Sony | ECM-F8 | Sony ECM-F8 Instrukcja obsługi

3-856-347-PL(1)
Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowiązują
Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym
do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór
nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Europe Limited (Sp. z o.o.),
Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Elektretowy mikrofon
pojemnościowy
Instrukcja obsługi
ECM-T6
ECM-F8
© 2011, Sony Corporation
Instalacja baterii
(patrz rys. A)
Zainstaluj baterię litową, zwracając
uwagę na właściwe ułożenie
biegunów. Jeśli bateria zostanie
niewłaściwie zainstalowana,
mikrofon nie będzie działał.
A
1
2
3
ER
POW
ON
FF
O
ON
2 Zainstaluj baterię litową
w komorze, tak aby strona +
znalazła się u góry.
3 Starannie zamknij pokrywkę.
OPEN
EN
OP
baterię przy użyciu monety itp.
ER
POW
F
OF
EN
OP
ER
POW
ON
FF
O
1 Otwórz pokrywę komory na
Czas pracy baterii
B
POWER: ON
ECM-T6
ECM-F8
Około 100 godzin (bateria litowa
Sony CR2025). Dla zachowania
dobrych parametrów roboczych
mikrofonu zaleca się nieco
wcześniejszą wymianę baterii.
Aby uniknąć wyczerpania baterii
lub uszkodzeń urządzenia
spowodowanych wyciekiem
z baterii, po użyciu mikrofonu należy
przestawić przełącznik POWER
w położenie OFF.
Użycie mikrofonu
(patrz rys. B)
do gniazda
mikrofonowego
Podłącz wtyk mikrofonu do gniazda
mikrofonowego dyktafonu itp.
Przestaw przełącznik POWER
w położenie ON.
Zalecenia
eksploatacyjne
Dla klientów z Europy
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub
sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
•Chronić mikrofon przed
upuszczeniem i silnym wstrząsem.
•Chronić mikrofon przed wysoką
temperaturą (powyżej 60°C) i dużą
wilgotnością.
•Umieszczenie mikrofonu zbyt
blisko głośnika może wywołać
piszczenie (akustyczne sprzężenie
zwrotne). W takim przypadku
należy umieścić mikrofon
w większej odległości od głośnika
lub zmniejszyć głośność.
•Unikać zamoczenia urządzenia
podczas pracy na wolnym
powietrzu.
•Zabrudzone urządzenie należy
wycierać suchą ściereczką.
Uwagi o baterii litowej
•Przechowywać baterię litową
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się
z lekarzem.
•Aby zapewnić dobry styk, należy
wytrzeć baterię suchą ściereczką.
•Instalując baterię, zwrócić uwagę
na właściwe ułożenie biegunów.
•Ze względu na ryzyko zwarcia,
nie chwytać baterii metalowymi
szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się
z baterią grozi wybuchem.
Nie ładować, nie rozbierać ani nie
palić baterii.
Dane techniczne
Typ
Elektretowy mikrofon
pojemnościowy
Przewód mikrofonowy
Średnica 2,2 mm,
ekranowany, z kątowym
wtykiem mini
Długość około 1 m
Zasilanie
Bateria litowa CR2025
(sprzedawana oddzielnie)
Czas pracy baterii
Około 100 godzin (dla
baterii litowej Sony
CR2025)
Wymiary
ECM-T6: około 50 × 15 ×
34 mm
(szer. × wys. × gł.)
ECM-F8: około . ø 50 ×
19 mm
Waga (z baterią i przewodem)
ECM-T6: około 21 g
ECM-F8: około 25 g
Pasmo przenoszenia
50 – 12 000 Hz
Charakterystyka kierunkowa
Wszechkierunkowa
Czułość
Napięcie wyjściowe przy
otwartym obwodzie*1
-43 ± 4 dB
*1 0 dB = 1V/Pa, 1000 Hz
(1 Pa = 10 µbar = 94 dBSPL )
Efektywny poziom
wyjściowy*2
–51,0 ± 4 dBm
*2 (0 dBm = 1 mW/Pa,
1000 Hz)
Impedancja wyjściowa
1,7 kΩ ± 30%
Temperatura w środowisku pracy
0°C do 40°C
Konstrukcja i dane techniczne mogą
ulec zmianie.
Download PDF

advertising