Sony | DSX-A510BD | Sony DSX-A510BD Radioodtwarzacz DAB z Bluetooth® Instrukcja obsługi

4-697-419-11(1)
Radioodtwarzacz
multimediów
cyfrowych
DAB/FM/MW/LW
Anulowanie wyświetlania prezentacji (DEMO): patrz strona 21.
Informacje o podłączaniu/instalacji można znaleźć na stronie 34.
DSX-A510BD
Instrukcja obsługi
PL
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej samochodu,
ponieważ jego tylna część nagrzewa się w czasie
pracy.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Schemat połączeń /
Instalacja” (strona 34).
Wyprodukowano w Tajlandii
Tabliczka znamionowa, wskazująca np. wielkość
napięcia roboczego, znajduje się na spodzie obudowy.
Niniejszym Sony Corporation deklaruje, że
urządzenie to jest zgodne z Dyrektywą
2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku
z zatwierdzonymi wersjami oprogramowania, które
są wskazane z deklaracji zgodności UE.
Oprogramowanie wgrane do tego urządzenia jest
sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami
zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 2014/53/UE.
Wersja oprogramowania: 1_
Wersję oprogramowania można sprawdzić
w ustawieniach wewnętrznego oprogramowania
(firmware) w menu ustawień ogólnych.
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których stosowane są
dyrektywy UE
Ten produkt został wyprodukowany przez firmę
Sony Corporation lub na jej rzecz.
Importer w UE: Sony Europe Limited.
Zapytania adresowane do Importera w UE lub
dotyczące zgodności produktu z przepisami
obowiązującymi w Europie należy przesyłać do
autoryzowanego przedstawiciela: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
2PL
Utylizowanie zużytych baterii/
akumulatorów oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub
na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani
baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/
akumulatorach symbol ten może być używany razem
z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując
zużytymi produktami i bateriami/akumulatorami,
można zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu
wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki
mógłby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
materiałów pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty
do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku
pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać
się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora z
produktu. Baterię/akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat recyklingu baterii/akumulatorów należy się
skontaktować z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem, w
którym nabyto produkt lub baterię/akumulator.
Połączenia ratunkowe
Uwaga dla klientów, których samochody są
wyposażone w stacyjkę bez pozycji ACC
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania AUTO OFF (strona 21). Urządzenie
będzie się wówczas automatycznie, całkowicie
wyłączało po zadanym czasie, gdy zostanie
wyłączone i wyświetlony zostanie zegar
(czyli po naciśnięciu na 1 sekundę przycisku SRC).
Zapobiegnie to wyładowaniu akumulatora. Jeśli
nie zostanie włączona funkcja AUTO OFF, po
każdym wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili
wygaszenia wyświetlacza.
Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych
przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być
modyfikowane, zawieszane albo wycofywane bez
powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.
Ważna informacja
Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE, ANI
INNE OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH,
UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, CZAS
NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS UŻYTKOWNIKA,
POWIĄZANE Z LUB POWSTAŁE W WYNIKU
UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU,
OBEJMUJĄCEGO SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE.
Szanowny Kliencie, niniejszy produkt jest
wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ producenci
pojazdów mogą uzależnić instalację nadajników
radiowych w pojazdach od określonych warunków.
Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy
zapoznać się z warunkami producenta zawartymi w
instrukcji obsługi pojazdu lub skontaktować się
bezpośrednio z producentem pojazdu.
Niniejszy samochodowy zestaw głośnomówiący
BLUETOOTH oraz podłączone do niego urządzenie
elektroniczne wykorzystują do działania sieci
radiowe, komórkowe i linie naziemne, a także
funkcje zaprogramowane przez użytkownika, które
nie gwarantują utrzymywania połączenia we
wszystkich warunkach.
Dlatego w przypadku najważniejszych połączeń
(jak w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia) nie
należy polegać wyłącznie na urządzeniach
elektronicznych.
Informacje dotyczące komunikacji BLUETOOTH
 Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych. Aby
uniknąć spowodowania wypadku, niniejsze
urządzenie oraz inne urządzenia BLUETOOTH
należy wyłączać w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach, samolotach, na
stacjach benzynowych i w innych miejscach,
gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów
przeciwpożarowych.
 Ten zestaw obsługuje zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH funkcje bezpieczeństwa, które
zapewniają bezpieczne połączenie podczas
komunikacji za pośrednictwem technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności
od ustawienia poziomu bezpieczeństwa,
zabezpieczenia mogą okazać się niewystarczające.
Korzystając z bezprzewodowej łączności
BLUETOOTH, należy zachować ostrożność.
 Sony nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji wynikłe
z transmisji BLUETOOTH.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane w
niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
3PL
Ustawienia
Spis treści
Opis elementów i przycisków sterujących . . . . . . . 5
Pierwsze kroki
Zdejmowanie panelu przedniego . . . . . . . . . . . . . . 6
Resetowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ustawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sprawdzanie napięcia akumulatora . . . . . . . . . . . . 7
Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH . . . . . . 7
Podłączanie urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podłączanie innych przenośnych
urządzeń audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Słuchanie radia
Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odbiór DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z zakresów FM/MW/LW. . . . . . . . . . .
Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
Odtwarzanie
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . . 15
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . . 15
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez
łącze BLUETOOTH)
Odbieranie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wykonywanie połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Czynności dostępne w czasie połączenia. . . . . . . 18
Przydatne funkcje
Aplikacja Sony | Music Center na telefon
iPhone / smartfon z systemem Android. . . . . 18
Użycie funkcji rozpoznawania mowy
(tylko smartfon z systemem Android) . . . . . . . 19
Użycie funkcji Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4PL
Wyłączanie trybu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podstawowa procedura wybierania ustawień . . . .
Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia wyświetlania (DISPLAY) . . . . . . . . . . .
Ustawienia BLUETOOTH (BLUETOOTH) . . . . . . . . .
Ustawienia aplikacji Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
23
24
24
24
Dodatkowe informacje
Aktualizowanie oprogramowania układowego . . .
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . .
Serwisowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
26
28
32
Schemat połączeń / Instalacja
Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista części potrzebnych do instalacji. . . . . . . . . .
Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
35
37
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna
 Przycisk zdejmowania panelu przedniego
 SRC (źródło)
Włącz urządzenie.
Zmienia źródło dźwięku.
OFF
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby
wyłączyć źródło dźwięku i wyświetlić zegar.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
 Pokrętło sterujące
Obracaj, aby ustawić poziom głośności.
PUSH ENTER
Służy do wybierania wskazanego elementu.
Naciśnij przycisk SRC, obróć, a następnie
naciśnij pokrętło, aby zmienić źródło
(limit czasu: 2 sekundy).
MENU
Służy do otwierania menu konfiguracji.
VOICE (strona 17, 19)
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby
aktywować wybieranie głosowe, rozpoznawanie
mowy (tylko smartfony z systemem Android™)
albo funkcję Siri (tylko telefony iPhone).
Znak N
Przyłóż do pokrętła sterującego smartfon z
systemem Android, aby nawiązać połączenie
BLUETOOTH.
 Wyświetlacz

/
(SEEK –/+)
Podczas odbioru sygnału DAB:
Wybiera serwis. Naciśnij i przytrzymaj,
aby wyszukać grupę.
Podczas odbioru sygnału FM/MW/LW:
Automatyczne strojenie stacji radiowych. Naciśnij
i przytrzymaj, aby ręcznie wybrać stację.
/ (poprzedni/następny)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/do przodu)
 PTY (typ programu) /
(przeglądanie)
(strona 11, 16)
Podczas odbioru sygnału DAB:
Włącza tryb przeglądania. Naciśnij dwukrotnie,
aby wybrać opcję PTY.
Podczas odbioru sygnału FM:
Służy do włączania funkcji PTY w trybie RDS.
Podczas odtwarzania:
Włącza tryb przeglądania.
5PL
(Niedostępne, gdy wybrane jest źródło
[BT AUDIO] lub gdy podłączone jest urządzenie
USB w trybie Android bądź iPod.)
 CALL
Służy do otwierania menu połączeń.
Odbieranie/kończenie połączeń.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy,
aby przełączyć sygnał funkcji BLUETOOTH.

