jak wyjąć akumulator
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń w kierunku wewnętrznym przełącznik LOCK (1).
3
Przesuń do wewnątrz i przytrzymaj zasuwę zwolnienia akumulatora RELEASE (2), wsuń palec pod klapkę (3) akumulatora
i obróć go w kierunku wskazanym strzałką, a następnie wysuń z komputera.
n 32 N
Podstawy obsługi
Bezpieczne wyłączanie komputera
Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, wg poniższych zaleceń.
Jak wyłączyć komputer
1
Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera.
2
Kliknij Start, strzałkę
3
Zareaguj stosownie na wszystkie komunikaty sugerujące zapisanie dokumentów lub poczekanie na zakończenie pracy
innych użytkowników, a następnie poczekaj, aż komputer automatycznie się wyłączy.
Wskaźnik zasilania przestanie świecić.
przy przycisku Zablokuj, a następnie Wyłącz.
n 33 N
Używanie komputera VAIO
Używanie komputera VAIO
W tym rozdziale opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO.
❑ Używanie klawiatury (strona 34)
❑ Używanie tabliczki dotykowej (strona 35)
❑ Używanie przycisków specjalnych (strona 36)
❑ Używanie wbudowanej kamery MOTION EYE (strona 37)
❑ Używanie napędu optycznego (strona 40)
❑ Używanie modułu ExpressCard (strona 49)
❑ Używanie kart Memory Stick (strona 53)
❑ Używanie kart pamięci SD (strona 59)
❑ Korzystanie z Internetu (strona 63)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) (strona 64)
❑ Używanie funkcji Bluetooth (strona 71)
n 34 N
Używanie komputera VAIO
Używanie klawiatury
Klawiatura komputera VAIO jest bardzo podobna do klawiatury komputera stacjonarnego, ale ma dodatkowe klawisze,
które umożliwiają wykonywanie czynności specyficznych dla danego modelu.
W witrynie VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) znajduje się glosariusz, który pomoże korzystać z klawiatury.
Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn
✍
Z niektórych funkcji klawiatury można korzystać dopiero, kiedy zakończy się uruchamianie systemu operacyjnego.
Kombinacje/funkcje
Funkcje
Fn + 8 (F5/F6): ustawienia jasności
Funkcja pozwala zmieniać jasność monitora LCD.
Aby zwiększyć jasność, należy naciskać Fn+F6 lub nacisnąć Fn+F6, a następnie M lub ,.
Aby zmniejszyć jasność, należy naciskać Fn+F5 lub nacisnąć Fn+F5, a następnie m lub <.
Fn +
/T (F7): wyjście sygnału wizyjnego
Pozwala przełączać się między ekranem komputera i monitorem zewnętrznym lub też wysyłać
sygnał wizyjny do obu urządzeń.
Fn +
/
Fn +
*
(F9/F10): powiększenie
(F12): hibernacja
Zmienia rozmiar obrazu wyświetlanego na ekranie.
Aby zmniejszyć (oddalić) obraz na ekranie, należy nacisnąć Fn+F9.
Aby powiększyć (przybliżyć) obraz na ekranie, należy nacisnąć Fn+F10.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy aplikacji VAIO Control Center.
Umożliwia zmniejszenie zużycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia, stany
systemu i przyłączonych urządzeń peryferyjnych są zapisywane na wbudowanym urządzeniu
magazynującym*, a zasilanie systemu zostaje wyłączone. Aby przywrócić system do
poprzedniego stanu, należy użyć przycisku zasilania.
Więcej informacji na temat zarządzania energią można znaleźć w sekcji Używanie trybów
oszczędzania energii (strona 145).
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
n 35 N
Używanie komputera VAIO
Używanie tabliczki dotykowej
Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie.
Działanie
Opis
Wskazywanie
Przesuń palec po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie.
Kliknięcie
Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz.
Dwukrotne kliknięcie
Naciśnij lewy przycisk dwa razy.
Kliknięcie prawym
przyciskiem
Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W wielu aplikacjach powoduje to wyświetlenie menu skrótów.
Przeciąganie
Przesuń palec po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk.
Przewijanie
Aby przewijać w pionie, przesuń palec wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie, przesuń
palec wzdłuż dolnej krawędzi tabliczki dotykowej (funkcja przewijania za pomocą tabliczki dotykowej może być
niedostępna w niektórych aplikacjach).
✍
Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, gdy mysz jest podłączona do komputera. Aby zmienić ustawienia tabliczki
dotykowej, należy kliknąć Start, Wszystkie programy, VAIO Control Center, Keyboard and Mouse oraz Pointing Device.
!
Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej upewnij się, że podłączyłeś mysz. Jeżeli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed
podłączeniem myszy, możliwe będzie jedynie używanie klawiatury w operacjach wskazywania.
n 36 N
Używanie komputera VAIO
Używanie przycisków specjalnych
Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji.
Przycisk specjalny
Funkcje
% Przycisk wyciszania
Włącza lub wyłącza dźwięk.
- 2 + Przyciski regulacji głośności
Pozwalają zmniejszyć (-) lub zwiększyć (+) głośność.
Przycisk S1
Przycisk S1 domyślnie powoduje uruchomienie aplikacji VAIO Power Management Viewer.
✍
Domyślne przypisanie przycisku może różnić się od powyższego. Aby zmienić przypisanie przycisku S1,
należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk lub uruchomić aplikację VAIO Control Center i przejść do
odpowiedniej opcji wyświetlenia okna konfiguracji. Więcej informacji na temat przypisywania przycisku S1
znajduje się w pliku pomocy aplikacji VAIO Control Center.
Z Przycisk wysuwania dysku z napędu Wysuwa tackę napędu dysku optycznego.
Jeżeli ten przycisk nie działa, spróbuj użyć zastępczy przycisk wysuwania dysku na napędzie optycznym.
n 37 N
Używanie komputera VAIO
Używanie wbudowanej kamery MOTION EYE
Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę MOTION EYE.
Wbudowana kamera MOTION EYE rozszerza oprogramowanie do komunikacji oraz oprogramowanie do edycji materiałów
wideo o funkcje wideo i pozwala na wykonywanie zdjęć i filmów przy użyciu zainstalowanego oprogramowania
przechwytywania obrazów.
Włączenie komputera uaktywnia wbudowaną kamerę MOTION EYE. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania można
prowadzić wideokonferencje.
Należy zauważyć, że uruchamianie programu do komunikacji lub programu do edycji materiałów wideo albo kończenie
pracy tych programów, nie aktywuje ani nie dezaktywuje wbudowanej kamery MOTION EYE.
✍
Wbudowana kamera MOTION EYE nie może być współużytkowana przez aplikacje. Jeżeli inna aplikacja używa kamery, należy
zamknąć tą aplikację przed użyciem kamery MOTION EYE z żądaną aplikacją.
!
Podczas oglądania szybko poruszających się obiektów w oknie podglądu mogą być widoczne zakłócenia, takie jak poziome pasy.
Jest to normalne i nie oznacza awarii.
Z wbudowanej kamery MOTION EYE nie można korzystać przy użyciu oprogramowania Microsoft Windows Movie Maker.
n 38 N
Używanie komputera VAIO
Przechwytywanie obrazów nieruchomych
Jak przechwycić obraz nieruchomy
1
Kliknij Start, Wszystkie programy, ArcSoft WebCam Companion 2 oraz WebCam Companion 2, aby uruchomić
aplikację WebCam Companion 2.
2
Kliknij ikonę Capture w oknie głównym.
3
Ustaw obiekt w wizjerze.
4
Kliknij ikonę Capture pod wyświetlanym obrazem.
Obraz widoczny aktualnie w wizjerze zostanie przechwycony, a jego miniatura zostanie dodana w lewym panelu okna
głównego.
✍
Podczas przechwytywania obrazu w ciemnym miejscu, kliknij ikonę WebCam Settings po wykonaniu czynności 2 i wybrać opcję
słabego oświetlenia lub kompensacji słabego oświetlenia w oknie właściwości.
Aplikacja WebCam Companion 2 zawiera o wiele więcej funkcji. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym
do oprogramowania.
n 39 N
Używanie komputera VAIO
Przechwytywanie filmów
Jak przechwycić film
1
Kliknij Start, Wszystkie programy, ArcSoft WebCam Companion 2 oraz WebCam Companion 2, aby uruchomić
aplikację WebCam Companion 2.
2
Kliknij ikonę Record w oknie głównym.
3
Ustaw obiekt w wizjerze.
4
Kliknij ikonę Record Video pod wyświetlanym obrazem, aby rozpocząć nagrywanie filmu.
5
Aby zakończyć nagrywanie filmu, kliknij ponownie ikonę Record Video.
Pierwsza scena przechwyconego filmu zostanie dodana jako miniatura w lewym panelu okna głównego.
✍
Podczas przechwytywania filmu w ciemnym miejscu, kliknij ikonę WebCam Settings po wykonaniu czynności 2 i wybrać opcję
słabego oświetlenia lub kompensacji słabego oświetlenia w oknie właściwości.
Aplikacja WebCam Companion 2 zawiera o wiele więcej funkcji. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym
do oprogramowania.
n 40 N
Używanie komputera VAIO
Używanie napędu optycznego
Komputer jest wyposażony w napęd optyczny.
Jak włożyć dysk
1
Włącz komputer.
2
Wciśnij przycisk wysuwania dysku (1).
Wysunięta zostanie tacka napędu.
✍
Jeżeli ten przycisk nie działa, spróbuj użyć zastępczy przycisk wysuwania dysku na napędzie optycznym.
Jeżeli aplikacja VAIO Power Management wyłączyła zasilanie napędu optycznego, na wysunięcie tacki napędu trzeba będzie chwilę
zaczekać. Należy pamiętać, że zastępczy przycisk wysuwania dysku jest nieaktywny, jeżeli napęd optyczny nie jest zasilany.
Przywracając system, włącz komputer i naciśnij zastępczy przycisk wysuwania dysku na napędzie optycznym. Umieść dysk
odzyskiwania w napędzie optycznym, wyłącz komputer, a następnie ponownie włącz komputer w celu rozpoczęcia procesu
przywracania.
3
Umieść dysk na środku tacki etykietą do góry, a następnie lekko go naciśnij do dołu, aż usłyszysz kliknięcie.
n 41 N
Używanie komputera VAIO
4
Lekko popchnij tackę, aby ją wsunąć do napędu.
!
Nie wyjmuj dysku z napędu, jeśli komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji). Może to
spowodować awarię komputera.
✍
Jeśli zamierzasz użyć zewnętrznego napędu optycznego, podłącz go przed uruchomieniem zainstalowanych programów do obsługi
dysków.
n 42 N
Używanie komputera VAIO
Odczytywanie dysków optycznych i zapisywanie na nich danych
Komputer może odtwarzać i nagrywać dyski CD, DVD oraz Blu-ray Disc™, w zależności od zakupionego modelu. Sprawdź
specyfikację techniczną, aby dowiedzieć się, jaki rodzaj napędu optycznego zainstalowano w danym modelu.
W poniższej tabeli przedstawiono nośniki obsługiwane przez napęd optyczny.
n 43 N
Używanie komputera VAIO
OZ: odtwarzanie i zapisywanie
O: odtwarzanie (brak możliwości zapisu)
–: brak możliwości odtwarzania i zapisywania
CDROM
Video
CD
CD
audio
CD
Extra
CD-R/ DVDRW
ROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R
RW
RW
DL
O
O
O
O
OZ
O
O
–
OZ*1 *2
OZ
Blu-ray Disc O
Combo
O
O
O
OZ
O
O
O
OZ*1 *2
Blu-ray Disc O
O
O
O
OZ
O
O
O
OZ*1 *2
DVD±RW/
±R DL/RAM
DVD-R
DL
DVDRAM
BD-R*8/RE*9
OZ*5
OZ*6
OZ*3 *4
–
OZ
OZ*5
OZ*6
OZ*3 *4
O*10
OZ
O
O
OZ*3 *4
OZ*7 *10 *11
*1
Umożliwia zapisywanie danych na dyskach DVD-R zgodnych ze standardem DVD-R w wersji 2.0/2.1.
*2
Umożliwia zapisywanie danych na dyskach DVD-RW zgodnych ze standardem DVD-RW w wersji 1.1/1.2.
*3
Napęd DVD±RW/RAM nie obsługuje kaset DVD-RAM. Należy używać dysków bez kaset lub dysków, które można wyjąć z kasety.
*4
Zapisywanie danych na jednostronnych dyskach DVD-RAM (2,6 GB) zgodnych ze standardem DVD-RAM w wersji 1.0 nie jest możliwe.
Dyski DVD-RAM w wersji 2.2/12X-SPEED DVD-RAM w wersji 5.0 nie są obsługiwane.
*5
Zapis dwuwarstwowy w standardzie DVD+R DL (dwuwarstwowy) możliwy jest tylko na dyskach DVD+R DL (dwuwarstwowych).
*6
Zapis w standardzie DVD-R DL (dwustronny) jest możliwy tylko na dyskach DVD-R DL (dwustronnych).
*7
Umożliwia zapisywanie danych na dyskach zgodnych ze standardem BD-R w wersji 1.1 (dyskach jednowarstwowych o pojemności 25 GB,
dyskach dwuwarstwowych o pojemności 50 GB) oraz ze standardem BD-RE w wersji 2.1 (dyskach jednowarstwowych o pojemności 25 GB,
dyskach dwuwarstwowych o pojemności 50 GB).
*8
Skrót BD-R oznacza dyski Blu-ray Disc-Recordable w wersji 1.1.
*9
Skrót BD-RE oznacza dyski Blu-ray Disc-Rewritable w wersji 2.1.
*10
Napęd dysków Blu-ray w komputerze nie obsługuje dysków BD-RE w wersji 1.0 oraz dysków Blu-ray z kasetami.
*11
Zapisywanie danych na nośnikach BD-R LTH TYPE nie jest obsługiwane.
n 44 N
Używanie komputera VAIO
!
Urządzenie odtwarza dyski zgodne ze standardem Compact Disc Digital Audio (CD). Dysk typu DualDisc to dysk dwustronny,
na którym na jednej stronie nagrano warstwę DVD, a na drugiej stronie cyfrową warstwę audio. Należy pamiętać, że strona audio
(nie DVD) dysku DualDisc może nie zostać odtworzona, ponieważ nie jest zgodna ze standardem CD.
Przy zakupie nagranych lub pustych dysków do użycia z komputerem VAIO, należy dokładnie przeczytać informacje na opakowaniu
dysku, aby upewnić się, że dysk może być zarówno odtwarzany, jak i nagrywany przy użyciu napędu optycznego komputera. Firma
Sony NIE gwarantuje zgodności optycznych stacji dysków VAIO z dyskami, które nie są zgodne z oficjalnym standardem formatu
„CD”, „DVD” lub „Blu-ray Disc”. UŻYWANIE NIEZGODNYCH DYSKÓW MOŻE WYWOŁAĆ POWAŻNE AWARIE KOMPUTERA VAIO
LUB SPOWODOWAĆ KONFLIKTY OPROGRAMOWANIA I ZAWIESZENIE SYSTEMU.
Aby dowiedzieć się więcej o formatach dysków, skontaktuj się z wydawcą nagranego dysku lub producentem pustego dysku.
✍
Zapisywanie danych na dyskach o średnicy 8 cm nie jest możliwe.
!
Aby odtwarzać dyski Blu-ray z zabezpieczeniem praw autorskich, należy zaktualizować klucz AACS. Należy pamiętać, że aktualizacja
klucza AACS wymaga dostępu do Internetu.
Tak jak w przypadku innych napędów optycznych, w niektórych okolicznościach odtwarzanie dysków Blu-ray może być niemożliwe
lub mogą wystąpić problemy ze zgodnością. Komputery VAIO mogą nie odtwarzać filmów z nośników zapisanych w formacie AVC
lub VC1 przy wysokiej częstotliwości próbkowania.
Ustawienia regionu są wymagane do odtworzenia niektórych dysków DVD i BD-ROM. Jeżeli ustawienie regionu w napędzie
optycznym nie odpowiada kodowi regionu na dysku, odtwarzanie nie jest możliwe.
Jeśli zewnętrzny monitor nie jest zgodny ze standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), odtwarzanie
i przeglądanie materiałów z dysków Blu-ray z ochroną praw autorskich nie będzie możliwe.
Niektóre materiały mogą powodować redukcję formatu wyjściowego sygnału wideo do jakości standardowej lub uniemożliwiać
odtwarzanie wideo w formacie analogowym. Aby uzyskać optymalną zgodność i jakość odtwarzania, zaleca się stosowanie
cyfrowego środowiska zgodnego ze standardem HDCP.
Nie używaj oprogramowania narzędziowego rezydującego w pamięci operacyjnej podczas gdy napęd odtwarza dysk lub zapisuje
dane na dysku. Może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
n 45 N
Używanie komputera VAIO
Uwagi dotyczące zapisywania danych na dyskach
❑ Używaj tylko okrągłych dysków. Nie używaj dysków w żadnym innym kształcie (gwiazdy, serca, wizytówki itp.), ponieważ
może to spowodować uszkodzenie stacji dysków.
❑ Nie uderzaj w komputer, ani nie wstrząsaj nim podczas gdy napęd optyczny zapisuje dane na dysku.
❑ Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego podczas gdy napęd optyczny zapisuje dane na dysku.
❑ Nie podłączaj komputera do stacji dokującej ani nie odłączaj go podczas gdy napęd optyczny zapisuje dane na dysku.
Uwagi dotyczące odtwarzania dysków
Aby uzyskać optymalną wydajność przy odtwarzaniu dysków, należy stosować się do przedstawionych poniżej zaleceń.
❑ Niektóre odtwarzacze CD i komputerowe napędy optyczne mogą nie odtwarzać dysków audio CD utworzonych na
nośnikach CD-R lub CD-RW.
❑ Niektóre odtwarzacze DVD i komputerowe napędy optyczne mogą nie odtwarzać dysków DVD utworzonych na nośnikach
DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW lub DVD-RAM.
❑ Odtwarzanie wideo może być przerywane, zależnie od typu lub częstotliwości próbkowania wideo.
❑ Nie przełączaj komputera do żadnego z trybów oszczędzania energii podczas odtwarzania dysku.
❑ Na dyskach lub opakowaniach podane są kody regionów, które wskazują, w jakim regionie i za pomocą jakiego rodzaju
odtwarzacza można odtworzyć dysk. Jeśli na dysku DVD nadrukowany jest kod regionu inny niż „2” (Europa należy do
regionu „2”) lub „all” (oznacza to, że dysk można odtwarzać w większości regionów na świecie), dysku nie będzie można
odtworzyć w tym komputerze.
!
Jeśli nastąpi zmiana kodu regionu podczas działania oprogramowania WinDVD lub WinDVD BD, należy ponownie uruchomić
oprogramowanie lub wysunąć dysk i wsunąć go ponownie. Dopiero wtedy ustawienia zostaną zastosowane.
❑ Nie próbuj zmieniać ustawień kodu regionu napędu. Wszelkie problemy spowodowane przez zmianę ustawień kodu
regionu napędu nie są objęte gwarancją.
n 46 N
Używanie komputera VAIO
Odtwarzanie dysków CD
Jak odtworzyć dysk CD audio
1
Wsuń dysk do napędu optycznego.
2
Jeśli nic nie pojawi się na pulpicie, kliknij Start, Wszystkie programy, a następnie żądane oprogramowanie do odtwarzania
dysków CD.
Jeśli pojawi się okno CD audio, kliknij aby wybrać opcję.
Kopiowanie plików na dysk CD
Jak skopiować pliki na dysk
1
Włóż dysk z możliwością nagrywania do napędu optycznego.
Jeśli pojawi się okno Autoodtwarzanie, kliknij opcję Nagraj pliki na dysku, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aż wyświetlony zostanie pusty folder dysku.
2
Otwórz folder, który zawiera pliki do zapisania na dysku, a następnie przeciągnij je do pustego folderu dysku.
3
Zamknij folder dysku.
n 47 N
Używanie komputera VAIO
Odtwarzanie dysków DVD
Jak odtworzyć dysk DVD
1
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
2
Wsuń dysk DVD do napędu optycznego.
3
Jeśli nic nie pojawi się na pulpicie, kliknij Start, Wszystkie programy, a następnie żądane oprogramowanie do odtwarzania
dysków DVD.
Instrukcje użycia oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania DVD.
Kopiowanie plików na dysk DVD
Jak skopiować pliki na dysk
1
Podłącz zasilacz sieciowy do komputera.
2
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
3
Włóż dysk z możliwością nagrywania do napędu optycznego.
4
Jeśli nic nie pojawi się na pulpicie, kliknij Start, Wszystkie programy, a następnie żądane oprogramowanie do nagrywania
dysków DVD, aby skopiować pliki na dysk.
Instrukcje użycia oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania do nagrywania dysków DVD.
n 48 N
Używanie komputera VAIO
Odtwarzanie dysków Blu-ray
!
Funkcja odtwarzania dysków Blu-ray jest dostępna jedynie w wybranych modelach. Należy zapoznać się ze specyfikacjami online,
aby sprawdzić typ zainstalowanego napędu dysku optycznego, a następnie z tematem Odczytywanie dysków optycznych
i zapisywanie na nich danych (strona 42), aby uzyskać informacje o obsługiwanych nośnikach.
Odtwarzanie wideo może być przerywane, zależnie od typu lub częstotliwości próbkowania wideo.
Odtwarzanie dysków Blu-ray
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
Włóż dysk Blu-ray do napędu.
Jeśli nic nie pojawi się na pulpicie, kliknij Start, Wszystkie programy, a następnie żądane oprogramowanie do
odtwarzania dysków Blu-ray Disc.
Instrukcje użycia oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
1
2
3
Kopiowanie plików na dysk Blu-ray
!
Funkcja zapisywania na dyskach Blu-ray jest dostępna jedynie w wybranych modelach. Należy zapoznać się ze specyfikacjami online,
aby sprawdzić typ zainstalowanego napędu dysku optycznego, a następnie z tematem Odczytywanie dysków optycznych
i zapisywanie na nich danych (strona 42), aby uzyskać informacje o obsługiwanych nośnikach.
Kopiowanie plików na dysk Blu-ray
Podłącz zasilacz sieciowy do komputera.
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
Włóż dysk Blu-ray Disc z możliwością nagrywania do napędu optycznego.
Jeśli nic nie pojawi się na pulpicie, kliknij Start, Wszystkie programy, a następnie żądane oprogramowanie do nagrywania
dysków Blu-ray Disc, aby skopiować pliki na dysk.
Instrukcje użycia oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania do nagrywania dysków
Blu-ray Disc.
1
2
3
4
n 49 N
Używanie komputera VAIO
Używanie modułu ExpressCard
Komputer jest wyposażony albo w gniazdo Universal ExpressCard* albo w gniazdo ExpressCard/34*, które służą do
wymiany danych z cyfrowymi kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami
audio-wideo. Za pomocą pierwszego z wymienionych gniazd można korzystać z modułu ExpressCard/34 (o szerokości
34 mm) lub ExpressCard/54 (o szerokości 54 mm)*, jak przedstawiono poniżej. Za pomocą drugiego można korzystać
jedynie z modułu ExpressCard/34*.
❑ Moduł ExpressCard/34*
❑ Moduł ExpressCard/54*
Komputer jest wyposażony w uniwersalne gniazdo ExpressCard/34*.
*
Nazywane jest dalej w niniejszej instrukcji odpowiednio gniazdem ExpressCard i modułem ExpressCard.
n 50 N
Używanie komputera VAIO
Wkładanie modułu ExpressCard do komputera
!
