Sony | DSX-A50BT | Sony DSX-A50BT A50BT: multimedialny radioodtwarzacz samochodowy z Bluetooth® Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
4-408-056-PL(1)
Radioodtwarzacz
mediów cyfrowych
UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 8.
DSX-A50BT
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej
pojazdu. Instalację i połączenia opisano
w dostarczonej instrukcji instalacji
i podłączania.
Tabliczka znamionowa z podanym
napięciem zasilania itp. znajduje się na
spodzie podstawy montażowej.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że
odtwarzacz DSX-A50BT spełnia istotne
wymagania i inne stosowne postanowienia
dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Włochy: Zasady użycia sieci RLAN reguluje:
– w odniesieniu do użytku prywatnego –
Dekret Legislacyjny nr 259 z 1.8.2003
(„Kodeks komunikacji elektronicznej”).
W szczególności, artykuł 104 wskazuje,
kiedy wymagane jest wcześniejsze
uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł
105 określa, kiedy dozwolone jest
swobodne użycie;
– w odniesieniu do publicznego
świadczenia usług polegających na
dostępie przez sieć RLAN do sieci i usług
telekomunikacyjnych – Dekret
Ministerialny z 28.5.2003 z późniejszymi
zmianami oraz artykuł 25 (ogólne
zezwolenie dotyczące sieci i usług
komunikacji elektronicznej) w Kodeksie
komunikacji elektronicznej.
Norwegia: zabrania się używania tego
sprzętu radiowego w strefie znajdującej się
w promieniu 20 km od ośrodka
Ny-Alesund na archipelagu Svalbard.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
2
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GB- masterpage:Right_SideIndex
DSXA50BTEUR\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbiórki odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów komunalnych.
Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie
produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbiórki odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach i akumulatorach
symbol ten może się pojawiać razem
z oznaczeniem chemicznym. Oznaczenia
chemiczne rtęci (Hg) i ołowiu (Pb) są
dodawane, gdy bateria lub akumulator
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego
podłączenia do wewnętrznej baterii lub
akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia
prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt
należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów,
należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
3
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Słowo, znak i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne
wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji. Inne znaki
handlowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem handlowym lub znakiem handlowym Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Ten produkt zawiera technologię chronioną
pewnymi prawami własności intelektualnej
Microsoft Corporation. Zabrania się
wykorzystywania lub rozpowszechniania
takiej technologii poza tym produktem bez
zezwolenia firmy Microsoft.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 31). Urządzenie
będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie,
nie powodując zużycia akumulatora. Jeśli
funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać
go dotąd, aż z wyświetlacza znikną
wskazania.
4
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB00COV-EURTOC.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Spis treści
Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uwagi o funkcji Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozmieszczenie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radioodtwarzacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pilot RM-X231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Programowanie i nastawianie stacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Różne tryby odtwarzania utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy — funkcja Quick-BrowZer™ . . . . . . . . 18
Podłączanie urządzeń Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Operacje związane z funkcją Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Strumieniowa transmisja muzyki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Przywracanie ustawień fabrycznych w menu Bluetooth Settings . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ustawienia dźwięku i menu ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Użycie zaawansowanych funkcji dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zmienianie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB00COV-EURTOC.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Użycie oferowanych oddzielnie urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Kierowanie pojazdami
Czynności wstępne
Uwagi o funkcji Bluetooth
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE
BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI
INNE SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY
INNYMI UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ
DOCHODU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ
MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA
Z PRODUKTU LUB WSZELKIEGO
ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU,
PRZESTOJE I CZAS KLIENTA ZWIĄZANE
Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, JEGO
SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian
i przeróbek, które nie są wyraźnie
dopuszczone przez Sony, może spowodować
utratę prawa do użycia urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać
się z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
regulującymi korzystanie z telefonów
komórkowych i zestawów głośnomówiących
na obszarach, na których będzie
wykorzystywany radioodtwarzacz.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na
jeździe. Jeśli wymagają tego warunki, przed
inicjowaniem lub przyjęciem połączenia
należy zjechać z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać
się ze szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
Oddziaływanie częstotliwości radiowych
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne w samochodzie, takie jak elektroniczne systemy
wtrysku paliwa, elektroniczne systemy przeciwpoślizgowe (zapobiegające blokowaniu kół),
elektroniczne systemy regulacji prędkości czy
systemy poduszki powietrznej. W sprawach
związanych z instalacją i serwisowaniem tego
urządzenia należy się porozumieć z producentem pojazdu lub jego przedstawicielem.
Niewłaściwie przeprowadzona instalacja
i czynności serwisowe mogą stanowić
zagrożenie i spowodować unieważnienie
gwarancji udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie
telefonu komórkowego w samochodzie nie
zakłóci pracy jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
7
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący
Bluetooth i połączone z nim urządzenie
elektroniczne wykorzystują do pracy sygnały
radiowe, sieci komórkowe i naziemne oraz
funkcje definiowane przez użytkownika, przez
co nie są w stanie zagwarantować połączenia
w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych
połączeń (takich jak wezwanie pogotowia
ratunkowego) nie należy polegać wyłącznie na
jakimkolwiek urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim
urządzenia elektronicznego w zasięgu sieci
komórkowej zapewniającej wystarczający
poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może
być niemożliwe w pewnych sieciach
komórkowych oraz przy korzystaniu
z pewnych usług sieci i / lub funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od
lokalnego operatora.
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny,
który pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DEMO”. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „DEMO-OFF”. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego
trybu odbioru / odtwarzania.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CLOCK-ADJ”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk  –/+.
8
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Zegar rozpocznie pracę.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk
.
Zdejmowanie panelu
czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można
zdjąć z niego panel czołowy.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk
do siebie.
Uwaga
Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
Zakładanie panelu
czołowego
Dopasować część  panelu czołowego do
części  radioodtwarzacza, jak pokazano
na ilustracji, po czym wcisnąć lewą stronę
na miejsce, tak aby rozległ się lekki trzask.
i pociągnij panel
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony
do położenia OFF, a panel czołowy wciąż
znajduje się na radioodtwarzaczu, to na
kilka sekund włączy się sygnał
ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa
działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
9
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Rozmieszczenie elementów
Radioodtwarzacz
W tym rozdziale przedstawiono
rozmieszczenie elementów sterujących
i podstawowe funkcje.
 Przycisk
(BROWSE) strona 18
Służy do włączania funkcji QuickBrowZer™.
 Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / USB /
AUX / Bluetooth audio / telefon
Bluetooth).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
 Pokrętło sterujące / Przycisk wyboru
/ (trybu głośnomówiącego)
strona 24, 25, 29, 31
Regulacja głośności (przy obracaniu);
wybieranie ustawień dźwięku (po
naciśnięciu); wyświetlanie menu (po
przytrzymaniu); wybieranie ustawień
(przy naciskaniu i obracaniu);
odbieranie / kończenie połączenia (po
naciśnięciu).
