Sony | DSX-A30 | Sony DSX-A30 DSX-A30: multimedialny radioodtwarzacz samochodowy Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-408-053-PL(1)
Ostrzeżenia
Diagram połączeń
Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną wszystkie
niepodłączone przewody.
Radioodtwarzacz
mediów cyfrowych
UKF/ŚR/DŁ
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu
musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników
w poszczególnych urządzeniach.
Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma wystarczającego
prądu znamionowego, urządzenie należy podłączyć wprost
do akumulatora.
Instalacja / połączenia
Lista części
© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma  i kołnierz ochronny . Przed montowaniem
urządzenia należy użyć kluczyków odblokowujących 
i zdjąć z urządzenia obejmę . Szczegóły podano
w punkcie „Zdejmowanie kołnierza ochronnego i obejmy
()” na odwrocie.
Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących . Są
one potrzebne przy wymontowywaniu urządzenia.
DSX-A30
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą .

REAR
AUDIO OUT

wzmacniaczu mocy
To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia wzmacniacza
mocy. Podłączenie dowolnego innego urządzenia grozi awarią.
Ostrzeżenie
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie urządzenia za pomocą
dostarczonego przewodu zasilającego  grozi
uszkodzeniem anteny.
Uwagi o przewodach sterujących
Przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) dostarcza
napięcie stałe +12 V po włączeniu radia albo po włączeniu funkcji AF
(częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA (komunikatów o ruchu
drogowym).
Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF / ŚR
/ DŁ, trzeba podłączyć przewód sterowania siłownikiem antenowym
(niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów (czerwony) do
zacisku zasilania istniejącego wzmacniacza antenowego. Szczegóły
można uzyskać w punkcie sprzedaży.
Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód pamięci będzie
zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Uwagi o podłączaniu głośników
Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej mocy
znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią samochodu ani nie
łączyć zacisków prawych głośników z zaciskami lewych głośników.
Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
Nie próbować łączyć głośników równolegle.
Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków głośnikowych
aktywnych głośników (z wbudowanymi wzmacniaczami) grozi
uszkodzeniem urządzenia.
Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego bieguna (–)
lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany wspólny przewód.
Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Uwaga dotycząca połączeń
Jeśli głośnik i wzmacniacz są niewłaściwie połączone, na wyświetlaczu
pojawia się napis „ERROR-01”. Należy wówczas sprawdzić połączenie
głośnika ze wzmacniaczem.
A


Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym


Zaczep
Uwaga
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach obejmy 
są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm. Jeśli zaczepy będą
ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz, urządzenie nie zostanie
właściwie zainstalowane i może wyskoczyć.
×2
B
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)
Przedni głośnik
Przykład połączeń
Uwagi (-A)
Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
Wzmacniacz mocy
Tylny głośnik
*1 Uwaga dotycząca podłączenia anteny
Jeśli samochód jest wyposażony w antenę typu
ISO (Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej), to do jej podłączenia należy
użyć dostarczonej przejściówki . Najpierw
należy podłączyć antenę samochodową do
dostarczonej przejściówki, a następnie do gniazda
antenowego urządzenia.
*2 Przewód z wtykami cinch (wyposażenie
dodatkowe).
*3 Może być wymagane użycie osobnego adaptera.
REAR
AUDIO OUT
*2

* anteny samochodowej
1
Bezpiecznik (10 A)
REMOTE
IN*3
1
2
3
4
5

Maks. prąd zasilania 0,3 A
AMP REM
W niebiesko-białe paski
6
do złącza głośnikowego
w samochodzie
7
8
Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody w paski.
do złącza zasilania w samochodzie
4
Żółty
ciągłe zasilanie
5
Niebieski
sterowanie siłownikiem anteny
7
Czerwony
włączone zasilanie
8
Czarny
masa
Pozycje 1, 2, 3 i 6 nie mają szpilek.
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania” na odwrocie.
DSX-A30_IG_PL.indd 1
12-05-25 16:51
1
2

Haczykiem do wewnątrz.


1
2



3
Deska
rozdzielcza


Występy

A
B

Zalecenia eksploatacyjne
Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie nie
utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na
kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę
– na przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym
albo obok przewodów ogrzewania.
Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i obejmy
Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć
kołnierz ochronny  i obejmę .
1 Zdejmij kołnierz ochronny .
2
Chwyć za oba brzegi kołnierza ochronnego 
i wyciągnij kołnierz.
Zdejmij obejmę .
Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między
urządzenie a obejmę . Powinien rozlec się
lekki trzask.
Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
Przykład montażu
Instalacja w desce rozdzielczej
Uwagi
W razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając w ten
sposób dokładne dopasowanie (-2).
4 zaczepy na kołnierzu ochronnym  muszą być właściwie
wprowadzone w otwory urządzenia (-3).
Jak zdjąć i założyć panel
czołowy
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego panel
czołowy.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego
stacyjka nie ma położenia ACC
(akcesoriów)
Złącze zasilania pomocniczego
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie, całkowicie
wyłączało po zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest włączona,
przy każdym wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik, należy użyć
zamiennika o prądzie znamionowym
identycznym z prądem podanym na
poprzednim bezpieczniku. Jeśli
bezpiecznik przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu podłączenia
zasilania. Jeśli nowo wymieniony
bezpiecznik również się przepali, może
to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie.
Należy się wtedy skontaktować
Bezpiecznik (10 A)
z najbliższą autoryzowaną stacją
serwisową Sony.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
7
Czerwony
włączone zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie od
marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia są
właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat
pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy
(pokazane na ilustracji obok). Konieczna może być zamiana
pozycji czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie
zasilającym radioodtwarzacza.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu
przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do
zasilania w samochodzie. W przypadku pytań i problemów
dotyczących urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.
4
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
-A Zdejmowanie
Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy nacisnąć
przycisk . Następnie należy nacisnąć
przycisk i pociągnąć panel do siebie.
-B Zakładanie
Dopasować część  panelu czołowego do części 
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po czym
wcisnąć lewą stronę na miejsce, tak aby rozległ się lekki
trzask.
samochód bez położenia ACC
DSX-A30_IG_PL.indd 2
12-05-25 16:51
Download PDF

advertising