Sony | XAV-63 | Sony XAV-63 Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
4-410-680-PL(1)
Audiowizualny
zestaw rozrywkowy
Instrukcja obsługi
XAV-63
©2012 Sony Corporation
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Ze względów bezpieczeństwa zestaw należy
instalować tylko w desce rozdzielczej
pojazdu. Instalowanie i podłączanie
urządzenia opisano w osobnej instrukcji
„Instalacja / połączenia”.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać urządzenia na
deszcz i chronić je przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie
otwierać obudowy. Naprawy powierzać
tylko wykwalifikowanym osobom.
OSTRZEŻENIE
Użycie przyrządów optycznych w parze z tym
urządzeniem zwiększa zagrożenie dla wzroku.
Promień lasera wykorzystywany w odtwarzaczu
CD/DVD jest szkodliwy dla wzroku i dlatego nie
należy próbować zdjąć obudowy. Naprawy
powierzać tylko wykwalifikowanym osobom.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
2
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów domowych. Na
pewnych bateriach lub akumulatorach symbol
ten może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
baterii lub akumulatora. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego podłączenia
do wewnętrznej baterii lub akumulatora,
wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić
wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla
zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii
lub akumulatora, wyeksploatowany produkt
należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii /
akumulatorów należy się zapoznać
z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
z produktu. Baterię lub akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych baterii. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną przez bezpośrednie oświetlenie
słoneczne, ogień itp.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 39).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
Wyłączanie ekranu pokazu (Demo) – patrz
strona 43.
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których obowiązują
dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 1080075 Japonia. Przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania
i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe
Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
3
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Spis treści
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . .7
Uwagi dotyczące instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . .7
Prawa autorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Płyty, które można odtwarzać, i symbole
używane w instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Rozmieszczenie i funkcje elementów i złączy.10
Zestaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Pilot RM-X170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Czynności wstępne
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Płyty
Odtwarzanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Elementy sterujące odtwarzaniem . . . . . . . 19
Wskazania podczas odtwarzania . . . . . . . . 21
Użycie funkcji PBC
(sterowania odtwarzaniem) . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wybieranie ustawień dźwięku. . . . . . . . . . . . . 22
Zmienianie języka / formatu dźwięku . . . . 22
Zmienianie kanału audio. . . . . . . . . . . . . . . 22
Korygowanie poziomu wyjściowego
dźwięku — Dolby D level . . . . . . . . . . . . . 22
Wybieranie początkowych ustawień . . . . . . . .14
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Wyszukiwanie bezpośrednie . . . . . . . . . . . . . . 24
Przygotowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Użycie urządzeń USB
Radio
Odtwarzanie z urządzenia USB. . . . . . . . . . . . 24
Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Elementy sterujące odbiorem . . . . . . . . . . .15
Wskazania odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . .16
Programowanie automatyczne — BTM . . .16
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . .16
Nastawianie zaprogramowanych stacji . . . .16
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Wybieranie ustawień AF i TA. . . . . . . . . . .17
Wybieranie typu programu (PTY). . . . . . . .18
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . .18
Słuchanie muzyki dopasowanej do nastroju
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Przed użyciem funkcji SensMe™. . . . . . . . 25
Instalacja w komputerze programów
„SensMe™ Setup” i „Content Transfer” . . 26
Rejestracja urządzenia USB przy użyciu
programu „SensMe™ Setup” . . . . . . . . . . . 26
Przesyłanie utworów do urządzenia USB
przy użyciu programu „Content Transfer” . 26
Odtwarzanie utworów z kanałów
— kanały SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Odtwarzanie utworów wybranych z map
nastrojów — nastrój SensMe™ . . . . . . . . . 28
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie
fragmentów utworów — ZAPPIN™. . . . . . . . 29
4
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Użycie iPoda
Korygowanie dźwięku
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wybieranie ustawień brzmienia — EQ7 . . . . 34
Regulacja krzywej korekty — EQ7 Tune . 34
Wybieranie trybu odtwarzania. . . . . . . . . . . . . 30
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera . . . . . . . . . . . . . . . 32
Dodatkowe funkcje
Wyświetlanie listy plików z utworami /
obrazami / filmami — List . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wybieranie pliku z utworem / obrazem /
filmem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wybieranie typu pliku . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Obsługa gestami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . . . . 34
Optymalizacja dźwięku w miejscu słuchania
— inteligentne wyrównywanie parametrów
czasowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kalibracja dźwięku w miejscu słuchania
— regulacja inteligentnego wyrównywania
parametrów czasowych . . . . . . . . . . . . . . . 35
Konfiguracja głośników i ustawienia
głośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie wirtualnego głośnika
centralnego — CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Użycie tylnych głośników jako
subwooferów — Rear Bass Enhancer . . . .
Korygowanie poziomu dźwięku
w głośnikach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
36
36
Regulacja monitora
Kalibracja panelu dotykowego . . . . . . . . . . . . 37
Wybieranie ekranu tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Korygowanie obrazu — Picture EQ . . . . . . . . 37
Korygowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Wybieranie współczynnika kształtu . . . . . . . . 38
5
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Ustawienia
Podstawowa procedura wybierania ustawień. .38
Ustawienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Ustawienia dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Ustawienia ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Ustawienia DVD i inne ustawienia
odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Dodatkowe urządzenie audio / wideo . . . . . . .46
Tylna kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ustawienia widoku z tylnej kamery . . . . . .46
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Uwagi o panelu LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Uwagi o płytach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA / AAC / JPEG / Xvid / MPEG-4 . . .49
Informacja o plikach MP3 . . . . . . . . . . . . . .49
Informacja o plikach WMA. . . . . . . . . . . . .49
Informacja o plikach AAC . . . . . . . . . . . . .49
Informacja o plikach JPEG . . . . . . . . . . . . .49
Informacja o plikach MPEG-4 . . . . . . . . . .49
Informacja o iPodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . .53
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Lista kodów języków / kodów obszarów . . . . .57
6
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
• Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego
obowiązujących w danym kraju.
• Podczas kierowania pojazdem
– Nie obsługiwać urządzenia i nie patrzeć na nie.
Grozi to dekoncentracją i wypadkiem. Aby
oglądać obraz z urządzenia lub obsługiwać
urządzenie, należy zaparkować samochód
w bezpiecznym miejscu.
– Nie zmieniać ustawień urządzenia ani nie
używać żadnej funkcji, która mogłaby odwracać
uwagę od sytuacji na drodze.
– Dla bezpieczeństwa, podczas cofania
samochodu zawsze należy się obejrzeć
i sprawdzić, co dzieje się za
samochodem, nawet jeśli podłączona
jest tylna kamera. Nie polegać na samej
tylnej kamerze.
• Podczas obsługi
– Nie wkładać do urządzenia rąk, palców ani
obcych przedmiotów. Grozi to obrażeniami lub
uszkodzeniem urządzenia.
– Przechowywać małe przedmioty poza zasięgiem
dzieci.
– Aby uniknąć obrażeń w razie gwałtownego
przemieszczenia samochodu, zawsze zapinać
pasy bezpieczeństwa.
Zapobieganie wypadkom
Obraz pojawia się tylko po zaparkowaniu
samochodu i włączeniu hamulca postojowego.
Jeśli w trakcie odtwarzania filmu samochód
zacznie się poruszać, pojawi się pokazane pod
spodem ostrzeżenie, po czym automatycznie
zostanie wyświetlony ekran tła.
Uwagi dotyczące instalacji
• Zaleca się, aby urządzenie zostało zainstalowane
przez wykwalifikowanego technika lub
pracownika serwisu.
– Chcąc samodzielnie zainstalować urządzenie,
należy skorzystać z dostarczonej instrukcji
instalacji / podłączania i prawidłowo wykonać
instalację.
– Niewłaściwa instalacja grozi wyczerpaniem
akumulatora lub zwarciem.
• Jeśli urządzenie działa niewłaściwie, w pierwszej
kolejności należy skorzystać z dostarczonej
instrukcji instalacji / podłączania i sprawdzić
połączenia. Jeśli wszystko jest w porządku,
sprawdź bezpiecznik.
• Chronić powierzchnię urządzenia przed
uszkodzeniem.
– Nie narażać powierzchni urządzenia na kontakt
ze środkami chemicznymi, takimi jak środki
owadobójcze, lakier do włosów, środki
odstraszające owady itp.
– Nie dopuścić do długotrwałego kontaktu
urządzenia z przedmiotami z gumy albo
plastiku. Grozi to deformacją wykończenia
urządzenia albo pogorszeniem jego stanu.
• Starannie zamocować instalowane urządzenie.
• Instalować urządzenie przy wyłączonym zapłonie.
Instalowanie urządzenia przy włączonym zapłonie
może spowodować wyczerpanie akumulatora lub
zwarcie.
• Podczas instalacji nie dopuścić do uszkodzenia
wiertarką żadnych elementów pojazdu, takich jak
rurki, przewody czy zbiornik paliwa. Grozi to
pożarem lub wypadkiem.
“Video blocked for your safety.”
Kiedy samochód znajduje się w ruchu, działa
monitor podłączony do gniazda REAR VIDEO
OUT.
Zamiast obrazu na wyświetlaczu pojawia się
ekran tła. Można słuchać dźwięku.
Podczas kierowania pojazdem nie obsługiwać
urządzenia ani nie spoglądać na monitor.
7
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Prawa autorskie
Wyprodukowano na licencji
Dolby Laboratories. Dolby
i symbol podwójnego D są
znakami handlowymi Dolby
Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media oraz odpowiednie logo są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Niniejszy produkt zawiera technologię chronioną
prawami własności intelektualnej firmy Microsoft.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania tej technologii poza tym
produktem bez odpowiedniej (-ich) licencji firmy
Microsoft.
„DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”,
„DVD+R” i „DVD+RW” są znakami handlowymi.
ZAPPIN jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
12 TONE ANALYSIS i jego
logo są znakami handlowymi
Sony Corporation.
„WALKMAN” i logo
„WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony
Corporation.
SensMe i logo SensMe są
znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
8
Technologię rozpoznawania muzyki i odnośne
dane dostarcza firma Gracenote®. Gracenote jest
standardem branżowym w technologii
rozpoznawania muzyki i dostarczania odnośnych
materiałów. Więcej informacji można znaleźć
pod adresem www.gracenote.com.
Dane dotyczące płyt CD, DVD, Blu-ray Disc
oraz muzyki i filmów pochodzące od Gracenote
Inc., copyright © 2000 do chwili obecnej
Gracenote. Gracenote Software, copyright ©
2000 do chwili obecnej Gracenote. W produkcie
i usłudze jest wykorzystywany przynajmniej
jeden patent należący do Gracenote. Niewyczerpującą listę stosownych patentów Gracenote
można naleźć na stronie www Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo
i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by
Gracenote” są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi Gracenote
w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
W niniejszym produkcie wykorzystano dane
o czcionkach licencjonowane przez Sony od
Monotype Imaging Inc. lub jego podmiotów
zależnych.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
są znakami handlowymi Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Apple, Macintosh i iTunes są znakami handlowymi
Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA WARUNKOM LICENCJI MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO UDZIELONEJ KONSUMENTOWI
I ZEZWALAJĄCEJ MU NA OSOBISTE, NIEZAROBKOWE WYKORZYSTANIE PRODUKTU
DO DEKODOWANIA FILMU MPEG-4 VIDEO
ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA
WYKONUJĄCEGO OSOBISTE, NIEZAROBKOWE DZIAŁANIA I / LUB UZYSKANEGO OD
DOSTAWCY FILMÓW MPEG-4 VIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ FIRMY MPEG
LA NA DOSTARCZANIE FILMÓW MPEG-4
VIDEO. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI
NA JAKIEKOLWIEK INNE RODZAJE WYKORZYSTANIA I NIE NALEŻY DOMNIEMYWAĆ
ISTNIENIA TAKIEJ LICENCJI. DODATKOWE
INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE
LICENCJI I WYKORZYSTANIA DO CELÓW
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH LUB
ZAROBKOWYCH, MOŻNA UZYSKAĆ OD
FIRMY MPEG LA, LLC. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Wszystkie inne znaki handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Płyty, które można odtwarzać, i symbole używane w instrukcji
W urządzeniu można odtwarzać różne płyty wideo i audio.
Chcąc sprawdzić, czy urządzenie obsługuje określony rodzaj płyt i jakie funkcje są dostępne, można
skorzystać z poniższej tabeli.
Symbol płyty w instrukcji
Format płyty
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R*1/DVD-R DL*1/DVD-RW*1
(tryb Video / tryb VR)
DVD+R*1/DVD+R DL*1/DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(1.0 / 1.1 / 2.0)
Audio CD
CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2
*1 Płyta może także zawierać pliki audio.
*2 Płyta może także zawierać pliki wideo / pliki z obrazem.
Uwaga
W instrukcji bywa używany ogólny termin „DVD”, który oznacza nośniki DVD VIDEO, DVD-R / DVD-RW i DVD+R /
DVD+RW.
W tabeli poniżej przedstawiono obsługiwane typy plików i ich symbole.
Dostępne funkcje zależą od formatu, bez względu na typ płyty. Zamieszczone poniżej symbole
formatów można także znaleźć obok opisów funkcji dostępnych dla danego typu pliku.
Symbol formatu w instrukcji
Typ pliku
Plik z dźwiękiem MP3
Plik z dźwiękiem WMA
Plik z dźwiękiem AAC
Plik z obrazem JPEG
Plik z filmem Xvid
MPEG-4
Plik z filmem MPEG-4
Wskazówka
Szczegółowe informacje o formatach kompresji podano na stronie 49.
Uwaga
W zależności od stanu nagrania, w urządzeniu nie można niekiedy odtworzyć nawet obsługiwanych płyt.
9
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Rozmieszczenie i funkcje elementów i złączy
Zestaw
A Przycisk Z (wyjmowania) strona 19
G Złącze USB
Aby podłączyć urządzenie USB, należy
zdjąć kapturek.
B Przycisk zerowania strona 14
H Regulator głośności
C Odbiornik sygnałów z pilota
I Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku: „Tuner”, „Disc”
(płyta), „iPod/USB”, „AUX” (dodatkowe
urządzenie).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby zakończyć
odbiór źródła.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
D Szczelina na płytę strona 19
E Przycisk TOP
Naciśnij go, aby wyświetlić listę źródeł.
F Przednie złącze AUX strona 46
J Wyświetlacz / panel dotykowy
10
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
A Przycisk „Source List”
Dotknij go, aby wyświetlić listę źródeł.
Zawartość ekranu
Przy niewybranym źródle sygnału:
1
2
Source List
Top
B Przycisk „Top”
Dotknij go, aby wyświetlić listę źródeł.
C Zegar strona 14, 43
D Przycisk
(zamykania)
Dotknij go, aby zamknąć menu.
E Przycisk „ATT” (wyciszania)*
Po dotknięciu wycisza dźwięk. Ponowne
dotknięcie wyłącza tę funkcję.
3
Lista źródeł:
4
5
6 7
ATT
M.OFF
F Przycisk
(nastawiania)
Dotknij go, aby wyświetlić menu ustawień.
G Przycisk „M.OFF” (wyłączania
monitora)
Dotknij go, aby wyłączyć monitor
i podświetlenie przycisków. Aby je
z powrotem włączyć, dotknij dowolnego
miejsca na wyświetlaczu.
H Przyciski wyboru źródła
Dotykając ich, można zmienić źródło
dźwięku: „Tuner”, „Disc” (płyta), „AUX”
(dodatkowe urządzenie), „iPod/USB”,
„SensMe™”.
* Pojawia się tylko przy wybranym źródle dźwięku.
8
11
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Pilot RM-X170
8
1
9
2
q;
3
qa
4
5
qs
qd
qf
6
7
• Pilot służy do regulacji dźwięku. Do obsługi
menu należy używać panelu dotykowego.
• Szczegóły podano na wskazanych stronach.
• Przed użyciem pilota należy wyjąć folię
izolacyjną (strona 14).
A Przycisk OFF
Naciśnij go, aby zakończyć odbiór ze źródła
/ zatrzymać źródło.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
wyłączenie.
B Przycisk MONITOR OFF
Naciśnij go, aby wyłączyć monitor
i podświetlenie przycisków. Aby włączyć go
na nowo, ponownie naciśnij przycisk.
C Przycisk POSITION
Naciśnij go, aby zmienić miejsce słuchania
(„Front L” / „Front R” / „Front” / „All” /
„Custom” / „OFF”).
12
qg
qh
D Przycisk O (powrotu)
Naciśnij go, aby powrócić do poprzedniego
ekranu / do menu płyty VCD*1.
E Przycisk EQ (korektora)
Naciskając go, można wybrać 7 zaprogramowanych krzywych korekty dźwięku
(„Xplod” / „Vocal” / „Edge” / „Cruise” /
„Space” / „Gravity” / „Custom” / „OFF”).
F Przyciski numeryczne strona 24
Radio:
Naciśnięcie powoduje nastawianie
zaprogramowanych stacji.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
programowanie stacji.
Płyta / USB:
Naciśnięcie umożliwia odszukanie tytułu /
rozdziału / utworu.
G Przycisk CLEAR
Naciśnięcie umożliwia skasowanie
wprowadzonej liczby.
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
H Przycisk ATT (wyciszania)
Naciśnij go, aby wyciszyć dźwięk. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
O Przycisk MODE
Naciśnij go, aby wybrać zakres fal (UKF /
ŚR / DŁ) / dodatkowe urządzenie (Front
AUX / Rear AUX)*3.
I Przycisk u (odtwarzania / pauzy)
P Przyciski VOL +/–
J Przyciski .m / M>
Radio:
Naciśnięcie powoduje automatyczne
nastawianie stacji radiowych.
Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia
ręczne wyszukanie stacji.
Płyta*2 / USB:
Naciśnięcie powoduje pominięcie rozdziału /
utworu / sceny / pliku.
Naciśnięcie i krótkie przytrzymanie
powoduje przewijanie filmu w tył / w przód.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie utworu w tył / w przód.
*1 Podczas odtwarzania z użyciem funkcji PBC.
*2 Działanie zależy od płyty (strona 20).
*3 Kiedy używane są dwa dodatkowe urządzenia.
Uwaga
Pilot nie działa po wyłączeniu urządzenia, gdy
wyświetlacz jest pusty. Aby włączyć urządzenie
i umożliwić obsługę pilotem, naciśnij przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu lub włóż płytę.
K Przyciski ustawień odtwarzania płyty
DVD
(AUDIO):
Naciśnięcie powoduje zmianę języka /
formatu dźwięku.
(W przypadku płyt VCD / CD i plików
MP3 / WMA / AAC / MPEG-4 zmienia
kanał dźwięku.)
(SUBTITLE):
Naciśnięcie powoduje zmianę języka
napisów.
(ANGLE):
Naciśnięcie powoduje zmianę kąta
oglądania.
(TOP MENU):
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie
głównego menu płyty DVD.
(MENU):
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu
płyty.
L Przycisk ZAP
Naciśnięcie włącza tryb ZAPPIN™.
M Przyciski </M/m/, (kursora) /
ENTER strona 19
Służą do obsługi menu płyty DVD.
N Przycisk SRC (źródła)
Naciśnij go, aby włączyć / zmienić źródło
dźwięku: „Tuner”, „Disc” (płyta), „iPod/
USB”, „AUX” (dodatkowe urządzenie).
13
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Czynności wstępne
Zerowanie urządzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Spiczastym przedmiotem, takim jak długopis,
naciśnij przycisk zerowania (strona 10).
Uwaga
Naciśnięcie przycisku zerowania spowoduje
skasowanie ustawień zegara i niektórych danych
z pamięci.
Wybieranie początkowych
ustawień
Po wyzerowaniu urządzenia pojawia się ekran
początkowych ustawień.
Initial Setting
Rear/Sub Out
Rear / Sub
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
• Więcej informacji o wybieraniu ustawienia
podłączenia subwoofera podano na stronie 42.
• Więcej informacji o wybieraniu miejsca
słuchania podano w punkcie „Optymalizacja
dźwięku w miejscu słuchania — inteligentne
wyrównywanie parametrów czasowych” na
stronie 35.
• Więcej informacji o wybieraniu języka
wyświetlania podano na stronie 39.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Pojawi się menu ustawień ogólnych. Jeśli tak
się nie stanie, dotknij przycisku „General”.
2
Dotknij przycisku „Clock Adjust”.
Pojawi się ekran regulacji.
3
Nastaw godzinę i minuty.
Przykładowo, aby nastawić zegar na godzinę
8:30, dotknij przycisków „0830”.
4
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, dotknij
przycisku „Clear”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Przygotowanie pilota
1
Dotknij wariantu „Rear/Sub Out”, aby
wybrać ustawienie podłączenia
subwoofera.
Jeśli jest podłączony subwoofer, wybierz
ustawienie „Sub”.
Jeśli jest podłączony wzmacniacz, wybierz
ustawienie „Rear”.
Jeśli nie jest podłączony ani subwoofer, ani
wzmacniacz, można wybrać ustawienie
„Sub” lub „Rear”.
2
Dotknij wariantu „Listening Position”,
aby określić miejsce słuchania.
Wybierz ustawienie „Front L”, jeśli siedzisz
z przodu po lewej stronie, lub przycisku
„Front R”, jeśli siedzisz z przodu po prawej
stronie.
3
Dotknij wariantu „Language”, aby
wybrać język wyświetlania.
Dotykaj tego wariantu, aż pojawi się żądany
język (angielski / hiszpański / rosyjski).
4
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Przed pierwszym użyciem pilota należy wyjąć
z niego folię izolującą.
Ustawienie to można później zmienić w menu
14 ustawień.
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Elementy sterujące odbiorem
Radio
Jeśli elementy sterujące odbiorem nie są
wyświetlane, dotknij wyświetlacza.
Słuchanie radia
1
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „Tuner”.
Pojawi się ekran odbioru radia, a następnie
lista zaprogramowanych stacji.
Source List
ATT
TA
AF
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
Top
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
Band
Band
2
FM1
ATT
FM2
TA
FM3
Band
4
Preset
List
6
PTY
List
Dotknij przycisku „Band”.
Pojawi się lista zakresów fal.
Source List
3
Receive
Menu
AF
Receive
Menu
Ręczne nastawianie stacji
Dotykaj przycisku m/M aż do odebrania
żądanej częstotliwości.
Aby stale pomijać częstotliwości, dotknij
przycisku m/M i przytrzymaj go.
0
qa
„ATT”
Po dotknięciu wycisza dźwięk. Ponowne
dotknięcie wyłącza tę funkcję.
3
„TA”
Dotknięcie włącza funkcję TA systemu
RDS. (strona 17)
4
„AF”
Dotknięcie włącza funkcję AF systemu
RDS. (strona 17)
5
„Top”
Wyświetla listę źródeł. (strona 11)
6
m/M
Dotykanie umożliwia ręczne nastawianie
stacji.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
ciągłe zmiany częstotliwości.
7
./>
Dotykanie umożliwia automatyczne
nastawianie stacji.
8
„Band”
Dotknięcie wyświetla listę zakresów fal
i umożliwia zmianę zakresu.
9
„Receive Menu”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
odbioru z następującymi wariantami:
• „Regional” (strona 17)
0
„Preset List”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie listy
zaprogramowanych stacji i umożliwia
programowanie stacji. (strona 16)
qa
„PTY List”
Dotknięcie wyświetla listę PTY. (strona 18)
Nastaw stację.
Automatyczne nastawianie stacji
Dotknij przycisku ./>.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
9
2
PTY
List
Dotknij żądanego zakresu („FM1”,
„FM2”, „FM3”, „MW” lub „LW”).
Ponownie dotknij przycisku „Band”, aby
zamknąć listę zakresów.
PTY
List
„Source List”
Wyświetla listę źródeł. (strona 11)
LW
Preset
List
Preset
List
1
Top
MW
78
Receive
Menu
15
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Wskazania odbioru
Programowanie i nastawianie
stacji
B
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Band
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
15
C
D
A Ikona obecnego źródła*1
B Nazwa zakresu, numer pamięci*2,
częstotliwość*3/stan
C Poziom głośności*4
D Stan ustawienia EQ7
*1 Pojawia się tylko podczas wyświetlania elementów
sterujących.
*2 Pojawia się tylko w czasie odbioru
zaprogramowanej stacji.
*3 Podczas odbioru stacji RDS pojawia się nazwa
stacji. Szczegóły podano w podrozdziale „RDS” na
stronie 17.
*4 Kiedy jest włączona funkcja ATT, widać wskaźnik
.
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „Tuner”.
Aby zmienić zakres fal, dotknij przycisku
„Band”, po czym wybierz żądany zakres
(„FM1”, „FM2”, „FM3”, „MW” lub „LW”).
2
Dotknij przycisku „Preset List”,
a następnie „BTM”.
Urządzenie zaprogramuje pierwszych sześć
dostępnych stacji na liście pamięci („P1” do
„P6”).
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, dotknij przycisku
„Preset List”.
2
Dotknij przycisku „Memory”,
a następnie liczby na liście („P1” do
„P6”).
Pojawi się numer i ekran potwierdzenia.
3
Dotknij przycisku „Yes”.
Stacja zostanie zaprogramowana.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego numeru
inną stację, poprzednio przypisana stacja zostanie
skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 17).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie dotknij
przycisku „Preset List”.
2
Dotknij żądanego numeru („P1” do
„P6”).
16
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał
stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
RDS
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Zawartość wyświetlacza
A
Source List
ATT
TA
Band
B
AF
Receive
Menu
Top
Preset
List
PTY
List
C
A Nazwa zakresu, numer pamięci, częstotliwość
(nazwa stacji), dane RDS, TA*1
B RDS*2, TP*3
C Zegar
*1 Podczas komunikatu o ruchu drogowym.
*2 Podczas odbioru sygnału RDS.
*3 Podczas odbioru programu o ruchu drogowym.
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) /
TP (programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „AF” lub „TA”.
Po włączeniu zmienia się kolor przycisku.
Ponowne dotknięcie wyłącza tę funkcję.
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem z ustawieniami
funkcji AF/TA. W przypadku użycia funkcji
BTM programowane są tylko stacje RDS i otrzymują one identyczne ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA i rozpocznie się nadawanie komunikatu o zagrożeniu,
to urządzenie automatycznie przerwie
odtwarzanie i przełączy się na ten komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci
zestawu i będzie automatycznie przywracany przy
kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dl1a jednego
regionu — Regional
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wyłączyć ograniczenie
odbioru do jednego regionu.
Dotknij przycisku „Receive Menu”, po czym
dotknij pola „Regional”, aby wybrać ustawienie
„OFF”.
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
17
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one zaprogramowane
w pamięci.
1 Podczas odbioru stacji UKF dotknij przycisku
„Preset List”, a następnie numeru pamięci
(„P1” do „P6”), w której jest zaprogramowana
lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie dotknij
numeru lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie ustawienia CT
1
Zmień ustawienie parametru „CT” na
„ON” (strona 40).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas słuchania stacji UKF dotknij
przycisku „PTY List”.
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się lista
typów PTY.
Aby przewijać zawartość listy, dotykaj
przycisków v/V.
2
Dotknij żądanego typu programu.
Urządzenie wyszukuje stację, która nadaje
program wybranego typu.
Aby zamknąć listę typów PTY, dotknij przycisku
„PTY List”.
Typy programów
„News” (wiadomości), „Current Affairs”
(aktualności), „Information” (informacje),
„Sport”, „Education” (edukacja), „Drama”
(słuchowisko), „Cultures” (kultura),
„Science” (nauka), „Varied Speech”
(różne), „Pop Music” (muzyka pop), „Rock
Music” (muzyka rockowa), „Easy Listening”
(muzyka łatwa w odbiorze), „Light Classics
M” (lekka muzyka klasyczna), „Serious
Classics” (muzyka klasyczna), „Other
Music” (inne rodzaje muzyki), „Weather &
Metr” (pogoda), „Finance” (finanse),
„Children’s Progs” (programy dla dzieci),
„Social Affairs” (programy społeczne),
„Religion” (religia), „Phone In” (audycje na
telefon), „Travel & Touring” (podróże),
„Leisure & Hobby” (czas wolny), „Jazz
Music” (jazz), „Country Music” (muzyka
country), „National Music” (muzyka ludowa),
„Oldies Music” (złote przeboje), „Folk
Music” (muzyka folk), „Documentary”
(programy dokumentalne)
18
Uwagi
• Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
• Istnieje możliwość włączenia się programu
radiowego innego niż wybrany.
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Płyty
Odtwarzanie płyt
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na wykonanie
pewnych czynności lub wymagać wykonania
tych czynności w inny sposób.
Należy zapoznać się z opisem dostarczonym
z płytą.
1
Elementy sterujące odtwarzaniem
Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są
wyświetlane, dotknij wyświetlacza.
Wspólne dla wszystkich płyt / formatów
1
Source List
2
ATT
3
TA
AF
Top
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli pojawi się menu DVD
Dotknij wariantu w menu DVD.
Możesz też skorzystać z panelu obsługi menu,
który można wyświetlić przez dotknięcie strefy
spoza menu DVD. Przemieszczaj kursor,
dotykając przycisków b/v/V/B. Następnie
dotknij przycisku „ENTER”, aby potwierdzić
wybór.
Jeśli dotknięcie wyświetlacza nie powoduje
wyświetlenia panelu obsługi menu, użyj pilota.
DVD
Control
4
5
Source List
ATT
Play Menu
6
TA
Informacja o menu DVD
Płyty DVD są dzielone na długie bloki filmu lub muzyki
zwane „tytułami”. Przy odtwarzaniu płyty DVD
zawierającej kilka tytułów, żądany tytuł można wybrać
przy użyciu głównego menu płyty DVD. Jeśli płyta
DVD pozwala na wybieranie takich ustawień jak języki
napisów / dźwięku, do wybierania tych ustawień
można użyć menu DVD.
AF
DVD
Control
Top
Play Menu
7
Jeśli płyta zawiera pliki JPEG
Automatycznie rozpocznie się pokaz slajdów.
Zatrzymywanie odtwarzania
Source List
ATT
TA
AF
Top
Na 1 sekundę naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
Uwaga
Nie są obsługiwane płyty w formacie DTS. Po
wybraniu formatu DTS nie będzie słychać dźwięku.
Wyjmowanie płyty
1
PBC Panel
Play Menu
Naciśnij przycisk Z na urządzeniu.
8
19
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
7
„DVD Control”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
trybu sterowania DVD z następującymi
wariantami:
• „Audio”: dotykając, można wybrać
język / format dźwięku (strona 22).*2
• „Subtitle”: dotykając, można zmienić
język napisów lub wyłączyć napisy.*2*3
• „Angle”: dotykając, można zmienić kąt
oglądania.*2
• „Top Menu”: dotknięcie powoduje
wyświetlenie głównego menu płyty
DVD.*2
• „Menu”: dotknięcie powoduje
wyświetlenie menu płyty.*2
MPEG-4
Source List
ATT
TA
Top
AF
Play Menu
Album
9
0
1
„Source List”
Wyświetla listę źródeł. (strona 11)
8
2
„ATT”
Po dotknięciu wycisza dźwięk. Ponowne
dotknięcie wyłącza tę funkcję.
„PBC Panel”
Dotknięcie wyświetla panel sterujący dla
menu PBC (strona 21).
9
„Album” –/+
Dotknięcie powoduje pominięcie albumu
(folderu) MP3 / WMA / AAC / JPEG /
Xvid / MPEG-4.
0
(List)
Dotknięcie powoduje wyświetlenie listy
utworów / obrazów / plików z filmami
(strona 32).
3
„Top”
Wyświetla listę źródeł. (strona 11)
4
./>
Dotknięcie powoduje pominięcie
rozdziału / utworu / sceny / obrazu / pliku.
Dotknięcie i przytrzymanie na pewien
czas powoduje przewijanie filmu w tył /
w przód; dalsze dotknięcia zmieniają
prędkość (× 2 t × 12 t × 120 t
× 2…)*1. Aby wyłączyć tę funkcję,
dotknij przycisku u.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie utworu audio w tył / w przód.
Podczas pauzy dotknięcie
i przytrzymanie przycisku > powoduje
odtwarzanie filmu w zwolnionym tempie.
Aby wyłączyć tę funkcję, puść przycisk.
5
u
Dotknięcie włącza pauzę / wznawia
odtwarzanie po pauzie.
6
„Play Menu”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
odtwarzania z następującymi wariantami:
• „Repeat” / „Shuffle” (strona 23)
• „Dolby D Level” (tylko przy
odtwarzaniu płyty DVD VIDEO)
(strona 22)
• „Image Turn” (tylko przy
wyświetlaniu obrazów JPEG):
dotykając, można obracać obraz w lewo
/ w prawo.
• „Audio” (strona 22)
*1
*2
*3
*4
Szybkość zależy od formatu i sposobu nagrania.
Dostępność zależy od płyty.
Jeżeli pojawia się prośba o wprowadzenie 4cyfrowego kodu języka, należy wprowadzić kod
żądanego języka (strona 57).
Uwaga
Jeśli płyta zawiera pliki różnych typów, można
odtwarzać tylko pliki wybranego typu (dźwięk / filmy /
obrazy). Informacje o wybieraniu typu pliku – patrz
podpunkt „Wybieranie typu pliku” na stronie 33.
Uwagi o wyświetlaniu plików JPEG
• Wyświetlanie obróconego pliku o dużej objętości
może wymagać większej ilości czasu.
• Nie można wyświetlać progresywnych obrazów
JPEG.
20
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Wskazania podczas odtwarzania
Jeśli wskazania odtwarzania nie są wyświetlane,
dotknij wyświetlacza.
Przy odtwarzaniu płyt audio niektóre wskazania
są stale widoczne.
MPEG-4
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
Użycie funkcji PBC (sterowania
odtwarzaniem)
Podczas odtwarzania płyty VCD z funkcjami
PBC można użyć menu PBC i interaktywnych
funkcji obsługi płyty.
1
Zacznij odtwarzać płytę VCD
z funkcjami PBC.
Pojawi się menu PBC.
2
Dotknij przycisku „PBC Panel”.
Pojawi się panel obsługi menu.
3
Dotykając przycisków numerycznych
wskaż żądany wariant, po czym
dotknij przycisku „ENTER”.
4
Aby używać funkcji interaktywnych,
wykonuj polecenia z menu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk O.
Aby ukryć elementy sterujące, dotknij
przycisku „Close”.
Play Menu
15
B
C
D
Source List
E
F
TA
ATT
AF
Top
Odtwarzanie bez funkcji PBC
Play Menu
1
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „Visual”.
Pojawi się wizualne menu ustawień.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „Video CD PBC”, aby wybrać
ustawienie „OFF”.
4
Zacznij odtwarzać płytę VCD.
Podczas odtwarzania nie będzie się pojawiać
menu PBC.
Album
G
A Ikona obecnego źródła
B Poziom głośności*1
C Format, stan odtwarzania, czas
odtwarzania*2, numer rozdziału / tytułu /
albumu (folderu) / utworu*3*4, format
dźwięku*5, stan ustawienia EQ7, tryb
odtwarzania (wielokrotne / losowe)
D Stan odtwarzania, czas odtwarzania*2
E Nazwa utworu, nazwa wykonawcy, nazwa
albumu
F Obraz z okładki albumu*6
G Format, numer utworu, numer albumu*7, stan
ustawienia EQ7, tryb odtwarzania
(wielokrotne / losowe)
*1 Kiedy jest włączona funkcja ATT, widać wskaźnik
.
*2 Wskazanie nie pojawia się podczas wyświetlania
obrazu JPEG i odtwarzania płyty VCD z funkcjami
PBC.
*3 Wskaźniki zależą od płyty / formatu.
*4 Wskazanie nie pojawia się podczas odtwarzania
płyty VCD z funkcjami PBC (strona 21).
*5 Tylko DVD.
*6 Zalecane wymiary wynoszą od 240 × 240 do 960 ×
960 pikseli.
*7 Tylko MP3 / WMA / AAC.
Uwagi
• Warianty w menu i sposób postępowania zależą od
płyty.
• Podczas odtwarzania PBC na ekranie odtwarzania
nie pojawia się numer utworu, odtwarzany element
itp.
• Jeśli płyta jest odtwarzana bez funkcji PBC, nie
można wznowić odtwarzania od miejsca, w którym
zostało ono zatrzymane.
21
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Wybieranie ustawień dźwięku
Uwaga
Nie są obsługiwane płyty w formacie DTS. Po
wybraniu formatu DTS nie będzie słychać dźwięku.
Zmienianie języka / formatu
dźwięku
Jeżeli płyta zawiera ścieżki dźwiękowe
w różnych językach, możliwa jest zmiana języka
dźwięku. Jeżeli płyta zawiera dźwięk nagrany
w różnych formatach (np. Dolby Digital), można
zmienić format dźwięku.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „DVD Control”.
2
Dotykaj przycisku „Audio”, aż pojawi
się żądany język / format dźwięku.
Source List
ATT
Subtitle
TA
AF
Top
Dolby D 3/2.1
Angle
Top Menu
DVD
Control
Menu
„Stereo”: standardowy dźwięk stereo
„1/Left”: dźwięk z lewego kanału
(monofoniczny)
„2/Right”: dźwięk z prawego kanału
(monofoniczny)
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”, po czym
dotykaj przycisku „Audio”, aż pojawi
się żądany kanał dźwięku.
Uwaga
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na zmianę
ustawienia dźwięku.
Wskazówka
Możliwa jest również obsługa pilotem przez naciskanie
przycisku (AUDIO).
Play Menu
Format dźwięku / liczba kanałów*
Języki dźwięku są wybierane spośród
dostępnych języków.
Jeżeli pojawia się prośba o wprowadzenie
4-cyfrowego kodu języka, należy
wprowadzić kod żądanego języka (strona 57).
Jeśli ten sam język pojawia się dwa lub
większą liczbę razy, płyta zawiera nagrania
w różnych formatach dźwięku.
* Nazwa formatu i liczba kanałów pojawiają się
w pokazany poniżej sposób.
Przykład: Dolby Digital 5.1 kanałów
Tylny kanał × 2
Dolby D 3 / 2 . 1
Przedni kanał × 2 +
kanał centralny × 1
Podczas odtwarzania płyty VCD / CD / pliku
MP3 / WMA / AAC / Xvid / MPEG-4 można
słuchać przez głośniki lewego i prawego kanału,
tylko lewego kanału lub tylko prawego kanału .
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
1: English
Audio
MPEG-4
1
Język dźwięku
Audio
Zmienianie kanału audio
Kanał LFE × 1
Korygowanie poziomu
wyjściowego dźwięku
— Dolby D level
Można korygować poziom wyjściowy sygnału
dźwiękowego nagranego na płycie DVD w formacie Dolby Digital, zmniejszając w ten sposób
różnice w głośności między płytami i źródłami.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”.
2
Dotknij pola „Adjust”, aby wybrać
ustawienie „ON”.
3
Wyreguluj poziom, dotykając
przycisków –/+.
Poziom wyjściowy można regulować
z dokładnością do 1, w zakresie od –10 do
+10.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
Aby zamknąć menu sterujące DVD, dotknij
przycisku „DVD Control”.
22
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
MPEG-4
1
ATT
TA
AF
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Top
Dostępne ustawienia odtwarzania
w przypadkowej kolejności i kolejność zmian dla
poszczególnych płyt / formatów przedstawiono
poniżej.
Płyta /
format
Warianty
*
Dolby D Level 0
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Title”: odtwarzanie
rozdziałów z obecnego tytułu
w przypadkowej kolejności.
Play Menu
*1
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne lub
w przypadkowej kolejności.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
Warianty
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Chapter”: powtarzanie
obecnego rozdziału.
„Title”: powtarzanie obecnego
tytułu.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Disc”: odtwarzanie utworów
z obecnej płyty
w przypadkowej kolejności.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Album”: odtwarzanie
w przypadkowej kolejności
utworów / obrazów / filmów
z obecnego albumu (folderu).
Dostępne ustawienia odtwarzania wielokrotnego
i kolejność zmian dla poszczególnych płyt /
formatów przedstawiono poniżej.
*1
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Movie”: powtarzanie
obecnego filmu.
„Album”: powtarzanie
obecnego albumu (folderu).
2
DVD
Control
Płyta /
format
Warianty
MPEG-4
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”. Następnie
dotykaj pola „Repeat” (odtwarzanie
wielokrotne) lub „Shuffle” (odtwarzanie w przypadkowej kolejności), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Source List
Płyta /
format
MPEG-4
*1 Tylko przy odtwarzaniu płyty VCD w wersji 1.0/1.1
albo płyty VCD w wersji 2.0 bez funkcji PBC.
*2 Nie dotyczy płyt DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW
w trybie VR.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Track”: powtarzanie
obecnego utworu.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Track”: powtarzanie
obecnego utworu.
„Album”: powtarzanie
obecnego albumu (folderu).
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Image”: powtarzanie
obecnego obrazu.
„Album”: powtarzanie
obecnego albumu.
23
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Wyszukiwanie bezpośrednie
MPEG-4
Żądane miejsce na płycie można szybko
odszukać, wskazując numer tytułu, numer
rozdziału itp.
1
Podczas odtwarzania wprowadź
przyciskami numerycznymi na pilocie
numer żądanego elementu (utworu,
tytułu itp.), po czym naciśnij przycisk
(ENTER).
Odtwarzanie rozpocznie się od początku
wybranego elementu.
Wyszukiwane elementy zależą od płyty /
formatu:
DVD: tytuł lub rozdział*1
VCD*2 / CD / MP3 / WMA / AAC: utwór
JPEG: obraz
Xvid / MPEG-4: film
*1 Wyszukiwany element zależy od wybranego
ustawienia.
*2 Tylko przy odtwarzaniu płyty VCD bez funkcji PBC
Definiowanie wyszukiwanego
elementu (tylko DVD)
Można wybrać element (tytuł lub rozdział)
wyszukiwany przy odtwarzaniu płyty DVD.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „Visual”.
Pojawi się wizualne menu ustawień.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „DVD Direct Search”, aby
wybrać ustawienie „Title” lub
„Chapter”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Użycie urządzeń USB
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnych ze standardem USB.
• Obsługiwane są kodeki MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi)
i MPEG-4 (.mp4).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Uwagi
• Urządzenie USB należy podłączyć po uruchomieniu
silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną
niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
• Odtwarzanie dużego pliku może się rozpocząć
z opóźnieniem.
Odtwarzanie z urządzenia USB
1
Zdejmij zaślepkę ze złącza USB i podłącz urządzenie USB do złącza USB.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania dotknij przycisku „Source List”, a następnie „iPod/USB”.
Informacji o lokalizacji złącza USB należy
szukać w podrozdziale „Rozmieszczenie
i funkcje elementów i złączy” (strona 10).
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania
Sterowanie odtwarzaniem z urządzenia USB odbywa się tak samo jak przy odtwarzaniu z płyty.
Szczegóły podano w podpunkcie „Elementy
sterujące odtwarzaniem” na stronie 19.
Więcej informacji wskazaniach podczas
odtwarzania – patrz podpunkt „Wskazania
podczas odtwarzania” na stronie 21.
Zatrzymywanie odtwarzania
Na 1 sekundę naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
Odłączanie urządzenia USB
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz urządzenie.
Odłączenie urządzenia USB w czasie
odtwarzania może spowodować uszkodzenie
znajdujących się w nim danych.
24
Uwagi eksploatacyjne
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeździe. Grozi to awarią.
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
• Zestaw nie rozpoznaje urządzeń USB podłączonych
przez koncentrator USB.
• Jeśli do podłączenia urządzenia USB trzeba użyć
przewodu, należy użyć przewodu dostarczonego
z urządzeniem USB.
Uwagi dotyczące odtwarzania
• Jeśli urządzenie USB zawiera pliki różnych typów,
można odtwarzać tylko pliki wybranego typu (dźwięk
/ filmy / obrazy). Informacje o wybieraniu typu pliku –
patrz podpunkt „Wybieranie typu pliku” na stronie 33.
• Wyświetlane wskazania zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania i ustawień.
Szczegółów należy szukać na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 256
– pliki (utwory): 2000
• Zależnie od ilości nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do tyłu / do przodu
pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać plików poddanych bezstratnej
kompresji.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”. Następnie
dotykaj pola „Repeat” (odtwarzanie
wielokrotne) lub „Shuffle” (odtwarzanie w przypadkowej kolejności), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne lub
w przypadkowej kolejności.
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania wielokrotnego:
„OFF”: powrót do normalnego trybu odtwarzania.
„Track” / „Image” / „Movie”*1: powtarzanie
obecnego utworu / obrazu / filmu.
„Album”: powtarzanie obecnego albumu (folderu).
„Drive”*2: powtarzanie zawartości obecnego
napędu.
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania w przypadkowej kolejności:
„OFF”: powrót do normalnego trybu odtwarzania.
„Album”: odtwarzanie w przypadkowej
kolejności utworów / obrazów / filmów
z obecnego albumu (folderu).
*1 Warianty zależą od rodzaju pliku.
*2 Jeśli w urządzeniu USB utworzony jest więcej niż
jeden napęd.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
Słuchanie muzyki dopasowanej
do nastroju — SensMe™
Stworzone przez Sony funkcje „kanałów
SensMe™” i „nastroju SensMe™” automatycznie
grupują utwory na podstawie kanału lub nastroju,
przez co ułatwiają słuchanie żądanych nagrań.
Przed użyciem funkcji SensMe™
Poniżej opisano procedurę, której wykonanie jest
niezbędne do użycia funkcji SensMe™
urządzenia.
1 Instalacja w komputerze programów
„SensMe™ Setup” i „Content Transfer”
Najpierw pobierz programy „SensMe™
Setup” i „Content Transfer” z witryny
pomocy technicznej, której adres podano
z tyłu okładki.
2 Rejestracja urządzenia USB przy
użyciu programu „SensMe™ Setup”
Aby umożliwić użycie funkcji SensMe™ tego
urządzenia, podłącz urządzenie USB do
komputera i wykonaj jego rejestrację przy
użyciu programu „SensMe™ Setup”.
SensMe™
Setup
Wskazówka
Rejestrację można wykonać zarówno podczas
instalacji, jak i po niej.
3 Przesyłanie utworów do urządzenia
USB przy użyciu programu „Content
Transfer”
Grupowanie utworów na podstawie kanału
lub nastroju wymaga ich analizy przy użyciu
technologii „12 TONE ANALYSIS”, stanowiącej element programu „Content Transfer”.
Po podłączeniu urządzenia USB do komputera, za pomocą techniki „przeciągnij i upuść”
przeciągaj utwory z Eksploratora Windows,
programu iTunes itp. do programu „Content
Transfer”.
Program „Content Transfer” umożliwia
zarówno analizę, jak i przesyłanie utworów.
Content
Transfer
25
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
4 Podłączanie urządzenia USB
i korzystanie z funkcji SensMe™ tego
urządzenia
Podłącz przygotowane urządzenie USB.
Możliwe będzie użycie funkcji „kanałów
SensMe™” i „nastroju SensMe™” tego
zestawu.
Przesyłanie utworów do
urządzenia USB przy użyciu
programu „Content Transfer”
Aby można było używać funkcji SensMe™
zestawu, utwory muszą zostać przeanalizowane
i przesłane do zarejestrowanego urządzenia USB
przy użyciu programu „Content Transfer”.
1
Podłącz zarejestrowane urządzenie
USB do komputera.
W przypadku odtwarzacza „WALKMAN”
wybierz tryb połączenia MTP.
W przypadku urządzeń USB innych niż
odtwarzacz „WALKMAN” wybierz tryb
połączenia MSC.
Automatycznie uruchomi się program
„Content Transfer”.
Jeżeli pojawi się komunikat, wykonaj
polecenia wyświetlane na ekranie.
2
Przeciągnij i upuść utwory
z Eksploratora Windows, programu
iTunes itp. do programu „Content
Transfer”.
Rozpocznie się analiza i przesyłanie
utworów.
SensMe™
Instalacja w komputerze
programów „SensMe™ Setup”
i „Content Transfer”
Do włączenia funkcji SensMe™ tego zestawu,
potrzebne jest oprogramowanie („SensMe™
Setup” i „Content Transfer”).
1
Pobierz programy „SensMe™ Setup”
i „Content Transfer” z witryny pomocy
technicznej.
2
Zainstaluj oprogramowanie
w komputerze.
Dalszych informacji o instalacji należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
Rejestracja urządzenia USB przy
użyciu programu „SensMe™
Setup”
Rejestracja urządzenia USB jest konieczna do
uruchomienia funkcji SensMe™ tego zestawu.
Szczegółowych informacji o sposobie
postępowania należy szukać w pomocy do
programu „Content Transfer”.
Uwaga
W zależności od konfiguracji komputera, analiza
utworów przy użyciu technologii „12 TONE
ANALYSIS” może być czasochłonna.
Wskazówka
Za pomocą programu „Content Transfer” można
przesyłać nie tylko pliki audio, lecz także pliki wideo.
Szczegółowych informacji należy szukać w pomocy
do programu „Content Transfer”.
Jeśli rejestracja nie została wykonana podczas
instalacji, należy wykonać następujące
czynności:
1
Uruchom w komputerze program
„SensMe™ Setup”.
2
Podłącz urządzenie USB do
komputera.
3
Przeprowadź rejestrację zgodnie
z poleceniami wyświetlanymi na
ekranie.
Wskazówka
W przypadku podłączenia zarejestrowanego
urządzenia USB, które zawiera przeanalizowane
utwory, urządzenie może zostać ponownie
wyrejestrowane.
26
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Odtwarzanie utworów z kanałów
— kanały SensMe™
„Kanały SensMe™” automatycznie tworzą
grupy utworów o podobnym brzmieniu
i charakterze. Można nastawić kanał pasujący do
nastroju, zajęcia itp.
1
Podłącz urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją
SensMe™.
2
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „SensMe™”.
3
Dotknij przycisku „channels”.
Pojawi się lista kanałów.
x Recommended (zalecane), Shuffle All
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności
wszystkich utworów)
„Morning” (rano, 5:00 – 9:59)
„Daytime” (dzień, 10:00 – 15:59)
„Evening” (wieczór, 16:00 – 18:59)
„Night” (noc, 19:00 – 23:59)
„Midnight” (północ, 24:00 – 4:59)
Odtwarzanie utworów polecanych na określoną
porę dnia.
Aby kanał był prawidłowo wyświetlany, trzeba
nastawić zegar (strona 14).
„Shuffle All”: odtwarzanie wszystkich
przeanalizowanych utworów w przypadkowej
kolejności.
Shuffle All
x Kanały podstawowe
Odtwarzanie utworów określonego rodzaju
muzycznego.
Energetic
Relax
Lista kanałów
ZAP
„Energetic”: skoczne utwory.
„Relax”: spokojne utwory.
4
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość listy kanałów.
Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego
utworu z obecnego kanału. Odtwarzanie
zacznie się od najbardziej melodyjnego lub
rytmicznego fragmentu*.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
5
Dotknij żądanego kanału.
Rozpocznie się odtwarzanie utworów
z wybranego kanału.
„Mellow”: łagodne utwory pełne melancholii.
„Upbeat”: radosne utwory poprawiające
nastrój.
„Emotional”: ballady.
„Lounge”: utwory do poczekalni, holu itp.
„Dance”: rhythm and rap, rhythm and blues itp.
„Extreme”: mocny rock.
Uwagi
• Pewne utwory mogą być niewłaściwie
rozpoznawane lub zaliczane do kanałów, które nie
pasują do klimatu utworu.
• Jeśli podłączone urządzenie USB zawiera wiele
utworów, uruchomienie „kanałów SensMe™” może
wymagać pewnego czasu, potrzebnego na odczyt
danych.
x Kanały do samochodu
Odtwarzanie utworów odpowiednich dla
jadących samochodem.
Wskazówka
Wszystkie utwory są odtwarzane w przypadkowej
kolejności. Kolejność odtwarzania będzie się zmieniać
przy każdorazowym wyborze kanału.
„Weekend Trip”: radosne, lekkie utwory.
„Freeway”: szybkie, skoczne utwory.
„Chillout Drive”: monotonne, kojące ballady.
„Midnight Cruise”: wyrazisty w klimacie jazz
lub utwory z muzyką fortepianową.
„Party Ride”: żywe, dynamiczne utwory.
„Morning Commute”: radosne utwory.
„Goin’ Home”: ciepłe i relaksujące utwory.
27
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania kanałów
SensMe™
A
B
C
D
Odtwarzanie utworów wybranych
z map nastrojów
— nastrój SensMe™
E
Shuffle All
„Nastrój SensMe™” rozmieszcza utwory na
dwuwymiarowej mapie nastroju. Utwory są
rozmieszczane w postaci punktów na podstawie
swych indywidualnych cech.
Dotykając na mapie punktu odpowiadającego
aktualnemu nastrojowi, można otoczyć ten punkt
okręgiem i odtwarzać utwory z wnętrza okręgu.
Energetic
Relax
F
ZAP
1
Podłącz urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją
SensMe™.
G H
2
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „SensMe™”.
3
Dotknij przycisku „mood”.
Pojawi się dwuwymiarowa mapa nastroju.
A Wyświetlanie przycisków sterujących:
„Source List”, „ATT”, „TA”, „AF”, „Top”
(strona 19).
B Przewijanie zawartości listy i wybieranie
innego kanału.
C Obecny kanał.
D Obraz z okładki albumu*1.
E Stan odtwarzania, czas odtwarzania, stan
funkcji ZAPPIN™, pasek postępu, nazwa
utworu i nazwa wykonawcy.
F Włączanie pauzy / wznawianie odtwarzania
po pauzie.
G Pomijanie utworu.
H Służy do włączania funkcji ZAPPIN.
(strona 29)
Podczas odtwarzania „kanałów SensMe™”
w trybie ZAPPIN odtwarzane są najbardziej
melodyjne lub rytmiczne fragmenty
utworów*2.
*1 Zalecane wymiary wynoszą od 240 × 240 do 960 ×
960 pikseli.
*2 Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Okrąg
Fast
Mood
Type
Sad
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
Kropki oznaczające utwory
4
Dotknij na mapie żądanego punktu.
Dotknięty punkt zostanie otoczony okręgiem
i rozpocznie się odtwarzanie utworów
z wnętrza tego okręgu.
Odtwarzanie pierwszego utworu zacznie się
od najbardziej melodyjnego lub rytmicznego
fragmentu*.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Uwagi
• Na mapie umieszczanych jest maksymalnie 200
utworów przesłanych ostatnio za pomocą programu
„Content Transfer”.
• Pewne utwory mogą być niewłaściwie
rozpoznawane lub umieszczanie na mapie
w miejscach, które nie pasują do klimatu utworu.
• Jeśli podłączone urządzenie USB zawiera wiele
utworów, uruchomienie funkcji „nastroju SensMe™”
może wymagać pewnego czasu, potrzebnego na
odczyt danych.
Wskazówki
• Obecnie odtwarzany utwór jest wyróżniony na
mapie nastroju zieloną kropką.
• Utwory są odtwarzane od środka okręgu na
zewnątrz.
28
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania w trybie
nastrojów SensMe™
A
B
C
D
E
Żądany utwór można wyszukać, odtwarzając
krótkie fragmenty nagrań z urządzenia USB.
Funkcja ta przydaje się na przykład przy
szukaniu utworu w trybie odtwarzania
w przypadkowej kolejności lub odtwarzania
wielokrotnego w przypadkowej kolejności.
Fast
Mood
Type
Sad
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
F
1
G
HI
A Wyświetlanie przycisków sterujących: „Source
List”, „ATT”, „TA”, „AF”, „Top” (strona 19).
B Przemieszczanie okręgu i przegrupowywanie
utworów.
C Zmienianie wielkości okręgu: mały, średni
lub duży.
D Obraz z okładki albumu*1.
E Stan odtwarzania, czas odtwarzania, stan
funkcji ZAPPIN™, pasek postępu, nazwa
utworu i nazwa wykonawcy.
F Zmienianie parametrów na osi poziomej.
G Pomijanie utworu.
H Włączanie pauzy / wznawianie odtwarzania
po pauzie.
I Służy do włączania funkcji ZAPPIN. (strona 29)
Podczas odtwarzania w trybie „nastroju
SensMe™” przy włączonym trybie ZAPPIN
odtwarzane są najbardziej melodyjne lub
rytmiczne fragmenty utworów*2.
*1 Zalecane wymiary wynoszą od 240 × 240 do 960 ×
960 pikseli.
*2 Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Zmienianie parametrów na osi
poziomej
Kiedy jest wyświetlana mapa nastroju, można
zmienić parametry na osi poziomej. Utwory
zostaną ponownie rozmieszczone na mapie
zgodnie z właściwościami parametrów.
Wykonaj tę
czynność
Wyszukiwanie utworu przez
słuchanie fragmentów utworów
— ZAPPIN™
Aby zmienić parametry na
Podczas odtwarzania dźwięku dotknij
przycisku „ZAP”.
Rozpocznie się odtwarzanie fragmentu
następnego utworu. Można wybrać czas
odtwarzania (strona 39), nie można natomiast
wybrać odtwarzanego fragmentu utworu.
Miejsce dotknięcia
przycisku „ZAP”
2
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzanego utworu,
dotknij przycisku „ZAP”.
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Aby ponownie wyszukać utwór w trybie
ZAPPIN, powtórz czynności 1 i 2.
W przypadku odtwarzania „kanałów
SensMe™” lub odtwarzania w trybie
„nastroju SensMe™”
Włączenie trybu ZAPPIN podczas odtwarzania
„kanałów SensMe™” lub odtwarzania w trybie
„nastroju SensMe™” powoduje odtwarzanie
najbardziej melodyjnych lub rytmicznych
fragmentów* utworów. Więcej informacji
o funkcji SensMe™ podano w punkcie
„Słuchanie muzyki dopasowanej do nastroju —
SensMe™” na stronie 25.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Wskazówka
Funkcja ZAPPIN działa także podczas odtwarzania
z iPoda.
Dotknij przyci- „Sad” (smutny) – „Happy”
sku „Mood”. (szczęśliwy)
Dotknij przyci- „Acoustic” (akustyczny) –
sku „Type”.
„Electronic” (elektroniczny)
Dotknij przyci- „Soft” (delikatny) – „Hard”
sku „Style”
(ostry)
Dotknij przyci- „Morning” (ranek) –
sku „Time”
„Midnight” (północ)
29
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Użycie iPoda
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów
należy szukać w punkcie „Informacja o iPodzie”
na stronie 50 lub na stronach pomocy technicznej
Sony, których adresy podano z tyłu okładki.
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane
ogólnym terminem „iPod”, chyba że w tekście
lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania
Sterowanie odtwarzaniem z iPoda odbywa się
tak samo jak przy odtwarzaniu z płyty. Szczegóły
podano w podrozdziale „Elementy sterujące
odtwarzaniem” na stronie 19.
Więcej informacji wskazaniach podczas
odtwarzania – patrz punkt „Wskazania podczas
odtwarzania” na stronie 21.
Zatrzymywanie odtwarzania
Na 1 sekundę naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
Odtwarzanie z iPoda
1
2
Zmniejsz głośność w tym urządzeniu.
Zdejmij zaślepkę ze złącza USB
i podłącz iPod do złącza USB.
Zaleca się użycie oferowanego oddzielnie
przewodu połączeniowego USB
RC-202IPV.*1
Odłączanie iPoda
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz
urządzenie.
Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania może
spowodować uszkodzenie znajdujących się
w nim danych.
Informacja o trybie wznawiania
Kiedy odtwarzający iPod zostanie podłączony do
złącza dokującego, zestaw przełącza się w tryb
wznawiania, a odtwarzanie rozpoczyna się
w trybie wybranym w iPodzie.
W tym trybie nie można użyć funkcji
odtwarzania wielokrotnego i odtwarzania
w przypadkowej kolejności.
Kiedy jest podłączony iPod, niedostępne staje
się urządzenie podłączone do przedniego
złącza AUX i nie można wybrać źródła
„Front AUX”.
Ekran iPoda przyjmie pokazany poniżej
wygląd*2, po czym rozpocznie się
odtwarzanie ostatnio odtwarzanego elementu.
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania dotknij przycisku
„Source List”, a następnie „iPod/USB”.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego dźwięku
po rozmowie telefonicznej, nie należy zwiększać
głośności w urządzeniu w czasie rozmowy.
Uwaga
Urządzenie nie rozpoznaje iPoda podłączonego przez
koncentrator USB.
Wskazówki
• Kiedy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu
ACC i zestaw jest włączony, ładowany jest
akumulator w iPodzie.
• Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania spowoduje
wyświetlenie na urządzeniu komunikatu „USB
Device is not connected.”.
Wybieranie trybu odtwarzania
Do wyboru są następujące tryby odtwarzania:
*1 Aby odtwarzać filmy z iPoda z funkcją wideo,
trzeba użyć przewodu RC-202IPV.
*2 Może się nie pojawić w przypadku podłączania
iPoda touch lub telefonu iPhone oraz
w przypadku gdy odtwarzanie z iPoda
odbywało się ostatnio w trybie obsługi przez
pasażera.
3
Przy odtwarzaniu dźwięku
„ALBUM”, „TRACK” (utwór), „GENRE”
(gatunek), „PLAYLIST” (playlista),
„ARTIST” (wykonawca), „MUSIC
PODCAST” (podcast z muzyką)*
Wyreguluj głośność w zestawie.
30
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Przy odtwarzaniu filmu
„MOVIE” (film), „RENTAL” (film z wypożyczalni), „TV SHOW” (audycja telewizyjna),
„MUSIC VIDEO” (film muzyczny), „VIDEO
PLAYLIST” (playlista z filmami), „VIDEO
PODCAST” (podcast z filmem)*
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania w przypadkowej kolejności:
Przy odtwarzaniu dźwięku
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku .
„OFF”: powrót do normalnego trybu odtwarzania.
„Album” / „Podcast” / „Artist” / „Playlist”
/ „Genre”*: odtwarzanie utworów
w wybranym trybie odtwarzania
w przypadkowej kolejności.
„Device”: odtwarzanie wszystkich utworów
z iPoda w przypadkowej kolejności.
2
Dotknij przycisku „MUSIC” lub
„VIDEO”.
* Zależnie od wybranego trybu odtwarzania.
3
Dotknij żądanego trybu odtwarzania.
Aby rozpocząć odtwarzanie, dotknij na liście
żądanego elementu lub żądanych elementów.
Aby przewijać zawartość listy, dotykaj
przycisków v/V.
* Może się nie pojawiać przy pewnych ustawieniach
iPoda.
Uwaga
Wyświetlane warianty mogą nie odpowiadać aktualnie
wykonywanej czynności.
Aby pomijać elementy w wybranym
trybie odtwarzania
Podczas odtwarzania dotykaj przycisków –/+ dla
wybranego trybu odtwarzania.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”. Następnie
dotykaj pola „Repeat” (odtwarzanie
wielokrotne) lub „Shuffle” (odtwarzanie w przypadkowej kolejności), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne lub
w przypadkowej kolejności.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania wielokrotnego:
Przy odtwarzaniu dźwięku
„OFF”: powrót do normalnego trybu odtwarzania.
„Track”: powtarzanie obecnego utworu.
„Album” / „Podcast” / „Artist” / „Playlist”
/ „Genre”*: powtarzanie obecnego elementu
w wybranym trybie odtwarzania.
Przy odtwarzaniu filmu
„OFF”: powrót do normalnego trybu odtwarzania.
„Track”: powtarzanie obecnego filmu.
„RENTAL” / „TV SHOW” / „MUSIC
VIDEO” / „Playlist” / „Podcast”*:
powtarzanie obecnego elementu w wybranym
trybie odtwarzania.
31
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera
Istnieje możliwość obsługi iPoda podłączonego
do tego urządzenia.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”, po czym
dotknij pola „Passenger App Control”,
aby wybrać ustawienie „ON”.
Wyłączanie funkcji obsługi przez
pasażera
Dotknij pola „Passenger App Control”, aby
wybrać ustawienie „OFF”.
Tryb odtwarzania zmieni się na „resuming”
(wznawianie).
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
Uwagi
• Aplikacje i filmy można wyświetlać tylko przy
włączonym hamulcu postojowym.
• Aplikacjami i filmami można sterować tylko
z telefonu iPhone i iPoda.
• Funkcja obsługi przez pasażera jest kompatybilna
z ograniczoną liczbą aplikacji.
• Aby wyświetlać filmy na tym urządzeniu, trzeba
włączyć wyjście wideo w iPodzie.
• Do regulacji głośności można użyć tylko tego
urządzenia.
• Wyłączenie trybu obsługi przez pasażera powoduje
skasowanie ustawienia odtwarzania wielokrotnego
i losowego.
Dodatkowe funkcje
Wyświetlanie listy plików
z utworami / obrazami / filmami
— List
Wybieranie pliku z utworem /
obrazem / filmem
MPEG-4
Można wyświetlić listę albumów / folderów /
plików z utworami / obrazami / filmami i wybrać
żądany plik.
Funkcja ta jest szczególnie wygodna, gdy płyta
zawiera wiele plików w formacie MP3 / WMA /
AAC / JPEG / Xvid / MPEG-4 lub gdy urządzenie USB zawiera wiele albumów / utworów.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku .
Pojawi się lista kategorii lub plików z obecnie
odtwarzanego elementu.
Contents List
File 01
File 02
File 03
File 04
File 05
File 06
Pasek pozycji na stronie
Aby przejść na wyższy poziom, dotknij
przycisku
*.
Aby przewijać zawartość listy wiersz po
wierszu, dotykaj przycisków v/V.
Aby przewijać zawartość listy w sposób
ciągły, przytrzymaj przycisk v/V.
Aby zmieniać strony, dotknij paska pozycji
na stronie.
* Element te nie pojawia się podczas odtwarzania
płyty audio CD (CD-DA).
2
Dotknij żądanego wariantu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
32
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Wybieranie typu pliku
MPEG-4
Jeśli płyta / urządzenie USB zawiera pliki
różnych typów, można odtwarzać tylko pliki
wybranego typu (dźwięk / filmy / obrazy). Początkowe priorytety typów odtwarzanych plików
są następujące: dźwięk, film, obraz. (Przykładowo,
jeśli płyta zawiera pliki z filmami i obrazami,
odtwarzane będą tylko pliki z filmami.) Można
wybrać typ plików, które mają się pojawić na
liście, a następnie żądany plik do odtworzenia.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku .
2
Dotknij ikony
. Następnie dotknij
przycisku „Audio”, „Image” lub
„Video”, aby wybrać typ pliku.
3
Dotknij żądanego pliku.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.
Obsługa gestami
Często używane polecenia można wybierać,
rysując na ekranie odbioru / odtwarzania
odpowiedni kształt.
Czynność
Działanie
Czynność
Działanie
Słuchanie radia:
nastawianie zaprogramowanej
stacji radiowej (w górę
Narysuj linię numeracji).
pionową
Odtwarzanie płyty DVD /
(do góry)
VCD / filmu Xvid /
MPEG-4:
przewijanie filmu do przodu.
Wyświetlanie obrazu
JPEG / słuchanie dźwięku:
przejście do następnego
albumu (folderu).
(Tak jak przycisk „Album” +.)
Słuchanie radia:
nastawianie zaprogramowanej
stacji radiowej (w dół
Narysuj linię numeracji).
pionową
Odtwarzanie płyty DVD /
(do dołu)
VCD / filmu Xvid /
MPEG-4:
przewijanie filmu do tyłu.
Wyświetlanie obrazu
JPEG / słuchanie dźwięku:
przejście do poprzedniego
albumu (folderu).
(Tak jak przycisk „Album” –.)
Słuchanie radia:
wyszukiwanie następnej stacji
Narysuj linię radiowej (jak przycisk >)
poziomą
Odtwarzanie płyty DVD /
(od lewej
VCD: przejście do następnego
do prawej) rozdziału / utworu
(jak przycisk >.)
Odtwarzanie pliku JPEG /
Xvid / MPEG-4 / słuchanie
dźwięku: przejście do
następnego pliku / utworu
(jak przycisk >.)
Słuchanie radia:
wyszukiwanie poprzedniej
Narysuj linię stacji radiowej.
(jak przycisk ..)
poziomą
(od prawej do Odtwarzanie płyty DVD /
lewej)
VCD: przejście do poprzedniego rozdziału / utworu
(jak przycisk ..)
Odtwarzanie pliku JPEG /
Xvid / MPEG-4 / słuchanie
dźwięku: przejście do
poprzedniego pliku / utworu
(jak przycisk ..)
33
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
4
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku („Xplod”, „Vocal”,
„Edge”, „Cruise”, „Space”, „Gravity”, „Custom”
i „OFF”).
Aby skorygować poziomy w poszczególnych pasmach częstotliwości,
dotykaj przycisków +/– nad każdym
z nich.
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od –8 do +8.
Aby przywrócić fabrycznie zaprogramowaną
krzywą korekty, dotknij przycisku „Reset”.
5
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotknij wariantu „EQ7”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij żądanej krzywej korekty.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Korygowanie dźwięku
Wybieranie ustawień brzmienia
— EQ7
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
Regulacja parametrów dźwięku
Aby wyłączyć korektor dźwięku, wybierz
ustawienie „OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Można regulować balans dźwięku między lewym
a prawym głośnikiem („Balance”) i proporcje
głośności między przednimi a tylnymi głośnikami („Fader”). Można także regulować poziom
głośności w subwooferze, jeśli jest podłączony.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
Regulacja krzywej korekty — EQ7
Tune
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
Po wybraniu ustawienia korektora EQ7
„Custom” można wybrać własne ustawienia
korektora. Korekta poziomu dźwięku jest
możliwa w 7 pasmach częstotliwości: 63 Hz,
160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz
i 16 kHz.
3
Dotknij przycisku „Balance/Fader”.
Pojawi się ekran regulacji.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”,
a następnie „EQ7”.
3
Dotknij przycisku „Custom”,
a następnie „Tune”.
Pojawi się ekran korektora.
Back
ATT
Back
0
160 Hz
0
400 Hz
Reset
Fader : 0
34
0
2.5 kHz
OK
0
6.3 kHz
0
Subwoofer
4
Dotykając przycisków B/V/v/b,
wyreguluj balans / proporcje przód-tył.
Poziom można regulować co 1 stopień,
w zakresie od –15 do +15 (balans) lub od -15
do +15 (proporcje przód-tył).
5
Dotykając przycisków +/–, wyreguluj
poziom głośności w subwooferze.
Ustawienie można regulować tylko wówczas,
gdy jest podłączony subwoofer, a parametr
„Rear/Sub Out” jest ustawiony na „Sub”
(strona 42).
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od -6 do +6.
Top
0
1 kHz
Top
Balance : 0
EQ7 Tune : Custom
0
63 Hz
ATT
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
0
16 kHz
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Optymalizacja dźwięku w miejscu
słuchania — inteligentne wyrównywanie parametrów czasowych
Urządzenie umożliwia przemieszczanie dźwięku
przez opóźnianie reprodukcji dźwięku
z poszczególnych głośników. Pozwala to na
uzyskanie optymalnego dźwięku w miejscu
słuchania i symuluje naturalne pole dźwiękowe.
Dostępne ustawienia parametru „Listening
Position” (miejsce słuchania) omówiono poniżej.
„Front L” (1): z przodu po
lewej
„Front R” (2): z przodu po
prawej
„Front” (3): z przodu
pośrodku
„All” (4): w środku pojazdu
„Custom”: kalibracja dźwięku
w miejscu słuchania (strona 35)
„OFF”: bez określonego
miejsca
Kalibracja dźwięku w miejscu
słuchania — regulacja
inteligentnego wyrównywania
parametrów czasowych
Można wykonać kalibrację dźwięku z każdego
głośnika, uzyskując w ten sposób większą
dokładność ustawień opóźnienia dźwięku.
Przed rozpoczęciem należy dokonać pomiaru
odległości między miejscem słuchania a każdym
głośnikiem.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”,
a następnie „Listening Position”.
3
Dotknij przycisku „Custom”,
a następnie „Custom Tune”.
Pojawi się ekran regulacji.
132
4
Back
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania, o ile:
– podłączony jest subwoofer, a parametr „Rear/
Sub Out” jest ustawiony na „Sub” (strona 42).
– wybrane jest miejsce słuchania „Front L”,
„Front R”, „Front” lub „All”.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotknij przycisku „Listening Position”.
Pojawi się ekran regulacji.
4
Dotknij przycisku „Select Preset”.
Możliwy stanie się wybór miejsc słuchania.
5
Określ miejsce słuchania.
Dotknij przycisku „Front L”, „Front R”,
„Front”, „All” lub „Custom”.
6
Wybierz położenie subwoofera.
Położenie subwoofera można wybrać, jeśli
parametr „Rear/Sub Out” jest ustawiony na
„Sub” (strona 42), a podczas wykonywania
czynności 4 zostało wybrane ustawienie
„Front L”, „Front R”, „Front” lub „All”.
Dotknij przycisku „Near” (blisko), „Normal”
lub „Far” (daleko).
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby wyłączyć inteligentne wyrównywanie parametrów czasowych, wybierz ustawienie „OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
ATT
Top
Position Tune
100
100
100
100
100
(cm)
Reset
OK
Uwaga
Subwoofer i przyciski ustawień subwoofera
pojawiają się tylko wówczas, gdy parametr „Rear/
Sub Out” jest ustawiony na „Sub” (strona 42).
4
Dotykając przycisków +/– przy
oznaczeniach poszczególnych
głośników, nastaw odległość między
miejscem słuchania a danym
głośnikiem.
Odległość nastawia się z dokładnością do
2 cm, w zakresie do 0 do 400 cm.
Aby przywrócić domyślne ustawienie,
dotknij przycisku „Reset”.
5
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Uwaga
Ustawienia zaczynają obowiązywać dopiero do
dotknięciu przycisku „OK”.
35
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Konfiguracja głośników
i ustawienia głośności
Tworzenie wirtualnego głośnika
centralnego — CSO
Do reprodukcji pełnego dźwięku przestrzennego
zaleca się użycie 5 głośników (lewego / prawego
przedniego, lewego / prawego tylnego,
centralnego) i 1 subwoofera. Funkcja CSO
(Center Speaker Organizer) umożliwia
wytworzenie wirtualnego głośnika centralnego,
gdy nie jest podłączony fizyczny głośnik.
Korygowanie poziomu dźwięku
w głośnikach
Można korygować poziomy głośności
w poszczególnych głośnikach.
Regulacja jest możliwa w następujących
głośnikach: „Front R” (prawym przednim),
„Front L” (lewym przednim), „Surround L”
(lewym tylnym), „Surround R” (prawym tylnym)
i „Subwoofer*”.
* Ustawienie można regulować, gdy jest podłączony
subwoofer, a parametr „Rear/Sub Out” jest
ustawiony na „Sub” (strona 42).
1
1
Podczas odtwarzania z płyty /
urządzenia USB dotknij przycisku
„Source List”, a następnie ikony
.
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
3
Dotknij wariantu „CSO”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij wariantu „CSO1”, „CSO2” lub
„CSO3”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „4.1ch Speaker Level”.
Pojawi się ekran regulacji.
Back
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Uwaga
Funkcja „CSO” działa tylko przy odtwarzaniu źródeł
wielokanałowych i można jej użyć tylko gdy parametr
„Multi Ch Output” jest ustawiony na „Multi”
(strona 44).
Użycie tylnych głośników jako subwooferów — Rear Bass Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra dolnoprzepustowego (strona 42) w dźwięku kierowanym do
tylnych głośników. Funkcja ta pozwala tylnym
głośnikom spełniać rolę pary subwooferów, gdy
subwoofer nie jest podłączony.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „RBE”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij wariantu „RBE1”, „RBE2” lub
„RBE3”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Top
4.1ch Speaker Level
Front L
Front R
Surround L
Surround R
Subwoofer
0
Reset
4
Dotknij oznaczenia żądanego głośnika
i wyreguluj poziom przyciskami +/–.
Powtarzaj tę czynność, aby wyregulować
głośność we wszystkich głośnikach.
Aby przywrócić domyślne ustawienie,
dotknij przycisku „Reset”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
36 Aby
przycisku „Back”.
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Regulacja monitora
Kalibracja panelu dotykowego
Korygowanie obrazu
— Picture EQ
Kalibracja panelu dotykowego jest potrzebna,
gdy występują rozbieżności między dotykanym
miejscem a wybieranym wariantem.
Można dostosować obraz do jasności panującej
we wnętrzu samochodu.
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „General”.
Pojawi się menu ustawień ogólnych.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „Touch Panel Adjust”.
Pojawi się ekran regulacji.
„Dynamic”: żywy obraz z intensywnymi,
czystymi kolorami.
„Standard”: standardowy obraz.
„Theater”: zwiększanie jasności monitora;
przydatny przy odtwarzaniu ciemnego filmu.
„Sepia”: obraz w odcieniach sepii.
„Custom 1”, „Custom 2”: ustawienia
użytkownika (strona 37).
1
4
Dotykaj po kolei wyświetlanych
symboli.
Kalibracja jest zakończona.
Podczas odtwarzania filmu lub obrazu
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Aby przerwać kalibrację, dotknij przycisku
„Cancel”.
Dotknij przycisku „Screen”.
Pojawi się menu ustawień ekranu.
3
Dotknij wariantu „Picture EQ”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij żądanego wariantu.
Wybieranie ekranu tła
Można wybrać preferowany motyw ekranu.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „Screen”.
Pojawi się menu ustawień ekranu.
3
Dotknij przycisku „Screen Theme”.
Pojawi się ekran wyboru motywu ekranu.
4
Wybierz motyw ekranu.
Dotknij przycisku „Screen Theme”,
a następnie żądanego typu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Uwaga
Ustawienie to jest dostępne tylko przy włączonym
hamulcu postojowym.
Korygowanie obrazu
Ustawienia „Custom 1” i „Custom 2” korektora
obrazu Picture EQ umożliwiają wybieranie
własnych ustawień obrazu.
1
Podczas odtwarzania filmu lub obrazu
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Screen”,
a następnie „Picture EQ”.
3
Dotknij przycisku „Custom 1” lub
„Custom 2”, a następnie „Custom
Tune”.
Pojawi się ekran regulacji.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Back
ATT
Top
Picture EQ : Custom Tune
Warm
Normal
Cool
Color Tone
Brightness
0
Color
0
37
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
4
5
Wybierz żądaną kolorystykę obrazu
(„Color Tone”). W tym celu dotknij
przycisku „Warm” (ciepła), „Normal”
(normalna) albo „Cool” (Zimna).
Dotykając przycisków +/– w grupach
„Brightness” i „Color”, wyreguluj
jasność i nasycenie barw obrazu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Uwaga
Nie można korygować obrazu z tylnej kamery.
Wybieranie współczynnika
kształtu
Można zmienić współczynnik kształtu ekranu.
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
„Normal”: obraz
o współczynniku kształtu 4:3
(standardowy).
Ustawienia
Menu ustawień zawiera następujące kategorie:
•
•
•
•
„General”: ustawienia ogólne (strona 39)
„Sound”: ustawienia dźwięku (strona 41)
„Screen”: ustawienia ekranu (strona 43)
„Visual”: ustawienia DVD i inne ustawienia
odtwarzania (strona 44)
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Ustawienia w menu wybiera się zgodnie
z poniższą procedurą.
Przykład: wybieranie ustawienia trybu
demonstracyjnego
1
„Wide”: obraz
o współczynniku kształtu 4:3
powiększony do lewej i prawej
krawędzi ekranu, z uciętymi
pasami u góry i dołu.
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Pojawi się menu ustawień.
Back
Auto OFF
No
Beep
OFF / ON
Dotknij przycisku „Screen”.
Pojawi się menu ustawień ekranu.
3
Dotknij przycisku „Aspect”.
Pojawią się ustawienia.
4
2
Sound
Screen
Visual
Dotknij przycisku „Screen”.
Pojawi się ekran ustawień ekranu.
Back
Podczas odtwarzania filmu lub obrazu
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
1/4
ZAPPIN Time
General
1
English
Clock Adjust
„Full”: obraz o współczynniku
kształtu 16:9.
„Zoom”: obraz
o współczynniku kształtu 4:3
powiększony do lewej i prawej
krawędzi ekranu.
Top
Language
Top
Screen Theme
Picture EQ
Aspect
1/1
Clock
OFF / ON
Demo
General
OFF / ON
Sound
Screen
Visual
Dotknij żądanego wariantu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Uwagi
• Ustawienie to jest dostępne tylko przy włączonym
hamulcu postojowym.
• Nie można zmieniać współczynnik kształtu obrazu
z tylnej kamery.
3
Dotknij przycisku „Demo”, aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby przewijać dostępne warianty (gdy to
konieczne), dotykaj przycisku v/V.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
38
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Ustawienia ogólne
Dotknij kolejno wariantów
c „General” c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 38.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
Ustawienia
Cel
Language
English (z),
Español,
Ó³¹¹ð¦Ð
Wybieranie języka
wyświetlania.
Clock Adjust (nastawianie
zegara) (strona 14)
–
–
Auto OFF
Automatyczne, całkowite
wyłączanie urządzenia, gdy
nie jest wybrane żadne źródło
dźwięku.
No (z)
Wyłączanie funkcji automatycznego wyłączania.
30sec, 30min,
60min
Wybieranie żądanego
czasu.
Beep
OFF
Wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej użycia funkcji.
ON (z)
Włączanie sygnalizacji
dźwiękowej użycia funkcji.
ZAPPIN Time (strona 29)
6sec,
15sec (z),
30sec
Określanie długości
fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN.
Dimmer
Zmienianie jasności
wyświetlacza.
Auto (z)
Jasność wyświetlacza
zmniejsza się automatycznie po włączeniu świateł.
(Tylko wówczas, gdy jest
podłączony przewód
sterowania oświetleniem.)
Dimmer Level
Określanie poziomu jasności
wyświetlacza o obniżonej
jasności.
ON
Jasność wyświetlacza jest
stale zmniejszona.
–5 – +5
0 (z)
Wybieranie poziomu.
–
Touch Panel Adjust
(regulacja panelu dotykowego)
(strona 37)
No Signal
Ustawienie automatycznego
zmieniania zawartości ekranu
przy braku zewnętrznego
sygnału wideo.
Stan
urządzenia
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Dowolny
Dowolny
Dowolny
Podczas
odtwarzania
dźwięku
z urządzenia
USB / iPoda.
Dowolny
Dowolny
–
Through
Wyświetlanie ekranu braku
sygnału.
Blank (z)
Wyświetlanie ekranu
odtwarzania dźwięku bez
powiadomienia o sygnale.
Dowolny
Przy
niewybranym
źródle sygnału
39
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Parametr
Output Color System
Dostosowywanie systemu
koloru do podłączonego
monitora.
(Nie jest obsługiwany system
SECAM.)
Ustawienia
Cel
NTSC
Praca w systemie NTSC.
PAL (z)
Praca w systemie PAL.
Front AUX Input (strona 46) OFF
Określa, czy rozpoznawane są
sygnały z urządzenia audio
Audio (z)
podłączonego do przedniego
wejścia AUX.
Wejście AUX nie jest
używane.
Rear AUX Input (strona 46)
Określanie typu urządzenia
podłączonego do tylnego
wejścia AUX w celu
umożliwienia wyboru
właściwego ekranu tła.
OFF
Wejście AUX nie jest
używane.
Audio
Wyświetlanie ekranu tła
tego urządzenia.
Video (z)
Wyświetlanie obrazu
z podłączonego urządzenia.
Rotary Commander
Zmienianie kierunku pracy
pokręteł na pilocie-joysticku.
Default (z)
Ustawienie fabryczne.
Reverse
Ustawienie dla instalacji
z prawej strony kolumny
kierownicy.
Camera Input
Włączanie wejścia sygnału
wideo z podłączonej tylnej
kamery.
OFF
Wejście nie jest używane.
ON (z)
Wyświetlanie obrazu
z tylnej kamery, gdy pali
się światło cofania (lub gdy
jest włączony wsteczny
bieg).
Włączanie wejścia AUX.
Rear View Camera Setting –
(ustawienia widoku z tylnej
kamery) (strona 46)
–
CT (czas zegarowy) (strona 17, OFF (z)
18)
Wyłączanie funkcji CT.
ON
Włączanie funkcji CT.
Stan
urządzenia
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Dowolny
Dowolny
Dowolny
Dowolny
40
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Ustawienia dźwięku
Dotknij kolejno wariantów
c „Sound” c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 38.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
EQ7 (strona 34)
Ustawienia
Cel
OFF (z)
Wyłączanie korektora
dźwięku.
Xplod, Vocal,
Wybieranie
Edge, Cruise, i modyfikowanie krzywej
Space, Gravity, korekty.
Custom
Balance/Fader (strona 34)
Listening Position
(strona 35)
Określanie miejsca słuchania
i położenia subwoofera.
Balance:
-15 – +15
Fader
(proporcje
przód-tył):
-15 – +15
0 (z)
Regulacja poziomu.
Subwoofer:
-6 – +6
0 (z)
Regulacja poziomu
głośności w subwooferze.
(Tylko gdy parametr
„Subwoofer” jest
ustawiony na „ON”.)
OFF (z)
Brak określonego miejsca
słuchania.
Front L
Miejsce słuchania: z przodu
po lewej.
Front R
Miejsce słuchania:
z przodu po prawej.
Przód
Miejsce słuchania:
z przodu pośrodku.
All
Miejsce słuchania: środek
pojazdu.
Custom
Kalibracja dźwięku w miejscu słuchania (strona 35).
Subwoofer:
Near (blisko),
Normal (z),
Far (daleko)
Wybieranie położenia
subwoofera. (Tylko przy
ustawieniu „Sub”
parametru „Rear/Sub Out”
(strona 42) i wybranym
miejscu słuchania „Front
L”, „Front R”, „Front” lub
„All”.)
Stan
urządzenia
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
41
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Parametr
Ustawienia
Cel
CSO (Center Speaker
Organizer) (strona 36)
Wybieranie trybu wirtualnego
głośnika centralnego.
OFF (z),
CSO1, CSO2,
CSO3
Wybieranie trybu.
Rear/Sub Out
Przełączanie funkcji wyjścia
dźwięku między tylnymi
głośnikami a subwooferem.
Tył
Reprodukcja sygnałów
audio na tylne głośniki
(wzmacniacz).
Sub (z)
Reprodukcja sygnałów
audio na subwoofer.
OFF (z), RBE1, Wybieranie trybu.
RBE (Rear Bass Enhancer)
RBE2, RBE3
(strona 36)
Użycie tylnych głośników jako
subwooferów.
Crossover Filter
Określanie częstotliwości
odcięcia dla przednich /
tylnych głośników (HPF)
i subwoofera LPF).
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
Wybieranie częstotliwości
odcięcia. (Tylko gdy
parametr „Subwoofer” jest
ustawiony na „ON”.)
HPF: OFF (z)
Wyłączanie filtra
częstotliwości.
HPF: 50 Hz,
Wybieranie częstotliwości
60 Hz, 80 Hz,
odcięcia.
100 Hz, 120 Hz
4.1ch Speaker Level
(poziom dźwięku
w głośnikach) (strona 36)
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Wybieranie fazy
subwoofera. (Tylko gdy
parametr „Subwoofer” jest
ustawiony na „ON”.)
–
–
Stan
urządzenia
Podczas
odtwarzania
z płyty /
urządzenia USB
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
Przy
niewybranym
źródle sygnału
42
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Ustawienia ekranu
Dotknij kolejno wariantów
c „Screen” c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 38.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Ustawienia
Cel
Stan
urządzenia
Screen Theme (strona 37)
–
–
Dowolny
Picture EQ* (strona 37)
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
Zmienianie ustawień
obrazu.
Custom 1,
Custom 2
Wybieranie własnych
ustawień jakości obrazu.
Podczas
odtwarzania
filmu /
wyświetlania
obrazu
Aspect* (strona 38)
Normal,
Wide,
Full (z),
Zoom
Zmienianie współczynnika
kształtu ekranu.
Clock
Wyświetlanie / ukrywanie
zegara w prawym dolnym
rogu wyświetlacza.
OFF
Ukrywanie zegara.
ON (z)
Wyświetlanie zegara.
Demo
OFF
Wyłączanie trybu
demonstracyjnego.
ON (z)
Włączanie trybu
demonstracyjnego.
Parametr
Podczas
odtwarzania
filmu /
wyświetlania
obrazu
Dowolny
Przy
niewybranym
źródle sygnału
* Ustawienie to jest dostępne tylko przy włączonym hamulcu postojowym.
43
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Ustawienia DVD i inne ustawienia odtwarzania
Dotknij kolejno wariantów
c „Visual” c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 38.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
Stan
urządzenia
Ustawienia
Cel
DVD Menu Language
–
Zmienianie języka menu
płyty.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
DVD Audio Language
–
Zmienianie języka ścieżki
dźwiękowej.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
DVD Subtitle Language
–
Zmienianie języka napisów
nagranych na płytę.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Standard (z)
Audio DRC
Zapewnia wyraźny dźwięk
przy małej głośności. Dotyczy Wide
tylko płyt DVD* zgodnych
z systemem Audio DRC
(regulacji zakresu
dynamicznego).
Standardowe ustawienie.
Uzyskiwanie wrażenia
uczestnictwa w występnie
na żywo.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
* Nie dotyczy płyt DVD-R / DVDR DL / DVD-RW w trybie VR.
Multi (z)
Multi Ch Output
Zmienianie sposobu
reprodukcji dźwięku ze źródeł Stereo
wielokanałowych.
Reprodukcja 4.1 kanałów.
Redukcja do 2 kanałów.
Odtwarzanie tytułów
zgodnie ze sposobem ich
nagrania.
DVD Playlist Play
(Tylko płyty DVD-R /
DVD-R DL / DVD-RW
w trybie VR)
Original (z)
Playlist
Odtwarzanie utworzonej
playlisty.
DVD Direct Search
(strona 24)
Wybieranie elementu
wyszukiwanego na płycie
DVD przez funkcję
wyszukiwania
bezpośredniego.
Chapter (z)
Wyszukiwanie rozdziału.
Tytuł
Wyszukiwanie tytułu.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Dowolny
44
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Parametr
Monitor Type
Wybieranie współczynnika
kształtu właściwego dla
podłączonego monitora.
(Zmienia się także
współczynnik kształtu obrazu
na tym urządzeniu.)
Niektóre płyty mogą
wymuszać zamianę ustawienia
„4:3 Letter Box” na „4:3 Pan
Scan” i vice versa.
Multi Disc Resume
Ustawienia
Cel
16:9 (z)
Wyświetlanie obrazu
panoramicznego.
Ustawienie właściwe dla
monitora panoramicznego
lub monitora z trybem
panoramicznym.
4:3 Letter Box
Wyświetlanie obrazu
panoramicznego
z czarnymi pasami u góry
i u dołu ekranu.
Ustawienie właściwe dla
monitora z ekranem 4:3.
4:3 Pan Scan
Wyświetlanie obrazu
panoramicznego
wypełniającego cały ekran
i automatyczne obcinanie
niemieszczących się
fragmentów.
OFF
W pamięci nie są
umieszczane informacje
potrzebne do wznowienia
odtwarzania.
Wznawianie odtwarzania
od miejsca zatrzymania
płyty jest możliwe tylko dla
obecnej płyty.
ON (z)
Umieszczanie w pamięci
informacji potrzebnych do
wznowienia odtwarzania
z 5 płyt wideo*.
Stan
urządzenia
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
* Tylko płyty DVD VIDEO /
VCD / pliki Xvid / MPEG-4.
OFF
W pamięci nie są
umieszczane informacje
potrzebne do wznowienia
odtwarzania.
ON (z)
Umieszczanie w pamięci
informacji potrzebnych do
wznowienia odtwarzania
plików Xvid / MPEG-4
z urządzenia USB.
JPEG Slide Show
5sec (z),
20sec, 60sec,
Fixed (stale)
Wybieranie czasu
wyświetlania pojedynczego
slajdu.
Video CD PBC (strona 21)
OFF
Odtwarzanie płyty VCD
bez funkcji PBC.
ON (z)
Odtwarzanie płyty VCD
z funkcjami PBC.
USB Resume
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
45
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Określanie typu urządzenia
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Określenie typu każdego z podłączonych
urządzeń (wideo / audio) umożliwia
odpowiednie przełączanie ekranu tła.
Dodatkowe urządzenie audio /
wideo
1
Przednie gniazdo AUX i tylne gniazdo AUX na
urządzeniu umożliwiają podłączenie 2
dodatkowych urządzeń, takich jak odtwarzacze
przenośne albo gry. (Przednie gniazdo AUX
służy tylko do doprowadzenia dźwięku.)
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Pojawi się menu ustawień ogólnych. Jeśli tak
się nie stanie, dotknij przycisku „General”.
2
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „Front AUX Input” lub „Rear
AUX Input”.
Wybieranie dodatkowego urządzenia
3
Dotknij przycisku „Audio” lub „Video”.
Wariant „Audio” jest dostępny dla wejść
„Front AUX Input” i „Rear AUX Input”,
a wariant „Video” tylko dla wejścia „Rear
AUX Input”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „AUX”.
Pojawi się ekran odtwarzania AUX.
Source List
Front AUX
ATT
TA
AF
Top
Tylna kamera
Rear AUX
Level 0
2
Dotknij przycisku „Front AUX” albo
„Rear AUX”, aby wybrać żądane
urządzenie.
Wybierz odpowiednie funkcje w urządzeniu
przenośnym.
Korygowanie poziomu głośności
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń audio.
Poziom głośności jest wspólny dla wejść „Front
AUX” i „Rear AUX”.
46
Aby wyłączyć wyjście AUX, wybierz ustawienie
„OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
1
2
Zmniejsz głośność w urządzeniu.
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
przenośnym i nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności.
4
Nastaw w zestawie normalny poziom
głośności.
5
W przypadku występowania różnic
w głośności dźwięku odtwarzanego
z różnych urządzeń dotykaj
przycisków –/+ w polu „Level”.
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od –8 do +18.
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „AUX”.
Pojawi się ekran odtwarzania AUX.
Podłączając do gniazda CAMERA IN oferowaną
oddzielnie tylną kamerę, można wyświetlić
obraz z tylnej kamery.
Obraz z tylnej kamery pojawi się, gdy zapali się
światło cofania (lub zostanie włączony wsteczny
bieg).
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, podczas cofania samochodu
zawsze należy się obejrzeć i sprawdzić, co dzieje się
za samochodem. Nie polegać na samej tylnej
kamerze.
• Obraz z tylnej kamery nie pojawia się na tylnym
monitorze.
Wskazówka
Nawet jeśli podłączona jest tylna kamera, można
wyłączyć wyświetlanie z niej obrazu przez wyłączenie
wejścia kamery (strona 40).
Ustawienia widoku z tylnej kamery
Aby ułatwić sobie obsługę, można wyświetlić
ustawienia wyświetlania na obrazie z tylnej
kamery.
Ustawienie to jest dostępne tylko
w następującym przypadku:
– parametr „Camera Input” jest ustawiony na
„ON” (strona 40),
– włączony jest hamulec postojowy.
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Pojawi się menu ustawień ogólnych. Jeśli tak
się nie stanie, dotknij przycisku „General”.
2
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „Rear View Camera Setting”.
Pojawią się ustawienia.
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Marker
Back
Mirror
1
2
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
3
Line Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
Aby zachować wysoką jakość
dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Wyświetlanie linii pomocniczych
Dotknij przycisku „Marker”.
Aby ukryć linie pomocnicze, ponownie dotknij
przycisku „Marker”.
Uwagi o panelu LCD
• Nie zamoczyć panelu LCD i nie narażać go
na kontakt z płynami. Grozi to awarią.
Wyświetlanie obrazu w lustrzanym
odbiciu
Dotknij przycisku „Mirror”.
Pojawi się obraz w lustrzanym odbiciu.
Edycja linii
1 Dotknij przycisku „Line Edit”.
Back
1 Edit
1
2 Edit
3 Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
2
3
Reset
2 Wybierz linię, którą chcesz poddać edycji.
Dotknij przycisku odpowiadającego żądanej
linii: „1 Edit”, „2 Edit” albo „3 Edit”.
3 Zmodyfikuj linię.
Aby zwiększyć długość, dotknij przycisku B
b.
Aby zmniejszyć długość, dotknij przycisku
bB.
Aby skorygować położenie, dotknij przycisku
V lub v.
Aby przywrócić domyślne ustawienie, dotknij
przycisku „Reset”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
• Nie naciskać panelu LCD. Grozi to zniekształceniami obrazu i awarią (obraz może stać się niewyraźny
lub może dojść do uszkodzenia panelu LCD).
• Nie dotykać ekranu inaczej niż palcami. Grozi to
uszkodzeniem lub pęknięciem panelu LCD.
• Do czyszczenia panelu LCD należy używać
suchej, miękkiej ściereczki. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych w handlu środków
czyszczących ani antystatycznego aerozolu.
• Nie używać urządzenia poza zalecanym zakresem
temperatur (5 – 45°C).
• Jeśli samochód był zaparkowany w zimnym lub
gorącym miejscu, obraz może być niewyraźny.
Nie oznacza to jednak uszkodzenia monitora.
Obraz stanie się wyraźny, gdy temperatura
w samochodzie powróci do normy.
• Na monitorze mogą się na stałe pojawiać
czerwone, niebieskie lub zielone punkty. Są to tak
zwane „jasne punkty”, które mogą występować na
każdym ekranie LCD. W produkcji panelu LCD
są stosowane bardzo precyzyjne technologie,
a przeszło 99,99% elementów obrazu jest
wyświetlanych właściwie. Może się jednak
zdarzyć niewielka liczba (typowo 0,01%)
segmentów działających niewłaściwie. Nie
utrudnia to jednak oglądania.
47
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwaga dotycząca sposobu
odtwarzania płyt DVD i VCD
Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD i VCD
mogą być celowo zablokowane przez producentów
nagrania. Ponieważ urządzenie odtwarza płyty
DVD i VCD zgodnie z zamysłem producentów,
użycie pewnych funkcji odtwarzania może się
okazać niemożliwe. Należy się także zapoznać
z instrukcją dostarczoną z płytą DVD lub VCD.
Uwagi o płytach DATA CD i DATA
DVD
• W urządzeniu nie można odtwarzać pewnych płyt
DATA CD / DATA DVD (zależy to od sprzętu
użytego do nagrywania i od stanu płyty).
• Niektóre płyty wymagają finalizacji (strona 48).
• Urządzenie jest zgodne z następującymi
standardami:
Dla płyt DATA CD
– Format ISO 9660 (poziom 1 lub poziom 2) albo
Joliet lub Romeo w formacie expansion
– Nagrania wielosesyjne
Dla płyt DATA DVD
– Format UDF Bridge (połączony format UDF
i ISO 9660)
– Nagrania dokonane w trybie Multi Border
• Obowiązują następujące wartości maksymalne:
– foldery (grupy): 256 (łącznie z folderem
głównym i pustymi folderami);
– pliki (utwory / obrazy / filmy) i foldery na
płycie: 2000 (jeśli nazwa folderu / pliku składa
się z wielu znaków, liczba ta może być mniejsza
od 2000);
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 64 (Joliet / Romeo).
Uwagi o finalizowaniu płyt
Poniżej wymieniono rodzaje płyt, które wymagają
finalizacji przed odtwarzaniem w tym urządzeniu.
• DVD-R / DVD-R DL (w trybie Video / VR)
• DVD-RW w trybie Video
• DVD+R / DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Następujące płyty można odtwarzać bez finalizacji:
• DVD+RW – automatyczna finalizacja.
• DVD-RW w trybie VR – finalizacja nie jest
wymagana.
Szczegółów należy szukać w opisie dostarczonym
z płytą.
Uwagi o płytach CD nagranych
w trybie Multi Session / płytach DVD
nagranych w trybie Multi Border
Poniżej podano warunki odtwarzania w urządzeniu
płyt CD nagranych w trybie Multi Session / płyt
DVD nagranych w trybie Multi Border. Zwracamy
uwagę na wymóg zamknięcia sesji i sfinalizowania
płyty.
• Jeśli w pierwszej sesji są nagrane dane CD-DA
(Compact Disc Digital Audio):
Urządzenie rozpoznaje płytę jako CD-DA
i odtwarza tylko dane CD-DA z pierwszej sesji,
nawet jeśli inne sesje zawierają dane w innych
formatach (np. MP3).
• Jeśli dane CD-DA są nagrane w sesji innej niż
pierwsza:
Urządzenie rozpoznaje płytę jako DATA CD lub
DATA DVD, a wszystkie sesje CD-DA są
pomijane.
• Jeśli nagrany jest plik MP3 / WMA / AAC / JPEG
/ Xvid / MPEG-4:
Odtwarzane są tylko sesje zawierające pliki
wybranego typu (dźwięk / filmy / obrazy)* (jeśli
inne sesje zawierają dane CD-DA lub inne, są one
pomijane).
* Informacje o wybieraniu typu pliku – patrz strona 33.
48
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Kolejność odtwarzania plików MP3
/ WMA / AAC / JPEG / Xvid /
MPEG-4
MP3 / WMA /
AAC /
JPEG / Xvid /
Folder
(album)
Plik MP3 / WMA
/ AAC / JPEG /
Xvid / MPEG-4
(utwór / obraz /
film)
Informacja o plikach AAC
• Znaczniki AAC mogą liczyć 126 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom AAC należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.m4a”.
Informacja o plikach JPEG
• JPEG (Joint Photographic Experts Group) jest
standardem kompresji plików z obrazami. Obraz
fotograficzny ulega zmniejszeniu do mniej więcej
1/10 – 1/100 początkowej wielkości.
• Przy nadawaniu nazw plikom JPEG należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.jpg”.
Uwaga o plikach JPEG
Nie można odtwarzać progresywnych plików JPEG.
Informacja o plikach MPEG-4
Informacja o plikach MP3
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) jest
znormalizowaną technologią i formatem służącym
do kompresji dźwięku. Dane dźwiękowe CD
ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/10
początkowej wielkości.
• Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
dotyczą tylko plików MP3. Znacznik ID3 liczy
15/30 znaków (1.0 i 1.1) albo 63/126 znaków (2.2,
2.3 i 2.4).
• Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku MP3 zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
Odtwarzane pliki MPEG-4 muszą spełniać
poniższe wymagania. Nie gwarantuje się
możliwości odtworzenia wszystkich plików
MPEG-4 spełniających te wymagania.
• Profil: MPEG-4 Simple
• Przepływność: maks. 7 Mb/s dla USB, 10 Mb/s
dla DVD, 7 Mb/s dla CD
• Szybkość wyświetlania: maks. 30 kl./s
• Wielkość obrazu: maks. 720 × 480 pikseli
• Dźwięk: maks. 320 kb/s (AAC-LC)
• Rozszerzenie pliku: .mp4
Uwaga o plikach MP3
Przy odtwarzaniu plików MP3 o dużej przepływności,
takiej jak 192 kb/s, mogą występować przerwy
w dźwięku.
Informacja o plikach WMA
• WMA (Windows Media Audio) jest standardem
kompresji plików muzycznych. Dane dźwiękowe
CD ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/22*
początkowej wielkości.
• Znaczniki WMA mogą liczyć 63 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom WMA należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.wma”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku WMA zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
* tylko przy 64 kb/s
Uwaga o plikach WMA
Nie można odtwarzać następujących plików WMA:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
49
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Informacja o iPodzie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej
modeli iPodów. Przed użyciem należy
zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
Made for
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (3. generacja)
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (1. generacja)
– iPod classic
– iPod z funkcją video*
– iPod nano (6. generacja)
– iPod nano (5. generacja)
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* W przypadku podłączenia iPoda nano (1. generacji)
lub iPoda z funkcją wideo nie można używać funkcji
obsługi przez pasażera.
• Symbole „Made for iPod” oraz „Made for iPhone”
oznaczają urządzenia elektroniczne przeznaczone
specjalnie do łączenia z iPodem lub telefonem
iPhone i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple. Firma Apple
nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego
urządzenia ani jego zgodność ze standardami
bezpieczeństwa i innymi standardami
wymaganymi przez prawo. Zwracamy uwagę, że
użycie tych akcesoriów z iPodem lub telefonem
iPhone może wpływać na łączność
bezprzewodową.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się okazać
mniejsza w zależności od warunków pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota. Należy wtedy wymienić baterię na
nową baterię litową CR2025. Użycie innej baterii
grozi powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
c
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
50
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Demontaż urządzenia
1
Dane techniczne
Zdejmij kołnierz ochronny.
Sekcja monitora
Typ wyświetlacza:
Panoramiczny, kolorowy monitor LCD
Wielkość: 6,1"
System: aktywna matryca TFT
Liczba pikseli:
1 152 000 pikseli (800 × 3 (RGB) × 480)
System koloru:
PAL / NTSC / SECAM / PAL-M (automatyczny
wybór)
x
Sekcja tunera
UKF (FM)
2
Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż
do ich zablokowania.
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9,115 kHz lub 9,125 kHz / 5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 µV, DŁ (LW): 46 µV
Sekcja odtwarzacza DVD / CD
Haczykiem
do wewnątrz.
3
Pociągnij za oba kluczyki, aby
obluzować urządzenie.
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Zniekształcenia harmoniczne: 0,01%
Kod regionu: podany na spodzie urządzenia
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 1 A
Sekcja wzmacniacza mocy
4
Wysuń urządzenie z kieszeni
montażowej.
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
51
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Ogólne
Wyjścia:
Wyjście wideo (tył)
Wyjścia audio (przełączanie tył / subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterujące oświetlenia
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Wejściowe złącze hamulca postojowego
Wejściowe złącze wstecznego biegu
Wejście sygnału z kamery
Wejściowe złącza AUX audio (przód / tył)
Wejściowe złącze AUX wideo
Złącze USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 100 × 170 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 111 × 164 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: Około 1,9 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot: RM-X170
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Kabel połączeniowy USB i wideo do iPoda:
RC-202IPV
Tylna kamera: XA-R800C
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Patenty USA i innych państw wykorzystane na
licencji Dolby Laboratories.
Wymagania systemowe funkcji
SensMe™
Komputer
• Procesor / pamięć RAM
– Komputer zgodny z IBM PC/AT
– Procesor: Intel Pentium III 450 MHz lub szybszy
– Pamięć RAM: co najmniej 256 MB (w Windows
XP): co najmniej 512 MB (w Windows Vista
i nowszych)
• Port USB
System operacyjny
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Informacji o kompatybilnych wersjach i aktualizacjach
Service Pack należy szukać na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Monitor
High color (16 bitów) lub więcej, co najmniej 800 ×
600 punktów
Inne
Połączenie z Internetem
Uwagi
• Nie są obsługiwane następujące środowiska
systemowe:
– Komputery inne niż IBM PC, takie jak Macintosh
itp.
– Samodzielnie złożone komputery
– Komputery z aktualizowanym systemem
operacyjnym
– Środowiska z wieloma monitorami
– Środowiska z wieloma systemami
– Środowisko maszyny wirtualnej
• W zależności od stanu komputera, działanie może
się okazać niemożliwe nawet w zalecanym
środowisku.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Kod regionu
System regionalizacji ma na celu ochronę praw
autorskich.
Kod regionu znajduje się na spodzie urządzenia.
W urządzeniu można odtwarzać tylko płyty DVD
oznaczone identycznym kodem regionu.
Można też odtwarzać płyty DVD z oznaczeniem ALL .
Przy próbie odtworzenia dowolnej innej płyty DVD, na
monitorze pojawi się komunikat „Playback prohibited
by region code” (odtwarzanie niemożliwe ze względu
na inny kod regionu). Niektóre płyty DVD mogą nie
mieć oznaczeń kodu regionu, chociaż ich odtwarzanie
podlega ograniczeniu do określonego regionu.
52
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie witryny pomocy technicznej, której
adres podano z tyłu okładki.
Nie można wybierać wariantów z menu.
Niedostępne w danej chwili warianty mają szary kolor.
Nie można wybrać źródła AUX.
Dla wszystkich wejść AUX wybrane są ustawienia
„OFF”.
t Zmień ustawienie parametru „Front AUX Input” na
„Audio” lub parametru „Rear AUX Input” na
„Video” lub „Audio” (strona 46).
Nie można wybrać źródła „Front AUX”.
Do złącza USB jest podłączony iPod.
t Odłącz iPod (strona 30).
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest wyświetlacz, to do sterowania nie można używać pilota.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 39).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk zerowania.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Obraz znika z monitora / nie pojawiają się na
monitorze.
• Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza (strona 39).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (SOURCE/OFF).
t Ponownie naciśnij przycisk (SOURCE/OFF), aby
wyświetlić wskaźniki.
• Włączona jest funkcja „M.OFF” i włączyła się
funkcja wyłączania monitora (strona 11).
t Dotknij dowolnego miejsca na wyświetlaczu, aby
go włączyć z powrotem.
Wyświetlacz nie reaguje prawidłowo na dotyk.
• Nie należy dotykać wyświetlacza w więcej niż
jednym miejscu. Równoczesne dotknięcie
wyświetlacza w dwóch lub większej liczbie miejsc
uniemożliwia prawidłową pracę.
• Skalibruj panel dotykowy (strona 37).
Nie działa funkcja automatycznego wyłączania.
Zestaw jest włączony. Funkcja automatycznego
wyłączania działa po wyłączeniu zestawu.
t Nie wybieraj żadnego źródła dźwięku.
Nie można używać pilota.
Pilota nie można używać po włączeniu funkcji wyłączania monitora (wyłączeniu podświetlenia) (strona 11).
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
radiowa).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 17).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 17).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastaw inną stację.
Funkcja PTY wyświetla typ „None”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Dotknij przycisku ./> w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis „PI Seek”,
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej
częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu).
53
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Obraz
Brak obrazu / zakłócenia w obrazie.
• Niewłaściwie wykonane połączenia.
• Sprawdź sposób podłączenia urządzenia i wybierz
w podłączonym urządzeniu wejście sygnału z tego
urządzenia.
• Płyta jest uszkodzona albo brudna.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Nie jest podłączony przewód stycznika hamulca
postojowego (jasnozielony) albo hamulec postojowy
nie jest używany.
Obraz nie wypełnia ekranu.
Współczynnik kształtu obrazu jest zablokowany przez
sygnał nagrany na płytę DVD.
Brak obrazu / zakłócenia w obrazie na tylnym
monitorze.
• Wybrane jest niewłaściwe źródło sygnału /
niewłaściwy tryb. Przy braku sygnału wejściowego
na tylnym monitorze nie pojawi się obraz.
• Niewłaściwe ustawienie systemu koloru.
t W zależności od podłączonego monitora, wybierz
system koloru „PAL” lub „NTSC” (strona 40).
• Obraz z tylnej kamery pojawia się tylko na ekranie
samego zestawu.
t Podczas wyświetlania obrazu z tylnej kamery nie
pojawia się obraz na tylnym monitorze.
Dźwięk
54
Brak dźwięku, przerwy w dźwięku lub trzaski.
• Niewłaściwie wykonane połączenia.
• Sprawdź sposób podłączenia urządzenia i wybierz
w podłączonym urządzeniu wejście sygnału z tego
urządzenia.
• Płyta jest uszkodzona albo brudna.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Częstotliwość próbkowania pliku MP3 jest inna niż
32, 44,1 albo 48 kHz.
• Częstotliwość próbkowania pliku WMA jest inna niż
32, 44,1 albo 48 kHz.
• Częstotliwość próbkowania pliku AAC jest inna niż
44,1 albo 48 kHz.
• Przepływność pliku MP3 nie należy do zakresu od 48
do 192 kb/s.
• Przepływność pliku WMA nie należy do zakresu od
64 do 192 kb/s.
• Przepływność pliku AAC nie należy do zakresu od
40 do 320 kb/s.
• W urządzeniu wybrany jest tryb pauzy, odtwarzania
do tyłu lub szybkiego odtwarzania do przodu.
• Niewłaściwie wybrane ustawienia wyjść.
• Zbyt niski poziom wyjściowy płyty DVD (strona 22).
• Zbyt mała głośność.
• Włączona jest funkcja ATT.
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„Fader”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
• Nieobsługiwany format (taki jak DTS).
t Sprawdź, czy urządzenie obsługuje dany format
(strona 9).
Występują zakłócenia w dźwięku.
Poprowadź przewody zasilające i przewody
sygnałowe z dala od siebie.
Posługiwanie się płytami
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest uszkodzona albo brudna.
• Nie można odtworzyć płyty.
• Płyty DVD nie można odtworzyć ze względu na
niewłaściwy kod regionu.
• Płyta nie została sfinalizowana (strona 48).
• Urządzenie nie obsługuje płyt w tym formacie lub
plików w tej wersji (strona 9, 48).
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
Nie można odtworzyć pliku MP3 / WMA / AAC /
JPEG / Xvid / MPEG-4.
• Nagranie nie zostało dokonane zgodnie z ISO 9660
(poziom 1 / poziom 2) albo w rozszerzonym formacie
Joliet lub Romeo (DATA CD) / w formacie UDF
Bridge (DATA DVD) (strona 48).
• Plik ma niewłaściwe rozszerzenie (strona 49).
• Pliki nie są zapisane w formacie MP3 / WMA / AAC
/ JPEG / Xvid / MPEG-4.
• Jeśli płyta zawiera pliki różnych typów, można
odtwarzać tylko pliki wybranego typu (dźwięk /
filmy / obrazy).
t Wybierz odpowiedni typ pliku, używając listy
(strona 33).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA /
AAC / JPEG / Xvid / MPEG-4 trwa dłużej niż
innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session / Multi Border,
– płyt, do których można dodać dane.
Odtwarzanie nie zaczyna się od początku płyty.
Włączona jest funkcja wznawiania odtwarzania od
miejsca zatrzymania (strona 45).
Nie można użyć pewnych funkcji.
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na użycie funkcji
takich jak zatrzymywanie, wyszukiwanie, odtwarzanie
wielokrotne lub odtwarzanie w przypadkowej
kolejności. Szczegółów należy szukać w opisie
dostarczonym z płytą.
Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej,
języka napisów lub kąta.
• Zamiast przycisków bezpośredniego wyboru na
pilocie użyj menu DVD (strona 19).
• Płyta DVD nie zawiera ścieżki dźwiękowej w wielu
językach, napisów w wielu językach lub scen
nagranych pod różnymi kątami.
• Płyta DVD uniemożliwia zmianę.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk zerowania (strona 14).
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Zestaw nie rozpoznaje urządzeń USB podłączonych
przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać.
Odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają duże rozmiary
lub skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Włącza się sygnał dźwiękowy.
Urządzenie USB zostało odłączone w czasie
odtwarzania.
t W celu ochrony danych, przed odłączeniem urządzenia USB należy zawsze zatrzymać odtwarzanie.
Występują przerwy w dźwięku.
Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Komunikaty
Cannot read.
• Ze względu na jakiś problem urządzenie nie może
odczytać danych.
• Dane są uszkodzone.
• Płyta jest uszkodzona.
• Płyta nie współpracuje z tym urządzeniem.
• Płyta nie została sfinalizowana.
Disc Error
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Płyta nie współpracuje z tym urządzeniem.
t Włóż obsługiwaną płytę.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
Disc Reading...
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o plikach /
albumach (folderach).
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
Error
Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
Hubs not supported.
Urządzenie nie współpracuje z koncentratorami USB.
Local Seek +/Local Seek –
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
No AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
No playable data.
Płyta nie zawiera danych, które można by odtworzyć.
No SensMe™ data on device.
Podłączone urządzenie USB nie zawiera danych dla
funkcji SensMe™ lub dane te zostały przeniesione
w niewłaściwe miejsce w urządzeniu USB.
No TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
Offset
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Output connection failure.
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w dostarczonej instrukcji
instalacji / podłączania.
Overcurrent Caution on USB
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE/OFF).
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia USB.
55
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Playback prohibited by region code.
Kod regionu płyty DVD różni się od kodu regionu
tego urządzenia.
Please push reset.
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
sterowanie tym urządzeniem lub urządzeniem USB.
t Naciśnij przycisk zerowania (strona 14).
SensMe™ data Reading...
Urządzenie odczytuje z podłączonego urządzenia USB
wszystkie dane potrzebne do użycia funkcji
SensMe™.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu. W zależności od
ilości danych itp. proces ten może być
czasochłonny.
Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń USB
należy szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
The SensMe™ data is corrupted.
Występuje problem z danymi dla funkcji SensMe™:
zmieniona nazwa pliku, informacje itp.
USB device is not connected.
Wybrane jest źródło USB, ale nie jest podłączone
urządzenie USB. Podczas odtwarzania nastąpiło
odłączenie urządzenia lub przewodu USB.
t Podłącz urządzenie i przewód USB.
USB Reading...
Zestaw odczytuje z podłączonego urządzenia USB
informacje o plikach / albumach (folderach).
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. W zależności od
struktury danych proces ten może być
czasochłonny.
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
56
XAV-63
4-410-680-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV63\OI\4410680211XAV63EUR\01GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Lista kodów języków / kodów obszarów
Lista kodów języków
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abchaski
Afrykanerski
Amharski
Arabski
Assamski
Ajmarski
Azerski
Baszkirski
Białoruski
Bułgarski
Biharski
Bislama
Bengalski
Tybetański
Bretoński
Kataloński
Korsykański
Czeski
Walijski
Duński
Niemiecki
Bhutański
Grecki
Angielski
Esperanto
Hiszpański
Estoński
Baskijski
Perski
Fiński
Fidżi
Farerski
Francuski
Fryzyjski
1186
Szkocki
celtycki
Galisyjski
Guarani
Gudżaracki
Hausa
Hindi
Chorwacki
Węgierski
Armeński
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonezyjski
Islandzki
Włoski
Hebrajski
Japoński
Jidysz
Jawajski
Gruziński
Kazachski
Grenlandzki
Kambodżański
Kannara
Koreański
Kaszmirski
Kurdyjski
Kirgiski
Łaciński
Lingala
Laotański
Litewski
Łotewski
Malgaski
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
Maoryjski
Macedoński
Malajalam
Mongolski
Mołdawski
Maratyjski
Malajski
Maltański
Birmański
Naurański
Nepalski
Holenderski
Norweski
Langwedocki
(Afan) Oromo
Orija
Pendżabski
Polski
Paszto
Portugalski
Keczua
Retoromański
Kirundi
Rumuński
Rosyjski
Kinyarwanda
Sanskryt
Sindhi
Sangho
Serbskochorwacki
Syngaleski
Słowacki
Słoweński
Szona
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Somalijski
Albański
Serbski
Siswati
Soto
Sundajski
Szwedzki
Suahili
Tamilski
Telugu
Tadżycki
Tajski
Tigre
Turkmeński
Tagalski
Tswana
Tonga
Turecki
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukraiński
Urdu
Uzbecki
Wietnamski
Wolapik
Wolof
Khosa
Joruba
Chiński
Zuluski
1703
Nieokreślony
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1503
1505
1506
1508
57
XAV-63
4-410-680-PL(1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
XAV-63
4-410-680-PL(1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
XAV-63
4-410-680-PL(1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Saturday, March 17, 2012 8:10 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
XAV-63
4-410-680-PL(1)
Download PDF