(wstecz)
Powraca do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
MODE (strona 11, 12, 12, 18)
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Przyciski numeryczne (od 1 do 6)
Przełącza zapisane w pamięci stacje radiowe i
serwisy DAB. Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać
w pamięci stację radiową lub serwis DAB.
ALBUM /
Służy do pomijania albumów w urządzeniu
audio. Aby pomijać albumy w sposób ciągły,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android lub iPod).
(powtarzanie)
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android.)
(odtwarzanie w kolejności losowej)
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android.)
MIC (strona 18)
 (odtwarzanie/zatrzymanie)
 EXTRA BASS
Wzmacnia basy odpowiednio do poziomu
głośności. Naciśnij, aby zmienić ustawienie
EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Gniazdo wejścia AUX
 DSPL (wyświetlanie)
Naciśnij, aby zmienić wskazania wyświetlacza.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać wskazania
wyświetlacza.
 Port USB
 Mikrofon (na wewnętrznej ściance)
Aby zapewnić optymalne działanie funkcji trybu
głośnomówiącego, należy unikać zasłaniania
mikrofonu.
6PL
Pierwsze kroki
Zdejmowanie panelu
przedniego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć z
niego panel przedni.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF ,
aby wyłączyć urządzenie, następnie
naciśnij przycisk zdejmowania panelu
przedniego , po czym zdejmij panel,
pociągając go do siebie.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel przedni jeszcze nie został
zdjęty, to na kilka sekund włączy się sygnał
ostrzegawczy. Dźwięk alarmu rozlegnie się, tylko
jeśli używany jest wbudowany wzmacniacz.
Numery seryjne
Upewnij się, ze numery seryjne na spodzie
urządzenia i z tyłu panelu przedniego są
identyczne. W przeciwnym razie nie będzie
możliwe parowanie BLUETOOTH oraz parowanie i
rozłączanie z użyciem technologii NFC.
Zakładanie panelu przedniego
Resetowanie urządzenia
Przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy
lub po wymianie akumulatora samochodowego albo
zmianie połączeń należy zresetować urządzenie.
1
Naciśnij przyciski DSPL oraz
(wstecz)/
MODE i przytrzymaj je dłużej niż 2 sekundy.
Uwaga
Zresetowanie urządzenia spowoduje utratę ustawień
zegara i części zawartości zapisanej w pamięci urządzenia.
Ustawianie zegara
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET CLOCK-ADJ].
Naciśnij pokrętło.
Wskazanie godzin zacznie migać.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby ustawić
godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij przycisk
/ (SEEK –/+).
4
Po nastawieniu minut naciśnij przycisk
MENU.
Konfiguracja została zakończona i zegar zacznie
działać.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.
Sprawdzanie napięcia
akumulatora
Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH
Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH (zwanego
dalej „urządzeniem BLUETOOTH”, chyba że określono
inaczej), takiego jak smartfon, telefon komórkowy lub
urządzenie audio, możliwe jest słuchanie muzyki i
prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym.
Szczegółowe informacje o podłączaniu znajdują się
w instrukcji obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia należy zmniejszyć
głośność tego urządzenia. W przeciwnym razie z
głośników może wydobyć się bardzo głośny dźwięk.
Podłączanie smartfona jednym
dotknięciem (NFC)
Dotknięcie pokrętła sterującego urządzenia
smartfonem wyposażonym w technologię NFC*
spowoduje automatyczne sparowanie i połączenie
obydwu urządzeń.
* NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja
bliskiego zasięgu) to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu
między różnymi urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i znacznikami IC. Dzięki funkcji NFC
transmisja danych może się odbywać z łatwością
poprzez zetknięcie ze sobą odpowiednich symboli lub
miejsc na obudowach urządzeń zgodnych z tą funkcją.
W przypadku smartfonu z systemem Android 4.0
lub starszym wymagane jest pobranie aplikacji NFC
Easy Connect dostępnej w serwisie Google Play™.
Aplikacja może być niedostępna w niektórych
krajach i regionach.
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu.
2
Przyłóż część smartfona ze znakiem N do
części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Można sprawdzić aktualne napięcie akumulatora.
(Niedostępne przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
1
Naciskaj przycisk DSPL, aż pojawi się
wskazanie napięcia akumulatora.
7PL
3
Pokrętłem sterującym wybierz opcję
[SET PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
4
Pokrętłem sterującym wybierz opcję
[SET DEVICE 1]* lub [SET DEVICE 2]* i
naciśnij pokrętło.
Urządzenie przełączy się w tryb parowania, a na
wyświetlaczu pojawi się migający symbol .
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
* [SET DEVICE 1] lub [SET DEVICE 2] zmieni się na
nazwę sparowanego urządzenia po zakończeniu
parowania.
Rozłączanie z użyciem technologii NFC
Ponownie przyłóż część smartfona ze znakiem N
do części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Uwagi
 Aby uniknąć porysowania smartfonu podczas
połączenia, obchodź się z nim ostrożnie.
 Korzystanie z funkcji połączenia jednym dotknięciem
nie jest możliwe w przypadku, gdy radioodtwarzacz
jest już połączony z innym urządzeniem za
pośrednictwem funkcji NFC. W takim przypadku
należy zakończyć połączenie z drugim urządzeniem i
nawiązać je ze smartfonem.
5
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, aby wykryło ono to
urządzenie.
6
Wybierz na ekranie urządzenia
BLUETOOTH opcję [DSX-XXXX]
(nazwę posiadanego modelu).
Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna na
wyświetlaczu, powtórz czynność 2.
Parowanie urządzenia BLUETOOTH i
łączenie z nim
Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem
BLUETOOTH konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie pary urządzeń nazywane
„parowaniem”. Parowanie umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się tego urządzenia z innymi
urządzeniami. Urządzenie można podłączyć do
dwóch urządzeń BLUETOOTH (dwa telefony
komórkowe albo telefon komórkowy i
urządzenie audio).
7
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH pojawi się monit o kod
dostępu*, wprowadź [0000].
* W zależności od urządzenia kod dostępu może
zostać określony jako „klucz”, „kod PIN”, „numer
PIN”, „hasło” itp.
Wprowadź kod dostępu
[0000]
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości do 1 m od tego urządzenia.
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
pokrętłem sterującym wybierz opcję
[BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
8PL
Po zakończeniu parowania symbol
na stałe.
świeci się
8
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
wybierz to urządzenie w podłączanym
urządzeniu BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia zapala się
albo
Ikony na wyświetlaczu:
Świeci się po włączeniu za pomocą
profilu HFP trybu głośnomówiącego.
.
Uwaga
Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH odtwarzacz
nie będzie wykrywany przez inne urządzenia. Aby
umożliwić wykrywanie, przejdź do trybu parowania i
wyszukaj odtwarzacz z innego urządzenia.
Uruchamianie odtwarzania
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH” (strona 15).
Odłączanie sparowanego urządzenia
Aby po sparowaniu radioodtwarzacza z urządzeniem
BLUETOOTH rozłączyć parę, wykonaj czynności 2 do 4.
Podłączanie sparowanego urządzenia
BLUETOOTH
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane
urządzenia łączą się automatycznie.
Świeci się po podłączeniu za pomocą
profilu A2DP (profil zaawansowanej
dystrybucji audio) urządzenia audio.
Łączenie jednostki z ostatnio podłączonym
urządzeniem
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
Aby nawiązać połączenie z urządzeniem audio,
naciśnij przycisk SRC, aby wybrać opcję [BT AUDIO],
i naciśnij przycisk  (odtwarzanie/pauza).
Aby połączyć się z telefonem komórkowym,
naciśnij przycisk CALL.
Uwaga
Urządzenia nie można połączyć z telefonem komórkowym
podczas strumieniowej transmisji dźwięku za
pośrednictwem technologii BLUETOOTH. W takim
przypadku należy łączyć telefon z odtwarzaczem.
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał BLUETOOTH: w momencie
włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie
podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Podłączanie urządzenia iPhone/iPod
(automatyczne parowanie BLUETOOTH)
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
pokrętłem sterującym wybierz opcję
[BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
2
Przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać
opcję [SET BT SIGNL] i naciśnij to pokrętło.
Upewnij się, że symbol
3
4
świeci się.
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
Jeśli do portu USB podłączono urządzenie iPhone/
iPod z systemem iOS5 lub nowszym, nastąpi
automatyczne sparowanie urządzeń.
Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest możliwe
przy wybranym ustawieniu [ON] dla opcji
[SET AUTOPAIR] w menu [BLUETOOTH] (strona 24).
1
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
iPhone/iPod.
2
Podłącz telefon iPhone/iPod do portu USB.
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
Zapali się symbol
lub
.
9PL
Podłączanie innych
przenośnych urządzeń audio
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
1
2
3
Uwagi
 Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest
możliwe, gdy urządzenie jest połączone z innym
urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku należy
odłączyć drugie urządzenie i ponownie podłączyć
urządzenie iPhone/iPod.
 Jeśli automatyczne parowanie BLUETOOTH się nie
powiedzie, należy zapoznać się z rozdziałem
„Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH” (strona 7).
Wyłącz przenośne urządzenie audio.
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz przenośne urządzenie audio do
gniazda wejścia AUX (mini jack stereo)
przewodem połączeniowym
(sprzedawanym oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Podłączanie urządzenia USB
1
2
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.
Do podłączania urządzenia iPod/iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB urządzenia iPod
(sprzedawanego oddzielne).
4
Naciskając przycisk SRC, wybierz
element [AUX].
Dopasowywanie poziomu dźwięku z
podłączonego urządzenia do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu audio.
Ustaw w nim umiarkowany poziom głośności.
W urządzeniu ustaw normalny poziom głośności.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję [SOUND] 
[SET AUX VOL] (strona 23).
10PL
Ręczne zapisywanie serwisu
Słuchanie radia
1
Słuchanie radia
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC,
aż wyświetli się napis [TUNER].
W przypadku wybrania zakresu DAB po raz
pierwszy po wymianie akumulatora lub dokonaniu
zmian połączeń automatycznie rozpocznie się
wstępne wyszukiwanie stacji. Zaczekaj na
zakończenie wyszukiwania wstępnego. (Przerwane
wyszukiwanie wstępne rozpocznie się ponownie
przy kolejnym wybraniu zakresu DAB). Jeśli podczas
wyszukiwania wstępnego żadna stacja DAB nie
zostanie zapisana w pamięci, przeprowadź
wyszukiwanie automatyczne (strona 12).
Wskazówka
Ustaw opcję [SET ANT-PWR] na [ON] (ustawienie
domyślne) lub [OFF] w zależności od typu anteny
DAB (strona 22).
Odbiór DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) to system
transmisji w sieciach naziemnych. Stacje DAB łączą
programy radiowe („serwisy”) w ramach grupy, a
każdy serwis zawiera co najmniej jeden składnik.
Jeden serwis może być czasami odbierany na
różnych częstotliwościach.
Ręczne wyszukiwanie serwisu
1
Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać
ustawienie [DB1], [DB2] lub [DB3].
2
Naciśnij przycisk / (SEEK –/+),
aby wyszukać inną stację w ramach
multipleksu; przytrzymaj wciśnięty
przycisk / (SEEK –/+), aby
wyszukać inny multipleks.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu serwisu/grupy. Kontynuuj
wyszukiwanie do momentu rozpoczęcia
odbioru żądanego serwisu.
W przypadku odbioru serwisu, który
chcesz zapisać, naciśnij i przytrzymaj
przycisk numeryczny (1–6) do momentu
wyświetlenia napisu [MEM].
Odbieranie zapisanych stacji
1
Po wybraniu zakresu fal naciśnij przycisk
numeryczny (1–6).
Wyszukiwanie serwisu według nazwy
(Quick-BrowZer™)
W celu ułatwienia wyszukiwania można wyświetlić
listę serwisów.
1
Podczas odbioru DAB naciśnij przycisk
(przeglądanie).
Urządzenie przejdzie do trybu Quick-BrowZer i
zostanie wyświetlona lista serwisów.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby
wybrać żądany serwis, a następnie
naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odbiór.
Wyłączanie trybu Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(wstecz).
Ustawianie komunikatów DAB
Po włączeniu komunikatów DAB mogą one
przerywać obecnie wybrane źródło.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterowania wybierz
opcję [SET ANNOUNCE] i naciśnij pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterowania wybierz
opcję [SET ANNC-ON] lub [SET ANNC-OFF]
i naciśnij pokrętło.
11PL
Uwaga
Podczas komunikatu DAB głośność jest
dostosowywana do poziomu ustawionego dla funkcji
TA w systemie RDS (strona 13).
Słuchanie tego samego lub podobnego
programu nawet w przypadku słabego
odbioru
Dla opcji [SET SOFTLINK] wybierz ustawienie [ON]
(strona 22).
Symbol [FM-LINK] zaświeci się, jeśli rozpocznie się
odbiór odpowiedniego programu FM.
Po wybraniu opcji „Hard Link” (połączenie sztywne)
odbierany jest ten sam program, natomiast po
wybraniu opcji „Soft Link” (połączenie elastyczne) —
podobny program.
SOFT
LINK
DAB
FM
Połączenie Połączenie Połączenie Połączenie
Link
Link
Link
Link
OFF
(Wył.)

ON
(Wł.)

Korzystanie z zakresów
FM/MW/LW
Automatyczne zapisywanie stacji
radiowych (BTM)
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1 (UKF1), FM2, MW
(ŚR) lub LW (DŁ)).
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania, wyświetl
element [SET BTM]. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie zapamiętuje stacje pod przyciskami
numerycznymi w kolejności częstotliwości.




Strojenie stacji
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1 (UKF1), FM2,
MW (ŚR) lub LW (DŁ)).
2
Dostrój stację.
Automatyczne aktualizowanie listy
serwisów (wyszukiwanie automatyczne)
1
Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać
ustawienie [DB1], [DB2] lub [DB3].
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterowania wybierz
opcję [SET AUTOSCAN] i naciśnij pokrętło.
Ręczne strojenie stacji
Przytrzymaj wciśnięty przycisk / (SEEK –
/+), aby wstępnie nastawić częstotliwość.
Następnie naciskaj przycisk / (SEEK –/
+), aby dokładnie nastawić częstotliwość.
Automatyczne strojenie stacji
Naciśnij przycisk / (SEEK –/+).
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu stacji.
Urządzenie zaktualizuje listę serwisów w trybie
Quick-BrowZer.
Strojenie ręczne
1
12PL
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zapisać, wciśnij i przytrzymaj przycisk
numeryczny (1–6) do momentu
wyświetlenia symbolu [MEM].
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk numeryczny (1–6).
Korzystanie z systemu RDS
Wybieranie częstotliwości
zastępczych (AF) i komunikatów
o ruchu drogowym (TA)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
najsilniejszego sygnału stacji, natomiast funkcja TA
dostarcza informacje o bieżącej sytuacji na drogach
lub audycje dla kierowców (TP), o ile są odbierane.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
Słuchanie programu regionalnego (REGIONAL)
Kiedy włączone są funkcje AF i REGIONAL, radio nie
przełącza się na inne stacje regionalne o silniejszym
sygnale. Podczas odbioru stacji UKF (FM) i po
opuszczeniu obszaru nadawania stacji regionalnej
należy wybrać w menu [GENERAL] ustawienie
[SET REG-OFF] (strona 22).
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w
niektórych innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na tym samym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
Podczas odbioru stacji UKF (FM) naciśnij przycisk
numeryczny (1–6), do którego jest przypisana lokalna
stacja. W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji. Powtarzaj te
czynności aż do odbioru żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu (PTY)
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
opcję [SET AF/ TA]. Naciśnij pokrętło.
Funkcja PTY umożliwia wyświetlanie lub
wyszukiwanie żądanego typu programu.
3
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] lub [SET AF/TA-OFF].
Naciśnij pokrętło.
Podczas odbioru sygnału DAB
1
2
Programowanie stacji RDS z ustawieniami
AF i TA
Stacje RDS można programować razem z ustawieniami
funkcji AF/TA. Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po
czym zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM lub
ręcznie. Programując stacje ręcznie, można
zaprogramować również stacje bez funkcji RDS.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli funkcja AF albo TA jest włączona i rozpocznie
się nadawanie komunikatu o zagrożeniu,
urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie.
Regulacja głośności w czasie odbioru
komunikatu o ruchu drogowym
Wybrany poziom głośności zostanie umieszczony w
pamięci i będzie automatycznie przywracany przy
kolejnych komunikatach.
Naciśnij dwukrotnie przycisk PTY.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
żądany typ programu. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie wyświetli listę wszystkich serwisów
należących do danego typu programu.
3
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni serwis i naciśnij to pokrętło.
Rozpocznie się odbiór.
Podczas odbioru sygnału FM
1
2
Naciśnij przycisk PTY.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
żądany typ programu. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
13PL
Typy programów
NONE (Brak typu programu), NEWS (Wiadomości),
AFFAIRS (Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura), SCIENCE (Nauka),
VARIED (Różne), POP M (Muzyka pop), ROCK M
(Muzyka rockowa), EASY M (Muzyka w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna), CLASSICS
(Muzyka poważna), OTHER M (Inne gatunki
muzyki), WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse),
CHILDREN (Programy dla dzieci), SOCIAL A
(Audycje społeczne), RELIGION (Religia), PHONE IN
(Audycje z udziałem słuchaczy), TRAVEL (Podróże),
LEISURE (Wypoczynek), JAZZ (Muzyka jazzowa),
COUNTRY (Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Przeboje i hity), FOLK M (Muzyka
folkowa), DOCUMENT (Audycje dokumentalne)
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawienie zegara na podstawie
danych CT związanych z transmisją RDS.
1
Zmień ustawienie parametru [SET CT]
w menu [GENERAL] na [SET CT-ON]
(strona 22).
Odtwarzanie
Odtwarzanie z urządzenia USB
W niniejszej instrukcji obsługi termin „iPod” jest
stosowany ogólnie w odniesieniu do funkcji iPod
urządzeń iPod oraz iPhone, chyba że w tekście lub
na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów należy
szukać w punkcie „Informacje dotyczące urządzeń
iPod” (strona 25) lub na stronach pomocy technicznej
Sony, których adresy podano z tyłu okładki.
Można używać urządzeń USB* zgodnych ze
standardami AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC
(Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol).
W zależności od urządzenia USB na urządzeniu
można wybrać tryb Android lub MSC/MTP.
Niektóre odtwarzacze cyfrowe lub smartfony
z systemem Android mogą wymagać ustawienia
w tryb MTP.
* Np. pamięć USB flash, odtwarzacz cyfrowy,
smartfon z systemem Android
Uwagi
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB
znajdują się na stronach pomocy technicznej, których
adresy podano z tyłu okładki.
 Na smartfonach z systemem operacyjnym Android 4.1
lub nowszym jest zainstalowana obsługa protokołu
Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Jednak niektóre
smartfony nie w pełni obsługują protokół AOA 2.0,
nawet jeśli jest zainstalowany system operacyjny
Android 4.1 lub nowszy.
Szczegółowe informacje o zgodności smartfonów z
systemem Android można znaleźć na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
 Nie można odtwarzać następujących plików:
MP3/WMA/FLAC:
 chronionych przed kopiowaniem
 objętych ochroną DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi)
 zawierających dźwięk wielokanałowy
MP3/WMA:
 poddanych bezstratnej kompresji
Przed dokonaniem połączenia wybierz odpowiedni
tryb USB (tryb Android lub tryb MSC/MTP), w
zależności od urządzenia USB (strona 22).
14PL
1
Podłącz urządzenie USB do portu USB
(strona 10).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy nacisnąć
przycisk SRC, aby wybrać [USB] ([IPD] wyświetla
się w przypadku podłączenia iPoda).
2
Wyreguluj poziom głośności jednostki
głównej.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF przez 1 sekundę.
Odłączanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone za pomocą
przewodu USB jego głośność jest nadal regulowana
przez telefon. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku przy rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w urządzeniu w czasie rozmowy.
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Można odtwarzać zawartość w podłączonym
urządzeniu zgodnym z profilem BLUETOOTH A2DP
(profil zaawansowanej dystrybucji audio).
4
Uwagi
 W zależności od urządzenia audio odtwarzacz może
nie wyświetlać tytułu, numeru utworu/czasu i stanu
odtwarzania.
 Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie
zatrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
 Opcja [BT AUDIO] nie pojawia się na wyświetlaczu,
gdy uruchomiona jest aplikacja „Sony | Music Center”
wykorzystująca funkcję BLUETOOTH.
Dopasowywanie poziomu głośności
podłączonego urządzenia BLUETOOTH
do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio BLUETOOTH
i ustaw umiarkowany poziom głośności. Ustaw
normalny poziom głośności urządzenia.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję [SOUND] 
[SET BTA VOL] (strona 23).
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
Odtwarzanie z powtarzaniem i
odtwarzanie losowe
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest urządzenie
USB w trybie Android.
1
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH z
urządzeniem audio (strona 7).
Aby wybrać urządzenia audio, naciśnij przycisk
MENU, a następnie wybierz opcję [BLUETOOTH]
 [SET AUDIODEV] (strona 24).
2
Naciskając przycisk SRC, wybierz opcję
[BT AUDIO].
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Wyreguluj poziom głośności jednostki
głównej.
Podczas odtwarzania naciskaj przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność
losowa), aby włączyć odpowiedni tryb
odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie się
z pewnym opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku.
Wyszukiwanie utworu według nazwy
(Quick-BrowZer™)
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest urządzenie
USB w trybie Android lub iPod.
15PL
1
Aby wyświetlić listę kategorii
wyszukiwania, podczas odtwarzania z
urządzenia USB naciśnij przycisk
(przeglądanie)*.
Po wyświetleniu listy utworów naciskaj przycisk
(wstecz), aż pojawi się odpowiednia kategoria.
* Podczas odtwarzania z urządzenia USB przytrzymaj
naciśnięty przycisk
(przeglądanie) dłużej niż 2
sekundy, aby wrócić bezpośrednio do listy kategorii.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
żądaną kategorię wyszukiwania.
Następnie naciśnij pokrętło, aby
potwierdzić wybór.
3
Powtarzając czynność 2,
odszukaj żądany utwór.
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez łącze
BLUETOOTH)
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go
z urządzeniem. Do urządzenia można podłączyć
dwa telefony komórkowe. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć w podrozdziale
„Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH”
(strona 7).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie trybu Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(przeglądanie)
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów (tryb Jump)
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest urządzenie
USB w trybie Android lub iPod.
1
Podczas odtwarzania z urządzenia USB
naciśnij przycisk
(przeglądania).
2
3
Naciśnij przycisk  (SEEK +).
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element.
W tym trybie elementy z listy są pomijane co
10% ich ogólnej liczby.
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić do
trybu Quick-BrowZer.
Pojawi się wybrany element.
5
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni element i naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
16PL
Odbieranie połączenia
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij przycisk
CALL.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko z
przednich głośników.
Odrzucanie połączenia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF przez 1 sekundę.
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk CALL.
Wykonywanie połączenia
Jeśli podłączony telefon obsługuje profil PBAP
(profil dostępu do książki telefonicznej), można do
wykonywania połączeń używać książki
telefonicznej lub historii połączeń.
Jeśli do urządzenia są podłączone dwa telefony
komórkowe, można wybrać dowolny telefon.
Wykonywanie połączenia z użyciem
książki telefonicznej
1
Naciśnij przycisk CALL.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [DIAL NUMBER]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby wprowadzić
numer telefonu. Na zakończenie wybierz [ ]
(odstęp) i naciśnij przycisk ENTER*.
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać
jeden z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [PHONE BOOK]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać z
listy pierwszą literę. Naciśnij pokrętło.
4
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
nazwisko z listy nazwisk. Naciśnij pokrętło.
5
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
numer z listy numerów. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Rozpocznie się połączenie.
* Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij przycisk
/ (SEEK –/+).
Uwaga
Zamiast symbolu [#] na wyświetlaczu pojawi się symbol [_].
Ponowne wybieranie numeru
1
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać
jeden z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
2
Wykonywanie połączenia z użyciem
historii połączeń
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać
jeden z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [RECENT CALL] i naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
nazwę lub numer telefonu z listy historii
połączeń. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Wykonywanie połączenia przez
wprowadzenie numeru telefonu
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać
jeden z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
Naciśnij przycisk CALL.
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [REDIAL] i naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Wykonywanie połączenia z
wykorzystaniem znaczników głosowych
Połączenie można wykonać, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w podłączonym
telefonie komórkowym wyposażonym w funkcję
głosowego wybierania numerów.
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać
jeden z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [VOICE DIAL]. Naciśnij pokrętło.
Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk
VOICE dłużej niż 2 sekundy.
3
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w pamięci telefonu.
Po rozpoznaniu głosu zostanie wykonane
połączenie.
Wyłączanie funkcji wybierania głosowego
Naciśnij przycisk VOICE.
17PL
Czynności dostępne w czasie
połączenia
Regulowanie głośności dzwonka
Obróć pokrętło sterujące podczas odbierania
połączenia.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy
Obróć pokrętło sterujące podczas rozmowy.
Regulowanie poziomu głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę (wzmocnienie
mikrofonu)
Naciśnij przycisk MIC.
Wybierz żądany poziom głośności: [MIC-LOW]
(niski), [MIC-MID] (średni), [MIC-HI] (wysoki).
Redukcja echa i zakłóceń (tryb osłabiania
echa/zakłóceń)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC.
Tryby do wyboru: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym i
głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk MODE, aby
przełączać dźwięk połączenia pomiędzy trybem
standardowym i głośnomówiącym.
Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego funkcja ta
może być niedostępna.
Przydatne funkcje
Aplikacja Sony | Music Center
na telefon iPhone / smartfon
z systemem Android
Najnowszą wersję aplikacji „Sony | Music Center”
na telefon iPhone należy pobrać z serwisu App
Store, a na smartfon z systemem Android —
z serwisu Google Play.
Uwagi
 Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać
lokalnych przepisów ruchu drogowego i nie korzystać
z aplikacji podczas kierowania pojazdem.
 Aplikacja „Sony | Music Center” umożliwia użycie
smartfona z systemem Android / telefonu iPhone do
sterowania współpracującymi z nią urządzeniami
audio Sony.
 Funkcje dostępne w aplikacji „Sony | Music Center”
zależą od podłączonego urządzenia.
 Aby używać funkcji aplikacji „Sony | Music Center”,
zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi telefonu iPhone / smartfona
z systemem Android.
 Dalsze informacje o aplikacji „Sony | Music Center”
można znaleźć pod adresem
http://www.sony.net/smcqa/
 Odwiedź poniższą witrynę i sprawdź kompatybilne
modele telefonu iPhone/smartfonu Android.
iPhone: odwiedź serwis App Store
Smartfon z systemem Android: odwiedź serwis
Google Play
Nawiązywanie połączenia z aplikacją
Sony | Music Center
1
Połącz urządzenie ze smartfonem iPhone
lub smartfonem z systemem Android
przez łącze BLUETOOTH (strona 7).
Aby wybrać urządzenia audio, naciśnij przycisk
MENU, a następnie wybierz opcję [BLUETOOTH]
 [SET AUDIODEV] (strona 24).
2
18PL
Uruchom aplikację „Sony | Music Center”.
3
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl opcję [SONY
APP]. Naciśnij pokrętło.
Odpowiadanie głosowe na wiadomość
SMS (tylko smartfony z systemem Android)
4
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [CONNECT], a następnie
naciśnij pokrętło.
1
Zostanie nawiązane połączenie ze smartfonem
iPhone lub smartfonem z systemem Android.
Szczegółowe informacje o obsłudze smartfona
iPhone lub smartfona z systemem Android
można znaleźć w pomocy aplikacji.
Można odpowiedzieć na wiadomość, dotykając
ikony odpowiedzi.
2
3
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Włącz aplikację „Sony | Music Center” i dotknij
ikony [Reply] (odpowiedz).
W aplikacji „Sony | Music Center” wyświetli się ekran
odpowiadania na wiadomość.
Wypowiedz treść odpowiedzi.
W aplikacji „Sony | Music Center” wyświetli się lista
przygotowanych wiadomości.
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać żądaną
wiadomość. Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Wiadomość zostanie wysłana.
Upewnij się, że wyświetlany jest jednakowy numer
(np. 123456). Następnie wybierz opcję [Yes] (Tak) w
smartfonie iPhone lub smartfonie z systemem
Android.
Konfiguracja ustawień wyświetlania i
dźwięku
Kończenie połączenia
Za pomocą telefonu iPhone / smartfona z
systemem Android można konfigurować
ustawienia dźwięku i wyświetlania aplikacji.
1
2
Naciśnij przycisk MENU. Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl opcję [SONY APP]. Naciśnij pokrętło.
Za pomocą pokrętła sterującego wyświetl opcję
[CONNECT], a następnie naciśnij pokrętło.
Szczegółowe informacje o ustawieniach można
znaleźć w pomocy aplikacji.
Wybieranie źródła sygnału lub aplikacji
Za pomocą urządzenia można wybrać odpowiednie
źródło sygnału lub aplikację w smartfonie iPhone
lub smartfonie z systemem Android.
Wybieranie źródła sygnału
Użycie funkcji rozpoznawania
mowy (tylko smartfon
z systemem Android)
Naciskaj przycisk SRC. Można też nacisnąć przycisk
SRC, a następnie za pomocą pokrętła sterującego
wybrać odpowiednie źródło i nacisnąć przycisk ENTER.
1
Aby włączyć funkcję rozpoznawania mowy,
przytrzymaj wciśnięty przycisk VOICE.
Wyświetlanie listy źródeł dźwięku
2
Wypowiedz do mikrofonu odpowiednie
polecenie głosowe.
Naciśnij przycisk SRC.
Odczytywanie na głos wiadomości SMS
(tylko smartfon z systemem Android)
Wyłączanie rozpoznawania mowy
Odbierane wiadomości SMS są automatycznie
odczytywane przez głośniki samochodu.
Uwagi
 W pewnych przypadkach funkcja rozpoznawania
mowy może nie działać.
 Rozpoznawanie mowy może działać niewłaściwie.
Zależy to od działania podłączonego smartfona
z systemem Android.
 Dla uzyskania optymalnego działania funkcji
rozpoznawania mowy należy zadbać o zmniejszenie
do minimum odgłosów pracy silnika itp.
Szczegółowe informacje o ustawieniach można
znaleźć w pomocy aplikacji.
Naciśnij przycisk VOICE.
19PL
Użycie funkcji Siri Eyes Free
Aplikacja Siri Eyes Free pozwala na bezdotykową
obsługę telefonu iPhone za pomocą komend
głosowych. Aby z niej skorzystać, należy podłączyć
telefon iPhone do odtwarzacza za pomocą
połączenia BLUETOOTH. Funkcja ta jest dostępna
dla telefonów iPhone 4s i nowszych. Upewnij się,
że w telefonie iPhone jest zainstalowana najnowsza
wersja systemu iOS.
Przed użyciem aplikacji konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie telefonu iPhone i odtwarzacza
oraz sparowanie ich za pośrednictwem połączenia
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Przygotowywanie
urządzenia BLUETOOTH” (strona 7).
Aby wybrać urządzenia iPhone, naciśnij przycisk
MENU, a następnie wybierz opcję [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (strona 24).
1
Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telefonu iPhone.
2
Na co najmniej 2 sekundy naciśnij
przycisk VOICE.
Pojawi się ekran komend głosowych.
3
Po sygnale dźwiękowym wypowiedz
polecenie do mikrofonu.
Po kolejnym sygnale dźwiękowym
wyemitowanym przez iPhone Siri udzieli
odpowiedzi.
Wyłączanie funkcji Siri Eyes Free
Naciśnij przycisk VOICE.
Uwagi
 W zależności od warunków użytkowania urządzenie
iPhone może nie rozpoznawać głosu użytkownika
(na przykład w czasie jazdy samochodem).
 Na obszarach, gdzie odbiór sygnału sieci komórkowej
przez urządzenie iPhone jest utrudniony, funkcja Siri
Eyes Free może nie działać prawidłowo lub czas
reakcji może być dłuższy niż zwykle.
 W zależności od stanu technicznego telefonu iPhone
funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć.
 Podczas odtwarzania utworu z telefonu iPhone
podłączonego do urządzenia za pomocą połączenia
BLUETOOTH, w chwili uruchomienia odtwarzania
funkcja Siri Eyes Free automatycznie się wyłącza, a
urządzenie przełącza źródło sygnału na BLUETOOTH.
20PL
 W przypadku włączenia funkcji Siri Eyes Free w czasie
odtwarzania dźwięku urządzenie może przełączyć
źródło dźwięku na BLUETOOTH nawet jeśli nie
zostanie wybrana ścieżka do odtworzenia.
 Funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć podczas podłączania telefonu
iPhone do portu USB.
 Podczas podłączania telefonu iPhone do urządzenia
przez port USB nie należy włączać funkcji Siri za
pomocą telefonu. W przeciwnym razie funkcja Siri Eyes
Free może nie działać prawidłowo lub się wyłączyć.
 Gdy funkcja Sir Eyes Free jest włączona, dźwięk nie
jest odtwarzany.
Ustawienia ogólne (GENERAL)
Ustawienia
Wyłączanie trybu DEMO
DEMO (prezentacja)
Służy do włączania funkcji trybu prezentacji:
[ON], [OFF].
Ekran prezentacji, który pojawia się, gdy urządzenie
jest wyłączone i widoczny jest zegar, można wyłączyć.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 7)
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterowania, wybierz
opcję [SET DEMO]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania, wybierz
opcję [SET DEMO-OFF]. Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
4
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(wstecz).
Wyświetlacz wróci do normalnego trybu
odbioru/odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
Ustawienia ogólne (GENERAL), ustawienia dźwięku
(SOUND), ustawienia wyświetlania (DISPLAY),
ustawienia BLUETOOTH (BLUETOOTH), ustawienia
aplikacji Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Pokrętłem sterującym wybierz
odpowiednią kategorię konfiguracji i
naciśnij pokrętło.
Opcje, które można dostosować, różnią się w
zależności od źródła dźwięku i ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
żądane opcje. Następnie naciśnij pokrętło.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Naciśnij przycisk
CAUT ALM (alarm ostrzegawczy)
Służy do włączania funkcji alarmu
ostrzegawczego: [ON] (wł.), [OFF] (wył.) (strona 6).
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku i
wyświetlonym zegarze).
BEEP
Służy do włączania sygnalizacji dźwiękowej:
[ON], [OFF].
AUTO OFF
Powoduje automatyczne, całkowite wyłączenie
urządzenia po zadanym czasie, gdy zostanie
ono wyłączone i wyświetlony zostanie zegar
(czyli po naciśnięciu na 1 sekundę przycisku
SRC): [ON] (30 minut), [OFF].
STEERING
Przypisanie/resetowanie ustawień pilota zdalnego
sterowania przymocowanego do kierownicy.
(Tylko w przypadku połączenia za pomocą
przewodu połączeniowego (nie należy do
wyposażenia)). (Tylko przy wyłączonym źródle
dźwięku i wyświetlonym zegarze).
STR CONTROL (tryb pilota przymocowanego do
kierownicy)
Wybieranie trybu wejścia podłączonego pilota
zdalnego sterowania. Aby uniknąć wystąpienia
usterki, upewnij się, że tryb wejścia jest zgodny
z podłączonym pilotem.
CUSTOM
Tryb wprowadzania za pomocą pilota
przymocowanego do kierownicy
PRESET
Tryb wejścia dla pilota przymocowanego
do kierownicy w przypadku połączenia za
pomocą połączenia przewodowego
(wybierany automatycznie po wybraniu
opcji [RESET CUSTOM]).
(wstecz).
21PL
EDIT CUSTOM
Przypisywanie funkcji (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) do pilota
zdalnego sterowania przymocowanego do
kierownicy:
 Obracając pokrętło sterujące, wskaż funkcję,
którą chcesz przypisać do pilota
przymocowanego do kierownicy.
Naciśnij pokrętło.
 Gdy na wyświetlaczu miga napis [REGISTER],
przytrzymaj na pilocie zdalnego sterowania
przymocowanym do kierownicy przycisk, do
którego chcesz przypisać wybraną funkcję.
Po zakończeniu przypisywania funkcji,
wyświetli się napis [REGISTERED].
 Aby przypisać inne funkcje, powtórz
czynności  i .
(Tylko gdy dla parametru [STR CONTROL]
wybrane jest ustawienie [CUSTOM]).
RESET CUSTOM
Resetowanie ustawień pilota zdalnego
sterowania przymocowanego do kierownicy:
[YES] (tak), [NO] (nie).
(Tylko gdy dla parametru [STR CONTROL]
wybrane jest ustawienie [CUSTOM]).
Uwagi
 Podczas zmiany ustawień działają wyłącznie
przyciski znajdujące się na obudowie urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem
do zmiany ustawień należy zaparkować samochód.
 Przypisane ustawienia nie zostają utracone w razie
wystąpienia usterki podczas przypisywania nowego
ustawienia. W przypadku wystąpienia usterki
wystarczy ponownie przypisać ostatnie ustawienie.
 Ta funkcja może być niedostępna w przypadku
niektórych modeli pojazdów. Szczegółowe
informacje na temat zgodności z Twoim pojazdem
można znaleźć w witrynie pomocy (adres znajduje
się na tylnej okładce).
USB MODE
Zmienia tryb USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostępny tylko wtedy, gdy wybrane jest źródło
USB).
CT (zegar)
Służy do włączania funkcji CT: [ON], [OFF].
22PL
AF/TA (częstotliwości alternatywne/
komunikaty drogowe)
Wybiera ustawienia częstotliwości zastępczych
(AF) i komunikatów o ruchu drogowym (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Dostępne przy wybranym dowolnym źródle.)
REGIONAL
Ogranicza odbiór do określonego regionu:
[ON], [OFF]. (Funkcja dostępna tylko w
przypadku sygnału FM).
BTM (best tuning memory) (strona 12)
(Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy wybrano
tuner (FM/MW/LW)).
ANNOUNCE (komunikat)
Włącza komunikaty audycji: [ON], [OFF].
(Dostępne przy wybranym dowolnym źródle.)
SOFTLINK
Automatycznie wyszukuje i dostraja ten sam lub
podobny program, jeśli sygnał bieżącego
programu jest zbyt słaby, aby jego odbiór był
możliwy: [ON], [OFF]. (Funkcja dostępna tylko
podczas odbioru sygnału DAB).
ANT-PWR (zasilanie anteny)
Zasila gniazdo anteny DAB: [ON], [OFF]. (Funkcja
dostępna, tylko gdy urządzenie jest wyłączone
lub odbiera sygnał DAB).
AUTOSCAN (automatyczne wyszukiwanie)
Przeprowadza automatyczne wyszukiwanie w
celu zaktualizowania listy serwisów w trybie
Quick-BrowZer. (Funkcja dostępna tylko podczas
odbioru sygnału DAB).
FIRMWARE
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku i
wyświetlonym zegarze).
Służy do sprawdzania/aktualizowania wersji
oprogramowania układowego. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronach pomocy
technicznej (adresy podano z tyłu okładki).
FW VERSION (wersja oprogramowania
układowego)
Służy do wyświetlania bieżącej wersji
oprogramowania układowego.
FW UPDATE (aktualizacja oprogramowania
układowego)
Uruchamianie procesu aktualizacji
oprogramowania układowego:
[YES] (tak), [NO] (nie).
Aktualizacja oprogramowania układowego
może zająć kilka minut. Podczas aktualizacji nie
należy ustawiać zapłonu w pozycję OFF ani nie
wyjmować urządzenia USB.
Ustawienia dźwięku (SOUND)
Menu konfiguracji jest dostępne tylko wtedy, gdy
wybrano źródło sygnału.
EQ10 PRESET
Wybór jednej z 10 krzywych korektora lub jego
wyłączenie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Ustawienie krzywej korektora może zostać
zapamiętane osobno dla każdego źródła sygnału.
* [KARAOKE] tłumi dźwięk głosu, którego jednak nie
można całkowicie usunąć podczas odtwarzania.
Ponadto nie jest obsługiwany mikrofon.
EQ10 CUSTOM
Wybór ustawień opcji [CUSTOM] korektora EQ10.
Wybieranie krzywej korektora:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Poziom dźwięku można regulować z
dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE
Określa balans dźwięku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
(Po wybraniu minimalnego ustawienia pojawia
się wskazanie [ATT]).
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybiera fazę subwoofera: [NORM] (normalna),
[REV] (odwrócona).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia głośników
przednich/tylnych:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu głośności sygnału z
poszczególnych urządzeń zewnętrznych:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Przy tym ustawieniu nie ma potrzeby
dostosowywania poziomu głośności
między źródłami.
(Tylko gdy wybrane jest źródło dźwięku AUX).
BTA VOL (głośność dźwięku z urządzenia BLUETOOTH)
Regulacja poziomu głośności dźwięku z
każdego podłączonego urządzenia BLUETOOTH:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Przy tym ustawieniu nie ma potrzeby
dostosowywania poziomu głośności
między źródłami.
(Dostępne jedynie, gdy wybrano audio lub
aplikację BT.)
FADER
Określa poziom względny: [FRONT-15] (przód) –
[CENTER] (środek) – [REAR-15] (tył).
23PL
Ustawienia wyświetlania
(DISPLAY)
AUDIODEV (urządzenie audio)
Wybiera urządzenie audio. [*] pojawia się na
urządzeniu sparowanym z [DEVICE 1] lub bieżącym
urządzeniu audio zgodnym z A2DP.
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza:
[ON], [OFF], [CLK] (zegar).
Aby funkcja ta była aktywna wyłącznie w
określonym okresie, wybierz opcję [CLK], a
następnie ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia.
– Aby ustawić jasność, gdy funkcja
przyciemniania jest włączona:
Ustaw [DIMMER] na [ON], a następnie
wyreguluj [BRIGHTNESS].
– Aby ustawić jasność, gdy funkcja
przyciemniania jest wyłączona:
Ustaw [DIMMER] na [OFF], a następnie
wyreguluj [BRIGHTNESS].
Ustawienie jasności są przechowywane i
stosowane przy włączaniu i wyłączaniu funkcji
przyciemniania.
RINGTONE
Wybór urządzenia, które będzie sygnalizować
przychodzące połączenie: [1] (odtwarzacz),
[2] (telefon komórkowy).
BRIGHTNESS
Reguluje jasność wyświetlacza. Poziom jasności
jest regulowany: [1] – [10].
SND SYNC (synchronizacja z dźwiękiem)
Służy do włączania synchronizacji oświetlenia z
dźwiękiem: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatyczne przewijanie)
Powoduje automatyczne przewijanie
elementów: [ON], [OFF].
(Funkcja niedostępna, gdy wybrano tuner
(FM/MW/LW) lub gniazdo AUX).
Ustawienia BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (strona 8)
Łączenie do dwóch urządzeń BLUETOOTH:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
Wskazanie [DEVICE 1] lub [DEVICE 2] zmieni się na
nazwę sparowanego urządzenia po zakończeniu
parowania.
24PL
AUTO ANS (automatyczne odbieranie)
Służy do wybierania ustawienia automatycznego
odbierania telefonu przez to urządzenie: [OFF]
(wył.), [1] (ok. 3 sekund), [2] (ok. 10 sekund).
AUTOPAIR (automatyczne parowanie)
Automatycznie uruchamia parowanie
urządzenia BLUETOOTH, gdy do portu USB
zostanie podłączone urządzenie z systemem iOS
5.0 lub nowszym: [ON], [OFF].
BT SIGNL (sygnał BLUETOOTH) (strona 9)
Włączanie/wyłączanie funkcji BLUETOOTH.
BT INIT (inicjalizacja funkcji BLUETOOTH)
Inicjuje wszystkie ustawienia związane z funkcją
BLUETOOTH (informacje o parowaniu, informacje
o urządzeniu itd.): [YES] (tak), [NO] (nie).
Inicjalizację wszystkich ustawień należy
wykonać przed utylizacją urządzenia.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku i
wyświetlonym zegarze).
Ustawienia aplikacji Sony |
Music Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH
Włącza tryb automatycznego uruchomiania
aplikacji „Sony | Music Center”: [ON], [OFF].
Przy ustawieniu [ON] aplikacja „Sony | Music
Center” będzie automatycznie włączyć się po
nawiązaniu połączenia BLUETOOTH.
CONNECT
Nawiązywanie i kończenie połączenia z aplikacją
„Sony | Music Center”.
Kolejność odtwarzania plików audio
Dodatkowe informacje
Folder (album)
Aktualizowanie
oprogramowania układowego
Plik audio (utwór)
Aby zaktualizować oprogramowanie układowe,
przejdź do witryny pomocy technicznej (adresy
podano z tyłu okładki) i postępuj zgodnie z
podanymi instrukcjami.
Uwagi
 Korzystanie z urządzenia USB (sprzedawanego
oddzielnie) jest wymagane do aktualizacji
oprogramowania układowego. Zapisz plik
aktualizatora w urządzeniu USB i podłącz urządzenie
do portu USB, następnie dokonaj aktualizacji.
 Aktualizacja oprogramowania układowego może
zająć kilka minut. Podczas aktualizacji nie należy
ustawiać zapłonu w pozycję OFF ani nie wyjmować
urządzenia USB.
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
 Jeśli samochód jest zaparkowany w
nasłonecznionym miejscu, najpierw należy
schłodzić urządzenie.
 Nie należy zostawiać panelu przedniego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka
temperatura padającego światła słonecznego
może doprowadzić do ich uszkodzenia.
 Antena automatyczna wysuwa się samoczynnie.
Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku, chroń
urządzenie przed zachlapaniem.
Informacje dotyczące urządzeń iPod
 Do urządzenia można podłączyć następujące
modele urządzenia iPod. Przed podłączeniem
należy zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
Obsługiwane modele urządzeń iPhone/iPodów
Obsługiwany model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generacja)


iPod touch
(5. generacja)


iPod nano
(7. generacja)

25PL
 Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają, że elektroniczne akcesorium zostało
przygotowane specjalnie do współpracy z
urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań
firmy Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie tego urządzenia
ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i z
przepisami. Używanie tego akcesorium z iPodem
lub iPhonem może wpłynąć na funkcjonowanie
systemów bezprzewodowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane w
niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
Serwisowanie
Czyszczenie złączy
Jeśli złącza między urządzeniem a panelem
przednim nie są czyste, urządzenie może działać
nieprawidłowo. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
przedni (strona 6) i wyczyść złącza bawełnianą
watką. Nie naciskaj złączy zbyt mocno, ponieważ
grozi to ich uszkodzeniem.
Uwagi
 Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem
czyszczenia złączy wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze
stacyjki.
 Nie wolno dotykać złączy bezpośrednio palcami ani
metalowymi przedmiotami.
26PL
Dane techniczne
Sekcja odbiornika radiowego
DAB/DAB+
Zakres strojenia: 174,928–239,200 MHz
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
FM
Zakres strojenia:
87,5 MHz do 108,0 MHz
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
Czułość użytkowa: 7 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 73 dB
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 15 000 Hz
MW/LW
Zakres strojenia:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
Czułość: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (pełna szybkość)
Maksymalny prąd: 1 A
Maksymalna liczba rozpoznawanych folderów i plików:
Foldery (albumy): 256
Pliki (utwory) w folderze: 256
Protokół zgodny z AOA (Android Open Accessory): 2.0
Odpowiednie kodeki:
MP3 (.mp3)
Przepływność: od 8 do 320 kb/s (obsługuje
VBR (zmienna przepływność))
Częstotliwości próbkowania: 16 kHz — 48 kHz
WMA (.wma)
Przepływność: 32–192 kb/s (obsługa
zmiennej przepływności (VBR))
Częstotliwości próbkowania:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Głębia bitowa: 16 bitów, 24 bity
Częstotliwości próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz
Łączność bezprzewodowa
System komunikacji:
Wersja 3.0 standardu BLUETOOTH
Wyjście:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +1 dBm)
Maksymalny zasięg komunikacyjny:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji audio) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAP (profil dostępu do książki telefonicznej)
SPP (profil portu szeregowego)
Odpowiednie kodeki:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników, takich jak
przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny,
system operacyjny, oprogramowanie itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują na cel
komunikacji pomiędzy urządzeniami nawiązywanej
za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
Łączność NFC
Pasmo częstotliwości i maksymalna moc
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m przy 10 m
Sekcja wzmacniacza mocy
Port USB
Zasilanie: Akumulator samochodowy 12 V DC
(biegun ujemny na masie)
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary:
Około 178 × 50 × 119 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe:
Około 182 × 53 × 102 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: Około 0,7 kg
Zawartość opakowania:
Radioodtwarzacz (1 szt.)
Części do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Najbliższy punkt sprzedaży może nie posiadać w
ofercie niektórych z wymienionych powyżej
akcesoriów. Szczegółowych informacji udzieli
sprzedawca.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc., a ich
dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji. Pozostałe znaki
towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
Wyjście: Wyjścia głośników
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4 (przy 4 Ω)
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Ogólne
Windows Media jest zarejestrowanym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym spółki
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
lub innych krajach.
Wyjścia:
Gniazdo wyjść audio (REAR, SUB
[TYŁ, SUBWOOFER])
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego / wzmacniaczem mocy (REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo wejścia pilota
Gniazdo anteny DAB
Gniazdo anteny FM/MW/LW
Gniazdo wejścia AUX (stereofoniczne typu
mini jack)
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation.
Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie takich
technologii poza tym produktem bez właściwej licencji
od Microsoft lub autoryzowanego przedstawiciela
Microsoft jest bezwzględnie zabronione.
27PL
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
oraz Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store
jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i
patenty na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.
Google, Google Play i Android są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej i
binarnej (z modyfikacjami lub bez nich) są dozwolone
pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
 Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać
powyższą informację o ochronie praw autorskich,
niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie.
 Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać
w dokumentacji i (lub) w innych materiałach
dostarczanych z daną dystrybucją powyższą
informację o ochronie praw autorskich, niniejszą
listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
 Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej
członków nie mogą być używane w celu
propagowania lub promowania produktów
powstałych na bazie niniejszego oprogramowania
bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I
WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE,
JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W
SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI
WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH CELÓW. FUNDACJA ANI JEJ
CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE,
CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM W
SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z
KONIECZNOŚCI UŻYCIA PRODUKTÓW LUB USŁUG
ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA,
UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW W
DZIAŁALNOŚCI) BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ
28PL
LUB PRZYJĘTE ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE
ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB
DELIKTOWEJ — ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA
ZANIEDBANIE), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI UPRZEDZONO O
MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista kontrolna pomoże rozwiązać
problemy, które mogą wystąpić podczas
korzystania z urządzenia.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i zapoznać się ze sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu bezpiecznika i
demontażu urządzenia z deski rozdzielczej znajdują
się w rozdziale „Schemat połączeń / Instalacja”
(strona 34).
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj ze
stron pomocy technicznej, których adresy podano z
tyłu okładki.
Ogólne
Brak dźwięku lub poziom głośności jest bardzo
niski.
 Potencjometr [FADER] nie został ustawiony na
korzystanie z zestawu 2 głośników.
 Poziom głośności odtwarzacza lub podłączonego
urządzenia jest bardzo niski.
 Zwiększ poziom głośności odtwarzacza i
podłączonego urządzenia.
Brak sygnału dźwiękowego.
 Został podłączony dodatkowy wzmacniacz mocy
i nie korzystasz z wbudowanego wzmacniacza.
Zawartość pamięci została usunięta.
 Przewód zasilający lub bateria zostały odłączone
lub są podłączone nieprawidłowo.
Zaprogramowane stacje i nastawienie zegara
są kasowane.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje powstawanie
zakłóceń.
 Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się tryb
prezentacji.
 Jeśli wybrane jest stawienie [DEMO-ON] i przez
5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
włączy się tryb prezentacji.
 Wybierz ustawienie [DEMO-OFF] (strona 21).
Wskazania wyświetlacza znikają / nie pojawiają się.
 Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza [DIM-ON] (strona 24).
 Wskazania wyświetlacza znikają po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku OFF.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF,
aby uaktywnić wyświetlacz.
 Złącza są zabrudzone (strona 26).
Wyświetlacz/oświetlenie miga.
 Zasilanie jest niewystarczające.
 Upewnij się, że akumulator samochodowy
dostarcza do urządzenia wystarczającą ilość
energii. (Wymagane napięcie zasilania to
12V prądu stałego.)
Przyciski funkcyjne nie działają.
 Naciśnij przyciski DSPL oraz
(wstecz)/MODE i
przytrzymaj je dłużej niż 2 sekundy, aby
zresetować urządzenie.
Zawartość pamięci zostanie skasowana.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy
resetować urządzenia podczas prowadzenia łodzi.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu na zakłócenia.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Sprawdź podłączenie anteny.
 Jeśli antena automatyczna się nie wysuwa,
sprawdź podłączenie przewodu zasilania anteny.
 Szczegółowe informacje na temat sytuacji, w
której nie można odebrać sygnału DAB, można
znaleźć w opisie błędu [NO SERV] (brak serwisu)
(strona 32).
Nie można nastawić zapisanych stacji.
 Moc sygnału audycji jest za słaba.
RDS
Wyszukiwanie stacji rozpoczyna się kilka sekund
po kilku sekundach odbioru.
 Odbierana stacja nie nadaje kodu usługi TP albo
ma za słaby sygnał.
 Wyłącz funkcję TA (strona 13).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 13).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
 Nastaw inną stację.
 Wyłącz komunikaty DAB (strona 11).
 Przy włączonych komunikatach DAB wyłączone
są komunikaty o ruchu drogowym.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Nazwa stacji miga.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
 Naciśnij przycisk  (SEEK –/+) w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się opcja [PI SEEK],
a urządzenie zacznie szukać innej stacji o tych
samych danych PI (identyfikacja programu).
Odtwarzanie z urządzenia USB
Nie można odtwarzać z urządzeń podłączonych
do koncentratora USB.
 To urządzenie nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych poprzez koncentrator USB.
Odtwarzanie z urządzenia USB rozpoczyna się z
opóźnieniem.
 Urządzenia USB zawierają pliki ze skomplikowaną
strukturą drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Dźwięk może być przerywany w przypadku
plików o dużej przepływności.
 W pewnych sytuacjach pliki DRM mogą nie być
odtwarzane.
29PL
Nie można odtworzyć pliku audio.
 Urządzenia USB sformatowane w systemach plików
innych niż FAT16 lub FAT32 nie są obsługiwane.*
* Urządzenie obsługuje system plików FAT16 i FAT32,
ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
systemów FAT. Więcej szczegółów można uzyskać w
instrukcji obsługi urządzenia USB lub kontaktując się z
producentem.
Nie można wykonać operacji pomijania albumów,
elementów (tryb pomijania) i wyszukiwania
utworu przez nazwę (Quick-BrowZer).
 Nie można wykonać tych operacji, gdy jest
podłączone urządzenie USB w trybie Android
lub iPod.
 Ustaw [USB MODE] na [MSC/MTP] (strona 22).
 Wyjmij iPod.
 Tryb USB urządzenia nie jest ustawiony na
odpowiedni tryb.
 Upewnij się, że tryb USB urządzenia jest
ustawiony na tryb MSC/MTP.
Dźwięk nie będzie słyszalny podczas
odtwarzania w trybie Android.
 Dopóki urządzenie jest w trybie Android, dźwięk
jest emitowany tylko przez smartfon z systemem
Android.
 Sprawdź stan aplikacji odtwarzania dźwięku na
smartfonie Android.
 Odtwarzanie może nie być prawidłowe w
zależności od modelu smartfona z systemem
Android.
Funkcja NFC
Nie można użyć funkcji połączenia jednym
dotknięciem (NFC).
 Jeśli smartfon nie reaguje na dotyk:
 Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona.
 Zbliż część smartfona ze znakiem N do części
urządzenia oznaczonej znakiem N.
 Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Czułość odbioru sygnału NFC zależy od urządzenia.
Jeśli kilkakrotnie nie uda się podłączyć smartfona
przy użyciu funkcji łączenia jednym dotknięciem,
nawiąż połączenie BLUETOOTH ręcznie.
30PL
Funkcja BLUETOOTH
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje odtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz odtwarzacz w tryb
gotowości do parowania.
 Po połączeniu z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia.
 Zakończ bieżące połączenie i wyszukaj
odtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, włącz sygnał wyjściowy
BLUETOOTH (strona 9).
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie odtwarzacz lub
urządzenie BLUETOOTH, ale nie oba urządzenia.
 Podłącz odtwarzacz za pomocą urządzenia
BLUETOOTH lub na odwrót.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego urządzenia.
 W zależności od stanu podłączonego urządzenia
uzyskanie jego nazwy może być niemożliwe.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło sterujące
podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączonego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
 Ustaw dla opcji [RINGTONE] ustawienie [1]
(strona 24).
 Do urządzenia nie są podłączone przednie głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia. Dźwięk
dzwonka dobiega tylko z przednich głośników.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone przednie głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia. Głos
rozmówcy dobiega tylko z przednich głośników.
Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt dużą
głośność.
 Wyreguluj poziom głośności za pomocą funkcji
regulacji wzmocnienia mikrofonu (strona 18).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
 Zmniejsz poziom głośności.
 Wybierz dla trybu EC/NC opcję [EC/NC-1] albo
[EC/NC-2] (strona 18).
 Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk
telefonu, postaraj się je zminimalizować.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega uliczny hałas itp., należy zamknąć okno.
Jeśli źródłem hałasu jest klimatyzacja, zmniejsz
jej wydajność.
Telefon nie jest podłączony.
 Podczas odtwarzania dźwięku BLUETOOTH
telefon nie jest podłączany pomimo naciśnięcia
przycisku CALL.
 Podłącz odtwarzacz z telefonu.
Jakość dźwięku telefonu jest niska.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
 W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Głośność podłączonego urządzenia audio jest
zbyt mała (wysoka).
 Poziom głośności zmienia się w zależności od
podłączonego urządzenia audio.
 Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub odtwarzaczu.
Podczas odtwarzania z urządzenia BLUETOOTH
dźwięk jest przerywany.
 Zmniejsz odległość między odtwarzaczem a
urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenia audio BLUETOOTH znajduje się w
blokującym sygnał etui, to należy je wyjąć.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub
innych urządzeń, które emitują fale radiowe.
 Wyłącz pozostałe urządzenia.
 Zwiększ odległość od pozostałych urządzeń.
 W momencie nawiązywania połączenia między
odtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie
oznacza to nieprawidłowego działania.
Połączenie jest odbierane przypadkowo.
 W podłączonym telefonie włączono funkcję
automatycznego odbierania połączenia.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 W zależności od podłączonego urządzenia czas
na wykonanie parowania może być krótki.
 Wykonaj parowanie w wyznaczonym czasie.
Nie można wykonać parowania.
 Urządzenie może nie łączyć się w parę z wcześniej
sparowanym urządzeniem BLUETOOTH po
inicjalizacji, gdy informacja o parowaniu jest
przechowywana w urządzeniu BLUETOOTH.
W takim przypadku należy usunąć z urządzenia
BLUETOOTH informacje dotyczące parowania z tym
urządzeniem, a następnie powtórzyć parowanie.
Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.
 Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk OFF
na co najmniej 2 sekundy, po czym włącz je
na nowo.
Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym z
głośników nie wydobywa się dźwięk.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk
był reprodukowany przez głośniki samochodu.
Funkcja Siri Eyes Free nie włącza się.
 Przeprowadź w urządzeniu uwierzytelnianie
smartfona iPhone obsługującego funkcję Siri
Eyes Free.
 Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
 Zakończ połączenie BLUETOOTH między
smartfonem iPhone a urządzeniem, a następnie
nawiąż je ponownie.
Działanie aplikacji Sony | Music Center
Nie można obsługiwać podłączonego urządzenia
audio BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP.
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w „Sony | Music Center”.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji
„Sony | Music Center”.
Niektóre funkcje nie działają.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
31PL
Kiedy aplikacja „Sony | Music Center”
wykorzystuje łącze BLUETOOTH, wyświetlacz
automatycznie przełącza się na [BT AUDIO].
 Wystąpił błąd w działaniu aplikacji
„Sony | Music Center” lub funkcji BLUETOOTH.
 Ponownie uruchom aplikację.
Aplikacja „Sony | Music Center” jest
automatycznie rozłączana w momencie
przełączenia wyświetlacza na [IPOD].
 Aplikacja „Sony | Music Center” na iPod / telefon
iPhone nie obsługuje odtwarzania z iPoda.
 Przełącz urządzenie na źródło inne niż [IPOD],
po czym nawiąż połączenie z aplikacją
„Sony | Music Center” (strona 18).
Połączenie z aplikacją „Sony | Music Center”
jest automatycznie przerywane, gdy tryb USB
urządzenia zmieni się na [ANDROID].
 Smartfon z systemem Android nie obsługuje
odtwarzania w trybie Android.
 Zmień tryb USB urządzenia na [MSC/MTP],
po czym nawiąż połączenie z aplikacją
„Sony | Music Center” (strona 18).
Komunikaty
Podczas działania mogą być wyświetlane w sposób
ciągły lub przerywany następujące komunikaty.
HUB NO SUPRT: Koncentratory USB nie są
obsługiwane.
INVALID
 Wybrana operacja może być nieprawidłowa.
 Podczas odtwarzania iPoda nie można zmienić
trybu [USB MODE].
IPD STOP: odtwarzanie z urządzenia iPod zostało
zakończone.
 Włącz odtwarzanie w urządzeniu iPod/iPhone.
NO AF: Brak częstotliwości zastępczych dla
obecnej stacji.
 Naciśnij przycisk  (SEEK –/+) w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się opcja [PI SEEK],
a urządzenie zacznie szukać innej stacji o tych
samych danych PI (identyfikacja programu).
32PL
NO DATA (brak danych)
 Dla wybranego typu programu nie ma
serwisów DAB.
 Naciśnij przycisk
(wstecz).
NO INFO (brak informacji)
 Dla bieżącego serwisu DAB nie ma informacji o
etykiecie.
NO SERV (brak serwisu)
Nie można odbierać sygnału DAB.
 Przeprowadź wyszukiwanie automatyczne
(strona 12).
 Sprawdź podłączenie anteny DAB.
 Sprawdź, czy opcja [ANT-PWR] została ustawiona
na [ON] (strona 22).
NO TP: Brak komunikatów dla kierowców.
 Urządzenie będzie szukało dostępnych stacji z
opcją TP.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Do urządzenia w trybie [USB MODE] ustawionym
na [ANDROID] dołączono urządzenie USB, które
nie obsługuje protokołu AOA (Android Open
Accessory) 2.0.
 Ustaw [USB MODE] na [MSC/MTP] (strona 22).
OVERLOAD: urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, a następnie naciskaj
przycisk SRC, aby wybrać inne źródło.
 Błąd urządzenia USB lub podłączono
nieobsługiwane urządzenie.
READ: Trwa odczytywanie informacji.
 Poczekaj na odczytanie danych. Odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie. Może to chwilę
potrwać w zależności od organizacji plików.
RECEIVING
 Wybrano zakres DAB i urządzenie oczekuje na
odebranie sygnału serwisu.
USB ERROR: nie można odtwarzać zawartości
urządzenia USB.
 Ponownie podłącz urządzenie USB.
USB NO DEV: urządzenie USB nie jest podłączone
albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie USB lub przewód USB
podłączono w prawidłowy sposób.
USB NO MUSIC: brak pliku do odtworzenia.
 Podłącz urządzenie USB z plikami muzycznymi
(strona 26).
USB NO SUPRT: Urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
Funkcja BLUETOOTH:
BTA NO DEV: Urządzenie BLUETOOTH nie jest
podłączone albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH jest
prawidłowo podłączone oraz że nawiązano
komunikację BLUETOOTH.
ERROR: Nie można wykonać wybranej operacji.
 Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
UNKNOWN: nie można wyświetlić numeru telefonu
lub nazwy kontaktu.
WITHHELD: numer telefonu został ukryty przez
nadawcę.
Aplikacja Sony | Music Center:
APP ––––––––: Brak połączenia z aplikacją.
 Ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„Sony | Music Center” (strona 18).
APP DISCNCT: Połączenie z aplikacją zostało
rozłączone.
 Nawiąż połączenie z aplikacją
„Sony | Music Center” (strona 18).
APP DISPLAY: Otwarte jest menu konfiguracji
ekranu aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji ekranu aplikacji,
aby móc korzystać z przycisków.
APP LIST: Otwarta jest lista utworów zapisanych w
pamięci urządzenia USB.
 Zamknij listę, aby móc korzystać z przycisków.
APP MENU: Otwarte jest menu konfiguracji aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji, aby móc korzystać z
przycisków.
APP NO DEV: Urządzenie z zainstalowaną aplikacją
nie jest podłączone lub rozpoznawane.
 Nawiąż połączenie BLUETOOTH i ponownie nawiąż
połączenie z aplikacją „Sony | Music Center”
(strona 18).
APP SOUND: Otwarte jest menu konfiguracji
dźwięku aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji dźwięku aplikacji,
aby móc korzystać z przycisków.
OPEN APP: Aplikacja „Sony | Music Center” nie jest
uruchomiona.
 Uruchom aplikację.
Obsługa pilota montowanego na kierownicy:
ERROR: Podczas przypisywania funkcji wystąpił błąd.
 Przypisz ponownie ustawienie, które
spowodowało wystąpienie błędu (strona 22).
TIMEOUT: Przypisanie funkcji nie powiodło się ze
względu na przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 Przypisz funkcję w czasie około 6 sekund, kiedy
na wyświetlaczu widoczny jest napis [REGISTER]
(strona 22).
Aktualizacja wewnętrznego
oprogramowania:
FILE ERROR: W urządzeniu USB nie jest zapisany
moduł aktualizacji.
 Zapisz moduł aktualizacji w urządzeniu USB
i ponów próbę (strona 25).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Aktualizacja
wewnętrznego oprogramowania nie zakończyła się
poprawnie.
 Naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć komunikat,
i ponów próbę. Podczas aktualizacji nie należy
przestawiać kluczyka w stacyjce w położenie OFF
ani odłączać urządzenia USB (strona 25).
 Włóż urządzenie USB zawierające moduł
aktualizacji i naciśnij przycisk ENTER.
Jeśli problem nie zostanie usunięty po wykonaniu
wszystkich powyższych czynności, skontaktuj się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
33PL
Schemat połączeń / Instalacja
Ostrzeżenia
 Poprowadź wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
 Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami,
np. szyną od fotela.
 Przed wykonaniem połączeń wyłącz zapłon
samochodu.
 Przewód zasilający , przed podłączeniem do
złącza zasilania pomocniczego, należy podłączyć
do urządzenia i głośników.
 Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować taśmą
izolacyjną.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
 Wybierz starannie miejsce instalacji, tak aby
urządzenie nie utrudniało kierowania pojazdem.
 Unikać instalowania urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne
wstrząsy lub wysoką temperaturę, np. w
bezpośrednim świetle słonecznym lub obok
kanałów ogrzewania.
 Używaj tylko dostarczonego zestawu elementów do
montażu, aby instalacja była bezpieczna i pewna.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego
obwodu musi być wyższy niż suma prądów
bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
Kąt montażu
Urządzenie można montować pod kątem
mniejszym niż 45°.
34PL
Lista części potrzebnych do
instalacji