Komputer jest dostarczany wraz z zabezpieczeniem umieszczonym w gnieździe ExpressCard. Przed użyciem gniazda należy wyjąć
zabezpieczenie gniazda.
Zachowaj ostrożność przy wkładaniu modułu ExpressCard do gniazda i wyjmowaniu modułu z gniazda. Nie używaj siły przy wkładaniu
ani wyjmowaniu.
✍
Przed włożeniem do komputera lub wyjęciem z niego modułu ExpressCard nie trzeba wyłączać komputera.
Jak włożyć moduł ExpressCard do komputera
1
Odnajdź gniazdo ExpressCard.
2
Wciśnij zabezpieczenie gniazda ExpressCard, tak aby zostało wysunięte.
3
Delikatnie chwyć zabezpieczenie gniazda ExpressCard i wyciągnij je z gniazda.
4
Ustaw moduł ExpressCard strzałką w górę, tak aby wskazywała ona gniazdo.
5
Delikatnie wciśnij moduł ExpressCard do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wsuwaj modułu używając siły.
n 51 N
Używanie komputera VAIO
!
Kiedy karta ExpressCard nie jest używana, włóż zabezpieczenie gniazda ExpressCard w celu ochrony przed przedostawaniem
się zanieczyszczeń do gniazda. Przed przenoszeniem komputera zadbaj o wsunięcie do gniazda zabezpieczenia gniazda kart
ExpressCard.
✍
Jeśli moduł nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń go delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz go w odpowiedni sposób.
Używaj najnowszego sterownika dostarczonego przez producenta modułu ExpressCard.
n 52 N
Używanie komputera VAIO
Wyjmowanie modułu ExpressCard z komputera
Aby wyjąć moduł ExpressCard z włączonego komputera, wykonaj czynności opisane poniżej. Jeśli moduł nie zostanie
wyjęty w prawidłowy sposób, system może nie działać poprawnie.
Jak wyjąć moduł ExpressCard z komputera
✍
Aby wyjąć moduł ExpressCard z komputera, gdy komputer jest wyłączony, pomiń kroki od 1 do 4.
1
Kliknij dwukrotnie ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań.
2
Wybierz urządzenie, które ma zostać odłączone.
3
Kliknij przycisk Zatrzymaj.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby usunąć moduł ExpressCard.
5
Wciśnij moduł ExpressCard w kierunku komputera, aby został on wysunięty.
6
Delikatnie chwyć moduł ExpressCard i wysuń go z gniazda.
n 53 N
Używanie komputera VAIO
Używanie kart Memory Stick
Karty Memory Stick są niewielkie, przenośne i uniwersalne. Są oparte na układach scalonych, zaprojektowane do wymiany
i współużytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe
i inne urządzenia. Ponieważ nośniki są wymienne, można ich używać do przechowywania danych poza komputerem.
n 54 N
Używanie komputera VAIO
Przed użyciem karty pamięci Memory Stick
Gniazdo kart Memory Stick w komputerze może obsługiwać oba typy nośników, standard oraz Duo oraz obsługuje nośniki
typu Memory Stick PRO i Memory Stick PRO-HG Duo o wysokich szybkościach transmisji danych oraz o dużej pojemności.
✍
Kartę Memory Stick rozmiaru Duo można włożyć bezpośrednio do gniazda Memory Stick bez używania adaptera Memory Stick Duo.
!
Przed użyciem karty typu Memory Stick Micro (M2), należy włożyć ją do adaptera M2 Standard lub M2 Duo. Jeśli włożysz kartę
bezpośrednio do gniazda Memory Stick bez użycia adaptera, może nie być możliwe jej wyjęcie z gniazda.
Aby uzyskać najnowsze informacje o kartach Memory Stick, odwiedź witrynę Memory Stick pod adresem
http://www.memorystick.com/en/.
!
Komputer jest zgodny z kartami Memory Stick firmy Sony o pojemności do 16 GB, które są dostępne w sprzedaży od maja 2008 r.
Jednakże nie wszystkie karty Memory Stick, które spełniają te same specyfikacje co nośniki zgodne będą działać poprawnie.
Korzystanie z karty pamięci Memory Stick przy użyciu adapterów przejściowych nie gwarantuje zgodności.
MagicGate to ogólna nazwa technologii ochrony praw autorskich opracowanej przez firmę Sony. Aby korzystać z tej funkcji, używaj
kart Memory Stick z logo MagicGate.
Oprócz użytku osobistego, wykorzystywanie nagrań audio i/lub obrazów bez zgody właścicieli praw autorskich jest wbrew przepisom
prawa autorskiego. W związku z tym, nośniki Memory Stick z tego typu danymi chronionymi prawem autorskim mogą być używane
wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.
Gniazdo kart Memory Stick w twoim komputerze nie obsługuje 8-bitowej równoległej transmisji danych (transmisji z dużą
przepustowością).
Nośniki Memory Stick Micro w adapterze M2 Duo mogą nie działać poprawnie, jeśli dodatkowo zostały włożone do adaptera Memory
Stick Duo.
n 55 N
Używanie komputera VAIO
Wkładanie karty pamięci Memory Stick
Jak włożyć kartę Memory Stick
1
2
3
Zlokalizuj gniazdo Memory Stick.
Ustaw kartę pamięci Memory Stick strzałką w górę, tak aby wskazywała ona gniazdo.
Ostrożnie wsuń kartę Memory Stick do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Karta Memory Stick jest automatycznie wykrywana przez system, a jej zawartość jest wyświetlana na ekranie. Jeśli nic
nie pojawi się na pulpicie, kliknij Start, Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę karty Memory Stick.
!
Przy wkładaniu karty Memory Stick do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć
uszkodzenia komputera lub karty Memory Stick, nie stosuj siły przy wkładaniu nośnika do gniazda, jeżeli występuje opór.
Nie wkładaj więcej niż jednej karty Memory Stick do gniazda. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować uszkodzenie zarówno
komputera, jak i nośnika.
n 56 N
Używanie komputera VAIO
Jak przeglądać zawartość karty Memory Stick
1
Kliknij Start i Komputer, aby otworzyć okno Komputer.
2
Kliknij dwukrotnie ikonę karty Memory Stick, aby przejrzeć listę plików danych zapisanych na karcie Memory Stick.
Jak sformatować kartę Memory Stick
Karta Memory Stick została sformatowana z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi i jest gotowa do użycia.
Jeśli chcesz ponownie sformatować kartę, wykonaj opisane poniżej czynności.
!
Przed formatowaniem nośnika upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty Memory Stick i umożliwia ich formatowanie.
Formatowanie karty Memory Stick powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty należy
upewnić się, czy nie zawiera żadnych wartościowych danych.
Nie wyjmuj karty Memory Stick z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię.
1
Ostrożnie wsuń kartę Memory Stick do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
2
Kliknij Start i Komputer, aby otworzyć okno Komputer.
3
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty Memory Stick i wybierz opcję Formatuj.
4
Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia.
!
Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić.
Nie wybieraj opcji NTFS z rozwijanej listy System plików, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie.
✍
Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.
n 57 N
Używanie komputera VAIO
5
Kliknij przycisk Start.
6
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Czas formatowania karty Memory Stick zależy od rodzaju nośnika.
n 58 N
Używanie komputera VAIO
Wyjmowanie karty pamięci Memory Stick
!
Nie wyjmuj karty Memory Stick z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych. Czas
przesyłania dużej ilości danych może być dość długi. Przed wyjęciem karty Memory Stick sprawdź, czy wskaźnik nie świeci.
Jak wyjąć kartę Memory Stick
1
Sprawdź, czy wskaźnik dostępu do nośnika nie świeci.
2
Wciśnij kartę Memory Stick w kierunku komputera i zwolnij ją.
Karta Memory Stick zostanie wysunięta.
3
Wyciągnij kartę Memory Stick z gniazda.
!
Zawsze wyjmuj kartę Memory Stick ostrożnie. W przeciwnym razie może ona niespodziewanie wyskoczyć.
n 59 N
Używanie komputera VAIO
Używanie kart pamięci SD
Komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci SD. Można korzystać z tego gniazda, aby wymieniać dane z cyfrowymi
kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.
n 60 N
Używanie komputera VAIO
Przed użyciem karty pamięci SD
Gniazdo kart pamięci SD w komputerze umożliwia korzystanie z następujących rodzajów kart pamięci:
❑ Karta pamięci SD
❑ Karta pamięci SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
Aby uzyskać najnowsze informacje na temat obsługiwanych typów kart pamięci, zapoznaj się z tematem Informacje na
temat obsługi technicznej firmy Sony (strona 225) w celu odwiedzenia odpowiedniej strony internetowej obsługi
technicznej.
!
Komputer jest zgodny z najpopularniejszymi kartami pamięci dostępnymi w sprzedaży w maju 2008 r. Jednakże nie wszystkie karty
pamięci, które spełniają te same wymagania co nośniki zgodne, będą działać poprawnie.
Upewnij się, że karta pamięci jest kartą odpowiedniego typu, zanim umieścisz ją w gnieździe kart pamięci SD.
Przeprowadzono testy, które wskazują, że karty pamięci SD o pojemności maksymalnej 2 GB oraz karty pamięci SDHC o pojemności
maksymalnej 32 GB mogą być używane w komputerze VAIO.
Gniazdo kart pamięci SD w komputerze nie umożliwia korzystania z funkcji szybkiego przesyłania danych kart pamięci SD oraz SDHC.
Nie próbuj wkładać karty pamięci SD lub adaptera kart pamięci SD innego typu do gniazda kart pamięci SD. Wyjęcie niezgodnej karty
pamięci lub adaptera kart pamięci z gniazda może okazać się trudne, a ich umieszczenie w gnieździe może spowodować uszkodzenie
komputera.
Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci SD i wyjmowaniu jej z gniazda kart pamięci SD. Nie stosuj siły podczas wsuwania
lub wysuwania karty pamięci SD.
n 61 N
Używanie komputera VAIO
Wkładanie karty pamięci SD
Jak włożyć kartę pamięci SD
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.
2
Ustaw kartę pamięci SD strzałką w górę, tak aby wskazywała ona gniazdo.
3
Ostrożnie wsuń kartę SD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie stosuj siły przy wciskaniu karty do gniazda.
✍
Jeśli karty SD nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń ją delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz ją w odpowiedni sposób.
n 62 N
Używanie komputera VAIO
Wyjmowanie karty pamięci SD
!
Nie wyjmuj karty SD z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować uszkodzenie karty lub zapisanych
na niej danych.
Jak wyjąć kartę pamięci SD
1
Sprawdź, czy wskaźnik dostępu do nośnika nie świeci.
2
Wciśnij kartę pamięci SD w kierunku komputera i zwolnij ją.
Karta pamięci SD zostanie wysunięta.
3
Wyciągnij kartę pamięci SD z gniazda.
n 63 N
Używanie komputera VAIO
Korzystanie z Internetu
Aby korzystać z Internetu, konieczne jest podłączenie zewnętrznego modemu, na przykład modemu telefonicznego USB,
modemu xDSL lub modemu kablowego do komputera. Szczegółowe instrukcje ustawień połączenia i konfiguracji modemu
znajdują się w podręczniku dostarczonym wraz z modemem.
n 64 N
Używanie komputera VAIO
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)
Przy użyciu bezprzewodowej sieci lokalnej Sony (WLAN), wszystkie urządzenia cyfrowe z wbudowaną funkcją WLAN mogą
komunikować się ze sobą przez sieć. WLAN to sieć, w której użytkownik może połączyć się z siecią lokalną (LAN) za
pośrednictwem połączenia bezprzewodowego (radiowego). Eliminuje to konieczność przeprowadzania kabli przez ściany
i sufity.
Sieć WLAN firmy Sony umożliwia normalną komunikację przez Ethernet, ale oferuje dodatkowe korzyści w zakresie
mobilności i roamingu. Można nadal mieć dostęp do informacji, Internetu, intranetu i zasobów sieciowych, nawet w czasie
spotkania służbowego lub po przeniesieniu komputera z jednego miejsca w inne.
Można komunikować się bez korzystania z punktów dostępu, co oznacza komunikację pomiędzy ograniczoną liczbą
komputerów (ad-hoc). Można też komunikować się za pośrednictwem punktu dostępu, co umożliwia utworzenie pełnej
infrastruktury sieciowej.
✍
W niektórych krajach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami (np. ograniczoną liczbą kanałów). Dlatego
też przed aktywowaniem funkcji WLAN należy dokładnie przeczytać przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN.
Sieć WLAN korzysta ze standardu IEEE 802.11a*/b/g lub projektu standardu IEEE 802.11n*, który definiuje stosowaną technologię.
Standard ten obejmuje metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) — protokół zabezpieczeń, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspólnie przez organizacje IEEE i Wi-Fi Alliance normy WPA2 i WPA to
specyfikacje standardów opartych na wymiennych rozszerzeniach bezpieczeństwa, które zwiększają poziom ochrony danych
i kontroli dostępu istniejących sieci Wi-Fi. Standard WPA został zaprojektowany tak, aby był zgodny w przód ze specyfikacją
IEEE 802.11i. Wykorzystuje rozszerzony protokół szyfrowania danych TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnienie
użytkownika przy użyciu standardu 802.1X oraz protokołu EAP (Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie danych chroni
narażone na ataki bezprzewodowe łącza między klientami i punktami dostępowymi. Oprócz tego stosowane są inne typowe
mechanizmy bezpieczeństwa z sieci lokalnych gwarantujące prywatność, takie jak: hasła, pełne szyfrowanie transmisji, wirtualne
sieci prywatne oraz uwierzytelnianie. Standard WPA2, druga generacja standardu WPA , oferuje lepsze zabezpieczenie danych
i lepszą kontrolę dostępu do sieci. Został zaprojektowany tak, aby mógł być stosowany we wszystkich wersjach urządzeń według
standardu 802.11, w tym 802.11b, 802.11a, 802.11g i projektu standardu 802.11n, w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo,
w oparciu o zatwierdzony standard IEEE 802.11i, WPA2 gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie rządowym. Zapewnia to
implementacja zgodnego ze standardem NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania
AES oraz uwierzytelnianie oparte na standardzie 802.1X. Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA.
* Zobacz specyfikacje online, aby sprawdzić, czy dany model komputera obsługuje standard IEEE 802.11a i/lub projekt standardu
IEEE 802.11n.
n 65 N
Używanie komputera VAIO
IEEE 802.11b/g to standard bezprzewodowych sieci lokalnych wykorzystujący pasmo 2,4 GHz. Standard IEEE 802.11g umożliwia
komunikację z szybkością większą niż standard IEEE 802.11b.
IEEE 802.11a to standard bezprzewodowych sieci lokalnych wykorzystujący pasmo 5 GHz.
IEEE 802.11n to standard bezprzewodowych sieci lokalnych wykorzystujący pasmo 2,4 lub 5 GHz.
Ze względu na różnicę częstotliwości, bezprzewodowe urządzenia sieciowe LAN wykorzystujące pasmo 2,4 GHz nie mogą
komunikować się z tymi, które używają pasma 5 GHz.
Pasmo 2,4 GHz wykorzystywane przez urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych jest też używane przez inne
urządzenia. Mimo że urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych są wyposażone w technologie minimalizujące
zakłócenia pochodzące z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo, zakłócenia te mogą spowodować niższą szybkość
przesyłania danych, mniejszy zasięg komunikacji lub przerwanie połączeń.
Szybkość komunikacji zależy od odległości między urządzeniami, występowania przeszkód, konfiguracji urządzenia, warunków
radiowych oraz stosowanego oprogramowania. Dodatkowo komunikacja może być przerwana ze względu na warunki radiowe.
Zasięg komunikacji zależy od faktycznej odległości między urządzeniami, występowania przeszkód, warunków radiowych, otoczenia
(w tym ścian i materiałów, z których są zbudowane) oraz stosowanego oprogramowania.
Faktyczna szybkość komunikacji może być niższa od wyświetlanej w komputerze.
Używanie produktów IEEE 802.11b i IEEE 802.11g w tej samej sieci bezprzewodowej może spowodować zmniejszenie szybkości
komunikacji, ze względu na zakłócenia radiowe. Z tego względu produkty standardu IEEE 802.11g są zaprojektowane tak, aby
zmniejszyć szybkość komunikacji w celu zapewnienia komunikacji z produktami IEEE 802.11b. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia
oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępu.
n 66 N
Używanie komputera VAIO
Komunikacja bez punktu dostępu (ad hoc)
W sieci lokalnej ad-hoc znajdują się tylko urządzenia bezprzewodowe — nie ma w niej żadnego centralnego punktu
sterowania, ani punktu dostępu. Każde urządzenie komunikuje się bezpośrednio z innymi obecnymi w sieci. Sieć ad-hoc
można w łatwy sposób skonfigurować w warunkach domowych.
n 67 N
Używanie komputera VAIO
Jak komunikować się bez użycia punktu dostępu (ad-hoc)
!
W sieciach ad-hoc nie można wybrać pasma 5 GHz, które jest wykorzystywane dla standardu IEEE 802.11a.
Standardu IEEE 802.11n, wykorzystującego pasmo 2,4 lub 5 GHz, nie można stosować w sieciach ad-hoc.
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij przycisk znajdujący się obok lub powyżej odpowiedniej(-nich) opcji sieci bezprzewodowej w oknie VAIO Smart
Network.
Upewnić się, że wskaźnik WIRELESS świeci.
3
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
4
Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
5
Kliknij opcję Skonfiguruj połączenie lub sieć w okienku po lewej stronie.
Wyświetlone zostanie okno Skonfiguruj połączenie lub sieć.
6
Wybierz opcję określenia ustawień sieci ad hoc i kliknij przycisk Dalej.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
n 68 N
Używanie komputera VAIO
Komunikacja z użyciem punktu dostępu (infrastruktura)
Sieć oparta na infrastrukturze pozwala włączyć urządzenia bezprzewodowe do istniejącej sieci lokalnej za pośrednictwem
punktu dostępu (nie jest dostarczany). Punkt dostępu stanowi bramę między siecią bezprzewodową i siecią przewodową
LAN, a także działa jako główny sterownik bezprzewodowej sieci LAN. Punkt dostępu koordynuje wymianę informacji
z wieloma urządzeniami bezprzewodowymi znajdującymi się w określonym zasięgu.
Punkt dostępu wybiera, jaki kanał będzie użyty w sieci opartej na infrastrukturze.
!
Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępu, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem dostępu.
n 69 N
Używanie komputera VAIO
Jak połączyć się z siecią bezprzewodową
1
Upewnij się, że punkt dostępu został skonfigurowany.
Więcej informacji można uzyskać w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępu.
2
Włącz przełącznik WIRELESS.
3
Kliknij przycisk znajdujący się obok lub powyżej odpowiedniej(-nich) opcji sieci bezprzewodowej w oknie VAIO Smart
Network.
Upewnić się, że wskaźnik WIRELESS świeci.
4
Prawym przyciskiem myszki kliknij ikonę
5
Wybierz punkt dostępu i kliknij przycisk Połącz.
✍
lub
na pasku zadań i wybierz opcję Połącz z siecią.
W przypadku uwierzytelniania WPA-PSK lub WPA2-PSK należy podać hasło. W haśle rozróżniane są małe i wielkie litery. Musi ono
być ciągiem tekstowym o długości od 8 do 63 znaków lub ciągiem szesnastkowym o długości 64 znaków.
n 70 N
Używanie komputera VAIO
Zatrzymywanie komunikacji w bezprzewodowej sieci lokalnej
Zatrzymywanie komunikacji w bezprzewodowej sieci lokalnej
Kliknij przycisk znajdujący się obok lub powyżej ikony WLAN w oknie VAIO Smart Network.
!
Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci LAN podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować
utratę danych.
n 71 N
Używanie komputera VAIO
Używanie funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth, na przykład innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych między tymi
urządzeniami bez użycia kabli, w zasięgu do 10 metrów na przestrzeni otwartej.
Uruchamianie komunikacji Bluetooth
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij przycisk znajdujący się obok lub powyżej ikony Bluetooth w oknie VAIO Smart Network.
Upewnić się, że wskaźnik WIRELESS świeci.
n 72 N
Używanie komputera VAIO
Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth
❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków:
❑ Występowania przeszkód takich jak ściany
❑ Odległości między urządzeniami
❑ Materiału użytego do budowy ścian
❑ Bliskości urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych
❑ Zakłóceń radiowych i innych warunków środowiskowych
❑ Konfiguracji urządzeń
❑ Typu aplikacji
❑ Typu systemu operacyjnego
❑ Wykorzystywania jednocześnie funkcji Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN na tym samym komputerze
❑ Rozmiaru wymienianych plików
❑ Należy zauważyć, że przy przesyłaniu dużych plików może czasem dojść do ich uszkodzenia spowodowane ograniczeniami
standardu Bluetooth oraz zakłóceniami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu.
❑ Wszystkie urządzenia z funkcją Bluetooth muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich
standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą
być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych.
❑ Wideo i audio mogą nie być zsynchronizowane w przypadku odtwarzania wideo w komputerze przy audio pochodzącym
z przyłączonego urządzenia Bluetooth. Zdarza się to dość często podczas korzystania z technologii Bluetooth i nie
oznacza awarii.
n 73 N
Używanie komputera VAIO
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne, jest też używane
przez inne urządzenia. Urządzenia z funkcją Bluetooth są wyposażone w technologię, która minimalizuje zakłócenia
pochodzące z innych urządzeń korzystających z tego samego pasma. Jednoczesne użycie funkcji Bluetooth i sieciowych
urządzeń bezprzewodowych może jednak powodować zakłócenia radiowe, których wynikiem będzie zmniejszenie
szybkości transmisji i ograniczenie zasięgu.
✍
Przed użyciem funkcji Bluetooth należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi technologii Bluetooth.
❑ Funkcja Bluetooth może nie współpracować z innymi urządzeniami, zależnie od producenta lub wersji oprogramowania
wykorzystanej przez producenta.
❑ Podłączanie wielu urządzeń Bluetooth do komputera może spowodować przeciążenie pasma, którego wynikiem będzie
niska wydajność tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko podczas korzystania z technologii Bluetooth i nie oznacza
awarii.
n 74 N
Używanie komputera VAIO
Bezpieczeństwo standardu Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może się
komunikować. Dzięki funkcji uwierzytelniania można zapobiec dostępowi do komputera przez anonimowe urządzenia
Bluetooth.
Przy pierwszej próbie komunikacji dwóch urządzeń z funkcją Bluetooth ustalany jest wspólny klucz (hasło do uwierzytelnienia),
wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba wprowadzać ponownie klucza.
✍
Klucz może być inny przy każdej próbie komunikacji, ale musi być taki sam w obu urządzeniach.
W przypadku niektórych urządzeń takich, jak mysz, nie można wprowadzić klucza.
n 75 N
Używanie komputera VAIO
Komunikacja z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth
Komputer można podłączyć do innego urządzenia z funkcją Bluetooth, na przykład innego komputera, telefonu komórkowego,
palmtopa, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to użycia kabli.
Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth
Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth, należy najpierw skonfigurować funkcję Bluetooth.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawiania oraz korzystania z funkcji Bluetooth, należy poszukać informacji o funkcji
Bluetooth poprzez Pomoc i obsługę techniczną systemu Windows. Aby przejść do Pomocy i obsługi technicznej
systemu Windows, kliknij Start oraz Pomoc i obsługa techniczna.
n 76 N
Używanie komputera VAIO
Zatrzymywanie komunikacji Bluetooth
Zatrzymywanie komunikacji Bluetooth
1
Wyłącz urządzenie Bluetooth komunikujące się z twoim komputerem.
2
Kliknij przycisk znajdujący się obok lub powyżej ikony Bluetooth w oknie VAIO Smart Network.
n 77 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Możesz rozszerzyć funkcjonalność komputera VAIO przy użyciu różnych gniazd w komputerze.
❑ Używanie słuchawek redukujących hałas (strona 78)
❑ Podłączanie stacji dokującej (strona 84)
❑ Podłączanie zewnętrznych głośników (strona 92)
❑ Podłączanie zewnętrznego monitora (strona 93)
❑ Wybór trybu ekranowego (strona 102)
❑ Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów (strona 103)
❑ Podłączanie zewnętrznego mikrofonu (strona 105)
❑ Podłączanie urządzenia USB (Universal Serial Bus) (strona 106)
❑ Podłączanie drukarki (strona 109)
❑ Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 110)
❑ Podłączanie do sieci (LAN) (strona 112)
n 78 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Używanie słuchawek redukujących hałas
Wraz z komputerem może być dostarczona para słuchawek redukujących hałas, zależnie od zakupionego modelu.
Słuchawki redukujące hałas są wyposażone we wbudowany mikrofon, który wychwytuje hałas otoczenia i emituje dźwięk
w przeciwfazie, redukując w ten sposób hałas.
Aby sprawdzić, czy wraz z komputerem dostarczone są słuchawki redukujące hałas, należy zapoznać się ze specyfikacjami
online.
n 79 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Przed użyciem słuchawek redukujących hałas
❑ Funkcję redukcji hałasu można włączyć tylko wtedy, gdy dostarczone słuchawki redukujące hałas są podłączone do
gniazda słuchawkowego, które obsługuje tą funkcję.
❑ Funkcja redukcji hałasu nie działa w przypadku skierowania dźwięku na następujące urządzenia:
❑ Głośniki zewnętrzne
❑ Słuchawki bez funkcji redukcji hałasu
❑ Dźwiękowe urządzenia wyjściowe podłączone do komputera za pośrednictwem połączenia Bluetooth
❑ Funkcja redukcji hałasu nie może działać z maksymalną skutecznością, jeżeli słuchawki nie są prawidłowo noszone.
Należy upewnić się, czy każda ze słuchawek jest prawidłowo umieszczona w uchu.
Jeżeli funkcja redukcji hałasu wydaje się działać mało skutecznie, należy wyregulować położenie wkładki dousznej
słuchawek redukujących hałas lub wymienić wkładki douszne na parę o innym rozmiarze. Domyślnie do słuchawek
przymocowane są wkładki douszne o średniej wielkości, a wraz ze słuchawkami powinna być również dostarczona
dodatkowa para małych i dużych wkładek.
n 80 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
❑ Funkcja redukcji hałasu ma za zadanie zmniejszać hałas o niskiej częstotliwości pochodzący z otoczenia, nie redukując
hałasu o wysokiej częstotliwości. Jej zadaniem nie jest uzyskanie 100% eliminacji hałasu ze środowiska.
❑ Jeżeli funkcja redukcji hałasu wydaje się nie działać, należy całkowicie odłączyć dostarczone słuchawki redukujące
hałas, a następnie podłączyć je ponownie.
❑ Aby zapewnić maksymalną skuteczność funkcji redukcji hałasu, nie należy zasłaniać wbudowanego mikrofonu
(1) słuchawek redukujących hałas.
❑ Gdy funkcja redukcji hałasu jest włączona, może być słyszalny cichy syk. Jest to szum spowodowany działaniem funkcji
i nie oznacza awarii.
❑ Użytkownik może mieć wrażenie, że funkcja redukcji hałasu działa mało skutecznie lub że hałas z otoczenia wydaje się
nawet głośniejszy, zależnie od rodzaju hałasu oraz poziomu hałasu w otoczeniu. W takim przypadku należy wyłączyć
funkcję redukcji hałasu.
❑ Korzystanie z telefonu komórkowego może powodować zakłócenia radiowe w słuchawkach redukujących hałas.
Telefony komórkowe powinny znajdować się daleko od pracujących słuchawek.
❑ Podłączanie i odłączanie słuchawek redukujących hałas generuje dźwięki. Jest to normalne i nie oznacza awarii. Przed
podłączeniem i odłączeniem słuchawek należy je wyjąć z uszu.
❑ Włączanie i wyłączanie funkcji redukcji hałasu lub włączanie i wyłączanie dźwięku przy użyciu regulatorów głośności
systemu Windows generuje dźwięki. Jest to spowodowane przełączaniem obwodu redukcji hałasu i nie oznacza awarii.
❑ Należy używać słuchawek redukujących hałas dostarczonych w zestawie. Do komputera można podłączyć słuchawki
dostarczone wraz z odtwarzaczami Walkman®, jednakże funkcja redukcji hałasu zainstalowana w komputerze nie
będzie dobrze współpracować z takimi słuchawkami.
n 81 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie słuchawek redukujących hałas
Jak podłączyć słuchawki redukujące hałas
1
Podłączyć wtyczkę kabla słuchawek do gniazda słuchawkowego i.
Na pasku zadań pojawi się ikona
dymek komunikatu.
oznaczająca, że funkcja redukcji hałasu jest włączona. Przy ikonie pojawi się
!
Przed podłączeniem wtyczki przewodu słuchawek do gniazda słuchawkowego należy upewnić się, czy wytłoczone oznaczenie na
wtyczce jest skierowane ku górze.
✍
Gdy na pasku zadań znajduje się ikona
, funkcja redukcji hałasu jest wyłączona. Należy kliknąć ikonę prawym przyciskiem
myszy i wybrać z menu opcję Enable Noise Canceling Function.
Jeżeli na pasku zadań nie pojawi się żadna ikona, należy zapoznać się z tematem Co zrobić, jeżeli ikona i dymek nie pojawiają
się (strona 83), aby zmienić ustawienia.
n 82 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Regulacja skuteczności funkcji redukcji hałasu
Słuchawki redukujące hałas dostarczone wraz z komputerem są tak skonfigurowane, aby zapewnić optymalną skuteczność
przy ustawieniach domyślnych.
Jeżeli funkcja redukcji hałasu wydaje się nie działać w pełni skutecznie, można wyregulować jej działanie przy użyciu suwaka
Noise Cancelling Control w oknie Noise Cancelling Headphones.
Jak regulować skuteczność funkcji redukcji hałasu
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
na pasku zadań i wybierz opcję Ustawienia.
Pojawi się okno Noise Canceling Headphones.
✍
Jeżeli na pasku zadań nie pojawi się żadna ikona, należy zapoznać się z tematem Co zrobić, jeżeli ikona i dymek nie pojawiają się
(strona 83), aby zmienić ustawienia.
2
Przeciągnąć suwak Noise Canceling Control w kierunku symbolu Mic+ lub Mic-, aby wybrać żądany poziom redukcji
hałasu.
✍
Aby uzyskać optymalny poziom, suwak powinien znajdować się na środku zakresu. Przeciągnięcie suwaka całkowicie do symbolu
Mic+ nie zapewnia maksymalnej skuteczności funkcji redukcji hałasu.
3
Kliknij Zastosuj.
4
Sprawdź, czy skuteczność redukcji hałasu jest zadowalająca, a następnie kliknij OK.
n 83 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Co zrobić, jeżeli ikona i dymek nie pojawiają się
Jeżeli ikona funkcji redukcji hałasu (
/
) nie jest widoczna na pasku zadań, a dymek komunikatu nie pojawia się przy
ikonie, należy zmienić ustawienia funkcji redukcji hałasu.
Jak wyświetlić dymek komunikatu i ikonę
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Odtwarzanie kliknąć dwukrotnie ikonę głośników lub słuchawek.
5
Kliknij kartę Ulepszenia.
6
Kliknij pole wyboru Noise Canceling Function, aby je zaznaczyć, a następnie kliknąć Modify Settings.
✍
Jeżeli pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia jest zaznaczone, należy je kliknąć w celu odznaczenia.
7
Kliknij pole wyboru Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray lub Display a message
when noise canceling headphones are connected.
8
Kliknij przycisk OK.
n 84 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie stacji dokującej
Podłączenie stacji dokującej umożliwi przyłączanie do komputera takich urządzeń peryferyjnych. jak drukarka i zewnętrzny
wyświetlacz.
Stacja dokujące nie jest dostarczana wraz z komputerem i jest dostępna jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe.
Umiejscowienie gniazd stacji dokującej
A Wskaźnik DC IN
Świeci, gdy stacja dokująca jest zasilana.
B
C
D
E
Wskaźnik IN USE (strona 88)
Przycisk UNDOCK (strona 88)
Gniazdo DC IN (strona 85)
Gniazdo sieciowe (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (strona 112)
F Porty Hi-Speed USB (USB 2.0)* (strona 106)
G Gniazdo DVI-D (strona 94)
H Gniazdo MONITOR (strona 94)
*
Umożliwia przesyłanie w trybach hi-/full-/low-speed.
!
Stację dokującą można zasilać tylko przy użyciu zasilacza sieciowego dostarczonego wraz z komputerem. Nie odłączać zasilacza
sieciowego od stacji dokującej, ani od gniazdka sieciowego, kiedy stacja dokująca jest używana. Może to spowodować uszkodzenia
danych lub awarię sprzętu.
n 85 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Przyłączanie komputera do stacji dokującej
!
Przed przyłączeniem komputera do stacji dokującej należy zadbać o zainstalowanie akumulatora.
Jak przyłączyć komputer do stacji dokującej
!
Użyj zasilacza sieciowego, dostarczonego wraz z komputerem.
Nie przenoś komputera, gdy jest on podłączony do stacji dokującej. Może to spowodować odłączenie stacji dokującej i uszkodzenie
obydwu urządzeń.
Gniazdo monitora w komputerze jest niedostępne, gdy jest on przyłączony do stacji dokującej. Aby podłączyć wyświetlacz zewnętrzny,
należy użyć gniazda DVI-D lub MONITOR w stacji dokującej.
1
Odłącz od komputera wszystkie urządzenia peryferyjne.
2
Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (2), a drugą do gniazda sieciowego.
3
Podłącz kabel zasilacza sieciowego (2) do gniazda DC IN (3) w stacji dokującej (4).
n 86 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
4
Zdemontować pokrywę złącza stacji dokującej z dolnej powierzchni komputera.
!
Demontaż pokrywy złącza stacji dokującej może okazać się trudny, ponieważ jest ona ciasno osadzona w komputerze. Nie należy
wywierać nadmiernego nacisku podczas demontażu pokrywy, aby nie uszkodzić komputera i pokrywy złącza stacji dokującej.
✍
Po zdemontowaniu pokrywy złącza stacji dokującej, należy ją przechowywać w przeznaczonym do tego celu miejscu (1) stacji dokującej.
n 87 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
5
Ustaw tylne, dolne narożniki komputera w jednej linii z prowadnicami na stacji dokującej.
6
Delikatnie pchnij komputer aż do usłyszenia kliknięcia.
7
Otwórz pokrywę wyświetlacza LCD i włącz komputer.
n 88 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Odłączanie komputera od stacji dokującej
!
Przed odłączeniem komputera należy upewnić się, że nie są używane żadne urządzenia przyłączone do stacji dokującej.
Nie odłączać komputera od stacji dokującej, gdy świeci wskaźnik IN USE. Skutkiem odłączenia komputera w czasie, gdy świeci
wskaźnik IN USE może być utrata nie zapisanych danych lub uszkodzenie komputera.
Kiedy akumulator jest rozładowany, odłączenie komputera od stacji dokującej może spowodować utratę nie zapisanych danych.
Nie odłączać komputera od stacji dokującej podczas odtwarzania klipu wideo. Przed odłączeniem, należy zamknąć oprogramowanie
do odtwarzania wideo.
Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie Jak odłączyć komputer od stacji dokującej (strona 89), należy nie zapomnieć
o zdjęciu komputera ze stacji dokującej. Korzystanie z komputera pozostającego na stacji dokującej może powodować niestabilną
pracę.
n 89 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Jak odłączyć komputer od stacji dokującej
1
Naciśnij przycisk UNDOCK (1) i poczekaj, aż zgaśnie wskaźnik IN USE (2).
✍
Jeżeli wskaźnik IN USE nie świeci, nie występuje konieczność naciskania przycisku UNDOCK.
Naciśnięcie przycisku UNDOCK, kiedy komputer jest w trybie oszczędzania energii, spowoduje najpierw przejście komputera do
trybu normalnego, a następnie zainicjowanie procesu odłączania.
!
Kiedy komputer powróci do trybu normalnego, nie zapomnij zdjąć komputera ze stacji dokującej. Korzystanie z komputera pozostającego
na stacji dokującej może powodować niestabilną pracę.
n 90 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
2
Zdejmij komputer ze stacji dokującej.
3
Umieść pokrywę złącza stacji dokującej na miejscu, na dolnej powierzchni komputera.
n 91 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Alternatywnie, możesz w następujący sposób odłączyć komputer od stacji dokującej:
1
Kliknij Start, strzałkę obok przycisku Zablokuj, a następnie opcję Oddokuj.
2
Upewnij się, że pojawił się dymek komunikatu, a wskaźnik IN USE zgasł. Następnie zdejmij komputer ze stacji dokującej.
3
Umieść pokrywę złącza stacji dokującej na miejscu, na dolnej powierzchni komputera.
!
Jest niezwykle ważne, aby umieścić pokrywę złącza stacji dokującej na miejscu po odłączeniu komputera od stacji dokującej. Jeżeli
pokrywa nie zostanie założona na miejsce, do wnętrza może dostawać się kurz, powodując uszkodzenie komputera.
✍
Aby całkowicie odłączyć stacje dokującą od zasilania energią, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego.
n 92 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie zewnętrznych głośników
Do komputera można podłączyć zewnętrzne urządzenia dźwiękowe (nie dostarczone), takie jak głośniki lub słuchawki.
Jak podłączyć zewnętrzne głośniki
1
Podłączyć wtyczkę przewodu głośnikowego (1) (nie dostarczone) do gniazda słuchawkowego (2) i.
2
Podłącz drugą końcówkę kabla do zewnętrznych głośników (3).
3
Zanim włączysz głośniki, zmniejsz poziom głośności.
✍
Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
!
Nie umieszczaj dyskietek na głośnikach. Pole magnetyczne może uszkodzić dane na dyskach.
Funkcja redukcji hałasu nie działa w przypadku odtwarzania dźwięku przez głośniki zewnętrzne.
n 93 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie zewnętrznego monitora
Do komputera można podłączyć zewnętrzny monitor (nie wchodzi w skład zestawu). Komputera można używać ze
stacjonarnym monitorem lub projektorem.
!
Odtwarzanie dysków Blu-ray Disc na przyłączonym wyświetlaczu zewnętrznym może być przerywane, zależnie od typu lub
częstotliwości próbkowania wideo. Rozwiązaniem tego problemu może być zmniejszenie rozdzielczości ekranu wyświetlacza.
Aby zmienić rozdzielczość ekranu, należy wykonać czynności opisane w punkcie Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie
jest odtwarzany obraz wideo? (strona 205).
✍
Jeżeli odłączenie zewnętrznego monitora od opcjonalnej stacji dokującej nie spowoduje automatycznej zmiany rozdzielczości
wyświetlacza LCD komputera, należy zmienić bieżące ustawienia ekranu. Aby zmienić te ustawienia, zapoznaj się z tematem
Wybór trybu ekranowego (strona 102).
Przewód zasilający zewnętrznego monitora przyłącz dopiero po przyłączeniu wszystkich innych kabli.
n 94 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie wyświetlacza komputerowego
Wyświetlacz komputerowy (monitor) można przyłączyć bezpośrednio do komputera albo poprzez opcjonalną stację dokującą.
Jak podłączyć monitor
!
Gniazdo monitora w komputerze jest niedostępne, gdy jest on przyłączony do stacji dokującej. Aby podłączyć wyświetlacz
komputerowy, należy użyć gniazda MONITOR w stacji dokującej.
1
2
Jeśli jest to konieczne, podłącz jedną końcówkę kabla zasilania monitora (1) do monitora, a drugą do gniazdka sieciowego.
Jeśli chcesz przyłączyć monitor analogowy, podłącz kabel wyświetlacza (2) (nie jest dostarczany) do gniazda monitora
(3) a komputera lub stacji dokującej.
3
Jeśli chcesz przyłączyć monitor TFT/DVI, podłącz wtyczkę kabla wyświetlacza (2) (nie jest dostarczany) do adaptera
HDMI - DVD-I (3) (nie jest dostarczany). Następnie podłącz jeden koniec kabla HDMI (4) (nie jest dostarczany) do
adaptera HDMI - DVI-D (3), a drugi koniec kabla do gniazda HDMI (5) w komputerze lub podłącz kabel (2) (nie jest
dostarczany) do gniazda DVI-D w stacji dokującej.
n 95 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
4
Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, połącz jeden koniec kabla
HDMI (nie jest dostarczany) do gniazda HDMI w komputerze, a drugi koniec do gniazda wejściowego HDMI
w wyświetlaczu komputerowym.
!
Omawiany komputer jest zgodny ze standardem HDCP i daje możliwość szyfrowania kanału transmisji cyfrowych sygnałów wideo
w celu ochrony praw autorskich, co umożliwia odtwarzanie i oglądanie wielu wysokiej jakości materiałów chronionych prawami
autorskimi. Należy zauważyć, że aby oglądać materiału chronione prawami autorskimi, konieczne jest podłączenie monitora zgodnego
z HDCP do gniazda HDMI w komputerze lub gniazda DVI-D w stacji dokującej. Jeżeli do komputera podłączony zostanie monitor nie
zapewniający tej zgodności, nie będzie możliwe odtwarzanie i oglądanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi.
✍
DVI-D oznacza Digital Visual Interface - Digital. Jest to typ gniazda DVI, które obsługuje tylko cyfrowe sygnały wideo (bez analogowych
sygnałów wideo). Posiada 24 styków.
Gniazdo DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) obsługuje cyfrowe i analogowe sygnały wideo. Posiada 29 styków.
n 96 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie monitora multimedialnego
Multimedialny monitor komputerowy z wbudowanymi głośnikami i mikrofonem można podłączyć bezpośrednio do komputera
albo poprzez opcjonalną stację dokującą.
Jak podłączyć monitor multimedialny
!
Gniazdo monitora w komputerze jest niedostępne, gdy jest on przyłączony do stacji dokującej. Aby podłączyć multimedialny
wyświetlacz komputerowy, należy użyć gniazda MONITOR w stacji dokującej.
1
Podłącz kabel zasilania monitora multimedialnego (1) do gniazdka sieciowego.
2
Przyłącz kabel wyświetlacza (2) (nie jest dostarczany) do gniazda monitora (3) a w komputerze lub stacji dokującej.
3
Przyłącz kabel głośnikowy (4) (nie jest dostarczany) do gniazda słuchawkowego (5) i w komputerze.
4
Przyłącz kabel mikrofonowy (6) (nie jest dostarczany) do gniazda mikrofonu (7) m w komputerze.
n 97 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
n 98 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie telewizora
Do komputera można podłączyć telewizor z wejściem HDMI.
Jak podłączyć telewizor do komputera
!
Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda HDMI był słyszalny, konieczne jest zmienienie urządzenia wyjściowego dźwięku.
Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 217).
1
Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazda sieciowego.
2
Podłącz jeden koniec kabla HDMI (2) (nie jest dostarczany) do gniazda HDMI (3) w komputerze, a drugi koniec do
telewizora.
3
Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne.
4
Skonfiguruj telewizor.
n 99 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
!
Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie
odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.
✍
Więcej informacji na temat instalacji i użycia telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.
n 100 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Dodatkowo, przy użyciu połączenia HDMI pomiędzy komputerem a telewizorem można podłączyć tuner kina domowego
wysokiej jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk Surround.
Jak podłączyć cyfrowe urządzenie wyjściowe dźwięku wysokiej jakości pomiędzy komputerem,
a telewizorem
!
Przed podłączeniem urządzenia do komputera, w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy skonfigurowano połączenie HDMI
pomiędzy telewizorem a tunerem kina domowego lub dekoderem dźwięku Surround.
Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda HDMI był słyszalny, konieczne jest zmienienie urządzenia wyjściowego dźwięku.
Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 217).
1
Włącz telewizor i ustaw jego wejście na HDMI.
2
Włącz tuner kina domowego lub urządzenie dekodera dźwięku Surround i ustaw jego wejście na HDMI.
3
Podłącz jeden koniec kabla HDMI (nie jest dostarczany) do gniazda wejściowego HDMI w tunerze kina domowego lub
urządzeniu dekodera dźwięku Surround, a drugi koniec do gniazda HDMI w komputerze.
4
Naciśnij klawisze Fn+F7, aby zmienić wyjście wyświetlania na podłączony wyświetlacz.
✍
Rozdzielczość ekranu podłączonego wyświetlacza można zmieniać przy użyciu komputera. Szczegółową procedurę opisano
w temacie Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 205).
W przypadku połączenia HDMI, głośność można regulować tylko przy użyciu podłączonego urządzenia audio. Komputer nie steruje
w żaden sposób głośnością wyjściową jakichkolwiek podłączonych urządzeń.
n 101 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie projektora
Projektor (na przykład, projektor Sony LCD) można podłączyć bezpośrednio do komputera albo poprzez opcjonalną stację
dokującą.
Jak podłączyć projektor
!
Gniazdo monitora w komputerze jest niedostępne, gdy jest on przyłączony do stacji dokującej. Aby podłączyć projektor, należy użyć
gniazda MONITOR w stacji dokującej.
1
Podłącz kabel zasilający (1) projektora do gniazdka sieciowego.
2
Przyłącz kabel wyświetlacza (2) (nie jest dostarczany) do gniazda monitora (3) a w komputerze lub stacji dokującej.
3
Przyłącz jedną końcówkę kabla audio (4) (nie jest dostarczany) do gniazda słuchawkowego (5) i w komputerze.
4
Przyłącz kabel wyświetlacza i kabel audio do gniazda i portu w projektorze (6).
n 102 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Wybór trybu ekranowego
Po podłączeniu zewnętrznego monitora (np. monitora komputerowego, projektora itp.) do komputera możesz wybrać, który
monitor będzie używany jako główny.
Jeśli chcesz jednocześnie używać ekranu komputera i monitora zewnętrznego, zapoznaj się z tematem Korzystanie
z funkcji obsługi kilku monitorów (strona 103).
Jak wybrać monitor
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz Personalizuj.
2
Kliknij opcję Ustawienia ekranu.
3
Aby zmienić ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
✍
W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego
lub projektora może okazać się niemożliwe.
Przed włączeniem komputera włącz zewnętrzny monitor.
n 103 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli, na przykład, do gniazda
monitorowego w komputerze przyłączony jest monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą
działać w ramach jednego pulpitu.
Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne
obiekty, na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.
✍
Monitor zewnętrzny może nie być zgodny z funkcją obsługi kilku monitorów.
Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z ustawieniami obsługi kilku monitorów.
Upewnij się, że podczas używania funkcji obsługi kilku monitorów komputer nie zostanie przełączony w tryb wstrzymania lub hibernacji.
W przeciwnym razie komputer może nie powrócić do trybu normalnego.
Jeśli na obu ekranach stosowane są inne ustawienia barw, nie rozwijaj pojedynczego okna na obszar dwóch ekranów. W przeciwnym
razie oprogramowanie może nie działać prawidłowo.
