Sony | DSX-M55BT | Sony DSX-M55BT Jednostka sygnałowa z bezprzewodową technologią BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

4-588-324-11(1) (PL)
Odtwarzacz
multimedialny
FM/AM
Anulowanie wyświetlania prezentacji (DEMO): patrz str. 21.
Przełączanie interwału strojenia w pasmie FM/AM: patrz str. 8.
Informacje o podłączaniu/instalacji: patrz str. 34.
DSX-M55BT
Instrukcja obsługi
PL
Zapisywanie ważnych informacji
Numer modelu i numer seryjny znajdują się
na spodzie urządzenia.
Numer seryjny należy zapisać w poniższych
polach.
Na numery te należy się powoływać
w kontaktach z lokalnym punktem sprzedaży
firmy Sony w sprawach związanych
z produktem.
Numer modelu: DSX-M55BT
Numer seryjny:
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie
należy zainstalować w desce rozdzielczej łodzi,
ponieważ jego tylna część nagrzewa się
w czasie pracy.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Schemat połączeń/
Instalacja” (str. 34).
Tabliczka znamionowa, wskazująca np. wielkość
napięcia roboczego, znajduje się na spodzie
obudowy.
Ostrzeżenie
Spółka Sony Corporation oświadcza, że niniejszy
sprzęt jest zgodny z zasadniczymi oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE.
Więcej informacji można znaleźć pod następującym
adresem URL: http://www.compliance.sony.de/
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Kwestie zgodności produktu z wymaganiami UE:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
2PL
Usuwanie zużytych baterii
oraz niesprawnego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze
lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu
ani baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/
akumulatorach symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się,
gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami
i bateriami/akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga
chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty
do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku
pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać
się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora
z produktu. Baterię/akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii/akumulatorów
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym nabyto
produkt lub baterię/akumulator.
Uwaga odnośnie baterii litowej
Nie wolno wystawiać baterii na działanie silnych
źródeł ciepła, np. bezpośredniego światła
słonecznego, ognia itp.
Uwaga dla klientów, których łodzie są
wyposażone w stacyjkę bez pozycji ACC
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania AUTO OFF (str. 22). Umożliwia ona
całkowite automatyczne wyłączenie urządzenia
po upływie określonego czasu od chwili
wyłączenia odbiornika, chroniąc akumulator
przed rozładowaniem. Jeśli nie zostanie
włączona funkcja AUTO OFF, po każdym
wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili
wygaszenia wyświetlacza.
Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych
przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą
być modyfikowane, zawieszane albo wycofywane
bez powiadomienia. Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.
Ważna informacja
Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE,
ANI INNE OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH,
UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU,
CZAS NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS
UŻYTKOWNIKA, POWIĄZANE Z LUB POWSTAŁE
W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
PRODUKTU, OBEJMUJĄCEGO SPRZĘT
I OPROGRAMOWANIE.
Szanowny Kliencie, niniejszy produkt jest
wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ producenci
jednostek pływających mogą uzależnić instalację
nadajników radiowych w łodziach od określonych
warunków.
Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy
zapoznać się z warunkami producenta zawartymi
w instrukcji obsługi łodzi lub skontaktować się
bezpośrednio z producentem łodzi lub z jej
sprzedawcą.
Połączenia ratunkowe
Niniejszy zestaw głośnomówiący BLUETOOTH
do łodzi oraz podłączone do niego urządzenie
elektroniczne wykorzystują do działania sieci
radiowe, komórkowe i linie naziemne, a także
funkcje zaprogramowane przez użytkownika,
które nie gwarantują utrzymywania połączenia
we wszystkich warunkach.
Dlatego w przypadku najważniejszych połączeń
(jak w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia)
nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach
elektronicznych.
Informacje dotyczące komunikacji
BLUETOOTH
 Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych.
Aby uniknąć spowodowania wypadku, niniejsze
urządzenie oraz inne urządzenia BLUETOOTH
należy wyłączać w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach, samolotach, na
stacjach benzynowych i w innych miejscach,
gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów
przeciwpożarowych.
 Niniejsze urządzenie obsługuje funkcje
bezpieczeństwa, które są zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH, aby zapewniać
bezpieczne połączenie podczas komunikacji
za pośrednictwem technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH. Jednak w zależności od ustawienia
poziomu bezpieczeństwa, zabezpieczenia mogą
nie być wystarczające. Korzystając z technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH, należy zawsze
mieć na uwadze bezpieczeństwo.
 Sony nie bierze odpowiedzialności za wycieki
danych w czasie komunikacji BLUETOOTH.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały
opisane w niniejszej instrukcji obsługi, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
3PL
Spis treści
Ostrzeżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opis elementów i przycisków sterujących . . . . . . . 5
Czynności wstępne
Zdejmowanie panelu przedniego . . . . . . . . . . . . . . 7
Przełączanie interwału strojenia
w pasmie FM/AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . . . 8
Podłączanie urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podłączanie innych przenośnych
urządzeń audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Słuchanie audycji radiowych
Słuchanie audycji radiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Słuchanie stacji radiowych za pośrednictwem
usługi SiriusXM (dotyczy tylko USA
i Kanady) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odtwarzanie
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . . 15
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . . 16
Słuchanie muzyki za pośrednictwem
usługi Pandora®
Konfigurowanie usługi Pandora®. . . . . . . . . . . . . . 17
Odtwarzanie strumieniowe za pośrednictwem
usługi Pandora®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Czynności dostępne w usłudze Pandora® . . . . . . 17
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez
połączenie BLUETOOTH)
Odbieranie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wykonywanie połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Czynności dostępne w czasie połączenia. . . . . . . 20
4PL
Użyteczne funkcje
Użycie aplikacji Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . . . .
Podstawowa procedura wybierania ustawień . . .
Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia wyświetlacza (DISPLAY) . . . . . . . . . . .
Ustawienia BLUETOOTH (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
22
23
23
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
25
28
Schemat połączeń/Instalacja
Przestrogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista części do instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
35
36
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna
 Przycisk zdejmowania panelu przedniego
Znak N
Przyłóż do pokrętła sterującego smartfon
z systemem Android™, aby nawiązać
połączenie Bluetooth®.
 SRC (źródło)
Włącza urządzenie.
Zmienia źródło dźwięku.
OFF
Naciśnij na 1 sekundę, aby wyłączyć źródło
dźwięku i wyświetlić zegar.
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć
zasilanie i wyświetlacz.
Jeśli urządzenie jest wyłączone, a wyświetlacz —
wygaszony, nie jest dostępna obsługa pilotem.
* Niedostępne po wybraniu telefonu BT.
 Okno wyświetlacza
 SEEK +/–
Automatyczne strojenie stacji radiowych.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie wybrać
stację.
/ (poprzednia/następna)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
 Pokrętło sterujące
Obracaj je, aby ustawić poziom głośności.
PUSH ENTER
Służy do wybierania wskazanego elementu.
 PTY (typ programu)
Służy do włączania funkcji PTY w trybie RDS.
MENU*
Otwiera menu konfiguracji.
VOICE (str. 20, 20)
Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 2 sekundy,
aby aktywować wybieranie głosowe lub
funkcję Siri (tylko urządzenia iPhone).
(przeglądanie) (str. 14, 16, 18)
Umożliwia włączanie trybu przeglądania
w czasie odtwarzania.

CALL
Służy do otwierania menu połączeń.
Odbieranie/kończenie połączenia.
Aby przełączyć sygnał BLUETOOTH,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk
przez co najmniej 2 sekundy.
5PL
 MODE (str. 12, 14, 15, 18, 20)
(wstecz)
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
Pilot RM-X231
 Odbiornik pilota
 Przyciski numeryczne (od 1 do 6)
Odbiór zapisanych stacji radiowych. Aby zapisać
daną stację, naciśnij i przytrzymaj jeden
z przycisków.
Wybieranie zapisanych numerów telefonów.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać numer
telefonu.
ALBUM /
Służy do pomijania albumów w urządzeniu
audio. Aby pomijać albumy w sposób ciągły,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.
Naciśnij przycisk , aby wyrazić swoją
akceptację („kciuk w górę”), lub przycisk ,
aby wyrazić swoją dezaprobatę („kciuk w dół”)
w usłudze Pandora® (str. 17).
(powtarzanie)
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności)
MIC (str. 20)
PAUSE
 MEGA BASS
Wzmacnia bas odpowiednio do poziomu
głośności. Naciśnij, aby zmienić ustawienie
MEGA BASS: [1], [2], [OFF].
 Gniazdo AUX
 DSPL (wyświetlanie)
Naciśnij, aby zmienić wskazania wyświetlacza.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać wskazania
wyświetlacza.
 Port USB
 Mikrofon (na panelu wewnętrznym)
Aby zapewnić optymalne działanie funkcji
trybu głośnomówiącego, należy unikać
zasłaniania mikrofonu.
Na przycisku VOL (głośność) + znajduje się
wypukłość.
 CALL
Służy do otwierania menu połączeń.
Odbieranie/kończenie połączenia.
 SOUND*
Służy do bezpośredniego otwierania
menu SOUND.
MENU*
Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu
konfiguracji.
* Niedostępne po wybraniu telefonu BT.
 ///
Służą do wyboru pozycji ustawień itp.
ENTER
Służy do wybierania wskazanego elementu.
/ (poprzedni/następny)
+/– (album +/–)
 VOL (głośność) +/–
6PL
Przed użyciem usuń folię ochronną.
Czynności wstępne
Zdejmowanie panelu
przedniego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel przedni.
Pilot morski RM-X11M (nie należy
do wyposażenia)
 VOL (głośność) +/–
 GP (grupa)/ALBM (album) +/–
Odbiór zapisanych stacji.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF ,
aby wyłączyć urządzenie, następnie
naciśnij przycisk zdejmowania panelu
przedniego , po czym zdejmij panel,
pociągając go do siebie.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony
do położenia OFF, a panel przedni jeszcze nie
został zdjęty, to na kilka sekund włączy się sygnał
ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa działa
tylko wówczas, gdy jest używany wbudowany
wzmacniacz.
Numery seryjne
Upewnij się, ze numery seryjne na spodzie
urządzenia i z tyłu panelu przedniego są
identyczne. W przeciwnym razie nie będzie
możliwe parowanie BLUETOOTH oraz parowanie
i rozłączanie z użyciem technologii NFC.
7PL
Zakładanie panelu przedniego
3
Obracając pokrętło sterowania,
nastaw godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk SEEK +/-.
4
Po nastawieniu minut naciśnij
przycisk MENU.
Zegar został nastawiony i rozpoczyna pracę.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.
Przełączanie interwału
strojenia w pasmie FM/AM
Ustaw odpowiedni dla swojego kraju interwał
strojenia w pasmie FM/AM. Ustawienie to pojawia
się tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze.
1
Naciśnij przycisk MENU, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET GENERAL], a następnie naciśnij
pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [SET TUNER-STP],
a następnie naciśnij pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl ustawienie [SET 50K/9K],
[SET 100K/10K] lub [SET 200K/10K],
a następnie naciśnij pokrętło.
Nastawianie zegara
1
Naciśnij przycisk MENU, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET GENERAL], a następnie naciśnij
pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET CLOCK-ADJ].
Naciśnij pokrętło.
Wskazanie godziny zacznie migać.
8PL
Przygotowanie urządzenia
BLUETOOTH
Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH, takiego
jak smartfon, telefon komórkowy lub urządzenie
audio, możliwe jest słuchanie muzyki i prowadzenie
rozmów w trybie głośnomówiącym. Szczegółowe
informacje o podłączaniu znajdują się w instrukcji
obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia BLUETOOTH należy
zmniejszyć głośność odtwarzacza. W przeciwnym
razie z głośników może wydobyć się bardzo
głośny dźwięk.
Podłączanie smartfona jednym
dotknięciem (NFC)
Dotknięcie pokrętła sterowania smartfonem
wyposażonym w technologię NFC* powoduje
automatyczne sparowanie i połączenie obydwu
urządzeń.
* NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja
bliskiego zasięgu) to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu
między różnymi urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i tagami IC. Dzięki funkcji NFC
transmisję danych można przeprowadzać z łatwością,
dotykając odpowiedniego symbolu lub wskazanego
miejsca na urządzeniach zgodnych z NFC.
W przypadku smartfona z systemem Android 4.0
lub starszym wymagane jest pobranie aplikacji
„NFC Easy Connect” dostępnej w serwisie
Google Play™. Aplikacja może być niedostępna
w niektórych krajach i regionach.
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
2
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi smartfona.
2
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl napis
[SET PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie przełączy się w tryb czuwania
do parowania, a na wyświetlaczu pojawi
się symbol .
Przyłóż część smartfona ze znakiem N do
części urządzenia oznaczonej znakiem N.
3
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, aby wykryło ono to
urządzenie.
4
Wybierz na ekranie urządzenia
BLUETOOTH pozycję [DSX-M55BT].
Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna
na ekranie, powtórz czynność 2.
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
Rozłączanie jednym dotknięciem
Ponownie przyłóż część smartfona ze znakiem N
do części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Uwagi
 Aby uniknąć porysowania smartfona podczas
połączenia, obchodź się z nim ostrożnie.
 Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa,
gdy urządzenie jest połączone z innym urządzeniem
zgodnym z technologią NFC. W takim przypadku
należy zakończyć połączenie z drugim urządzeniem
i nawiązać je ze smartfonem.
5
* W zależności od urządzenia kod uwierzytelniający
może być określony mianem „klucz”, „kod PIN”,
„numer PIN”, „hasło” itp.
Parowanie i łączenie
z urządzeniem BLUETOOTH
Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem
BLUETOOTH konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie pary urządzeń, nazywane
„parowaniem”. Parowanie umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się tego urządzenia z innymi
urządzeniami.
Wprowadź kod uwierzytelniający
[0000]
Po zakończeniu parowania symbol
się na stałe.
6
1
Ustawić urządzenie BLUETOOTH
w odległości 1 metra od tego urządzenia.
Jeśli na ekranie urządzenia
BLUETOOTH pojawi się monit o kod
uwierzytelniający*, wprowadź [0000].
zapala
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
wybierz to urządzenie w podłączanym
urządzeniu BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
symbol
albo
.
9PL
Uwaga
Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia. Aby umożliwić wykrywanie, przejdź
do trybu parowania i wyszukaj odtwarzacz z innego
urządzenia.
Uruchamianie odtwarzania
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH” (str. 15).
Anulowanie operacji parowania
Aby po sparowaniu odtwarzacza z urządzeniem
BLUETOOTH wyłączyć tryb parowania, wykonaj
czynność 2.
Podłączanie sparowanego
urządzenia BLUETOOTH
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane
urządzenia łączą się automatycznie.
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl napis
[SET BT SIGNL]. Naciśnij pokrętło.
Upewnij się, że symbol
Włącz funkcję BLUETOOTH
w urządzeniu BLUETOOTH.
3
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
albo
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
Naciśnij przycisk SRC, aby wybrać [BT HOME]
albo [BT AUDIO].
Naciśnij przycisk ENTER, aby podłączyć telefon
komórkowy, lub przycisk PAUSE, aby podłączyć
urządzenie audio.
Uwaga
Urządzenia nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku za pośrednictwem technologii BLUETOOTH.
W takim przypadku należy łączyć telefon
z odtwarzaczem.
Wskazówka
Kiedy włączony jest sygnał BLUETOOTH: w momencie
włączenia zapłonu urządzenie automatycznie włącza
ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Podłączanie urządzenia iPhone/iPod
(automatyczne parowanie BLUETOOTH)
Kiedy do portu USB podłączony jest iPhone/iPod
z systemem iOS5 lub nowszym, następuje
automatyczne sparowanie urządzeń.
Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest możliwe
przy wybranym ustawieniu [ON] dla opcji
[AUTOPAIR] w menu [BT] (str. 23).
1
Włącz funkcję BLUETOOTH w telefonie
iPhone/iPodzie.
2
Podłącz telefon iPhone/iPod do
portu USB.
świeci się.
2
Zapali sie symbol
Łączenie jednostki z ostatnio
podłączonym urządzeniem
.
Ikony na wyświetlaczu:
Świeci się po włączeniu za pomocą
profilu HFP trybu głośnomówiącego.
Świeci się po podłączeniu za pomocą
profilu A2DP (profil zaawansowanej
dystrybucji audio) urządzenia audio.
10PL
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
Uwagi
 Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest
możliwe, gdy urządzenie jest połączone z innym
urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku
należy odłączyć drugie urządzenie i podłączyć
telefon iPhone/iPod.
 Jeśli automatyczne parowanie BLUETOOTH się
nie powiedzie, należy zapoznać sie z rozdziałem
„Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH” (str. 8).
Podłączanie innych
przenośnych urządzeń audio
1
2
3
Podłączanie urządzenia USB
1
2
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Wyłącz przenośne urządzenie audio.
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz przenośne urządzenie audio
do gniazda wejścia AUX (mini jack
stereo) przewodem połączeniowym
(sprzedawanym oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.
Do podłączania urządzenia iPod/iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB urządzenia iPod
(sprzedawanego oddzielne).
4
Naciskając przycisk SRC, wybierz
element [AUX].
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio. Nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności. Nastaw normalny poziom głośności
w odtwarzaczu.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SET SOUND]  [SET AUX VOL] (str. 23).
11PL
Strojenie ręczne
Słuchanie audycji radiowych
1
Słuchanie audycji radiowych
Wymagane jest ustawienie interwału strojenia
(str. 8).
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC aż
wyświetli się napis [TUNER].
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
Automatyczne zapisywanie
stacji radiowych (BTM)
1
Wybierz pasmo (FM1, FM2, FM3, AM1
lub AM2) za pomocą przycisku MODE.
2
Naciśnij przycisk MENU, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET GENERAL], a następnie naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania, wyświetl
element [SET BTM]. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie przypisuje stacje do przycisków
numerycznych według częstotliwości.
Strojenie stacji
1
Wybierz pasmo (FM1, FM2, FM3, AM1
lub AM2) za pomocą przycisku MODE.
2
Nastaw stację.
Ręczne strojenie stacji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SEEK +/-, aby
zgrubnie nastawić częstotliwość. Następnie
naciskaj przycisk SEEK +/-, aby precyzyjnie
wyregulować częstotliwość.
Automatyczne strojenie stacji
Naciśnij przycisk SEEK +/Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu stacji.
12PL
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i przytrzymaj
przycisk numeryczny (1–6) dotąd,
aż pojawi się napis [MEM].
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk numeryczny (1–6).
Korzystanie z systemu RDS
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas odbioru stacji UKF (FM) naciśnij
przycisk PTY.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
żądany typ programu. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów (interwał strojenia:
200 kHz/10 kHz)
NEWS (wiadomości), INFORM (informacje), SPORTS
(sport), TALK (rozmowy), ROCK (muzyka rockowa),
CLS ROCK (klasyczna muzyka rockowa), ADLT HIT
(przeboje dla dorosłych), SOFT RCK (łagodna
muzyka rockowa), TOP 40 (aktualne przeboje),
COUNTRY (muzyka country), OLDIES (złote
przeboje), SOFT (łagodna muzyka), NOSTALGA
(nostalgia), JAZZ (muzyka jazzowa), CLASSICL
(muzyka poważna), R & B (rhythm and blues),
SOFT R&B (łagodny rhythm and blues), LANGUAGE
(języki obce), REL MUSC (muzyka religijna),
REL TALK (rozmowy o religii), PERSNLTY (rozwój
osobowości), PUBLIC (radio publiczne), COLLEGE
(radio studenckie), HABL ESP (rozmowy w języku
hiszpańskim), MUSC ESP (muzyka hiszpańska),
HIP HOP (muzyka hip-hop), WEATHER (prognoza
pogody)
Typy programów (interwał strojenia:
100 kHz/10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
Więcej informacji na ten temat można znaleźć
pod adresem: www.siriusxm.com.
NEWS (wiadomości), AFFAIRS (aktualności), INFO
(informacje), SPORT (sport), EDUCATE (edukacja),
DRAMA (słuchowiska), CULTURE (kultura), SCIENCE
(nauka), VARIED (rozmaitości), POP M (muzyka
popularna), ROCK M (muyzka rockowa), EASY M
(muzyka łatwa w odbiorze), LIGHT M (lekka muzyka
poważna), CLASSICS (muzyka poważna), OTHER M
(inne gatunki muzyki), WEATHER (prognoza
pogody), FINANCE (finanse), CHILDREN (programy
dla dzieci), SOCIAL A (audycje społeczne),
RELIGION (religia), PHONE IN (audycje z udziałem
słuchaczy), TRAVEL (podróże), LEISURE (rozrywka),
JAZZ (muzyka jazzowa), COUNTRY (muzyka
country), NATION M (muzyka ludowa), OLDIES
(złote przeboje), FOLK M (muzyka folkowa),
DOCUMENT (audycje dokumentalne)
Po zainstalowaniu odbiornika SiriusXM Connect
Vehicle Tuner i anteny naciskaj przycisk SRC, aby
wyświetlić opcję [SIRIUSXM]. Na kanale 1 powinien
być słyszalny sygnał promocyjny usługi SiriusXM.
Po sprawdzeniu odbioru sygnału promocyjnego
wybierz kanał 0 aby poznać identyfikator swojego
odbiornika. Jest on podany również na spodzie
obudowy odbiornika SiriusXM Connect Vehicle
Tuner oraz na jego opakowaniu. Numer ten jest
niezbędny do uaktywnienia abonamentu. Należy
go sobie zanotować na przyszłość.
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawienie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz w menu [SET GENERAL] opcję
[SET CT-ON] (str. 22).
Słuchanie stacji radiowych za
pośrednictwem usługi SiriusXM
(dotyczy tylko USA i Kanady)
Uaktywnianie abonamentu
usługi SiriusXM
W Stanach Zjednoczonych abonament można
uaktywnić przez Internet lub dzwoniąc do biura
obsługi klienta SiriusXM:
 Internet: www.siriusxm.com/activatenow
 Telefon: 1-866-635-2349
W Kanadzie abonament można uaktywnić
przez Internet lub dzwoniąc do biura obsługi
klienta SiriusXM:
 Internet: www.siriusxm.ca/activatexm
 Telefon: 1-877-438-9677
W ramach procedury uaktywnienia satelity usługi
SiriusXM wyślą do Twojego odbiornika komunikat
aktywacyjny. Gdy urządzenie wykryje, że odbiornik
otrzymał komunikat aktywacyjny, wyświetli napis:
[SUBSCRIPTION UPDATED - ENTER TO CONTINUE].
Po uaktywnieniu abonamentu możesz korzystać
z objętych nim kanałów.
Uwagi
 Procedura uaktywnienia zajmuje zwykle 10–15 minut,
ale może potrwać nawet godzinę.
 Aby urządzenie otrzymało komunikat aktywacyjny,
musi być włączone i ustawione na odbiór sygnału
usługi SiriusXM.
Tylko usługa SiriusXM zapewnia Ci dostęp
w jednym miejscu do większości ulubionych
audycji. Masz ponad 140 kanałów do wyboru,
m.in. z muzyką nieprzerywaną reklamami
oraz z najlepszymi transmisjami sportowymi,
wiadomościami, rozmowami oraz audycjami
satyrycznymi i rozrywkowymi. Witamy w świecie
radia satelitarnego. Wymagane są: odbiornik
SiriusXM Connect Vehicle Tuner i abonament.
13PL
Wybieranie kanałów usługi SiriusXM
1
2
3
Naciśnij przycisk
(przeglądanie).
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [CHANNEL], a następnie
naciśnij pokrętło.
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl odpowiedni kanał
i naciśnij pokrętło.
Wybieranie kanałów z kategorii
1
2
3
Naciśnij przycisk
(przeglądanie)
Za pomocą pokrętła sterującego wyświetl opcję
[CATEGORY], a następnie naciśnij pokrętło.
Za pomocą pokrętła sterującego wyświetl
odpowiednią kategorię i naciśnij pokrętło.
Zapisywanie kanałów
1
Podczas odbioru kanału, który chcesz zapisać,
naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny (1–6),
aż pojawi się napis [MEM].
Aby odebrać zapisany kanał, naciskaj przycisk
MODE w celu wyświetlenia zakresu [SX1], [SX2]
lub [SX3], a następnie naciśnij przycisk
numeryczny (1–6).
Ustawianie funkcji kontroli rodzicielskiej
Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia
ograniczanie dostępu do kanałów usługi SiriusXM
zawierających treści przeznaczone tylko dla
dorosłych. Po włączeniu tej funkcji odbiór
zablokowanych nią kanałów wymaga podania kodu
dostępu. Informacje o ustawianiu kodu dostępu
i blokowaniu kanałów można znaleźć poniżej.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk MENU i obracaj pokrętłem
sterującym.
Wybierz kolejno opcje: [SET GENERAL] 
[SET PARENTAL]  [SET LOCK SEL]  [SET LOCK-ON].
Wpisz kod dostępu za pomocą pokrętła
sterującego na urządzeniu lub przycisków /
na pilocie.
Do zmiany miejsca wpisywania znaków możesz
używać przycisków SEEK +/– na urządzeniu lub
przycisków / na pilocie.
Fabryczny kod dostępu to [0000].
Po wpisaniu własnego kodu dostępu naciśnij
przycisk ENTER.
14PL
Aby odblokować kanały, wybierz opcję
[SET LOCK-OFF].
Zmiana kodu dostępu
1
2
3
4
Naciśnij przycisk MENU i obracaj pokrętłem
sterującym.
Wybierz kolejno opcje: [SET GENERAL] 
[SET PARENTAL]  [SET CODEEDIT].
W polu wprowadzania aktualnego kodu dostępu
wpisz aktualny kod dostępu, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Fabryczny kod dostępu to [0000].
W polu wprowadzania nowego kodu dostępu
wpisz swój nowy 4-cyfrowy kod dostępu,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zmiana wskazań wyświetlacza
Naciskaj przycisk DSPL, aby zmieniać wskazania
w następującej kolejności:
Numer kanału (domyślne)  Nazwa kanału 
Nazwa wykonawcy  Tytuł utworu  Informacje
o zawartości  Nazwa kategorii  Zegar
Odłączanie urządzenia
Odtwarzanie
Odtwarzanie z urządzenia USB
W niniejszej instrukcji obsługi termin „iPod” jest
stosowany ogólnie w odniesieniu do funkcji iPod
urządzeń iPod oraz iPhone, chyba że w tekście
lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Szczegółowe informacje o zgodności iPodów
znajdują się w rozdziale „Informacje dotyczące
urządzeń iPod” (str. 24) lub na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Odtwarzacz współpracuje z urządzeniami MSC
(Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnymi ze standardem USB, takimi jak pamięci
flash USB, cyfrowe odtwarzacze multimedialne
czy smartfony z systemem Android.
Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne
i smartfony z systemem Android mogą wymagać
przełączenia trybu łączności z USB na MTP.
Uwagi
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB
znajdują się na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
 Nie można odtwarzać następujących plików:
MP3/WMA/FLAC:
 chronionych przed kopiowaniem
 objętych ochroną DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi)
 zawierających dźwięk wielokanałowy
MP3/WMA:
 poddanych bezstratnej kompresji
1
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone za pomocą
przewodu USB jego głośność jest nadal regulowana
przez telefon. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku przy rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w urządzeniu w czasie
rozmowy.
Bezpośrednia obsługa iPoda
(obsługa przez pasażera)
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
przycisk MODE, aż pojawi się napis
[MODE IPOD].
Teraz można swobodnie obsługiwać iPod.
Do regulacji głośności można użyć tylko
odtwarzacza.
Wyłączanie funkcji obsługi przez pasażera
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż pojawi się
napis [MODE AUDIO].
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Można odtwarzać treści podłączonego urządzenia
zgodnego z profilem BLUETOOTH A2DP (profil
zaawansowanej dystrybucji audio).
Podłącz urządzenie USB do portu USB
(str. 11).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy nacisnąć
przycisk SRC, aby wybrać [USB] ([IPD] wyświetla
się w przypadku podłączenia iPoda).
2
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
Wyreguluj poziom głośności.
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (str. 9).
2
Naciskając przycisk SRC, wybierz opcję
[BT AUDIO].
3
4
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk OFF na 1 sekundę.
Wyreguluj poziom głośności.
15PL
Uwagi
 W zależności od urządzenia audio odtwarzacz może
nie wyświetlać tytułu, numeru utworu/czasu i stanu
odtwarzania.
 Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie
zatrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
Dopasowywanie poziomu głośności
podłączonego urządzenia BLUETOOTH
do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH.
Nastaw w nim umiarkowany poziom głośności.
Nastaw normalny poziom głośności
w odtwarzaczu.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SET SOUND]  [SET BTA VOL] (str. 23).
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądaną kategorię wyszukiwania.
Następnie naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
Wyszukiwanie z pomijaniem
elementów (tryb Jump)
1
2
3
Odtwarzanie z powtarzaniem i losowe
1
Podczas odtwarzania naciskaj przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność
losowa), aby włączyć odpowiedni
tryb odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
rozpocząć się z opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku.
Wyszukiwanie utworu według nazwy
(Quick-BrowZer™)
1
Aby wyświetlić listę kategorii
wyszukiwania, podczas odtwarzania
z urządzenia USB naciśnij przycisk
(przeglądanie)*.
Po wyświetleniu listy utworów naciskaj przycisk
(wstecz), aż pojawi się odpowiednia
kategoria.
* Podczas odtwarzania z urządzenia USB
przytrzymaj naciśnięty przycisk
(przeglądanie)
dłużej niż 2 sekundy, aby wrócić bezpośrednio do
listy kategorii.
16PL
(przeglądaj).
Naciśnij przycisk
(przeglądaj).
Naciśnij przycisk SEEK +.
Obracając pokrętło sterowania,
wybierz żądany element.
W tym trybie elementy z listy są pomijane
co 10% ich ogólnej liczby.
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić
do trybu Quick-BrowZer.
Pojawi się wybrany element.
5
Wyświetl odpowiedni element
za pomocą pokrętła sterującego
i naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Słuchanie muzyki za pośrednictwem
usługi Pandora®
Usługa Pandora® umożliwia strumieniowe
odtwarzanie muzyki za pomocą smartfona iPhone
lub smartfona z systemem Android. Działaniem
usługi Pandora® na smartfonie iPhone
podłączonym do portu USB lub smartfonie
z systemem Android połączonym przez
BLUETOOTH można sterować za pomocą
tego urządzenia.
Usługa Pandora® jest dostępna tylko
w niektórych krajach. Pod adresem
http://www.pandora.com/legal
można znaleźć więcej informacji na ten temat.
Konfigurowanie
usługi Pandora®
1
Sprawdź zgodność ze swoim
urządzeniem przenośnym w witrynie
pomocy technicznej, której adres
podano z tyłu okładki.
2
Pobierz najnowszą wersję aplikacji
Pandora® ze sklepu z aplikacjami
odpowiedniego dla Twojego smartfona.
Listę zgodnych urządzeń przenośnych
można znaleźć pod adresem:
www.pandora.com/everywhere/mobile
Odtwarzanie strumieniowe
za pośrednictwem
usługi Pandora®
1
Połącz urządzenie przenośne z tym
urządzeniem.
 iPhone przez port USB (str. 11)
 Smartfon z systemem Android za
pośrednictwem funkcji BLUETOOTH (str. 9)
2
Naciskaj przycisk SRC, aby wybrać opcję
[PANDORA USB] lub [BT PANDORA].
3
Uruchom w urządzeniu przenośnym
aplikację Pandora®.
4
Naciśnij przycisk PAUSE, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Upewnij się, że te same cyfry (np. 123456)
są wyświetlane na urządzeniu i na urządzeniu
przenośnym, a następnie naciśnij przycisk ENTER
na urządzeniu i wybierz w urządzeniu przenośnym
opcję [Yes] (Tak).
W przypadku uaktywniania funkcji
BLUETOOTH
Możesz wyregulować poziom głośności.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz kolejno opcje:
[SET SOUND]  [SET BTA VOL] (str. 23).
Czynności dostępne
w usłudze Pandora®
Wyrażanie opinii
Wyrażanie swojej akceptacji („kciuk w górę”)
lub dezaprobaty („kciuk w dół”) umożliwia
personalizowanie stacji.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
 („kciuk w górę”) lub  („kciuk w dół”).
17PL
Korzystanie z listy stacji
Lista stacji umożliwia łatwe wybieranie
odpowiedniej stacji.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
(przeglądanie).
2
Naciskaj przycisk SEEK +, aby wybrać
kolejność sortowania: [BY DATE]
(Według daty) lub [A TO Z]
(Alfabetycznie).
3
Wyświetl odpowiednią stację za pomocą
pokrętła sterującego i naciśnij pokrętło.
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez
połączenie BLUETOOTH)
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go
z urządzeniem. Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć w podrozdziale
„Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH” (str. 8).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Dodawanie zakładek
Odtwarzany aktualnie utwór można dodać
do zakładek i zapisać na swoim koncie
usługi Pandora®.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk MODE.
Odbieranie połączenia
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
przycisk CALL.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Odrzucanie połączenia
Naciśnij przycisk OFF przez 1 sekundę.
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk CALL.
Wykonywanie połączenia
Jeśli podłączony telefon obsługuje profil PBAP
(profil dostępu do książki telefonicznej), można
do wykonywania połączeń wykorzystywać książkę
telefoniczną lub historię połączeń.
Wykonywanie połączenia z użyciem
książki telefonicznej
1
18PL
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[PHONE BOOK]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
z listy pierwszą literę. Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać nazwisko z listy nazwisk.
Naciśnij pokrętło.
4
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać numer z listy numerów.
Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Wykonywanie połączenia
z użyciem historii połączeń
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[RECENT CALL]. Naciśnij pokrętło.
Ponowne wybieranie numeru
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[REDIAL]. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Wybieranie numerów
z pamięci urządzenia
1
Naciskając przycisk SRC, wybierz opcję
[BT PHONE].
2
Naciśnij przycisk numeryczny (1–6), do
którego przypisany jest żądany kontakt.
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się połączenie.
Pojawi się lista historii połączeń.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
nazwisko albo numer telefonu z listy
historii połączeń. Naciśnij pokrętło.
Programowanie numerów telefonów
Można zaprogramować do 6 numerów telefonów.
1
Rozpocznie się połączenie.
Wykonywanie połączenia przez
wprowadzenie numeru telefonu
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[DIAL NUMBER]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wprowadzić numer telefonu.
Na zakończenie wybierz [ ] (odstęp)
i naciśnij przycisk ENTER*.
Rozpocznie się połączenie.
* Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk SEEK +/-.
2
Wybierz numer telefonu, który chcesz przypisać do
pamięci urządzenia. Numer można pobrać z książki
telefonicznej, historii połączeń lub wprowadzając
go bezpośrednio.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się wybrany
numer telefonu.
Naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk numeryczny
(1–6) dotąd, aż pojawi się napis [MEM].
Kontakt zostanie zapisany pod wybranym numerem
w pamięci urządzenia.
Wykonywanie połączenia
z wykorzystaniem znaczników
głosowych
Połączenie można wykonać, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w podłączonym
telefonie komórkowym wyposażonym w funkcję
głosowego wybierania numerów.
Uwaga
Zamiast symbolu [#] na wyświetlaczu pojawia się
symbol [_].
19PL
1
Naciśnij przycisk CALL, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[VOICE DIAL], a następnie naciśnij
pokrętło.
Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk
VOICE dłużej niż 2 sekundy.
Użyteczne funkcje
Użycie aplikacji Siri Eyes Free
Czynności dostępne
w czasie połączenia
Aplikacja Siri Eyes Free pozwala na bezdotykową
obsługę telefonu iPhone za pomocą komend
głosowych. Aby z niej skorzystać, należy podłączyć
telefon iPhone do odtwarzacza za pomocą
połączenia BLUETOOTH. Funkcja ta jest dostępna
dla telefonów iPhone 4s i nowszych. Upewnij się,
że w telefonie iPhone jest zainstalowana
najnowsza wersja systemu iOS.
Przed użyciem aplikacji konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie telefonu iPhone i odtwarzacza
i sparowanie ich za pośrednictwem połączenia
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Przygotowanie
urządzenia BLUETOOTH” (str. 8).
Regulowanie głośności dzwonka
1
2
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w pamięci telefonu.
Po rozpoznaniu głosu zostanie wykonane
połączenie.
Wyłączanie funkcji wybierania głosowego
Naciśnij przycisk VOICE.
Obróć pokrętło sterowania, gdy dzwoni dzwonek.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy
Obróć pokrętło sterowania podczas rozmowy.
Regulacja poziomu głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę
(wzmocnienie mikrofonu)
Naciśnij przycisk MIC.
Wybierz żądany poziom głośności: [MIC-LOW]
(niski), [MIC-MID] (średni), [MIC-HI] (wysoki).
Redukcja echa i zakłóceń
(tryb osłabiania echa/zakłóceń)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC.
Wybierz tryb: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Przełączanie pomiędzy trybem
standardowym i głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk MODE,
aby przełączać dźwięk połączenia pomiędzy
trybem standardowym i głośnomówiącym.
Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego funkcja
ta może nie być dostępna.
20PL
Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi telefonu iPhone.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk VOICE
dłużej niż 2 sekundy.
Pojawi się ekran komend głosowych.
3
Po sygnale dźwiękowym wypowiedz
polecenie do mikrofonu.
Po kolejnym sygnale dźwiękowym Siri udzieli
odpowiedzi.
Wyłączanie funkcji Siri Eyes Free
Naciśnij przycisk VOICE.
Uwagi
 W zależności od warunków otoczenia smartfon
iPhone może nie rozpoznać głosu użytkownika
(np. w czasie pływania łodzią).
 Na obszarach, gdzie odbiór sygnału sieci komórkowej
jest utrudniony, funkcja Siri Eyes Free może działać
nieprawidłowo lub jej czas reakcji może być dłuższy
niż zwykle.
 W zależności od stanu technicznego telefonu iPhone
funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć.
 Podczas odtwarzania utworu z telefonu iPhone
podłączonego do urządzenia za pomocą połączenia
BLUETOOTH, w chwili uruchomienia odtwarzania
funkcja Siri Eyes Free automatycznie się wyłącza,
a urządzenie przełącza źródło sygnału na
BLUETOOTH.
 W przypadku włączenia funkcji Siri Eyes Free w czasie
odtwarzania dźwięku urządzenie może przełączyć
źródło dźwięku na BLUETOOTH nawet jeśli nie
zostanie wybrana ścieżka do odtworzenia.
 Funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć podczas podłączania telefonu
iPhone do portu USB.
 Podczas podłączania telefonu iPhone do urządzenia
przez port USB nie należy włączać funkcji Siri za
pomocą telefonu. W przeciwnym razie funkcja
Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo lub
się wyłączyć.
 Gdy funkcja Sir Eyes Free jest włączona, dźwięk nie
jest odtwarzany.
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Ekran prezentacji, który pojawia się, gdy urządzenie
jest wyłączone i widoczny jest zegar, można
wyłączyć.
1
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterowania, wyświetl
element [SET DEMO]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET DEMO-OFF].
Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
4
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(wstecz).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru/odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
Ustawienia ogólne (GENERAL), ustawienia dźwięku
(SOUND), ustawienia wyświetlania (DISPLAY),
konfiguracja połączenia BLUETOOTH (BT)
(Niedostępne po wybraniu telefonu BT).
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać kategorię ustawień.
Następnie naciśnij pokrętło.
Opcje, które można dostosować, różnią się
w zależności od źródła dźwięku i ustawień.
21PL
3
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać żądane opcje. Następnie
naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Naciśnij przycisk
(wstecz).
Ustawienia ogólne (GENERAL)
DEMO (demonstracja)
Służy do włączania funkcji trybu prezentacji:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (str. 8)
TUNER-STP (interwał strojenia) (str. 8)
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
CAUT ALM (alarm ostrzegawczy)
Służy do włączania funkcji alarmu
ostrzegawczego: [ON] (wł.), [OFF] (wył.) (str. 7).
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AUTO OFF
Automatyczne wyłączanie urządzenia po
upływie zadanego czasu od jego wyłączenia:
[NO], [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut),
[60M] (60 minut).
CT (czas zegarowy)
Służy do włączania funkcji CT: [ON] (wł.),
[OFF] (wył.).
BTM (best tuning memory) (str. 12)
(Tylko przy wybranym odbiorniku radiowym).
PARENTAL
Służy do włączania funkcji blokady
rodzicielskiej — [ON] (wł.), [OFF] (wył.) —
i edytowania kodu dostępu (str. 14).
(Tylko przy wybranej usłudze SiriusXM).
22PL
SXMRESET (resetowanie odbiornika usługi
SiriusXM)
Służy do przywracania fabrycznych ustawień
odbiornika SiriusXM Connect Vehicle Tuner
(ustawione kanały/blokada rodzicielska):
[YES] (tak), [NO] (nie).
(Tylko przy wybranej usłudze SiriusXM).
Konfiguracja dźwięku (SOUND)
Ustawienia dźwięku są dostępne dla wszystkich
źródeł z wyjątkiem telefonu BT.
EQ5 PRESET
Wybór jednej z 10 krzywych korektora lub
jego wyłączenie: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Ustawienie krzywej korektora może zostać
zapamiętane osobno dla każdego źródła
sygnału.
EQ5 SETTING
Wybór ustawień opcji [CUSTOM] korektora EQ5.
BASE
Wybór zapisanej krzywej korektora jako
podstawy do dalszego dostosowywania:
[BAND1] (niska częstotliwość), [BAND2]
(średnio niska częstotliwość), [BAND3] (średnia
częstotliwość), [BAND4] (średnio wysoka
częstotliwość), [BAND5] (wysoka częstotliwość).
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -10 dB do +10 dB.
BALANCE
Określa balans dźwięku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Określa poziom względny: [FRONT-15] (przód) –
[CENTER] (środek) – [REAR-15] (tył).
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
(Po wybraniu minimalnego ustawienia pojawia
się wskazanie [ATT]).
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybiera fazę subwoofera: [NORM] (normalna),
[REV] (odwrócona).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
Ustawienia BLUETOOTH (BT)
PAIRING (str. 9)
PHONE BOOK (str. 18)
REDIAL (str. 19)
AUX VOL (poziom głośności sygnału
z gniazda AUX)
Regulacja poziomu głośności sygnału
z poszczególnych urządzeń zewnętrznych:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ustawienie to eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
BTA VOL (poziom głośności źródła
dźwięku BLUETOOTH)
Regulacja poziomu głośności dźwięku
z każdego podłączonego urządzenia
BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ustawienie to eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
Ustawienia wyświetlacza
(DISPLAY)
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza: [ON] (wł.),
[OFF] (wył.).
SND SYNC (synchronizacja koloru z dźwiękiem)
Aktywuje synchronizację oświetlenia
z dźwiękiem: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AUTO SCR (automatyczne przewijanie)
Powoduje automatyczne przewijanie
elementów: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Niedostępne podczas odtwarzania dźwięku
ze źródła AUX albo tunera).
RECENT CALL (str. 19)
VOICE DIAL (str. 19)
DIAL NUMBER (str. 19)
RINGTONE
Wybór urządzenia, które będzie sygnalizować
przychodzące połączenie: [1] (odtwarzacz),
[2] (telefon komórkowy).
AUTO ANS (automatyczne odbieranie)
Służy do wybierania ustawienia
automatycznego odbierania telefonu przez
to urządzenie: [OFF] (wył.), [1] (ok. 3 sekund),
[2] (ok. 10 sekund).
AUTOPAIR (automatyczne parowanie)
Włączanie lub wyłączanie automatycznego
parowania BLUETOOTH, gdy do portu USB jest
podłączone urządzenie z systemem iOS 5.0
lub nowszym: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
BT SIGNL (sygnał BLUETOOTH) (str. 10)
Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH.
BT INIT (inicjalizacja BLUETOOTH)
Przywracanie domyślnych wartości wszystkich
ustawień urządzenia dotyczących funkcji
BLUETOOTH (informacje o parowaniu, pamięć
przycisków numerycznych, informacje
o urządzeniu itp.): [YES] (tak), [NO] (nie).
Inicjalizację urządzenia należy wykonać
przed utylizacją urządzenia.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
23PL
Informacje dotyczące urządzeń iPod
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
 Jeśli łódź jest przycumowana w nasłonecznionym
miejscu, należy najpierw schłodzić urządzenie.
 Nie należy zostawiać panelu przedniego ani
urządzeń audio wewnątrz łodzi. Wysoka
temperatura bezpośredniego światła
słonecznego mogłaby doprowadzić
do ich uszkodzenia.
 Antena automatyczna wysuwa się samoczynnie.
Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku, chroń
urządzenie przed zachlapaniem.
Kolejność odtwarzania plików audio
Folder (album)
Plik audio (ścieżka)
 Do urządzenia można podłączyć następujące
modele urządzenia iPod. Przed podłączeniem
należy zaktualizować oprogramowanie iPoda
do najnowszej wersji.
Obsługiwane modele urządzeń iPhone/iPodów
Obsługiwany model
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch
(5. generacja)

iPod touch
(4. generacja)

iPod touch
(3. generacja)

iPod classic

iPod nano
(7. generacja)

iPod nano
(6. generacja)

iPod nano
(5. generacja)

 Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają, że elektroniczne akcesorium zostało
przygotowane specjalnie do współpracy
z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu
wymagań firmy Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie tego urządzenia
ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa
i z przepisami. Należy pamiętać, że użytkowanie
tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie systemów
bezprzewodowych.
24PL
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały
opisane w niniejszej instrukcji obsługi, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
W normalnych warunkach bateria wytrzyma około
1 roku. (Okres użytkowania może być krótszy
w zależności od warunków użytkowania).
W miarę wyczerpywania się baterii zakres działania
pilota się zmniejsza.
PRZESTROGA
W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Należy
wymieniać wyłącznie na baterie tego samego
typu lub odpowiedniki.
znakiem + do góry
Uwagi dotyczące baterii litowej
 Przechowuj baterię litową w miejscu niedostępnym
dla dzieci. W razie połknięcia baterii natychmiast
skontaktuj się z lekarzem.
 Aby zapewnić dobrą styczność, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
 Podczas instalowania baterii należy pamiętać
o właściwym położeniu jej biegunów.
 Nie należy chwytać baterii za pomocą metalowej
pincety, gdyż mogłoby to doprowadzić do zwarcia.
Czyszczenie złączy
Jeśli złącza między urządzeniem a panelem
przednim nie są czyste, urządzenie może działać
nieprawidłowo. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
przedni (str. 7) i wyczyść złącza bawełnianą watką.
Nie naciskaj złączy zbyt mocno, ponieważ grozi to
ich uszkodzeniem.
Uwagi
 Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem
czyszczenia złączy wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk
ze stacyjki.
 Nie wolno dotykać złączy bezpośrednio palcami ani
metalowymi przedmiotami.
Dane techniczne
DOTYCZĄ KLIENTÓW W STANACH
ZJEDNOCZONYCH. NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA
W KANADZIE, W TYM W PROWINCJI QUEBEC.
DANE TECHNICZNE MOCY MUZYCZNEJ
Standard CEA2006
Moc wyjściowa: 17 W (wartość
skuteczna) × 4 przy 4 omach < 1%
zniekształceń harmonicznych i szumów
Odstęp sygnału od szumu: 80 dBA
(poziom odniesienia: 1 W przy 4 omach)
Sekcja odbiornika radiowego
Pasmo UKF (FM)
Zakres strojenia:
87,5–108,0 MHz (interwał 50 kHz)
87,5–108,0 MHz (interwał 100 kHz)
87,5–107,9 MHz (interwał 200 kHz)
Interwał strojenia w pasmie UKF (FM):
50, 100 lub 200 kHz (przełączany)
Gniazdo anteny:
Zewnętrzne złącze anteny
Częstotliwość pośrednia:
UKF (FM) CCIR: od -1,956,5 do -487,3 kHz
i od +500,0 do +2,095,4 kHz
Czułość użytkowa: 7 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 73 dB
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20–15 000 Hz
25PL
Pasmo AM
Zakres strojenia:
531–1602 kHz (interwał 9 kHz)
530–1710 kHz (interwał 10 kHz)
Interwał strojenia w pasmie AM:
9 lub 10 kHz (przełączany)
Gniazdo anteny:
Zewnętrzne złącze anteny
Czułość: 26 μV
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (pełna szybkość)
Maksymalny prąd: 1 A
Maksymalna liczba rozpoznawanych utworów:
 folderów (albumów): 256
 plików (albumów) w folderze: 256
Obsługiwane kodeki:
MP3 (.mp3)
Przepływność: od 8 do 320 kbps (obsługuje
VBR (zmienna przepływność))
Częstotliwości próbkowania: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Przepływność: od 32 do 192 kbps (obsługuje
VBR (zmienna przepływność))
Częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Głębia bitowa: 16 bitów, 24 bity
Częstotliwości próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz
Łączność bezprzewodowa
System komunikacji:
Wersja 3.0 standardu BLUETOOTH
Wyjście:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksymalny zasięg łączności*1:
Linia widzenia około 10 m
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji
audio) 1.3
AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/
wideo) 1.3
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAP (profil dostępu do książki telefonicznej)
26PL
Obsługiwane kodeki:
SBC (.sbc)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników, takich jak
przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny,
system operacyjny, oprogramowanie itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują na cel
komunikacji pomiędzy urządzeniami nawiązywanej
za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4–8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4
(przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Gniazdo wyjść audio (REAR, SUB
[TYŁ, SUBWOOFER])
Antena/gniazdo do sterowania wzmacniaczem
mocy (REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo wejścia sygnału usługi SiriusXM
(dotyczy tylko USA i Kanady)
Gniazdo wejścia pilota
Gniazdo wejścia antenowego
Gniazdo wejścia AUX (stereofoniczne typu
mini jack)
Port USB
Wymagane zasilanie: 12 V (prąd stały)
z akumulatora łodzi (biegun ujemny na masie)
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary:
około 178 mm × 50 mm × 120 mm (s/w/g)
Wymiary montażowe:
około 182 × 53 × 102 mm (szer. × wys. × głęb.)
Waga: około 0,7 kg
Zawartość opakowania:
Jednostka centralna (1 szt.)
Pilot (1 szt.): RM-X231
Części do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Akcesoria/wyposażenie dodatkowe*:
Odbiornik SiriusXM Connect Vehicle Tuner:
SXV100
Pilot morski: RM-X11M
* Akcesoria/wyposażenie dodatkowe inne niż pilot
morski RM-X11M nie są wodoszczelne. Nie należy
więc narażać ich na kontakt z wodą.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
oraz Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
Najbliższy punkt sprzedaży może nie posiadać
w ofercie niektórych z wymienionych powyżej
akcesoriów. Szczegółowych informacji udzieli
sprzedawca.
Technologia i patenty kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 na licencji instytutu Fraunhofer IIS
i firmy Thomson.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Pandora®, logo Pandora® i znamię handlowe
Pandora® są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Pandora Media, Inc., użytymi za jej zgodą.
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Google, Google Play i Android są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Odbiornik SiriusXM Connect Vehicle Tuner
i abonament należy nabyć osobno.
www.siriusxm.com
Sirius, XM oraz wszystkie pokrewne oznaczenia
i logo są znakami towarowymi firmy Sirius XM
Radio Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych
znaków przez firmę Sony Corporation jest objęte
licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy
handlowe należą do przedsiębiorstw, które
je zarejestrowały.
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania
lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie
od produktu bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego
firmy Microsoft.
Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej
i binarnej (z modyfikacjami lub bez nich) jest
dozwolone, dopóki są spełnione następujące
warunki:
 Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać
powyższą informację o ochronie praw autorskich,
niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie.
 Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać
w dokumentacji i (lub) w innych materiałach
dostarczanych z daną dystrybucją powyższą
informację o ochronie praw autorskich, niniejszą
listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
 Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej
członków nie mogą być używane w celu
propagowania lub promowania produktów
powstałych na bazie niniejszego
oprogramowania bez uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH
I WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE,
JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM
W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI
WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH CELÓW. FUNDACJA ANI JEJ
CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
27PL
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE,
CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM TAKŻE ZA
SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI UŻYCIA
PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH,
NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH
LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW W DZIAŁALNOŚCI)
BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ LUB PRZYJĘTE
ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI
(KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ —
ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA
ZANIEDBANIE), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA
PRZEKAZANA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązywanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i zapoznać się ze sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu bezpiecznika
i demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
znajdują się w rozdziale „Schemat połączeń/
Instalacja” (str. 34).
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj ze
stron pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Ogólne
Urządzenie nie jest zasilane.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone, a wyświetlacz —
wygaszony, nie można go obsługiwać za
pomocą pilota.
 Włącz urządzenie.
Brak dźwięku lub poziom głośności jest
bardzo niski.
 Ustawienie opcji [FADER] jest nieprawidłowe.
Należy wybrać ustawienie dla zestawu złożonego
z dwóch głośników.
 Poziom głośności odtwarzacza lub podłączonego
urządzenia jest bardzo niski.
 Zwiększ poziom głośności odtwarzacza
i podłączonego urządzenia.
28PL
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Został podłączony dodatkowy wzmacniacz mocy
i nie korzystasz z wbudowanego wzmacniacza.
Zawartość pamięci została usunięta.
 Przewód zasilający lub bateria zostały odłączone
lub są podłączone nieprawidłowo.
Zaprogramowane stacje i nastawienie zegara
są kasowane.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje powstawanie
zakłóceń.
 Przewody są niewłaściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w łodzi.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb prezentacji.
 Jeśli wybrane jest stawienie [DEMO-ON] i przez
5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
włączy się tryb prezentacji.
 Wybierz ustawienie [DEMO-OFF] (str. 22).
Wskazania wyświetlacza znikają/nie
pojawiają się.
 Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza [DIM-ON] (str. 23).
 Wskazania wyświetlacza znikają po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku OFF.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF,
aby wyświetlić wskazania wyświetlacza.
 Złącza są zabrudzone (str. 25).
Wyświetlacz/oświetlenie miga.
 Zasilanie jest niewystarczające.
 Upewnij się, że akumulator łodzi dostarcza
do urządzenia wystarczającą ilość energii.
(Wymagane napięcie zasilania to 12 V prądu
stałego).
Przyciski funkcyjne nie działają.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Sprawdź podłączenie urządzenia.
Jeśli usterka nie ustępuje, naciśnij przycisk
DSPL oraz przycisk
(wstecz)/MODE
i przytrzymaj je przez co najmniej 2 sekundy,
aby zresetować urządzenie.
Zawartość pamięci została usunięta.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy
resetować urządzenia podczas prowadzenia
samochodu.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu
na zakłócenia.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Jeśli łódź ma wbudowaną antenę w tylnej/
bocznej szybie, podłącz przewód REM OUT
(w niebiesko-białe pasy) lub przewód zasilania
pomocniczego (czerwony) do zacisku mocy
obecnego wzmacniacza sygnału anteny.
 Sprawdź podłączenie anteny.
 Jeśli antena automatyczna się nie wysuwa,
sprawdź podłączenie przewodu
zasilania anteny.
 Ustawienie interwału strojenia zostało usunięte.
 Ponownie ustaw interwał strojenia (str. 8).
Nie można nastawić zapisanych stacji.
 Moc nadawanego sygnału jest za słaba.
System RDS
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Odtwarzanie z urządzenia USB
Nie można odtwarzać z urządzeń podłączonych
do koncentratora USB.
 To urządzenie nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych poprzez koncentrator USB.
Odtwarzanie z urządzenia USB rozpoczyna się
z opóźnieniem.
 Dane zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę folderów.
Występują przerwy w dźwięku.
 Dźwięk może być przerywany w przypadku
plików o dużej przepływności.
 W pewnych sytuacjach pliki DRM mogą nie
być odtwarzane.
Nie można odtworzyć pliku audio.
 Urządzenia USB sformatowane w systemach
plików innych niż FAT16 lub FAT32 nie są
obsługiwane*.
* Urządzenie obsługuje system plików FAT16 i FAT32,
ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
systemów FAT. Więcej szczegółów można uzyskać
w instrukcji obsługi urządzenia USB lub kontaktując
się z producentem.
Funkcja NFC
Nie można nawiązać połączenia za pomocą
jednego dotknięcia (NFC).
 Jeśli smartfon nie reaguje na dotyk:
 sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona,
 zbliż część smartfona ze znakiem N do części
urządzenia oznaczonej znakiem N.
 Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Czułość odbioru sygnału NFC zależy od
urządzenia.
Jeśli mimo kilku prób nie uda się nawiązać
połączenia przy użyciu funkcji łączenia jednym
dotknięciem, nawiąż połączenie BLUETOOTH
ręcznie.
Funkcja BLUETOOTH
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
odtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz odtwarzacz w tryb
gotowości do parowania.
 Po połączeniu z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez
inne urządzenia.
 Zakończ bieżące połączenie i wyszukaj
odtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, włącz sygnał wyjściowy
BLUETOOTH (str. 10).
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie odtwarzacz
lub urządzenie BLUETOOTH, ale nie oba
urządzenia.
 Podłącz odtwarzacz za pomocą urządzenia
BLUETOOTH lub na odwrót.
29PL
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączonego urządzenia
uzyskanie jego nazwy może być niemożliwe.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło sterujące
podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączonego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
 Ustaw dla opcji [RINGTONE] ustawienie [1]
(str. 23).
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia.
Dźwięk dzwonka dobiega tylko z przednich
głośników.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia.
Głos rozmówcy dobiega tylko z przednich
głośników.
Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt
dużą głośność.
 Wyreguluj poziom głośności za pomocą funkcji
regulacji wzmocnienia mikrofonu (str. 20).
W rozmowie telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz poziom głośności.
 Wybierz dla trybu EC/NC opcję [EC/NC-1] albo
[EC/NC-2] (str. 20).
 Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk
telefonu, postaraj się je zminimalizować.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega hałas itp., należy zamknąć okno. Jeśli
źródłem hałasu jest klimatyzacja, zmniejsz jej
wydajność.
Telefon nie jest podłączony.
 Podczas odtwarzania dźwięku BLUETOOTH
telefon nie jest podłączany pomimo naciśnięcia
przycisku CALL.
 Podłącz odtwarzacz z telefonu.
30PL
Jakość dźwięku telefonu jest niska.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
 W przypadku słabego sygnału należy
przepłynąć w miejsce, gdzie odbiór
będzie lepszy.
Głośność podłączonego urządzenia audio jest
zbyt mała (wysoka).
 Poziom głośności zmienia się w zależności
od podłączonego urządzenia audio.
 Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub odtwarzaczu.
Podczas odtwarzania z urządzenia BLUETOOTH
dźwięk jest przerywany.
 Zmniejsz odległość między odtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenia audio BLUETOOTH znajduje się
w blokującym sygnał etui, to należy je wyjąć.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub
innych urządzeń, które emitują fale radiowe.
 Wyłącz pozostałe urządzenia.
 Zwiększ odległość od pozostałych urządzeń.
 W momencie nawiązywania połączenia między
odtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku.
Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
Nie można obsługiwać podłączonego urządzenia
audio BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP.
Niektóre funkcje nie działają.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Połączenie jest odbierane przypadkowo.
 W podłączonym telefonie włączono funkcję
automatycznego odbierania połączenia.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 W zależności od podłączonego urządzenia czas
na wykonanie parowania może być krótki.
 Wykonaj parowanie w wyznaczonym czasie.
Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.
 Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując
przycisk OFF przez co najmniej 2 sekundy,
a następnie włącz je ponownie.
READ: Urządzenie odczytuje informacje.
 Poczekaj na odczytanie danych. Odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie. Może to chwilę
potrwać w zależności od organizacji pliku.
Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym
z głośników łodzi nie wydobywa się dźwięk.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy tak zmienić ustawienia telefonu, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki łodzi.
USB ERROR: nie można odtwarzać zawartości
urządzenia USB.
 Ponownie podłącz urządzenie USB.
Funkcja Siri Eyes Free nie włącza się.
 Przeprowadź w urządzeniu uwierzytelnianie
smartfona iPhone obsługującego funkcję
Siri Eyes Free.
 Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
 Zakończ połączenie BLUETOOTH między
smartfonem iPhone a urządzeniem,
a następnie nawiąż je ponownie.
Korzystanie z usługi Pandora®
Nie można nawiązać połączenia z usługą
Pandora®.
 Wyłącz aplikację Pandora® w urządzeniu
przenośnym, a następnie uruchom ją ponownie.
Komunikaty o błędach/wiadomości
HUB NO SUPRT: koncentratory USB nie są
obsługiwane.
IPD STOP: odtwarzanie z urządzenia iPod zostało
zakończone.
 Włącz odtwarzanie w urządzeniu iPod/iPhone.
NO DEV: urządzenie USB nie jest podłączone albo
rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie USB lub przewód USB
podłączono w prawidłowy sposób.
USB NO MUSIC: brak pliku do odtworzenia.
 Podłącz urządzenie USB z plikami muzycznymi
(str. 26).
USB NO SUPRT: Urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Funkcja BLUETOOTH:
ERROR: Nie można wykonać wybranej operacji.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
NO DEV: Urządzenie BLUETOOTH nie jest
podłączone albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH jest
prawidłowo podłączone oraz że nawiązano
komunikację BLUETOOTH.
P EMPTY: Pamięć kontaktów jest pusta.
UNKNOWN: nie można wyświetlić numeru telefonu
lub nazwy kontaktu.
WITHHELD: numer telefonu został ukryty
przez nadawcę.
OVERLOAD: urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, a następnie naciskaj
przycisk SRC, aby wybrać inne źródło.
 Podłączone urządzenie USB jest uszkodzone
lub nieobsługiwane.
31PL
Korzystanie z usługi Pandora®:
CANNOT SKIP: nie można przeskakiwać utworów.
 Poczekaj, aż skończą się reklamy lub rozpocznie
następny utwór, albo wybierz z listy inną stację.
Usługa Pandora® ogranicza liczbę możliwych
przypadków przeskakiwania utworów.
NO NETWORK: niestabilne połączenie z siecią
lub jego brak.
 Ponownie nawiąż w urządzeniu przenośnym
połączenie z siecią lub poczekaj, aż zostanie
automatycznie nawiązane.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION - IN PANDORA APP: brak stacji na Twoim koncie.
 Utwórz stację w urządzeniu przenośnym.
NOT ALLOWED: wybrana czynność jest
niedozwolona.
 Nie można wyrażać opinii.
 Poczekaj, aż skończą się reklamy.
 Niektóre funkcje, np. Shared Station,
nie umożliwiają wyrażania opinii. Poczekaj,
aż rozpocznie się następny utwór, albo wybierz
z listy inną stację.
 Nie można dodawać zakładek.
 Poczekaj, aż skończą się reklamy.
 Wybierz inny utwór lub inną stację, a następnie
spróbuj ponownie.
PAN ERROR: nie można wykonać wybranej
czynności.
 Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
PAN MAINT: trwa konserwacja serwera usługi
Pandora®.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
PAN NO SUPRT: podłączone urządzenie przenośne
nie jest obsługiwane.
 Więcej informacji na temat zgodnych urządzeń
przenośnych można znaleźć w witrynie pomocy
technicznej.
PAN OPEN APP: aplikacja Pandora® nie działa
przy podłączaniu urządzenia przenośnego
przez port USB.
 Uruchom aplikację Pandora® w smartfonie
iPhone.
32PL
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: aplikacja Pandora®
nie działa przy nawiązywaniu połączenia za
pomocą funkcji BLUETOOTH.
 Uruchom aplikację Pandora® w urządzeniu
przenośnym, a następnie naciśnij przycisk PAUSE.
PAN RESTRICT: usługa Pandora® jest niedostępna
poza terytorium Twojego kraju.
PLEASE LOGIN - PANDORA APP: nie jesteś
zalogowany(-a) na swoim koncie usługi Pandora®.
 Odłącz urządzenie przenośne, zaloguj się na
swoje konto usługi Pandora® i ponownie połącz
urządzenie przenośne z zestawem muzycznym.
UPDATE PAN: do nawiązania połączenia użyto
starej wersji aplikacji Pandora®.
 Zaktualizuj aplikację Pandora® do najnowszej
wersji.
Korzystanie z usługi SiriusXM:
CH LOCKED
 Wybrany kanał jest zablokowany przez funkcję
kontroli rodzicielskiej.
Więcej informacji o funkcji kontroli rodzicielskiej
i sposobie dostępu do zablokowanych nią
kanałów znajdziesz w podrozdziale „Ustawianie
funkcji kontroli rodzicielskiej” (str. 14).
CH UNAVAIL
 Wybrany kanał nie jest prawidłowym kanałem
usługi SiriusXM lub przestał już być dostępny.
 Ten komunikat może się też na krótko pojawić
przy pierwszym nawiązywaniu połączenia
z nowym odbiornikiem SiriusXM Connect
Vehicle Tuner.
Informacje o dostępnych kanałach usługi
SiriusXM można znaleźć w przypadku Stanów
Zjednoczonych pod adresem www.siriusxm.com,
a w przypadku Kanady pod adresem
www.siriusxm.ca.
CHAN UNSUB
 Wybrany kanał nie należy do zakresu Twojego
abonamentu usługi SiriusXM lub przestał już
być w nim dostępny.
Jeśli masz pytania dotyczące zakresu swojego
abonamentu lub chcesz dołączyć do niego ten
kanał, skontaktuj się z firmą SiriusXM.
W przypadku Stanów Zjednoczonych skorzystaj
z witryny www.siriusxm.com lub zadzwoń
pod numer: 1-866-635-2349.
W przypadku Kanady skorzystaj z witryny
www.siriusxm.ca lub zadzwoń pod numer:
1-877-438-9677.
CHK ANT
 Urządzenie wykryło problem z anteną
usługi SiriusXM.
 Przewód antenowy może być odłączony
lub uszkodzony.
 Sprawdź, czy przewód antenowy jest
podłączony do odbiornika SiriusXM Connect
Vehicle Tuner.
 Sprawdź, czy przewód antenowy nie jest
uszkodzony lub poskręcany.
 Jeśli przewód jest uszkodzony, wymień antenę.
Produkty firmy SiriusXM są dostępne
w najbliższym punkcie sprzedaży sprzętu
audio do łodzi oraz w Internecie pod adresem:
www.shop.siriusxm.com.
CHECK TUNER
 Urządzenie ma problemy z komunikacją
z odbiornikiem SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 Odbiornik może być odłączony lub uszkodzony.
 Sprawdź, czy przewód odbiornika SiriusXM
Connect Vehicle Tuner jest starannie
podłączony do urządzenia.
NO SIGNAL
 Odbiornik SiriusXM Connect Vehicle Tuner ma
problemy z odbiorem sygnału satelitarnego
usługi SiriusXM.
 Sprawdź, czy łódź znajduje się w wolnej
przestrzeni, a pomiędzy nią a niebem nie
znajdują się żadne przeszkody.
 Sprawdź, czy montowana na magnes antena
usługi SiriusXM znajduje się na metalowej
powierzchni na zewnątrz łodzi.
 Odsuń antenę usługi SiriusXM od wszelkich
przeszkód.
 Sprawdź, czy przewód antenowy nie jest
uszkodzony lub poskręcany.
 Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami
na temat montażu anteny podanymi
w instrukcji instalacji odbiornika SiriusXM
Connect Vehicle Tuner.
 Jeśli przewód jest uszkodzony, wymień antenę.
Produkty firmy SiriusXM są dostępne
w najbliższym punkcie sprzedaży sprzętu
audio do łodzi oraz w Internecie pod adresem:
www.shop.siriusxm.com.
SUBSCRIPTION UPDATE - ENTER TO CONTINUE
 Urządzenie wykryło zmianę stanu Twojego
abonamentu usługi SiriusXM.
 Naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć ten
komunikat.
Jeśli masz pytania dotyczące swojego
abonamentu, skontaktuj się z firmą SiriusXM.
W przypadku Stanów Zjednoczonych skorzystaj
z witryny www.siriusxm.com lub zadzwoń
pod numer: 1-866-635-2349.
W przypadku Kanady skorzystaj z witryny
www.siriusxm.ca lub zadzwoń pod numer:
1-877-438-9677.
Jeśli problem nie zostanie usunięty po wykonaniu
wszystkich powyższych czynności, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
33PL
Schemat połączeń/Instalacja
Lista części do instalacji


Przestrogi
 Wszystkie przewody masy należy poprowadzić
do wspólnego punktu masy.
 Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami,
np. szyną od fotela.
 Przed wykonywaniem połączeń należy wyłączyć
zapłon łodzi.
 Podłącz żółty i czerwony przewód zasilania
dopiero po podłączeniu pozostałych przewodów.
 Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować
taśmą izolacyjną.
×2


5 × maks. 8 mm
×4

Środki ostrożności
 Starannie wybierz miejsce instalacji, aby
urządzenie nie utrudniało kierowania łodzią
lub pojazdem.
 Unikaj instalacji urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne
wstrząsy i wysoką temperaturę, np. w miejscach
bezpośrednio nasłonecznionych albo obok
kanałów ogrzewania.
 Starannie wybierz miejsce instalacji, aby zapobiec
uszkodzeniu urządzenia wskutek przedostawania
się wody do jego wnętrza. Należy unikać miejsc
narażonych na zachlapanie wodą. Zalecane jest
użycie wodoszczelnej osłony na samochodowy
zestaw stereofoniczny (nie należy do
wyposażenia).
 Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używaj
tylko dostarczonego zestawu elementów do
montażu.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereofonicznym, znamionowy prąd wykorzystywanego
obwodu musi być większy niż suma prądów
bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
Kąt montażu
Urządzenie można montować pod kątem
mniejszym niż 45°.
34PL
 Ta lista części nie zawiera wszystkich elementów
znajdujących się w zestawie.
 Uchwyt  i kołnierz ochronny  są fabrycznie
przymocowane do urządzenia. Przed
zamontowaniem urządzenia należy użyć
kluczyków odblokowujących , aby zdjąć
z urządzenia obejmę . Szczegółowe informacje
można znaleźć w rozdziale „Zdejmowanie
kołnierza ochronnego i uchwytu” (str. 36).
 Zachowaj klucze zwalniające , ponieważ są
one niezbędne do wyjęcia urządzenia z łodzi.
Podłączanie
Subwoofer*1*6
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1*6
Satelitarny odbiornik
radiowy (SiriusXM)*1*6

Biały
Biało-czarne pasy
Przedni głośnik*1*2*6
Szary
Szaro-czarne pasy
Zielony
Zielono-czarne pasy
Głośnik tylny*1*2*6
Fioletowy
Fioletowo-czarne pasy
Czarny
Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć
w podrozdziale „Podłączanie”
(str. 36).
Żółty
Czerwony
Niebiesko-białe pasy
*4*5
Pilot morski RM-X11M*1
z anteny w łodzi
*1 Nie należy do wyposażenia
*2 Impedancja głośników: 4–8 Ω × 4
*3 Przewód z wtykami cinch (nie należy
do wyposażenia)
*4 W zależności od typu łodzi użyj adaptera do
przewodowego pilota (nie należy do wyposażenia).
*5 Dostarczany w zestawie z pilotem morskim.
*6 Brak wodoszczelności.
35PL
Podłączanie
 Do masy akumulatora lub rozgałęźnika
Najpierw podłącz czarny przewód masy,
a następnie przewody zasiania (żółty
i czerwony).
 Do złącza zasilania +12 V, do którego stale
dociera prąd
Pamiętaj, aby najpierw podłączyć czarny
przewód masy do masy akumulatora lub
rozgałęźnika.
 Do złącza zasilania +12 V, do którego dociera
prąd po przestawieniu kluczyka w stacyjce
w położenie zasilania akcesoriów
Jeśli brak położenia zasilania akcesoriów,
podłącz do złącza zasilania +12 V (akumulatora),
do którego stale dociera prąd.
Pamiętaj, aby najpierw podłączyć czarny
przewód masy do masy akumulatora lub
rozgałęźnika.
 Do przewodu sterowania aktywną anteną
lub do przewodu zasilającego wzmacniacza
antenowego
Jeśli brak w obwodzie aktywnej anteny lub
wzmacniacza antenowego albo występuje
w nim wysuwana ręcznie antena teleskopowa,
podłączanie tego przewodu jest zbędne.
Do gniazda AMP REMOTE IN w opcjonalnym
wzmacniaczu mocy
To połączenie jest przeznaczone wyłącznie
do wzmacniaczy mocy i aktywnej anteny.
Połączenie z innym układem mogłoby
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Łatwe podłączanie subwoofera
Po podłączeniu subwoofera do przewodu głośnika
tylnego można używać go bez wzmacniacza mocy.
Przedni głośnik
Subwoofer
36PL
Uwaga
Użyj subwoofera o impedancji od 4 do 8 omów
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
jego uszkodzenia.
Zasilanie podtrzymujące
zawartość pamięci
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest
podłączony, obwód pamięci będzie zasilany stale,
nawet po wyłączeniu zapłonu samochodu.
Podłączanie głośników
 Wyłącz urządzenie przed podłączaniem
głośników.
 Użyj głośników o impedancji od 4 do 8 omów
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
ich uszkodzenia.
Instalacja
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i uchwytu
Przed instalacją urządzenia zdejmij z niego kołnierz
ochronny  i obejmę .
1
Chwyć oba brzegi kołnierza
ochronnego  i wyciągnij go.

2
Wsuń oba kluczyki odblokowujące 
między urządzenie a obejmę .
Po usłyszeniu kliknięcia odłącz
obejmę od urządzenia.
2
Przymocuj urządzenie do obejmy ,
a następnie przyczep kołnierz
ochronny .





Haczykiem do wewnątrz.
Montaż urządzenia w desce rozdzielczej
lub w otworze wyciętym w łodzi
 Przed montażem upewnij się, że zaczepy
po obu stronach obejmy  są odgięte do
wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm.
 W przypadku japońskich samochodów patrz
podrozdział „Montowanie odtwarzacza
w samochodzie japońskim” (str. 37).
1
Wsuń obejmę  do wnętrza deski
rozdzielczej, a następnie odegnij
zaczepy na zewnątrz, zapewniając
dokładne dopasowanie.
182 mm
Uwagi
 Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte
na zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie
przymocowane i może wyskoczyć.
 Upewnij się, że 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym 
są właściwie wprowadzone w otwory urządzenia.
Montowanie odtwarzacza
w samochodzie japońskim
Instalacja urządzenia w niektórych markach
japońskich samochodów może okazać się
niemożliwa. Należy wtedy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
TOYOTA

Do deski rozdzielczej/
konsoli środkowej
53 mm
Uchwyt
Uchwyt

Zaczep
Części dostępne w zestawie
z samochodem

37PL
NISSAN

Do deski rozdzielczej/
konsoli środkowej
Uchwyt
Uchwyt
Części dostępne w zestawie
z samochodem

Uwaga
Aby zapobiec błędnemu działaniu, należy stosować
wyłącznie śruby dostarczone w zestawie .
Zdejmowanie i zakładanie
panelu przedniego
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Zdejmowanie panelu
przedniego” (str. 7).
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
Bezpiecznik (10 A)
należy użyć zamiennika o prądzie
znamionowym identycznym
z prądem podanym na
poprzednim bezpieczniku.
Jeśli bezpiecznik przepali się,
należy go wymienić po
sprawdzeniu podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się przepali,
może to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie.
Należy wtedy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów marki Sony.
38PL
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten, että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa
http://www.compliance.sony.de/.
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Witryna pomocy technicznej
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy
technicznej dla tego produktu należy zapoznać
się z informacjami podanymi na stronie:
http://esupport.sony.com/
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych
z tym produktem spróbuj wykonać następujące czynności:
1
Zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie
problemów w tej Instrukcji obsługi.
2
Skontaktuj się z nami (tylko na terenie
Stanów Zjednoczonych):
Telefon
Adres URL
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
1-800-222-7669
http://www.SONY.com
Download PDF