Sony | RMN-U1 | Sony RMN-U1 U1 Universal Wi-Fi® remote Instrukcja obsługi

Network Remote
Controller
Instrukcja obsługi
Informacje i czynności
wstępne
Połączenia sieciowe
Odtwarzanie muzyki w
sieci domowej
Odtwarzanie filmów wideo/
zdjęć w sieci domowej
Korzystanie z urządzeń
na podczerwień
Korzystanie z działań
Dodatkowe informacje
Rozwiązywanie
problemów
Środki ostrożności/Dane
techniczne
©2010 Sony Corporation Printed in China
4-192-581-83(1)
RMN-U1
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec
niebezpieczeństwu pożaru
lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy
narażać tego urządzenia
na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru,
nie wolno zakrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia
gazetami, serwetkami, zasłonami
itp. Na urządzeniu nie wolno
stawiać źródeł otwartego ognia,
na przykład zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i
porażenia prądem, nie wolno
dopuścić, aby na urządzenie
kapała woda lub się na nim
rozpryskiwała, ani stawiać na nim
naczyń wypełnionych płynem, na
przykład wazonów.
Urządzenie jest odłączane od sieci
elektrycznej za pomocą głównej
wtyczki, dlatego należy je
podłączyć do łatwo dostępnego
gniazda elektrycznego. W
przypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w
pracy urządzenia, należy
natychmiast odłączyć główną
wtyczkę od gniazda
elektrycznego.
Nie ustawiaj urządzenia w
zamkniętej przestrzeni, takiej jak
biblioteczka lub wbudowana
szafka.
Nie narażaj baterii ani urządzenia,
w którym znajdują się baterie na
oddziaływanie nadmiernie
wysokiej temperatury, której
źródłem jest światło słoneczne,
ogień itp.
Urządzenie nie jest odłączone od
sieci zasilającej, dopóki jest
podłączone do gniazda prądu
zmiennego, nawet jeżeli zostało
wyłączone.
Tabliczka znamionowa
umieszczona jest na spodniej
zewnętrznej części ładowarki
pilota zdalnego sterowania
(BCA-U1).
2PL
Dla klientów w Europie
Uwaga dla klientów:
poniższe informacje
dotyczą tylko urządzeń
sprzedawanych w krajach,
w których obowiązują
dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym
do dokonywania i potwierdzania
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58. W sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w
osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Informacje dla klientów
używających niniejszego
produktu w następujących
krajach:
Norwegia:
Użycie sprzętu radiowego jest
niedozwolone w obszarze
geograficznym o promieniu 20 km
od centrum Ny-Alesund,
Svalbard.
Francja:
Funkcja WLAN urządzenia
Network Remote Controller
powinna byc używana wyłącznie w
pomieszczeniach.
Jakiekolwiek wykorzystanie
funkcji WLAN urządzenia
Network Remote Controller poza
budynkami jest zabronione na
terytorium Francji. Przed użyciem
funkcji WLAN urządzenia
Network Remote Controller na
zewnątrz budynku należy się
upewnić, że funkcja WLAN
urządzeń została wyłączona.
(Decyzja ART 2002-1009 ze
zmianami według decyzji ART 03908, związana z ograniczeniem
użytkowania częstotliwościradiowych).
Włochy:
Firma Sony Corp. oświadcza, że
urządzenie jest zgodne z
podstawowymi wymaganiami oraz
innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE.
Szczegółowe informacje można
znaleźć pod następującym
adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opisywany produkt jest
przeznaczony do użytku w
następujących krajach:
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO,
PL, PT, RO, SE, SK
Używanie sieci RLAN jest
określone następującymi
przepisami:
• do użytku prywatnego, przez
dekret z dnia 1.8.2003, nr 259
(„Przepisy komunikacji
elektronicznej”). Artykuł 104
określa, kiedy wymagane jest
uzyskanie ogólnego zezwolenia,
a artykuł 105 określa sytuacje,
w których dopuszczalne jest
swobodne użytkowanie;
• w przypadku oferowania
publicznego dostępu sieci
RLAN do sieci i usług
telekomunikacyjnych, przez
dekret ministerialny z dnia
28.5.2003 z załącznikami oraz
artykuł 25 (ogólne zezwolenia
na sieci i usługi do komunikacji
elektronicznej) opisane w
Przepisach komunikacji
elektronicznej.
3PL
Pozbycie się
zużytego
sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
4PL
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria
nie może być traktowana jako
odpad komunalny. Symbol ten dla
pewnych baterii może być
stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli
bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w
których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie
do baterii, wymianę zużytej
baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie
zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Informacje wstępne
Ochrona praw autorskich
Nie wolno używać danych muzycznych bez
zgody posiadacza praw autorskich, chyba że
chodzi wyłącznie o użytek prywatny.
Ilustracje użyte w niniejszej
instrukcji
Ilustracje i ekrany wykorzystane w niniejszej
instrukcji w rzeczywistości mogą być inne.
Usterki występujące podczas normalnego
użytkowania urządzenia będą naprawiane
przez firmę Sony w oparciu o warunki
zdefiniowane w ograniczonej gwarancji
tego urządzenia. Firma Sony nie odpowiada
jednak za żadne skutki wynikłe z awarii
odtwarzania z powodu uszkodzenia lub
usterki urządzenia.
5PL
Spis treści
Informacje wstępne .................................................................................5
Cechy urządzenia ....................................................................................9
Informacje i czynności wstępne
Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów ..............................................11
Opis części i elementów sterowania ......................................................12
Urządzenie główne .........................................................................12
Okienko wyświetlacza .....................................................................14
Podstawowa obsługa ............................................................................18
Ładowanie urządzenia.....................................................................18
Włączanie i wyłączanie urządzenia ....................................................18
Wpisywanie tekstu ..........................................................................19
Przeprowadzanie początkowej konfiguracji ..........................................21
Połączenia sieciowe
Podłączanie urządzenia do sieci domowej (ustawienia sieciowe)..........23
Sprawdzanie otoczenia bezprzewodowej domowej sieci LAN...............24
Wyszukiwanie punktu dostępowego i konfigurowanie sieci
bezprzewodowej (metoda wyszukiwania punktu dostępowego) .......24
Konfiguracja sieci bezprzewodowej przy użyciu punktu dostępowego
zgodnego z WPS .......................................................................26
Konfigurowanie adresu IP/ serwera proxy ..........................................28
Potwierdzanie ustawień sieciowych ..................................................29
Ustawianie zegara .................................................................................31
Ustawianie zegara poprzez połączenie z Internetem ............................31
Odtwarzanie muzyki w sieci domowej
Odtwarzanie muzyki na serwerze ..........................................................33
Konfigurowanie serwera ..................................................................33
Konfigurowanie renderera (odtwarzacza sieciowego) ..........................36
Słuchanie muzyki na serwerze ..........................................................36
Zmiana używanego renderera (odtwarzacza sieciowego) .....................39
6PL
Korzystanie z funkcji PARTY STREAMING ............................................ 41
Uruchamianie funkcji PARTY ........................................................... 41
Sterowanie działaniem uruchomionej funkcji PARTY ........................... 42
Przydatne funkcje.................................................................................. 43
Regulacja poziomu głośności sterowanych urządzeń .......................... 43
Wyszukiwanie treści za pomocą funkcji wyszukiwania słów kluczowych .....43
Obsługa innych rendererów (odtwarzaczy sieciowych) ........................ 44
Odtwarzanie filmów wideo/ zdjęć w sieci
domowej
Oglądanie filmów/ zdjęć na serwerze .................................................... 45
Konfigurowanie serwera .................................................................. 45
Konfigurowanie renderera (odtwarzacza sieciowego) .......................... 46
Oglądanie filmów/ zdjęć na serwerze ................................................ 46
Zmiana używanego renderera (odtwarzacza sieciowego) ..................... 48
Przydatne funkcje.................................................................................. 49
Regulacja poziomu głośności sterowanych urządzeń .......................... 49
Wyszukiwanie treści za pomocą funkcji wyszukiwania słów
kluczowych (tylko filmy wideo) ..................................................... 49
Obsługa innych rendererów (odtwarzaczy sieciowych) ........................ 50
Korzystanie z urządzeń na podczerwień
Dodawanie i obsługa urządzeń na podczerwień.................................... 51
Dodawanie urządzenia na podczerwień ............................................. 51
Programowanie żądanego kodu zdalnego sterowania ......................... 53
Przydatna funkcja.................................................................................. 55
Używanie funkcji Smart Select ......................................................... 55
Używanie urządzenia jako pilota zdalnego sterowania na podczerwień.....55
Korzystanie z działań
Rejestrowanie działania......................................................................... 56
Informacje na temat działań DLNA .................................................... 56
Rejestrowanie działań DLNA na ekranie HOME zakładki „ Activity” .... 56
Informacje na temat działań w podczerwieni ...................................... 58
Rejestrowanie działania w podczerwieni ............................................ 58
Rejestrowanie pilota zdalnego sterowania urządzenia na ekranie
HOME zakładki „ Activity” ....................................................... 61
Korzystanie z funkcji Działanie............................................................... 63
7PL
Dodatkowe informacje
Edytowanie danych zarejestrowanych urządzeń ...................................64
Edytowanie zarejestrowanego działania................................................66
Używanie urządzenia na podczerwień w działaniu DLNA ......................67
Edytowanie zarejestrowanego pilota zdalnego sterowania ...................69
Edytowanie pilota zdalnego sterowania urządzenia .............................69
Edytowanie pilota zdalnego sterowania działania ................................70
Łączenie z urządzeniem na podczerwień i rendererem
(odtwarzaczem sieciowym) ................................................................71
Zmienianie ustawień ..............................................................................73
Network Settings ............................................................................74
Common Settings ...........................................................................74
Language Settings ..........................................................................74
Group Name Settings ......................................................................74
System Update ...............................................................................75
Device Details ................................................................................75
Aktualizacja oprogramowania układowego ...........................................76
Aktualizacja oprogramowania systemowego ......................................76
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ...................................................................78
Środki ostrożności/Dane techniczne
Środki ostrożności.................................................................................82
Dane techniczne ....................................................................................85
Słowniczek ............................................................................................86
Indeks....................................................................................................88
8PL
Cechy urządzenia
Urządzenie RMN-U1 posiada funkcję kontrolera DLNA (Digital Living Network Alliance) oraz
funkcję zdalnego sterowania urządzeniami na podczerwień.
Naciśnięcie przycisku HOME na urządzeniu spowoduje wyświetlenie zarejestrowanych w nim
urządzeń DLNA, które mogą pełnić funkcję renderera (odtwarzacza sieciowego), lub urządzeń na
podczerwień. Odpowiedniego pilota zdalnego sterowania można łatwo wyświetlić poprzez
dotknięcie ikony wybranego urządzenia lub ikony działania.
Ekran kontrolera DLNA
Ekran pilota zdalnego sterowania
na podczerwień
9PL
Urządzenie to może służyć jako kontroler DLNA.
• Umożliwia ono zarządzanie urządzeniami zgodnymi z DLNA, które są podłączone do sieci
domowej. Urządzenie umożliwia na przykład odtwarzanie muzyki w pokoju dziecka z
komputera stojącego w sypialni (strona 36).
• Można również w tym samym czasie odtwarzać muzykę aktualnie odtwarzaną na urządzeniach z
funkcją PARTY STREAMING w sieci domowej (strona 41).
• Za pomocą tego urządzenia można także zarządzać filmami wideo i zdjęciami w sieci domowej.
• Urządzenie to automatycznie rejestruje serwery i renderery (odtwarzacze sieciowe) w sieci
domowej – wystarczy uruchomić to urządzenie po podłączeniu do sieci urządzeń zgodnych z
DLNA.
Urządzenie to można wykorzystywać jako kontroler DLNA bez procesu rejestracji.
Urządzenia to może służyć jako centralny kontroler sprzętu audiowizualnego.
• Urządzenie to posiada ustawienia fabryczne dla produktów większości popularnych
producentów oraz urządzeń Sony (strona 51).
Jeśli nie można znaleźć nazwy producenta, urządzenie umożliwia zaprogramowanie żądanego
kodu zdalnego sterowania za pomocą funkcji uczenia (strona 53).
Można zarejestrować ulubione działanie na ekranie HOME zakładki „
Activity”.
Funkcja działania umożliwia dostosowanie urządzeń, treści itp. odpowiednio do własnych potrzeb
poprzez dotknięcie ikony działania (strona 56).
10PL
Informacje i czynności wstępne
Sprawdzenie dostarczonych
akcesoriów
❏ Zasilacz sieciowy (1)
Modele przeznaczone na rynki USA i
Kanady
❏ Instrukcja obsługi (1)
Niniejszy podręcznik zawiera pełny opis
różnych ustawień, operacji oraz procedur
łączenia z siecią.
Instrukcja zawiera również uwagi dotyczące
bezpiecznego korzystania z urządzenia.
❏ Skrócona instrukcja instalacji (1)
Niniejszy podręcznik zawiera opis
konfiguracji połączenia sieciowego i
używania funkcji korzystających z tego
połączenia.
Informacje i czynności wstępne
❏ Ładowarka pilota zdalnego sterowania
(1)
Modele przeznaczone na rynek europejski
(oprócz modelu przeznaczonego na rynek
brytyjski)
Model przeznaczony na rynek brytyjski
11PL
Opis części i elementów sterowania
Urządzenie główne
Przód
A Przycisk HOME
Wciśnięcie tego przycisku wyświetla ekran
HOME (strona 14).
B Ekran LCD
Panel dotykowy wyświetlający pozycje
menu lub pilota zdalnego sterowania.
Elementy wyświetlane na ekranie pilota
zdalnego sterowania zależą od statusu
urządzenia.
12PL
C Przycisk kierunkowy/Przycisk
(Enter)
Służy do wyboru elementów, kiedy
urządzenie jest używane jako pilot zdalnego
sterowania na podczerwień. Przycisku
można używać, kiedy się zaświeci.
D Kontrolka ładowania CHG
Świeci się na czerwono w czasie ładowania
urządzenia za pomocą dostarczonej
ładowarki. Kontrolka gaśnie po
zakończeniu ładowania (strona 18).
Góra
F Zdalny nadajnik
Służy do wysyłania sygnałów podczerwieni
do innych urządzeń.
G Przycisk VOLUME +/–
Służy do regulacji poziomu głośności
sterowanego urządzenia (strona 43).
H Przycisk MUTING
Służy do tymczasowego całkowitego
wyłączania dźwięku sterowanego
urządzenia. Ponowne wciśnięcie przycisku
przywraca dźwięk (strona 43).
Informacje i czynności wstępne
E Głośnik
Emituje dźwięki urządzenia.
Tył
I Przycisk RESET
Patrz „Aby zresetować urządzenie”
(strona 78).
J Przełącznik ?/1 (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania
(strona 18).
K Czujnik zdalnego sterowania
Służy do odbioru sygnałów podczerwieni z
pilota zdalnego sterowania w czasie
używania funkcji uczenia (strona 53).
13PL
Okienko wyświetlacza
Element
Opis
W tej sekcji opisano często używane ekrany
wyświetlacza.
Wyświetlany podczas
wewnętrznego
przetwarzania.
Elementy nagłówka
Wyświetlany podczas
wysyłania sygnałów
podczerwieni.
Poniższe elementy są zawsze wyświetlane
razem na ekranie urządzenia.
Ekran HOME (Device)
Pojawia się po dotknięciu zakładki „Device”
po naciśnięciu przycisku HOME.
Aby wybrać urządzenie lub menu, wystarczy
go dotknąć.
Element
Opis
Ikona anteny wskazuje siłę
sygnału bezprzewodowej
sieci LAN. Im więcej
segmentów, tym silniejszy
sygnał.
t
t
t
Symbol pojawia się wtedy,
kiedy urządzenie nie jest
podłączone do routera/
punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
Wskaźnik baterii pokazuje
przybliżoną pozostałą moc
baterii.
(bateria całkowicie
naładowana) t ... t
t ... t
(bateria
rozładowana)
Kiedy bateria się rozładuje,
na ekranie pojawia się
komunikat „There is no
battery power left. The
power will be turned off.”.
14PL
Aktualny czas
Wyświetla aktualny czas.
N
Wyświetla status
odtwarzania.
Element
Opis
Ikona
urządzenia/
nazwa
urządzenia/
nazwa grupy
Wybiera żądane urządzenie.
Smart Select
Wybiera urządzenie
znajdujące się bezpośrednio
przed tym urządzeniem.
Add Device
Pozwala dodać urządzenie na
podczerwień.
Refresh
Aktualizuje informacje na
ekranie HOME.
Settings
Pozwala wprowadzić lub
zmienić ustawienia.
Ekran HOME (
Activity)
Pojawia się po dotknięciu zakładki
„ Activity” po naciśnięciu przycisku HOME.
Aby wybrać działanie lub menu, wystarczy je
dotknąć.
Element
Opis
Informacje o
treści
Wyświetla informacje o
odtwarzanym utworze
muzycznym.
Aktualny czas
odtwarzania
treści
Wyświetla czas trwania
obecnie odtwarzanej treści.
Calkowity czas
Wyswietla calkowity czas
trwania obecnie
trwania obecnie odtwarzanej
odtwarzanej tresci tresci.
Element
Opis
Start
PARTY
Uruchamia funkcję PARTY.
PARTY List
Przyciski
obsługowe
*
Pozwala kontrolować
uruchomioną funkcję
PARTY.
Current
Activ.
Pozwala wrócić do ekranu
aktualnie wybranego
działania.
Ikona działania/
nazwa działania/
nazwa grupy
Wybiera żądane działanie.
Pozwalają sterować obecnie
kontrolowanym
urządzeniem.
Wybiera zakres treści do
odtworzenia.
SHUF*
Wybiera tryb odtwarzania.
Informacje i czynności wstępne
Wyswietla calkowity czas
trwania obecnie odtwarzanej
tresci.
Pozycję odtwarzania można
przesuwać używając kursora na
pasku postępu.
Wyświetla ?/1 i panel
wprowadzania znaków.
Wyświetla listę
zarejestrowanych urządzeń.
Wyświetla ekran
przełączania renderera
(odtwarzacza sieciowego).
Add Activity Pozwala dodać działanie.
Settings
Pozwala wprowadzić lub
zmienić ustawienia.
Wskazówki
• Ta ikona nie pojawia się w
Ekran kontrolera DLNA
Pojawia się, kiedy w sieci domowej dostępne
jest urządzenie zgodne z DLNA, którym
można sterować.
Muzyka
Ilustracje przedstawiają ekran odtwarzania dla
funkcji PC/HDD Music.
•
następujących przypadkach.
– Podczas PARTY
– Podczas odtwarzania
utworu, który nie może
zostać ponownie
przesłany przez serwer
jest wyświetlana podczas
funkcji PARTY.
Uruchom funkcję PARTY
lub kontroluj uruchomioną
funkcję PARTY.
Wyświetla menu opcji.
Powrót do listy zawartości.
Wskazówka
Lista serwerów może być
wyświetlana w zależności od
statusu urządzenia.
* Wyświetlana ikona może być inna w zależności od
ustawień.
Element
Opis
Informacje na
okładce
Wyświetla okładkę
odtwarzanego albumu
muzycznego.
15PL
Wideo
Zdjęcia
Ilustracje przedstawiają ekran odtwarzania dla
funkcji PC/HDD Video.
Ilustracje przedstawiają ekran odtwarzania dla
funkcji PC/HDD Photo.
Element
Opis
Element
Opis
Miniatura
Wyświetla miniaturę
odtwarzanego filmu wideo.
Zdjęcie
Wyświetla obraz odtwarzanego
zdjęcia.
Informacje o
treści
Wyświetla informacje o
odtwarzanym filmie wideo.
Informacje o
treści
Wyświetla informacje o
odtwarzanym zdjęciu.
Aktualny czas
odtwarzania
treści
Wyświetla czas trwania
obecnie odtwarzanego filmu
wideo.
Przyciski
obsługowe
Pozwalają sterować obecnie
kontrolowanym
urządzeniem.
Aby wyświetlić zdjęcia,
wystarczy dotknąć przycisku
N. Dotknięcie przycisku x
anuluje wyświetlanie.
Pozycję odtwarzania można
przesuwać używając kursora na
pasku postępu.
Całkowity czas
trwania obecnie
odtwarzanej
treści
Wyświetla całkowity czas
trwania obecnie
odtwarzanego filmu wideo.
Przyciski
obsługowe
Pozwalają sterować obecnie
kontrolowanym
urządzeniem.
Wyświetla ?/1 i panel
wprowadzania znaków.
Wyświetla listę
zarejestrowanych urządzeń.
Wyświetla ekran
przełączania renderera
(odtwarzacza sieciowego).
Wyświetla menu opcji.
Powrót do listy zawartości.
Wskazówka
Lista serwerów może być
wyświetlana w zależności od
statusu urządzenia.
16PL
Wyświetla ?/1 i panel
wprowadzania znaków.
Wyświetla listę
zarejestrowanych urządzeń.
Wyświetla ekran
przełączania renderera
(odtwarzacza sieciowego).
Wyświetla menu opcji.
Powrót do listy zawartości.
Wskazówka
Lista serwerów może być
wyświetlana w zależności od
statusu urządzenia.
Ekran pilota zdalnego sterowania
na podczerwień
Pojawia się, kiedy w sieci są dostępne
urządzenia na podczerwień. Istnieją dwa
rodzaje ekranu pilota zdalnego sterowania –
jeden do sterowania urządzeniem i jeden do
sterowania działaniem. Ilustracje przedstawiają
stronę przycisku odtwarzania.
Opis
Włącza/wyłącza sterowane
urządzenie.
Informacje i czynności wstępne
Element
Wskazówka
Ta ikona pojawia się gdy
wyświetlany jest ekran
sterowania urządzeniem.
Wyświetla ?/1 i panel
wprowadzania znaków.
Wskazówka
Ta ikona pojawia się gdy
wyświetlany jest ekran działań.
Wyświetla listę
zarejestrowanych urządzeń.
Wyświetla następną stronę.
Wskazówka
Ekran pilota zdalnego
sterowania przełączany jest
według jednego z trzech
schematów za każdym
dotknięciem tej ikony.
• Strona przycisku
odtwarzania
• Strona 10 przycisków
• Strona wprowadzania
znaków
Powrót do poprzedniego
ekranu.
Wyświetla menu opcji.
17PL
Podstawowa obsługa
Ładowanie urządzenia
Po wyjęciu z pudełka nowo zakupiony
kontroler nie jest w pełni naładowany. Przed
użyciem należy go całkowicie naładować.
1
Podłącz jeden koniec zasilacza
sieciowego do gniazda DC IN
ładowarki pilota zdalnego
sterowania, a drugi koniec do
gniazda ściennego.
2
Umieść urządzenie w ładowarce
pilota.
Po umieszczeniu urządzenia w ładowarce
na czerwono zapala się kontrolka CHG i
zaczyna się ładowanie.
Po pełnym naładowaniu urządzenia
kontrolka CHG zgaśnie.
Włączanie i wyłączanie
urządzenia
Przesuń przełącznik ?/1 (zasilania) w
kierunku wskazanym strzałką.
Pojawi się ekran wyświetlany jako ostatni w
czasie poprzedniego użycia urządzenia.
Ekran wyłącza się automatycznie, jeśli
urządzenie nie jest używane (tryb
oczekiwania). W takim wypadku wystarczy
wcisnąć dowolny przycisk lub dotknąć ekranu,
aby go ponownie włączyć.
Uwaga
Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest
używane przez określony czas (tryb oczekiwania). W
takim przypadku wystarczy dotknąć ekranu, nacisnąć
dowolny przycisk lub przesunąć przełącznik ?/1 w
kierunku wskazanym strzałką, aby je ponownie
włączyć. Ponowne uruchomienie może chwilę
potrwać.
Aby wejść w tryb oczekiwania
Kiedy urządzenie nie jest używane, należy
przełączyć je w tryb oczekiwania.
Tryb oczekiwania sprawia, że czas potrzebny
do pełnego naładowania urządzenia przy
pomocy ładowarki pilota zdalnego sterowania
jest krótszy niż w przypadku ładowania
wyłączonego urządzenia.
18PL
Kiedy urządzenie jest włączone, przesuń
przełącznik ?/1 w kierunku wskazanym
strzałką.
Urządzenie zostanie włączone po dotknięciu
okienka wyświetlacza lub naciśnięciu
dowolnego przycisku.
Wskazówka
Tryb oczekiwania to tryb niskiego zużycia
energii.
Wpisywanie tekstu
Wpisywanie tekstu może być konieczne
podczas niektórych czynności
konfiguracyjnych, np. ustawień sieciowych.
Tekst można wprowadzać za pomocą
klawiatury ekranowej.
Pełny ekran wprowadzania tekstu
Jeśli nie chcesz, żeby urządzenie było włączane
po dotknięciu ekranu wyświetlacza lub
dowolnego przycisku, wyłącz je.
Przesuń przełącznik ?/1 w kierunku
wskazanym strzałką i przytrzymaj aż
zgaśnie okienko wyświetlacza.
Aby włączyć urządzenie, ponownie przesuń
przełącznik ?/1 w kierunku wskazanym
strzałką.
Ustawianie programatora
wyłączania ekranu
Klawisz
Opis
Bb
Przesuwa kursor.
Usuwa wprowadzony znak.
@!?
Wyświetla ekran wstawiania
znaków specjalnych.
Caps
Przełącza wpisywanie wielkich
i małych liter.
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
âäá
Wyświetla znaki specjalne
języków europejskich.
2
3
Dotknij przycisku „
Space
Tworzy pusty odstęp.
4
Dotknij przycisku „Screen Off
Timer”.
5
Dotknij wybranego czasu
wyłączenia.
6
Dotknij przycisku „Next b”.
Settings”.
Informacje i czynności wstępne
Wyłączanie urządzenia
Dotknij przycisku „Common
Settings”.
1
Dotknij żądanej litery lub cyfry.
2
Po wprowadzeniu wszystkich
znaków dotknij przycisku „OK”.
Pojawi się ekran wyboru opcji włączania
lub niewłączania programatora
wyłączania ekranu po umieszczeniu
urządzenia w ładowarce pilota zdalnego
sterowania.
7
Dotknij pola wyboru przy żądanym
ustawieniu.
8
Dotknij przycisku „OK”.
19PL
Ekran wprowadzania liczb/
adresu IP
1
2
Dotknij wybranej cyfry.
Po wprowadzeniu wszystkich
znaków dotknij przycisku „OK”.
Anulowanie wprowadzania
znaków
Dotknij przycisku „Cancel” w kroku 2.
20PL
Przeprowadzanie początkowej
konfiguracji
1
2
Ekran zostanie wyświetlony w wybranym
języku.
Włącz urządzenia w domu zgodne
z DLNA (Digital Living Network
Alliance).
4
Dotknij wybranego języka, a
następnie dotknij przycisku „OK”.
Możesz wybierać spośród następujących
języków.
Ekran
Język
English
angielski
Français
francuski
Deutsch
niemiecki
Italiano
włoski
Español
hiszpański
Podłącz urządzenie do sieci
domowej.
Sprawdź otoczenie sieciowe, a następnie
skonfiguruj sieć. Patrz poniższe instrukcje.
• W przypadku konfiguracji metodą
wyszukiwania punktu dostępowego,
wykonaj krok 4. procedury
„Wyszukiwanie punktu dostępowego i
konfigurowanie sieci bezprzewodowej
(metoda wyszukiwania punktu
dostępowego)” (strona 24).
• W przypadku konfiguracji za pomocą
przycisku WPS wykonaj krok 4.
procedury „Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej używając metody
konfiguracji za pomocą przycisku
WPS” (strona 26).
• W przypadku konfiguracji metodą
kodu PIN, wykonaj krok 4. procedury
„Konfiguracja sieci bezprzewodowej
przy użyciu kodu PIN” (strona 27).
Po skonfigurowaniu połączenia
sieciowego pojawia się komunikat
„Connection is complete.”.
Jeśli urządzenie jest wyłączone,
przesuń przełącznik ?/1 w
kierunku wskazanym strzałką.
Pojawia się ekran wyboru języka.
3
Informacje i czynności wstępne
W czasie pierwszego uruchomienia urządzenia
po zakupie wymagane jest przeprowadzenie
kilku podstawowych czynności
konfiguracyjnych, na przykład wprowadzenie
ustawień wstępnych i ustawień sieciowych.
W czasie tej konfiguracji konieczne będzie
wprowadzenie znaków. Informacje o
wprowadzaniu znaków znajdują się w sekcji
„Wpisywanie tekstu” (strona 19).
5
Dotknij przycisku „Close”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
21PL
6
Dotknij przycisku „Close”.
Urządzenie rozpoczyna automatyczną
rejestrację znalezionych w sieci urządzeń
zgodnych z DLNA. Może to chwilę
potrwać.
Wskazówki
• W urządzeniu można zarejestrować
maksymalnie 20 serwerów i 30
rendererów (odtwarzaczy sieciowych).
• Dotknij symbolu „ Refresh”, aby
odświeżyć ekran HOME, jeśli żądane
urządzenie nie zostanie zarejestrowane
automatycznie.
Aby anulować wstępne
ustawienia
1
Dotknij przycisku „Cancel”.
Na ekranie pojawi się komunikat „Setup
will be canceled. Network related
functions may not be available.”.
2
Dotknij przycisku „OK”.
Na ekranie pojawi się komunikat „Setup
has been canceled. Do you perform the
setup next time you start up this unit?”.
3
Dotknij przycisku „Yes” lub „No”.
Pojawi się ekran HOME.
22PL
Połączenia sieciowe
Podłączanie urządzenia do sieci
domowej (ustawienia sieciowe)
Czy masz router/ punkt dostępowy bezprzewodowej
sieci LAN?
Tak
Nie
Czy zamierzasz użyć metody ustawiania WPS*1, aby
podłączyć urządzenie do sieci domowej?
Nie
Połączenia sieciowe
Ta część zawiera opis podłączania urządzenia do sieci domowej.
Sprawdź metodę połączenia w poniższej tabeli.
Szczegółowe informacje na temat obsługi poszczególnych metod połączenia przez posiadany
router/ punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN, można znaleźć w instrukcji obsługi routera/
punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
Potrzebujesz routera/
punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
Tak
Którą metodę połączenia zamierzasz użyć: metodę konfiguracji za
pomocą przycisku WPS czy metodę kodu PIN WPS?
Metoda
konfiguracji
kodu PIN
Przejdź do sekcji *2
„Access Point
Scan” (strona 24).
Przejdź do sekcji
„Manual
Registration”
(strona 26).
Przejdź do sekcji
„WPS Pushbutton
Configuration”
(strona 26).
Metoda
kodu PIN
Przejdź do sekcji
„WPS PIN
Method”
(strona 27).
*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard utworzony przez organizację Wi-Fi Alliance, który umożliwia
proste i bezpieczne konfigurowanie sieci bezprzewodowych.
*2 Jeśli nie możesz znaleźć żądanego punktu dostępowego za pomocą metody wyszukiwania punktu
dostępowego, możesz użyć metody ręcznej konfiguracji.
Funkcje oferowane przez urządzenie po podłączeniu do sieci
To urządzenie może sterować urządzeniami z obsługą DLNA w sieci domowej jako kontroler
DLNA.
23PL
Sprawdzanie otoczenia
bezprzewodowej domowej
sieci LAN
• Przed połączeniem urządzenia z siecią domową
•
Informacje wstępne
Renderer (odtwarzacz sieciowy)
(np. SA-NS300)
•
Serwer (np. komputer
lub system NAS)
Router/ punkt
dostępowy
bezprzewodowej
sieci LAN
Kontroler
DLNA (to
urządzenie)
Aby odtwarzać treść w sieci domowej, muszą
zostać spełnione następujące warunki: Sprawdź
wcześniej posiadane otoczenie sieciowe.
❏ Wymagana jest bezprzewodowa sieć
domowa LAN. (Konieczny jest
bezprzewodowy router.)
❏ Urządzenie, które można wykorzystać
jako serwer (np. komputer) musi być
podłączone do domowej
bezprzewodowej sieci LAN.*
❏ Urządzenie, które można wykorzystać
jako renderer (odtwarzacz sieciowy),
musi być podłączone do domowej
bezprzewodowej sieci LAN.
* Informacje o serwerach zgodnych z tym
kontrolerem znajdują się na stronie 33.
Istnieje szereg metod połączenia, które
umożliwiają skonfigurowanie sieci
bezprzewodowej: wyszukiwanie punktu
dostępowego, użycie metody połączenia WPS
(metoda konfiguracji za pomocą przycisku lub
metoda kodu PIN) lub ustawianie ręczne.
Wybierz metodę połączenia, której chcesz użyć
w swojej sieci domowej, posługując się tabelą
na stronie 23.
Uwagi
• Pamiętaj, aby nie używać funkcji bezprzewodowej
sieci LAN w miejscach, gdzie jest używany sprzęt
medyczny (np. rozruszniki serca) lub gdzie
używanie komunikacji bezprzewodowej jest
zabronione.
24PL
należy przygotować router/ punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia.
W zależności od otoczenia sieci domowej, router/
punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN mógł
zostać tak skonfigurowany, że nie będzie można
nawiązać połączenia za pomocą metody WPS,
nawet jeśli urządzenie obsługuje standard WPS.
Szczegółowe informacje na temat zgodności
posiadanego routera/ punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN ze standardem WPS
oraz konfiguracji połączenia WPS można znaleźć w
instrukcji obsługi routera/ punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
Jeśli urządzenie i router/ punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w zbyt
dużej odległości od siebie, mogą wystąpić trudności
z nawiązaniem połączenia. W takim przypadku
należy przybliżyć je do siebie.
Wyszukiwanie punktu
dostępowego i
konfigurowanie sieci
bezprzewodowej (metoda
wyszukiwania punktu
dostępowego)
Możesz skonfigurować sieć bezprzewodową,
wyszukując punkt dostępowy. Przygotuj
wcześniej poniższe informacje, ponieważ będą
potrzebne podczas konfigurowania sieci przy
użyciu tej metody połączenia.
❏ Nazwa sieci (SSID*1), która identyfikuje
Twoją sieć.*2 (Ta informacja będzie
potrzebna w punkcie 5).
:
❏ Klucz szyfrujący (klucz WEP, klucz
WPA/WPA2) Twojej sieci, jeśli
bezprzewodowa sieć domowa jest
zabezpieczona za pomocą
szyfrowania.*2 (Ta informacja będzie
potrzebna w punkcie7).
:
*1 SSID (Service Set IDentifier) to nazwa, która
identyfikuje konkretny punkt dostępowy.
*2 Informacje te powinny być dostępne na etykiecie
lub w instrukcji obsługi routera/ punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN, u osoby,
która konfigurowała sieć bezprzewodową lub u
dostawcy usług internetowych.
1
komunikat „Access point not found.”,
dotknij przycisku „Close”, aby urządzenie
przeszło do kroku 4 wyświetlania rodzaju
połączenia, po czym ponownie wykonaj
krok 4.
Jeśli punkt dostępowy nadal nie pojawia
się lub nie może zostać wykryty, możesz
wprowadzić go ręcznie.
Patrz sekcja „Jeśli nie możesz znaleźć
żądanego punktu dostępowego (metoda
ręcznej konfiguracji)” (strona 26).
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij przycisku „
3
Dotknij przycisku „Network
Settings”.
Settings”.
Pojawi się menu ustawień.
4
6
Dotknij przycisku „Next b”.
7
Dotknij pola tekstowego i
wprowadź klucz zabezpieczeń
(klucz WEP, klucz WPA/WPA2)
swojej sieci, a następnie dotknij
przycisku „Next b”.
Dotknij przycisku „Access Point
Scan”, a następnie – „Next b”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Informacje o wprowadzaniu znaków
znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu”
(strona 19).
Wprowadzany klucz zabezpieczeń
pokazywany jest w postaci „*****”.
Urządzenie automatycznie rozpocznie
wyszukiwanie punktów dostępowych i
wyświetli listę wszystkich dostępnych
punktów dostępowych. Urządzenie może
wyświetlić listę maksymalnie 20 punktów
dostępowych.
5
Wybierz z listy żądany punkt
dostępowy.
Jeśli żądany punkt dostępowy nie pojawia
się na ekranie, dotknij przycisku
„Previous B”, aby powrócić do kroku 4,
po czym ponownie wykonaj krok 4.
Jeśli nie można wykryć punktu
dostępowego i na ekranie pojawia się
Pojawi się ekran wprowadzenia klucza
zabezpieczeń.
Jeśli ekran wprowadzenia klucza
zabezpieczeń się nie pojawi, przejdź do
kroku 8.
Połączenia sieciowe
Pojawi się ekran rodzaju połączenia.
8
Dotknij przycisku „OK”.
9
Przeprowadź ustawienia serwera.
Pojawi się komunikat „Connection is
complete.”.
Jeśli nie udało się skonfigurować
żądanych połączeń sieciowych, patrz
punkt „Połączenie sieciowe” (strona 78).
Aby móc odtwarzać zawartość zapisaną
na serwerze przez sieć skonfigurowaną w
tej części, musisz najpierw skonfigurować
serwer (strona 33).
25PL
Jeśli nie możesz znaleźć
żądanego punktu dostępowego
(metoda ręcznej konfiguracji)
Jeśli żądanego punktu dostępowego nie ma na
liście dostępnych punktów dostępowych,
możesz ręcznie wpisać punkt dostępowy.
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
10
Pojawi się komunikat „Connection is
complete.”.
Jeśli nie udało się skonfigurować
żądanych połączeń sieciowych, patrz
punkt „Połączenie sieciowe” (strona 78).
11
Dotknij przycisku „
Przeprowadź ustawienia serwera.
Aby móc odtwarzać zawartość zapisaną
na serwerze przez sieć skonfigurowaną w
tej części, musisz najpierw skonfigurować
serwer (strona 33).
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij przycisku „OK”.
Settings”.
Pojawi się menu ustawień.
3
Dotknij przycisku „Network
Settings”.
Pojawi się ekran rodzaju połączenia.
4
Dotknij opcji „Manual Registration”,
a następnie dotknij przycisku
„Next b”.
5
Dotknij opcji „SSID Input”, a
następnie dotknij przycisku
„Next b”.
6
Dotknij pola tekstowego i wprowadź
nazwę sieciową (SSID), a następnie
dotknij przycisku „Next b”.
Informacje o wprowadzaniu znaków
znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu”
(strona 19).
7
Dotknij ustawienia zabezpieczeń.
Dostępne opcje to „WPA/WPA2PSK(AES)”, „WPA/WPA2-PSK(TKIP)”,
„WEP” i „None”.
Uwaga
Jeśli wybierzesz opcję „None”, urządzenie
pominie punkt 9 i przejdzie do punktu 10.
8
9
Dotknij przycisku „Next b”.
Dotknij pola tekstowego i wprowadź
swój klucz zabezpieczeń, a
następnie dotknij przycisku
„Next b”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Informacje o wprowadzaniu znaków
znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu”
(strona 19).
Wprowadzany klucz zabezpieczeń
pokazywany jest w postaci „*****”.
Konfiguracja sieci
bezprzewodowej przy użyciu
punktu dostępowego
zgodnego z WPS
Możesz w prosty sposób skonfigurować sieć
bezprzewodową za pomocą punktu
dostępowego zgodnego ze standardem WPS.
Ustawienie WPS można przeprowadzić
używając metody konfiguracji za pomocą
przycisku lub metody kodu PIN (Personal
Identification Number (osobisty numer
identyfikacyjny)).
Co to jest WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
WPS to standard opracowany przez
organizację Wi-Fi Alliance umożliwiający
łatwe i bezpieczne tworzenie sieci
bezprzewodowych.
Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej używając
metody konfiguracji za pomocą
przycisku WPS
Możesz łatwo skonfigurować połączenie
bezprzewodowe WPS, naciskając określony
przycisk.
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij przycisku „
Settings”.
Pojawi się menu ustawień.
26PL
3
Dotknij przycisku „Network
Settings”.
tej części, musisz najpierw skonfigurować
serwer (strona 33).
Pojawi się ekran rodzaju połączenia.
Dotknij przycisku „WPS Pushbutton Configuration”, a następnie –
„Next b”.
Konfiguracja sieci
bezprzewodowej przy użyciu
kodu PIN
5
Odszukaj przycisk WPS routera/
punktu dostępowego oraz
instrukcje, jak i kiedy go używać, po
czym dotknij przycisku „Next b”.
6
Kiedy pojawi się komunikat, aby
nacisnąć przycisk WPS na punkcie
dostępowym, wciskaj (naciśnij i
przytrzymaj) przycisk WPS na
routerze/ punkcie dostępowym
bezprzewodowej sieci LAN przez
kilka sekund w ciągu dwóch minut.
Jeśli punkt dostępowy obsługuje połączenie z
użyciem kodu PIN (osobisty numer
identyfikacyjny) WPS, możesz skonfigurować
bezprzewodowe połączenie WPS, wpisując kod
PIN urządzenia w routerze/ punkcie
dostępowym bezprzewodowej sieci LAN.
Przycisk WPS na
routerze/
punkcie
dostępowym
bezprzewodowej
sieci LAN
1
Pojawi się ekran HOME.
2
3
8
Settings”.
Dotknij przycisku „Network
Settings”.
Pojawi się ekran rodzaju połączenia.
4
Dotknij przycisku „Manual
Registration”, a następnie –
„Next b”.
5
Dotknij przycisku „WPS PIN
Method”, a następnie – „Next b”.
Pojawi się kod PIN urządzenia
(8-cyfrowy).
Kod PIN powinien być wyświetlany na
ekranie, dopóki nie zostanie
wprowadzony w routerze/ punkcie
dostępowym bezprzewodowej sieci LAN.
(Przy każdym kolejnym przeprowadzaniu
tej czynności będzie wyświetlany inny kod
PIN).
Dotknij przycisku „OK”.
Pojawi się komunikat „Connection is
complete.”.
Jeśli nie udało się skonfigurować
żądanych połączeń sieciowych, patrz
punkt „Połączenie sieciowe” (strona 78).
Dotknij przycisku „
Pojawi się menu ustawień.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Zakończenie konfiguracji ustawień
sieciowych urządzenia może chwilę
potrwać.
7
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Połączenia sieciowe
4
6
Przeprowadź ustawienia serwera.
Wpisz kod PIN urządzenia w
routerze/ punkcie dostępowym
bezprzewodowej sieci LAN.
Aby móc odtwarzać zawartość zapisaną
na serwerze przez sieć skonfigurowaną w
Szczegółowe informacje na temat
wpisywania kodu PIN można znaleźć w
27PL
instrukcji obsługi routera/ punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
7
Dotknij przycisku „Next b”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Zakończenie konfiguracji ustawień
sieciowych urządzenia
może chwilę potrwać.
8
Dotknij przycisku „OK”.
Pojawi się komunikat „Connection is
complete.”.
Jeśli nie udało się skonfigurować
żądanych połączeń sieciowych, patrz
punkt „Połączenie sieciowe” (strona 78).
9
Konfigurowanie adresu IP/
serwera proxy
W zależności od ustawień sieci domowej lub
specyfikacji dostawcy usług internetowych,
może być konieczne użycie stałego adresu IP i
serwera proxy.
Szczegółowe informacje na temat wartości
wpisywanych w poniższych procedurach
można znaleźć w instrukcji obsługi danego
urządzenia lub w informacjach udzielonych
przez osobę, która skonfigurowała sieć
bezprzewodową lub dostawcę usług
internetowych.
Przeprowadź ustawienia serwera.
Używanie stałego adresu IP
Aby móc odtwarzać zawartość zapisaną
na serwerze przez sieć skonfigurowaną w
tej części, musisz najpierw skonfigurować
serwer (strona 33).
Urządzenie zostało fabrycznie
skonfigurowane, aby automatycznie uzyskiwać
adres IP. W zależności od ustawień sieciowych
możesz jednak użyć stałego adresu IP.
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij przycisku „
Settings”.
Pojawi się menu ustawień.
3
Dotknij przycisku „Network
Settings”.
Pojawi się ekran rodzaju połączenia.
4
Dotknij przycisku „Advanced
Settings”, a następnie – „Next b”.
5
Dotknij przycisku „DHCP Setting”, a
następnie – „Next b”.
6
Dotknij przycisku „Manual”, a
następnie – „Next b”.
7
Wpisz wartości dla „IP Address”,
„Subnet Mask” i „Default Gateway”.
Informacje o wprowadzaniu znaków
znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu”
(strona 19).
8
9
Dotknij przycisku „Next b”.
Wprowadź wartości w polach
„Primary DNS” i „Secondary DNS”.
Informacje o wprowadzaniu znaków
znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu”
(strona 19).
28PL
10
Dotknij przycisku „Next b”.
8
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
11
Dotknij przycisku „OK”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
9
Pojawi się komunikat „Connection is
complete.”.
Jeśli nie udało się skonfigurować
żądanych połączeń sieciowych, patrz
punkt „Połączenie sieciowe” (strona 78).
12
Przeprowadź ustawienia serwera.
Dotknij przycisku „Next b”.
Dotknij przycisku „OK”.
Pojawi się komunikat „Connection is
complete.”.
Jeśli nie udało się skonfigurować
żądanych połączeń sieciowych, patrz
punkt „Połączenie sieciowe” (strona 78).
10
Przeprowadź ustawienia serwera.
Aby móc odtwarzać zawartość zapisaną
na serwerze przez sieć skonfigurowaną w
tej części, musisz najpierw skonfigurować
serwer (strona 33).
Wskazówka
Aby automatycznie uzyskiwać adres IP przy użyciu
DHCP, należy w kroku 6 wybrać opcję „Auto” w
ustawieniach adresu IP. Jeśli w kroku 6 zostanie
wybrana opcja „Auto”, w dalszej kolejności pojawia
się ekran wyboru ustawień DNS. W takim wypadku
dla ustawień DNS należy wybrać opcję „Auto” lub
„Manual” i wprowadzić stosowne wartości zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Połączenia sieciowe
Aby móc odtwarzać zawartość zapisaną
na serwerze przez sieć skonfigurowaną w
tej części, musisz najpierw skonfigurować
serwer (strona 33).
Potwierdzanie ustawień
sieciowych
Możesz potwierdzić status i ustawienia sieci.
Używanie serwera proxy
Jeśli musisz używać serwera proxy (na
przykład, kiedy takie jest zalecenie dostawcy
usług internetowych), przygotuj wcześniej
adres serwera proxy i numer portu.
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
1
Dotknij przycisku „
2
Dotknij przycisku „
3
Dotknij przycisku „Network
Settings”.
Settings”.
Settings”.
Pojawi się menu ustawień.
Pojawi się menu ustawień.
3
Dotknij przycisku „Network
Settings”.
Pojawi się ekran rodzaju połączenia.
4
Dotknij przycisku „Advanced
Settings”, a następnie – „Next b”.
5
Dotknij przycisku „Proxy Setting”, a
następnie – „Next b”.
6
Dotknij przycisku „Use”, a następnie
– „Next b”.
7
Wprowadź wartości w polach
„Address:” i „Port:”.
Pojawi się ekran rodzaju połączenia.
4
Dotknij przycisku „Connection
Diagnosis”, a następnie –
„Next b”.
Pojawi się wynik diagnostyki połączenia.
Informacje o wprowadzaniu znaków
znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu”
(strona 19).
29PL
5
Dotknij elementu, który chcesz
sprawdzić.
Możesz wybierać spośród poniższych
elementów.
Wireless LAN Connection/IP Address/
DNS/Proxy Server
6
30PL
Dotknij przycisku „Close”.
Ustawianie zegara
Ustawienia zegara można zmieniać
automatycznie, podłączając urządzenie do
Internetu, lub ręcznie.
6
Dotknij przycisku „NTP Settings”,
a następnie – „Next b”.
Ustawianie zegara poprzez
połączenie z Internetem
Możesz ustawić zegar, łącząc urządzenie z
serwerem NTP (Network Time Protocol) w
Internecie. Przed użyciem tej funkcji upewnij
się, że ustawienia sieciowe są prawidłowe.
1
7
Dotknij pola tekstowego pod
opcją „NTP Server Name:”.
8
Wprowadź nazwę lub adres IP
serwera NTP.
Połączenia sieciowe
Jeśli chcesz wprowadzić ustawienia zegara
ręcznie, patrz sekcja „Ręczne ustawianie
zegara” (strona 32).
Szczegóły dotyczące wprowadzania tekstu
w czasie konfiguracji znajdują się w sekcji
„Wpisywanie tekstu” (strona 19).
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij przycisku „
3
Dotknij przycisku „Common
Settings”.
4
Settings”.
Wskazówka
Urządzenie połączy się z domyślnym serwerem,
jeśli dotkniesz przycisku „OK”, nie zmieniając
nazwy serwera.
Dotknij przycisku „Clock
Settings”.
9
5
Dotknij pola tekstowego pod
opcją „Time Zone:”.
Dotknij przycisku „Date&Time
Settings”.
10 Dotknij wybranej strefy czasowej.
Wskazówka
Jeśli żądane miasto nie znajduje się na ekranie
„Time Zone:”, wybierz inne miasto znajdujące
się w tej samej strefie czasowej.
31PL
przycisku „OK”.
11 Dotknij
Jeśli nie udało Ci się ustawić zegara,
szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w „Ręczne ustawianie
zegara” (strona 32).
Lista dostępnych stref czasowych
W punkcie 10 pojawią się następujące
elementy. Wybierz strefę czasową miasta, w
którym urządzenie jest używane.
GMT+13 Nukualofa
GMT+12 Auckland
GMT+11 Noumea
GMT+10 Sydney, Port Moresby
GMT+9:30 Adelaide
GMT+9 Tokyo, Seoul
GMT+8 Beijing, Singapore
GMT+7 Bangkok, Jakarta
GMT+6:30 Yangon
GMT+6 Dhaka
GMT+5:45 Kathmandu
GMT+5:30 New Delhi
GMT+5 Karachi, Islamabad
GMT+4:30 Kabul
GMT+4 Abu Dhabi, Tbilisi
GMT+3:30 Teheran
GMT+3 Moscow, Riyadh
GMT+2 Athens, Helsinki
GMT+1 Paris, Berlin
GMT+0 London, Lisbon
GMT-1 Azores
GMT-2
GMT-3 Sao Paulo, Buenos Aires
GMT-3:30 St. John’s
GMT-4 Halifax, Santiago
GMT-5 New York, Toronto
GMT-6 Chicago, Mexico City
GMT-7 Denver, Calgary
GMT-8 Los Angeles, Vancouver
GMT-9 Anchorage
GMT-10 Honolulu, Papeete
GMT-11 Pago Pago
GMT-12
Ręczne ustawianie zegara
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
32PL
Dotknij przycisku „
Settings”.
3
Dotknij przycisku „Common
Settings”.
4
5
Dotknij przycisku „Clock Settings”.
6
Dotknij przycisku „Date&Time
Manual Settings”, a następnie –
„Next b”.
7
Wprowadź rok, miesiąc, dzień,
godziny i minuty.
8
Dotknij przycisku „OK”.
Dotknij przycisku „Date&Time
Settings”.
Ustawianie czasu letniego
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
3
Dotknij przycisku „
4
5
6
7
Dotknij przycisku „Clock Settings”.
Settings”.
Dotknij przycisku „Common
Settings”.
Dotknij przycisku „Daylight Saving”.
Dotknij przycisku „Daylight Saving”.
Dotknij przycisku „OK”.
Odtwarzanie muzyki w sieci domowej
Odtwarzanie muzyki na serwerze
Kontroler pozwala odtwarzać muzykę z
dowolnego miejsca, sterując zgodnymi z
DLNA urządzeniami w sieci domowej.
Kontroler DLNA (to urządzenie)
Sterowanie
Przeglądanie
Dostęp
Uwaga
Wysyłanie
Serwer (np. komputer lub
system NAS)
Odtwarzacz sterowany
przez sieć
(np. SA-NS300)
Elementy wyświetlane na ekranie monitora
komputera mogą się różnić od przedstawionych w tej
sekcji, w zależności od wersji systemu operacyjnego i
konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje
można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego.
x Komputer z systemem
Windows 7
Konfigurowanie serwera
Aby za pomocą opisywanego urządzenia móc
słuchać muzyki zapisanej na serwerze, należy
wcześniej skonfigurować serwer.
Urządzenie obsługuje następujące serwery.
• VAIO Media plus 2.0
• Muzyczny zestaw wielopomieszczeniowy z
dyskiem twardym NAS-S500HDE,
NAS-S55HDE*
• Muzyczny zestaw wielopomieszczeniowy/
Serwer NAS-SV20i/SV20Di*
• Muzyczny zestaw wielopomieszczeniowy/
Serwer NAC-SV10i*
• Oprogramowanie Microsoft Windows
Media Player 12 zainstalowane w systemie
Windows 7 (strona 33)
• Oprogramowanie Microsoft Windows
Media Player 11 zainstalowane w systemie
Windows Vista/ XP (strona 35)
Odtwarzanie muzyki w sieci domowej
Dostęp
Jeśli serwer ma funkcję, która ogranicza dostęp
z innych urządzeń, należy zmienić to
ustawienie na serwerze, aby urządzenie mogło
uzyskać do niego dostęp.
Ta część zawiera opis konfiguracji
oprogramowania Windows Media Player,
pełniącego rolę serwera.
Szczegółowe informacje na temat ustawień
innych serwerów można znaleźć w instrukcjach
obsługi lub pomocy poszczególnych urządzeń
lub aplikacji.
Ta część zawiera opis konfiguracji
zainstalowanej przez producenta wersji
oprogramowania Windows Media Player 12
dla systemu Windows 7 jako serwera, aby
umożliwić współpracę z opisywanym
urządzeniem.
Szczegółowe informacje na temat obsługi
oprogramowania Windows Media Player 12
można znaleźć w jego pomocy.
1
Przejdź do [Start] - [Panel
sterowania].
* Te modele mogą nie być dostępne we wszystkich
krajach/ obszarach.
33PL
2
Wybierz [Wyświetl stan sieci i
zadania] pod [Sieć i Internet].
7
Wybierz [Wybierz opcje przesyłania
strumieniowego multimediów...] z
[Przesyłanie strumieniowe
multimediów].
8
Jeśli w oknie opcji przesyłania
mediów pojawi się komunikat
[Przesyłanie strumieniowe
multimediów nie jest włączone],
wybierz [Włącz przesyłanie
strumieniowe multimediów].
9
Wybierz [Zezwalaj na wszystko].
Pojawi się okno [Centrum sieci i
udostępniania].
Wskazówka
Jeśli żądany element nie pojawi się na ekranie
monitora, spróbuj zmienić typ ekranu używany
przez Panel sterowania.
3
Wybierz [Sieć publiczna] w części
[Wyświetlanie aktywnych sieci].
Jeśli pojawi się coś innego, niż [Sieć
publiczna], przejdź do punktu 6.
Pojawi się okno [Określ lokalizację sieci].
4
Wybierz [Sieć domowa] lub [Sieć
firmowa] zgodnie z otoczeniem, w
którym urządzenie jest używane.
5
Postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie monitora,
zgodnie z otoczeniem, w którym
urządzenie jest używane.
Otworzy się okno [Zezwalaj na wszystkie
urządzenia multimedialne]. Jeśli
wszystkie urządzenia w sieci lokalnej są
ustawione na [Dozwolone], wybierz [OK]
i zamknij okno.
Po zakończeniu konfiguracji sprawdź, czy
element pod [Wyświetlanie aktywnych
sieci] zmienił się na [Sieć domowa] lub
[Sieć firmowa] w oknie [Centrum sieci i
udostępniania].
6
Wybierz [Zmień zaawansowane
ustawienia udostępniania].
10
Wybierz [Zezwalaj na wszystkie
komputery i urządzenia
multimedialne].
11
Wybierz [OK], aby zamknąć okno.
Sposób wyboru serwera został opisany w
punkcie „Słuchanie muzyki na serwerze”
(strona 36) lub „Oglądanie filmów/ zdjęć
na serwerze” (strona 46).
34PL
x Komputer z systemem
Windows Vista/ Windows XP
5
Wybierz [Dostosuj].
Ta część zawiera opis konfiguracji
oprogramowania Windows Media Player 11
zainstalowanego w systemie Windows Vista/
Windows XP* jako serwera, aby umożliwić
połączenie z opisywanym urządzeniem.
Szczegółowe informacje na temat obsługi
oprogramowania Windows Media Player 11
można znaleźć w jego pomocy.
* W systemie Windows XP oprogramowanie
Windows Media Player 11 nie jest zainstalowane
przez producenta. Odwiedź witrynę internetową
firmy Microsoft, pobierz program instalacyjny i
zainstaluj oprogramowanie Windows Media
Player 11 na komputerze.
2
Wybierz [Windows Media Player].
Wybierz [Udostępnianie
multimediów...] z menu [Biblioteka].
Jeśli używasz systemu Windows XP,
przejdź do punktu 9.
4
7
Sprawdź, czy [Typ Lokalizacji] uległa
zmianie na [Prywatna] i wybierz
[Zamknij].
8
Sprawdź, czy [(Sieć prywatna)] jest
wyświetlana w oknie [Centrum sieci i
udostępniania] i zamknij okno.
9
Jeśli nie zaznaczysz pola wyboru
[Udostępnij moje multimedia] w
oknie [Udostępnianie multimediów]
wyświetlonym w punkcie 3, zaznacz
pole wyboru [Udostępnij moje
multimedia] i wybierz [OK].
Przejdź do [Start] - [Wszystkie
programy].
Oprogramowanie Windows Media
Player 11 uruchomi się.
3
Zaznacz pole wyboru [Prywatna] i
wybierz [Dalej].
Kiedy pojawi się
[Sieć...].
, wybierz
Odtwarzanie muzyki w sieci domowej
1
Pojawi się okno [Określ lokalizację sieci].
6
Pojawi się lista możliwych do połączenia
urządzeń.
Pojawi się okno [Centrum sieci i
udostępniania].
35PL
10
Wybierz [Ustawienia...] obok
[Udostępnij moje multimedia dla:].
11
Zaznacz pole wyboru [Zezwalaj na
nowe urządzenia i komputery
automatycznie] i wybierz [OK].
Sposób wyboru serwera został opisany w
punkcie „Słuchanie muzyki na serwerze”
(strona 36) lub „Oglądanie filmów/ zdjęć
na serwerze” (strona 46).
Słuchanie muzyki na
serwerze
Możesz słuchać muzyki z żądanego urządzenia.
Ta część wyjaśnia, jak wybrać opcję „PC/HDD
Music” jako działanie.
1
Uwaga
Pojawi się ekran HOME.
Usuń zaznaczenie tego elementu kiedy
potwierdzisz, że urządzenie łączy się z serwerem
i odtwarza zapisaną na nim muzykę.
Konfiguracja serwera w systemie
innym niż Windows 7, Windows
Vista lub Windows XP
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij żądanego renderera
(odtwarzacza sieciowego).
Sposób konfiguracji różni się w zależności od
serwera. Patrz instrukcja obsługi danego
serwera.
Zostaną wyświetlone działania, które
można wykonać za pomocą wybranego
renderera (odtwarzacza sieciowego).
4
Konfigurowanie renderera
(odtwarzacza sieciowego)
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Dotknij przycisku „PC/HDD
Music”.
Sposób konfiguracji różni się w zależności od
urządzenia. Patrz instrukcja obsługi danego
urządzenia.
1
2
3
36PL
Włącz renderer (odtwarzacz
sieciowy).
Podłącz renderer (odtwarzacz
sieciowy) do sieci domowej.
Zezwól na dostęp tego urządzenia
ze strony renderera (odtwarzacza
sieciowego).
Element
Opis
Now Playing
Wyświetla ekran
odtwarzania.
PC/HDD
Music*1
Dotknij aby posłuchać „PC/
HDD Music”.
Music
Services*1
Dotknij aby posłuchać
„Music Services”.
iPod &
iPhone*1
Dotknij aby posłuchać
„iPod & iPhone”.
DAB/
DAB+*1*2
Dotknij aby posłuchać
„DAB/DAB+”.
Audio IN*1
Dotknij aby posłuchać
„Audio IN”.
Element
Opis
Use remote
(IR)
Wyświetla ekran pilota
zdalnego sterowania na
podczerwień dla
wybranego urządzenia.
6
Dotykaj folderów/albumów, aż
znajdziesz żądaną treść.
*1 Działania wyświetlone na liście mogą się
różnić w zależności od funkcji renderera
(odtwarzacza sieciowego) i typu treści
obsługiwanej przez serwer w sieci.
*2 DAB/DAB+ jest usługą dostępną tylko w
Wielkiej Brytanii.
Uwagi
• Pojawi się ekran odtwarzania działania i
•
•
można sprawdzić informacje o treści, jeśli
trwa już wykonywanie działania wybranego w
punkcie 4.
Można wykonać działanie, nawet jeśli
renderer (odtwarzacz sieciowy) wymagany w
wybranym działaniu jest już używany przez
funkcję PARTY.
Kiedy wybrane działanie obejmuje funkcję
PARTY, zostanie wyświetlony ekran
odtwarzania hosta funkcji PARTY i można
sprawdzić informacje dotyczące aktualnie
odtwarzanej treści.
Wskazówka
Możesz wyświetlić listę serwerów, dotykając
przycisku „B”, jeśli nie wybrano serwera w
punkcie 5.
7
Dotknij żądanej pozycji.
Rozpoczyna się odtwarzanie i pojawia się
ekran odtwarzania wybranego działania.
Ekran odtwarzania
Elementy wyświetlania i dostępne operacje
mogą się zmieniać zależnie od serwera,
renderera (odtwarzacza sieciowego) lub
odtwarzanej treści.
Odtwarzanie muzyki w sieci domowej
Pojawia się ekran wyboru serwera.
Punkt 5 może zostać pominięty, jeśli w
tym punkcie wybierzesz iPod & iPhone,
DAB/DAB+ lub Audio IN lub Music
Services. W takim przypadku, urządzenie
wybrane w punkcie 3 zostanie
automatycznie wybrane jako serwer.
PC/HDD Music
Pojawia się po wybraniu opcji „PC/HDD
Music” w kroku 4.
Wskazówka
Do chwili zmiany serwera automatycznie będzie
odtwarzany ostatni utwór.
5
Dotknij żądanego serwera.
iPod & iPhone
Pojawia się po wybraniu opcji „iPod & iPhone”
w kroku 4.
Pojawia się lista folderów/ albumów
serwera.
37PL
Music Services
Element
Pojawia się po wybraniu opcji „Music
Services” w kroku 4.
Opis
Wyświetla ekran
przełączania renderera
(odtwarzacza sieciowego).
Wskazówki
• Ta ikona nie pojawia się w
•
Audio IN
Pojawia się po wybraniu opcji „Audio IN” w
kroku 4.
następujących przypadkach.
– Podczas PARTY
– Podczas odtwarzania
utworu, który nie może
zostać ponownie
przesłany przez serwer
jest wyświetlana podczas
funkcji PARTY.
Uruchom funkcję PARTY
lub kontroluj uruchomioną
funkcję PARTY.
Wyświetla menu opcji.
Powrót do listy zawartości.
Wskazówka
Lista serwerów może być
wyświetlana w zależności od
statusu urządzenia.
DAB/DAB+
Pojawia się po wybraniu opcji „DAB/DAB+”
w kroku 4.
DAB/DAB+ jest usługą dostępną tylko w
Wielkiej Brytanii.
* Wyświetlana ikona może być inna w zależności od
ustawień.
Zmiana obecnie odtwarzanej
muzyki
Na ekranie odtwarzania dotknij symbolu
następnie wybierz żądaną treść.
Zmiana działania
Zarejestruj ulubione działania na ekranie
HOME zakładki „
Activity” (strona 56).
1
Element
Opis
Przyciski
obsługowe
Pozwalają sterować obecnie
kontrolowanym
urządzeniem.
*
Wybiera zakres treści do
odtworzenia.
SHUF*
Pojawi się ekran HOME.
2
3
Dotknij karty „
Activity”.
Dotknij wybranego działania.
Wybiera tryb odtwarzania.
Regulacja poziomu głośności
Wyświetla ?/1 i panel
wprowadzania znaków.
Patrz „Regulacja poziomu głośności
sterowanych urządzeń” (strona 43).
Wyświetla listę
zarejestrowanych urządzeń.
38PL
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
,a
Zmiana trybu odtwarzania
Aby zmienić tryb odtwarzania, dotknij
symbolu
.
Dostępne są następujące tryby odtwarzania:
• Normal
• Repeat
• Repeat 1 Song
• Random
• Shuffle
• Shuffle&Repeat
Zmiana używanego
renderera (odtwarzacza
sieciowego)
Uwaga
Niektóre tryby odtwarzania mogą być niedostępne w
zależności od renderera (odtwarzacza sieciowego).
Dotknij ikony zakresu odtwarzania aby
zmienić zakres odtwarzania.
Następujące zakresy treści do odtworzenia są
dostępne:
• Current Folder
• Parent Folder
1
Usuwanie serwera
Jeśli serwer ma nie być wyświetlany na ekranie,
można go usunąć.
1
Dotknij serwera, który chcesz
usunąć w kroku 5. procedury
„Słuchanie muzyki na serwerze”
(strona 36), i go przytrzymaj.
Pojawi się lista rendererów (odtwarzaczy
sieciowych).
2
Dotknij żądanego renderera
(odtwarzacza sieciowego).
3
Dotknij przycisku „OK”.
Pojawi się menu.
2
W czasie odtwarzania muzyki
dotknij symbolu
w menu
bocznym.
Odtwarzanie muzyki w sieci domowej
Zmiana zakresu odtwarzanych
treści
Dotknij przycisku „Delete”.
Wybrany serwer zostanie usunięty.
Wskazówka
Serwer w sieci domowej jest wyświetlany na liście
serwerów kontrolera, nawet jeśli został usunięty. Aby
serwer nie był wyświetlany na liście serwerów w sieci
domowej, należy go odłączyć. Szczegóły można
znaleźć w instrukcji obsługi serwera.
Muzyka zostanie odtworzona na
wybranym urządzeniu.
Uwagi
• Zmiana renderera (odtwarzacza sieciowego) może
•
być niemożliwa, jeśli wybrana treść ma
ograniczenia dotyczące przesyłania.
Ikona
nie pojawia się w następujących
przypadkach.
– Podczas PARTY
– Podczas odtwarzania utworu, który nie może
zostać ponownie przesłany przez serwer
39PL
Dodawanie renderera
(odtwarzacza sieciowego)
Jako renderery (odtwarzacze sieciowe) można
dodawać urządzenia wyposażone w funkcję
PARTY STREAMING.
1
W czasie odtwarzania muzyki
dotknij symbolu
w menu
bocznym.
Wyświetlona zostanie lista urządzeń
wykorzystujących funkcję PARTY
STREAMING.
2
Wybierz żądany renderer
(odtwarzacz sieciowy).
Wskazówka
Wszystkie urządzenia są wybierane z
ustawieniem domyślnym.
3
Dotknij przycisku „OK”.
Uwaga
Nie można wybrać urządzenia, z którego korzysta
funkcja PARTY uruchomiona gdzie indziej lub które
zostało wyłączone.
40PL
Korzystanie z funkcji PARTY
STREAMING
2
Dotknij karty „
3
Dotknij przycisku „
PARTY”.
Activity”.
Start
Wyświetlona zostanie lista urządzeń
wykorzystujących funkcję PARTY
STREAMING.
4
Wybierz urządzenie, któremu
chcesz zezwolić na udział w
PARTY, po czym dotknij przycisku
„OK”.
Funkcja PARTY STREAMING działa na
urządzeniach mających logo PARTY
STREAMING.
Odtwarzanie muzyki w sieci domowej
Funkcja PARTY STREAMING została
wyjaśniona poniżej.
• Możesz słuchać muzyki, która jest aktualnie
odtwarzana na hoście funkcji PARTY
(przesyłającym muzykę) dla gości PARTY
(odbierających muzykę od gospodarza
PARTY).
• Możesz dostarczać muzykę do wielu gości
PARTY.
PARTY STREAMING to wygodna funkcja,
która umożliwia słuchanie muzyki za pomocą
wielu urządzeń jednocześnie.
Pojawi się lista PARTY.
Wskazówki
• Wszystkie urządzenia są wybierane z
ustawieniem domyślnym.
• Urządzenia, które nie obsługują funkcji
•
PARTY STREAMING lub wybranej muzyki
nie są wyświetlane.
Można uruchomić kolejną funkcję PARTY,
wybierając dostępne urządzenia, nawet jeśli
uruchomiono już jedną funkcję PARTY.
Uruchamianie funkcji PARTY
1
5
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Dotknij wybranego działania.
Funkcja PARTY zostaje uruchomiona i
pojawia się lista serwerów.
Pojawi się ekran HOME.
41PL
6
Dotknij żądanego serwera.
Pojawia się lista zawartości serwera.
Zmiana urządzeń
wykorzystywanych przez funkcję
PARTY
1
7
Dotykaj folderów/albumów, aż
znajdziesz żądaną treść.
Pojawi się lista rendererów (odtwarzaczy
sieciowych).
Uwagi
• Możesz także uruchomić funkcję PARTY,
•
•
Dotknij symbolu
w bocznym
menu podczas uruchomionej funkcji
PARTY.
dotykając ikony
podczas odtwarzania muzyki
na rendererze (odtwarzaczu sieciowym). Patrz
„Dodawanie renderera (odtwarzacza sieciowego)”
(strona 40).
Wyświetlane są tylko urządzenia wyposażone w
funkcję PARTY STREAMING.
Nie można wybrać urządzenia, z którego korzysta
funkcja PARTY uruchomiona gdzie indziej lub
które zostało wyłączone.
2
Dotknij żądanego renderera
(odtwarzacza sieciowego).
3
Dotknij przycisku „OK”.
Muzyka zostanie odtworzona na
wybranym urządzeniu.
Kończenie działania funkcji
PARTY
Dotknij symbolu
w bocznym menu
podczas uruchomionej funkcji PARTY.
Sterowanie działaniem
uruchomionej funkcji PARTY
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Wskazówka
Możesz wyłączyć funkcję PARTY, dotykając
przycisku „Close PARTY” na liście menu opcji po
uprzednim dotknięciu symbolu
w bocznym menu
przy uruchomionej funkcji PARTY.
Możesz także zakończyć działanie funkcji PARTY,
wybierając opcję „Close PARTY” na liście menu,
naciskając żądaną funkcję PARTY przez kilka
sekund w punkcie 4.
Pojawi się ekran HOME.
Regulacja poziomu głośności
2
Dotknij karty „
3
Dotknij listy
4
Wybierz z listy żądaną funkcję
PARTY.
Activity”.
PARTY.
Pojawi się lista ikon PARTY urządzeń z
uruchomioną funkcją PARTY.
Pojawi się ekran kontrolera DLNA
wybranej funkcji PARTY.
5
42PL
Kontroluj wybrane PARTY.
Patrz „Regulacja poziomu głośności
sterowanych urządzeń” (strona 43).
Przydatne funkcje
Regulacja poziomu
głośności sterowanych
urządzeń
Wskazówka
Dotknij symbolu
w bocznym menu, jeśli słuchasz
muzyki na urządzeniu sterowanym przez
podczerwień.
Żądane elementy można wyszukiwać,
wprowadzając słowa kluczowe. Funkcji tej
można używać, kiedy wyświetlany jest ekran
listy treści „PC/HDD Music”.
Zakres wyszukiwania obejmuje całą zawartość
serwera.
Uwagi
• Nie można używać tej funkcji na serwerze
1
Naciśnij przycisk VOLUME +/– lub
MUTING na urządzeniu.
•
Pojawi się ekran służący do regulacji
poziomu głośności.
•
MUTING
2
VOLUME +/–
Dotknij ekranu, aby zmienić
poziom głośności.
Możesz także zmienić głośność za pomocą
przycisku VOLUME +/– na urządzeniu.
niewyposażonym w funkcję przeszukiwania treści
według słów kluczowych.
Można wyszukiwać tylko zawartość w programie
Windows Media Player 12, kiedy jest używany jako
serwer.
Nie można wyszukiwać plików.
1
Dotknij symbolu
na bocznym
menu, kiedy wyświetlana jest lista
pozycji (np. artystów lub ścieżek).
2
Dotknij przycisku „Keyword
Search”.
Odtwarzanie muzyki w sieci domowej
Można jednocześnie regulować poziom
głośności wszystkich obecnie sterowanych
urządzeń. Można także oddzielnie regulować
poziom głośności poszczególnych urządzeń.
Wyszukiwanie treści za
pomocą funkcji
wyszukiwania słów
kluczowych
Wyłączanie dźwięku we
wszystkich sterowanych
urządzeniach
Naciśnij przycisk MUTING na urządzeniu.
Pojawia się pole tekstowe słów
kluczowych.
43PL
3
– Określone urządzenie nie odtwarza żadnych treści
Wpisz słowo kluczowe.
Informacje o wprowadzaniu znaków
znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu”
(strona 19).
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij urządzenia, które obecnie
odtwarza treści.
Wskazówka
Pojawi się lista działań.
Możesz wybrać słowo kluczowe z historii
wprowadzania danych, dotykając
.
4
4
Po wprowadzeniu słowa
kluczowego dotknij przycisku
„Execute”.
Pojawi się komunikat „Searching...”.
Kiedy urządzenie zakończy
wyszukiwanie, zostaną wyświetlone
elementy zgodne ze słowem kluczowym.
5
Dotknij żądanej pozycji.
Wskazówka
Lista zawartości folderu pojawia się po
dotknięciu przycisku „B” po wyświetleniu
ekranu odtwarzania i wybraniu treści w tym
punkcie.
Obsługa innych rendererów
(odtwarzaczy sieciowych)
Możesz sprawdzić status określonego
urządzenia, wyświetlając ekran odtwarzania na
urządzeniu. Korzystając z tego ekranu, można
także regulować poziom głośności oraz
obsługiwać odtwarzanie treści.
Uwaga
Nie możesz używać tej funkcji w następujących
przypadkach:
– W rendererze (odtwarzaczu sieciowym)
skonfigurowano ograniczenia dostępu
44PL
Dotknij przycisku „Now Playing”.
Pojawi się ekran odtwarzania wybranego
urządzenia.
Odtwarzanie filmów wideo/ zdjęć w sieci domowej
Oglądanie filmów/ zdjęć na
serwerze
Urządzenie pozwala odtwarzać filmy wideo/
zdjęcia z dowolnego miejsca, sterując
zgodnymi z DLNA urządzeniami w sieci
domowej.
Kontroler DLNA (to urządzenie)
Dostęp
Sterowanie
Szczegółowe informacje na temat ustawień
innych serwerów można znaleźć w instrukcjach
obsługi lub pomocy poszczególnych urządzeń
lub aplikacji.
Uwaga
Elementy wyświetlane na ekranie monitora
komputera mogą się różnić od przedstawionych w tej
sekcji, w zależności od wersji systemu operacyjnego i
konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje
można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego.
Dostęp
Wysyłanie
Serwer (np. komputer lub
system NAS)
Odtwarzacz sieciowy
x Komputer z systemem
Windows 7
Wykonaj czynności opisane w części
„Komputer z systemem Windows 7”
(strona 33).
Po skonfigurowaniu ustawień, przejdź do
części „Oglądanie filmów/ zdjęć na serwerze”
(strona 46).
x Komputer z systemem
Windows Vista/ Windows XP
Konfigurowanie serwera
Aby za pomocą opisywanego urządzenia móc
oglądać filmy wideo lub zdjęcia zapisane na
serwerze, należy go wcześniej skonfigurować.
Urządzenie obsługuje następujące serwery.
• VAIO Media plus 2.0
• Oprogramowanie Microsoft Windows
Media Player 12 zainstalowane w systemie
Windows 7 (strona 45)
• Oprogramowanie Microsoft Windows
Media Player 11 zainstalowane w systemie
Windows Vista/ XP (strona 45)
Wykonaj czynności opisane w części
„Komputer z systemem Windows Vista/
Windows XP” (strona 35).
Po skonfigurowaniu ustawień, przejdź do
części „Oglądanie filmów/ zdjęć na serwerze”
(strona 46).
Odtwarzanie filmów wideo/ zdjęć w sieci domowej
Przeglądanie
Konfiguracja serwera w systemie
innym niż Windows 7, Windows
Vista lub Windows XP
Sposób konfiguracji różni się w zależności od
serwera. Patrz instrukcja obsługi danego
serwera.
Jeśli serwer ma funkcję, która ogranicza dostęp
z innych urządzeń, należy zmienić to
ustawienie na serwerze, aby urządzenie mogło
uzyskać do niego dostęp.
Ta część zawiera opis konfiguracji
oprogramowania Windows Media Player,
pełniącego rolę serwera.
45PL
Konfigurowanie renderera
(odtwarzacza sieciowego)
Oglądanie filmów/ zdjęć na
serwerze
Sposób konfiguracji różni się w zależności od
urządzenia. Patrz instrukcja obsługi danego
urządzenia.
Możesz oglądać filmy wideo lub zdjęcia z
żądanego urządzenia. Ta część wyjaśnia, jak
wybrać „PC/HDD Video” jako działanie.
1
1
Włącz renderer (odtwarzacz
sieciowy).
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Podłącz renderer (odtwarzacz
sieciowy) do sieci domowej.
3
Zezwól na dostęp tego urządzenia
ze strony renderera (odtwarzacza
sieciowego).
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij żądanego renderera
(odtwarzacza sieciowego).
Zostaną wyświetlone działania, które
można wykonać za pomocą wybranego
renderera (odtwarzacza sieciowego).
4
Dotknij wybranego działania.
Element
Opis
Now Playing
Wyświetla ekran
odtwarzania.
PC/HDD
Video
Dotknij aby odtworzyć
„PC/HDD Video”.
PC/HDD
Photo
Dotknij aby wyświetlić
„PC/HDD Photo”.
Use remote
(IR)
Wyświetla ekran pilota
zdalnego sterowania na
podczerwień dla
wybranego urządzenia.
Pojawia się ekran wyboru serwera.
46PL
5
PC/HDD Photo
Dotknij żądanego serwera.
Pojawia się po wybraniu opcji „PC/HDD
Photo” w kroku 4.
Pojawia się lista zawartości serwera.
6
Dotykaj folderów, aż znajdziesz
żądaną treść.
Element
Opis
Przyciski
obsługowe
Pozwalają sterować obecnie
kontrolowanym
urządzeniem.
Wskazówka
Wyświetla ?/1 i panel
wprowadzania znaków.
Wyświetla listę
zarejestrowanych urządzeń.
7
Wyświetla ekran
przełączania renderera
(odtwarzacza sieciowego).
Dotknij żądanej pozycji.
Rozpoczyna się odtwarzanie i pojawia się
ekran odtwarzania wybranego działania.
Wskazówka
Ta ikona nie jest wyświetlana
podczas odtwarzania treści,
która nie może zostać przesłana
ponownie.
Ekran odtwarzania
PC/HDD Video
Powrót do listy zawartości.
Pojawia się po wybraniu opcji „PC/HDD
Video” w kroku 4.
Powrót do listy zawartości.
Odtwarzanie filmów wideo/ zdjęć w sieci domowej
Można ukryć zdjęcie, dotykając
przycisku x. Zdjęcie pojawi się
ponownie jeśli dotkniesz
przycisku N.
Wskazówka
Lista serwerów może być
wyświetlana w zależności od
statusu urządzenia.
Zmiana działania
Zarejestruj ulubione działania na ekranie
HOME zakładki „
Activity” (strona 56).
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
3
Dotknij karty „
Activity”.
Dotknij wybranego działania.
47PL
Regulacja poziomu głośności
Patrz „Regulacja poziomu głośności
sterowanych urządzeń” (strona 49).
1
Pojawi się lista rendererów (odtwarzaczy
sieciowych).
Usuwanie serwera
Jeśli serwer ma nie być wyświetlany na ekranie,
można go usunąć.
1
Dotknij serwera, który chcesz
usunąć w kroku 5. procedury
„Oglądanie filmów/ zdjęć na
serwerze” (strona 46), i go
przytrzymaj.
Pojawi się menu.
2
Dotknij przycisku „Delete”.
Wybrany serwer zostanie usunięty.
Wskazówka
Serwer w sieci domowej jest wyświetlany na liście
serwerów kontrolera, nawet jeśli został usunięty. Aby
serwer nie był wyświetlany na liście serwerów w sieci
domowej, należy go odłączyć. Szczegóły można
znaleźć w instrukcji obsługi serwera.
Zmiana używanego
renderera (odtwarzacza
sieciowego)
48PL
W czasie odtwarzania muzyki
dotknij symbolu
w menu
bocznym.
2
Dotknij żądanego renderera
(odtwarzacza sieciowego).
3
Dotknij przycisku „OK”.
Film wideo lub zdjęcie zostaną
odtworzone na wybranym urządzeniu.
Przydatne funkcje
Regulacja poziomu
głośności sterowanych
urządzeń
Można jednocześnie regulować poziom
głośności wszystkich obecnie sterowanych
urządzeń. Można także oddzielnie regulować
poziom głośności poszczególnych urządzeń.
Żądane elementy można wyszukiwać,
wprowadzając słowa kluczowe. Funkcji tej
można używać, kiedy wyświetlany jest ekran
listy treści „PC/HDD Video”.
Zakres wyszukiwania obejmuje całą zawartość
serwera.
Uwagi
1
Naciśnij przycisk VOLUME +/– lub
MUTING na urządzeniu.
• Nie można używać tej funkcji na serwerze
Pojawi się ekran służący do regulacji
poziomu głośności.
•
•
MUTING
2
VOLUME +/–
niewyposażonym w funkcję przeszukiwania treści
według słów kluczowych.
Można wyszukiwać tylko zawartość w programie
Windows Media Player 12, kiedy jest używany jako
serwer.
Nie można wyszukiwać plików.
1
Dotknij symbolu
w bocznym
menu, kiedy wyświetlana jest lista
elementów (np. nazwa folderu,
nazwa treści).
2
Dotknij przycisku „Keyword
Search”.
Dotknij ekranu, aby zmienić
poziom głośności.
Możesz także zmienić głośność za pomocą
przycisku VOLUME +/– na urządzeniu.
Odtwarzanie filmów wideo/ zdjęć w sieci domowej
Wskazówka
Dotknij symbolu
w bocznym menu, jeśli słuchasz
muzyki na urządzeniu sterowanym przez
podczerwień.
Wyszukiwanie treści za
pomocą funkcji
wyszukiwania słów
kluczowych (tylko filmy
wideo)
Wyłączanie dźwięku we
wszystkich sterowanych
urządzeniach
Naciśnij przycisk MUTING na urządzeniu.
Pojawia się pole tekstowe słów
kluczowych.
49PL
3
Wpisz słowo kluczowe.
Informacje o wprowadzaniu znaków
znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu”
(strona 19).
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij urządzenia, które obecnie
odtwarza treści.
Pojawi się lista działań.
Wskazówka
Możesz wybrać słowo kluczowe z historii
wprowadzania danych, dotykając
.
4
Po wprowadzeniu słowa
kluczowego dotknij przycisku
„Execute”.
Pojawi się komunikat „Searching...”.
Kiedy urządzenie zakończy
wyszukiwanie, zostaną wyświetlone
elementy zgodne ze słowem kluczowym.
5
Dotknij żądanej pozycji.
Wskazówka
Lista zawartości folderu pojawia się po
dotknięciu przycisku „B” po wyświetleniu
ekranu odtwarzania i wybraniu treści w tym
punkcie.
Obsługa innych rendererów
(odtwarzaczy sieciowych)
Możesz sprawdzić status określonego
urządzenia, wyświetlając ekran odtwarzania na
urządzeniu.
Uwaga
Nie możesz używać tej funkcji w następujących
przypadkach:
– W rendererze (odtwarzaczu sieciowym)
skonfigurowano ograniczenia dostępu
– Określone urządzenie nie odtwarza żadnych treści
50PL
4
Dotknij przycisku „Now Playing”.
Zostanie wyświetlony film wideo lub
zdjęcie aktualnie odtwarzane na
wybranym urządzeniu.
Korzystanie z urządzeń na podczerwień
Dodawanie i obsługa urządzeń na
podczerwień
Urządzenie umożliwia rejestrację i obsługę
urządzeń na podczerwień, które nie są zgodne
z DLNA.
Po zarejestrowaniu odpowiednich działań w
zarejestrowanym urządzeniu, można używać
odpowiedniego pilota zdalnego sterowania do
ich obsługi, np. „Watch TV (IR)” lub „Listen
to music (IR)”.
1
Dotknij przycisku „Select from
preset data”, a następnie –
„Next b”.
6
Dotknij prawidłowego typu
urządzenia, a następnie przycisku
„Next b”.
7
Dotknij nazwy producenta
swojego urządzenia, a następnie
przycisku „Next b”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Punkty od 8 do 11 zostaną pominięte, jeśli
jest tylko jeden odpowiednik kodu
zdalnego sterowania. Przejdź do punktu
12.
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
Wskazówka
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij przycisku „
Device”.
Add
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
4
Jeśli nie możesz znaleźć określonej nazwy
producenta, dotykaj wielokrotnie przycisku
„Previous B”, aby powrócić do ekranu punktu 5.
Następnie wykonaj czynności z punktów od 5 do
10, opisane w części „Programowanie żądanego
kodu zdalnego sterowania” (strona 53).
8
Korzystanie z urządzeń na podczerwień
Dodawanie urządzenia na
podczerwień
5
Dotknij przycisku „Next b”.
Dotknij przycisku „Next b”.
51PL
9
Dotknij typu pilota zdalnego
sterowania, a następnie „Next b”.
Wskazówka
Jeśli wybrany typ pilota zdalnego sterowania nie
działał poprawnie, dotknij „No, search for
another type.”.
12 Dotknij pola nazwy urządzenia.
Pojawi się ekran pilota zdalnego
sterowania na podczerwień.
Wskazówka
Na początku wybierz „Type 1”. W następnym
kroku możesz sprawdzić czy działa poprawnie.
czy wybrany typ pilota
10 Sprawdź
zdalnego sterowania działa
poprawnie, a następnie dotknij
w menu bocznym.
nazwę urządzenia.
13 Wprowadź
Informacje o wprowadzaniu znaków
znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu”
(strona 19).
14 Dotknij przycisku „Next b”.
wybranej ikony urządzenia,
15 Dotknij
a następnie przycisku „Next b”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Powtarzaj kroki 9. i 11., aż znajdziesz
właściwy kod zdalnego sterowania.
przycisku „Yes, it worked
11 Dotknij
properly.”, a następnie „OK”.
Pojawia się ekran wprowadzania nazwy
urządzenia.
52PL
wybranej grupy, a
16 Dotknij
następnie przycisku „Next b”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
17 Dotknij przycisku „OK”.
4
Dotknij przycisku „Next b”.
5
Dotknij przycisku „Learn”, a
następnie – „Next b”.
6
Dotknij prawidłowego typu
urządzenia, a następnie przycisku
„Next b”.
Programowanie żądanego
kodu zdalnego sterowania
Możesz zaprogramować kod zdalnego
sterowania, aby to urządzenie mogło sterować
urządzeniami, którymi zwykle nie może
sterować.
1
7
Korzystanie z urządzeń na podczerwień
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Dotknij przycisku „Next b”.
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
Pojawi się ekran uczenia przycisków.
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij przycisku „
Device”.
8
Add
Dotknij klawisza, pod którym
chcesz zachować nowe
polecenie.
Pojawi się menu.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Wskazówka
Możesz przerzucić stronę dotykając
bocznym.
9
na menu
Dotknij „Learn”.
Wyświetlą się instrukcje na temat
zachowywania nowych poleceń.
53PL
kod zdalnego
10 Zaprogramuj
sterowania dla przycisku na
ekranie zdalnego sterowania,
postepujac zgodnie z instrukcjami
na ekranie.
Wskazówka
Programując przyciski zdalnego sterowania
dobrze jest nacisnąć i przytrzymać
programowany przycisk nieco dłużej.
symbolu
11 Dotknij
menu.
w bocznym
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
12 Dotknij przycisku „Yes”.
54PL
Przydatna funkcja
Używanie funkcji Smart
Select
Funkcja ta umożliwia urządzeniu znalezienie
urządzenia docelowego za pomocą funkcji
podczerwieni.
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Używanie urządzenia jako
pilota zdalnego sterowania
na podczerwień
Możesz używać tego urządzenia jako pilota
zdalnego sterowania na podczerwień. Upewnij
się, że urządzenie jest skierowane w stronę
czujnika zdalnego sterowania urządzenia po
ustawieniu kąta zgodnie z poniższą ilustracją.
Pojawi się ekran HOME.
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij przycisku „Smart Select”.
Pojawi się komunikat „Searching for
Smart Select compatible devices in front
of you...”.
Korzystanie z urządzeń na podczerwień
2
Kiedy urządzenie znajdzie inne
urządzenie, pojawi się lista działań.
4
Dotknij wybranego działania.
Uwaga
Funkcja może być używana przy włączonej funkcji
Smart Select lub urządzeniu firmy Sony.
55PL
Korzystanie z działań
Rejestrowanie działania
Ta funkcja umożliwia łatwe znalezienie
żądanego działania po zarejestrowaniu go na
liście działań.
Zostanie ono wykonane po dotknięciu go na
liście działań.
Rejestrując działanie na ekranie HOME
zakładki „ Activity”, możesz wykonać
szereg poleceń (na przykład, wybór urządzenia
i odtwarzanie treści) po dotknięciu ikony
danego działania.
Informacje na temat działań
DLNA
Wskazówki
• Ponieważ serwer jest wybierany automatycznie,
•
lista serwerów może się nie pojawić, w zależności
od kombinacji wybranego urządzenia i działania.
Jeśli chcesz skorzystać z urządzenia na podczerwień
w funkcji Działania urządzenia DLNA, patrz
„Używanie urządzenia na podczerwień w działaniu
DLNA” (strona 67).
Rejestrowanie działań DLNA
na ekranie HOME zakładki
„ Activity”
Rejestrując działanie na ekranie HOME
zakładki „ Activity”, możesz wykonać
szereg poleceń (na przykład, wybór urządzenia
i odtwarzanie treści) po dotknięciu ikony
danego działania.
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
Możesz wybrać działanie wybranego
urządzenia po dotknięciu go na zakładce
„Device” na ekranie Home, kiedy urządzenie
rozpozna dane urządzenie DLNA. Rejestracja
przebiega automatycznie. Wystarczy również
włączyć serwer i renderer (odtwarzacz
sieciowy) tylko za pierwszym razem.
Po wybraniu żądanego działania pojawi się
lista serwerów, z której należy wybrać serwer i
treść do odtwarzania przez wybrany renderer
(odtwarzacz sieciowy).
Możesz go obsługiwać za pomocą ekranu
kontrolera DLNA (strona 15).
56PL
2
Dotknij karty „
3
Dotknij przycisku „
Activity”.
Activity”.
Add
Wskazówka
W czasie wykonywania tego działania pojawia
się ekran potwierdzający. Dotknij przycisku
„OK” i przejdź do punktu 4.
4
6
Dotknij przycisku „OK”.
Dotknij żądanego działania DLNA,
a następnie przycisku „Next b”.
Wybrane działanie jest rejestrowane na
ekranie HOME zakładki „ Activity”.
Wskazówka
1
Pojawi się ekran HOME.
2
3
Dotknij karty „Device”.
Dotknij żądanego urządzenia.
Pojawi się lista działań.
4
Pod nazwą działania zostanie wyświetlony jego
typ.
5
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Dotknij symbolu
działania.
obok żądanego
Korzystanie z działań
Możesz wybrać dowolne działanie z
wymienionych poniżej.
• PC/HDD Music
• Music Services
• iPod & iPhone
• DAB/DAB+
• Audio IN
• PC/HDD Video
• PC/HDD Photo
Rejestrowanie działania DLNA za
pomocą listy działań zakładki
„Device”
Dotknij żądanego renderera
(odtwarzacza sieciowego), a
następnie dotknij „Next b”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Wskazówka
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Symbol
jest wyświetlany obok każdego
działania, które nie jest zarejestrowane na
ekranie HOME zakładki „
Activity”.
5
Dotknij przycisku „OK”.
Wybrane działanie jest rejestrowane na
ekranie HOME zakładki „ Activity”.
57PL
Informacje na temat działań
w podczerwieni
Ta funkcja umożliwia włączanie zasilania oraz
wprowadzanie danych automatycznie po
dotknięciu ikony działania użycia
podczerwieni.
W trakcie wykonywania działania można także
sterować poszczególnymi urządzeniami,
dotykając odpowiedniego przycisku pilota.
1
Zarejestruj odtwarzacz BD,
telewizor i odbiornik, których
chcesz używać z tym urządzeniem
(strona 51).
2
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
Uwaga
Włączanie i wyłączanie każdego urządzenia jest
rejestrowane automatycznie przy rejestrowaniu
działania.
3
Dotknij karty „
4
Dotknij przycisku „
Activity”.
5
Dotknij przycisku „Watch video
(IR)”, a następnie „Next b”.
Rejestrowanie działania w
podczerwieni
Activity”.
Add
Można zarejestrować kilka kolejnych poleceń
(grupę) dla wcześniej zarejestrowanego
urządzenia jako działanie tego urządzenia.
Ta część wyjaśnia, jak oglądać filmy wideo z
odtwarzacza BD za pomocą telewizora i
odbiornika.
Wskazówka
Poniższe czynności mogą się różnić w zależności od
wybranego działania i urządzeń.
Uwaga
Konieczna jest uprzednia rejestracja urządzeń na
podczerwień, których chcesz używać z tym
urządzeniem. Szczegóły dotyczące rejestrowania
urządzeń na podczerwień można znaleźć w sekcji
„Dodawanie i obsługa urządzeń na podczerwień”
(strona 51).
58PL
Wskazówka
Pod nazwą działania zostanie wyświetlony jego
typ.
6
następnie dotknij przycisku
„Next b”.
Dotknij urządzenia, aby odtwarzać
film wideo, a następnie dotknij
przycisku „Next b”.
Wskazówka
Jeśli nie chcesz zmieniać wprowadzania, dotknij
„No input switching,” a następnie „Next b”.
żądanego działania
10 Dotknij
wprowadzenia danych urządzenia
7
Dotknij urządzenia, aby
wyświetlać obrazy, a następnie
dotknij przycisku „Next b”.
do wyświetlania obrazów, a
następnie dotknij przycisku
„Next b”.
Korzystanie z działań
Wskazówka
8
Dotknij urządzenia
odtwarzającego dźwięk, a
następnie przycisku „Next b”.
Jeśli nie chcesz zmieniać wprowadzania, dotknij
„No input switching,” a następnie „Next b”.
żądanego działania
11 Dotknij
wprowadzenia danych urządzenia
do odtwarzania dźwięku, a
następnie dotknij przycisku
„Next b”.
9
Dotknij żądanego działania
wprowadzenia danych urządzenia
do odtwarzania filmów wideo, a
Pojawi się ekran nazwy działania.
59PL
Wskazówka
Jeśli nie chcesz zmieniać wprowadzania, dotknij
„No input switching”, a następnie „Next b”.
15 Dotknij przycisku „OK”.
nazwę działania, a
12 Sprawdź
następnie dotknij przycisku
„Next b”.
16 Dotknij przycisku „Test”.
Wskazówka
Możesz zmienić nazwę działania, dotykając pola
nazwy działania.
Informacje o wprowadzaniu znaków znajdują
się w sekcji „Wpisywanie tekstu” (strona 19).
Pojawi się ekran „Start Action Test”.
13
Dotknij ikony żądanego działania,
a następnie dotknij przycisku
„Next b”.
się, że urządzenie jest
17 Upewnij
skierowane w stronę czujnika
zdalnego sterowania żądanego
urządzenia, postępując zgodnie z
instrukcjami na ekranie, kiedy
dotkniesz przycisku „OK”, aby
sprawdzić zarejestrowane
działania.
grupy żądanego działania,
14 Dotknij
a następnie dotknij przycisku
„Next b”.
Rozpocznie się test.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
60PL
przycisku „It worked
18 Dotknij
properly. End the setup.”, a
3
Dotknij przycisku „
Activity”.
Add
następnie „OK”.
Wskazówka
Uwaga
W czasie wykonywania tego działania pojawia
się ekran potwierdzający. Dotknij przycisku
„OK” i przejdź do punktu 4.
Jeśli włączanie i wyłączanie zasilania oraz
wprowadzanie danych nie działają prawidłowo, patrz
„Edytowanie zarejestrowanego działania”
(strona 66).
Aby powtórzyć test
4
Dotknij przycisku „Use remote
(IR)”, a następnie dotknij „Next b”.
5
Dotknij żądanego urządzenia, a
następnie dotknij przycisku
„Next b”.
Dotknij przycisku „Perform the test again.”
oraz „OK” w kroku 18.
Korzystanie z działań
Aby edytować zarejestrowane
działania
Dotknij przycisku „Did not work. Set
advanced settings.” oraz „OK” w kroku 18.
Rejestrowanie pilota
zdalnego sterowania
urządzenia na ekranie HOME
zakładki „ Activity”
Możesz także zarejestrować pilota zdalnego
sterowania na ekranie HOME zakładki
„ Activity”.
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij karty „
Activity”.
61PL
6
62PL
Dotknij przycisku „OK”.
Korzystanie z funkcji Działanie
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij karty „
3
Dotknij ikony wybranego działania.
3
Dotknij przycisku „OK”.
Wybrane działanie jest usuwane z ekranu
HOME zakładki „
Activity”.
4
Dotknij przycisku „Close”.
Activity”.
Korzystanie z działań
Wybrane działanie zostanie wykonane.
Aby edytować zarejestrowane
działanie
Patrz „Edytowanie zarejestrowanego
działania” (strona 66).
Aby usunąć pozycję z ekranu
HOME zakładki „ Activity”
1
Dotknij i przytrzymaj ikonę działania,
które chcesz usunąć w kroku 3.
Pojawi się menu.
2
Dotknij przycisku „Delete Activity”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Wskazówka
Po wybraniu „Use remote (IR)” jako działania
pojawi się „Delete Remote”.
63PL
Dodatkowe informacje
Edytowanie danych
zarejestrowanych urządzeń
Dane zarejestrowanych urządzeń można
edytować. Można zmienić ikonę urządzenia i
nadaną automatycznie nazwę grupy.
1
6
Dotknij elementu, który chcesz
edytować.
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij żądanego urządzenia.
Pozycja menu Opis
4
Dotknij symbolu
.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
Edit Device
Name
Zmienia nazwę
urządzenia.
Edit Icon
Zmienia ikonę
urządzenia.
Edit Group
Zmienia grupę.
Edit Remote*
Edytuje pilota zdalnego
sterowania. Patrz
„Edytowanie pilota
zdalnego sterowania
urządzenia” (strona 69).
Wskazówka
Menu można także wyświetlić, dotykając
wybranego urządzenia w kroku 3 i
przytrzymując je.
Reset Remote* Resetuje pilota zdalnego
sterowania.
5
Dotknij przycisku „Edit Device”.
Merge Two
Devices Into
One*
Łączy urządzenie na
podczerwień z
urządzeniem DLNA.
Patrz „Łączenie z
urządzeniem na
podczerwień i
rendererem
(odtwarzaczem
sieciowym)” (strona 71).
* Pozycja menu może nie być wyświetlana w
zależności od wybranego urządzenia.
7
64PL
Edytuj żądany element,
postępując według instrukcji
pokazanych na ekranie.
Sprawdzanie informacji o
urządzeniu
Dotknij przycisku „Information” w kroku 5.
Usuwanie urządzenia
1
Dotknij przycisku „Delete Device” w
kroku 5.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
2
Dotknij przycisku „OK”.
Wybrane urządzenie zostało usunięte.
3
Dotknij przycisku „Close”.
Wskazówka
Urządzenia w sieci domowej są wyświetlane na liście
urządzeń tego urządzenia, nawet jeśli zostały
usunięte. Aby dane urządzenie nie było wyświetlane
na liście urządzeń kontrolera, należy je odłączyć od
sieci domowej. Szczegóły można znaleźć w instrukcji
obsługi poszczególnych urządzeń.
Dodatkowe informacje
65PL
Edytowanie zarejestrowanego
działania
Zarejestrowane działania można edytować.
Można również usunąć działanie z listy
zarejestrowanych działań.
1
Pozycja menu Opis
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij karty „
3
Dotknij działania, które chcesz
edytować i przytrzymaj je.
Edytuje pilota zdalnego
sterowania. Patrz
„Edytowanie pilota
zdalnego sterowania
działania” (strona 70).
Edit Device/
Start Action
Edytuje urządzenie,
którego chcesz użyć.
Patrz „Używanie
urządzenia na
podczerwień w działaniu
DLNA” (strona 67).
Activity”.
Interval Setting Zmienia przedział czasu,
jeśli uznasz, że jest zbyt
długi lub zbyt krótki do
uruchomienia działania w
podczerwieni (strona 58).
Sprawdź ustawienie
używając polecenia „Start
Action Test”, aby
przekonać się, czy
włączanie i wyłączanie
zasilania oraz
wprowadzanie danych
działa prawidłowo.
Pojawi się menu.
4
Dotknij przycisku „Edit Activity”.
5
Dotknij elementu, który chcesz
edytować.
Start Action
Test
6
Pozycja menu Opis
66PL
Edit Remote
Edit Activity
Name
Zmienia nazwę działania.
Edit Icon
Zmienia ikonę działania.
Edit Group
Edytuje ustawienia grupy
zarejestrowanych działań.
Sprawdzanie, czy
włączanie i wyłączanie
zasilania oraz
wprowadzanie danych
działa prawidłowo.
Edytuj żądany element,
postępując według instrukcji
pokazanych na ekranie.
Sprawdzanie informacji o
działaniu
Dotknij przycisku „Information” w kroku 4.
Usuwanie działań z urządzenia na
podczerwień
1
Dotknij i przytrzymaj działanie, które
chcesz usunąć w kroku 3.
Pojawi się menu.
2
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij żądanego urządzenia
zgodnego z DLNA.
Dotknij przycisku „Delete Activity”.
Pojawi się lista działań.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
3
Dotknij przycisku „OK”.
Wybrane działanie zostało usunięte.
4
4
Dotknij wybranego działania i
przytrzymaj je.
Pojawi się menu.
Dotknij przycisku „Close”.
Wskazówka
Można usuwać działania dodane ręcznie.
5
Dotknij przycisku „Edit Activity”.
6
Dotknij przycisku „Edit Device/
Start Action”.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Używanie urządzenia na
podczerwień w działaniu
DLNA
7
Dotknij przycisku „OK”.
8
Dotknij przycisku „For outputting
sound”, a następnie – „Next b”.
Dodatkowe informacje
Podczas wykonywania zarejestrowanego
działania DLNA, oprócz urządzeń DLNA
możesz korzystać również z urządzeń na
podczerwień. Możesz włączać i wyłączać
urządzenie na podczerwień, przełączać
wprowadzanie danych i dostosowywać poziom
głośności.
Ta operacja jest użyteczna jeśli chcesz
wyemitować dźwięki z odbiornika
podłączonego do renderera (odtwarzacza
sieciowego) itd.
Ta część wyjaśnia jak odtwarzać treść z
odbiornika podłączonego do renderera
(odtwarzacza sieciowego).
Uwaga
Konieczna jest uprzednia rejestracja urządzeń na
podczerwień, których chcesz używać z tym
urządzeniem. Szczegóły dotyczące rejestrowania
urządzeń na podczerwień można znaleźć w sekcji
„Dodawanie i obsługa urządzeń na podczerwień”
(strona 51).
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
67PL
9
Dotknij urządzenia
odtwarzającego dźwięk, a
następnie przycisku „Next b”.
12 Dotknij przycisku „OK”.
Wskazówka
Przejdź do sekcji „Start Action Test”
(strona 66).
Uwaga
Pozycje, które można wybrać, różnią się w
zależności od urządzenia.
żądaną opcję zasilania
10 Wybierz
urządzenia odtwarzającego
dźwięk.
żądanego działania
11 Dotknij
wprowadzenia danych urządzenia
Dodawanie w kontrolerze funkcji
klimatyzatora
Jeśli ustawienia klimatyzatora (temperatura,
siła i kierunek nawiewu itd.) zostały zmienione
w celu dostosowania jego działania do pory
roku, należy je zresetować i zarejestrować
nowe sygnały zdalnego sterowania w
urządzeniu.
Jeśli przycisk zasilania na pilocie zdalnego
sterowania dla klimatyzatora lub innych
urządzeń zmienia działanie między włącz a
wyłącz po każdym naciśnięciu, działanie to
może nie zostać zarejestrowane prawidłowo. W
takim wypadku należy zarejestrować sygnały
włączenia i wyłączenia dla dwóch oddzielnych
przycisków na pilocie zdalnego sterowania.
1
Zarejestruj sygnał włączania dla
przycisku (przekaż sygnał
włączenia, wciskając przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest
wyłączone).
2
Zarejestruj sygnał wyłączania dla
innego przycisku (przekaż sygnał
wyłączenia, wciskając przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest
włączone).
do odtwarzania dźwięku, a
następnie dotknij przycisku „OK”.
Dwa przyciski urządzenia sterują teraz
włączaniem i wyłączaniem urządzenia.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Wskazówka
Jeśli nie chcesz zmieniać wprowadzania, dotknij
„No input switching”, a następnie „Next b”.
68PL
Uwaga
Urządzenia, takie jak klimatyzatory i grzejniki
odbierające sygnał w podczerwieni mogą być
niebezpieczne w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Edytowanie zarejestrowanego
pilota zdalnego sterowania
Można edytować zarejestrowanego pilota
zdalnego sterowania.
7
Uwaga
Nie można edytować pilota zdalnego sterowania
DLNA.
Edytowanie pilota zdalnego
sterowania urządzenia
1
Naciśnij HOME.
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij żądanego urządzenia.
4
Dotknij symbolu
Dotknij żądanego klucza.
Pojawią się poniższe pozycje.
Wskazówka
Możesz przełączyć ekran pilota zdalnego
sterowania, dotykając symbolu
w bocznym
menu.
8
Dotknij żądanej pozycji.
Pojawi się ekran HOME.
Learn
Umożliwia
zaprogramowanie kodu
zdalnego sterowania dla
przycisku na ekranie
pilota zdalnego
sterowania.
Edit Label
Umożliwia edytowanie
etykiety przycisku na
ekranie pilota zdalnego
sterowania.
Pojawi się lista działań.
.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
Wskazówka
Uwaga
Menu można także wyświetlić, dotykając
wybranego urządzenia w kroku 3. i
przytrzymując je.
5
Dotknij przycisku „Edit Device”.
6
Dotknij przycisku „Edit Remote”.
Dodatkowe informacje
Pozycja menu Opis
Ta pozycja pojawia sie po
dotknieciu przycisku, który
jest wyswietlany razem z
etykieta.
Move
Umożliwia przesunięcie
pozycji przycisku.
Uwaga
Pojawi się ekran edytowania pilota
zdalnego sterowania urządzenia.
Ta pozycja pojawia się po
dotknięciu przycisku, który
jest wyświetlany razem z
etykietą.
69PL
Pozycja menu Opis
Clear
9
Umożliwia również
usunięcie kodu zdalnego
sterowania, który jest
zaprogramowany do
przycisku na ekranie pilota
zdalnego sterowania.
7
Dotknij żądanej pozycji.
Edytuj element, postępując
według instrukcji pokazanych na
ekranie.
Pozycja menu Opis
Edytowanie pilota zdalnego
sterowania działania
1
Assign Key
Umożliwia przydzielenie
funkcji urządzenia
używanej w danym
działaniu do przycisku na
ekranie pilota zdalnego
sterowania.
Learn
Umożliwia
zaprogramowanie kodu
zdalnego sterowania dla
przycisku na ekranie
pilota zdalnego
sterowania.
Edit Label
Umożliwia edytowanie
etykiety przycisku na
ekranie pilota zdalnego
sterowania.
Naciśnij HOME.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij karty „
3
Dotknij działania, które chcesz
edytować i przytrzymaj je.
Activity”.
Uwaga
Ta pozycja pojawia się po
dotknięciu przycisku, który
jest wyświetlany razem z
etykietą.
Pojawi się menu.
Move
4
Dotknij przycisku „Edit Activity”.
Uwaga
5
Dotknij przycisku „Edit Remote”.
Ta pozycja pojawia się po
dotknięciu przycisku, który
jest wyświetlany razem z
etykietą.
6
Dotknij żądanego klucza.
Clear
Pojawi się ekran edytowania pilota
zdalnego sterowania urządzenia.
Pojawią się poniższe pozycje.
Wskazówka
Możesz przełączyć ekran pilota zdalnego
sterowania, dotykając symbolu
w bocznym
menu.
70PL
Umożliwia przesunięcie
pozycji przycisku.
8
Umożliwia również
usunięcie kodu zdalnego
sterowania, który jest
zaprogramowany do
przycisku na ekranie pilota
zdalnego sterowania.
Edytuj element, postępując
według działań pokazanych na
ekranie.
Łączenie z urządzeniem na
podczerwień i rendererem
(odtwarzaczem sieciowym)
Jeśli po dodaniu urządzenia na podczerwień
zostanie wykryte zarejestrowane urządzenie,
obydwa wystąpienia tego samego urządzenia
mogą być traktowane jako jedno urządzenie.
Działanie urządzenia na podczerwień można
także automatycznie łączyć z działaniem
urządzenia DLNA.
Uwagi
• Ten element może zostać wybrany po wybraniu
•
zarejestrowanego urządzenia na podczerwień w
punkcie 3. Patrz „Dodawanie urządzenia na
podczerwień” (strona 51).
Po wykonaniu tej operacji, urządzenie na
podczerwień zostanie usunięte z ekranu HOME
zakładki „Device”.
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij karty „Device”.
3
Dotknij żądanego urządzenia.
4
Dotknij symbolu
7
Dotknij przycisku „Next b”.
8
Dotknij urządzenia, które chcesz
połączyć, a następnie dotknij
przycisku „Next b”.
Dodatkowe informacje
1
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Pojawi się lista działań.
.
Wyświetlony zostanie ekran
potwierdzający.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
Wskazówka
Menu można także wyświetlić, naciskając
wybrane urządzenie w kroku 3. i przytrzymując
je.
5
Dotknij przycisku „Edit Device”.
6
Dotknij przycisku „Merge Two
Devices Into One”.
71PL
9
Dotknij przycisku „OK”.
przycisku „Close”.
10 Dotknij
Wybrane urządzenie jest traktowane jak
jedno urządzenie.
72PL
Zmienianie ustawień
Wiele ustawień kontrolera można wprowadzić
lub zmienić. Aby to zrobić, należy wykonać
poniższe kroki.
1
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
2
Dotknij przycisku „
3
Dotknij żądanej pozycji menu.
Settings”.
Dodatkowe informacje
Można wybrać następujące ustawienia.
• Network Settings
• Common Settings
• Language Settings
• Group Name Settings
• System Update
• Device Details
Uwaga
Po dotknięciu opcji „
Settings” na ekranie w
czasie wykonywania tego działania pojawia się
ekran potwierdzający. Aby zmienić ustawienie,
dotknij przycisku „OK”. W takim przypadku
obecnie wykonywane działanie zostanie
anulowane.
4
Elementu należy dotykać
ponownie, dopóki wprowadzanie
ustawień nie zostanie
zakończone.
73PL
Network Settings
Patrz „Podłączanie urządzenia do sieci domowej (ustawienia sieciowe)” (strona 23).
Common Settings
Pozycja menu
Parametr
Opis
Beep Settings
ON
Umożliwia ustawienie sygnału dźwiękowego na ON.
Clock Settings
OFF
Umożliwia ustawienie sygnału dźwiękowego na OFF.
Date&Time Settings
Umożliwia wybór metody ustawiania zegara
(strona 31).
Time Display Format
Umożliwia wybór formatu wyświetlania czasu.
Daylight Saving
Umożliwia wprowadzenie ustawień dla czasu letniego.
Screen Off Timer
Umożliwia określenie czasu, po upływie którego ekran wyłącza się
automatycznie. Umożliwia wybór opcji włączania lub niewłączania
programatora wyłączania ekranu (strona 19).
Brightness
Od 1 do 5
Umożliwia wybór jasności podświetlenia panelu LCD
w skali od 1 do 5.
Touch Panel Settings
Umożliwia zmianę ustawień panelu dotykowego.
Reset All Settings
Resetowanie wszystkich ustawień.
Language Settings
Umożliwia wybór jednego z następujących języków.
• English (angielski)
• Français (francuski)
• Deutsch (niemiecki)
• Italiano (włoski)
• Español (hiszpański)
Group Name Settings
Umożliwia sprawdzenie/edycję nazwy grupy.
74PL
System Update
Patrz „Aktualizacja oprogramowania układowego” (strona 76).
Device Details
Umożliwia sprawdzenie wersji oprogramowania firmware i adresu MAC urządzenia.
Dodatkowe informacje
75PL
Aktualizacja oprogramowania
układowego
konieczna. Dotknij przycisku „Close”,
aby zamknąć ten ekran.
Aktualizacja
oprogramowania
systemowego
Pobierając najnowszą wersję oprogramowania
systemowego można skorzystać z najnowszych
funkcji. Aby zaktualizować system, urządzenie
łączy się z serwerem firmy Sony.
Jeśli będzie dostępna nowa aktualizacja, na
ekranie pojawi się odpowiedni komunikat,
kiedy urządzenie będzie włączone i połączone
z Internetem.
5
Dotknij przycisku „OK”.
6
Postępuj według instrukcji na
ekranie.
Uwaga
Pamiętaj, aby podczas aktualizacji nie wykonywać
żadnej z poniższych czynności.
– Wyłączać urządzenia
– Odłączać kabel sieciowy
– Zdejmować urządzenie z ładowarki zdalnego
sterowania
1
Umieść urządzenie w ładowarce
pilota.
2
Naciśnij przycisk HOME na
urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
3
Dotknij przycisku „
4
Dotknij przycisku „System
Update”.
Settings”.
Na ekranie pojawi się jeden z poniższych
komunikatów.
„Found the latest software. Update?” :
Przejść do kroku 5.
„The software is up to date. It does not
need to be updated.” : Aktualizacja
oprogramowania układowego nie jest
76PL
Urządzenie rozpoczyna aktualizację
oprogramowania systemowego.
Zakończenie aktualizacji może zająć
trochę czasu (maksymalnie 20 minut).
Wymagany czas zależy od ilości danych w
aktualizacji, rodzaju sieci, otoczenia
sieciowego itp.
Kiedy aktualizacja systemu zakończy się,
urządzenie automatycznie uruchomi się
ponownie.
Uwagi
• Nie zdejmować urządzenia z ładowarki pilota
•
zdalnego sterowania dopóki uatualnianie nie
zostanie zakończone.
Po zakończeniu aktualizacji uruchom
urządzenie ponownie raz lub dwa razy.
Aby anulować procedurę
Wybierz „Cancel” w punkcie „5”.
Dodatkowe informacje
77PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas używania urządzenia wystąpi
problem, przed skontaktowaniem się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony
zapoznaj się z czynnościami opisanymi poniżej.
W przypadku wyświetlenia komunikatu o
błędzie zaleca się zapisanie jego treści.
1
Sprawdź, czy problem jest opisany
w niniejszej sekcji „Rozwiązywanie
problemów”.
2
Sprawdź poniższą witrynę
internetową poświęconą obsłudze
klienta.
Aby zresetować urządzenie
Zwykle resetowanie urządzenia nie jest
konieczne. Jednak w rzadkich przypadkach
urządzenie może zacząć zachowywać się
nieprawidłowo i przestać reagować na
przyciski i polecenia wydawane na ekranie. W
takich przypadkach należy zresetować
urządzenie, wciskając przycisk RESET
znajdujący się z tyłu urządzenia.
Aby zresetować urządzenie, należy za pomocą
długiego, cienkiego przedmiotu, np. szpilki,
wcisnąć przycisk RESET.
• Dla klientów w Stanach
Zjednoczonych:
http://www.esupport.sony.com/
• Dla klientów w Kanadzie:
angielski:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
francuski:
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
• Dla klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/
Witryna zawiera najnowsze informacje
dotyczące pomocy technicznej oraz sekcję
Często zadawane pytania (FAQ).
3
78PL
Zasilanie
Nie można włączyć urządzenia.
, Umieść urządzenie w ładowarce pilota zdalnego
sterowania po podłączeniu jej do zasilacza, a
zasilacza do sieci elektrycznej (strona 18).
Jeśli po wykonaniu czynności
opisanych w punktach 1 i 2 problem
nie zniknął, skontaktuj się z
lokalnym przedstawicielem firmy
Sony.
, Jeśli powyższe działanie nie rozwiązuje
Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych
powyżej czynności problem nadal
występuje, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
W przypadku przekazania urządzenia do
naprawy należy się upewnić, że
przekazany został cały system (urządzenie
główne, ładowarka pilota zdalnego
sterowania i zasilacz sieciowy).
, Zresetować urządzenie. Patrz „Aby zresetować
problemu, zresetuj urządzenie. Patrz „Aby
zresetować urządzenie” na tej stronie.
Nie można wyłączyć urządzenia.
urządzenie” na tej stronie.
Połączenie sieciowe
Pojawia się komunikat o błędzie.
, Sprawdź rodzaj błędu.
Urządzenie nie może połączyć się z siecią.
, Przesuń urządzenie i router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN bliżej siebie i spróbuj
ponownie.
, Sprawdź ustawienia routera/ routera
bezprzewodowej sieci LAN/ punktu
dostępowego i powtórz konfigurację. Więcej
informacji na temat ustawień urządzeń można
znaleźć w instrukcjach obsługi stosownych
urządzeń.
, Na działanie sieci bezprzewodowych mają wpływ
zakłócenia elektromagnetyczne emitowane przez
kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia. Odsuń
od nich urządzenie.
, Upewnij się, że router/ router bezprzewodowej
sieci LAN/ punkt dostępowy są włączone.
Sieć / Odtwarzanie treści
na serwerze
Urządzenie nie może połączyć się z siecią.
, Po zresetowaniu urządzenia lub przywróceniu
systemu na serwerze, wykonaj ponownie
konfigurację ustawień sieciowych (strona 23).
Treści są odtwarzane od początku nawet jeśli
zmieniony zostanie tryb lub zakres
odtwarzania.
, Renderer (odtwarzacz sieciowy) może nie być w
stanie zmienić pozycji odtwarzania.
Serwer (np. komputer) nie znajduje się na
liście serwerów.
, Urządzenie mogło zostać włączone przed
włączeniem serwera. Najpierw wyświetl listę
serwerów, potem, po dotknięciu „Options” na
menu bocznym, dotknij „Refresh” aby odświeżyć
listę serwerów.
, Upewnij się, że router/ router bezprzewodowej
sieci LAN/ punkt dostępowy są włączone.
, Upewnij się, że serwer jest włączony.
, Sprawdź, czy serwer jest prawidłowo
skonfigurowany (strona 33).
, Sprawdź, czy urządzenie zostało zarejestrowane
na serwerze i odpowiednio skonfigurowane, aby
umożliwiać przesyłanie z niego muzyki.
, Na liście serwerów wyświetlany jest tylko serwer
zawierający treść z wybranego działania. W
takim przypadku, serwery inne niż powyższy nie
są wyświetlane, nawet jeśli są włączone.
Urządzenie nie steruje innym urządzeniem.
, Serwer i renderer (odtwarzacz sieciowy) z
, Sprawdź, czy serwer i renderer (odtwarzacz
sieciowy) są włączone.
, Serwer i renderer (odtwarzacz sieciowy) mogą
nie działać stabilnie. Uruchom go ponownie.
, Sprawdź, czy urządzenie, serwer i renderer
(odtwarzacz sieciowy) są prawidłowo podłączone
do routera/ routera bezprzewodowej sieci LAN/
punktu dostępowego.
, Sprawdź, czy serwer i renderer (odtwarzacz
sieciowy) zostały prawidłowo skonfigurowane
(strona 33).
, Sprawdź, czy urządzenie zostało zarejestrowane
na serwerze i rendererze (odtwarzaczu
sieciowym) i odpowiednio skonfigurowane, aby
umożliwiać przesyłanie muzyki z serwera.
, Jeśli funkcja ICF (internetowa zapora sieciowa)
jest włączona na komputerze, może ona stanowić
przeszkodę w połączeniu urządzenia z
komputerem (tylko, kiedy komputer pełni rolę
serwera). Konieczna może być zmiana ustawień
zapory sieciowej w celu umożliwienia nawiązania
połączenia przez urządzenie. (Szczegółowe
informacje na temat zmiany ustawień zapory
sieciowej można znaleźć w instrukcji obsługi
komputera).
, Przepustowość połączenia z bezprzewodową
siecią LAN może być zbyt mała. Przysuń
urządzenie oraz router/ punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN blisko siebie, aby nie
było między nimi żadnych przeszkód.
, Na komputerze będącym serwerem mogą być
uruchomione liczne aplikacje. Jeśli na
komputerze działa oprogramowanie
antywirusowe, tymczasowo wyłącz to
oprogramowanie, ponieważ wykorzystuje ono
dużą część zasobów systemu.
Rozwiązywanie problemów
jakiegoś powodu tymczasowo nie przyjmują
poleceń tego urządzenia.
Dźwięk lub obraz przeskakuje podczas
odtwarzania.
, W zależności od otoczenia sieciowego lub
zakłóceń radiowych, odtwarzanie treści przy
użyciu więcej niż jednego urządzenia na raz może
być niemożliwe. Wyłącz pozostałe urządzenia,
aby odtwarzać treści przy użyciu tego urządzenia.
Urządzenie nie ma dostępu do serwera i
renderera (odtwarzacza sieciowego).
, Zezwól na dostęp z tego urządzenia do ustawień
serwera i renderera (odtwarzacza sieciowego).
Nie można włączyć serwera za pomocą tego
urządzenia.
, Można włączyć serwer wyposażony w funkcję
WOL (Wake On LAN). W przypadku używania
79PL
serwera nieobsługującego funkcji WOL, serwer
ten należy włączać ręcznie.
Komunikat „The power of the player device is
not turned on. Turn the device on.” pojawia
się na ekranie, nawet jeśli serwer i renderer
(odtwarzacz sieciowy) są włączone.
, Sprawdź, czy serwer i renderer (odtwarzacz
sieciowy) są podłączone do sieci domowej.
Liczba wszystkich utworów jest wyświetlana
jako „--”.
, Jeśli liczba wszystkich utworów przekracza 999,
Nie można znaleźć nowego renderera
(odtwarzacza sieciowego).
, Można zarejestrować do 30 urządzeń. Usuń
niepotrzebne urządzenia, a następnie dotknij
przycisku „
Refresh” na ekranie HOME.
, Sprawdź poniższe:
• Czy renderer (odtwarzacz sieciowy) ma
ograniczenia dostępu, mimo że jeszcze nie
zarejestrowano 30 urządzeń?
• Czy renderer (odtwarzacz sieciowy) jest
prawidłowo podłączony do sieci domowej?
• Czy funkcja renderera (odtwarzacza
sieciowego) urządzenia jest aktywna?
pojawi się znak „--”.
Na ekranie odtwarzania nie pojawiają się
upływ czasu, czas całkowity i pasek postępu.
Treści przechowywane na serwerze nie są
wyświetlane na liście zawartości.
, Zależnie od funkcji działania, wyświetlane mogą
, Elementy te nie są wyświetlane, jeśli nie można
być jedynie treści, które da się odtwarzać.
uzyskać czasu trwania treści.
Pozycji odtwarzania nie można przesuwać
podczas przesuwania kursora na pasku
postępu.
, Pozycji odtwarzania może się nie nie dać
przesuwać, w zależności od treści lub renderera
(odtwarzacza sieciowego).
To samo urządzenie zostało zarejestrowane
ponownie po jego usunięciu.
, Urządzenia wyposażone w funkcję renderera
DLNA są rejestrowane automatycznie. Jeśli nie
chcesz wyświetlać danego urządzenia na liście
urządzeń, ustaw jego funkcję renderera DLNA
jako OFF.
, Pozycji odtwarzania nie da się przesuwać jeśli na
pasku postępu nie pojawił się kursor.
, Pozycji odtwarzania nie można przesuwać, nawet
jeśli na pasku postępu widoczny jest kursor, jeżeli
odtwarzane treści nie obsługują funkcji
przeszukiwania.
Całkowity czas odtwarzania wszystkich
utworów jest wyświetlany jako „--”.
Nie możesz rozpocząć wybranego działania
po wyświetleniu się okna dialogowego
wyłączania urządzenia, nawet jeśli serwer i
renderer (odtwarzacz sieciowy) są włączone.
, Sprawdź, czy serwer i renderer (odtwarzacz
sieciowy) nie mają ustawionych ograniczeń
dostępu.
, Jeśli całkowity czas odtwarzania wszystkich
utworów przekracza 999 minut i 59 sekund,
pojawi się znak „--”.
Nie można wybrać zakresu treści do
odtwarzania ani trybu odtwarzania.
, Wyświetlane są tylko zakres treści do
odtwarzania i tryby odtwarzania obsługiwane
przez obecnie aktywny renderer (odtwarzacz
sieciowy).
PARTY
Działająca funkcja PARTY nie jest
wyświetlana na ekranie HOME.
, Dotknij przycisku „
Refresh”, aby odświeżyć
ekran HOME.
, Sprawdź, czy urządzenie funkcjonujące jako host
PARTY zezwala na dostęp urządzenia.
Nie można wrócić do listy zawartości nawet
po dotknięciu symbolu
.
, Lista serwerów pojawia się po dotknięciu
symbolu
w zależności od obecnie
odtwarzanych treści.
, Sprawdź wcześniej, czy w urządzeniu
zarejestrowane jest urządzenie działające jako
host PARTY.
Nie można znaleźć urządzeń wyposażonych
w funkcję PARTY STREAMING.
, Sprawdź poniższe prawdopodobne przyczyny.
80PL
• Kontroler nie jest zarejestrowany dla żadnych
urządzeń z funkcją PARTY STREAMING.
• Urządzenia z funkcją PARTY STREAMING
nie są włączone.
Nie można uruchomić funkcji PARTY z
żądaną treścią.
, Uruchom PARTY po odtworzeniu żądanej treści
przy użyciu urządzenia z funkcją PARTY
STREAMING (strona 40).
Ekran działań w
podczerwieni
Nie można sterować urządzeniami.
, Przesuń się bliżej urządzenia. Maksymalna
odległość działania to ok. 10 m.
, Sprawdź, czy kierujesz kontroler prosto w stronę
urządzenia i czy nie ma żadnych przeszkód
między kontrolerem a urządzeniem.
, Jeśli to konieczne, włącz najpierw sterowane
urządzenia.
, Sprawdź, czy urządzenie posiada funkcję
zdalnego sterowania na podczerwień. Jeśli
urządzenie nie było fabrycznie wyposażone w
pilota zdalnego sterowania, prawdopodobnie nie
ma możliwości sterowania go zdalnie.
, Sprawdź, czy żądane urządzenie posiada funkcję
Smart Select. Szczegółowy opis funkcji Smart
Select znajduje się w części „Używanie funkcji
Smart Select” (strona 55).
, Sprawdź, czy ustawienie funkcji Smart Select
żądanego urządzenia to ON.
, Sprawdź, czy kontroler jest skierowany w stronę
urządzenia.
, Sprawdź, czy między kontrolerem a urządzeniem
nie ma przeszkód.
, Jeśli obok urządzenia, które chcesz wykryć,
znajduje się urządzenie z funkcją Smart Select,
zostanie ono znalezione szybciej.
iPod & iPhone
usunięte z urządzenia iPod & iPhone od
ostatniego użycia, odtworzona może zostać inna
treść.
Gdy próbujesz wyświetlić listę treści na
urządzeniu lub serwerze dokowania iPoda,
pojawia się wiadomość o błędzie.
, Wiadomość o błędzie może się pojawić podczas
próby wyświetlenia listy treści w czasie, gdy
urządzenie pobiera informacje o okładce.
Poczekaj aż urządzenie zakończy pobieranie
informacji o okładce.
Niektórych pozycji nie można wyświetlić po
wybraniu „iPod & iPhone” jako działania. /
Niektórych operacji nie da się wykonać po
wybraniu „iPod & iPhone” jako działania.
, Wyświetlane pozycje lub operacje, które może
wykonać twój iPhone lub iPod różnią się w
zależności od ich statusu.
Tryb interfejsu użytkownika pilota zdalnego
sterowania jest wyłączony na urządzeniu
dokującym iPoda:
Nazwa treści wyświetlana jest jako „iPod”.
Podczas odtwarzania treści z iPoda lub iPhone'a,
podłączonego do stacji dokującej iPoda, przy
użyciu innego renderera (odtwarzacza
sieciowego):
• Możesz używać przycisków N i x.
Podczas odtwarzania treści z iPoda lub iPhone'a,
podłączonego do stacji dokującej iPoda, przy
użyciu tego urządzenia:
• Możesz używać przycisków N, X, m i M.
Tryb interfejsu użytkownika pilota zdalnego
sterowania jest włączony na urządzeniu
dokującym iPoda:
Wyświetlana jest nazwa każdej treści.
Podczas odtwarzania treści z iPoda lub iPhone'a,
podłączonego do stacji dokującej iPoda, przy
użyciu innego renderera (odtwarzacza
sieciowego):
• Możesz używać przycisków N, m, M i x.
• Niektóre tryby operacji nie mogą zostać
wyświetlone.
Rozwiązywanie problemów
Nie można odnaleźć żądanego urządzenia za
pomocą funkcji Smart Select.
, Jeśli treści zostały dodane, zmienione lub
Podczas odtwarzania treści z iPoda lub iPhone'a,
podłączonego do stacji dokującej iPoda, przy
użyciu tego urządzenia:
• Możesz używać przycisków N, X, m i M.
Muzyka odtwarzana automatycznie po
wybraniu działania iPod & iPhone jest inna niż
poprzednim razem.
, Po wybraniu „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat”
będzie odtwarzana pierwsza pozycja na liście
odtwarzania w kolejności losowej.
81PL
Środki ostrożności/Dane techniczne
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Nie należy upuszczać ani
•
•
•
•
•
•
82PL
wstrząsać urządzenia, ponieważ
może to spowodować jego
awarię.
Nie należy zostawiać
urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła lub w miejscu narażonym
na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych,
nadmierny kurz lub piasek,
wilgoć, deszcz czy wstrząsy
mechaniczne.
Nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów w urządzeniu. W
razie dostania się jakichkolwiek
cieczy lub ciał stałych do
wnętrza urządzenia, przed
dalszym użytkowaniem
powinien je sprawdzić
wykwalifikowany personel.
Nie należy wystawiać czujników
zdalnego sterowania
posiadanych urządzeń na
bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani
innego silnego oświetlenia.
Zbyt duża ilość światła może
utrudniać zdalne sterowanie.
Urządzenie należy
przechowywać poza zasięgiem
małych dzieci i zwierząt.
Urządzenia takie jak
klimatyzatory, grzejniki i sprzęt
elektryczny w tym elektryczne
rolety lub zasłony sterowane
podczerwienią mogą być
niebezpieczne w przypadku
nieprawidłowego użycia.
Jeśli system nie będzie używany
przez dłuższy czas, odłącz
zupełnie przewód sieciowy od
gniazda ściennego (od sieci).
Gdy odłączasz urządzenie od
sieci, zawsze chwytaj za
wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za
sam przewód.
Jeśli do urządzenia dostanie się
przypadkowo ciało obce lub
ciecz, należy odłączyć przewód
zasilający i przed ponownym
włączeniem urządzenia zlecić
•
jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
Zasilacz sieciowy może być
sprawdzany tylko w
profesjonalnym punkcie
serwisowym.
Umieszczenie
• Nie należy ustawiać urządzenia
•
w pozycji przechylonej, w
pobliżu źródeł ciepła, w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie jasnego
światła lub promieni
słonecznych, niskich
temperatur, kurzu, brudu lub w
miejscach bez odpowiedniej
wentylacji ani w miejscach
narażonych na wibracje.
Umieszczając urządzenie lub
głośniki na powierzchniach
pokrytych woskiem, olejem,
pastą itp., należy zachować
ostrożność, ponieważ może to
spowodować poplamienie lub
odbarwienie powierzchni.
Informacje na temat
zasilacza sieciowego
• Należy korzystać z zasilacza
sieciowego dostarczonego z
urządzeniem. Nie należy
korzystać z innego zasilacza
sieciowego, ponieważ może to
spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia.
Biegunowość wtyczki
• Zasilacz sieciowy lub przewód
zasilający należy podłączyć do
łatwo dostępnego gniazda
zasilania. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek
nieprawidłowości w działaniu
zasilacza sieciowego lub
przewodu zasilającego należy
natychmiast odłączyć go od
gniazda zasilania.
• Urządzenie pozostaje
•
podłączone do źródła zasilania
sieciowego (sieci elektrycznej)
dopóki jest podłączone do
gniazda ściennego, nawet jeśli
zostało wyłączone.
Jeśli nie zamierzasz korzystać z
urządzenia przez dłuższy czas,
upewnij się, że zostało
odłączone od gniazda
sieciowego. W celu wyjęcia
przewodu zasilającego z
gniazda sieciowego należy
chwytać za wtyczkę; nigdy nie
należy ciągnąć za sam przewód.
Utylizacja pilota
zdalnego sterowania
4
Przed wyrzuceniem pilota
zdalnego sterowania należy wyjąć
z niego wewnętrzną baterię, aby
zapobiec zanieczyszczeniu
środowiska.
Zdejmij dolną pokrywę,
unosząc ją w górę z
prawej strony, tak jak to
pokazano poniżej.
Informacje na temat
urządzenia
• W przypadku połączenia z
Uwagi
• Nie należy wykręcać śrub na
•
spodzie pilota zdalnego
sterowania, chyba że w celu
utylizacji.
Przed wyjęciem wewnętrznej
baterii należy upewnić się, że
jest ona całkowicie
rozładowana.
5
Odkręć dwie śruby
mocujące metalową
blaszkę.
Bateria znajduje się pod tą
blaszką.
Aby wyjąć wewnętrzną baterię,
wykonaj następującą procedurę.
1
Metalowa
blaszka
•
Odkręć dwie śruby na
spodzie urządzenia.
6
Wyjmij blaszkę i
wewnętrzną baterię.
•
Bateria jest przymocowana do
blaszki taśmą samoprzylepną.
2
Uwaga
Otwórz tylną pokrywę za
pomocą płaskiego
przedmiotu, np. płaskiego
śrubokrętu, i ją zdejmij.
Uważaj na ostre brzegi blaszki,
aby uniknąć zranienia.
Nie należy upuszczać
urządzenia
• Urządzenie należy chronić
7
3
Odkręć dwie śruby z
dolnej pokrywy.
Odłącz kabel łączący
baterię z urządzeniem.
•
przed silnymi wstrząsami. Mogą
one spowodować awarię
urządzenia.
Nie należy zbyt mocno naciskać
na przednią część urządzenia,
gdzie znajdują się głośniki.
Wzgląd na innych ludzi
Środki ostrożności/Dane techniczne
Tylna pokrywa
siecią zewnętrzną, na przykład z
Internetem, i umożliwienia
dostępu z innych urządzeń w
zależności od konfiguracji sieci,
do urządzenia mogą uzyskać
dostęp złośliwi użytkownicy.
Może to spowodować
uszkodzenia, takie jak
fałszowanie danych.
Aby uniknąć tego problemu,
przed użyciem tego urządzenia
należy:
– Użyć routera i prawidłowo
go skonfigurować.
– Zarejestrować urządzenia,
które mogą się łączyć z tym
urządzeniem.
Wysyłanie lub udostępnianie
produktów chronionych
prawami autorskimi do/w sieci
zewnętrznej, do której mają
dostęp inni użytkownicy bez
zgody właściciela jest
zabronione na podstawie
przepisów o prawie autorskim.
Informacje o obsłudze DLNA:
To urządzenie zostało
zaprojektowane zgodnie z
wytycznymi DLNA Guideline
v1.0. Urządzenie zostało
upowszechnione w celu
uzyskania formalnej akredytacji
standardu DLNA. W celu
zachowania możliwości
połączenia produkt może być
aktualizowany.
Zalecane jest utrzymywanie
głośności na rozsądnym poziomie,
zwłaszcza w nocy, ze względu na
sąsiadów.
83PL
Uwaga dotycząca
korzystania z panelu
dotykowego urządzenia
Panel dotykowy pilota może nie
działać prawidłowo, gdy jest
obsługiwany:
• palcem w rękawiczce.
• dwoma palcami lub większą
liczbą palców.
• paznokciem.
• mokrym palcem.
• piórem, długopisem, ołówkiem,
rysikiem itp.
• przedmiotami innymi niż palec.
Świecące lub
wygaszone punkty na
wyświetlaczu LCD
Możliwe jest zaobserwowanie na
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
punktów, które nie wygasają
(czerwonych, niebieskich lub
zielonych) lub nie zapalają się
(czarnych). Punkty te nie są
spowodowane usterką. Ze
względu na wysoką precyzję
technologii używanej w produkcji,
wyświetlacze LCD zachowują
99,99% efektywnej liczby pikseli
lub więcej, jednak w rzadkich
przypadkach zdarzają się piksele,
które nie zapalają się lub nie
wygasają.
Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić miękką
szmatką lekko zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy
używać szorstkich ściereczek,
proszku czyszczącego ani
środków, takich jak
rozcieńczalnik, benzyna czy
alkohol.
84PL
Dane techniczne
Network Remote
Controller (RMN-U1)
Sekcja
bezprzewodowej
sieci LAN
Zgodne standardy:
IEEE 802.11 b/g
(WEP 64 bit, WEP 128 bit,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Wymiary (szerokość/
wysokość/ długość) (z
uwzględnieniem części
wystających i
przycisków):
Urządzenie
161 mm × 95,2 mm × 19 mm
Ładowarka pilota zdalnego
sterowania
170 mm × 43 mm × 71,5 mm
Masa:
Zasilacz sieciowy
Temperatura pracy:
Modele przeznaczone na
rynki USA i Kanady
Wejście 100 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Wyjście 5,2 V DC, 1,25 A
Modele przeznaczone na
rynek europejski
Wejście 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Wyjście 6 V DC, 1,4 A
+5 °C to +35 °C
Ogólne
Zużycie energii:
Modele przeznaczone na
rynki USA i Kanady
6,5 W
Modele przeznaczone na
rynek europejski
8,4 W
Wilgotność otoczenia
podczas pracy
urządzenia:
25 % do 80 %
Dołączone akcesoria:
Patrz strona 11.
Konstrukcja i dane
techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Środki ostrożności/Dane techniczne
Wymagania dotyczące
zasilania:
Urządzenie
Ok. 260 g
Ładowarka pilota zdalnego
sterowania
Ok. 325 g
Czas działania po pełnym
naładowaniu:
Około 4 godziny
85PL
Słowniczek
AAC
Skrót od ang. Advanced Audio
Coding. Standard kompresji
plików dźwiękowych określony
przez grupę MPEG (Motion
Picture Experts Group), będącą
grupą roboczą organizacji ISO
(International Organization for
Standardization)/ IEC
(International Electrotechnical
Commission).
Adres IP
Adresy IP składają się zazwyczaj z
czterech grup zawierających
maksymalnie trzy cyfry. Grupy te
oddzielone są kropkami (na
przykład 192.168.239.1).
Wszystkie urządzenia znajdujące
się w sieci muszą mieć adres IP.
Adres MAC
Skrót od ang. Media Access
Control address. Nazwa
identyfikacyjna przypisana
wszystkim urządzeniom
sieciowym. Każde urządzenie ma
własny, niepowtarzalny adres.
Adres MAC może być wymagany
podczas identyfikowania
urządzenia wśród innych urządzeń
(np. jako serwer DLNA).
DHCP
Skrót od ang. Dynamic Host
Configuration Protocol (protokół
dynamicznej konfiguracji hosta).
System automatycznego
uzyskiwania danych
konfiguracyjnych wymaganych do
połączenia z Internetem.
DLNA
Skrót od ang. Digital Living
Network Alliance. DLNA jest
organizacją typu non-profit,
której celem jest określenie
wytycznych projektowych dla
zawartości cyfrowej udostępnianej
w sieciach.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w witrynie pod adresem
86PL
http://www.dlna.org/en/consumer/
home
DNS
Skrót od ang. Domain Name
System (system nazw domen). Jest
to serwer, który tłumaczy nazwy
domen na adresy IP i odwrotnie.
DNS jest identyfikowany przez
adres IP. Zwany także „serwerem
DNS”.
Klucz sieciowy (klucz
zabezpieczeń)
Klucz szyfrujący używany do
ograniczania urządzeń, z którymi
może zostać nawiązana
komunikacja. Jego użycie
zapewnia większe bezpieczeństwo
urządzeniom komunikującym się
za pośrednictwem routera/ punktu
dostępowego bezprzewodowej
sieci LAN.
LAN
Skrót od ang. Local Area
Network (sieć lokalna).
Sieci LAN to ogólna nazwa sieci
umożliwiających komunikację
między komputerami, drukarkami
i faksami znajdującymi się na
niewielkim obszarze, na przykład
w biurze lub w budynku.
Proxy
Program lub serwer zapewniający
dostęp do Internetu komputerom
chronionym przez zaporę sieciową
lub umożliwiający szybsze
pobieranie stron sieci Web.
Router
Urządzenie łączące sieci, które
konwertuje występujące w nich
protokoły i adresy. Router jest
wymagany do podłączenia wielu
urządzeń sieciowych do Internetu.
Sama nazwa „router” może
oznaczać dowolne z tych
urządzeń.
SSID
Skrót od ang. Service Set
IDentifier. Jest to nazwa
określająca poszczególne punkty
dostępu w bezprzewodowej sieci
LAN zgodnej ze standardem
IEEE 802.11. W celu połączenia
się z punktem dostępowym
urządzenie klienta musi mieć
ustawiony ten sam identyfikator
SSID. Identyfikatory SSID mogą
zawierać maksymalnie 32 znaki.
W celu podniesienia poziomu
zabezpieczeń zazwyczaj używany
jest również klucz sieciowy. W
takim przypadku połączenie nie
może zostać nawiązane, jeśli
identyfikator SSID nie odpowiada
kluczowi sieciowemu.
WEP
Skrót od ang. Wired Equivalent
Privacy. Jest to klucz szyfrujący
używany w bezprzewodowych
sieciach LAN. Jako standard
IEEE oparty na algorytmie
kryptograficznym RC4, klucz
WEP jest używany do
zabezpieczania bezprzewodowych
sieci zgodnych ze standardem
IEEE 802.11b. Podczas
przesyłania komunikatu między
punktem dostępowym do
bezprzewodowej sieci LAN a
urządzeniem klienta, strona
wysyłająca szyfruje dane, zaś
strona odbierająca je
odszyfrowuje. Aby komunikacja
mogła zostać przeprowadzona,
oba urządzenia muszą korzystać
ze wspólnego klucza określanego
mianem „klucza WEP”. Poziom
szyfrowania jest określony przez
długość klucza w bitach, np.
64 bitowy lub 128 bitowy. Im
dłuższy klucz, tym wyższy poziom
zabezpieczeń.
WMA
WPA2
Skrót od ang. Windows Media
Audio. WMA jest to technologia
kompresji dźwięku opracowana
przez firmę Microsoft
Corporation, umożliwiająca
skompresowanie plików
dźwiękowych do około 1/22
wielkości tych danych na
standardowej płycie CD.
Skrót od ang. Wi-Fi Protected
Access 2. Standard szyfrowania w
bezprzewodowych sieciach LAN.
Jest to ulepszona wersja
standardu WPA opracowana
przez organizację Wi-Fi Alliance.
Stosowane jest w nim szyfrowanie
AES (Advanced Encryption
Standard), które zapewnia
większe bezpieczeństwo niż
standard WPA.
WPA
Skrót od ang. Wi-Fi Protected
Access. Standard szyfrowania w
bezprzewodowych sieciach LAN
opracowany przez organizację WiFi Alliance jako sposób
rozwiązania wielu poważnych
problemów związanych z
bezpieczeństwem w systemie
WEP. Oprócz nazwy sieci (SSID)
i klucza szyfrującego (WEP)
protokół ten używa struktury
uwierzytelniania o nazwie „EAP”
(Extensible Authentication
Protocol) i protokołu określanego
jako „TKIP” (Temporal Key
Integrity Protocol), który dla
większego bezpieczeństwa w
regularnych odstępach czasu
automatycznie aktualizuje kod
szyfrujący.
WPS
Skrót od ang. Wi-Fi Protected
Setup. Standard sieci
bezprzewodowych utworzony
przez organizację Wi-Fi Alliance,
aby umożliwić prostą konfigurację
sieci bezprzewodowych. Dostępne
metody to konfiguracja za
pomocą przycisku i za pomocą
kodu PIN.
Środki ostrożności/Dane techniczne
87PL
Indeks
A
I
AAC 86
Adres MAC 86
Audio IN 38
IP Address 28, 86
iPod & iPhone 37
C
Keyword Search 43, 49
Klucz sieciowy 86
Klucz zabezpieczeń 24, 86
Cechy 9
Części i elementy sterowania
12
D
DAB/DAB+ 38
Default Gateway 28
DHCP 86
DLNA 86
Oglądanie 46
Renderer (odtwarzacz
sieciowy) 36, 46
Serwer 33, 45
Słuchanie 36
Dodaj
Działanie 67
Urządzenie na podczerwień
58
Dostarczone akcesoria 11
Działanie
Urządzenie DLNA 36, 46
Urządzenie na podczerwień
58
E
Edycja
Działanie 66
Pilot zdalnego sterowania
69
Urządzenie 64
Ekran pilota zdalnego
sterowania
Urządzenie DLNA 15
Urządzenie na podczerwień
17
H
HOME 14
88PL
K
Ł
Ładowanie 18
M
Menu ustawień
Common Settings 74
Device Details 75
Group Settings 74
Language Settings 74
Network Settings 74
System Update 75
Music Services 38
N
Network Settings
Metoda połączenia 23
O
Okienko wyświetlacza 14
Oprogramowanie systemowe
Aktualizacja 76
Oprogramowanie układowe
76
P
PARTY STREAMING
Close 42
Rozpocznij 41
Sterowanie 42
PC/HDD Music 37
PC/HDD Photo 47
PC/HDD Video 47
Pilot zdalnego sterowania
Assign Key 70
Clear 69, 70
Edit Label 69, 70
Learn 69, 70
Move 69, 70
Początkowa konfiguracja 21
Podłączanie urządzenia
DLNA 33, 45
Przewód zasilający 18
Sieć domowa 23
Poziom głośności 43, 49
Proxy Server 29, 86
Punkt dostępowy 24
R
Refresh 14
Rozwiązywanie problemów
78
S
Serwer
System inny niż Windows 7,
Windows Vista lub
Windows XP 36, 45
Usuń 39, 48
Windows 7 33, 45
Windows Vista/XP 35, 45
Serwer DNS 28, 86
Sieć bezprzewodowa
Wyszukiwanie 24
Sieć domowa
Podłączanie 23
Ustawienia renderera
(odtwarzacza sieciowego)
36, 46
Ustawienia serwera 33, 45
Siła sygnału bezprzewodowej
sieci LAN 14
Smart Select 55
SSID 86
Stały adres IP 28
Ś
Środki ostrożności 82
T
Tryb odtwarzania 39
U
Urządzenie DLNA 33, 45
Urządzenie główne 12
Urządzenie na podczerwień
Edycja 64, 66, 69
Rejestracja 51
Ustawianie ręczne
IP Address 28
Proxy Server 29
Punkt dostępowy 26
Ustawienia
Początkowa konfiguracja 21
Połączenie sieciowe 23
Serwer 33, 45
Windows 7 33, 45
Windows Vista/XP 35, 45
Zegar 31
Ustawienia sieciowe
Potwierdź 29
Usuń
Działanie 67
Serwer 39, 48
Urządzenie 65
W
WEP 86
Windows Media Player 11 35,
45
Windows Media Player 12 33,
45
Witryna internetowa obsługi
klienta 78
WMA 87
WPA 87, 115
WPA2 87
Wpisywanie tekstu 19
WPS 87
Konfiguracja za pomocą
przycisku WPS 26
Metoda kodu PIN 27
Wyciszanie 43, 49
Z
Zegar 31
89PL
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY
SONY
Przed rozpoczęciem użytkowania OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY (zdefiniowanego poniżej) należy
dokładnie przeczytać niniejszą umowę. Rozpoczęcie użytkowania OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY
oznacza zaakceptowanie umowy. Bez akceptacji umowy nie można korzystać z OPROGRAMOWANIA
FIRMY SONY.
WAŻNE – PRZECZYTAJ DOKŁADNIE: Niniejsza umowa licencyjna użytkownika („EULA”) jest wiążącą
prawnie umową między użytkownikiem a firmą Sony Corporation („SONY”), producentem urządzenia Sony
(„PRODUKTU”) i licencjodawcą OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY. Wszystkie programy firmy Sony,
łącznie z programami innych producentów (oprócz programów objętych osobną licencją) dołączone do
PRODUKTU, będące aktualizacjami i poprawkami, są nazywane w niniejszej umowie
„OPROGRAMOWANIEM FIRMY SONY”. OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY można używać tylko
wraz z PRODUKTEM.
Używanie OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY oznacza zobowiązanie się do przestrzegania warunków
niniejszej umowy. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy, firma SONY nie udziela tej
osobie licencji na OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY. W takim wypadku nie można używać
OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY
OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami
dotyczącymi ochrony praw autorskich, a także innymi przepisami i traktatami dotyczącymi ochrony własności
intelektualnej. OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY jest licencjonowane, a nie sprzedawane.
UDZIELENIE LICENCJI
Wszystkie tytuły prawne i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY są własnością firmy
SONY lub jej dostawców. Niniejsza umowa udziela użytkownikowi prawa do używania
OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY wyłącznie na użytek własny.
OPIS WYMAGAŃ, ZAKAZÓW, PRAW I OGRANICZEŃ
Ograniczenia. Zabrania się całkowitego i częściowego kopiowania, modyfikacji, odtwarzania kodu,
dekompilowania i dezasemblowania OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY.
Rozdzielność składników. Licencja jest udzielana na OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY jako jeden
produkt. Składników OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY nie można rozdzielać.
Jeden PRODUKT. OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY można używać tylko z jednym PRODUKTEM.
Wypożyczanie. Wypożyczanie i użyczanie OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY jest zabronione.
Przekazywanie OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY. Wszelkie prawa udzielone na mocy niniejszej licencji
można trwale przenieść tylko w wyniku transakcji sprzedaży lub przekazania PRODUKTU, pod warunkiem że
nie zachowa się żadnych egzemplarzy, przekaże się całe OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY (w tym
wszystkie egzemplarze, składniki, nośniki i materiały drukowane, wszystkie wersje i wszelkie uaktualnienia
OPROGRAMOWANIA, a także niniejszą licencję) innemu podmiotowi, a podmiot ten zaakceptuje warunki
niniejszej umowy.
Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy. Z zastrzeżeniem wszelkich innych praw firma SONY może zerwać
niniejszą umowę, jeżeli użytkownik nie będzie przestrzegać jej warunków i postanowień. W takim wypadku po
informacji od firmy SONY, użytkownik musi wysłać PRODUKT na adres określony przez firmę SONY, zaś
firma SONY odeśle PRODUKT najszybciej jak to możliwe po usunięciu OPROGRAMOWANIA FIRMY
SONY z PRODUKTU.
Poufność. Użytkownik zgadza się zachować poufność informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU FIRMY
SONY, które nie są powszechnie znane i zobowiązuje się do nieujawniania tych informacji innym osobom lub
podmiotom bez uzyskania pisemnej zgody firmy SONY.
WARUNKI NIEBEZPIECZNE
OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY nie jest odporne na błędy i nie zostało stworzone, wyprodukowane i
nie jest przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako narzędzie sterujące online w warunkach niebezpiecznych,
w których wymagane jest bezawaryjne działanie, np. w obiektach nuklearnych, nawigacji lotniczej lub lotniczych
systemach komunikacyjnych, w kontroli ruchu lotniczego, urządzeniach bezpośrednio podtrzymujących funkcje
życiowe i systemach militarnych, w których to warunkach usterka OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY
może być przyczyną śmierci, obrażeń lub poważnych szkód fizycznych lub oddziałujących na środowisko
(„warunki niebezpieczne”). Firma SONY i jej dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych ani
90PL
dorozumianych, przydatności PRODUKTU i OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY do zastosowania w
warunkach niebezpiecznych.
WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY
Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że używa OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY
na własne ryzyko. OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY jest dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”, bez
żadnych gwarancji. Firma SONY, jej sprzedawcy oraz licencjodawcy zewnętrzni (wyłącznie w tej SEKCJI firma
SONY, jej sprzedawcy i licencjodawcy zewnętrzni będą określani wspólną nazwą „SONY”) NINIEJSZYM NIE
UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN.
DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY I DO OKREŚLONYCH
CELÓW. FIRMA SONY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA SĄ WOLNE OD
BŁĘDÓW I SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA
ZOSTANIE POPRAWIONE. PONADTO FIRMA SONY NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA
ŻADNYCH DEKLARACJI MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LUB WYNIKÓW STOSOWANIA
OPROGRAMOWANIA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ITD.
ŻADNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE USTNIE I PISEMNIE ANI PORADY PRZEKAZYWANE
PRZEZ FIRMĘ SONY LUB JEJ AUTORYZOWANYCH PRZEDSTAWICIELI NIE STANOWIĄ
GWARANCJI ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE STANOWIĄ ROZSZERZENIA GWARANCJI. NIEKTÓRE
PRZEPISY PRAWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH,
DLATEGO POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ DANEGO PRZYPADKU.
Oprócz powyższego, OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY nie zostało stworzone ani przeznaczone do
użytku z jakimkolwiek produktem innym niż PRODUKT. Firma SONY nie gwarantuje, że produkty,
oprogramowanie, zawartość lub dane stworzone przez użytkownika lub osoby trzecie nie zostanie uszkodzone
przez OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA SONY, JEJ DOSTAWCY ORAZ LICENCJODAWCY (wyłącznie w tej SEKCJI określani wspólną
nazwą „SONY”) NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE
ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM, ZA NARUSZENIE WARUNKÓW GWARANCJI
WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY, ZANIEDBANIA,
WSZELKIE INNE TEORIE PRAWNE DOTYCZĄCE TEGO PRODUKTU. DO TAKICH SZKÓD
NALEŻĄ M.IN. UTRATA ZYSKÓW, DOCHODÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z
PRODUKTU LUB ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU, PRZESTOJE ORAZ UTRATA CZASU PRZEZ
NABYWCĘ, NAWET JEŻELI FIRMA SONY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
FIRMY SONY NA MOCY KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA
BĘDZIE OGRANICZONA DO RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE.
EKSPORT
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących eksportu, importu i przepisów
celnych, jeśli używa OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY poza krajem, w którym mieszka.
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
Niniejsza umowa EULA podlega prawu obowiązującemu w Japonii, niezależnie od ewentualnych konfliktów
przepisów prawa. Wszelkie wątpliwości powstałe w związku z tą umową będą rozstrzygane przez japońskie sądy
w Tokio. Strony niniejszym zgadzają się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów japońskich. UŻYTKOWNIK I
FIRMA SONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAW DO PROCESU ZWIĄZANEGO Z JAKIMIKOLWIEK
KWESTIAMI ZWIĄZANYMI Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA.
ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY
Jeśli którakolwiek część niniejszej umowy EULA zostanie unieważniona lub stanie się nieegzekwowalna,
pozostałe części tej umowy pozostają w mocy.
Jeżeli użytkownik ma pytania związane z niniejszą umową EULA lub określonymi w niej zasadami ograniczonej
gwarancji, może skontaktować się z firmą SONY, pisząc na adres kontaktowy firmy SONY określony na karcie
gwarancyjnej dołączonej w opakowaniu produktu.
91PL
Ważne informacje dotyczące oprogramowania
Razem z tym produktem oferowane jest oprogramowanie, do którego prawa użytkowania otrzymała pośrednio
lub bezpośrednio firma Sony Corporation (dalej nazywana firmą Sony) za pośrednictwem innych firm. Należy
uważnie przeczytać zawarte niżej ważne informacje dotyczące tego oprogramowania.
Informacje dotyczące oprogramowania opartego na licencji GNU GPL oraz GNU LGPL
Wraz z produktem dostarczane jest następujące oprogramowanie (patrz poniższa „Lista zawartości”) zgodne z
Powszechną licencją publiczną GNU (GNU General Public License, nazywaną dalej licencją GPL) lub Mniejszą
powszechną licencją publiczną GNU (GNU Lesser General Public License, nazywaną dalej licencją LGPL).
Użytkownik ma prawo do pobierania, modyfikacji i ponownego rozpowszechniania kodu źródłowego tego
oprogramowania zgodnie z załączoną licencją GPL lub LGPL.
Lista zawartości
alsa-lib
alsa-utils
busybox
directfb
dosfstools
e2fsprogs
glibc
libgcc
libusb
linux
netbase
nfs-utils
procps
pump
util-linux
wireless-tools
Kod źródłowy wymienionych wyżej aplikacji umieszczony został przez firmę Sony w witrynie internetowej. Aby
pobrać kod źródłowy należy przejść do witryny internetowej.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy o nietworzenie bezpośrednich zapytań odnoszących się do treści kodów źródłowych.
92PL
GNU GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not
allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can
get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know
you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program,
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have. You must make sure that they,
too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to
make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to
know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the
original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by
software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the program proprietary.
To prevent this, we have made it clear that any patent
must be licensed for everyone’s free use or not licensed at
all.
The precise terms and conditions for copying, distribution
and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work
which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The “Program”, below, refers
to any such program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.) Each
licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running the Program is not
restricted, and the output from the Program is covered
only if its contents constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the
Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Program’s source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep
intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients
of the Program a copy of this License along with the
Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or
any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or
publish, that in whole or in part contains or is
derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties
under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that
93PL
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required to print
an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Program, the distribution of the whole
must be on the terms of this License, whose permissions
for other licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based
on the Program with the Program (or with a work based on
the Program) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of
this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work
based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least
three years, to give any third party, for a charge no
more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange;
or,
c) Accompany it with the information you received as
to the offer to distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer,
in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for
all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the executable. However,
as a special exception, the source code distributed need
not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
94PL
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you
have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work
based on the Program), you indicate your acceptance of
this License to do so, and all its terms and conditions
for copying, distributing or modifying the Program or
works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work
based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the rights
granted herein.You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation
of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of
the Program by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he
or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in
or among countries not thus excluded. In such case,
this License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If
the Program specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the
option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
10.If you wish to incorporate parts of the Program into
other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE
OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR
THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New
Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the
greatest possible use to the public, the best way to achieve
this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is
safest to attach them to the start of each source file to most
effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
Copyright (C)
This program is free software; you can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at
your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General
Public License along with this program; if not, write
to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Also add information on how to contact you by electronic
and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice
like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of
author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w’. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’
should show the appropriate parts of the General Public
95PL
License. Of course, the commands you use may be called
something other than `show w’ and `show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your
program.
This General Public License does not permit incorporating
your program into proprietary programs. If your program
is a subroutine library, you may consider it more useful to
permit linking proprietary applications with the library. If
this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
Większość licencji na użytkowanie oprogramowania
jest projektowanych w celu ograniczania praw do jego
rozpowszechniania i modyfikacji. Natomiast w
wypadku Powszechnej Licencji Publicznej GNU
(GNU General Public Licence, GPL) celem jest
zagwarantowanie użytkownikowi swobody
udostępniania i zmieniania tego wolnego
oprogramowania, a więc danie pewności, iż
oprogramowanie jest wolno dostępne dla wszystkich
użytkowników. Niniejsza Powszechna Licencja
Publiczna dotyczy większości oprogramowania
wydawanego przez Fundację Wolnego
Oprogramowania (Free Software Foundation) oraz
wszelkich innych programów, których autorzy
zobowiązują się do jej stosowania. (Niektóre rodzaje
oprogramowania wydawanego przez Fundację objęte
są Mniejszą Powszechną Licencją Publiczną GNU,
GNU Lesser General Public License). Użytkownik
może stosować ją również do swoich programów.
This is an unofficial translation of the GNU
General Public License into Polish. It was not
published by the Free Software Foundation,
and does not legally state the distribution
terms for software that uses the GNU
GPL--only the original English text of the
GNU GPL does that. However, we hope that
this translation will help Polish speakers
understand the GNU GPL better.
Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu,
odnosimy się do wolności, a nie ceny. Nasze
Powszechne Licencje Publiczne są zaprojektowane z
myślą o tym, by dać Ci prawo rozpowszechniania
kopii wolnego oprogramowania (oraz pobierać opłatę
za tą usługę, jeśli chcesz); że otrzymasz kod źródłowy
albo możesz go otrzymać, jeśli chcesz; że możesz
modyfikować to oprogramowanie i używać jego
fragmentów do tworzenia nowego, wolnego
oprogramowania; i w końcu, że wiesz o tym, że
możesz wykonywać te czynności.
To jest nieoficjalne tłumaczenie Powszechnej
Licencji Publicznej GNU na język polski. Nie
zostało opublikowane przez Free Software
Foundation i pod względem prawnym nie
stanowi warunków rozpowszechniania
oprogramowania stosującego GNU GPL -ustanawia je wyłącznie oryginalny angielski
tekst licencji GNU GPL. Jednak mamy
nadzieję, że pomoże ono lepiej zrozumieć
Licencję osobom mówiącym po polsku.
W intencji ochrony Twoich praw musieliśmy stworzyć
pewne ograniczenia, które zabraniają komukolwiek
odmówienia Ci tych praw lub wymagania od Ciebie
ich poddania. Ograniczenia sprowadzają się do kilku
obowiązków nałożonych na Ciebie, kiedy
rozpowszechniasz kopie oprogramowania lub
modyfikujesz je.
You should also get your employer (if you work as a
programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the program, if necessary. Here is a
sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision’ (which makes
passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of TyCoon>, 1 April 1989 Ty Coon,
President of Vice
POWSZECHNA LICENCJA
PUBLICZNA GNU
Wersja 2, czerwiec 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation,
Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie
wiernych kopii niniejszego dokumentu licencyjnego,
jednak bez prawa wprowadzania zmian.
96PL
Preambuła
Na przykład, jeśli rozprowadzacie Państwo kopie
takiego programu, niezależnie czy gratisowo, czy za
opłatą, musicie Państwo odbiorcy udzielić wszelkich
praw, jakie mieliście sami. Musisz upewnić się, że oni
także otrzymają lub mogą otrzymać dostęp do kodu
źródłowego. aby mógł on poznać swoje prawa.
Ochrona Państwa praw przebiega w dwóch etapach:
(1) zastrzegamy prawo własności autorskiej do
oprogramowania, (2) oferujemy Państwu niniejszą
licencję, która daje Wam sankcjonowane prawem
zezwolenie na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub
modyfikowanie tego oprogramowania.
Ponadto dla ochrony tak autora, jak i naszej,
pragniemy mieć pewność, że każdy zrozumie, iż na
niniejsze wolne oprogramowanie nie udziela się
gwarancji. W razie dokonania w nim przez kogoś
modyfikacji i puszczenia dalej do obrotu, pragniemy,
aby dalsi odbiorcy zdawali sobie sprawę z tego, że
problemu wprowadzone przez inne osoby nie są
wyrazem oryginalnych działań twórców.
I rzecz ostatnia: każdemu wolnemu programowi stale
zagrażają patenty na oprogramowanie. Naszym
pragnieniem jest unikanie takiego niebezpieczeństwa,
kiedy redystrybutorzy wolnego programu
indywidualnie uzyskują prawa patentowe, nadając
tym samym programowi charakter prawnie
zastrzeżony. W celu zapobieżenia takim zjawiskom
jednoznacznie wyjaśniliśmy, że każdy patent musi być
wydawany albo dla swobodnego użytku przez
wszystkich, albo nie wydawany wcale.
Poniżej znajdują się precyzyjnie opisane zasady i
warunki kopiowania, rozpowszechniania i
modyfikacji.
ZASADY I WARUNKI KOPIOWANIA,
ROZPOWSZECHNIANIA I
MODYFIKOWANIA
0. Niniejsza Licencja dotyczy programów i innych
prac, na których umieszczona jest pochodząca od
właściciela praw autorskich informacja, że dany
program lub praca może być rozpowszechniana na
warunkach niniejszej Powszechnej Licencji
Publicznej. Używane poniżej słowo „Program”
oznacza właśnie takie programy lub prace, zaś
określenie „praca oparta na Programie” dotyczy
albo Programu, albo pochodzącej od niego pracy w
rozumieniu prawa autorskiego, to jest pracy
zawierającej Program lub jego część dosłowną,
bądź zmodyfikowaną i/lub przełożoną na inny
język. (W dalszej części niniejszego dokumentu
tłumaczenie jest traktowane jako „modyfikacja”).
Do każdego licencjobiorcy będziemy zwracać się
„per Ty”.
Niniejsza Licencja nie obejmuje działań innych niż
kopiowanie, rozprowadzanie i modyfikowanie — nie
mieszczą się one w jej zakresie. Czynność używania
Programu nie jest poddana ograniczeniom, a
produkty uzyskane z Programu objęte są Licencją
tylko wtedy, gdy ich treść stanowi pracę opartą na
Programie (niezależnie od stworzenia jej przy użyciu
Programu). To, czy fakt takie jest prawdą, zależy od
tego, co dany Program wykonuje.
1. Możesz kopiować i rozprowadzać w dowolnych
mediach wierne kopie kodu źródłowego Programu
w otrzymanej formie pod warunkiem, że w
widoczny sposób i odpowiednio podasz na każdej
kopii właściwą informację o prawie autorskim i
zrzeczenie się uprawnień z tytułu gwarancji,
wszelkie napisy informacyjne na temat Licencji i
faktu nieudzielania gwarancji musisz chronić przed
uszkodzeniem, zaś wszystkim innym odbiorcom
Programu musisz wraz z Programem wręczać
egzemplarz niniejszej Licencji.
Możesz pobierać opłatę za fizyczną czynność
przekazania kopii i według własnej decyzji możesz za
opłatą proponować ochronę gwarancyjną.
2. Możesz modyfikować swoją kopię czy kopie
Programu oraz dowolne jego części, tworząc przez
to pracę opartą na Programie, jak również
kopiować i rozprowadzać takie modyfikacje i pracę
na warunkach podanych w pkt. 1 powyżej — pod
warunkiem przestrzegania całości poniższych
wymogów:
a) Musisz spowodować umieszczenie na
zmodyfikowanych plikach widocznej informacji
o tym, że dane pliki zostały przez Ciebie
zmienione, wraz z datą dokonania zmian.
b) Musisz doprowadzić do tego, aby każda
rozpowszechniana lub publikowana przez
Ciebie praca, która w całości lub części zawiera
Program, albo pochodzi od niego lub jego
części, była w całości i bezpłatnie
licencjonowana dla wszelkich stron trzecich na
warunkach niniejszej Licencji.
c) Jeżeli zmodyfikowany program podczas
korzystania z niego w normalnym trybie
odczytuje polecenia interaktywnie, musisz
spowodować, aby po uruchomieniu (użyty w
interaktywny sposób w najzwyklejszym trybie),
wydrukował on lub wyświetlał powiadomienie o
odnośnym prawie autorskim i braku gwarancji
(ewentualnie o zapewnianiu gwarancji przez
Ciebie), oraz o tym, że użytkownicy mogą
redystrybuować ten program na niniejszych
warunkach wraz z informacją, jak użytkownik
może zapoznać się z treścią niniejszej Licencji.
(Wyjątek: jeśli sam Program jest interaktywny,
ale normalnie nie drukuje takiego
powiadomienia, Twoja praca oparta na nim też
nie musi wydrukowywać takiego
powiadomienia).
Wymogi te odnoszą się do zmodyfikowanej pracy
jako całości. Jeśli dające się ustalić sekcje danej pracy
nie pochodzą od Programu i mogą być racjonalnie
uważane za samodzielne i odrębne same w sobie, to
niniejsza Licencja i jej warunki nie mają zastosowania
do takich sekcji przy rozprowadzaniu ich przez Ciebie
jako odrębne prace. Jeśli jednak rozprowadzasz je
jako część całości, będącej pracą opartą na Programie,
rozpowszechnianie tej całości musi być dokonywane
na warunkach niniejszej Licencji, której zezwolenie
dla innych licencjobiorców rozciągają się w całej
szerokości na tę całość, a tym samym i na każdą
indywidualną jej część, niezależnie od autorstwa.
Dlatego też intencją tego fragmentu nie jest
roszczenie sobie praw albo podważanie Twych praw
do pracy napisanej w całości przez Ciebie. Chodzi
nam raczej o korzystanie z prawa kontrolowania
dystrybucji pochodnych i zbiorowych prac opartych
na Programie.
I jeszcze jedno: samo tylko połączenie z Programem
(lub z pracą opartą na Programie) innej pracy — nie
opartej na Programie, w ramach wolumenu nośnika
przechowywania lub dystrybucji, nie powoduje
objęcia takiej pracy zakresem niniejszej Licencji.
3. Możesz kopiować i rozprowadzać Program (lub
opartą na nim pracę — zgodnie z pkt. 2) w kodzie
wynikowym lub w formie wykonywalnej w myśl
postanowień powyższych pkt. 1 i 2, pod warunkiem
zrealizowania również poniższych wymogów:
a) Musisz dołączyć do niego odpowiadający mu,
kompletny i możliwy do odczytania przez
urządzenia cyfrowe kod źródłowy, który musi
być rozpowszechniany na warunkach
97PL
powyższych pkt. 1 i 2 oraz na nośniku
zwyczajowo używanym dla wzajemnej wymiany
oprogramowania, lub
b) Dołączyć do niego pisemną ofertę, ważną co
najmniej 3 lata, przyznającą każdej stronie
trzeciej — za opłatą nie przekraczającą Twego
kosztu fizycznej dystrybucji źródła —
kompletną, odczytywalną przez urządzenia
cyfrowe kopię odpowiadającego mu kodu
źródłowego, rozprowadzaną na warunkach
powyższych punktów 1 i 2, na nośniku
zwyczajowo używanym do wzajemnej wymiany
oprogramowania, lub
c) Dołączyć do niego informację, jaką otrzymałeś
na temat oferty rozprowadzania odpowiedniego
kodu źródłowego. (Ta możliwość dozwolona
jest tylko dla dystrybucji niehandlowej i jedynie
wtedy, gdy otrzymałeś dany program w kodzie
wynikowym lub w formie wykonywalnej wraz z
wymienioną ofertą — zgodnie z powyższym
podpunktem „b”).
Określenie kod źródłowy dla pracy oznacza formę
pracy preferowaną dla wprowadzania do niej
modyfikacji. Dla wykonanej pracy kompletny kod
źródłowy oznacza cały kod źródłowy wszystkich
modułów, wszelkie sprzężone z nią pośredniczące
pliki opisujące oraz zbiory komend stosowane do
sterowania kompilacją i instalowaniem programów.
Niemniej jednak, jako wyjątek specjalny,
dystrybuowany (w formie źródłowej lub binarnej) kod
źródłowy nie musi obejmować niczego, co jest
normalnie rozprowadzane przy pomocy głównych
komponentów (kompilator, jądro itd.) systemu
operacyjnego, na którym pracuje część wykonywalna,
o ile sam taki komponent towarzyszy tej części.
Jeśli dystrybucja części wykonywalnej albo kodu
wynikowego realizowana jest poprzez oferowanie
dostępu do kopii z wyznaczonego miejsca, to
oferowanie równoważnego dostępu do kopiowania
kodu źródłowego z tego samego miejsca liczy się jako
rozpowszechnianie kodu źródłowego, nawet gdy
strony trzecie nie są zmuszone do kopiowania źródła
wraz z kodem wynikowym.
4. Poza przypadkami jednoznacznie dozwolonymi w
niniejszej Licencji, nie możesz kopiować,
modyfikować, sublicencjonować ani
rozpowszechniać Programu. We wszystkich
pozostałych wypadkach, każda próba skopiowania,
sublicencjonowania lub rozpowszechnienia
Programu jest nieważna i powoduje automatyczne
wygaśnięcie Twoich praw z tytułu Licencji.
Niemniej jednak, stronom, które już otrzymały od
Ciebie kopie albo prawa w ramach niniejszej
Licencji, licencje nie wygasają tak długo, jak długo
strony te w pełni się do nich stosują.
5. Nie musisz akceptować niniejszej Licencji, jeżeli jej
nie podpisałeś. Niemniej jednak, nic innego nie
zapewni Ci zezwolenia na modyfikowanie lub
rozprowadzanie Programu i pochodzących od
niego prac. Działania takie są prawnie zabronione,
jeżeli nie przyjmujesz niniejszej Licencji. Dlatego
też, poprzez modyfikowanie bądź
rozpowszechnianie Programu (lub pracy na nim
98PL
opartej) dajesz wyraz swojej akceptacji dla Licencji
i wszelkich jej postanowień i warunków
dotyczących kopiowania, rozprowadzania i
modyfikowania Programu lub opartych na nim
prac.
6. W każdym przypadku redystrybucji przez Ciebie
Programu (albo opartej na nim Pracy), odbiorca
automatycznie otrzymuje od pierwotnego
licencjodawcy licencję na kopiowanie,
rozpowszechnianie i modyfikowanie Programu na
niniejszych zasadach i warunkach. Na korzystanie
przez odbiorcę z udzielonych w niniejszej Licencji
praw nie możesz narzucać już dalszych ograniczeń.
Nie jesteś stroną odpowiedzialną za kontrolę
przestrzegania Licencji przez osoby trzecie.
7. Jeśli na skutek wyroku sądowego lub zarzutu
naruszenia patentu, jak też z każdej innej
przyczyny (nie ograniczonej do kwestii
patentowych) zostaną narzucone na Ciebie
(niezależnie czy to mocą wyroku sądowego,
umowy, czy w inny sposób) warunki sprzeczne z
warunkami niniejszej Licencji, to nie zwalniają one
Ciebie z warunków Licencji. Jeśli nie możesz
prowadzić dystrybucji tak, aby wypełniać
jednocześnie swoje obowiązki z tytułu niniejszej
Licencji i inne odnośne obowiązki, to w rezultacie
nie możesz wcale rozprowadzać Programu. Na
przykład, gdyby licencja patentowa nie zezwalała
na wolną od opłat licencyjnych redystrybucję
Programu przez wszystkie osoby, które otrzymały
kopie bezpośrednio lub pośrednio od Ciebie, to
jedynym sposobem pozwalającym Ci na
przestrzeganie i licencji patentowej, i Licencji
niniejszej, byłoby całkowite powstrzymanie się od
jakiejkolwiek dystrybucji Programu.
Jeżeli w jakichś szczególnych okolicznościach któryś
fragment niniejszego punktu stałby się nieważny lub
niewykonywalny, to intencją jest, aby znajdowała
zastosowanie pozostała część punktu, a treść całego
punktu była stosowana w pozostałych
okolicznościach.
Celem niniejszego punktu nie jest zachęcanie do
naruszania patentów czy innych praw własności, albo
też do podważania ich ważności; niniejszy punkt za
swój jedyny cel ma ochronę integralności systemu
rozpowszechniania wolnego oprogramowania,
realizowanego za pomocą publicznych licencji. Wielu
ludzi bezinteresownie wniosło swój wkład do
stworzenia szerokiego zakresu oprogramowania
upowszechnianego w tym systemie, mając zaufanie do
konsekwentnego jego stosowania; wyłącznie do
autora/ofiarodawcy należy decyzja, czy życzy on sobie
rozprowadzania oprogramowania za pośrednictwem
innego systemu i licencjobiorca nie może tego prawa
wyboru ograniczać.
Intencją niniejszego punktu jest jasne i wyraźne
przedstawienie tego, co uważa się za skutki, jakie
rodzi pozostała część niniejszej Licencji.
8. W przypadku, gdy dystrybucja i/lub używanie
Programu w niektórych krajach poddane jest
ograniczeniom patentowym lub zastrzeżeniom
prawami autorskimi, początkowy posiadacz praw
autorskich, który poddaje Program pod
oddziaływanie niniejszej Licencji, może dodać
wyraźnie zakreślone geograficzne ograniczenie
rozpowszechniania wyłączające te kraje, dzięki
czemu dystrybucja dozwolona będzie wyłącznie w
krajach czy wśród krajów nie objętych takim
wyłączeniem. W przypadku takim, niniejsza
Licencja obejmuje dane ograniczenie tak, jakby
było ono wpisane w jej treść.
9. W miarę potrzeby Fundacja Wolnego
Oprogramowania może publikować poprawione i/
lub nowe wersje Powszechnej Licencji Publicznej.
Takie nowe wersje będą napisane w duchu
podobnym do obecnej wersji, ale mogą różnić się w
szczegółach poruszających nowe problemy czy
zagadnienia.
Każdej wersji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeżeli
Program podaje numer wersji niniejszej Licencji,
odnoszący się do tej wersji i „wszelkich wersji
następnych”, masz do wyboru albo stosować się do
postanowień i warunków tej wersji, albo
którejkolwiek wersji późniejszej wydanej przez
Fundację Wolnego Oprogramowania. O ile Program
nie podaje numeru wersji niniejszej Licencji, możesz
wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną
przez Fundację.
10.Jeśli chcesz włączyć części Programu do innych
wolnych programów, których warunki
rozpowszechniania są inne, zwróć się pisemnie do
autora z prośbą o pozwolenie. W przypadku
oprogramowania objętego przez Fundację
Wolnego Oprogramowania prawem autorskim,
zwróć się pisemnie do Fundacji, czasem czynimy od
tego odstępstwa. Przy podejmowaniu decyzji
kierujemy się dwoma celami: utrzymania wolnego
statusu wszystkich pochodnych naszego wolnego
oprogramowania oraz — generalnie —
promowania współudziału i wielokrotnego
stosowania oprogramowania.
WYRÓB BEZ GWARANCJI
11.PONIEWAŻ PROGRAM JEST
LICENCJONOWANY BEZPŁATNIE, NIE
JEST OBJĘTY GWARANCJĄ W ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE
PRZEPISY. O ILE NA PIŚMIE NIE STANOWI
SIĘ INACZEJ, POSIADACZE PRAW
AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY
ZAPEWNIAJĄ PROGRAM W STANIE, W
JAKIM JEST („JAK WIDAĆ”) BEZ
JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI
WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM
MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH
GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ
RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I
SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA PROGRAMU
PONOSISZ SAM. W RAZIE GDYBY
PROGRAM OKAZAŁ SIĘ WADLIWY,
PONOSISZ KOSZT CAŁEGO
NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY I
KORYGOWANIA.
12.O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE
STANOWI INACZEJ LUB NIE DOKONANO
INNYCH UZGODNIEŃ W FORMIE
PISEMNEJ, ŻADEN POSIADACZ PRAW
AUTORSKICH ANI INNA STRONA
MODYFIKUJĄCA I/LUB
REDYSTRYBUJĄCA PROGRAM ZGODNIE
Z POWYŻSZYMI ZEZWOLENIAMI, W
ŻADNYM WYPADKU NIE JEST
ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA
SZKODY, W TYM SZKODY OGÓLNE,
SPECJALNE, UBOCZNE LUB SKUTKOWE,
WYNIKŁE Z UŻYCIA BĄDŹ
NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA PROGRAMU (W
TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ
DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH
NIEDOKŁADNYCH, ALBO ZA STRATY
PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB STRONY
TRZECIE, JAK TEŻ NIEDZIAŁANIE
PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI),
NAWET JEŚLI DANY POSIADACZ BĄDŹ
INNA STRONA ZOSTALI POWIADOMIENI
O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH
SZKÓD.
KONIEC ZASAD I
WARUNKÓW
Jak stosować niniejsze Warunki do
Twoich nowych programów
Jeśli opracowujesz nowy program i chciałbyś, aby stał
się on przydatny dla szerokiego ogółu, najlepszą
drogą do osiągnięcia tego będzie nadanie Twemu
programowi charakteru wolnego oprogramowania,
które każdy może redystrybuować i zmieniać na
niniejszych warunkach.
W tym celu do programu dołącz poniższe informacje.
Najbezpieczniej jest dołączyć je na początku każdego
pliku źródłowego, dzięki czemu najskuteczniej można
przekazać fakt nieistnienia gwarancji; każdy plik
powinien przy tym zawierać uwagę „copyright” i
odnośnik, gdzie można znaleźć pełną informację.
Copyright (C)
Niniejszy program jest wolnym
oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać
dalej i/lub modyfikować na warunkach
Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej
przez Fundację Wolnego Oprogramowania,
według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z
późniejszych wersji.
Niniejszy program rozpowszechniany jest z
nadzieją, iż będzie on użyteczny — jednak BEZ
JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet
domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu
99PL
uzyskania dokładniejszych informacji —
Powszechna licencja publiczna GNU.
Z pewnością wraz z niniejszym programem
otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji
Publicznej GNU (GNU General Public License);
jeśli nie — napisz do Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Podaj też informacje o sposobie kontaktowania się z
Tobą pocztą elektroniczną lub zwykłą.
Jeśli dany program jest interaktywny, spraw, aby w
momencie wchodzenia w tryb interaktywny
wyświetlał on komunikat jak w poniższym
przykładzie:
Gnomovision version 69, Copyright (C), rok,
nazwisko autora. Gnomovision wydawany jest
ABSOLUTNIE BEZ ŻADNEJ GWARANCJI
— w celu uzyskania dalszych szczegółów wpisz
„show w”. To jest wolne oprogramowanie i mile
widziane jest dalsze rozpowszechnianie go przez
Ciebie na określonych warunkach — w celu
uzyskania dalszych szczegółów wpisz „show c”.
Powyższe hipotetyczne polecenia „show w” oraz
„show c” winny powodować wyświetlenie
odpowiednich części Powszechnej licencji publicznej.
Oczywiście możesz używać innych poleceń niż „show
w” i „show c”; mogą to być nawet kliknięcia myszą
lub pozycje menu — co tylko sobie uznasz za
stosowne.
Powinieneś też poprosić swego pracodawcę (jeżeli
pracujesz jako programista), czy też swoją szkołę
(jeżeli jesteś uczniem), o podpisanie, w razie
potrzeby, „Rezygnacji z praw autorskich” do
programu. Poniżej podajemy przykład (zmień nazwy/
nazwiska):
My, firma Jojodyne sp. z o.o. niniejszym zrzekamy
się i rezygnujemy z wszelkich interesów prawnych
w zakresie praw autorskich do programu
„Gnomovision” (realizującego następujące
funkcje…) napisanego przez p. Jana Kowalskiego.
<Podpis /-/Gniewosław Wielkoważny>,
1 Kwietnia 1989 Gniewosław Wielkoważny,
Prezes… itp.
Powszechna Licencja Publiczna nie zezwala na
włączanie Twego programu do programów prawnie
zastrzeżonych. Jeśli Twój program jest biblioteką
podprogramów, możesz rozważyć, czy nie będzie
korzystniej zezwolić na powiązanie prawnie
zastrzeżonych aplikacji z biblioteką. Jeśli chciałbyś
właśnie tego dokonać, zamiast niniejszej Licencji
zastosuj Mniejszą Powszechną Licencję Publiczną
GNU.
GNU LESSER GENERAL
PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it
is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It
also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to
some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we
suggest you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the
explanations below.
When we speak of free software, we are referring to
freedom of use, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can
get it if you want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that you are
informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid distributors to deny you these rights or to ask you to
surrender these rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they,
too, receive or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object
files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/
or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear
that there is no warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and passed on, the
100PL
recipients should know that what they have is not the
original version, so that the original author’s reputation
will not be affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the
existence of any free program. We wish to make sure that
a company cannot effectively restrict the users of a free
program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license
obtained for a version of the library must be consistent
with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered
by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies
to certain designated libraries, and is quite different from
the ordinary General Public License. We use this license
for certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the combination of the
two is legally speaking a combined work, a derivative of
the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser
General Public License permits more lax criteria for
linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License
because it does Less to protect the user’s freedom than the
ordinary General Public License. It also provides other
free software developers Less of an advantage over
competing non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public License for
many libraries. However, the Lesser license provides
advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special
need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve
this, non-free programs must be allowed to use the library.
A more frequent case is that a free library does the same
job as widely used non-free libraries. In this case, there is
little to gain by limiting the free library to free software
only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in
non-free programs enables a greater number of people to
use a large body of free software. For example, permission
to use the GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU operating
system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users’ freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the
freedom and the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution
and modification follow. Pay close attention to the
difference between a “work based on the library” and a
“work that uses the library”. The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be
combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library
or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it
may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called “this License”).
Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/
or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions
and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library
or work which has been distributed under these terms. A
“work based on the Library” means either the Library or
any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the
work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program
is covered only if its contents constitute a work based on
the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the
Library does and what the program that uses the Library
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Library’s complete source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep
intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or
any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
101PL
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than
as an argument passed when the facility is invoked,
then you must make a good faith effort to ensure
that, in the event an application does not supply
such function or table, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains
meaningful.
(For example, a function in a library to compute square
roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection
2d requires that any application-supplied function or
table used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root function
must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Library, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on
the Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to each
and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based
on the Library with the Library (or with a work based on
the Library) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of
this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU
General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer
to the ordinary GNU General Public License, version
2, instead of to this License. (If a newer version than
version 2 of the ordinary GNU General Public License
has appeared, then you can specify that version instead
if you wish.) Do not make any other change in these
notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible
for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative
works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the
code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion
or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the
102PL
complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place
satisfies the requirement to distribute the source code,
even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of
the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a “work that
uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls
outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the
Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library),
rather than a “work that uses the library”. The executable
is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a
header file that is part of the Library, the object code for
the work may be a derivative work of the Library even
though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for
this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and
small inline functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless of whether
it is legally a derivative work. (Executables containing
this object code plus portions of the Library will still fall
under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you
may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work
also fall under Section 6, whether or not they are linked
directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also
combine or link a “work that uses the Library” with the
Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your
choice, provided that the terms permit modification of
the work for the customer’s own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the
work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a
copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright
notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you
must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in
the work (which must be distributed under Sections
b)
c)
d)
e)
1 and 2 above); and, if the work is an executable
linked with the Library, with the complete
machine-readable “work that uses the Library”, as
object code and/or source code, so that the user can
modify the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library will
not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
Use a suitable shared library mechanism for linking
with the Library. A suitable mechanism is one that
(1) uses at run time a copy of the library already
present on the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable, and
(2) will operate properly with a modified version of
the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
Accompany the work with a written offer, valid for
at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this
distribution.
If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
Verify that the user has already received a copy of
these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the “work that
uses the Library” must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it.
However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based
on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that
the separate distribution of the work based on the
Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the
same work based on the Library, uncombined with
any other library facilities. This must be distributed
under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of
the fact that part of it is a work based on the Library,
and explaining where to find the accompanying
uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy,
modify, sublicense, link with, or distribute the Library
is void, and will automatically terminate your rights
under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you
have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work
based on the Library), you indicate your acceptance of
this License to do so, and all its terms and conditions
for copying, distributing or modifying the Library or
works based on it.
10.Each time you redistribute the Library (or any work
based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to
these terms and conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties with this
License.
11.If, as a consequence of a court judgment or allegation
of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of
the Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he
or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
12.If the distribution and/or use of the Library is restricted
in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the
Library under this License may add an explicit
103PL
geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13.The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If
the Library specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the
option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
14.If you wish to incorporate parts of the Library into
other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH
ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
104PL
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New
Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the
greatest possible use to the public, we recommend making
it free software that everyone can redistribute and change.
You can do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary
General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the
library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at least the
“copyright” line and a pointer to where the full notice is
found.
<one line to give the library’s name and an idea of
what it does.> Copyright (C) <year> <name of
author>
This library is free software; you can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU Lesser
General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1 of the
License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU Lesser General Public License for more
details.
You should have received a copy of the GNU Lesser
General Public License along with this library; if not,
write to the Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a
programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample;
alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice
That’s all there is to it!
This is an unofficial translation of the GNU
Lesser General Public License into Polish. It
was not published by the Free Software
Foundation, and does not legally state the
distribution terms for software that uses the
GNU LGPL--only the original English text of
the GNU LGPL does that. However, we hope
that this translation will help the Polish
speakers understand the GNU LGPL better.
To jest nieoficjalne tłumaczenie Mniejszej
Powszechnej Licencji Publicznej GNU na
język polski. Nie zostało opublikowane przez
Free Software Foundation i pod względem
prawnym nie stanowi warunków
rozpowszechniania oprogramowania
stosującego GNU LGPL -- ustanawia je
wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji
GNU LGPL. Jednak mamy nadzieję, że
pomoże ono lepiej zrozumieć Licencję osobom
mówiącym po polsku.
MNIEJSZA POWSZECHNA
LICENCJA PUBLICZNA GNU
Wersja 2.1, Luty 1999
Prawa autorskie (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA Każdy może kopiować
i dystrybuować wierne kopie tego dokumentu
licencyjnego. Wprowadzanie zmian nie jest
dozwolone.
[Jest to pierwsza opublikowana wersja Mniejszej GPL
— Powszechnej Licencji Publicznej. Liczy się także
jako następca GNU Library Public License (GNU
Publiczna Licencja Bibliotek) wersja 2, od numeru
wersji 2.1.]
Preambuła
Większość licencji na użytkowanie oprogramowania
jest projektowanych w celu ograniczania praw do jego
rozpowszechniania i modyfikacji. Dla zachowania
równowagi Powszechne licencje publiczne GNU
powstały z intencją zagwarantowania wolności
rozpowszechniania i modyfikacji oprogramowania —
aby istniała pewność, że będzie ono na zawsze
bezpłatne dla wszystkich jego użytkowników.
Poniższa licencja, Mniejsza Powszechna Licencja
Publiczna, odnosi się do oprogramowania
spełniającego określone warunki — typowo bibliotek
— Fundacji Wolnego Oprogramowania oraz innych
autorów, którzy zdecydują się jej używać. Ty także
możesz ją stosować, ale sugerujemy Ci przemyśleć
najpierw uważnie, czy ta licencja, czy też standardową
Powszechna Licencja publiczna jest lepszą opcją w
poszczególnym przypadku, opierając się na
wyjaśnieniach, które znajdują się dalej.
Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu,
odnosimy się do wolności użytkowania, a nie ceny.
Nasze Powszechne Licencje Publiczne są
zaprojektowane z myślą o tym, by dać Ci prawo
rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania
(oraz pobierać opłatę za tą usługę, jeśli chcesz); że
otrzymasz kod źródłowy albo możesz go otrzymać,
jeśli chcesz; że możesz modyfikować to
oprogramowanie i używać jego fragmentów do
tworzenia nowego, wolnego oprogramowania; i w
końcu, że jesteś poinformowany o tym, że możesz
wykonywać te czynności.
W intencji ochrony Twoich praw musieliśmy stworzyć
pewne ograniczenia, które zabraniają dystrybutorom
odmówienia Ci tych praw lub wymagania od Ciebie
ich poddania. Ograniczenia sprowadzają się do kilku
obowiązków nałożonych na Ciebie, kiedy
rozpowszechniasz kopie bibliotek lub modyfikujesz
je.
Na przykład jeśli rozprowadzasz kopie biblioteki, bez
pobierania za tą czynność opłaty, czy też za opłatą,
musisz udzielić odbiorcy wszelkich praw, które my
daliśmy Tobie. Musisz upewnić się, że oni także
otrzymają lub mogą otrzymać dostęp do kodu
źródłowego. Jeśli w dystrybucji połączysz kod
źródłowy z biblioteką, musisz przekazać kompletne
pliki obiektów odbiorcom, tak, by mogli oni połączyć
je z biblioteką po dokonaniu modyfikacji i
rekompilacji. aby mógł on poznać swoje prawa.
Bronimy Twoich praw na dwa sposoby: (1)
ustanawiamy prawa do rozpowszechniania biblioteki
oraz (2) oferujemy Tobie tę licencję, która daje Ci
prawne pozwolenie na powielanie,
rozpowszechnianie i/lub modyfikację biblioteki.
Aby chronić każdego dystrybutora, chcemy aby było
bardzo jasne, że nie ma żadnej gwarancji na darmowe
biblioteki. Także jeśli ta biblioteka jest
zmodyfikowana przez kogoś i przekazana dalej,
odbiorcy powinni wiedzieć, że to, co posiadają nie jest
oryginalną wersją, tak że reputacja autora wersji
oryginalnej nie zostanie naruszona przez problemy,
które mogą powstać w wyniku działań innych
użytkowników.
Ostatecznie, patenty oprogramowania stwarzają stałe
zagrożenie dla egzystowania każdego darmowego
programu komputerowego. Życzylibyśmy sobie, aby
żadna firma nie mogła wywierać presji na
użytkowniku wolnego oprogramowania poprzez
otrzymanie od posiadacza patentu licencji
ograniczającej. Dlatego zwracamy uwagę na to, aby
warunki licencji patentowych na wersje bibliotek były
zgodne z warunkami określonymi w niniejszej licencji.
Dystrybucja większości oprogramowania GNU,
włączając w to niektóre biblioteki, jest określona
przez zwykłą licencję GNU. Niniejsza licencja,
Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU,
105PL
dotyczy w szczególności bibliotek i różni się nieco od
zwykłej Licencji Powszechnego Użytku (GPL).
Można używać niniejszej licencji również dla bibliotek
przeznaczonych do włączenia ich w skład płatnego
oprogramowania.
Kiedy program komputerowy jest połączony z
biblioteką, czy to permanentnie, czy przy użyciu pliku
biblioteki, kompozycja ta jest pracą łączoną —
pochodną oryginalnej biblioteki. Oznacza to, że
Powszechna Licencja Publiczna zezwala na to
połączenie tylko wtedy, gdy spełnia ono kryteria
wolnego oprogramowania. Mniejsza Powszechna
Licencja Publiczna ustala mniej restrykcyjne kryteria
połączenia dowolnego kodu z biblioteką.
Licencję tę nazywa się „Mniejszą” Powszechną
Licencją Publiczną, ponieważ w mniejszym stopniu
chroni ona wolność jej użytkownika, niż Powszechna
Licencja Publiczna. Daje ona również twórcom
wolnego oprogramowania mniejszą przewagę nad
konkurencyjnymi, płatnymi programami. Mniejszość
tej przewagi jest często powodem, dla którego dla
wielu bibliotek używa się zwykłej Powszechnej
Licencji Publicznej. Jednak Mniejsza Licencja zawiera
ustalenia, które w określonych warunkach oferować
mogą pewne udogodnienia.
Na przykład, wyjątkowo, może zaistnieć specjalna
potrzeba, gdy pewna biblioteka staje się standardem.
Aby standard mógł powstać, również płatne
oprogramowanie musi mieć możliwość pracy z
biblioteką. Częściej zdarza się, że darmowa biblioteka
wykonuje te same funkcje, które posiada jej
komercyjny odpowiednik. W takim przypadku nie
przyniesie wielu korzyści ograniczenie swobody
używania biblioteki jedynie do wolnego
oprogramowania. Dlatego opatrujemy ją Mniejszą
Powszechną Licencją Publiczną.
W niektórych przypadkach zezwolenie na używanie
danej biblioteki w płatnym oprogramowaniu sprawia,
że większa ilość osób może korzystać z dobroci, jakie
przynosi wolne oprogramowanie. Na przykład,
zezwolenie na używanie biblioteki GNU C w
niedarmowym oprogramowaniu pozwala szerszemu
gronu odbiorców na używanie całego systemu
operacyjnego GNU oraz jego wariantu — GNU/
Linux.
Chociaż Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna w
mniejszym stopniu chroni wolność działania,
zapewnia ona użytkownikowi oprogramowania
połączonego z biblioteką wolność poczynań i
dostępność środków do uruchomienia programu
komputerowego przy użyciu zmodyfikowanej wersji
biblioteki.
Poniżej znajdują się precyzyjnie opisane zasady i
warunki kopiowania, rozpowszechniania i
modyfikacji. Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy
„pracą opartą na bibliotece”, a „pracą korzystającą z
biblioteki”. W pierwszym przypadku praca zawiera
kod pochodny od kodu biblioteki, w drugim musi być
połączony z tą biblioteką, by działać.
106PL
ZASADY I WARUNKI KOPIOWANIA,
ROZPOWSZECHNIANIA I
MODYFIKOWANIA
0. Niniejsza Licencja jest przeznaczona dla bibliotek i
innego oprogramowania komputerowego, na
których umieszczona jest pochodząca od
właściciela praw autorskich informacja, że dany
program lub praca może być rozpowszechniana na
warunkach Mniejszej Powszechnej Licencji
Publicznej (zwanej także „niniejszą Licencją”). Do
każdego licencjobiorcy będziemy zwracać się „per
Ty”.
Termin „biblioteka” oznacza zbiór funkcji dowolnego
języka programowania i/lub danych przygotowanych
tak, aby mogły być łatwo połączone z programami
(które używają niektórych z ich funkcji lub danych),
aby tworzyć struktury wykonywalne.
Poniższy termin „Biblioteka” odnosi się do każdej
biblioteki lub pracy wydanej na warunkach niniejszej
Licencji. „Praca oparta na Bibliotece” oznacza
chronioną prawami autorskimi Bibliotekę oraz każdą
wywodzącą się z niej pracę zawierającą Bibliotekę lub
jej fragment — nienaruszony lub zmodyfikowany i/
lub przetłumaczony wprost na inny język. (W dalszej
części niniejszego dokumentu tłumaczenie jest
traktowane jako „modyfikacja”).
„Kod źródłowy” pracy oznacza preferowaną formę
zapisu pracy służącą do wprowadzania w niej
modyfikacji. W przypadku biblioteki kompletny kod
źródłowy oznacza cały kod źródłowy dla wszystkich
zawartych w niej elementów łącznie z plikami
definiującymi interfejs (interface definition files) oraz
skryptami używanymi do kompilacji oraz instalacji
biblioteki.
Niniejsza Licencja nie obejmuje działań innych niż
kopiowanie, rozprowadzanie i modyfikowanie — nie
mieszczą się one w jej zakresie. Czynność używania
programu wykorzystującego Bibliotekę nie jest
poddana ograniczeniom, a produkty uzyskane z
programu objęte są Licencją tylko wtedy, gdy ich
treść stanowi pracę opartą na Bibliotece (niezależnie
od faktu użycia Biblioteki w narzędziu użytym do
pisania programu). To, czy fakt taki jest prawdą,
zależy od tego, co wykonuje dana Biblioteka oraz
program korzystający z Biblioteki.
1. Możesz kopiować i rozprowadzać w dowolnych
mediach wierne kopie kodu źródłowego Biblioteki
w otrzymanej formie pod warunkiem, że w
odpowiednio, w widoczny sposób podasz na każdej
kopii właściwą informację o prawie autorskim i
zrzeczenie się uprawnień z tytułu gwarancji;
wszelkie napisy informacyjne na temat Licencji i
faktu nieudzielania gwarancji musisz chronić przed
zmianami, zaś wraz z Biblioteką musisz
rozprowadzać także egzemplarz niniejszej Licencji.
Możesz pobierać opłatę za fizyczną czynność
przekazania kopii i według własnej decyzji możesz za
opłatą proponować ochronę gwarancyjną.
2. Możesz modyfikować swoją kopię czy kopie
Biblioteki oraz dowolne jego części, tworząc przez
to pracę opartą na Bibliotece, jak również
kopiować i rozprowadzać takie modyfikacje i pracę
na warunkach podanych w pkt. 1 powyżej — pod
warunkiem przestrzegania całości poniższych
wymogów:
a) Zmodyfikowana praca musi pozostać
biblioteką.
b) Musisz umieścić w zmodyfikowanych plikach
widoczną informację o tym, ze dane pliki zostały
zmienione przez Ciebie, wraz z datą dokonania
zmian.
c) Cała praca musi być dostępna nieodpłatnie i na
zasadach opisanych w niniejszej Licencji.
d) Jeżeli dodatek do Biblioteki odnosi się do
funkcji lub tablicy danych dostarczanych przez
program korzystający z modyfikacji, a innych
niż argumenty przekazywane podczas
wywoływania modyfikacji, musisz dołożyć
wszelkich starań, by w przypadku gdy program
nie zapewnia niezbędnej funkcji lub tablicy,
modyfikacja jest w stanie dalej działać i
wykonywać czynności, do których zostały
pierwotnie zaprojektowane.
(Dla przykładu załóżmy, że funkcja w bibliotece
wykorzystywanej do znajdowania pierwiastków
kwadratowych ma taką właściwość, że jest
doskonale funkcjonalna poza obrębem aplikacji.
Zatem podsekcja 2d wymaga, by zawarta w
aplikacji funkcja lub tablica używana przez tę
funkcję była opcjonalna: jeżeli aplikacja nie
zawiera niezbędnych elementów, funkcja
znajdująca pierwiastki kwadratowe musi być w
stanie nadal je znajdować).
Wymogi te odnoszą się do zmodyfikowanej pracy
jako całości. Jeśli dające się ustalić sekcje danej
pracy nie pochodzą od Biblioteki i mogą być
racjonalnie uważane za samodzielne i odrębne
same w sobie, to niniejsza Licencja i jej warunki nie
mają zastosowania do takich sekcji przy
rozprowadzaniu ich przez Ciebie jako odrębne
prace. Jeśli jednak rozprowadzasz je jako część
całości, będącej pracą opartą na Bibliotece,
rozpowszechnianie tej całości musi być
dokonywane na warunkach niniejszej Licencji,
której zezwolenie dla innych licencjobiorców
rozciągają się w całej szerokości na tę całość, a tym
samym i na każdą indywidualną jej część,
niezależnie od autorstwa.
Dlatego też intencją tego fragmentu nie jest
roszczenie sobie praw albo podważanie Twych praw
do pracy napisanej w całości przez Ciebie. Chodzi
nam raczej o korzystanie z prawa kontrolowania
dystrybucji pochodnych i zbiorowych prac opartych
na Bibliotece.
Ponadto, samo tylko połączenie z Biblioteką (lub z
pracą opartą na Bibliotece) innej pracy — nie opartej
na Bibliotece, w ramach wolumenu nośnika
przechowywania lub dystrybucji, nie powoduje
objęcia takiej pracy zakresem niniejszej Licencji.
3. Możesz zdecydować się na zastosowanie do danej
kopii Biblioteki zasad zwykłej Powszechnej
Licencji Publicznej GNU zamiast niniejszej
Licencji. Aby to zrobić, musisz zamienić wszystkie
informacje wskazujące na zastosowanie niniejszej
Licencji na informacje oznajmiające opatrzenie
pracy Powszechną Licencją Publiczną GNU w
wersji 2. (Jeśli ukaże się wersja zwykłej
Powszechnej Licencji Publicznej nowsza niż 2,
możesz wskazać tę nowszą wersję). Nie dokonuj
żadnych innych zmian.
Zmiany opisane we wcześniejszym akapicie są dla
danej kopii nieodwracalne, zatem zwykła Powszechna
Licencja Publiczna GNU będzie obejmowała
wszystkie następne kopie oraz prace pochodzące od
tej kopii.
Opcja ta jest przydatna, jeżeli chciałbyś przenieść
fragment kodu Biblioteki do programu, który nie jest
biblioteką.
4. Możesz powielać i rozpowszechniać Bibliotekę
(lub każdy jej fragment bądź pracę pochodzącą od
niej, na warunkach zawartych w Sekcji 2) w formie
zapisu kodu wynikowego (object code) lub w
formie wykonywalnej na zasadach opisanych w
powyższych Sekcjach 1 i 2 pod warunkiem, że
dołączysz do każdej kopii kompletny, dający się
odczytać przez komputer, kod źródłowy, który
musi być rozpowszechniany na zasadach
określonych w Sekcji 1 i 2 na nośniku powszechnie
stosowanym do przenoszenia oprogramowania.
Jeśli dystrybucja kodu wynikowego (object code)
realizowana jest poprzez oferowanie dostępu do kopii
z wyznaczonego miejsca, to oferowanie
równoważnego dostępu do kopiowania kodu
źródłowego z tego samego miejsca liczy się jako
rozpowszechnianie kodu źródłowego, nawet gdy
strony trzecie nie są zmuszone do kopiowania źródła
wraz z kodem wynikowym.
5. Program, który nie zawiera żadnej funkcji
pochodzącej od żadnej części Biblioteki, lecz jest
przeznaczony do pracy z Biblioteką poprzez
połączenie lub kompilację wraz z nią, nazywany
jest „pracą korzystającą z Biblioteki”. Praca taka,
odseparowana od Biblioteki, nie jest pracą
pochodzącą od Biblioteki, co oznacza, że nie
obejmują jej zasady opisane w niniejszej Licencji.
Łącząc jednak „pracę korzystającą z Biblioteki” z
Biblioteką, tworzymy plik wykonywalny pochodzący
od Biblioteki (ponieważ zawiera elementy
Biblioteki), przez co traci on status „pracy
korzystającej z biblioteki”. Taki plik wykonywalny
jest zatem chroniony przez niniejszą Licencję.
Sekcja 6 wyjaśnia zasady dystrybucji takich plików.
Gdy „praca korzystająca z Biblioteki” korzysta z
materiałów zawartych w nagłówku pliku będącego
elementem Biblioteki, kod wynikowy pracy może być
pracą pochodzącą od Biblioteki nawet, jeśli kod
źródłowy nią nie jest. Jeżeli zachodzi taka sytuacja,
bardzo ważne jest, by praca mogła być łączona
(linkowana) bez Biblioteki, lub aby była biblioteką.
107PL
Prawo nie określa dokładnie granicy bajtów
nazywanych „początkowymi pliku”.
Jeśli tego rodzaju plik korzysta jedynie z parametrów
liczbowych, schematu rozmieszczenia struktury
danych, krótkich makr i małych funkcji (o długości do
dziesięciu linii kodu), korzystanie z takiego pliku jest
nieograniczone, niezależnie od tego, czy jest to praca
pochodząca od Biblioteki. (Pliki wykonywalne
zawierające ten kod wynikowy wraz z elementami
Biblioteki będą ograniczone zasadami z Sekcji 6).
W przeciwnym razie, jeżeli praca pochodzi od
Biblioteki, można rozpowszechniać kod wynikowy
pracy zgodnie z zasadami określonymi w Sekcji 6.
Wszystkie pliki wykonywalne zawierające tę pracę
także podlegają zasadom zawartym w Sekcji 6,
niezależnie od tego, czy są, czy też nie są połączone z
samą Biblioteką.
6. Jako wyjątek od powyższych Sekcji możesz
połączyć lub skompilować „pracę korzystającą z
Biblioteki” wraz z Biblioteką w celu stworzenia
pracy zawierającej elementy Biblioteki i
rozpowszechniać tę pracę na swoich zasadach pod
warunkiem, że zasady te pozwalają na modyfikację
dzieła przez odbiorcę dla jego własnego użytku, a
także na rekonstrukcję kodu dla potrzeb tych
modyfikacji.
Wraz z kopią pracy musisz przekazać odpowiednią
informację, że używana jest w niej Biblioteka, oraz że
jej użycie odbywa się na zasadach opisanych w
niniejszej Licencji. Musisz dostarczyć kopię niniejszej
Licencji. Jeśli praca w trakcie działania ukazuje
informacje o prawach autorskich, musisz umieścić
wraz z nimi informację o prawach autorskich do
Biblioteki, a także odnośnik do kopii niniejszej
Licencji. Musisz także wykonać jedną z poniższych
czynności:
a) Dołączyć do pracy kompletny, dający się
odczytać przez komputer, kod źródłowy
Biblioteki, obejmujący wszelkie zmiany użyte w
pracy (rozpowszechniany na zasadach
określonych w powyższych Sekcjach 1 i 2); oraz,
jeżeli praca jest plikiem wykonywalnym
połączonym z Biblioteką, z kompletną, dającą
się odczytać przez komputer „pracą
wykorzystującą Bibliotekę” w postaci kodu
wynikowego i/lub kodu źródłowego tak, by
użytkownik mógł modyfikować Bibliotekę, po
czym ponownie połączyć ją w celu uzyskania
zmodyfikowanego pliku wykonywalnego
zawierającego zmodyfikowaną wersję
Biblioteki. (Jest rzeczą zrozumiałą, że
użytkownik zmieniający zawartość plików
definicji (definition files) w Bibliotece, może
później nie być w stanie ponownie skompilować
aplikacji, by korzystała ze zmodyfikowanych
definicji).
b) Użyć odpowiedniego mechanizmu wspólnych
bibliotek do łączenia z Biblioteką. Mechanizm
odpowiedni to taki, który (1) korzysta w czasie
pracy z kopii biblioteki istniejącej już w systemie
użytkownika zamiast kopiować funkcje
biblioteczne do pliku wykonywalnego, oraz (2)
pracuje prawidłowo ze zmodyfikowaną wersją
108PL
biblioteki, jeżeli użytkownik takową zainstaluje,
tak długo, jak zmodyfikowana wersja jest
zgodna interfejsem z wersją o którą oparta
została praca.
c) Dołączyć do pracy pisemne zobowiązanie,
ważne przez co najmniej trzy lata, dające
użytkownikowi dostęp do materiałów
wyszczególnionych w powyższej Sekcji 6a za
opłatą nie większą od kosztów dystrybucji.
d) Jeśli dystrybucja wykonywana jest przez
oferowanie dostępu do kopii z określonego
miejsca, należy zaoferować podobny dostęp do
kopii wyszczególnionych wyżej materiałów z
tego samego miejsca.
e) Upewnić się, ze użytkownik otrzymał wcześniej
kopię tych materiałów lub, że przesłałeś już mu
ich kopię.
Dla pliku wykonywalnego wymagana forma „pracy
korzystającej z Biblioteki” zawiera dane oraz
programy użytkowe potrzebne do odtworzenia z nich
pliku wykonywalnego. Niemniej jednak, jako wyjątek
specjalny, dystrybuowane (w formie źródłowej lub
binarnej) materiały nie muszą obejmować niczego, co
jest normalnie rozprowadzane przy pomocy głównych
komponentów (kompilator, jądro itd.) systemu
operacyjnego, na którym pracuje część wykonywalna,
o ile sam taki komponent towarzyszy tej części.
Może się zdarzyć, że wymóg ten nie spełnia wymogów
licencji pozostałych bibliotek nie wchodzących
zazwyczaj w skład systemu operacyjnego. Sprzeczność
taka oznacza, że nie możesz używać ich razem z
Biblioteką w rozpowszechnianym pliku
wykonywalnym.
7. Możesz zamieścić elementy biblioteki będące
pracą opartą na Bibliotece w jednej bibliotece,
razem z innymi elementami biblioteki nie objętymi
przez niniejszą Licencję i rozpowszechniać taką
bibliotekę pod warunkiem, że oddzielna
dystrybucja pracy opartej na Bibliotece i innych
elementów biblioteki jest dozwolona oraz
wykonasz obie poniższe czynności:
a) Dołączysz do łączonej biblioteki kopię tej samej
pracy opartej na Bibliotece, niepołączonej z
żadnymi innymi elementami biblioteki. Musi
być ona rozpowszechniana na warunkach
wymienionych w powyższej Sekcji.
b) Do łączonej biblioteki dodasz informację
stwierdzającą, że część tej biblioteki jest pracą
opartą na Bibliotece, oraz podającą miejsce, w
którym odnaleźć można towarzyszącą,
niepołączoną wersję tej pracy.
8. Poza przypadkami jednoznacznie dozwolonymi w
niniejszej Licencji, nie możesz kopiować,
modyfikować, sublicencjonować, łączyć ani
rozpowszechniać Biblioteki. We wszystkich
pozostałych wypadkach, każda próba skopiowania,
sublicencjonowania, łączenia lub
rozpowszechnienia Biblioteki jest nieważna i
powoduje automatyczne wygaśnięcie Twoich praw
z tytułu Licencji. Niemniej jednak, stronom, które
już otrzymały od Ciebie kopie albo prawa w
ramach niniejszej Licencji, licencje nie wygasają
tak długo, jak długo strony te w pełni się do nich
stosują.
9. Nie musisz akceptować niniejszej Licencji, jeżeli jej
nie podpisałeś. Niemniej jednak, nic innego nie
zapewni Ci zezwolenia na modyfikowanie lub
rozprowadzanie Biblioteki i pochodzących od niej
prac. Działania takie są prawnie zabronione, jeżeli
nie przyjmujesz niniejszej Licencji. Dlatego też,
poprzez modyfikowanie bądź rozpowszechnianie
Biblioteki (lub pracy na niej opartej) dajesz wyraz
swojej akceptacji dla Licencji i wszelkich jej
postanowień i warunków dotyczących kopiowania,
rozprowadzania i modyfikowania Biblioteki lub
opartych na niej prac.
10.W każdym przypadku redystrybucji przez Ciebie
Biblioteki (albo opartej na niej pracy), odbiorca
automatycznie otrzymuje od pierwotnego
licencjodawcy licencję na kopiowanie,
rozpowszechnianie, łączenie i modyfikowanie
Biblioteki na niniejszych zasadach i warunkach. Na
korzystanie przez odbiorcę z udzielonych w
niniejszej Licencji praw nie możesz narzucać już
dalszych ograniczeń. Nie jesteś stroną
odpowiedzialną za kontrolę przestrzegania
Licencji przez osoby trzecie.
11.Jeśli na skutek wyroku sądowego lub zarzutu
naruszenia patentu, jak też z każdej innej
przyczyny (nie ograniczonej do kwestii
patentowych) zostaną narzucone na Ciebie
(niezależnie czy to mocą wyroku sądowego,
umowy, czy w inny sposób) warunki sprzeczne z
warunkami niniejszej Licencji, to nie zwalniają one
Ciebie z warunków Licencji. Jeśli nie możesz
prowadzić dystrybucji tak, aby wypełniać
jednocześnie swoje obowiązki z tytułu niniejszej
Licencji i inne odnośne obowiązki, to w rezultacie
nie możesz wcale rozprowadzać Biblioteki. Na
przykład, gdyby licencja patentowa nie zezwalała
na wolną od opłat licencyjnych redystrybucję
Biblioteki przez wszystkie osoby, które otrzymały
kopie bezpośrednio lub pośrednio od Ciebie, to
jedynym sposobem pozwalającym Ci na
przestrzeganie i licencji patentowej, i Licencji
niniejszej, byłoby całkowite powstrzymanie się od
jakiejkolwiek dystrybucji Biblioteki.
Jeżeli w jakichś szczególnych okolicznościach któryś
fragment niniejszego punktu stałby się nieważny lub
niewykonywalny, to intencją jest, aby znajdowała
zastosowanie pozostała część punktu, a treść całego
punktu była stosowana w pozostałych
okolicznościach.
Celem niniejszego punktu nie jest zachęcanie do
naruszania patentów czy innych praw własności, albo
też do podważania ich ważności; niniejszy punkt za
swój jedyny cel ma ochronę integralności systemu
rozpowszechniania wolnego oprogramowania,
realizowanego za pomocą publicznych licencji. Wielu
ludzi bezinteresownie wniosło swój wkład do
stworzenia szerokiego zakresu oprogramowania
upowszechnianego w tym systemie, mając zaufanie do
konsekwentnego jego stosowania; wyłącznie do
autora/ofiarodawcy należy decyzja, czy życzy on sobie
rozprowadzania oprogramowania za pośrednictwem
innego systemu i licencjobiorca nie może tego prawa
wyboru ograniczać.
Intencją niniejszego punktu jest jasne i wyraźne
przedstawienie tego, co uważa się za skutki, jakie
rodzi pozostała część niniejszej Licencji.
12.W przypadku, gdy dystrybucja i/lub używanie
Biblioteki w niektórych krajach poddane jest
ograniczeniom patentowym lub zastrzeżeniom
prawami autorskimi, początkowy posiadacz praw
autorskich, który poddaje Bibliotekę pod
oddziaływanie niniejszej Licencji, może dodać
wyraźnie zakreślone geograficzne ograniczenie
rozpowszechniania wyłączające te kraje, dzięki
czemu dystrybucja dozwolona będzie wyłącznie w
krajach czy wśród krajów nie objętych takim
wyłączeniem. W przypadku takim, niniejsza
Licencja obejmuje dane ograniczenie tak, jakby
było ono wpisane w jej treść.
13.W miarę potrzeby Fundacja Wolnego
Oprogramowania może publikować poprawione i/
lub nowe wersje Mniejszej Powszechnej Licencji
Publicznej. Takie nowe wersje będą napisane w
duchu podobnym do obecnej wersji, ale mogą
różnić się w szczegółach poruszających nowe
problemy czy zagadnienia.
Każdej wersji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeżeli
Biblioteka podaje numer wersji niniejszej Licencji,
odnoszący się do tej wersji i „wszelkich wersji
następnych”, masz do wyboru albo stosować się do
postanowień i warunków tej wersji, albo
którejkolwiek wersji późniejszej wydanej przez
Fundację Wolnego Oprogramowania. O ile
Biblioteka nie podaje numeru wersji licencji, możesz
wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną
przez Fundację Wolnego Oprogramowania.
14.Jeśli chcesz włączyć części Biblioteki do innych
wolnych programów, których warunki
rozpowszechniania są inne niż w niniejszej Licencji,
zwróć się pisemnie do autora z prośbą o
pozwolenie. W przypadku oprogramowania
objętego przez Fundację Wolnego
Oprogramowania prawem autorskim, zwróć się
pisemnie do Fundacji, czasem czynimy od tego
odstępstwa. Przy podejmowaniu decyzji kierujemy
się dwoma celami: utrzymania wolnego statusu
wszystkich pochodnych naszego wolnego
oprogramowania oraz — generalnie —
promowania współudziału i wielokrotnego
stosowania oprogramowania.
WYRÓB BEZ GWARANCJI
15.PONIEWAŻ BIBLIOTEKA JEST
LICENCJONOWANA BEZPŁATNIE, NIE
JEST OBJĘTA GWARANCJĄ W ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE
PRZEPISY. O ILE NIE MA INNYCH
PISEMNYCH USTALEŃ, POSIADACZE
PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY
ZAPEWNIAJĄ BIBLIOTEKĘ W STANIE, W
JAKIM JEST („JAK WIDAĆ”) BEZ
JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI
109PL
WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM
MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH
GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ
RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I
SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA BIBLIOTEKI
PONOSISZ SAM. W RAZIE GDYBY
BIBLIOTEKA OKAZAŁA SIĘ WADLIWA,
PONOSISZ KOSZT CAŁEGO
NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY I
KORYGOWANIA.
16.O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE
STANOWI INACZEJ LUB NIE DOKONANO
INNYCH UZGODNIEŃ W FORMIE
PISEMNEJ, ŻADEN POSIADACZ PRAW
AUTORSKICH ANI INNA STRONA
MODYFIKUJĄCA I/LUB
REDYSTRYBUJĄCA BIBLIOTEKĘ
ZGODNIE Z POWYŻSZYMI
ZEZWOLENIAMI, W ŻADNYM WYPADKU
NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC
CIEBIE ZA SZKODY, W TYM SZKODY
OGÓLNE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB
SKUTKOWE, WYNIKŁE Z UŻYCIA BĄDŹ
NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA BIBLIOTEKI (W
TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ
DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH
NIEDOKŁADNYCH, ALBO ZA STRATY
PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB STRONY
TRZECIE, JAK TEŻ NIEDZIAŁANIE
BIBLIOTEKI Z INNYM
OPROGRAMOWANIEM), NAWET JEŚLI
DANY POSIADACZ BĄDŹ INNA STRONA
ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
KONIEC ZASAD I
WARUNKÓW
Jak stosować niniejsze Warunki do
Twoich nowych bibliotek
Jeśli opracowujesz nową bibliotekę i chciałbyś, aby
stała się ona przydatna dla szerokiego ogółu,
najlepszą drogą do osiągnięcia tego będzie nadanie
Twej bibliotece charakteru wolnego
oprogramowania, które każdy może redystrybuować i
zmieniać. Aby to zrobić, wystarczy zezwolić na
redystrybucję na niniejszych warunkach (lub,
alternatywnie, na warunkach zwykłej Powszechnej
Licencji Publicznej).
W tym celu do biblioteki dołącz poniższe informacje.
Najbezpieczniej jest dołączyć je na początku każdego
pliku źródłowego, dzięki czemu najskuteczniej można
przekazać fakt nieistnienia gwarancji; każdy plik
110PL
powinien przy tym zawierać uwagę „copyright” i
odnośnik, gdzie można znaleźć pełną informację.
<jeden wiersz podający nazwę i zawartość
biblioteki.> Copyright (C) <rok> <nazwisko
autora>
Niniejsza biblioteka jest wolnym
oprogramowaniem; możesz ją rozprowadzać dalej
i/lub modyfikować na warunkach Mniejszej
Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej
przez Fundację Wolnego Oprogramowania,
według wersji 2.1 lub późniejszej tej Licencji.
Niniejsza biblioteka rozpowszechniana jest z
nadzieją, iż będzie ona użyteczna — jednak BEZ
JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet
domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu
uzyskania dokładniejszych informacji — Mniejsza
Powszechna Licencja Publiczna GNU.
Z pewnością wraz z niniejszym programem
otrzymałeś też egzemplarz Mniejszej Powszechnej
Licencji Publicznej GNU (GNU Lesser General
Public License); jeśli nie — napisz do Free
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA Podaj
też informacje o sposobie kontaktowania się z
Tobą pocztą elektroniczną lub zwykłą.
Powinieneś też poprosić swego pracodawcę (jeżeli
pracujesz jako programista), czy też swoją szkołę
(jeżeli jesteś uczniem), o podpisanie, w razie
potrzeby, „Rezygnacji z praw autorskich” do
biblioteki. Poniżej podajemy przykład (zmień nazwy/
nazwiska):
My, firma Jojodyne sp. z o.o. niniejszym zrzekamy
się i rezygnujemy z wszelkich interesów prawnych
w zakresie praw autorskich do biblioteki „Frob”
(służącej do kręcenia gałkami) napisanej przez p.
Jana Kowalskiego.
Podpis /-/ Gniewosław Wielkoważny, 1 Kwietnia
1990 Gniewosław Wielkoważny, Prezes… itp.
To wszystko co trzeba zrobić!
Informacje dotyczące
oprogramowania firm
trzecich
Ten produkt zawiera następujące oprogramowanie,
na które firma Sony otrzymała pośrednio lub
bezpośrednio licencje od firm trzecich.
1. OpenSSL (wraz z biblioteką o nazwie „Original
SSLeay”)
2. libcurl
3. libjpeg
4. libpng
5. ncurses
6. ntp
7. zlib
8. Expat
9. NetBSD
10.libcap
11.OpenCV
12.FreeType
Zgodnie z wymogami posiadaczy licencji do
wymienionego wyżej oprogramowania firma Sony
przedstawia swoim klientom następujące informacje.
1. OpenSSL
Copyright (c) 1998 - 2007 The OpenSSL Project.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright (c) 1995–1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez OpenSSL.
Projekt przeznaczony w celu wykorzystania go w
pakiecie narzędzi OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/).
Licencja OpenSSL
Ponowna dystrybucja i wykorzystanie w formie
źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są
dozwolone wyłącznie po spełnieniu następujących
warunków:
1. Ponowna dystrybucja kodu źródłowego musi
zawierać powyższe informacje o prawach
autorskich, listę warunków i poniższą
informację.
2. Ponowna dystrybucja w postaci binarnej musi
umożliwiać odtworzenie powyższych informacji
o prawach autorskich, listy warunków i
poniższej informacji w dokumentacji i/lub
innych materiałach dołączonych do dystrybucji.
3. Wszystkie materiały reklamowe
przedstawiające funkcje lub sposób obsługi tego
oprogramowania muszą zawierać następujące
oświadczenie:
„Produkt ten zawiera oprogramowanie
opracowane przez firmę OpenSSL Project w
celu wykorzystania go w pakiecie narzędzi
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”.
4. Nazwy „OpenSSL Toolkit” oraz „OpenSSL
Project” nie mogą być wykorzystane w celu
wspierania lub promowania produktów
pochodnych oprogramowania bez pisemnej
zgody. Aby uzyskać taką zgodę, należy wysłać
wiadomość e-mail na adres
openssl-core@openssl.org.
5. Produkty pochodne tego oprogramowania nie
mogą być opatrzone nazwą „OpenSSL” ani
nazwa „OpenSSL” nie może pojawić się w ich
nazwach bez wcześniejszej pisemnej zgody ze
strony OpenSSL Project.
6. Redystrybucje w jakiejkolwiek postaci muszą
zawierać następujące oświadczenie:
„Produkt ten zawiera oprogramowanie
opracowane przez firmę OpenSSL Project w
celu wykorzystania go w pakiecie narzędzi
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST
DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ OpenSSL
PROJECT W STANIE „TAKIM, JAKI JEST” Z
WYŁĄCZENIEM WSZELKICH JAWNYCH LUB
DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB
PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY ORAZ
PRZYDATNOŚCI DO WYBRANEGO CELU.
FIRMA THE OpenSSL PROJECT ANI JEJ
WSPÓŁPRACOWNICY NIE ODPOWIADAJĄ
ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYJĄTKOWE
LUB WYNIKOWE USZKODZENIA (W TYM,
ALE NIE TYLKO, WYMIANĘ TOWARÓW LUB
USŁUG, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ
PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA, UTRATĘ
ZYSKÓW LUB PRZESZKODY W DZIAŁANIU
FIRMY) POWSTAŁYCH W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB I NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK
PRZEPISÓW, ZAPISANYCH W KONTRAKCIE,
ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ (W
TYM WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA I INNE)
WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z
UŻYWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET W
PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH STRAT.
Licencja Original SSLeay
Ponowna dystrybucja i wykorzystanie w formie
źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są
dozwolone wyłącznie po spełnieniu następujących
warunków:
1. Ponowna dystrybucja kodu źródłowego musi
zawierać informacje o prawach autorskich, listę
warunków i poniższą informację.
2. Ponowna dystrybucja w postaci binarnej musi
umożliwiać odtworzenie powyższych informacji
o prawach autorskich, listy warunków i
poniższej informacji w dokumentacji i/lub
innych materiałach dołączonych do dystrybucji.
3. Wszystkie materiały reklamowe
przedstawiające funkcje lub sposób obsługi tego
oprogramowania muszą zawierać następujące
oświadczenie:
„Produkt ten zawiera oprogramowanie
kryptograficzne autorstwa Erica Younga
(eay@cryptsoft.com)” Słowo „kryptograficzne”
może zostać pominięte, jeżeli czynności
wykonywane przez bibliotekę nie są związane z
kryptografią :-).
4. Jeżeli dołączany jest kod pisany pod system
Windows (lub jego pochodna) z katalogu apps
111PL
(kod aplikacji) należy dołączyć także
następujące oświadczenie:
„Produkt ten zawiera oprogramowanie
kryptograficzne autorstwa Tima Hudsona
(tjh@cryptsoft.com)”
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST
DOSTARCZANE PRZEZ ERICA YOUNGA W
STANIE „TAKIM, JAKI JEST” Z
WYŁĄCZENIEM WSZELKICH JAWNYCH LUB
DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB
PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY ORAZ
PRZYDATNOŚCI DO WYBRANEGO CELU.
WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE
ODPOWIADA ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE,
WYJĄTKOWE LUB WYNIKOWE
USZKODZENIA (W TYM, ALE NIE TYLKO,
WYMIANĘ TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ
DANYCH, UTRATĘ PRZYDATNOŚCI DO
UŻYCIA, UTRATĘ ZYSKÓW LUB
PRZESZKODY W DZIAŁANIU FIRMY)
POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I NA
PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW,
ZAPISANYCH W KONTRAKCIE,
ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ (W
TYM WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA I INNE)
WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z
UŻYWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET W
PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH STRAT.
2. libcurl
INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I
POZWOLENIACH
Copyright (c) 1996 - 2008, Daniel Stenberg,
<daniel@haxx.se>.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszym wydaje się nieodpłatnie pozwolenie na
użytkowanie, modyfikację i dystrybucję tego
oprogramowania do dowolnych celów, pod
warunkiem, że powyższe informacje dotyczące praw
autorskich oraz treść niniejszego pozwolenia pojawią
się na wszystkich kopiach.
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH
GWARANCJI, ANI WYRAŹNYCH, ANI
DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI
DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ ANI NIENARUSZANIA PRAW
STRON TRZECICH. AUTORZY LUB
POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE
PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W
RAZIE JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ LUB
SZKÓD, W TYM UMOWNEJ, DELIKTOWEJ I
INNEJ, WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, UŻYTKOWANIEM
LUB INNYMI INTERESAMI DOTYCZĄCYMI
OPROGRAMOWANIA.
Poza niniejszą informacją, nazwisko posiadacza praw
autorskich nie może być używane w reklamie ani w
112PL
innego rodzaju promocji sprzedaży, użytkowania lub
innych interesach dotyczących tego Oprogramowania
bez ich uprzedniej pisemnej zgody.
3. libjpeg
To oprogramowanie częściowo wykorzystuje
rezultaty pracy zespołu Independent JPEG Group.
4. libpng
Copyright (c) 2004, 2006-2009 Glenn
Randers-Pehrson
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson
Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group
42, Inc.
5. ncurses
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software
Foundation, Inc.
Niniejszym wydaje się nieodpłatnie pozwolenie
wszystkim osobom otrzymującym kopię tego
oprogramowania i pliki dotyczącej go dokumentacji
(„Oprogramowanie”) na nieograniczoną sprzedaż
Oprogramowania, w tym m.in. prawo do
użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia,
publikowania, dystrybucji, dystrybucji ze zmianami,
sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii
Oprogramowania, a także pozwolenie na robienie
tego osobom, do których Oprogramowanie jest
dostarczane, pod następującymi warunkami:
Powyższe informacje dotycząca praw autorskich oraz
treść niniejszego pozwolenia będą zawarte we
wszystkich kopiach lub znacznych fragmentach
Oprogramowania.
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH
GWARANCJI, ANI WYRAŹNYCH, ANI
DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI
DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ ANI NIENARUSZANIA PRAW
STRON TRZECICH. WYMIENIENI POWYŻEJ
POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE
PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W
RAZIE JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ LUB
SZKÓD, W TYM UMOWNEJ, DELIKTOWEJ I
INNEJ, WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, UŻYTKOWANIEM
LUB INNYMI INTERESAMI DOTYCZĄCYMI
OPROGRAMOWANIA.
Poza niniejszą informacją, nazwiska posiadaczy praw
autorskich nie mogą być używane w reklamie ani w
innego rodzaju promocji sprzedaży, użytkowania lub
innych interesach dotyczących tego Oprogramowania
bez uprzedniej pisemnej zgody.
6. ntp
Copyright (c) David L. Mills 1992-2009
Niniejszym wydaje się pozwolenie na użytkowanie,
kopiowanie, modyfikowanie i dystrybucję tego
oprogramowania i jego dokumentacji w dowolnym
celu za opłatą lub bezpłatnie, pod warunkiem, że
powyższa informacja dotycząca praw autorskich
pojawi się na wszystkich kopiach oraz że informacja
dotycząca praw autorskich i treść niniejszego
pozwolenia pojawią się w dokumentacji
towarzyszącej, a nazwa University of Delaware nie
będzie wykorzystywana w reklamie dotyczące
dystrybucji oprogramowania bez uprzedniego
specjalnego, pisemnego pozwolenia. University of
Delaware nie daje żadnej gwarancji na przydatność
tego oprogramowania do jakiegokolwiek celu.
Oprogramowanie jest dostarczane „tak jak jest” bez
wyraźnej ani dorozumianej gwarancji.
2. Ponowna dystrybucja w postaci binarnej musi
umożliwiać odtworzenie powyższych informacji o
prawach autorskich, listy warunków i poniższej
informacji w dokumentacji i/lub innych
materiałach dołączonych do dystrybucji.
7. zlib
Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly i Mark
Adler
4. Nazwa The NetBSD Foundation oraz nazwy
współtwórców nie mogą być używane w celu
promowania lub reklamowania produktów
stworzonych przy użyciu tego oprogramowania bez
uzyskania specjalnego zezwolenia na piśmie.
8. Expat
INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I
POZWOLENIACH
Copyright (c) 1996 - 2008, Daniel Stenberg,
<daniel@haxx.se>.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszym wydaje się nieodpłatnie pozwolenie na
użytkowanie, modyfikację i dystrybucję tego
oprogramowania do dowolnych celów, pod
warunkiem, że powyższe informacje dotyczące praw
autorskich oraz treść niniejszego pozwolenia pojawią
się na wszystkich kopiach.
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH
GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI
DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI
DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ ANI NIENARUSZANIA PRAW
STRON TRZECICH. AUTORZY LUB
POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE
PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W
RAZIE JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ LUB
SZKÓD, W TYM UMOWNEJ, DELIKTOWEJ I
INNEJ, WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, UŻYTKOWANIEM
LUB INNYMI INTERESAMI DOTYCZĄCYMI
OPROGRAMOWANIA.
Poza niniejszą informacją, nazwisko posiadacza praw
autorskich nie może być używane w reklamie ani w
innego rodzaju promocji sprzedaży, użytkowania lub
innych interesach dotyczących tego Oprogramowania
bez ich uprzedniej pisemnej zgody.
9. NetBSD
Copyright (c) 1994-2004 The NetBSD Foundation,
Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ponowna dystrybucja i wykorzystanie w formie
źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są
dozwolone wyłącznie po spełnieniu następujących
warunków:
1. Ponowna dystrybucja kodu źródłowego musi
zawierać powyższe informacje o prawach
autorskich, listę warunków i poniższą informację.
3. Wszystkie materiały reklamowe przedstawiające
funkcje lub sposób obsługi tego oprogramowania
muszą zawierać następujące oświadczenie:
Ten produkt zawiera oprogramowanie
opracowane przez NetBSD Foundation, Inc. oraz
współtwórców.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST
DOSTARCZANE PRZEZ CZŁONKÓW
ZARZĄDU ORAZ WSPÓŁTWÓRCÓW W
STANIE „TAKIM, JAKI JEST” Z
WYŁĄCZENIEM WSZELKICH JAWNYCH LUB
DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB
PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY ORAZ
PRZYDATNOŚCI DO WYBRANEGO CELU.
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ANI
WSPÓŁTWÓRCY NIE ODPOWIADA ZA
ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYJĄTKOWE
LUB WYNIKOWE USZKODZENIA (W TYM,
ALE NIE TYLKO, WYMIANĘ TOWARÓW LUB
USŁUG, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ
PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA, UTRATĘ
ZYSKÓW LUB PRZESZKODY W DZIAŁANIU
FIRMY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB I NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK
PRZEPISÓW, ZAPISANYCH W KONTRAKCIE,
ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ (W
TYM WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA I INNE)
WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z
UŻYWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET W
PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH STRAT.
Aby wypełnić warunki wynikające z licencji na
oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie,
wymagane są poniższe uwagi:
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Adama Glassa.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Billa Paula.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Brini.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Causality Limited.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Charlesa M. Hannuma.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Christiana E. Hoppsa.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Christophera G. Demetriou.
113PL
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Christophera G. Demetriou dla
NetBSD Project.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Christosa Zoulasa.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Gardnera Buchanana.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Gordona W. Rossa.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Manuela Bouyera.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Marka Brinicombe'a.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez Rolfa Grossmanna.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez TooLs GmbH.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez NetBSD Foundation, Inc. oraz współtwórców.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
przez zespół RiscBSD.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
na Uniwersytecie Kalifornijskim (University of
California, Berkeley) oraz współtwórców.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
na Uniwersytecie Kalifornijskim (University of
California), Lawrence Berkeley Laboratory oraz
współtwórców.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
na Uniwersytecie Kalifornijskim (University of
California), Lawrence Berkeley Laboratory.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
dla NetBSD Project przez Wasabi Systems, Inc.
Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane
dla NetBSD Project przez Matthiasa Drochnera.
10.libcap
Ponowna dystrybucja i wykorzystanie biblioteki
libcap w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami
lub bez, są dozwolone wyłącznie po spełnieniu
następujących warunków:
1. Ponowna dystrybucja kodu źródłowego musi
zawierać wszelkie istniejące informacje o prawach
autorskich, a także całą treść niniejszego
pozwolenia, w tym zrzeczenie się uprawnień z
tytułu gwarancji.
2. Ponowna dystrybucja w postaci binarnej musi
umożliwiać odtworzenie wszystkich wcześniejszych
i bieżących informacji o prawach autorskich,
niniejszej listy warunków i poniższej informacji w
dokumentacji i/lub innych materiałach
dołączonych do dystrybucji.
3. Nazwiska jakichkolwiek autorów nie mogą być
wykorzystane w celu wspierania lub promowania
produktów pochodnych oprogramowania, bez ich
wyraźnej pisemnej zgody.
ALTERNATYWNIE, niniejszy produkt może być
rozpowszechniany na warunkach Powszechnej
Licencji Publicznej (GPL) GNU, kiedy to ZAMIAST
powyższych ograniczeń wymagane są postanowienia
licencji GPL GNU. (Niniejsza klauzula jest
wymagana ze względu na potencjalny konflikt między
licencją GPL GNU i ograniczeniami zawartymi w
prawach autorskich BSD).
114PL
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST
DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, JAKI
JEST” Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH
JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH
GWARANCJI LUB PRZYDATNOŚCI DO
SPRZEDAŻY ORAZ PRZYDATNOŚCI DO
WYBRANEGO CELU. AUTORZY NIE
ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE,
WYJĄTKOWE LUB WYNIKOWE
USZKODZENIA (W TYM, ALE NIE TYLKO,
WYMIANĘ TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ
DANYCH, UTRATĘ PRZYDATNOŚCI DO
UŻYCIA, UTRATĘ ZYSKÓW LUB
PRZESZKODY W DZIAŁANIU FIRMY)
POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I NA
PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW,
ZAPISANYCH W KONTRAKCIE,
ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ (W
TYM WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA I INNE)
WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z
UŻYWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET W
PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH STRAT.
11.OpenCV
Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, wszelkie
prawa zastrzeżone.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc.,
wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie stron trzecich stanowią własność
odpowiednich firm.
Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i
binarnej, czy to po modyfikacji, czy też bez niej,
są dozwolone pod warunkiem spełnienia poniższych
warunków:
* Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać
powyższe informacje o prawach autorskich,
niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie o
wyłączeniu odpowiedzialności.
* Redystrybucja w postaci binarnej wymaga
odtworzenia powyższych informacji o prawach
autorskich, niniejszej listy warunków i poniższego
oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności w
dokumentacji i/lub innych materiałach
dostarczanych wraz z kopią oprogramowania.
* Nazwy właścicieli praw autorskich nie mogą być
użyte celem sygnowania lub promowania
produktów opartych na tym oprogramowaniu bez
uprzedniej pisemnej zgody.
Niniejsze oprogramowanie jest dostarczane przez
właścicieli praw autorskich oraz ich
współpracowników w stanie „takim, jaki jest” z
wyłączeniem wszelkich jawnych lub domniemanych
gwarancji przydatności handlowej oraz przydatności
do określonego celu.
W żadnym wypadku firma Intel Corporation i jej
współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe,
specjalne, wyjątkowe lub wynikowe szkody (z
uwzględnieniem między innymi zakupu towarów lub
usług zastępczych, utraty walorów użytkowych, utraty
danych bądź zysków, albo zakłóceń w prowadzonej
działalności gospodarczej), powstałe w jakikolwiek
sposób i w oparciu o jakąkolwiek istniejącą w teorii
odpowiedzialność, czy to kontraktową, całkowitą, czy
też deliktową (w tym z niedbalstwa lub innych
przewinień), powstałe w jakikolwiek sposób z
używania niniejszego oprogramowania, nawet w
przypadku ostrzeżenia o możliwości wystąpienia
wspomnianych strat.
12.FreeType
Fragmenty tego oprogramowania są chronione
prawami autorskimi (c) 2009 The FreeType Project
(www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe itp.
• PARTY STREAMING i logo PARTY
STREAMING są znakami towarowymi Sony
Corporation.
• VAIO,
•
•
•
i VAIO Media są
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
i Windows Media są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/
lub w innych krajach.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple
Inc.
„
” jest znakiem organizacji Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™ są
•
znakami towarowymi, znakami usługowymi lub
znakami certyfikacyjnymi organizacji Digital Living
Network Alliance.
OPISYWANY PRODUKT JEST
LICENCJONOWANY ZGODNIE Z LICENCJĄ
OPATENTOWANEGO PAKIETU AVC NA
UŻYTEK PRYWATNY I NIEKOMERCYJNY
PRZEZ KLIENTA W CELU
(i)KODOWANIA TREŚCI WIDEO ZGODNIE
ZE STANDARDEM AVC („TREŚĆ WIDEO
ZAKODOWANA PRZY UŻYCIU
TECHNOLOGII WIDEO AVC”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA TREŚCI WIDEO AVC
ZAKODOWANEJ PRZEZ KLIENTA W
RAMACH OSOBISTEJ,
NIEKOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI I/LUB
UZYSKANEJ OD DOSTAWCY WIDEO
MAJĄCEGO LICENCJĘ NA
UDOSTĘPNIANIE TREŚCI WIDEO
ZAKODOWANEJ PRZY UŻYCIU
KODERA-DEKODERA AVC. LICENCJA NIE
JEST UDZIELANA I NIE MOŻNA JEJ
DOMNIEMYWAĆ W ODNIESIENIU DO
INNYCH ZASTOSOWAŃ. DODATKOWYCH
INFORMACJI UDZIELA FIRMA MPEG LA,
L.L.C. PATRZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
115PL
WPA Supplicant
Copyright (c) 2003-2006, Jouni Malinen
<jkmaline@cc.hut.fi> oraz współtwórcy
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ponowna dystrybucja i wykorzystanie w formie
źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są
dozwolone wyłącznie po spełnieniu następujących
warunków:
1 Ponowna dystrybucja kodu źródłowego musi
zawierać powyższe informacje o prawach
autorskich, listę warunków i poniższą informację.
2 Ponowna dystrybucja w postaci binarnej musi
umożliwiać odtworzenie powyższych informacji o
prawach autorskich, listy warunków i poniższej
informacji w dokumentacji i/lub innych
materiałach dołączonych do dystrybucji.
3 Nazwy wymienionych powyżej właścicieli praw
autorskich oraz nazwy współpracowników nie
mogą być używane w celu promowania lub
reklamowania produktów stworzonych przy
użyciu tego oprogramowania bez uzyskania
specjalnego pozwolenia na piśmie.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST
DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW
AUTORSKICH ORAZ ICH
WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE „TAKIM,
JAKI JEST” Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH
JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH
GWARANCJI LUB PRZYDATNOŚCI DO
SPRZEDAŻY ORAZ PRZYDATNOŚCI DO
WYBRANEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW
AUTORSKICH NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYJĄTKOWE
LUB WYNIKOWE USZKODZENIA (W TYM,
ALE NIE TYLKO, WYMIANĘ TOWARÓW LUB
USŁUG, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ
PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA, UTRATĘ
ZYSKÓW LUB PRZESZKODY W DZIAŁANIU
FIRMY) POWSTAŁYCH W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB I NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK
PRZEPISÓW, ZAPISANYCH W KONTRAKCIE,
ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ (W
TYM WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA I INNE)
WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z
UŻYWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET W
PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH STRAT.
• Występujące w niniejszej instrukcji nazwy
•
•
116PL
systemów i produktów są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi
producentów.
W niniejszym podręczniku systemy Microsoft
Windows XP Home Edition, Microsoft Windows
XP Professional i Microsoft Windows XP Media
Center Edition są określane nazwą Windows XP.
W niniejszym podręczniku systemy Microsoft
Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows
Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista
Business i Microsoft Windows Vista Ultimate są
określane nazwą Windows Vista.
• W niniejszym podręczniku systemy Microsoft
•
Windows 7 Starter, Microsoft Windows 7 Home
Premium, Microsoft Windows 7 Professional,
Microsoft Windows 7 Ultimate są określane nazwą
Windows 7.
W niniejszej instrukcji pominięto znaki ™ i ®.
117PL
118PL
Download PDF

advertising