W takim wypadku ustaw mniejszą liczbę kolorów lub mniejszą rozdzielczość każdego ekranu.
n 104 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Jak korzystać z funkcji obsługi kilku monitorów
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz Personalizuj.
2
Kliknij opcję Ustawienia ekranu.
3
Aby zmienić ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
✍
Możesz też zmienić przypisanie przycisku S1, aby aktywować funkcję obsługi kilku monitorów przy pomocy przycisku S1.
Aby zmienić przypisanie przycisku S1, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyświetlić okno zmiany przypisania. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat przycisku S1, zapoznaj się z tematem Używanie przycisków specjalnych (strona 36).
Możesz też ustawić liczbę kolorów i rozdzielczość każdego ekranu oraz dostosowywać funkcję obsługi kilku monitorów.
n 105 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Jeśli potrzebujesz użyć urządzenia wejściowego dźwięku (na przykład do pogawędki przez Internet), podłącz zewnętrzny
mikrofon (nie jest dostarczany).
Jak podłączyć zewnętrzny mikrofon
Przyłącz przewód mikrofonowy (1) do gniazda mikrofonowego (2) m.
✍
Upewnij się, że mikrofon jest dostosowany do pracy z komputerem.
n 106 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie urządzenia USB (Universal Serial Bus)
Aby chronić komputer i/lub urządzenia USB przed uszkodzeniem, zastosuj się do następujących wskazówek:
❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB, unikaj narażania portów USB na wstrząsy lub uderzenia.
❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.
Podłączanie myszy USB
Jak podłączyć mysz USB
1
Wybierz port USB (1)
.
2
Podłącz kabel USB myszy (2) do portu USB.
Możesz teraz korzystać z myszy USB (nie jest dostarczana) (3).
n 107 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie stacji dyskietek z interfejsem USB
Można kupić stację dyskietek z interfejsem USB i podłączyć ją do komputera.
Jak podłączyć stację dyskietek z interfejsem USB
1
Wybierz port USB (1)
.
2
Podłącz kabel USB stacji dyskietek (2) do portu USB.
Stacja dyskietek z interfejsem USB (3) jest teraz gotowa do użycia.
!
Podczas korzystania ze stacji dyskietek z interfejsem USB, nie wywieraj siły na port USB. W przeciwnym wypadku może dojść do
awarii.
n 108 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Odłączanie stacji dyskietek z interfejsem USB
Stację dyskietek z interfejsem USB można odłączyć podczas działania komputera lub kiedy jest on wyłączony. Odłączenie
stacji, kiedy komputer pozostaje w trybie oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji), może spowodować awarię
komputera.
Jak odłączyć stację dyskietek z interfejsem USB
✍
Aby odłączyć stację dyskietek z interfejsem USB, kiedy komputer jest wyłączony, pomiń czynności 1 do 5.
1
Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek.
2
Kliknij dwukrotnie ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań.
3
Wybierz stację dyskietek, którą chcesz odłączyć.
4
Kliknij przycisk Zatrzymaj.
5
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby usunąć napęd dyskietek.
6
Odłącz stację dyskietek od komputera.
n 109 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie drukarki
Aby drukować dokumenty, możesz podłączyć do komputera drukarkę zgodną z systemem Windows.
Podłączanie drukarki przy użyciu portu USB
Do komputera możesz podłączyć drukarkę z interfejsem USB, zgodną z posiadaną wersją systemu Windows.
Jak podłączyć drukarkę przy użyciu portu USB
1
Podłącz kabel zasilania (1) drukarki do gniazdka sieciowego.
2
Wybierz port USB (3)
3
Podłącz jedną końcówkę kabla USB drukarki (2) (nie jest dostarczany) do portu USB, a drugą końcówkę do drukarki.
.
n 110 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie urządzenia i.LINK
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń i.LINK
❑ Komputer jest wyposażony w port i.LINK, który można wykorzystać do podłączenia urządzenia i.LINK, takiego jak
cyfrowa kamera wideo.
❑ Port i.LINK w komputerze nie dostarcza zasilania do urządzenia zewnętrznego. Jeśli urządzenie zewnętrzne wymaga
zasilania zewnętrznego, upewnij się, że jest ono podłączone do źródła zasilania.
❑ Gniazdo i.LINK obsługuje prędkości przesyłu do 400 Mb/s. Jednakże faktyczna szybkość przesyłania danych zależy od
prędkości przesyłu urządzenia zewnętrznego.
❑ Opcjonalne kable i.LINK mogą być niedostępne w niektórych krajach i rejonach.
❑ Połączenie i.LINK z innymi zgodnymi urządzeniami nie jest pewne.
❑ Połączenie i.LINK może nie być dostępne, zależnie od aplikacji programowych, systemu operacyjnego oraz używanych
urządzeń zgodnych ze standardem i.LINK. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym wraz
z oprogramowaniem.
❑ Przed podłączeniem do komputera urządzeń peryferyjnych standardu i.LINK (na przykład twardego dysku lub napędu
CD-RW) sprawdź warunki ich działania oraz zgodność z systemem operacyjnym.
n 111 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie cyfrowej kamery wideo
Jak podłączyć cyfrową kamerę wideo
Podłącz jedną końcówkę kabla i.LINK (1) (nie jest dostarczany) do portu i.LINK (2) w komputerze, a drugą końcówkę do
portu DV In/Out (3) w cyfrowej kamerze wideo.
✍
W cyfrowych kamerach wideo firmy Sony, porty oznaczone DV Out, DV In/Out lub i.LINK są zgodne ze standardem i.LINK.
Ukazana tu cyfrowa kamera Sony jest tylko przykładowa. Konkretna cyfrowa kamera wideo może wymagać innego podłączenia.
Podczas korzystania z połączenia i.LINK nie ma dostępu do obrazów przechowywanych na karcie Memory Stick.
n 112 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Podłączanie do sieci (LAN)
Komputer można podłączyć do sieci 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T przy użyciu kabla sieciowego Ethernet. Przyłącz
końcówkę kabla sieciowego (nie jest dostarczany) do gniazda sieciowego (Ethernet) w komputerze lub opcjonalnej stacji
dokującej, a drugą końcówkę przyłącz do sieci. Szczegółowe informacje na temat ustawień i urządzeń potrzebnych do
połączenia z siecią można uzyskać u administratora sieci.
!
Gniazdo sieciowe (Ethernet) w komputerze jest wyłączone, gdy komputer jest przyłączony do stacji dokującej.
✍
Komputer można podłączyć do sieci przy użyciu ustawień domyślnych.
n 113 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
!
Nie podłączaj kabla telefonicznego do gniazda sieciowego (LAN) w komputerze.
Jeśli gniazdo sieciowe (LAN) zostanie podłączone do linii telefonicznych wymienionych poniżej, wysokie natężenie prądu w gnieździe
może spowodować uszkodzenia, przegrzanie lub pożar.
- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)
- Publiczne linie telefoniczne
- Centralki PBX (Private Branch eXchange)
Nie podłączaj kabla telefonicznego do gniazda sieciowego (Ethernet).
n 114 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
W tym rozdziale opisano w skrócie, jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między
innymi, jak używać oprogramowania Sony i programów narzędziowych oraz jak dostosowywać ich wygląd.
❑ Ustawianie hasła (strona 115)
❑ Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych (strona 127)
❑ Korzystanie z modułu Trusted Platform Module (TPM) (strona 136)
❑ Konfigurowanie komputera za pomocą aplikacji VAIO Control Center (strona 144)
❑ Używanie trybów oszczędzania energii (strona 145)
❑ Zarządzanie energią przy użyciu programu VAIO Power Management (strona 150)
❑ Zabezpieczanie dysku twardego (strona 152)
n 115 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Ustawianie hasła
Oprócz hasła systemu Windows, do zabezpieczenia komputera można wykorzystać funkcje BIOS, aby ustawić dwa typy
hasła: hasło startowe oraz hasło dysku twardego*1.
Jeśli hasło zostanie ustawione, po uruchomieniu komputera i pojawieniu się logo VAIO konieczne będzie jego wprowadzenie.
Hasło startowe pozwoli zabezpieczyć komputer przed nieautoryzowanym dostępem.
Hasło dysku twardego zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo danych przechowywanych na wbudowanym urządzeniu
magazynującym*2. Ustawienie hasła dysku twardego powoduje, że inni użytkownicy nie będą mogli uzyskać dostępu do
danych bez znajomości hasła, nawet jeżeli chronione hasłem wbudowane urządzenie magazynujące zostanie wymontowane
z danego komputera i zainstalowane w innym komputerze.
*1
Hasło dysku twardego nie jest dostępne w modelach z dwoma wbudowanymi urządzeniami magazynującymi w postaci pamięci Flash, pracującymi
w konfiguracji RAID.
*2
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
n 116 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Dodawanie hasła startowego
Hasło startowe ma chronić komputer przed nieautoryzowanym dostępem.
Istnieją dwa rodzaje haseł startowych: hasło komputera i hasło użytkownika. Hasło komputera pozwala użytkownikom
mającym prawa administratora komputera zmieniać wszystkie opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a także umożliwia
uruchomienie komputera. Hasło użytkownika pozwala standardowym użytkownikom zmieniać niektóre ustawienia BIOS-u,
a także uruchamiać komputer. Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło komputera.
!
Po ustawieniu hasła startowego komputer nie zostanie uruchomiony, jeżeli nie zostanie ono podane. Upewnij się, że nie zapomnisz
tego hasła. Zapisz hasło i przechowuj w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla innych osób.
Jeśli zapomnisz hasła startowego i potrzebujesz pomocy, aby je zresetować, pobrana zostanie opłata za zresetowanie hasła,
a komputer może wymagać przesłania do serwisu.
✍
Jeżeli komputer jest wyposażony w czujnik linii papilarnych i zostało ustawione hasło startowe komputera wraz z funkcją
uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych, możesz zastąpić wprowadzanie hasła przy włączaniu komputera uwierzytelnianiem
na podstawie linii papilarnych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii
papilarnych (strona 127).
n 117 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Jak dodać hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set Machine
Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
5
Wybierz opcję Password when Power On w części Security i naciśnij klawisz Enter.
6
Zmień ustawienie z Disabled na Enabled.
7
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
n 118 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika)
!
Przed dodaniem hasła użytkownika należy ustawić hasło komputera.
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set User
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
n 119 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Zmiana/Usunięcie hasła startowego
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set Machine
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz
Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz
Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
n 120 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika)
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło użytkownika, a następnie naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set User
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz
Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz
Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
n 121 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Dodawanie hasła dysku twardego
Hasło dysku twardego zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo danych przechowywanych na wbudowanym urządzeniu
magazynującym*. Włączenie hasła dysku twardego zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa.
*
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
Podczas dodawania hasła dysku twardego, konieczne jest ustawienie zarówno hasła głównego, jak i hasła użytkownika.
Hasło główne jest przeznaczone dla użytkowników mających uprawnienia administratora komputera i pozwala resetować
hasło użytkownika na ekranie konfiguracji BIOS. Hasło użytkownika pozwala blokować wbudowane urządzenie magazynujące.
Po ustawieniu hasła użytkownika, konieczne będzie wprowadzanie tego hasła wraz z hasłem startowym (jeżeli ustawiono),
po pojawieniu się logo VAIO.
!
Hasło dysku twardego nie jest dostępne w modelach z dwoma wbudowanymi urządzeniami magazynującymi w postaci pamięci
Flash, pracującymi w konfiguracji RAID. Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia
magazynującego dane.
Nie można uruchomić komputera przy użyciu hasła głównego.
Jeżeli hasło główne zostanie zapomniane lub wystąpi awaria klawiatury, która jest niezbędna dla wprowadzenia hasła, nie ma żadnej
drogi obejścia, a dane przechowywane na wbudowanym urządzeniu magazynującym nie będą dostępne. NIE MA MOŻLIWOŚCI
ZRESETOWANIA tego hasła. Konieczna będzie wymiana wbudowanego urządzenia magazynującego na koszt użytkownika,
a wszystkie dane pierwotnie przechowywane w urządzeniu ulegną utracie. Należy zapisać hasło główne i przechowywać je
w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla innych osób.
✍
Jeżeli komputer jest wyposażony w czujnik linii papilarnych i zostało ustawione hasło dysku twardego wraz z funkcją uwierzytelniania
na podstawie linii papilarnych, możesz zastąpić wprowadzanie hasła przy włączaniu komputera uwierzytelnianiem na podstawie linii
papilarnych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych (strona 127).
n 122 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Jak dodać hasło dysku twardego
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 gdy pojawi się logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
✍
Jeżeli ustawiono hasło startowe, należy wprowadzić hasło startowe.
3
Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Hard Disk
Password i naciśnij klawisz Enter.
Pojawi się ekran wprowadzania hasła dysku twardego Hard Disk Password.
✍
Jeżeli komputer jest wyposażony zarówno we wbudowane urządzenie magazynowe w postaci pamięci typu Flash, jak i dysk twardy,
należy wybrać Hard Disk 1 Password dla wbudowanego urządzenia magazynowego w postaci pamięci typu Flash lub Hard Disk 2
Password dla wbudowanego dysku twardego.
4
Wybierz opcję Enter Master and User Passwords i naciśnij klawisz Enter.
5
Wybierz opcję Continue na ekranie ostrzeżenia i naciśnij klawisz Enter.
6
Wprowadź hasło główne dwa razy i naciśnij klawisz Enter.
Hasło powinno mieć długość maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych (włączając spacje).
7
Wprowadź hasło użytkownika dwa razy i naciśnij klawisz Enter.
Hasło powinno mieć długość maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych (włączając spacje).
8
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
9
Naciśnij klawisz Esc, a następnie klawisz < lub , aby wybrać kartę Exit.
10 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
n 123 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Zmiana/Usunięcie hasła dysku twardego
Jak zmienić hasło dysku twardego
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 gdy pojawi się logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
✍
Jeżeli ustawiono hasło startowe, należy wprowadzić hasło startowe.
3
Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Hard Disk
Password i naciśnij klawisz Enter.
Pojawi się ekran wprowadzania hasła dysku twardego Hard Disk Password.
✍
Jeżeli komputer jest wyposażony zarówno we wbudowane urządzenie magazynowe w postaci pamięci typu Flash, jak i dysk twardy,
należy wybrać Hard Disk 1 Password dla wbudowanego urządzenia magazynowego w postaci pamięci typu Flash lub Hard Disk 2
Password dla wbudowanego dysku twardego.
4
Wybierz opcję Change Master Password lub Change User Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Wprowadź bieżące hasło jeden raz, a następnie nowe hasło dwa razy.
6
Naciśnij klawisz Enter.
7
Naciśnij klawisz Enter, gdy pojawi się komunikat informujący o powodzeniu.
8
Naciśnij klawisz Esc, a następnie klawisz < lub , aby wybrać kartę Exit.
9
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
n 124 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Jak usunąć hasło dysku twardego
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 gdy pojawi się logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
✍
Jeżeli ustawiono hasło startowe, należy wprowadzić hasło startowe.
3
Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Hard Disk
Password i naciśnij klawisz Enter.
Pojawi się ekran wprowadzania hasła dysku twardego Hard Disk Password.
✍
Jeżeli komputer jest wyposażony zarówno we wbudowane urządzenie magazynowe w postaci pamięci typu Flash, jak i dysk twardy,
należy wybrać Hard Disk 1 Password dla wbudowanego urządzenia magazynowego w postaci pamięci typu Flash lub Hard Disk 2
Password dla wbudowanego dysku twardego.
4
Wybierz opcję Enter Master and User Passwords i naciśnij klawisz Enter.
5
Wprowadź bieżące hasło w części Enter Current Hard Disk Master Password i naciśnij klawisz Enter.
6
Naciśnij klawisz Enter bez wprowadzania jakichkolwiek liter w pozostałych polach.
7
Naciśnij klawisz Enter, gdy pojawi się komunikat informujący o powodzeniu.
8
Naciśnij klawisz Esc, a następnie klawisz < lub , aby wybrać kartę Exit.
9
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
n 125 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Dodawanie hasła systemu Windows
Hasło systemu Windows jest przydatne, gdy jeden komputer jest współużytkowany przez kilka osób. Ustawiając hasło
systemu Windows, możesz zabezpieczyć swoje konto użytkownika przed nieuprawnionym dostępem.
Po wybraniu konta użytkownika będzie wyświetlany monit o wprowadzenie hasła systemu Windows.
!
Upewnij się, że nie zapomnisz tego hasła. Zapisz hasło i przechowuj w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla innych osób.
✍
Jeżeli komputer jest wyposażony w czujnik linii papilarnych i zostało ustawione hasło systemu Windows wraz z funkcją uwierzytelniania
na podstawie linii papilarnych, możesz zastąpić wprowadzanie hasła przy włączaniu komputera uwierzytelnianiem na podstawie linii
papilarnych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych (strona 127).
Jak dodać hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników.
3
Kliknij Konta użytkowników.
4
Kliknij Utwórz hasło dla swojego konta w polu Wprowadź zmiany w koncie użytkownika.
5
W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla swojego konta.
6
Kliknij Utwórz hasło.
✍
Przejdź do Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji na temat haseł systemu Windows.
n 126 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Zmiana/Usunięcie hasła systemu Windows
Jak zmienić hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników.
3
Kliknij Konta użytkowników.
4
Kliknij Zmień swoje hasło.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź swoje bieżące hasło.
6
W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło.
7
Kliknij Zmień hasło.
Jak usunąć hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników.
3
Kliknij Konta użytkowników.
4
Kliknij Usuwanie swojego hasła.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź bieżące hasło, które chcesz usunąć.
6
Kliknij Usuwanie hasła.
n 127 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych
Komputer może być wyposażony w czujnik linii papilarnych, zapewniający dodatkową wygodę. Mały poziomy pasek,
znajdujący się pomiędzy lewym i prawym przyciskiem tabliczki dotykowej, to czytnik linii papilarnych, zwany inaczej
czujnikiem linii papilarnych.
Zajrzyj do specyfikacji online, aby sprawdzić, czy dany model komputera jest wyposażony w czujnik linii papilarnych.
Po zarejestrowaniu swoich linii papilarnych, funkcja uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych pozwala na:
❑ zastąpienie konieczności wprowadzania hasła
❑ logowanie w systemie Windows (strona 133)
Po zarejestrowaniu swych linii papilarnych na swym koncie użytkownika, możesz zastąpić wprowadzanie hasła
podczas logowania w systemie Windows uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych.
❑ Funkcja Power-on Security (strona 133)
Jeżeli ustawiono hasło startowe (strona 116) i/lub hasło dysku twardego* (strona 121), można zastąpić wprowadzanie
hasła podczas uruchamiania komputera uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych.
❑ Password Bank zapewnia szybki dostęp do witryn sieci Web (strona 134)
Można zastąpić wprowadzanie informacji wymaganych dla uzyskania dostępu do chronionych hasłami witryn sieci Web
(konta użytkowników, hasła itp.) uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych.
❑ Funkcja File Safe do szyfrowania/odszyfrowania danych (strona 134)
Korzystając z funkcji File Safe możesz szyfrować pliki i foldery tworząc szyfrowane archiwa. Aby odszyfrować lub uzyskać
dostęp do takich zaszyfrowanych archiwów, możesz skorzystać z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych lub
wprowadzać hasło określone dla szyfrowania.
❑ Funkcja Application launcher dla szybkiego uzyskania dostępu do aplikacji (strona 134)
Kiedy pewna aplikacja zostanie skojarzona z palcem użytkownika, może on przeciągnąć palcem po czujniku linii papilarnych,
aby uruchomić tę skojarzoną aplikację.
*
Hasło dysku twardego nie jest dostępne w modelach z dwoma wbudowanymi urządzeniami magazynującymi w postaci pamięci Flash, pracującymi
w konfiguracji RAID. Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
n 128 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Środki ostrożności związane z uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych
❑ Uwierzytelnianie na podstawie linii papilarnych nie zapewnia pełnego uwierzytelnienia użytkownika, ani pełnego
zabezpieczenia danych czy sprzętu.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikłe z użycia lub niemożności użycia
czujnika linii papilarnych.
❑ Szybkość rozpoznawania linii papilarnych zależy od warunków roboczych oraz zmienia się także w zależności od osoby.
❑ Przed przekazaniem komputera do naprawy należy sporządzić kopię zapasową danych zapisanych na wbudowanym
urządzeniu magazynującym*, szczególnie w przypadku zaszyfrowanych archiwów utworzonych przy użyciu funkcji File Safe.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub modyfikację danych, do jakiej może dojść
w toku naprawy.
❑ W przypadku konieczności zainicjalizowania wbudowanego urządzenia magazynującego*, na przykład po wykonaniu
naprawy, szablony linii papilarnych zostaną utracone. Konieczne będzie ich ponowne zarejestrowanie.
❑ Obsługa i zarządzanie danymi związanymi z uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych musi być realizowane na
własne ryzyko użytkownika.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi
użytkownika.
❑ Przed utylizacją lub przekazaniem swego komputera innej osobie, zdecydowanie zaleca się skasowanie danych linii
papilarnych zarejestrowanych na czujniku linii papilarnych po skasowaniu danych przechowywanych we wbudowanym
urządzeniu magazynującym*. Szczegółowy opis tej procedury można znaleźć w punkcie Kasowanie zarejestrowanych
linii papilarnych (strona 135).
n 129 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
❑ Czujnika linii papilarnych może działać nieprawidłowo lub może dojść do jego uszkodzenia w razie zarysowania jego
powierzchni:
❑ ciężkim lub ostro zakończonym przedmiotem,
❑ drobnymi przedmiotami, na przykład przesuwając po czujniku linii papilarnych zabrudzony palec.
❑ Przed skanowaniem swych linii papilarnych należy rozładować ładunki elektrostatyczne z palca dotykając metalowego
przedmiotu, zwłaszcza w czasie suchej pory (np. zimą). Elektryczność statyczna może powodować nieprawidłowe
działanie czujnika linii papilarnych.
*
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
n 130 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Rejestrowanie linii papilarnych
Aby korzystać z funkcji uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych, konieczne jest zarejestrowanie swoich linii papilarnych
w komputerze.
✍
Przed przystąpieniem do rejestracji, należy ustawić hasło systemu Windows w komputerze. Zobacz punkt Dodawanie hasła systemu
Windows (strona 125), aby uzyskać szczegółowe instrukcje.
Jak zarejestrować linie papilarne
!
Korzystając z funkcji Power-on Security dla każdego użytkownika można zarejestrować do 10 linii papilarnych oraz do 21 linii
papilarnych służących do logowania w systemie. Można również wybrać linie papilarne, które będą później używane przez funkcję
Power-on Security.
1
Kliknij Start, Wszystkie programy, Protector Suite QL oraz Control Center.
2
Kliknij Fingerprints i Initialize.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
✍
Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy.
n 131 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Jeżeli operacja rejestracji linii papilarnych nie powiodła się, należy wykonać podane czynności, aby spróbować ponownie.
1
Ułóż górny staw palca na czujniku linii papilarnych (1).
2
Przesuń palec prostopadle przez czujnik linii papilarnych.
n 132 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
!
Umieść płaską część końca palca na środku czujnika linii papilarnych.
Przeskanuj linie papilarne od górnego stawu po koniec palca.
Podczas przesuwania palca utrzymuj kontakt z czujnikiem linii papilarnych.
Rejestracja linii papilarnych może nie powieść się, jeżeli będziesz przesuwać palec zbyt szybko lub zbyt wolno. Należy zapewnić
czujnikowi linii papilarnych czas około jednej sekundy na skanowanie linii papilarnych.
