Sony | NV-U73T | Sony NV-U73T Instrukcja obsługi

d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Left
3-275-816-11 (1)
Personal Navigation System
Osobisty system nawigacyjny
Szybki start
NV-U93T NV-U83
NV-U73T NV-U53
© 2007 Sony Corporation
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
Informacja o przyssawce
Przed mocowaniem uchwytu do deski
rozdzielczej należy oczyścić powierzchnię
deski suchą, miękką ściereczką.
Uwagi
Zdejmując uchwyt, nie należy próbować wcisnąć palca pod przyssawkę. Grozi to jej uszkodzeniem.
Zachować arkusz ochronny zdjęty z przyssawki, aby móc założyć go na przyssawkę po zdjęciu uchwytu z deski
rozdzielczej. Dzięki temu przyssawka pozostanie czysta.
Czyszczenie
Jeśli przyssawka zabrudzi się albo stanie się mniej efektywna, należy ją oczyścić miękką, wilgotną, niestrzępiącą się
ściereczką.
Przed ponownym zamocowaniem należy osuszyć przyssawkę.
NV-U93T/NV-U83/NV-U73T/NV-U53
WAŻNA INFORMACJA
Należy używać dostarczonego lub oferowanego oddzielnie zasilacza samochodowego lub zasilacza
sieciowego, który jest zgodny z systemem / uchwytem. W przeciwnym razie do systemu / uchwytu
może zostać doprowadzone zbyt wysokie napięcie, co grozi dymieniem, pożarem lub wypadkiem.
Odpowiednie akcesoria do
NV-U93T/U83/U73T/U53
• Zasilacz samochodowy: XA-DC3 (dostarczony)
• Zasilacz sieciowy: XA-AC13 (wyposażenie dodatkowe)
3-275-878-11 11 (1)
Przeczytaj
w pierwszej
kolejności
© 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice
Instrukcja instalacji
PL
Sprawdzanie zawartości zestawu




Instrukcja „Szybki start”
Instrukcja „Przeczytaj w pierwszej
kolejności”
Karta gwarancyjna
Umowa licencyjna dla użytkownika
końcowego
Uwagi
Poszczególne elementy wyposażenia mogą wyglądać
inaczej niż na ilustracjach w instrukcji.
Antena TMC  jest dostarczana tylko z modelem NV-U93T.


Ostrzeżenie
PRZED INSTALOWANIEM I UŻYCIEM
SYSTEMU NAWIGACYJNEGO NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I Z DOSTARCZONĄ
INSTRUKCJĄ „SZYBKI START”. NIEWŁAŚCIWA
INSTALACJA LUB UŻYCIE URZĄDZENIA
MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ WYPADKU,
OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI.
Należy używać dostarczonego
lub oferowanego oddzielnie
zasilacza samochodowego lub
zasilacza sieciowego, który jest
zgodny z systemem / uchwytem.
W przeciwnym razie do systemu /
uchwytu może zostać doprowadzone
zbyt wysokie napięcie, co
grozi dymieniem, pożarem lub
wypadkiem.
Szczegółowe informacje o dodatkowym wyposażeniu do
zestawów podano w podrozdziale
„Dane techniczne” w dostarczonej
instrukcji „Szybki start”.
Nie doprowadzać zasilania
z akumulatora samochodu
bezpośrednio do gniazda
na urządzeniu lub uchwycie
– grozi to awarią. Do podłączenia
użyć dostarczonego zasilacza
samochodowego.
Urządzenie należy zainstalować w bezpiecznym
miejscu na przedniej szybie lub desce rozdzielczej.
Urządzenie nie może ograniczać pola widzenia
kierowcy, utrudniać mu ruchów ani zakłócać
działania systemu poduszki powietrznej.
Dla zachowania efektywności działania przyssawki
należy regularnie zdejmować i zakładać uchwyt.
Instalacja
Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
Do instalacji urządzenia należy używać tylko
dostarczonych elementów. Unikać montażu na
ważnych elementach pojazdu.
Informacje o napięciu i polaryzacji akumulatora
oraz o rozmieszczeniu poduszek powietrznych
można uzyskać od sprzedawcy pojazdu.
Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów
ruchomymi częściami szyny fotela.
Jeśli nie jest możliwe stabilne zamocowanie
uchwytu w samochodzie, należy skonsultować
się z wykwalifikowanym technikiem lub
przedstawicielem serwisu.
OSTRZEŻENIE
Pozostawienie na długi czas uchwytu
przymocowanego do deski rozdzielczej może
spowodować powstanie trwałego śladu na desce.
Jeśli uchwyt nie będzie używany, należy go
odłączać od deski rozdzielczej.
Nie instalować uchwytu w miejscach narażonych
na wysoką temperaturę.
Kształt lub wielkość niektórych gniazdek
zapalniczki samochodowej uniemożliwiają ich
wykorzystanie.
Informacja o przyssawce
Na przyssawce mogą występować małe
pęcherzyki. Nie wpływają one jednak na
efektywność działania przyssawki.
Demontaż urządzenia
Zdejmij urządzenie z uchwytu, wciskając przycisk OPEN/RELEASE na spodzie urządzenia.



Demontaż uchwytu
Po każdorazowym użyciu należy zdjąć uchwyt z deski rozdzielczej lub przedniej szyby.
Zdejmując uchwyt, nie należy próbować wcisnąć palca pod przyssawkę. Grozi to jej uszkodzeniem.
W niskiej temperaturze mogą wystąpić trudności ze zdjęciem uchwytu.


Instalacja na desce rozdzielczej
Uwagi
Miejsce instalacji powinno być możliwie płaskie, gładkie i poziome. Uchwyt może nie trzymać się dobrze
zakrzywionej powierzchni.
Powierzchnię deski rozdzielczej należy oczyścić suchą, miękką ściereczką.
Po użyciu należy zdjąć uchwyt z deski rozdzielczej lub przedniej szyby.
1

Wskazówka
Zachowaj arkusz ochronny zdjęty z przyssawki,
aby móc założyć go na przyssawkę po zdjęciu
uchwytu z deski rozdzielczej. Dzięki temu
przyssawka pozostanie czysta.
2
3
Uwaga
Należy używać dostarczonego lub
oferowanego oddzielnie zasilacza
samochodowego lub zasilacza
sieciowego, który jest zgodny z systemem / uchwytem. W przeciwnym
razie do systemu / uchwytu może zostać
doprowadzone zbyt wysokie napięcie,
co grozi dymieniem, pożarem lub
wypadkiem.
Szczegółowe informacje o dodatkowym
wyposażeniu do zestawów podano w podrozdziale „Dane techniczne” w dostarczonej instrukcji „Szybki start”.

4

5
Klik
6
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Instalacja anteny TMC (tylko NV-U93T)
Aby odbierać informacje o ruchu drogowym transmitowane w systemie
RDS-TMC (Traffic Message Channel), należy zainstalować dostarczoną
antenę TMC .

Instalacja na przedniej szybie
Przed mocowaniem uchwytu obróć przyssawkę.
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Right
NV-U93T/U83
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Left
NV-U73T/U53
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Informacja o instrukcji
• Niniejsza instrukcja „Szybki start” zawiera
opis podstawowych funkcji systemów
NV-U93T, U83, U73T i U53.
– Przed instalacją i użyciem systemu
nawigacyjnego należy dokładnie zapoznać
się z całą niniejszą instrukcją i z dostarczoną
instrukcją „Przeczytaj w pierwszej
kolejności” (instrukcją instalacji).
– W celu uzyskania dodatkowych informacji
należy zapoznać się z instrukcją z pliku
PDF, znajdującą się na dostarczonym dysku
CD-ROM „Application Disc”.
– Ilustracje w instrukcji przedstawiają model
NV-U93T.
– Dostępne funkcje, takie jak POSITION plus,
Bluetooth i TMC zależą od modelu.
– Prosimy o sprawdzenie symbolu modelu
i zapoznanie się z odpowiednimi
fragmentami, które wskazują na różnice
między modelami.
• Urządzenie może wyglądać inaczej niż na
ilustracjach w instrukcji.
• Zaleca się pozostawienie niniejszej instrukcji
oraz instrukcji „Przeczytaj w pierwszej
kolejności” do wykorzystania w przyszłości.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
masterpage:Right
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora
należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy
się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora
z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem
zużytych baterii.
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: zasilacz
samochodowy
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Prawa autorskie
Dane o mapach i celach specjalnych (POI) mogą
zawierać materiały chronione prawami autorskimi.
Chronione prawami autorskimi dane z karty
„Memory Stick Duo” należy wykorzystywać
w granicach określonych przepisami prawa
autorskiego.
Znaki handlowe
• Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick Duo”,
, „Memory Stick PRO Duo”,
, „Memory Stick Micro”
(„M2”), „MagicGate”,
, „nav-u”
i
są znakami handlowymi Sony
Corporation.
• „MagicGate” jest ogólną nazwą technologii
ochrony przed kopiowaniem opracowanej przez
Sony Corporation.
• Znak słowny i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a jakiekolwiek ich
wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa
się na zasadzie licencji.
• Wszystkie inne znaki handlowe są znakami
handlowymi odpowiednich właścicieli.
Informacje V-Trafic we Francji
dostarcza firma Mediamobile.
Informacje o ruchu drogowym
w Wielkiej Brytanii dostarcza ITIS
Holdings Plc.
© 1993 – 2007 NAVTEQ. Wszystkie prawa
zastrzeżone.
masterpage:Left
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgia
Informacje o ruchu drogowym dostarcza Ministèrie
van de Vlaamse Gemeenschap i Ministerie de
l’Equipement et des Transports.
Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska,
Słowenia
© EuroGeographics
Francja
źródło: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN
France
Niemcy
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zuständigen Behörden entnommen.
Wielka Brytania
Wykorzystano prawnie chronione materiały Korony.
Grecja
Copyright Geomatics Ltd.
Węgry
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Włochy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Norwegia
Copyright © 2000; Norweski Urząd Kartograficzny
Portugalia
Źródło: IgeoE – Portugalia
Hiszpania
Información geográfica propiedad del CNIG
Szwecja
Produkt oparty na danych elektronicznych ©
National Land Survey, Szwecja.
Szwajcaria
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Right
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Right
NV-U93T/U83
Niniejszym Sony Corp. deklaruje, że urządzenia
NV-U93T/U83 spełniają zasadnicze wymagania
i inne postanowienia zawarte w Dyrektywie
1999/5/UE. Szczegółowe informacje można
znaleźć pod następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Użycie tego sprzętu radiowego jest zabronione
w strefie znajdującej się w promieniu 20 km od
ośrodka Ny-Alesund na archipelagu Svalbard
w Norwegii.
NV-U73T/U53
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi
jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych,
albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Ostrzeżenie
SONY NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
INCYDENTALNE ANI WTÓRNE, W TYM
MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW,
UTRATĘ DOCHODU, UTRATĘ DANYCH,
UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYCIA TEGO
PRODUKTU LUB DOWOLNEGO
ZWIĄZANEGO Z NIM OSPRZĘTU, CZAS
PRZESTOJU I CZAS NABYWCY, ZWIĄZANE
Z NINIEJSZYM PRODUKTEM, JEGO
ELEMENTAMI SPRZĘTOWYMI LUB
OPROGRAMOWANIEM ALBO Z ICH
WYKORZYSTANIEM.
3
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Left
4
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\00GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Right
Spis treści
Ostrzeżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rozmieszczenie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Włączanie i wyłączanie urządzenia . . . . . . . . . . . 9
Wybieranie początkowych ustawień. . . . . . . . . . . 9
Odbiór sygnałów GPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Czynności podstawowe
9
Obsługa za pomocą menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Obsługa przez rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Użycie klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyszukiwanie trasy
11
Wybieranie celu i rozpoczynanie nawigacji . . . . 11
Inne sposoby wyboru celu . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ekrany nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ustawienia systemu
13
Funkcja Bluetooth
(tylko NV-U93T/U83)
13
Użycie dostarczonego
oprogramowania
14
Zawartość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podłączanie do komputera . . . . . . . . . . . . . . . 15
Informacje dodatkowe
15
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Łączność przez interfejs Bluetooth
(tylko NV-U93T/U83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Karty „Memory Stick” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Co to jest „Memory Stick”? . . . . . . . . . . . . . . 16
Rodzaje kart „Memory Stick Duo”, których
można używać w systemie . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uwaga o panelu LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wymiana bezpiecznika . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uwagi o usuwaniu urządzenia . . . . . . . . . . . . . . 18
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Włączanie funkcji Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Parowanie i łączenie urządzenia z telefonem
komórkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Łączenie urządzenia z telefonem
komórkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefonowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odbieranie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Ostrzeżenie
PRZED INSTALOWANIEM I UŻYCIEM
SYSTEMU NAWIGACYJNEGO NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I Z DOSTARCZONĄ
INSTRUKCJĄ „PRZECZYTAJ W PIERWSZEJ
KOLEJNOŚCI” (INSTRUKCJĄ INSTALACJI).
NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA LUB UŻYCIE
URZĄDZENIA MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ
WYPADKU, OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI.
Należy używać dostarczonego lub oferowanego
oddzielnie zasilacza samochodowego lub zasilacza
sieciowego, który jest zgodny
z systemem / uchwytem. W przeciwnym razie do
systemu / uchwytu może zostać doprowadzone
zbyt wysokie napięcie, co grozi dymieniem,
pożarem lub wypadkiem.
Szczegółowe informacje o dodatkowym
wyposażeniu do zestawów podano
w podrozdziale „Dane techniczne” na stronie 19.
Bezpieczeństwo
6
• Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń.
– System nawigacyjny należy zainstalować
w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie on
ograniczał pola widzenia kierowcy.
– Nie instalować urządzenia nad poduszką
powietrzną.
– Umieścić uchwyt i przewody w sposób
nieutrudniający kierowania pojazdem.
– Właściwie zamocować urządzenie w uchwycie;
w przeciwnym razie urządzenie może spaść.
– Przed mocowaniem oczyścić przyssawkę
i powierzchnię mocowania. W przypadku
instalacji na desce rozdzielczej, należy oczyścić
powierzchnię, do której zostanie przymocowana
przyssawka. Po instalacji należy ponadto
sprawdzić, czy przyssawka jest właściwie
przymocowana. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko upadku urządzenia lub uchwytu.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa jazdy.
• Nie poddawać urządzenia ani uchwytu działaniu
nadmiernej siły. Grozi to upadkiem urządzenia lub
uchwytu.
• Przestrzegać lokalnych zasad i przepisów ruchu
drogowego.
• Podczas jazdy nie patrzeć stale na urządzenie. Jest to
niebezpieczne i grozi wypadkiem.
• W razie konieczności obsługiwania systemu
nawigacyjnego w czasie jazdy należy zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu.
masterpage:Left
• Nie przerabiać urządzenia.
• Nie rozbierać urządzenia (z wyjątkiem usuwania
go).
Obchodzenie się z urządzeniem
• Nie pozwolić, żeby do wnętrza złącza uchwytu dostały się
jakiekolwiek obce przedmioty. Grozi to awarią.
• Jeśli urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć je
przyciskiem ?/1 (1)/suwakiem ?/1 (1). i zdjąć
z uchwytu, a następnie odłączyć zasilacz samochodowy.
W przeciwnym razie urządzenie może wyładować
akumulator samochodu. Uwaga:
Jeśli gniazdo zapalniczki samochodowej nie jest
sprzężone z położeniem ACC (akcesoriów) stacyjki,
wewnętrzny zasilacz urządzenia będzie zasilany nawet
po wyłączeniu zapłonu i gdy urządzenie nie będzie
używane.
• Nie podłączać żadnych akcesoriów innych niż
dostarczone lub oferowane jako wyposażenie dodatkowe.
• Nie narażać urządzenia na działanie ognia lub wody. Grozi
to awarią.
• W celu odłączenia przewodu należy chwycić za wtyk,
a nie ciągnąć za przewód.
• Nie zostawiać urządzenia w pustym samochodzie.
Pozwoli to na uniknięcie kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia przez wysoką temperaturę.
• Zwracamy uwagę, że ładowanie wewnętrznego
akumulatora jest możliwe tylko w temperaturze od 5 do
45°C.
• Nie zostawiać urządzenia w wysokich temperaturach,
gdyż zmniejszy to pojemność akumulatora albo w ogóle
uniemożliwi jego ładowanie.
System GPS
Ponieważ informacje GPS pochodzą z satelitów, ich
odbiór może być trudny albo niemożliwy
w następujących warunkach:
• W tunelu lub pod ziemią
• Pod autostradą
• Między wysokimi budynkami
• Wśród wysokich drzew z gęstym listowiem
Uwaga
Na jakość odbieranego sygnału GPS moż e wpływać
materiał, z którego jest wykonana przednia szyba
samochodu.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
System wyznaczania pozycji
(POSITION plus) (tylko NV-U93T/U83)
System ma funkcję, która umożliwia wyświetlenie
właściwej pozycji pojazdu nawet wówczas, gdy
występuje chwilowe osłabienie lub zanik sygnału
GPS, na przykład przy przejeżdżaniu pod wiaduktem.
Aby ją włączyć, należy:
– zainstalować system w uchwycie,
– jechać przez jakiś czas w strefie dobrego odbioru
sygnału GPS.
Po krótkiej jeździe z włączonym urządzeniem system
wyznaczania pozycji będzie gotowy do pracy.
Uwagi
• Dokładność działania tej funkcji może się pogorszyć,
jeśli urządzenie jest zainstalowane blisko ogrzewanej
szyby lub szyby odbijającej ciepło.
• W pewnych warunkach aktualna pozycja i ruch
pojazdu mogą być wyświetlane niedokładnie.
Ewentualne błędy zostaną jednak skorygowane
natychmiast po wznowieniu odbioru sygnału GPS.
• Z funkcji tej moż na korzystać tylko podczas nawigacji
wyznaczoną trasą.
WAŻNA INFORMACJA dotycząca
funkcji Bluetooth
(tylko NV-U93T/U83)
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek, które
nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony, może
spowodować utratę prawa do użycia urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się
z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami regulującymi
korzystanie z telefonów komórkowych i zestawów
głośnomówiących na obszarach, na których będzie
wykorzystywane urządzenie.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na jeździe.
Jeśli wymagają tego warunki na drodze, przed
zainicjowaniem lub przyjęciem połączenia należy
zjechać z drogi i zatrzymać się.
masterpage:Right
Oddziaływanie częstotliwości radiowych
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na niewłaściwie
zainstalowane lub niedostatecznie ekranowane
systemy elektroniczne w samochodzie, takie jak
elektroniczne systemy wtrysku paliwa, elektroniczne
systemy przeciwpoślizgowe (zapobiegające
blokowaniu kół), elektroniczne systemy regulacji
prędkości czy systemy poduszki powietrznej.
W sprawach związanych z instalacją
i serwisowaniem tego urządzenia należy się
porozumieć z producentem pojazdu lub jego
przedstawicielem. Niewłaściwie przeprowadzona
instalacja i czynności serwisowe mogą stanowić
zagrożenie i spowodować unieważnienie gwarancji
udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem pojazdu
w celu upewnienia się, że użycie telefonu
komórkowego w samochodzie nie zakłóci pracy jego
systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się ze
szczegółową instrukcją bezpieczeństwa zamieszczoną
w jego instrukcji obsługi.
Połączenia ratunkowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth
i połączone z nim urządzenie elektroniczne
wykorzystują do pracy sygnały radiowe, sieci
komórkowe i naziemne oraz funkcje definiowane
przez użytkownika, co oznacza, że nie są w stanie
zagwarantować połączenia w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń
(takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie
należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek urządzeniu
elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia
elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej
zapewniającej wystarczający poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może być
niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz
przy korzystaniu z pewnych usług sieci i / lub funkcji
telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego
operatora.
Oprogramowanie
Przed użyciem oprogramowania należy uważnie
przeczytać „Umowę licencyjną dla użytkownika
końcowego”.
7
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Rozmieszczenie elementów
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
NV-U93T/U83
A Przycisk ?/1 (włączania / trybu
czuwania) 9
Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
B Wewnętrzny mikrofon
Umożliwia prowadzenie rozmów
telefonicznych z użyciem funkcji Bluetooth.
C Przyciski na ekranie 12
D Wyświetlacz / Ekran dotykowy
E Czujnik automatycznego
zmniejszania jasności
Kontroluje natężenie zewnętrznego oświetlenia
i odpowiednio koryguje jasność wyświetlacza.
F Wskaźnik
(Bluetooth)
Pali się na niebiesko podczas emisji sygnału
Bluetooth.
G Wskaźnik CHG (ładowania
akumulatora)
Podczas ładowania pali się na czerwono. Po
zakończeniu ładowania jego kolor zmienia się na
zielony. Po odłączeniu zasilacza wskaźnik gaśnie.
H Złącze uchwytu
I Przycisk RESET 22
J Gniazdo DC IN 5V
Służy do podłączenia zasilacza sieciowego lub
zasilacza sieciowego*.
K Gniazdo
(USB) 15
Umożliwia podłączenie komputera przy użyciu
przewodu USB.
L Przycisk OPEN/RELEASE
Służy do otwierania wewnętrznej anteny GPS
i wyjmowania urządzenia z uchwytu.
Szczegóły podano w dostarczonej instrukcji
„Przeczytaj w pierwszej kolejności” (instrukcji
instalacji).
M Tabliczka znamionowa
N Wewnętrzna antena GPS
masterpage:Left
O Głośnik
Odtwarza podpowiedzi i ostrzeżenia.
P Wskaźnik dostępu do karty Memory Stick
Q Gniazdo
(Memory Stick
Duo)
Umożliwia włożenie karty „Memory Stick
Duo” w celu zwiększenia funkcjonalności
urządzenia.
R Gniazdo i (słuchawkowe)
NV-U73T/U53
A Przycisk ?/1 (włączania / trybu
czuwania) 9
Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
B Przyciski na ekranie 12
C Wskaźnik CHG (ładowania
akumulatora)
Podczas ładowania pali się na czerwono. Po
zakończeniu ładowania jego kolor zmienia się na
zielony.
Po odłączeniu zasilacza wskaźnik gaśnie.
D Czujnik automatycznego
zmniejszania jasności
Kontroluje natężenie zewnętrznego oświetlenia
i odpowiednio koryguje jasność wyświetlacza.
E Wyświetlacz / Ekran dotykowy
F Tabliczka znamionowa
G Głośnik
Odtwarza podpowiedzi i ostrzeżenia.
H Przycisk RELEASE
Służy do wyjmowania urządzenia z uchwytu.
Szczegóły podano w dostarczonej instrukcji
„Przeczytaj w pierwszej kolejności” (instrukcji
instalacji).
I Wskaźnik dostępu do karty Memory
Stick
J Gniazdo
(Memory Stick Duo)
Umożliwia włożenie karty „Memory Stick Duo”
w celu zwiększenia funkcjonalności urządzenia.
K Wewnętrzna antena GPS
L Gniazdo GPS ANT
Służy do podłączenia zewnętrznej anteny VCA-42*.
M Gniazdo
8
(USB) 15
Umożliwia podłączenie komputera przy użyciu
przewodu USB.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
N Gniazdo anteny TMC (tylko NV-U73T)
Służy do podłączenia dostarczonej anteny
TMC.
O Gniazdo DC IN 5-5.2V
Służy do podłączenia zasilacza
samochodowego lub zasilacza sieciowego*.
P Przycisk RESET 22
* Wyposaż enie dodatkowe
Włączanie i wyłączanie urządzenia
NV-U93T/U83
Naciśnij przycisk ?/1 (1).
NV-U73T/U53
masterpage:Right
Podstawowe czynności
W tym podrozdziale opisano podstawy obsługi
systemu. Obsługę systemu umożliwia ekran
dotykowy, na którym lekko dotyka się palcem
wyświetlanych ikon.
Uwaga
Nie naciskać zbyt mocno ekranu ani nie uderzać
w ekran ż adnymi ostro zakończonymi przedmiotami
(długopisem itp.).
Obsługa za pomocą menu
Po włączeniu urządzenia pojawia się najwyższy
poziom menu (oprócz trybu nawigacji, w którym
pojawia się mapa).
Przesuń suwak ?/1 (1).
Uwaga
Jeśli urządzenie było nieuż ywane przez dłuż szy czas,
jego akumulator moż e być wyładowany i urządzenie
nie włączy się. W takim przypadku należ y podłączyć
zasilacz samochodowy i naładować urządzenie.
Po ładowaniu urządzenia odbiór sygnałów GPS moż e
nastąpić ze znacznym opóź nieniem.
Wybieranie początkowych ustawień
Aby wybrać początkowe ustawienia, należy
wykonywać wyświetlane polecenia.
Ustawienia te można później zmienić w menu
ustawień (strona 13).
Odbiór sygnałów GPS
Po wstępnej instalacji zaparkuj pojazd na pewien
czas (do 20 minut) w bezpiecznym miejscu na
otwartej przestrzeni (z dala od wysokich
budynków itp.). Umożliwi to odebranie sygnałów
GPS przed rozpoczęciem eksploatacji systemu.
Aby wyświetlić najwyższy poziom menu z ekranu
mapy, należy dotknąć mapy.
Powrót z dowolnego ekranu menu do najwyższego
poziomu menu jest możliwy przez naciśnięcie
przycisku VOICE/POS. i dotknięcie mapy.
W czasie posługiwania się menu:
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
lub
.
Aby zrezygnować z dokonanego wyboru, naciśnij
przycisk VOICE/POS. (pojawi się wskazanie
aktualnej pozycji pojazdu).
Na ekranie widać ikonę stanu odbioru sygnału
GPS. Kiedy nie można odebrać sygnału, wskaźnik
pali się na czerwono.
9
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Obsługa przez rysowanie
Kiedy jest wyświetlana mapa (z wyjątkiem trybu
przewijania mapy), często używane funkcje można
wybierać przez narysowanie palcem
odpowiedniego kształtu (linii itp.). Funkcja ta nosi
nazwę obsługi przez rysowanie.
Aby
masterpage:Left
Użycie klawiatury
Ekran klawiatury pojawia się, kiedy trzeba wpisać tekst.
Można wpisywać same wielkie litery, ponieważ system
automatycznie wybiera właściwą wielkość liter. W razie
potrzeby można wprowadzić znaki specjalne.
Pole kandydatury / wprowadzania
Narysuj
Liczba kandydatur
Rozpocząć nawigację do
domu
Daszek
Rozpocząć nawigację do Quick Link 1
najbliższego celu
specjalnego (POI)
zapisanego jako Quick
Linię poziomą
Link*
(od lewej do prawej)
Quick Link 2
Linię pionową
(w dół)
Quick Link 3
Aby
Wykonaj tę czynność
Wprowadzić literę
alfabetu
Dotknij żądanego klawisza.
Wprowadzić znak
specjalny
Dotknij symbolu „ÂÄÁ”,
aby przełączyć klawiaturę
na znaki specjalne,
a następnie żądanego
znaku. Symbol „ABC”
z powrotem przełącza
klawiaturę.
Wprowadzić cyfrę
Dotknij symbolu „123”,
aby przełączyć klawiaturę
na cyfry, a następnie
żądanego klawisza.
Symbol „ABC”
z powrotem przełącza
klawiaturę.
Linię poziomą
(od prawej do lewej)
Zadzwonić do domu
(tylko NV-U93T/U83)
Literę V
* Szczegóły dotyczące szybkich połączeń
(Quick Link) podano na stronie 11.
Wprowadzić spację
Dotknij symbolu
Usunąć znak
Dotknij symbolu
Wybrać kandydaturę
Dotknij symbolu
lub
kandydatury na liście.
Wyświetlić listę
kandydatur*
Dotknij przycisku „List”.
* Lista kandydatur pojawia się automatycznie, kiedy
wprowadzone znaki spowodują ograniczenie liczby
kandydatur.
10
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Wyszukiwanie trasy
Po zdefiniowaniu celu podróży system
samoczynnie wyznacza trasę.
Najpierw należy się upewnić, czy odbierane
sygnały GPS wystarczają do nawigacji (strona 9).
Wybieranie celu
i rozpoczynanie nawigacji
W tym podrozdziale opisano wyszukiwanie trasy
i rozpoczynanie nawigacji. Dla przykładu, w celu
wybrania celu wybierzemy jego adres.
Informacje o innych sposobach definiowania celów
podano w podrozdziale „Inne sposoby wyboru celu” na
stronie 11.
1
2
3
Wyświetl najwyższy poziom menu.
Jeśli jest wyświetlany ekran mapy, dotknij
mapy. Jeśli jest widoczne menu, naciśnij
przycisk VOICE/POS., po czym dotknij mapy.
Wybierz wariant „Navigate”.
Wybierz wariant „Address Input”, po
czym wprowadź adres.
Wybieraj warianty w pokazanej poniżej kolejności.
Aby przejść dalej, dotknij przycisku
lub
kandydatury na liście.
Informacje o wprowadzaniu znaków podano
w podrozdziale „Użycie klawiatury” na stronie 10.
1 „Kraj”
2 „Miasto / Kod pocztowy”
Jeśli jest możliwe zdefiniowanie celu na
podstawie kodu pocztowego*1, pojawia się
ekran potwierdzenia adresu. Należy
wówczas wybrać wariant „Calculate Route”.
3 „Ulica / Cel podróży”
4 „Nr” / „Skrzyżowanie”*2
Pojawi się ekran potwierdzenia adresu.
*1 Tylko w Wielkiej Brytanii i Holandii.
*2 Tylko jeśli istnieje na wybranej ulicy.
4
Wybierz wariant „Calculate Route”.
Urządzenie wyznaczy trasę do celu podróży
i rozpocznie nawigację.
masterpage:Right
Inne sposoby wyboru celu
Do definiowania celu podróży i wyznaczenia trasy
można także użyć opisanych poniżej funkcji.
Z menu najwyższego poziomu należy wybrać
w podanej kolejności odpowiednie warianty, po czym
dotknąć przycisku „Calculate Route” (jeśli jest taka
potrzeba).
Szczegóły można znaleźć w instrukcji w pliku PDF.
Search Nearby
Można wyznaczyć trasę do pobliskiego celu
specjalnego (POI), takiego jak restauracja, hotel itp.
Wybierz wariant „Search Nearby”, a następnie jeden
z poniższych wariantów:
„Quick Link 1 - 3”
Wyznaczanie trasy do najbliższego celu
specjalnego (POI) zdefiniowanego jako szybkie
połączenie (Quick Link). Kategorie szybkich
połączeń można zmieniać w menu ustawień.
„Search by Name”
Bezpośrednie wprowadzanie nazwy celu
specjalnego (POI).
„Search by Category”
Wybieranie z listy żądanej kategorii celów
specjalnych.
Go Home
Wyznaczanie trasy do domu, jeśli zostało
zdefiniowane miejsce zamieszkania.
Navigate
Wybierz wariant „Navigate”, a następnie jeden
z poniższych wariantów:
„POI Search Nationwide”
Wyszukiwanie na dużym obszarze, ale przy użyciu
ograniczonej liczby kategorii. W ten sposób
można wyszukać duże obiekty, na przykład
lotnisko.
„POI Search Town”
Zawężenie obszaru wyszukiwania połączone
z możliwością przeszukiwania wszystkich
kategorii. W ten sposób można wyszukać mniejsze
obiekty: restaurację, stację benzynową itp.
„Address Book”
Wyznaczanie trasy do zapisanego celu.
„Recent Destinations”
Wyznaczanie trasy do jednego z ostatnio
wybieranych celów.
11
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Left
Ekran mapy
Ekrany nawigacji
Jazda na wprost
Po wyznaczeniu trasy system zaczyna prowadzić
użytkownika do celu, wyświetlając ekrany
nawigacji i odtwarzając podpowiedzi głosowe.
H
Informacje o narzędziach do obsługi
mapy
1
A
B C
2 3 4
VIEW
Zbliżanie się do skrzyżowania
I
VOICE/
POS.
5D
E
F
6
G 7
1 Nawigacja dynamiczna:
Wybieranie trybu wyświetlania dynamicznych
informacji o trasie
2 Wyświetlanie ekranu trwającej rozmowy*1
3 Wyświetlanie szczegółowych informacji
TMC*2*3
4 Regulacja głośności
5 Podczas nawigacji:
Odtwarzanie następnej podpowiedzi głosowej.
Podczas przewijania mapy:
Wyświetlenie aktualnej pozycji pojazdu.
6 Wyświetlanie menu opcji
7 Wybieranie trybu przewijania mapy
*1 Tylko NV-U93T/U83.
Pojawia się podczas połączenia na ekranie mapy.
*2 Tylko NV-U93T/U73T.
Pojawia się, gdy na wyznaczonej trasie występują
zatory.
*3 Usługi iTMC (w Wielkiej Brytanii) i v-trafic (we
Francji) są odpłatne. Moż na je wykupić na naszej
stronie www http://www.navu.sony-europe.com.
J
K
A Aktualna godzina / stan GPS / stan akumulatora
/ stan TMC*1 / stan Bluetooth*2
Szczegóły można znaleźć w instrukcji w pliku
PDF.
B Odległość / ETA (przewidywany czas
przybycia do celu)
C Aktualna pozycja
D Odległość do następnego skrętu
E Nazwa obecnej ulicy
F Nazwa następnej ulicy
G Wskaźnik północy
H Aktualny kurs / aktualna prędkość
I Kolejna instrukcja
J Wskaźnik paskowy odległości do następnego
skrętu
K Instrukcja dotycząca następnego skrętu
*1 Tylko NV-U93T/U73T.
*2 Tylko NV-U93T/U83.
12
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Dynamiczne informacje o trasie
masterpage:Right
Funkcja Bluetooth
(tylko NV-U93T/U83)
Na tym ekranie pojawia się odległość do celu,
informacje o celach specjalnych (POI) itp.
Włączanie funkcji
Bluetooth
1
2
3
Ekran trasy
Można wyświetlić całą trasę do celu.
Aby wyświetlić ten ekran z ekranu mapy, wybierz
kolejno warianty „Options” c „Show Route”.
Dotknij w menu najwyższego poziomu
przycisku „Phone”.
Pojawi się menu funkcji Bluetooth.
Wybierz wariant „Phone Settings”.
Zmień ustawienie parametru
„Bluetooth Signal” na „On”.
Parowanie i łączenie urządzenia
z telefonem komórkowym
Tryb przewijania mapy
Niezależnie od tego, czy trwa nawigacja,
dotknięcie przycisku
przełącza mapę w tryb
przewijania mapy.
W trybie przewijania mapy wyświetlany jest
krzyżyk i można przewijać zawartość mapy,
przeciągając ją.
Zmianę skali mapy umożliwiają przyciski
/
.
Przemieść środek krzyżyka na żądane miejsce, po
czym dotknij przycisku
, aby wyświetlić
menu trybu przewijania mapy pozwalające na
zdefiniowanie wybranego punktu jako celu
podróży itp.
Aby powrócić do ekranu aktualnej pozycji
samochodu, dotknij przycisku
.
Poniższą procedurę trzeba wykonać tylko za
pierwszym razem.
Łączenie urządzenia telefonem
komórkowym
Najpierw sprawdź, czy w telefonie komórkowym
jest wybrane ustawienie umożliwiające jego
wykrywanie.
1
Dotknij w menu najwyższego poziomu
przycisku „Phone”.
2
Wybierz kolejno warianty „Phone Settings”
c „Connect Phone” c „New Registration”.
3
Kiedy pojawi się komunikat „Search
for Phone”, wybierz wariant „OK”.
Rozpocznie się wyszukiwanie możliwych do
podłączenia telefonów komórkowych, po czym
pojawi się lista nazw znalezionych telefonów. Czas
wyszukiwania zależy od liczby telefonów.
Wybierz telefon, który chcesz podłączyć.
Ustawienia systemu
Można zmieniać różne ustawienia związane
z systemem i pamięcią.
Z menu najwyższego poziomu wybierz kolejno
warianty „More...” c „Settings” c żądaną
kategorię c żądany parametr.
4
Rozpocznie siê parowanie.
13
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
5
6
Wprowadź hasło*.
Wprowadzane hasło musi być jednakowe dla
tego urządzenia i podłączanego telefonu.
Hasłem może być samodzielnie wybrana liczba
lub liczba narzucona przed podłączany telefon.
Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi podłączanego telefonu.
Dotknij przycisku „OK”, aby
potwierdzić wybór.
Pojawi się napis „Connected” oznaczający
zakończenie procesu podłączania.
Połączenie może również wymagać wykonania
pewnych czynności w telefonie komórkowym.
* Zależ nie od telefonu, hasło moż e być określane
mianem „kod PIN”, „numer PIN”, „Password” itp.
Telefonowanie
1
Dotknij w menu najwyższego poziomu
przycisku „Phone”.
2
Wybierz kolejno warianty „Make a
Call” c „Numeric Input”.
3
4
Wprowadź numer telefonu.
, aby zainicjować
Kończenie połączeń
Dotknij przycisku „End Call”.
Odbieranie połączeń
Kiedy dzwoni telefon, dźwięk dzwonka dobiega
z głośnika urządzenia.
1
Użycie dostarczonego oprogramowania
Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcje
oprogramowania znajdującego się na
dostarczonym dysku.
Po włożeniu dysku do komputera automatycznie
pojawi się ekran początkowy. Należy wykonywać
polecenia z ekranu.
Zawartość
Install PC Connection Software*1
Umożliwia instalację oprogramowania do podłączania
komputera (ActiveSync). Aby zainstalować to
oprogramowanie, trzeba się zalogować jako
administrator.
Language Manager
Urządzenie umożliwia inicjowanie połączeń
z podłączonego telefonu komórkowego.
Naciśnij przycisk
połączenie.
masterpage:Left
Kiedy dzwoni dzwonek, dotknij
przycisku „Answer”.
Rozpocznie się połączenie.
Głos będzie przechwytywany przez
wewnętrzny mikrofon urządzenia.
Umożliwia dodawanie do urządzenia innych wersji
językowych menu ekranowego i podpowiedzi
głosowych oraz usuwanie z urządzenia
niepotrzebnych wersji językowych.
Read the Manual
Umożliwia wyświetlenie instrukcji z pliku PDF, która
zawiera dalsze informacje o obsłudze urządzenia.
Support Link
Zapewnia łatwy dostęp do witryny pomocy
technicznej dla systemów nawigacyjnych Sony.
Odwiedzając te witrynę, można uzyskać pomoc
techniczną oraz znaleźć aktualizacje oprogramowania,
odpowiedzi na najczęstsze pytania itp.
Map Manager*2
Umożliwia dodawanie do urządzenia lub na kartę
„Memory Stick” (wyposażenie dodatkowe) map
z dostarczonego dysku.
Przed dodawaniem może zajść potrzeba usunięcia
zbędnych danych o mapach w celu zwolnienia miejsca
w pamięci.
*1 Instalacja jest wymagana tylko w systemach
Windows 2000 / Windows XP.
*2 Funkcji Map Manager moż na uż ywać tylko
w modelach dostarczanych z dyskiem
zawierającym dane o mapach.
14
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Right
Podłączanie do komputera
Informacje dodatkowe
Przed podłączaniem do komputera należy
zainstalować w komputerze oprogramowanie do
podłączania komputera (ActiveSync).
Zalecenia eksploatacyjne
• Dla użytkowników Windows 2000 / Windows
XP: zainstaluj oprogramowanie ActiveSync
z dostarczonego dysku.
• Dla użytkowników Windows Vista:
pobierz oprogramowanie „Windows Mobile
Device Center 6.1” lub nowsze z witryny
pomocy technicznej Microsoft (chyba że takie
oprogramowanie zostało już zainstalowane).
1
Podłącz urządzenie do komputera
przewodem USB.
Uwagi o przesyłaniu danych
Podczas przesyłania:
– nie odłączać przewodu USB ani zasilacza
sieciowego;
– nie przełączać urządzenia w tryb czuwania ani go
nie zerować;
– nie zamykać ani nie restartować komputera; nie
przełączać go w tryb czuwania.
Łączność przez interfejs Bluetooth
(tylko NV-U93T/U83)
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m. Maksymalny zasięg
zależy od obecności przeszkód (osób, metalu,
ścian) i pól elektromagnetycznych.
• W przypadku korzystania z funkcji Bluetooth,
urządzenie powinno się znajdować w odległości
do 60 cm od kierowcy.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą wpływać
następujące czynniki:
– Obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między urządzeniem a telefonem
komórkowym.
– Znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz:
element bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie urządzenia
w pobliżu bezprzewodowej sieci LAN może
prowadzić do zakłóceń w mikrofalach,
a w efekcie do pogorszenia szybkości transmisji,
powstawania zakłóceń lub problemów
z połączeniem. W takim przypadku należy
wykonać następujące czynności:
– Używać urządzenia co najmniej 10 m od
elementów bezprzewodowej sieci LAN.
– Jeśli urządzenie pracuje w odległości mniejszej
niż 10 m od elementów bezprzewodowej sieci
LAN, należy wyłączyć sieć bezprzewodową.
– Zainstalować urządzenie i telefon komórkowy
możliwie blisko siebie.
• Mikrofale emitowane przez urządzenie
Bluetooth mogą zakłócać pracę elektronicznych
urządzeń medycznych. Ze względu na ryzyko
wypadku, zaleca się wyłączenie tego urządzenia
i telefonu komórkowego w następujących
miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
15
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
• Urządzenie wykorzystuje zabezpieczenia
standardu Bluetooth, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
Bluetooth. Mimo to, w pewnych warunkach nie
można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności Bluetooth, należy zachować
ostrożność.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji podczas
transmisji Bluetooth.
• Nie można zagwarantować połączenia z każdym
telefonem komórkowym.
– Telefon komórkowy z Bluetooth musi być
zgodny ze standardem Bluetooth
zdefiniowanym przez Bluetooth SIG. Ponadto
musi zostać uwierzytelniony.
– Nawet jeśli podłączany telefon jest zgodny ze
wspomnianym standardem Bluetooth, niektóre
telefony nie dają się podłączyć albo działają
niewłaściwie. Zależy to od funkcji i
parametrów technicznych telefonu.
– W zależności od modelu telefonu i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować
zakłócenia.
• W zależności od modelu podłączanego telefonu
rozpoczęcie transmisji może nastąpić z pewnym
opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca
pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu
komórkowego przez interfejs Bluetooth może nie
działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth
powoduje uczucie dyskomfortu, należy
natychmiast zaprzestać jego używania.
W przypadku powtarzających się problemów
prosimy o kontakt z najbliższą autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
16
masterpage:Left
Karta „Memory Stick”
Co to jest „Memory Stick”?
Karta pamięci „Memory Stick” jest małym,
półprzewodnikowym nośnikiem danych o dużej
pojemności. Umożliwia wymianę / przenoszenie
danych między urządzeniami na karty „Memory
Stick” i może pełnić rolę wymiennego nośnika
danych.
Rodzaje kart „Memory Stick Duo”,
których można używać w systemie
W systemie można używać następujących
rodzajów kart „Memory Stick Duo”:*1
• Memory Stick Duo (bez MagicGate),
• MagicGate Memory Stick Duo,*2
• Memory Stick PRO Duo.*2
*1 Przeprowadzone badania wykazały współpracę
systemu z kartami „Memory Stick Duo”
o pojemności 4 GB lub mniejszej
wyprodukowanymi przez Sony Corporation. Nie
gwarantuje się jednak działania wszystkich
nośników „Memory Stick Duo”.
*2 Karty „MagicGate Memory Stick Duo” i „Memory
Stick PRO Duo” mają funkcje MagicGate.
MagicGate jest systemem ochrony przed
kopiowaniem opartym na szyfrowaniu. Urządzenie
nie pozwala na odtwarzanie danych objętych
ochroną MagicGate.
Uwagi
• System umożliwia tylko odczyt danych z karty
„Memory Stick Duo”. Nie jest możliwe formatowanie
karty „Memory Stick Duo” ani zapis danych na karcie.
• System nie obsługuje szybkiego, równoległego
przesyłania danych.
• W systemie nie można używać kart „Memory Stick”
o standardowej wielkości.
• Wkładając kartę „Memory Stick Duo”, należ y zwrócić
uwagę na jej właściwe ułożenie. Niewłaściwie ułoż ona
karta moż e być przyczyną problemów z systemem.
• Przed włożeniem karty „Memory Stick Micro” do
urządzenia na karty „Memory Stick PRO” bez
adaptera na karty M2* (dostarczonego lub
sprzedawanego oddzielnie). Włoż enie karty bez
adaptera moż e uniemoż liwić jej wyjęcie.
• Ze względu na ryzyko przypadkowego połknięcia, nie
zostawiać kart „Memory Stick Duo”, „Memory Stick
Micro” ani adaptera na karty M2* w zasięgu małych
dzieci.
• Unikać wyjmowania karty „Memory Stick Duo”
z systemu, gdy trwa odczyt danych.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
• W następujących przypadkach może dojść do
uszkodzenia danych:
– po wyjęciu karty „Memory Stick Duo” lub po
wyłączeniu zasilania w czasie odczytu danych,
– kiedy karta „Memory Stick Duo” jest narażona na
oddziaływanie ładunków statycznych lub zakłóceń.
• Zalecamy wykonywanie kopii zapasowych ważnych
danych.
• Nie uderzać i nie zginać karty „Memory Stick Duo”;
chronić ją przed upuszczeniem.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać karty „Memory Stick
Duo”.
• Nie naraż ać karty „Memory Stick Duo” na
oddziaływanie wody.
• Nie używać ani nie przechowywać kart „Memory Stick
Duo” w następujących warunkach:
– w wysokiej temperaturze, na przykład
w samochodzie zaparkowanym w pełnym słońcu;
– w bezpośrednim promieniowaniu słonecznym;
– w miejscach wilgotnych lub naraż onych na
oddziaływanie substancji żrących.
Złącze
Przełącznik
ochrony przed
zapisem
Miejsce na notatki
• Nie dotykać styków na karcie „Memory Stick Duo”
rękami ani metalowymi przedmiotami.
• Rejestrowanie, edycja i kasowanie danych nie jest
możliwe, gdy przełącznik ochrony przed zapisem
znajduje się w położeniu LOCK.
• Do przestawiania przełącznika ochrony przed
zapisem na karcie „Memory Stick Duo” należ y używać
spiczastego przedmiotu.
• Jeśli uż ywana karta „Memory Stick Duo” nie jest
wyposaż ona w przełącznik ochrony przed zapisem, to
należ y zachować ostroż ność, aby przypadkowo nie
zmodyfikować lub nie skasować danych.
• Przy pisaniu w miejscu na notatki na dostarczonej
etykiecie nie naciskać za mocno karty.
• Do przenoszenia i przechowywania karty „Memory
Stick Duo” używać dostarczonej osłony.
* Skrót od „Memory Stick Micro”.
masterpage:Right
Uwaga o panelu LCD
Na monitorze mogą się na stałe pojawiać
niebieskie, czerwone lub zielone punkty. Noszą
one nazwę „jasnych punktów” i mogą występować
na każdym ekranie LCD. Produkcja panelu LCD
odbywa się z użyciem bardzo precyzyjnych
technologii, dzięki czemu ponad 99,99% jego
segmentów działa normalnie. Możliwe jest jednak,
że niewielka ilość (zwykle 0,01%) segmentów pali
się niewłaściwie. Nie utrudnia to jednak
normalnego oglądania.
Konserwacja
Czyszczenie
• Jeśli przyssawka zabrudzi się albo stanie się
mniej efektywna, należy ją oczyścić miękką,
wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.
Przed ponownym zamocowaniem należy
osuszyć przyssawkę.
• Do czyszczenia wyświetlacza należy używać
dostępnej w handlu ściereczki czyszczącej.
Uwaga
Jeśli na przedniej szybie pozostał ślad po przyssawce,
należ y go zmyć wodą.
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik w zasilaczu
samochodowym, należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym identycznym z prądem
podanym na poprzednim bezpieczniku (2,5 A).
Jeśli bezpiecznik przepali się, należy go wymienić
po sprawdzeniu podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się przepali,
może to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie.
W takim przypadku należy się porozumieć
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Ostrzeżenie
Nigdy nie używać bezpiecznika o wyższym
prądzie znamionowym. Grozi to uszkodzeniem
urządzenia.
17
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Uwagi o usuwaniu urządzenia
Przed usunięciem urządzenia należy wyjąć z niego
wewnętrzny akumulator litowy. Akumulator ten
należy zwrócić do firmy zajmującej się
recyklingiem. Poniżej opisano procedurę
wyjmowania akumulatora.
3
masterpage:Left
Zdejmij tylną osłonę.
NV-U93T/U83
Używając płasko zakończonego przedmiotu,
takiego jak śrubokręt płaski, odblokuj zaczepy
w miejscach pokazanych na ilustracji i otwórz
tył obudowy.
Uwaga
Nie rozbierać urządzenia w celu innym niż jego usunięcie.
1
Naciśnij przycisk RESET, aby
wyłączyć urządzenie.
2
Zdejmij gumowe zatyczki znajdujące
się na spodzie urządzenia, po czym
wykręć wkręty śrubokrętem.
NV-U93T/U83
Zdejmij 2 gumowe zatyczki i wykręć 4 wkręty.
NV-U73T/U53
Naciśnij urządzenie w miejscach oznaczonych
na ilustracji symbolami 1 i 2 , aby zwolnić
zaczepy. Następnie otwórz ręką tył obudowy
3.
3
1
2
NV-U73T/U53
Zdejmij 4 gumowe zatyczki i wykręć 4 wkręty.
18
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
4
Wyjmij akumulator.
NV-U93T/U83
Wykręć wkręt i wyjmij akumulator, jak
pokazano na ilustracji.
masterpage:Right
Dane techniczne
NV-U93T/U83
Odbiornik GPS
2
3
4
1
NV-U73T/U53
1
2
5
Zaizoluj złącze akumulatora, owijając
je taśmą.
Uwagi o akumulatorze litowym
• Przechowywać akumulator litowy w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
• Nie chwytać akumulatora metalowymi szczypcami,
gdyż grozi to zwarciem.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowany akumulator może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać ani
nie palić akumulatora.
Temperatura w środowisku pracy: 5 – 45 ºC
Zasilanie: napięcie stałe 5 V (z dostarczonego
przewodu USB / zasilacza sieciowego)
Złącza:
Złącze uchwytu
Gniazdo DC IN 5V
Gniazdo USB
Wyjście słuchawkowe
Gniazdo na kartę pamięci: gniazdo Memory
Stick Duo
Głośnik: owalny głośnik 20 × 40 mm
Pobór prądu: maks. 1,5 A
Wymiary: około 145 × 87 × 20 mm
(szer. × wys. × gł., bez wystających elementów)
Waga: około 250 g
Monitor
System: przepuszczający światło wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
Matryca: aktywna, a-Si TFT
Wymiary: 4,8 cala (16:9)
Około 106 × 60, 122 mm, (poziomo × pionowo,
głębokość)
Liczba segmentów: 391 680 (816 × 480 punktów)
Łączność bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 2.0 standardu Bluetooth
Poziom wyjściowy: Bluetooth Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile BLUETOOTH*2:
HFP (Hands-free Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Faktyczny zasięg zależ y od takich czynników jak
obecność przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej,
ładunków statycznych, czułości odbioru,
wydajności anteny, systemu operacyjnego,
oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth określają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
19
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Uchwyt
Temperatura w środowisku pracy: 5 – 45 ºC
Zasilanie: napięcie stałe 5,2 V (z dostarczonego
zasilacza samochodowego 12 V / 24 V
(z biegunem ujemnym na masie))
Złącza:
Złącze odbiornika GPS
Gniazdo DC IN 5,2 V
Gniazdo anteny TMC (tylko NV-U93T)
Odbierane częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz (tylko
NV-U93T)
Czas ładowania / pracy wewnętrznego
akumulatora
Czas ładowania
Przez dostarczony zasilacz samochodowy /
oferowany oddzielnie zasilacz sieciowy: około 3
godzin (kiedy urządzenie jest włączone) lub 1,5
godziny (w trybie czuwania)
Przez dostarczony przewód USB:
około 3 godzin (w trybie czuwania)
Czas pracy
Do 2 godzin (zależnie od warunków pracy)
Wyposażenie dodatkowe
Zestaw do instalacji w samochodzie: XA-49FM
Zasilacz sieciowy: XA-AC13
Zasilacz samochodowy: XA-DC3
Uchwyt samochodowy TMC: NVA-CU5T
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
masterpage:Left
NV-U73T/U53
Odbiornik GPS
Temperatura w środowisku pracy: 5 – 45 ºC
Zasilanie: napięcie stałe 5 – 5,2 V (z dostarczonego
przewodu USB, oferowanego oddzielnie zasilacza
sieciowego lub dostarczonego zasilacza
samochodowego na napięcie 12 V / 24 V (biegun
ujemny na masie))
Złącza:
Gniazdo DC IN 5-5.2V
Gniazdo USB
Gniazdo zewnętrznej anteny GPS
Gniazdo anteny TMC (tylko NV-U73T)
Odbierane częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz (tylko
NV-U73T)
Gniazdo na kartę pamięci: Gniazdo Memory Stick
Duo
Głośnik: okrągły, ø średnicy 30 mm
Pobór prądu: maks. 1,5 A
Wymiary: około 133 × 79 × 20 mm
(szer. × wys. × gł., bez wystających elementów)
Waga: około 210 g
Monitor
System: przepuszczający światło wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
Matryca: aktywna, a-Si TFT
Wymiary: 4,3 cala (16:9)
Około 90 × 54, 109 mm, (poziomo × pionowo,
głębokość)
Liczba segmentów: 391 680 (816 × 480 punktów)
Czas ładowania / pracy wewnętrznego
akumulatora
Czas ładowania
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• W urządzeniu zastosowano akumulator litowy.
• Materiałem amortyzującym w opakowaniach jest
tektura falista.
• Do drukowania na kartonie użyto farb roślinnych
bez lotnych substancji organicznych.
Przez dostarczony zasilacz samochodowy /
oferowany oddzielnie zasilacz sieciowy: około 2
godzin (kiedy urządzenie jest włączone) lub 1
godziny (w trybie czuwania)
Przez dostarczony przewód USB:
około 2 godzin (w trybie czuwania)
Czas pracy
Do 2 godzin (zależnie od warunków pracy)
Wyposażenie dodatkowe
Zestaw do instalacji w samochodzie: XA-49FM
Zasilacz sieciowy: XA-AC13
Zasilacz samochodowy: XA-DC3
Zewnętrzna antena GPS: VCA-42
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
20
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Ogólne
Urządzenie nie włącza się.
t Naładować wewnętrzny akumulator.
t Sprawdzić, czy zasilacz samochodowy jest starannie
podłączony do gniazda zapalniczki samochodowej.
Nie można naładować wewnętrznego
akumulatora.
t Włączyć urządzenie, po czym je wyłączyć.
t Jeśli używany jest zasilacz samochodowy, wyłączyć go
z gniazda zapalniczki samochodowej i włączyć na
nowo.
t Ładowanie wewnętrznego akumulatora jest możliwe
tylko w temperaturze od 5 do 45°C. Akumulator nie
będzie ładowany, jeśli silne promieniowanie słoneczne
itp. spowodowało wzrost temperatury w samochodzie.
Nie świadczy to o uszkodzeniu.
t Podczas ładowania przez interfejs USB musi być
włączony komputer. Zwracamy uwagę, że wskaźnik
CHG 7/3 może palić się na zielono, gdy komputer
pozostaje w trybie czuwania, a wewnętrzny akumulator
nie jest całkowicie naładowany.
Nie jest możliwy odbiór sygnałów GPS.
Najpierw należy się zapoznać z ogólnymi informacjami o
systemie GPS (strona 6), a następnie sprawdzić stan GPS,
wybierając z najwyższego poziomu menu wariant „More…”,
a następnie „GPS Status”.
• System nie może odbierać sygnału GPS ze względu na
istniejące przeszkody.
t Przejechać samochodem w miejsce, w którym będzie
możliwy dobry odbiór sygnałów GPS.
• Przed anteną GPS znajduje się przeszkoda.
t Zainstalować urządzenie w miejscu, w którym sygnał
nie będzie blokowany przez karoserię samochodu itp.
• Jakość sygnału GPS może być niska ze względu na materiał,
z którego wykonana jest przednia szyba samochodu.
t Użyć oferowanej oddzielnie zewnętrznej anteny GPS
VCA-42 (tylko NV-U73T/U53).
masterpage:Right
Pozycja pojazdu na mapie jest niezgodna
z faktyczną pozycją na drodze.
Zbyt duży margines błędu w sygnale z satelitów GPS.
Błąd w pozycji może dochodzić do kilkuset metrów.
Nie słychać podpowiedzi głosowych.
Zbyt mała głośność.
t Zwiększyć głośność (strona 12).
Obraz na ekranie LCD nie wygląda normalnie.
• W wysokiej temperaturze obraz na ekranie LCD może
stawać się ciemniejszy i mniej wyraźny. W niskiej
temperaturze obraz może się zmieniać bardzo powoli.
Zjawiska te nie świadczą o uszkodzeniu i ustępują,
kiedy temperatura powróci do normalnego zakresu.
• Ekran LCD jest ciemny.
t Sprawdzić, czy czujnik jasności 5 (strona 8)/4
(strona 8) nie został zasłonięty ręką itp., co
spowodowało zmniejszenie jasności wyświetlacza.
Uchwyt nie trzyma się powierzchni
mocowania.
Efektywność zamocowania maleje, kiedy przyssawka lub
powierzchnia mocowania są brudne.
t Oczyścić przyssawkę i powierzchnię mocowania miękką,
mokrą, niestrzępiącą się ściereczką (strona 17).
Mimo że nie są używane żadne funkcje,
automatycznie włącza się tryb
demonstracyjny.
t Wyłączyć tryb demonstracyjny. W tym celu należy
wyświetlić najwyższy poziom menu i kolejno
wybrać następujące warianty: „More...” c „Settings”
c „General Settings” c „Demo Mode”. Następnie
należy sprawdzić, czy tryb demonstracyjny jest
wyłączony.
21
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
Funkcja Bluetooth (tylko NV-U93T/U83)
Podłączany telefon komórkowy nie rozpoznaje
urządzenia.
t Zmienić ustawienie parametru „Bluetooth Signal” na
„On” (strona 13).
• Podczas łączenia z telefonem komórkowym system nie
zostanie wykryty przez inny telefon. Należy
zakończyć bieżące łączenie i wyszukać system
z innego telefonu.
Połączenie Bluetooth jest niemożliwe.
t Powtórzyć parowanie.
• Niektóre modele telefonów komórkowych nie mogą
być wyszukiwane z systemu.
t Wyszukać system z telefonu komórkowego.
• Możliwość wyszukania telefonu komórkowego może
zależeć od stanu telefonu (trybu pracy).
t Wyszukać system z telefonu komórkowego.
t Sprawdzić procedurę parowania w instrukcji obsługi
telefonu komórkowego, po czym powtórnie
wykonać operację.
t Sprawdzić na stronach www Sony, że system
współpracuje z używanym modelem telefonu.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego telefonu
komórkowego.
W pewnych stanach telefon komórkowy może nie
pozwalać na uzyskanie nazwy.
Zbyt cichy głos rozmówcy.
t Skorygować głośność przyciskami +/– na
wyświetlaczu.
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
• Zmniejszyć głośność.
• Dla parametru „Noise / Echo Cancellation” wybrane
jest ustawienie „Off”.
t Zmienić ustawienie parametru „Noise/Echo
Cancellation” na „Mode 1” lub „Mode 2”.
• W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu,
należy postarać się zmniejszyć głośność tych hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega silny hałas, należy zamknąć okno. Jeśli
źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy zmniejszyć
jej wydajność.
Niska jakość dźwięku z telefonu.
Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków odbioru
sygnału przez telefon komórkowy.
t W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Nie działają niektóre funkcje.
t Sprawdzić, czy podłączony telefon obsługuje daną
funkcję.
masterpage:Left
Przy odbieraniu telefonu nie pojawia się
nazwisko osoby telefonującej.
• Nazwisko nie jest zapisane w książce telefonicznej.
t Zapisać je w książce telefonicznej.
• Do telefonu nie dociera numer, z którego jest
inicjowane połączenie.
Parowanie nie powiodło się wskutek
przekroczenia limitu czasu.
Zależnie od podłączanego telefonu komórkowego, limit
czasu na wykonanie parowania może być mały.
Spróbować wykonać parowanie w podanym limicie.
Brak dźwięku z głośnika urządzenia podczas
połączenia w trybie głośnomówiącym.
t Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk
był reprodukowany przez głośnik urządzenia.
Zerowanie urządzenia
W razie zawieszenia się oprogramowania
nawigacyjnego należy spróbować wyzerować
urządzenie.
Naciśnij przycisk RESET, a następnie włącz
urządzenie.
Uwaga
Po wyzerowaniu urządzenia odbiór sygnałów GPS
moż e nastąpić ze znacznym opóź nieniem.
22
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Right
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00053137_NV-U93T-U83-U73TU_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02NAV-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Wednesday, October 24, 2007 1:45 PM
masterpage:Right
PL
Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy
krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie
produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
NV-U93T/U83/U73T/U53
3-275-816-11 (1)
Download PDF

advertising