Sony | XAV-AX200 | Sony XAV-AX200 Instrukcja obsługi

4-723-407-41(1)
AV RECEIVER
Aby anulować wyświetlanie prezentacji (Demo), patrz strona 13.
Informacje o podłączaniu/instalacji można znaleźć na stronie 26.
XAV-AX200
Instrukcja obsługi
PL
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej samochodu,
ponieważ jego tylna część nagrzewa się w czasie
pracy.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w rozdziale „Schemat połączeń /
Instalacja” (strona 26).
Właściwości diody laserowej
 Czas trwania emisji: Ciągły
 Moc lasera: mniej niż 390 μW
(Wartość zmierzona w odległości około 70 mm od
powierzchni obiektywu w bloku czytnika
optycznego przy przysłonie 7 mm.)
Tabliczka znamionowa, wskazująca np. wielkość
napięcia roboczego, znajduje się na spodzie obudowy.
Ostrzeżenie
Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu
prądem, nie należy narażać tego urządzenia
na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać
obudowy. Naprawy należy powierzać tylko
wykwalifikowanym specjalistom.
UWAGA
Korzystanie z części optycznych w tym urządzeniu
może zwiększyć zagrożenie uszkodzenia wzroku. Nie
należy próbować demontować obudowy, ponieważ
wiązka laserowa wykorzystywana w tym odtwarzaczu
CD/DVD jest szkodliwa dla oczu. Naprawy należy
powierzać tylko wykwalifikowanym specjalistom.
Wyprodukowano w Chinach
Niniejszym Sony Corporation deklaruje, że
urządzenie to jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku
z zatwierdzonymi wersjami oprogramowania, które
są wskazane z deklaracji zgodności UE.
Oprogramowanie wgrane do tego urządzenia jest
sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami
zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 2014/53/UE.
Wersja oprogramowania: SOC: _.__.__
Wersję oprogramowania można sprawdzić
w ustawieniach wewnętrznego oprogramowania
(firmware) w menu ustawień ogólnych.
Ważność oznakowań CE ogranicza się tylko do tych
krajów, w których jest to wymagane na podstawie
przepisów prawa; dotyczy głównie państw
należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej.
2PL
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego w krajach,
w których stosowane są dyrektywy UE
Ten produkt został wyprodukowany przez firmę
Sony Corporation lub na jej rzecz.
Importer w UE: Sony Europe Limited.
Zapytania adresowane do Importera w UE lub
dotyczące zgodności produktu z przepisami
obowiązującymi w Europie należy przesyłać do
autoryzowanego przedstawiciela: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Utylizowanie zużytych baterii/
akumulatorów oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z odrębnymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub
na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani
baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego.
Na pewnych bateriach/akumulatorach symbol ten
może być używany razem z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
dodaje się, gdy bateria/akumulator zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami
i bateriami/akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga
chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii/
akumulatora, wymianę zużytej baterii lub zużytego
akumulatora należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów
należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/
akumulatora z produktu. Baterię/akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych baterii/
akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat recyklingu baterii/akumulatorów należy się
skontaktować z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem,
w którym nabyto produkt lub baterię/akumulator.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka
nie ma położenia ACC (akcesoriów)
Po wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk HOME na urządzeniu aż
do chwili wygaszenia wyświetlacza.
W przeciwnym razie wyświetlacz nie zgaśnie
i powoduje zużycie baterii.
Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych
przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być
modyfikowane, zawieszane albo wycofywane bez
powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.
Ważna informacja
Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE, ANI
INNE OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH,
UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, CZAS
NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS UŻYTKOWNIKA,
POWIĄZANE Z LUB POWSTAŁE W WYNIKU
UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU,
OBEJMUJĄCEGO SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE.
Informacje dotyczące komunikacji
BLUETOOTH
• Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych. Aby
uniknąć spowodowania wypadku, niniejsze
urządzenie oraz inne urządzenia BLUETOOTH
należy wyłączać w następujących miejscach:
– w szpitalach, pociągach, samolotach, na
stacjach benzynowych i w innych miejscach,
gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
– w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów
przeciwpożarowych.
• Ten zestaw obsługuje zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH funkcje bezpieczeństwa, które
zapewniają bezpieczne połączenie podczas
komunikacji za pośrednictwem technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności
od ustawienia poziomu bezpieczeństwa
zabezpieczenia mogą okazać się niewystarczające.
Korzystając z technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH, należy zawsze mieć na uwadze
bezpieczeństwo.
• Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za
wycieki danych w czasie komunikacji BLUETOOTH.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane
w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować
się z najbliższym dealerem produktów Sony.
Szanowny Kliencie, niniejszy produkt jest
wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ producenci
pojazdów mogą uzależnić instalację nadajników
radiowych w pojazdach od określonych warunków.
Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy
zapoznać się z warunkami producenta zawartymi
w instrukcji obsługi pojazdu lub skontaktować się
bezpośrednio z producentem pojazdu.
Połączenia ratunkowe
Niniejszy samochodowy zestaw głośnomówiący
BLUETOOTH oraz podłączone do niego urządzenie
elektroniczne wykorzystują do działania sieci
radiowe, komórkowe i linie naziemne, a także
funkcje zaprogramowane przez użytkownika, które
nie gwarantują utrzymywania połączenia we
wszystkich warunkach.
Dlatego w przypadku najważniejszych połączeń
(jak w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia) nie
należy polegać wyłącznie na urządzeniach
elektronicznych.
3PL
Schemat połączeń / Instalacja
Spis treści
Ostrzeżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opis elementów i przycisków sterujących . . . . . . . 5
Pierwsze kroki
Dokonywanie ustawień początkowych. . . . . . . . . . 7
Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . . . 7
Podłączanie kamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Słuchanie radia
Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Korzystanie z funkcji opcji tunera . . . . . . . . . . . . . . 9
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . . 10
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . . 10
Inne ustawienia podczas odtwarzania . . . . . . . . . 11
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Odbieranie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wykonywanie połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Czynności dostępne w czasie połączenia. . . . . . . 12
Przydatne funkcje
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Android Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Obsługa przez rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ustawienia
Podstawowa procedura wybierania ustawień . . .
General Settings (ustawienia ogólne) . . . . . . . . . .
Sound Settings (ustawienia dźwięku) . . . . . . . . . .
Visual Settings (ustawienia wizualne) . . . . . . . . . .
13
13
14
15
Dodatkowe informacje
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego . . . 16
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . 16
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lista kodów języków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4PL
Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista części potrzebnych do instalacji. . . . . . . . . .
Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
27
30
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna
 HOME
– Otwiera menu HOME.
– Włącza urządzenie.
– Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co
najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
ATT (wyciszanie)
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę (krócej niż
2 sekundy), aby ściszyć dźwięk.
Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj ponownie
lub przekręć pokrętło regulacji głośności.
 / (poprzedni/następny)
– Przejście do następnej/poprzedniej pozycji.
– Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć
do tyłu / do przodu.
 Przycisk resetowania
Użyj ostro zakończonego przedmiotu,
np. długopisu.
  (wysuwanie płyty)
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Regulator głośności
Przekręcenie pokrętła reguluje głośność
dźwięku podczas jego odtwarzania.
OPTION (Opcja)
Naciśnij, aby otworzyć ekran OPTION (Opcja)
(strona 6).
VOICE
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć funkcję
komend głosowych aplikacji Apple CarPlay
i Android Auto™.
 Wyświetlacz / panel dotykowy
 Szczelina na płytę
5PL
Ekrany wyświetlacza
 Wskazanie stanu
Świeci po włączeniu wyciszenia dźwięku.
Ekran odtwarzania:
Świeci, gdy AF (alternatywne
częstotliwości) są dostępne.
Świeci, gdy informacja o bieżącym ruchu
(TA: Traffic Announcement) jest
dostępna.
Świeci się po podłączeniu urządzenia
audio za pomocą profilu A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Świeci się, gdy po włączeniu profilu HFP
(Handsfree Profile) możliwe jest
połączenie w trybie głośnomówiącym.
Wskazuje siłę sygnału w podłączonym
telefonie komórkowym.
Ekran HOME:
Wskazuje poziom naładowania baterii/
akumulatora w podłączonym telefonie
komórkowym.
Świeci, gdy sygnał Bluetooth® jest
włączony. Miga, gdy nawiązywane jest
połączenie.

Ekran OPTION (Opcja):
(opcja źródła)
Otwiera menu opcji źródła. Dostępne elementy
zmieniają się w zależności od źródła.
 Część zależna od aplikacji
Wyświetla funkcje sterowania/wskaźnika
odtwarzania lub pokazuje stan urządzenia.
Wyświetlane elementy zmieniają się
w zależności od źródła.
 Zegar (strona 13)

(powrót do ekranu odtwarzania)
Przełącza z ekranu HOME na ekran odtwarzania.
 Przyciski wybierania źródeł i ustawień
Zmieniają źródło lub wprowadza różne
ustawienia.
 Przyciski wybierania źródeł
Zmieniają źródło dźwięku.
6PL

(EXTRA BASS)
Zmienia ustawienie EXTRA BASS (strona 14).

(EQ10/Subwoofer)
Zmienia ustawienie EQ10/Subwoofer (strona 14).