Jeśli palec jest nadmiernie suchy lub wilgotny, zmarszczony, skaleczony lub brudny, może okazać się, że rejestracja i/lub rozpoznanie
linii papilarnych będzie niemożliwe.
Należy zarejestrować więcej niż jedne linie papilarne na wypadek gdyby rozpoznanie linii papilarnych przez czujnik nie powiodło się.
Można zarejestrować maksymalnie 10 linii papilarnych dla jednej osoby. Należy pamiętać, że można zarejestrować maksymalnie 21 linii
papilarnych dla celów logowania w systemie przy użyciu funkcji Power-on Security.
Aby utrzymać dobrą skuteczność rozpoznawania, przed skanowaniem należy oczyścić linie papilarne oraz czujnik linii papilarnych.
n 133 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Logowanie w systemie
W celu skorzystania z funkcji uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych w miejsce wprowadzania hasła w celu zalogowania
się w systemie, trzeba ustawić hasło startowe, hasło dysku twardego oraz hasło systemu Windows, a także skonfigurować
komputer do uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych.
Informacje na temat ustawiania hasła startowego, hasła dysku twardego* oraz hasła systemu Windows można znaleźć
w punkcie Ustawianie hasła (strona 115).
*
Hasło dysku twardego nie jest dostępne w modelach z dwoma wbudowanymi urządzeniami magazynującymi w postaci pamięci Flash, pracującymi
w konfiguracji RAID. Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony wraz z aplikacją Protector Suite QL.
Logowanie w systemie Windows
Po zarejestrowaniu własnych linii papilarnych dla swojego konta użytkownika, można zastąpić wprowadzanie hasła w systemie
Windows uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych. W celu zalogowania do systemu Windows, przesuń palec
z zarejestrowanymi liniami papilarnymi przez czujnik linii papilarnych, gdy pojawi się okno logowania systemu Windows.
Funkcja Power-on Security
Jeżeli ustawiono hasło startowe (strona 116) i/lub hasło dysku twardego (strona 121), można zastąpić wprowadzanie hasła
podczas uruchamiania komputera uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych.
n 134 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Korzystanie z funkcji Password Bank
Po zarejestrowaniu swych informacji o użytkowniku (konta użytkownika, hasła itp.) dla stron sieci Web w Password Bank,
można zastąpić wprowadzanie informacji wymaganych dla uzyskania dostępu do chronionych hasłami stron sieci Web
uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych.
Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony wraz z aplikacją Protector Suite QL.
!
W zależności od strony sieci Web, którą zamierzasz odwiedzić, może okazać się niemożliwe korzystanie z funkcji Password Bank.
Korzystanie z funkcji File Safe
Korzystając z funkcji File Safe możesz tworzyć zaszyfrowane archiwa , aby umieszczać w nich pliki i/lub foldery dla
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem. Zaszyfrowane archiwum można odszyfrować lub odblokować dla
uzyskania dostępu do pliku/folderu przesuwając palec przez czujnik linii papilarnych lub wprowadzając hasło zapasowe,
zdefiniowane dla szyfrowania.
Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony wraz z aplikacją Protector Suite QL.
Korzystanie z funkcji Application Launcher
Funkcja uruchamiania aplikacji jest dostępna w komputerze dla celów uruchamiania preferowanej aplikacji (pliku wykonywalnego),
która została skojarzona z jednym z palców użytkownika w procesie rejestrowania linii papilarnych. Po przypisaniu aplikacji
do swego palca, przypisaną aplikację można uruchamiać po prostu przesuwając palec przez czujnik linii papilarnych.
Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony wraz z aplikacją Protector Suite QL.
n 135 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Wykorzystywanie uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych przez funkcję TPM
Dzięki funkcji szyfrowania danych TPM, korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych może wzmocnić
zabezpieczenie komputera . Instrukcje o sposobie korzystania z funkcji TPM można znaleźć w punkcie Korzystanie
z modułu Trusted Platform Module (TPM) (strona 136).
Aby uwierzytelnianie na podstawie linii papilarnych można było wykorzystać z funkcją TPM, komputer musi być wyposażony
zarówno w czujnik linii papilarnych, jak i moduł TPM. Zajrzyj do specyfikacji online, aby sprawdzić, czy dany model
komputera jest w nie wyposażony.
Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony wraz z aplikacją Protector Suite QL.
Kasowanie zarejestrowanych linii papilarnych
Przed utylizacją lub przekazaniem swego komputera innej osobie, zdecydowanie zaleca się skasowanie danych linii
papilarnych zarejestrowanych na czujniku linii papilarnych po skasowaniu danych przechowywanych we wbudowanym
urządzeniu magazynującym*.
*
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
Jak skasować zarejestrowane linie papilarne
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Security w celu wyświetlenia karty Security.
4
Naciśnij klawisz m, aby wybrać Clear Fingerprint Data i naciśnij klawisz Enter.
5
Po wyświetleniu okna monitu, wybierz opcję Continue i naciśnij klawisz Enter.
Dane linii papilarnych zarejestrowane w czujniku linii papilarnych zostaną skasowane automatycznie po ponownym
uruchomieniu systemu.
n 136 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Korzystanie z modułu Trusted Platform Module (TPM)
Trusted Platform Module (TPM) jest osadzany w wybranych modelach i zapewnia komputerowi podstawowe funkcje
zabezpieczeń. Wraz z funkcją TPM możesz szyfrować i odszyfrowywać swoje dane w celu wzmocnienia zabezpieczenia
komputera przed niewłaściwym dostępem.
Moduły TPM zostały zdefiniowane przez Trusted Computing Group (TCG) i są również znane jako chipy zabezpieczeń.
Zajrzyj do specyfikacji online, aby sprawdzić, czy dany model komputera jest wyposażony w TPM.
n 137 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Środki ostrożności związane z używaniem TPM
❑ Pomimo że komputer jest wyposażony w funkcje zabezpieczeń TPM, funkcje te nie zapewniają pełnej ochrony danych
i sprzętu. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i straty wynikające z korzystania
z tych funkcji.
❑ Po zainstalowaniu pakietu Infineon TPM Professional Package, w komputerze trzeba ustawić kilka haseł TPM. Bez
tych haseł nie będzie można przywrócić żadnych danych chronionych przez TPM. Należy zapisać te hasła i przechowywać
je w bezpiecznym, prywatnym miejscu.
❑ Przed przekazaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe ostatniego pliku archiwalnego odzyskiwania
awaryjnego, pliku tokena odzyskiwania awaryjnego, pliku tokena resetowania haseł oraz osobistego tajnego pliku
i przechowywać je w przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu. Dane zapisane w TPM, który jest osadzony
na płycie głównej komputera mogą zostać utracone lub uszkodzone w toku naprawy.
❑ Podczas wykonywania napraw może nastąpić wymiana modułu TPM, jeżeli wymiany wymaga płyta główna. W takim
przypadku należy użyć kopii zapasowych pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokena odzyskiwania
awaryjnego, pliku tokena resetowania haseł oraz osobistego tajnego pliku do przywrócenia konfiguracji TPM.
❑ Przed przekazaniem komputera do naprawy należy sporządzić kopię zapasową danych zapisanych na wbudowanym
urządzeniu magazynującym*. Wbudowane urządzenie magazynujące może być poddane inicjalizacji i zwrócone po
wykonaniu naprawy. W takiej sytuacji nie będzie można odtworzyć danych w urządzeniu przy użyciu kopii zapasowych
pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokena odzyskiwania awaryjnego, pliku tokena resetowania haseł
oraz osobistego tajnego pliku.
❑ Po zakończeniu pracy kreatora inicjalizacji TPM zadbać o skonfigurowanie automatycznych operacji wykonywania kopii
zapasowych. Jeżeli po konfiguracji jest wyświetlane okno zawierające pole wyboru Run automatic backup now,
zaznacz to pole wyboru i dokonaj aktualizacji plików kopii zapasowych. Proces przywracania z wykorzystaniem plików
kopii zapasowych może nie powieść się, jeżeli nie skonfigurujesz automatycznych operacji tworzenia kopii zapasowych.
❑ Obsługa i zarządzanie danymi chronionymi z użyciem TPM musi być realizowane na własne ryzyko użytkownika. Firma
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi użytkownika.
*
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
n 138 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Ważna uwaga
❑ Nie należy szyfrować plików zawierających klucze, które mają być wykorzystywane do szyfrowania, ani folderów
zawierających takie pliki.
Zaszyfrowanie plików w folderach zawierających podstawowe klucze użytkownika z zastosowaniem systemu Encrypting
File System (EFS) uniemożliwi uruchomienie oprogramowania TPM i odszyfrowanie zaszyfrowanych danych
w następujących przypadkach:
❑ Zostało zainstalowane oprogramowanie TPM.
❑ Platforma została zainicjalizowana.
❑ W procesie inicjalizacji użytkownika została włączona funkcja EFS.
W przypadku stosowania domyślnych ustawień, plików znajdujących się w poniższych folderach nie można zaszyfrować,
ponieważ posiadają atrybuty systemowe.
Nie zmieniać systemowych atrybutów plików w poniższych folderach.
!
Poniższe foldery są domyślnie niewidoczne.
❑ Foldery zawierające podstawowe klucze użytkownika oraz inne
C:\<Nazwa użytkownika>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\<Nazwa użytkownika>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\<Nazwa użytkownika>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
(C:\<Nazwa użytkownika>\All Users jest skrótem do C:\ProgramData. )
C:\<Nazwa użytkownika>\<Konto>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
n 139 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
❑ Nie szyfrować żadnych z następujących plików archiwów, kopii zapasowych oraz tokenów. Nie istnieje sposób ich
odszyfrowania w przypadku nieostrożnego zaszyfrowania.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kłopotów lub strat wynikających z nieostrożnego
zaszyfrowania następujących plików oraz folderów je zawierających.
❑ Plik kopii automatycznej
Domyślna nazwa pliku: SPSystemBackup.xml
Domyślna ścieżka: Brak (Kliknięcie polecenia Browse powoduje wyświetlenie okna <Folder użytkownika>\
Documents\Security Platform.)
❑ Folder przechowywania dla danych kopii automatycznych
Domyślna nazwa pliku: SPSystemBackup
Ten folder jest tworzony jako podfolder dla pliku SPSystemBackup.xml.
❑ Plik tokena do przywracania konfiguracji TPM
Domyślna nazwa pliku: SPEmRecToken.xml
Domyślna ścieżka: Nośnik wymienny (dyskietka, pamięć USB, itp.)
❑ Plik kopii zapasowej klucza i certyfikatu
Domyślna nazwa pliku: SpBackupArchive.xml
Domyślna ścieżka: Brak (Kliknięcie polecenia Browse powoduje wyświetlenie okna <Folder użytkownika>\
Documents\Security Platform.)
❑ Plik kopii zapasowej PSD
Domyślna nazwa pliku: SpPSDBackup.fsb
Domyślna ścieżka: Brak (Kliknięcie polecenia Browse powoduje wyświetlenie okna <Folder użytkownika>\
Documents\Security Platform.)
n 140 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
❑ Nie szyfrować żadnych z następujących plików tokena resetowania haseł oraz tajnych plików. Nie będzie możliwości
odszyfrowania ich w razie nieostrożnego zaszyfrowania.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kłopotów lub strat wynikających z nieostrożnego
zaszyfrowania następujących plików oraz folderów je zawierających.
❑ Plik tokenów resetowania haseł
Domyślna nazwa pliku: SPPwdResetToken.xml
Domyślna ścieżka: Nośnik wymienny (dyskietka, pamięć USB, itp.)
❑ Tajny plik resetowania haseł
Domyślna nazwa pliku: SPPwdResetSecret.xml
Domyślna ścieżka: Nośnik wymienny (dyskietka, pamięć USB, itp.)
n 141 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Konfigurowanie TPM
Aby korzystać z osadzonego modułu TPM, trzeba:
1
Uaktywnić TPM na ekranie konfiguracji BIOS.
2
Zainstalować Infineon TPM Professional Package.
3
Zainicjalizować i skonfigurować TPM.
Uaktywnianie TPM na ekranie konfiguracji BIOS
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać kartę Security, klawisz M lub m, aby wybrać opcję Change TPM State,
a następnei klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Enable, a następnie klawisz Enter.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
6
Po ponownym uruchomieniu systemu wybierz Execute w oknie potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
n 142 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
!
Przed uaktywnieniem TPM należy zadbać o ustawienie hasła startowego oraz hasła dysku twardego*, aby zapewnić ochronę przed
nieuprawnioną modyfikacją konfiguracji TPM.
* Hasło dysku twardego nie jest dostępne w modelach z dwoma wbudowanymi urządzeniami magazynującymi w postaci pamięci
Flash, pracującymi w konfiguracji RAID. Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia
magazynującego dane.
Po uaktywnieniu TPM mija więcej czasu przed wyświetleniem logo VAIO ze względu na przeprowadzanie kontroli zabezpieczeń
podczas rozruchu komputera.
✍
Na ekranie konfiguracji BIOS możesz również wyłączyć TPM i wyczyścić konfigurację TPM. Należy pamiętać, że w razie
wyczyszczenia własności TPM, nie będzie można uzyskać dostępu do żadnych danych chronionych z użyciem TPM.
Przed wyczyszczeniem konfiguracji TPM zadbaj o sporządzenie kopii zapasowych danych chronionych z użyciem TPM.
n 143 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Jak zainstalować Infineon TPM Professional Package
Zapoznaj się z plikiem Readme.txt w folderze C:\Infineon\Readme. Potem kliknij dwukrotnie setup.exe w folderze C:\Infineon,
aby zainstalować pakiet.
Aby zainstalować ten pakiet musisz posiadać uprawnienia administratora tego komputera.
!
Podczas instalowania pakietu Infineon TPM Professional Package będziesz musiał ustawić kilka haseł. Bez tych haseł nie będziesz
miał możliwości przywrócenia żadnych danych chronionych z użyciem TPM ani plików kopii zapasowych. Należy zapisać te hasła
i przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu.
Jak zainicjalizować i skonfigurować TPM
Zapoznaj się z dokumentacją wyświetlaną na ekranie, aby uzyskać szczegółowe informacje. W celu otwarcia dokumentacji
kliknij Start, Wszystkie programy, Infineon Security Platform Solution i Help.
!
Obsługa i zarządzanie danymi chronionymi z użyciem TPM musi być realizowane na własne ryzyko użytkownika. Firma Sony nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi użytkownika.
n 144 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Konfigurowanie komputera za pomocą aplikacji VAIO Control Center
Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie dostępu do informacji o systemie, a także zdefiniowanie preferencji
działania systemu.
Jak używać aplikacji VAIO Control Center
1
Kliknij Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Wybierz żądany element sterowania i zmień ustawienia.
3
Po zakończeniu, kliknij przycisk OK.
Ustawienie wybranego elementu zostało zmienione.
✍
Dodatkowe informacje o każdej z opcji znajdują się w pliku pomocy dostarczonym wraz z aplikacją VAIO Control Center.
Niektóre elementy sterujące nie będą widoczne, jeśli aplikację VAIO Control Center uruchomisz jako użytkownik standardowy.
n 145 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Używanie trybów oszczędzania energii
Ustawienia zarządzania energią pozwalają oszczędzać wydłużyć czas pracy na akumulatorze. Oprócz normalnego trybu
działania, komputer wyposażony jest w dwa różne tryby oszczędzania energii: wstrzymania i hibernacji. Jeśli korzystasz
z akumulatora, należy pamiętać, że komputer automatycznie przejdzie do trybu hibernacji, jeśli pozostały czas pracy na
akumulatorze będzie krótki, bez względu na wybrane ustawienie zarządzania energią.
!
Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, należy przyłączyć zasilacz sieciowy w celu doładowania akumulatora,
albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator.
Używanie trybu normalnego
Tryb ten reprezentuje normalny sposób działania komputera, kiedy korzysta z niego użytkownik. W tym trybie wskaźnik
zasilania świeci kolorem zielonym.
n 146 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Używanie trybu wstrzymania
Tryb wstrzymania powoduje wyłączenie ekranu ciekłokrystalicznego oraz przestawia urządzenia magazynujące i procesor
w tryb niskiego zużycia energii. W tym trybie wskaźnik zasilania miga powoli kolorem pomarańczowym.
!
Jeżeli zamierzasz nie używać komputera przez długi okres czasu, kiedy jest on odłączony od zasilania sieciowego, przestaw go do
trybu hibernacji lub wyłącz.
Jak aktywować tryb wstrzymania
Kliknij menu Start, strzałkę przy przycisku Zablokuj, a następnie wybierz opcję Stan wstrzymania.
✍
Jeśli komputer jest w trybie wstrzymania, nie można włożyć dysku CD.
Komputer wychodzi z trybu wstrzymania szybciej, niż z trybu hibernacji.
Tryb wstrzymania zużywa więcej energii, niż tryb hibernacji.
!
Jeśli akumulator wyczerpie się, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie
poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
n 147 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Jak wrócić do trybu normalnego
❑ Naciśnij dowolny klawisz.
❑ Naciśnij przycisk zasilania w komputerze.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. Spowoduje to
utratę niezapisanych danych.
✍
Możesz wykorzystać aplikację VAIO Control Center, aby tak skonfigurować komputer, by powracał do trybu normalnego po otwarciu
pokrywy ekranu ciekłokrystalicznego. To ustawienie preferencyjne zostanie utracone, jeżeli zostanie odłączony zasilacz sieciowy oraz
akumulator. Zapoznaj się z tematem Konfigurowanie komputera za pomocą aplikacji VAIO Control Center (strona 144).
Jeśli komputer nie jest używany przez pewien czas, przełączy się w tryb wstrzymania. Aby tego uniknąć, można zmienić
ustawienia trybu wstrzymania.
Jak zmienić ustawienia trybu wstrzymania
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu w bieżącym planie zasilania.
3
Zmień czas, po jakim komputer przechodził będzie w tryb wstrzymania i kliknij przycisk Zapisz zmiany.
n 148 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Używanie trybu hibernacji
W trybie hibernacji, stan systemu jest zapisywany na wbudowanym urządzeniu magazynującym*, a zasilanie jest wyłączane.
Nawet po wyczerpaniu baterii dane nie zostaną utracone. W tym trybie wskaźnik zasilania nie świeci.
*
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
✍
Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Ten tryb oszczędzania energii pozwala
zyskać czas poświęcany na wyłączanie i ponowne włączanie komputera.
Jak aktywować tryb hibernacji
Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F12.
Komputer przełączy się w tryb hibernacji.
Aby przełączyć komputer do trybu hibernacji, możesz także kliknąć przycisk Start, strzałkę obok przycisku Zablokuj,
a następnie Hibernacja.
✍
Jeśli komputer jest w trybie hibernacji, nie można włożyć dysku CD.
Przełączanie komputera w tryb hibernacji trwa dłużej, niż w tryb wstrzymania.
Tryb hibernacji zużywa mniej energii, niż tryb wstrzymania.
!
Nie przenoś komputera dotąd, aż zgaśnie wskaźnik zasilania.
n 149 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Jak wrócić do trybu normalnego
Naciśnij przycisk zasilania.
Komputer zostanie przywrócony do trybu normalnego.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy.
✍
Tryb hibernacji wymaga też więcej czasu do przywrócenia trybu normalnego, niż ma to miejsce w przypadku trybu wstrzymania.
Możesz wykorzystać aplikację VAIO Control Center, aby tak skonfigurować komputer, by powracał do trybu normalnego po otwarciu
pokrywy ekranu ciekłokrystalicznego. To ustawienie preferencyjne zostanie utracone, jeżeli zostanie odłączony zasilacz sieciowy oraz
akumulator. Zapoznaj się z tematem Konfigurowanie komputera za pomocą aplikacji VAIO Control Center (strona 144).
n 150 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Zarządzanie energią przy użyciu programu VAIO Power Management
Zarządzanie energią pozwala skonfigurować plany zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej
lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika.
VAIO Power Management to oprogramowanie opracowane specjalnie do komputerów VAIO. Pozwala ono rozszerzyć
funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas pracy
akumulatorów. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
Wybieranie planu zasilania
Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Wskazuje ona, jakiego rodzaju źródło energii
jest aktualnie używane, np. zasilanie z sieci elektrycznej. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno, które przedstawia stan zasilania.
Funkcja VAIO Power Management rozszerza Właściwości opcji zasilania systemu Windows.
Jak wybrać plan zasilania
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Wybierz żądany plan zasilania.
Jak zmienić ustawienia planu zasilania
1
Kliknij Zmień ustawienia planu w żądanym planie zasilania w oknie Opcje zasilania.
Zmień ustawienia trybu wstrzymania oraz ustawienia ekranu stosownie do potrzeb.
2
Jeżeli trzeba zmienić ustawienia zaawansowane, kliknij Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i przejdź do czynności 3.
W przeciwnym razie kliknij Zapisz zmiany.
3
Kliknij kartę VAIO Power Management.
Zmień ustawienia dla każdego elementu.
4
Kliknij przycisk OK.
n 151 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
VAIO Power Management Viewer
Parametry wydajności można wyświetlać przy użyciu planu zasilania, który został zmodyfikowany za pomocą aplikacji
VAIO Power Management.
Jak uruchomić VAIO Power Management Viewer
1
Kliknij Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Kliknij Power Management oraz VAIO Power Management Viewer.
✍
Można również uruchomić aplikację VAIO Power Management Viewer naciskając przycisk S1.
n 152 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
Zabezpieczanie dysku twardego
Jeżeli dany komputer jest wyposażony we wbudowany napęd dysku twardego, wtedy posiada on preinstalowany program
narzędziowy VAIO HDD Protection, który służy do dostosowywania ustawień zabezpieczenia dysku twardego przed
zagrożeniami pochodzącymi od uderzeń. Możesz dokonać wyboru poziomu czułości wbudowanego czujnika uderzeń,
aby ustawić odpowiedni poziom zabezpieczenia.
Zobacz specyfikacje online, aby sprawdzić konfigurację swego urządzenia magazynującego dane.
!
Należy pamiętać, że wbudowanej urządzenie magazynowe w postaci pamięci typu Flash nie jest objęte działaniem oprogramowania
narzędziowego VAIO HDD Protection.
Uaktywnienie VAIO HDD Protection
Aby chronić dysk twardy przed zagrożeniami związanymi z uderzeniami, musisz najpierw uaktywnić funkcję VAIO HDD
Protection.
Jak uaktywnić VAIO HDD Protection
1
2
3
4
5
Kliknij Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
Kliknij Security oraz Hard Disk Drive Protection Settings.
Zaznacz pole wyboru Activate hard disk drive protection.
Wybierz żądany poziom czułości.
Kliknij przycisk OK.
Więcej informacji zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania.
!
Funkcja VAIO HDD Protection ma na celu do minimalizację ryzyka uszkodzenia napędów dysków twardych oraz danych użytkownika.
W żadnych okolicznościach nie zapewnia 100% ochrony danych.
Ochrona napędu dysku twardego jest wyłączona przed uruchomieniem systemu Windows oraz podczas przechodzenia do trybu
hibernacji lub wstrzymania, podczas odzyskiwania systemu oraz podczas zamykania systemu.
n 153 N
Rozbudowa komputera VAIO
Rozbudowa komputera VAIO
Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złączy elektronicznych.
Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, aby:
❑ W celu zainstalowania nowego modułu pamięci skontaktować się ze sprzedawcą.
❑ Modułu nie należy instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera.
❑ Nie należy dotykać złączy ani otwierać pokrywy komory modułu pamięci.
Informacje na temat typów modułów i ilości pamięci w danym modelu komputera można znaleźć w specyfikacjach online.
Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z VAIO-Link.
n 154 N
Rozbudowa komputera VAIO
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości komputera, możesz zwiększyć ilość pamięci, wymieniając zainstalowane moduły
pamięci. Przed rozbudowaniem pamięci komputera należy przeczytać uwagi i procedury przedstawione na następnych
stronach tego dokumentu.
Uwagi na temat dodawania modułów pamięci
❑ Przed przystąpieniem do dodawania lub wymieniania modułów pamięci, komputer należy umieścić na płaskiej powierzchni.
❑ Zachowaj ostrożność przy wymianie modułów pamięci. Nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może uszkodzić
system. Uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji producenta.
❑ Używaj tylko modułów pamięci zgodnych z danym komputerem. Jeśli moduł pamięci nie zostanie wykryty przez komputer
lub po jego instalacji system operacyjny Windows przestanie działać stabilnie, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
producentem modułu pamięci.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim zajmiesz się wymianą
modułu pamięci, upewnij się, że:
❑ Procedury opisane w tym dokumencie zakładają, że użytkownik zna ogólną terminologię dotyczącą komputerów
osobistych i procedury bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia i modyfikacji
urządzeń elektronicznych.
❑ Przed zdjęciem jakichkolwiek pokryw lub paneli komputera, należy go wyłączyć i odłączyć od źródeł zasilania
(akumulatora lub zasilacza sieciowego) oraz od wszelkich łącz telekomunikacyjnych lub sieci. Niezastosowanie się
do tego zalecenia może zagrażać zdrowiu użytkownika lub spowodować uszkodzenie sprzętu.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie modułów pamięci i innych komponentów. Moduł pamięci
powinien być instalowany tylko w środowisku chroniącym przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli takie środowisko
jest niedostępne, nie należy dokonywać wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie należy dotykać materiałów,
które wytwarzają lub przechowują ładunki elektrostatyczne (na przykład celofanu). Dokonując wymiany, należy
uziemić ciało, dotykając niemalowanej metalowej części obudowy komputera.
❑ Opakowanie modułu pamięci należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed jego zainstalowaniem. Opakowanie
chroni moduł przed ładunkami elektrostatycznymi.
n 155 N
Rozbudowa komputera VAIO
❑ Aby ochronić moduł pamięci przed wyładowaniami elektrostatycznymi, użyj specjalnej torby dostarczonej z modułem
lub zawiń moduł w folię aluminiową.
❑ Zanieczyszczenie gniazd modułów pamięci albo innych komponentów wewnętrznych komputera płynami, obcymi
substancjami lub innymi obiektami może spowodować uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostaną pokryte
w ramach gwarancji.
❑ Nie umieszczaj modułu pamięci w miejscu, które jest narażone na:
❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych;
❑ bezpośrednie światło słoneczne;
❑ nadmierne zakurzenie;
❑ wibracje lub uderzenia;
❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania;
❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C;
❑ wysoką wilgotność.
❑ Moduły pamięci należy traktować z należytą ostrożnością. Aby uniknąć zranienia rąk i palców, nie należy dotykać krawędzi
komponentów i płytek drukowanych wewnątrz komputera.
n 156 N
Rozbudowa komputera VAIO
Wyjmowanie i instalowanie modułu pamięci
Jak wymienić lub dodać moduł pamięci
1
Wyłącz komputer i odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.
2
Odłącz komputer od źródła zasilania i wyjmij akumulator.
3
Odczekaj około godziny na ostygnięcie komputera.
4
Odkręć śrubę (wskazaną strzałką) na dolnej pokrywie komputera i zdejmij pokrywę komory modułów pamięci.
5
Dotknij metalowego przedmiotu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.
n 157 N
Rozbudowa komputera VAIO
6
Wyjmij zainstalowany obecnie moduł pamięci, postępując w następujący sposób:
❑ Pociągnij zatrzaski w kierunku wskazanym strzałkami (1).
Moduł pamięci zostanie odblokowany.
❑ Upewnij się, że moduł jest odchylony w górę, a następnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę (2).
7
Wyjmij nowy moduł pamięci z opakowania.
n 158 N
Rozbudowa komputera VAIO
8
Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
!
Nie dotykaj żadnych komponentów na płycie głównej.
Aby zainstalować tylko jeden moduł pamięci, należy użyć dolnego gniazda.
Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, zadbaj o ustawienie niewielkiego występu w gnieździe w jednej linii z wycięciem
w krawędzi modułu. Nie wciskać na siłę modułu pamięci do gniazda przy nieprawidłowej orientacji, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie gniazda i modułu.
n 159 N
Rozbudowa komputera VAIO
9
Załóż z powrotem pokrywę komory modułów pamięci.
10 Dokręć śrubę na dolnej pokrywie komputera.
11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.
n 160 N
Rozbudowa komputera VAIO
Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci
Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci
1
Włącz komputer.
2
Kliknij Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
3
Kliknij System Information oraz System Information.
Ilość pamięci systemowej widoczna będzie w prawym panelu. Jeżeli dodatkowa pamięć nie pojawia się, należy powtórzyć
procedurę instalacji i ponownie uruchomić komputer.
n 161 N
Środki ostrożności
Środki ostrożności
W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer
VAIO przed uszkodzeniem.
❑ Obchodzenie się z ekranem ciekłokrystalicznym (strona 162)
❑ Korzystanie ze źródła zasilania (strona 163)
❑ Obchodzenie się z komputerem (strona 164)
❑ Obchodzenie się z wbudowaną kamerą MOTION EYE (strona 166)
❑ Obchodzenie się z dyskietkami (strona 167)
❑ Obchodzenie się z dyskami (strona 168)
❑ Korzystanie z akumulatora (strona 169)
❑ Korzystanie ze słuchawek (strona 170)
❑ Obchodzenie się z kartą Memory Stick (strona 171)
❑ Obchodzenie się z twardym dyskiem (strona 172)
❑ Aktualizowanie komputera (strona 173)
n 162 N
Środki ostrożności
Obchodzenie się z ekranem ciekłokrystalicznym
❑ Nie wystawiaj ekranu ciekłokrystalicznego na działanie promieni słonecznych. Może to spowodować jego uszkodzenie.
Korzystaj z komputera ostrożnie, jeżeli jest on ustawiony blisko okna.
❑ Nie zarysuj powierzchni ekranu ciekłokrystalicznego i nie naciskaj go. Może to spowodować awarię.
❑ Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie mogą pojawić się echa obrazu. Nie oznacza to awarii.
Kiedy temperatura komputera wróci do normy, ekran zacznie działać poprawnie.
❑ Na ekranie LCD może pojawić się echo obrazu, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany będzie ten sam obraz. Echo obrazu
po chwili zniknie. Aby uniknąć powstawania echa obrazu, można użyć wygaszacza ekranu.
❑ Wyświetlacz ciekłokrystaliczny rozgrzewa się podczas działania. Jest to normalne i nie oznacza awarii.
❑ Wyświetlacz ciekłokrystaliczny został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć,
że będą się na nim pojawiać niewielkie czarne lub świecące punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik
procesu produkcji i nie oznacza awarii.
❑ Nie przecieraj wyświetlacza LCD szorstkim materiałem. Może to spowodować jego uszkodzenie. Do czyszczenia
powierzchni wyświetlacza ciekłokrystalicznego używaj miękkiej, suchej ściereczki.
❑ Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu ciekłokrystalicznego w oknie Ustawienia komputera typu Tablet, nawet jeśli
dostępne są opcje zmiany do wyboru. Mogłoby to spowodować niestabilne działanie komputera. Firma Sony nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki wynikłe ze zmian ustawień.
❑ Nie wywieraj nacisku na pokrywę ekranu ciekłokrystalicznego, gdy pokrywa jest zamknięta, ponieważ może to spowodować
zarysowanie lub zabrudzenie ekranu.
n 163 N
Środki ostrożności
Korzystanie ze źródła zasilania
❑ Szczegółowe informacje na temat zasilania danego modelu można znaleźć w specyfikacjach online.
❑ Nie korzystaj z gniazdka sieci elektrycznej, które sąsiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urządzenia zużywające
dużo energii, takie jak kserokopiarka lub niszczarka.
❑ Warto zakupić listwę zasilającą z ochroną przed przepięciami. Urządzenie to pozwala uniknąć uszkodzeń komputera
spowodowanych przepięciami, na przykład w czasie burzy.
❑ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania.
❑ Aby odłączyć kabel, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyłącz go z gniazdka sieciowego.
❑ Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
❑ Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieciowego.
❑ Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firmę Sony.
Nie używaj innych zasilaczy, ponieważ mogą spowodować awarię.
n 164 N
Środki ostrożności
Obchodzenie się z komputerem
❑ Obudowę komputera czyść miękką ściereczką, suchą lub lekko zmoczoną łagodnym detergentem. Nie używaj szorstkich
materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię obudowy.
❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij system, odłącz komputer od źródła zasilania
i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie
ponownie użyty.
❑ Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na:
❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych;
❑ bezpośrednie światło słoneczne;
❑ nadmierne zakurzenie;
❑ wilgoć lub deszcz;
❑ wibracje lub uderzenia;
❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania;
❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C;
❑ wysoką wilgotność.
❑ Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie
może spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
❑ Komputer należy użytkować na twardej, stabilnej powierzchni.
n 165 N
Środki ostrożności
❑ Zaleca się, aby nie używać komputera umieszczając go bezpośrednio na kolanach. Temperatura dolnej powierzchni
urządzenia może wzrastać podczas normalnej jego pracy, a po dłuższym czasie może powodować dyskomfort lub
poparzenia.
❑ Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza, aby uniknąć przegrzania wewnętrznych części składowych. Nie umieszczaj
komputera na porowatych powierzchniach, takich jak dywany, koce, kanapy lub łóżka, a także w pobliżu takich materiałów
jak zasłony lub firanki, które mogłyby blokować otwory wentylacyjne.
❑ Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji.
Jeśli wystąpi taka sytuacja, przenieś komputer z dala od odbiornika.
❑ Korzystaj tylko ze wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy.
❑ Nie używaj uszkodzonych kabli.
❑ Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu może
skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli wystąpią
jakiekolwiek problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z VAIO-Link.
❑ Przed przystąpieniem do czyszczenia komputera należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulator.
❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych.
n 166 N
Środki ostrożności
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą MOTION EYE
❑ Nie dotykaj pokrywki ochronnej obiektywu wbudowanej kamery MOTION EYE. Może to spowodować zarysowanie
pokrywki, które będzie widoczne na zdjęciach.
❑ Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery MOTION EYE padało bezpośrednio światło słoneczne, niezależnie
od tego czy komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.
❑ Wbudowana kamera MOTION EYE jest wyłączona podczas importowania materiałów wideo lub zdjęć z urządzenia
podłączonego do gniazda i.LINK.
❑ Pokrywkę ochronną obiektywu wbudowanej kamery MOTION EYE należy czyścić tylko za pomocą sprężonego
powietrza lub delikatnego pędzelka. Jeśli pokrywka jest bardzo zabrudzona, oczyść ją za pomocą miękkiej,
suchej ściereczki. Nie pocieraj pokrywki, jest ona bowiem wrażliwa na nacisk.
n 167 N
Środki ostrożności
Obchodzenie się z dyskietkami
❑ Nie otwieraj zasuwki ręcznie i nie dotykaj wewnętrznych elementów dyskietki.
❑ Nie zbliżaj dyskietek do magnesów.
❑ Nie pozwól, by na dyskietki padało bezpośrednio światło słoneczne i trzymaj je z dala od źródeł ciepła.
❑ Nie pozwól, by na dyskietkę dostał się jakikolwiek płyn. Nie dopuść do zamoczenia dyskietki. Jeśli nie używasz dyskietki,
wyjmij ją ze stacji dyskietek i umieść w pudełku do przechowywania.
❑ Jeśli dyskietka posiada etykietę, upewnij się, że jest ona właściwie przytwierdzona. Jeśli róg etykiety będzie zawinięty,
może przykleić się do elementów wewnątrz stacji dyskietek i spowodować awarię lub uszkodzić dyskietkę.
n 168 N
Środki ostrożności
Obchodzenie się z dyskami
❑ Nigdy nie dotykaj powierzchni dysku.
❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Zawsze trzymaj dysk za krawędzie
i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej:
❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników
(np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić dysk.
❑ Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj go miękką ściereczką od środka na zewnątrz.
❑ Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż ściereczkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku,
również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki.
❑ Nigdy nie naklejaj etykiet samoprzylepnych na dyskach. Może to wpływać na działanie dysku i powodować
nieodwracalne uszkodzenia.
n 169 N
Środki ostrożności
Korzystanie z akumulatora
❑ Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym
w słońcu, nie zostawiaj komputera na słońcu.
❑ Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich temperaturach.
❑ Akumulator ładuj w temperaturach od 10°C do 30°C. Niższe temperatury wymagają dłuższego czasu ładowania.
❑ Niektóre akumulatory nie spełniają norm jakości i bezpieczeństwa firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa komputer
działa tylko z oryginalnymi akumulatorami Sony przeznaczonymi do danego modelu. Jeśli zainstalowany zostanie
niezaaprobowany akumulator, nie będzie on ładowany, a komputer nie będzie działać.
❑ Podczas używania lub ładowania, akumulator się rozgrzewa. Jest to normalne i nie trzeba się tym martwić.
❑ Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła.
❑ Nie narażaj akumulatora na działanie wilgoci.
❑ Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora.
❑ Nie narażać akumulatora na uderzenia mechaniczne, jak np. upuszczenie go na twardą powierzchnię.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby nie został on uszkodzony.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres czasu, pozostały czas pracy na akumulatorze może być krótki.
Jest to jednak zjawisko normalne i nie oznacza awarii, ponieważ akumulator stopniowo rozładowuje się z czasem,
nawet jeżeli nie jest używany. Pdłącz zasilacz sieciowy do komputera i naładuj akumulator przed ponownym użyciem
komputera.
❑ Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.
❑ Jeśli akumulator szybko rozładowuje się po pełnym naładowaniu, to może zbliżać się koniec okresu użytkowania i należy
go wymienić.
n 170 N
Środki ostrożności
Korzystanie ze słuchawek
❑ Bezpieczeństwo na drodze — nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu
mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, a w niektórych obszarach jest zakazane prawem.
Głośne odtwarzanie muzyki może być też niebezpieczne podczas spacerów, szczególnie na przejściach dla pieszych.
❑ Ochrona przed uszkodzeniem słuchu — nie korzystaj ze słuchawek przy dużym poziomie głośności. Lekarze specjaliści
nie zalecają słuchania muzyki zbyt głośno i zbyt długo. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom głośności
lub przestań używać słuchawek.
n 171 N
Środki ostrożności
Obchodzenie się z kartą Memory Stick
❑ Nie dotykaj złącza karty Memory Stick palcami ani metalowymi przedmiotami.
❑ Jako etykiet używaj tylko naklejek dostarczonych wraz z kartą Memory Stick.
❑ Nie zginaj, nie upuszczaj ani nie odsłaniaj wnętrza karty Memory Stick.
❑ Nie rozmontowuj, ani nie modyfikuj karty Memory Stick.
❑ Nie dopuść do zamoczenia karty Memory Stick.
❑ Nie używaj ani nie przechowuj karty Memory Stick w miejscach narażonych na:
❑ ładunki elektrostatyczne;
❑ zakłócenia elektryczne;
❑ szczególnie wysokie temperatury, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słońcu;
❑ bezpośrednie światło słoneczne;
❑ wysoką wilgotność;
❑ wpływ substancji żrących.
❑ Przechowuj kartę Memory Stick w futerale dołączonym do zestawu.
❑ Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
❑ Karty Memory Stick i adaptery tych kart należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje zagrożenie
połknięcia.
❑ Nie używaj długopisów do opisywania etykiet naklejonych na karty Memory Stick. Nacisk może spowodować uszkodzenie
komponentów wewnętrznych.
n 172 N
Środki ostrożności
Obchodzenie się z twardym dyskiem
!
Poniższe środki ostrożności dotyczą modeli komputera wyposażonych w napęd dysku twardego. Zajrzyj do specyfikacji online,
aby sprawdzić, czy dany model komputera jest wyposażony w napęd dysku twardego.
Na twardym dysku można przechowywać dużo danych. Gwarantuje on szybkie odczytywanie i zapisywanie danych.
Może jednak łatwo ulec uszkodzeniu w wyniku wibracji, uderzeń lub zakurzenia.
Chociaż twardy dysk jest wyposażony we wbudowane urządzenie umożliwiające ochronę przed utratą danych wskutek
wibracji, uderzeń lub zakurzenia, z komputerem należy obchodzić się delikatnie.
Jak uniknąć uszkodzenia twardego dysku
❑ Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem.
❑ Trzymaj komputer z dala od magnesów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji.
❑ Nie przenoś włączonego komputera.
❑ Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na twardym dysku.
❑ Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury.
✍
Jeśli twardy dysk ulegnie uszkodzeniu, danych nie będzie można odzyskać.
n 173 N
Środki ostrożności
Aktualizowanie komputera
Należy zainstalować w komputerze najnowsze aktualizacje przy użyciu następujących aplikacji, aby zapewnić sprawniejsze
działanie komputera.
❑ Windows Update
Kliknij Start, Wszystkie programy i Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
❑ VAIO Update 4
Kliknij Start, Wszystkie programy, VAIO Update 4 i VAIO Update Options, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby pobrać aktualizacje.
n 174 N
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W tej sekcji opisano, jak rozwiązać typowe problemy, które mogą pojawić się podczas korzystania z komputera VAIO. Wiele
problemów ma bardzo proste rozwiązania. Spróbuj zastosować się do poniższych sugestii przed skontaktowaniem się
z VAIO-Link.
❑ Komputer (strona 176)
❑ Zabezpieczenia systemu (strona 184)
❑ Akumulator (strona 185)
❑ Wbudowana kamera MOTION EYE (strona 187)
❑ Sieć (strona 190)
❑ Technologia Bluetooth (strona 194)
❑ Dyski optyczne (strona 199)
❑ Wyświetlacz (strona 204)
❑ Drukowanie (strona 208)
❑ Mikrofon (strona 209)
❑ Mysz (strona 210)
❑ Głośniki (strona 211)
❑ Tabliczka dotykowa (strona 213)
❑ Klawiatura (strona 214)
❑ Dyskietki (strona 215)
❑ Audio/wideo (strona 216)
n 175 N
Rozwiązywanie problemów
❑ Karta pamięci Memory Stick (strona 220)
❑ Urządzenia peryferyjne (strona 222)
❑ Stacja dokująca (strona 223)
n 176 N
Rozwiązywanie problemów
Komputer
Co należy zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?
❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci.
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Upewnij się, że stacja dyskietek (jeśli jest wbudowana lub podłączona) jest pusta.
❑ Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są
podłączone do źródła zasilania i włączone.
❑ Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i włączony. Upewnij się,
że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników
dostarczonych wraz z monitorem.
❑ Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie akumulator,
podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji,
nie używaj komputera przez przynajmniej godzinę.
❑ Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera.
❑ Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa,
używaj tylko autentycznego akumulatora i zasilacza sieciowego firmy Sony, które zostały dostarczone dla Twojego
komputera VAIO.
n 177 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli świeci zielony wskaźnik zasilania, ale ekran pozostaje pusty?
❑ Naciśnij kilka razy klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Możliwe, że wystąpił błąd aplikacji.
❑ Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i Uruchom ponownie.
❑ Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer. Odłącz wtyczkę zasilacza
sieciowego i pozostaw komputer na około pięć minut. Następnie podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i włącz ponownie
komputer.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu przycisku zasilania lub klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę nie zapisanych danych.
Co należy zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować?
❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno
aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij menu Start, następnie strzałkę obok przycisku Zablokuj i opcję
Zamknij, aby wyłączyć komputer.
❑ Jeśli komputer się nie wyłączy, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij,
a następnie wybierz opcję Zamknij.
Jeśli wyświetlone zostanie okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych
danych.
❑ Jeśli komputera nadal nie można wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
❑ Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator.
❑ Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie.
❑ Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.
n 178 N
Rozwiązywanie problemów
Dlaczego komputer nie przechodzi w tryb wstrzymania lub hibernacji?
Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer całkowicie przejdzie w tryb
wstrzymania lub hibernacji.
Jak przywrócić komputer do normalnego trybu
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij menu Start, strzałkę obok przycisku Zablokuj i wybierz opcję Uruchom ponownie.
3
Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij
strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie.
4
Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Co zrobić, jeśli wskaźnik ładowania miga szybko, a komputer nie uruchamia się?
❑ Problem może wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij
akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie
Instalacja akumulatora (strona 25).
❑ Jeśli problem występuje nadal po wykonaniu tej procedury, oznacza to że zainstalowany akumulator nie jest zgodny
z komputerem. Wyjmij akumulator i skontaktuj się z VAIO-Link.
n 179 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub nieprawidłowej
instalacji akumulatora, a komputer przejdzie do trybu hibernacji?
❑ Problem może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij
akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie
Instalacja akumulatora (strona 25).
❑ Jeśli problem występuje nadal po wykonaniu tej procedury, oznacza to że zainstalowany akumulator nie jest zgodny
z komputerem. Wyjmij akumulator i skontaktuj się z VAIO-Link.
Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania
procesora mniejsza niż maksymalna?
Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania
procesora do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie
maksymalna.
Co należy zrobić, jeśli system Windows nie uruchamia się przy włączeniu komputera
i pojawia się komunikat o błędzie?
Jeśli trzy kolejne razy wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe, pojawi się komunikat Enter Onetime Password,
a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy,
aby sprawdzić, czy lampka wskaźnika zasilania zgaśnie. Odczekaj około 10 do 15 sekund, a następnie ponownie włącz
komputer i wprowadź prawidłowe hasło. Przy wprowadzaniu hasła upewnij się, że wskaźniki Num Lock i Caps Lock nie
świecą. Jeżeli którykolwiek z nich świeci, należy nacisnąć klawisz Num Lk (lub Num Lock) bądź klawisz Caps Lock,
aby wyłączyć wskaźnik przed wprowadzeniem hasła.
n 180 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się?
❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy dostępne są poprawki lub aktualizacje do pobrania.
❑ Upewnij się, że zainstalowany jest najnowszy sterownik karty graficznej.
❑ W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku
producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej.
Co zrobić, jeśli nie pamiętam hasła startowego?
Jeśli zapomniałeś hasła do BIOS-u, skontaktuj się z VAIO-Link, aby je zresetować. Za tę usługę pobrana zostanie opłata.
Jak można zmienić kolejność urządzeń rozruchowych?
Do zmiany kolejności urządzeń rozruchowych możesz wykorzystać jedną z funkcji BIOS. Wykonaj następujące czynności:
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie i naciśnij
klawisz F2 kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać napęd, którego kolejność rozruchową chcesz zmienić.
5
Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność rozruchową urządzeń.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
n 181 N
Rozwiązywanie problemów
Dlaczego ekran się nie wyłącza po upływie czasu automatycznego wyłączenia?
Wygaszacz ekranu Oryginalny wygaszacz ekranu VAIO powoduje dezaktywację ustawień czasowych, które można
ustawić przy użyciu opcji zasilania systemu Windows w celu wyłączenia ekranu po określonym czasie.
Wybierz wygaszacz ekranu inny niż Oryginalny wygaszacz ekranu VAIO.
Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera ze stacji dyskietek USB podłączonej do
komputera?