 Przycisk CALL strona 20
Wyświetlanie menu połączenia (po
naciśnięciu); włączanie lub wyłączanie
sygnału Bluetooth (po naciśnięciu na co
najmniej 2 sekundy).
 Wyświetlacz
10
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
 Przycisk
(BACK)/MODE
Naciśnij go, aby powrócić do
poprzedniego ekranu.
Radio:
Służy do wybierania zakresu fal (UKF /
ŚR / DŁ).
Telefon Bluetooth:
Podczas połączenia umożliwia
przełączanie między trybem
głośnomówiącym (w tym urządzeniu)
a telefonem komórkowym.
 Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) strona 9
 Przyciski SEEK –/+
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji
radiowych (po naciśnięciu); ręczne
wyszukiwanie stacji (po przytrzymaniu)
USB:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie utworów (po naciśnięciu i następującym w ciągu sekundy
kolejnym naciśnięciu i przytrzymaniu);
przechodzenie w przód i w tył utworu
(po przytrzymaniu)
Bluetooth Audio*1:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu);
przechodzenie w tył i w przód utworu
(po przytrzymaniu).
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) / PTY (typu
programu) strona 15, 16
Używany przy korzystaniu z systemu
RDS. Służy do wybierania ustawień AF
i TA (przy naciskaniu); służy do wybierania typu PTY (po przytrzymaniu).
 Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie stacji (po przytrzymaniu)
USB:
/*: ALBUM / (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu (po
naciśnięciu); ciągłe pomijanie
albumów (po przytrzymaniu).
: PAUSE
: SHUF strona 18
Bluetooth Audio*1:
/*2: ALBUM /
: PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu.
Ponowne naciśnięcie wznawia
odtwarzanie.
Telefon Bluetooth: strona 25, 26
Wybieranie zaprogramowanego
numeru (po naciśnięciu);
programowanie numeru telefonu
w pamięci (po przytrzymaniu)
: MIC (podczas rozmowy)
strona 26
Regulacja wzmocnienia mikrofonu (po naciśnięciu); wybieranie
trybu osłabiania echa / osłabiania
zakłóceń (po przytrzymaniu).
 Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza) strona 15,
17, 22, 27
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
 Złącze USB strona 17
11
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
 Gniazdo wejścia AUX strona 32
Pilot RM-X231
*1 Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth
(z obsługą profilu AVRCP technologii
Bluetooth). Zależnie od urządzenia, pewne
funkcje mogą być niedostępne.
*2 Na tym przycisku znajduje się występ.
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony
i zniknie zawartość wyświetlacza, to sterowanie
za pomocą pilota nie jest możliwe dopóty, dopóki
nie zostanie naciśnięty przycisk 
na radioodtwarzaczu.
Przed użyciem pilota należy wyjąć folię
izolacyjną.
 Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego
/ odrzucania połączenia.
 Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / USB / AUX / Bluetooth
audio / telefon Bluetooth).
12
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
 Przyciski  ()/ ()
Służą do sterowania radiem /
urządzeniem USB / urządzeniem
Bluetooth audio, tak jak przycisk
 –/+ na radioodtwarzaczu.
Przyciski   umożliwiają
wybieranie ustawień itp.
 Przyciski  (+)/ (–)
Służą do sterowania urządzeniem USB /
Bluetooth audio, tak jak przyciski /
 (ALBUM /) na
radioodtwarzaczu.
Przyciski   umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
 Przycisk
(BACK)
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
 Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza)
 Przycisk ENTER
Służy do wprowadzania ustawienia /
odbierania telefonu / kończenia
połączenia
 Przyciski numeryczne
Włączanie pauzy w odtwarzaniu (po
naciśnięciu przycisku  (PAUSE)).
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu);
programowanie stacji (po
przytrzymaniu) (UKF / ŚR / DŁ).
Telefon Bluetooth:
Wybieranie zaprogramowanego
numeru (po naciśnięciu);
programowanie numeru telefonu
w pamięci (po przytrzymaniu)
 Przycisk PTY (typu programu)
 Przycisk VOL +*/–
 Przycisk CALL
Służy do wyświetlania menu połączenia.
 Przycisk MODE
Radio:
Służy do wybierania zakresu fal (UKF /
ŚR / DŁ).
Telefon Bluetooth:
Podczas połączenia umożliwia
przełączanie między trybem
głośnomówiącym (w tym urządzeniu)
a telefonem komórkowym.
* Na tym przycisku znajduje się występ.
 Przycisk SOUND/MENU
Służy do wybierania ustawień dźwięku
(po naciśnięciu); służy do wyświetlania
menu ustawień (po przytrzymaniu).
 Przycisk
(BROWSE)
13
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Programowanie ręczne
Radio
1
Programowanie
i nastawianie stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie
automatyczne — BTM
1
14
Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
. Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW
(DŁ).
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do
przycisków numerycznych, porządkując
je według częstotliwości.
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ( do
) na radioodtwarzaczu dotąd, aż
pojawi się wskaźnik „MEMORY”*.
* W przypadku użycia pilota dostępne są
przyciski numeryczne  do .
Nastawianie
zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
na radioodtwarzaczu żądany przycisk
numeryczny ( do )*.
* W przypadku użycia pilota dostępne są
przyciski numeryczne  do .
Automatyczne nastawianie
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk  +/–, aby wyszukać
stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk
 +/–, aby z grubsza nastawić
częstotliwość, po czym naciskaj przycisk
 +/–, aby precyzyjnie nastawić
częstotliwość (strojenie ręczne).
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
RDS
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli
sygnał stacji jest słaby albo jeśli nastawiona
stacja nie nadaje danych RDS.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wybieranie ustawień AF
(częstotliwości zastępczych) /
TA (komunikatów o ruchu
drogowym)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
tego nadajnika w sieci, który zapewnia
najsilniejszy sygnał. Funkcja TA umożliwia
odbiór informacji o bieżącej sytuacji na
drogach / audycji dla kierowców (TP).
1
Naciskaj przycisk , aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF
i wyłączyć funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA
i wyłączyć funkcję AF
AF/TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku użycia
funkcji BTM, programowane są tylko stacje
RDS i otrzymują one identyczne ustawienia
funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można
programować zarówno stacje RDS, jak
i pozostałe, i wybierać indywidualne ustawienia AF i TA dla poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji
BTM lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
15
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REGIONAL
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie
włączy się inna stacja regionalna
o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 31).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
Wybieranie typu programu
(PTY)
Można wyświetlić typ aktualnie
odbieranego programu i wyszukać program
określonego typu.
1
2
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk
 (PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
stacji, która nadaje program wybranego
typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne),
POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka
rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka
klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna),
OTHER M (Inne rodzaje muzyki),
WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse),
CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje
na telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE
(Czas wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa),
COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote
przeboje), FOLK M (Muzyka folk),
DOCUMENT (Programy dokumentalne)
Wybieranie ustawienia CT
(czasu zegarowego)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 31).
Uwaga
Funkcja CT może nie działać prawidłowo
pomimo odbierania stacji RDS.
16
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Rozpocznie się odtwarzanie.
Urządzenia USB
• Można używać urządzeń MSC (Mass
Storage Class) zgodnych ze standardem
USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma) i AAC (.m4a).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania należy
naciskać przycisk  dotąd,
aż pojawi się napis „USB”.
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
Przed odłączeniem urządzenia USB należy
zatrzymać w nim odtwarzanie.
Uwaga
Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po
uruchomieniu silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania
i ustawień.
Naciśnij przycisk .
Odtwarzanie z urządzenia
USB
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 500
• Zależnie od ilości nagranych danych, odtwarzanie może się rozpoczynać z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu /
do tyłu pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego
w trybie VBR (zmiennej przepływności) może
się pojawiać nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików
MP3 / WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Uwagi
1
Otwórz osłonę USB, po czym podłącz
urządzenie USB do złącza USB. Do połączenia użyj przewodu USB urządzenia.
17
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
1
Wyszukiwanie
i odtwarzanie utworów
Różne tryby odtwarzania
utworów
18
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
 (SHUF), aż pojawi się żądany tryb
odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
się rozpocząć z opóźnieniem.
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
Istnieje możliwość wielokrotnego
odtwarzania utworów (odtwarzanie
wielokrotne) i odtwarzania w przypadkowej
kolejności (odtwarzanie losowe).
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
Wybierz
Aby odtwarzać
ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej kolejności
DEVICE
zawartość urządzenia
w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania wciśnij
i przytrzymaj przycisk wyboru.
OFF
utwory w normalnej kolejności
(normalne odtwarzanie)
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „REPEAT”. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy —
funkcja Quick-BrowZer™
Odtwarzanie wielokrotne
Można łatwo wyszukać utwór w urządzeniu
USB na podstawie kategorii.
Wybierz
Aby odtwarzać
1
REP-OFF
utwory w normalnej
kolejności (normalne
odtwarzanie)
REP-TRK
utwór w trybie
z powtarzaniem
REP-ALB
zawartość albumu
w trybie
z powtarzaniem
Naciśnij przycisk
(BROWSE)*.
Włączy się funkcja Quick-BrowZer
i pojawi się lista kategorii wyszukiwania.
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj
przycisk
(BACK), aż pojawi się
żądana kategoria wyszukiwania.
* Aby powrócić na początek listy kategorii,
naciśnij przycisk
(BROWSE) na ponad 2
sekundy w czasie odtwarzania (tylko USB).
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
3
Powtarzaj czynność 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
przycisk
(BROWSE).
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się
tryb odtwarzania wielokrotnego /
w przypadkowej kolejności.
Wyszukiwanie przez pomijanie elementów — tryb Jump
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele
elementów, można szybko odszukać żądany
element.
1
Kiedy jest włączona funkcja
Quick-BrowZer, naciśnij przycisk
 +.
Pojawi się nazwa elementu.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element lub element znajdujący
się blisko żądanego.
W tym trybie numery elementów
zmieniają się co 10% liczby elementów.
3
Naciśnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Jump, naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
Podłączanie
urządzeń Bluetooth
Operacje związane
z funkcją Bluetooth
Funkcja Bluetooth radioodtwarzacza
umożliwia telefonowanie w trybie głośnomówiącym i strumieniową transmisję muzyki.
Chcąc korzystać z funkcji Bluetooth trzeba
wykonać opisane poniżej czynności.
 Parowanie
Przed pierwszym połączeniem urządzeń
Bluetooth konieczne jest ich wzajemne
uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”.
Operację tę trzeba wykonać tylko za
pierwszym razem – później
radioodtwarzacz i drugie urządzenie
będą się rozpoznawać automatycznie.
 Łączenie
Aby użyć urządzenia po wykonaniu
parowania, należy rozpocząć łączenie.
Niekiedy podczas parowania możliwe
jest automatyczne połączenie urządzeń.
 Telefonowanie w trybie głośnomówiącym / strumieniowa transmisja
Po nawiązaniu połączenia można rozmawiać bez angażowania rąk i słuchać muzyki.
Jeśli parowanie nie jest możliwe, używane
urządzenie może być niekompatybilne
z tym radioodtwarzaczem. Informacji
o kompatybilnych urządzeniach należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
19
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Użycie funkcji Bluetooth
1
Naciśnij przycisk .
Pojawi się menu połączenia.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr. Naciśnij pokrętło.
3
Naciśnij przycisk
(BACK)*.
Źródłem dźwięku z powrotem stanie się
telefon Bluetooth.
Parowanie
Przed łączeniem radioodtwarzacza i innego
urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego, urządzenia audio itp.) przez łącze
Bluetooth trzeba wykonać „parowanie” obu
urządzeń.
* W przypadku parametrów PAIRING, REDIAL,
VO DIAL i BT SIGNL nie trzeba wykonywać
czynności 3.
Można zmienić następujące ustawienia:
PAIRING (strona 20)
PH BOOK (strona 24)
REDIAL (strona 25)
RECENT (strona 25)
VO DIAL (strona 27)
Wskazówki
• Szczegółowych informacji o parowaniu
urządzenia Bluetooth należy szukać w jego
instrukcji obsługi.
• Z radioodtwarzaczem można sparować
maksymalnie 9 urządzeń Bluetooth.
1
Umieść urządzenie Bluetooth w odległości do 1 m od tego urządzenia.
2
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „PAIRING”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Urządzenie przełączy się w tryb
gotowości do parowania.
DIAL NUM (strona 25)
RINGTONE*
Określa urządzenie, w którym odzywa
się dzwonek: to urządzenie („1”) lub
telefon komórkowy („2”).
AUTO ANS
Służy do wybierania ustawienia automatycznego odbierania telefonu przez to
urządzenie: „OFF” (wył.), „1” (około
3 sekund)” lub „2” (około 10 sekund).
BT SIGNL (strona 22, 23)
20
* W zależności od telefonu komórkowego, mimo
wybrania ustawienia „2” (telefon komórkowy)
może się włączać dzwonek radioodtwarzacza.
Miga
3
Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb
wyszukiwania.
Na wyświetlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się lista rozpoznanych
urządzeń. Radioodtwarzacz pojawia się
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
na podłączanym urządzeniu pod nazwą
„Sony Automotive”.
o kompatybilnych urządzeniach należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
5
4
Jeśli na wyświetlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego*, wprowadź
„0000”.
Jeśli urządzenie jest zgodne z Bluetooth
2.1, nie trzeba wprowadzać hasła.
* W zależności od urządzenia, kod
uwierzytelniający może być określany
mianem „klucz”, „kod PIN”, „numer PIN”
lub „hasło”.
Wprowadź kod
uwierzytelniający
„0000”
W pamięciach radioodtwarzacza
i urządzenia Bluetooth zostaną zapisane
odpowiednie informacje. Po sparowaniu
wskaźnik zapala się na stałe.
Radioodtwarzacz jest gotowy do
połączenia z drugim urządzeniem.
Uwaga
Jeśli wskaźnik „ ” nadal miga, używane
urządzenie może być niekompatybilne z tym
radioodtwarzaczem. Informacji
Wybierz radioodtwarzacz
w podłączanym urządzeniu Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ” lub „ ”.
Uwagi
• Podczas łączenia z innym urządzeniem
Bluetooth radioodtwarzacz nie zostanie
wykryty przez trzecie urządzenie. Aby
umożliwić wykrycie, należy włączyć tryb
parowania i wyszukać radioodtwarzacz
z innego urządzenia.
• Wyszukiwanie i podłączanie może następować
z pewnym opóźnieniem.
• W zależności od urządzenia, przed
wprowadzeniem kodu uwierzytelniającego
może się pojawić ekran potwierdzenia
połączenia.
• Limit czasu na wprowadzenie kodu
uwierzytelniającego zależy od poszczególnych
urządzeń. W razie upłynięcia limitu czasu
należy od początku powtórzyć procedurę
parowania.
• Radioodtwarzacza nie można podłączyć do
urządzenia zgodnego tylko z profilem HSP
(Head Set Profile).
Wskazówka
Połączenie między radioodtwarzaczem
a pewnymi urządzeniami Bluetooth może być
nawiązywane automatycznie.
Przerywanie parowania
Aby po sparowaniu radioodtwarzacza
z urządzeniem Bluetooth wyłączyć tryb
parowania, wykonaj czynność 2.
21
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Łączenie
Aby użyć urządzenia po wykonaniu
parowania, należy rozpocząć łączenie.
Niekiedy podczas parowania możliwe jest
automatyczne połączenie urządzeń.
Po wykonaniu parowania należy wykonać tę
procedurę.
3
Połącz telefon z tym urządzeniem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”. Jeśli po nawiązaniu
połączenia jako źródło zostanie wybrany
telefon Bluetooth, na wyświetlaczu
pojawi się nazwa sieci i nazwa
podłączonego telefonu.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Podłączanie telefonu
komórkowego
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BT SIGNL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth,
pali się wskaźnik „ ”.
Uwaga
Jeśli sygnał Bluetooth tego urządzenia jest
wyłączony, wybór wariantu „BT SIGNL”
wyłączy sygnał Bluetooth.
Wskazówka
Sygnał Bluetooth można też włączyć,
naciskając na co najmniej dwie sekundy
przycisk  na radioodtwarzaczu.
2
22
Włącz telefon komórkowy i włącz
w nim sygnał Bluetooth.
Łączenie radioodtwarzacza z ostatnio
podłączanym telefonem komórkowym
1 Upewnij się, że w telefonie komórkowym
włączony jest sygnał Bluetooth.
2 Naciskając przycisk ,
wyświetl napis „BT PHONE”.
3 Naciśnij przycisk
(trybu
głośnomówiącego).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia wskaźnik zapala
się na stałe.
Uwagi
• Niektóre telefony komórkowe wymagają
zezwolenia na dostęp do książki telefonicznej
po podłączeniu do tego urządzenia. Aby
zezwolić na dostęp, trzeba użyć odpowiednich
funkcji telefonu.
• Radioodtwarzacza nie można połączyć z telefonem komórkowym podczas strumieniowej
transmisji dźwięku. W takim przypadku należy
łączyć telefon z radioodtwarzaczem.
W odtwarzanym dźwięku mogą się pojawić
zakłócenia powodowane przez łączenie.
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth:
w momencie włączenia zapłonu radioodtwarzacz
automatycznie podłącza ostatnio podłączony
telefon komórkowy. Dostępność tej funkcji zależy
także od telefonu. Jeśli nie jest możliwe
automatyczne połączenie, należy wykonać
połączenie ręcznie.
Podłączanie urządzenia
audio
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BT SIGNL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth,
pali się wskaźnik „ ”.
2
Włącz urządzenie audio i włącz w nim
sygnał Bluetooth.
3
Połącz urządzenie audio
z radioodtwarzaczem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
Łączenie radioodtwarzacza z ostatnio
podłączanym urządzeniem audio
2 Naciskając przycisk ,
wyświetl napis „BT AUDIO”.
3 Naciśnij przycisk  (PAUSE).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia wskaźnik zapala
się na stałe.
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Kiedy urządzenie jest połączone z telefonem
komórkowym, możliwe jest inicjowanie
i przyjmowanie połączeń w trybie
głośnomówiącym, przy użyciu elementów
sterujących na tym urządzeniu.
Przed użyciem trybu głośnomówiącego,
należy wykonać poniższe kontrole:
 Sprawdź, czy na wyświetlaczu widoczne
są wskaźniki „ ” i „ ”.
 Jeśli wskaźniki „ ” i „ ” nie są
widoczne, wykonaj procedurę łączenia
(strona 22).
 Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia
Bluetooth między radioodtwarzaczem
a telefonem komórkowym, należy
wykonać procedurę parowania
(strona 20).
1 Upewnij się, że w urządzeniu audio
włączony jest sygnał Bluetooth.
23
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Odbieranie połączeń
Kiedy dzwoni telefon, dźwięk dzwonka
dobiega z głośników samochodu lub
z podłączonego telefonu komórkowego. Na
wyświetlaczu widać nazwisko osoby
telefonującej lub numer telefonu.
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
przycisk (trybu głośnomówiącego).
Rozpocznie się połączenie.
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „PH BOOK”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Pojawi się książka telefoniczna.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
z listy żądaną pierwszą literę. Naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
nazwisko / nazwę z listy nazwisk /
nazw. Naciśnij pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
numer z listy numerów. Naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Uwagi
• Zależnie od telefonu komórkowego, na
wyświetlaczu może się pojawić nazwisko osoby
telefonującej.
• Mikrofon wbudowany w radioodtwarzacz
znajduje się na wewnętrznej ściance. Nie
zasłaniać mikrofonu taśmą itp.
Odrzucanie połączenia
Na 1 sekundę naciśnij przycisk
.
Uwaga
W zależności od telefonu komórkowego, kontakty wyświetlane na urządzeniu mogą się różnić od
zawartości książki telefonicznej telefonu.
Uwaga o danych z książki telefonicznej
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk
głośnomówiącego).
(trybu
Telefonowanie z użyciem
książki telefonicznej
Przed złomowaniem lub przekazaniem
samochodu z zainstalowanym tym
radioodtwarzaczem należy przywrócić domyślne
wartości wszystkich ustawień radioodtwarzacza
dotyczących funkcji Bluetooth (strona 29).
Uniemożliwi to dostęp do danych niepowołanym
osobom.
Dane o książce telefonicznej zostaną również
usunięte po odłączeniu przewodu zasilającego.
Można nawiązywać połączenia,
wykorzystując numery z książki
telefonicznej w telefonie komórkowym*.
24
* Aby radioodtwarzacz mógł odczytać dane
z książki telefonicznej telefonu komórkowego,
telefon musi być zgodny z profilem PBAP
(Phone Book Access Profile).
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Rozpocznie się połączenie.
Telefonowanie z użyciem
historii połączeń
Można nawiązywać połączenia,
wykorzystując historię połączeń w telefonie
komórkowym. W pamięci urządzenia jest
przechowywanych maksymalnie 20 ostatnio
wybieranych numerów.
1
2
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „RECENT”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń.
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
z listy historii połączeń żądane
nazwisko / nazwę i numer telefonu.
Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
* Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk  –/+.
Uwaga
Zamiast symbolu „#” wyświetlacz wskazuje „_”.
Wybieranie numerów
z pamięci numerów
Programując kontakty (do 4 przy użyciu
radioodtwarzacza, do 6 przy użyciu pilota),
można szybko wybierać numery z pamięci.
Informacje o przypisywaniu podano
w punkcie „Pamięć numerów (wybieranie
skrócone)” (strona 26).
1
2
Naciśnij przycisk .
3
Naciśnij przycisk (trybu
głośnomówiącego).
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Historia połączeń może się nie zmienić nawet po
skasowaniu historii połączeń telefonu
komórkowego.
Telefonowanie przez wprowadzenie numeru telefonu
1
2
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DIAL NUM”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Obracając pokrętło sterujące, wprowadź
żądany numer telefonu. Na zakończenie wybierz „ ” (odstęp) i naciśnij
przycisk (trybu głośnomówiącego)*.
Naciśnij przycisk numeryczny ( do
 na radioodtwarzaczu lub  do
 na pilocie), do którego jest
przypisany żądany kontakt.
Ponowne wybieranie numeru
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „REDIAL”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
25
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Czynności podczas
połączenia
Programowanie głośności dzwonka
i głosu osoby telefonującej
Można zaprogramować głośność dzwonka
i głosu osoby telefonującej.
Regulowanie głośności dzwonka:
Obróć pokrętło sterujące, kiedy dzwoni
dzwonek. Można wyregulować głośność
dzwonka.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy:
Obróć pokrętło sterujące podczas rozmowy.
Będzie można wyregulować głośność głosu
rozmówcy.
Uwaga
Kiedy źródłem dźwięku jest telefon Bluetooth,
obracanie pokrętła sterującego reguluje tylko
głośność głosu rozmówcy.
Przekazywanie połączeń
Możliwe jest przełączanie między trybem
głośnomówiącym (w tym urządzeniu) a telefonem komórkowym. Naciśnij przycisk
 lub użyj telefonu komórkowego.
Uwagi
• Szczegółów dotyczących obsługi telefonu należy
szukać w jego instrukcji obsługi.
• W zależności od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować
wyłączenie trybu głośnomówiącego.
Pamięć numerów (wybieranie
skrócone)
W pamięci numerów można zapisać kontakty z książki telefonicznej (do 4 przy użyciu
radioodtwarzacza, do 6 przy użyciu pilota).
1
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Można regulować głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę. Naciskając
przycisk  (MIC), wybierz żądany
poziom głośności („MIC-LOW”,
„MIC-MID”, „MIC-HI”).
Tryb EC/NC (osłabiania echa /
osłabiania zakłóceń)
Istnieje możliwość osłabienia echa
i zakłóceń.
Przytrzymując wciśnięty przycisk 
(MIC), wybierz ustawienie „EC/NC-1” lub
„EC/NC-2”.
26
Wybierz numer telefonu, który chcesz
przypisać do pamięci numeru. Numer
można wybrać z książki telefonicznej,
historii połączeń* lub wprowadzając go
bezpośrednio.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się
numer telefonu.
* W przypadku historii połączeń można
również wybrać nazwisko. Na wyświetlaczu
radioodtwarzacza pojawi się wówczas
nazwisko rozmówcy.
2
Naciśnij przycisk numeryczny
z numerem żądanej pamięci ( do
 na radioodtwarzaczu lub  do
 na pilocie) i trzymaj go dotąd, aż
pojawi się napis „MEM”.
Wpis zostanie przypisany do pamięci
numeru.
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Włączanie wybierania
głosowego
Istnieje możliwość użycia funkcji
wybierania głosowego w telefonie
komórkowym podłączonym do tego
urządzenia przez wypowiedzenie znacznika
głosowego zapisanego w telefonie.
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „VO DIAL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
2
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie
nawiązane połączenie.
Uwagi
• Najpierw należy sprawdzić, czy
radioodtwarzacz jest połączony z telefonem
komórkowym.
• Najpierw należy zapisać w telefonie znacznik
głosowy.
• Kiedy telefon jest podłączony do
radioodtwarzacza, w pewnych przypadkach
funkcja wybierania głosowego może nie działać.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy
od efektywności funkcji rozpoznawania
w telefonie komórkowym. Szczegółów należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
Strumieniowa transmisja
muzyki
Słuchanie muzyki
z urządzenia audio
Radioodtwarzacz umożliwia słuchanie
muzyki z urządzenia audio zgodnego
z profilem A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) technologii Bluetooth.
1
Zmniejsz głośność
w radioodtwarzaczu.
2
Naciskając przycisk ,
wyświetl napis „BT AUDIO”.
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
audio.
4
Wyreguluj głośność
w radioodtwarzaczu.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wskazówka
Znaczniki głosowe należy zapisywać siedząc
w samochodzie, przez radioodtwarzacz, przy
wybranym źródle dźwięku „BT PHONE”.
Korygowanie poziomu głośności
Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a urządzeniem audio
Bluetooth.
27
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
1 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio
Bluetooth i nastaw w nim umiarkowany
poziom głośności.
2 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny
poziom głośności.
3 Naciśnij przycisk wyboru.
4 Obracając pokrętło sterujące, aż pojawi się
napis „BTA VOL”, po czym wyreguluj
poziom głośności („+18dB” – „0dB” –
„– 8dB”) regulatorem głośności.
Sterowanie urządzeniem
audio z radioodtwarzacza
Jeśli urządzenie audio jest zgodne
z profilem Bluetooth AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile), można korzystać
z wymienionych pod spodem funkcji.
(Sposób postępowania zależy od urządzenia
audio.)
Aby
Wykonaj tę czynność
Pomijać
albumy
Naciśnij przycisk /
(ALBUM /)
[jeden raz na każdy album]
Aby
Wykonaj tę czynność
Przejść w tył / Przytrzymaj wciśnięty
w przód
przycisk  –/+
(/) [trzymaj
przycisk aż do odszukania
żądanego miejsca]
*1 Naciskaj przycisk, aż pojawi się żądane
ustawienie.
*2 W zależności od urządzenia konieczne może
być dwukrotne naciśnięcie.
Do obsługi innych funkcji należy używać
urządzenia audio.
Uwagi
• Radioodtwarzacz nie wyświetla tytułu, numeru
utworu, czasu, stanu odtwarzania i tym
podobnych informacji z niektórych
podłączonych urządzeń. Informacje są
wyświetlane tylko przy odtwarzaniu
z urządzenia Bluetooth audio.
• Zmiana źródła dźwięku w radioodtwarzaczu
nie wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu
audio.
Odtwarzanie Naciśnij przycisk 
w przypadko- (SHUF)*1
wej kolejności
Odtwarzać
Naciśnij przycisk 
(PAUSE)*2 na
radioodtwarzaczu.
Włączyć pauzę Naciśnij przycisk 
(PAUSE)*2 na
radioodtwarzaczu.
Pomijać
utwory
28
Naciśnij przycisk 
–/+ (/) [jeden raz
na każdy utwór]
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Przywracanie ustawień
fabrycznych w menu
Bluetooth Settings
Radioodtwarzacz umożliwia przywrócenie
domyślnych wartości wszystkich ustawień
radioodtwarzacza dotyczących funkcji
Bluetooth (informacji o parowaniu, książki
telefonicznej, historii połączeń, pamięci
numerów, informacji o urządzeniu itp.).
1
2
3
4
Naciśnij na 1 sekundę przycisk
, aby wyłączyć
zasilanie.
Ustawienia dźwięku
i menu ustawień
Zmienianie ustawień
dźwięku
Regulacja parametrów
dźwięku
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się lista menu.
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „BT INIT”. Naciśnij pokrętło.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „INIT-YES”. Naciśnij pokrętło.
Podczas przywracania domyślnych
ustawień funkcji Bluetooth miga
komunikat „INITIAL”. Po zakończeniu
pojawia się komunikat „COMPLETE”.
(BACK).
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
EQ3 PRST (EQ3 PRESET) (strona 30)
EQ3 LOW (strona 30)*1
Uwaga
Przed usunięciem urządzenia należy usunąć
zaprogramowane numery przez wybór polecenia
„BT INIT”.
EQ3 MID (strona 30)*1
EQ3 HIGH (strona 30)*1
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: „RIGHT-15
(R15)” (prawo) – „CENTER (0)”
(środek) – „LEFT-15 (L15)” (lewo).
29
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
FADER
Regulacja względnego poziomu:
„FRONT-15 (F15)” (przód) – „CENTER
(0)” (środek) – „REAR-15 (R15)” (tył).
AUX VOL (poziom ze źródła AUX)*
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ3 PRST”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana krzywa korekty, po czym
naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
2
BTA VOL (poziom ze źródła Bluetooth
Audio) (strona 27)*3
(BACK).
Aby wyłączyć korektor dźwięku, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Wskazówka
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3 (strona 30).
*2 Kiedy jest udostępnione źródło AUX
(strona 33).
*3 Kiedy jest udostępnione źródło Bluetooth
audio.
Regulacja krzywej korekty
— EQ3 Setting
Po wybraniu trybu korekty „CUSTOM”
można wybrać własne ustawienia korektora.
Użycie zaawansowanych
funkcji dźwięku
Wybieranie ustawień
brzmienia — EQ3 Preset
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM i OFF).
1
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ3 LOW”, „EQ3 MID” lub
„EQ3 HIGH”. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj wybrany parametr. Naciśnij
pokrętło.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od –10 dB do
+10 dB.
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
30
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Powtarzając czynności 2 i 3, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty,
przed zakończeniem wybierania
ustawień naciśnij na dwie sekundy
przycisk wyboru.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Zmienianie ustawień
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
CAUT ALM*1
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału ostrzegawczego
(strona 9).
AUX-A*1
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania
źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF” (wył.)
(strona 32).
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po naciśnij
pokrętło.
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego
czasu od jego wyłączenia: „NO” (nie),
„30S (sekund)”, „30M (minut)”, „60M
(minut)”.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło*.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
DEMO
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
4
Naciśnij przycisk
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
(BACK).
* W przypadku parametrów CLOCK-ADJ, BTM,
BT INIT, BT SIGNL i PAIRING nie trzeba
wykonywać czynności 4.
Dostępne warianty zależą od wybranego
źródła dźwięku i ustawień.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 8)
CT
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) funkcji CT (strona 16).
AUTO SCR
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
REGIONAL*2
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) ograniczenia odbioru do
określonego regionu (strona 16).
REPEAT (strona 18)
31
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
LOUDNESS
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich
w celu uzyskania czystego dźwięku przy
małej głośności: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.).
BTM (strona 14)
BT INIT*1 (strona 29)
BT SIGNL
Włączanie lub wyłączanie sygnału
Bluetooth.
PAIRING
Włączanie lub wyłączanie trybu
parowania. Wzajemne uwierzytelnianie
radioodtwarzacza i urządzenia
Bluetooth.
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
Użycie oferowanych
oddzielnie urządzeń
Dodatkowe urządzenie
audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego
oddzielnie przenośnego urządzenia audio.
Później można wybrać odpowiednie źródło
i słuchać dźwięku z podłączonego
urządzenia przez głośniki samochodu.
Podłączanie przenośnego urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz przenośne urządzenie audio
przewodem połączeniowym (sprzedawanym
oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
32
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Korygowanie poziomu głośności
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym
z podłączanych urządzeń.
Informacje
dodatkowe
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk , aż
Zalecenia eksploatacyjne
pojawi się napis „AUX”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym
urządzeniu audio i nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny
poziom głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 30).
• Jeśli samochód stał zaparkowany
i bezpośrednio świeciło na niego słońce,
przed użyciem urządzenia należy je ostudzić.
• Nie zostawiać panelu czołowego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka
temperatura spowodowana przez
bezpośrednie oświetlenie słoneczne mogła
doprowadzić do ich uszkodzenia.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Chronić urządzenie przed zachlapaniem.
Kolejność odtwarzania
plików MP3 / WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
33
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
Informacja o funkcji
Bluetooth
Co to jest technologia Bluetooth?
• Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą
bezprzewodowe przesyłanie danych między
urządzeniami cyfrowymi, takimi jak telefon
komórkowy i zestaw słuchawkowy. Zasięg
łączności bezprzewodowej Bluetooth wynosi
mniej więcej 10 m. Najczęściej łączy się dwa
urządzenia, ale istnieją urządzenia, które
można łączyć z wieloma urządzeniami.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth nie
wymaga używania przewodów ani
odpowiedniego ustawiania urządzeń
względem siebie, jak w technologii
podczerwonej. Podłączane urządzenie może
się więc znajdować w torbie albo w kieszeni.
• Technologia Bluetooth jest
międzynarodowym standardem uznawanym
i wykorzystywanym przez miliony firm
z całego świata.
Łączność przez interfejs Bluetooth
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą
wpływać następujące czynniki:
34
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
Bluetooth,
– znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz:
element bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie
radioodtwarzacza w pobliżu
bezprzewodowej sieci LAN może prowadzić
do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do
pogorszenia szybkości transmisji,
powstawania zakłóceń lub problemów
z połączeniem. W takim przypadku należy:
– używać radioodtwarzacza co najmniej 10 m
od elementów bezprzewodowej sieci LAN,
– jeśli radioodtwarzacz pracuje w odległości
mniejszej niż 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć
sieć bezprzewodową,
– zainstalować radioodtwarzacz i urządzenie
Bluetooth możliwie blisko siebie.
• Mikrofale emitowane przez urządzenie
Bluetooth mogą zakłócać pracę
elektronicznych urządzeń medycznych. Ze
względu na ryzyko wypadku, zaleca się
wyłączenie radioodtwarzacza i innych
urządzeń Bluetooth w następujących
miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na
stacjach paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
• Radioodtwarzacz wykorzystuje
zabezpieczenia standardu Bluetooth, które
służą zapewnieniu bezpieczeństwa
połączenia bezprzewodowego Bluetooth.
Mimo to, w pewnych warunkach nie można
uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając
z bezprzewodowej łączności Bluetooth,
należy zachować ostrożność.
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
• Sony nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji wynikłe
z transmisji Bluetooth.
• Nie można zagwarantować połączenia
z każdym urządzeniem Bluetooth.
– Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być
zgodne ze standardem Bluetooth
zdefiniowanym przez Bluetooth SIG.
Ponadto urządzenie musi zostać
uwierzytelnione.
– Nawet jeśli podłączane urządzenie jest
zgodne ze wspomnianym standardem
Bluetooth, niektóre urządzenia nie dają się
podłączyć albo działają niewłaściwie. Zależy
to od funkcji i parametrów technicznych
urządzenia.
– W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować
zakłócenia.
• W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego
i miejsca pracy urządzenia, funkcja
podłączania telefonu komórkowego przez
interfejs Bluetooth może nie działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth
powoduje uczucie dyskomfortu, należy
natychmiast zaprzestać jego używania.
W przypadku powtarzających się problemów
prosimy o kontakt z najbliższą autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
Kiedy bateria jest bliska wyładowania,
zmniejsza się zasięg pilota. Należy wtedy
wymienić baterię na nową baterię litową
CR2025. Użycie innej baterii grozi
powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia
baterii bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać
baterii metalowymi szczypcami.
• Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną bezpośrednim oświetleniem
słonecznym, działaniem ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
35
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli
nie są czyste złącza między nim a panelem
czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
czołowy (strona 9) i wyczyść złącza
bawełnianą watką. Nie naciskaj złączy za
mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze
stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi
przedmiotami.
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9, 124,5 kHz lub 9, 115,5 kHz / 4,5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
Łączność bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 2.1 standardu Bluetooth + EDR
Poziom wyjściowy:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks.
+4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
36
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników
jak obecność przeszkód między urządzeniami,
pól magnetycznych wokół kuchenki
mikrofalowej, ładunków statycznych, czułości
odbioru, wydajności anteny, systemu
operacyjnego, oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth określają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 50 W × 4
(przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód / tył)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 120 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 103 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 0,7 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot RM-X231
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą
być niedostępne w lokalnych sklepach.
Dokładne informacje można uzyskać
w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
Rozwiązywanie
problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Informacji o użyciu bezpiecznika
i o demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
należy szukać w dostarczonej instrukcji
instalacji / połączeń.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
prosimy o odwiedzenie witryny pomocy
technicznej, której adres podano z tyłu
okładki.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można
używać pilota.
– Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa
się.
 Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
 Włączona jest funkcja ATT.
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył („FADER”) nie są nastawione
w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Sygnalizacja została wyłączona (strona 31).
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
37
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
 Odłączono przewód zasilający lub akumulator
albo są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
 Przewody nie są właściwie podłączone do
złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
 Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON”
i przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna
czynność, włączy się tryb demonstracyjny.
– Wybierz ustawienie „DEMO-OFF”
(strona 31).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza
(strona 31).
 Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien
czas przycisku .
– Ponownie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić wskaźniki.
 Złącza są brudne (strona 36).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
 Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po
wyłączeniu radioodtwarzacza.
– Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
 Nieprawidłowo wykonane połączenia.
– Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód
zasilania akcesoriów (czerwony) do
przewodu zasilającego wzmacniacza
antenowego (tylko jeśli w boczną / tylną
szybę samochodu jest wbudowana antena
radiowa).
– Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
– Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
 Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia
automatycznego.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
– Nastaw częstotliwość ręcznie.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
 Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo
ma słaby sygnał.
– Wyłącz funkcję TA (strona 15).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 15).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
– Nastaw inną stację.
38
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się napis „PI
SEEK”, a urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu).
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
 Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń
USB podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
 Urządzenie USB nie działa.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Funkcja Bluetooth
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
radioodtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz radioodtwarzacz
w tryb gotowości do parowania.
 Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez
trzecie urządzenie.
– Należy zakończyć bieżące łączenie
i wyszukać radioodtwarzacz z innego
urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, należy włączyć
sygnał wyjściowy Bluetooth (strona 22, 23, 32).
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie
radioodtwarzacz lub urządzenie Bluetooth, ale
nie oba urządzenia.
– Podłączyć radioodtwarzacz za pomocą
urządzenia Bluetooth lub na odwrót.
 Sprawdź procedurę parowania w instrukcji
obsługi drugiego urządzenia itp., po czym
powtórnie wykonaj operację.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączanego
urządzenia niemożliwe bywa uzyskanie jego
nazwy.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło
sterujące podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączanego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany
niewłaściwie.
– Zmień ustawienie parametru „RINGTONE”
na „1” (strona 20).
Zbyt cichy głos rozmówcy.
 Skoryguj poziom głośności.
39
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Blank
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głośność.
 Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji
wzmocnienia mikrofonu (strona 26).
W rozmowie telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz głośność.
 Zmień ustawienie parametru „EC/NC Mode”
na „EC/NC-1” lub „EC/NC-2” (strona 26).
 W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk
telefonu, należy postarać się zmniejszyć
głośność tych hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno
i z zewnątrz dobiega silny hałas, należy
zamknąć okno. Jeśli źródłem hałasu jest
klimatyzacja, należy zmniejszyć jej wydajność.
Nie jest podłączany telefon.
 Podczas odtwarzania dźwięku Bluetooth
telefon nie jest podłączany pomimo
naciśnięcia przycisku
(trybu
głośnomówiącego).
– Podłącz radioodtwarzacz z telefonu.
Przerwy w dźwięku odtwarzanym przez
urządzenie audio Bluetooth.
 Zmniejsz odległość między
radioodtwarzaczem a urządzeniem audio
Bluetooth.
 Jeśli urządzenie audio Bluetooth znajduje się
w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy
wyjąć urządzenie z pokrowca.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń Bluetooth
lub innych urządzeń wytwarzających fale
radiowe.
– Wyłącz pozostałe urządzenia.
– Zwiększ odległość od innych urządzeń.
 W momencie ustanawiania połączenia między
radioodtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Nie można sterować podłączonym
urządzeniem audio Bluetooth.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
Bluetooth jest zgodne z AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Niska jakość dźwięku z telefonu.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
– W przypadku słabego sygnału należy
przejechać w miejsce, gdzie odbiór będzie
lepszy.
Kiedy dzwoni telefon, nie pojawia się
nazwisko osoby dzwoniącej.
 W telefonie osoby dzwoniącej włączona jest
funkcja ukrywania numeru.
Zbyt mała / zbyt duża głośność
z podłączonego urządzenia audio.
 Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
– Skoryguj głośność w podłączonym
urządzeniu audio lub w radioodtwarzaczu.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
 W podłączonym telefonie włączona jest
funkcja automatycznego odbierania
połączenia.
 Funkcja „AUTO ANS” jest ustawiona na
„A.ANS-1” lub „A.ANS-2” (strona 20).
Brak dźwięku z urządzenia audio Bluetooth.
 W urządzeniu audio jest włączona pauza.
– Wyłącz pauzę w urządzeniu audio.
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu.
 W zależności od podłączanego urządzenia,
czas na wykonanie parowania może być krótki.
– Spróbuj wykonać parowanie
w wyznaczonym czasie.
Nie można użyć funkcji Bluetooth.
 Wyłącz urządzenie, naciskając na co najmniej
2 sekundy przycisk , po czym
włącz je na nowo.
Brak dźwięku z głośników samochodu
podczas połączenia w trybie
głośnomówiącym.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki
samochodu.
Komunikaty
BT BUSY
 Urządzenie nie może odczytać zawartości
książki telefonicznej i historii połączeń
telefonu komórkowego.
– Odczekaj chwilę i ponów próbę.
CHECKING
 Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
– Zaczekaj na zakończenie weryfikacji
połączenia.
EMPTY
 Historia połączeń jest pusta.
 Książka telefoniczna jest pusta.
ERROR
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Wyłącz urządzenie i wyświetlacz, naciskając
na co najmniej 2 sekundy przycisk
. Ponownie naciśnij
przycisk .
ERROR-01
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie
zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
 Niewłaściwe podłączenie głośników /
wzmacniaczy.
– Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
41
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
ERROR-99
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Wyłącz urządzenie i wyświetlacz, naciskając
na co najmniej 2 sekundy przycisk
. Ponownie naciśnij
przycisk . Jeśli komunikat
nie zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
NO MUSIC
 Urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
– Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
MEM FAIL
 Nie powiodło się przypisywanie kontaktu do
pamięci numeru.
– Sprawdź, czy zapisywany numer jest
prawidłowy (strona 26).
NO SUPRT
 Radioodtwarzacz nie współpracuje
z koncentratorami USB.
 Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
– Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
 Podłączony telefon komórkowy Bluetooth nie
jest zgodny z profilem PBAP (Phone Book
Access Profile). W takim przypadku nie będzie
możliwe uzyskanie dostępu do książki
telefonicznej telefonu ani do historii połączeń.
 Urządzenie nie współpracuje z telefonem
komórkowym mimo że jest on zgodny
z profilem PBAP (Phone Book Access Profile).
– Sprawdź, czy telefon komórkowy jest
prawidłowo podłączony. Szczegółowych
informacji o zgodności telefonu
komórkowego należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
NO AF
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu)
(migać będzie napis „PI SEEK”).
NO BTA
 Wybranym źródłem dźwięku jest urządzenie
Bluetooth audio, ale nie zostało podłączone
urządzenie Bluetooth audio. Podczas rozmowy
nastąpiło odłączenie urządzenia Bluetooth
audio.
– Podłącz urządzenie Bluetooth audio.
NO BTP
 Wybranym źródłem dźwięku jest telefon
Bluetooth, ale nie został podłączony telefon
Bluetooth. Podczas rozmowy nastąpiło
odłączenie telefonu komórkowego.
– Podłącz telefon komórkowy.
42
NO INFO
 Z podłączonego telefonu komórkowego nie
jest odbierana nazwa sieci ani nazwa telefonu.
NO NAME
 W urządzeniu USB nie jest zapisana nazwa
albumu / wykonawcy / utworu.
NO TP
 Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
NO USB
 Wybrane jest źródło USB, ale nie jest
podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia
lub przewodu USB.
– Podłącz urządzenie i przewód USB.
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\DSX-A50BT\OI\4408056211DSXA50BTEUR\01GBDSXA50BTEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
OVERLOAD
 Urządzenie USB jest przeciążone.
– Odłącz urządzenie USB, po czym zmień
źródło dźwięku przyciskiem
.
– Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego
urządzenia USB.
P (numer pamięci) EMPTY
 Pamięć stacji jest pusta.
READ
 Urządzenie odczytuje z urządzenia USB
informacje o wszystkich utworach i albumach.
– Zaczekaj na zakończenie odczytu
i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.
Zależnie od struktury urządzenia USB, może
to potrwać ponad minutę.
UNKNOWN
 Podczas przeglądania książki telefonicznej lub
historii połączeń nie jest możliwe wyświetlenie
nazwy / nazwiska lub numeru telefonu.
WITHHELD
 Numer telefonu został ukryty przez nadawcę.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią
sytuacji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
43
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
01GB06BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
01GB06BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
01GB06BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
01GB06BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
01GB06BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Saturday, March 17, 2012 8:13 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
DSX-A50BT
4-408-056-PL(1)
Download PDF