Sony | RMN-U1 | Sony RMN-U1 U1 Universal Wi-Fi® remote Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-192-580-81(1)
Network Remote Controller
RMN-U1
Skrócona instrukcja instalacji
dla sieci bezprzewodowych
2
Przeprowadzanie początkowej
konfiguracji
W czasie pierwszego uruchomienia urządzenia po zakupie wymagane jest przeprowadzenie kilku
podstawowych czynności konfiguracyjnych.
Niniejsza instrukcja przedstawia metodę wyszukiwania punktu dostępowego w celu przeprowadzenia
ustawień sieciowych.
 Informacje na temat innych metod połączenia z siecią, niż metoda wyszukiwania punktu dostępowego:
 „Podłączanie urządzenia do sieci domowej (ustawienia sieciowe)” w Instrukcji obsługi
Niniejsza Skrócona instrukcja instalacji zawiera opis podłączenia urządzenia RMN-U1 Network
Remote Controller do domowej sieci bezprzewodowej oraz zasady korzystania z funkcji dostępnych
przez sieć bezprzewodową.
Serwer (komputer itp.)
Wcześniej należy przygotować następujące informacje:
Przesyłaj muzykę
Podczas przeprowadzania ustawień sieciowych trzeba będzie zaznaczyć lub podać następujące informacje.
Wcześniej należy przygotować następujące informacje i zapisać je poniżej w przewidzianym na to miejscu.
Nazwa sieci (SSID)*:
Klucz zabezpieczeń (klucz WEP, klucz WPA/WPA2)*:
* Informacje te powinny być dostępne na etykiecie lub w instrukcji obsługi routera/ punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN, u
osoby, która konfigurowała sieć bezprzewodową lub u dostawcy usług internetowych.
Renderer
(odtwarzacz
sieciowy)
Sieć domowa
Odtwarzaj muzykę
zapisaną na serwerze
Kontroler (to urządzenie)
Steruj innymi serwerami i
rendererami (odtwarzaczami
sieciowymi)
1 Włącz wszystkie urządzenia domowe z obsługą DLNA.
2 Przesuń przełącznik / (zasilania) w kierunku wskazanym strzałką.
Router/ punkt
dostępowy
bezprzewodowej
sieci LAN
Słuchanie muzyki zapisanej na serwerze
Za pośrednictwem sieci domowej można słuchać muzyki zapisanej na serwerze
(komputerze itp.), który obsługuje standardy DLNA.
Pojawia się ekran wyboru języka.
3 Dotknij wybranego języka, a następnie dotknij przycisku „OK”.
Możesz wybrać język spośród następujących języków.
Ekran
Język
English
angielski
Français
francuski
Deutsch
niemiecki
Italiano
włoski
Español
hiszpański
©2010 Sony Corporation Printed in China
1
Przed rozpoczęciem używania
urządzenia
 Podłączanie zasilacza sieciowego
Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego do gniazda DC
IN ładowarki pilota zdalnego sterowania, a drugi koniec
do gniazda ściennego.
4 Dotknij „Access Point Scan”, a następnie „Next ”.
Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie punktów dostępowych i wyświetli listę
wszystkich dostępnych punktów dostępowych. Urządzenie może wyświetlić listę maksymalnie 20
punktów dostępowych.
5 Dotknij żądanego punktu dostępowego na liście zgodnie z notatką
zawierającą nazwę sieci (SSID).
 Umieść urządzenie w ładowarce pilota
Po umieszczeniu urządzenia w ładowarce pilota, włącza się
czerwona kontrolka CHG i zaczyna się ładowanie.
Po pełnym naładowaniu urządzenia kontrolka CHG
zgaśnie.
6 Dotknij przycisku „Next ”.
Pojawi się ekran wprowadzenia klucza zabezpieczeń. Jeśli ekran wprowadzenia klucza zabezpieczeń
nie pojawi się, przejdź do kroku 8.
7 Dotknij pola tekstowego i wprowadź klucz zabezpieczeń (klucz WEP, klucz
WPA/WPA2) swojej sieci, a następnie dotknij przycisku „Next ”.
Wskazówki
 DLNA to skrót od Digital Living Network Alliance. To nazwa organizacji określającej wytyczne (wytyczne DLNA), a
także nazwa metody umożliwiającej urządzeniom domowym wymianę treści cyfrowych (np. muzyki, obrazów) przez
sieć domową. Urządzenie jest zgodne ze standardem DLNA. Korzystanie z urządzenia razem z innymi urządzeniami z
obsługą DLNA pozwala słuchać muzyki na wiele sposobów.
 Bateria urządzenia nie jest wystarczająco naładowana przy zakupie. Po umieszczeniu urządzenia na ładowarce pilota
należy wykonać poniższe czynności. Można je również wykonać po całkowitym naładowaniu baterii.
Wyświetlony zostanie ekran potwierdzający.
Informacje o wprowadzaniu znaków znajdują się w sekcji „Wpisywanie tekstu” w Instrukcji obsługi.
8 Dotknij przycisku „OK”.
Pojawi się komunikat „Connection is complete.”.
9 Dotknij przycisku „Close”.
Wyświetlony zostanie ekran potwierdzający.
10 Dotknij przycisku „Close”.
Urządzenie rozpoczyna automatyczną rejestrację znalezionych w sieci urządzeń zgodnych z DLNA.
Może to chwilę potrwać.
Wskazówki
 W urządzeniu można zarejestrować maksymalnie 20 serwerów i 30 rendererów (odtwarzaczy sieciowych).
 Dotknij symbolu „ Refresh”, aby odświeżyć ekran HOME, jeśli żądane urządzenie nie zostanie zarejestrowane
automatycznie.
Ciąg dalszy 
3
Słuchanie muzyki zapisanej na
serwerze (komputerze)
 Wybierz [Dostosuj].
Wcześniej należy skonfigurować serwer i renderer (odtwarzacz sieciowy).
 W razie napotkania problemów, kiedy urządzenie jest podłączone do sieci, należy potwierdzić status i
ustawienia sieciowe.
 „Potwierdzanie ustawień sieciowych” w Instrukcji obsługi
Pojawi się okno [Określ lokalizację sieci].
 Zaznacz pole wyboru [Prywatna] i wybierz [Dalej].
 Informacje na temat ustawień innych serwerów niż Windows 7, Windows Vista lub Windows XP:
 Instrukcje obsługi lub pomoc poszczególnych serwerów itp.
 Sprawdź, czy [Typ Lokalizacji] uległa zmianie na [Prywatna] i wybierz [Zamknij].
 Sprawdź, czy w oknie [Centrum sieci i udostępniania] jest wyświetlana [(Sieć prywatna)] i zamknij okno.
 Jeśli nie zaznaczono pola wyboru obok [Udostępnij moje multimedia] w oknie [Udostępnianie
3-1
Konfigurowanie serwera (komputer)
multimediów] wyświetlonym w punkcie , zaznacz pole wyboru [Udostępnij moje multimedia] i
wybierz [OK].
Komputer z systemem Windows 7
Ta część zawiera opis konfiguracji zainstalowanej przez producenta wersji oprogramowania Windows
Media Player 12 dla systemu Windows 7.
 Szczegółowe informacje na temat użytkowania oprogramowania Windows Media Player 12:
 Windows Media Player 12 Pomoc
 Idź do [Start] - [Panel sterowania] i wybierz [Wyświetl stan sieci i zadania] w [Sieć i Internet].
Pojawi się okno [Centrum sieci i udostępniania].
Wskazówka
Jeśli żądany element nie pojawi się na ekranie, spróbuj zmienić widok używany przez Panel sterowania.
 Wybierz [Sieć publiczna] w [Wyświetlanie aktywnych sieci]. Jeśli na ekranie pojawi się coś innego,
Pojawi się lista możliwych do połączenia urządzeń.
 Wybierz [Ustawienia...] obok [Udostępnij moje multimedia dla:].
 Zaznacz pole wyboru [Zezwalaj na nowe urządzenia i komputery automatycznie] i wybierz [OK].
Uwaga
Usuń zaznaczenie tego elementu kiedy potwierdzisz, że urządzenie łączy się z komputerem i odtwarza zapisaną na
nim muzykę.
niż [Sieć publiczna], idź do punktu .
3-2
Konfigurowanie renderera (odtwarzacza sieciowego)
Sposób konfiguracji różni się w zależności od urządzenia. Patrz instrukcja obsługi danego urządzenia.
Pojawi się okno [Określanie lokalizacji sieci].
 Wybierz [Sieć domowa] lub [Sieć firmowa] zgodnie z otoczeniem, w którym urządzenie jest
używane.
 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, zgodnie z otoczeniem, w którym urządzenie
jest używane.
Po zakończeniu konfiguracji sprawdź, czy element w [Wyświetlanie aktywnych sieci] zmienił się na
[Sieć domowa] lub [Sieć firmowa] w oknie [Centrum sieci i udostępniania].
 Wybierz [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania].
1 Włącz renderer (odtwarzacz sieciowy).
2 Podłącz renderer (odtwarzacz sieciowy) do sieci domowej.
3 Zezwól na dostęp tego urządzenia ze strony renderera (odtwarzacza
sieciowego).
3-3
Słuchanie muzyki
Ta część wyjaśnia, jak wybrać opcję „PC/HDD Music” jako działanie.
1 Naciśnij przycisk HOME na urządzeniu.
Pojawi się ekran HOME.
 Wybierz [Wybierz opcje przesyłania strumieniowego multimediów...] z [Przesyłanie strumieniowe
multimediów].
2 Dotknij karty „Device”.
3 Dotknij żądanego renderera (odtwarzacza sieciowego).
Zostaną wyświetlone działania, które można wykonać za pomocą wybranego renderera (odtwarzacza
sieciowego).
4 Dotknij opcji „PC/HDD Music.”.
Pojawia się ekran wyboru serwera.
Wskazówka
 Jeśli w oknie opcji przesyłania strumieniowego multimediów pojawi się [Przesyłanie strumieniowe
multimediów nie jest włączone], wybierz [Włącz przesyłanie strumieniowe multimediów].
 Wybierz [Zezwalaj na wszystko].
Do chwili zmiany serwera automatycznie będzie odtwarzany ostatni utwór.
5 Dotknij żądanego serwera.
Pojawia się lista folderów/albumów serwera.
6 Dotykaj folderów/albumów, aż znajdziesz żądaną treść.
7 Dotknij żądanej pozycji.
Rozpoczyna się odtwarzanie i pojawia się ekran odtwarzania wybranego działania.
Otworzy się okno [Zezwalaj na wszystkie urządzenia multimedialne]. Jeśli wszystkie urządzenia w sieci
lokalnej mają dostęp do sieci - ustawienie [Dozwolone], wybierz [OK] i zamknij okno.
Ekran odtwarzania
 Wybierz [Zezwalaj na wszystkie komputery i urządzenia multimedialne].
 Wybierz [OK], aby zamknąć okno.
Komputer z systemem Windows Vista/ Windows XP
Ta część zawiera opis konfiguracji oprogramowania Windows Media Player 11 zainstalowanego w systemie
Windows Vista/ Windows XP*.
* W systemie Windows XP oprogramowanie Windows Media Player 11 nie jest zainstalowane przez producenta. Odwiedź witrynę
internetową firmy Microsoft, pobierz program instalacyjny i zainstaluj oprogramowanie Windows Media Player 11 na komputerze.
 Szczegółowe informacje na temat użytkowania oprogramowania Windows Media Player 11:
 Windows Media Player 11 Pomoc
 Idź do [Start] - [Wszystkie programy] i wybierz [Windows Media Player].
Rozwiązywanie problemów
 Rozwiązania najczęstszych problemów i informacje na temat komunikatów o błędach:
 „Rozwiązywanie problemów” w Instrukcji obsługi
Oprogramowanie Windows Media Player 11 uruchomi się.
 Wybierz [Udostępnianie multimediów...] z menu [Biblioteka].
Jeśli używasz systemu Windows XP, przejdź do punktu .
 Kiedy pojawi się
, wybierz [Sieć...].
Strony internetowe poświęcone obsłudze klienta
Pojawi się okno [Centrum sieci i udostępniania].
Dla klientów w Stanach Zjednoczonych
http://www.esupport.sony.com/
Dla klientów w Europie
http://support.sony-europe.com/
Dla klientów w Kanadzie
[angielski]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[francuski]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Download PDF