Aby uruchomić komputer ze stacji dyskietek USB, należy zmienić ustawienie urządzeń startowych.
Włącz komputer i naciśnij przycisk F11 po ukazaniu się logo VAIO.
n 182 N
Rozwiązywanie problemów
Jak zmniejszyć wielkość partycji odzyskiwania?
Wbudowane urządzenie magazynujące* zawiera partycję odzyskiwania, na której są przechowywane dane do odzyskiwania
systemu. Aby zmniejszyć wielkość partycji odzyskiwania, należy wykonać poniższe czynności:
*
1
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
Włóż dysk odzyskiwania do napędu optycznego, kiedy komputer jest włączony, wyłącz komputer, a następnie włącz go
ponownie.
!
Użyj dysku odzyskiwania utworzonego przy dostawie komputera.
2
Z rozwijanej listy wybierz układ klawiatury i kliknij Dalej.
3
Wybierz używany system operacyjny i kliknij Dalej.
4
Kliknij VAIO Recovery Center.
5
Kliknij Restore Complete System oraz Start.
6
Wybierz Skip i kliknij przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlony monit o dokonanie wyboru zachowania lub nie zachowania zawartości dodanej VAIO.
7
Wybierz Nie i kliknij przycisk Dalej.
8
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Powyższa procedura obejmuje przywracanie systemu. Należy pamiętać, że wszystkie aplikacje i dane, które dodano na urządzeniu
magazynującym przed zmniejszeniem objętości partycji odzyskiwania zostaną utracone.
Po usunięciu partycji odzyskiwania będzie potrzebny dysk odzyskiwania, aby potem przywrócić system.
n 183 N
Rozwiązywanie problemów
Jak sprawdzić wielkość partycji odzyskiwania?
Wbudowane urządzenie magazynujące* zawiera partycję odzyskiwania, na której są przechowywane dane do odzyskiwania
systemu. Aby sprawdzić wielkość partycji odzyskiwania, należy wykonać poniższe czynności:
*
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
1
Kliknij Start, kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer i wybierz Zarządzaj.
2
Kliknij Zarządzanie dyskami w polu Magazyn panelu z lewej strony.
W wierszu Dysk 0 na środkowym panelu jest wyświetlana wielkość partycji odzyskiwania oraz całkowita wielkość dysku C.
n 184 N
Rozwiązywanie problemów
Zabezpieczenia systemu
Jak można ochronić komputer przed zagrożeniami, takimi jak wirusy?
W komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia
komputera przed takimi zagrożeniami jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie najnowszych aktualizacji systemu
Windows.
Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności:
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby pobrać aktualizacje.
1
Połącz się z Internetem.
2
Kliknij dwukrotnie ikonę Alerty zabezpieczeń systemu Windows na pasku zadań.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub
aktualizację w oparciu o harmonogram.
Jak zaktualizować oprogramowanie antywirusowe?
Program McAfee Internet Security Suite można aktualizować do bieżącej wersji przy użyciu aktualizacji przygotowanych
przez firmę McAfee, Inc.
Aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, należy wykonać następujące czynności:
1
Kliknij Start, Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter.
2
Kliknij przycisk znajdujący się w lewym, górnym narożniku okna, aby dokonać aktualizacji oprogramowania.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać aktualizacje.
Więcej informacji zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania.
n 185 N
Rozwiązywanie problemów
Akumulator
Jak sprawdzić stan ładowania akumulatora?
Zapoznaj się z tematem Ładowanie akumulatora (strona 28).
Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego?
Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego, nawet jeśli zainstalowany jest
akumulator.
Kiedy należy doładować akumulator?
❑ Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%.
❑ Gdy miga zarówno wskaźnik ładowania, jak i zasilania.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres.
Kiedy należy wymienić akumulator?
Jeśli akumulator szybko rozładowuje się po pełnym naładowaniu, to może zbliżać się koniec okresu użytkowania i należy
go wymienić.
Aby sprawdzić poziom zużycia akumulatora, zapoznaj się z tematem Jak sprawdzić poziom zużycia akumulatora (strona 30).
n 186 N
Rozwiązywanie problemów
Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie?
Nie, akumulator rozgrzewa się, jeśli komputer jest z niego zasilany.
Czy komputer może przejść w tryb hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora
Komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne
powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu
w tryb hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Zobacz Używanie trybu hibernacji (strona 148), aby dowiedzieć
się, jak ręcznie uaktywnić tryb hibernacji.
n 187 N
Rozwiązywanie problemów
Wbudowana kamera MOTION EYE
Dlaczego w oknie podglądu nie widać obrazu lub obraz jest niskiej jakości?
❑ Wbudowana kamera MOTION EYE nie może być współużytkowana przez aplikacje. Jeśli inna aplikacja korzysta
z kamery, należy zakończyć pracę tej aplikacji przed użyciem wbudowanej kamery MOTION EYE.
❑ Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca dla wyświetlania obrazów z wbudowanej kamery MOTION EYE.
Pomóc może zmniejszenie rozdzielczości lub liczby kolorów wyświetlanych na ekranie ciekłokrystalicznym.
❑ Podczas oglądania szybko poruszających się obiektów w oknie podglądu mogą być widoczne zakłócenia, takie jak
poziome pasy. Jest to normalne i nie oznacza awarii.
❑ Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie.
Dlaczego zarejestrowane obrazy są niskiej jakości?
❑ Obrazy zarejestrowane w świetle fluoroscencyjnym mogą zawierać refleksy światła.
❑ W ciemnych fragmentach przechwyconych obrazów mogą występować zakłócenia.
❑ Jeśli pokrywka obiektywu jest zabrudzona, nie będzie można wykonać ostrych zdjęć. Należy oczyścić pokrywkę.
Patrz temat: Obchodzenie się z wbudowaną kamerą MOTION EYE (strona 166).
Dlaczego w przechwyconych filmach występują przerwy w obrazie lub dźwięku?
❑ Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować pomijanie klatek. Więcej informacji zawiera plik pomocy
dołączony do aplikacji.
❑ Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których
aktualnie nie korzystasz.
❑ Może być aktywna funkcja oszczędzania energii w komputerze. Sprawdź poziom wydajności procesora.
n 188 N
Rozwiązywanie problemów
Dlaczego występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, jeśli komputer jest zasilany
z akumulatora?
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do źródła zasilania sieciowego.
Dlaczego obrazy zarejestrowane wbudowaną kamerą MOTION EYE migają?
Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy fluoroscencyjnej, ze względu na niezgodność częstotliwości
między lampą a migawką.
Aby zmniejszyć migotanie, skieruj kamerę w inną stronę lub zmniejsz jasność obrazów z kamery. W niektórych aplikacjach
można ustawić odpowiednie wartości dla jednej z właściwości kamery (np. Light Source, Flicker itp.), aby wyeliminować
migotanie obrazu.
Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery MOTION EYE zostaje przerwany na kilka
sekund?
Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli:
❑ Naciśnięta zostanie kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn.
❑ Obciążenie procesora zostanie zwiększone.
Jest to normalne i nie oznacza awarii.
n 189 N
Rozwiązywanie problemów
Dlaczego nie można używać wbudowanej kamery MOTION EYE?
❑ Wbudowana kamera MOTION EYE nie może być współużytkowana przez aplikacje. Jeśli inna aplikacja korzysta
z kamery, należy zakończyć pracę tej aplikacji przed użyciem wbudowanej kamery MOTION EYE.
❑ Jeśli problemu nie udaje się usunąć, należy ponownie zainstalować sterownik kamery. Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie Menedżer urządzeń.
2
Kliknij dwukrotnie Urządzenia do obrazowania.
3
Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę odpowiadającą kamerze, a następnie kliknij Aktualizuj oprogramowanie
sterownika.
Co należy zrobić, jeśli komputer będzie działać niestabilnie po przejściu w tryb oszczędzania
energii podczas korzystania z kamery MOTION EYE?
❑ Nie włączaj trybu wstrzymania ani hibernacji, jeśli używasz wbudowanej kamery MOTION EYE.
❑ Jeśli komputer automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania lub hibernacji, zmień odpowiednie ustawienia
oszczędzania energii. Zmienianie ustawień opisano w temacie Używanie trybów oszczędzania energii (strona 145).
n 190 N
Rozwiązywanie problemów
Sieć
Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępu lokalnej sieci
bezprzewodowej?
❑ Możliwości połączenia zależne są od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od
przeszkód lub bliżej punktu dostępu.
❑ Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że punkt dostępu jest włączony.
❑ Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
3
Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że wybrany został punkt dostępu.
❑ Upewnij się, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu w bieżącym planie zasilania.
3
Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
4
Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
5
Kliknij dwukrotnie Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Tryb oszczędzania energii.
6
Wybierz opcję Maksymalna wydajność z rozwijanej listy, zarówno dla ustawień Używa baterii, jak i Podłączony.
n 191 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu?
❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępu. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem
dostępowym.
❑ Upewnij się, że komputer i punkt dostępu są ze sobą połączone.
❑ Przenieś komputer na większą odległość od przeszkód lub bliżej punktu dostępu.
❑ Upewnij się, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany.
❑ Upewnij się, że została wybrana opcja Maksymalna wydajność w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej
okna Opcje zasilania. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Wykonaj
czynności opisane w punkcie Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępu lokalnej
sieci bezprzewodowej? (strona 190), aby zmienić ustawienia.
Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?
❑ Szybkość przesyłania danych przez lokalną sieć bezprzewodową zależy od odległości oraz przeszkód między urządzeniami
i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe oraz zgodność
oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, przenieś komputer z dala od przeszkód lub
bliżej punktu dostępowego.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do lokalnej sieci bezprzewodowej, urządzenie to może być tymczasowo
przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta.
❑ Jeśli punkt dostępu jest zakłócany przez inne punkty dostępu, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można
uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że została wybrana opcja Maksymalna wydajność w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej
okna Opcje zasilania. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Wykonaj
czynności opisane w punkcie Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępu lokalnej
sieci bezprzewodowej? (strona 190), aby zmienić ustawienia.
n 192 N
Rozwiązywanie problemów
Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych?
❑ Jeśli komputer jest podłączony do punktu dostępowego, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu
dużych plików lub jeśli komputer znajduje się w pobliżu źródła mikrofal bądź telefonu bezprzewodowego.
❑ Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo.
❑ Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że została wybrana opcja Maksymalna wydajność w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej
okna Opcje zasilania. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Wykonaj
czynności opisane w punkcie Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępu lokalnej
sieci bezprzewodowej? (strona 190), aby zmienić ustawienia.
Czym są kanały?
❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje podzielone pasma częstotliwości, zwane kanałami. W punktach
dostępowych bezprzewodowej sieci lokalnej wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione inne
kanały, niż w przypadku urządzeń Sony.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci lokalnej, poszukaj informacji na temat łączności zawartych
w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania?
Dwa komputery wyposażone w funkcję bezprzewodowej sieci LAN mogą utracić połączenie równorzędne (peer-to-peer),
jeśli zmieniony zostanie klucz szyfrowania . Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz
na obu komputerach.
n 193 N
Rozwiązywanie problemów
Jak wyświetlić okno VAIO Smart Network?
Aby wyświetlić okno VAIO Smart Network na pulpicie, wykonaj poniższe czynności:
1
Kliknij Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Kliknij Network Connections oraz VAIO Smart Network.
3
Kliknij Advanced w prawym panelu.
✍
Informacje o aplikacji VAIO Smart Network znajdują się w pliku pomocy dołączonym do tego oprogramowania.
n 194 N
Rozwiązywanie problemów
Technologia Bluetooth
Co należy zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie wykrywają komputera?
❑ Upewnij się, że w obu urządzeniach włączona jest funkcja Bluetooth.
❑ Jeśli wskaźnik WIRELESS nie świeci, należy włączyć przełącznik WIRELESS.
❑ Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji Bluetooth. Należy najpierw przywrócić
normalny tryb pracy komputera, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS.
❑ Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth działa najlepiej,
jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie.
Dlaczego komputer nie może wykryć innych urządzeń Bluetooth?
Jeśli podłączone urządzenie jest również podłączone do innych urządzeń, może ono nie pojawić się w oknie Urządzenia
Bluetooth, albo może nie być możliwa komunikacja z tym urządzeniem.
Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być
nawiązana komunikacja?
❑ Sprawdź, czy włączona jest funkcja Bluetooth w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Dodatkowe informacje
można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia.
❑ Jeśli urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth,
jego wyszukanie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe.
❑ Aby umożliwić komunikację innych urządzeń Bluetooth z komputerem, należy wykonać poniższe czynności:
1
Kliknij Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, Urządzenia Bluetooth oraz Ustawienia Bluetooth.
2
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.
n 195 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie mogą połączyć się z komputerem?
❑ Upewnij się, czy inne urządzenia są uwierzytelnione.
❑ Aby umożliwić komunikację innych urządzeń Bluetooth z komputerem, należy wykonać poniższe czynności:
1
Kliknij Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, Urządzenia Bluetooth oraz Ustawienia Bluetooth.
2
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.
❑ Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód
umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania.
Przybliż do siebie komputer i urządzenie Bluetooth.
❑ Jeśli urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth,
jego wyszukanie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe.
❑ Sprawdź, czy włączona jest funkcja Bluetooth w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Dodatkowe informacje
można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia.
n 196 N
Rozwiązywanie problemów
Dlaczego połączenie Bluetooth działa powoli?
❑ Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi,
warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer
i urządzenie Bluetooth.
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz wykorzystywane przez technologię Bluetooth i sieci bezprzewodowe jest też używane przez
inne urządzenia. W urządzeniach Bluetooth wbudowana jest technologia zmniejszająca zakłócenia powodowane przez
inne urządzenia korzystające z tego samego pasma, ale ich działanie może powodować zmniejszenie szybkości
przesyłu informacji oraz zasięgu komunikacji. Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia mogą też spowodować
całkowite przerwanie połączenia.
❑ Możliwości połączenia zależne są od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od
przeszkód lub bliżej urządzenia, z którym jest połączony.
❑ Zlokalizuj i usuń przeszkody między komputerem a urządzeniem, z którym jest on połączony.
❑ Należy zauważyć, że przy przesyłaniu dużych plików może czasem dojść do ich uszkodzenia spowodowane ograniczeniami
standardu Bluetooth oraz zakłóceniami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu.
Co należy zrobić, jeśli komputer działa niestabilnie podczas używania urządzenia audio
Bluetooth?
Komputer może zacząć działać niestabilnie, jeśli urządzenie wyjściowe dźwięku zostało zmienione na urządzenie audio
Bluetooth podczas pracy oprogramowania do odtwarzania audio lub wideo.
Kiedy słuchasz odtwarzanego dźwięku z urządzenia audio Bluetooth, najpierw przyłącz urządzenie audio Bluetooth do
komputera, a następnie uruchom oprogramowanie do odtwarzania audio lub wideo.
Szczegółowe informacje o przyłączaniu urządzenia audio Bluetooth można znaleźć w pliku pomocy.
n 197 N
Rozwiązywanie problemów
Dlaczego nie mogę korzystać z usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie
Bluetooth?
Połączenie jest możliwe tylko w przypadku usług obsługiwanych przez komputer wyposażony w funkcję Bluetooth. Aby
uzyskać więcej szczegółów, szukaj informacji o funkcji Bluetooth korzystając z Pomocy i obsługi technicznej systemu
Windows. Aby przejść do Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, kliknij Start oraz Pomoc i obsługa
techniczna.
Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth na pokładzie
samolotu?
Komputer wyposażony w funkcję Bluetooth korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych miejscach,
na przykład w szpitalach, czy na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia używania urządzeń Bluetooth, aby
uniknąć zakłóceń radiowych. Należy skonsultować się z personelem w danym obiekcie, czy korzystanie z funkcji Bluetooth
w komputerze jest dozwolone.
Dlaczego nie można korzystać z funkcji Bluetooth po zalogowaniu się do komputera
z użyciem standardowego konta użytkownika (bez praw administratora)?
Funkcja Bluetooth może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy zalogować
się do komputera jako użytkownik z prawami administratora.
Dlaczego nie można połączyć się z urządzeniem Bluetooth za pośrednictwem sieci
osobistej (PAN)?
Jeśli urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nie obsługuje połączenia Bluetooth w trybie użytkownika sieci
PAN (PANU), wtedy nie można nawiązać z nim połączenia poprzez sieć PAN.
n 198 N
Rozwiązywanie problemów
Dlaczego nie można korzystać z urządzeń Bluetooth po zmianie użytkownika?
Jeśli zmienisz użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia Bluetooth nie będą działać. Należy wylogować się
przed zmianą użytkownika. Aby wylogować się z systemu, należy kliknąć opcję Start, następnie strzałkę obok przycisku
Zablokuj i opcję Wyloguj.
Dlaczego nie mogę wymieniać wizytówek z telefonami komórkowymi?
Funkcja wymieniania wizytówek nie jest obsługiwana.
n 199 N
Rozwiązywanie problemów
Dyski optyczne
Dlaczego komputer zawiesza się przy próbie odczytania dysku?
Komputer próbuje odczytać , który może być zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj następujące czynności:
1
Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij
strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie.
2
Wyjmij dysk z napędu optycznego.
3
Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli zachodzi potrzeba oczyszczenia dysku, instrukcje zawiera
temat Obchodzenie się z dyskami (strona 168).
Co należy zrobić, jeśli tacka napędu się nie wysuwa?
❑ Upewnij się, że komputer jest włączony.
❑ Jeżeli zasilanie napędu optycznego zostało wyłączone w programie VAIO Power Management, zastępczy przycisk
wysuwania dysku w napędzie optycznym nie będzie działał. Użyj przycisku wysuwania napędu, który jest umieszczony
na przedniej krawędzi komputera z prawej strony. Należy pamiętać, że na wysunięcie tacki dysku trzeba poczekać
chwilę, jeśli napęd optyczny nie jest zasilany.
❑ Jeśli przycisk wysuwania napędu nie działa, kliknij Start i Komputer, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
napędu dysków optycznych i wybierz Wysuń.
❑ Jeśli żadna z opisanych powyżej opcji nie działa, wsuń cienki, prosty przedmiot (na przykład wyprostowany spinacz)
w otwór wysuwania ręcznego obok zastępczego przycisku wysuwania dysku.
❑ Spróbuj uruchomić komputer ponownie.
n 200 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli nie można prawidłowo odtworzyć dysku w komputerze?
❑ Upewnij się, że dysk został włożony do napędu etykietą do góry.
❑ Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie programy (zgodnie z instrukcją producenta dysku).
❑ Odtwarzanie dysków Blu-ray Disc na przyłączonym wyświetlaczu zewnętrznym może być przerywane, zależnie od typu
lub częstotliwości próbkowania wideo. Rozwiązaniem tego problemu może być zmniejszenie rozdzielczości ekranu
wyświetlacza. Aby zmienić rozdzielczość ekranu, należy wykonać czynności opisane w punkcie Dlaczego na wyświetlaczu
komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 205).
❑ Jeśli dysk jest zabrudzony lub uszkodzony, komputer przestanie reagować na działania użytkownika. Wykonaj następujące
czynności:
1
Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a następnie
kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie.
2
Wyjmij dysk z napędu optycznego.
3
Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli zachodzi potrzeba oczyszczenia dysku, instrukcje
zawiera temat Obchodzenie się z dyskami (strona 168).
❑ Jeśli dysk jest odtwarzany i nie słychać dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności:
❑ Głośność może być wyłączona przy użyciu przycisku wyciszania. Wciśnij ten przycisk jeszcze raz.
❑ Głośność mogła zostać zminimalizowana przy użyciu przycisku zmniejszania głośności. Naciśnij kilka razy przycisk
zwiększania głośności lub przytrzymaj ten przycisk wciśnięty, w celu zwiększenia głośności do poziomu słyszalnego.
❑ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań, a następnie kliknij Otwórz mikser głośności
w celu sprawdzenia ustawień.
❑ Sprawdź ustawienia głośności w mikserze audio.
❑ Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników, sprawdź ustawienie głośności w głośnikach oraz połączenie między
komputerem a głośnikami.
n 201 N
Rozwiązywanie problemów
❑ Upewnij się, czy zainstalowany został odpowiedni sterownik. Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij System i konserwacja.
3
Kliknij System.
4
Kliknij opcję Menedżer urządzeń w lewym okienku.
Wyświetlone zostanie okno Menedżer urządzeń zawierające listę urządzeń sprzętowych w komputerze.
Jeśli obok nazwy urządzenia widoczny jest znak „X” lub wykrzyknik, może być konieczne włączenie urządzenia lub
ponowna instalacja sterowników.
5
Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia optycznego, aby wyświetlić listę napędów optycznych w komputerze.
6
Kliknij dwukrotnie wybrany napęd.
Można sprawdzić, jaki sterownik jest zainstalowany, przechodząc do karty Sterownik i klikając przycisk Szczegóły
sterownika.
7
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.
❑ Upewnij się, że na dysku nie ma naklejki. Naklejki mogą odkleić się, gdy dysk znajduje się w napędzie optycznym,
co może spowodować awarię napędu lub nieprawidłowe działanie.
❑ Jeśli wyświetlone zostanie ostrzeżenie o kodzie regionu, odtworzenie dysku może być niemożliwe. Sprawdź informacje
na opakowaniu dysku, aby upewnić się czy kod regionu jest zgodny z napędem.
❑ Jeśli skropliła się wilgoć, nie używaj komputera przez przynajmniej przez godzinę. Skroplona para wodna może spowodować
awarię komputera.
❑ Upewnij się, że komputer jest zasilany z sieci i spróbuj ponownie odtworzyć dysk.
n 202 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli nie można odtworzyć nośnika Blu-ray Disc?
!
To pytanie dotyczy tylko wybranych modeli. Należy zapoznać się ze specyfikacjami online, aby sprawdzić typ zainstalowanego
napędu dysku optycznego, a następnie z tematem Odczytywanie dysków optycznych i zapisywanie na nich danych (strona 42),
aby uzyskać informacje o obsługiwanych nośnikach.
Możliwe, że w danym komputerze nie można odtwarzać niektórych materiałów zapisanych na dysku Blu-ray Disc. Aby
odtworzyć te materiały, należy pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje aplikacji WinDVD BD przy użyciu narzędzia
VAIO Update.
Aby pobrać i zainstalować aktualizacje na komputerze, musi on być podłączony do Internetu. Aby dowiedzieć się,
jak połączyć komputer z Internetem, zapoznaj się z tematem Korzystanie z Internetu (strona 63).
Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku CD?
❑ Upewnij się, że nie jest uruchamiana żadna aplikacja (ani ręcznie, ani automatycznie), nawet wygaszacz ekranu.
❑ Nie używaj klawiatury.
❑ Jeśli korzystasz z dysku CD-R/RW z naklejką, wymień go na dysk bez naklejki. Używanie dysków z naklejkami może
powodować błędy zapisu lub uszkodzenie napędu.
Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku DVD?
❑ Upewnij się, że używasz odpowiedniego dysku DVD z możliwością nagrywania.
❑ Sprawdź, czy format dysku DVD jest zgodny z napędem optycznym. Należy zauważyć, że niektóre dyski DVD nie są
obsługiwane przez dany napęd.
n 203 N
Rozwiązywanie problemów
Dlaczego nie można zapisać danych na dysku Blu-ray?
!
To pytanie dotyczy tylko wybranych modeli. Należy zapoznać się ze specyfikacjami online, aby sprawdzić typ zainstalowanego
napędu dysku optycznego, a następnie z tematem Odczytywanie dysków optycznych i zapisywanie na nich danych (strona 42),
aby uzyskać informacje o obsługiwanych nośnikach.
❑ Sprawdź, czy Twój napęd dysków optycznych obsługuje funkcję zapisu na dyskach Blu-ray. Napęd DVD±RW/±R DL/RAM
tego nie obsługuje.
❑ Nośniki nie umożliwiają ponownego zapisu BD-R. Nie można dodać, ani usunąć danych z dysku BD-R.
Co należy zrobić, jeśli nie można używać napędu optycznego po odłączeniu Urządzenia
pamięci masowej USB w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu?
Napęd optyczny zostanie wyłączony po odłączeniu Urządzenia pamięci masowej USB w oknie Bezpieczne usuwanie
sprzętu. Aby ponownie włączyć napęd optyczny, wykonaj poniższe czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu optycznego i wybierz opcję wyłączenia zasilania napędu optycznego.
2
Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy ikonę napędu optycznego i wybierz opcję włączenia zasilania napędu
optycznego.
n 204 N
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlacz
Dlaczego wyświetlacz komputera wygasza się?
❑ Jeżeli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania
lub przeszedł do trybu oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu
ciekłokrystalicznego, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w punkcie Używanie trybów oszczędzania energii (strona 145).
❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci.
❑ Jeśli komputer korzysta z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Korzystanie z akumulatora (strona 25).
❑ Jeśli sygnał wyjściowy wyświetlacza jest skierowany na wyświetlacz zewnętrzny, naciśnij klawisze Fn+F7. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 34).
Co należy zrobić, jeśli żaden obraz nie pojawia się na ekranie telewizora lub wyświetlaczu
zewnętrznym podłączonym do portu HDMI?
❑ Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego z HDCP. Materiały chronione prawami autorskimi nie są wyświetlane
na wyświetlaczach, które nie są zgodne z HDCP. Więcej informacji zawiera temat Podłączanie wyświetlacza
komputerowego (strona 94).
❑ Do gniazda monitora w komputerze może być podłączony inny wyświetlacz zewnętrzny. Naciśnij klawisze Fn+F7, aby
zmienić wyjście sygnału wyświetlacza. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Kombinacje i funkcje
dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 34).
n 205 N
Rozwiązywanie problemów
Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo?
❑ Jeśli wyjściowy sygnał wyświetlacza został skierowany na wyświetlacz zewnętrzny, który jest odłączony, nie można
wyświetlać wideo na ekranie komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby
był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Zobacz temat Wybór
trybu ekranowego (strona 102). Możesz też nacisnąć kombinację klawiszy Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia
sygnału wideo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem
klawisza Fn (strona 34).
❑ Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku
zmniejsz rozdzielczość wyświetlacza ciekłokrystalicznego.
Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz Personalizuj.
2
Kliknij opcję Ustawienia ekranu.
3
Przesuń suwak w polu Rozdzielczość w lewą stronę, aby zmniejszyć rozdzielczość ekranu lub w prawą stronę,
aby ją zwiększyć.
✍
Możesz sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie
Personalizuj, a następnie kliknij Ustawienia ekranu, Ustawienia zaawansowane i wybierz kartę Karta . Wyświetlana wartość
może być inna niż rzeczywistej ilości pamięci w komputerze.
Co należy zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny?
❑ Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera.
❑ Zablokowanie czujnika oświetlenia otoczenia powoduje wygaszenie ekranu. Należy upewnić się, że czujnik nie jest
zablokowany.
n 206 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli jasność wyświetlacza ciekłokrystalicznego się zmieni?
❑ Ustawienie jasności wyświetlacza krystalicznego regulowane przy użyciu klawiszy Fn+F5/F6 jest tymczasowe i może
być przywrócone do stanu pierwotnego, jeśli komputer zostanie przełączony do trybu normalnego z trybu wstrzymania
lub hibernacji. Aby zapisać własne ustawienia jasności, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu w bieżącym planie zasilania.
3
Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
4
Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
5
Kliknij dwukrotnie opcję Ekran.
6
Dostosuj ustawienia jasności wyświetlacza ciekłokrystalicznego w polu umożliwiającym ustawienie jasności.
❑ Funkcja Automatic Brightness Settings nie działa podczas procesu konfiguracji i przywracania. Jasność wyświetlacza
ciekłokrystalicznego może zmieniać się bez względu na intensywność oświetlenia otoczenia.
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje bez obrazu?
Jeśli nie możesz zmienić wyjścia sygnału wideo przy użyciu kombinacji klawiszy Fn+F7, musisz zmienić ustawienia monitora
zewnętrznego w aplikacji VAIO Control Center. Aby zmienić ustawienia, uruchom aplikację VAIO Control Center, wybierz
element sterowania monitorem zewnętrznym, a następnie zaznacz pole wyboru do zmiany opcji wykrywania monitora
zewnętrznego. Następnie użyj klawiszy Fn+F7, aby zmienić wyjście sygnału wyświetlacza.
n 207 N
Rozwiązywanie problemów
Jak uruchomić środowisko Windows Aero?
!
To pytanie dotyczy tylko wybranych modeli.
Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Dostosuj kolory w oknie Wygląd i personalizacja.
3
Kliknij Otwórz właściwości wyglądu klasycznego, aby uzyskać więcej opcji kolorów.
4
Wybierz opcję Windows Aero spośród opcji Schemat kolorów na karcie Wygląd.
5
Kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, zobacz Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows.
n 208 N
Rozwiązywanie problemów
Drukowanie
Co należy zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu?
❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel jest prawidłowo podłączony do gniazd w drukarce i komputerze.
❑ Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze.
❑ Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać
z podręczników dostarczonych wraz z drukarką.
❑ Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu w tryb oszczędzania
energii (wstrzymania lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie.
❑ Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić drukowanie.
Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij Drukarka w sekcji Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości.
4
Kliknij kartę Porty.
5
Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola.
6
Kliknij przycisk OK.
Powoduje wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu
i zdalny panel.
Gdy drukarka jest przyłączona do opcjonalnej stacji dokującej, sprawdź, czy stacja dokująca jest przyłączona do źródła
zasilania sieciowego.
n 209 N
Rozwiązywanie problemów
Mikrofon
Co należy zrobić, jeśli mikrofon nie działa?
❑ Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się że jest on włączony i prawidłowo podłączony do gniazda mikrofonu
w komputerze.
❑ Urządzenie wejściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe
dźwięku, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe dźwięku i kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Jak uniknąć sprzężeń?
Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika .
Aby uniknąć tego problemu:
❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku.
❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.
n 210 N
Rozwiązywanie problemów
Mysz
Co należy zrobić, jeśli komputer nie rozpoznaje myszy?
❑ Upewnij się, że mysz jest prawidłowo podłączona do gniazda.
❑ Uruchom komputer ponownie z podłączoną myszą.
Co należy zrobić, jeśli wskaźnik nie porusza się przy korzystaniu z myszy?
❑ Upewnij się, że podłączona jest tylko jedna mysz.
❑ Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
❑ Jeżeli klawisze Alt+F4 nie działają, naciśnij klawisz Windows jeden raz, a następnie kilka razy klawisz ,, wybierz
Uruchom ponownie przy użyciu klawisza M lub m, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić ponownie
komputer.
❑ Jeżeli ponowne uruchomienie komputera nie nastąpi, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, wybierz strzałkę obok przycisku
Zamknij posługując się klawiszami m i ,, a następnie opcję Uruchom ponownie przy użyciu klawisza M lub m i naciśnij
klawisz Enter, aby uruchomić ponownie komputer.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
n 211 N
Rozwiązywanie problemów
Głośniki
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzne głośniki nie działają?
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone, a głośność jest na tyle duża, aby usłyszeć dźwięk.
❑ Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
❑ Jeśli głośniki mają przycisk wyciszenia, upewnij się, że nie jest on włączony.
❑ Głośność może być wyłączona przy użyciu przycisku wyciszania. Wciśnij ten przycisk jeszcze raz.
❑ Głośność mogła zostać zminimalizowana przy użyciu przycisku zmniejszania głośności. Naciśnij kilka razy przycisk
zwiększania głośności lub przytrzymaj ten przycisk wciśnięty, w celu zwiększenia głośności do poziomu słyszalnego.
❑ Jeśli głośniki wymagają zasilania zewnętrznego, upewnij się, że są podłączone do źródła zasilania. Więcej informacji
można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z głośnikami.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku,
zapoznaj się z tematem Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 217).
n 212 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Głośność może być wyłączona przy użyciu przycisku wyciszania. Wciśnij ten przycisk jeszcze raz.
❑ Głośność mogła zostać zminimalizowana przy użyciu przycisku zmniejszania głośności. Naciśnij kilka razy przycisk
zwiększania głośności lub przytrzymaj ten przycisk wciśnięty, w celu zwiększenia głośności do poziomu słyszalnego.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku,
zapoznaj się z tematem Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 217).
n 213 N
Rozwiązywanie problemów
Tabliczka dotykowa
Co należy zrobić, jeśli tabliczka dotykowa nie działa?
❑ Tabliczka mogła zostać wyłączona przed podłączeniem myszy do komputera. Zobacz temat Używanie tabliczki
dotykowej (strona 35).
❑ Upewnij się, że do komputera nie jest podłączona mysz.
❑ Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno
aplikacji.
❑ Jeżeli klawisze Alt+F4 nie działają, naciśnij klawisz Windows jeden raz, a następnie kilka razy klawisz ,, wybierz
Uruchom ponownie przy użyciu klawisza M lub m, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić ponownie
komputer.
❑ Jeżeli ponowne uruchomienie komputera nie nastąpi, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, wybierz strzałkę obok przycisku
Zamknij posługując się klawiszami m i ,, a następnie opcję Uruchom ponownie przy użyciu klawisza M lub m i naciśnij
klawisz Enter, aby uruchomić ponownie komputer.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
n 214 N
Rozwiązywanie problemów
Klawiatura
Co należy zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa?
Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury
przy konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy.
Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno opcje Zegar, język i region i Opcje regionalne i językowe.
3
Zmień odpowiednio ustawienia.
Co należy zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury?
Jeśli nie można wprowadzić znaków U, I, O, P, J, K, L, M itp., mógł zostać przypadkowo naciśnięty klawisz Num Lk.
Sprawdź, czy lampka wskaźnikowa Num lock nie świeci. Jeśli wskaźnik Num lock świeci, naciśnij klawisz Num Lk,
aby wyłączyć tę funkcję przed wprowadzeniem wspomnianych znaków.
n 215 N
Rozwiązywanie problemów
Dyskietki
Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona Bezpieczne
usuwanie sprzętu?
Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB.
Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie
widoczna, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek.
2
Poczekaj, aż zgaśnie lampka wskaźnikowa w napędzie dyskietek.
3
Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek z interfejsem USB od komputera.
4
Przyłącz ponownie stację dyskietek wsuwając wtyczkę kabla USB do gniazda USB.
5
Uruchom komputer ponownie, klikając Start, następnie strzałkę obok przycisku Zablokuj i polecenie Uruchom ponownie.
Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce?
❑ Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji.
❑ Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona
przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę.
n 216 N
Rozwiązywanie problemów
Audio/wideo
Co należy zrobić, jeśli nie można korzystać z cyfrowego kamkordera wideo?
Jeśli pojawi się komunikat informujący, że urządzenie i.LINK jest odłączone lub wyłączone, przyczyną może być niewłaściwe
przyłączenie kabla i.LINK do gniazda komputera lub kamery wideo. Odłącz kabel i przyłącz go ponownie. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w punkcie Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 110).
✍
i.LINK jest znakiem towarowym Sony Corporation używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394.
Procedura nawiązywania połączenia i.LINK może być różna w zależności od oprogramowania, systemu operacyjnego i urządzenia
i.LINK. Nie wszystkie produkty wyposażone w łącze i.LINK mogą się ze sobą komunikować. Więcej informacji na temat warunków
pracy i sposobu podłączenia urządzenia i.LINK można znaleźć w podręcznikach dołączonych do urządzenia. Przed podłączeniem
do systemu urządzeń peryferyjnych i.LINK, takich jak stacja CD-RW lub dysk twardy, sprawdź zgodność z systemem operacyjnym
i wymagane warunki pracy.
Jak wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows?
Aby wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Dźwięk usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwórz dźwięk Windows — Autostart.
5
Kliknij przycisk OK.
n 217 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli nie można korzystać z urządzenia i.LINK?
Jeśli komputer komunikuje, że urządzenie i.LINK jest chyba odłączone lub wyłączone, przyczyną może być niewłaściwe
przyłączenie kabla i.LINK do gniazda komputera lub kamkordera. Odłącz kabel i przyłącz go ponownie. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w punkcie Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 110).
✍
i.LINK jest znakiem towarowym Sony używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394. Procedura
nawiązywania połączenia i.LINK może być różna w zależności od oprogramowania, systemu operacyjnego i urządzenia i.LINK.
Nie wszystkie produkty wyposażone w łącze i.LINK mogą się ze sobą komunikować. Więcej informacji na temat warunków pracy
i sposobu podłączenia urządzenia i.LINK można znaleźć w podręcznikach dołączonych do urządzenia. Przed podłączeniem do
systemu urządzeń peryferyjnych i.LINK, takich jak stacja CD-RW lub dysk twardy, sprawdź zgodność z systemem operacyjnym
i wymagane warunki pracy.
Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?
Jeżeli dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda HDMI nie jest słyszalny, konieczna jest zmiana urządzenia wyjściowego
dźwięku.
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
n 218 N
Rozwiązywanie problemów
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do portu HDMI?
❑ Po podłączeniu urządzenia do portu HDMI, aby usłyszeć dźwięk z tego urządzenia, konieczna jest zmiana urządzenia
wyjściowego dźwięku, Szczegółowy opis procedury zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?
(strona 217).
❑ Jeżeli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego dźwięku, wykonaj poniższe czynności:
1
Wykonać czynności od 1 do 4 w punkcie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 217).
2
Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę HDMI i kliknij przycisk Właściwości.
3
Kliknij kartę Zaawansowane.
4
Wybierz częstotliwość próbkowania oraz głębię bitową (na przykład 48 000 Hz, 16 bitów), jakie są obsługiwane przez
to urządzenie.
5
Kliknij przycisk OK.
n 219 N
Rozwiązywanie problemów
Jak odtwarzać dźwięk Dolby Digital lub DTS przy użyciu urządzenia zgodnego ze
standardem HDMI?
Aby odtwarzać dźwięk Dolby Digital lub DTS z dysku, przy użyciu urządzenia zgodnego ze standardem HDMI i podłączonego
do komputera, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę HDMI i kliknij przycisk Właściwości.
5
Wybierz kartę Obsługiwane formaty.
6
Kliknąć pola wyboru DTS audio i Dolby Digital, aby je wybrać.
7
Kliknij przycisk OK.
!
Gdy dźwięk w standardzie Dolby Digital lub DTS jest podłączony do urządzenia, które nie obsługuje go, urządzenie nie odtworzy
żadnego dźwięku. W takim przypadku usuń zaznaczenie pól wyboru DTS Audio i Dolby Digital.
n 220 N
Rozwiązywanie problemów
Karta pamięci Memory Stick
Co należy zrobić, jeśli w innych urządzeniach nie można użyć sformatowanej w komputerze
VAIO karty Memory Stick?
Może być konieczne ponowne sformatowanie karty Memory Stick.
Formatowanie karty Memory Stick powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej muzyki. Przed
sformatowaniem karty Memory Stick należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić się, że nośnik nie zawiera
plików, które muszą zostać zachowane.
1
Skopiuj dane z karty Memory Stick na wbudowane urządzenie magazynujące*, aby zachować dane lub obrazy.
2
Sformatuj kartę Memory Stick, wykonując czynności opisane w punkcie Jak sformatować kartę Memory Stick
(strona 56).
*
Zobacz specyfikacje online, aby dowiedzieć się o konfiguracji swego urządzenia magazynującego dane.
Dlaczego nie można zapisać plików muzycznych na karcie Memory Stick?
Muzyka chroniona prawami autorskimi może zostać przeniesiona tylko na kartę Memory Stick z logo MagicGate.
!
Aby użyć nagrań, należy uzyskać pozwolenie od właścicieli praw autorskich.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za pliki muzyczne, których nie można przegrać z dysku CD ani pobrać z innych źródeł.
n 221 N
Rozwiązywanie problemów
Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty
Memory Stick?
Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem Memory Stick.
Dlaczego nie można zapisać danych na karcie Memory Stick?
Niektóre wersje kart Memory Stick mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można uniknąć
przypadkowego skasowania ich lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem jest
wyłączony.
n 222 N
Rozwiązywanie problemów
Urządzenia peryferyjne
Co należy zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB?
❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania (jeśli dotyczy to danego urządzenia).
Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są naładowane.
Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
❑ Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty
przy pierwszym podłączeniu urządzenia.
❑ Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem
urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania.
❑ Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa.
❑ Koncentratory USB mogą uniemożliwiać działanie urządzenia ze względu na nieprawidłową dystrybucję zasilania.
Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.
n 223 N
Rozwiązywanie problemów
Stacja dokująca
Co należy zrobić, jeśli po odłączeniu komputera od stacji dokującej pojawia się komunikat
o błędzie?
❑ Gdy jest używane jakiekolwiek urządzenie wsunięte lub przyłączone do stacji dokującej, nie można odłączyć komputera
od stacji dokującej. Zapisz nie zapisane dane, zakończ aplikacje korzystające z tych urządzeń, a następnie spróbuj
ponownie.
Jeśli powyższe działania nie rozwiązują problemu, zamknij system i wyłącz komputer oraz odłącz go od stacji dokującej.
❑ Gdy energia akumulatora jest na wyczerpaniu, nie można odłączyć komputera od stacji dokującej. Należy naładować
akumulator lub wyłączyć komputer, a następnie spróbować ponownie.
❑ Przed odłączeniem komputera od stacji dokującej, należy przełączyć się na pierwotnie zalogowanego użytkownika.
Odłączenie jej jako inny użytkownik może spowodować nieprawidłowe działanie.
Informacje o przełączaniu użytkowników można znaleźć w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.
n 224 N
Opcje obsługi technicznej
Opcje obsługi technicznej
W tym punkcie można dowiedzieć się, gdzie uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące komputera VAIO.
❑ Informacje na temat obsługi technicznej firmy Sony (strona 225)
❑ e-Support (strona 226)
n 225 N
Opcje obsługi technicznej
Informacje na temat obsługi technicznej firmy Sony
Aby uzyskać odpowiedzi, przejrzyj źródła w kolejności podanej poniżej.
Zobacz temat Dokumentacja (strona 9), gdzie znajdują się informacje na temat drukowanej i elektronicznej dokumentacji
dostarczonej wraz z komputerem, a także na temat innych źródeł.
❑ Skorzystaj z plików pomocy dołączonych do oprogramowania, aby dowiedzieć, się jak go używać.
❑ Użyj funkcji wyszukiwania w aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, naciskając i przytrzymując
klawisz Microsoft Windows, a następnie naciskając klawisz F1.
❑ Witryna VAIO-Link: W witrynie VAIO-Link znajdziesz rozwiązania problemów z komputerem. Przejdź do strony
http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: Ta interaktywna część witryny http://www.vaio-link.com umożliwia kontakt z działem obsługi technicznej
przez Internet. W łatwy sposób można rejestrować swoje pytania techniczne przy użyciu spersonalizowanego konta.
❑ Linie pomocy VAIO-Link: Zanim skontaktujesz się z VAIO-Link przez telefon, spróbuj rozwiązać problem przy użyciu
dokumentacji w formie drukowanej i elektronicznej.
❑ Odwiedź inne witryny firmy Sony:
❑ http://www.club-vaio.com — więcej informacji na temat komputerów VAIO i możliwość dołączenia do rozwijającej
się społeczności VAIO
❑ http://www.sonystyle-europe.com — zakupy online
❑ http://www.sony.net — informacje o innych produktach firmy Sony
✍
Przed skorzystaniem z materiałów online, które zostały opisane w tej sekcji, należy skonfigurować połączenie z Internetem.
n 226 N
Opcje obsługi technicznej
e-Support
Czym jest e-Support?
Jeśli po przeszukaniu podręczników użytkownika i strony internetowej (http://www.vaio-link.com) nie udało się znaleźć
odpowiedzi na pytanie lub problem, należu użyć funkcji e-Support, aby go rozwiązać.
W interaktywnej witrynie e-Support można zadawać dowolne zapytania techniczne dotyczące komputera i uzyskiwać
odpowiedzi od wyspecjalizowanego zespołu pomocy technicznej.
Każdemu zadanemu pytaniu przypisany zostanie unikalny numer, co zapewni sprawną komunikację między użytkownikiem
a zespołem e-Support.
Kto może korzystać z e-Support?
Prawo do nieograniczonego dostępu do portalu VAIO-Link e-Support mają wszyscy zarejestrowani posiadacze
komputerów VAIO.
Jak uzyskać dostęp do portalu e-Support?
W kilka godzin po zarejestrowaniu komputera automatycznie otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do portalu e-Support,
identyfikatorem klienta i podstawowymi informacjami na temat korzystania z portalu.
Wystarczy aktywować konto, klikając łącze otrzymane pocztą elektroniczną.
Po wykonaniu powyższych czynności można utworzyć swój pierwszy przypadek.
Dostęp do portalu e-Support można uzyskać z każdego komputera z aktywnym połączeniem internetowym.
W portalu e-Support dostępny jest pełen plik pomocy, z którego można dowiedzieć się, jak korzystać z usług e-Support.
n 227 N
Opcje obsługi technicznej
W jakim języku można zadawać pytania?
Ponieważ komunikacja z zespołem e-Support jest prowadzona przez portal łączący bezpośrednio z centralną bazą danych,
przyjmowane będą tylko zapytania złożone w językach angielskim, francuskim lub niemieckim.
Czy można zadawać pytania w dowolnym czasie?
Tak, pytania można zadawać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale zespół e-Support może na nie odpowiadać
tylko od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–18.00.
Czy korzystanie z e-Support jest odpłatne?
Nie, jest to usługa bezpłatna, świadczona na rzecz wszystkich zarejestrowanych użytkowników komputerów VAIO.
Jak dowiedzieć się, czy zespół e-Support zajął się pytaniem/problemem?
Gdy tylko zespół e-Support zajmie się pytaniem lub problemem, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z odpowiednią
informacją.
n 228 N
Znaki handlowe
Znaki handlowe
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer, VAIO Update są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
Sony Corporation.
i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „MagicGate Memory Stick”,
„Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO-HG”, „Memory Stick Micro”, „M2”, Memory Stick logo, VAIO oraz logo VAIO
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
Walkman jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ oraz logo Blu-ray Disc są znakami handlowymi Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium i Intel SpeedStep są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft
Office Ready 2007 oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
i.LINK jest znakiem towarowym Sony używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator jest znakiem handlowym Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO i WinDVD BD for VAIO są znakami handlowymi InterVideo, Inc.
ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest
zastrzeżonym znakiem towarowym ArcSoft, Inc.
n 229 N
Znaki handlowe
Znak Bluetooth i logo Bluetooth są własnością Bluetooth SIG Inc. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na
podstawie licencji. Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Słowo EpressCard i logo ExpressCard są własnością PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie
licencji. Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.
Logo SD jest znakiem handlowym.
Logo SDHC jest znakiem handlowym.
MultiMediaCard™ jest znakiem handlowym MultiMediaCard Association.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
HDMI Licensing LLC.
ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są znakami zastrzeżonymi w USA.
Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie inne znaki handlowe stanowią własność odpowiednich
podmiotów.
Więcej informacji na temat oprogramowania dostępnego dla danego modelu komputera można znaleźć w specyfikacjach
online.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising