Sony | DSX-S100 | Sony DSX-S100 DSX-S100: radioodtwarzacz samochodowy CD Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-180-029-PL(1)
• Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
• Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
• Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
• Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
• Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
• Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną
wszystkie niepodłączone przewody.
Radioodtwarzacz
mediów cyfrowych
UKF/ŚR/DŁ



×2

Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie urządzenia za pomocą
dostarczonego przewodu zasilającego  grozi
uszkodzeniem anteny.
Uwagi o przewodach sterujących
• Przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) dostarcza
napięcie stałe +12 V po włączeniu radia albo po włączeniu funkcji
AF (częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA (komunikatów
o ruchu drogowym).
• Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ, trzeba podłączyć przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów
(czerwony) do zacisku zasilania istniejącego wzmacniacza
antenowego. Szczegóły można uzyskać w punkcie sprzedaży.
• Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez
przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód
pamięci będzie zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Uwagi o podłączaniu głośników
• Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
• Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej
mocy znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
• Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią
samochodu ani nie łączyć zacisków prawych głośników
z zaciskami lewych głośników.
• Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
• Nie próbować łączyć głośników równolegle.
• Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków
głośnikowych aktywnych głośników (z wbudowanymi
wzmacniaczami) grozi uszkodzeniem urządzenia.
• Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego
bieguna (–) lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany
wspólny przewód.
• Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Uwaga dotycząca połączeń
Jeśli głośnik i wzmacniacz są niewłaściwie połączone, na
wyświetlaczu pojawia się napis „FAILURE”. Należy wówczas
sprawdzić połączenie głośnika ze wzmacniaczem.
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)

Aktywny subwoofer
Tylny głośnik
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą .
REAR / SUB
AUDIO OUT
Przedni głośnik
 Do przewodu przyłączeniowego telefonu
samochodowego
• Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
• Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma  i kołnierz ochronny . Przed montowaniem
urządzenia należy użyć kluczyków odblokowujących
 i zdjąć z urządzenia obejmę . Szczegóły podano
w punkcie „Zdejmowanie kołnierza ochronnego i obejmy
()” na odwrocie.
• Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących
. Są one potrzebne przy wymontowywaniu
urządzenia.
FRONT
AUDIO OUT

To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia
wzmacniacza mocy. Podłączenie dowolnego innego urządzenia
grozi awarią.
Lista części
© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

 Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym
wzmacniaczu mocy
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
• Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu
musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników
w poszczególnych urządzeniach.
• Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma
wystarczającego prądu znamionowego, urządzenie należy
podłączyć wprost do akumulatora.
Instalacja / połączenia
DSX-S100

Diagram połączeń
Ostrzeżenia

Zaczep
Uwaga
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach
obejmy  są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm.
Jeśli zaczepy będą ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz,
urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i może wyskoczyć.
Wzmacniacz mocy
Przykład połączeń
Uwagi
• Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
• Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
*1 Uwaga dotycząca podłączenia anteny
Jeśli samochód jest wyposażony
w antenę typu ISO (Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej), to do jej
podłączenia należy użyć dostarczonej
przejściówki . Najpierw należy
podłączyć antenę samochodową do
dostarczonej przejściówki, a następnie
do gniazda antenowego urządzenia.
*2 Przewód z wtykami cinch
(wyposażenie dodatkowe).
*3 Wyjście AUDIO OUT może pracować
w trybie SUB albo REAR. Szczegóły
podano w instrukcji obsługi.
*4 Może być wymagane użycie
osobnego adaptera.
*2
FRONT
AUDIO OUT
*2
1
2
3
*
1
5
Bezpiecznik (10 A)
7
REMOTE
IN*4
A
B
AMP REM
ATT
W niebiesko-białe paski
Jasnoniebieski
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania” na odwrocie.
Zielony
8
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody
w paski.

Maks. prąd zasilania 0,3 A
Biały
6
z anteny samochodowej

Szary
4
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
BUS AUDIO IN
+
Fioletowy
1
3
5
7
2
4
6
5
8
7
4
6
8
do złącza głośnikowego w samochodzie
do złącza zasilania w samochodzie
4
Żółty
ciągłe zasilanie
5
Niebieski
sterowanie siłownikiem anteny
6
Pomarańczowo­
‑biały
włączone zasilanie oświetlenia
7
Czerwony
odłączane zasilanie
8
Czarny
masa
Pozycje 1, 2 i 3 nie mają szpilek.
DSX-S100_IG_PL.indd 1
10-07-03 19:37
1
2

Haczykiem do wewnątrz.





2
1
3
Deska rozdzielcza

182
Ścianka przeciwogniowa
mm


53 m
m

Występy

A
B

Zalecenia eksploatacyjne
• Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie
nie utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
• Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na
kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę – na
przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo
obok przewodów ogrzewania.
• Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
Zdejmowanie kołnierza ochronnego
i obejmy
Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć
kołnierz ochronny  i obejmę .
1 Zdejmij kołnierz ochronny .
2
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka
nie ma położenia ACC (akcesoriów)
Złącze zasilania pomocniczego
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie, całkowicie
wyłączało po zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest włączona,
przy każdym wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
Instalacja w desce rozdzielczej
Uwagi
• W razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając
w ten sposób dokładne dopasowanie (-2).
• 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym  muszą być właściwie
wprowadzone w otwory urządzenia (-3).
Jak zdjąć i założyć panel czołowy
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego
panel czołowy.
Żółty
Żółty
Po zakończeniu instalacji i połączeń należy zdjąć panel
czołowy, a następnie długopisem itp. nacisnąć przycisk
RESET.
Zdejmij obejmę .
Przykład montażu
Czerwony
Przycisk RESET
Chwyć za oba brzegi kołnierza ochronnego 
i wyciągnij kołnierz.
Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między
urządzenie a obejmę . Powinien rozlec się
lekki trzask.
Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
Czerwony
4
Żółty
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie
od marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia
są właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat
pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy
(pokazane na ilustracji obok). Konieczna może być zamiana
pozycji czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie
zasilającym radioodtwarzacza.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu
przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do
zasilania w samochodzie. W przypadku pytań i problemów
dotyczących urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
7
Czerwony
odłączane zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
odłączane zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
-A Zdejmowanie
Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy nacisnąć
przycisk . Następnie należy nacisnąć
przycisk , przesunąć panel w prawo i wyciągnąć
jego lewą stronę.
-B Zakładanie
Wprowadzić otwór  w panelu czołowym na kołek 
urządzenia, po czym wcisnąć lewą stronę panelu.
samochód bez położenia ACC
DSX-S100_IG_PL.indd 2
10-07-03 19:37
Download PDF