Sony | NV-U50 | Sony NV-U50 Instrukcja obsługi

Personal
Navigation
System
Podręcznik użytkownika
NV-U70
NV-U50T
NV-U50
©
2005 Sony Corporation
Dane i informacje zawarte w poniższym tekście mogą zostać zmienione bez zapowiedzi. Bez jednoznacznego,
pisemnego zezwolenia firmy Sony Corporation żadna część poniższego podręcznika nie może być(niezależnie
od celu) kopiowana lub transferowana (niezależnie od tego czy dzieje się to mechanicznie czy elektronicznie).
Wszystkie dane techniczne, rysunki itd. podlegają prawu do ochrony praw autorskich.
© Copyright 2005, Sony Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Spis treści
Wstęp................................................................................ 3
Skróty i słowniczek oznaczeń w tekście ......................................... 4
Gwarancja ................................................................................ 5
Znaki towarowe ......................................................................... 5
Obsługa oprogramowania nawigacji ................................. 7
Menadżer języków i map ............................................................. 8
Klawiatura urządzenia ................................................................ 8
Klawiatura oprogramowania ........................................................ 8
Wpis klawiaturą literową ................................................... 9
Wpis klawiaturą telefonu komórkowego............................. 10
Listy ...................................................................................... 12
Pola dotykowe ......................................................................... 16
Informacje .............................................................................. 16
Energia ........................................................................ 17
GPS-Stan...................................................................... 17
Komunikaty drogowe...................................................... 19
Nawigacja ....................................................................... 21
Uruchomienie systemu Sony Personal Navigation System .............. 22
Menu ........................................................................... 22
Ustawienia podstawowe ............................................................ 25
Wpis punktu docelowego........................................................... 28
Podanie kraju docelowego ............................................... 28
Wpis adresu docelowego ................................................. 29
Wybór celu specjalnego .................................................. 31
Przejęcie celu z mapy ..................................................... 38
Przejęcie celu z listy Ulubione .......................................... 42
Przejęcie jednego z ostatnio podanych celów ..................... 43
Nawigowanie do domu.................................................... 44
Administracja celów ................................................................. 45
Zapis celu ..................................................................... 45
Zmiana nazwy celu ........................................................ 46
Usunięcie celu ............................................................... 47
Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami) .................. 47
Podawanie punktów docelowych....................................... 48
Opracowywanie, zapis i administracja tras......................... 49
Obliczanie trasy ............................................................. 54
Trasa na mapie ............................................................. 56
Symulacja trasy............................................................. 57
Start nawigacji ........................................................................ 59
Mapa ............................................................................... 61
Wybór mapy ........................................................................... 62
Obsługa mapy ......................................................................... 63
Ekran mapy Standard..................................................... 64
Ekran mapy-Szukanie celu .............................................. 65
Podręcznik użytkownika
Spis treści Š i
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Mapa w czasie nawigacji ........................................................... 67
Funkcje pożyteczne w czasie nawigacji........................... 71
Pokazywanie całej trasy ............................................................ 72
Następny cel ........................................................................... 73
Zamykanie odcinków trasy ........................................................ 74
Zmiana opcji trasy ................................................................... 76
Symulacja............................................................................... 77
TMC ....................................................................................... 78
Konfiguracja systemu Sony Personal Navigation System 81
Ustawienia .............................................................................. 82
Głośność....................................................................... 82
Wybór mapy ................................................................. 83
Informacje na mapie ...................................................... 83
Informacje o trasie......................................................... 83
Oznakowanie................................................................. 84
Czujnik światła .............................................................. 84
Obraz........................................................................... 84
Ekran dotykowy............................................................. 85
Tryb automatyczny ........................................................ 85
Opcje trasy ................................................................... 86
Planowanie trasy ........................................................... 86
Strefa czasowa .............................................................. 87
Format ......................................................................... 87
Język ........................................................................... 87
Adres domowy .............................................................. 88
Wyciszenie radia ............................................................ 88
Tryb demonstracji .......................................................... 88
Informacje dotyczące produktu ........................................ 88
Mały słownik techniczny.................................................. 89
Indeks haseł.................................................................... 91
ii Š Spis treści
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Wstęp
W tym rozdziale znajdują się informacje na następujące tematy:
Skróty i
Strona 4
Gwarancja
Strona 5
Znaki towarowe
Strona 5
Podręcznik użytkownika
Spis treści Š 3
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Skróty i słowniczek oznaczeń w tekście
Szybki dostęp do
informacji: skróty
Podręcznik udostępnia następujące pomoce w szybkim dostępie
do informacji:
Ù Na końcu każdej strony widzisz w jakim rozdziale się
znajdujesz.
Ù Na końcu podręcznika znajduje się mały słownik techniczny,
które tłumaczy wszystkie ważne pojęcia techniczne
występujące w tekście.
Ù Na końcu podręcznika znajduje się również indeks haseł,
który umożliwia bezpośredni dostęp do informacji zawartych
w tekście.
Ustalenia
W tym podręczniku użyte zostały różne rodzaje czcionki i
symbole graficzne, w oznaczenia ważnych części tekstu i
ułatwienia pracy w programie.
Styl
Funkcja
Tłusty druk
Przyciski, pola i elementy powierzchniowe
oprogramowania. Wyróżnienie ostrzeżeń i
wskazówek.
Tłusty druk i
kursywa
Prawnie chronione nazwy własne.
Rozdział
Okna i nazwy dialogów.
Symbol
Funkcja
Ten symbol ułatwia pracę w systemie Sony
Personal Navigation System podając
wskazówki.
Ten symbol zaznacza miejsca w tekście ,
zawierające informacje dodatkowe.
Ten symbol ostrzega przed
niebezpieczeństwami niosącymi ze sobą
szkody personalne lub materialne.
-4-
Skróty i słowniczek oznaczeń w tekście
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Gwarancja
Ograniczenia
gwarancji
Zastrzegamy sobie prawo do zmian treści dokumentacji i
oprogramowania bez uprzedzeń. Sony Corporation nie ponosi
odpowiedzialności za poprawność treści lub za szkody wynikające
z używania podręcznika.
Dziękujemy za wskazówki dotyczące błędów i ulepszeń aby w
przyszłości oferować jeszcze lepsze produkty.
Znaki towarowe
Chronione znaki
towarowe
Wszystkie w podręczniku wymienione i ewentualnie przez osoby
trzecie chronione znaki firmowe i towarowe podlegają bez
ograniczeń zaleceniom odpowiednich ustaw prawa handlowego i
prawom własności ich danych, rejestrowanych właścicieli.
Wszystkie, niejednoznacznie gwarantowane prawa są również
zastrzeżone.
Z braku wyraźnego oznakowania w tym podręczniku użytych
znaków towarowych, nie można wnioskować swobody w użytku
ich nazw od praw osób trzecich.
Ù Windows i ActiveSync są znakami towarowymi Microsoft
Corporation.
Wstęp
-5-
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Obsługa oprogramowania
nawigacji
Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
Menadżer języków i map
strona 8
Klawiatura urządzenia
strona 8
Klawiatura oprogramowania
strona 8
Wpis klawiaturą literową
Wpis klawiaturą telefonu komórkowego
Listy
strona 12
Pola dotykowe
strona 16
Informacje
strona 16
Energia
GPS-Stan
Komunikaty drogowe
Obsługa oprogramowania nawigacji
-7-
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Menadżer języków i map
Narzędzie
instalacyjne
Installer-Tool
Na załączonej DVD oprogramowania znajduje się narzędzie
instalacyjne, Installer-Tool, za pomocą którego ustalić można,
które mapy i języki mają być do dyspozycji.
Jeżeli nabyłeś jedną z wersji Sony Personal Navigation
System, nie posiadającą map na DVD, możesz za pomocą tego
właśnie narzędzia stworzyć kopię bezpieczeństwa w urządzeniu
nawigacyjnym.
1. Połącz urządzenie nawigacyjne, za pomocą ActiveSync®, z
komputerem i umieść w nim załączoną DVD.
Narzędzie Installer-Tool uruchamia się automatycznie.
2. Stosuj się do wskazówek na ekranie komputera.
Klawiatura urządzenia
Klawisze
W górnej części urządzenia znajdują się dwa klawisze:
Po prawej:
Wyłącza i włącza urządzenie.
Włącznik/Wyłącznik
Po lewej:
Standardowy ekran
mapy
W czasie nawigacji:
powtarza ostatni komunikat głosowy systemu. Wyświetla
ponownie, informacje dotyczące ograniczeń prędkości i
oznakowania, o ile funkcja ta nie była już wcześniej aktywna.
Dalsze:
Otwiera standardowy obraz mapy i przedstawia aktualną pozycję.
Klawiatura oprogramowania
Wskazówka
O ile zaistnieje potrzeba wpisu tekstu, na ekranie pojawia się
klawiatura oprogramowania. Może to być klawiatura literowa lub
klawiatura telefonu komórkowego.
Za pomocą tych pól możesz zmieniać klawiaturę na inną.
Dotknij tego pola by uzyskać klawiaturę telefonu komórkowego.
Dotknij tego pola by powrócić do klawiatury konwencjonalnej.
-8-
Menadżer języków i map
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Wpis klawiaturą literową
Klawiaturę literową można obsługiwać palcami. Tą klawiaturą
można pisać tylko dużymi literami.
Przy wpisie nazw miejscowości lub ulic nie trzeba podawać
znaków specjalnych (n.p. ź=z lub ó=o). Sony Personal
Navigation System uzupełnia te znaki automatycznie. Jeżeli
szukasz np.miasta "Würzburg" to wystarczy napisać
"WURZBURG".
Twój wpis pojawia się w polu, bezpośrednio nad klawiaturą. W
tym polu widoczny jest pierwszy zbiór plików, zaczynający się
literami wpisu.
Zbiór plików w polu jest częścią listy zbiorów plików,
odpowiadających wszystkim dotychczasowym wpisom. Za
pomocą pól
Do góry i
Na dół
możesz poruszać się w liście.
By ujrzeć więcej niż trzy zbiory plików, dotknij pola
.
O zastosowaniu pola Lista informuje rozdział "Listy" na
stronie 12.
Odstęp, usuwanie
pojedyńczych
znaków
Dotknij pola zastępującego odstępnik:
.
By usunąć ostatni wpisany znak, dotknij pola:
.
Obsługa oprogramowania nawigacji
-9-
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Przełączanie między
wpisem cyfr i liter.
Dotknij tego pola, by wpisać liczby (n.p. kod pocztowy).
.
By wrócić do wpisu liter, dotknij pola:
.
Znaki specjalne
Dotknij tego pola by wpisać znak specjalny.
.
Ukazuje się klawiatura znaków specjalnych.
By powrócić do klawiatury konwencjonalnej, dotknij pola
.
Znaki specjalne nie muszą być pisane przy wpisie adresu, ale
mogą być przydatne przy nazywaniu zapamiętanych celów i tras.
Wpis klawiaturą telefonu komórkowego
- 10 -
Klawiatura oprogramowania
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Wszystkie wpisy klawiaturą telefonu komórkowego mogą być
wykonane palcem. Możliwe są tylko duże litery.
W telefonie jak w telefonie komórkowym, każdy klawisz ma
więcej funkcji. Dotykaj tak często klawisza aż pokaże się dana
litera. (By n.p. wpisać "S", dotknij cztery razy klawisza "PQRS").
Przy wpisie nazw miejscowości i ulic nie musisz podawać znaków
specjalnych(np. „ś” lub „ń”).System Sony Personal Navigation
System uzupełnia te znaki automatycznie. Jeżeli np. szukasz
miejscowości "Würzburg" wystarczy podać "WURZBURG".
Odstęp, usunięcie
pojedyńczego znaku
By wpisać odstęp dotknij pola:
.
By usunąć ostatnio napisany znak, dotknij pola
.
Przełączanie między
wpisem liter i cyfr
Dotknij pola:
.by wpisać cyfry
By wrócić do wpisu liter, dotknij:
.
Znaki specjalne
Dotknij tego pola by wpisać znak specjalny.
.
Ukazuje się klawiatura znaków specjalnych.
By powrócić do klawiatury konwencjonalnej, dotknij pola
.
Znaki specjalne nie muszą być podawane przy wpisie adresów,
ale mogą ułatwić nazywanie zapisanych celów i tras.
Obsługa oprogramowania nawigacji
- 11 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Listy
Wskazówka
Często pokazują się listy z których można wybrać wpisy, np.
jeżeli nie podałeś całej nazwy miejscowości.
Ma to miejsce jeżeli np. podając miejscowość, nie podałeś jej
całkowitej nazwy. Po wpisie każdej litery, w polu tekstowym
pojawia się pierwszy wpis, zaczynający się dotychczas podanymi
literami.
Ponad klawiaturą wyświetlić można najwyżej trzy wpisy. By
wyświetlić większą listę, dysponującą dalszymi odpowiednimi
pozycjami, dotknij pola Lista.
Na końcu listy znajdują się wpisy zawierające dotychczas podaną
kolejność liter, nie na początku, lecz na końcu lub w środku.
Zaznaczony rejestr
list
Jeden z wpisów listy jest zawsze zaznaczony i pokazywany w
jednym z pól. W dodatkowych polach pojawiają się często dalsze
informacje dotyczące tego właśnie wpisu. W przypadku
miejscowości są to np. kod pocztowy i województwo.
Zaznaczony wpis może zostać wybrany dotknięciem pola, na
którym się znajduje.
- 12 -
Listy
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Pola
Na ekranach pokazujących listy znajdują się, na dole, po prawej
stronie, trzy pola:
Do góry: Dotknij tego pola, by przesunąć listę o jeden element
do góry.
Na dół: Dotknij tego pola by przesunąć listę o jeden elment w
dół.
Wstecz: Dotknij tego pola by, nie wybierając elementu listy,
powrócić do maski wpisów.
Przykład
Przykład: Szukanie miejscowości BIALYSTOK.
1. Dotknij w MENU, pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
2. Dotknij pola Nawigacja.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
3. Dotknij pola Adres.
Pojawia się maska ADRES.
4. Dotknij pola Miejscowość lub kod pocztowy.
Pokazuje się maska do wpisu.
Obsługa oprogramowania nawigacji
- 13 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
5. Wpisz literę B.
Litera B pojawia się w linijce wpisów, ponad klawiszami
konwencjonalnej klawiatury.
W polu powyżej pojawia się pierwsza miejscowość z banku
danych, której nazwa zaczyna się literą B.
Poniżej tego pola pojawia się następna miejscowość, której
nazwa zaczyna się literą B.
Za pomocą pól Do góry i Na dół możesz poruszać się w
liście. Widoczne są zawsze najwyżej 3 elementy.
6. Wpisz litery IAL.
W linijce wpisów widnieje napis BIAL.
W polu powyżej pojawia się nazwa pierwszej miejscowości z
banku danych, zaczynająca się kolejnością liter BIAL.
Poniżej tego pola pojawia się druga miejscowoś, której nazwa
zaczyna się kombinacją BIAL.
- 14 -
Listy
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
7. Dotknij pola Lista.
Pojawia się lista wszystkich miejscowości, których nazwy
zaczynają się literami BIAL. Zaznaczona jest miejscowość
widniejąca w polu.
Na końcu listy znajdują się wszystkie miejscowości, których
nazwy zawierają kombinację liter BIAL.
8. Dotykaj tak często pola Na dół, aż w polu pojawi się nazwa
miejscowości BIALYSTOK.
Obsługa oprogramowania nawigacji
- 15 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
9. Dotknij pola BIALYSTOK.
Pojawia się Maska ADRESU. BIALYSTOK jest wpisane
automatycznie w polu Miejscowość lub kod pocztowy.
Pola dotykowe
Pola
Na większości masek Sony Personal Navigation System
znajdują się następujące pola:
Wstecz
Dotknij tego pola, by wrócić do ostatnio otwartej maski.
Za pomocą tego pola można zatrzymać nawigację w czasie jej
trwania.
Ekran mapy
Dotknij tego pola by powrócić na standardowy ekran mapy.
Stamtąd, dotykając dowolnego miejsca na mapie, można dostać
się do MENU.
Informacje
Wskazówka
- 16 -
Na prawie wszystkich maskach Sony Personal Navigation
System znajdują się pola GPS i TMC, za pomocą których w
każdej chwili można wyświetlić stan GPS-u i aktualne komunikaty
drogowe.
Pola dotykowe
Na wszystkic
znajdują się(
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Energia
Pole Energia znajduje się na dole, po prawej stronie ekranu.
Symbole tego pola mają następujące znaczenie:
Symbol
Znaczenie
Urządzenie jest zasilane przez zewnętrzne źródło
energii. Akumulator jest w trakcie ładowania.
Akumulator jest naładowany.
Wielkość segmentu w symbolu baterii pokazuje stan
jej naładowania (3/3 do 2/3).
Urządzenie jest zasilane własnym akumulatorem.
Akumulator jest niedoładowany.
Wielkość segmentu w symbolu baterii pokazuje stan
jej naładowania (0 do 1/3).
Niezadowalający stan akumulatora jest sygnalizowany
komunikatem-ostrzeżeniem.
GPS-Stan
Wskazówka
Okno GPS-STAN zawiera informacje na temat aktualnej pozycji i
aktualnej prędkości. Ponadto istnieje tu możliwość zapisania
aktualnej pozycji.
Pole GPS znajduje się u góry, po prawej stronie ekranu. Oto
znaczenia tych pól:
Symbol
Brak sygnału
GPS gotowy
Obsługa oprogramowania nawigacji
Znaczenie
Brak odbioru lub niezadowalająca
jakość sygnału GPS. Może to mieć
miejsce np.w budynku zamkniętym.
Jest sygnał GPS. Urządzenie jest
gotowe do startu nawigacji
- 17 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Dotknij pola GPS.
Pojawia się okno GPS-STAN:
Informacja
Znaczenie
GMT
Greenwich Mean Tw e
Londyński czas bez czasu letniego.
Długość/Szeroko- Aktualna Pozycja.
ść
Informacja o wschodnim stopniu długości i
północnym stopniu szerokości geograficznej.
- 18 -
Satelity
Informacja o ilości odbieranych satelitów.
Nawigacja wymaga sygnałów przynajmniej
trzech satelitów.
HDOP
Horizontal Dilution of Precision
Informuje o jakości ustalenia pozycji.
Teoretycznie możliwe są oceny od 0 do 50.
Czym niższa ocena tym dokładniej ustalona
została pozycja (Ocena 0= pozycja ustalona
nie odbiega od pozycji faktycznej). Oceny do
8 są, jeżeli chodzi o nawigację do
zaakceptowania.
Prędkość
Pokazuje aktualną prędkość pojazdu.
Aktualna pozycja
Pokazuje aktualną pozycję.
Zapisz aktualną
pozycję
Dotknij tego pola by zapisać chwilową
pozycję w ULUBIONYCH.
Zamknij okno
Naciśnij to pole aby zamknąć okno dotyczące
GPS-u.
Informacje
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Komunikaty drogowe
Odbiornik TMC
Jeżeli urządzenie nawigacyjne znajduje się w urządzeniu TMCCradle, system dysponuje aktualnymi komunikatami drogowymi i
jest w stanie na ich podstawie dynamicznie zmieniać trasę, by np.
ominąć korek drogowy. Aktualne komunikaty drogowe mogą w
każdej chwili zostać pokazane.
Wskazówka: W odróżnieniu od standardowego urządzenia
Cradle, TMC-Cradle jest wyposażona w moduł, służący do odbioru
komunikatów TMC. Moduł TMC można zidentyfikować za pomocą
napisu TMC, na lewej stronie urządzenia.
Jeżeli urządzenie nawigacyjne nie jest umieszczone w TMCCradle, pole TMC nie pojawia się.
Pole TMC znajduje się w górnej, środkowej części ekranu.
Symbole, które tam znajdziesz mają następujące znaczenie:
Symbol
Znaczenie
Brak symbolu
Urządzenie nawigacyjne nie jest
umieszczone w urządzeniu TMCCradle.
Szukanie stacji
Odbiornik TMC jest gotowy do
odbioru, ale nie można odebrać
sygnału TMC. Zdarza się to np. w
obszarach, do których sygnały TMC po
prostu nie docierają.
Jest sygnał TMC.
TMC-gotowy
TMC
Dotknij tego pola, by przeczytać informacje dotyczące TMC.
Opis działania TMC znajdziesz w rozdziale "TMC" na stronie 78.
Obsługa oprogramowania nawigacji
- 19 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Nawigacja
Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
Uruchomienie systemu Sony Personal Navigation System
Strona 22
Menu
Ustawienia podstawowe
Strona 25
Wpis punktu docelowego
Strona 28
Podanie kraju docelowego
Wpis adresu docelowego
Wybór celu specjalnego
Przejęcie celu z mapy
Przejęcie celu z listy Ulubione
Przejęcie jednego z ostatnio podanych celów
Nawigowanie do domu
Administracja celów
Strona 45
Zapis celu
Zmiana nazwy celu
Usunięcie celu
Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami)
Strona 47
Podawanie punktów docelowych
Opracowywanie, zapis i administracja tra
Obliczanie trasy
Trasa na mapie
Symulacja trasy
Start nawigacji
Nawigacja
Strona 59
- 21 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Uruchomienie systemu Sony Personal Navigation System
Tak włączasz system
Sony Personal
Navigation System
1. Włącz urządzenie nawigacyjne(prawy klawisz w górnej części
urządzenia).
Urządzenie pokazuje fragment mapy. Jeżeli można odebrać
sygnał GPS, aktualna pozycja zostanie pokazana na mapie.
Wskazówka: Na prawie wszystkich innych maskach znajduje
się pole
Ekran mapy.
Za pomocą tego pola można szybko powrócić do
standardowego ekranu mapy.
2. Dotknij dowolnego miejsca na mapie, by otworzyć MENU.
Menu
Pojawia się MENU:
Menu
MENU oferuje dostęp do wszystkich funkcji programu.
- 22 -
Uruchomienie systemu Sony Personal Navigation System
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Wskazówka: Sony Personal Navigation System zaczyna się
zawsze ekranem który był aktywny w czasie wyłączania
urządzenia.
Nowy cel
Dotknij pola Nowy cel, by podać cel nawigacji lub zaplanować
trasę.
Więcej na temat nawigacji do wytyczonego celu znajdziesz w
rozdziale "Wpis punktu docelowego" na stronie 25.
Detaliczne informacje dotyczące nawigacji do domu znajdują się
w rozdziale „Nawigowanie do domu" na stronie 44.
Więcej informacji o planowaniu tras, rozdział "Kilka punktów
docelowych (Planowanie trasy etapami)" na stronie 47.
Szukanie w okolicy
Dotknij pola Szukaj w okolicy, szukając celu w pobliżu
aktualnej pozycji.
Zob. "Cel specjalny z chwilowego otoczenia" na stronie 31.
Trasa
Dotknij pola Trasa, by opracować lub symulować już obliczoną
trasę.
Dalsze informacje na temat wyświetlania całej trasy znajdują się
w rozdziale "Wpis punktu docelowego" na stronie 25.
Dalsze informacje na temat zamykania odcinka trasy w czasie
nawigacji znajdują się w rozdziale "Zamykanie odcinków trasy"
na stronie 74.
Dalsze informacje na temat symulacji trasy znajdują się w
rozdziale "Symulacja trasy" na stronie 57.
Dalsze informacje na temat przeskakiwania etapu znajdują się w
rozdziale "Następny cel" na stronie 73.
Dalsze informacje na temat opcji trasy znajdują się w rozdziale
"Opcje trasy" na stronie 86.
Nawigacja
- 23 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Wyłączenie
głośników
Dotknij pola Wycisz, by wyłączyć głośniki urządzenia. Nie
słychać już komunikatów nawigacyjnych systemu. Pole wydaje
się wciśnięte.
Dotknij ponownie tego pola by włączyć głośniki.
Ustawienia
Dotknij pola Ustawienia, by dopasować ustawienia systemu
Sony Personal Navigation System.
Zob. "Ustawienia" na stronie 82.
Zakończenie
nawigacji
To pole pojawia się tylko w czasie nawigacji lub symulacji.
Stan GPS
Dotknij pola GPS, w celu uzyskania informacji o ustalaniu pozycji
przez GPS i o chwilowym miejscu pobytu.
Dotknij pola Zakończ nawigację, by przerwać nawigację (lub
symulację).
Zob. "GPS-Stan" na stronie 17.
Komunikaty o
korkach drogowych
Dotknij pola TMC by sprawdzić aktualne komunikaty drogowe,
odebrane przez urządzenie.
Zob. "TMC" na stronie 78.
Dotknij pola Ekran mapy, by ponownie otworzyć standardowy
ekran mapy.
Pole Wstecz spełnia w MENU tą samą funkcję.
- 24 -
Uruchomienie systemu Sony Personal Navigation System
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Ustawienia podstawowe
Ustawienia
podstawowe
Przed rozpoczęciem pracy systemem Sony Personal Navigation
System powinieneś
Ù ustawić strefę czasową, by, w czasie nawigacji podawane,
przypuszczalne czasy przyjazdu były prawidłowe i
Ù podać adres domowy, by z każdego miejsca sprawnie
nawigawać do domu.
1. Dotknij w MENU pola Ustawienia.
Pojawia się maska USTAWIENIA.
2. Dotykaj pola Na dół, do pojawienia się ekranu z polem
Strefa czasowa. Dotknij pola Strefa czasowa.
Ustawienie strefy
czasowej
Nawigacja
Pojawia się maska STREFA CZASOWA.
- 25 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
3. Dotknij pola Strefa czasowa.
Pojawia się lista STREFY CZASOWE.
4. Używaj pól Do góry i Na dół, by wybrać strefę czasową
odpowiadającą chwilowej pozycji (GMT, bez czasu letniego).
Państwa i miasta w chwilowej strefie ułatwią wybór.
5. Dotknij wybranej strefy czasowej.
Strefa ta zostaje wniesiona na maskę ustawień STREFA
CZASOWA.
6. Dotknij pola Czas letni, by przełączać między czasem letnim
(Tak) i czasem zimowym (Nie).
Wskazówka: jeżeli przejeżdżasz granicę stref czasowych lub
znajdujesz się w miejscu gdzie właśnie przestawiany jest
czas, dopasuj odpowiednio ustawienia.
7. Dotknij pola Zapisz.
8. Dotknij pola Wstecz.
Pojawia się maska USTAWIENIA.
9. Używaj pól Do góry i Na dół, by wybrać ekran z polem
Adres domowy. Dotknij pola Adres domowy.
Adres domowy
- 26 -
Pojawia się maska
ADRES DOMOWY.
Ustawienia podstawowe
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
10. Dotknij pola Podaj adres domowy.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
11. Dotknij pola Adres i podaj adres domowy. (Zob. "Wpis
adresu docelowego", na stronie 29)
12. Dotknij pola Wnieś jako adres domowy.
Adres zostaje przeniesiony na maskę ADRES DOMOWY.
Nawigacja
- 27 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
13. Dotknij pola Zapisz.
14. Dotknij pola Ekran mapy.
Pojawia się standardowy ekran mapy.
Wpis punktu docelowego
Podstawy nawigacji
Ten rozdział opisuje możliwości systemu Sony Personal
Navigation System w zakresie wyboru i administracji punktów
docelowych.
Dokładny opis na temat: Jak wykorzystać cel do późniejszej
nawigacji?, znajduje się w rozdziale "Start nawigacji" na
stronie 59.
Wybór celu
Sony Personal Navigation System oferuje różne możliwości
wpisu celów lub dostępu do nich:
Ù Podanie kraju docelowego, strona 28
Ù Wpis adresu docelowego, strona 29
Ù Wybór celu specjalnego, strona 31
Ù Przejęcie celu z mapy, strona 38
Ù Przejęcie celu z listy Ulubione, strona 42
Ù Przejęcie jednego z ostatnio podanych celów, strona 43
Ù Nawigowanie do domu, strona 44
Podanie kraju docelowego
Na wstępie, podaj nazwę kraju, w którym znajduje się cel. Tego
parametra nie trzeba podawać za każdym razem, o ile cel nie
leży w innym kraju niż cel ostatni.
1. Dotknij w MENU pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
2. Dotknij pola Nawigacja.
- 28 -
Wpis punktu docelowego
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Pojawia się maska NAWIGACJA.
3. Dotknij, w masce NAWIGACJA, pola Kraj.
Pojawia się lista KRAJ.
4. Dotknij nazwy kraju, w którym leży cel.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
Wskazówka: Można wybierać tylko kraje, leżące przynajmniej
częściowo na chwilowo używanej mapie.
Wpis adresu docelowego
1. Dotknij w MENU, pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
2. Dotknij pola Nawigacja.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
3. Dotknij, w masce NAWIGACJA, pola Adres.
Nawigacja
- 29 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
W ten sposób
wpisujesz punkt
docelowy…
Pojawia się maska ADRES.
4. Wpisz wybrany punkt docelowy w pole Miejscowość lub kod
pocztowy. Możesz wpisać kod pocztowy lub nazwę
miejscowości.
5. Dotknij pola Ulica i podaj nazwę ulicy.
6. Jeżeli znasz numer domu Twego celu, podaj go w polu obok
ulicy.
7. Jeżeli jako punkt docelowy wybrałeś skrzyżowanie (n.p.
ponieważ numer domu był niedostępny), to wybierz w polu
Przecznica ulicę poprzeczną powyżej wybranej ulicy.
O listach informuje rozdział "Listy" na stronie 12.
Uruchomienie
nawigacji
Dotknij pola Start nawigacji, w celu rozpoczęcia nawigacji do
podanego celu.
Więcej na ten temat w rozdziale "Start nawigacji" na stronie 59.
Pokazywanie na
mapie
Dotknij pola Pokaż na mapie, by ujrzeć podany adres na mapie.
Więcej na ten temat w rozdziale "Kilka punktów docelowych
(Planowanie trasy etapami)" na stronie 47.
Zapisywanie
Dotknij pola Zapisz, by zapisać podany adres w ULUBIONYCH.
Informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale "Zapis celu" na
stronie 45.
- 30 -
Wpis punktu docelowego
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Wybór celu specjalnego
Cel specjalny
Cele specjalne, krótko POI (Point of interest) mogą być
pokazywane na mapie. Do celów specjalnych należą lotniska,
porty(prom), restauracje, hotele, stacje benzynowe, gmachy
publiczne, itd. Cele specjalne mogą być celami nawigacji.
Cel specjalny z chwilowego otoczenia
Wskazówka: Cel specjalny w okolicy, można wybrać tylko, jeżeli
odbiór GPS-u pozwala na ustalenie chwilowej pozycji.
1. Dotknij w MENU, pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
2. Dotknij pola Nawigacja.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
3. Dotknij, w masce NAWIGACJA, pola Cel specjalny.
Pojawia się maska CEL SPECJALNY:
4. Dotknij w masce CEL SPECJALNY, pola …w okolicy.
Nawigacja
- 31 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
W ten sposób
wybierasz cel
specjalny w okolicy…
Pojawia się maska KATEGORIA.
5. Wybierz kategorię (np. warsztat samochodowy), w której
chcesz szukać celów specjalnych. Uwzględnia się tylko
kategorie oferujące możliwość znalezienia celów specjalnych
w okolicy.
Pojawia się maska CEL SPECJALNY W OKOLICY. W polu
Kategoria 1 widnieje nazwa wybranej kategorii.
6. Dotknij pola Kategoria 2 i wybierz podkategorię (np. Audi
VW Seat Skoda), z której chcesz wyszukać cele specjalne.
Uwzględniane są wyłącznie podkategorie oferujące możliwość
znalezienia celów specjalnych w okolicy.
7. Wybierz z pola Cel specjalny, cel nawigacji.
Wskazówka: Szukanie celów specjalnych w okolicy, odbywa
się początkowo w małym promieniu aktualnej pozycji. Jeżeli
nie uzyskałeś żadnego celu specjalnego lub cel jest
nieodpowiedni, wybierz opcję Dalsze… Pojawiają się
wszystkie cele specjalne, znajdujące się w trochę większym
promieniu.
Wskazówka: Nie trzeba wypełniać pól Kategoria 1 i
Kategoria 2. Służą one tylko ograniczeniu ilości celów
specjalnych w polu Cel specjalny. Lista ta może
przedewszystkim w większych miejscowościach być bardzo
obszerna.
- 32 -
Wpis punktu docelowego
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Uruchomienie
nawigacji
Dotknij pola Start nawigacji, w celu rozpoczęcia nawigacji do
wytyczonego celu.
Informacje na ten temat zawiera rozdział "Start nawigacji" na
stronie 59.
Pokazywanie na
mapie
Dotknij pola Pokaż na mapie, by ujrzeć podany adres na mapie.
Więcej na ten temat w rozdziale "Kilka punktów docelowych
(Planowanie trasy etapami)" na stronie 47.
Zapisywanie
Dotknij pola Zapisz, by zapisać podany adres w ULUBIONYCH.
Więcej na ten temat w rozdziale "Zapis celu" na stronie 45.
Cel specjalny w miejscowości
1. Dotknij w MENU pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
2. Dotknij pola Nawigacja.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
3. Dotknij w masce NAWIGACJA pola Cel specjalny.
Ukazuję się maska CEL SPECJALNY:
Nawigacja
- 33 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
4. Dotknij w masce CEL SPECJALNY pola …w miejscowości.
Tak wybierasz cel
specjalny w danej
miejscowości…
Pojawia się maska przeznaczona na podawanie nazw
miejscowości:
5. Podaj nazwę miejscowości, w której chcesz szukać celu
specjalnego. Można podać kod pocztowy lub nazwę.
Pojawia się maska KATEGORIA.
6. Wybierz kategorię (np. warsztat samochodowy), w której
chcesz szukać celów specjalnych. Uwzględnia się tylko
kategorie oferujące możliwość znalezienia celu specjalnego w
danej miejscowości.
- 34 -
Wpis punktu docelowego
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Pojawia się maska CEL SPECJALNY W MIEJSCOWOŚCI. W polu
Kategoria 1 widnieje nazwa wybranej kategorii.
7. Dotknij pola Kategoria 2 i wybierz podkategorię (np. Audi
VW Seat Skoda …), z której chcesz wyszukać cele specjalne.
Uwzględnia się tylko podkategorie oferujące możliwość
znalezienia celu specjalnego w danej miejscowości.
8. Wybierz z pola Cel specjalny cel nawigacji.
Wskazówka: Nie trzeba wypełniać pól Kategoria 1 i
Kategoria 2. Służą one tylko ograniczaniu objętości listy
celów specjalnych w polu Cel specjalny. Lista ta może,
przedewszystkim w dużych miejscowościach być bardzo
obszerna.
Start nawigacji
Dotknij pola Start nawigacji, by rozpocząć nawigację do
wytyczonego celu.
Więcej na ten temat w rozdziale "Start nawigacji" na stronie 59.
Pokazywanie na
mapie
Dotknij pola Pokaż na mapie, by ujrzeć podany adres na mapie.
Więcej na ten temat w rozdziale "Kilka punktów docelowych
(Planowanie trasy etapami)" na stronie 47.
Zapisywanie
Dotknij pola Zapisz, by zapisać podany adres w ULUBIONYCH.
Więcej na ten temat w rozdziale "Zapis celu" na stronie 45.
Nawigacja
- 35 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Ponadregionalny cel specjalny
1. Dotknij w MENU, pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
2. Dotknij pola Nawigacja.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
3. Dotknij w masce NAWIGACJA, pola Cel specjalny.
Pojawia się maska CEL SPECJALNY:
4. Dotknij w masce CEL SPECJALNY pola …w całym kraju.
- 36 -
Wpis punktu docelowego
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
W ten sposób
wybierasz
ponadregionalny cel
specjalny…
Pojawia się maska KATEGORIA.
5. Wybierz kategorię (np. lotnisko), w której chcesz szukać
celów specjalnych.
Ukazuje się maska PONADREGIONALNY, WAŻNY CEL SPECJALNY.
W polu Kategoria widnieje nazwa wybranej kategorii.
6. Wybierz z pola Cel specjalny następny cel.
Wskazówka: Nie musisz wypełniać pola Kategorie. Służy
ono tylko ograniczeniu ilości celów w polu Cel specjalny Lista
ta może być w zależności od używanej mapy bardzo
obszerna.
Start nawigacji
Dotknij pola Start nawigacji, by rozpocząć nawigację do
wytyczonego celu.
Więcej na ten temat w rozdziale "Start nawigacji" na stronie 59.
Pokazywanie na
mapie
Dotknij pola Pokaż na mapie , by ujrzeć podany adres na
mapie.
Więcej na ten temat w rozdziale "Kilka punktów docelowych
(Planowanie trasy etapami)" na stronie 47.
Nawigacja
- 37 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Zapisywanie
Dotknij pola Zapisz, by zapisać podany adres w ULUBIONYCH.
Więcej na ten temat w rozdziale "Zapis celu" na stronie 45.
Przejęcie celu z mapy
Za pomocą tej funkcji możesz bezpośrednio na mapie wybrać cel
nawigacji.
Istnieją dwie możliwości uruchomienia funkcji szukania celu na
mapie:
Ù Na standardowym ekranie mapy
Ù Za pomocą pola Wybierz z mapy.
Pierwszy wariant prowadzi z reguły szybciej do celu.
Na standardowym
ekranie mapy
1. Jeżeli nie znajdujesz się na standardowym ekranie mapy,
dotknij pola
Ekran mapy.
To pole znajduje się w prawie wszystkich maskach Sony
Personal Navigation System, w prawej, dolnej części
ekranu.
Pojawia się mapa.
- 38 -
Wpis punktu docelowego
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
1a Dotknij na mapie, pola Szukanie celu.
Mapa otwiera się w trybie SZUKANIA CELU. Specyficzną cechą
tego trybu jest wielki celownik (właściwie krzyż
przeziernikowy) na ekranie.
Za pomocą pola
Wybierz z mapy
1. Dotknij w MENU, pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
1a Dotknij pola Nawigacja.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
1b Dotknij w masce NAWIGACJA, pola Wybierz z mapy.
Nawigacja
- 39 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Mapa pojawia się w trybie SZUKANIA CELU. Specyficzną cechą
tego trybu jest na ekranie widoczny celownik ( właściwie
krzyż przeziernikowy).
W ten sposób można
przejąć cele z
mapy...
2. Przemieść dany punkt docelowy w środek celownika.
O mapie informuje rozdział "Obsługa mapy" na stronie 63.
- 40 -
Wpis punktu docelowego
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
3. Dotknij pola Wybierz cel.
Pojawia się MENU MAPY. Adres celu widnieje w celowniku.
Jeżeli punkt docelowy w celowniku, nie znajduje się na ulicy,
w obrębie mapy, pojawiają się jego współrzędne.
Masz następujące możliwości:
Warunkiem tej funkcji jest odbiór sygnału GPS.
Dotknij pola Start nawigacji, wybrany punkt stał się celem
nawigacji.
Uwaga: Korzystając z tej funkcji w czasie nawigacji usuwasz
wszystkie wcześniej ustalone punkty na trasie(etapy i cel)!
Dotknij pola Zapisz, by zapamiętać wybrany punkt na trasie.
Punkt ten możesz w każdej chwili znaleźć i wybrać w liście
ULUBIONE.
Dotknij pola Szukaj w okolicy, by szukać celu specjalnego w
pobliżu obranego punktu na trasie.
Dotknij pola Dodaj, by uzupełnić trasę o punkt(jako punkt
docelowy). Punkt ten pojawia się na mapie w formie
chorągiewki i równocześnie w masce PLANOWANIE TRASY, w
liście punktów na trasie.
Jeżeli zkorzystasz z tej funkcji w czasie nawigacji, trasa
zostanie obliczona na nowo a nawigacja będzie
kontynuowana.
Dotknij pola Cel pośredni, by uzupełnić trasę o wybrany
punkt(jako cel następnego etapu). Trasa zostaje obliczana na
nowo a nawigacja kontynuowana.
Po osiągnięciu celu pośredniego, kontynuowana jest
nawigacja do celu pierwotneg.
Dotknij pola Wstecz, by powrócić na ekran mapy nie
korzystając z żadnej funkcji.
Nawigacja
- 41 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Przejęcie celu z listy Ulubione
Ulubione
W rubryce Ulubione znajdują się wszystkie cele zapamiętane
przy pomocy pola Zapisz. W tej masce możesz:
Ù Przejąć punkty docelowe nawigacji,
Ù Zmienić cele nawigacji i
Ù Usunąć zapisane(zapamiętane) cele.
1. Dotknij w MENU, pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
2. Dotknij pola Nawigacja.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
3. Dotknij w masce NAWIGACJA, pola Ulubione.
Przejęcie celu
Pojawia się maska ULUBIONE.
4. Używaj pól Do góry i Na dół, by zaznaczyć dany cel.
Zaznaczony cel pojawia się w polu.
- 42 -
Wpis punktu docelowego
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
5. Dotknij pola, w którym widnieje nazwa celu.
Po wybraniu celu nawigacji pojawia się maska OPCJE TRASY.
Jeżeli wybrałeś punkt na trasie, w celu planowania trasy,
pojawia się maska PLANOWANIE TRASY. Cel został wniesiony
jako punkt na trasie.
Jak usunąć lub zmienić zapisany cel dowiesz się w rozdziale
"Administracja celów" na stronie 45.
Przejęcie jednego z ostatnio podanych celów
Historia celów
Ostatnio podane cele zostały automatycznie zapisane w liście
HISTORIA CELÓW. W tej masce możesz:
Ù Przejąć cel nawigacji,
Ù Zapisać cel nawigacji w rubryce ULUBIONE i
Ù Usunąć wpisy z listy HISTORIA CELÓW.
1. Dotknij w MENU, pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
2. Dotknij pola Nawigacja.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
3. Dotknij, w masce NAWIGACJA, pola Historia celów.
Nawigacja
- 43 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Przejęcie celu
Pojawia się maska
HISTORIA CELÓW
4. Używaj pól Do góry i Na dół, by zaznaczyć dany cel.
Zaznaczony cel pojawia się w polu.
5. Dotknij zaznaczonego celu.
Jeżeli wybrałeś cel nawigacji, pojawia się maska OPCJE TRASY.
Jeżeli wybrałeś punkt na trasie, w celu planowania trasy,
pojawia się maska PLANOWANIE TRASY. Cel został wniesiony
jako punkt na trasie.
Jak usunąć lub zapisać wytyczony cel w Ulubionych, opisuje
rozdział "Administracja celów" na stronie 45.
Nawigowanie do domu
Informacja
Jeżeli zapisałeś swój adres domowy, możesz z każdego miejsca
szybko i sprawnie nawigować do domu.
Jak zapisać adres domowy dowiesz się w rozdziale "Adres
domowy" na stronie 88.
W ten sposób
nawigujesz do
domu…
1. Dotknij w MENU, pola Nowy cel.
2. Pojawia się maska NOWY CEL.
3. Dotknij pola Do domu.
Trasa zostaje obliczana.Rozpoczyna się nawigacja.
W obliczaniu trasy uwzględniane są ustawienia, ustalone w
masce OPCJE TRASY.
Zob. rozdział "Ustawienia" na stronie 82.
- 44 -
Wpis punktu docelowego
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Administracja celów
Informacja
Są dwie listy w których zapisane są cele:
Ù ULUBIONE
Ù
HISTORIA CELÓW
Każdy obrany cel i cele z listy HISTORIA CELÓW mogą zostać
zapamiętane i zapisane w rubryce ULUBIONE. Jest to pożyteczne
przede wszystkim, gdy często dążysz do tych samych celów.
Istnieje również możliwość zmiany nazwy, celów z rubryki
ULUBIONE.
Cele z obydwu list mogą zostać pojedyńczo usunięte.
Zapis celu
Warunek
Jak podać cel dowiesz się w rozdziale "Wpis punktu docelowego"
na stronie 28
- ALBO –
Otworzyłeś maskę HISTORIA CELÓW jak w rozdziale "Przejęcie
jednego z ostatnio podanych celów" na stronie 43.
1. Dotknij pola Zapisz
.
Pojawia się maska
NAZWA CELU.
2. Podaj nazwę celu.
3. Dotknij pola OK.
Cel został zapamiętany i zapisany w rubryce ULUBIONE.
Nawigacja
- 45 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Zmiana nazwy celu
Zmiana nazwy celu
1. Otwórz maskę Ulubione, jak w rozdziale "Przejęcie celu z
listy Ulubione" na stronie 42.
2. Zaznacz cel, którego nazwa ma być zmieniona.
3. Dotknij pola Opracuj.
Pojawia się maska NAZWA CELU.
4. Podaj nową nazwę celu.
5. Dotknij pola OK.
Nazwa celu została zmieniona.
- 46 -
Administracja celów
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Usunięcie celu
Warunek
Otworzyłeś rubrykę ULUBIONE jak w rozdziale "Przejęcie celu z
listy Ulubione" na stronie 42
- ALBO –
listę HISTORIA CELÓW jak w rozdziale "Przejęcie jednego z ostatnio
podanych celów" na stronie 43.
1. Zaznacz cel który ma być usunięty z listy.
2. Dotknij pola Usuń.
Pojawia się maska POTWIERDŹ.
3. Dotknij pola Tak, by usunąć cel.
Cel został usunięty z listy.
Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami)
Planowanie trasy
Nawigacja
Planowanie tras może odbywać się bez odbiornika GPS(np. przed
podróżą, w domu). Zaplanowane trasy można zapisać w celu
ponownego użytku. W ten sposób można zaplanować i zapisać
nieskończoną ilość tras.
- 47 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Podawanie punktów docelowych
W ten sposób
możesz planować
trasę
1. Dotknij w MENU, pola Nowy cel.
Pojawia się maska NOWY CEL.
2. Dotknij pola Planowanie tras.
Pojawia się maska PLANOWANIE TRASY:
3. Dotknij pola Dodaj punkt na trasie, by podać pierwszy cel
na trasie.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
4. Podaj miejsce docelowe. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz w rozdziale "Wpis punktu docelowego" na
stronie 28.
5. Dotknij pola Dodaj.
- 48 -
Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami)
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Pojawia się ponownie maska PLANOWANIE TRASY. Podany cel
widnieje jako punkt 1 na trasie.
6. Powtórz kroki 2 do 4, przy każdym, następnym celu, który ma
być dodany do trasy.
Opracowywanie, zapis i administracja tras
Informacja
Możesz planować dowolną ilość tras(n.p. na urlop). Możesz je
zapisać(zapamiętać) i użyć w późniejszej nawigacji.
Możesz dodać punkt na trasie, zmienić kolejność punktów na
trasie lub przedstawić trasę na mapie.
W tych operacjach pomagają, w masce PLANOWANIE TRASY,
nastąpujące pola:
Nawigacja
- 49 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Zaznaczanie
Punkty na trasie można zaznaczyć tylko wtedy, gdy widoczna jest
ich lista. W innym wypadku pola te nie są aktywne.
Do góry
Dotknij tego pola, by zaznaczyć punkt na trasie, leżący
bezpośrednio nad punktem ostatnio zaznaczonym.
Dotknij kilkakrotnie tego pola, by zaznaczyć punkt na trasie
leżący jeszcze wyżej.
Na dół
Dotknij tego pola, by zaznaczyć punkt na trasie, znajdujący się
bezpośrednio poniżej punktu ostatnio zaznaczonego
Dotknij kilkakrotnie tego pola, by zaznaczyć punkt na trasie,
znajdujący się jeszcze niżej.
Zmiana kolejności
Przesunięcie punktu
na trasie do góry(do
przodu)
Dotknij tego pola, by zmienić kolejność wcześniej wybranych
punktów na trasie(Przykład: z punktu 2 na trasie staje się punkt
1,i do niego teraz nawigujesz).
Przesunięcie punktu
na trasie na dół(do
tyłu)
Dotknij tego pola, by cofnąć wybrany punkt na trasie o jedną
pozycję w dół(do tyłu). Przykład: z punktu 1 na trasie staje się
punkt 2.
Usunięcie punktu na trasie
Usunięcie punktu na
trasie
Dotknij tego pola, by usunąć wybrany punkt na trasie.
Pole to staje się aktywne w momencie zaznaczenia punktu w celu
usunięcia.
Dodanie punktu na trasie
Dodanie punktu na
trasie
- 50 -
Dotknij tego pola, by dodać nowy punkt na trasie. Nowy punkt
zostaje wprowadzony przed punktem zaznaczonym.Za pomocą
pól Punkt na trasie do góry i Punkt na trasie na dół możesz
go przesunąć w odpowiednie miejsce.
Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami)
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Administracja tras
Zapis trasy
1. Dotknij tego pola, by zapisać(zapamiętać) nowo opracowaną
trasę.
Pojawia się maska NAZWA TRASY.
2. Podaj nazwę trasy.
3. Dotknij pola OK.
Wskazówka: Zapisane zostają tylko punkty na trasie. Jeżeli
chcesz skorzystać z zapisanej trasy, musi ona zostać
obliczona na nowo.
Wczyt trasy
1. Dotknij tego pola, by wczytać zapisaną trasę, która ma być
opracowana lub wykorzystana do nawigacji.
Pojawia się maska WYBÓR TRASY:
2. Używaj pól Do góry i Na dół, by zaznaczyć daną trasę.
Zaznaczona trasa pojawia się w polu.
3. Dotknij zaznaczonej trasy.
Nawigacja
- 51 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Zmiana nazwy trasy
1. Dotknij pola Wczytaj trasę. (To pole staje się aktywne w
momencie zapisu trasy).
Pojawia się maska WYBÓR TRASY.
2. Używaj pól Do góry i Na dół, by zaznaczyć daną trasę.
Zaznaczona trasa pojawia się w polu.
3. Dotknij pola Opracuj.
Pojawia się maska
NAZWA TRASY:
4. Zmień nazwę trasy.
- 52 -
Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami)
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
5. Dotknij OK.
Pojawia się ponownie maska WYBÓR TRASY. Nazwa trasy
została zmieniona.
6. Dotknij pola z trasą o zmienionej nazwie, w celu wczytania tej
trasy.
- ALBO Dotknij pola
Wstecz,
by wrócić do maski PLANOWANIE TRAS, nie wczytując nowej
nazwy trasy.
Usunięcie trasy
1. Dotknij pola Wczytaj trasę.
Pojawia się maska WYBÓR TRASY.
2. Używaj pól Do góry i Na dół by zaznaczyć daną trasę.
Zaznaczona trasa pojawia się w polu.
Nawigacja
- 53 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
3. Dotknij pola Usuń, by usunąć zaznaczoną trasę.
Pojawia się maska POTWIERDŹ.
4. Dotknij pola Tak.
Pojawia się ponownie maska WYBÓR TRASY. Usunięta trasa nie
widnieje już na liście.
Obliczanie trasy
Zaplanowana trasa może zostać obliczona bez odbioru GPS-u(w
celu powierzchownego zapoznania się z trasą).
Pierwszy podany punkt na trasie staje się punktem początkowym
trasy.
Wskazówka: Aktualna pozycja jest w nawigacji punktem
początkowym. Pierwszy etap to nawigacja do pierwszego punktu
na trasie.
- 54 -
Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami)
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
1. Dotknij tego pola by obliczyć całość trasy jak i
prawdopodobny czas jazdy.
Pojawia się maska
OPCJE TRASY:
2. Ustal ustawienia.
Więcej informacji na temat ustalania opcji dotyczących tras
zawiera rozdział "Opcje trasy" na stronie 86.
Wskazówka: Ustawienia standardowe opcji dotyczących tras
można zmienić za pomocą maski PROFIL PRĘDKOŚCI. Zob.
rozdział "Konfiguracja systemu Sony Personal Navigation
System" na stronie 81.
3. Dotknij pola Oblicz trasę.
Trasa jest obliczana. Okienko informuje o przebiegu tych
obliczeń.
Nawigacja
- 55 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Po zakończeniu obliczania, w masce PLANOWANIE TRASY, w dolnej
części ekranu, pojawia się cała trasa od pierwszego do ostatniego
punktu na trasie i czas trwania jazdy.
.
Pokazuje się również odległość zaznaczonego punktu na trasie od
ostatniego punktu na trasie i prawdopodobny czas trwania tego
etapu.
Trasa na mapie
Pokaż na mapie
1. Dotknij pola Pokaż na mapie, by wyświetlić całą trasę na
mapie.
Mapa otwiera się w trybie SZUKANIA CELU.
Trasa jest pomarańczowa.
Podane punkty na trasie są zaznaczone chorągiewkami.
W trybie szukania celu można również dodać cel. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Przejęcie
celu z mapy" na stronie 38.
O mapach informuje rozdział "Mapa" na stronie 61.
- 56 -
Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami)
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
2. Dotknij pola
Wstecz,
by powrócić do maski PLANOWANIE TRASY.
Symulacja trasy
Symulacja
Istnieje możliwość symulowanej nawigacji.
Wskazówka: Symulacja trasy jest niezależna od odbioru GPS-u.
Można symulować trasy do 100 km długości.
Warunek
Ù Zaplanowałeś lub wczytałeś trasę, tak, jak opisuje to rozdział
"Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami)" na
stronie 47.
Ù Trasa musi być obliczona jak w rozdziale "Obliczanie trasy" na
stronie 54.
1. Dotknij pola Pokaż na mapie.
Pojawia się standardowy ekran mapy.
2. Dotknij krótko jakiegoś miejsca na mapie.
Pojawia się MENU.
Nawigacja
- 57 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
3. Dotknij pola Trasa.
Pojawia się okno TRASA.
4. Dotknij pola Symulacja.
Trasa zostaje, w celu symulacji, obliczona ponownie.
Po obliczeniu trasy rozpoczyna się symulacja.
Zatrzymanie
symulacji
Symulacja może w każdej chwili zostać przerwana.
1. Dotknij krótko dowolnego miejsca na mapie.
Pojawia się MENU.
2. Dotknij pola Anuluj nawigację.
- 58 -
Kilka punktów docelowych (Planowanie trasy etapami)
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Start nawigacji
Warunek
Podałeś punkt docelowy jak w rozdziale "Wpis punktu
docelowego" na stronie 28,
- ALBO wybrałeś cel z rubryki ULUBIONE jak w rozdziale "Przejęcie celu z
listy Ulubione" na stronie 42,
- ALBO –
wybrałeś cel z listy HISTORIA CELÓW, jak w rozdziale "Przejęcie
jednego z ostatnio podanych celów" na stronie 43.
- ALBO Zaplanowałeś trasę jak w rozdziale"Kilka punktów docelowych
(Planowanie trasy etapami)", na stronie 47.
1. Dotknij pola Start nawigacji.
Pojawia się maska OPCJE TRASY:
2. Ustal odpowiednio ustawienia.
Więcej na ten temat w rozdziale "Opcje trasy" na stronie 86.
Wskazówka: Ustawienia standardowe opcji dotyczących
trasy ustalane są w masce OPCJE TRASY. Więcej informacji na
temat zawiera rozdział "Konfiguracja systemu Sony Personal
Navigation System" na stronie 81.
Nawigacja
- 59 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Trasa zostaje obliczona. Pojawia się mapa. Aktualną pozycję
symbolizuje czerwony trójkąt. Trasa ma kolor pomarańczowy.
Wskazówka: Przy starcie nawigacji punktem startu jest
zawsze aktualna pozycja. Pierwszym etapem trasy jest
pierwszy punkt na trasie.
Brak sygnału GPS?
Jeżeli nie ma zadowalającego sygnału GPS pojawia się
następujący komunikat:
Masz następujące możliwości:
Ù Odczekaj startu nawigacji. Stanie się to w momencie odbioru
zadowalającego sygnału GPS.
Ù Dotknij pola Zamknij ponownie, tym razem manualnie,
rozpocznij nawigację w momencie odbioru zadowalającego
sygnału GPS, co widać w kontrolce GPS(Musi pojawić się
symbol GPS°gotowy).
- 60 -
Start nawigacji
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Mapa
Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
Wybór mapy
Strona 62
Obsługa mapy
Strona 63
Ekran mapy Standard
Ekran mapy-Szukanie celu
Mapa w czasie nawigacji
Mapa
Strona 67
- 61 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Wybór mapy
Wybór mapy
Jeżeli chcesz wybrać mapę znajdującą się już na jednej z kart
pamięci postępuj w ten sposób:
1. Dotknij w MENU, pola Ustawienia.
Pojawia się maska USTAWIENIA.
2. Dotknij pola Wybierz mapę.
Pojawia się maska WYBÓR MAPY.
- 62 -
Wybór mapy
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
3. Dotknij pola Mapa.
Pojawia się maska MAPY DO DYSPOZYCJI:
4. Używaj pól Do góry i Na dół, by zaznaczyć daną mapę.
Zaznaczona mapa pojawia się w polu wyboru.
5. Dotknij pola wyboru z zaznaczoną mapą.
6. Maska Wybór mapy pojawia się ponownie.
7. Dotknij pola Zapisz.
8. Dotknij pola
Ekran mapy,
by powrócić do standardowego obrazu mapy.
Obsługa mapy
Informacja
Mapa może być przedstawiana w dwóch różnych wariantach:
Ù Na ekranie Standard
Ù Na ekranie Szukanie celu
Obydwa ekrany oferują różne funkcje, które zostaną poniżej
przedstawione.
Mapa
- 63 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Ekran mapy Standard
Ekran mapy STANDARD pojawia się po włączeniu urządzenia
nawigacyjnego i w czasie nawigacji.
Oto specyficzne cechy tego ekranu:
Ù Aktualną pozycję symbolizuje czerwony trójkąt, w środku
dolnej części ekranu. Ruch pojazdu nie powoduje zmian
pozycji trójkąta na ekranie. Zmienia się za to, w zależności od
kierunku jazdy, przedstawiany fragment mapy.
Ù Skala mapy zmienia się w zależności od prędkości pojazdu.
Ekran mapy STANDARD otwiera się za pomocą pola
Ekran mapy
To pole znajduje się na prawie wszystkich maskach Sony
Personal Navigation System.
Uruchomienie nawigacji powoduje automatyczne otwarcie mapy.
Otwieranie menu
Jeżeli, bedąc na ekranie mapy, dotkniesz dowolnego miejsca na
mapie, pojawi się MENU. Oferuje ono dostęp do wszystkich
funkcji Sony Personal Navigation System.
Ekran mapy STANDARD dysponuje następującymi polami:
Włączanie i
wyłączanie pól
Wyłącz lub.
Włącz
Dotykając pola Wyłącz, ściemniasz wszystkie inne pola na
mapie. Celem jest lepsza orientacja.
Jedynym polem na ekranie jest teraz pole Włącz.
Dotknięcie tego pola powoduje ponowne pojawienie się innych pól
.
- 64 -
Obsługa mapy
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Ustawienie mapy
W kierunku północnym ausrichten bzw.
W kierunku jazdy ausrichten
Dotknij pola W kierunku północnym, by ustawić mapę w ten
sposób, że północ znajduje się zawsze „u góry“.
Ten sposób przedstawiania mapy odpowiada wprawdzie obrazowi
map konwencjonalnych, lecz w nawigacji jest raczej niewygodny.
Dotknij pola W kierunku jazdy, by przedstawić mapę w taki
sposób, że kierunuk ruchu "prosto", odpowiadać będzie na mapie,
zawsze kierunkowi "do góry".
Ten sposób przedstawiania mapy jest w czasie nawigacji
polecany, ponieważ kierunki w lewo i w prawo mogą być na
mapie przedstawione jak w rzeczywistości.
Szukanie celu
Szukaj celu
Dotknij tego pola by zmienić ekran mapy na szukanie celu.
Więcej na ten temat w następnym rozdziale ("Ekran mapySzukanie celu" na stronie 65).
Ekran mapy-Szukanie celu
Na ekranie mapy SZUKANIE CELU, można wybrać cel bezpośrednio
z mapy lub dokładniej zapoznać się z danym obszarem.
Jak wybrać cel z mapy, tłumaczy rozdział "Przejęcie celu z mapy"
na stronie 38.
Mapa
- 65 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Oto specyficzne cechy tego ekranu:
Ù Wielki celownik pojawia się na ekranie. Punkt w środku
celownika został "namierzony".
Ù Mapa jest przedstawiana w kierunku północnym.
Ù Mapa została zatrzymana i nie dopasywywuje się do zmian
aktualnej pozycji. Po przejściu na ten ekran w czasie jazdy,
trójkąt, symbolizujący aktualną pozycję, opuszcza obszar
ekranu.
Ù Wielkość widocznego fragmentu mapy można ustalić
zmieniając stopień funkcji obiektywu.
Ù Przesuń mapę by przedstawić jej inny fragment.
Otwórz ekran mapy SZUKANIE CELU, dotykając na ekranie mapy
Ù
STANDARD, pola Wybierz cel. (zob. "Przejęcie celu z mapy"
na stronie 38)
Ù dotknij, w masce Nawigacja, pola Z mapy. (zob. "Przejęcie
celu z mapy" na stronie 38)
Ù po podaniu celu lub zaplanowaniu trasy, dotknij pola Pokaż
na mapie.
Następujące pola znajdują się na ekranie mapy SZUKANIE CELU:
Włączanie i
wyłączanie pól
Wyłącz lub.
Włącz
Dotykając pola Wyłącz, chwilowo usuwasz wszystkie inne pola
na mapie. Celem jest lepsza orientacja na mapie.
Jedynym polem na mapie jest teraz pole Włącz.
Dotykając tego pola, ponownie wyświetlasz wszystkie inne pola
na mapie.
Zatrzymanie pozycji
lub mapy
Zachowaj pozycję lub.
Zachowaj mapę
Dotknij pola Zachowaj pozycję, by przedstawić aktualną
pozycję w środku dolnej części ekranu. W czasie jazdy trójkąt nie
zmienia pozycji na ekranie. Pokazywany fragment mapy
natomiast, dopasowywuje się do kierunku ruchu pojazdu.
Dotknij pola Zachowaj mapę, by zatrzymać przedstawiany
fragment mapy. W czasie jazdy, trójkąt symbolizujący aktualną
pozycję, opuszcza widoczny obszar ekranu.
- 66 -
Obsługa mapy
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Ustawienie mapy
Ustaw mapę W kierunku jazdy lub
W kierunku północnym
Dotknij pola W kierunku jazdy, by ustawić mapę w ten sposób,
że kierunuk ruchu "prosto", na ekranie przedstawiany będzie
zawsze jako kierunek "do góry".
Ten sposób przedstawiania mapy jest polecany, gdy pozycja jest
zachowana (zob. poniżej) a pojazd w ruchu.
Dotknij pola W kierunku północnym, by mapę ustawić tak, że
północ jest „u góry“.
Ten sposób przedstawiania mapy odpowiada wprawdzie obrazowi
map konwencjonalnych, ale w czasie nawigacji nie jest polecany.
Wybór celu
Wybierz cel
Dotknij tego pola by wnieść punkt w celowniku jako punkt
docelowy nawigacji lub zaplanowanej trasy. Więcej na ten temat
w rozdziale "Przejęcie celu z mapy" na stronie 38.
Stopień obiektywu,
skala
Zmniejsz
Powiększ
Dotknij pola Zmniejsz, by zmniejszyć przedstawiany fragment
mapy. Fragment został zmniejszony ale ostrość obrazu uległa
polepszeniu.
Dotknij pola Powiększ, by powiększyć przedstawiany fragment
mapy. Fragment został powiększony na koszt ostrości obrazu.
Skala obiektywu informuje o chwilowej skali funkcji
obiektywu. Im więcej białych kresek, tym mniejsza skala.
Mapa w czasie nawigacji
W czasie nawigacji, mapa otwiera się na ekranie STANDARD.
Korzystając z opcji Tryb 2D/3D, Obiektyw automatyczny i
Ustawienie mapy uwzględnia się ustawienia podjęte w masce
ustawień TRYB AUTOMATYCZNY. Więcej na ten temat w rozdziale
"Tryb automatyczny" na stronie 85.
Mapa
- 67 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Pomoce w nawigacji
W czasie nawigacji pojawiają się różne informacje pomocnicze,
mające za cel ułatwienie jazdy.
Zakres
Informacja
c
W małym polu-strzałce pokazuje się druga w
kolejności czynność(w wypadku kilku, szybko po sobie
następujących, czynności).
d
Czerwony trójkąt symbolizuje aktualną pozycję na
mapie.
e
W dużym polu-strzałce widnieje następna czynność.
Na lewo od strzałki-kierunkowskazu znajduje się kilka
pomarańczowych belek.
Im bliżej miejsca następnej czynności, tym mniej
belek jest widocznych. Po zniknięciu ostatniej belki
trzeba wykonać polecaną czynność (z.B. skręcić).
Następnie, wszystkie belki pojawiają się ponownie.
f
W polu odległości widnieje odległość do następnej
czynności. Informacja ta znika kiedy pojazd zbliża się
do miejsca następnej czynności. Orientuj się za
pomocą belki, na lewo od symbolu strzałki.
g
W polu górnym(dolna część ekranu) pokazuje się
nazwa następnej ulicy.
h
W dolnym polu widnieje nazwa ulicy w której się
właśnie znajdujesz.
i
Skrzynka informacyjna pokazuje chwilową wysokość
n.p.m. i chwilową prędkość. Igła kompasu pokazuje
kierunek północny.
j
W polu Informacje/trasa widnieje pozostała odległość
do celu i prawdopodobną porę przyjazdu. Jeżeli dana
trasa jest trasą zaplanowaną, informacje te dotyczą
celu następnego etapu.
Wskazówka: Informacje dotyczące punktów f do j mogą
zostać, w masce ustawień INFORMACJE O TRASIE, usunięte. Więcej
na ten temat w rozdziale "Informacje o trasie" na stronie 83.
- 68 -
Mapa w czasie nawigacji
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Oznakowanie
W górnej części mapy pojawiają się informacje na temat
oznakowania, którego musisz przestrzegać:
Ta informacja zasłania kilka innych pól na mapie. Dotknij
Oznakowania, by ją usunąć.
Naciśnij na lewy klawisz urządzenia, by ponownie pokazać
oznakowanie dróg.
Wskazówka: Ta informacja pojawia się tylko, jeżeli jest częścią
dokumentacji map. Za pomcą maski ustawień OZNAKOWANIE,
informację tą można wykluczyć całkowicie. Więcej na ten temat w
rozdziale "Oznakowanie" na stronie 84.
Mapa
- 69 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Funkcje pożyteczne w czasie
nawigacji
Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
Pokazywanie całej trasy
Strona 72
Następny cel
Strona 73
Zamykanie odcinków trasy
Strona 74
Zmiana opcji trasy
Strona 76
Symulacja
Strona 77
TMC
Strona 78
Funkcje pożyteczne w czasie nawigacji
- 71 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Informacja
W czasie nawigacji lub po obliczeniu zaplanowanej trasy, do
dyspozycji są następujące funkcje:
Pokazywanie całej trasy
W czasie nawigacji, na ekranie widoczna jest zawsze tylko część
trasy. Istnieje również możliwość pokazania całej trasy, w celu
lepszego zapoznania się z nią.
Mapa pojawia się na ekranie STANDARD.
1. Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
Pojawia się MENU.
2. Dotknij pola Trasa.
Pojawia się maska TRASA.
3. Dotknij pola Pokaż trasię.
Mapa pojawia się na ekranie SZUKANIE CELU.
Trasa ma kolor pomarańczowy. Punkt docelowy (w przypadku
tras zaplanowanych również punkty końcowe etapów) jest
symbolizowany chorągiewką.
- 72 -
Pokazywanie całej trasy
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Wskazówka: Teraz można Dodać etap lub Cel pośredni.
Dalsze informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
"Przejęcie celu z mapy" na stronie 38.
Następny cel
Następny cel
Ta funkcja istnieje tylko w czasie nawigacji, na trasie o
przynajmniej jednym punkcie pośrednim.
Używaj tej funkcji, gdy chcesz ominąć następny punkt na trasie.
Przykład: Zaplanowałeś trasę z biura, przez "Firmę A", do "Firmy
B". Jesteś już w drodze. Przed przyjazdem do "Firmy A"
otrzymujesz wiadomość, że nie musisz tam jechać.
Mapa pojawia się na ekranie STANDARD.
1. Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
Pojawia się MENU.
2. Dotknij pola Trasa.
Pojawia się maska TRASA.
3. Dotknij pola Następny cel, by ominąć następny cel
(przykład: "Firma B") i nawigować do kolejnego.
Trasa jest obliczana na nowo, w ten sposób, że kolejny cel
trasy staje się następnym celem nawigacji.
Funkcje pożyteczne w czasie nawigacji
- 73 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Zamykanie odcinków trasy
Manualne zamykanie
odcinków trasy
Istnieje możliwość manualnego zamykania odcinków leżących na
trasie, w celu ich ominięcia. Po manualnym zamknięciu odcinka,
trasa zostaje obliczana na nowo.
Przykład: Znajdujesz się na autostradzie ,słysząc w radiu
komunikat drogowy o pięcikilometrowym korku, na trasie przed
Tobą. Zamykając manualnie odcinek leżący przed Tobą, masz
możliwość ominąć korek.
Manualne zamknięcie odcinka trasy jest aktywne tylko raz, czyli
po następnym włączeniu programu jest usunięte.
W ten sposób
zamykasz odcinki
trasy…
Ta funkcja istnieje wyłącznie w czasie nawigacji.
Mapa pojawia się na ekranie STANDARD.
1. Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
Pojawia się MENU.
2. Dotknij pola Trasa.
Pojawia się maska TRASA.
3. Dotknij pola Zamknij.
- 74 -
Zamykanie odcinków trasy
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Pojawia się maska ZAMKNIĘCIE ODCINKA.
4. Podaj, dotykając odpowiedniego pola, długość zamkniętego
odcinka.
Trasa jest ponownie obliczana.
Pole Zamknij zmieniło kolor na pomarańczowy.
Funkcje pożyteczne w czasie nawigacji
- 75 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
5. Dotknij pola Ekran mapy, by ponownie otworzyć mapę.
Zamknięty odcinek ma kolor czerwony. Trasa jest
pomarańczowa.
Anulowanie
zamknięcia odcinka
1. Otwórz maskę TRASA. (zob. powyżej)
2. Dotknij pomarańczowego pola Zamknij.
Zamknięcie odcinka zostaje anulowane a Sony Personal
Navigation System prowadzi na pierwotnie wytyczoną trasę.
Zmiana opcji trasy
Informacja
W czasie nawigacji można zmienić opcje trasy, nie chcąc już np.
korzystać z autostrad.
W ten sposób
zmieniasz opcje
trasy…
Ta funkcja istnieje tylko w czasie nawigacji.
Mapa pojawia się na ekranie STANDARD.
1. Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
Pojawia się MENU.
2. Dotknij pola Trasa.
- 76 -
Zmiana opcji trasy
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Pojawia się maska TRASA.
3. Dotknij pola Opcje trasy.
Pojawia się maska OPCJE TRASY.
4. Ustal zmiany w opcjach trasy.
Detaliczne informacje na temat ustalania opcji trasy znajdują
się w rozdziale "Opcje trasy" na stronie 86.
Trasa zostaje ponownie obliczona. Nawigacja zostaje
kontynuowana z uwzględnieniem nowych opcji trasy.
Wskazówka: Zmiany te, są uwzględniane tylko w chwilowej
nawigacji. Poza tym aktualne są ustawienia ustalone w masce
OPCJE TRASY.
Symulacja
Informacja
Jeżeli zaplanowałeś i obliczyłeś trasę, możesz teraz uruchomić jej
symulację. Więcej na ten temat w rozdziale "Symulacja trasy" na
stronie 57.
Wskazówka: Symulacja trasy jest niezależna od odbioru GPS-u.
Można symulować trasy do 100 km długości.
Funkcje pożyteczne w czasie nawigacji
- 77 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
TMC
Odbiornik TMC
Jeżeli urządzenie nawigacyjne jest połączone z urządzeniem TMCCradle , system dysponuje aktualnymi komunikatami drogowymi
i jest w stanie dynamicznie zmienić trasę, by np. ominąć korek
drogowy. Aktualne komunikaty drogowe mogą być pokazywane.
Wskazówka: W odróżnieniu od standardowego urządzenia
Cradle, TMC-Cradle jest wyposażona w moduł, służący do odbioru
komunikatów TMC. Moduł TMC można zidentyfikować za pomocą
napisu TMC, na lewej stronie urządzenia.
Jeżeli urządzenie nawigacyjne nie jest umieszczone w TMCCradle, pole TMC nie pojawia się.
1. Dotknij symbolu TMC.
Pojawia się maska KOMUNIKATY TMC.
Komunikaty
dotyczące korków
drogowych
2. Dotknij pól-strzałek w obszarze Komunikat, by zmieniać
komunikaty drogowe.
Każdy komunikat drogowy zawiera numer ulicy (autostradę,
drogę krajową, lub drogą podrzędną) i rodzaj przeszkody.
Aktualizacja
komunikatów
drogowych
3. Dotknij pola Aktualizuj, by sprawdzić komunikaty drogowe,
odebrane od momentu otworzenia maski TMC–KOMUNIKATY.
Zamknij maskę TMCkomunikaty
4. Dotknij pola OK, by zamknąć maskę TMC–KOMUNIKATY.
- 78 -
TMC
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Uwzględnianie komunikatów drogowych
Potwierdzona zmiana
trasy
Jeżeli na trasie znajdują się przeszkody, pojawia się następujące
okno:
Objedź
Dotknij pola Objedź, by uwzględnić podaną przeszkodę na trasie.
Sony Personal Navigation System oblicza trasę alternatywną
w ten sposób, że przeszkoda zostaje ominięta.
Ignoruj
Dotknij pola Ignoruj, by nie uwzględniać podawanych przeszkód
na trasie.
Spóźnione
uwzględnianie /
ignorowanie
komunikatów
drogowych .
Aktualne ustawienia mogą w każdej chwili zostać w następujący
sposób zmienione:
1. Dotknij symbolu TMC.
Pojawia się maska TMC-MELDUNGEN:
2. Szukaj przeszkód na trasie za pomocą pól-strzałek, w
obszarze Stacja.
3. Dotknij pola Status i zadecyduj, czy Ignorujesz, czy
Objeżdżasz przeszkody na trasie.
Funkcje pożyteczne w czasie nawigacji
- 79 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Szukanie stacji
Szukanie stacji
1. Dotknij pola Tuning, by wybrać tryb: Automatycznego
szukania stacji, Zachowania stacji lub Podawania
frekwencji.
Automatyczne
szukanie stacji
W trybie Automatyczne szukanie stacji szukana jest zawsze
stacja gwarantująca najlepszy odbiór. Widoczna jest nazwa i
frekwencja stacji.
Dotknij pól-strzałek w obszarze Stacja, by zmienić stację.
W momencie znalezienia innej stacji pojawia się jej nazwa i
frekwencja.
Zachowanie stacji
Jeżeli chcesz zachować chwilowo odbieraną stację, zmień tryb na
Zachowaj stację.
Odbiornik TMC zachował stację. Zmiana frekwencji jest nadal
możliwa, pod warunkiem, że daną stację można na innej
frekwencji odebrać lepiej.
Pojawia się nazwa i frekwencja stacji.
Podaj frekwencję
Jeżeli podajesz konkretną frekwencję, wybierz tryb Podaj
frekwencję.
Dotknij pól-strzałek w obszarze Stacja, by zmienić frekwencję o
0,1 MHz.
Jeżeli na ustawionej frekwencji można odebrać stację, pojawia się
jej nazwa. Jakość odbioru jest przedstawiana za pomocą skalibelek, obok frekwencji.
2. Dotknij pola OK, w celu aktualizacji trasy. W razie potrzeby
trasa zostanie obliczona na nowo.
- 80 -
TMC
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Konfiguracja systemu Sony
Personal Navigation System
Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:
Ustawienia
Strona 82
Głośność
Wybór mapy
Informacje na mapie
Informacje o trasie
Oznakowanie
Czujnik światła
Obraz
Ekran dotykowy
Tryb automatyczny
Opcje trasy
Planowanie trasy
Strefa czasowa
Format
Język
Adres domowy
Wyciszenie radia
Tryb demonstracji
Informacje dotyczące produktu
Konfiguracja systemu Sony Personal Navigation System
- 81 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Ustawienia
1. Dotknij w MENU, pola Ustawienia.
Pojawia się maska USTAWIENIA.
2. Używaj pól Na dół i Do góry, by znaleźć się na odpowiednim
ekranie.
3. Dotknij pola, odpowiedniego ustawienia.
Pojawia się dana maska ustawień.
4. Dokonaj odpowiednich zmian.
5. Dotknij pola Zapisz, by zmiany uzyskały ważność.
6. Dotknij pola Wstecz, by ponownie znaleźć się w masce
Ustawienia.
- LUB Dotknij pola Ekran mapy, by otworzyć mapę na
standardowym ekranie.
Wszystkie maski ustawień zostaną poniżej detalicznie opisane.
Głośność
Głośność
W masce ustawień GŁOŚNOŚĆ możesz regulować głośność
komunikatów systemu.
Dotknij pola Głośność i zmień głośność.
- 82 -
Ustawienia
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Wybór mapy
Wybór mapy
W masce ustawień WYBÓR MAPY, można wybrać inną mapę którą
dysponuje urządzenie.
Dotknij w tym celu pola Mapa i wybierz jedną z innych map.
Mapy, które mają być do dyspozycji, można ustalić za pomocą
narzędzia Installer-Tool, znajdującego się na załączonej DVD
oprogramowania.
Połącz urządzenie nawigacyjne, za pomocą ActiveSync®, z
komputerem i zastosuj załącząną DVD.
Narzędzie Installer-Tool uruchamia się automatycznie.
Przestrzegaj wskazówek na ekranie komputera.
Informacje na mapie
Informacje na mapie
W masce ustawień INFORMACJE NA MAPIE możesz ustalić
następujące ustawienia:
Ustawienie
Znaczenie
Cele specjalne
Włącz ten rejestr by pokazane zostały
wszystkie cele specjalne (Point of interest).
Nazwy ulic
Włącz ten rejestr by na mapie pokazały się
wszystkie nazwy ulic.
Informacje o trasie
Informacje o trasie
W masce ustawień INFORMACJE O TRASIE możesz ustalić
następujące ustawienia:
Ustawienie
Znaczenie
Usuń do
następnego celu
Pokazuje, w czasie nawigacji, odległość do
następnego celu i prawdopodobną porę
dojazdu.
Pokazuj nazwy ulic
Pokazuje, w czasie nawigacji, nazwę ulicy
na której się właśnie znajdujesz i nazwę
następnej ulicy, w którą musisz wjechać.
Skrzynka
informacyjna
Pokazuje, w czasie nawigacji, wysokość
n.p.m., prędkość i kierunek "północ“
Konfiguracja systemu Sony Personal Navigation System
- 83 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Oznakowanie
Oznakowanie
W masce ustawień OZNAKOWANIE, możesz ustalić, czy informacje
dotyczące oznakowania, do którego masz się stosować, mają się
w czasie nawigacji pojawiać czy nie.
W polu Pokaż znaki, widzisz, czy pokazywanie informacji jest
chwilowo aktywne, czy wyłączone.
Dotknij pola Pokaż znaki, by zmienić tryb użytkowania.
Wybrany tryb pojawia się w polu.
Wskazówka: Ta informacja pojawia się tylko wtedy, gdy jest
zawarta w materiale mapy.
Czujnik światła
Czujnik światła
Urządzenie posiada czujnik światła. Jeżeli jest za ciemno może on
przestawić ekran na tryb nocny. (zob. następny rozdział)
W masce ustawień CZUJNIK ŚWIATŁA, można ustalić wrażliwość
czujnika na zmiany jasności.
Dotknij pola Wrażliwość i wybierz Wysoką, Normalną lub
Niską.
Im wyższa jest ustalona wrażliwość, tym szybciej ekran zmienia
tryb na nocny.
Obraz
Obraz
- 84 -
W masce ustawień OBRAZ możesz ustalić następujące ustawienia:
Ustawienie
Znaczenie
Ekran mapy
Ustal, czy mapa ma się pojawiać na ekranie
Dziennym czy Nocnym. Automatycznie
przełącza automatycznie, po uaktywnieniu
się czujnika światła(zob. poprzedni
rozdział).
Jasność
Ustal jasność na Dzień i na Noc.
Automatycznie uruchamia się
automatycznie, po uaktywnieniu się
czujnika światła (zob. ostatni rozdział)
Jasność/Dzień
Wybierz stopień jasności w dzień. (1-8)
Jasność/Noc
Wybierz stopień jasności w nocy. (1-8)
Ustawienia
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Ekran dotykowy
Ustawienia ekranu
dotykowego
W masce ustawień USTAWIENIA EKRANU DOTYKOWEGO możesz
regulować ekran dotykowy, jeżeli nie reaguje na dotyk.
Dotknij pola Rozpocznij ustawienia i stosuj się do wskazówek
na ekranie.
Tryb automatyczny
Tryb automatyczny
W masce ustawień TRYB ATOMATYCZNY możesz ustalić nastę
pujące ustawienia:
Ustawienie
Znaczenie
Tryb
Zdecyduj, czy mapa ma być pokazywana w
Obrazie 3D, czy w Obrazie 2D.
Obiektyw
trójwymiarowy
Zdecyduj, czy w czasie nawigacji w
perspektywie trójwymiarowej życzysz sobie
funkcji Obiektyw czy Bez Obiektywu.
W funkcji Obiektyw, głębokość Obiektywu
zmienia się w zależności od prędkości: im
wolniej jedziesz, tym mniejsza staje się
skala.
Obiektyw
dwuwymiarowy
Zdecyduj, czy chcesz w czasie nawigacji w
perspektywie dwuwymiarowej Obiektyw
powiększający, Obiektyw normalny,
Obiektyw zmniejszający lub Bez
objektywu.
W funkcji objektywu, głębokość zmienia się
w zależności od prędkości: im wolniej
jedziesz, tym mniejsza skala.
Im głębsza perspektywa objektywu, tym
mniejsza skala mapy.
Perspektywa na
mapie
dwuwymiarowej
Zdecyduj, czy mapa dwuwymiarowa w
czasie nawigacji, ma być rozciągnięta W
kierunku północnym, czy W kierunku
jazdy.
Wskazówka: Ustawienia te nie mają wpływu na ekran mapy
Szukanie celu.
Konfiguracja systemu Sony Personal Navigation System
- 85 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Opcje trasy
Profil jazdy
W masce ustawień OPCJE TRASY możesz wybrać indywidualny
profil jazdy. Tutaj dokonane ustawienia mają wpływ na obliczanie
przypuszczalnych czasów jazdy.
1. Dotknij pola Profil prędkości i wybierz rejestr odpowiadający
rodzajowi jazdy.
2. Dotknij pola Profil trasy i wybierz jedną z poniższych opcji:
Opcja
Znaczenie
Dynamiczna
trasa (TMC)
Ta opcja wymaga podłączenia
zewnętrznego odbiornika TMC.
W tej opcji, komunikaty drogowe są
uwzględniane w obliczaniu tras.
Bez odbioru TMC obliczana jest Szybka
trasa .
Szybka trasa
Obliczana jest, pod względem czasu
najkrótsza trasa.
Krótka trasa
Obliczana jest, pod względem odległości
najkrótsza trasa.
3. Dotknij po sobie pól Autostrady, Promy i Drogi płatne, i
wybierz jedną z następujących opcji:
Opcja
Znaczenie
Tak
W tej opcji dany rodzaj drogi jest
uwzględniany w planowaniu trasy.
Nie
W tej opcji dany rodzaj drogi jest
nieuwzględniany przy planowaniu trasy.
Planowanie trasy
Obliczanie etapu
W masce ustawień PLANOWANIE TRASY możesz ustalić, czy po
osiągnięciu celu jednego etapu, następny etap ma być obliczany
automatycznie.
Jeżeli funkcja automatycznego obliczania jest aktywna, to po
osiągnięciu każdego celu obliczana jest automatycznie trasa
następnego etapu.
Jeżeli wyłączyłeś automatyczne obliczanie, możesz nawigować do
następnego celu dotykając dowolnego miejsca na mapie i
wybierając opcję Następny cel.
- 86 -
Ustawienia
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Strefa czasowa
Obliczanie czasów
W masce ustawień STREFA CZASOWA możesz ustalić czas
obowiązujący w miejscu, w którym się znajdujesz. To ustawienie
jest ważne przy dokładnym obliczaniu przypuszczalnych czasów
przyjazdu
Ustawienie
Znaczenie
Strefa czasowa
Dotknij tego pola by ustawić strefę czasową
odpowiadającą miejscu w którym się
znajdujesz.
Czas letni
Dotknij tego pola by przełączać między
czasem letnim (Tak) i zimowym (Nie).
Wskazówka: jeżeli na miejscu, w którym się znajdujesz,
przestawiany jest czas lub przekraczasz właśnie granicę dwóch
stref czasowych, musisz dopasować ustawienia.
Więcej na ten temat w rozdziale "Ustawienia podstawowe" na
stronie 25.
Format
Jednostki miary
W masce ustawień FORMAT możesz ustalić jednostki czasu i
odległości których chcesz używać.
Ustawienie
Znaczenie
Czas
Dotknij tego pola, by przełączać między
zegarem dwunasto- i
dwudziestoczterogodzinnym.
Odległość
Dotknij tego pola, by przełączać między
kilometrami i milami.
Język
Język
W masce ustawień JĘZYK, można ustalić język powierzchni
użytkowych oprogramowania i komunikatów głosowych systemu.
Po zmianie języka oprogramowanie uruchamia się na nowo.
Języki które mają być do dyspozycji mogą zostać ustalone za
pomocą narzędzia Installer-Tool, znajdującego się na załączonej
DVD oprogramowania.
Połącz urządzenie nawigacyjne, za pomocą ActiveSync®, z
komputerem i zastosuj załączoną DVD.
Narzędzie Installer-Tool uruchamia się automatycznie.
Następnie przestrzegaj wskazówek na ekranie komputera.
Konfiguracja systemu Sony Personal Navigation System
- 87 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Adres domowy
Adres domowy
W masce ustawień ADRES DOMOWY możesz wpisać własny adres,
by móc szybko i sprawnie, z każdego miejsca nawigować do
domu.
1. Dotknij pola Podaj adres domowy.
Pojawia się maska NAWIGACJA.
2. Dotknij pola Adres i podaj jak w rozdziale "Wpis adresu
docelowego" na stronie 29 swój adres domowy.
3. Dotknij pola Wprowadź jako adres domowy.
Adres został przeniesiony na maskę ustawień.
Wyciszenie radia
Radio
W masce ustawień WYCISZENIE RADIA możesz wyciszyć radio.
Zabezpiecza to przed negatywnym wpływem echa mikrofonu na
słyszalność wskazówek systemu.
Tryb demonstracji
Tryb demonstracji
W masce ustawień TRYB DEMONSTRACJI, można ustalić, czy tryb
demonstracji ma uruchamiać się automatycznie, jeżeli przez
ostatnie 5 minut nie używano urządzenia i jeżeli nie odbywa się
właśnie nawigacja.
Tryb demonstracji symuluje nawigację w Monaco. Zakończ
symulację, dotykając dowolnego miejsca na ekranie
dotykowym.
Za pomocą pola Tryb demonstracji można przejść na tryb
demonstracji.
Informacje dotyczące produktu
Informacje
dotyczące produktu
- 88 -
Na masce ustawień INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU
wyświetlana jest nazwa i wersja oprogramowania.
Ustawienia
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Mały słownik techniczny
COM-Port
COM-Port(port COM) to określenie szeregowego punktu przecięć.
Za pomocą liczby następującej po COM numerowane są
połączenia. Szeregowy punkt przecięć to miejsce do którego
można podłączyć np. mysz lub odbiornik GPS.
GMT
GMT to skrót Greenwich Mean Time.
GMT to na równiku środkowany czas słoneczny. Teoretycznie
słońce przecina o 12:00 GMT równik i w tym momencie stoi
„najwyżej“. GMT był do początku 1972 oficjalnym czasem. Z
powodu rotacji kuli ziemskiej która nie zawsze jest równomierna,
został on zastąpiony przez dokładniejszy UTC (Universal Time
Coordinated).
GPS
GPS to skrót Global Positioning System.
GPS podaje chwilową pozycje geograficzną za pomocą satelitów.
System opiera się na 24 satelitach, które krążąc wokół ziemi stale
wysyłają sygnały. Odbiornik GPS odbiera te sygnały i na ich
podstawie oblicza odległość do danych satelitów, ustalając w ten
sposób własną pozycje w długości i szerokości geograficznej. Do
ustalenia pozycji potrzebne są sygnały przynajmniej trzech
satelitów.Za pomocą czwartego sygnału można obliczyć wysokość
n.p.m. , wszystko z dokładnością do trzech metrów.
HDOP
HDOP to skrót Horizontal Dilution of Precision.
HDOP podaje aktualną jakość ustalania pozycji. Teoretycznie
możliwe są wyniki od 0 do 50(im niższy wynik tym wyższa
jakość, czyli wynik 0= pozycja ustalona jest pozycją faktyczną).
Nawigacja jest możliwa do 8.
POI
POI to skrót Point of interest, zob. ÎCel specjalny.
Cel specjalny
Cele specjalne, krótko POI (Point of interest), znajdują się na
mapie i tam są pokazywane. Do celów specjalnych należą
lotniska i porty, restauracje, hotele, stacje benzynowe i gmachy
publiczne. Cele specjalne mogą być celami nawigacji.
TMC
TMC to skrót Traffic Message Channel.
TMC, dostępny jako urządzenie dodatkowe, udostępnia
systemowi nawigacji komunikaty drogowe.
Mały słownik techniczny
- 89 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Indeks haseł
A
H
Adres domowy ........................... 44, 88
Akumulator .................................... 17
I
C
Cel
Adres..........................................
Adres domowy .............................
Cel specjalny ...............................
Dojazd ........................................
Historia celów ..............................
Ulubione .....................................
z mapy .......................................
Cel pośredni
Ominięcie ....................................
Cel specjalny ..................................
w całym kraju ..............................
w miejscowości ............................
w pobliżu.....................................
Cele
Administracja...............................
Usunięcie ....................................
Zapis ..........................................
Zmiana nazwy..............................
Czujnik światła................................
30
44
31
59
43
42
38
73
31
36
33
31
45
47
45
46
84
E
Ekran dotykowy ..............................
Energia ..........................................
Etap
Następny cel ................................
ominięcie ....................................
Etapy ............................................
85
17
73
73
86
F
Format .......................................... 87
G
Głośność ........................................ 82
GMT .............................................. 18
GPS
GPS-symbol................................. 17
Indeks haseł
HDOP ............................................ 18
Informacje dotyczące produktu ......... 88
Informacje na mapie........................ 83
Informacje o trasie .....................67, 83
J
Jednostki miary............................... 87
Język ............................................. 87
K
Kierunek ........................................ 84
Klawiatura ........................................ 8
Komunikaty drogowe ....................... 78
M
Mapa
Ekran-Standard ............................ 64
Ekran-Szukanie celu...................... 65
Informacje o trasie ....................... 67
Obsługa....................................... 63
Oznakowanie ............................... 69
Pola .......................................64, 66
Powiększenie................................ 67
w kierunku jazdy .......................... 67
w kierunku północnym................... 67
Wybór ....................................62, 83
Zachowanie ................................. 66
Zmniejszenie ............................... 67
Maska
Adres .......................................... 30
Cel specjalny................................ 31
Cel specjalny w miejscowości ......... 35
Cel specjalny w okolicy .................. 32
Historia celów .............................. 44
Mapy do dyspozycji ....................... 63
Nawigacja.................................... 29
Planowanie trasy .......................... 48
Ponadregionalny, ważny cel specjalny
............................................... 37
Ulubione...................................... 42
Ustawienia................................... 82
- 91 -
Podręcznik użytkownika Sony Personal Navigation System
Menu............................................. 22
N
Następny cel...................................
Nawigacja
Brak sygnału GPS .........................
Opcje trasy..................................
Start...........................................
Zmiana opcji trasy ........................
Nazwy ulic......................................
73
60
59
59
76
83
Cała trasa.................................... 72
obliczanie .................................... 54
Pokaz na mapie ............................ 56
Symulacja ................................... 57
Trasy
Administracja ............................... 49
Opracowywanie ............................ 49
usunięcie ..................................... 53
Wczyt ......................................... 51
Zapis .......................................... 51
Zmiana nazwy.............................. 52
Tryb automatyczny .......................... 85
Tryb demonstracji ........................... 88
O
Obraz ............................................
Odcinek trasy
Zamykanie ..................................
Opcje trasy ............................... 59,
Oznakowanie ............................. 69,
84
74
86
84
P
Planowanie tras ..............................
Następny etap..............................
Planowanie trasy .............................
Symulacja ...................................
POI ...............................................
Pomoce w nawigacji ........................
Pozycja
Zachowanie .................................
Profil jazdy .....................................
Profil prędkości ...............................
86
86
47
77
31
67
66
86
86
R
Radio ............................................ 88
S
Skróty ............................................. 4
Skrzynka informacyjna GPS .............. 83
Sony Personal Navigation System
Start........................................... 22
Strefa czasowa ............................... 87
Symulacja ................................. 57, 77
Zatrzymanie ................................ 58
T
TMC ....................................19, 78, 89
Komunikaty drogowe .................... 78
Szukanie stacji ............................. 80
Trasa
- 92 -
U
Ulubione ........................................ 42
Ustawienia ..................................... 82
Adres domowy ............................. 88
Czujnik światła ............................. 84
Ekran dotykowy............................ 85
Format ........................................ 87
Głośność ..................................... 82
Informacje na mapie ..................... 83
Informacje o trasie ....................... 83
Jednostki miary ............................ 87
Język .......................................... 87
Kierunek...................................... 84
Obraz.......................................... 84
Opcje trasy .................................. 86
Oznakowanie ............................... 84
Planowanie tras ............................ 86
Profil jazdy .................................. 86
Profil prędkości............................. 86
Radio .......................................... 88
Strefa czasowa ............................. 87
Tryb automatyczny ....................... 85
Tryb demonstracji......................... 88
Wybór mapy ................................ 83
Wyciszenie radia........................... 88
W
Wstęp ............................................ 88
Wyciszenie radia ............................. 88
Z
Zamknięcie odcinka
Anulowanie .................................. 76
Zamykanie odcinków
Ustalenie/potwierdzenie................. 74
Znaki towarowe ................................ 5
Indeks haseł
Download PDF