Sony | XSP-N1BT | Sony XSP-N1BT Radioodtwarzacz samochodowy CD z uchwytem na smartfon i bezprzewodową technologią Bluetooth® Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
4-533-738-PL(1)
Radioodtwarzacz
z uchwytem
na smartfon
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 18.
XSP-N1BT
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\020INT.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 2 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy
instalować tylko w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalowanie i podłączanie urządzenia opisano
w osobnej instrukcji „Instalacja / połączenia”.
Informacja o instrukcji
W instrukcji opisano elementy sterujące na
pilocie. Można też korzystać z elementów
sterujących na radioodtwarzaczu, o ile mają one
takie same albo podobne nazwy.
Wyprodukowano w Tajlandii
Własności diody lasera
 Czas trwania emisji: emisja ciągła
 Moc lasera: mniej niż 53,3 μW
(Wartość zmierzona w odległości około 200 mm od
powierzchni obiektywu w bloku czytnika
optycznego przy przysłonie 7 mm.)
Tabliczka znamionowa z podanym napięciem
zasilania itp. znajduje się na spodzie podstawy
montażowej.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że
radioodtwarzacz XSP-N1BT spełnia istotne
wymagania i inne stosowne postanowienia
dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których obowiązują dyrektywy
UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Zgodność produktu w UE: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: Sony Europe Limited
(Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
używany razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy
bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie
produktu, baterii lub akumulatora zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii
lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii, akumulatora lub zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
wyeksploatowane produkty należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. W przypadku pozostałych baterii
/ akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora z produktu.
Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt, bateria lub akumulator zostały kupione.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną bezpośrednim oświetleniem
słonecznym, działaniem ognia itp.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie ma
położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję AUTO OFF (strona 18).
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie, nie
powodując zużycia akumulatora. Jeśli funkcja
AUTO OFF nie jest włączona, przy każdym
wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk OFF
na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
Ten symbol na produkcie, baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być
zaliczany do odpadów domowych. Na pewnych
bateriach lub akumulatorach symbol ten może być
2PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\020INT.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 3 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Uwagi o funkcji BLUETOOTH
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY
BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE
ANI INNE SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI
UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DOCHODU, UTRATĘ
DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA
Z PRODUKTU LUB WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO
Z NIM SPRZĘTU, PRZESTOJE I CZAS KLIENTA
ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, JEGO
SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek,
które nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony,
może spowodować utratę prawa do użycia
urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się
z ograniczeniami użycia sprzętu BLUETOOTH
wynikającymi z przepisów krajowych.
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący BLUETOOTH
i połączone z nim urządzenie elektroniczne
wykorzystują do pracy sygnały radiowe, sieci
komórkowe i naziemne oraz funkcje definiowane
przez użytkownika, przez co nie są w stanie
zagwarantować połączenia w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń
(takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie
należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek
urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia
elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej
zapewniającej wystarczający poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może być
niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz
przy korzystaniu z pewnych usług sieci i / lub
funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego
operatora.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami regulującymi korzystanie z telefonów komórkowych
i zestawów głośnomówiących na obszarach, na
których będzie wykorzystywany radioodtwarzacz.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na
jeździe. Jeśli wymagają tego warunki na drodze,
przed inicjowaniem lub przyjmowaniem połączenia
należy zjechać z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się
ze szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
Oddziaływanie częstotliwości radiowych
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na
niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne
w samochodzie, takie jak elektroniczne systemy
wtrysku paliwa, elektroniczne systemy
przeciwpoślizgowe (zapobiegające blokowaniu
kół), elektroniczne systemy regulacji prędkości czy
systemy poduszki powietrznej. W sprawach
związanych z instalacją i serwisowaniem tego
urządzenia należy się porozumieć z producentem
pojazdu lub jego przedstawicielem. Niewłaściwie
przeprowadzona instalacja i czynności serwisowe
mogą stanowić zagrożenie i spowodować unieważnienie gwarancji udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie telefonu
komórkowego w samochodzie nie zakłóci pracy
jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
3PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\030TOC.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 4 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Spis treści
Elementy urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Czynności wstępne
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie iPoda/urządzenia USB . . . . . . . . . . . .
Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . . .
Umieszczanie smartfona na urządzeniu . . . . . . . . .
7
7
7
9
Słuchanie radia
Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
System RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z iPoda/urządzenia USB . . . . . . . . .
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . .
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . .
12
12
12
13
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Odbieranie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Inicjowanie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Czynności dostępne w czasie połączenia. . . . . . . 15
Dodatkowe funkcje
Użycie aplikacji App Remote z telefonem
iPhone/telefonem z systemem Android. . . . . 16
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO) . . . . . . . . . . . . .
Podstawowa procedura wybierania ustawień . . .
GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RB ENH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SW DIREC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia wyświetlania (DISPLAY). . . . . . . . . . . .
Ustawienia BT (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APP REM (App Remote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
21
21
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
24
24
26
4PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 5 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Elementy urządzenia
Radioodtwarzacz
Na prawo od przycisku VOLUME + znajduje się występ.
Pilot RM-X311
Przed użyciem pilota należy wyjąć folię izolacyjną.
 Port USB
 Wyświetlacz
To okienko nie jest widoczne, gdy na urządzeniu
znajduje się smartfon.
 Szczelina na płytę
  (wysuwanie płyty)
Ten przycisk nie jest widoczny, gdy na
urządzeniu znajduje się smartfon.
 Zacisk uchwytu
Dociśnij smartfon zaciskiem uchwytu, aby
bezpiecznie umieścić go na radioodtwarzaczu
(strona 9).
Na przycisku VOL + znajduje się występ.
 Znak N
Przyłóż do znaku N telefon z systemem
Android™, aby nawiązać połączenie
BLUETOOTH.
 Odbiornik sygnałów z pilota
5PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 6 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
 SRC (na radioodtwarzaczu)/SOURCE (na
pilocie)
Włącza urządzenie.
Powoduje zmianę źródła dźwięku.
-OFF (na radioodtwarzaczu)/OFF (na pilocie)
Naciśnij przycisk OFF na radioodtwarzaczu na
1 sekundę, aby wyłączyć zasilanie.
Naciśnij przycisk OFF na pilocie, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby wyłączyć
zasilanie i wyświetlacz.
Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można
używać pilota.
 VOICE (strona 15)
Włącza funkcję wybierania głosowego.
Kiedy jest włączona funkcja App Remote,
powoduje włączenie funkcji wybierania
głosowego (tylko telefon z systemem Android).
-APP
Naciśnij przycisk na ponad 2 sekundy, aby
włączyć funkcję App Remote (łączność).
 VOLUME (VOL) +/–
 RELEASE
Podnosi zacisk uchwytu i umożliwia zdjęcie
smartfona z urządzenia.
 MODE (strona 10, 12, 15)

(przeglądanie) (strona 13)
Podczas odtwarzania powoduje włączenie trybu
przeglądania.
  (+)/ (–)
 DSPL
Służy do zmieniania zawartości wyświetlacza.
-SCRL
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie wyświetlanego elementu.
 Przyciski numeryczne (1 do 6)
Służą do włączania zaprogramowanej stacji.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
programowanie stacji.
Służą do łączenia się z zaprogramowanym
numerem telefonu. Naciśnięcie i przytrzymanie
powoduje programowanie numeru telefonu.
(odtwarzanie wielokrotne)
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności)
MIC (strona 15)
-EC/NC (strona 15)
PAUSE
 Magnetyczne złącze ładowania
Umożliwia ładowanie umieszczonego na
urządzeniu smartfona Sony Xperia z
magnetycznym złączem ładowania (strona 10).
  ()/ ()

(powrót)
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
 ENTER
Powoduje wybór wskazanego wariantu.
Włącza funkcję wybierania głosowego.
Kiedy jest włączona funkcja App Remote,
powoduje włączenie funkcji wybierania
głosowego (tylko telefon z systemem Android).
Naciśnij przycisk na ponad 2 sekundy, aby
włączyć funkcję App Remote (łączność).
 PTY (typ programu)
Służy do wybierania typu PTY w systemie RDS.
-ATT (wyciszanie)
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby wyciszyć
dźwięk.
 CALL
Służy do wyświetlania menu połączenia. Służy
do odbierania/kończenia połączenia.
 SOUND
Służy do bezpośredniego wyświetlania menu
SOUND.
-MENU
Naciśnięcie i przytrzymanie wyświetla menu
ustawień.
6PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 7 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Czynności wstępne
Nastawianie zegara
1
2
3
Wciśnij i przytrzymaj przycisk MENU.
Przyciskami / wskaż wariant
[GENERAL]. Naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami / wskaż wariant [CLOCKADJ]. Naciśnij przycisk ENTER.
Migać zacznie wskazanie godziny.
4
Przyciskami / nastaw godzinę
i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
/.
5
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk ENTER.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Przygotowanie urządzenia
BLUETOOTH
Po podłączeniu odpowiedniego urządzenia
BLUETOOTH możliwe jest słuchanie muzyki lub
prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym.
Szczegółowych informacji o podłączaniu należy
szukać w instrukcji obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia BLUETOOTH należy
zmniejszyć głośność w radioodtwarzaczu.
Parowanie i łączenie z urządzeniem
BLUETOOTH
Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem
BLUETOOTH (telefonem komórkowym,
urządzeniem audio itp.) konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie pary urządzeń, zwane
„parowaniem”. Parowanie umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się tego urządzenia z innymi
urządzeniami.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk DSPL.
Podłączanie iPoda/urządzenia
USB
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości do 1 m od tego urządzenia.
1
2
2
3
Naciśnij przycisk CALL.
Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
Podłącz iPod/urządzenie USB do
radioodtwarzacza.
Dostarczany przewód USB umożliwia
podłączenie/ładowanie urządzenia ze złączem
USB micro innego niż iPod/iPhone. Do
podłączenia iPoda/telefonu iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB do iPoda
(sprzedawanego oddzielnie).
Uwaga
Owinięcie przewodu USB wokół kolumny kierownicy lub
lewarka zmiany biegów stanowi bardzo poważne
zagrożenie. Aby tego uniknąć, przechowywać przewód
USB wewnątrz radioodtwarzacza.
Przyciskami / wskaż wariant
[PAIRING]. Naciśnij przycisk ENTER.
Migać zacznie wskaźnik .
Urządzenie przełączy się w tryb gotowości do
parowania.
4
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, tak aby wykryło ono to
urządzenie.
5
Z ekranu urządzenia BLUETOOTH
wybierz wariant [Sony Car Audio].
Jeśli wariant [Sony Car Audio] nie pojawi się,
cofnij się do czynności 2.
Szczegółowy opis umieszczania smartfona na
urządzeniu — patrz strona 9.
7PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 8 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
6
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego*, wprowadź [0000].
Ikony na wyświetlaczu:
Pali się, gdy podłączony jest telefon
komórkowy.
* W zależności od urządzenia, kod
uwierzytelniający może być określany mianem
„klucz”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
Pali się, gdy podłączony jest urządzenie
audio.
Wskazuje siłę sygnału w podłączonym
telefonie komórkowym.
Wprowadź kod uwierzytelniający
Łączenie radioodtwarzacza z ostatnio
podłączanym urządzeniem
[0000]
Po zakończeniu parowania wskaźnik
się na stałe.
7
zapala
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
wybierz radioodtwarzacz
w podłączanym urządzeniu BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się wskaźnik
lub
.
Uwaga
Podczas łączenia z innym urządzeniem BLUETOOTH
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Aby umożliwić wykrycie, należy włączyć
tryb parowania i wyszukać radioodtwarzacz z innego
urządzenia.
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
Naciśnij przycisk SOURCE.
Wybierz wariant [BT PHONE] lub [BT AUDIO].
Naciśnij przycisk ENTER, aby podłączyć telefon
komórkowy, lub przycisk PAUSE, aby podłączyć
urządzenie audio.
Uwaga
Radioodtwarzacza nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku. W takim przypadku należy łączyć telefon
z radioodtwarzaczem.
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał BLUETOOTH: w momencie
włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie
podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Kończenie parowania
Aby po sparowaniu radioodtwarzacza
z urządzeniem BLUETOOTH wyłączyć tryb
parowania, wykonaj czynności 2 i 3.
Podłączanie sparowanego urządzenia
BLUETOOTH
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane
urządzenia łączą się automatycznie.
1
2
Naciśnij przycisk CALL.
Przyciskami / wskaż wariant [BT
SIGNL]. Naciśnij przycisk ENTER.
Upewnij się, że pali się wskaźnik
.
3
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
4
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
Zapali się wskaźnik
lub
.
Instalacja mikrofonu
Informacji o sposobie podłączenia mikrofonu
należy szukać w dostarczonej instrukcji instalacji/
połączeń.
Podłączanie smartfona jednym
dotknięciem (NFC)
Dotknięcie znaku N smartfonem wyposażonym
w technologię NFC* powoduje automatyczne
sparowanie i połączenie urządzenia ze
smartfonem.
* NFC (Near Field Communication) jest technologią
zapewniającą łączność bezprzewodową o małym
zasięgu między różnymi urządzeniami, takimi jak
telefony komórkowe i plakietki IC. Dzięki NFC, do
przesłania danych wystarcza dotknięcie
odpowiedniego symbolu lub wskazanego miejsca na
urządzeniach zgodnych z technologią NFC.
W przypadku smartfona z systemem Android 4.0
lub starszym wymagane jest pobranie aplikacji
„NFC Easy Connect”, dostępnej w serwisie Google
Play™. Aplikacja może być niedostępna
w niektórych krajach i regionach.
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi smartfonu.
8PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 9 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
2
Przyłóż część smartfona z oznaczeniem
N do części urządzenia z oznaczeniem N.
Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia pali
się wskaźnik .
Umieszczanie smartfona na
urządzeniu
Kiedy na urządzeniu umieszczony jest smartfon, nie
można używać przycisku  (wysuwania płyty) ani
wyświetlacza na radioodtwarzaczu. Widoczny na
wyświetlaczu stan urządzenia można jednak
sprawdzić na telefonie z systemem Android,
używając funkcji App Remote (strona 17).
Urządzenie jest przystosowane do współpracy ze
smartfonami o następujących wymiarach (włącznie
z obudową smartfona):
 Szerokość: maksymalnie 150,7 mm
 Wysokość: od 59 do 77 mm
 Głębokość: maksymalnie 12 mm
Rozłączanie jednym dotknięciem
Ponownie przyłóż część smartfona z oznaczeniem
N do części urządzenia z oznaczeniem N.
Uwaga
Na pewnych smartfonach mogą być naciskane
przyciski.
Uwagi
 Aby uniknąć porysowania smartfona, należy
ostrożnie obchodzić się z nim przy podłączaniu.
 Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa, gdy
radioodtwarzacz jest połączony z innym urządzeniem
wyposażonym w technologię NFC. W takim
przypadku należy zakończyć połączenie z drugim
urządzeniem i nawiązać je ze smartfonem.
1
Naciśnij przycisk RELEASE na
radioodtwarzaczu, aby zwolnić zacisk
uchwytu.
2
Wyrównaj smartfon do prawej strony
radioodtwarzacza.
Umieść smartfon wyświetlaczem do siebie.
Podłączanie telefonu iPhone/iPoda
(automatyczne parowanie BLUETOOTH)
Kiedy do portu USB podłączony jest iPhone/iPod
z systemem iOS5 lub nowszym, następuje
automatyczne sparowanie urządzenia z telefonem
iPhone/iPodem.
Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest możliwe
przy wybranym ustawieniu [ON] parametru [AUTO
PAIRING] w menu ustawień BT (strona 20).
1
Włącz funkcję BLUETOOTH w telefonie
iPhone/iPodzie.
2
Podłącz iPhone/iPod do portu USB.
Aby uniknąć wypadnięcia urządzenia na
prawą stronę, wyrównaj je do pokazanej linii.
3
Naciśnij część zacisku uchwytu
oznaczoną symbolem „LOCK”.
Upewnij się, że urządzenie nie przemieszcza się
na boki.
Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia pali
się wskaźnik .
Uwaga
Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest możliwe,
gdy urządzenie jest połączone z innym urządzeniem
BLUETOOTH. W takim przypadku należy odłączyć
drugie urządzenie i podłączyć iPhone/iPod.
9PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 10 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Sposób umieszczenia smartfona
Słuchanie radia
Słuchanie radia
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SOURCE aż do
wyświetlenia napisu [TUNER].
Automatyczne programowanie stacji
radiowych (BTM)
Zdejmowanie smartfona
Naciśnij przycisk RELEASE na radioodtwarzaczu.
Uważaj, aby urządzenie nie upadło.
Uwaga o magnetycznym złączu ładowania
Można ładować umieszczony na radioodtwarzaczu
smartfon Sony Xperia z magnetycznym złączem
ładowania. (Pali się wskaźnik ładowania na
smartfonie.) Jeśli ładowanie nie jest możliwe,
a smartfon znajduje się w osłonie, należy zdjąć
osłonę i ponownie umieścić smartfon na
radioodtwarzaczu.
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1 (UKF1), FM2, FM3,
MW (ŚR) lub LW (DŁ)).
2
3
Wciśnij i przytrzymaj przycisk MENU.
4
Przyciskami / wskaż wariant [BTM].
Naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami / wskaż wariant
[GENERAL]. Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Nastawianie stacji
Magnetyczne
złącze ładowania
Uwagi
 Smartfon należy umieścić na radioodtwarzaczu przed
rozpoczęciem jazdy. Próba umieszczenia go w ruchu
grozi wypadkiem drogowym.
 Kiedy smartfon znajduje się na radioodtwarzaczu,
zaleca się zamknięcie osłony USB.
 Jeśli smartfon umieszczony na radioodtwarzaczu nie
jest stabilny, może wypaść z urządzenia w czasie
jazdy, powodując uszkodzenia i zagrożenie dla
bezpieczeństwa. Aby tego uniknąć, należy
prawidłowo umieścić smartfon.
 W zależności od kształtu osłony smartfona
radioodtwarzacz może nie utrzymywać smartfona
w sposób stabilny i bezpieczny. W takim przypadku
należy zdjąć osłonę smartfona.
 Uważać, aby nie uderzyć smartfona, zwłaszcza
w następujących sytuacjach:
 umieszczanie/zdejmowanie smartfona,
 mocowanie smartfona zaciskiem uchwytu,
 otwieranie/zamykanie osłony USB, gdy smartfon
znajduje się na radioodtwarzaczu.
 Nie naciskać mocno smartfona, który znajduje się na
radioodtwarzaczu.
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1 (UKF1), FM2, FM3,
MW (ŚR) lub LW (DŁ)).
2
Nastaw stację.
Ręczne nastawianie stacji
Przytrzymaj wciśnięty przycisk /, aby
z grubsza nastawić częstotliwość, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwość.
Automatyczne nastawianie stacji
Naciśnij przycisk /.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż do
nastawienia żądanej stacji.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj żądany
przycisk numeryczny (1 do 6) dotąd, aż
pojawi się napis [MEM].
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
żądany przycisk numeryczny (1 do 6).
10PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 11 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
System RDS
Wybieranie ustawień AF (częstotliwości
zastępczych) i TA (komunikatów o ruchu
drogowym)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór tego
nadajnika w sieci, który zapewnia najsilniejszy
sygnał. Funkcja TA umożliwia odbiór informacji
o bieżącej sytuacji na drogach / audycji dla
kierowców (TP).
1
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk MENU.
Przyciskami / wskaż wariant
[GENERAL]. Naciśnij przycisk ENTER.
3
Przyciskami / wskaż wariant [AF/TA].
Naciśnij przycisk ENTER.
4
Przyciskami / wskaż wariant [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] lub [AF/TA-OFF].
Naciśnij przycisk ENTER.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny (1 do 6), do którego jest przypisana
lokalna stacja. W ciągu pięciu sekund ponownie
naciśnij przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania żądanej
stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu (PTY)
Funkcja PTY umożliwia wyświetlenie i wyszukanie
programu określonego typu.
1
Podczas słuchania stacji UKF naciśnij
przycisk PTY.
2
Przyciskami / wskaż żądany typ
programu. Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Programowanie stacji RDS z ustawieniami AF
i TA
Typy programów
Stacje RDS można programować razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. Wybierz ustawienia
funkcji AF/TA, po czym zaprogramuj stację przy
użyciu funkcji BTM lub ręcznie. Programując stacje
ręcznie, można zaprogramować również stacje bez
funkcji RDS.
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS (Aktualności), INFO
(Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE (Edukacja),
DRAMA (Słuchowiska), CULTURE (Kultura), SCIENCE
(Nauka), VARIED (Różne), POP M (Muzyka pop),
ROCK M (Muzyka rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M (Inne
rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda), FINANCE
(Finanse), CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Programy społeczne), RELIGION
(Religia), PHONE IN (Audycje na telefon), TRAVEL
(Podróże), LEISURE (Czas wolny), JAZZ (Muzyka
jazzowa), COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Programy
dokumentalne)
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA i rozpocznie
się nadawanie komunikatu o zagrożeniu, to
urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie
i przełączy się na ten komunikat.
Regulacja głośności w czasie odbioru
komunikatu o ruchu drogowym
Wybrany poziom głośności zostanie umieszczony
w pamięci i będzie automatycznie przywracany
przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu regionalnego
(REGIONAL)
Kiedy włączone są funkcje AF i REGIONAL, radio nie
przełącza się na inne stacje regionalne o silniejszym
sygnale. Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać w menu GENERAL
ustawienie [REG-OFF] (strona 18).
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz w menu GENERAL ustawienie
[CT-ON] (strona 18).
11PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 12 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
2
Odtwarzanie
Wyreguluj głośność
w radioodtwarzaczu.
Zatrzymywanie odtwarzania
Odtwarzanie płyty
Naciśnij przycisk OFF.
1
Odłączanie urządzenia
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku po rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w urządzeniu w czasie
rozmowy.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie z iPoda/
urządzenia USB
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane ogólnym
terminem „iPod”, chyba że w tekście lub na
ilustracjach zaznaczono inaczej.
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów
należy szukać w punkcie „Informacja o iPodzie”
(strona 22) lub na stronach pomocy technicznej
Sony, których adresy podano z tyłu okładki.
Można używać urządzeń MSC (Mass Storage Class)
zgodnych ze standardem USB, takich jak pamięci
flash USB, cyfrowe odtwarzacze multimedialne czy
telefony Android.
Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne
i telefony Android mogą wymagać przełączenia
trybu łączności USB na MSC.
Uwagi
 Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń USB
należy szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
 Nie można odtwarzać następujących plików MP3/
WMA/WAV:
 poddanych bezstratnej kompresji,
 chronionych przed kopiowaniem,
 objętych ochroną DRM (zarządzaniem prawami
cyfrowymi),
 zawierającymi dźwięk wielokanałowy.
1
Podłącz iPod/urządzenie USB do portu
USB (strona 7).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk SOURCE dotąd, aż pojawi się napis
[USB]. (Po rozpoznaniu iPoda na wyświetlaczu
pojawia się napis [IPD].)
Bezpośrednia obsługa iPodem
(obsługa przez pasażera)
Aby umożliwić bezpośrednią obsługę iPodem,
podczas odtwarzania przytrzymaj wciśnięty MODE,
aż pojawi się napis [MODE IPOD].
Do regulacji głośności można użyć tylko
radioodtwarzacza.
Wyłączanie funkcji obsługi przez pasażera
Przytrzymaj wciśnięty MODE, aż pojawi się napis
[MODE AUDIO].
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Można odtwarzać treści z podłączonego urządzenia
zgodnego z profilem BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (strona 7).
2
Naciskając przycisk SOURCE, wybierz
wariant [BT AUDIO].
3
4
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Wyreguluj głośność
w radioodtwarzaczu.
12PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 13 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Uwagi
 Radioodtwarzacz nie wyświetla tytułu, numeru
utworu, czasu, stanu odtwarzania i tym podobnych
informacji z niektórych podłączonych urządzeń.
 Zmiana źródła dźwięku w radioodtwarzaczu nie
wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
 Wariant [BT AUDIO] nie pojawia się na wyświetlaczu,
gdy uruchomiona jest aplikacja „App Remote”
wykorzystująca funkcję BLUETOOTH.
Wyszukiwanie utworu na podstawie
nazwy (Quick-BrowZer™)
1
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z urządzenia BLUETOOTH do innych źródeł
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj przycisk
(powrotu), aż pojawi się żądana kategoria
wyszukiwania.
Włącz odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH,
nastaw w nim umiarkowany poziom głośności
i nastaw normalny poziom głośności
w radioodtwarzaczu.
Naciśnij przycisk SOUND, po czym przyciskami /
wskaż wariant [BTA VOL] (strona 20).
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
, aby włączyć tryb odtwarzania
wielokrotnego, lub
, aby wybrać tryb
odtwarzania w przypadkowej kolejności.
2
Naciskając przycisk
(odtwarzanie
wielokrotne) lub
(odtwarzania
w przypadkowej kolejności), wybierz
żądany tryb odtwarzania.
Podczas odtwarzania z płyty CD,
urządzenia USB lub urządzenia BT
audio*1 naciśnij przycisk
(przeglądania)*2, aby wyświetlić listę
kategorii wyszukiwania.
*1 Funkcja dostępna, gdy urządzenie audio jest
zgodne z profilem AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) 1.4 lub nowszym.
*2 Aby podczas odtwarzania z urządzenia USB
powrócić na początek listy kategorii, naciśnij
przycisk
(przeglądania) na ponad 2 sekundy.
2
Przyciskami / wskaż żądaną
kategorię. Naciśnij przycisk ENTER, aby
potwierdzić wybór.
3
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(przeglądania).
Odtwarzanie w wybranym trybie może się
rozpocząć z opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku.
13PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 14 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go z tym
urządzeniem. Szczegóły podano w podrozdziale
„Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH” (strona 7).
Telefonowanie z użyciem historii
połączeń
1
2
Naciśnij przycisk CALL.
Przyciskami / wskaż wariant [RECENT
CALL]. Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista historii połączeń.
3
Przyciskami / wybierz z listy historii
połączeń żądane nazwisko/nazwę lub
numer telefonu. Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się połączenie.
Odbieranie telefonu
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij przycisk
CALL.
Telefonowanie przez wprowadzenie
numeru telefonu
1
2
Naciśnij przycisk CALL.
3
Przyciskami / wprowadź żądany
numer telefonu. Na zakończenie wybierz
[ ] (odstęp) i naciśnij przycisk ENTER*.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Przyciskami / wskaż wariant [DIAL
NUMBER]. Naciśnij przycisk ENTER.
Odrzucanie połączenia
Rozpocznie się połączenie.
Naciśnij przycisk OFF.
* Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk /
.
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk CALL.
Inicjowanie połączenia
Jeśli podłączony telefon komórkowy jest zgodny
z profilem PBAP (Phone Book Access Profile), przy
telefonowaniu można wykorzystać książkę
telefoniczną lub historię połączeń.
Telefonowanie z użyciem książki
telefonicznej
1
2
Ponowne wybieranie numeru
1
2
Naciśnij przycisk CALL.
Przyciskami / wskaż wariant
[REDIAL]. Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się połączenie.
Programowanie numerów telefonów
Można przypisać 6 wpisów do pamięci numerów.
Naciśnij przycisk CALL.
Przyciskami / wskaż wariant
[PHONEBOOK]. Naciśnij przycisk ENTER.
3
Przyciskami / wybierz z listy żądaną
pierwszą literę. Naciśnij przycisk ENTER.
4
Przyciskami / wybierz nazwisko/
nazwę z listy nazwisk/nazw. Naciśnij
przycisk ENTER.
5
Uwaga
Zamiast symbolu [#] wyświetlacz wskazuje [_].
Przyciskami / wybierz numer z listy
numerów. Naciśnij przycisk ENTER.
1
Wybierz numer telefonu, który chcesz
przypisać do pamięci numeru. Numer
można wybrać z książki telefonicznej,
historii połączeń lub wprowadzając go
bezpośrednio.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się numer
telefonu.
2
Wciśnij i trzymaj żądany przycisk
numeryczny (1 do 6) dotąd, aż pojawi się
napis [MEM].
Wpis zostanie przypisany do pamięci numeru.
Rozpocznie się połączenie.
14PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 15 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Wybieranie numerów z pamięci
numerów
1
Naciskając przycisk SOURCE, wybierz
wariant [BT PHONE].
2
Naciśnij przycisk numeryczny (1 do 6), do
którego jest przypisany żądany kontakt.
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się połączenie.
Telefonowanie z wykorzystaniem
znaczników głosowych
Połączenie można zainicjować, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w telefonie
komórkowym z funkcją głosowego wybierania
numerów.
1
2
Naciśnij przycisk CALL.
Osłabianie echa i zakłóceń (tryb osłabiania
echa / osłabiania zakłóceń)
Przytrzymaj wciśnięty przycisk EC/NC.
Do wyboru są następujące ustawienia: [EC/NC-1],
[EC/NC-2].
Przekazywanie połączenia
Chcąc włączyć lub wyłączyć żądane urządzenie
(radioodtwarzacz / telefon komórkowy), naciśnij
przycisk MODE lub użyj telefonu komórkowego.
Uwaga
W zależności od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować wyłączenie
trybu głośnomówiącego.
Sprawdzanie stanu wiadomości SMS/poczty
elektronicznej
Po odebraniu nowej wiadomości SMS/maila miga
wskaźnik
. Zapalony wskaźnik informuje
o nieodczytanych wiadomościach.
* Funkcja dostępna, gdy telefon komórkowy jest
zgodny z profilem MAP (Message Access Profile).
Przyciskami / wskaż wariant [VOICE
DIAL]. Naciśnij przycisk ENTER.
Jeśli wyłączona jest funkcja App Remote, można
także nacisnąć przycisk VOICE na
radioodtwarzaczu.
3
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie nawiązane
połączenie.
Wyłączanie trybu wybierania głosowego
Naciśnij przycisk ENTER.
Czynności dostępne w czasie
połączenia
Programowanie głośności dzwonka i głosu
osoby telefonującej
Można zaprogramować głośność dzwonka i głosu
osoby telefonującej.
Regulowanie głośności dzwonka:
Kiedy ktoś dzwoni, naciskaj przycisk VOL +/–.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy:
Podczas połączenia naciskaj przycisk VOL +/–.
Regulowanie głośności dźwięku słyszanego
przez rozmówcę (regulacja wzmocnienia
mikrofonu)
Naciśnij przycisk MIC.
Wybierz żądany poziom głośności: [MIC-LOW]
(cichy), [MIC-MID] (średni) lub [MIC-HI] (głośny).
15PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 16 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Dodatkowe funkcje
Użycie aplikacji App Remote
z telefonem iPhone/telefonem
z systemem Android
Najnowszą aplikację „App
Remote” na telefon iPhone
należy pobrać z serwisu App
Store, a na telefon z systemem
Android — z serwisu Google Play.
Dzięki aplikacji „App Remote”
można używać następujących
funkcji:
 Uruchamianie i obsługa współpracujących
aplikacji w telefonie iPhone/telefonie
z systemem Android za pośrednictwem tego
urządzenia.
 Użycie gestów telefonu iPhone/telefonu
z systemem Android do wybierania źródła w tym
urządzeniu.
 Uruchamianie aplikacji/źródła dźwięku lub
wyszukiwanie słowa kluczowego w aplikacji
przez wypowiedzenie do mikrofonu słowa
kluczowego lub frazy (tylko telefon z systemem
Android).
 Automatyczne odczytywanie nadchodzących
wiadomości tekstowych, SMS, maili, wpisów
z serwisów Twitter i Facebook, kalendarza itp.
oraz możliwość odpowiadania na wiadomości
tekstowe, SMS i maile (tylko telefon z systemem
Android).
 Regulacja ustawień dźwięku (EQ10, balans,
proporcje przód-tył, miejsce słuchania) za
pomocą telefonu iPhone/telefonu z systemem
Android.
 Wyświetlanie stanu urządzenia itp. na
wyświetlaczu smartfona (tylko telefon z
systemem Android). Funkcja ta przydaje się, gdy
na radioodtwarzaczu znajduje się smartfon,
ponieważ nie jest wówczas widoczny
wyświetlacz radioodtwarzacza.
Uwagi
 Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać
lokalnych przepisów ruchu drogowego i nie korzystać
z aplikacji podczas kierowania pojazdem.
 Dostępne funkcje zależą od aplikacji. Informacji
o współpracujących aplikacjach należy szukać na
stronach pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
 Aplikacja App Remote 2 wykorzystująca łącze USB
współpracuje tylko z telefonami iPhone z systemem
iOS 5/iOS 6.
 Aplikacja App Remote 2 wykorzystująca łącze
BLUETOOTH współpracuje tylko z telefonami
z systemem Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 lub 4.2.
 Funkcja rozpoznawania głosu nie działa w niektórych
smartfonach. W takim przypadku należy przejść do
menu [Settings] i wybrać wariant [Voice Recognition].
 Funkcja odczytu wiadomości SMS, maili
i powiadomień działa tylko w urządzeniach
z systemem Android z zainstalowanym syntezatorem
mowy.
 Do odczytywania wpisów z serwisów Twitter
i Facebook, kalendarza itp. niezbędna jest aplilkacja
„Smart Connect” dostarczana przez Sony Mobile
Communications.
Nawiązywanie połączenia z aplikacją
App Remote
1
Podłącz iPhone do portu USB lub telefon
z systemem Android przez łącze
BLUETOOTH.
2
3
Uruchom aplikację „App Remote”.
Na co najmniej 2 sekundy naciśnij na
urządzeniu przycisk APP.
Rozpocznie się łączenie z telefonem iPhone/
telefonem z systemem Android.
Szczegółowych informacji o obsłudze telefonu
iPhone/telefonu z systemem Android należy
szukać w pomocy do aplikacji.
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Upewnij się, że na radioodtwarzaczu i urządzeniu
mobilnym wyświetlane są jednakowe numery (np.
123456), po czym naciśnij przycisk ENTER na
radioodtwarzaczu i wybierz „Yes” (Tak)
w urządzeniu mobilnym.
Kończenie połączenia
Przytrzymaj wciśnięty przycisk APP na
radioodtwarzaczu.
Wybieranie źródła lub aplikacji
Używając elementów sterujących
radioodtwarzacza, można wybrać żądane źródło
lub aplikację w smartfonie.
1
Przyciskami / wybierz żądane źródło lub
aplikację. Naciśnij przycisk ENTER.
Aby wybrać inne źródło lub aplikację, naciśnij
przycisk SOURCE, po czym wybierz żądane źródło
lub aplikację przyciskami /.
16PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 17 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Odczytywanie na głos różnych
komunikatów (tylko telefon z systemem
Android)
Wybieranie ustawień dźwięku
Używając smartfona, można wybrać ustawienia
parametrów EQ, BAL/FAD/SW Level i Position.
Po odebraniu wiadomości SMS, maila, wpisów
z serwisów Twitter i Facebook, powiadomienia
kalendarza itp. odpowiednie informacje są
automatycznie odczytywane przez głośniki
samochodu.
Informacji o ustawieniach należy szukać w pomocy
do aplikacji.
Wyświetlanie stanu urządzenia (tylko
telefon z systemem Android)
Informacji o ustawieniach należy szukać w pomocy
do aplikacji.
Włączanie rozpoznawania głosu (tylko
telefon z systemem Android)
Wyświetlacza smartfona można użyć w roli
wyświetlacza radioodtwarzacza. Funkcja ta
przydaje się, gdy na radioodtwarzaczu znajduje się
smartfon, ponieważ nie jest wówczas widoczny
wyświetlacz radioodtwarzacza.
Zarejestrowanie aplikacji pozwoli na użycie funkcji
poleceń głosowych. Szczegółów należy szukać
w pomocy do aplikacji.
Włączanie rozpoznawania głosu
1
2
Aby włączyć rozpoznawanie głosu, naciśnij przycisk
ENTER na pilocie lub VOICE na radioodtwarzaczu.
Kiedy na telefonie z systemem Android pojawi się
komunikat [Say Source or App], wypowiedz do
mikrofonu odpowiednie polecenie głosowe.
Uwagi
 W pewnych przypadkach funkcja rozpoznawania
głosu może nie działać.
 Rozpoznawanie głosu może działać niewłaściwie.
Zależy to od działania podłączonego telefonu
z systemem Android.
 Dla uzyskania optymalnego działania funkcji
rozpoznawania głosu należy zadbać o zmniejszenie
do minimum odgłosów pracy silnika itp.
Kiedy wybrana jest aplikacja z muzyką lub
filmem*
Przyciskami / włącz tryb HID, po czym
przyciskami/// wybierz wariant do
odtworzenia. Naciśnij przycisk ENTER, aby
rozpocząć odtwarzanie.
* Funkcja dostępna, gdy telefon z systemem Android
jest zgodny z profilem HID (Human Interface Device
Profile)
17PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 18 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
GENERAL
Ustawienia
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 7)
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się, gdy urządzenie jest wyłączone.
1
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk MENU.
Przyciskami / wskaż wariant
[DISPLAY]. Naciśnij przycisk ENTER.
3
Przyciskami / wskaż wariant [DEMO].
Naciśnij przycisk ENTER.
4
Przyciskami / wskaż wariant [DEMOOFF]. Naciśnij przycisk ENTER.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
5
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(powrotu).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Ustawienia w menu wybiera się zgodnie z poniższą
procedurą.
Dostępne warianty zależą od wybranego źródła
dźwięku i ustawień.
1
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk MENU.
Przyciskami / wybierz żądaną
kategorię ustawień. Naciśnij przycisk
ENTER.
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
 GENERAL (strona 18)
 SOUND (strona 19)
 DISPLAY (strona 20)
 BT (BLUETOOTH) (strona 20)
 APP REM (App Remote) (strona 21)
3
CHARGE
Zmienianie wydajności prądowej portu USB:
[CHARGE HIGH], [CHARGE STD]. (Tylko przy
wyłączonym urządzeniu.)
CAUT ALM
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) sygnału
ostrzegającego, że kluczyk w stacyjce został
obrócony do położenia OFF, a na
radioodtwarzaczu nadal znajduje się smartfon.
(Tylko przy wyłączonym urządzeniu.)
BEEP
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
sygnalizacji dźwiękowej.
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: [NO] (nie), [30S] (30
sekund), [30M] (30 minut), [60M].
CT (strona 11)
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) funkcji
CT.
REGIONAL
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
ograniczenia odbioru do określonego regionu.
(Tylko podczas odbioru pasma UKF.)
BTM (Best Tuning Memory – automatyczne
wyszukiwanie i programowanie stacji radiowych)
(strona 10)
(Tylko gdy wybrany jest tuner.)
AF/TA
Wybieranie ustawień AF (częstotliwości
zastępczych) i TA (komunikatów o ruchu
drogowym): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/
TA-OFF].
Przyciskami / wskaż żądane
ustawienie. Naciśnij przycisk ENTER.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk
(powrotu).
18PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 19 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Ustawienia dźwięku (SOUND)
To menu ustawień można również wyświetlić przez
naciśnięcie przycisku SOUND.
C.AUDIO+
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
reprodukcji dźwięku z zalecanymi przez Sony
optymalizacjami sygnału cyfrowego. (Ustawienie automatycznie zmienia się na [OFF] po
zmianie ustawienia parametru [EQ10 PRESET].)
EQ10 PRESET
Można wybrać 10 zaprogramowanych krzywych
korekty dźwięku: [R AND B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
EQ10 SETTING
Wybieranie ustawienia [CUSTOM] korektora
EQ10.
BASE
Wybieranie krzywej korekty stanowiącej
podstawę do dalszych regulacji: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
POSITION
SET F/R POS
Urządzenie umożliwia opóźnianie reprodukcji
dźwięku z poszczególnych głośników w celu
symulacji naturalnego pola dźwiękowego
i zapewnienia optymalnego dźwięku w miejscu
słuchania.
FRONT L (): z przodu po lewej
FRONT R (): z przodu po prawej
FRONT (): z przodu pośrodku
ALL (): w środku pojazdu
CUSTOM: wybieranie pozycji przy użyciu
aplikacji App Remote
OFF: bez określonego miejsca
ADJ POSITION*
Można precyzyjnie skorygować ustawienie
miejsca słuchania.
Zakres regulacji: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (położenie subwoofera)
NEAR (): blisko
NORMAL (): normalna odległość
FAR (): daleko
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: [RIGHT-15] (prawo) –
[CENTER] (środek) – [LEFT-15] (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu: [FRONT-15]
(przód) – [CENTER] (środek) – [REAR-15)] (tył).
DSEE (digital sound enhancement engine)
Poprawia brzmienie dźwięku poddanego
cyfrowej kompresji przez przywracanie
utraconych wysokich częstotliwości.
Ustawienia tej funkcji można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła (oprócz radia).
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) trybu
DSEE.
LOUDNESS (kontur)
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
wzmacniania tonów niskich i wysokich w celu
uzyskania czystego dźwięku przy małej
głośności.
AAV
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
optymalizacji głośności odtwarzania wszystkich
źródeł.
RB ENH
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego w dźwięku kierowanym do
tylnych głośników. Funkcja ta pozwala tylnym
głośnikom spełniać rolę subwoofera, gdy
subwoofer nie jest podłączony. (Tylko gdy
parametr [SW DIREC] jest ustawiony na [OFF].)
RBE MODE (tryb funkcji Rear Bass Enhancer)
Do wyboru są ustawienia [1], [2], [3], [OFF] (wył.).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: [1], [2], [3].
SW DIREC (bezpośrednie podłączenie subwoofera)
Istnieje możliwość podłączenia subwoofera
bezpośrednio do przewodu tylnego głośnika,
bez używania wzmacniacza mocy. (Tylko gdy
parametr [RBE MODE] jest ustawiony na [OFF].)
Do jednego z przewodów tylnego głośnika
należy podłączyć subwoofer o impedancji 4 –
8 omów. Nie podłączać głośnika do drugiego
przewodu tylnego głośnika.
SW MODE (tryb subwoofera)
Do wyboru są ustawienia [1], [2], [3], [OFF] (wył.).
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybieranie fazy subwoofera: [NORM], [REV]
(odwrotna).
19PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 20 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
SW POS* (położenie subwoofera)
Określanie położenia subwoofera: [NEAR]
(blisko), [NORM] (normalnie), [FAR] (daleko).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: [1], [2], [3].
S.WOOFER
SW LEVEL (poziom subwoofera)
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia się
wskazanie [ATT].)
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybieranie fazy subwoofera: [NORM], [REV]
(odwrotna).
SW POS* (położenie subwoofera)
Określanie położenia subwoofera: [NEAR]
(blisko), [NORM] (normalnie), [FAR] (daleko).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: [1], [2], [3].
HPF (filtr górnoprzepustowy)
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia przedniego/
tylnego głośnika: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego (nie działa, gdy parametr
[HPF FREQ] jest ustawiony na [OFF]): [1], [2], [3].
BTA VOL (poziom ze źródła BLUETOOTH)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń BLUETOOTH: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
* Nie pojawia się, gdy parametr [SET F/R POS] jest
ustawiony na [OFF].
Ustawienia wyświetlania
(DISPLAY)
DEMO (tryb demonstracyjny)
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) trybu
demonstracyjnego.
DIMMER
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza.
ILLUM (podświetlenie)
Zmienianie koloru podświetlenia: [1], [2].
AUTO SCR (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
automatycznego przesuwania się długich
napisów.
Ustawienia BT (BLUETOOTH)
To menu ustawień można również wyświetlić przez
naciśnięcie przycisku CALL.
PAIRING (strona 7)
PHONEBOOK (strona 14)
REDIAL (strona 14)
RECENT CALL (strona 14)
VOICE DIAL (strona 15)
DIAL NUMBER (strona 14)
RINGTONE
Określa urządzenie, w którym odzywa się
dzwonek: to urządzenie ([1]) lub telefon
komórkowy ([2]).
AUTO ANS (automatyczne odbieranie)
Służy do wybierania ustawienia
automatycznego odbierania telefonu przez to
urządzenie: [OFF] (wył.), [1] (około 3 sekund) lub
[2] (około 10 sekund).
AUTO PAIRING
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
automatycznego parowania BLUETOOTH, gdy
do portu USB jest podłączone urządzenie
z systemem iOS 5.0 lub nowszym. (Tylko
w menu ustawień)
BT SIGNL (strona 8)
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) funkcji
BLUETOOTH.
20PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 21 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
BT INIT (inicjalizacja BLUETOOTH)
Przywracanie domyślnych wartości wszystkich
ustawień radioodtwarzacza dotyczących funkcji
BLUETOOTH (informacji o parowaniu, pamięci
numerów, informacji o urządzeniu itp.).
Inicjalizację należy wykonać przed wyrzuceniem
urządzenia.
(Tylko przy wyłączonym urządzeniu.) (Tylko
w menu ustawień)
APP REM (App Remote)
Nawiązywanie i kończenie połączenia z aplikacją
App Remote
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
 Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
 Nie zostawiać urządzeń audio wewnątrz pojazdu.
Wysoka temperatura spowodowana przez
bezpośrednie oświetlenie słoneczne mogła
doprowadzić do ich uszkodzenia.
 Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi o płytach
 Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
 Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik
ani dostępnych w handlu
środków czyszczących.
 Urządzenie jest
przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze
standardem płyty kompaktowej (CD). Płyty
DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
 Płyty, których nie można odtwarzać
 Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
 Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
 o średnicy 8 cm.
21PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 22 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Uwagi o płytach CD-R/CD-RW
 Wartości maksymalne: (tylko CD-R/CD-RW)
 foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
 pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa
folderu/pliku składa się z wielu znaków, liczba
ta może być mniejsza od 300)
 maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
 Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
 Płyty, których nie można odtwarzać
 CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania.
 CD-R/CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
 niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R/CD-RW.
 CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejność odtwarzania plików MP3/
WMA
MP3 / WMA
Folder (album)
Plik (utwór) MP3 / WMA
Współpracujący model
USB
iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 3G

iPod touch (5. generacja)

iPod touch (4. generacja)

iPod touch (3. generacja)

iPod touch (2. generacja)

iPod classic

iPod nano (7. generacja)

iPod nano (6. generacja)

iPod nano (5. generacja)

iPod nano (4. generacja)

iPod nano (3. generacja)

 Symbole „Made for iPod” oraz „Made for iPhone”
oznaczają urządzenia elektroniczne przeznaczone
specjalnie do łączenia z iPodem lub telefonem
iPhone i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple. Firma Apple
nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego
urządzenia ani jego zgodność ze standardami
bezpieczeństwa i innymi standardami
wymaganymi przez prawo. Zwracamy uwagę, że
użycie tych akcesoriów z iPodem lub telefonem
iPhone może wpływać na łączność
bezprzewodową.
Informacja o funkcji BLUETOOTH
Co to jest technologia BLUETOOTH?
Informacja o iPodzie
 Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej
modeli iPodów. Przed użyciem należy
zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
Kompatybilne modele telefonów iPhone/iPodów
Współpracujący model
USB
iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

 BLUETOOTH jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe
przesyłanie danych między urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak telefon komórkowy i zestaw
słuchawkowy. Zasięg łączności bezprzewodowej
BLUETOOTH wynosi mniej więcej 10 m.
Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale istnieją
urządzenia, które można łączyć z wieloma
urządzeniami.
 Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH nie
wymaga używania przewodów ani
odpowiedniego ustawiania urządzeń względem
siebie, jak w technologii podczerwonej.
Podłączane urządzenie może się więc znajdować
w torbie albo w kieszeni.
 Technologia BLUETOOTH jest międzynarodowym
standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez miliony firm z całego świata.
22PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 23 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Łączność BLUETOOTH
 Zasięg łączności bezprzewodowej BLUETOOTH
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
 Na jakość łączności BLUETOOTH mogą wpływać
następujące czynniki:
 obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
BLUETOOTH,
 znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element
bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
 Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo
częstotliwości. Użycie radioodtwarzacza
w pobliżu bezprzewodowej sieci LAN może
prowadzić do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie
do pogorszenia szybkości transmisji,
powstawania zakłóceń lub problemów
z połączeniem. W takim przypadku należy:
 używać radioodtwarzacza co najmniej 10 m od
elementów bezprzewodowej sieci LAN,
 jeśli radioodtwarzacz pracuje w odległości
mniejszej niż 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć
sieć bezprzewodową,
 zainstalować radioodtwarzacz i urządzenie
BLUETOOTH możliwie blisko siebie.
 Mikrofale emitowane przez urządzenie
BLUETOOTH mogą zakłócać pracę elektronicznych
urządzeń medycznych. Ze względu na ryzyko
wypadku, zaleca się wyłączenie radioodtwarzacza
i innych urządzeń BLUETOOTH w następujących
miejscach:
 w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw;
 w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
 Radioodtwarzacz wykorzystuje zabezpieczenia
standardu BLUETOOTH, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
BLUETOOTH. Mimo to, w pewnych warunkach nie
można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności BLUETOOTH, należy zachować
ostrożność.
 Sony nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji wynikłe
z transmisji BLUETOOTH.
 Nie można zagwarantować połączenia z każdym
urządzeniem BLUETOOTH.
 Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być
zgodne ze standardem BLUETOOTH
zdefiniowanym przez BLUETOOTH SIG. Ponadto
urządzenie musi zostać uwierzytelnione.
 Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne
ze wspomnianym standardem BLUETOOTH,
niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo
działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji
i parametrów technicznych urządzenia.
 W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować
zakłócenia.
 W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
 Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca
pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu
komórkowego przez łącze BLUETOOTH może nie
działać.
 Jeśli korzystanie z urządzenia BLUETOOTH
powoduje uczucie dyskomfortu, należy
natychmiast zaprzestać jego używania.
W przypadku powtarzających się problemów
prosimy o kontakt z najbliższą autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
23PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 24 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Konserwacja
Dane techniczne
Wymiana baterii litowej w pilocie
Sekcja tunera
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza się
zasięg pilota. Należy wtedy wymienić baterię na
nową baterię litową CR2025. Użycie innej baterii
grozi powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
Uwagi o baterii litowej
 Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
 Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
 Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
 Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć.
Nie próbować ładować, rozbierać ani palić
baterii.
Czyszczenie magnetycznego złącza
ładowania
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie jest
czyste magnetyczne złącze ładowania smartfona.
Aby temu zapobiec, należy wyczyścić magnetyczne
złącza ładowania bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9124,5 kHz lub 9115,5 kHz / 4,5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Wykorzystywane kodeki: MP3 (.mp3) i WMA (.wma).
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (High-speed)
Maksymalny prąd: 1 A
1,5 A (parametr [CHARGE]
ustawiony na [CHARGE HIGH])
Maksymalna liczba rozpoznawanych utworów:
10 000
Wykorzystywane kodeki:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) i WAV (.wav)
Łączność bezprzewodowa
Uwagi
 Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem
magnetycznych złączy ładowania należy wyłączyć
zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
 Nigdy nie należy dotykać magnetycznych złączy
ładowania bezpośrednio palcami ani żadnymi
metalowymi przedmiotami.
System łączności:
Wersja 3.0 standardu Bluetooth
Poziom wyjściowy:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
24PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 25 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak
obecność przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej,
ładunków statycznych, czułości odbioru, wydajności
anteny, systemu operacyjnego, oprogramowania itp.
*2 Profile standardu BLUETOOTH określają cel
połączenia BLUETOOTH między urządzeniami.
Prawa autorskie
Sekcja wzmacniacza mocy
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc., a ich
dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji. Inne znaki
towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4
(przy 4 omach)
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym NFC Forum Inc. w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód, tył, subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego / wzmacniaczem mocy (REM
OUT)
Magnetyczne złącze ładowania
Wejścia:
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Złącze wejścia MIC
Port USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary:
Około 178 × 100 × 177 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe:
Około 182 × 111 × 160 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,4 kg
Zawartość zestawu:
Radioodtwarzacz (1 szt.)
Pilot (1 szt.): RM-X311
Mikrofon (1 szt.)
Przewód USB (1 szt.)
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej należącymi do Microsoft
Corporation. Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii poza tym
produktem bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego firmy
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, i iPod touch
są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App
Store jest znakiem usługowym Apple Inc.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i odnośne patenty licencjonowane od Fraunhofer
IIS i Thomson.
Google, Google Play i Android są znakami
towarowymi Google Inc.
Xperia jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym Sony Mobile Communications
AB.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
25PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 26 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Informacji o użyciu bezpiecznika i o demontażu
urządzenia z deski rozdzielczej należy szukać
w dostarczonej instrukcji instalacji / połączeń.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie witryny pomocy technicznej, której
adres podano z tyłu okładki.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota.
 Włącz urządzenie.
Brak dźwięku.
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył ([FADER]) nie są nastawione
w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
 Odłączono przewód zasilający lub akumulator
albo są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje i właściwa
godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce powoduje
zakłócenia.
 Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się tryb
demonstracyjny.
 Jeśli wybrane jest ustawienie [DEMO-ON] i przez
5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
włączy się tryb demonstracyjny.
 Wybierz ustawienie [DEMO-OFF] (strona 20).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie pojawiają
się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie [DIM-ON] funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 20).
 Wskaźniki znikają po naciśnięciu przycisku OFF
na 2 sekundy.
 Naciskaj przycisk SOURCE, aż pojawi się
zawartość wyświetlacza.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przyciski SRC
i VOLUME – na radioodtwarzaczu, aby go
wyzerować.
Zawartość pamięci zostanie skasowana.
Dla bezpieczeństwa, nie zerować urządzenia
podczas kierowania pojazdem.
Nie jest ładowany smartfon podłączony
przewodem USB.
 Sprawdź, czy przewód jest prawidłowo
podłączony.
 Zmień ustawienie parametru [CHARGE] na
[CHARGE STD] (strona 18).
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
 Nieprawidłowo wykonane połączenia.
 Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
 Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych stacji.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
 Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma
słaby sygnał.
 Wyłącz funkcję TA (strona 11).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 11).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
 Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
 Naciśnij przycisk / w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis [PI SEEK],
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej
częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu).
26PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 27 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Odtwarzanie płyt CD
Nie zaczyna się odtwarzanie.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio
(strona 22).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA.
 Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem
i wersją MP3 / WMA. Szczegółowych informacji
o płytach i formatach, które można odtwarzać,
należy szukać w witrynie pomocy technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA
trwa dłużej niż innych nagrań.
 Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
 płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
 płyt nagranych w trybie Multi Session,
 płyt, do których można dodać dane.
Przerwy w dźwięku.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez koncentrator
USB.
 Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w trybie App Remote.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji „App
Remote”.
Funkcja NFC
Nie można użyć funkcji połączenia jednym
dotknięciem (NFC).
 Smartfon nie reaguje na dotykanie.
 Sprawdź, czy w smartfonie włączona jest
funkcja NFC.
 Przybliż część smartfona z oznaczeniem N do
części urządzenia z oznaczeniem N.
 Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Czułość odbioru NFC zależy od urządzenia.
Jeśli kilkakrotnie nie uda się podłączyć smartfona
przy użyciu funkcji łączenia jednym dotknięciem,
nawiąż połączenie BLUETOOTH ręcznie.
Funkcja BLUETOOTH
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
radioodtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz radioodtwarzacz
w tryb gotowości do parowania.
 Po połączeniu z urządzeniem BLUETOOTH
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez
trzecie urządzenie.
 Należy zakończyć bieżące łączenie i wyszukać
radioodtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, należy włączyć sygnał
wyjściowy BLUETOOTH (strona 8).
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie
radioodtwarzacz lub urządzenie BLUETOOTH, ale
nie oba urządzenia.
 Podłączyć radioodtwarzacz za pomocą
urządzenia BLUETOOTH lub na odwrót.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączanego urządzenia
niemożliwe bywa uzyskanie jego nazwy.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność przyciskiem VOL +/- podczas
odbierania połączenia.
 W zależności od podłączanego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
 Zmień ustawienie parametru [RINGTONE] na [1]
(strona 20).
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz do urządzenia antenę przednie
głośniki. Dźwięk dzwonka dobiega tylko
z przednich głośników.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz do urządzenia antenę przednie
głośniki. Głos rozmówcy dobiega tylko
z przednich głośników.
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głośność.
 Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji
wzmocnienia mikrofonu (strona 15).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
 Zmniejsz głośność.
 Zmień ustawienie parametru [EC/NC Mode] na
[EC/NC-1] lub [EC/NC-2] (strona 15).
 W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu,
należy postarać się zmniejszyć głośność tych
hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega silny hałas, należy zamknąć okno. Jeśli
27PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 28 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy
zmniejszyć jej wydajność.
Nie jest podłączany telefon.
 Podczas odtwarzania dźwięku BLUETOOTH
telefon nie jest podłączany pomimo naciśnięcia
przycisku CALL.
 Podłącz radioodtwarzacz z telefonu.
Niska jakość dźwięku z telefonu.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
 W przypadku słabego sygnału należy
przejechać w miejsce, gdzie odbiór będzie
lepszy.
Zbyt mała / zbyt duża głośność z podłączonego
urządzenia audio.
 Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
 Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub w radioodtwarzaczu.
Przerwy w dźwięku odtwarzanym przez
urządzenie audio BLUETOOTH.
 Zmniejsz odległość między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenie audio BLUETOOTH znajduje się
w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy
wyjąć urządzenie z pokrowca.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub
innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
 Wyłącz pozostałe urządzenia.
 Zwiększ odległość od innych urządzeń.
 W momencie ustanawiania połączenia między
radioodtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Nie można sterować podłączonym urządzeniem
audio BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
BLUETOOTH jest zgodne z AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
 W podłączonym telefonie włączona jest funkcja
automatycznego odbierania połączenia.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu.
 W zależności od podłączanego urządzenia, czas
na wykonanie parowania może być krótki.
 Spróbuj wykonać parowanie w wyznaczonym
czasie.
Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.
 Wyłącz urządzenie, naciskając na co najmniej 2
sekundy przycisk OFF, po czym włącz je na nowo.
Brak dźwięku z głośników samochodu podczas
połączenia w trybie głośnomówiącym.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki
samochodu.
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w trybie App Remote.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji „App
Remote”.
Kiedy aplikacja „App Remote” wykorzystuje
łącze BLUETOOTH, wyświetlacz automatycznie
przełącza się na [BT AUDIO].
 Wystąpił błąd w działaniu aplikacji „App Remote”
lub funkcji BLUETOOTH.
 Ponownie uruchom aplikację.
Komunikaty
ERROR
 Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
 Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
 Włożona została czysta płyta.
 Ze względu na jakiś problem nie można
odtwarzać płyty.
 Włóż inną płytę.
 Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
 Odłącz je i podłącz na nowo.
 Naciśnij przycisk  (wysuwania płyty), aby wyjąć
płytę.
HUB NO SUPRT
 Radioodtwarzacz nie współpracuje
z koncentratorami USB.
IPD STOP
 Kiedy nie jest włączona funkcja odtwarzania
wielokrotnego, zakończyło się odtwarzanie
ostatniego utworu w albumie.
Aplikacja muzyczna w iPodzie/telefonie iPhone
zakończyła działanie.
 Naciśnij przycisk PAUSE, aby ponownie
rozpocząć odtwarzanie.
NO AF
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
 Naciśnij przycisk / w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu)
(migać będzie napis [PI SEEK]).
NO DEV
 Wybrane jest źródło [USB], ale nie jest podłączone urządzenie USB. Podczas odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia lub przewodu USB.
 Podłącz urządzenie i przewód USB.
28PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 29 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
NO MUSIC
 Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera
plików muzycznych.
 Włóż płytę CD z plikami muzycznymi.
 Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO TP
 Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
OVERLOAD
 Urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem SOURCE.
 Podłączone zostało uszkodzone albo
nieobsługiwane urządzenie USB.
PUSH EJT
 Nie można wysunąć płyty.
 Naciśnij przycisk  (wysuwania płyty).
READ
 Urządzenie odczytuje z płyty informacje
o wszystkich utworach i albumach.
 Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od
struktury płyty, może to potrwać ponad
minutę.
USB NO SUPRT
 Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
 Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
[
] lub [
]
 Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie
można przejść dalej.
[ ]
 Nie można wyświetlić tego znaku.
Dla funkcji BLUETOOTH:
BT BUSY
 Urządzenie nie może odczytać zawartości książki
telefonicznej i historii połączeń telefonu
komórkowego.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
ERROR
 Niepowodzenie inicjalizacji ustawień Bluetooth.
 Problem z dostępem do książki telefonicznej.
 Zawartość książki telefonicznej uległa zmianie
w czasie połączenia z telefonem komórkowym.
 Ponownie połącz się z książką telefoniczną.
MEM FAILURE
 Nie powiodło się przypisywanie kontaktu do
pamięci numeru.
 Sprawdź, czy zapisywany numer jest
prawidłowy (strona 14).
MEMORY BUSY
 Urządzenie zapisuje dane.
 Zaczekaj na zakończenie zapisu.
NO DEV
 Wybranym źródłem dźwięku jest urządzenie
BLUETOOTH audio, ale nie zostało podłączone
urządzenie BLUETOOTH audio. Podczas rozmowy
nastąpiło odłączenie urządzenia BLUETOOTH
audio.
 Podłącz urządzenie BLUETOOTH audio.
 Wybranym źródłem dźwięku jest telefon
BLUETOOTH, ale nie został podłączony telefon
BLUETOOTH. Podczas rozmowy nastąpiło
odłączenie telefonu komórkowego.
 Podłącz telefon komórkowy.
P EMPTY
 Pamięć stacji jest pusta.
UNKNOWN
 Podczas przeglądania książki telefonicznej lub
historii połączeń nie jest możliwe wyświetlenie
nazwy / nazwiska lub numeru telefonu.
WITHHELD
 Numer telefonu został ukryty przez nadawcę.
Dla aplikacji App Remote:
APP ------- Brak połączenia z aplikacją.
 Ponownie nawiąż połączenie z telefonem
iPhone.
APP DISCNCT
 Brak połączenia z aplikacją App Remote.
 Nawiąż połączenie z aplikacją App Remote
(strona 16).
APP MENU
 Użycie przycisków nie jest możliwe przy
otwartym menu w telefonie iPhone/Android.
 Zamknij menu w telefonie iPhone/Android.
APP NO DEV
 Nie jest podłączone urządzenie z zainstalowaną
aplikacją.
 Podłącz urządzenie i nawiąż połączenie
z telefonem iPhone.
29PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 30 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
APP SOUND
 Użycie przycisków nie jest możliwe przy
otwartym menu dźwięku w telefonie iPhone/
Android.
 Zamknij menu dźwięku w telefonie iPhone/
Android.
OPEN APP
 Aplikacja „App Remote” nie jest uruchomiona.
 Uruchom aplikację w telefonie iPhone.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
30PL
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\050BCO.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 31 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Česky
Sony Corp. tímto prohlašuje, že XSP-N1BT splňuje
základní požadavky a další příslušná ustanovení
Směrnice 1999/5/CE.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede, Sony Corp. erklærer herved, at
følgende udstyr XSP-N1BT overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i Direktiv
1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieser XSPN1BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti
Sony Corp. teatab käesolevaga, et XSP-N1BT on
kooskõlas oluliste ja vastavate direktiivi 1999/5/EÜ
nõuetega.
Üksikasjalikumaks infoks vaadake URL:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corp., declares that this XSP-N1BT is in
compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
For details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente, Sony Corp. declara que el
XSP-N1BT cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente, Sony Corp. déclare que l’appareil
XSP-N1BT est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire, veuillez
consultez l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corp. dichiara che questo
XSP-N1BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il
seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Język polski
Niniejszym firma Sony Corp. deklaruje, że
urządzenie XSP-N1BT jest zgodne z podstawowymi
wymaganiami oraz z odpowiednimi
postanowieniami Dyrektwy 1999/5/EC.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviski
Ar šo Sony Corp. paziņo, ka XSP-N1BT atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama šajā URL:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuviškai
Sony Corp. pareiškia, kad šis XSP-N1BT atitinka
esminius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas
nuostatas.
Susipažinti visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs
galite interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Magyarul
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a XSP-N1BT
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek
és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
További információkat a következő weboldalon
találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel XSPN1BT in overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Herved erklærer Sony Corp. at dette XSP-N1BT er i
overensstemmelse med vesentlige krav og andre
relevante bestemmelser som fremgår av direktiv
1999/5/EC.
Gå til denne URL-en for mer informasjon:
http://www.compliance.sony.de/
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XSP-N1BT\OI\4533738211XSPN1BTEUR\01GBXSPN1BTEUR\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 32 Monday, May 5, 2014 9:57 PM
Português
Türkçe
A Sony Corp. declara que este XSP-N1BT está
conforme com os requisitos essenciais e outras
provisões da Directiva 1999/5/CE.
Para mais informações, por favor consulte a
seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
İşbu Belge ile Sony Corp. XSP-N1BT’in 1999/5/EC
Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili
maddeleri ile uyumlu olduğunu belgeler.
Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini ziyaret
ediniz:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Sony Corp. potvrdzuje, že XSP-N1BT spĺňa základné
požiadavky a ostatné nariadenia smernice 1999/5/
EC.
Podrobnosti získate nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony izjavlja, da je XSP-N1BT v skladu z bistvenimi
zahtevami in ostalimi zadevnimi ukrepi Direktive
1999/5/ES.
Za podrobnosti glejte stran URL:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Sony Corp. vakuuttaa täten että XSP-N1BT
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corp. att denna XSP-N1BT står
I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida: http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corp. Δηλώνει ότι XSPN1BT συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και της λοιπές σχετικές διατάξεις της
οδηγίας 1999/5/EK.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Български
С настоящото Sony Corp. декларира, че този
апарат XSP-N1BT отговаря на съществените
изисквания и останалите условия на директива
1999/5/EO.
Подробности могат да бъдат намерени на
следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Hrvatski
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je XSP-N1BT u skladu
s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji wchodzących w zakres pomocy technicznej
zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
XSP-N1BT
4-533-738-PL(1)
Download PDF

advertising