Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Pilot do kamery Action Cam wyposażony w Wi-Fi i funkcję podglądu na żywo Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-566-657-11(1) (PL)
Pilot z podglądem na żywo
Podręcznik uruchamiania
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje podstawowe funkcje pilota
z podglądem na żywo RM-LVR2.
Przed użyciem należy połączyć kamerę z pilotem przez Wi-Fi,
zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej instrukcji.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w Przewodniku pomocniczym.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
Menu ekranowe
 Ikona blokady przycisków
 Wyświetlacz zegara
 Wskaźnik poziomu baterii pilota
 Ikona opcji Airplane Mode
(Tryb samolotowy)
Jest widoczna, gdy w pilocie jest
włączony tryb samolotowy.
 Shooting Mode (Tryb filmowania)
 Wskaźnik zmiany trybu filmowania
 Ikona REC
 Wskaźnik ostrzegawczy karty pamięci
 Wskaźnik poziomu baterii kamery
Wyświetlacz zegara
2
Ustaw ponownie datę i godzinę / region.
3
• Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać żądaną opcję,
a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
• Ekran wyboru daty i godziny / regionu przestawia się
w następującej kolejności.
Ustawienia regionu
Ustawienia czasu
letniego
Sprawdź, czy symbol Wi-Fi wyświetla się na panelu wyświetlacza
kamery.
Kamery Action Cam
HDR-AZ1
z wyjątkiem modelu
HDR-AZ1
lub
Przełączanie trybów filmowania
Ustawienia
roku-miesiąca-dnia
Ustawienia godziny
Potwierdzenie
ustawienia daty
i godziny lub regionu
Uwagi
• Jeśli tryb połączenia kamery jest ustawiony na multi, należy przestawić go
na tryb połączenia pojedynczego.
• W przypadku modelu HDR-AS15/AS30V do kamery należy włożyć kartę
pamięci.
Ładowanie akumulatora pilota
4
Sprawdź, czy zasilanie pilota jest wyłączone.
Podłącz pilota do włączonego komputera za pomocą
przewodu mikro USB (w zestawie).
Świeci na pomarańczowo
podczas ładowania
Osłona złączy
• Aby potwierdzić wybór żądanej opcji, naciśnij przycisk REC/ENTER
w ustawieniach daty i godziny / regionu na ekranie potwierdzenia
wyboru opcji. Wówczas wyświetli się ekran czuwania Wi-Fi.
Uwagi
• Regiony wyznaczane są na podstawie różnicy czasu pomiędzy czasem
uniwersalnym (GMT) a strefą czasową, w której się znajdujesz. Więcej
szczegółów na temat różnicy czasu można znaleźć w Przewodniku
pomocniczym online, w temacie „Lista różnic czasu dla różnych stolic
na świecie”.
• Aby ponownie ustawić datę i godzinę, naciśnij na pilocie przycisk MENU
i wybierz „Ustawienia daty i godziny / regionu / czasu letniego”
z (ustawień pilota).
Przewód mikro USB
Gdy urządzenie zostanie naładowane, lampka CHG (Ładowanie)
zgaśnie.
Spis danych właściciela
Numery modelu i seryjny są umieszczone na spodzie urządzenia.
Numer seryjny należy wpisać w miejscu pokazanym poniżej. Posługuj
się tymi numerami przy wszystkich kontaktach z punktem sprzedaży
produktów Sony dotyczących tego urządzenia.
Nr modelu: RM-LVR2
Nr seryjny:
Środki ostrożności
Oznaczenie znajduje się na spodzie obudowy urządzenia.
Aby je sprawdzić, odepnij pasek.
Uwagi
• Pilota można ładować także wtedy, gdy nie jest całkowicie rozładowany.
Nawet jeśli pilot nie jest całkowicie naładowany, także można go używać.
• Gdy zasilanie jest włączone, pilot jest zasilany, ale nie jest ładowany.
• Kiedy akumulator pilota jest w pełni naładowany, lampka CHG (Ładowanie)
natychmiast się wyłączy.
• Jeśli nie masz komputera, użyj zasilacza sieciowego AC-UD10 (do kupienia
osobno).
Łączenie pilota z jedną kamerą
(pojedyncze połączenie)
Szczegółowe informacje na temat poniższych zagadnień można znaleźć
w Przewodniku pomocniczym online lub instrukcji obsługi kamery.
• Wiele kamer (połączenie multi)
• Kamery z wyjątkiem urządzeń Action Cam
1
 Przycisk MENU
 Przycisk DISP
 Przycisk REC/ENTER
 Lampka REC/Wi-Fi
 Ekran LCD
 Przycisk DOWN
 Przycisk UP
 Lampka CHG (Ładowanie)
 Przycisk RESET (Resetowanie)
 Gniazdo multi/mikro USB
 Dźwignia blokady
 Osłona złączy
 Przycisk ON/OFF
 Uchwyt na pasek
© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
1

5
Połącz pilot z kamerą.
Kamery Action Cam z wyjątkiem modelu HDR-AZ1
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat [ACPT?], naciśnij
przycisk ENTER na kamerze.
Uwagi
• Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat [ACPT?], zrestartuj kamerę
i ponownie wykonaj kroki od punktu 3.
Uwagi
wyświetla się ikona połączenia multi (Multi connection), naciśnij
• Jeśli
tryb połączenia (Connection
przycisk MENU na pilocie, wybierz
ustawień pilota (Remote control setting), a następnie
mode) z
pojedyncze połączenie (Single connection).
2
Nagrywanie
Nagrywanie filmów
Szczegółowe informacje na temat poniższych zagadnień można
znaleźć w Przewodniku pomocniczym online lub instrukcji
obsługi kamery.
• Zdjęcia
• Robienie zdjęć w trybie interwałowym
• Nagrywanie ciągłe
1
2
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk REC/ENTER.
Lampka REC/Wi-Fi zmieni kolor z niebieskiego na czerwony.
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
Lampka REC/Wi-Fi zmieni kolor z czerwonego na niebieski.
Uwagi dotyczące przypinania paska do pilota
Po włączeniu pilota pojawi się ekran czuwania Wi-Fi.
Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć pilota.
Po pierwszym włączeniu pilota wyświetli się ekran z ustawieniami
daty i godziny / regionu.

Włącz pilota.
Włączanie pilota
Elementy i przyciski sterujące
 Wybierz SSID (urządzenie docelowe) z listy urządzeń
docelowych połączenia.
 Naciśnij przycisk REC/ENTER.
 Kiedy pilot jest w trybie czuwania, w ciągu 2 minut wykonaj
kroki opisane w punkcie 5.
Jeśli naciśniesz przycisk REC/ENTER, gdy pilot ma status opisany
w kroku , tryb czuwania pilota zostanie wyłączony. W takim
przypadku należy ponownie wybrać SSID kamery.
Łączenie pilota z kamerą za pomocą Wi-Fi
Przełączaj tryby filmowania, naciskając przycisk UP/DOWN na ekranie
pilota wyświetlającym podgląd na żywo.
W lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona trybu filmowania.
Wybierz kamerę, którą chcesz połączyć z pilotem.

RM-LVR2
Polski
Uwagi
• Jeśli połączenie z kamerą nie zostało prawidłowo nawiązane, przyczyną
może być zbyt duża ilość sygnałów. W takim przypadku należy zmienić
lokalizację i spróbować ponownie.
Format daty
Wyświetlacz z podglądem
na żywo
Uwagi
• Wyświetlacz może się różnić w zależności
od tego, z jaką kamerą jest połączony.
1
2
Lampka REC/Wi-Fi świeci się na niebiesko, na ekranie LCD pilota
wyświetla się podgląd na żywo, a połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź ustawienia kamery.
• Długość paska można regulować, zmieniając położenie elementów
 i .
• Aby zapiąć pilot na nadgarstku, nałóż pilot na spodnią część ręki.
Następnie przełóż pasek przez element  tak, aby przycisk
REC/ENTER był skierowany w stronę palców, a ekran LCD
w stronę łokcia.
Po zapięciu elementu  należy przesunąć element , aby zakryć
końcówkę elementu .
HDR-AZ1
Kiedy usłyszysz sygnał potwierdzający nawiązywanie połączenia,
naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na kamerze do momentu,
aż usłyszysz sygnał potwierdzający zakończenie nawiązywania
połączenia.
Włącz kamerę.
Kamery Action Cam
z wyjątkiem modelu HDR-AZ1
Naciśnij przycisk NEXT lub PREV.
HDR-AZ1
Naciśnij przycisk ON/OFF.
Uwagi
• W modelu HDR-AZ1 sygnał potwierdzający nawiązywanie połączenia
sygnał (Beep) został wyłączony (OFF).
nie pojawi się, jeśli
• Jeśli sygnał potwierdzający nawiązywanie połączenia nie pojawi się,
zrestartuj kamerę i ponownie wykonaj kroki od punktu 3.
Model FDR-X1000V został pokazany
powyżej.
• Nieodpowiednie przymocowanie paska może spowodować
skaleczenie.
• Umieszczając pilota na prawym nadgarstku, należy uruchomić opcję
rotacji ekranu.
• Jeśli korzystasz z pilota przymocowanego do ręki, zawsze
odpowiednio przyczep dołączoną podkładkę i pasek.
• Podczas rozpinania paska zachowaj ostrożność, aby pilot nie upadł.
• Szczegółowe informacje na temat przypinania paska do pilota
można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:
1) Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
2) Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami,
np. wazonów.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegaj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć
kontaktu z gorącymi powierzchniami, pożaru i eksplozji.
* Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy.
• Urządzenie należy ładować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
ładowania.
• Nie umieszczaj produktu blisko ognia i nie wkładaj go do kuchenki
mikrofalowej.
• Nie zostawiaj urządzenia w samochodzie przy wysokich
temperaturach.
• Nie przechowuj i nie używaj produktu w gorących i wilgotnych
miejscach, takich jak sauna.
• Nie rozmontowuj, nie zgniataj i nie przekłuwaj produktu.
• Nie narażaj produktu na nadmierne uderzenia, na przykład wskutek
upadku z dużej wysokości.
• Nie wystawiaj produktu na działanie temperatur powyżej 60°C.
• Pamiętaj, aby produkt był zawsze suchy.
Odpowiednio utylizuj produkt.
Urządzenie należy ładować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
ładowania, które znajdują się w instrukcji obsługi.
Klienci z Europy
Uwaga dla klientów zamieszkałych w krajach stosujących
dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Zgodność produktu z normami UE: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji można
znaleźć pod adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga
Jeśli statyczne ładunki elektryczne lub pole elektromagnetyczne
spowodują przerwanie (niepowodzenie) trwającego przesyłu danych,
uruchom ponownie aplikację lub odłącz, a następnie ponownie
podłącz przewód komunikacyjny (USB itd.).
Usuwanie zużytych baterii/akumulatorów oraz
niesprawnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z odrębnymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub na
ich opakowaniach oznacza, że produktu ani baterii/
akumulatora nie można traktować jako odpadu
komunalnego. Na pewnych bateriach/akumulatorach
symbol ten może być używany razem z symbolem
chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów
pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę zużytej baterii lub
zużytego akumulatora należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom. Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz sprzęt
elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie zagospodarowane,
po zakończeniu ich eksploatacji należy dostarczyć te produkty do
odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku pozostałych baterii/
akumulatorów należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów. W celu
uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu
i baterii/akumulatora należy się skontaktować z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem, w którym kupiono
produkt lub baterię/akumulator.
Uwagi dotyczące eksploatacji
[Pilot z podglądem na żywo]
Nie używaj ani nie przechowuj pilota w następujących miejscach:
• W bardzo gorących miejscach
W miejscach takich, jak samochód zaparkowany na nasłonecznionym
terenie, korpus pilota może ulec deformacji, a tym samym
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
• W miejscach bezpośrednio nasłonecznionych lub w pobliżu grzejnika
Przechowywanie pilota w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych
lub w pobliżu grzejnika może doprowadzić do jego odbarwienia lub
odkształcenia i tym samym spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
• W miejscu poddawanym silnym wibracjom
• W pobliżu silnych pól magnetycznych.
• W miejscach piaszczystych lub o dużym stężeniu kurzu
Uważaj, aby piasek lub kurz nie dostał się do wnętrza pilota. Mogłoby
to spowodować usterkę pilota, czasami niemożliwą do naprawienia.
Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne
z ograniczeniami określonymi w przepisach EMC (zgodności
elektromagnetycznej) dotyczącymi używania przewodów
połączeniowych o długości poniżej 3 m.
Funkcja Wi-Fi
• Korzystaj z pilota zgodnie z przepisami obowiązującymi w regionie
korzystania z urządzenia.
• Z funkcji Wi-Fi pilota nie można korzystać pod wodą.
Pole elektromagnetyczne powstające przy określonych
częstotliwościach może wpływać na obraz i dźwięk rejestrowane
przez aparat.
Bezpieczne korzystanie z urządzeń w bezprzewodowej sieci LAN
• Aby uniknąć włamań ze strony hakerów, dostępu do danych przez
nieupoważnione osoby i innych zagrożeń, należy upewnić się, że
bezprzewodowa sieć LAN jest zawsze bezpieczna.
• Bardzo ważne jest skonfigurowanie zabezpieczeń bezprzewodowej
sieci LAN.
• Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne
straty powstałe z powodu zastosowania niewłaściwych środków
bezpieczeństwa lub okoliczności, które można było przewidzieć.
Informacje na temat kondensacji wilgoci
Jeśli pilot zostanie przeniesiony bezpośrednio z zimnego do ciepłego
otoczenia, na jego powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej
może skroplić się wilgoć. To może skutkować nieprawidłowym
działaniem pilota.
Jeśli wystąpi skroplenie wilgoci
Wyłącz pilota i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała.
Zakres temperatur przy pracy
• Pilot jest przeznaczony do użytkowania w temperaturze od -10°C
do +40°C. Niewskazane jest korzystanie z urządzenia w miejscach
ekstremalnie zimnych lub gorących, gdzie panuje temperatura poza
tym zakresem.
• Ekran LCD i obudowa nagrzewają się podczas użytkowania.
Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
Postępowanie z ekranem LCD
• Nie zostawiaj ekranu LCD skierowanego prosto w stronę słońca,
ponieważ promienie mogą go uszkodzić. Należy na to uważać,
kładąc pilota przy oknie.
• W przypadku korzystania z pilota w chłodnym otoczeniu na ekranie
LCD mogą pozostawać poziome linie lub obraz resztkowy.
Nie oznacza to nieprawidłowego działania. Po ogrzaniu pilota
ekran LCD będzie działał normalnie.
Informacje o wodoszczelnych właściwościach pilota
Pilot jest wodoszczelny. Uszkodzenia powstałe na skutek
niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej konserwacji
nie są objęte niniejszą ograniczoną gwarancją.
• Nie poddawaj pilota działaniu wody pod ciśnieniem, na przykład
strumienia z kranu.
• Nie korzystaj z urządzenia w gorących źródłach.
• Pilot jest przeznaczony do użytkowania w temperaturze od -0°C
do +40°C.
Uwagi dotyczące korzystania z pilota w wodzie/blisko wody
• Upewnij się, że pod osłoną złączy nie ma piasku, włosów, kurzu itp.
Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń może spowodować
przedostanie się wody do pilota.
• Upewnij się, że uszczelka i jej matowe powierzchnie nie zostały
zarysowane. Nawet niewielkie zarysowania mogą spowodować
przedostanie się wody do pilota. Jeśli uszczelka lub jej matowe
powierzchnie są zarysowane, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
z autoryzowanym punktem serwisowym Sony.
• Jeżeli uszczelka lub jej matowe powierzchnie zostały zanieczyszczone
piaskiem bądź brudem, wyczyść je miękką ściereczką, która nie
pozostawia włókien.
• Nie otwieraj osłony złączy, gdy masz mokre lub zapiaszczone ręce,
ani gdy znajdujesz się w pobliżu wody. Może to spowodować
przedostanie się piasku lub wody do środka. Przed otwarciem osłony
złączy wykonaj procedurę opisaną w sekcji „Czyszczenie pilota po
korzystaniu z niego pod wodą / w pobliżu wody”.
• Otwórz osłonę gniazda karty, gdy pilot jest zupełnie suchy.
• Zawsze upewniaj się, że osłona złączy jest szczelnie zamknięta.
Uwagi dotyczące korzystania z pilota w wodzie / w pobliżu wody
• Nie poddawaj pilota wstrząsom ani uderzeniom, nie skacz do wody
z urządzeniem.
• Nie otwieraj ani nie zamykaj osłony złączy, gdy znajdujesz się pod
wodą / w pobliżu wody.
• Pilot nie unosi się na wodzie. Aby zapobiec utracie pilota w wodzie,
korzystaj z paska dostarczonego w zestawie.
Czyszczenie pilota po korzystaniu z niego pod wodą / w pobliżu
wody
• W ciągu 60 minut po każdym skorzystaniu z pilota umyj go wodą i nie
otwieraj osłony złączy, aż zakończysz czyszczenie. Jeśli nie umyjesz
urządzenia, do środka może przedostać się piasek lub woda, co może
doprowadzić do rozszczelnienia.
• Nalej czystą wodę do miski i zanurz w niej pilota na około 5 minut.
Następnie delikatnie potrząsaj pilotem i naciśnij pod wodą każdy
z przycisków, aby pozbyć się soli, piasku i innych substancji, które
mogły zgromadzić się wokół przycisków.
• Po opłukaniu dokładnie osusz urządzenie miękką ściereczką. Odłóż
pilota w zacienione miejsce o dobrej wentylacji, aby całkowicie
wysechł. Nie susz pilota suszarką do włosów, gdyż może to
spowodować odkształcenia i/lub utratę wodoszczelności.
• Usuń z osłony złączy resztki wody i kurzu za pomocą suchej, miękkiej
ściereczki.
• Po umieszczeniu pilota pod wodą mogą pojawić się pęcherzyki
powietrza. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
• Korpus pilota może się odbarwić, jeśli dojdzie do kontaktu
z mleczkiem lub olejkiem do opalania.
W przypadku kontaktu pilota z mleczkiem lub olejkiem do opalania
należy szybko usunąć substancję z urządzenia.
• Nie pozostawiaj pilota zmoczonego na zewnątrz lub wewnątrz słoną
wodą. Słona woda może prowadzić do korozji, odbarwień i obniżenia
wodoszczelności.
Utylizacja
Przed wyrzuceniem pilota wyjmij akumulator.
Wyjmij akumulator
Wbudowany akumulator nadaje się do recyklingu.
Przed wyrzuceniem pilota wyjmij wbudowany akumulator.
Uwagi
Podczas wyjmowania akumulatora zwróć uwagę na następujące
kwestie:
• Ze względu na ryzyko połknięcia śrub i innych małych elementów trzymaj je
poza zasięgiem małych dzieci.
• Uważaj, aby nie skaleczyć się w paznokcie lub palce.
Ważne informacje
Nie wykręcaj śrub, chyba że chcesz wyrzucić pilota.
W przypadku nieuzasadnionego rozkręcenia urządzenia możemy
odmówić wykonania usługi gwarancyjnej lub wymiany części.
1
2
3
4
5
Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć pilota.
Odłącz wszystkie podłączone kable.
Odkręć śruby za pomocą śrubokrętu firmy Phillips (4 śruby).
Zdejmij osłonę.
Wysuń haczyk na zewnątrz i wyjmij akumulator.
Dane techniczne
Wymagane zasilanie:
Akumulator: 3,6 V (bateria wewnętrzna)
Gniazdo multi/mikro USB: 5,0 V
Ładowanie przez złącze USB:
prąd stały 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Czas ładowania:
Z komputera: ok. 4 godz. 5 min.
Za pomocą ładowarki AC-UD10 (sprzedawanej
osobno): ok. 2 godz. 55 min.
Wodoszczelność:
Głębokość wody 3 m, nieprzerwanie 30 min. pod
wodą (wodoszczelność nie jest gwarantowana
w każdych warunkach)
Zakres temperatur użytkowania:
od-10° do +40°C
Zakres temperatur przechowywania:
od -20° do +60°C
Wymiary (w przybliżeniu):
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(szer./wys./gł., bez wystających elementów)
Waga:
ok. 64 g (sam korpus)
Waga całkowita (podczas użytkowania):
Ok. 95 g
(wraz z paskiem i podstawką)
Zawartość zestawu: Pilot z podglądem na żywo (1),
kabel mikro USB (1)*, pasek (1), podstawka (1),
zestaw dokumentów
* Nawet jeśli pilot jest sprzedawany wraz z kamerą, zestaw zawiera wyłącznie
jeden kabel mikro USB.
• Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia w wyniku wprowadzania dalszych udoskonaleń.
• Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Przewodniku
pomocniczym online.
Informacja o znakach towarowych
• Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
• Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Ponadto nazwy systemów i produktów zamieszczone w niniejszej
instrukcji są na ogół znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich twórców lub producentów. Jednak znaki ™ lub 
mogą nie być w niej stosowane.
Download PDF

advertising