Sony | DSX-A416BT | Sony DSX-A416BT Radioodtwarzacz samochodowy z technologią BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

4-739-631-11(1)
Radioodtwarzacz
Bluetooth® FM/MW/LW
Anulowanie wyświetlania prezentacji (DEMO):
patrz strona 19.
Informacje o podłączaniu/instalacji można znaleźć
na stronie 32.
DSX-A416BT
Instrukcja obsługi
PL
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie
należy zainstalować w desce rozdzielczej
samochodu, ponieważ jego tylna część
nagrzewa się w czasie pracy.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Schemat
połączeń / Instalacja” (strona 32).
Wyprodukowano w Tajlandii
Tabliczka znamionowa, wskazująca np.
wielkość napięcia roboczego, znajduje się
na spodzie obudowy.
Ważność oznakowań CE ogranicza się tylko
do tych krajów, w których jest to wymagane
na podstawie przepisów prawa; dotyczy
głównie państw należących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Niniejszym Sony Corporation deklaruje,
że urządzenie to jest zgodne z Dyrektywą
2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem
internetowym:
http://www.compliance.sony.de/.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
stosowane są dyrektywy UE
Ten produkt został wyprodukowany przez
firmę Sony Corporation lub na jej rzecz.
Importer w UE: Sony Europe Limited.
Zapytania adresowane do Importera w UE
lub dotyczące zgodności produktu
z przepisami obowiązującymi w Europie
należy przesyłać do autoryzowanego
przedstawiciela: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.
2PL
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów oraz zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/
akumulatorze lub na ich opakowaniach
oznacza, że produktu ani baterii/
akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych
bateriach/akumulatorach symbol ten może
być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb)
dodaje się, gdy bateria lub akumulator
zawiera więcej niż 0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie produktu, baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie. Recykling materiałów pomaga
chronić surowce naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora,
wymianę zużytej baterii lub zużytego
akumulatora należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanym serwisantom. Dla
zapewnienia prawidłowego przetworzenia
baterii, akumulatora lub zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
wyeksploatowane produkty należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii/
akumulatorów należy zapoznać się z
odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii/
akumulatora z produktu. Baterię lub
akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii. W celu
uzyskania szczegółowych informacji na
temat recyklingu baterii/akumulatorów
należy się skontaktować z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub sklepem, w którym nabyto
produkt lub baterię/akumulator.
PRZESTROGA
Zgodnie z tabelą European Common
Allocations pasmo częstotliwości 65–74 MHz
nie jest przeznaczone do transmisji dźwięku
i nie może być wykorzystywane w Europie.
Przed przystąpieniem do instalacji produktu
należy zapoznać się z warunkami
producenta zawartymi w instrukcji obsługi
pojazdu lub skontaktować się bezpośrednio
z producentem pojazdu.
Połączenia ratunkowe
Uwaga dla klientów, których
samochody są wyposażone w
stacyjkę bez pozycji ACC
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania AUTO OFF (strona 19).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, gdy zostanie wyłączone
i wyświetlony zostanie zegar (czyli po
naciśnięciu na 1 sekundę przycisku OFF).
Zapobiegnie to wyładowaniu akumulatora.
Jeśli nie zostanie włączona funkcja AUTO
OFF, po każdym wyłączeniu zapłonu należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk OFF, aż do
chwili wygaszenia wyświetlacza.
Zastrzeżenie dotyczące usług
oferowanych przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie
mogą być modyfikowane, zawieszane albo
wycofywane bez powiadomienia. Firma
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za tego rodzaju sytuacje.
Ważna informacja
Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE, ANI INNE
OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ
DANYCH, UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU
LUB WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM
SPRZĘTU, CZAS NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I
CZAS UŻYTKOWNIKA, POWIĄZANE Z LUB
POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA
NINIEJSZEGO PRODUKTU, OBEJMUJĄCEGO
SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE.
Szanowny Kliencie, niniejszy produkt jest
wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ
producenci pojazdów mogą uzależnić
instalację nadajników radiowych w
pojazdach od określonych warunków.
Niniejszy samochodowy zestaw
głośnomówiący BLUETOOTH oraz
podłączone do niego urządzenie
elektroniczne wykorzystują do działania sieci
radiowe, komórkowe i linie naziemne, a
także funkcje zaprogramowane przez
użytkownika, które nie gwarantują
utrzymywania połączenia we wszystkich
warunkach.
Dlatego w przypadku najważniejszych
połączeń (jak w przypadku sytuacji
zagrożenia zdrowia) nie należy polegać
wyłącznie na urządzeniach elektronicznych.
Informacje dotyczące komunikacji
BLUETOOTH
 Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych.
Aby uniknąć spowodowania wypadku,
niniejsze urządzenie oraz inne urządzenia
BLUETOOTH należy wyłączać w
następujących miejscach:
– w szpitalach, pociągach, samolotach, na
stacjach benzynowych i w innych
miejscach, gdzie mogą występować
łatwopalne gazy;
– w pobliżu drzwi automatycznych lub
alarmów przeciwpożarowych.
 Ten zestaw obsługuje zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH funkcje
bezpieczeństwa, które zapewniają
bezpieczne połączenie podczas
komunikacji za pośrednictwem technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w
zależności od ustawienia poziomu
bezpieczeństwa, zabezpieczenia mogą
okazać się niewystarczające. Korzystając
z bezprzewodowej łączności BLUETOOTH,
należy zachować ostrożność.
 Sony nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji wynikłe
z transmisji BLUETOOTH.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia, które nie
zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi,
należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
3PL
Spis treści
Opis elementów i przycisków sterujących . . . 5
Pierwsze kroki
Zdejmowanie panelu przedniego . . . . . . . . 6
Resetowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ustawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Podłączanie urządzenia USB . . . . . . . . . . . 10
Podłączanie innych przenośnych
urządzeń audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Słuchanie radia
Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . 12
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH . . . 13
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów. . . . 13
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez
łącze BLUETOOTH)
Odbieranie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wykonywanie połączenia . . . . . . . . . . . . . 14
Czynności dostępne w czasie
połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przydatne funkcje
Aplikacja Sony | Music Center na telefon
iPhone / smartfon z systemem
Android™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Użycie funkcji rozpoznawania mowy
(tylko smartfon z systemem Android) . . . 17
Użycie funkcji Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . 18
4PL
Settings
Wyłączanie trybu DEMO . . . . . . . . . . . . . . 19
Podstawowa procedura wybierania
ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . . 19
Ustawienia dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . . 20
Ustawienia wyświetlania (DISPLAY) . . . . . . 21
Ustawienia BLUETOOTH (BLUETOOTH) . . . 22
Ustawienia aplikacji
Sony | Music Center (SONY APP) . . . . 22
Dodatkowe informacje
Aktualizowanie oprogramowania
układowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . .
Komunikaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
26
29
Schemat połączeń / Instalacja
Ostrzeżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista części potrzebnych do instalacji . . .
Połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
36
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna
 Przycisk zdejmowania panelu przedniego

 SRC (źródło)
Włącza urządzenie.
Zmienia źródło dźwięku.
OFF
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby
wyłączyć źródło dźwięku i wyświetlić zegar.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie i
wyświetlacz.
/ (poprzedni/następny)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
 PTY (typu programu)
Służy do włączania funkcji PTY w trybie
RDS.
 Pokrętło sterujące
Obracaj, aby ustawić poziom głośności.
PUSH ENTER
Służy do wybierania wskazanego elementu.
Naciśnij przycisk SRC, obróć, a następnie
naciśnij pokrętło, aby zmienić źródło
(limit czasu: 2 sekundy).
(przeglądanie) (strona 13)
Umożliwia włączanie trybu przeglądania
w czasie odtwarzania.
(Opcja niedostępna, gdy podłączone
jest urządzenie USB w trybie Android
lub iPod).

CALL
Służy do otwierania menu połączeń.
Odbieranie/kończenie połączeń.
Aby przełączyć sygnał BLUETOOTH,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez
co najmniej 2 sekundy.

(powrót)
Powraca do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
MENU
Służy do otwierania menu konfiguracji.
VOICE (strona 15, 17)
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy,
aby włączyć wybieranie głosowe,
rozpoznawanie mowy (tylko smartfony
z systemem Android) albo funkcję Siri
(tylko telefony iPhone).
Znak N
Przyłóż do pokrętła sterującego smartfon
z systemem Android, aby nawiązać
połączenie BLUETOOTH.
/
(SEEK –/+)
Automatyczne strojenie stacji radiowych.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie wybrać
stację.
MODE (strona 7, 10, 16)
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Wyświetlacz
5PL
 Przyciski numeryczne (od 1 do 6)
Odbiór zapisanych stacji radiowych. Aby
zapisać daną stację, naciśnij i przytrzymaj
jeden z przycisków.
ALBUM /
Służy do pomijania albumów w
urządzeniu audio. Aby pomijać albumy w
sposób ciągły, naciśnij i przytrzymaj ten
przycisk.
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android lub
iPod).
(powtarzanie)
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android.)
Pierwsze kroki
Zdejmowanie panelu
przedniego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można
zdjąć z niego panel przedni.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF ,
aby wyłączyć urządzenie, następnie
naciśnij przycisk zdejmowania panelu
przedniego , po czym zdejmij
panel, pociągając go do siebie.
(odtwarzanie w kolejności losowej)
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android.)
MIC (strona 16)
 (odtwarzanie/zatrzymanie)
 EXTRA BASS
Wzmacnia basy odpowiednio do
poziomu głośności. Naciśnij, aby zmienić
ustawienie EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Gniazdo wejścia AUX
 DSPL (wyświetlanie)
Naciśnij, aby zmienić wskazania
wyświetlacza.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać
wskazania wyświetlacza.
 Port USB
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony
do położenia OFF, a panel przedni jeszcze
nie został zdjęty, to na kilka sekund włączy
się sygnał ostrzegawczy. Dźwięk alarmu
rozlegnie się, tylko jeśli używany jest
wbudowany wzmacniacz.
Numery seryjne
Upewnij się, ze numery seryjne na spodzie
urządzenia i z tyłu panelu przedniego są
identyczne. W przeciwnym razie nie będzie
możliwe parowanie BLUETOOTH oraz
parowanie i rozłączanie z użyciem
technologii NFC.
Zakładanie panelu przedniego
6PL
Resetowanie urządzenia
Przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia, po wymianie akumulatora lub
dokonaniu zmian połączeń urządzenie
należy zresetować.
1
Naciśnij przyciski DSPL oraz
(wstecz)/MODE i przytrzymaj je
dłużej niż 2 sekundy.
Uwaga
Zresetowanie urządzenia spowoduje utratę
ustawień zegara i części zawartości zapisanej w
pamięci urządzenia.
Konfiguracja obszaru/regionu
Po zresetowaniu urządzenia na
wyświetlaczu pojawi się ustawienie
obszaru/regionu.
1
Podczas wyświetlania [SET AREA]
naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się aktualnie ustawiony obszar/
region.
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz element [EUROPE] lub
[RUSSIA] i naciśnij pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [YES] lub [NO] i naciśnij
pokrętło.
Zmiana ustawienia obszaru/regionu
spowoduje zresetowanie urządzenie i
wyświetlenie zegara.
To ustawienie można skonfigurować w
menu ustawień ogólnych (strona 19).
Ustawianie zegara
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET CLOCK-ADJ].
Naciśnij pokrętło.
Wskazanie godzin zacznie migać.
3
4
Po nastawieniu minut naciśnij
przycisk MENU.
Konfiguracja została zakończona i zegar
zacznie działać.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.
Przygotowywanie
urządzenia BLUETOOTH
Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH
(zwanego dalej „urządzeniem BLUETOOTH”,
chyba że określono inaczej), takiego jak
smartfon, telefon komórkowy lub
urządzenie audio, możliwe jest słuchanie
muzyki i prowadzenie rozmów w trybie
głośnomówiącym. Szczegółowe informacje
o podłączaniu znajdują się w instrukcji
obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia należy
zmniejszyć głośność tego urządzenia.
W przeciwnym razie z głośników może
wydobyć się bardzo głośny dźwięk.
Podłączanie smartfona jednym
dotknięciem (NFC)
Dotknięcie pokrętła sterującego urządzenia
smartfonem wyposażonym w technologię
NFC* spowoduje automatyczne sparowanie i
połączenie obydwu urządzeń.
* NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja
bliskiego zasięgu) to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu
między różnymi urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i znacznikami IC. Dzięki funkcji NFC
transmisja danych może się odbywać z łatwością
poprzez zetknięcie ze sobą odpowiednich symboli
lub miejsc na obudowach urządzeń zgodnych z tą
funkcją.
W przypadku smartfona z systemem
Android 4.0 lub starszym wymagane jest
pobranie aplikacji „NFC Easy Connect”,
dostępnej w serwisie Google Play. Aplikacja
może być niedostępna w niektórych krajach
i regionach.
Obracaj pokrętło sterujące, aby
ustawić godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk / (SEEK –/+).
7PL
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
smartfonu.
2
Przyłóż część smartfona ze znakiem N
do części urządzenia oznaczonej
znakiem N.
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
pokrętłem sterującym wybierz opcję
[BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
3
Pokrętłem sterującym wybierz opcję
[SET PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
4
Pokrętłem sterującym wybierz opcję
[SET DEVICE 1]* lub [SET DEVICE 2]* i
naciśnij pokrętło.
Urządzenie przełączy się w tryb
parowania, a na wyświetlaczu pojawi się
migający symbol .
* [SET DEVICE 1] lub [SET DEVICE 2] zmieni się na
nazwę sparowanego urządzenia po
zakończeniu parowania.
Upewnij się, że na wyświetlaczu
urządzenia widoczny jest symbol
5
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, aby wykryło ono to
urządzenie.
6
Wybierz na ekranie urządzenia
BLUETOOTH opcję [DSX-A416BT].
.
Rozłączanie z użyciem technologii NFC
Ponownie przyłóż część smartfona ze
znakiem N do części urządzenia oznaczonej
znakiem N.
Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna
na wyświetlaczu, powtórz czynność 2.
Uwagi
• Aby uniknąć porysowania smartfonu podczas
połączenia, obchodź się z nim ostrożnie.
• Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa,
gdy urządzenie jest już połączone z dwoma
urządzeniami zgodnymi z technologią NFC.
W takim przypadku należy zakończyć połączenie
z jednym z urządzeń i nawiązać ponownie
połączenie ze smartfonem.
7
Parowanie urządzenia
BLUETOOTH i łączenie z nim
* W zależności od urządzenia kod dostępu może
zostać określony jako „klucz”, „kod PIN”,
„numer PIN”, „hasło” itp.
Przed pierwszym połączeniem z
urządzeniem BLUETOOTH konieczne jest
wzajemne uwierzytelnienie pary urządzeń
nazywane „parowaniem”. Parowanie
umożliwia wzajemne rozpoznawanie się
tego urządzenia z innymi urządzeniami.
Urządzenie można podłączyć do dwóch
urządzeń BLUETOOTH (dwa telefony
komórkowe albo telefon komórkowy i
urządzenie audio).
Wprowadź kod dostępu
[0000]
Po zakończeniu parowania symbol
świeci się na stałe.
8
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości do 1 m od tego urządzenia.
8PL
Jeśli na ekranie urządzenia
BLUETOOTH pojawi się monit o kod
uwierzytelniający*, wprowadź [0000].
Aby nawiązać połączenie
BLUETOOTH, wybierz to urządzenie w
podłączanym urządzeniu
BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia zapala się
albo
.
Uwaga
Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia. Aby umożliwić wykrywanie, przejdź do
trybu parowania i wyszukaj odtwarzacz z innego
urządzenia.
Uruchamianie odtwarzania
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Odtwarzanie
z urządzenia BLUETOOTH” (strona 13).
Odłączanie sparowanego urządzenia
Wykonaj kroki od 2 do 4, aby odłączyć po
sparowaniu odtwarzacza z urządzeniem
BLUETOOTH.
Aby połączyć odtwarzacz z urządzeniem
audio, naciśnij przycisk SRC, wybierz opcję
[BT AUDIO] i naciśnij przycisk 
(odtwarzanie/pauza).
Aby połączyć się z telefonem komórkowym,
naciśnij przycisk CALL.
Uwaga
Urządzenia nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku za pośrednictwem technologii BLUETOOTH. W
takim przypadku należy łączyć telefon z odtwarzaczem.
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał BLUETOOTH: w momencie
włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie
podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Instalacja mikrofonu
Podłączanie sparowanego
urządzenia BLUETOOTH
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre
sparowane urządzenia łączą się
automatycznie.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
pokrętłem sterującym wybierz opcję
[BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
2
Przekręć pokrętło sterowania, aby
wybrać opcję [SET BT SIGNL] i naciśnij
to pokrętło.
Upewnij się, że symbol
świeci się.
3
Włącz funkcję BLUETOOTH w
urządzeniu BLUETOOTH.
4
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
Zapali się symbol
lub
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Instalacja
mikrofonu” (strona 35).
Podłączanie urządzenia iPhone/
iPod (automatyczne parowanie
BLUETOOTH)
Jeśli do portu USB podłączono urządzenie
iPhone/iPod z systemem iOS5 lub nowszym,
nastąpi automatyczne sparowanie urządzeń.
Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest
możliwe przy wybranym ustawieniu [ON] dla
opcji [SET AUTOPAIR] w menu [BLUETOOTH]
(strona 22).
1
Włącz funkcję BLUETOOTH w
urządzeniu iPhone/iPod.
2
Podłącz telefon iPhone/iPod do portu
USB.
.
Ikony na wyświetlaczu:
Świeci się po włączeniu za pomocą
profilu HFP trybu głośnomówiącego.
Świeci się po podłączeniu za
pomocą profilu A2DP (profil
zaawansowanej dystrybucji audio)
urządzenia audio.
Łączenie urządzenia z ostatnio
podłączonym urządzeniem
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
Upewnij się, że na wyświetlaczu
urządzenia widoczny jest symbol
.
Uwagi
• Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest
możliwe, gdy urządzenie jest połączone z dwoma
urządzeniami BLUETOOTH. W takim przypadku
należy odłączyć jedno z urządzeń i ponownie
podłączyć urządzenie iPhone/iPod.
• Jeśli automatyczne parowanie BLUETOOTH się nie
powiedzie, należy zapoznać się z rozdziałem
„Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH”
(strona 7).
9PL
Podłączanie urządzenia USB
1
2
Słuchanie radia
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz urządzenie USB do
odtwarzacza.
Słuchanie radia
Do podłączania urządzenia iPod/iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB urządzenia
iPod (sprzedawanego oddzielne).
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC, aż
wyświetli się napis [TUNER].
Automatyczne zapisywanie stacji
radiowych (BTM)
Podłączanie innych
przenośnych urządzeń audio
1
2
3
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1, FM2, FM3,
MW lub LW).
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [GENERAL] i naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET BTM]. Naciśnij
pokrętło.
Wyłącz przenośne urządzenie audio.
Urządzenie zapamiętuje stacje pod
przyciskami numerycznymi w kolejności
częstotliwości.
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz przenośne urządzenie audio
do gniazda wejścia AUX (mini jack
stereo) przewodem połączeniowym
(sprzedawanym oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
4
1
Strojenie stacji
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1, FM2, FM3,
MW lub LW).
2
Dostrój stację.
Ręczne strojenie stacji
Przytrzymaj wciśnięty przycisk /
(SEEK –/+), aby wstępnie nastawić
częstotliwość. Następnie naciskaj
przycisk / (SEEK –/+), aby
dokładnie nastawić częstotliwość.
Naciskając przycisk SRC, wybierz
element [AUX].
Automatyczne strojenie stacji
Naciśnij przycisk / (SEEK –/+).
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu stacji.
Dopasowywanie poziomu dźwięku z
podłączonego urządzenia do innych
źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym
urządzeniu audio. Ustaw w nim
umiarkowany poziom głośności. W
urządzeniu ustaw normalny poziom
głośności.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SOUND]  [SET AUX VOL] (strona 21).
10PL
Strojenie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zapisać, wciśnij i przytrzymaj przycisk
numeryczny (1–6) do momentu
wyświetlenia symbolu [MEM].
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij przycisk numeryczny (1–6).
Korzystanie z systemu RDS
Wybieranie częstotliwości
zastępczych (AF) i komunikatów o
ruchu drogowym (TA)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
najsilniejszego sygnału stacji, natomiast
funkcja TA dostarcza informacje o bieżącej
sytuacji na drogach lub audycje dla
kierowców (TP), o ile są odbierane.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [SET AF/TA]. Naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] lub [SET AF/TA-OFF].
Naciśnij pokrętło.
Programowanie stacji RDS z
ustawieniami AF i TA
Stacje RDS można programować razem z
ustawieniami funkcji AF/TA. Wybierz
ustawienia funkcji AF/TA, po czym zaprogramuj
stację przy użyciu funkcji BTM lub ręcznie.
Programując stacje ręcznie, można
zaprogramować również stacje bez funkcji RDS.
Słuchanie programu regionalnego
(REGIONAL)
Kiedy włączone są funkcje AF i REGIONAL,
radio nie przełącza się na inne stacje
regionalne o silniejszym sygnale. Słuchając
stacji nadających w paśmie FM (UKF), po
opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy zmienić ustawienie
parametru [SET REGIONAL] w menu
[GENERAL] na [SET REG-OFF] (strona 20).
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w
niektórych innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na
wybieranie innych stacji lokalnych nadających
na tym samym obszarze, nawet jeśli nie są
one przypisane do przycisków numerycznych.
Podczas odbioru stacji UKF (FM) naciśnij
przycisk numeryczny (1–6), do którego jest
przypisana lokalna stacja. W ciągu pięciu
sekund ponownie naciśnij przycisk numeryczny
lokalnej stacji. Powtarzaj te czynności aż do
odbioru żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas odbioru stacji UKF (FM)
naciśnij przycisk PTY.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu. Naciśnij
pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli funkcja AF albo TA jest włączona i
rozpocznie się nadawanie komunikatu o
zagrożeniu, urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie.
Regulacja głośności w czasie odbioru
komunikatu o ruchu drogowym
Wybrany poziom głośności zostanie
umieszczony w pamięci i będzie
automatycznie przywracany przy kolejnych
komunikatach.
11PL
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS (Aktualności),
INFO (Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE
(Edukacja), DRAMA (Słuchowiska), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne),
POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka
rockowa), EASY M (Muzyka łatwa łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka
klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna),
OTHER M (Inne rodzaje muzyki), WEATHER
(Pogoda), FINANCE (Finanse), CHILDREN
(Programy dla dzieci), SOCIAL (Programy
społeczne), RELIGION (Religia), PHONE IN
(Audycje na telefon), TRAVEL (Podróże),
LEISURE (Czas wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa),
COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote przeboje),
FOLK M (Muzyka folk), DOCUMENT (Programy
dokumentalne)
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawienie zegara na podstawie
danych CT związanych z transmisją RDS.
1
Wybierz w menu [GENERAL] opcję
[SET CT-ON] (strona 20).
Odtwarzanie
Odtwarzanie z urządzenia
USB
W niniejszej instrukcji obsługi termin „iPod”
jest stosowany ogólnie w odniesieniu do
funkcji iPod urządzeń iPod oraz iPhone,
chyba że w tekście lub na ilustracjach
zaznaczono inaczej.
Szczegółowych informacji o zgodności
iPodów należy szukać w punkcie „Informacje
dotyczące urządzeń iPod” (strona 23) lub na
stronach pomocy technicznej Sony, których
adresy podano z tyłu okładki.
Można używać urządzeń USB* zgodnych
ze standardami AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) i
MTP (Media Transfer Protocol). W zależności
od urządzenia USB na urządzeniu można
wybrać tryb Android lub MSC/MTP.
Niektóre odtwarzacze cyfrowe lub smartfony
z systemem Android mogą wymagać
ustawienia w tryb MTP.
* np. pamięć USB flash, odtwarzacz cyfrowy,
smartfon z systemem Android
Uwagi
• Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
• Na smartfonach z systemem operacyjnym
Android 4.1 lub nowszym jest zainstalowana
obsługa protokołu Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Jednak niektóre smartfony nie w pełni
obsługują protokół AOA 2.0, nawet jeśli jest
zainstalowany system operacyjny Android 4.1 lub
nowszy.
Szczegółowe informacje o zgodności smartfonów
z systemem Android można znaleźć na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu
okładki.
• Nie można odtwarzać następujących plików:
MP3/WMA/FLAC:
– chronionych przed kopiowaniem
– objętych ochroną DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi)
– zawierających dźwięk wielokanałowy
MP3/WMA:
– poddanych bezstratnej kompresji
Przed dokonaniem połączenia wybierz
odpowiedni tryb USB (tryb Android lub tryb
MSC/MTP), w zależności od urządzenia USB
(strona 20).
12PL
1
Podłącz urządzenie USB do portu USB
(strona 10).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w
celu rozpoczęcia odtwarzania należy
nacisnąć przycisk SRC, aby wybrać [USB]
([IPD] wyświetla się w przypadku
podłączenia iPoda).
2
Wyreguluj poziom głośności.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk OFF na 1 sekundę.
Odłączanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone za pomocą
przewodu USB jego głośność jest nadal
regulowana przez telefon. Aby uniknąć
gwałtownego głośnego dźwięku przy
rozmowie telefonicznej, nie należy zwiększać
głośności w urządzeniu w czasie rozmowy.
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Można odtwarzać zawartość w
podłączonym urządzeniu zgodnym z
profilem BLUETOOTH A2DP (profil
zaawansowanej dystrybucji audio).
Uwagi
• W zależności od urządzenia audio odtwarzacz
może nie wyświetlać tytułu, numeru utworu/
czasu i stanu odtwarzania.
• Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie
zatrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
• Opcja [BT AUDIO] nie pojawia się na wyświetlaczu,
gdy uruchomiona jest aplikacja „Sony | Music
Center” wykorzystująca funkcję BLUETOOTH.
Dopasowywanie poziomu dźwięku z
podłączonego urządzenia BLUETOOTH
do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio
BLUETOOTH i ustaw umiarkowany poziom
głośności. Ustaw normalny poziom
głośności urządzenia.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SOUND]  [SET BTA VOL] (strona 21).
Wyszukiwanie i
odtwarzanie utworów
Odtwarzanie z powtarzaniem i
odtwarzanie losowe
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android.
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność losowa), aby włączyć
odpowiedni tryb odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie
rozpocznie się z pewnym opóźnieniem.
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH z
urządzeniem audio (strona 7).
Aby wybrać urządzenia audio, naciśnij
przycisk MENU, a następnie wybierz
opcję [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(strona 22).
2
Naciskając przycisk SRC, wybierz
opcję [BT AUDIO].
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
audio.
4
Wyreguluj poziom głośności.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
Wyszukiwanie utworu według
nazwy (Quick-BrowZer™)
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android lub iPod.
1
Aby wyświetlić listę kategorii
wyszukiwania, podczas odtwarzania
z urządzenia USB naciśnij przycisk
(przeglądanie)*.
13PL
Po wyświetleniu listy utworów naciskaj
przycisk
(wstecz), aż pojawi się
odpowiednia kategoria.
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez
łącze BLUETOOTH)
* Podczas odtwarzania z urządzenia USB
przytrzymaj naciśnięty przycisk
(przeglądanie) dłużej niż 2 sekundy, aby wrócić
bezpośrednio do listy kategorii.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aby
wybrać żądaną kategorię
wyszukiwania. Następnie naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go z
urządzeniem. Do urządzenia można
podłączyć dwa telefony komórkowe.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Przygotowywanie
urządzenia BLUETOOTH” (strona 7).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie trybu Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(przeglądanie)
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów (tryb Jump)
Odbieranie połączenia
1
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android lub iPod.
1
2
3
4
5
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
przycisk CALL.
Rozpocznie się połączenie.
Podczas odtwarzania z urządzenia
USB naciśnij przycisk
(przeglądania).
Uwaga
Naciśnij przycisk  (SEEK +).
Odrzucanie połączenia
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element.
Kończenie połączenia
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko z
przednich głośników.
Naciśnij przycisk OFF na 1 sekundę.
W tym trybie elementy z listy są
pomijane co 10% ich ogólnej liczby.
Ponownie naciśnij przycisk CALL.
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić
do trybu Quick-BrowZer.
Wykonywanie połączenia
Pojawi się wybrany element.
Jeśli podłączony telefon obsługuje profil
PBAP (profil dostępu do książki
telefonicznej), można do wykonywania
połączeń używać książki telefonicznej lub
historii połączeń.
Jeśli do urządzenia są podłączone dwa
telefony komórkowe, można wybrać
dowolny telefon.
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz odpowiedni element i
naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wykonywanie połączenia z
użyciem książki telefonicznej
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów, a
następnie naciśnij pokrętło.
14PL
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [PHONE BOOK].
Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
z listy pierwszą literę. Naciśnij pokrętło.
4
Obracaj pokrętło sterujące, aby
wybrać nazwisko z listy nazwisk.
Naciśnij pokrętło.
5
Obracaj pokrętło sterujące, aby
wybrać numer z listy numerów.
Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Wykonywanie połączenia z
użyciem historii połączeń
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów,
a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [RECENT CALL] i
naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń.
3
Uwaga
Zamiast symbolu [#] na wyświetlaczu pojawi się
symbol [_].
Ponowne wybieranie numeru
1
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów,
a następnie naciśnij pokrętło.
2
Wykonywanie połączenia z
wykorzystaniem znaczników
głosowych
Połączenie można wykonać, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w podłączonym
telefonie komórkowym wyposażonym w
funkcję głosowego wybierania numerów.
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów,
a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [DIAL NUMBER].
Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby
wprowadzić numer telefonu. Na
zakończenie wybierz [ ] (odstęp) i
naciśnij przycisk ENTER*.
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów,
a następnie naciśnij pokrętło.
2
Wykonywanie połączenia przez
wprowadzenie numeru telefonu
1
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [REDIAL] i naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
nazwę lub numer telefonu z listy
historii połączeń. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Naciśnij przycisk CALL.
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [VOICE DIAL].
Naciśnij pokrętło.
Możesz też nacisnąć i przytrzymać
przycisk VOICE dłużej niż 2 sekundy.
3
Wypowiedz znacznik głosowy
zapisany w pamięci telefonu.
Po rozpoznaniu głosu zostanie wykonane
połączenie.
Wyłączanie funkcji wybierania głosowego
Naciśnij przycisk VOICE.
Rozpocznie się połączenie.
* Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk / (SEEK –/+).
15PL
Czynności dostępne
w czasie połączenia
Regulowanie głośności dzwonka
Obróć pokrętło sterujące podczas
odbierania połączenia.
Regulowanie głośności głosu
rozmówcy
Obróć pokrętło sterujące podczas rozmowy.
Regulowanie poziomu głośności
dźwięku słyszanego przez rozmówcę
(wzmocnienie mikrofonu)
Naciśnij przycisk MIC.
Wybierz żądany poziom głośności:
[MIC-LOW] (niski), [MIC-MID] (średni),
[MIC-HI] (wysoki).
Redukcja echa i zakłóceń (tryb
osłabiania echa/zakłóceń)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC.
Tryby do wyboru: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Przełączanie pomiędzy trybem
ręcznym i głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk MODE,
aby przełączać dźwięk połączenia pomiędzy
trybem standardowym i głośnomówiącym.
Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego
funkcja ta może być niedostępna.
Przydatne funkcje
Aplikacja Sony | Music Center
na telefon iPhone / smartfon
z systemem Android™
Najnowszą wersję aplikacji „Sony | Music
Center” na telefon iPhone należy pobrać
z serwisu App Store, a na smartfon
z systemem Android — z serwisu Google
Play.
Uwagi
• Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać
lokalnych przepisów ruchu drogowego i nie
korzystać z aplikacji podczas kierowania pojazdem.
• Aplikacja „Sony | Music Center” umożliwia użycie
smartfona z systemem Android / telefonu iPhone
do sterowania współpracującymi z nią
urządzeniami audio Sony.
• Funkcje dostępne w aplikacji „Sony | Music
Center” zależą od podłączonego urządzenia.
• Aby używać funkcji aplikacji „Sony | Music Center”,
zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi telefonu iPhone / smartfona
z systemem Android.
• Dalsze informacje o aplikacji „Sony | Music Center”
można znaleźć pod adresem http://www.sony.net/
smcqa/
• Odwiedź poniższą witrynę i sprawdź
kompatybilne modele telefonu iPhone/
smartfonu Android.
iPhone: odwiedź serwis App Store
Smartfon z systemem Android: odwiedź serwis
Google Play
Nawiązywanie połączenia
z aplikacją Sony | Music Center
1
Połącz urządzenie ze smartfonem
iPhone lub smartfonem z systemem
Android przez łącze BLUETOOTH
(strona 7).
Aby wybrać urządzenia audio, naciśnij
przycisk MENU, a następnie wybierz
opcję [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(strona 22).
16PL
2
Uruchom aplikację „Sony | Music
Center”.
3
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl opcję
[SONY APP]. Naciśnij pokrętło.
4
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [CONNECT], a
następnie naciśnij pokrętło.
Zostanie nawiązane połączenie ze
smartfonem iPhone lub smartfonem z
systemem Android.
Szczegółowe informacje o obsłudze
smartfona iPhone lub smartfona z
systemem Android można znaleźć w
pomocy aplikacji.
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Upewnij się, że wyświetlany jest jednakowy
numer (np. 123456). Następnie wybierz
opcję [Yes] (Tak) w smartfonie iPhone lub
smartfonie z systemem Android.
Kończenie połączenia
1 Naciśnij przycisk MENU. Obracając pokrętło
sterujące, wyświetl opcję [SONY APP].
Naciśnij pokrętło.
2 Za pomocą pokrętła sterującego wyświetl
opcję [CONNECT], a następnie naciśnij
pokrętło.
Wybieranie źródła sygnału lub
aplikacji
Za pomocą urządzenia można wybrać
odpowiednie źródło sygnału lub aplikację
w smartfonie iPhone lub smartfonie z
systemem Android.
Wybieranie źródła sygnału
Naciskaj przycisk SRC. Można też nacisnąć
przycisk SRC, a następnie za pomocą
pokrętła sterującego wybrać odpowiednie
źródło i nacisnąć przycisk ENTER.
Wyświetlanie listy źródeł dźwięku
Naciśnij przycisk SRC.
Odczytywanie na głos wiadomości
SMS (tylko smartfon z systemem
Android)
Odbierane wiadomości SMS są
automatycznie odczytywane przez głośniki
samochodu.
Szczegółowe informacje o ustawieniach
można znaleźć w pomocy aplikacji.
Odpowiadanie głosowe na
wiadomość SMS (tylko smartfony
z systemem Android)
Można odpowiedzieć na wiadomość,
dotykając ikony odpowiedzi.
1 Włącz aplikację „Sony | Music Center”
i dotknij ikony [Reply] (odpowiedz).
W aplikacji „Sony | Music Center” wyświetli się
ekran odpowiadania na wiadomość.
2 Wypowiedz treść odpowiedzi.
W aplikacji „Sony | Music Center” wyświetli się
lista przygotowanych wiadomości.
3 Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
żądaną wiadomość. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
Wiadomość zostanie wysłana.
Konfiguracja ustawień
wyświetlania i dźwięku
Za pomocą telefonu iPhone / smartfona z
systemem Android można konfigurować
ustawienia dźwięku i wyświetlania aplikacji.
Szczegółowe informacje o ustawieniach
można znaleźć w pomocy aplikacji.
Użycie funkcji rozpoznawania
mowy (tylko smartfon
z systemem Android)
1
Aby włączyć funkcję rozpoznawania
mowy, przytrzymaj wciśnięty przycisk
VOICE.
2
Wypowiedz do mikrofonu
odpowiednie polecenie głosowe.
Wyłączanie rozpoznawania mowy
Naciśnij przycisk VOICE.
Uwagi
• W pewnych przypadkach funkcja rozpoznawania
mowy może nie działać.
• Rozpoznawanie mowy może działać niewłaściwie.
Zależy to od działania podłączonego smartfona
z systemem Android.
• Dla uzyskania optymalnego działania funkcji
rozpoznawania mowy należy zadbać
o zmniejszenie do minimum odgłosów pracy
silnika itp.
17PL
Użycie funkcji Siri Eyes Free
Aplikacja Siri Eyes Free pozwala na
bezdotykową obsługę telefonu iPhone za
pomocą komend głosowych. Aby z niej
skorzystać, należy podłączyć telefon iPhone
do odtwarzacza za pomocą połączenia
BLUETOOTH. Funkcja ta jest dostępna dla
telefonów iPhone 4s i nowszych. Upewnij
się, że w telefonie iPhone jest zainstalowana
najnowsza wersja systemu iOS.
Przed użyciem aplikacji konieczne jest
wzajemne uwierzytelnienie telefonu iPhone i
odtwarzacza oraz sparowanie ich za
pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Przygotowywanie
urządzenia BLUETOOTH” (strona 7). Aby
wybrać urządzenia iPhone, naciśnij przycisk
MENU, a następnie wybierz opcję
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (strona 22).
1
Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telefonu iPhone.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk VOICE
dłużej niż 2 sekundy.
Pojawi się ekran komend głosowych.
3
Po sygnale dźwiękowym wypowiedz
polecenie do mikrofonu.
Po kolejnym sygnale dźwiękowym
wyemitowanym przez iPhone Siri udzieli
odpowiedzi.
Wyłączanie funkcji Siri Eyes Free
Naciśnij przycisk VOICE.
Uwagi
• W zależności od warunków użytkowania
urządzenie iPhone może nie rozpoznawać
głosu użytkownika (na przykład w czasie jazdy
samochodem).
• Na obszarach, gdzie odbiór sygnału sieci komórkowej
przez urządzenie iPhone jest utrudniony, funkcja Siri
Eyes Free może nie działać prawidłowo lub czas
reakcji może być dłuższy niż zwykle.
• W zależności od stanu technicznego telefonu
iPhone funkcja Siri Eyes Free może nie działać
prawidłowo lub się wyłączyć.
• Podczas odtwarzania utworu z telefonu iPhone
podłączonego do urządzenia za pomocą
połączenia BLUETOOTH, w chwili uruchomienia
odtwarzania funkcja Siri Eyes Free automatycznie
się wyłącza, a urządzenie przełącza źródło sygnału
na BLUETOOTH.
18PL
• W przypadku włączenia funkcji Siri Eyes Free w
czasie odtwarzania dźwięku urządzenie może
przełączyć źródło dźwięku na BLUETOOTH nawet
jeśli nie zostanie wybrana ścieżka do odtworzenia.
• Funkcja Siri Eyes Free może nie działać
prawidłowo lub się wyłączyć podczas podłączania
telefonu iPhone do portu USB.
• Podczas podłączania telefonu iPhone do
urządzenia przez port USB nie należy włączać
funkcji Siri za pomocą telefonu. W przeciwnym
razie funkcja Siri Eyes Free może nie działać
prawidłowo lub się wyłączyć.
• Po włączeniu funkcji Siri Eyes Free wyłącza się
reprodukcja dźwięku.
Ustawienia ogólne
(GENERAL)
Settings
Wyłączanie trybu DEMO
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [GENERAL] i naciśnij
pokrętło.
AREA (obszar)
Określa obszar/region, w których to
urządzenie jest używane: [EUROPE],
[RUSSIA].
Zmiana bieżącego ustawienia obszaru/
regionu spowoduje zresetowanie
urządzenia i wyświetlenie zegara.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku i
wyświetlonym zegarze).
2
Obracając pokrętło sterowania,
wybierz opcję [SET DEMO]. Naciśnij
pokrętło.
DEMO (prezentacja)
Służy do włączania funkcji trybu
prezentacji: [ON], [OFF].
3
Obracając pokrętło sterowania,
wybierz opcję [SET DEMO-OFF].
Naciśnij pokrętło.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 7)
Ekran prezentacji, który pojawia się, gdy
urządzenie jest wyłączone i widoczny jest
zegar, można wyłączyć.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
4
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(wstecz).
Wyświetlacz wróci do normalnego trybu
odbioru/odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
Ustawienia ogólne (GENERAL), ustawienia
dźwięku (SOUND), ustawienia wyświetlania
(DISPLAY), ustawienia BLUETOOTH
(BLUETOOTH), ustawienia aplikacji
Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Pokrętłem sterującym wybierz
odpowiednią kategorię konfiguracji
i naciśnij pokrętło.
Opcje, które można dostosować, różnią
się w zależności od źródła dźwięku i
ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby
wybrać żądane opcje. Następnie
naciśnij pokrętło.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Naciśnij przycisk
(wstecz).
CAUT ALM (alarm ostrzegawczy)
Służy do włączania funkcji alarmu
ostrzegawczego: [ON] (wł.), [OFF] (wył.)
(strona 6).
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku i
wyświetlonym zegarze).
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
Służy do włączania sygnalizacji
dźwiękowej: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatyczne wyłączanie)
Powoduje automatyczne, całkowite
wyłączenie urządzenia po zadanym
czasie, gdy zostanie ono wyłączone
i wyświetlony zostanie zegar (czyli po
naciśnięciu na 1 sekundę przycisku OFF):
[ON] (30 minut), [OFF].
STEERING (sterowanie)
Przypisanie/resetowanie ustawień pilota
zdalnego sterowania przymocowanego
do kierownicy.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku i
wyświetlonym zegarze).
STR CONTROL (tryb pilota
przymocowanego do kierownicy)
Wybieranie trybu wejścia podłączonego
pilota zdalnego sterowania. Aby uniknąć
wystąpienia usterki, upewnij się, że tryb
wejścia jest zgodny z podłączonym pilotem.
CUSTOM (własny)
Tryb wprowadzania za pomocą pilota
przymocowanego do kierownicy
19PL
PRESET (zaprogramowany)
Tryb wejścia dla przewodowego pilota
innego niż pilot na kierownicy
(wybierany automatycznie po użyciu
funkcji [RESET CUSTOM]).
EDIT CUSTOM (edycja ustawień własnych)
Przypisywanie funkcji (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK,
OFF HOOK) do pilota zdalnego sterowania
przymocowanego do kierownicy:
 Obracając pokrętło sterujące, wskaż
funkcję, którą chcesz przypisać do
pilota przymocowanego do
kierownicy. Naciśnij pokrętło.
 Gdy na wyświetlaczu miga napis
[REGISTER], przytrzymaj na pilocie
zdalnego sterowania przymocowanym
do kierownicy przycisk, do którego
chcesz przypisać wybraną funkcję.
Po zakończeniu przypisywania funkcji,
wyświetli się napis [REGISTERED].
 Aby przypisać inne funkcje, powtórz
czynności  i .
(Tylko gdy dla parametru [STR CONTROL]
wybrane jest ustawienie [CUSTOM]).
RESET CUSTOM (resetowanie ustawień
własnych)
Resetowanie ustawień pilota zdalnego
sterowania przymocowanego do
kierownicy: [YES] (tak), [NO] (nie).
(Tylko gdy dla parametru [STR CONTROL]
wybrane jest ustawienie [CUSTOM]).
Uwagi
• Podczas zmiany ustawień działają wyłącznie
przyciski znajdujące się na obudowie
urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa
przed przystąpieniem do zmiany ustawień
należy zaparkować samochód.
• Przypisane ustawienia nie zostają utracone
w razie wystąpienia usterki podczas
przypisywania nowego ustawienia. W
przypadku wystąpienia usterki wystarczy
ponownie przypisać ostatnie ustawienie.
• Ta funkcja może być niedostępna w przypadku
niektórych modeli pojazdów. Szczegółowe
informacje na temat zgodności z Twoim
pojazdem można znaleźć w witrynie pomocy
(adres znajduje się na tylnej okładce).
USB MODE (tryb USB)
Zmienia tryb USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostępny tylko wtedy, gdy wybrane jest
źródło USB).
CT (zegar)
Służy do włączania funkcji CT: [ON], [OFF].
20PL
AF/TA (częstotliwości alternatywne/
komunikaty drogowe)
Wybiera ustawienia częstotliwości
zastępczych (AF) i komunikatów o ruchu
drogowym (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (tryb regionalny)
Ogranicza odbiór do określonego
regionu: [ON], [OFF].
(Funkcja dostępna tylko w przypadku
sygnału FM).
BTM (best tuning memory) (strona 10)
(dostępne tylko wtedy, gdy wybrany jest
tuner).
FIRMWARE (firmware)
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku i
wyświetlonym zegarze).
Służy do sprawdzania/aktualizowania
wersji oprogramowania układowego.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronach pomocy technicznej (adresy
podano z tyłu okładki).
FW VERSION (wersja oprogramowania
układowego)
Służy do wyświetlania bieżącej wersji
oprogramowania układowego.
FW UPDATE (aktualizacja
oprogramowania układowego)
Uruchamianie procesu aktualizacji
oprogramowania układowego:
[YES] (tak), [NO] (nie).
Aktualizacja oprogramowania
układowego może zająć kilka minut.
Podczas aktualizacji nie należy ustawiać
zapłonu w pozycję OFF ani nie wyjmować
urządzenia USB.
Ustawienia dźwięku (SOUND)
To menu konfiguracji nie jest dostępne, gdy
źródło jest wyłączone i wyświetla się zegar.
EQ10 PRESET (zaprogramowane ustawienia
EQ10)
Wybór jednej z 10 krzywych korektora lub
jego wyłączenie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Ustawienie krzywej korektora może
zostać zapamiętane osobno dla każdego
źródła sygnału.
* [KARAOKE] tłumi dźwięk głosu, którego jednak
nie można całkowicie usunąć podczas
odtwarzania. Ponadto nie jest obsługiwany
mikrofon.
EQ10 CUSTOM (własne ustawienia EQ10)
Wybór ustawień opcji [CUSTOM] korektora
EQ10.
Ustawianie krzywej korektora: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Poziom dźwięku można regulować z
dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE (balans)
Określa balans dźwięku: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (balans przód-tył)
Określa poziom względny: [FRONT-15]
(przód) – [CENTER] (środek) – [REAR-15] (tył).
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Po wybraniu minimalnego ustawienia
pojawia się wskazanie [ATT]).
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybiera fazę subwoofera: [SUB NORM],
[SUB REV].
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia
subwoofera: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia
głośników przednich/tylnych: [OFF],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (poziom głośności sygnału z
gniazda AUX)
Regulacja poziomu głośności sygnału z
poszczególnych urządzeń zewnętrznych:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Przy tym ustawieniu nie ma potrzeby
dostosowywania poziomu głośności
między źródłami.
(Tylko gdy wybrane jest źródło dźwięku
AUX).
BTA VOL (poziom głośności źródła dźwięku
BLUETOOTH)
Regulacja poziomu głośności dźwięku z
każdego podłączonego urządzenia
BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Przy tym ustawieniu nie ma potrzeby
dostosowywania poziomu głośności
między źródłami.
(Dostępne jedynie, gdy wybrano audio
lub aplikację BT.)
Ustawienia wyświetlania
(DISPLAY)
DIMMER (jasność wyświetlacza)
Zmienianie jasności wyświetlacza:
[OFF], [ON], [AT] (automatyczna), [CLK]
(zegar).
(Opcja [AT] jest dostępna, gdy do
urządzenia jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem i gdy zostaną
włączone światła).
Aby funkcja ta była aktywna wyłącznie w
określonym okresie, wybierz opcję [CLK],
a następnie ustaw czas rozpoczęcia i
zakończenia.
– Aby ustawić jasność, gdy funkcja
przyciemniania jest włączona:
Ustaw [DIMMER] na [ON], a następnie
wyreguluj [BRIGHTNESS].
– Aby ustawić jasność, gdy funkcja
przyciemniania jest wyłączona:
Ustaw [DIMMER] na [OFF], a następnie
wyreguluj [BRIGHTNESS].
Ustawienie jasności są przechowywane i
stosowane przy włączaniu i wyłączaniu
funkcji przyciemniania.
BRIGHTNESS (jasność)
Reguluje jasność wyświetlacza. Poziom
jasności jest regulowany: [1] – [10].
BUTTON-C (kolor przycisku)
Wstępne lub niestandardowe ustawienie
kolorów przycisków.
COLOR (kolor)
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub
1 koloru własnego.
CUSTOM-C (własny kolor)
Zapamiętuje własny kolor przycisków.
21PL
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32]
(ustawienia [0] nie można przypisać
do wszystkich zakresów kolorów).
DSPL-C (kolor wyświetlacza)
Ustawia zaprogramowany albo własny
kolor wyświetlacza.
COLOR (kolor)
Wybieranie zaprogramowanego koloru z
15 zaprogramowanych kolorów lub 1
koloru własnego.
CUSTOM-C (własny kolor)
Zapamiętuje własny kolor wyświetlacza.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32]
(ustawienia [0] nie można przypisać do
wszystkich zakresów kolorów).
SND SYNC (synchronizacja z dźwiękiem)
Służy do włączania synchronizacji
oświetlenia z dźwiękiem: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatyczne przewijanie)
Powoduje automatyczne przewijanie
elementów: [ON], [OFF].
(Niedostępne podczas odtwarzania
dźwięku ze źródła AUX albo tunera).
Ustawienia BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (parowanie) (strona 8)
Łączenie do dwóch urządzeń
BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] lub [DEVICE 2] zmieni się na
nazwę sparowanego urządzenia po
zakończeniu parowania.
AUDIODEV (urządzenie audio)
Wybiera urządzenie audio.
Na urządzeniu sparowanym z [DEVICE 1]
lub bieżącym urządzeniu audio
kompatybilnym z A2DP pojawi się [*].
RINGTONE (dźwięk dzwonka)
Wybór urządzenia, które będzie
sygnalizować przychodzące połączenie:
[1] (odtwarzacz), [2] (telefon komórkowy).
22PL
AUTO ANS (automatyczne odbieranie)
Służy do wybierania ustawienia
automatycznego odbierania telefonu
przez to urządzenie: [OFF] (wył.),
[1] (ok. 3 sekund), [2] (ok. 10 sekund).
AUTOPAIR (automatyczne parowanie)
Automatycznie uruchamia parowanie
urządzenia BLUETOOTH, gdy do portu
USB zostanie podłączone urządzenie
z systemem iOS 5.0 lub nowszym:
[ON], [OFF].
BT SIGNL (sygnał BLUETOOTH) (strona 9)
Włączanie/wyłączanie funkcji
BLUETOOTH.
BT INIT (inicjalizacja funkcji BLUETOOTH)
Inicjuje wszystkie ustawienia związane z
funkcją BLUETOOTH (informacje o
parowaniu, informacje o urządzeniu itd.):
[YES] (tak), [NO] (nie).
Inicjalizację wszystkich ustawień należy
wykonać przed utylizacją urządzenia.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku i
wyświetlonym zegarze).
Ustawienia aplikacji Sony |
Music Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatyczne
uruchamianie)
Włącza tryb automatycznego
uruchomiania aplikacji „Sony | Music
Center”: [ON], [OFF].
Przy ustawieniu [ON] aplikacja
„Sony | Music Center” będzie
automatycznie włączać się po nawiązaniu
połączenia BLUETOOTH.
CONNECT (podłącz)
Nawiązywanie i kończenie połączenia
z aplikacją „Sony | Music Center”.
Dodatkowe informacje
Informacje dotyczące urządzeń
iPod
• Do urządzenia można podłączyć
następujące modele urządzenia iPod.
Przed podłączeniem należy zaktualizować
oprogramowanie iPoda do najnowszej
wersji.
Aktualizowanie
oprogramowania
układowego
Aby zaktualizować oprogramowanie
układowe, przejdź do witryny pomocy
technicznej (adresy podano z tyłu okładki) i
postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
Uwaga
Podczas aktualizacji nie należy odłączać urządzenia
USB.
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
• Nie zostawiać panelu przedniego lub
urządzeń audio na desce rozdzielczej.
• Po włączeniu urządzenia automatycznie
wysuwa się antena z siłownikiem.
• Aby zachować najwyższą jakość dźwięku,
chroń urządzenie przed zachlapaniem.
Kolejność odtwarzania plików
audio
Folder (album)
Plik audio (utwór)
Obsługiwane modele urządzeń iPhone/
iPodów
Obsługiwany
model
Bluetooth®
USB
iPhone X


iPhone 8


iPhone 8 Plus


iPhone 7


iPhone 7 Plus


iPhone SE


iPhone 6s


iPhone 6s Plus


iPhone 6


iPhone 6 Plus


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generacja)


iPod touch
(5. generacja)


iPod nano
(7. generacja)

• Oznaczenie Made for Apple wyróżnia
akcesoria zaprojektowane specjalnie do
łączenia z produktem/produktami Apple
wskazanymi na oznaczeniu i certyfikowane
przez producenta jako spełniające standardy
działania firmy Apple. Firma Apple nie
ponosi odpowiedzialności za działanie tego
urządzenia ani jego zgodność z normami
bezpieczeństwa i z przepisami.
Zwracamy uwagę, że użycie tego urządzenia
z produktem Apple może wpłynąć na
działanie sieci bezprzewodowej.
23PL
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia, które nie
zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi,
należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
Konserwacja
Czyszczenie złączy
Unikać bezpośredniego dotykania złączy.
Jeśli złącza między urządzeniem a panelem
przednim nie są czyste, urządzenie może
działać nieprawidłowo. Aby temu zapobiec,
zdejmij panel przedni (strona 6) i wyczyść
złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj złączy
zbyt mocno, ponieważ grozi to ich
uszkodzeniem.
Dane techniczne
Sekcja odbiornika radiowego
FM
Zakres strojenia:
Kiedy [AREA] jest ustawione jako
[EUROPE]:
87,5 MHz do 108,0 MHz
Kiedy [AREA] jest ustawione jako
[RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz do 108,0 MHz
(interwał 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (interwał 30 kHz)
Czułość użytkowa: 8 dBf
Odstęp sygnału od szumu: 73 dB
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
MW/LW
Zakres strojenia:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Czułość: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Uwaga
Ze względów bezpieczeństwa nie należy
zdejmować panelu przedniego podczas kierowania
pojazdem.
24PL
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (pełna szybkość)
Maksymalny prąd: 1 A
Maksymalna liczba rozpoznawanych
folderów i plików:
Foldery (albumy): 256
Pliki (utwory) w folderze: 256
Protokół zgodny z AOA (Android Open
Accessory): 2.0
Odpowiednie kodeki:
MP3 (.mp3)
Przepływność: od 8 do 320 kb/s
(obsługuje VBR (zmienna
przepływność))
Częstotliwości próbkowania: 16 kHz —
48 kHz
WMA (.wma)
Przepływność: 32–192 kb/s (obsługa
zmiennej przepływności (VBR))
Częstotliwości próbkowania: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Rozdzielczość bitowa: 16 bitów,
24 bity
Częstotliwości próbkowania: 44,1 kHz,
48 kHz
Obsługiwany system plików: FAT16, FAT32
Łączność bezprzewodowa
System komunikacji:
Wersja 3.0 standardu BLUETOOTH
Wyjścia:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +1 dBm)
Maksymalny zasięg komunikacyjny:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz
(2,4000–2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji
audio) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAP (profil dostępu do książki
telefonicznej)
SPP (profil portu szeregowego)
Odpowiednie kodeki:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników, takich
jak przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej,
elektryczność statyczna, czułość odbioru,
wydajność anteny, system operacyjny,
oprogramowanie itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują na cel
komunikacji pomiędzy urządzeniami nawiązywanej
za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
Łączność NFC
Pasmo częstotliwości: 13,56 MHz
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: Wyjścia głośników
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4
(przy 4 Ω)
Ogólne
Zasilanie: Akumulator samochodowy 12 V
DC (biegun ujemny na masie)
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary:
Około 178 × 50 × 177 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe:
Około 182 × 53 × 160 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: Około 0,8 kg
Zawartość opakowania:
Jednostka centralna (1 szt.)
Mikrofon (1 szt.)
Części do instalacji i podłączenia
(1 zestaw)
Szczegółowe informacje można uzyskać
u dealerów.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc., a ich
dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji. Pozostałe znaki
towarowe i nazwy handlowe należą do
przedsiębiorstw, które je zarejestrowały.
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Windows Media jest zarejestrowanym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym spółki
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub
innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Wykorzystywanie lub
rozpowszechnianie takich technologii poza tym
produktem bez właściwej licencji od Microsoft lub
autoryzowanego przedstawiciela Microsoft jest
bezwzględnie zabronione.
Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch oraz Siri
są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App
Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach, użytym w ramach
licencji.
Google, Google Play i Android są znakami
towarowymi Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej i
binarnej (z modyfikacjami lub bez nich) są
dozwolone pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
25PL
– Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać
powyższą informację o ochronie praw autorskich,
niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie.
– Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać
w dokumentacji i (lub) w innych materiałach
dostarczanych z daną dystrybucją powyższą
informację o ochronie praw autorskich, niniejszą
listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
– Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej
członków nie mogą być używane w celu
propagowania lub promowania produktów
powstałych na bazie niniejszego
oprogramowania bez uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I
WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE,
JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W
SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI
WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH CELÓW. FUNDACJA ANI JEJ
CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE,
CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM W
SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z
KONIECZNOŚCI UŻYCIA PRODUKTÓW LUB USŁUG
ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA,
UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW W
DZIAŁALNOŚCI) BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ
LUB PRZYJĘTE ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE
ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB
DELIKTOWEJ — ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA
ZANIEDBANIE), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI UPRZEDZONO O
MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista kontrolna pomoże rozwiązać
problemy, które mogą wystąpić podczas
korzystania z urządzenia.
Przed zapoznaniem się z nią należy
sprawdzić połączenia i zapoznać się ze
sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu
bezpiecznika i demontażu urządzenia z
deski rozdzielczej znajdują się w rozdziale
„Schemat połączeń / Instalacja” (strona 32).
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu,
skorzystaj ze stron pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
26PL
Ogólne
Brak dźwięku lub poziom głośności jest
bardzo niski.
 Potencjometr [FADER] nie został ustawiony
na korzystanie z zestawu 2 głośników.
 Poziom głośności odtwarzacza lub
podłączonego urządzenia jest bardzo niski.
– Zwiększ poziom głośności odtwarzacza i
podłączonego urządzenia.
Brak sygnału dźwiękowego.
 Został podłączony dodatkowy
wzmacniacz mocy i nie korzystasz z
wbudowanego wzmacniacza.
Zaprogramowane stacje i nastawienie
zegara są kasowane.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje
powstawanie zakłóceń.
 Przewody nie są właściwie podłączone do
złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza
się tryb prezentacji.
 Jeśli wybrane jest stawienie [DEMO-ON] i
przez 5 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność, włączy się tryb prezentacji.
– Wybierz ustawienie [DEMO-OFF]
(strona 19).
Wskazania wyświetlacza znikają / nie
pojawiają się.
 Złącza są zabrudzone (strona 24).
Wyświetlacz/oświetlenie miga.
 Zasilanie jest niewystarczające.
– Upewnij się, że akumulator
samochodowy dostarcza do urządzenia
wystarczającą ilość energii. (Wymagane
napięcie zasilania to 12V prądu stałego).
Przyciski funkcyjne nie działają.
 Naciśnij przyciski DSPL oraz
(wstecz)/
MODE i przytrzymaj je dłużej niż 2
sekundy, aby zresetować urządzenie.
Zawartość pamięci zostanie skasowana.
Odbiór radia
Niska jakość dźwięku odbioru radia.
Występują stałe zakłócenia.
 Starannie podłącz antenę.
Nie można dostroić w zakresie 65 MHz74 MHz dla FM3.
 [AREA] jest ustawione jako [EUROPE].
– Ustaw [AREA] na [RUSSIA] (strona 19).
RDS
Usługi RDS nie są odbierane, gdy [AREA]
jest ustawione jako [RUSSIA].
 Wybrana jest opcja FM3.
– Wybierz opcję FM1 lub FM2.
 Usługi RDS nie są dostępne w bieżącym
regionie.
Wyszukiwanie stacji rozpoczyna się kilka
sekund po kilku sekundach odbioru.
 Odbierana stacja nie nadaje kodu usługi
TP albo ma za słaby sygnał.
– Wyłącz funkcję TA (strona 11).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 11).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod
usługi TP, nie nadaje żadnych
komunikatów o ruchu drogowym.
– Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie
RDS lub odbierany sygnał radiowy ma
niską jakość.
Nazwa stacji miga.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  (SEEK –/+)
w czasie migania nazwy stacji. Pojawi
się opcja [PI SEEK], a urządzenie zacznie
szukać innej stacji o tych samych danych
PI (identyfikacja programu).
Odtwarzanie z urządzenia USB
Odtwarzanie z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Urządzenia USB zawierają pliki ze
skomplikowaną strukturą drzewiastą.
Nie można odtworzyć pliku audio.
 Szczegółowe informacje o obsługiwanych
formatach — patrz podrozdział
„Dane techniczne” (strona 24).
Jeśli nadal nie można odtwarzać pliku
audio, zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia USB lub skontaktuj się
z producentem urządzenia USB.
Nie można wykonać operacji pomijania
albumów, elementów (tryb pomijania) i
wyszukiwania utworu przez nazwę
(Quick-BrowZer).
 Ustaw [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strona 20).
Dźwięk nie będzie słyszalny podczas
odtwarzania w trybie Android.
 Sprawdź stan aplikacji odtwarzania
dźwięku na smartfonie Android.
Funkcja NFC
Nie można użyć funkcji połączenia jednym
dotknięciem (NFC).
 Jeśli smartfon nie reaguje na dotyk:
– Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona.
– Zbliż część smartfona ze znakiem N
do części urządzenia oznaczonej
znakiem N.
– Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij
go.
 Czułość odbioru sygnału NFC zależy od
urządzenia.
Jeśli kilkakrotnie nie uda się podłączyć
smartfona przy użyciu funkcji łączenia
jednym dotknięciem, nawiąż połączenie
BLUETOOTH ręcznie.
27PL
Funkcja BLUETOOTH
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
odtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz odtwarzacz w
tryb gotowości do parowania.
 Po połączeniu z dwoma urządzeniami
BLUETOOTH odtwarzacz nie będzie
wykrywany przez inne urządzenie.
– Zakończ jedno z połączeń i wyszukaj
odtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, włącz sygnał
wyjściowy BLUETOOTH (strona 9).
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie
odtwarzacz lub urządzenie BLUETOOTH,
ale nie oba urządzenia.
– Podłącz odtwarzacz za pomocą
urządzenia BLUETOOTH lub na odwrót.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączonego
urządzenia uzyskanie jego nazwy może
być niemożliwe.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło
sterujące podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączonego
urządzenia dźwięk dzwonka bywa
przesyłany niewłaściwie.
– Ustaw dla opcji [RINGTONE] ustawienie [1]
(strona 22).
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
– Podłącz przednie głośniki do
urządzenia. Dźwięk dzwonka dobiega
tylko z przednich głośników.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
– Podłącz przednie głośniki do
urządzenia. Głos rozmówcy dobiega
tylko z przednich głośników.
Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt
dużą głośność.
 Wyreguluj poziom głośności za pomocą
funkcji regulacji wzmocnienia mikrofonu
(strona 16).
28PL
W rozmowie telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz poziom głośności.
 Wybierz dla trybu EC/NC opcję [EC/NC-1]
albo [EC/NC-2] (strona 16).
 Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk
telefonu, postaraj się je zminimalizować.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z
zewnątrz dobiega uliczny hałas itp.,
należy zamknąć okno. Jeśli źródłem
hałasu jest klimatyzacja, zmniejsz jej
wydajność.
Telefon nie jest podłączony.
 Podczas odtwarzania dźwięku
BLUETOOTH telefon nie jest podłączany
pomimo naciśnięcia przycisku CALL.
– Podłącz odtwarzacz z telefonu.
Jakość dźwięku telefonu jest niska.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od
warunków odbioru sygnału przez telefon
komórkowy.
– W przypadku słabego sygnału należy
przejechać w miejsce, gdzie odbiór
będzie lepszy.
Głośność podłączonego urządzenia audio
jest zbyt mała (wysoka).
 Poziom głośności zmienia się w zależności
od podłączonego urządzenia audio.
– Skoryguj głośność w podłączonym
urządzeniu audio lub odtwarzaczu
(strona 21).
Podczas odtwarzania z urządzenia
BLUETOOTH dźwięk jest przerywany.
 Zmniejsz odległość między odtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenia audio BLUETOOTH
znajduje się w blokującym sygnał etui, to
należy je wyjąć.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń
BLUETOOTH lub innych urządzeń, które
emitują fale radiowe.
– Wyłącz pozostałe urządzenia.
– Zwiększ odległość od pozostałych
urządzeń.
 W momencie nawiązywania połączenia
między odtwarzaczem a telefonem
komórkowym występuje krótka przerwa w
dźwięku. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania.
Nie można obsługiwać podłączonego
urządzenia audio BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie
audio BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP.
Niektóre funkcje nie działają.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie
obsługuje daną funkcję.
Połączenie jest odbierane przypadkowo.
 W podłączonym telefonie włączono
funkcję automatycznego odbierania
połączenia.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 W zależności od podłączonego
urządzenia czas na wykonanie parowania
może być krótki.
– Wykonaj parowanie w wyznaczonym
czasie.
Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.
 Wyłącz urządzenie, naciskając i
przytrzymując przycisk OFF przez co
najmniej 2 sekundy, a następnie włącz je
ponownie.
Podczas połączenia w trybie
głośnomówiącym z głośników nie
wydobywa się dźwięk.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu
komórkowego, należy zmienić ustawienia
telefonu tak, aby dźwięk był
reprodukowany przez głośniki samochodu.
Funkcja Siri Eyes Free nie włącza się.
 Przeprowadź w urządzeniu
uwierzytelnianie smartfona iPhone
obsługującego funkcję Siri Eyes Free.
 Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
 Zakończ połączenie BLUETOOTH między
smartfonem iPhone a urządzeniem, a
następnie nawiąż je ponownie.
Działanie aplikacji Sony | Music Center
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w „Sony | Music Center”.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji
„Sony | Music Center”.
Kiedy aplikacja „Sony | Music Center”
wykorzystuje łącze BLUETOOTH, wyświetlacz
automatycznie przełącza się na [BT AUDIO].
 Wystąpił błąd w działaniu aplikacji „Sony |
Music Center” lub funkcji BLUETOOTH.
 Ponownie uruchom aplikację.
Aplikacja „Sony | Music Center” jest
automatycznie rozłączana w momencie
przełączenia wyświetlacza na [IPD].
 Aplikacja „Sony | Music Center” na iPod /
telefon iPhone nie obsługuje odtwarzania
z iPoda.
– Przełącz urządzenie na źródło inne niż
[IPD], po czym nawiąż połączenie
z aplikacją „Sony | Music Center”
(strona 16).
Połączenie z aplikacją „Sony | Music
Center” jest automatycznie przerywane,
gdy tryb USB urządzenia zmieni się na
[ANDROID].
 Smartfon z systemem Android nie
obsługuje odtwarzania w trybie Android.
– Zmień tryb USB urządzenia na [MSC/MTP],
po czym nawiąż połączenie z aplikacją
„Sony | Music Center” (strona 16).
Komunikaty
Podczas działania mogą być wyświetlane w
sposób ciągły lub przerywany następujące
komunikaty.
INVALID
 Wybrana operacja może być
nieprawidłowa.
 Podczas odtwarzania iPoda nie można
zmienić trybu [USB MODE].
READ (odczytywanie)
 Poczekaj na odczytanie danych.
Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie. Może to chwilę potrwać w
zależności od organizacji plików.
(znak podkreślenia): Nie można
wyświetlić znaku.
29PL
Odtwarzanie z urządzenia USB:
HUB NO SUPRT: Koncentratory USB nie są
obsługiwane.
NO PI: Brak identyfikacji programu. Wybrana
stacja nie transmituje danych PI
(identyfikacji programu).
 Wybierz inną stację.
IPD STOP: odtwarzanie z urządzenia iPod
zostało zakończone.
 Włącz odtwarzanie w urządzeniu iPod/
iPhone.
NO TP: Brak komunikatów dla kierowców.
 Urządzenie będzie szukało dostępnych
stacji z opcją TP.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Do urządzenia w trybie [USB MODE]
ustawionym na [ANDROID] dołączono
urządzenie USB, które nie obsługuje
protokołu AOA (Android Open Accessory) 2.0.
– Ustaw [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strona 20).
Funkcja BLUETOOTH:
USB ERROR
 Ponownie podłącz urządzenie USB.
ERROR: Nie można wykonać wybranej
operacji.
 Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
USB NO DEV
 Upewnij się, że urządzenie USB lub
przewód USB podłączono w prawidłowy
sposób.
USB NO MUSIC
 Podłącz urządzenie USB z plikami
muzycznymi (strona 24).
BTA NO DEV: Urządzenie BLUETOOTH nie
jest podłączone albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH
jest prawidłowo podłączone oraz że
nawiązano komunikację BLUETOOTH.
UNKNOWN: nie można wyświetlić numeru
telefonu lub nazwy kontaktu.
WITHHELD: numer telefonu został ukryty
przez nadawcę.
Aplikacja Sony | Music Center:
USB NO SUPRT
 Szczegółowe informacje o zgodności
urządzeń USB znajdują się na stronach
pomocy technicznej, których adresy
podano z tyłu okładki.
OVERLOAD: urządzenie USB jest
przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, a następnie
naciskaj przycisk SRC, aby wybrać inne
źródło.
 Błąd urządzenia USB lub podłączono
nieobsługiwane urządzenie.
Funkcja RDS:
NO AF: Brak częstotliwości zastępczych dla
obecnej stacji.
 Naciśnij przycisk  (SEEK –/+)
w czasie migania nazwy stacji. Pojawi się
opcja [PI SEEK], a urządzenie zacznie
szukać innej stacji o tych samych danych
PI (identyfikacja programu).
30PL
APP ––––––––: Brak połączenia z aplikacją.
 Ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„Sony | Music Center” (strona 16).
APP DISCNCT: Połączenie z aplikacją zostało
rozłączone.
 Nawiąż połączenie z aplikacją „Sony |
Music Center” (strona 16).
APP DISPLAY: Otwarte jest menu
konfiguracji ekranu aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji ekranu
aplikacji, aby móc korzystać z przycisków.
APP LIST: Otwarta jest lista utworów
zapisanych w pamięci urządzenia USB.
 Zamknij listę, aby móc korzystać z
przycisków.
APP MENU: Otwarte jest menu konfiguracji
aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji, aby móc
korzystać z przycisków.
APP NO DEV: Urządzenie z zainstalowaną
aplikacją nie jest podłączone lub
rozpoznawane.
 Nawiąż połączenie BLUETOOTH
i ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„Sony | Music Center” (strona 16).
APP SOUND: Otwarte jest menu konfiguracji
dźwięku aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji dźwięku
aplikacji, aby móc korzystać z przycisków.
Jeśli problem nie zostanie usunięty po
wykonaniu wszystkich powyższych
czynności, skontaktuj się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze
względu na problemy z odtwarzaniem
z innych urządzeń, prosimy o dostarczenie
także urządzenia używanego, gdy problem
wystąpił po raz pierwszy.
OPEN APP: Aplikacja „Sony | Music Center”
nie jest uruchomiona.
 Uruchom aplikację.
Obsługa pilota montowanego na
kierownicy:
ERROR
 Przypisz ponownie ustawienie, które
spowodowało wystąpienie błędu
(strona 20).
TIMEOUT
 Przypisz funkcję w czasie około 6 sekund,
kiedy na wyświetlaczu widoczny jest napis
[REGISTER] (strona 20).
Aktualizacja wewnętrznego
oprogramowania:
FILE ERROR: W urządzeniu USB nie jest
zapisany moduł aktualizacji.
 Zapisz moduł aktualizacji w urządzeniu
USB i ponów próbę (strona 23).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Aktualizacja
wewnętrznego oprogramowania nie
zakończyła się poprawnie.
 Naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć
komunikat, i ponów próbę.
 Podczas aktualizacji nie należy
przestawiać kluczyka w stacyjce
w położenie OFF ani odłączać urządzenia
USB (strona 23).
31PL
Schemat połączeń / Instalacja
Ostrzeżenia
• Poprowadź wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
• Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi
częściami, np. szyną od fotela.
• Przed wykonaniem połączeń wyłącz zapłon
samochodu.
• Przed podłączeniem urządzenia do złącza
zasilania pomocniczego należy podłączyć
przewód zasilający  do urządzenia i
głośników.
• Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować
taśmą izolacyjną.
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
• Wybierz starannie miejsce instalacji, tak
aby urządzenie nie utrudniało kierowania
pojazdem.
• Unikać instalowania urządzenia w
miejscach narażonych na kurz,
zabrudzenia, nadmierne wstrząsy lub
wysoką temperaturę, np. w bezpośrednim
świetle słonecznym lub obok kanałów
ogrzewania.
• Używaj tylko dostarczonego zestawu
elementów do montażu, aby instalacja
była bezpieczna i pewna.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania
(żółtego)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym
sprzętem stereo, to znamionowy prąd
wykorzystywanego obwodu musi być wyższy niż
suma prądów bezpieczników w poszczególnych
urządzeniach.
Kąt montażu
Urządzenie należy zamontować pod kątem
mniejszym niż 30°.
32PL
Lista części potrzebnych do
instalacji


×2






• Ta lista części nie zawiera wszystkich
elementów znajdujących się w zestawie.
• Obejma  i kołnierz ochronny  są
fabrycznie przymocowane do urządzenia.
Przed zamontowaniem urządzenia należy
użyć kluczyków odblokowujących , aby
zdjąć z urządzenia obejmę .
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale
„Zdejmowanie kołnierza ochronnego
i obejmy” (strona 36).
• Zatrzymaj kluczyki odblokowujące ,
ponieważ są one niezbędne do wyjęcia
urządzenia z samochodu.
Połączenia
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1

*2
Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć w
podrozdziale „Wykonywanie
połączeń” (strona 34).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Schemat podłączenia zasilania” (strona 34).
z przewodowego pilota
(brak w zestawie)*4
 *5*6
z anteny samochodowej *7
*1
*2
*3
*4
Brak w zestawie
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω × 4
Przewód z wtykami cinch (brak w zestawie)
W zależności od typu samochodu użyj adaptera
do przewodowego pilota (sprzedawanego
oddzielnie). Szczegółowe informacje na temat
działania pilota przewodowego można znaleźć
w części „Korzystanie z pilota przewodowego”
(strona 35).
*5 Przewód wejścia mikrofonowego należy tak
poprowadzić, aby nie utrudniał kierowania
łodzią. W przypadku prowadzenia przewodu w
pobliżu stóp należy umocować go uchwytem itp.
*6 Informacje na temat instalacji mikrofonu można
znaleźć w podrozdziale „Instalacja mikrofonu”
(strona 35).
*7 W zależności od typu samochodu pamiętaj
o używaniu przejściówki (sprzedawanej osobno),
jeśli złącze anteny nie pasuje.
33PL
Wykonywanie połączeń
Jeżeli masz antenę mocy bez skrzynki
przekaźnikowej, podłączenie tego
urządzenia za pomocą znajdującego się w
zestawie przewodu zasilającego  może
spowodować uszkodzenie anteny.
Łatwe podłączanie subwoofera
Po podłączeniu subwoofera do przewodu
głośnika tylnego można używać go bez
wzmacniacza mocy.
Przedni głośnik
 Do złącza głośnikowego
w samochodzie
Subwoofer
Uwagi
1
Głośnik tylny
2 (prawy)
 Fioletowy
3
 Szary

Fioletowo-czarne
paski
Głośnik przedni
4 (prawy)

5
 White
Szaro-czarne
paski
Głośnik przedni
6 (lewy)

7
 Zielony
Głośnik tylny
8 (lewy)

Biało-czarne
paski
Zielono-czarne
paski
 Do złącza zasilania w samochodzie
• Należy przygotować przewód głośnika tylnego.
• Użyj subwoofera o impedancji od 4 Ω do 8 Ω i
odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć jego
uszkodzenia.
Zasilanie podtrzymujące zawartość
pamięci
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest
podłączony, obwód pamięci będzie zasilany
stale, nawet po wyłączeniu zapłonu
samochodu.
Podłączanie głośników
• Wyłącz urządzenie przed podłączaniem
głośników.
• Użyj głośników o impedancji od 4 Ω do 8 Ω
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby
uniknąć ich uszkodzenia.
Schemat podłączenia zasilania
12 Stałe zasilanie
Żółty
Sterowanie
siłownikiem anteny / Niebiesko13
wzmacniaczem mocy białe paski
(REM OUT)
14
34PL
Odłączane zasilanie
oświetlenia
Pomarańczowo
-białe paski
15 Odłączane zasilanie
Czerwony
16 Masa
Czarny
Złącza pomocniczego zasilania mogą różnić
się zależnie od marki samochodu. Aby
upewnić się, że wyprowadzenia są właściwie
dopasowane, należy skontrolować schemat
pomocniczego zasilania.
Złącze pomocniczego zasilania
Typowe złącze
Czerwony
Czerwony
Instalacja mikrofonu
Aby móc wykonywać połączenia w trybie
głośnomówiącym, trzeba zainstalować
mikrofon .
Żółty
Żółty

12 Stałe zasilanie
Żółty
15 Odłączane zasilanie
Czerwony
Odwrócone pozycje przewodów
czerwonego i żółtego
Czerwony
Czerwony
Zaczep (nie należy
do wyposażenia)
Żółty
Żółty

12 Odłączane zasilanie
Żółty
15 Stałe zasilanie
Czerwony

Stacyjka bez położenia ACC
Czerwony
Czerwony
Ostrzeżenia
Żółty
Żółty
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i
przełączeniu przewodów zasilających należy
podłączyć urządzenie do zasilania w
samochodzie. W przypadku pytań lub
problemów w związku z podłączaniem
urządzenia, które nie zostały opisane w
niniejszym podręczniku, należy skontaktować
się ze sprzedawcą samochodu.
• Owinięcie przewodu wokół kolumny
kierownicy lub drążka zmiany biegów
stanowi bardzo poważne zagrożenie.
Należy zadbać, aby przewód i inne części
nie utrudniały kierowania.
• Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki
powietrzne lub inne wyposażenie
amortyzujące uderzenia, przed instalacją
należy skontaktować się ze sprzedawcą
urządzenia lub samochodu.
Uwaga
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej  oczyść
powierzchnię deski rozdzielczej suchą ściereczką.
Korzystanie z pilota
przewodowego
1
Aby włączyć pilota przewodowego,
ustaw opcję [STR CONTROL] w [SET
STEERING] na [PRESET] (strona 19).
35PL
Montaż urządzenia w desce
rozdzielczej
Instalacja
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i obejmy
Przed instalacją urządzenia zdejmij z niego
kołnierz ochronny  i obejmę .
1
Przed instalacją należy upewnić się, czy
zaczepy po obu stronach obejmy  są
odgięte do wewnątrz na głębokość co
najmniej 2 mm.
1
Chwyć oba brzegi kołnierza
ochronnego  i wyciągnij go.
Wsuń obejmę  do wnętrza deski
rozdzielczej, a następnie odegnij
zaczepy na zewnątrz, zapewniając
dokładne dopasowanie.
182 mm

2
53 mm
Wsuń oba kluczyki odblokowujące 
między urządzenie a obejmę . Po
usłyszeniu kliknięcia odłącz obejmę
od urządzenia.
2
Zaczep
Przymocuj urządzenie do obejmy ,
a następnie przyczep kołnierz
ochronny .






Haczykiem do wewnątrz.


Uwagi
• Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte na
zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie
przymocowane i może wyskoczyć.
• Upewnij się, że 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym
 są właściwie wprowadzone w otwory urządzenia.
Zdejmowanie i zakładanie panelu
przedniego
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Zdejmowanie
panelu przedniego” (strona 6).
36PL
Resetowanie urządzenia
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale
„Resetowanie urządzenia” (strona 7).
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
Bezpiecznik (10 A)
należy użyć zamiennika o
prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli
bezpiecznik przepali się,
należy go wymienić po sprawdzeniu
podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się
przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. W takim przypadku należy się
skontaktować z najbliższym punktem
sprzedaży produktów marki Sony.
37PL
Polski
Niniejszym Sony Corporation deklaruje,
że urządzenie to jest zgodne z Dyrektywą
2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem
internetowym:
http://www.compliance.sony.de/.
Witryna pomocy technicznej
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy technicznej
dla tego produktu należy zapoznać się z informacjami
podanymi na stronie:
http://www.sony.eu/support
Już dziś zarejestruj swój produkt on-line:
http://www.sony.eu/mysony
Aplikacja na smartfon
Aplikacja Support by Sony — wyszukiwanie informacji i odbiór powiadomień
o produkcie:
√
√
√
√
Wiadomości i ostrzeżenia
Aktualizacje oprogramowania
Samouczki
Wskazówki
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising