Sony | TDM-iP10 | Sony TDM-iP10 Instrukcja obsługi

3-876-237-82(1)
Informacje podstawowe
Budowa urządzenia
1 Wybierz adapter doka urządzenia iPod, który pasuje
DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
do urządzenia iPod.
2 Włóż adapter doka do urządzenia.
 Przewód DIGITAL MEDIA PORT
 Port urządzenia iPod
 Wskaźnik zasilania: Świeci się na zielono podczas
Instrukcja obsługi
TDM-iP10 (M)
Aby umieścić urządzenie iPod w porcie
urządzenia
3 Ustaw urządzenie iPod w porcie urządzenia.
zasilania
Aby podłączyć/odłączyć urządzenie
Do gniazda DMPORT
© 2008 Sony Corporation
Podłącz kabel tak, aby oba znaki  zostały
zestawione.
Printed in China
OSTRZEŻENIE
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Informacje na temat praw
autorskich
iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.,
zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe
są własnością odpowiednich podmiotów. W niniejszej
instrukcji nie używa się znaków ™ i ®.
Uwagi
Aby wyjąć kabel DIGITAL MEDIA PORT z gniazda DMPORT, naciśnij przyciski
znajdujące się po obu stronach.
Podłączanie
1 Podłącz przewód DIGITAL MEDIA PORT tego
urządzenia do gniazda DMPORT systemu AV. Przed
podłączeniem przewodu należy wyłączyć system
AV.
2 Włącz system AV, do którego gniazda DMPORT jest
podłączone to urządzenie, a następnie wybierz
funkcję DMPORT.
Odłączanie
Przed odłączeniem urządzenia należy wyłączyć system
AV.
Podczas wkładania lub wyjmowania urządzenia iPod utrzymuj
urządzenie iPod pod takim samym kątem, jak złącze iPod na tym
urządzeniu, oraz nie obracaj ani nie przechylaj urządzenia iPod, aby
zapobiec uszkodzeniu złącza.
Nie należy nosić urządzenia, w którego gnieździe znajduje się
urządzenie iPod. Może to być przyczyną usterki.
Podczas wkładania urządzenia iPod do urządzenia lub wyjmowania
go należy złapać urządzenie jedną ręką i uważać, aby przypadkowo
nie nacisnąć przycisków urządzenia iPod.
Aby korzystać z urządzenia jako ładowarki
Urządzenie może także służyć jako ładowarka baterii.
Gdy świeci się wskaźnik POWER, trwa ładowanie
baterii. Informacje na temat stanu ładowania są
widoczne na wyświetlaczu urządzenia iPod. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w podręczniku
urządzenia iPod.
Aby zdjąć adapter doka urządzenia iPod
Aby zdjąć adapter doka urządzenia iPod,
podważ go paznokciem lub płaskim
przedmiotem, używając otworu znajdującego
się w adapterze.
Obsługa urządzenia iPod
Informacje dodatkowe
Podstawowe operacje
Rozwiązywanie problemów
Możesz operować urządzeniem iPod używając jego
przycisków sterowania, przycisków sterowania
podłączonego systemu AV z interfejsem DIGITAL
MEDIA PORT, lub pilota dostarczonego razem z
systemem AV.
Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, należy zapoznać
się z poniższą listą kontrolną i wykonać zalecane
czynności naprawcze. Jeśli nie można rozwiązać
problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą
produktów firmy Sony. Należy pamiętać, że jeżeli
personel serwisu wymieni jakieś części w trakcie
naprawy, części te mogą pozostać w serwisie. Należy
pamiętać, aby do naprawy przynieść cały system.Ten
produkt jest produktem systemowym i do ustalenia
miejsca wymagającego naprawy jest niezbędny cały
system.
Uwagi
Informacje na temat korzystania z urządzenia iPod znajdują się w
podręczniku użytkownika tego urządzenia.
Przed odłączeniem urządzenia iPod należy wstrzymać odtwarzanie.
Czynności podstawowe
Następujące operacje są dostępne na systemie AV lub na
pilocie.
Pilot nie działa.
Przycisk

/
/
Skieruj pilota w stronę odbiornika podczerwieni
/ /ENTER
/
/
/MENU/
DISPLAY/
RETURN/
TOOL MENU
VOLUME +/
Uwagi
Funkcja
Rozpoczęcie odtwarzania.
Wstrzymanie odtwarzania.
Ten przycisk ma taką samą funkcję,
jak pokrętło urządzenia iPod (można
je obracać w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara lub w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara).
Ten przycisk ma taką samą funkcję,
jak środkowy przycisk urządzenia
iPod.
Naciśnij i zwolnij ten przycisk,
aby przejść do następnego lub
poprzedniego utworu/filmu lub
rozdziału książki audio/podcastu.
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk,
aby przewijać do tyłu lub do przodu.
Przewijanie do przodu lub do tyłu z
podglądem.
Ten przycisk ma taką samą funkcję,
jak przycisk Menu urządzenia iPod.
Regulowanie głośności.
Skieruj pilota w stronę systemu AV.
W różnych systemach AV mogą być dostępne piloty o różnych
funkcjach i przyciskach. Informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi systemu AV.
Podczas odtwarzania filmów nie można używać przycisków
/. Do przewijania do przodu lub do tyłu w takim wypadku
służą przyciski /.
Aby zmienić poziom głośności, użyj regulatorów głośności na
podłączonym systemie AV lub na pilocie. Poziom głośności nie
zmieni się, gdy nastawisz go na urządzeniu iPod.
Rozpoczęcie odtwarzania niektórych materiałów może trwać
pewien czas.
Usuń przeszkody na drodze sygnału pilota.
systemu AV.
Odległość między pilotem a systemem AV jest zbyt
duża.
Wymień baterię.
Upewnij się, że urządzenie iPod* jest podłączone
prawidłowo.
Wybierz funkcję DMPORT w systemie AV.
Włącz i wyłącz system AV.
Na ekranie telewizora nie można wyświetlić
filmu/zdjęcia z urządzenia iPod.
Zgodne modele urządzeń iPod
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostaną się
do środka, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka i przed ponownym użyciem oddaj system do
sprawdzenia specjalistom.
iPod touch
iPod nano 3.
generacji
(wideo)
iPod classic
iPod nano 2.
generacji
(aluminium)
Jeżeli powierzchnia, na której postawiono urządzenie,
iPod 5.
generacji
(wideo)
iPod nano 1.
generacji
iPod 4. generacji
(z kolorowym
wyświetlaczem)
iPod 4.
generacji
Gromadzenie się ciepła wewnątrz
urządzenia
iPod mini
Wybór miejsca
Nie stawiaj urządzenia w pozycji przechylonej.
Nie stawiaj urządzenia w następujących miejscach:
bardzo gorących lub zimnych,
zakurzonych lub zanieczyszczonych,
bardzo wilgotnych,
w których występują drgania,
nasłonecznionych.
ma specjalne wykończenie (woskowe, olejowe, politura
itp.), należy wziąć pod uwagę możliwość powstania
plam lub odbarwień.
Chociaż urządzenie rozgrzewa się podczas działania,
nie jest to usterką.
Niniejsze urządzenie nie obsługuje wyjścia wideo.
Urządzenie należy ustawić w miejscu o odpowiedniej
Brak dźwięku.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące
urządzenia, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Nawet jeżeli iPod posiada funkcję wideo/aparatu
fotograficznego, nie jest możliwe oglądanie zawartości
wideo/zdjęć na ekranie TV lub na innych urządzeniach
wideo.
Sprawdź połączenia.
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone prawidłowo.
Upewnij się, że urządzenie iPod* jest podłączone
prawidłowo.
Upewnij się, że urządzenie iPod* odtwarza muzykę.
Rozpoczęcie odtwarzania niektórych materiałów może
trwać pewien czas.
Głośny przydźwięk lub szumy.
Odsuń urządzenie od źródła zakłóceń.
Dźwięk jest zniekształcony.
Zmniejsz głośność podłączonego systemu AV.
Nastaw „Korekcja dźwięku” na urządzeniu iPod na
„Wył” lub „Bez korekcji”.
*Zobacz „Zgodne modele urządzeń iPod”.
Poniżej wymieniono zgodne modele urządzeń iPod.
Sprawdź, czy urządzenie iPod posiada zainstalowaną
najnowszą wersję wbudowanego oprogramowania.
wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła w jego
wnętrzu.
Czyszczenie urządzenia
Urządzenie należy czyścić miękką ściereczką lekko
zwilżoną roztworem łagodnego detergentu. Nie należy
używać ostrych myjek, proszku do szorowania ani
środków, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub alkohol.
Dane techniczne
Parametry ogólne
Zasilanie: DC IN: 5 V, 600mA (przez gniazdo DIGITAL
MEDIA PORT)
Wymiary:
ok.  80 × 22(wys.) mm
Długość przewodu: 0,6 m
Dostarczone akcesoria:
Adaptery doka urządzenia iPod (1 komplet)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Uwagi
To urządzenie jest przeznaczone tylko do współpracy z
urządzeniami iPod. Nie można go podłączać do innych przenośnych
odtwarzaczy audio.
Firma Sony nie odpowiada za utracenie lub uszkodzenie danych
zapisanych w urządzeniu iPod podłączonym do tego urządzenia.
Niniejszy produkt został specjalnie zaprojektowany do pracy z
urządzeniem iPod i jego zgodność z normami pracy produktów
Apple została potwierdzona.
Urządzenie TDM-iP10 (M) nie jest kompatybilne z iPhone.
Download PDF

advertising