Sony | DSX-S300BTX | Sony DSX-S300BTX S300BTX: radioodtwarzacz samochodowy CD z Bluetooth® Instrukcja obsługi

C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB+00COV-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 1 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
4-190-902-PL (1)
Radioodtwarzacz
mediów cyfrowych
UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (Demo) – patrz strona 8.
DSX-S300BTX
©2010 Sony Corporation
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB01INT-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 2 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji i podłączania.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że
radioodtwarzacz DSX-S300BTX spełnia istotne
wymagania i inne stosowne postanowienia
dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Użycie tego sprzętu radiowego jest zabronione
w strefie znajdującej się w promieniu 20 km od
ośrodka Ny-Alesund na archipelagu Svalbard
w Norwegii.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
2
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Na pewnych bateriach
i akumulatorach symbol ten może się pojawiać razem
z oznaczeniem chemicznym. Oznaczenia chemiczne
rtęci (Hg) i ołowiu (Pb) są dodawane, gdy bateria lub
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub
akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. W przypadku produktu, który
ze względów bezpieczeństwa, sprawności działania
lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do
wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii
lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii lub akumulatora, wyeksploatowany
produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. W przypadku pozostałych
baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii
lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub
akumulatorów, należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub
sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
ZAPPIN i Quick-BrowZer są znakami
handlowymi Sony Corporation.
Słowo, znak i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
Nazwa i logo „12 TONE
ANALYSIS” są znakami
handlowymi Sony
Corporation.
„WALKMAN” i logo
„WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony
Corporation.
Nazwa i logo „SensMe” są
znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB01INT-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 3 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Technologię rozpoznawania muzyki iodnośne
dane dostarcza firma Gracenote®. Gracenote jest
standardem branżowym wtechnologii
rozpoznawania muzyki idostarczania odnośnych
materiałów. Więcej informacji można znaleźć pod
adresem www.gracenote.com.
Dane opłytach CD imuzyce pochodzą od
Gracenote Inc., copyright © 2000 – 2010
Gracenote. Oprogramowanie Gracenote copyright
2000-2010 Gracenote. Niniejszy produkt iusługa
mogą wykorzystywać jeden lub większą liczbę
patentów USA onastępujących numerach:
5987525, 6061680, 6154773, 6161132,
6230192, 6230207, 6240459, 6330593 oraz
inne patenty wydane lub wnioskowane.
Świadczenie pewnych usług odbywa się na licencji
na wykorzystanie patentu USA onumerze
6304523 udzielonej przez firmę Open Globe Inc.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 43).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
Gracenote iCDDB są zastrzeżonymi znakami
handlowymi Gracenote. Logo ilogotyp Gracenote
oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami
handlowymi Gracenote.
Microsoft, Windows, Windows
Vista i Windows Media oraz
odpowiednie logo są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
innych krajach.
Ten produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii bez
zezwolenia firmy Microsoft lub jej uprawnionego
podmiotu zależnego.
iPod jest znakiem handlowym Apple Inc.,
zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
iPhone jest znakiem handlowym Apple Inc.
Apple, Macintosh i iTunes są znakami
handlowymi Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną przez bezpośrednie oświetlenie
słoneczne, ogień itp.
3
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB+00COV-IT5TOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 4 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Spis treści
Czynności wstępne
Urządzenia USB
Uwagi o funkcji Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wyłączanie trybu demonstracyjnego. . . . . . . . . 8
Przygotowanie pilota-karty . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 8
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 9
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . 21
Odtwarzanie przez wewnętrzne złącze
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Odtwarzanie przez zewnętrzne złącze
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zawartość wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . . 22
Odtwarzanie wielokrotne . . . . . . . . . . . . . . 23
Odtwarzanie w przypadkowej kolejności . 23
Słuchanie muzyki dopasowanej do nastroju
— SensMe™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Przed użyciem funkcji SensMe™ . . . . . . . 23
Instalacja w komputerze programów
„SensMe™ Setup” i „Content Transfer” . . 24
Rejestracja urządzenia USB przy użyciu
programu „SensMe™ Setup”. . . . . . . . . . . 24
Przesyłanie utworów do urządzenia USB
przy użyciu programu „Content Transfer”. 25
Odtwarzanie utworów z wybranego kanału
— kanały SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Funkcja Bluetooth – skrócony
poradnik
Bluetooth w 3 krokach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przyciski i ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1 Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 Telefonowanie w trybie głośnomówiącym
i strumieniowa transmisja muzyki. . . . . . . . . . 13
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pilot-karta RM-X305 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . 18
Programowanie automatyczne — BTM . . . 18
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . 18
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . 18
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . 19
Wybieranie typu programu PTY. . . . . . . . . 20
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 20
iPod
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie przez wewnętrzne złącze
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie przez zewnętrzne złącze
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawartość wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie wielokrotne . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie w przypadkowej kolejności .
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
27
28
29
29
29
Wyszukiwanie utworu
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy
— funkcja Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . 30
Wyszukiwanie przez pomijanie elementów
— tryb Jump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wyszukiwanie alfabetyczne. . . . . . . . . . . . 30
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie
fragmentów utworów — ZAPPIN™ . . . . . . . 31
W przypadku odtwarzania „kanałów
SensMe™” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB+00COV-IT5TOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 5 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Bluetooth (tryb głośnomówiący
i transmisja strumieniowa)
Ustawienia dźwięku i menu
ustawień
Operacje związane z funkcją Bluetooth . . . . . 32
Informacja o ikonach Bluetooth . . . . . . . . . 32
Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Łączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Podłączanie telefonu komórkowego . . . . . . 33
Podłączanie urządzenia audio . . . . . . . . . . . 34
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym . . . 34
Inicjowanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Odbieranie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Czynności podczas połączenia . . . . . . . . . . 35
Przekazywanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zarządzanie książką telefoniczną . . . . . . . . 36
Pamięć numerów (wybieranie skrócone) . . 37
Włączanie wybierania głosowego. . . . . . . . 37
Wskaźnik SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Strumieniowa transmisja muzyki . . . . . . . . . . 38
Słuchanie muzyki z urządzenia audio. . . . . 38
Sterowanie urządzeniem audio
z radioodtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Inne ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Przywracanie fabrycznych ustawień
w menu Bluetooth Settings . . . . . . . . . . . . . 39
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zewnętrzny mikrofon XA-MC10 . . . . . . . . 39
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . 40
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . . 40
Użycie zaawansowanych funkcji dźwięku
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . 40
Wybieranie ustawień brzmienia
— EQ7 Preset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Parametric Tune . . . . . . . . . . . . . . 41
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów czasowych
— Listening Position . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kalibracja dźwięku przez wyrównywanie
parametrów czasowych
— Listening Position Custom Tune . . . . . . 42
DM+ Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Użycie tylnych głośników jako subwoofera
— Rear Bass Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kompensowanie poziomu głośności
— Dynamic Loudness . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA / AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przypominanie o włożonym urządzeniu . .
Informacja o iPodzie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o funkcji Bluetooth . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
44
45
45
46
47
47
49
51
5
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB+00COV-IT5TOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 6 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Witryna zawiera informacje o:
• Modelach i producentach kompatybilnych cyfrowych odtwarzaczy audio
• Obsługiwanych plikach MP3 / WMA / AAC
• Modelach i producentach kompatybilnych telefonów komórkowych
i najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Bluetooth
• Wymaganiach systemowych oprogramowania z dostarczonego dysku
CD-ROM
6
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 7 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Czynności wstępne
2
Uwagi o funkcji Bluetooth
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI INNE
SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI
UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DOCHODU,
UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM
SPRZĘTU, PRZESTOJE I CZAS KLIENTA
ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU,
JEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek,
które nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony,
może spowodować utratę prawa do użycia
urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się
z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
regulującymi korzystanie z telefonów
komórkowych i zestawów głośnomówiących na
obszarach, na których będzie wykorzystywany
radioodtwarzacz.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na jeździe.
Jeśli wymagają tego warunki na drodze, przed
inicjowaniem lub przyjmowaniem połączenia
należy zjechać z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się ze
szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
Oddziaływanie częstotliwości
radiowych
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na
niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne w samochodzie,
takie jak elektroniczne systemy wtrysku paliwa,
elektroniczne systemy przeciwpoślizgowe
(zapobiegające blokowaniu kół), elektroniczne
systemy regulacji prędkości czy systemy poduszki
powietrznej. W sprawach związanych z instalacją
i serwisowaniem tego urządzenia należy się
porozumieć z producentem pojazdu lub jego
przedstawicielem. Niewłaściwie przeprowadzona
instalacja i czynności serwisowe mogą stanowić
zagrożenie i spowodować unieważnienie gwarancji
udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie telefonu
komórkowego w samochodzie nie zakłóci pracy
jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth
i połączone z nim urządzenie elektroniczne
wykorzystują do pracy sygnały radiowe, sieci
komórkowe i naziemne oraz funkcje definiowane
przez użytkownika, przez co nie są w stanie
zagwarantować połączenia w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń
(takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie
należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek
urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia
elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej
zapewniającej wystarczający poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może być
niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz
przy korzystaniu z pewnych usług sieci i / lub
funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego
operatora.
Zerowanie urządzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy (strona 8) i spiczastym
przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij
przycisk RESET (strona 14).
Uwaga
Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
7
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 8 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Wyłączanie trybu
demonstracyjnego
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz wariant „Demo”, po czym
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz ustawienie „off”.
4
Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Zdejmowanie panelu czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
(SOURCE/OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk (OPEN).
Panel czołowy odchyli się do dołu.
3
Przesuń panel czołowy w prawo
i delikatnie wyciągnij jego lewą stronę.
Przygotowanie pilota-karty
Wyjmij folię izolującą.
Wskazówka
Informacje o wymianie baterii podano na stronie 46.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne.
2
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz wariant „Clock Adjust”, po
czym naciśnij pokrętło.
Pojawi się ekran nastawiania zegara.
3
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, popchnij
pokrętło w lewo / w prawo.
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
pokrętło wielofunkcyjne.
Zegar rozpocznie pracę.
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyświetlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
• Jeśli na wyświetlaczu widać komunikat „Device
Inside” (strona 44) lub miga kontrolka przypomnienia
o włożonym urządzeniu, zdejmij panel przedni
i wyjmij urządzenie USB lub iPod.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 20).
8
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 9 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Zakładanie panelu czołowego
Umieść otwór A w panelu czołowym na kołku
B urządzenia, po czym lekko wepchnij lewą
stronę.
Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk
(SOURCE/OFF).
Uwaga
Nie kładź niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
9
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 10 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Funkcja Bluetooth – skrócony poradnik
Szczegółów dotyczących obsługi należy szukać w rozdziale „Bluetooth (telefonowanie w trybie
głośnomówiącym i strumieniowa transmisja muzyki)” (strona 32) i w instrukcji obsługi urządzenia
Bluetooth.
Bluetooth w 3 krokach
1 Parowanie
Najpierw należy wykonać wzajemne uwierzytelnienie (parowanie) urządzenia Bluetooth
(telefonu komórkowego itp.) i radioodtwarzacza. Parowanie wykonuje się tylko raz.
2 Łączenie
Po wykonaniu parowania połącz to urządzenie z urządzeniem Bluetooth. Po sparowaniu niektóre
urządzenia mogą automatycznie nawiązywać połączenie.
3 Telefonowanie w trybie głośnomówiącym / strumieniowa transmisja muzyki
Urządzenie pozwala na inicjowanie i przyjmowanie połączeń telefonicznych oraz na słuchanie
dźwięku.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
10
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 11 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Przyciski i ikony
Ikony
Pokrętło wielofunkcyjne
Opis ikon stanu
Pali się
Sygnał Bluetooth jest włączony.
Miga
Tryb gotowości do parowania.
Brak
Sygnał Bluetooth jest wyłączony.
Pali się
Podłączony jest telefon komórkowy.
Miga
Trwa łączenie.
Brak
Nie ma telefonu komórkowego podłączonego w celu
prowadzenia rozmów bez użycia rąk.
Pali się
Podłączone jest urządzenie.
Miga
Trwa łączenie.
Brak
Nie ma urządzeń podłączonych w celu przesyłania dźwięku.
Pali się
Nieprzeczytane wiadomości SMS.
Miga
Odebrano nową wiadomość SMS.
Brak
Nie ma nieprzeczytanych wiadomości SMS.
11
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 12 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
1 Parowanie
Obsługiwane
urządzenie
Sposób postępowania
1
Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przycisk (BLUETOOTH).
t
2
Wyszukaj to urządzenie.
3
Wybierz „Sony Automotive”.
4
Jeśli na wyświetlaczu podłączanego urządzenia pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego, wprowadź „0000”.
5
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.
6
(Zakończenie
parowania)
2 Łączenie
Obsługiwane
urządzenie
Sposób postępowania
1
Naciśnij przycisk (BLUETOOTH).
t
2
Połącz telefon z tym urządzeniem.
t
Połącz urządzenie audio z radioodtwarzaczem.
t
12
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 13 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Uwaga
Istnieje możliwość zainicjowania połączenia z urządzeniem Bluetooth z tego radioodtwarzacza (strona 33).
Jeśli nie udaje się zainicjować połączenia z urządzeniem Bluetooth z tego radioodtwarzacza, należy ponownie
wykonać parowanie.
3 Telefonowanie w trybie głośnomówiącym i strumieniowa transmisja
muzyki
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym
Aby
Sposób postępowania
Odbieranie telefonu / zakończenie
połączenia
Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
Odrzucanie połączenia
Naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
Ponowne wybieranie numeru
1 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi się napis
„Bluetooth Phone”.
t
2 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij pokrętło
wielofunkcyjne.
Przekazywanie połączenia
Naciśnij przycisk (MODE).
Strumieniowa transmisja muzyki
Aby
Sposób postępowania
Słuchanie
1 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi się napis
„Bluetooth Audio”.
t
2 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Odtwarzanie / pauza*
Naciśnij przycisk (PAUSE).
Pomijanie utworów*
Popchnij pokrętło wielofunkcyjne w lewo / w prawo.
* Sposób postępowania zależy od urządzenia audio.
13
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 14 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
Po zdjęciu panelu czołowego
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / USB /
SensMe™*1 / Bluetooth Audio / telefon
Bluetooth).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
B Przycisk
(BROWSE) strona 18, 30,
33, 34, 36, 36
Służy do wyświetlania listy (radio) /
włączania funkcji Quick-BrowZer™ (USB) /
wyświetlania książki telefonicznej (telefon
Bluetooth).
C Przycisk PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby wyłączyć
tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
D Przycisk
E Pokrętło wielofunkcyjne (przycisk
ENTER / SOUND / MENU / (trybu
głośnomówiącego) /
(kończenia
połączenia))
Obracanie: regulacja głośności / wybieranie
wariantu z menu.
Popychanie w górę / w dół / w lewo /
w prawo: wskazywanie wariantów w menu.
Naciśnięcie: wprowadzenie ustawienia.
Przytrzymanie: wyświetlenie menu.
Radio:
Popychanie w górę / w dół:
– Nastawianie zaprogramowanej stacji
Popychanie w lewo / w prawo:
– Automatyczne nastawianie stacji
radiowych (po popchnięciu)
– Ręczne wyszukiwanie stacji (po
popchnięciu i przytrzymaniu)
USB:
Popychanie w górę / w dół:
– Pomijanie albumów (po popchnięciu).
– Ciągłe pomijanie albumów (po
popchnięciu i przytrzymaniu).
Popychanie w lewo / w prawo:
– Pomijanie utworów (po popchnięciu).
(SensMe™) strona 25
14
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 15 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
– Ciągłe pomijanie utworów (po
popchnięciu, a następnie ponownym
popchnięciu wykonanym w ciągu 2 sekund
i przytrzymaniu)
– Przechodzenie w tył / w przód utworu (po
popchnięciu i przytrzymaniu).
Bluetooth Audio*2:
Popychanie w lewo / w prawo:
– Pomijanie utworów (po popchnięciu).
– Przechodzenie w tył / w przód utworu (po
popchnięciu i przytrzymaniu).
Telefon Bluetooth:
Służy do odbierania i kończenia połączenia.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
ponowny wybór numeru.
F Odbiornik sygnałów z pilota-karty
G Wyświetlacz
H Przycisk OPEN strona 8
I Złącze USB (zewnętrzne) strona 22, 27
Służy do podłączania urządzenia USB.
J Przycisk
(BACK)/MODE
Naciśnięcie: wybieranie zakresu fal (UKF /
ŚR / DŁ) / przełączanie urządzenia USB
(wewnętrzne / zewnętrzne) / powrót do
poprzedniego ekranu.
Przytrzymanie: włączenie / wyłączenie
obsługi przez pasażera*3.
K Przycisk BLUETOOTH strona 32
Służy do włączania / wyłączania sygnału
Bluetooth i parowania.
L Przycisk ZAP/SHUF strona 23, 29, 31
Włączanie trybu ZAPPIN™ (po
naciśnięciu); włączanie trybu odtwarzania
w przypadkowej kolejności (po
przytrzymaniu).
M Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym / PTY (typu
programu) strona 19, 20
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
N Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza) strona 22,
28
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
O Mikrofon strona 35
Uwaga
Nie zakrywać mikrofonu. Grozi to niewłaściwym
działaniem trybu głośnomówiącego.
P Złącze USB (wewnętrzne) strona 21,
27
Służy do podłączania urządzenia USB.
Q Taca TUNE TRAY strona 21, 26
Taca przeznaczona do włożenia urządzenia
USB lub iPoda.
R Kontrolka przypomnienia o włożonym
urządzeniu strona 44
S Przycisk RESET strona 7
*1 Kiedy jest podłączone urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją SensMe™.
*2 Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth
(z obsługą profilu AVRCP technologii Bluetooth).
Zależnie od urządzenia, pewne funkcje mogą być
niedostępne.
*3 Kiedy do złącza USB (zewnętrznego) jest
podłączony iPod.
15
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 16 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Pilot-karta RM-X305
1
2
3
4
5
6
7
Przed użyciem pilota należy wyjąć folię
izolacyjną (strona 8).
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
8
qj
9
qk
A Przycisk CALL / (trybu
głośnomówiącego)
Służy do zmieniania źródła dźwięku (telefon
Bluetooth).
Telefon Bluetooth:
Służy do odbierania połączenia.
B Przycisk SRC
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / USB / SensMe™*1 /
Bluetooth Audio / telefon Bluetooth).
C Przycisk ENTER
Służy do potwierdzania wyboru.
D Przycisk MODE
Naciśnięcie: wybieranie zakresu fal (UKF /
ŚR / DŁ) / przełączanie urządzenia USB
(wewnętrzne / zewnętrzne).
Przytrzymanie: włączenie / wyłączenie
obsługi przez pasażera*2.
E Przycisk MENU
Służy do wyświetlania menu.
F Przycisk
(BROWSE)
Służy do wyświetlania listy (radio) /
włączania funkcji Quick-BrowZer™ (USB) /
wyświetlania książki telefonicznej (telefon
Bluetooth).
G Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / PTY (typu programu)
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości / wybierania typu PTY
w systemie RDS.
16
H Przyciski numeryczne
Radio:
(1) do (6):
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie stacji (po przytrzymaniu)
USB:
(1): REP strona 23, 29
(2): SHUF strona 23, 29
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Bluetooth Audio*3:
(1): REP strona 38
(2): SHUF strona 38
(6): PAUSE strona 38
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 17 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Telefon Bluetooth:
Służą do wprowadzania liczb (numeru
telefonu itp.).
I Przycisk
strona 34, 35
J Przycisk OFF/
(kończenia
połączenia)
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego /
kończenia lub odrzucania połączenia.
K Przycisk BLUETOOTH strona 32
Służy do włączania / wyłączania sygnału
Bluetooth i parowania.
L Przyciski M (+) / m (–)
Powodują ten sam efekt co popychanie
pokrętła wielofunkcyjnego na urządzeniu
w górę / w dół.
M Przyciski < (.)/, (>)
Powodują ten sam efekt co popychanie
pokrętła wielofunkcyjnego na urządzeniu
w lewo / w prawo.
N Przycisk SCRL
Służy do przewijania zawartości
wyświetlacza.
O Przycisk SOUND
Służy do wybierania ustawień dźwięku.
P Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć
tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
Q Przyciski VOL +/–
Służy do regulacji głośności.
R Przycisk
strona 34, 35
*1 Kiedy jest podłączone urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją SensMe™.
*2 Kiedy do złącza USB (zewnętrznego) jest
podłączony iPod.
*3 Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth
(z obsługą profilu AVRCP technologii Bluetooth).
Zależnie od urządzenia, pewne funkcje mogą być
niedostępne.
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie
zawartość wyświetlacza, to sterowanie za pomocą
pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie
zostanie naciśnięty przycisk (SOURCE/OFF) na
radioodtwarzaczu.
17
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 18 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Radio
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
Programowanie i nastawianie
stacji
Można wyświetlić listę częstotliwości.
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij przycisk (BROWSE).
Pojawi się lista zaprogramowanych stacji.
2
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz żądaną stację.
3
Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby
nastawić stację.
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne.
3
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz wariant „BTM”, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie zaprogramuje stacje na liście
pamięci, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, naciśnij przycisk
(BROWSE).
Pojawi się lista zaprogramowanych stacji.
2
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz numer
pamięci.
3
Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne, aż pojawi się napis
„MEM”.
(użycie pilota-karty) 1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
popychaj pokrętło wielofunkcyjne
w lewo / w prawo, aby wyszukać
stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj przechylone w lewo / w prawo
pokrętło wielofunkcyjne, aby z grubsza nastawić
częstotliwość, po czym popychaj pokrętło
wielofunkcyjne w lewo / w prawo, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwość (strojenie ręczne).
(użycie pilota-karty) 1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEM”.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
18
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 19 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
RDS
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Zawartość wyświetlacza
A Zakres fal
B TP / TA / AF*1
C Zegar
D Numer pamięci
E Częstotliwość*2 (nazwa stacji), dane RDS
*1 Przy wybranym ustawieniu „on” parametru
„Information”:
– Podczas odbioru programu „TP” pali się
wskaźnik „TP”.
– Kiedy jest włączona funkcja „TA/AF”, pali się
wskaźnik „TA”/„AF”.
*2 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwości widać wskaźnik „RDS”.
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał
stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF on
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA on
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF/TA on
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA off
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA i rozpocznie się nadawanie komunikatu o zagrożeniu,
to urządzenie automatycznie przerwie
odtwarzanie i przełączy się na ten komunikat.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — Regional
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie „Regional
off” (strona 44).
19
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 20 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one wpisane na listę
pamięci.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
(BROWSE), po czym wybierz numer
pamięci, w której jest zaprogramowana
lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk (BROWSE) i wybierz ten sam
numer pamięci, w której jest zaprogramowana
lokalna stacja.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
(użycie pilota-karty)
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Typy programów
News (Wiadomości), Current Affairs
(Aktualności), Information (Informacje),
Sport (Sport), Education (Edukacja), Drama
(Słuchowisko), Cultures (Kultura), Science
(Nauka), Varied Speech (Różne),
Pop Music (Muzyka pop), Rock Music
(Muzyka rockowa), Easy Listening (Muzyka
łatwa w odbiorze), Light Classics M (Lekka
muzyka klasyczna), Serious Classics
(Muzyka klasyczna), Other Music (Inne
rodzaje muzyki), Weather & Metr (Pogoda),
Finance (Finanse), Children’s Progs
(Programy dla dzieci), Social Affairs
(Programy społeczne), Religion (Religia),
Phone In (Audycje na telefon), Travel &
Touring (Podróże), Leisure & Hobby (Czas
wolny), Jazz Music (Muzyka jazzowa),
Country Music (Muzyka country),
National Music (Muzyka narodowa),
Oldies Music (Złote przeboje), Folk Music
(Muzyka folk), Documentary (Audycje
dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybieranie typu programu PTY
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT on” (strona 43).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz żądany typ programu.
3
Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
20
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 21 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Urządzenia USB
3
Podłącz urządzenie USB do złącza
USB.
4
Wsuń tacę TUNE TRAY, naciskając
oznaczenie PUSH CLOSE na tacy
TUNE TRAY aż do jej zamknięcia.
5
6
Zamknij panel przedni.
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) zgodnych ze standardem USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Uwagi
• Urządzenie USB należy podłączyć po uruchomieniu
silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną
niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
• Nie umieszczać na tacy TUNE TRAY telefonu
komórkowego ani urządzeń z funkcjami łączności
bezprzewodowej, ponieważ grozi to brakiem
sygnału telefonicznego albo zerwaniem połączenia.
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeździe. Grozi to awarią.
Odtwarzanie z urządzenia USB
Urządzenie USB można podłączyć do złącza
wewnętrznego lub zewnętrznego. Można też
wykorzystać oba złącza i podłączyć dwa
urządzenia. W celu przełączania między
urządzeniami USB, naciśnij przycisk (MODE).
Odtwarzanie przez wewnętrzne
złącze USB
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się wskazanie „USB”.
Następnie naciśnij przycisk (MODE),
aby przełączyć urządzenie USB.
Pojawi się komunikat „USB Internal”
i rozpocznie się odtwarzanie.
1
Naciśnij przycisk (OPEN).
Panel czołowy odchyli się do dołu.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy ponownie
wykonać czynność 6.
2
Naciśnij przycisk PUSH OPEN na tacy
TUNE TRAY.
Taca TUNE TRAY powoli się otworzy.
W celu zatrzymania odtwarzania należy na
1 sekundę nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF).
Odłączanie urządzenia USB
1 Zatrzymaj odtwarzanie w urządzeniu USB.
2 Naciśnij przycisk (OPEN).
3 Naciśnij przycisk PUSH OPEN na tacy TUNE
TRAY.
4 Odłącz urządzenie USB.
5 Wsuń tacę TUNE TRAY i zamknij panel
przedni.
TUNE TRAY
21
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 22 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Odtwarzanie przez zewnętrzne
złącze USB
1
Przesuń osłonę gniazda USB.
2
Podłącz urządzenie USB do złącza
USB.
W przypadku korzystania z przewodu USB,
należy użyć przewodu dostarczonego
z podłączanym urządzeniem.
• Jeśli urządzenie USB z podłączonym przewodem
USB nie daje się umieścić na tacy TUNE TRAY,
może przekraczać jej pojemność.
Nie używać siły w celu wsunięciu tacy TRAY lub
przewodu USB.
• Użytkownikom odtwarzaczy „WALKMAN” zaleca się
użycie oferowanego oddzielnie adaptera XA-50WM.
Jest on przeznaczony tylko do użytku z tym
urządzeniem (w tacy TUNE TRAY). Nie należy go
używać z innymi urządzeniami USB.
• Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania należy wsunąć
tacę TUNE TRAY i zamknąć panel przedni.
• Jeśli panel przedni nie otwiera się do końca ze
względu na kształt deski rozdzielczej w miejscu
instalacji, należy zdjąć panel przedni i ręcznie
otworzyć tacę TUNE TRAY.
Zdejmowanie panelu przedniego – patrz strona
strona 8.
• Podłączanie i wyjmowanie urządzenia USB w czasie
jazdy jest niezwykle niebezpieczne.
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Odłączenie urządzenia USB w czasie odtwarzania
spowoduje wyświetlenie na urządzeniu komunikatu
„NO Device”.
Zawartość wyświetlacza
3
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się wskazanie „USB”.
Następnie naciśnij przycisk (MODE),
aby przełączyć urządzenie USB.
Pojawi się komunikat „USB External”
i rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy ponownie
wykonać czynność 3.
W celu zatrzymania odtwarzania należy na
1 sekundę nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF).
Odłączanie urządzenia USB
1 Zatrzymaj odtwarzanie w urządzeniu USB.
2 Odłącz urządzenie USB.
22
Uwagi o urządzeniach USB
• Wyjęcie urządzenia USB w czasie odtwarzania może
spowodować uszkodzenie znajdujących się w nim
danych.
• Nie umieszczać na tacy TUNE TRAY urządzeń
innych niż urządzenia USB ani obcych przedmiotów,
takich jak monety, klucze, karty, płyny itp.
• Nie kłaść na tacy TUNE TRAY przedmiotów
łatwopalnych, takich jak zapalniczka. Grozi to
wydzielaniem się dymu, pożarem lub innym
wypadkiem.
• Pojemność tacy: około 65 × 17 × 118 mm (szer. ×
wys. × gł.)
A Wskazanie źródła (MP3 / WMA / AAC)
B Zegar
C Nazwa wykonawcy / Nazwa albumu, Nazwa
utworu, Numer folderu / Numer utworu, Czas
odtwarzania
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
C, naciskaj przycisk (DSPL).
Uwagi
• Wyświetlane informacje zależą od rodzaju urządzenia USB, formatu nagrania i ustawień. Szczegółów
należy szukać na stronach www pomocy technicznej.
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 65 535*
– pliki (utwory): 5000
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeździe. Grozi to awarią.
• Zależnie od ilości nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do tyłu
pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 23 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
• Nie można odtwarzać następujących plików MP3 /
WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
* Zaleca się, by liczba folderów nie przekraczała 5000.
Jeśli liczba folderów przekracza 5000, wyszukiwanie
folderów i plików może się znacznie wydłużyć.
Kiedy liczba folderów przekracza 9999, nie jest
możliwe prawidłowe wyświetlenie ich liczby.
Odtwarzanie wielokrotne
(użycie pilota-karty)
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (2) (SHUF), aż pojawi się
żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
Shuffle Album
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Artist
utwory wybranego
wykonawcy
w przypadkowej
kolejności
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
1
Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne.
2
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz wariant „Repeat”, po czym
naciśnij pokrętło.
Shuffle Device
3
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz żądane ustawienie. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „off”.
Uwaga
Utwory do odtworzenia w przypadkowej kolejności są
wybierane z obecnego urządzenia USB.
(użycie pilota-karty)
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (1) (REP), aż pojawi się
żądane ustawienie.
Słuchanie muzyki dopasowanej
do nastroju — SensMe™
Wybierz
Aby odtwarzać
Repeat Track
utwór w trybie
z powtarzaniem
Stworzona przez Sony funkcja „kanałów
SensMe™” automatycznie grupuje utwory na
podstawie kanału, przez co ułatwia słuchanie
żądanych nagrań.
Repeat Album
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Przed użyciem funkcji SensMe™
Repeat Artist
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „Repeat off”.
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty przycisk (ZAP/SHUF).
2
Naciskaj przycisk (ZAP/SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Poniżej opisano procedurę, której wykonanie jest
niezbędne do użycia funkcji SensMe™
urządzenia.
1 Instalacja w komputerze programów
„SensMe™ Setup” i „Content Transfer”
Najpierw zainstaluj programy „SensMe™
Setup” i „Content Transfer” z dostarczonego
dysku CD-ROM.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
23
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 24 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
2 Rejestracja urządzenia USB przy
użyciu programu „SensMe™ Setup”
Aby umożliwić użycie funkcji SensMe™ tego
urządzenia, podłącz urządzenie USB do
komputera i wykonaj jego rejestrację przy
użyciu programu „SensMe™ Setup”.
SensMe™
Setup
Wskazówka
Rejestrację można wykonać zarówno podczas
instalacji, jak i po niej.
3 Przesyłanie utworów do urządzenia
USB przy użyciu programu „Content
Transfer”
Grupowanie utworów na podstawie kanału
wymaga ich analizy przy użyciu technologii
12 TONE ANALYSIS™, która stanowi
element programu „Content Transfer”.
Po podłączeniu urządzenia USB do
komputera, za pomocą techniki „przeciągnij
i upuść” przeciągaj utwory z Eksploratora
Windows, programu iTunes itp. do programu
„Content Transfer”.
Program „Content Transfer” umożliwia
zarówno analizę, jak i przesyłanie utworów.
Content
Transfer
4 Podłączanie urządzenia USB
i korzystanie z funkcji SensMe™ tego
radioodtwarzacza.
Podłącz przygotowane urządzenie USB.
Możliwe będzie użycie funkcji „kanałów
SensMe™” tego radioodtwarzacza.
Instalacja w komputerze
programów „SensMe™ Setup”
i „Content Transfer”
Aby włączyć funkcję SensMe™ tego
radioodtwarzacza, trzeba użyć dostarczonego
oprogramowania („SensMe™ Setup” i „Content
Transfer”).
Zainstaluj oprogramowanie w komputerze
z dostarczonego dysku CD-ROM.
1
Włóż do komputera dostarczony dysk
CD-ROM.
Automatycznie uruchomi się kreator
instalacji.
2
Aby wykonać instalację, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie.
Rejestracja urządzenia USB przy
użyciu programu „SensMe™
Setup”
Rejestracja urządzenia USB jest konieczna do
uruchomienia funkcji SensMe™ tego
radioodtwarzacza.
Jeśli rejestracja nie została wykonana podczas
instalacji, należy wykonać następujące
czynności:
1
Uruchom w komputerze program
„SensMe™ Setup”.
2
Podłącz urządzenie USB do
komputera.
3
Przeprowadź rejestrację zgodnie
z poleceniami wyświetlanymi na
ekranie.
Wskazówka
W przypadku podłączenia zarejestrowanego
urządzenia USB, które zawiera przeanalizowane
utwory, urządzenie może zostać ponownie
wyrejestrowane.
24
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 25 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Przesyłanie utworów do
urządzenia USB przy użyciu
programu „Content Transfer”
Aby można było używać funkcji SensMe™
radioodtwarzacza, utwory muszą zostać
przeanalizowane i przesłane do zarejestrowanego
urządzenia USB przy użyciu programu „Content
Transfer”.
1
2
Podłącz zarejestrowane urządzenie
USB do komputera.
W przypadku urządzeń USB wybierz tryb
połączenia MSC.
Automatycznie uruchomi się program
„Content Transfer”.
Jeżeli pojawi się komunikat, wykonaj
polecenia wyświetlane na ekranie.
Przeciągnij i upuść utwory z Eksploratora Windows, programu iTunes itp.
do programu „Content Transfer”.
Rozpocznie się analiza i przesyłanie utworów.
Szczegółowych informacji o sposobie
postępowania należy szukać w pomocy do
programu „Content Transfer”.
Uwaga
W zależności od konfiguracji komputera, analiza
utworów przy użyciu technologii 12 TONE
ANALYSIS™ może być czasochłonna.
Odtwarzanie utworów
z wybranego kanału — kanały
SensMe™
„Kanały SensMe™” automatycznie tworzą
grupy utworów o podobnym brzmieniu
i charakterze. Można nastawić kanał pasujący do
nastroju, zajęcia itp.
Funkcja ta działa przy odtwarzaniu z urządzenia
podłączonego do wewnętrznego, jak
i zewnętrznego złącza USB. W celu przełączenia
urządzenia USB, naciśnij przycisk (MODE).
1
Podłącz urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją
SensMe™.
2
Naciśnij przycisk
(SensMe™).
Pojawi się lista kanałów a najbardziej melodyjne lub rytmiczne fragmenty utworów*
będą odtwarzane w przypadkowej kolejności.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
3
Wybierz utworu z listy kanałów przy
użyciu pokrętła wielofunkcyjnego.
• Zmienianie kanału
Wybierz żądany kanał, popychając pokrętło
wielofunkcyjne w górę / w dół.
• Zmienianie utworu
Popychaj pokrętło wielofunkcyjne w lewo /
w prawo, aż pojawi się żądany utwór. Wówczas
naciśnij pokrętło
Odtwarzanie rozpocznie się od początku
obecnego elementu.
Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność, wyświetlacz powróci do
normalnego trybu odtwarzania.
Uwagi
• Pewne utwory mogą być niewłaściwie
rozpoznawane lub zaliczane do kanałów, które nie
pasują do klimatu utworu.
• Jeśli podłączone urządzenie USB zawiera wiele
utworów, uruchomienie „kanałów SensMe™” może
wymagać pewnego czasu, potrzebnego na odczyt
danych.
Wskazówka
Wszystkie utwory są odtwarzane w przypadkowej
kolejności. Kolejność odtwarzania będzie się zmieniać
przy każdorazowym wyborze kanału.
Lista kanałów
x Recommended (zalecane), Shuffle All
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności
wszystkich utworów)
„Morning” (rano, 5:00 – 9:59)
„Daytime” (dzień, 10:00 – 15:59)
„Evening” (wieczór, 16:00 – 18:59)
„Night” (noc, 19:00 – 23:59)
„Midnight” (północ, 0:00 – 4:59)
Utwory zalecane na określoną porę dnia.
Aby kanał był prawidłowo wyświetlany, trzeba
nastawić zegar (strona 8).
„Shuffle All”: odtwarzanie wszystkich
przeanalizowanych utworów w przypadkowej
kolejności.
x Kanały podstawowe
Odtwarzanie utworów określonego rodzaju
muzycznego.
„Energetic”: skoczne utwory.
„Relax”: spokojne utwory.
„Mellow”: łagodne utwory pełne melancholii.
„Upbeat”: radosne utwory poprawiające
nastrój.
„Emotional”: ballady.
25
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 26 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
„Lounge”: muzyka do poczekalni, holu itp.
„Dance”: rhythm and rap, rhythm and blues itp.
„Extreme”: mocny rock.
x Kanały do samochodu
Odtwarzanie utworów odpowiednich dla
jadących samochodem.
„Freeway”: szybkie, skoczne utwory.
iPod
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów
należy szukać w punkcie „Informacja o iPodzie”
(strona 45) lub na stronach pomocy technicznej
Sony.
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane
ogólnym terminem „iPod”, chyba że w tekście
lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
„Chillout Drive”: monotonne, kojące ballady.
Witryna pomocy technicznej
„Weekend Trip”: radosne, lekkie utwory.
„Midnight Cruise”: wyrazisty w klimacie jazz
lub utwory z muzyką fortepianową.
„Party Ride”: żywe, dynamiczne utwory.
„Morning Commute”: radosne utwory.
„Goin’ Home”: ciepłe i relaksujące utwory.
http://support.sony-europe.com/
Uwagi
• Nie umieszczać na tacy TUNE TRAY telefonu
komórkowego ani urządzeń z funkcjami łączności
bezprzewodowej, ponieważ grozi to brakiem
sygnału telefonicznego albo zerwaniem połączenia.
• Nie zostawiać iPoda w zaparkowanym pojeździe.
Grozi to awarią.
Odtwarzanie z iPoda
iPoda można podłączyć do złącza wewnętrznego
lub zewnętrznego. Można też wykorzystać oba
złącza i podłączyć dwa urządzenia. W celu
przełączania między urządzeniami USB, naciśnij
przycisk (MODE).
Odtwarzanie przez wewnętrzne
złącze USB
Przed podłączeniem iPoda należy zmniejszyć
głośność w radioodtwarzaczu.
1
Naciśnij przycisk (OPEN).
Panel czołowy odchyli się do dołu.
2
Naciśnij przycisk PUSH OPEN na tacy
TUNE TRAY.
Taca TUNE TRAY powoli się otworzy.
TUNE TRAY
26
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 27 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
3
Podłącz dostarczony adapter do
złącza USB.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie
utworów z iPoda, od miejsca, w którym
ostatnio zatrzymano odtwarzanie.
Jeśli iPod jest już podłączony, należy
ponownie wykonać czynność 7. (Po
rozpoznaniu iPoda na wyświetlaczu pojawia
się napis „iPod”.)
* Zawartość wyświetlacza zależy od podłączonego
iPoda. W przypadku podłączenia iPoda touch
wskazanie może się nie pojawić.
4
Podłącz iPod do dostarczonego
adaptera.
8
Wyreguluj głośność.
W celu zatrzymania odtwarzania należy na
1 sekundę nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF).
Odłączanie iPoda
1 Zatrzymaj odtwarzanie w iPodzie.
2 Naciśnij przycisk (OPEN).
3 Naciśnij przycisk PUSH OPEN na tacy TUNE
TRAY.
4 Odłącz iPod.
5 Wsuń tacę TUNE TRAY i zamknij panel
przedni.
5
6
7
Wsuń tacę TUNE TRAY, naciskając
oznaczenie PUSH CLOSE na tacy
TUNE TRAY aż do jej zamknięcia.
Zamknij panel przedni.
Odtwarzanie przez zewnętrzne
złącze USB
Przed podłączeniem iPoda należy zmniejszyć
głośność w radioodtwarzaczu.
1
Przesuń osłonę gniazda USB.
2
Podłącz iPod do złącza USB za
pomocą kabla dokującego USB.
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się wskazanie „USB”.
Następnie naciśnij przycisk (MODE),
aby przełączyć urządzenie USB.
Pojawi się komunikat „USB Internal”.
iPod automatycznie się włączy, a na jego
ekranie pojawi się następujący obraz:*
27
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 28 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
3
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się wskazanie „USB”.
Następnie naciśnij przycisk (MODE),
aby przełączyć urządzenie USB.
Pojawi się komunikat „USB External”.
iPod automatycznie się włączy, a na jego
ekranie pojawi się następujący obraz:*
• Jeśli panel przedni nie otwiera się do końca ze
względu na kształt deski rozdzielczej w miejscu
instalacji, należy zdjąć panel przedni i ręcznie
otworzyć tacę TUNE TRAY.
Zdejmowanie panelu przedniego – patrz strona
strona 8.
• Podłączanie i wyjmowanie iPoda w czasie jazdy jest
niezwykle niebezpieczne.
Wskazówki
• Kiedy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu
ACC i radioodtwarzacz jest włączony, ładowany jest
akumulator w iPodzie.
• Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania spowoduje
wyświetlenie na urządzeniu komunikatu „NO
Device”.
Wskazówka
Zaleca się użycie kabla dokującego USB RC-100IP
(wyposażenie dodatkowe).
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie
utworów z iPoda, od miejsca, w którym
ostatnio zatrzymano odtwarzanie.
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy ponownie
wykonać czynność 3. (Po rozpoznaniu iPoda
na wyświetlaczu pojawia się napis „iPod”.)
* W przypadku podłączania iPoda touch lub telefonu
iPhone oraz w przypadku, gdy odtwarzanie z iPoda
odbywało się ostatnio w trybie obsługi przez
pasażera, na ekranie nie pojawia się logo.
4
Tryb wznawiania (Resuming)
Kiedy iPod jest podłączony do złącza
dokującego, radioodtwarzacz przełącza się
w tryb wznawiania, a odtwarzanie rozpoczyna
się w trybie wybranym w iPodzie.
W tym trybie nie działają funkcje odtwarzania
wielokrotnego i odtwarzania w przypadkowej
kolejności.
Zawartość wyświetlacza
Wyreguluj głośność.
W celu zatrzymania odtwarzania należy na
1 sekundę nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF).
Odłączanie iPoda
1 Zatrzymaj odtwarzanie w iPodzie.
2 Odłącz iPod.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego dźwięku
po rozmowie telefonicznej, nie należy zwiększać
głośności w radioodtwarzaczu w czasie rozmowy.
28
Uwagi
• Wyjęcie iPoda w czasie odtwarzania może
spowodować uszkodzenie znajdujących się w nim
danych.
• Nie umieszczać na tacy TUNE TRAY urządzeń
innych niż urządzenia USB ani obcych przedmiotów,
takich jak monety, klucze, karty, płyny itp.
• Nie kłaść na tacy TUNE TRAY przedmiotów
łatwopalnych, takich jak zapalniczka. Grozi to
wydzielaniem się dymu, pożarem lub innym
wypadkiem.
• Użytkownicy iPodów powinni użyć dostarczonego
adaptera XA-50IP. Jest on przeznaczony tylko do
użytku z tym urządzeniem (w tacy TUNE TRAY). Nie
należy go używać z innymi urządzeniami USB.
• Radioodtwarzacz nie będzie rozpoznawał iPoda
podłączonego przez przewód USB.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania należy wsunąć
tacę TUNE TRAY i zamknąć panel przedni.
A Wskazanie źródła (iPod)
B Zegar
C Nazwa wykonawcy / Nazwa albumu, Nazwa
utworu, Numer albumu / Numer utworu, Czas
odtwarzania
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
C, naciskaj przycisk (DSPL).
Wskazówka
W momencie zmiany albumu / podcastu / gatunku /
wykonawcy / playlisty na chwilę pojawia się numer
odpowiedniego elementu.
Uwagi
• Utwory do odtworzenia w przypadkowej kolejności
są wybierane z obecnego iPoda.
• Może się zdarzyć niewłaściwe wyświetlanie
niektórych liter zapisanych w iPodzie.
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 29 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Odtwarzanie wielokrotne
1
Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne.
2
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz wariant „Repeat”, po czym
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz żądane ustawienie. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
(użycie pilota-karty)
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (1) (REP), aż pojawi się
żądane ustawienie.
(użycie pilota-karty)
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (2) (SHUF), aż pojawi się
żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
Shuffle Album
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Podcast
podcast w przypadkowej
kolejności
Shuffle Artist
utwory wybranego
wykonawcy
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Playlist
zawartość playlisty
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Genre
utwory należące do
określonego gatunku
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Device
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
Wybierz
Aby odtwarzać
Repeat Track
utwór w trybie
z powtarzaniem
Repeat Album
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Repeat Podcast
podcast w trybie
z powtarzaniem
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Repeat Artist
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „off”.
Repeat Playlist
zawartość playlisty
w trybie z powtarzaniem
Repeat Genre
utwory należące do
określonego gatunku
w trybie z powtarzaniem
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „Repeat off”.
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty przycisk (ZAP/SHUF).
2
Naciskaj przycisk (ZAP/SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera
Istnieje możliwość obsługi iPoda podłączonego
bezpośrednio do złącza dokującego. Ta funkcja
działa tylko wówczas, gdy iPod jest podłączony
do zewnętrznego złącza USB.
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty przycisk (MODE).
Pojawi się napis „Mode iPod” i możliwe
będzie bezpośrednie sterowanie iPodem.
Wyłączanie funkcji obsługi przez
pasażera
Wciśnij i przytrzymaj przycisk (MODE).
Pojawi się napis „Mode Audio”, a tryb
odtwarzania zmieni się na „Resuming”.
Uwagi
• Do regulacji głośności można użyć tylko
radioodtwarzacza.
• Wyłączenie tego trybu wyłącza tryb odtwarzania
wielokrotnego.
29
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 30 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Wyszukiwanie utworu
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy — funkcja
Quick-BrowZer™
Można łatwo wyszukać utwór w urządzeniu
USB na podstawie kategorii.
3
Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
4
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz żądany
element, po czym naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Wyłączanie trybu Jump
1
Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Włączy się funkcja Quick-BrowZer i pojawi
się lista kategorii wyszukiwania.
Naciśnij przycisk
(BACK) lub popchnij
pokrętło wielofunkcyjne w lewo. Pojawi się lista
kategorii wyszukiwania.
2
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wskaż żądaną kategorię. Naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Wyszukiwanie alfabetyczne
3
Powtarzaj czynność 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się tryb
odtwarzania wielokrotnego / w przypadkowej
kolejności.
Kiedy do radioodtwarzacza jest podłączony iPod
lub urządzenie USB zawierające informacje
o utworach, żądany element można wybrać
z listy alfabetycznej. Podczas odczytywania
informacji o utworach na wyświetlaczu widać
wskaźnik „ ”. Funkcji wyszukiwania
alfabetycznego można używać, gdy wskaźnik
„ ” zniknie. Maksymalna liczba plików
(utworów), które można wyszukać w urządzeniu
USB, wynosi 5000.
1
W trybie Quick-BrowZer popchnij
pokrętło wielofunkcyjne w prawo.
Pojawi się lista alfabetyczna.
2
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wskaż pierwszą literę żądanego
elementu. Naciśnij pokrętło.
Pojawi się alfabetyczna lista elementów
z wybranej kategorii.
Jeśli żaden utwór nie zaczyna się na wybraną
literę, pojawia się komunikat „Not Found”.
3
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz żądany
element, po czym naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów — tryb Jump
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele elementów,
można szybko odszukać żądany element.
1
W trybie Quick-BrowZer popchnij
pokrętło wielofunkcyjne w prawo.
Pojawi się pokazany pod spodem ekran.
A Numer obecnego elementu
B Liczba elementów na obecnym poziomie
C Nazwa elementu
Następnie pojawi się nazwa elementu.
2
30
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się żądany element lub element
znajdujący się blisko żądanego.
W tym trybie numery elementów zmieniają
się co 10% liczby elementów.
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 31 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Wyłączanie wyszukiwania
alfabetycznego
Naciśnij przycisk
(BACK) lub popchnij
pokrętło wielofunkcyjne w lewo. Pojawi się lista
kategorii wyszukiwania.
Uwagi
• Odczytanie informacji o utworach po podłączeniu
urządzenia USB może wymagać pewnego czasu.
Podczas odczytywania informacji o utworach
w lewym górnym rogu wyświetlacza widać wskaźnik
„ ”.
• W pamięci urządzenia przechowywane są tylko
informacje o utworach z ostatnio podłączonego
urządzenia USB.
• Wymiana akumulatora w samochodzie, zmiana
połączeń lub wyzerowanie urządzenia spowodują
skasowanie przechowywanych informacji
o utworach.
Wyszukiwanie utworu przez
słuchanie fragmentów utworów
— ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać, odtwarzając
krótkie fragmenty nagrań z urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu utworu
w trybie odtwarzania w przypadkowej kolejności
lub odtwarzania wielokrotnego w przypadkowej
kolejności.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk (ZAP/SHUF).
Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis
„ZAPPIN”, rozpocznie się odtwarzanie
fragmentu następnego utworu.
Fragment jest odtwarzany przez określony
czas, po czym rozlega się kliknięcie
i rozpoczyna się odtwarzanie następnego
fragmentu.
Utwór
Naciśnięcie
przycisku
(ZAP/SHUF).
2
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzanego utworu,
naciśnij pokrętło wielofunkcyjne lub
przycisk (ZAP/SHUF).
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Aby ponownie wyszukać utwór w trybie
ZAPPIN, powtórz czynności 1 i 2.
W przypadku odtwarzania
„kanałów SensMe™”
Jeśli przeszukiwany utwór został przesłany
z programu „Content Transfer”, odtwarzane są
najbardziej melodyjne lub rytmiczne fragmenty
utworów*. Więcej informacji o funkcji
SensMe™ podano na stronie 23.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Wskazówki
• Można wybrać czas trwania odtwarzanego
fragmentu: 6 sekund / 15 sekund / 30 sekund
(strona 43). Nie można wybrać fragmentu utworu do
odtworzenia.
• Aby pominąć utwór w trybie ZAPPIN, popchnij
pokrętło wielofunkcyjne w lewo / w prawo.
• Aby pominąć album w trybie ZAPPIN, popchnij
pokrętło wielofunkcyjne w górę / w dół.
31
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 32 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Bluetooth (tryb głośnomówiący
i transmisja strumieniowa)
Informacja o ikonach Bluetooth
Urządzenie wyświetla następujące ikony:
Pali się:
Operacje związane z funkcją
Bluetooth
Miga:
Brak:
Chcąc korzystać z funkcji Bluetooth trzeba
wykonać opisane poniżej czynności.
Pali się:
1 Parowanie
Przed pierwszym połączeniem urządzeń
Bluetooth konieczne jest ich wzajemne
uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”.
Operację tę trzeba wykonać tylko za
pierwszym razem – później radioodtwarzacz
i drugie urządzenie będą się rozpoznawać
automatycznie. Sparować można
maksymalnie 9 urządzeń.
2 Łączenie
Po wykonaniu parowania połącz to
urządzenie z urządzeniem Bluetooth. Po
sparowaniu niektóre urządzenia mogą
automatycznie nawiązywać połączenie.
3 Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym / strumieniowa
transmisja muzyki
Urządzenie pozwala na inicjowanie
i przyjmowanie połączeń telefonicznych oraz
na słuchanie dźwięku.
Miga:
Brak:
http://support.sony-europe.com/
Podłączony jest telefon
komórkowy.
Trwa łączenie.
Nie ma telefonu komórkowego podłączonego w celu
prowadzenia rozmów bez
użycia rąk.
Pali się:
Miga:
Brak:
Podłączone jest urządzenie.
Trwa łączenie.
Nie ma urządzeń
podłączonych w celu
przesyłania dźwięku.
Pali się:
Nieprzeczytane
wiadomości SMS.
Odebrano nową wiadomość
SMS.
Nie ma nieprzeczytanych
wiadomości SMS.
Miga:
Brak:
Wskaźnik siły sygnału
w podłączonym telefonie
komórkowym.*
Szczegółowe informacje o współpracujących
urządzeniach można znaleźć w następującej
witrynie pomocy technicznej:
Witryna pomocy technicznej
Sygnał Bluetooth jest
włączony.
Tryb gotowości do
parowania.
Sygnał Bluetooth jest
wyłączony.
Wskaźnik stanu akumulatora w podłączonym telefonie
komórkowym.*
* Przy braku połączenia w trybie głośnomówiącym
przybiera szary kolor. Zależy od telefonu
komórkowego.
Parowanie
Najpierw należy przeprowadzić wzajemne
uwierzytelnianie (parowanie) urządzenia
Bluetooth (telefonu komórkowego itp.)
i radioodtwarzacza. Sparować można
maksymalnie 9 urządzeń. Parowanie wykonuje
się jeden raz – nie trzeba go powtarzać.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
(BLUETOOTH).
Migać zacznie wskaźnik „ ” (trybu
gotowości do parowania).
32
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 33 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
2
3
Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb
wyszukiwania.
Na wyświetlaczu podłączanego urządzenia
pojawi się lista rozpoznanych urządzeń.
Radioodtwarzacz pojawia się na
podłączanym urządzeniu pod nazwą „Sony
Automotive”.
Jeśli na wyświetlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego*, wprowadź
„0000”.
Łączenie
Po wykonaniu parowania należy wykonać tę
procedurę.
Podłączanie telefonu
komórkowego
1
Sprawdź, czy w radioodtwarzaczu
i telefonie komórkowym jest włączony
sygnał Bluetooth.
2
Połącz telefon z tym urządzeniem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”. Jeśli po nawiązaniu
połączenia jako źródło zostanie wybrany
telefon Bluetooth, na wyświetlaczu pojawi się
także nazwa sieci i nazwa podłączonego
telefonu.
Wprowadź kod
uwierzytelniający.
„0000”
W pamięciach radioodtwarzacza i urządzenia
Bluetooth zostaną zapisane odpowiednie
informacje. Po sparowaniu urządzenia są
gotowe do połączenia.
4
Rozpocznij łączenie urządzenia
Bluetooth z radioodtwarzaczem.
Pojawi się napis „Connection Complete”,
a łączenie będzie zakończone.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ” lub „ ”.
* W zależności od urządzenia, kod uwierzytelniający
może być określany mianem „klucz”, „kod PIN”,
„numer PIN” lub „hasło”. Jeśli urządzenie jest
zgodne z Bluetooth 2.1, nie trzeba wprowadzać
hasła.
Uwagi
• Podczas łączenia z innym urządzeniem Bluetooth
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Aby umożliwić wykrycie, należy włączyć
tryb parowania i wyszukać radioodtwarzacz z innego
urządzenia.
• Wyszukiwanie i podłączanie może następować
z pewnym opóźnieniem.
• W zależności od urządzenia, przed wprowadzeniem
kodu uwierzytelniającego może się pojawić ekran
potwierdzenia połączenia.
• Limit czasu na wprowadzenie kodu
uwierzytelniającego zależy od poszczególnych
urządzeń.
• Radioodtwarzacza nie można podłączyć do
urządzenia zgodnego tylko z profilem HSP (Head
Set Profile).
Łączenie radioodtwarzacza
z ostatnio podłączanym telefonem
komórkowym
1 Sprawdź, czy w radioodtwarzaczu i telefonie
komórkowym jest włączony sygnał Bluetooth.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się napis „Bluetooth Phone”.
3 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia ikona „ ” zapala się
na stałe.
Uwagi
• Niektóre telefony komórkowe wymagają zezwolenia
na dostęp do książki telefonicznej po podłączeniu
do tego urządzenia. Aby zezwolić na dostęp, trzeba
użyć odpowiednich funkcji telefonu.
• Radioodtwarzacza nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku. W takim przypadku należy łączyć telefon
z radioodtwarzaczem. W odtwarzanym dźwięku
mogą się pojawić zakłócenia powodowane przez
łączenie.
Wskazówki
• Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth: w momencie
włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie
podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Dostępność tej funkcji zależy także od telefonu. Jeśli
połączenie nie następuje automatycznie, trzeba je
wykonać ręcznie.
• Telefon Bluetooth można również wybrać,
przytrzymując wciśnięty przycisk
(BROWSE) na
tym urządzeniu na co najmniej 2 sekundy lub
naciskając przycisk (CALL) na pilocie-karcie.
33
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 34 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Podłączanie urządzenia audio
1
Sprawdź, czy w radioodtwarzaczu
i urządzeniu audio jest włączony
sygnał Bluetooth.
2
Połącz urządzenie audio
z radioodtwarzaczem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
Łączenie radioodtwarzacza
z ostatnio podłączanym
urządzeniem audio
1 Sprawdź, czy w radioodtwarzaczu
i urządzeniu audio jest włączony sygnał
Bluetooth.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się napis „Bluetooth Audio”.
3 Naciśnij przycisk (PAUSE).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia ikona „ ” zapala się
na stałe.
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Kiedy urządzenie jest połączone z telefonem
komórkowym, możliwe jest inicjowanie
i przyjmowanie połączeń w trybie
głośnomówiącym, przy użyciu elementów
sterujących na tym urządzeniu.
Inicjowanie połączeń
Telefonowanie z użyciem książki
telefonicznej
Upewnij się, że wybrana jest właściwa książka
telefoniczna. Szczegółowe informacje
o wybieraniu książki telefonicznej podano
w podpunkcie „Wybieranie książki
telefonicznej” (strona 36).
34
1 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się napis „Bluetooth Phone”.
2 Naciśnij przycisk (BROWSE).
Pojawi się książka telefoniczna.
3 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
z listy żądaną pierwszą literę. Naciśnij
pokrętło.
4 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
nazwisko / nazwę z listy nazwisk / nazw.
Naciśnij pokrętło.
5 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
numer z listy numerów. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Telefonowanie z użyciem historii
połączeń
1 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się napis „Bluetooth Phone”.
2 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przycisk
(BROWSE).
Pojawi się lista historii połączeń.
3 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
z listy historii połączeń żądane nazwisko /
nazwę i numer telefonu. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Numery można wybierać z historii połączeń (maks. 20)
Telefonowanie po bezpośrednim
wprowadzeniu numeru telefonu
Do bezpośredniego wprowadzania numeru
telefonu można użyć tylko pilota-karty.
1 Naciśnij przycisk (CALL) na pilocie-karcie,
aby jako źródło wybrać telefon Bluetooth.
2 Wprowadź numer telefonu, naciskając
przyciski numeryczne (0-9, lub ) na
pilocie-karcie.
3 Naciśnij przycisk (ENTER) na pilocie-karcie.
Rozpocznie się połączenie.
W celu wprowadzenia symbolu „+” przytrzymaj
wciśnięty przycisk 0 na pilocie-karcie.
Wybieranie numerów z pamięci
numerów
Można przypisać 6 wpisów do pamięci numerów.
Informacje o przypisywaniu podano w punkcie
„Pamięć numerów (wybieranie skrócone)”
(strona 37).
1 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się napis „Bluetooth Phone”.
2 Popychając pokrętło wielofunkcyjne w górę /
w dół, wybierz żądany kontakt, po czym
naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne lub
naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
Uwaga
Zakończenie połączenia nie powoduje zakończenia
połączenia Bluetooth.
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 35 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Ponowne wybieranie numeru
1 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się napis „Bluetooth Phone”.
2 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij pokrętło
wielofunkcyjne.
Rozpocznie się połączenie.
Odbieranie połączeń
Kiedy dzwoni telefon, dźwięk dzwonka dobiega
z głośników samochodu. Na wyświetlaczu
pojawi się nazwisko / nazwa i numer telefonu.
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
pokrętło wielofunkcyjne.
Rozpocznie się połączenie.
Uwagi
• W zależności od telefonu komórkowego może się
pojawić tylko numer telefonu.
• Wewnętrzny mikrofon radioodtwarzacza znajduje się
z tyłu panelu czołowego (strona 15). Nie zasłaniać
mikrofonu taśmą itp.
Uwaga
Kiedy źródłem dźwięku jest telefon Bluetooth,
obracanie pokrętła wielofunkcyjnego reguluje tylko
głośność głosu rozmówcy.
Tryb EC/NC (osłabiania echa /
osłabiania zakłóceń)
Istnieje możliwość osłabienia echa i zakłóceń.
Popychając pokrętło wielofunkcyjne w lewo /
w prawo, wybierz ustawienie „EC/NC Mode 1”
lub „EC/NC Mode 2”.
Uwaga
Ustawienie tej funkcji można zmieniać w czasie
trwania połączenia.
Wysyłanie tonów DTMF (Dual Tone
Multiple Frequency)
Można wysyłać tony DTMF.
Aby wysyłać tony DTMF, naciskaj żądane
przyciski numeryczne (0 – 9, lub ) na
pilocie-karcie.
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Ustawienia funkcji automatycznego
odbierania
Można wybrać następujące ustawienia funkcji
automatycznego odbierania telefonu: „off”
(wył.), „Short” (krótki czas) i „Long” (długi
czas) (strona 44).
Ustawienia dzwonka
Dostępne są ustawienia „Default” (standardowy)
lub „Cellular” (telefonu) (strona 44).
* W zależności od telefonu komórkowego, mimo
wybrania ustawienia „Cellular” może się włączać
dzwonek radioodtwarzacza.
Odrzucanie połączenia
Można regulować głośności dźwięku słyszanego
przez rozmówcę.
Popychając pokrętło wielofunkcyjne w górę /
w dół, wybierz żądany poziom głośności („MIC
Gain LOW” (mały), „MIC Gain MID” (średni),
„MIC Gain HI” (duży)).
Uwaga
Ustawienie tej funkcji można zmieniać w czasie
trwania połączenia.
Przekazywanie połączeń
Chcąc włączyć lub wyłączyć żądane urządzenie
(radioodtwarzacz / telefon komórkowy), można
wykonać poniższą czynność.
Naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
1
Czynności podczas połączenia
Szczegółów dotyczących obsługi telefonu należy
szukać w jego instrukcji obsługi.
Programowanie głośności dzwonka
i głosu osoby telefonującej
Można zaprogramować głośność dzwonka
i głosu osoby telefonującej.
Naciśnij przycisk (MODE) lub użyj
telefonu komórkowego.
Uwaga
W zależności od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować
wyłączenie trybu głośnomówiącego.
Regulowanie głośności dzwonka:
Obróć pokrętło wielofunkcyjne, kiedy dzwoni
dzwonek. Pojawi się napis „Ring Volume”
i będzie można wyregulować głośność dzwonka.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy:
Obróć pokrętło wielofunkcyjne podczas
rozmowy. Pojawi się napis „Talk Volume”
i będzie można wyregulować głośność głosu
rozmówcy.
35
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 36 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Zarządzanie książką telefoniczną
Uwagi o danych z książki telefonicznej
• Przed złomowaniem lub przekazaniem samochodu
z zainstalowanym tym radioodtwarzaczem należy
nacisnąć przycisk RESET. Spowoduje to usunięcie
wszystkich danych o książce telefonicznej,
uniemożliwiając dostęp do nich niepowołanym
osobom. Dane o książce telefonicznej zostaną
również usunięte po odłączeniu przewodu
zasilającego.
• Wczytanej zawartości książki telefonicznej telefonu
komórkowego nie można zastąpić nowymi danymi.
Niektóre dane (nazwisko itp.) mogą ulec powieleniu.
• Naciśnięcie przycisku RESET powoduje skasowanie
zapisanej książki telefonicznej.
• Uszkodzenie urządzenia może spowodować utratę
zawartości książki telefonicznej.
• Przed usunięciem urządzenia należy usunąć
zawartość książki telefonicznej przez wybór
polecenia „BT Initialize” (strona 39).
• W książce telefonicznej można zapisać maksymalnie
500 kontaktów. Przy próbie zapisu większej liczby
kontaktów pojawi się komunikat „Memory Full”.
Wybieranie książki telefonicznej
Przed telefonowaniem należy sprawdzić, czy
wybrana jest odpowiednia książka telefoniczna:
telefonu lub tego urządzenia.
Przy wybranym ustawieniu „Cellular”
radioodtwarzacz pozwala na dostęp do książki
telefonicznej telefonu komórkowego*.
* Książki telefonicznej telefonu nie można wybrać,
jeśli telefon komórkowy nie jest zgodny z profilem
PBAP.
1 Na 1 sekundę naciśnij przycisk
(SOURCE/OFF).
2 Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne.
3 Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż pojawi
się napis „PhoneBook Select”, po czym
naciśnij pokrętło.
4 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
wariant „Cellular” (telefon) lub „Head Unit”
(radioodtwarzacz). Naciśnij pokrętło.
5 Naciśnij przycisk
(BACK).
Przesyłanie zawartości książki
telefonicznej z telefonu
komórkowego
1 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się napis „Bluetooth Phone”.
2 Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Pojawi się książka telefoniczna.
3 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
wariant „Add Contact”, po czym naciśnij
pokrętło.
Pojawi się komunikat „Waiting...”.
4 Prześlij książkę telefoniczną, używając
odpowiednich funkcji telefonu komórkowego.
Podczas odbioru książki telefonicznej widać
komunikat „Data Receiving...”.
Po zapisaniu w urządzeniu danych z książki
telefonicznej pojawia się komunikat
„Complete”.
Uwagi
• W zależności od telefonu komórkowego, dostęp do
jego książki telefonicznej może wymagać udzielenia
zezwolenia. Aby zezwolić na dostęp, trzeba użyć
odpowiednich funkcji telefonu.
• Przed odbieraniem danych z książki telefonicznej
należy odłączyć urządzenie audio.
• Aby przerwać przesyłanie zawartości książki
telefonicznej, trzeba użyć funkcji telefonu
komórkowego.
• Odłączenie przewodu zasilającego powoduje
skasowanie zapisanej książki telefonicznej.
Usuwanie z książki telefonicznej
radioodtwarzacza
1 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się napis „Bluetooth Phone”.
2 Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Pojawi się książka telefoniczna.
3 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
z listy żądaną pierwszą literę. Naciśnij
pokrętło.
4 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
nazwisko / nazwę z listy nazwisk / nazw.
Naciśnij pokrętło.
5 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
wariant „Delete Contact”. Naciśnij pokrętło.
6 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
wariant „Yes”, po czym naciśnij pokrętło.
Aby skasować całą zawartość książki
telefonicznej, podczas wykonywania czynności 3
wybierz wariant „Delete All”. Po skasowaniu
sprawdź, czy cała zawartość książki została
prawidłowo skasowana.
36
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 37 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Pamięć numerów (wybieranie
skrócone)
Do pamięci numerów można przypisać 6
kontaktów z książki telefonicznej telefonu.
1
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się napis „Bluetooth Phone”.
2
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz numer pamięci
(„Preset 1” do „Preset 6”).
3
Popchnij pokrętło wielofunkcyjne
w prawo, aby włączyć tryb
programowania.
Pojawi się komunikat „Waiting...”.
4
Prześlij dane z książki telefonicznej,
używając odpowiednich funkcji
telefonu komórkowego.
Wpis zostanie przypisany do pamięci numeru.
Wskaźnik SMS
Kiedy do urządzenia jest podłączony telefon
komórkowy, wskaźnik SMS informuje
o przychodzących lub nieprzeczytanych
wiadomościach SMS.
Po otrzymaniu nowej wiadomości SMS
wskaźnik SMS miga.
Jeśli w telefonie są nieprzeczytane wiadomości
SMS, wskaźnik SMS pali się na stałe.
Włączanie wybierania głosowego
Istnieje możliwość użycia funkcji wybierania
głosowego w telefonie komórkowym podłączonym do tego urządzenia przez wypowiedzenie
znacznika głosowego zapisanego w telefonie.
1
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się napis „Bluetooth Phone”.
2
Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
Pojawi się komunikat „Please say the
name…”.
3
Wypowiedz znacznik głosowy
zapisany w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie nawiązane
połączenie.
Uwaga
Działanie wskaźnika SMS zależy od telefonu
komórkowego.
Uwagi
• Najpierw należy sprawdzić, czy radioodtwarzacz jest
połączony z telefonem komórkowym.
• Najpierw należy zapisać w telefonie znacznik
głosowy.
• Kiedy telefon jest podłączony do radioodtwarzacza,
w pewnych przypadkach funkcja wybierania
głosowego może nie działać.
• Rozpoznanie dźwięku mogą utrudniać hałasy, takie
jak dźwięk pracy silnika. Aby poprawić odbiór,
należy używać tej funkcji przy możliwie niskim
poziomie hałasu.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy od
efektywności funkcji rozpoznawania w telefonie
komórkowym. Szczegółów należy szukać na
stronach www pomocy technicznej.
• Nie używaj funkcji wybierania głosowego w telefonie
komórkowym podczas połączenia w trybie
głośnomówiącym.
Wskazówki
• Znacznik głosowy należy wymówić w taki sam
sposób, jak przy jego zapisie w telefonie.
• Znacznik głosowy należy zapisać siedząc
w samochodzie i używając radioodtwarzacza, gdy
wybranym źródłem dźwięku jest telefon Bluetooth.
37
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 38 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Strumieniowa transmisja
muzyki
Słuchanie muzyki z urządzenia
audio
Radioodtwarzacz umożliwia słuchanie muzyki
z urządzenia audio zgodnego z profilem A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
technologii Bluetooth.
1
Połącz radioodtwarzacz z urządzeniem audio Bluetooth (strona 34).
Podczas łączenia widać wskaźnik „ ”.
2
Zmniejsz głośność
w radioodtwarzaczu.
3
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się napis „Bluetooth Audio”.
4
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
audio.
5
Wyreguluj głośność
w radioodtwarzaczu.
Korygowanie poziomu głośności
Istnieje możliwość skompensowania różnicy
poziomu dźwięku między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio Bluetooth.
1 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio
Bluetooth i nastaw w nim umiarkowany
poziom głośności.
2 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
3 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
4 Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż pojawi
się napis „Bluetooth Audio Level”, po czym
naciśnij pokrętło.
5 Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wyreguluj
poziom głośności („+ 18dB” – „0dB” –
„– 8dB”).
Sterowanie urządzeniem audio
z radioodtwarzacza
Jeśli urządzenie audio jest zgodne z profilem
Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), można korzystać z wymienionych pod
spodem funkcji. (Sposób postępowania zależy od
urządzenia audio.)
Aby
Wykonaj tę czynność
Odtwarzać
Naciśnij przycisk (PAUSE).*1
Włączyć pauzę Naciśnij przycisk (PAUSE).*1
Pomijać utwory Popchnij pokrętło wielofunkcyjne w lewo / w prawo
(jeden raz na każdy utwór).
Przejść w tył / Popchnij pokrętło
w przód utworu wielofunkcyjne w lewo /
w prawo i przytrzymaj je.
Włączyć
odtwarzanie
wielokrotne
Naciśnij przycisk (REP) na
pilocie-karcie.*2
Naciśnij przycisk (SHUF) na
Włączyć
pilocie-karcie.*2*3
odtwarzanie
w przypadkowe
j kolejności
Pomijać
albumy
Popchnij pokrętło
wielofunkcyjne w górę / w dół.
*1 W zależności od urządzenia konieczne może być
dwukrotne naciśnięcie.
*2 Naciskaj przycisk, aż pojawi się żądane ustawienie.
*3 Tryb odtwarzania w przypadkowej kolejności
można też włączyć, przytrzymując wciśnięty
przycisk (ZAP/SHUF) na urządzeniu.
Do obsługi innych funkcji należy używać
urządzenia audio.
Uwagi
• Radioodtwarzacz nie wyświetla tytułu, numeru
utworu, czasu, stanu odtwarzania i tym podobnych
informacji z niektórych podłączonych urządzeń.
Informacje są wyświetlane tylko przy odtwarzaniu
w trybie Bluetooth Audio.
• Zmiana źródła dźwięku w radioodtwarzaczu nie
wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
Wskazówka
Telefon komórkowy zgodny z profilem A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) można
podłączyć jako urządzenie audio i słuchać muzyki.
38
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 39 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Inne ustawienia
Przywracanie fabrycznych
ustawień w menu Bluetooth
Settings
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Zewnętrzny mikrofon XA-MC10
Radioodtwarzacz pozwala na przywrócenie
fabrycznych ustawień wszystkich parametrów
związanych z funkcją Bluetooth.
Podłączając do gniazda wejścia mikrofonu
zewnętrzny mikrofon można poprawić jakość
dźwięku podczas rozmów prowadzonych
z użyciem tego urządzenia.
1
Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne.
Pojawi się lista menu.
Instalacja na osłonie przeciwsłonecznej
2
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz wariant „BT Initialize”, po
czym naciśnij pokrętło.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
3
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wybierz wariant „Yes”.
Podczas przywracania fabrycznych ustawień
funkcji Bluetooth widać komunikat
„Initializing...”.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Uwaga
Przed usunięciem urządzenia należy usunąć
zawartość książki telefonicznej przez wybór polecenia
„BT Initialize”.
Mikrofon zewnętrzny
Przewód połączeniowy
Zaczepy
Instalacja na desce rozdzielczej
Zaczepy
Przewód połączeniowy
Mikrofon
zewnętrzny
Uwaga
Podłączenie zewnętrznego mikrofonu uniemożliwia
użycie wbudowanego mikrofonu.
39
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 40 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Ustawienia dźwięku i menu
ustawień
Zmienianie ustawień dźwięku
Regulacja parametrów dźwięku
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
2
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się żądany parametr z menu,
po czym naciśnij pokrętło.
3
Używając pokrętła wielofunkcyjnego,
wybierz żądane ustawienie. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
Sposób użycia pokrętła wielofunkcyjnego zależy
od regulowanego parametru.
: Popchnij pokrętło wielofunkcyjne w górę /
w dół
: Popchnij pokrętło wielofunkcyjne w lewo /
w prawo
: Obracaj pokrętło wielofunkcyjne
40
EQ7 Preset (strona 40)
EQ7 Parametric Tune (strona 41)
Listening Position Front/Rear (strona 41)
Listening Position Subwoofer (strona 42)
Listening Position Custom Tune (strona 42)
Fader & Balance
Front/Rear/Center (
)
Regulacja względnego poziomu.
Right/Left/Center (
)
Regulacja balansu dźwięku.
Subwoofer Tune & LPF
Phase ( )
Wybieranie fazy: „Normal” (normalna),
„Reverse” (odwrotna).
FREQ (
)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
„50Hz”, „60Hz”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”.
Slope (
)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
Subwoofer Level (
)
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze:
„+10 dB” – „0 dB” – „–10 dB”.
(przy minimalnym ustawieniu wyświetlane jest
wskazanie „– ∞”.)
HPF
FREQ (
)
Wybieranie częstotliwości odcięcia: „off”
(wył.), „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”, „100Hz”,
„120Hz”.
Slope (
)
Wybieranie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
DM+ Advanced (strona 42)
Rear Bass Enhancer (strona 42)
Dynamic Loudness (strona 43)
Bluetooth Audio Level (strona 38)
Użycie zaawansowanych funkcji
dźwięku — Advanced Sound
Engine
Nowy procesor dźwięku Sony, który cyfrowo
przetwarza sygnał, aby wytworzyć
w samochodzie idealne pole brzmieniowe.
Procesor Advanced Sound Engine pozwala na
użycie następujących funkcji: EQ7, Listening
Position (miejsce słuchania), DM+ Advanced,
Rear Bass Enhancer, Dynamic Loudness
(dynamiczna głośność).
Wybieranie ustawień brzmienia
— EQ7 Preset
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku („Xplod”, „Vocal”,
„Edge”, „Cruise”, „Space”, „Gravity”, „Custom”
i „off” (wył.)).
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
2
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się napis „EQ7 Preset”, po
czym naciśnij pokrętło.
3
Popychaj pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, aż pojawi się żądana
krzywa korekty, po czym naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Aby wyłączyć korektor dźwięku, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz ustawienie
„off”.
Wskazówka
Skorygowane ustawienia krzywej korekty są
zapisywane oddzielnie dla radia, źródeł USB
(SensMe™) i źródeł Bluetooth Audio.
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 41 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Parametric Tune
Po wybraniu ustawienia korektora „Custom”
można wybrać własne ustawienia korektora.
Wybierz ustawienie „Custom” korektora EQ7.
Jeśli korektor jest wyłączony, menu ustawień
dźwięku nie zawiera wariantu „EQ7 Parametric
Tune”.
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
2
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się napis „EQ7 Parametric
Tune”, po czym naciśnij pokrętło.
3
Skoryguj krzywą korekty.
• Pasmo częstotliwości
Obracając pokrętło wielofunkcyjne, wybierz
wariant „Band1” do „Band7”.
• Częstotliwość środkowa
Popychając pokrętło wielofunkcyjne w lewo /
w prawo, wskaż częstotliwość środkową.
Wybierz częstotliwość środkową dla każdego
pasma:
Band1: „40 Hz” lub „63 Hz”
Band2: „100 Hz” lub „160 Hz”
Band3: „250 Hz” lub „400 Hz”
Band4: „630 Hz” lub „1,0 kHz”
Band5: „1,6 kHz” lub „2,5 kHz”
Band6: „4,0 kHz” lub „6,3 kHz”
Band7: „10,0 kHz” lub „16,0 kHz”
Aby przywrócić fabrycznie zaprogramowaną
krzywą korekty, podczas wykonywania
czynności 3 wybierz kolejno warianty
„Initialize” i „Yes”.
Wskazówka
Regulować można także inne krzywe korekty.
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów
czasowych — Listening Position
Urządzenie umożliwia przemieszczanie dźwięku
przez opóźnianie reprodukcji dźwięku
z poszczególnych głośników. Pozwala to na
uzyskanie optymalnego dźwięku w miejscu
słuchania i symuluje naturalne pole dźwiękowe.
Dostępne ustawienia parametru „Listening
Position Front/Rear” (miejsce słuchania z przodu
/ z tyłu) omówiono poniżej.
„Front R” (1): z przodu po
prawej
„Front L” (2): z przodu po
lewej
„Front” (3): z przodu
pośrodku
„All” (4): w środku pojazdu
„Custom”: kalibracja
dźwięku w miejscu słuchania
(strona 42)
„off”: bez określonego
miejsca
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania, o ile:
– podłączony jest subwoofer,
– wybrane jest miejsce słuchania „Front R”,
„Front L”, „Front” lub „All”.
• Poziom głośności
Popychając pokrętło wielofunkcyjne w górę /
w dół, skoryguj krzywą korekty.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od –6 dB do +6 dB.
4
5
Po zakończeniu wybierania ustawień
korektora naciśnij pokrętło
wielofunkcyjne.
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Dostępne ustawienia parametru „Listening
Position Subwoofer” (miejsce słuchania –
subwoofer) omówiono poniżej.
„Near” (A): blisko
„Normal” (B): normalna odległość
„Far” (C): daleko
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
2
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się napis „Listening Position
Front/Rear”, po czym naciśnij
pokrętło.
3
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz wariant „Front
R”, „Front L”, „Front”, „All” lub
„Custom”. Naciśnij pokrętło.
41
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 42 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
4
5
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się napis „Listening Position
Subwoofer”, po czym naciśnij
pokrętło.
Położenie subwoofera można wybrać, jeśli
podczas wykonywania czynności 3 zostało
wybrane ustawienie „Front R”, „Front L”,
„Front” lub „All”. Popychając pokrętło
wielofunkcyjne w górę / w dół, wybierz
wariant „Near”, „Normal” lub „Far”. Naciśnij
pokrętło.
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Odległość nastawia się z dokładnością do 2 cm,
w zakresie do 30 do 300 cm.
4
Naciskaj pokrętło wielofunkcyjne aż
do wybrania wszystkich ustawień.
5
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas wykonywania
czynności 3 wybierz ustawienie „off”.
Uwaga
Położenia subwoofera nie można wybrać, jeśli
podczas wykonywania czynności 3 zostało wybrane
ustawienie „Custom”.
Kalibracja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów
czasowych — Listening Position
Custom Tune
Można wykonać kalibrację dźwięku z każdego
głośnika, uzyskując w ten sposób większą
dokładność ustawień opóźnienia dźwięku.
Przed rozpoczęciem należy dokonać pomiaru
odległości między miejscem słuchania a każdym
głośnikiem.
Wybierz ustawienie „Custom” parametru
Listening Position Front/Rear.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
2
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się napis „Listening Position
Custom Tune”, po czym naciśnij
pokrętło.
3
Określ miejsce słuchania.
• Wybieranie głośnika
Popychając pokrętło wielofunkcyjne w lewo /
w prawo, wskaż odpowiedni głośnik.
• Odległość
Popychając pokrętło wielofunkcyjne w górę /
w dół, nastaw odległość między miejscem
słuchania a głośnikami.
DM+ Advanced
Technologia DM+ Advanced poprawia
brzmienie dźwięku poddanego cyfrowej
kompresji przez przywracanie utraconych
wysokich częstotliwości.
Funkcja ta działa tylko przy wybranym źródle
USB, SensMe™ lub Bluetooth Audio.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
pokrętło wielofunkcyjne.
2
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się napis „DM+ Advanced”, po
czym naciśnij pokrętło.
3
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz wariant „on”,
po czym naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Wskazówka
Skorygowane ustawienia DM+ są zapisywane
oddzielnie dla źródeł USB (SensMe™), a oddzielnie
dla źródeł Bluetooth Audio.
Użycie tylnych głośników jako
subwoofera — Rear Bass
Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego (strona 40) w dźwięku
kierowanym do tylnych głośników. Funkcja ta
pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę
subwoofera, gdy subwoofer nie jest podłączony.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
2
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się napis „Rear Bass
Enhancer”, po czym naciśnij pokrętło.
42
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 43 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
3
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz wariant „Level
1”, „Level 2” lub „Level 3”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Kompensowanie poziomu
głośności — Dynamic Loudness
Funkcja „Dynamic Loudness” umożliwia
kompensowanie poziomu głośności
i wzmocnienia sygnału.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
2
Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż
pojawi się napis „Dynamic Loudness”,
po czym naciśnij pokrętło.
3
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz wariant „on”,
po czym naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Zmienianie ustawień
radioodtwarzacza — MENU
1
Przytrzymaj wciśnięte pokrętło
wielofunkcyjne.
2
Obracając pokrętło wielofunkcyjne,
wskaż żądany parametr w menu.
Naciśnij pokrętło.
3
Popychając pokrętło wielofunkcyjne
w górę / w dół, wybierz ustawienie, po
czym naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
Setup (ustawienia)
Clock Adjust (nastawianie zegara) (strona 8)
CT (czas zegarowy) (strona 19, 20)
Beep
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „on” (wł.), „off” (wył.).
RM (pilot-joystick)
Zmienianie kierunku pracy pokręteł na
pilocie-joysticku: „NORM” (normalny), „REV”
(odwrotny).
Auto Off
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „NO” (nie), „30sec”
(sekund), „30min” (minut), „60min” (minut).
DEV Inside Alert
Wyłączanie („off”) lub włączanie „on”
przypomnienia o włożonym urządzeniu.
Display (Wyświetlanie)
Demo (tryb pokazu)
Włączanie lub wyłączanie trybu
demonstracyjnego: „on” (wł.), „off” (wył.).
Image
Wybieranie wyświetlania różnych obrazów.
– „All”: wyświetlanie wszystkich obrazów.
– „Movie”: wyświetlanie filmu.
– „SA 1 – 3, All”: wyświetlanie analizatora
widma.
– „Wall.P 1 – 4, All”: wyświetlanie tapety.
– „off”: obrazy nie są wyświetlane.
Information
Określa, czy mają się pojawiać różne informacje
zależne od źródła dźwięku: „on” (wł.), „off”
(wł.).
Dimmer
Zmienianie jasności wyświetlacza.
– „Auto”: jasność wyświetlacza zmniejsza się
automatycznie po włączeniu świateł. (Tylko
wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.)
– „on”: jasność wyświetlacza jest stale
zmniejszona.
– „off”: wyświetlacz ma normalną jasność.
Illumination
Zmienianie koloru podświetlenia: „Blue”
(niebieskie) lub „Red” (czerwone).
Auto Scroll
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „on” (wł.), „off” (wył.).
Play Mode
Repeat (strona 23, 29)
ZAPPIN Tone*1
Włączanie („on”) lub wyłączanie „off” sygnału
dźwiękowego między utworami.
ZAPPIN Time*1
Określanie długości fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN: „1 (about 6 seconds)”
(około 6 sekund), „2 (about 15 seconds)”, „3
(about 30 seconds)”.
43
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 44 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Local (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „on”: nastawianie tylko stacji o dość silnym
sygnale.
– „off”: nastawianie wszystkich stacji.
Mono*2 (tryb monofoniczny)
Wybieranie trybu monofonicznego w celu
poprawy jakości odbioru w paśmie UKF: „on”
(wł.), „off” (wył.).
Regional*2 (odbiór stacji regionalnej) (strona
19)
BTM (strona 18)
Bluetooth
PhoneBook Select
Wybieranie książki telefonicznej: „Cellular”
(telefon), „Head Unit” (radioodtwarzacz).
Ringtone
Użycie dźwięku dzwonka tego urządzenia
„Default” lub telefonu komórkowego
(„Cellular”).
Auto Answer
Automatyczne odbieranie przychodzących
połączeń.
– „off”: połączenie jest odbierane tylko po
naciśnięciu pokrętła wielofunkcyjnego.
– „Short”: automatyczne odbieranie po
3 sekundach.
– „Long”: automatyczne odbieranie po
10 sekundach.
BT Initialize*3 (strona 39)
*1 Kiedy jest wybrane źródło USB / SensMe™ / iPod.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Kolejność odtwarzania plików MP3
/ WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
Przypominanie o włożonym
urządzeniu
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a urządzenie USB lub iPod wciąż
znajduje się w radioodtwarzaczu, to na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Device Inside”.
Otwórz panel przedni i wyjmij urządzenie USB
lub iPod.
Jeśli panel przedni zostanie zdjęty przy
wyłączonym zapłonie.
Miga kontrolka przypomnienia o włożonym urządzeniu
Wskazówka
Wyjmowanie urządzenia USB lub iPoda – patrz strona
21 (USB) lub 27 (iPod).
44
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 45 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Uwagi
• Sygnalizacja dźwiękowa włożonego urządzenia
działa tylko wówczas, gdy jest używany wbudowany
wzmacniacz.
• Wyłączanie przypomnienia o włożonym urządzeniu –
patrz strona 43.
Informacja o iPodzie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej
modeli iPodów. Przed użyciem należy
zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
Zalecane urządzenia
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (1. generacja)
– iPod classic
– iPod z funkcją wideo*
– iPod nano (5. generacja)
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* W przypadku podłączenia iPoda nano (1. generacji)
lub iPoda z funkcją wideo nie można używać funkcji
obsługi przez pasażera.
• Symbole „Made for iPod” i „Works with iPhone”
oznaczają urządzenia elektroniczne przeznaczone
specjalnie do łączenia ziPodem lub z telefonem
iPhone isprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple.
• Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze
standardami bezpieczeństwa iinnymi
standardami wymaganymi przez prawo.
Informacja o funkcji Bluetooth
Co to jest technologia Bluetooth?
• Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe
przesyłanie danych między urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak telefon komórkowy
i zestaw słuchawkowy. Zasięg łączności
bezprzewodowej Bluetooth wynosi mniej więcej
10 m. Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale
istnieją urządzenia, które można łączyć z wieloma
urządzeniami.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth nie
wymaga używania przewodów ani odpowiedniego
ustawiania urządzeń względem siebie, jak
w technologii podczerwonej. Podłączane
urządzenie może się więc znajdować w torbie albo
w kieszeni.
• Technologia Bluetooth jest międzynarodowym
standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez miliony firm z całego świata.
Łączność przez interfejs Bluetooth
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą wpływać
następujące czynniki:
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
Bluetooth,
– znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element
bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie radioodtwarzacza
w pobliżu bezprzewodowej sieci LAN może
prowadzić do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie
do pogorszenia szybkości transmisji, powstawania
zakłóceń lub problemów z połączeniem. W takim
przypadku należy:
– używać radioodtwarzacza co najmniej 10 m od
elementów bezprzewodowej sieci LAN,
– jeśli radioodtwarzacz pracuje w odległości
mniejszej niż 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć
sieć bezprzewodową,
– zainstalować radioodtwarzacz i urządzenie
Bluetooth możliwie blisko siebie.
• Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth
mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń
medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku,
zaleca się wyłączenie radioodtwarzacza i innych
urządzeń Bluetooth w następujących miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
• Radioodtwarzacz wykorzystuje zabezpieczenia
standardu Bluetooth, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
Bluetooth. Mimo to, w pewnych warunkach nie
można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności Bluetooth, należy zachować ostrożność.
• Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
ujawnienie informacji wynikłe z transmisji
Bluetooth.
• Nie można zagwarantować połączenia z każdym
urządzeniem Bluetooth.
– Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być
zgodne ze standardem Bluetooth zdefiniowanym
przez Bluetooth SIG. Ponadto urządzenie musi
zostać uwierzytelnione.
– Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne
ze wspomnianym standardem Bluetooth,
niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo
działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji
i parametrów technicznych urządzenia.
45
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 46 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
– W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować zakłócenia.
• W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca
pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu
komórkowego przez interfejs Bluetooth może nie
działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth powoduje
uczucie dyskomfortu, należy natychmiast
zaprzestać jego używania. W przypadku
powtarzających się problemów prosimy o kontakt
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona
8) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej
w pilocie-karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się okazać
mniejsza w zależności od warunków pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza się
zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić baterię
na nową baterię litową CR2025. Użycie innej baterii
grozi powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
Radioodtwarzacz
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
c
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
46
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 47 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Demontaż urządzenia
1
Dane techniczne
Zdejmij kołnierz ochronny.
Sekcja tunera
1 Zdejmij panel czołowy (strona 8).
UKF (FM)
2 Chwyć za oba brzegi kołnierza
ochronnego i wyciągnij kołnierz.
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
x
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (High-speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
2
Wymontuj urządzenie.
Łączność bezprzewodowa
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
System łączności:
Wersja 2.1 standardu Bluetooth + EDR
Poziom wyjściowy:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks.
+4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
Haczykiem do
wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak
obecność przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej,
ładunków statycznych, czułości odbioru,
wydajności anteny, systemu operacyjnego,
oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth określają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
47
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 48 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Sekcja wzmacniacza mocy
System operacyjny
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Informacji o kompatybilnych wersjach i aktualizacjach
Service Pack należy szukać w następującej witrynie
pomocy technicznej:
http://support.sony-europe.com/
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód / tył)
Wyjście na subwoofer (monofoniczne)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Złącze sterujące oświetlenia
Złącze USB (wewnętrzne / zewnętrzne)
Złącze wejścia MIC
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 180 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 163 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,1 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot-karta: RM-X305
Adapter USB do iPoda: XA-50IP
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
CD-ROM (dysk z oprogramowaniem)
Wyposażenie dodatkowe:
Kabel połączeniowy USB do iPoda: RC-100IP
Adapter do odtwarzacza Walkman: XA-50WM
Mikrofon zewnętrzny: XA-MC10
Monitor
High color (16 bitów) lub więcej, co najmniej 800 ×
600 punktów
Inne
Połączenie z Internetem
Uwagi
• Nie są obsługiwane następujące środowiska
systemowe:
– Komputery inne niż IBM PC, takie jak Macintosh
itp.
– Samodzielnie złożone komputery
– Komputery z aktualizowanym systemem
operacyjnym
– Środowiska z wieloma monitorami
– Środowiska z wieloma systemami
– Środowisko maszyny wirtualnej
• W zależności od stanu komputera, działanie może
się okazać niemożliwe nawet w zalecanym
środowisku.
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Wymagania systemowe
oprogramowania na dostarczonym
dysku CD-ROM
Komputer
• Procesor / pamięć RAM
– Komputer zgodny z IBM PC/AT
– Procesor: Intel Pentium III 450 MHz lub szybszy
– Pamięć RAM: co najmniej 256 MB (w Windows
XP): co najmniej 512 MB (w Windows Vista
i nowszych)
• Napęd CD-ROM
• Port USB
48
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 49 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie następującej witryny pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota-karty.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„Fader & Balance”) nie są nastawione w położenie
pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 43).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk RESET.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „Demo on” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „Demo off” (strona 43).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „Dimmer on” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 43).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (SOURCE/OFF).
t Ponownie naciśnij przycisk (SOURCE/OFF), aby
wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 46).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „Local on” (strona 44).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Wybierz tryb „Local off” (strona 44).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaźnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „Mono on” (strona
44).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „Mono off” (strona 44).
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 19).
49
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 50 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 19).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Popchnij pokrętło wielofunkcyjne w lewo /
w prawo w czasie migania nazwy stacji. Pojawi się
napis „PI Seek”, a urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym samym
kodem PI (identyfikacji programu).
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
Urządzenie USB nie działa.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają skomplikowaną
strukturę drzewiastą.
Nie przesuwają się wskazania na
wyświetlaczu.
• Przesuwanie się dużej liczby znaków bywa
niemożliwe.
• Wyłączona jest funkcja „Auto Scroll”.
t Wybierz ustawienie „Auto Scroll on” (strona 43).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL) (SCRL).
Włącza się sygnał dźwiękowy.
Urządzenie USB zostało odłączone w czasie
odtwarzania.
t W celu ochrony danych, przed odłączeniem
urządzenia USB należy zawsze zatrzymać
odtwarzanie.
Występują przerwy w dźwięku.
Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Funkcja Bluetooth
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
radioodtwarzacza.
• Przed parowaniem przełącz radioodtwarzacz w tryb
gotowości do parowania.
• Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Należy zakończyć bieżące łączenie
i wyszukać radioodtwarzacz z innego urządzenia.
• Aby wykonać parowanie, należy włączyć sygnał
wyjściowy Bluetooth (strona 33).
Połączenie jest niemożliwe.
Sprawdź procedurę parowania w instrukcji obsługi
drugiego urządzenia itp., po czym powtórnie wykonaj
operację.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
W zależności od stanu podłączanego urządzenia
niemożliwe bywa uzyskanie jego nazwy.
Brak dźwięku dzwonka.
• Skoryguj głośność za pomocą parametru „Ring
Volume”.
• W zależności od podłączanego urządzenia dźwięk
dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
t Zmień ustawienie parametru „Ringtone” na
„Default” (strona 35).
Zbyt cichy głos rozmówcy.
Skoryguj głośność za pomocą parametru „Talk
Volume”.
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głośność.
Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji
wzmocnienia mikrofonu (strona 35).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
• Zmniejsz głośność.
• Zmień ustawienie parametru „EC/NC Mode” na
„EC/NC Mode 1” lub „EC/NC Mode 2” (strona 35).
• W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu,
należy postarać się zmniejszyć głośność tych
hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega silny hałas, należy zamknąć okno. Jeśli
źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy zmniejszyć
jej wydajność.
Nie jest podłączany telefon.
Podczas odtwarzania dźwięku Bluetooth telefon nie
jest podłączany pomimo naciśnięcia pokrętła
wielofunkcyjnego.
t Podłącz radioodtwarzacz z telefonu.
Niska jakość dźwięku z telefonu.
Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
t W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Zbyt mała / zbyt duża głośność
z podłączonego urządzenia audio.
Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
t Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub w radioodtwarzaczu.
Brak dźwięku z urządzenia audio Bluetooth.
W urządzeniu audio jest włączona pauza.
t Wyłącz pauzę w urządzeniu audio.
50
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Brak
00GB+00COV-IT5.book Page 51 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Przerwy w dźwięku odtwarzanym przez
urządzenie audio Bluetooth.
• Zmniejsz odległość między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio Bluetooth.
• Jeśli urządzenie audio Bluetooth znajduje się
w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy wyjąć
urządzenie z pokrowca.
• W pobliżu pracuje kilka urządzeń Bluetooth lub
innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
t Wyłącz pozostałe urządzenia.
t Zwiększ odległość od innych urządzeń.
• W momencie ustanawiania połączenia między
radioodtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie świadczy
to o uszkodzeniu.
Nie można sterować podłączonym
urządzeniem audio Bluetooth.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio Bluetooth
jest zgodne z AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje daną
funkcję.
Kiedy dzwoni telefon, nie pojawia się nazwisko
osoby dzwoniącej.
• Informacja ta nie jest zapisana w książce
telefonicznej.
t Zapisz odpowiednie dane w książce telefonicznej
(strona 36).
• W telefonie osoby dzwoniącej włączona jest funkcja
ukrywania numeru.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
• W podłączonym telefonie włączona jest funkcja
automatycznego rozpoczynania połączenia.
• Funkcja „Auto Answer” radioodtwarzacza jest
ustawiona na „Short” lub „Long” (strona 35).
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu.
W zależności od podłączanego urządzenia, czas na
wykonanie parowania może być krótki. Spróbuj
wykonać parowanie w wyznaczonym czasie.
Nie można użyć funkcji Bluetooth.
Wyłącz urządzenie, naciskając na 2 sekundy przycisk
(SOURCE/OFF), po czym włącz je na nowo.
Brak dźwięku z głośników samochodu
podczas połączenia w trybie
głośnomówiącym.
Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego, należy
zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk był
reprodukowany przez głośniki samochodu.
Nie działa zewnętrzny mikrofon.
Niewłaściwe ustawienie wyboru mikrofonu.
Komunikaty
Busy now... Please try later
Urządzenie jest obecnie zajęte.
t Odczekaj chwilę i ponów próbę.
Checking
Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
t Zaczekaj na zakończenie weryfikacji połączenia.
Connection Failed
Połączenie z książką telefoniczną zostało zakończone
przez telefon komórkowy.
t Ponownie połącz się z książką telefoniczną.
Device Inside
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a urządzenie USB lub iPod wciąż
znajduje się w radioodtwarzaczu, to na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „Device Inside”.
Empty
• Historia połączeń jest pusta.
• Książka telefoniczna jest pusta.
Error
• Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
• Zawartość książki telefonicznej uległa zmianie
w czasie połączenia z telefonem komórkowym.
t Ponownie połącz się z książką telefoniczną.
Failure (znika po naciśnięciu dowolnego przycisku)
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HF Device is not available
Nie jest podłączony telefon komórkowy.
t Podłącz telefon komórkowy.
Hubs Not Supported
Radioodtwarzacz nie współpracuje z koncentratorami
USB.
Invalid channel file
Plik w folderze muzycznym mógł zostać poddany
edycji bez użycia funkcji „Content Transfer”.
t Ponownie użyj programu „SensMe™ Setup” dla
urządzenia USB lub odtwarzacza Walkman. Więcej
informacji o programie „SensMe™ Setup” – patrz
strona 23.
Local Seek +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
NO Device
Wybrane jest źródło USB, ale nie jest podłączone
urządzenie USB. Podczas odtwarzania nastąpiło
odłączenie urządzenia lub przewodu USB.
t Podłącz urządzenie i przewód USB.
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-IT5.book Page 52 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
NO Music
Urządzenie USB nie zawiera plików muzycznych.
t Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO Name
W utworze nie jest zapisana nazwa albumu /
wykonawcy / utworu.
No SensMe™ data on device.
Podłączone urządzenie USB nie zawiera danych dla
funkcji SensMe™ lub dane te zostały przeniesione
w niewłaściwe miejsce w urządzeniu USB.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
NO Track
Element wybrany w urządzeniu USB nie zawiera
albumu / utworu.
Not Found
W trybie wyszukiwania alfabetycznego żaden utwór
nie zaczyna się na wybraną literę.
Not Supported
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
t Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Offset
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Overload
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE/OFF).
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia
USB.
Read
Urządzenie odczytuje z urządzenia USB informacje
o wszystkich utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania.
Push Reset
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
sterowanie urządzeniem USB.
t Naciśnij przycisk RESET (strona 7).
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec nagrań w urządzeniu
USB i nie można przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
52
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
C:\4190902411DSXS300BTXIT5\01GB02CD-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 53 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
53
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
04GB+03BCO-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 54 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
04GB+03BCO-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 55 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
DSX-S300BTX
4-190-902-PL (1)
04GB+03BCO-IT5.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-IT5.book Page 56 Sunday, September 5, 2010 8:44 PM
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
DSX-S300BTX
Download PDF

advertising