×2


 Ta lista części nie zawiera wszystkich elementów
znajdujących się w zestawie.
 Obejma  i kołnierz ochronny  są fabrycznie
przymocowane do urządzenia. Przed
zamontowaniem urządzenia należy użyć kluczyków
odblokowujących , aby zdjąć z urządzenia
obejmę . Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Zdejmowanie
kołnierza ochronnego i obejmy” (strona 37).
 Zatrzymaj kluczyki odblokowujące ,
ponieważ są one niezbędne do wyjęcia
urządzenia z samochodu.
Połączenia
Subwoofer*1
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1

*2
Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć w
podrozdziale „Wykonywanie
połączeń” (strona 36).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Schemat podłączenia zasilania” (strona 37).
z przewodowego pilota
(brak w zestawie)*4
z anteny samochodowej*5
z anteny DAB
(brak w zestawie)*6
*1 Brak w zestawie
*2 Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 Przewód z wtykami cinch (brak w zestawie)
*4 W zależności od typu samochodu użyj adaptera do
przewodowego pilota (sprzedawanego oddzielnie).
Szczegółowe informacje na temat działania pilota
przewodowego można znaleźć w części
„Korzystanie z pilota przewodowego” (strona 37).
*5 W zależności od typu samochodu użyj adaptera
(brak w zestawie), jeżeli złącze anteny nie pasuje.
*6 Ustaw opcję [SET ANT-PWR] na [ON] (ustawienie
domyślne) lub [OFF] w zależności od typu anteny
DAB (strona 22).
Maks. prąd zasilający 0,1 A
35PL
Łatwe podłączanie subwoofera
Wykonywanie połączeń
Jeżeli masz antenę automatyczną bez skrzynki
przekaźnikowej, podłączenie tego urządzenia za
pomocą znajdującego się w zestawie przewodu
zasilającego  może spowodować uszkodzenie
anteny.
Po podłączeniu subwoofera do przewodu głośnika
tylnego można używać go bez wzmacniacza mocy.
Przedni głośnik
 Do złącza głośnikowego w samochodzie
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Głośnik tylny
(prawy)
Głośnik przedni
(prawy)
Głośnik przedni
(lewy)
Głośnik tylny
(lewy)

Fioletowy

Fioletowo-czarne
paski

Szary

Szaro-czarne
paski
Zasilanie podtrzymujące zawartość
pamięci
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest
podłączony, obwód pamięci będzie zasilany stale,
nawet po wyłączeniu zapłonu samochodu.

Biały

Biało-czarne paski

Podłączanie głośników
Zielony

Zielono-czarne
paski
 Wyłącz urządzenie przed podłączaniem głośników.
 Użyj głośników o impedancji od 4 Ω do 8 Ω i
odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć ich
uszkodzenia.
 Do złącza zasilania w samochodzie
36PL
Uwagi
 Należy przygotować przewód głośnika tylnego.
 Użyj subwoofera o impedancji od 4 Ω do 8 Ω i
odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć jego
uszkodzenia.
12
Stałe zasilanie
13
Sterowanie siłownikiem
Niebiesko-białe
anteny / wzmacniaczem
paski
mocy (REM OUT)
Żółty
15
Odłączane zasilanie
Czerwony
16
Masa
Czarny
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą różnić się
zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że
wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy
skontrolować schemat pomocniczego zasilania.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i
przełączeniu przewodów zasilających należy
podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie.
W przypadku pytań lub problemów w związku z
podłączaniem urządzenia, które nie zostały opisane
w niniejszym podręczniku, należy skontaktować się
ze sprzedawcą samochodu.
Złącze pomocniczego zasilania
Korzystanie z pilota przewodowego
1
Typowe złącze
Czerwony
Czerwony
Aby włączyć pilota przewodowego,
ustaw opcję [STR CONTROL] w [SET
STEERING] na [PRESET] (strona 21).
Instalacja
Zdejmowanie kołnierza ochronnego i
obejmy
Żółty
Żółty
12
Stałe zasilanie
Żółty
15
Odłączane zasilanie
Czerwony
Przed instalacją urządzenia zdejmij z niego kołnierz
ochronny  i obejmę .
1
Chwyć oba brzegi kołnierza ochronnego
 i wyciągnij go.
Odwrócone pozycje przewodów
czerwonego i żółtego
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
12
Odłączane zasilanie
Żółty
15
Stałe zasilanie
Czerwony
Stacyjka bez położenia ACC
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty

2
Wsuń oba kluczyki odblokowujące 
między urządzenie a obejmę .
Po usłyszeniu kliknięcia odłącz obejmę
od urządzenia.



Haczykiem do wewnątrz.
37PL
Montaż urządzenia w desce rozdzielczej
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po
obu stronach obejmy  są odgięte do wewnątrz na
głębokość co najmniej 2 mm.
1
Wsuń obejmę  do wnętrza deski
rozdzielczej, a następnie odegnij
zaczepy na zewnątrz, zapewniając
dokładne dopasowanie.
182 mm
Zdejmowanie i zakładanie panelu
przedniego
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Zdejmowanie panelu
przedniego” (strona 6).
Resetowanie urządzenia
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Resetowanie urządzenia”
(strona 7).
53 mm
Wymiana bezpiecznika

2
Zaczep
Przymocuj urządzenie do obejmy , a
następnie przyczep kołnierz ochronny .


Uwagi
 Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte na
zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie
przymocowane i może wyskoczyć.
 Upewnij się, że 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym 
są właściwie wprowadzone w otwory urządzenia.
38PL
Wymieniając bezpiecznik, należy
Bezpiecznik (10 A)
użyć zamiennika o prądzie
znamionowym identycznym z
prądem podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go wymienić
po sprawdzeniu podłączenia
zasilania. Jeśli nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać
wewnętrzne uszkodzenie. W takim przypadku
należy się skontaktować z najbliższym punktem
sprzedaży produktów marki Sony.
Polski
Niniejszym Sony Corporation deklaruje, że urządzenie
to jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/
Witryna pomocy technicznej
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy technicznej dla tego
produktu należy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie:
http://www.sony.eu/support
Już dziś zarejestruj swój produkt on-line:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising