Sony | ECM-ALST1 | Sony ECM-ALST1 Mikrofon stereofoniczny Instrukcja obsługi

4-196-634-PL (1)
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy o dokładne
zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto o pozostawienie
instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:
1) nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
2) nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np.
wazonów.
Nie narażać akumulatorów na zbyt wysoką temperaturę spowodowaną
promieniami słonecznymi, ogniem itp.
Mikrofon stereofoniczny
Dla klientów w Europie
Instrukcja obsługi
ECM-ALST1
Stopka akcesoriów Auto-lock
© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

a
 -1
-2
b
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten może być
używany razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii
lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeństwa, sprawności
działania lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do
wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora
należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla zapewnienia
prawidłowego przetworzenia baterii lub akumulatora, wyeksploatowany
produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać
z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania
baterii lub akumulatora z produktu.
Baterię lub akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, baterii
lub akumulatorów, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został
kupiony.
< Uwaga dla klientów z krajów, w których
obowiązują dyrektywy UE >
-3
-4
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych
należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Charakterystyka
Mikrofon jest przeznaczony do użytku na aparatach z gniazdem
mikrofonowym i stopką akcesoriów Auto-lock.
ˎˎSystem stereo (Middle-Side) umożliwia rejestrację naturalnego dźwięku
i zapewnia jego doskonałą czystość.
ˎˎCharakterystykę kierunkową (wpływającą na szerokość panoramy)
można ustawić na 90° lub 120°, zależnie od źródła dźwięku.
Zalecenia eksploatacyjne
ˎˎMikrofon jest urządzeniem o dużej precyzji. Chronić go przed
upuszczeniem, uderzeniem lub zbyt silnym wstrząsem.
ˎˎChronić mikrofon przed wysoką temperaturą i dużą wilgotnością.
ˎˎKiedy mikrofon jest używany na wolnym powietrzu, należy chronić go
przed zamoczeniem deszczówką lub wodą morską.
ˎˎPodczas nagrywania filmu istnieje możliwość nagrania odgłosów pracy
obiektywu, sygnałów dźwiękowych z aparatu itp. Aby uniknąć nagrania
odgłosów pracy obiektywu, można wybrać tryb ręcznej regulacji
ostrości.
ˎˎDotknięcie mikrofonu w czasie nagrywania spowoduje nagranie
zakłóceń. Uważać, aby nie dotknąć mikrofonu włosami itp.
ˎˎZmiana charakterystyki kierunkowej mikrofonu w czasie nagrywania
może spowodować zakłócenia w nagraniu.
ˎˎNie chwytać aparatu tylko za mikrofon. Grozi to uszkodzeniem
mikrofonu lub upadkiem aparatu.
ˎˎPrzed przenoszeniem mikrofonu należy zdjąć go z aparatu i schować do
dostarczonego pokrowca.
ˎˎLampka kontrolna baterii zapali się na chwilę i wkrótce gaśnie. Po użyciu
zawsze wyłączaj mikrofon.
ˎˎAby uniknąć nagrywania zakłóceń powodowanych przez wibrację
aparatu, mikrofon ma bardzo miękkie, pochłaniające wibrację złącze.
Z tego powodu korpus mikrofonu może się poruszać.
Przed użyciem mikrofonu 
W urządzeniu jest fabrycznie zainstalowana bateria pastylkowa. Przed
użyciem mikrofonu należy wyjąć wkładkę izolacyjną (a). Wkładka ta
zapobiega wyładowaniu baterii w transporcie.
Wymiana baterii pastylkowej 
1 Obróć pokrywę baterii przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, tak aby rozległ się lekki trzask. Zdejmij pokrywę.
2 Wsuń wąski przedmiot przez otwór (b) i wyjmij baterię
pastylkową.
Nie używaj metalowego przedmiotu, gdyż grozi to zwarciem.
3 Włóż nową baterię, tak aby strona  była zwrócona na
zewnątrz.
4 Z powrotem załóż pokrywę baterii i obróć ją zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, tak aby rozległ się lekki
trzask.
Kiedy wymienić baterię pastylkową
Kiedy bateria pastylkowa jest w dobrym stanie, po włączeniu mikrofonu
przez chwilę miga lampka kontrolna baterii. Jeżeli lampka kontrolna
baterii miga słabo lub nie miga wcale, należy wymienić baterię pastylkową.
Przy zasilaniu z baterii alkalicznej Sony LR44 mikrofon może pracować
nieprzerwanie przez mniej więcej 100 godzin. Przy zasilaniu z baterii
srebrowej Sony SR44 mikrofon może pracować nieprzerwanie przez mniej
więcej 200 godzin. (Czas pracy zależy od warunków pracy.)
ECM-ALST1_PL.indd 1
ECM-ALST1 4-196-634-PL (1)
10-10-09 21:44
ECM-ALST1 4-196-634-PL (1)



a
mikrofonu w położenie OFF. Włóż stopkę Auto-lock
mikrofonu w stopkę akcesoriów Auto-lock aparatu, tak
aby rozległ się lekki trzask.

Przed użyciem mikrofonu należy zamknąć lampę błyskową
wbudowaną w aparat. Jeśli lampa błyskowa aparatu może pracować
w trybie automatycznym, należy wyłączyć automatykę błysku lampy.

3 Podłącz kątowy miniwtyk stereo do gniazda


Uwagi o baterii pastylkowej




90º
120º
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią pastylkową grozi wyciekiem
elektrolitu lub rozerwaniem baterii. Prosimy o przestrzeganie
następujących zasad:
ˎˎInstalując baterię, należy zwrócić uwagę na właściwe dopasowanie
biegunów  i  do oznaczeń  i  w komorze na baterię.
ˎˎNie próbować ładować baterii.
ˎˎJeśli mikrofon nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć
z niego baterię.
W razie wycieku z baterii pastylkowej należy starannie wytrzeć elektrolit
z komory na baterię i zainstalować nową baterię.
Aby uniknąć przypadkowego połknięcia, przechowywać baterie
pastylkowe w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
Wykaz elementów 

-2
-3
Użycie mikrofonu 
1 Wyłącz aparat.
2 Przestaw wyłącznik / przełącznik charakterystyki
Osłona przeciwwiatrowa
Należy ją umieścić na mikrofonie, aby uniknąć stuków powodowanych
przez oddech lub silny wiatr.
Uwagi
Nie czyścić osłony przeciwwiatrowej wodą.
W razie zamoczenia osłony przeciwwiatrowej, należy pozwolić jej
wyschnąć w naturalny sposób.
Lampka kontrolna baterii
Po przestawieniu wyłącznika / przełącznika charakterystyki
z położenia OFF w ON przez chwilę miga lampka kontrolna baterii,
która informuje o stanie baterii. Jeżeli lampka kontrolna baterii miga
słabo lub nie miga wcale, należy wymienić baterię pastylkową.
Wyłącznik / przełącznik charakterystyki (patrz rysunek )
Należy dostosować jego położenie do źródła dźwięku.
ON
Włączone zasilanie.
OFF
Wyłączone zasilanie.
90°
Podczas rejestracji dźwięku z niewielkiego obszaru lub
z większej odległości (rozmowa, instrumenty solowe itp.)
120°
Podczas rejestracji dźwięku z większego obszaru lub z małej
odległości (koncert, występ w teatrze itp.)
mikrofonowego aparatu.
4 Przestaw wyłącznik / przełącznik charakterystyki
mikrofonu w położenie ON, aby włączyć mikrofon.
Przestaw przełącznik charakterystyki mikrofonu w położenie
dostosowane do źródła dźwięku.
Zdejmowanie mikrofonu 
Przestaw wyłącznik / przełącznik charakterystyki
mikrofonu w położenie OFF. Następnie przytrzymaj
wciśnięty przycisk zdejmowania mikrofonu (a) i wysuń
mikrofon w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Dane techniczne
Typ
System stereo (Middle-Side)
Długość przewodu mikrofonu
Około 25 cm
Zasilanie
Bateria pastylkowa (LR44 / SR44)
Trwałość baterii
(w temperaturze pokojowej)
Około 100 godzin (LR44)
(Około 200 godzin dla baterii SR44)
WymiaryOkoło 72,5 × 55,5 × 27 mm
(bez występu, pokrętła i przewodu)
Waga
Około 52 g (z baterią)
Charakterystyka90° lub 120°, wybierana przełącznikiem
(patrz rysunek .)
Temperatura w środowisku pracy
0 °C do 40 °C
Temperatura w warunkach przechowywania
–20 °C do +60 °C
Dostarczane wyposażenieMikrofon (1 szt.), osłona przeciwwiatrowa
(1 szt.), bateria pastylkowa LR44
(zainstalowana w mikrofonie) (1 szt.),
pokrowiec (1 szt.), zestaw drukowanej
dokumentacji
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
jest znakiem handlowym Sony Corporation.
Powyższe zalecenia należy uważać za orientacyjne.
Charakterystykę kierunkową mikrofonu należy dobierać do własnych
upodobań.
Pokrywa baterii
Stopka Auto-lock
Kątowy miniwtyk stereo
Przycisk zdejmowania mikrofonu
Uchwyt przewodu
Zamocuj przewód w uchwycie.
ECM-ALST1_PL.indd 2
ECM-ALST1 4-196-634-PL (1)
10-10-09 21:44
ECM-ALST1 4-196-634-PL (1)
Download PDF

advertising