(wyłączanie monitora)
Wyłącza monitor. Gdy monitor jest wyłączony,
dotknij dowolnego obszaru wyświetlacza, aby
włączyć monitor ponownie.
Pierwsze kroki
Dokonywanie ustawień
początkowych
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, po
wymianie akumulatora lub dokonaniu zmian
połączeń urządzenie należy przywrócić do ustawień
początkowych.
Jeśli po włączeniu urządzenia nie pojawia się
ekran początkowych ustawień, w celu inicjalizacji
urządzenia należy przywrócić jego urządzenia
fabryczne (strona 14).
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości do 1 m od tego urządzenia.
2
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Settings (Ustawienia)].
3
4
Wybierz
.
Wybierz [Bluetooth Connection (Połączenie
Bluetooth)], następnie ustaw sygnał na
[ON (Wł.)].
Włączy się sygnał BLUETOOTH i zaświeci się
symbol
na pasku stanu urządzenia.
1
Dotknij [Language (Język)], a następnie
ustaw język wyświetlania.
2
Dotknij [Demo], a następnie dotknij
i wybierz opcję [OFF (Wył.)], aby wyłączyć
tryb demonstracyjny.
6
3
Dotknij [Set Date/Time (Ustaw datę/godzinę)],
a następnie ustaw datę i godzinę.
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, aby wykryło ono to urządzenie.
7
4
Po ustawieniu daty i godziny dotknij [OK].
Wybierz pozycję [XAV-AX200] na ekranie
urządzenia BLUETOOTH.
5
Urządzenie przełączy się w tryb parowania, a na
wyświetlaczu pojawi się migający symbol .
Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna na
ekranie, powtórz czynności od kroku 5.
Pojawia się komunikat ostrzegawczy
uruchamiania.
5
Wybierz [Pairing (Parowanie)].
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy
uruchamiania, następnie w przypadku
akceptacji wszystkich warunków wybierz [OK].
Wybieranie ustawień jest zakończone.
To ustawienie można dalej konfigurować w menu
ustawień (strona 13).
8
Przygotowanie urządzenia
BLUETOOTH
* W zależności od urządzenia BLUETOOTH kod dostępu
może zostać określony jako „klucz”, „kod PIN”, „numer
PIN”, „hasło” itp.
Po podłączeniu urządzenia zgodnego z technologią
BLUETOOTH, takiego jak smartfon, telefon komórkowy
lub urządzenie audio (zwane dalej „urządzeniem
BLUETOOTH”, chyba że określono inaczej), możliwe jest
słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów w trybie
głośnomówiącym. Szczegółowe informacje o
podłączaniu znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia należy zmniejszyć
głośność tego urządzenia. W przeciwnym razie z
głośników może wydobyć się bardzo głośny dźwięk.
Wprowadź kod
[0000]
Po zakończeniu parowania symbol
na stałe.
9
Parowanie urządzenia BLUETOOTH
i nawiązywanie z nim połączenia
Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem
BLUETOOTH konieczne jest wzajemne uwierzytelnienie
pary urządzeń, nazywane „parowaniem”. Parowanie
umożliwia wzajemne rozpoznawanie się tego
urządzenia z innymi urządzeniami.
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH pojawi się monit o kod
dostępu*, wprowadź [0000].
świeci się
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
wybierz to urządzenie w podłączanym
urządzeniu BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia podświetla się
albo
.
Uwagi
• W danym momencie to urządzenie może być połączone
wyłącznie z jednym urządzeniem BLUETOOTH.
• Aby zakończyć połączenie BLUETOOTH, wyłącz połączenie
z tym urządzeniem lub z urządzeniem BLUETOOTH.
7PL
Nawiązywanie połączenia ze
sparowanym urządzeniem BLUETOOTH
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane
urządzenia łączą się automatycznie.
Słuchanie radia
Słuchanie radia
Aby słuchać radia, naciśnij przycisk HOME,
następnie naciśnij [Tuner].
Kontrolki/wskaźniki odbioru
1
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Settings (Ustawienia)].
2
3
Wybierz
.
Wybierz [Bluetooth Connection (Połączenie
Bluetooth)], następnie wybierz [ON (Wł.)].
Upewnij się, że na pasku stanu urządzenia
widoczny jest symbol .
4
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
5
Rozpocznij łączenie urządzenia BLUETOOTH
z tym urządzeniem.
Symbol
albo
zaświeci się na pasku stanu.
 Obecny zakres fal
Zmiana zakresu (FM lub AM).
Łączenie urządzenia z ostatnio podłączonym
urządzeniem
 Obecna częstotliwość, nazwa programu*,
wskazanie systemu RDS (Radio Data System)*
Po włączeniu zapłonu z aktywowanym sygnałem
BLUETOOTH, urządzenie szuka połączenia
z ostatnim połączonym urządzeniem BLUETOOTH
i połączenie jest nawiązywane automatycznie.

Uwaga
Urządzenia nie można połączyć z telefonem komórkowym
podczas strumieniowej transmisji dźwięku za
pośrednictwem technologii BLUETOOTH. W takim
przypadku należy łączyć telefon z odtwarzaczem.
* Podczas odbioru stacji nadającej dane RDS.
 SEEK- (Wyszukiwanie-)/SEEK+ (Wyszukiwanie+)
Dostrajanie automatyczne.

Instalacja mikrofonu
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w punkcie „Instalacja mikrofonu”
(strona 29).
(opcja tunera)
Otwiera menu opcji tunera.
/
Dostrajanie ręczne.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ciągle
przeskakiwać częstotliwości.
 Numery pamięci
Wybiera zapamiętaną stację. Przesuń w prawo/
lewo, aby wyświetlić inne zaprogramowane stacje.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zapisać
bieżącą częstotliwość w pamięci.
Podłączanie kamer
Podłączając do gniazd CAMERA IN (Wejście kamery)
oferowane oddzielnie kamery, można wyświetlać
obraz z kamer. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w rozdziale „Schemat
połączeń / Instalacja” (strona 26).
Aby wyświetlać obrazy z kamer
Naciśnij przycisk HOME, dotknij opcji [Camera], po
czym dotknij opcji [1], [2] lub [Rear].
Strojenie stacji
1
2
Wybierz żądane pasmo (FM lub AM).
Dostrój stację.
Automatyczne strojenie stacji
Wybierz SEEK- (Wyszukiwanie-)/SEEK+
(Wyszukiwanie+).
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu stacji.
Ręczne strojenie stacji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk / , aby znaleźć
przybliżoną częstotliwość. Następnie naciskaj
przycisk / , aby precyzyjnie wyregulować
częstotliwość.
8PL
Strojenie ręczne
1
Odtwarzanie
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i przytrzymaj
pożądany przycisk numeryczny.
Odtwarzanie płyty
W zależności od typu płyty część funkcji może
różnić się lub być ograniczona.
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
Wybierz żądane pasmo, następnie naciśnij
żądany numer stacji.
1
Włóż płytę (stroną z etykietą do góry).
Korzystanie z funkcji opcji tunera
Następujące funkcje są dostępne po wybraniu
.
BTM
Przypisuje stacje do przycisków numerycznych
według częstotliwości. Można zaprogramować
18 stacji w paśmie FM i 12 w paśmie AM.
Local (Lokalne)
Wybierz opcję [ON (Wł.)], aby dostrajać
wyłącznie stacje o silnym sygnale. Aby dostroić
normalnie, wybierz opcję [OFF (Wył.)].
*AF
Wybierz opcję [ON (Wł.)], aby ciągle dostrajać
stację o najsilniejszym sygnale w danej sieci.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Jeśli pojawi się menu DVD
Dotknij żądanej opcji w menu DVD.
Możesz też skorzystać z panelu obsługi menu, który
pojawi się po dotknięciu ekranu poza menu DVD.
Przemieszczaj kursor, dotykając przycisków ///.
Następnie dotknij przycisku
, aby potwierdzić
wybór.
Przykład wskazań podczas odtwarzania (DVD)
*TA
Wybierz opcję [ON (Wł.)], aby odbierać bieżące
informacje o ruchu drogowym lub audycje dla
kierowców, jeśli są dostępne.
*Regional (Regionalne)
Wybierz opcję [ON (Wł.)], aby pozostać przy
odbieranej stacji, gdy włączona jest funkcja AF.
Jeżeli opuszczasz obszar odbioru tego programu
regionalnego, wybierz opcję [OFF (Wył.)].
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
PTY*
Wybierz typ programu z listy PTY List (Lista PTY),
aby wyszukać stację nadającą wybrany typ
programu.
 Numer tytułu, numer rozdziału, format
dźwięku
* Opcja dostępna tylko podczas odbioru pasma FM.
 Pasek postępu, czas odtwarzania / całkowity
czas odtwarzania
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli nie pojawią się indeksy, dotknij wyświetlacz.
Jeśli funkcja AF albo TA jest włączona i rozpocznie
się nadawanie komunikatu o zagrożeniu,
urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie.
9PL
Zmiana języka/formatu audio
Jeżeli odtwarzany film DVD zawiera ścieżki
dźwiękowe w różnych językach, możliwa jest
zmiana języka dźwięku. Jeżeli płyta zawiera dźwięk
nagrany w różnych formatach (np. Dolby Digital),
można zmienić format dźwięku.
Podczas odtwarzania, naciśnij ekran, a następnie
.
Dotykaj przycisku Audio, aż pojawi się żądany
język/format dźwięku.
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Można odtwarzać treści podłączonego urządzenia
zgodnego z profilem BLUETOOTH A2DP (profil
zaawansowanej dystrybucji audio).
Przykład: Dolby Digital 5.1 ch
 Język dźwięku
 Format dźwięku / liczba kanałów
Jeśli ten sam język jest wyświetlany na liście dwa
lub więcej razy, oznacza to, że płyta jest nagrana
w wielu formatach audio.
Odtwarzanie z urządzenia USB
Można używać urządzeń MSC (Mass Storage Class)
zgodnych ze standardem USB, takich jak pamięci
flash USB czy cyfrowe odtwarzacze multimedialne.
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (strona 8).
2
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[BT Audio (Audio BT)].
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Uwagi
• W zależności od urządzenia audio odtwarzacz może nie
wyświetlać tytułu, numeru/czasu utworu i stanu
odtwarzania.
• Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie zatrzymuje
odtwarzania w urządzeniu audio.
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z urządzenia BLUETOOTH do innych źródeł
Można zredukować różnicę głośności między tym
urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH:
Podczas odtwarzania dotknij przycisku
,
a następnie wybierz ustawienie [Input Level (Poziom
sygnału wejściowego)] z zakresu od –8 do +8.
Uwagi
• Obsługiwane są urządzenia USB sformatowane
w systemie plików FAT12/16/32.
• Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB
znajdują się na stronach pomocy technicznej, których
adresy podano z tyłu okładki.
• Zobacz szczegółowe informacje na temat obsługiwanych
formatów plików: „Formaty obsługiwane przy odtwarzaniu
z urządzeń USB” (strona 17).
1
2
3
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz urządzenie USB do portu USB.
Naciśnij HOME, następnie wybierz [USB].
Rozpocznie się odtwarzanie.
Odłączanie urządzenia
Wyłącz urządzenie lub przekręć kluczyk w stacyjce
do położenia ACC off, a następnie odłącz
urządzenie USB.
10PL
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
Odtwarzanie z powtarzaniem
i odtwarzanie losowe
1
Podczas odtwarzania naciskaj przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność losowa), aż
wyświetli się odpowiedni tryb odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie się
z pewnym opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku oraz podłączonego urządzenia.
Wyszukiwanie pliku z ekranu listy
1
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym
Podczas odtwarzania z nośnika CD-DA lub
urządzenia USB dotknij przycisku .
Wyświetlony zostanie ekran listy obecnie
odtwarzanego elementu.
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go z
urządzeniem. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Przygotowanie
urządzenia BLUETOOTH” (strona 7).
Uwaga
Następnie wybierz
(audio) lub
(wideo),
aby wyświetlić elementy według typów plików.
(Tylko podczas odtwarzania z urządzenia USB.)
2
Wybierz żądany element.
Funkcje rozmowy przez zestaw głośnomówiący opisane
poniżej są dostępne jedynie, gdy wyłączona jest funkcja
Apple CarPlay lub Android Auto. Gdy włączona jest funkcja
Apple CarPlay lub Android Auto, użyj funkcji rozmowy przez
zestaw głośnomówiący danej aplikacji.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Odbieranie połączenia
Inne ustawienia podczas
odtwarzania
1
Po naciśnięciu przycisku
dostępnych jest więcej
ustawień i operacji w każdym źródle. Dostępne
elementy zmieniają się w zależności od źródła.
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Picture EQ
Regulacja jakości obrazu zgodnie z upodobaniami
użytkownika: [Dynamic], [Standard], [Theater],
[Custom (Niestandardowe)].
(Dostępne tylko, gdy hamulec postojowy jest
zaciągnięty i wybrano źródło wideo z USB.)
Aspect
Wybiera współczynnik kształtu obrazu dla ekranu
odtwarzacza.
(Dostępne tylko, gdy hamulec postojowy jest
zaciągnięty i wybrano źródło wideo z USB.)
Normal (Normalne)
Wyświetla obraz 4:3 w oryginalnej wielkości
z paskami do ekranu 16:9.
Zoom
Wyświetla obraz 16:9 skonwertowany do
formatu 4:3 w trybie letter box.
Full
Wyświetla obraz 16:9 w oryginalnej wielkości.
Captions
Powiększa obraz w poziomie i dostosowuje
rozmiar napisów do ekranu.
DVD Audio Level
Koryguje (od -8 do +8) poziom wyjściowego
sygnału dźwiękowego nagranego na płycie DVD
w formacie Dolby Digital w celu kompensacji
różnic głośności między płytami.
(Tylko podczas odtwarzania płyty DVD.)
Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Odrzucanie/Zakończenie połączenia
Wybierz
.
Wykonywanie połączenia
1
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Phone (Telefon)].
2
Wybierz jedną z ikon połączenia na
wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH.

