Sony | DSX-A30 | Sony DSX-A30 DSX-A30: multimedialny radioodtwarzacz samochodowy Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB00COV-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
4-408-052-PL(1)
Radioodtwarzacz
mediów cyfrowych
UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 5.
DSX-A30
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej
pojazdu. Instalację i połączenia opisano
w dostarczonej instrukcji instalacji
i podłączania.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbiórki odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów komunalnych.
Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie
produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
2
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right_SideIndex
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbiórki odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach i akumulatorach
symbol ten może się pojawiać razem
z oznaczeniem chemicznym. Oznaczenia
chemiczne rtęci (Hg) i ołowiu (Pb) są
dodawane, gdy bateria lub akumulator
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego
podłączenia do wewnętrznej baterii lub
akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia
prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt
należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów,
należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem handlowym lub znakiem handlowym Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Ten produkt zawiera technologię chronioną
pewnymi prawami własności intelektualnej
Microsoft Corporation. Zabrania się
wykorzystywania lub rozpowszechniania
takiej technologii poza tym produktem bez
zezwolenia firmy Microsoft.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 17). Urządzenie
będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie,
nie powodując zużycia akumulatora. Jeśli
funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać
go dotąd, aż z wyświetlacza znikną
wskazania.
3
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB00COV-EURTOC.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Spis treści
Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rozmieszczenie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Radioodtwarzacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pilot RM-X211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Różne tryby odtwarzania utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy — funkcja Quick-BrowZer™ . . . . . . . . 14
Ustawienia dźwięku i menu ustawień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Użycie zaawansowanych funkcji dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zmienianie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Użycie oferowanych oddzielnie urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Nastawianie zegara
Czynności wstępne
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CLOCK-ADJ”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk  –/+.
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Zegar rozpocznie pracę.
Można wyłączyć ekran demonstracyjny,
który pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DEMO”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „DEMO-OFF”. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego
trybu odbioru / odtwarzania.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk
.
5
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Zdejmowanie panelu
czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można
zdjąć z niego panel czołowy.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk
do siebie.
Zakładanie panelu
czołowego
Dopasować część  panelu czołowego do
części  radioodtwarzacza, jak pokazano
na ilustracji, po czym wcisnąć lewą stronę
na miejsce, tak aby rozległ się lekki trzask.
i pociągnij panel
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony
do położenia OFF, a panel czołowy wciąż
znajduje się na radioodtwarzaczu, to na
kilka sekund włączy się sygnał
ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa
działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
Uwaga
Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
6
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Rozmieszczenie elementów
Radioodtwarzacz
W tym rozdziale przedstawiono
rozmieszczenie elementów sterujących
i podstawowe funkcje.
 Przycisk
(BROWSE) strona 14
Służy do włączania funkcji
Quick-BrowZer™.
 Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / USB /
AUX).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
 Pokrętło sterujące / przycisk wyboru
strona 15, 17
Regulacja głośności (przy obracaniu);
wybieranie ustawień dźwięku (po
naciśnięciu); wyświetlanie menu (po
przytrzymaniu); wybieranie ustawień
(przy naciskaniu i obracaniu).
 Przycisk MODE strona 10
Służy do wybierania zakresu fal (UKF /
ŚR / DŁ).
 Wyświetlacz
 Przycisk
(BACK)
Naciśnij go, aby powrócić do
poprzedniego ekranu.
 Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) strona 6
7
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
 Przyciski SEEK –/+
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji
radiowych (po naciśnięciu); ręczne
wyszukiwanie stacji (po przytrzymaniu)
USB:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie utworów (po
naciśnięciu i następującym w ciągu
sekundy kolejnym naciśnięciu
i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po
przytrzymaniu)
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) /
TA (komunikatów o ruchu
drogowym) /
PTY (typu programu) strona 11, 12
Używany przy korzystaniu z systemu
RDS. Służy do wybierania ustawień AF
i TA (przy naciskaniu); służy do
wybierania typu PTY (po
przytrzymaniu).
8
 Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza)
strona 11, 13
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
 Złącze USB strona 13
 Gniazdo wejścia AUX strona 18
* Na tym przycisku znajduje się występ.
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony
i zniknie zawartość wyświetlacza, to sterowanie
za pomocą pilota nie jest możliwe dopóty, dopóki
nie zostanie naciśnięty przycisk 
na radioodtwarzaczu.
 Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu);
programowanie stacji (po
przytrzymaniu)
USB:
/*: ALBUM / (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu (po
naciśnięciu); ciągłe pomijanie
albumów (po przytrzymaniu).
: PAUSE
: SHUF strona 14
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Pilot RM-X211
Przyciski   umożliwiają
wybieranie ustawień itp.
 Przycisk
(BACK)
 Przycisk ENTER
Służy do potwierdzania wyboru.
 Przycisk PTY
 Przycisk VOL +*/–
 Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
 Przycisk MODE
Służy do wybierania zakresu fal (UKF /
ŚR / DŁ).
Przed użyciem pilota należy wyjąć folię
izolacyjną.
 Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
 Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio/AUX/USB).
 Przyciski  ()/ ()
Służą do sterowania radiem /
urządzeniem USB, tak jak przycisk
 –/+ na radioodtwarzaczu.
 Przycisk SOUND/MENU
Służy do wybierania ustawień dźwięku
(po naciśnięciu); służy do wybierania
menu (po przytrzymaniu).
 Przycisk
(BROWSE)
 Przyciski  (+)/ (–)
Służą do sterowania urządzeniem USB,
tak jak przyciski / (ALBUM /
) na radioodtwarzaczu.
Przyciski   umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
 Przycisk DSPL/SCRL
 Przyciski numeryczne
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu);
programowanie stacji (po
przytrzymaniu)
Włączanie pauzy w odtwarzaniu (po
naciśnięciu przycisku ).
* Na tym przycisku znajduje się występ.
9
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Programowanie ręczne
Radio
1
Programowanie
i nastawianie stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie
automatyczne — BTM
1
10
Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
. Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW
(DŁ).
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do
przycisków numerycznych, porządkując
je według częstotliwości.
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ( do
) na radioodtwarzaczu dotąd, aż
pojawi się wskaźnik „MEMORY”*.
* W przypadku użycia pilota dostępne są
przyciski numeryczne  do .
Nastawianie
zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
na radioodtwarzaczu żądany przycisk
numeryczny ( do )*.
* W przypadku użycia pilota dostępne są
przyciski numeryczne  do .
Automatyczne nastawianie
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk  +/–, aby wyszukać
stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk
 +/–, aby z grubsza nastawić
częstotliwość, po czym naciskaj przycisk
 +/–, aby precyzyjnie nastawić
częstotliwość (strojenie ręczne).
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
RDS
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli
sygnał stacji jest słaby albo jeśli nastawiona
stacja nie nadaje danych RDS.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wybieranie ustawień AF
(częstotliwości zastępczych) /
TA (komunikatów o ruchu
drogowym)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
tego nadajnika w sieci, który zapewnia
najsilniejszy sygnał. Funkcja TA umożliwia
odbiór informacji o bieżącej sytuacji na
drogach / audycji dla kierowców (TP).
1
Naciskaj przycisk , aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF
i wyłączyć funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA
i wyłączyć funkcję AF
Wybierz
Aby
AF/TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA.
W przypadku użycia funkcji BTM,
programowane są tylko stacje RDS
i otrzymują one identyczne ustawienia
funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można
programować zarówno stacje RDS, jak
i pozostałe, i wybierać indywidualne
ustawienia AF i TA dla poszczególnych
stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji
BTM lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony
w pamięci radioodtwarzacza i będzie
automatycznie przywracany przy kolejnych
komunikatach.
11
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REGIONAL
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie
włączy się inna stacja regionalna
o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 17).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
Wybieranie typu programu
(PTY)
Można wyświetlić typ aktualnie
odbieranego programu i wyszukać program
określonego typu.
1
2
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk
 (PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
stacji, która nadaje program wybranego
typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne),
POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka
rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka
klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna),
OTHER M (Inne rodzaje muzyki),
WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse),
CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje
na telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE
(Czas wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa),
COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote
przeboje), FOLK M (Muzyka folk),
DOCUMENT (Programy dokumentalne)
Wybieranie ustawienia CT
(czasu zegarowego)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 17).
Uwaga
Funkcja CT może nie działać prawidłowo
pomimo odbierania stacji RDS.
12
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Urządzenia USB
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage Class) zgodnych ze standardem USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma) i AAC (.m4a).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po
uruchomieniu silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania należy
naciskać przycisk  dotąd,
aż pojawi się napis „USB”.
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
Przed odłączeniem urządzenia USB należy
zatrzymać w nim odtwarzanie.
Uwaga
Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania
i ustawień.
Naciśnij przycisk .
Uwagi
Odtwarzanie z urządzenia
USB
1
Otwórz osłonę USB, po czym podłącz
urządzenie USB do złącza USB. Do połączenia użyj przewodu USB urządzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie.
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 500
• Zależnie od ilości nagranych danych,
odtwarzanie może się rozpoczynać
z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu /
do tyłu pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego
w trybie VBR (zmiennej przepływności) może
się pojawiać nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików
MP3 / WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
13
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
1
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów
Różne tryby odtwarzania
utworów
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
Istnieje możliwość wielokrotnego odtwarzania utworów (odtwarzanie wielokrotne)
i odtwarzania w przypadkowej kolejności
(odtwarzanie losowe).
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
Wybierz
Aby odtwarzać
ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej kolejności
DEVICE
zawartość urządzenia
w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania wciśnij
i przytrzymaj przycisk wyboru.
OFF
utwory w normalnej kolejności
(normalne odtwarzanie)
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „REPEAT”. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy —
funkcja Quick-BrowZer™
Odtwarzanie wielokrotne
Można łatwo wyszukać utwór w urządzeniu
USB na podstawie kategorii.
Wybierz
Aby odtwarzać
1
REP-OFF
utwory w normalnej kolejności
(normalne odtwarzanie)
REP-TRK
utwór w trybie z powtarzaniem
REP-ALB
zawartość albumu w trybie
z powtarzaniem
Naciśnij przycisk
(BROWSE)*.
Włączy się funkcja Quick-BrowZer
i pojawi się lista kategorii wyszukiwania.
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj
przycisk
(BACK), aż pojawi się
żądana kategoria wyszukiwania.
* Aby powrócić na początek listy kategorii,
naciśnij przycisk
(BROWSE) na ponad 2
sekundy w czasie odtwarzania (tylko USB).
2
14
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
 (SHUF), aż pojawi się żądany tryb
odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
się rozpocząć z opóźnieniem.
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
3
Powtarzaj czynność 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
przycisk
(BROWSE).
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się
tryb odtwarzania wielokrotnego /
w przypadkowej kolejności.
Wyszukiwanie przez pomijanie elementów — tryb Jump
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele
elementów, można szybko odszukać żądany
element.
1
2
3
4
Kiedy jest włączona funkcja
Quick-BrowZer, naciśnij przycisk
 +.
Pojawi się nazwa elementu.
Ustawienia dźwięku
i menu ustawień
Zmienianie ustawień
dźwięku
Regulacja parametrów
dźwięku
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element lub element znajdujący
się blisko żądanego.
W tym trybie numery elementów
zmieniają się co 10% liczby elementów.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
Naciśnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
EQ3 MID*1 (strona 16)
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Jump, naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
EQ3 PRST (strona 16)
EQ3 LOW*1 (strona 16)
EQ3 HIGH*1 (strona 16)
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: „RIGHT-15
(R15)” (prawo) – „CENTER (0)”
(środek) – „LEFT-15 (L15)” (lewo).
15
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
FADER
Regulacja względnego poziomu:
„FRONT-15 (F15)” (przód) – „CENTER
(0)” (środek) – „REAR-15 (R15)” (tył).
AUX VOL*2 (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3 (strona 16).
*2 Kiedy jest udostępnione źródło AUX
(strona 18).
Użycie zaawansowanych
funkcji dźwięku
4
Wskazówka
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
Regulacja krzywej korekty —
EQ3 Setting
Po wybraniu trybu korekty „CUSTOM”
można wybrać własne ustawienia korektora.
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ3 LOW”, „EQ3 MID” lub
„EQ3 HIGH”. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj wybrany parametr. Naciśnij
pokrętło.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od –10 dB do
+10 dB.
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM i OFF).
16
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ3 PRST”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana krzywa korekty, po czym
naciśnij pokrętło.
(BACK).
Aby wyłączyć korektor dźwięku, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Wybieranie ustawień
brzmienia — EQ3 Preset
1
Naciśnij przycisk
Powtarzając czynności 2 i 3, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie zaprogramowanej krzywej korekty, przed
zakończeniem wybierania ustawień naciśnij na dwie sekundy przycisk wyboru.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Zmienianie ustawień
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po naciśnij
pokrętło.
3
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło*.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Naciśnij przycisk
(BACK).
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego
czasu od jego wyłączenia: „NO” (nie),
„30S (sekund)”, „30M (minut)”, „60M
(minut)”.
DEMO
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
* W przypadku parametrów CLOCK-ADJ i BTM
nie trzeba wykonywać czynności 4.
AUTO SCR
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
Dostępne warianty zależą od wybranego
źródła dźwięku i ustawień.
REGIONAL*2
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) ograniczenia odbioru do
określonego regionu (strona 12).
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 5)
CT
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) funkcji CT (strona 12).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
CAUT ALM*1
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału ostrzegawczego
(strona 6).
REPEAT (strona 14)
LOUDNESS
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich
w celu uzyskania czystego dźwięku przy
małej głośności: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.).
BTM (strona 10)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
AUX-A*1
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania
źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF” (wył.)
(strona 18).
17
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Korygowanie poziomu głośności
Użycie oferowanych
oddzielnie urządzeń
Dodatkowe urządzenie
audio
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym
z podłączanych urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „AUX”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego
oddzielnie przenośnego urządzenia audio.
Później można wybrać odpowiednie źródło
i słuchać dźwięku z podłączonego
urządzenia przez głośniki samochodu.
urządzeniu audio i nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny
poziom głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 16).
Podłączanie przenośnego urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz przenośne urządzenie audio
przewodem połączeniowym (sprzedawanym
oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
18
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
Informacje
dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany
i bezpośrednio świeciło na niego słońce,
przed użyciem urządzenia należy je ostudzić.
• Nie zostawiać panelu czołowego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka
temperatura spowodowana przez
bezpośrednie oświetlenie słoneczne mogła
doprowadzić do ich uszkodzenia.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
Kiedy bateria jest bliska wyładowania,
zmniejsza się zasięg pilota. Należy wtedy
wymienić baterię na nową baterię litową
CR2025. Użycie innej baterii grozi
powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Chronić urządzenie przed zachlapaniem.
Kolejność odtwarzania
plików MP3 / WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia
baterii bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać
baterii metalowymi szczypcami.
• Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną bezpośrednim oświetleniem
słonecznym, działaniem ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
19
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli
nie są czyste złącza między nim a panelem
czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
czołowy (strona 6) i wyczyść złącza
bawełnianą watką. Nie naciskaj złączy za
mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze
stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi
przedmiotami.
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9, 124,5 kHz lub 9, 115,5 kHz / 4,5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
50 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
20
Wyjścia:
Wyjścia audio (tył)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Wymiary: około 178 × 50 × 120 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 103 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 0,7 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot RM-X211
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą
być niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Informacji o użyciu bezpiecznika
i o demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
należy szukać w dostarczonej instrukcji
instalacji / połączeń.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
prosimy o odwiedzenie witryny pomocy technicznej, której adres podano z tyłu okładki.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można
używać pilota.
– Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa
się.
 Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
 Włączona jest funkcja ATT.
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył („FADER”) nie są nastawione
w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Sygnalizacja została wyłączona (strona 17).
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
 Odłączono przewód zasilający lub akumulator
albo są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
 Przewody nie są właściwie podłączone do
złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
 Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON”
i przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna
czynność, włączy się tryb demonstracyjny.
– Wybierz ustawienie „DEMO-OFF”
(strona 17).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza
(strona 17).
 Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien
czas przycisku .
– Ponownie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić wskaźniki.
 Złącza są brudne (strona 20).
21
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
 Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po
wyłączeniu radioodtwarzacza.
– Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
 Nieprawidłowo wykonane połączenia.
– Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód
zasilania akcesoriów (czerwony) do
przewodu zasilającego wzmacniacza
antenowego (tylko jeśli w boczną / tylną
szybę samochodu jest wbudowana antena
radiowa).
– Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
– Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 11).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
– Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się napis „PI
SEEK”, a urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu).
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
 Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
 Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń
USB podłączonych przez koncentrator USB.
Nie działa funkcja strojenia
automatycznego.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
– Nastaw częstotliwość ręcznie.
Nie można odtwarzać nagrań.
 Urządzenie USB nie działa.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
 Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo
ma słaby sygnał.
– Wyłącz funkcję TA (strona 11).
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
22
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
Komunikaty
CHECKING
 Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
– Zaczekaj na zakończenie weryfikacji
połączenia.
ERROR
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Wyłącz urządzenie i wyświetlacz, naciskając
na co najmniej 2 sekundy przycisk
. Ponownie naciśnij
przycisk .
ERROR-01
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie
zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
 Niewłaściwe podłączenie głośników /
wzmacniaczy.
– Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
ERROR-99
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Wyłącz urządzenie i wyświetlacz, naciskając
na co najmniej 2 sekundy przycisk
. Ponownie naciśnij przycisk . Jeśli komunikat nie
zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
NO AF
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu)
(migać będzie napis „PI SEEK”).
NO MUSIC
 Urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
– Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO NAME
 W urządzeniu USB nie jest zapisana nazwa
albumu / wykonawcy / utworu.
NO SUPRT
 Radioodtwarzacz nie współpracuje
z koncentratorami USB.
 Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
– Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
NO TP
 Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
NO USB
 Wybrane jest źródło USB, ale nie jest
podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia
lub przewodu USB.
– Podłącz urządzenie i przewód USB.
OVERLOAD
 Urządzenie USB jest przeciążone.
– Odłącz urządzenie USB, po czym zmień
źródło dźwięku przyciskiem
.
– Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego
urządzenia USB.
23
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A30\OI\4408052511DSXA30EUR\01GBDSXA30EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, May 25, 2012 4:55 PM
READ
 Urządzenie odczytuje z urządzenia USB
informacje o wszystkich utworach i albumach.
– Zaczekaj na zakończenie odczytu
i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.
Zależnie od struktury urządzenia USB, może
to potrwać ponad minutę.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią
sytuacji, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
24
DSX-A30
4-408-052-PL(1)
Download PDF

advertising