(historia połączeń)*
Wybierz kontakt z historii połączeń. Urządzenie
przechowuje 20 ostatnich połączeń.

(ponowne wybieranie)
Automatycznie nawiąż połączenie z ostatnim
wybranym numerem.
11PL

(książka telefoniczna)*
Wybierz kontakt z listy kontaktów/numerów
w książce telefonicznej. Aby wyszukiwać
żądane elementy z listy kontaktów
w porządku alfabetycznym, naciśnij
.

(wprowadzanie numeru telefonu)
Wprowadź numer telefonu.
 Lista zapisanych numerów telefonu
Wybierz zapisany kontakt.
Aby zapisać kontakt, zobacz punkt
„Zapisywanie numerów telefonów
w pamięci” (strona 12).
* Telefon komórkowy musi obsługiwać profil PBAP (ang.
Phone Book Access Profile, profil dostępu do książki
adresowej).
3
Wybierz
.
Rozpocznie się połączenie.
Zapisywanie numerów telefonów
w pamięci
Na liście można zapisać maksymalnie 6 numerów
telefonów.
1
Na ekranie telefonu wybierz numer, który
chcesz zapisać na programowanej liście
wybierania z książki telefonicznej.
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia funkcji.
2
3
Wybierz [Add to Preset (Dodaj do ustawień
programowanych)].
Wybierz programowaną listę numerów
telefonów, na której znajduje się dany numer.
Kontakt zostanie zapisany na programowanej
liście numerów telefonów.
Przydatne funkcje
Apple CarPlay
Aplikacja Apple CarPlay umożliwia kierowcy
korzystanie z iPhone w samochodzie przy
jednoczesnym skupieniu uwagi na drodze.
Uwagi dotyczące korzystania z Apple CarPlay
• Wymagany jest iPhone z systemem iOS 7.1 lub
nowszej wersji. Przed użyciem zaktualizuj
oprogramowanie do najnowszej wersji systemu iOS.
• Z aplikacji Apple CarPlay można korzystać na
urządzeniach iPhone 5 lub nowszej wersji.
• Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych
modeli znajdują się na liście kompatybilnych
modeli w witrynie pomocy technicznej, której
adres podano z tyłu okładki.
• Szczegółowe informacje na temat Apple CarPlay —
zob. instrukcja obsługi dołączona do urządzenia
iPhone lub odwiedź stronę internetową
Apple CarPlay.
• Ponieważ aplikacja korzysta z GPS na iPhone,
umieść iPhone tam, gdzie urządzenie będzie
łatwo odbierać sygnał GPS.
1
2
Podłącz iPhone do portu USB.
Naciśnij przycisk HOME, a następnie dotknij
ikony Apple CarPlay.
Obraz wyświetlacza iPhone pojawi się na
wyświetlaczu urządzenia. Dotknij go i steruj
aplikacjami.
Czynności dostępne w czasie
połączenia
Android Auto
Obróć pokrętło sterowania głośnością podczas
odbierania połączenia.
Android Auto stanowi przedłużenie platformy
Android™ w samochodzie w sposób, który został
specjalnie zaprojektowany do jazdy.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy
Uwagi dotyczące korzystania z Android Auto
Obróć pokrętło sterowania głośnością podczas
rozmowy.
• Wymagany jest telefon z systemem Android 5.0
lub nowszej wersji. Przed użyciem zaktualizuj
oprogramowanie do najnowszej wersji systemu
operacyjnego.
• Telefon z systemem Android musi obsługiwać
Android Auto. Szczegółowe informacje na temat
kompatybilnych modeli znajdują się na liście
kompatybilnych modeli w witrynie pomocy
technicznej, której adres podano z tyłu okładki.
• Pobierz aplikację Android Auto z serwisu
Google Play™.
• Szczegółowe informacje na temat Android Auto —
zob. instrukcja obsługi dołączonej do telefonu
z systemem Android lub odwiedź stronę
internetową Android Auto.
• Ponieważ aplikacja korzysta z GPS na telefonie
z systemem Android, umieść telefon z systemem
Android tam, gdzie urządzenie będzie łatwo
odbierać sygnał GPS.
• Aplikacja Android Auto może nie być dostępna na
terenie kraju/regionu użytkownika.
Regulowanie głośności dzwonka
Regulowanie poziomu głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę (wzmocnienie
mikrofonu)
Podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego
naciśnij
, a następnie ustaw [MIC Gain
(Wzmocnienie mikrofonu)] na [High (Wysokie)],
[Middle (Średnie)] lub [Low (Niskie)].
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym
i głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk
aby przełączać dźwięk połączenia pomiędzy
trybem standardowym i głośnomówiącym.
Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego funkcja ta
może być niedostępna.
Automatyczne odbieranie połączenia
Wybierz
, następnie ustaw [Auto Answer
(Automatyczne odbieranie)] na [ON (Wł.)].
12PL
,
1
Podłącz telefon z systemem Android do
portu USB.
2
Naciśnij przycisk HOME, a następnie dotknij
ikony Android Auto.
Interfejs Android Auto zostanie wyświetlony
w trybie pełnoekranowym na wyświetlaczu
urządzenia. Dotknij go i steruj aplikacjami.
Obsługa przez rysowanie
Najczęściej stosowanych operacji można
dokonywać, przesuwając palcem po wyświetlaczu
odbioru/odtwarzania.
Uwaga
Ustawienia
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
General Settings (ustawienia ogólne), Sound
Settings (ustawienia dźwięku),
Visual Settings
(ustawienia wizualne)
1
Naciśnij HOME, następnie wybierz [Settings
(Ustawienia)].
2
Wybierz jedną z ikon kategorii konfiguracji.
Opcje, które można dostosować, różnią się
w zależności od źródła dźwięku i ustawień.
Obsługa przez rysowanie opisana poniżej nie jest dostępna
na ekranach Apple CarPlay i Android Auto.
Czynność
Przesuń od lewej
do prawej
Przesuń od prawej
do lewej
Przesuń w górę
Przesuń w dół
Funkcja
3
Odbiór radia:
Wyszukiwanie stacji do przodu.
(Tak jak w przypadku naciśnięcia
i przytrzymania .)
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Przesuń pasek przewijania w górę i w dół,
aby wybrać odpowiedni element.
Wybierz
.
Odtwarzanie wideo/audio:
Przewiń plik/utwór do przodu.
(Tak jak w przypadku .)
Wróć do ekranu odtwarzania
Odbiór radia:
Wyszukiwanie stacji do tyłu.
(Tak jak w przypadku naciśnięcia
i przytrzymania .)
General Settings (ustawienia
ogólne)
Odtwarzanie wideo/audio:
Przewiń plik/utwór do tyłu.
(Tak jak w przypadku .)
Language (Język)
Wybierz wyświetlany język: [English], [Español],
[Français], [Deutsch], [Italiano], [Nederlands],
[Português], [Русский], [
], [
],
[
], [
].
Odbiór radia:
Odbiór zapisanych stacji (przejdź
do przodu).
Odbiór radia:
Odbiór zapisanych stacji (przejdź
wstecz).
Wybierz
.
Demo
Służy do włączania funkcji trybu prezentacji:
[OFF (Wył.)], [ON (Wł.)].
Date/Time (Data/godzina)
Date Format (Format daty)
Wybór formatu: [DD/MM/RR], [MM/DD/RR],
[RR/MM/DD].
Time Format (Format godziny)
Wybór formatu: [12-hour], [24-hour].
Set Date/Time (Ustaw datę/godzinę)
Pozwala ręcznie nastawić datę i godzinę.
Beep (Brzęczyk)
Uruchamia obsługę dźwięku: [OFF (Wył.)], [ON (Wł.)].
Dimmer (Ściemniacz)
Przyciemnianie wyświetlacza: [OFF (Wył.)],
[Auto], [ON (Wł.)].
(Opcja [Auto] jest dostępna, gdy przewód
sterowania oświetleniem jest podłączony do
urządzenia i działa, gdy reflektory są włączone).
Dimmer Level (Poziom ściemniacza)
Służy do wyboru jasności, gdy ściemniacz jest
włączony: –5 do +5.
13PL
Touch Panel Adjust (Regulacja panelu dotykowego)
Służy do kalibracji panelu dotykowego, jeśli
wybrana pozycja nie odpowiada danemu
elementowi.
Camera Input (Wejście kamery)
Wybiera kamery podłączone do gniazd wejścia
kamery: [Rear], [1], [2].
Służy także do wybierania widoku z kamer:
[OFF (Wył.)], [Normal (Normalne)],
[Reverse (Odwrotne)] (lustrzane odbicie).
Rear Camera Line Setting
Nastawia długość i/lub pozycję znaczników śladu
na obrazie z kamery cofania po wybraniu strzałek.
Aby ukryć linie pomocnicze, dotykaj przycisku
dotąd, aż linia pomocnicza zniknie.
Steering Control (Pilot przymocowany do kierownicy)
Wybieranie trybu wejścia podłączonego pilota.
Aby uniknąć wystąpienia usterki, upewnij się, że
tryb wejścia jest zgodny z podłączonym pilotem.
Custom (Niestandardowe)
Tryb wejścia pilota przymocowanego do
kierownicy (wykonaj czynności opisane
w [Steering Control Custom (Ustawienia pilota
przymocowanego do kierownicy)], aby
zarejestrować funkcje na podłączonym pilocie).
Preset (Zaprogramowane)
Tryb wejścia przewodowego pilota (z wyjątkiem
pilota przymocowanego do kierownicy).
Steering Control Custom (Ustawienia pilota
przymocowanego do kierownicy)
Wyświetlony zostanie panel przycisków na
kierownicy.
 Przytrzymaj wciśnięty przycisk, którego
funkcję chcesz przypisać do przycisku na
kierownicy.
Przycisk na panelu zaświeci się (czuwanie).
 Przytrzymaj wciśnięty przycisk na kierownicy,
który ma pełnić wybraną funkcję.
Przycisk na panelu zmieni kolor (podświetlony
lub otoczony pomarańczową obwódką).
 Aby przypisać inne funkcje, powtórz
czynności  i .
(Tylko gdy dla parametru [Steering Control (Pilot
przymocowany do kierownicy)] wybrane jest
ustawienie [Custom (Niestandardowe)]).
Uwagi
• Podczas dokonywania nastawień nie można używać
podłączonego pilota, nawet jeśli zarejestrowano już
niektóre funkcje. Skorzystaj z przycisków na urządzeniu.
• Przypisane ustawienia zostają utracone w razie
wystąpienia usterki podczas przypisywania nowego
ustawienia. Rozpocznij rejestrację od początku.
• Ta funkcja może być niedostępna w przypadku
niektórych modeli pojazdów. Szczegółowe informacje
na temat zgodności z Twoim pojazdem można znaleźć
w witrynie pomocy (adres znajduje się na tylnej
okładce).
Bluetooth Connection (Połączenie Bluetooth)
Aktywuje sygnał BLUETOOTH: [OFF (Wył.)],
[ON (Wł.)], [Pairing (Parowanie)] (przejdzie w tryb
czuwania umożliwiający parowanie).
14PL
Bluetooth Device Info (Informacje o urządzeniu
Bluetooth)
Wyświetla informacje dotyczące urządzenia
podłączonego do odtwarzacza.
(Funkcja dostępna wyłącznie, gdy opcja
[Bluetooth Connection (Połączenie Bluetooth)]
ustawiona jest na wartość [ON (Wł.)] i urządzenie
BLUETOOTH jest podłączone do urządzenia.)
Clock Time (Czas zegara)
Nastawianie zegara na podstawie danych
System RDS: [OFF (Wył.)], [ON (Wł.)].
Bluetooth Reset (Resetowanie Bluetooth)
Inicjuje wszystkie ustawienia związane z funkcją
BLUETOOTH, np. informacje o parowaniu,
historię połączeń, historię połączonych urządzeń
BLUETOOTH itd.
Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych)
Resetuje wszystkie ustawienia do ustawień
fabrycznych.
Firmware Version (Wersja oprogramowania
układowego)
Aktualizuje i potwierdza wersję oprogramowania
układowego.
Open Source Licenses (Licencje typu open source)
Wyświetla licencje na oprogramowanie.
Sound Settings (ustawienia
dźwięku)
EXTRA BASS
Wzmacnia bas odpowiednio do poziomu
głośności: [OFF (Wył.)], [1], [2].
EQ10/Subwoofer
Umożliwia wybór krzywych korekty dźwięku
i reguluje poziom subwoofera.
EQ10
Wybieranie krzywej korektora: [OFF (Wył.)],
[R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop],
[Electronica], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom
(Niestandardowe)].
[Custom (Niestandardowe)] nastawia krzywą
korektora: od –6 do +6.
Subwoofer
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[OFF (Wył.)], od –10 do +10.
Balance/Fader
Regulacja poziomu balansu/potencjometru.
Balance
Regulacja balansu audio pomiędzy lewym
a prawym głośnikiem: [L15] do [R15].
Fader (Potencjometr)
Regulacja balansu audio pomiędzy przednim
a tylnym głośnikiem: [Front 15] do [Rear 15].
Crossover
Regulacja częstotliwości odcięcia i fazy subwoofera.
High Pass Filter
Wybieranie częstotliwości odcięcia głośników
przednich/tylnych: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz], [OFF (Wył.)].
Low Pass Filter
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase
Wybiera fazę subwoofera: [Normal (Normalne)],
[Reverse (Odwrotne)].
DSO (dynamiczny organizator sceny)
Wzmacnia wyjście audio: [OFF (Wył.)], [Low
(Niskie)], [Middle (Średnie)], [High (Wysokie)].
Visual Settings (ustawienia
wizualne)
Rear Monitor Type
Wybieranie współczynnika kształtu właściwego
dla podłączonego monitora.
(Tylko przy wyłączonym źródle sygnału.)
16:9
Wyświetlanie szerokiego obrazu. Odpowiednie
przy podłączaniu do monitora panoramicznego
lub monitora obsługującego tryb panoramiczny.
Letterbox
Powoduje ona wyświetlenie obrazu
panoramicznego z czarnymi pasami na górze i
dole ekranu. Odpowiednie przy podłączaniu do
monitora ekranu w proporcjach 4:3.
Pan Scan
Wyświetlanie szerokiego obrazu na całym
ekranie i automatyczne obcięcie części, które się
nie mieszczą.
Wyświetlanie grafiki albumu
Wyświetla grafikę albumu w tle podczas
odtwarzania muzyki z USB: [OFF (Wył.)],
[ON (Wł.)].
Wallpaper (Tapeta)
Zmienia tapetę po dotknięciu wybranego koloru
lub ustawia jako tapetę ulubione zdjęcia
z urządzenia USB MSC (Mass Storage Class).
DVD Menu Language
Wybieranie domyślnego języka menu płyty:
[angielski], [chiński], [niemiecki], [francuski],
[włoski], [hiszpański], [portugalski],
[holenderski], [duński], [szwedzki], [fiński],
[norweski], [rosyjski], [Inne].
(Tylko gdy nie ma wybranego źródła).
DVD Audio Language
Wybieranie domyślnego języka ścieżki
dźwiękowej: [angielski], [chiński], [niemiecki],
[francuski], [włoski], [hiszpański], [portugalski],
[holenderski], [duński], [szwedzki], [fiński],
[norweski], [rosyjski], [Inne].
(Tylko gdy nie ma wybranego źródła).
DVD Subtitle Language
Wybieranie domyślnego języka napisów dla
płyty DVD: [angielski], [chiński], [niemiecki],
[francuski], [włoski], [hiszpański], [portugalski],
[holenderski], [duński], [szwedzki], [fiński],
[norweski], [rosyjski], [Inne].
(Tylko gdy nie ma wybranego źródła).
Output Color System
Możliwość zmiany systemu kolorów
odpowiednio do podłączonego monitora (nie
jest obsługiwany system SECAM): [NTSC], [PAL].
(Tylko gdy nie ma wybranego źródła).
15PL
Zapobieganie wypadkom
Dodatkowe informacje
Aktualizacja oprogramowania
wbudowanego
Aby zaktualizować oprogramowanie układowe,
przejdź do witryny pomocy technicznej (adresy
podano z tyłu okładki) i postępuj zgodnie z podanymi
instrukcjami. Aktualizacja oprogramowania
układowego może zająć kilka minut. W trakcie
aktualizacji nie należy przekręcać stacyjki do
położenia OFF [WYŁ.].
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
• Jeśli samochód jest zaparkowany w nasłonecznionym
miejscu, najpierw należy schłodzić urządzenie.
• Antena automatyczna wysuwa się samoczynnie.
• W razie odsprzedaży lub złomowania samochodu
z zainstalowanym urządzeniem należy przywrócić
wszystkie ustawienia fabryczne (strona 14).
Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku, chroń
urządzenie przed zachlapaniem.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt zgodny z lokalnymi prawami o ruchu
drogowym i innymi regulacjami.
• Podczas jazdy
– Nie oglądaj ani nie obsługuj urządzenia, gdyż
może to prowadzić do utraty koncentracji
i spowodowania wypadku. Zaparkuj samochód
w bezpiecznym miejscu, aby obejrzeć lub
obsługiwać urządzenie.
– Nie używaj funkcji ustawień ani jakiejkolwiek
innej funkcji, która mogłaby odwrócić uwagę.
– Podczas parkowania samochodu spójrz za siebie
i uważnie sprawdź otoczenie w celu
zapewnienia bezpieczeństwa, nawet jeśli
kamera cofania jest podłączona. Nie polegaj
wyłącznie na kamerze cofania.
• Podczas obsługi
– Nie wkładaj dłoni ani obcych przedmiotów do
urządzenia, ponieważ może to spowodować
obrażenia lub uszkodzić urządzenie.
– Trzymaj małe przedmioty w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
– Upewnij się, czy pasy zostały zapięte, aby
uniknąć obrażeń w razie nagłego ruchu
samochodu.
16PL
Obraz pojawi się dopiero po zaparkowaniu
samochodu i zaciągnięciu hamulca postojowego.
Jeśli samochód zacznie się przemieszczać podczas
odtwarzania filmu, wyświetli się następujące
ostrzeżenie i oglądanie filmu będzie niedostępne.
[Video blocked for your safety.]
Monitor podłączony do gniazda VIDEO OUT jest
aktywny, gdy samochód jest w ruchu.
Nie można oglądać filmu, ale można słuchać audio.
Nie obsługuj urządzenia i nie patrz na monitor
w czasie jazdy.
Uwaga dotycząca licencji
Ten produkt zawiera oprogramowanie, które jest
wykorzystywane przez firmę Sony na podstawie
umowy licencyjnej zawartej z właścicielem praw
autorskich. Zgodnie z wymaganiami właściciela
praw autorskich do oprogramowania firma Sony
jest zobowiązana do ogłoszenia treści umowy
licencyjnej swoim klientom.
Szczegółowe informacje na temat licencji na
oprogramowanie — zob. strona 14.
Uwaga dotycząca oprogramowania,
do którego mają zastosowanie licencje
GNU GPL/LGPL.
Ten produkt zawiera oprogramowanie, które
podlega Powszechnej Licencji Publicznej GNU
(„GNU GPL”) lub Mniejszej Powszechnej Licencji
Publicznej GNU („GNU LGPL”). Na ich podstawie
klienci mają prawo nabywać, modyfikować
i odsprzedawać kod źródłowy rzeczonego
oprogramowania zgodnie z warunkami GPL lub
LGPL przedstawionymi na urządzeniu.
Kod źródłowy wyżej wymienionego
oprogramowania jest dostępny w Internecie.
Aby go pobrać, należy wybrać nazwę modelu
„XAV-AX200” pod poniższym adresem URL.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Należy zauważyć, że firma Sony nie jest w stanie
odpowiedzieć na wszystkie zapytania dotyczące
treści tego kodu źródłowego.
Uwagi dotyczące panelu LCD
• Nie wolno wystawiać panelu LCD na działanie
wilgoci lub cieczy. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie.
• Nie naciskaj mocno panelu LCD, ponieważ może
to zniekształcić obraz lub spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia (np. obraz
może być niewyraźny lub panel LCD zostanie
uszkodzony).
• Nie dotykaj panelu innymi obiektami, ponieważ
może to prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia
panelu LCD; należy go dotykać tylko palcem.
• Oczyszczaj panel LCD suchą, miękką ściereczką.
Nie należy używać środków takich jak benzyna,
rozpuszczalnik i ogólnie dostępne środki
czyszczące lub spray antystatyczny.
• Nie używać urządzenia poza zalecanym zakresem
temperatur (0–40°C).
• Jeśli samochód został zaparkowany w zimnym lub
gorącym miejscu, obraz może być niewyraźny.
Monitor nie ulegnie jednak uszkodzeniu, a obraz
stanie się wyraźny po unormowaniu temperatury
w samochodzie.
• Pojedyncze niebieskie, czerwone lub zielone kropki
mogą pojawić się na monitorze. To tzw. „jasne
plamki”, które pojawiają się na każdym ekranie LCD.
Ponieważ panel LCD został wykonany z zachowaniem
najwyższej precyzji, ponad 99,99% jego segmentów
działa prawidłowo. Może się jednak zdarzyć, że mały
odsetek segmentów (zazwyczaj 0,01%) nie będzie
świecić prawidłowo. Nie będzie to jednak miało
wpływu na oglądanie filmu.
Odtwarzane płyty
Płyty
 DVD*: DVD VIDEO
 CD: CD-DA
* W instrukcji bywa używany ogólny termin „DVD” , który
oznacza nośniki DVD VIDEO.
Uwagi na temat płyt
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani źródeł ciepła, na
przykład gorących kanałów wentylacyjnych,
a także nie należy pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu.
• Przed rozpoczęciem
odtwarzania płytę należy
oczyścić przy użyciu specjalnej
ścierki, od środka na
zewnątrz. Nie należy używać
środków takich jak benzyna,
rozpuszczalnik lub ogólnie
dostępne środki czyszczące.
• Urządzenie jest
przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze
standardem płyty kompaktowej (CD). Płyty
DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
• Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
– Płyty z naklejonymi etykietkami, naklejkami itp.
Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią
urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyt o niestandardowych kształtach (serca,
gwiazdy, kwadraty itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią zestawu.
– Płyty o średnicy 8 cm (3 1/4 cala).
Formaty obsługiwane przy
odtwarzaniu z urządzeń USB
 WMA (.wma)*1*2
Przepływność: 48–192 kb/s (z obsługą zmiennej
przepływności (VBR))*3
Częstotliwość próbkowania*4: 44,1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Przepływność: 48–320 kb/s (z obsługą zmiennej
przepływności (VBR))*3
Częstotliwość próbkowania*4: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
 AAC (.m4a)*1*2
Przepływność: 40–320 kb/s (z obsługą zmiennej
przepływności (VBR))*3
Częstotliwość próbkowania*4: 8 kHz – 48 kHz
Liczba bitów na jedno próbkowanie
(kwantyzacja): 16 bitów
 FLAC (.flac,)*1
Częstotliwość próbkowania*4: 8 kHz – 96 kHz
Liczba bitów na jedno próbkowanie
(kwantyzacja): 8 bitów, 12 bitów, 16 bitów,
20 bitów, 24 bity
 WAV (.wav)*1
Częstotliwość próbkowania*4: 8 kHz – 48 kHz
Liczba bitów na jedno próbkowanie
(kwantyzacja): 16 bitów, 24 bity
 Xvid (.avi)
Sterownik do wideo: MPEG-4, profil: Advanced
Simple Profile
Sterownik do audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Przepływność: Maks. 4 Mb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5
 MPEG-4 (.mp4)
Sterownik do wideo: MPEG-4, profile: Advanced
Simple Profile, AVC Baseline Profile
Kodek audio: AAC
Przepływność: Maks. 4 Mb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5
 WMV (.wmv, .avi)*1
Sterownik do wideo: WMV3, WVC1
Sterownik do audio: MP3, WMA
Przepływność: Maks. 6 Mb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s
Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5
 FLV (.flv)
Sterownik do wideo: Sorenson H.263, profil: AVC
Baseline Profile
Sterownik do audio: MP3, AAC
Przepływność: Maks. 660 kb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s
Rozdzielczość: Maks. 720 × 480*5
17PL
 MKV (.mkv)
Sterownik do wideo: MPEG-4, profile: Advanced
Simple Profile, AVC Baseline Profile
Sterownik do audio: WMA, MP3, AAC
Przepływność: Maks. 5 Mb/s
Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s
Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5
*1 Nie można odtwarzać plików chronionych prawem
autorskim ani wielokanałowych plików audio.
*2 Plików DRM (zabezpieczenie: Zarządzanie prawami
cyfrowymi) nie można odtworzyć.
*3 Dotyczy to niestandardowej lub niegwarantowanej
przepływności w zależności od częstotliwości próbkowania.
*4 Częstotliwość próbkowania może nie być kompatybilna
ze wszystkimi koderami.
*5 Te liczby wskazują na maksymalną rozdzielczość
odtwarzanego filmu, a nie rozdzielczość wyświetlacza
w odtwarzaczu. Rozdzielczość wyświetlacza jest
ustawiona na 800 × 480.
Uwaga
Niektóre pliki mogą nie zostać odtworzone, nawet jeśli takie
formaty plików są obsługiwane przez urządzenie.
Informacje dotyczące iPhone
• Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych
modeli iPhone można znaleźć na stronie pomocy
technicznej, której adres podano z tyłu okładki.
• Symbol „Made for iPhone” oznacza urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do łączenia
z urządzeniami iPhone i sprawdzone pod kątem
zgodności ze standardami działania firmy Apple.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze
standardami bezpieczeństwa i innymi
standardami wymaganymi przez prawo. Należy
pamiętać, że użytkowanie tego akcesorium
z urządzeniem iPhone może wpłynąć na
funkcjonowanie systemów bezprzewodowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane
w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
Dane techniczne
Sekcja monitora
Typ wyświetlacza: Szeroki kolorowy monitor LCD
Wymiary: 6,4 cala
System: Aktywna matryca TFT
Liczba pikseli:
1 152 000 piksela (800 × 3 (RGB) × 480)
System kolorów:
Automatyczny wybór PAL/NTSC/SECAM/PAL-M
dla złącza CAMERA IN (Wejście kamery)
Sekcja odbiornika radiowego
FM
Zakres strojenia: 87,5 MHz do 108,0 MHz
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użytkowa: 10 dBf
Selektywność: 70 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja przy 1 kHz: 30 dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 15 000 Hz
AM
Zakres strojenia: 531 kHz – 1602 kHz
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9267 kHz lub 9258 kHz / 4,5 kHz
Czułość: 44 μV
Sekcja odtwarzacza DVD/CD
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie dźwięku: poniżej dającego się
zmierzyć poziomu
Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%
Kod regionu: Oznaczenie na spodzie urządzenia
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (High-speed)
Maksymalny prąd: 1,5 A
Łączność bezprzewodowa
System komunikacji:
Wersja 2.1 standardu BLUETOOTH
Wyjście:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +4 dBm)
Maksymalny zasięg łączności*1:
Około 10 m w linii wzroku
Pasmo częstotliwości:
pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
18PL
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP A2DP (Profil zaawansowanej dystrybucji
audio) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Odpowiednie kodeki: SBC (.sbc)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników, takich jak
przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna,
czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny,
oprogramowanie itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH określają cel
komunikacji BLUETOOTH nawiązywanej między
urządzeniami za pośrednictwem funkcji.
Kod regionu
Regionalny system stosowany do ochrony praw
autorskich oprogramowania.
Kod regionu znajduje się na spodzie urządzenia.
W urządzeniu można odtwarzać tylko płyty DVD
oznaczone identycznym kodem regionu.
Można też odtwarzać płyty DVD z oznaczeniem
.
Przy próbie odtworzenia dowolnej innej płyty DVD,
na ekranie pojawi się komunikat [Disc playback
prohibited by region code.]. Niektóre płyty DVD
mogą nie mieć oznaczeń kodu regionu, mimo że
odtwarzanie takiej płyty DVD podlega ograniczeniu
do określonego regionu.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: Wyjścia głośników
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4 (przy 4 Ω)
Ogólne
Wyjścia:
Złącza wyjść audio (FRONT, REAR, SUB)
Gniazdo sterowania siłownikiem anteny /
wzmacniaczem mocy (REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo kontroli oświetlenia
Gniazdo sterowania układem kierowniczym
Gniazdo wejścia antenowego
Gniazdo wejścia mikrofonu
Gniazdo sterowania hamulcem postojowym
Gniazdo wejścia „wstecz”
Wejścia sygnału z kamery
Port USB
Zewnętrzne gniazdo wejścia
Zasilanie: Akumulator samochodowy 12 V DC
(biegun ujemny na masie)
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary: Około 178 × 102 × 168 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe:
Około 178 × 100 × 164 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga: Około 1,7 kg
Zawartość opakowania:
Jednostka centralna (1 szt.)
Części do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Mikrofon (1 szt.)
Akcesoria / wyposażenie dodatkowe:
Kabel do wejścia pilota na kierownicy: RC-SR1
Moduł nawigacji: XA-NV400
Najbliższy punkt sprzedaży może nie posiadać
w ofercie niektórych z wymienionych powyżej
akcesoriów. Szczegółowych informacji udzieli
sprzedawca.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Amerykańskie i obce patenty na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz
patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są
znakami towarowymi Dolby Laboratories.
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi stanowiącymi własność
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie
licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy
handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
Windows Media jest zarejestrowanym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym spółki
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation.
Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie takich
technologii poza tym produktem bez właściwej licencji
od Microsoft lub autoryzowanego przedstawiciela
Microsoft jest bezwzględnie zabronione.
„DVD VIDEO” jest znakiem towarowym.
Apple i iPhone są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
Android, Android Auto, Google i Google Play są
znakami towarowymi firmy Google Inc.
19PL
Niniejszy produkt stosuje dane dotyczące czcionki
oparte na licencji Sony należącej do firmy
Monotype Imaging Inc.
Te dane mogą być wykorzystane wyłącznie
w powiązaniu z tym produktem.
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO, KTÓRA UPOWAŻNIA DO
UŻYWANIA GO W CELACH PRYWATNYCH
I NIEKOMERCYJNYCH DO DEKODOWANIA PLIKÓW
ZGODNYCH ZE STANDARDEM WIDEO MPEG-4
(„MPEG-4 VIDEO”) ZAKODOWANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA WE WŁASNYM ZAKRESIE W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANYCH
OD DOSTAWCY POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ FIRMY
MPEG LA NA UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW MPEG-4 VIDEO.
DO ŻADNYCH INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE SĄ
PRZYZNAWANE ŻADNE JEDNOZNACZNE ANI
DOROZUMIANE LICENCJE.
DODATKOWE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE
ZASTOSOWAŃ PRODUKTU W CELACH
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH,
MOŻNA OTRZYMAĆ OD FIRMY MPEG LA, LLC. ZOB.
ZOBACZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA
PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFEL PATENTÓW AVC
DO UŻYTKU PRYWATNEGO I NIEKOMERCYJNEGO
PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA:
(i)KODOWANIE WIDEO ZGODNE ZE STANDARDEM
AVC („WIDEO AVC”)
I/LUB
(ii)DEKODOWANIE WIDEO AVC ZAKODOWANEGO
PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA UŻYTEK OSOBISTY
I NIEKOMERCYJNY I/LUB UZYSKANEGO OD
DOSTAWCY WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE WIDEO AVC. DO ŻADNYCH INNYCH
ZASTOSOWAŃ NIE SĄ PRZYZNAWANE ŻADNE
JEDNOZNACZNE ANI DOROZUMIANE LICENCJE.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD
MPEG LA, LLC. ZOB.
ZOBACZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI AVC PATENT
PORTFOLIO ORAZ LICENCJI VC-1 PATENT PORTFOLIO,
KTÓRE UPOWAŻNIAJĄ UŻYTKOWNIKA DO UŻYWANIA
PRODUKTU W CELACH PRYWATNYCH I
NIEKOMERCYJNYCH DO DEKODOWANIA PLIKÓW
ZGODNYCH ZE STANDARDEM WIDEO AVC („WIDEO
AVC”) I/LUB STANDARDEM VC-1 („WIDEO VC-1”)
ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI PRYWATNEJ I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB
UZYSKANYCH OD DOSTAWCY WIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA UDOSTĘPNIANIE
PLIKÓW WIDEO AVC I/LUB WIDEO VC-1. DO ŻADNYCH
INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE SĄ PRZYZNAWANE
ŻADNE JEDNOZNACZNE ANI DOROZUMIANE
LICENCJE. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA
UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. ZOB.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich
właścicieli.
20PL
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista kontrolna pomoże rozwiązać
problemy, które mogą wystąpić podczas
korzystania z urządzenia.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i zapoznać się ze sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu bezpiecznika
i demontażu urządzenia z deski rozdzielczej znajdują
się w rozdziale „Schemat połączeń / Instalacja”
(strona 26).
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj ze
stron pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Ogólne
Urządzenie nie jest zasilane.
 Sprawdź bezpiecznik.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
– Podłącz żółty i czerwony przewód zasilania.
Brak dźwięku.
 Został podłączony dodatkowy wzmacniacz mocy
i nie korzystasz z wbudowanego wzmacniacza.
Zawartość pamięci została usunięta.
 Przewód zasilający lub bateria zostały odłączone
lub są podłączone nieprawidłowo.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje powstawanie
zakłóceń w urządzeniu.
 Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Wskazania wyświetlacza znikają/nie pojawiają
się na monitorze.
 Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza [ON (Wł.)] (strona 13).
 Wskazania wyświetlacza znikają po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku HOME.
– Naciśnij przycisk HOME na urządzeniu.
 Funkcja wyłączenia monitora zostanie włączona
(strona 6).
– Naciśnij ekran w dowolnym miejscu
wyświetlacza, aby ponownie włączyć
wyświetlacz.
Wyświetlacz nie reaguje prawidłowo na
naciskanie.
 Naciskaj za każdym razem jedno miejsce
wyświetlacza. Jeśli dwa miejsca lub więcej
zostanie naciśniętych jednocześnie, wyświetlacz
nie będzie działał prawidłowo.
 Kalibracja panelu dotykowego wyświetlacza
(strona 14).
 Mocno naciśnij panel dotykowy.
Nie można wybrać elementów menu.
 Niedostępne elementy menu wyświetlane są na
szaro.
Obraz nie mieści się na ekranie.
 Współczynnik kształtu obrazu odbieranego ze
źródła odtwarzania jest stały.
Przyciski funkcyjne nie działają.
 Naciśnij przycisk resetu (strona 5).
Brak obrazu lub zakłócenia obrazu na tylnym
monitorze.
 Ustawienie systemu kolorów jest nieprawidłowe.
– Należy ustawić system kolorów na [PAL] lub
[NTSC] w zależności od podłączonego monitora
(strona 15).
 Obraz z kamery pojawia się tylko na ekranie
samego zestawu.
– Podczas wyświetlania obrazu z kamery nie
pojawia się obraz na tylnym monitorze.
 Na tylnym monitorze można wyświetlać tylko
obraz odtwarzany z płyty DVD / urządzenia USB.
 Kiedy urządzenie wyświetla obraz z kamer lub
samochodowego systemu nawigacyjnego, na
tylnym monitorze nie pojawia się obraz z płyty
DVD / urządzenia USB.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu na zakłócenia.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
– Jeśli samochód ma wbudowaną antenę w tylnej/
bocznej szybie, podłącz przewód REM OUT
(niebieski/biały pasek) lub przewód zasilania
pomocniczego (czerwony) do zacisku mocy
istniejącego wzmacniacza sygnału anteny.
– Sprawdź podłączenie anteny.
– Jeśli antena automatyczna się nie wysuwa,
sprawdź podłączenie przewodu zasilania anteny.
Nie można nastawić zapisanych stacji.
 Moc sygnału audycji jest za słaba.
System RDS
PTY wyświetla [PTY not found.].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie
System RDS.
 Dane System RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Wyszukiwanie stacji rozpoczyna się po kilku
sekundach odbioru.
 Odbierana stacja nie nadaje kodu usługi TP albo
ma za słaby sygnał.
– Wyłącz funkcję TA (strona 9).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 9).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
– Nastaw inną stację.
Obraz
Brak obrazu lub zakłócenia w obrazie.
 Niepoprawnie nawiązano połączenie.
 Należy sprawdzić połączenie między tym
urządzeniem a innymi i ustawić selektor wejść
urządzenia na źródło odpowiadające temu
urządzeniu.
 Płyta jest wadliwa lub brudna.
 Urządzenie zostało zainstalowane nieprawidłowo.
– Należy zainstalować urządzenie pod kątem
mniejszym niż 45° w stabilnym miejscu
w samochodzie.
 Przewód parkowania (jasnozielony) jest
niepodłączony do przewodu przełącznika
hamulca postojowego albo nie działa hamulec
postojowy.
Dźwięk
Brak dźwięku / dźwięk przerywany / trzaski.
 Niepoprawnie nawiązano połączenie.
 Należy sprawdzić połączenie między tym
urządzeniem a podłączonym sprzętem i ustawić
selektor wejść urządzenia na źródło
odpowiadające temu urządzeniu.
 Płyta jest wadliwa lub brudna.
 Urządzenie zostało zainstalowane
nieprawidłowo.
– Należy zainstalować urządzenie pod kątem
mniejszym niż 45° w stabilnym miejscu
w samochodzie.
 Odtwarzacz jest w trybie przewijania do przodu /
do tyłu / pauzy.
 Ustawienia wyjść są nieprawidłowe.
 Zbyt niski poziom dźwięku DVD (strona 11).
 Głośność jest za niska.
 Zostanie włączona funkcja ATT.
 Zestaw nie obsługuje tego formatu.
– Sprawdź formaty obsługiwane przez
urządzenie (strona 17).
Dźwięk jest zakłócony.
 Trzymaj przewody i kable z dala od siebie.
Posługiwanie się płytami
Nie można odtworzyć płyty.
 Płyta jest wadliwa lub brudna.
 Nie można odtworzyć płyty.
 Płyty DVD nie można odtworzyć ze względu na
niewłaściwy kod regionu.
 Format płyty i wersja pliku są niezgodne z tym
urządzeniem (strona 17).
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
21PL
Pewne funkcje nie działają.
 W przypadku niektórych płyt korzystanie
z pewnych funkcji, takich jak stop, szukaj lub
powtórz/odtwórz losowo, może być niemożliwe.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
obsługi dołączonej do płyty.
Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej/
napisów dialogowych bądź kąta widzenia.
 Podczas odtwarzania dotknij przycisku
,
po czym wybierz żądane ustawienia.
 Płyta DVD nie zawiera ścieżki dźwiękowej w wielu
językach, napisów w wielu językach lub scen
nagranych pod różnymi kątami.
 Płyta DVD uniemożliwia zmianę.
Nie można wyjąć płyty.
Nie można włożyć płyty.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wysunięcia płyty.
USB odtwarzanie
Nie można odtwarzać utworów przez
koncentrator USB.
 Podłącz urządzenia USB do tego urządzenia bez
koncentratora USB.
Nie można odtworzyć plików.
 Ponownie podłącz urządzenie USB.
Odtwarzanie z urządzenia USB rozpoczyna się
z opóźnieniem.
 Urządzenie USB zawiera duże pliki lub pliki ze
skomplikowaną strukturą drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Dźwięk może być przerywany w przypadku
plików o dużej przepływności.
Nie można odtworzyć plików audio.
 Nie są obsługiwane urządzenia USB
sformatowane z użyciem systemu plików innego
niż FAT12, FAT16 lub FAT32.*
* Urządzenie obsługuje systemy FAT12, FAT16 i FAT32, ale
pewne urządzenia USB obsługują tylko niektóre z tych
systemów. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcjach obsługi dostarczanych z każdym
urządzeniem USB lub uzyskać u jego producenta.
Funkcja BLUETOOTH
Inne podłączane urządzenie BLUETOOTH nie
rozpoznaje odtwarzacza.
 Wybierz dla opcji [Bluetooth Connection
(Połączenie Bluetooth)] ustawienie [ON (Wł.)]
(strona 14).
 Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia. Zakończ bieżące połączenie
i wyszukaj odtwarzacz z innego urządzenia.
22PL
 W zależności od modelu smartfona lub telefonu
komórkowego może zajść konieczność usunięcia
tego urządzenia z historii podłączonego smartfona
lub telefonu komórkowego, a następnie ich
ponownego parowania (strona 7).
Połączenie jest niemożliwe.
 Sprawdź powiązanie i procedury łączenia
urządzenia w instrukcji tego urządzenia itp.
i wykonaj powiązanie ponownie.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego urządzenia.
 W zależności od stanu podłączonego urządzenia
uzyskanie jego nazwy może być niemożliwe.
Brak dzwonka.
 Zwiększ głośność podczas odbierania połączenia.
Głośność głosu rozmówcy jest niska.
 Zwiększ głośność podczas odbierania połączenia.
Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt dużą
głośność.
 Wyreguluj poziom [MIC Gain (Wzmocnienie
mikrofonu)] (strona 12).
Podczas rozmowy telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz głośność.
 Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk
telefonu, postaraj się je zminimalizować.
– Należy zamknąć okno, jeśli szumy z ulicy są głośne.
– Jeśli źródłem hałasu jest klimatyzacja, zmniejsz
jej wydajność.
Jakość dźwięku telefonu jest niska.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
– W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Głośność podłączonego urządzenia BLUETOOTH
jest zbyt mała lub wysoka.
 Poziom głośności zmienia się w zależności od
podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
– Można zredukować różnicę głośności między
tym urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH
(strona 10).
Dźwięk przeskakuje podczas przetwarzania
sygnału audio albo nastąpiła utrata połączenia
BLUETOOTH.
 Zmniejsz odległość między odtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenie BLUETOOTH znajduje się
w blokującym sygnał etui, to należy je wyjąć
podczas używania urządzenia.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub
innych urządzeń (np. urządzenia do
krótkofalarstwa), które emitują fale radiowe.
– Wyłącz pozostałe urządzenia.
– Zwiększ odległość między odtwarzaczem
a innymi urządzeniami.
 W momencie nawiązywania połączenia między
odtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie
oznacza to nieprawidłowego działania.
Podczas strumieniowej transmisji dźwięku nie
można kontrolować podłączonego urządzenia
BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie BLUETOOTH
obsługuje profil AVRCP.
Niektóre funkcje nie działają.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Połączenie jest odbierane przypadkowo.
 W podłączonym telefonie włączono funkcję
automatycznego rozpoczynania połączenia.
 Opcja [Auto Answer (Automatyczne odbieranie)]
tego odtwarzacza jest ustawiona na [ON (Wł.)]
(strona 12).
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 W zależności od podłączonego urządzenia czas
na wykonanie parowania może być krótki.
Wykonaj parowanie w wyznaczonym czasie.
Nie można wykonać parowania.
 Urządzenie może nie łączyć się w parę
z wcześniej sparowanym urządzeniem
BLUETOOTH po inicjalizacji, gdy informacja
o parowaniu jest przechowywana w urządzeniu
BLUETOOTH. W takim przypadku należy usunąć
z urządzenia BLUETOOTH informacje dotyczące
parowania z tym urządzeniem, a następnie
powtórzyć parowanie.
Nie można obsługiwać funkcji BLUETOOTH.
 Przekręć kluczyk w stacyjce tak, aby wyłączyć
zapłon. Po chwili przekręć kluczyk w stacyjce do
położenia ACC.
Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym
z głośników nie wydobywa się dźwięk.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki
samochodu.
Apple CarPlay
Ikona Apple CarPlay nie pojawia się na ekranie
HOME.
 Urządzenie iPhone nie jest zgodne z Apple
CarPlay.
– Wykaz modeli kompatybilnych można znaleźć
w witrynie pomocy technicznej, której adres
podano na tylnej okładce.
 Odłącz urządzenie iPhone od portu USB i podłącz
je ponownie.
 Aplikacja Apple CarPlay może nie być dostępna
na terenie kraju/regionu użytkownika.
 Upewnij się, że do podłączenia iPhone
z urządzeniem użyto certyfikowanego
przewodu Lightning.
Android Auto
Ikona Android Auto nie pojawia się na ekranie
HOME.
 Sprawdź telefon z systemem Android i potwierdź
zastrzeżenia i żądane uprawnienia, aby móc
korzystać z Android Auto na telefonie z systemem
Android.
 Aplikacji Android Auto nie zainstalowano na tym
telefonie z systemem Android.
– Pobierz i zainstaluj aplikację Android Auto na
telefonie z systemem Android.
 Telefon z systemem Android nie jest zgodny z
Android Auto.
– Wymagany jest telefon z systemem Android 5.0
lub nowszej wersji. Wykaz modeli kompatybilnych
można znaleźć w witrynie pomocy technicznej,
której adres podano na tylnej okładce.
 Odłącz telefon z systemem Android od portu USB
i podłącz go ponownie.
 Aplikacja Android Auto może nie być dostępna
na terenie kraju/regionu użytkownika.
Komunikaty
Ogólne
Cannot play this content.
 Nie można odtworzyć obecnie wybranego
materiału lub nastąpiło przejście do następnego.
– Plik ma nieobsługiwany format. Sprawdź
obsługiwane formaty plików (strona 17).
Device no response
 Odtwarzacz nie rozpoznaje podłączonego
urządzenia USB.
– Ponownie podłącz urządzenie USB.
– Sprawdź, czy odtwarzacz obsługuje urządzenie
USB.
No Playable Data
 Urządzenie USB nie zawiera plików muzycznych.
– Załaduj pliki muzyczne/pliki do urządzenia USB.
Overcurrent caution on USB.
 Urządzenie USB jest przeciążone.
– Odłącz urządzenie USB.
– Oznacza, że urządzenie USB nie działa lub
podłączono nieobsługiwane urządzenie.
23PL
USB device not supported
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
USB hub not supported
 Koncentratory USB nie są obsługiwane na tym
urządzeniu.
BLUETOOTH
Bluetooth device is not found.
 Odtwarzacz nie wykrywa podłączonego
urządzenia BLUETOOTH.
– Sprawdź ustawienie funkcji BLUETOOTH
w podłączonym urządzeniu.
 Brak urządzeń na liście zarejestrowanych
urządzeń BLUETOOTH.
– Wykonaj parowanie z urządzeniem BLUETOOTH
(strona 7).
Handsfree device is not available. (Urządzenie
głośnomówiące nie jest dostępne.)
 Telefon komórkowy nie jest podłączony.
– Podłącz telefon komórkowy (strona 8).
Posługiwanie się płytami
Disc Error
 Odtwarzacz nie może odczytać plików ze
względu na problem.
 Dane są uszkodzone.
 Płyta jest uszkodzona.
 Płyta jest niezgodna z tym odtwarzaczem.
 Płyta jest brudna lub została włożona spodem do
góry.
– Wyczyść płytę lub włóż ją prawidłowo.
 Wystąpił problem z odtwarzaniem płyty.
– Włóż inną płytę.
 Płyta jest niezgodna z tym odtwarzaczem.
– Włóż zgodną płytę.
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
Disc playback prohibited by region code.
 Kod regionu płyty DVD różni się od kodu regionu
odtwarzacza.
The sound in audio format is not audible.
 Płyty w formacie DTS nie są obsługiwane. Dźwięk
nie jest odtwarzany, jeśli wybrano format DTS.
– Płyty sformatowane do formatu DTS nie mogą
być odtwarzane na tym odtwarzaczu. Zastosuj
płytę ze zgodnym formatem (strona 17).
24PL
Pilot przymocowany do kierownicy
Please retry (Spróbuj ponownie)
 Przypisane ustawienia zostają utracone w razie
wystąpienia usterki podczas przypisywania
nowego ustawienia.
– Rozpocznij rejestrację od początku.
Jeśli problem nie zostanie usunięty po wykonaniu
wszystkich powyższych czynności, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
Lista kodów języków
Lista kodów języków
Kod
Language (Język) Kod
Language (Język) Kod
Language (Język) Kod
1027
Afar
1183
Irlandzki
1347
Maoryjski
1507
Language (Język)
Samoański
1028
Abchaski
1186
Szkocki celtycki
1349
Macedoński
1508
Szona
1032
Afrykanerski
1194
Galisyjski
1350
Malajalam
1509
Somalijski
1039
Amharski
1196
Guarani
1352
Mongolski
1511
Albański
1044
Arabski
1203
Gudżaracki
1353
Mołdawski
1512
Serbski
1045
Assamski
1209
Hausa
1356
Maratyjski
1513
Siswati
1051
Ajmarski
1217
Hindi
1357
Malajski
1514
Soto
1052
Azerski
1226
Chorwacki
1358
Maltański
1515
Sundajski
1053
Baszkirski
1229
Węgierski
1363
Birmański
1516
Szwedzki
1057
Białoruski
1233
Armeński
1365
Naurański
1517
Suahili
1059
Bułgarski
1235
Interlingua
1369
Nepalski
1521
Tamilski
1060
Biharski
1239
Interlingue
1376
Holenderski
1525
Telugu
1061
Bislama
1245
Inupiak
1379
Norweski
1527
Tadżycki
1066
Bengalski
1248
Indonezyjski
1393
Langwedocki
1528
Tajski
1067
Tybetański
1253
Islandzki
1403
(Afan) Oromo
1529
Tigre
1070
Bretoński
1254
Włoski
1408
Orija
1531
Turkmeński
1079
Kataloński
1257
Hebrajski
1417
Pendżabski
1532
Tagalski
1093
Korsykański
1261
Japoński
1428
Polski
1534
Tswana
1097
Czeski
1269
Jidysz
1435
Paszto
1535
Tonga
1103
Walijski
1283
Jawajski
1436
Portugalski
1538
Turecki
1105
Duński
1287
Gruziński
1463
Keczua
1539
Tsonga
1109
Niemiecki
1297
Kazachski
1481
Reto-
1540
Tatarski
1130
Bhutański
1298
Grenlandzki
romański
1543
Twi
1142
Grecki
1299
Kambodżański
1482
Kirundi
1557
Ukraiński
1144
Polski
1300
Kannara
1483
Rumuński
1564
Urdu
1145
Esperanto
1301
Koreański
1489
Rosyjski
1572
Uzbecki
1149
Hiszpański
1305
Kaszmirski
1491
Kinyarwanda
1581
Wietnamski
1150
Estoński
1307
Kurdyjski
1495
Sanskryt
1587
Wolapik
1151
Baskijski
1311
Kirgiski
1498
Sindhi
1613
Wolof
1157
Perski
1313
Łaciński
1501
Sangho
1632
Khosa
1165
Fiński
1326
Lingala
1502
1166
Fidżi
1327
Laotański
1171
Farerski
1332
Litewski
1174
Francuski
1334
1181
Fryzyjski
1345
Serbsko-
1665
Joruba
chorwacki
1684
Chiński
1503
Syngaleski
1697
Zuluski
Łotewski
1505
Słowacja
Malgaski
1506
Słoweński
1703
Nie określono
25PL
Schemat połączeń / Instalacja
Ostrzeżenia
• Poprowadź wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
• Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami,
na przykład szyną od fotela.
• Przed wykonaniem połączeń wyłącz zapłon
samochodu.
• Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony
do złącza zasilania pomocniczego, należy go
podłączyć do urządzenia i głośników.
• Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować
taśmą izolacyjną.
Lista części potrzebnych do
instalacji


5 × maks. 8 mm
×4






Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
• Wybierz starannie miejsce instalacji, tak aby
urządzenie nie utrudniało kierowania pojazdem.
• Unikać instalowania urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne
wstrząsy lub wysoką temperaturę, np.
w bezpośrednim świetle słonecznym lub obok
kanałów ogrzewania.
• Używaj tylko dostarczonego zestawu elementów
do montażu, aby instalacja była bezpieczna
i pewna.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu
musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników
w poszczególnych urządzeniach.
Kąt montażu
Urządzenie można montować pod kątem
mniejszym niż 45°.
26PL

×2
• Ta lista części nie zawiera wszystkich elementów
znajdujących się w zestawie.
• Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących .
Są one potrzebne przy wymontowywaniu
urządzenia.
Połączenia
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1
*3
Monitor*1
*3
Kamera*1
*3
Kamera*1
*3
Kamera
cofania*1

Smartfon*7, iPhone*8,
urządzenie USB
*9
*5*6
z przewodowego pilota
(brak w zestawie)*4

*2
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie
„Schemat instalacji zasilającej” (strona 29).
Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć w
punkcie „Wykonywanie
połączeń” (strona 28).
Jasnozielony
W fioletowo-białe paski
z anteny samochodowej (antena)
27PL
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Brak w zestawie
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω × 4
Przewód z wtykami cinch (brak w zestawie)
W zależności od typu samochodu użyj adaptera do
przewodowego pilota (sprzedawanego oddzielnie).
Szczegółowe informacje na temat działania pilota
przewodowego można znaleźć w części „Korzystanie z
pilota przewodowego” (strona 29).
Przewód wejścia mikrofonowego należy poprowadzić tak,
aby nie utrudniał kierowania pojazdem. W przypadku
prowadzenia przewodu w pobliżu stóp należy umocować
go uchwytem itp.
Informacje na temat instalacji mikrofonu można znaleźć
w punkcie „Instalacja mikrofonu” (strona 29).
Do podłączenia smartfona do jednostki głównej
wymagany jest odpowiedni przewód USB (sprzedawany
oddzielnie).
Do podłączenia iPhone użyj przewodu połączeniowego
USB do iPhone (nie należy do wyposażenia).

*10 Do modułu nawigacji XA-NV400 (sprzedawanego
oddzielnie)
Wykonywanie połączeń
Jeżeli masz antenę mocy bez skrzynki
przekaźnikowej, podłączenie tego urządzenia za
pomocą znajdującego się w zestawie przewodu
połączeniowego do zasilania  może
spowodować uszkodzenie anteny.
 Do złącza zasilania w samochodzie
12
Stałe zasilanie
Żółty
13
Sterownik anteny
automatycznej /
wzmacniacz mocy
(REM OUT)
Niebiesko-białe
w paski
14
Przełączanie zasilania
oświetlenia
Pomarańczowobiałe paski
15
Zasilanie z włącznikiem
Czerwony
16
Masa
Czarny
 Do przewodu stycznika hamulca postojowego
Miejsce zamontowania przewodu przełącznika
hamulca postojowego zależy od samochodu.
Upewnij się, że przewód hamulca postojowego
(jasnozielony) w wiązce połączeniowej zasilania
 jest podłączony do przewodu przełącznika
hamulca postojowego.
Przewód przełącznika hamulca postojowego
 Do złącza głośnikowego w samochodzie
Typ hamulca ręcznego
Typ hamulca nożnego
 Do złącza zasilania +12 V przewodu lampy
cofania pojazdu (tylko w przypadku
podłączania tylnej kamery)
1
2
3
4
5
6
7
8
Głośnik tylny
(prawy)
Głośnik przedni
(prawy)
Głośnik przedni
(lewy)
Głośnik tylny
(lewy)

Fioletowy

Fioletowo-czarne
paski

Szary

Szaro-czarne
paski
Zasilanie podtrzymujące zawartość
pamięci
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest
podłączony, obwód pamięci będzie zasilany stale,
nawet po wyłączeniu zapłonu samochodu.

Biały
Podłączanie głośników

Biało-czarne
paski
• Wyłącz urządzenie przed podłączaniem głośników.
• Użyj głośników o impedancji od 4 Ω do 8 Ω
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
ich uszkodzenia.

Zielony

Zielono-czarne
paski
Podłączanie monitora
Podczas instalacji monitora dla tylnego siedzenia
podłącz przewód przełącznika hamulca postojowego
do uziemienia.
28PL
Schemat instalacji zasilającej
Złącza pomocniczego zasilania mogą różnić się
zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że
wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy
skontrolować schemat pomocniczego zasilania.
Instalacja mikrofonu
Aby móc wykonywać połączenia w trybie
głośnomówiącym, należy zainstalować mikrofon .

Złącze pomocniczego zasilania
Zaczep (nie należy do
wyposażenia)
Typowe złącze
Czerwony
Czerwony

Żółty
Żółty

12
Stałe zasilanie
Żółty
15
Zasilanie z włącznikiem
Czerwony
Ostrzeżenia
Odwrócone pozycje przewodów czerwonego
i żółtego
Czerwony
Żółty
Czerwony
Żółty
Uwaga
12
Zasilanie z włącznikiem
Żółty
15
Stałe zasilanie
Czerwony
Dla samochodów bez położenia ACC
Czerwony
• Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy
lub drążka zmiany biegów stanowi bardzo
poważne zagrożenie. Należy zadbać, aby przewód
i inne części nie utrudniały kierowania.
• Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki
powietrzne lub inne wyposażenie amortyzujące
uderzenia, przed instalacją należy skontaktować
się ze sprzedawcą urządzenia lub samochodu.
Czerwony
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej  oczyść
powierzchnię deski rozdzielczej suchą ściereczką.
Korzystanie z pilota przewodowego
Podczas korzystania z pilota na kierownicy
Przed użyciem wymagana jest instalacja przewodu
połączeniowego RC-SR1 (nie należy do wyposażenia).
1 Aby włączyć pilota na kierownicy, wybierz [General
Żółty
Żółty
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń
i przełączeniu przewodów zasilających należy
podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie.
W przypadku pytań lub problemów w związku
z podłączaniem urządzenia, które nie zostały
opisane w niniejszym podręczniku, należy
skontaktować się ze sprzedawcą samochodu.
Settings (ustawienia ogólne)]  [Steering Control
Custom (Ustawienia pilota przymocowanego do
kierownicy)] w celu jego zarejestrowania (strona 14).
Pilot na kierownicy jest dostępny po ukończeniu
rejestracji.
Uwagi dotyczące instalacji przewodu połączeniowego
RC-SR1 (nie należy do wyposażenia)
• Odwiedź witrynę obsługi klientów wymienioną na tylnej
stronie instrukcji w celu uzyskania dalszych informacji,
a następnie podłącz wszystkie przewody do odpowiednich
gniazd. Niewłaściwe podłączenie odtwarzacza może go
uszkodzić.
• Zaleca się skontaktować z punktem sprzedaży lub
doświadczonym elektronikiem w celu uzyskania pomocy.
Podczas korzystania z pilota
1 Aby włączyć pilota, ustaw opcję [Steering Control
(Pilot przymocowany do kierownicy)] w menu
[General Settings (ustawienia ogólne)] na [Preset
(Zaprogramowane)] (strona 14).
29PL
Montaż odtwarzacza w japońskim
samochodzie
Korzystanie z kamery cofania
Przed użyciem wymagana jest instalacja kamery
cofania (nie należy do wyposażenia).
Obraz z kamery cofania podłączonej do złącza
CAMERA IN (Wejście kamery) (REAR (Tył)) pojawia
się, jeśli:
 gdy zapali się światło cofania (lub zostanie
włączony wsteczny bieg — R);
 po naciśnięciu przycisku HOME i dotknięciu opcji
[Camera], a następnie [Rear].
Instalacja urządzenia w niektórych japońskich
samochodach może okazać się niemożliwa. Należy
wtedy skontaktować się z dealerem produktów
marki Sony.

Do deski rozdzielczej/centrum konsoli
Instalacja
Uchwyt
Uchwyt
Montaż urządzenia w desce rozdzielczej
• Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy
po obu stronach obejmy  są odgięte do
wewnątrz na głębokość co najmniej 3,5 mm.
• W przypadku japońskich samochodów patrz
podrozdział „Montaż odtwarzacza w japońskim
samochodzie” (strona 30).
1
Wsuń obejmę  do wnętrza deski rozdzielczej,
a następnie odegnij zaczepy na zewnątrz,
zapewniając dokładne dopasowanie.
Części dostępne
w zestawie z
samochodem

Podczas montażu odtwarzacza w istniejącym w
samochodzie uchwycie należy stosować śruby 
dołączone w zestawie do odpowiednich otworów
w danym samochodzie:
T dla TOYOTA i N dla NISSAN.
Uwaga
Zaczep

2
Większy niż
182 mm
Wymiana bezpiecznika
Większy niż
111 mm
Zamontuj odtwarzacz w uchwycie .


Uwagi
• Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte na zewnątrz,
urządzenie nie będzie właściwie przymocowane i może
wyskoczyć.
• 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym  muszą być
właściwie wprowadzone w otwory urządzenia.
30PL
Aby zapobiec błędnemu działaniu, należy stosować
wyłącznie śruby dołączone w zestawie .
Wymieniając bezpiecznik, należy
Bezpiecznik (10 A)
użyć zamiennika o prądzie
znamionowym identycznym
z prądem podanym na
poprzednim bezpieczniku.
Jeśli bezpiecznik przepali się, należy
go wymienić po sprawdzeniu
podłączenia zasilania.
Jeśli nowo wymieniony bezpiecznik również się
przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. W takim wypadku należy wtedy
skontaktować się z najbliższym dealerem
produktów marki Sony.
Polski
Niniejszym Sony Corporation deklaruje, że urządzenie
to jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/.
Witryna pomocy technicznej
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy technicznej dla tego
produktu należy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie:
http://www.sony.eu/support
Już dziś zarejestruj swój produkt on-line:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising