Sony | XAV-601BT | Sony XAV-601BT Radioodtwarzacz DVD z ekranem LCD 15,5 cm (6,1") i funkcją MirrorLink Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
4-419-667-PL(1)
Audiowizualny
zestaw rozrywkowy
Instrukcja obsługi
XAV-601BT
©2012 Sony Corporation
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Ze względów bezpieczeństwa
radioodtwarzacz należy instalować tylko
w desce rozdzielczej pojazdu. Instalowanie
i podłączanie urządzenia opisano w osobnej
instrukcji „Instalacja / połączenia”.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać urządzenia na
deszcz i chronić je przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie
otwierać obudowy. Naprawy powierzać
tylko wykwalifikowanym osobom.
OSTRZEŻENIE
Użycie przyrządów optycznych w parze z tym
urządzeniem zwiększa zagrożenie dla wzroku.
Promień lasera wykorzystywany w odtwarzaczu
CD/DVD jest szkodliwy dla wzroku i dlatego nie
należy próbować zdjąć obudowy. Naprawy
powierzać tylko wykwalifikowanym osobom.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że zestaw
XAV-601BT spełnia istotne wymagania i inne
stosowne postanowienia dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Włochy: Zasady użycia sieci RLAN reguluje:
– w odniesieniu do użytku prywatnego –
Dekret Legislacyjny nr 259 z 1.8.2003
(„Kodeks komunikacji elektronicznej”).
W szczególności, artykuł 104 wskazuje,
kiedy wymagane jest wcześniejsze uzyskanie
ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa,
kiedy dozwolone jest swobodne użycie;
– w odniesieniu do publicznego świadczenia
usług polegających na dostępie przez sieć
RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych
– Dekret Ministerialny z 28.5.2003
z późniejszymi zmianami oraz artykuł 25
(ogólne zezwolenie dotyczące sieci i usług
komunikacji elektronicznej) w Kodeksie
komunikacji elektronicznej.
Norwegia: Użycie tego sprzętu radiowego jest
zabronione w strefie znajdującej się w promieniu
20 km od ośrodka Ny-Alesund na archipelagu
Svalbard.
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których obowiązują
dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Europe Limited (Sp.
z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
2
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów domowych. Na
pewnych bateriach lub akumulatorach symbol
ten może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
baterii lub akumulatora. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego podłączenia
do wewnętrznej baterii lub akumulatora,
wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić
wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla
zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii
lub akumulatora, wyeksploatowany produkt
należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii /
akumulatorów należy się zapoznać
z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora
z produktu. Baterię lub akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych baterii. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 49).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
Wyłączanie ekranu pokazu (Demo) – patrz
strona 49.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną przez bezpośrednie oświetlenie
słoneczne, ogień itp.
3
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Spis treści
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . .7
Uwagi dotyczące instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . .7
Prawa autorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Uwagi o funkcji Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Uwagi dotyczące licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Płyty, które można odtwarzać, i symbole
używane w instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Płyty
Odtwarzanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Elementy sterujące odtwarzaniem . . . . . . . 19
Wskazania podczas odtwarzania . . . . . . . . 21
Użycie funkcji PBC (sterowania
odtwarzaniem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rozmieszczenie i funkcje elementów . . . . . . .11
Zestaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Pilot RM-X271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Wybieranie ustawień dźwięku. . . . . . . . . . . . . 21
Zmienianie języka/formatu dźwięku . . . . . 21
Zmienianie kanału audio. . . . . . . . . . . . . . . 22
Korygowanie poziomu wyjściowego
dźwięku — Dolby D level . . . . . . . . . . . . . 22
Czynności wstępne
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Wyszukiwanie bezpośrednie . . . . . . . . . . . . . . 23
Wybieranie początkowych ustawień . . . . . . . .14
Wyświetlanie listy plików z utworami/filmami
— List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wybieranie pliku z utworem/filmem . . . . . 24
Wybieranie typu pliku . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Przygotowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . .15
Zakładanie panelu czołowego . . . . . . . . . . .15
Muzyka z urządzeń USB
Radio
Odtwarzanie muzyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Elementy sterujące odtwarzaniem . . . . . . . 24
Menu opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Elementy sterujące odbiorem . . . . . . . . . . .16
Wskazania odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . .17
Programowanie automatyczne — BTM . . .17
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . .17
Nastawianie zaprogramowanych stacji . . . .17
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Wybieranie ustawienia AF . . . . . . . . . . . . .18
Wybieranie typu programu (PTY). . . . . . . .18
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wybieranie plików z muzyką . . . . . . . . . . . . . 25
Wybieranie utworów z biblioteki . . . . . . . . . . 25
Słuchanie muzyki dopasowanej do nastroju —
SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Instalacja w komputerze programu
„Media Go”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Przesyłanie utworów do urządzenia USB
przy użyciu programu „Media Go” . . . . . . 26
Odtwarzanie utworów z kanałów —
kanały SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wybieranie albumu na podstawie okładki . . . 27
Menu opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Filmy z urządzeń USB
Odtwarzanie filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Elementy sterujące odtwarzaniem . . . . . . . 28
Menu opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4
Wybieranie plików z filmami . . . . . . . . . . . . . 29
Menu opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Fotografie z urządzeń USB
Wyświetlanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Elementy sterujące odtwarzaniem . . . . . . . 30
Menu opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wybieranie plików z fotografiami. . . . . . . . . . 31
Menu opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Uwagi dotyczące odtwarzania
z urządzeń USB
iPod
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wyświetlanie listy plików z utworami/filmami
— List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wybieranie pliku z utworem/filmem . . . . . 33
Wybieranie typu pliku . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wybieranie trybu odtwarzania. . . . . . . . . . . . . 33
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Bezpośrednia obsługa iPoda —
Obsługa przez pasażera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Dodatkowe funkcje
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie
fragmentów utworów — ZAPPIN™. . . . . . . . 34
Tryb głośnomówiący i transmisja
dźwięku — funkcja Bluetooth
Przed użyciem funkcji Bluetooth . . . . . . . . . .
Zarys procedury użycia funkcji Bluetooth .
Wskazania stanu Bluetooth . . . . . . . . . . . .
Instalacja mikrofonu. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
37
37
Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wyszukiwanie z urządzenia Bluetooth . . . 38
Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym. . .
Inicjowanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odbieranie połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czynności podczas połączenia . . . . . . . . . .
39
39
40
40
Zarządzanie książką telefoniczną . . . . . . . . . .
Wybieranie danych o książce
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeglądanie książki telefonicznej . . . . . . .
Kasowanie danych z książki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
41
41
Zarządzanie danymi o połączeniach . . . . . . . . 42
Kasowanie historii połączeń . . . . . . . . . . . 42
Pamięć numerów (wybieranie skrócone) . . 42
Menu opcji dla telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Strumieniowa transmisja dźwięku . . . . . . . . . 43
Słuchanie nagrań z urządzenia Bluetooth
przez to urządzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sterowanie urządzeniem Bluetooth
z tego urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Obsługa aplikacji w smartfonie —
MirrorLink™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ustawienia ogólne funkcji Bluetooth . . . . . . . 43
Wybieranie różnych źródeł dźwięku
dla przodu i dla tyłu — Zone × Zone . . . . . . . 35
Korygowanie dźwięku
Zmienianie koloru przycisków — Dynamic
Color Illuminator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Personalizacja koloru przycisków —
Custom Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Obsługa gestami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wybieranie ustawień brzmienia — EQ7 . . . . 44
Regulacja krzywej korekty — EQ7 Tune . 44
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . . . . 44
Optymalizacja dźwięku w miejscu słuchania —
inteligentne wyrównywanie parametrów
czasowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kalibracja dźwięku w miejscu słuchania —
regulacja inteligentnego wyrównywania
parametrów czasowych . . . . . . . . . . . . . . . 45
Konfiguracja głośników i ustawienia
głośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie wirtualnego głośnika
centralnego — CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Użycie tylnych głośników jako
subwooferów — Rear Bass Enhancer . . . .
Korygowanie poziomu dźwięku
w głośnikach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
46
46
5
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Regulacja monitora
Kalibracja panelu dotykowego. . . . . . . . . . . . .47
Korygowanie obrazu — Picture EQ. . . . . . . . .47
Korygowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Wybieranie współczynnika kształtu. . . . . . . . .48
Ustawienia
Podstawowa procedura wybierania ustawień. .48
Ustawienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Sound Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Visual Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Source Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Dodatkowe urządzenie audio / wideo . . . . . . .56
Tylna kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Ustawienia widoku z tylnej kamery . . . . . .56
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Uwagi o panelu LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Uwagi o płytach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Kolejność odtwarzania plików MP3/
WMA/AAC/Xvid/MPEG-4. . . . . . . . . . . . .59
Informacja o iPodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Informacja o funkcji Bluetooth . . . . . . . . . .61
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . .64
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Lista kodów języków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
6
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
• Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego
obowiązujących w danym kraju.
• Podczas kierowania pojazdem
– Nie obsługiwać urządzenia i nie patrzeć na nie.
Grozi to dekoncentracją i wypadkiem. Aby
oglądać obraz z urządzenia lub obsługiwać
urządzenie, należy zaparkować samochód
w bezpiecznym miejscu.
– Nie zmieniać ustawień urządzenia ani nie
używać żadnej funkcji, która mogłaby odwracać
uwagę od sytuacji na drodze.
– Dla bezpieczeństwa, podczas cofania
samochodu zawsze należy się obejrzeć
i sprawdzić, co dzieje się za
samochodem, nawet jeśli podłączona
jest tylna kamera. Nie polegać na samej
tylnej kamerze.
• Podczas obsługi
– Nie wkładać do urządzenia rąk, palców ani
obcych przedmiotów. Grozi to obrażeniami lub
uszkodzeniem urządzenia.
– Przechowywać małe przedmioty poza zasięgiem
dzieci.
– Aby uniknąć obrażeń w razie gwałtownego
przemieszczenia samochodu, zawsze zapinać
pasy bezpieczeństwa.
Zapobieganie wypadkom
Obraz pojawia się tylko po zaparkowaniu
samochodu i włączeniu hamulca postojowego.
Jeśli w trakcie odtwarzania filmu samochód
zacznie się poruszać, pojawi się pokazane pod
spodem ostrzeżenie, po czym automatycznie
zostanie wyświetlony ekran tła.
„Video blocked for your safety.”
Kiedy samochód znajduje się w ruchu, działa
monitor podłączony do gniazda REAR OUT
Zamiast obrazu na wyświetlaczu pojawia się
ekran tła. Można słuchać dźwięku.
Podczas kierowania pojazdem nie obsługiwać
urządzenia ani nie spoglądać na monitor.
Uwagi dotyczące instalacji
• Zaleca się, aby urządzenie zostało zainstalowane
przez wykwalifikowanego technika lub
pracownika serwisu.
– Chcąc samodzielnie zainstalować urządzenie, należy skorzystać z dostarczonej instrukcji instalacji/podłączania i prawidłowo wykonać instalację.
– Niewłaściwa instalacja grozi wyczerpaniem
akumulatora lub zwarciem.
• Jeśli urządzenie działa niewłaściwie, w pierwszej
kolejności należy skorzystać z dostarczonej
instrukcji instalacji / podłączania i sprawdzić
połączenia. Jeśli wszystko jest w porządku,
sprawdź bezpiecznik.
• Chronić powierzchnię urządzenia przed
uszkodzeniem.
– Nie narażać powierzchni urządzenia na kontakt
ze środkami chemicznymi, takimi jak środki
owadobójcze, lakier do włosów, środki
odstraszające owady itp.
– Nie dopuścić do długotrwałego kontaktu
urządzenia z przedmiotami z gumy albo
plastiku. Grozi to deformacją wykończenia
urządzenia albo pogorszeniem jego stanu.
• Starannie zamocować instalowane urządzenie.
• Instalować urządzenie przy wyłączonym zapłonie.
Instalacja urządzenia przy włączonym zapłonie może
spowodować wyczerpanie akumulatora lub zwarcie.
• Podczas instalacji nie dopuścić do uszkodzenia
wiertarką żadnych elementów pojazdu, takich jak
rurki, przewody czy zbiornik paliwa. Grozi to
pożarem lub wypadkiem.
Prawa autorskie
Wyprodukowano na licencji
Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D są znakami
handlowymi Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media oraz odpowiednie logo są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Niniejszy produkt zawiera technologię chronioną
prawami własności intelektualnej firmy Microsoft.
Zabrania się wykorzystywania lub rozpowszechniania tej technologii poza tym produktem bez
odpowiedniej (-ich) licencji firmy Microsoft.
„DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”,
„DVD+R” i „DVD+RW” są znakami handlowymi.
Słowo, znak i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
ZAPPIN jest znakiem handlowym Sony Corporation.
7
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Nazwa i logo „12 TONE
ANALYSIS” są znakami handlowymi Sony Corporation.
„WALKMAN” i logo
„WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony
Corporation.
Nazwa i logo „SensMe” są
znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
Technologię rozpoznawania muzyki i odnośne
dane dostarcza firma Gracenote®. Gracenote jest
standardem branżowym w technologii
rozpoznawania muzyki i dostarczania odnośnych
materiałów. Więcej informacji można znaleźć
pod adresem www.gracenote.com.
Dane dotyczące płyt CD, DVD, Blu-ray Disc
oraz muzyki i filmów pochodzące od Gracenote
Inc., copyright © 2000 do chwili obecnej
Gracenote. Gracenote Software, copyright ©
2000 do chwili obecnej Gracenote. W produkcie
i usłudze jest wykorzystywany przynajmniej
jeden patent należący do Gracenote. Niewyczerpującą listę stosownych patentów Gracenote
można naleźć na stronie www Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo
i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by
Gracenote” są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi Gracenote
w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, i iPod touch
są znakami handlowymi Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Apple, Macintosh i iTunes są znakami handlowymi
Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
MirrorLink™ i logo MirrorLink są znakami
certyfikacji Car Connectivity Consortium LLC.
Użycie bez zezwolenia jest surowo zabronione.
Wszystkie inne znaki handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
8
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA WARUNKOM LICENCJI MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO UDZIELONEJ KONSUMENTOWI
I ZEZWALAJĄCEJ MU NA OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE WYKORZYSTANIE
PRODUKTU DO DEKODOWANIA FILMU
MPEG-4 VIDEO ZAKODOWANEGO PRZEZ
KONSUMENTA WYKONUJĄCEGO OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE DZIAŁANIA I / LUB
UZYSKANEGO OD DOSTAWCY FILMÓW
MPEG-4 VIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
FIRMY MPEG LA NA DOSTARCZANIE
FILMÓW MPEG-4 VIDEO. NIE UDZIELA SIĘ
ŻADNEJ LICENCJI NA JAKIEKOLWIEK INNE
RODZAJE WYKORZYSTANIA I NIE NALEŻY
DOMNIEMYWAĆ ISTNIENIA TAKIEJ LICENCJI. DODATKOWE INFORMACJE, W TYM
DOTYCZĄCE LICENCJI I WYKORZYSTANIA
DO CELÓW PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH LUB ZAROBKOWYCH, MOŻNA
UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, LLC. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA WARUNKOM LICENCJI AVC PATENT PORTFOLIO
UDZIELONEJ KONSUMENTOWI I ZEZWALAJĄCEJ MU NA OSOBISTE, NIEZAROBKOWE WYKORZYSTANIE PRODUKTU DO
(i)KODOWANIA FILMU ZGODNIE ZE
STANDARDEM AVC („FILM AVC”) I/LUB
(ii)DEKODOWANIA FILMU AVC
ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA
PODEJMUJĄCEGO OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE DZIAŁANIE
I / LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY
FILMÓW POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE FILMÓW AVC. NIE
UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI NA
JAKIEKOLWIEK INNE RODZAJE
WYKORZYSTANIA I NIE NALEŻY
DOMNIEMYWAĆ ISTNIENIA TAKIEJ
LICENCJI. DODATKOWE INFORMACJE
MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA,
L.L.C. PATRZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA WARUNKOM LICENCJI AVC PATENT PORTFOLIO
I VC-1 PATENT PORTFOLIO UDZIELONYCH
KONSUMENTOWI I ZEZWALAJĄCYCH MU
NA OSOBISTE, NIEZAROBKOWE
WYKORZYSTANIE PRODUKTU DO
DEKODOWANIA FILMU ZGODNIE ZE
STANDARDEM AVC („FILM AVC”) I/LUB
ZE STANDARDEM VC-1 („FILM VC-1”)
ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA
WYKONUJĄCEGO OSOBISTE, NIEZAROBKOWE DZIAŁANIA I/LUB UZYSKANEGO
OD DOSTAWCY FILMÓW POSIADAJĄCEGO
LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE FILMÓW
AVC I VC-1. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ
LICENCJI NA JAKIEKOLWIEK INNE RODZAJE WYKORZYSTANIA I NIE NALEŻY
DOMNIEMYWAĆ ISTNIENIA TAKIEJ LICENCJI. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA
UZYSKAĆ OD MPEG LA, L.L.C. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Niniejszy produkt wykorzystuje sterownik
programowy NCM licencjonowany przez Sony
od MCCI corporation.
Uwagi o funkcji Bluetooth
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI INNE
SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI
UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DOCHODU,
UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM
SPRZĘTU, PRZESTOJE I CZAS KLIENTA
ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU,
JEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek,
które nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony,
grozi utratą prawa do użycia urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się
z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami regulującymi korzystanie z telefonów komórkowych
i zestawów głośnomówiących na obszarach, na
których będzie wykorzystywany zestaw.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na
jeździe. Jeśli wymagają tego warunki na drodze,
przed inicjowaniem lub przyjmowaniem połączenia
należy zjechać z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się ze
szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
Oddziaływanie częstotliwości radiowych
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie ekranowane
systemy elektroniczne w samochodzie, np. elektroniczne systemy wtrysku paliwa, elektroniczne systemy przeciwpoślizgowe (zapobiegające blokowaniu
kół), elektroniczne systemy regulacji prędkości czy
systemy poduszki powietrznej. W sprawach związanych z instalacją i serwisowaniem tego urządzenia
należy się porozumieć z producentem pojazdu lub
jego przedstawicielem. Niewłaściwie przeprowadzona instalacja i czynności serwisowe mogą
stanowić zagrożenie i spowodować unieważnienie
gwarancji udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie telefonu
komórkowego w samochodzie nie zakłóci pracy
jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth
i połączone z nim urządzenie elektroniczne
wykorzystują do pracy sygnały radiowe, sieci
komórkowe i naziemne oraz funkcje definiowane
przez użytkownika, przez co nie są w stanie
zagwarantować połączenia w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń
(takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie
należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek
urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia
elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej
zapewniającej wystarczający poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może być
niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz
przy korzystaniu z pewnych usług sieci i/lub funkcji
telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego
operatora.
Uwagi dotyczące licencji
Ten produkt zawiera oprogramowanie
wykorzystywane przez Sony na zasadzie umowy
licencyjnej z właścicielem praw autorskich.
Właściciel praw autorskich do oprogramowania
zobowiązuje nas do przekazywania treści umowy
naszym klientom.
Szczegółowe informacje o licencjach na
oprogramowanie podano na stronie 50.
Uwaga dotycząca oprogramowania
podlegającego licencji GNU GPL/LGPL
Ten produkt zawiera oprogramowanie
podlegające warunkom Powszechnej Licencji
Publicznej GNU (GNU General Public License,
zwanej dalej „GPL”) lub Mniejszej Powszechnej
Licencji Publicznej GNU (GNU Lesser General
Public License, zwanej dalej „LGPL”). Zgodnie
z tymi warunkami klienci mają prawo do
uzyskiwania, modyfikowania i redystrybucji
kodu źródłowego tego oprogramowania na
warunkach licencji GPL lub LGPL wyświetlanej
na tym urządzeniu.
Kod źródłowy powyższego oprogramowania jest
dostępny w Internecie.
Aby go pobrać, należy odwiedzić poniższy adres
URL i wybrać symbol modelu „XAV-601BT”.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Zwracamy uwagę, że Sony nie jest w stanie
udzielać żadnych odpowiedzi na zapytania
dotyczące zawartości kodu źródłowego.
9
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Płyty, które można odtwarzać, i symbole używane w instrukcji
W urządzeniu można odtwarzać różne płyty wideo i audio.
Chcąc sprawdzić, czy urządzenie obsługuje określony rodzaj płyt i jakie funkcje są dostępne, można
skorzystać z poniższej tabeli.
Symbol płyty w instrukcji
Format płyty
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R*1/DVD+R DL*1/DVD-RW*1
(Tryb Video/tryb VR)
DVD+R*1/DVD+RDL*1/DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(1.0 / 1.1 / 2.0)
Audio CD
CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2
*1 Płyta może także zawierać pliki audio.
*2 Płyta może także zawierać pliki wideo.
Uwaga
W instrukcji bywa używany ogólny termin „DVD” , który oznacza nośniki DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW i DVD+R/
DVD+RW.
W tabeli poniżej przedstawiono obsługiwane typy plików i ich symbole.
Dostępne funkcje zależą od formatu, bez względu na typ płyty. Zamieszczone poniżej symbole
formatów można także znaleźć obok opisów funkcji dostępnych dla danego typu pliku.
Symbol formatu w instrukcji
Typ pliku
Plik z dźwiękiem MP3
Plik z dźwiękiem WMA
Plik z dźwiękiem AAC
Plik z dźwiękiem WAVE
Plik z filmem Xvid
Plik z filmem WMV
Plik z filmem MPEG-4
Plik z filmem AVC (H.264 baseline)
Wskazówka
Szczegółowe informacje o formatach kompresji podano na stronie 59.
Uwaga
W zależności od stanu nagrania, w urządzeniu nie można niekiedy odtworzyć nawet obsługiwanych płyt.
10
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Rozmieszczenie i funkcje elementów
Zestaw
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Przycisk Z (wyjmowania) strona 19
B Przycisk HOME
Naciśnij go, aby wyświetlić menu HOME.
C Przycisk DSPL/M.OFF
Naciśnięcie powoduje zmianę zawartości
wyświetlacza.
Przytrzymaj go, aby wyłączyć monitor
i podświetlenie przycisków. Aby je
z powrotem włączyć, dotknij dowolnego
miejsca na wyświetlaczu.
D Szczelina na płytę strona 19
E Odbiornik sygnałów z pilota
H Regulator głośności, przycisk
SOURCE/OFF
Obracaj go, aby wyregulować głośność.
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku: „Tuner” (radio),
„MirrorLink™”, „iPod”, „USB Music”,
„USB Video”, „Disc”, „BT Audio”
(Bluetooth Audio), „AUX” (dodatkowe
urządzenie).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby zakończyć
odbiór źródła.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie.
I Przycisk zerowania strona 14
(za panelem przednim)
J Wyświetlacz / panel dotykowy
F Port USB
Aby podłączyć urządzenie USB, należy
otworzyć osłonę.
G Przycisk zdejmowania panelu
czołowego
11
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Zawartość ekranu
Lista wskaźników:
A ATT (wyciszanie)
B ZONE × ZONE
C TA (komunikat o ruchu drogowym)
D Wskazania stanu Bluetooth strona 37
E Zegar strona 15
F Przycisk „ZONE × ZONE”
Dotknij go, aby włączyć funkcję Zone ×
Zone.
Główny ekran:
G Przycisk opcji
Dotknij go, aby wyświetlić menu opcji
HOME.
Menu opcji Home zawiera następujące
warianty:
„Icon Priority”
Wyświetla ikony w zależności od częstości
użycia: „Default”, „Frequency Used”.
„Background Theme”
Zmienia motyw tła: „Default”, „User”.
„Icon View”
Zmienia sposób wyświetlania ikon: „2D
Mode”, „3D Mode”*1.
„Touch Effect”
Podświetla miejsce naciśnięcia
wyświetlacza: „ON”, „OFF”.
Aby powrócić do menu Home, dotknij
przycisku
.
H Przyciski wyboru źródła
Dotykając ich, można zmienić źródło
dźwięku: „Tuner” (radio), „MirrorLink™”,
„Phone” (Bluetooth Phone), „iPod”, „USB
Music”, „USB Video”, „USB Photo”,
„Disc”, „BT Audio” (Bluetooth Audio),
„Navigation*2”, „Rear Camera”, „AUX”
(dodatkowe urządzenie), „Settings”.
*1 Wybierz tryb 2D/3D, aby wyświetlać ikony 2D/3D.
W trybie 3D Mode obsługa jest możliwa przez
przeciąganie ikon w przód i w tył.
*2 Kiedy jest podłączony moduł nawigacji
(sprzedawany oddzielnie), aktywna staje się ikona
źródła Navigation na ekranie Home.
Wskazówka
Dotknij dowolnego miejsca na wyświetlaczu
i przytrzymaj je, aby wyświetlić listę wariantów
w menu.
12
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Pilot RM-X271
• Pilot służy do regulacji dźwięku. Do obsługi
menu należy używać panelu dotykowego.
• Szczegóły podano na wskazanych stronach.
• Przed użyciem pilota należy wyjąć folię
izolacyjną (strona 15).
F Przycisk EQ (korektora)
Naciskając go, można wybrać 7 zaprogramowanych krzywych korekty dźwięku
(„Xplod”/„Vocal”/„Edge”/„Cruise”/„Space”/
„Gravity”/„Custom”/„OFF”).
G Przyciski numeryczne strona 23
Radio:
Naciśnięcie powoduje nastawianie
zaprogramowanych stacji.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
programowanie stacji.
Płyta:
Naciśnięcie umożliwia odszukanie tytułu /
rozdziału / utworu.
H Przycisk CLEAR
Naciśnięcie umożliwia skasowanie
wprowadzonej liczby.
I Przycisk Z×Z (Zone × Zone) strona 35
Naciśnij go, aby włączyć funkcję Zone ×
Zone.
J Przycisk ATT (wyciszania)
Naciśnij go, aby wyciszyć dźwięk. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
K Przycisk u (odtwarzania / pauzy)
A Przycisk OFF
Naciśnij go, aby zakończyć odbiór ze źródła
/ zatrzymać źródło.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
wyłączenie.
B Przycisk DSPL
Naciśnięcie powoduje zmianę zawartości
wyświetlacza.
C Przycisk MONITOR OFF
Naciśnij go, aby wyłączyć monitor
i podświetlenie przycisków. Aby włączyć go
na nowo, ponownie naciśnij przycisk.
L Przyciski .m / M>
Radio:
Naciśnięcie powoduje automatyczne
nastawianie stacji radiowych.
Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia
ręczne wyszukanie stacji.
Płyta*2/USB/iPod:
Naciśnięcie powoduje pominięcie rozdziału /
utworu / sceny / pliku.
Naciśnięcie i krótkie przytrzymanie
powoduje przewijanie filmu w tył / w przód.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie utworu w tył / w przód.
Bluetooth Audio*3:
Naciśnięcie powoduje pominięcie utworu.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie utworu w tył / w przód.
D Przycisk POSITION
Naciśnij go, aby zmienić miejsce słuchania
(„Front L”/„Front R”/„Front”/„All”/
„Custom”/„OFF”).
E Przycisk O (powrotu)
Naciśnij go, aby powrócić do poprzedniego
ekranu/do menu płyty VCD*1.
13
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
M Przyciski ustawień odtwarzania płyty
DVD
(AUDIO):
Naciśnięcie powoduje zmianę języka /
formatu dźwięku.
(W przypadku płyt VCD zmienia kanał
dźwięku.)
(SUBTITLE):
Naciśnięcie powoduje zmianę języka
napisów.
(ANGLE):
Naciśnięcie powoduje zmianę kąta
oglądania.
(TOP MENU):
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie
głównego menu płyty DVD.
(MENU):
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu
płyty.
N Przycisk ZAP
Naciśnięcie włącza tryb ZAPPIN™.
Czynności wstępne
Zerowanie urządzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora w samochodzie lub po dokonaniu zmian w połączeniach.
Spiczastym przedmiotem, takim jak długopis,
naciśnij przycisk zerowania (strona 11).
Uwaga
Naciśnięcie przycisku zerowania spowoduje
skasowanie ustawień zegara i niektórych danych
z pamięci.
Wybieranie początkowych
ustawień
Po wyzerowaniu urządzenia pojawia się ekran
początkowych ustawień.
O Przyciski </M/m/, (kursora) /
ENTER strona 19
Służą do obsługi menu płyty DVD.
P Przycisk SRC (źródła)
Naciśnij go, aby zmienić źródło dźwięku:
„Tuner” (radio), „MirrorLink™”, „iPod”,
„USB Music”, „USB Video”, „Disc”, „BT
Audio” (Bluetooth Audio), „AUX”
(dodatkowe urządzenie).
Q Przycisk MODE
Naciśnij go, aby wybrać zakres fal (FM
(UKF) / MW (ŚR) / LW (DŁ)) / dodatkowe
urządzenie (AUX1/AUX2)*4.
R Przyciski VOL +/–
1
Dotknij przycisku No na ekranie
ustawienia pokazu.
2
Dotknij wariantu „Subwoofer”, aby
wybrać ustawienie podłączenia
subwoofera.
Wybierz ustawienie „ON”, jeśli jest
podłączony subwoofer. W przeciwnym razie
wybierz ustawienie „OFF”.
3
Dotknij wariantu „Listening Position”,
aby określić miejsce słuchania.
Wybierz ustawienie „Front L”, jeśli siedzisz
z przodu po lewej stronie, lub przycisku
„Front R”, jeśli siedzisz z przodu po prawej
stronie.
Aby przywrócić początkowe ustawienie,
dotknij przycisku
.
4
Dotknij wariantu „Język”, aby wybrać
język wyświetlania.
Przemieszczając wskaźnik w górę lub w dół,
wskaż żądany język (English/Français/
Español/Português/Ó³¹¹ð¦Ð/Nederlands/
Deutsch/Italiano).
Aby przywrócić początkowe ustawienie,
dotknij przycisku
.
5
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
*1 Podczas odtwarzania z użyciem funkcji PBC.
*2 Działanie zależy od płyty (strona 20).
*3 Działanie zależy od podłączonego urządzenia
Bluetooth.
*4 Kiedy używane są dwa dodatkowe urządzenia.
Uwaga
Pilot nie działa po wyłączeniu urządzenia, gdy
wyświetlacz jest pusty. Aby włączyć urządzenie
i umożliwić obsługę pilotem, naciśnij przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu lub włóż płytę.
14
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Ustawienie to można później zmienić w menu
ustawień.
• Więcej informacji o wybieraniu ustawienia
podłączenia subwoofera podano na stronie 52.
• Więcej informacji o wybieraniu miejsca
słuchania podano w punkcie „Optymalizacja
dźwięku w miejscu słuchania — inteligentne
wyrównywanie parametrów czasowych” na
stronie 45.
• Więcej informacji o wybieraniu kodowania
znaków podano na stronie 49.
• Więcej informacji o wybieraniu języka
wyświetlania podano na stronie 49.
Uwaga
W zależności od języka, kraju i regionu, niektóre znaki
mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
Nastawianie zegara
Zdejmowanie panelu czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na zestawie, to na kilka sekund włączy się
sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
(SOURCE/OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
3
Naciśnij przycisk
.
1Unieś lewą stronę panelu przedniego.
2Pociągnij go do siebie.
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
2
Dotknij przycisku , a następnie
„Clock Adjust”.
Pojawi się ekran regulacji.
3
Nastaw godzinę i minuty.
Przykładowo, aby nastawić zegar na godzinę
8:30, dotknij przycisków „0830”.
4
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję CT, podczas
wykonywania czynności 3 dotknij wariantu
„CT” (strona 49).
Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, dotknij
przycisku „Clear”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyświetlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go w zaparkowanym
samochodzie lub na desce rozdzielczej / tylnej półce.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
Zakładanie panelu czołowego
Dopasuj część A panelu czołowego do części B
zestawu, jak pokazano na ilustracji, po czym
wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby rozległ
się lekki trzask.
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Przygotowanie pilota
Przed pierwszym użyciem pilota należy wyjąć
z niego folię izolującą.
Uwaga
Nie kładź niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
15
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Radio
Elementy sterujące odbiorem
1 2 3
Słuchanie radia
1
4
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Tuner”.
Pojawi się ekran odbioru radia.
5
1
2
Dotknij aktualnego zakresu fal.
Pojawi się lista zakresów fal.
3
Dotknij żądanego zakresu („FM1”,
„FM2”, „FM3”, „MW” lub „LW”).
4
Nastaw stację.
6
7
6
5
„PTY” (tylko FM)
Dotknięcie wyświetla listę PTY.
(strona 18)
2
Dotknięcie powoduje zarejestrowanie
zaprogramowanego elementu.
3
Dotknięcie powoduje zmianę
wizualizacji, która obejmuje następujące
warianty:
Gate/Balloon/Glow/Animal/Graffiti/Ink/
Random/OFF
Automatyczne nastawianie stacji
Dotknij przycisku
/
.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Ręczne nastawianie stacji
Dotykaj przycisków / aż do odebrania
żądanej częstotliwości.
Aby stale pomijać częstotliwości, dotknij
przycisku / i przytrzymaj go.
8
4
(tylko FM)
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
z następującymi wariantami:
• „Regional” (strona 18)
• „AF” (strona 18)
5
/
Dotykanie umożliwia automatyczne
nastawianie stacji.
6
/
Dotykanie umożliwia ręczne nastawianie
stacji.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
ciągłe zmiany częstotliwości.
7
„1” do „6”
Dotknięcie umożliwia wybór stacji.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
zaprogramowanie w pamięci obecnie
wyświetlanej częstotliwości.
8
„Ikona obecnego zakresu”
Dotknij jej, aby wyświetlić listę
zakresów.
16
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Wskazania odbioru
A
B
C
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
2
Wybierz zakres fal.
Dotknij żądanego numeru („1” do „6”).
RDS
Wprowadzenie
D
A Ikona obecnego źródła
B Nazwa zakresu
C Częstotliwość/Stan
D Numer pamięci
Stacje FM z systemem danych radiowych (RDS)
nadają obok zwykłego programu radiowego
także niesłyszalne informacje cyfrowe.
Zawartość wyświetlacza
A
B
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji podczas jazdy należy używać funkcji automatycznego programowania stacji radiowych (BTM).
C
Programowanie automatyczne —
BTM
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Tuner”.
Wybierz żądany zakres fal („FM1”, „FM2”,
„FM3”, „MW” lub „LW”).
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się ekran BTM.
3
Dotknij wariantu „BTM”.
Urządzenie programuje na liście pamięci
pierwszych 6 dostępnych stacji („1” do „6”).
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, dotknij ikony
,
a następnie numeru na liście („1” do „6”).
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego numeru
inną stację, poprzednio przypisana stacja zostanie
skasowana.
A Nazwa zakresu, RDS*1, TP*2
B Nazwa programu, częstotliwość, dane RDS,
TA*3
C Numer pamięci
*1 Podczas odbioru RDS.
*2 Podczas odbioru programu o ruchu drogowym.
*3 Podczas komunikatu o ruchu drogowym.
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) /
TP (programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
17
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał
stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci
zestawu i będzie automatycznie przywracany przy
kolejnych komunikatach.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA i rozpocznie się nadawanie komunikatu o zagrożeniu,
to urządzenie automatycznie przerwie
odtwarzanie i przełączy się na ten komunikat.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — Regional
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wyłączyć ograniczenie
odbioru FM do jednego regionu.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Tuner”.
2
Dotknij żądanego zakresu („FM1”,
„FM2” lub „FM3”).
3
Dotknij przycisku
, a następnie
przycisku „Regional”, aby wybrać
ustawienie „ON”.
Wybieranie ustawienia AF
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Tuner”.
2
Dotknij żądanego zakresu („FM1”,
„FM2” lub „FM3”).
3
Dotknij przycisku
, a następnie
przycisku „AF”, aby wybrać
ustawienie „ON”.
Wybieranie ustawienia TA
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się menu ustawienia źródła.
3
Dotknij przycisku „Traffic
Announcement”, aby wybrać
ustawienie „ON”.
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe (bez RDS),
i wybierać indywidualne ustawienia AF/TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one zaprogramowane
w pamięci.
1 Podczas odbioru stacji FM dotknij cyfry („1”
do „6”), do której jest przypisana lokalna
stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie dotknij
numeru lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas odbioru pasma FM dotknij
przycisku „PTY”.
Aby przewijać zawartość listy, przemieszczaj
suwak w górę lub w dół.
2
Dotknij żądanego typu programu.
Urządzenie wyszukuje stację, która nadaje
program wybranego typu.
Aby zamknąć listę PTY, dotknij przycisku
.
18
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Typy programów
„News” (wiadomości), „Current Affairs”
(aktualności), „Information” (informacje),
„Sport”, „Education” (edukacja), „Drama”
(słuchowisko), „Cultures” (kultura),
„Science” (nauka), „Varied Speech”
(różne), „Pop Music” (muzyka pop), „Rock
Music” (muzyka rockowa), „Easy Listening”
(muzyka łatwa w odbiorze), „Light Classics
M” (lekka muzyka klasyczna), „Serious
Classics” (muzyka klasyczna), „Other
Music” (inne rodzaje muzyki), „Weather &
Metr” (pogoda), „Finance” (finanse),
„Children’s Progs” (programy dla dzieci),
„Social Affairs” (programy społeczne),
„Religion” (religia), „Phone In” (audycje na
telefon), „Travel & Touring” (podróże),
„Leisure & Hobby” (czas wolny), „Jazz
Music” (jazz), „Country Music” (muzyka
country), „National Music” (muzyka ludowa),
„Oldies Music” (złote przeboje), „Folk
Music” (muzyka folk), „Documentary”
(programy dokumentalne)
Uwagi
• Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
• Istnieje możliwość włączenia się programu
radiowego innego niż wybrany.
Płyty
Odtwarzanie płyt
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na wykonanie
pewnych czynności lub wymagać wykonania
tych czynności w inny sposób.
Należy zapoznać się z opisem dostarczonym
z płytą.
1
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli pojawi się menu DVD
Dotknij wariantu w menu DVD.
Możesz też skorzystać z panelu obsługi menu,
który można wyświetlić przez dotknięcie strefy
spoza menu DVD. Przemieszczaj kursor, dotykając przycisków B/V/v/b. Następnie dotknij
przycisku „ENTER”, aby potwierdzić wybór.
Jeśli dotknięcie wyświetlacza nie powoduje
wyświetlenia panelu obsługi menu, użyj pilota.
Informacja o menu DVD
Płyty DVD są dzielone na długie bloki filmu lub muzyki
zwane „tytułami”. Przy odtwarzaniu płyty DVD
zawierającej kilka tytułów, żądany tytuł można wybrać
przy użyciu głównego menu płyty DVD. Jeśli płyta
DVD pozwala na wybieranie takich ustawień jak języki
napisów / dźwięku, do wybierania tych ustawień
można użyć menu DVD.
Zatrzymywanie odtwarzania
Na 1 sekundę naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
Uwaga
Nie są obsługiwane płyty w formacie DTS. Po
wybraniu formatu DTS nie będzie słychać dźwięku.
Wyjmowanie płyty
1
Naciśnij przycisk Z na urządzeniu.
Płyta wysunie się.
Elementy sterujące odtwarzaniem
Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są
wyświetlane, dotknij wyświetlacza.
1
2
4
5
4
3
19
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
4
6
3
7
./>
Dotknięcie powoduje pominięcie
rozdziału/utworu/sceny/pliku.
Dotknięcie i przytrzymanie na pewien
czas powoduje przewijanie filmu w tył /
w przód; dalsze dotknięcia zmieniają
prędkość (× 2 t × 12 t × 120 t
× 2…)*1. Aby wyłączyć tę funkcję,
dotknij przycisku u.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie utworu audio w tył / w przód.
4
5
Podczas pauzy dotknięcie
i przytrzymanie przycisku > powoduje
odtwarzanie filmu w zwolnionym tempie.
Aby wyłączyć tę funkcję, puść przycisk.
4
8
3
5
u
Dotknięcie włącza pauzę / wznawia
odtwarzanie po pauzie.
6
4
5
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
trybu sterowania DVD z następującymi
wariantami:
• „Top Menu”: dotknięcie powoduje
wyświetlenie głównego menu płyty
DVD.*2
• „Menu”: dotknięcie powoduje
wyświetlenie menu płyty.*2
• : dotykając, można wybrać język/
format dźwięku (strona 21)*2.
•
: dotykając, można zmienić język
napisów lub wyłączyć napisy.*2*3
•
: dotykając, można zmienić kąt
oglądania.*2
4
1
3
7
4
5
4
1
Dotknięcie powoduje wyświetlenie listy
utworów/plików z filmami (strona 24).
2
Dotknięcie powoduje zmianę wizualizacji, która obejmuje następujące warianty:
Gate/Balloon/Glow/Animal/Graffiti/Ink/
Random/OFF
3
„Repeat”
(strona 22)
/„Shuffle”
(tylko przy odtwarzaniu DVD
VIDEO)
Dotknij go, aby wyświetlić menu opcji.
• CSO (Center Speaker Organizer)
(strona 46)
• DVD Audio Level (strona 22)
8
Dotknij go, aby zmienić kanał dźwięku
(strona 22).
*1 Szybkość zależy od formatu i sposobu nagrania.
*2 Dostępność zależy od płyty.
*3 Jeżeli pojawia się prośba o wprowadzenie
4-cyfrowego kodu języka, należy wprowadzić kod
żądanego języka (strona 69).
Uwaga
Jeśli płyta zawiera pliki różnych typów, można
odtwarzać tylko pliki wybranego typu (dźwięk/filmy).
Informacje o wybieraniu typu pliku – patrz podpunkt
„Wybieranie typu pliku” na stronie 24.
20
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Wskazania podczas odtwarzania
Jeśli wskazania odtwarzania nie są wyświetlane,
dotknij wyświetlacza.Przy odtwarzaniu płyt
audio niektóre wskazania są stale widoczne.
Użycie funkcji PBC (sterowania
odtwarzaniem)
Podczas odtwarzania płyty VCD z funkcjami
PBC można użyć menu PBC i interaktywnych
funkcji obsługi płyty.
A
1
Zacznij odtwarzać płytę VCD
z funkcjami PBC.
Pojawi się menu PBC.
2
Przyciskami numerycznymi wskaż
żądany wariant, po czym naciśnij
przycisk (ENTER).
3
Aby używać funkcji interaktywnych,
wykonuj polecenia z menu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk O na pilocie.
B
C
Odtwarzanie bez funkcji PBC
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się menu ustawienia źródła.
3
Przemieszczaj suwak przewijania
w górę lub w dół, po czym dotknij
przycisku „Video CD PBC”, aby
wybrać ustawienie „OFF”.
4
Zacznij odtwarzać płytę VCD.
Podczas odtwarzania nie będzie się pojawiać
menu PBC.
D
C
D
Uwagi
• Warianty w menu i sposób postępowania zależą od
płyty.
• Podczas odtwarzania PBC na ekranie odtwarzania
nie pojawia się numer utworu, odtwarzany element
itp.
• Jeśli płyta jest odtwarzana z użyciem funkcji PBC,
nie można wznowić odtwarzania od miejsca,
w którym zostało ono zatrzymane.
A Ikona obecnego źródła, format, numer
rozdziału/tytułu*1, format dźwięku*3
B Stan odtwarzania, czas odtwarzania
C Nazwa utworu/wykonawcy/albumu*1*5
Nazwa pliku/folderu*6
D Ikona obecnego źródła, format, numer utworu
(pliku)*2, stan odtwarzania, czas odtwarzania*4
*1 Wskaźniki zależą od zawartości.
*2 Podczas odtwarzania płyty VCD z funkcjami PBC
(strona 21), pojawia się wskazanie „PBC”.
*3 Tylko DVD.
*4 Wskazanie nie pojawia się podczas odtwarzania
płyty VCD z funkcjami PBC.
*5 Tylko CD/MP3/WMA/AAC.
*6 Tylko Xvid/MPEG-4.
Wybieranie ustawień dźwięku
Uwaga
Nie są obsługiwane płyty w formacie DTS. Po
wybraniu formatu DTS nie będzie słychać dźwięku.
Zmienianie języka/formatu
dźwięku
Jeżeli płyta zawiera ścieżki dźwiękowe
w różnych językach, możliwa jest zmiana języka
dźwięku. Jeżeli płyta zawiera dźwięk nagrany
w różnych formatach (np. Dolby Digital), można
zmienić format dźwięku.
21
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
1
2
Podczas odtwarzania dotknij ekranu.
3
Dotykaj przycisku , aż pojawi się
żądany język/format dźwięku.
Dotknij przycisku .
Pojawi się menu języka dźwięku.
Wskazówki
• Możliwa jest również obsługa pilotem przez
naciskanie przycisku (AUDIO).
• Języki dźwięku na płycie VCD można także zmieniać
przyciskiem AUDIO.
Korygowanie poziomu wyjściowego dźwięku — Dolby D level
Język dźwięku
Można korygować poziom wyjściowy sygnału
dźwiękowego nagranego na płycie DVD
w formacie Dolby Digital, zmniejszając w ten
sposób różnice w głośności między płytami.
Format dźwięku / liczba kanałów*
Języki dźwięku są wybierane spośród
dostępnych języków.
Jeżeli pojawia się prośba o wprowadzenie
4-cyfrowego kodu języka, należy
wprowadzić kod żądanego języka (strona 69).
Jeśli ten sam język pojawia się dwa lub
większą liczbę razy, płyta zawiera nagrania
w różnych formatach dźwięku.
* Nazwa formatu i liczba kanałów pojawiają się
w pokazany poniżej sposób.
Przykład: Dolby Digital 5.1 kanałów
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
2
3
Dotknij wariantu „DVD Audio Level”.
Wyreguluj poziom, dotykając
przycisków –/+.
Poziom wyjściowy można regulować z dokładnością do 1, w zakresie od –10 do +10.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku
.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
Tylny kanał × 2
1
Przedni kanał × 2 +
kanał centralny × 1
Kanał LFE × 1
Zmienianie kanału audio
Podczas odtwarzania płyty VCD można słuchać
przez głośniki lewego i prawego kanału, tylko
lewego kanału lub tylko prawego kanału.
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
„Stereo”: standardowy dźwięk stereo
(ustawienie domyślne)
„1/Left”: dźwięk z lewego kanału
(monofoniczny)
„2/Right”: dźwięk z prawego kanału
(monofoniczny)
1
22
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk
, aż pojawi się żądany
kanał dźwięku.
Podczas odtwarzania dotykaj
przycisku „Repeat”
(odtwarzanie
wielokrotne) lub „Shuffle”
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne lub
w przypadkowej kolejności.
Dostępne ustawienia odtwarzania wielokrotnego
i kolejność zmian dla poszczególnych płyt /
formatów przedstawiono poniżej.
Płyta/format Warianty
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Chapter”: powtarzanie
obecnego rozdziału.
„Title”: powtarzanie obecnego
tytułu.
*1
„All”: powtarzanie wszystkich
utworów z płyty.
„Track”: powtarzanie
obecnego utworu.
Uwaga
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na zmianę
ustawienia dźwięku.
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Płyta/format Warianty
„All”: powtarzanie wszystkich
utworów z płyty.
„Track”: powtarzanie
obecnego utworu.
„Album”: powtarzanie
obecnego albumu (folderu).
„All”: powtarzanie wszystkich
plików z filmami na płycie.
„Movie”: powtarzanie
obecnego filmu.
„Album”: powtarzanie
obecnego albumu (folderu).
Dostępne ustawienia odtwarzania
w przypadkowej kolejności i kolejność zmian dla
poszczególnych płyt / formatów przedstawiono
poniżej.
Płyta/format Warianty
*2
*1
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Title”: odtwarzanie
rozdziałów z obecnego tytułu
w przypadkowej kolejności.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Disc”: odtwarzanie utworów
z obecnej płyty
w przypadkowej kolejności.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Album”: odtwarzanie
w przypadkowej kolejności
utworów/filmów z obecnego
albumu (folderu).
*1 Tylko przy odtwarzaniu płyty VCD w wersji 1.0/1.1
albo płyty VCD w wersji 2.0 bez funkcji PBC.
*2 Nie dotyczy płyt DVD-R/DVD+R DL/DVD-RW
w trybie VR.
Wyszukiwanie bezpośrednie
Żądane miejsce na płycie można szybko
odszukać, wskazując numer tytułu, numer
rozdziału itp.
1
Podczas odtwarzania wprowadź
przyciskami numerycznymi na pilocie
numer żądanego elementu (utworu,
tytułu itp.), po czym naciśnij przycisk
(ENTER).
Odtwarzanie rozpocznie się od początku
wybranego elementu.
Wyszukiwane elementy zależą od płyty/formatu:
DVD: tytuł lub rozdział*1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: utwór
Xvid/MPEG-4: film
*1 Wyszukiwany element zależy od wybranego
ustawienia.
*2 Tylko przy odtwarzaniu płyty VCD bez funkcji PBC.
Definiowanie wyszukiwanego
elementu (tylko DVD)
Można wybrać element (tytuł lub rozdział)
wyszukiwany przy odtwarzaniu płyty DVD.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się menu ustawienia źródła.
3
Dotknij przycisku „DVD Direct
Search”, aby wybrać ustawienie
„Rozdział” lub „Tytuł”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
23
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Wyświetlanie listy plików
z utworami/filmami — List
Wybieranie pliku z utworem/filmem
Można wyświetlić listę albumów/folderów/plików z utworami/filmami i wybrać żądany plik.
Funkcja ta jest szczególnie wygodna, gdy płyta
zawiera wiele albumów lub plików w formacie
MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4.
1
Muzyka z urządzeń USB
Odtwarzanie muzyki
1
Podłącz urządzenie USB do portu
USB.
2
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „USB Music”.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Elementy sterujące odtwarzaniem
1
2 3
4
5
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista kategorii lub plików z obecnie
odtwarzanego elementu.
6
7
6
1
2
2
Dotknij żądanego wariantu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
3
4
Jeśli płyta zawiera pliki różnych typów, można
odtwarzać tylko pliki wybranego typu (dźwięk/
filmy). Początkowe priorytety typów
odtwarzanych plików są następujące: dźwięk,
film. (Przykładowo, jeśli płyta zawiera pliki
z dźwiękiem i filmami, odtwarzane będą tylko
pliki z dźwiękiem.) Można wybrać typ plików,
które mają się pojawić na liście, a następnie
żądany plik do odtworzenia.
5
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
7
2
Dotknij przycisku
wybrać typ pliku.
3
Dotknij żądanego pliku.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
pliku.
lub
„ZAP”
Dotknięcie umożliwia wyszukiwanie
utworu przez słuchanie fragmentów
utworów (strona 34).
Dotknięcie powoduje zmianę
wizualizacji.
Wybieranie typu pliku
24
Dotknięcie powoduje wyświetlenie listy
plików z utworami.
Aby przejść na wyższy poziom, dotknij
przycisku
.
Aby przejść na najwyższy poziom, dotknij
przycisku .
Aby przewijać zawartość listy, przemieszczaj
suwak w górę lub w dół.
, aby
„Repeat”
(strona 25)
/„Shuffle”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
opcji.
6
/
Dotknięcie powoduje pominięcie pliku
z utworem.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie utworu audio w tył / w przód.
Dotknięcie powoduje odtworzenie pliku
z utworem.
Dotknięcie włącza pauzę w odtwarzaniu.
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Menu opcji
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania w przypadkowej kolejności:
Zmienianie ustawień w menu (tylko
normalny ekran odtwarzania)
:: odtwarzanie plików z muzyką z obecnej
grupy w przypadkowej kolejności.
:: powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
1
Dotknij przycisku
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku .
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
.
„ZAPPIN Time”
Określanie długości fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN: „6 sec.”, „15 sec.”,
„30 sec.”.
„Update database”
Wyszukiwanie plików z muzyką i dodawanie
ich do bazy danych.
Uwaga
W trybach odtwarzania wielokrotnego
i w przypadkowej kolejności nie jest dostępny ekran
odtwarzania z wizualizacją.
Wybieranie plików z muzyką
1
Podczas odtwarzania (tylko przy
normalnym ekranie odtwarzania)
dotknij przycisku
.
Pojawi się lista kategorii lub plików z obecnie
odtwarzanego elementu.
Aby przewijać zawartość listy, przemieszczaj
suwak w górę lub w dół.
2
Dotknij żądanego wariantu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
„About Music player”
Wyświetlanie wersji aplikacji.
Zmienianie ustawień wizualizacji
1
Dotknij przycisku
.
Ekran normalnego odtwarzania zmieni się na
ekran odtwarzania z wizualizacją.
2
Dotknij przycisku
Pojawi się lista menu.
3
Dotknij przycisku
.
Pojawi się lista wizualizacji.
1
4
Do wyboru są następujące ustawienia:
Gate/Balloon/Glow/Animal/Albums/
Graffiti/Ink/Random
Kiedy widać ekran listy, dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
Wybierz żądany wariant.
Dostępne są następujące kryteria
wyszukiwania.
„All songs”, „Albums”, „Artists”,
„Genres”, „Release year”, „Recently
added”, „Playlists”, „Folders”.
Pojawi się wybrana lista.
3
Dotknij żądanego wariantu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
.
.
Wybieranie utworów z biblioteki
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania dotykaj
przycisku „Repeat”
(odtwarzanie
wielokrotne) lub „Shuffle”
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne lub
w przypadkowej kolejności.
Do wyboru są następujące ustawienia odtwarzania
wielokrotnego:
: powtarzanie całej obecnej grupy.
: powtarzanie obecnego pliku z muzyką.
:: powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
Słuchanie muzyki dopasowanej
do nastroju — SensMe™
Stworzona przez Sony funkcja „kanałów
SensMe™” automatycznie grupuje utwory na
podstawie kanału lub nastroju, przez co ułatwia
słuchanie żądanych nagrań.
Instalacja w komputerze programu
„Media Go”
Aby włączyć funkcję SensMe™ tego zestawu,
trzeba użyć oprogramowania („Media Go”).
25
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
1
Oprogramowanie „Media Go” należy
pobrać z witryny pomocy technicznej.
Adresy podano z tyłu okładki.
2
Aby wykonać instalację, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie.
Przesyłanie utworów do
urządzenia USB przy użyciu
programu „Media Go”
Aby można było używać funkcji SensMe™
zestawu, utwory muszą zostać przeanalizowane
i przesłane do zarejestrowanego urządzenia USB
przy użyciu programu „Media Go”.
1
2
Podłącz zarejestrowane urządzenie
USB do komputera.
W przypadku odtwarzacza „WALKMAN”
wybierz tryb połączenia MTP.
W przypadku urządzeń USB innych niż
odtwarzacz „WALKMAN” wybierz tryb
połączenia MSC.
Automatycznie uruchomi się program „Media
Go”.
Jeżeli pojawi się komunikat, wykonaj
polecenia wyświetlane na ekranie.
Przeciągnij i upuść utwory
z Eksploratora Windows, programu
iTunes itp. do programu „Media Go”.
Rozpocznie się analiza i przesyłanie
utworów.
Odtwarzanie utworów z kanałów
— kanały SensMe™
„Kanały SensMe™” automatycznie tworzą
grupy utworów o podobnym brzmieniu
i charakterze. Można nastawić kanał pasujący do
nastroju, zajęcia itp.
1
Podłącz urządzenie USB przygotowane do użycia z funkcją SensMe™.
2
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „USB Music”.
3
4
Dotknij przycisku
, a następnie
.
Przerzucaj listę kanałów w lewo lub
w prawo.
Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego
utworu z obecnego kanału. Odtwarzanie
zacznie się od najbardziej melodyjnego lub
rytmicznego fragmentu*.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
5
Dotknij żądanego kanału.
Rozpocznie się odtwarzanie utworów
z wybranego kanału.
Uwagi
• Pewne utwory mogą być niewłaściwie
rozpoznawane lub zaliczane do kanałów, które nie
pasują do klimatu utworu.
• Jeśli podłączone urządzenie USB zawiera wiele
utworów, uruchomienie „kanałów SensMe™” może
wymagać pewnego czasu, potrzebnego na odczyt
danych.
Wskazówka
Wszystkie utwory są odtwarzane w przypadkowej
kolejności. Kolejność odtwarzania będzie się zmieniać
przy każdorazowym wyborze kanału.
Lista kanałów
Szczegółowych informacji o sposobie
postępowania należy szukać w pomocy do
programu „Media Go”.
Uwaga
W zależności od konfiguracji komputera, analiza
utworów przy użyciu technologii „12 TONE
ANALYSIS” może być czasochłonna.
Wskazówka
Za pomocą programu „Media Go” można przesyłać
nie tylko pliki audio, lecz także pliki wideo.
Szczegółowych informacji należy szukać w pomocy
do programu „Media Go”.
x Kanały podstawowe
Odtwarzanie utworów określonego rodzaju
muzycznego.
„Energetic”: odtwarzanie szybkiej, pełnej
energii muzyki.
„Emotional”: odtwarzanie ballad.
„Lounge”: odtwarzanie jazzu i muzyki łatwej
w słuchaniu.
„Dance”: odtwarzanie gatunków rhythm, rap
i R & B.
„Extreme”: odtwarzanie głośnej muzyki
o dużej mocy.
„Upbeat”: odtwarzanie radosnej, podnoszącej
na duchu muzyki.
26
„Relax”: odtwarzanie spokojnych,
relaksujących nagrań.
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
„Mellow”: odtwarzanie delikatnej, wolnej
muzyki.
Wybieranie albumu na
podstawie okładki
x Polecane
1
„Morning”, „Daytime”, „Evening”,
„Night”, „Midnight”
Kiedy widać ekran listy, dotknij
przycisku
.
2
x Shuffle All
Odtwarzanie wszystkich przeanalizowanych
utworów w przypadkowej kolejności.
Dotknij okładki albumu, który chcesz
odtworzyć.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Menu opcji
Zmienianie ustawień w menu
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania „kanałów
SensMe™”
A
B
C
1
Dotknij przycisku
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku .
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
.
„ZAPPIN Time”
Określanie długości fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN: „6 sec.”, „15 sec.”,
„30 sec.”.
„Update database”
Wyszukiwanie plików z muzyką i dodawanie
ich do bazy danych.
D
E
F
G
A Przewijanie zawartości listy i wybieranie
innego kanału.
B Obecny kanał.
C Przycisk opcji
D Obraz z okładki albumu*.
E Czas odtwarzania, nazwa utworu i nazwa
wykonawcy.
F Włączanie pauzy / wznawianie odtwarzania
po pauzie.
G Pomijanie utworu.
„About Music player”
Wyświetlanie wersji aplikacji.
Zmienianie formatu wyświetlania
albumu (gdy z biblioteki wybrany jest
wariant „Albums”)
1
Dotknij przycisku
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku
,a następnie
wybierz wariant „List view” lub „Grid
view”.
* Zalecane wymiary wynoszą od 240 × 240 do 960 ×
960 pikseli.
.
Zmienianie kolejności sortowania
okładek (tylko widok okładek)
1
Dotknij przycisku
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku ,a następnie
wybierz wariant „Sort by album” lub
„Sort by artist”.
.
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
lub „Cancel”.
27
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
/
Dotknięcie powoduje przejście w przód/
w tył utworu.
Podczas pauzy dotknięcie przycisku
powoduje przejście o 15 s w przód.
Podczas pauzy dotknięcie przycisku
powoduje przejście o 10 s w tył.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie filmu w tył/w przód.
Filmy z urządzeń USB
Odtwarzanie filmu
1
Podłącz urządzenie USB do portu
USB.
2
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „USB Video”.
Rozpocznie się odtwarzanie.
5
Dotknięcie powoduje odtworzenie pliku
z utworem.
Elementy sterujące odtwarzaniem
Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są
wyświetlane, dotknij wyświetlacza.
1
2
Dotknięcie włącza pauzę w odtwarzaniu.
* Szybkość zależy od formatu i sposobu nagrania.
Wskazówka
Prędkość odtwarzania można zmieniać przez przeciąganie ekranu pliku z filmem w lewo lub w prawo.
Menu opcji
Wyświetlanie opcji dźwięku
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się lista opcji dźwięku.
3
Wybierz żądany wariant.
3 4 5 4 3
1
Dotknięcie powoduje wyświetlenie listy
plików z filmami.
2
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
opcji (strona 28).
3
4
/
Dotknięcie powoduje pominięcie pliku
z utworem.
/
Dotknięcie i przytrzymanie na pewien
czas powoduje przewijanie filmu
w przód; dalsze dotknięcia zmieniają
prędkość (× 1,5 t × 10 t × 30 t
× 100)*.
Dotknięcie i przytrzymanie na pewien
czas powoduje przewijanie filmu w tył;
dalsze dotknięcia zmieniają prędkość
(× 10 t × 30 t × 100)*.
Wyświetlanie szczegółowych
informacji
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku .
Aby oglądać szczegółowe informacje,
przemieszczaj suwak w górę lub w dół.
Kasowanie pliku
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
3
Dotknij przycisku
.
Dotknij wariantu „OK”.
Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij
przycisku
.
28
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Zmienianie ustawień
1
2
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
Dotknij przycisku .
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
„Zoom settings”
Zmienianie sposobu wyświetlania filmu:
„Normal mode”, „Full mode”, „Off”.
„Update database”
Wyszukiwanie plików z filmami i dodawanie
ich do bazy danych.
„About Video player”
Wyświetlanie wersji aplikacji.
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
lub „Cancel”.
Wybieranie plików z filmami
1
2
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista kategorii lub plików z obecnie
odtwarzanego elementu.
Aby przewijać zawartość listy, przemieszczaj
suwak w górę lub w dół.
Dotknij żądanego wariantu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Menu opcji
Zmienianie kolejności sortowania
listy filmów
1
Dotknij przycisku
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku , a następnie
wybierz ustawienie „Oldest first”,
„Newest first”, „A to Z” lub „Z to A”.
.
Zmienianie ustawień
1
Dotknij przycisku
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku .
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
.
„Zoom settings”
Zmienianie sposobu wyświetlania filmu:
„Normal mode”, „Full mode”, „Off”.
„Update database”
Wyszukiwanie plików z filmami i dodawanie
ich do bazy danych.
„About Video player”
Wyświetlanie wersji aplikacji.
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
lub „Cancel”.
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
.
Zmienianie formatu wyświetlania
albumów
1
Kiedy widać ekran listy, dotknij
przycisku
.
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
: Grid view
Wyświetlanie plików z filmami jako kafelków.
: List view
Wyświetlanie plików z filmami w formie listy.
: Cover art view
Wyświetlanie plików z filmami w formie
oglądanych pod kątem obrazków.
29
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Menu opcji
Wyświetlanie pokazu slajdów
Fotografie z urządzeń USB
Wyświetlanie fotografii
1
Podłącz urządzenie USB do portu
USB.
2
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „USB Photo”.
3
Dotknij przycisku „All pictures” lub
„Folders”, aby wybierać obrazy lub
foldery.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku
.
Rozpocznie się pokaz slajdów.
Ustawianie tapety
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
3
Dotknij przycisku
Elementy sterujące odtwarzaniem
Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są
wyświetlane, dotknij wyświetlacza.
1
.
Dotknij wariantu „OK”.
2
Usuwanie obrazu
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
3
Dotknij przycisku
.
Dotknij wariantu „OK”.
Wyświetlanie szczegółowych informacji
3
4
5
1
Dotknięcie powoduje wyświetlenie listy
plików z fotografiami.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku .
Aby oglądać szczegółowe informacje,
przemieszczaj suwak w górę lub w dół.
2
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
opcji.
3
/
Dotknięcie powoduje pominięcie pliku
z fotografią.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie fotografii w tył/w przód.
4
Dotknięcie rozpoczyna pokaz slajdów.
Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij
ekranu.
5
Powoduje obrót zdjęcia w lewo.
Powoduje obrót zdjęcia w prawo.
Wskazówka
Poprzednie/następne zdjęcia można wybrać przez
przerzucanie listy fotografii w lewo lub w prawo.
30
Zmienianie ustawień
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku .
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
„Slideshow interval settings”
Regulacja odstępu czasowego: „0,5 sec.” –
„20,0 sec.”.
„Play continuously”
Wybieranie ciągłego odtwarzania (pokaz slajdów).
„Update database”
Wyszukiwanie plików z obrazami i dodawanie
ich do bazy danych.
„About Photo viewer”
Wyświetlanie wersji aplikacji.
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
lub „Cancel”.
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Wybieranie plików
z fotografiami
1
2
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista kategorii lub plików z obecnie
odtwarzanego elementu.
Aby przejść na wyższy poziom, dotknij
przycisku
.
Aby przewijać zawartość listy, przemieszczaj
suwak w górę lub w dół.
Dotknij żądanego wariantu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyświetlanie pokazu slajdów
1
Menu opcji
Wyświetlanie pokazu slajdów
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku
.
Rozpocznie się pokaz slajdów.
Zmienianie kolejności sortowania
listy fotografii
1
Dotknij przycisku
Pojawi się lista menu.
2
Dotknij przycisku , a następnie
wybierz ustawienie „Oldest first”,
„Newest first”, „A to Z” lub „Z to A”.
Dotknij przycisku
.
Rozpocznie się pokaz slajdów.
.
Zmienianie formatu wyświetlania
Zmienianie ustawień
1
1
Kiedy widać ekran listy, dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista menu.
: Grid view
Wyświetlanie plików z fotografiami jako
kafelków.
2
Dotknij przycisku .
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
: List view
Wyświetlanie plików z fotografiami w formie
listy.
„Slideshow interval settings”
Regulacja odstępu czasowego: „0,5 sec.” –
„20,0 sec.”.
: Cover art view
Wyświetlanie plików z fotografiami w formie
oglądanych pod kątem obrazków.
„Play continuously”
Wybieranie ciągłego odtwarzania (pokaz
slajdów).
: Date view (tylko wszystkie obrazy)
Wyświetlanie plików z fotografiami
w kolejności chronologicznej.
„Update database”
Wyszukiwanie plików z obrazami i dodawanie
ich do bazy danych.
: Expanded view (tylko foldery)
Wyświetlanie folderów, pod którymi
wyświetlane foldery niższego poziomu
i znajdujące się w nich pliki z fotografiami.
„About Photo viewer”
Wyświetlanie wersji aplikacji.
Dotknij przycisku
.
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
lub „Cancel”.
31
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Uwagi dotyczące odtwarzania
z urządzeń USB
• Można korzystać z urządzeń MSC (Mass
Storage Class).
• Obsługiwane są następujące kodeki: MP3
(.mp3), WMA (.wma), AAC/HE-AAC (.m4a),
JPEG (.jpg), Xvid (.avi/.xvid) i MPEG-4
(.mp4).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Uwagi
• Jeśli podczas odtwarzania filmu z urządzenia USB
występują przerwy w dźwięku:
– Naciśnij przycisk (HOME) lub wyświetl ustawienia
systemowe.
• Urządzenie USB należy podłączyć po uruchomieniu
silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną
niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
• Odtwarzanie dużego pliku lub wielu plików może się
rozpocząć z opóźnieniem.
• Urządzenie nie rozpoznaje wielu urządzeń MSC.
iPod
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów
należy szukać w punkcie „Informacja o iPodzie”
na stronie 60 lub na stronach pomocy technicznej
Sony, których adresy podano z tyłu okładki.
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane
ogólnym terminem „iPod”, chyba że w tekście
lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Uwaga
Urządzenie nie rozpoznaje wielu iPodów.
Odtwarzanie z iPoda
1
Zmniejsz głośność w tym urządzeniu.
Jeśli iPod jest wyłączony, włącz go.
2
Podłącz iPod do portu USB.
Zaleca się użycie oferowanego oddzielnie
przewodu połączeniowego USB RC-202IPV.*1
Na ekranie iPoda pojawi się wskaźnik
procesu łączenia*2, po czym rozpocznie się
odtwarzanie ostatnio odtwarzanego elementu.
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu rozpoczęcia odtwarzania dotknij przycisku „iPod”.
Odłączanie urządzenia USB
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz
urządzenie.
Odłączenie urządzenia USB w czasie
odtwarzania może spowodować uszkodzenie
znajdujących się w nim danych.
Uwagi eksploatacyjne
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeździe. Grozi to awarią.
• Zestaw nie rozpoznaje urządzeń USB podłączonych
przez koncentrator USB.
• Jeśli do podłączenia urządzenia USB trzeba użyć
przewodu, należy użyć przewodu dostarczonego
z urządzeniem USB.
32
Uwagi dotyczące odtwarzania
• Zależnie od rodzaju pliku w urządzeniu USB wybierz
ustawienie „USB Music”, „USB Video” lub „USB
Photo”.
• Wyświetlane wskazania zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania i ustawień.
Szczegółów należy szukać na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
• Maksymalna liczba wyświetlanych plików z muzyką
jest następująca:
– pliki (utwory): 10000
• Zależnie od ilości nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do tyłu/do przodu
pliku MP3/WMA/AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać plików poddanych bezstratnej
kompresji.
*1 Aby odtwarzać filmy z iPoda z funkcją wideo,
trzeba użyć przewodu RC-202IPV.
*2 Może się nie pojawić w przypadku podłączania
iPoda touch lub telefonu iPhone oraz w przypadku gdy odtwarzanie z iPoda odbywało się
ostatnio w trybie obsługi przez pasażera.
3
Wyreguluj głośność w zestawie.
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania
Sterowanie odtwarzaniem z iPoda odbywa się
tak samo jak przy odtwarzaniu z płyty. Szczegóły
podano w punkcie „Elementy sterujące
odtwarzaniem” na stronie 19.
Więcej informacji wskazaniach podczas
odtwarzania – patrz punkt „Wskazania podczas
odtwarzania” na stronie 21.
Zatrzymywanie odtwarzania
Na 1 sekundę naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
Odłączanie iPoda
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz
urządzenie.
Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania może
spowodować uszkodzenie znajdujących się
w nim danych.
Włączanie funkcji ZAPPIN
Szczegóły podano w podrozdziale „Wyszukiwanie utworu przez słuchanie fragmentów
utworów — ZAPPIN™” na stronie 34.
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Informacja o trybie wznawiania
Kiedy odtwarzający iPod zostanie podłączony do
złącza dokującego, zestaw przełącza się w tryb
wznawiania, a odtwarzanie rozpoczyna się
w trybie wybranym w iPodzie.
W tym trybie nie można użyć funkcji
odtwarzania wielokrotnego i odtwarzania
w przypadkowej kolejności.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego dźwięku
po rozmowie telefonicznej, nie należy zwiększać
głośności w urządzeniu w czasie rozmowy.
Uwaga
Urządzenie nie rozpoznaje iPoda podłączonego przez
koncentrator USB.
Wskazówki
• Kiedy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu
ACC i zestaw jest włączony, ładowany jest
akumulator w iPodzie.
• Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania spowoduje
wyświetlenie na urządzeniu komunikatu „No
Device”.
Wyświetlanie listy plików
z utworami/filmami — List
Wybieranie pliku z utworem/filmem
Można wyświetlić listę albumów/folderów/
plików z utworami/filmami i wybrać żądany
plik.
1
Wybieranie typu pliku
Można wybrać typ plików, które mają się pojawić
na liście, a następnie żądany plik do odtworzenia.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
2
Dotknij przycisku
wybrać typ pliku.
3
Dotknij żądanego pliku.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.
Aby powrócić do ekranu odtwarzania, dotknij
przycisku
.
lub
, aby
Wybieranie trybu odtwarzania
Do wyboru są następujące tryby odtwarzania:
Przy odtwarzaniu dźwięku
„Track”, „Album”, „Artist”, „Genre”,
„Playlist”, „Podcast”*
* Może się nie pojawiać przy pewnych ustawieniach iPoda.
Przy odtwarzaniu filmu
Tak samo jak przy odtwarzaniu dźwięku,
ale sposób wyświetlania zależy od iPoda.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
2
3
4
Dotknij przycisku
lub
Dotknij przycisku
.
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku
.
Pojawi się lista kategorii lub plików z obecnie
odtwarzanego elementu.
.
Dotknij żądanego trybu odtwarzania.
Aby rozpocząć odtwarzanie, dotknij na liście
żądanego elementu lub żądanych elementów.
Aby przewijać zawartość listy, przemieszczaj
suwak w górę lub w dół.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Aby przejść na wyższy poziom, dotknij
przycisku
.
Aby przewijać zawartość listy, przemieszczaj
suwak w górę lub w dół.
Aby wyszukiwać pliki w porządku
alfabetycznym, dotknij przycisku .
Aby powrócić do ekranu początkowego,
dotknij przycisku
.
2
Dotknij żądanego wariantu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Podczas odtwarzania dotykaj
przycisku „Repeat”
(odtwarzanie
wielokrotne) lub „Shuffle”
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne lub
w przypadkowej kolejności.
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania wielokrotnego:
Przy odtwarzaniu dźwięku
„All”: powtarzanie wszystkich utworów z iPoda.
„Track”: powtarzanie obecnego utworu.
„Album”/„Podcast”/„Artist”/„Playlist”/
„Genre”*: powtarzanie obecnego elementu
w wybranym trybie odtwarzania.
33
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Przy odtwarzaniu filmu
„All”: powtarzanie wszystkich plików z filmami
z iPoda.
„Track”: powtarzanie obecnego filmu.
„Group”*: powtarzanie obecnego elementu
w wybranym trybie odtwarzania.
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania w przypadkowej kolejności:
Przy odtwarzaniu dźwięku
„OFF”: powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
„Album”/„Podcast”/„Artist”/„Playlist”/
„Genre”*: odtwarzanie utworów w wybranym
trybie odtwarzania w przypadkowej kolejności.
„Device”: odtwarzanie wszystkich utworów
z iPoda w przypadkowej kolejności.
Dodatkowe funkcje
Wyszukiwanie utworu przez
słuchanie fragmentów utworów
— ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać, odtwarzając
krótkie fragmenty nagrań z urządzenia USB lub
iPoda.
Funkcja ta przydaje się na przykład przy
szukaniu utworu w trybie odtwarzania
w przypadkowej kolejności lub odtwarzania
wielokrotnego w przypadkowej kolejności.
1
* Zależnie od wybranego trybu odtwarzania.
Uwaga
Wyświetlane warianty mogą nie odpowiadać aktualnie
wykonywanej czynności.
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera
Podczas odtwarzania dźwięku dotknij
przycisku „ZAP”.
Przy słuchaniu muzyki z urządzeń USB tryb
ZAP włącza się od obecnie odtwarzanego
utworu.
Odtwarzane są najbardziej melodyjne lub
rytmiczne fragmenty utworów.
Fragmenty te są odtwarzane przez określony
czas.
Uwaga
Utwory muszą być przeanalizowane przez funkcję 12
TONE ANALYSIS.
Miejsce dotknięcia
przycisku „ZAP”
Istnieje możliwość obsługi iPoda podłączonego
do tego urządzenia.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku .
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Wyłączanie funkcji obsługi przez
pasażera
Przy słuchaniu muzyki z iPoda tryb ZAP
włącza się od następnego utworu.
W trybie obsługi przez pasażera dotknij ekranu,
a następnie przycisku „Cancel”.
Tryb odtwarzania zmieni się na „resuming”
(wznawianie).
Uwagi
• Aplikacje i filmy można wyświetlać tylko przy
włączonym hamulcu postojowym.
• Aplikacjami i filmami można sterować tylko
z telefonu iPhone i iPoda.
• Funkcja obsługi przez pasażera jest kompatybilna
z ograniczoną liczbą aplikacji.
• Aby wyświetlać filmy na tym urządzeniu, trzeba
włączyć wyjście wideo w iPodzie.
• Do regulacji głośności można użyć tylko tego
urządzenia.
• Wyłączenie trybu obsługi przez pasażera powoduje
skasowanie ustawienia odtwarzania wielokrotnego
i losowego.
34
Miejsce dotknięcia
przycisku „ZAP”
2
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzanego utworu,
dotknij przycisku „ZAP”.
Przy słuchaniu muzyki z urządzeń USB
utwór zostanie odtworzony od obecnego
miejsca do końca.
Przy słuchaniu muzyki z iPoda wybrany
utwór jest odtwarzany od początku.
Aby ponownie wyszukać utwór w trybie
ZAPPIN, powtórz czynności 1 i 2.
Wskazówki
• Nie można wybrać fragmentu utworu do odtworzenia.
• Można wybrać czas odtwarzania. Dotknij przycisku
, po czym wybierz czas odtwarzania przez
funkcję ZAPPIN: „6 sec.”, „15 sec.”, „30 sec.”.
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Obsługa aplikacji w smartfonie
— MirrorLink™
Ta funkcja wyświetla zawartość ekranu smartfonu
na wyświetlaczu w samochodzie, pozwalając na
obsługę aplikacji w smartfonie przy użyciu
większego ekranu.
Można używać tylko smartfonów zgodnych
z funkcją MirrorLink™.
1
Połącz smartfon i to urządzenie przy
użyciu przewodu USB.
2
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „MirrorLink™”.
Zawartość wyświetlacza smartfonu pojawi się
na wyświetlaczu w samochodzie.
Dotykaj aplikacji i obsługuj je w taki sam
sposób, jak przy użyciu smartfonu.
Uwaga
Dla bezpieczeństwa, kiedy nie jest włączony hamulec
postojowy, na AVC nie można wyświetlać niektórych
treści ze smartfonu.
Wybieranie różnych źródeł
dźwięku dla przodu i dla tyłu —
Zone × Zone
Z przodu i z tyłu samochodu można słuchać
dźwięku z różnych źródeł.
Poniżej podano źródła dźwięku, które można
wybrać dla tego urządzenia (przód) i dla tylnego
monitora (tył).
Przód: dowolne źródło.
Tył: płyta włożona do tego urządzenia.
1
Naciśnij przycisk (HOME) na
urządzeniu.
2
Dotknij przycisku „ZONE × ZONE”,
aby włączyć funkcję Zone × Zone.
Do sterowania źródłem dla przodu używaj
panelu dotykowego i przycisków na
urządzeniu.
Do sterowania źródłem dla tyłu używaj pilota.
Wskazówka
Funkcję Zone × Zone można także włączyć i wyłączyć,
naciskając przycisk (Z x Z) na pilocie.
Wyłączanie funkcji Zone × Zone
• Kiedy jest włączona funkcja Zone × Zone, do
sterowania odtwarzaniem płyty DVD z tyłu można
używać tylko pilota.
• Po włączeniu funkcji Zone × Zone przestają działać
następujące funkcje:
– EQ7 (strona 44)
– Balans/Proporcje przód-tył/Subwoofer (strona 51)
– Inteligentne wyrównywanie parametrów
czasowych (strona 45)
– CSO (strona 46)
– HPF, LPF (strona 52)
– Rear Bass Enhancer (strona 46)
Zmienianie koloru przycisków
— Dynamic Color Illuminator
Funkcja Dynamic Color Illuminator umożliwia
dopasowanie koloru przycisków zestawu do
kolorystyki wnętrza pojazdu.
Do wyboru jest 12 zaprogramowanych kolorów,
kolor własny oraz 5 zaprogramowanych
schematów.
x Zaprogramowane kolory
„Red”, „Amber”, „Medium Amber”, „Yellow”,
„White”, „Light Green”, „Green”, „Light Blue”,
„Sky Blue”, „Blue”, „Purple”, „Pink”.
x Zaprogramowane schematy
„Rainbow”, „Ocean”, „Sunset”, „Forest”,
„Random”.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
2
Dotknij przycisku , przemieszczaj
suwak przewijania w górę lub w dół,
po czym dotknij przycisku „Key
Illumination”.
3
Przemieszczając suwak przewijania
w górę lub w dół, wskaż żądany
zaprogramowany kolor. Naciśnij
pokrętło.
Personalizacja koloru przycisków
— Custom Color
Można wybrać własny kolor przycisków.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
2
Dotknij przycisku , przemieszczaj
suwak przewijania w górę lub w dół,
po czym dotknij przycisku „Key
Illumination”.
3
Przemieszczając suwak przewijania
w górę lub w dół, wskaż wariant
„Custom”, po czym dotknij przycisku
„Tune >”.
Ponownie dotknij wariantu „ZONE × ZONE”
w menu HOME.
Uwagi
• Funkcja Zone × Zone wyłącza się po naciśnięciu
przycisku (SOURCE/OFF) na urządzeniu lub pilocie.
• Po włączeniu funkcji Zone × Zone przestają działać
następujące przyciski na pilocie:
(SRC), (MODE), (ATT), (VOL) +/–, (CLEAR),
przyciski numeryczne.
35
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
4
Przemieszczaj suwak przewijania
w lewo lub w prawo lub naciskaj
przyciski +/–, aby skorygować zakres
koloru „R” (czerwony), „G” (zielony)
lub „B” (niebieski).
Regulowany zakres koloru: „0” – „63”.
Podczas regulacji koloru można obserwować
podświetlenie przycisków.
Obsługa gestami
Często używane polecenia można wybierać,
rysując na ekranie odbioru / odtwarzania
odpowiedni kształt.
Wykonaj tę
czynność
Aby
Słuchanie radia:
wyszukiwanie następnej stacji
Narysuj linię radiowej.
(Tak jak przycisk >.)
poziomą
(od lewej do Odtwarzanie płyty DVD/
prawej)
VCD:
przejście do następnego
rozdziału/utworu.
(Tak jak przycisk >.)
Słuchanie radia:
nastawianie zaprogramowanej
stacji radiowej (w górę
Narysuj linię numeracji).
pionową
Odtwarzanie płyty DVD/
(do góry)
VCD/Xvid/MPEG-4:
przewijanie filmu do przodu.
Odtwarzanie dźwięku:
przejście do następnego
albumu (folderu).
Słuchanie radia:
nastawianie zaprogramowanej
stacji radiowej (w dół
Narysuj linię numeracji).
pionową
Odtwarzanie płyty DVD/
(do dołu)
VCD/Xvid/MPEG-4:
przewijanie filmu do tyłu.
Odtwarzanie dźwięku:
przejście do poprzednie
albumu (folderu).
Odtwarzanie pliku Xvid/
MPEG-4/słuchanie
dźwięku:
przejście do następnego pliku/
utworu.
(Tak jak przycisk >.)
Słuchanie radia:
wyszukiwanie poprzedniej
Narysuj linię stacji radiowej.
(Tak jak przycisk ..)
poziomą
(od prawej do Odtwarzanie płyty DVD/
lewej)
VCD:
przejście do poprzedniego
rozdziału/utworu.
(Tak jak przycisk ..)
Odtwarzanie pliku Xvid/
MPEG-4/słuchanie
dźwięku:
przejście do poprzedniego
pliku/utworu.
(Tak jak przycisk ..)
36
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Tryb głośnomówiący i transmisja
dźwięku — funkcja Bluetooth
Przed użyciem funkcji Bluetooth
Zarys procedury użycia funkcji
Bluetooth
1 Parowanie
Przed pierwszym połączeniem urządzeń
Bluetooth konieczne jest ich wzajemne uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”. Operację
tę trzeba wykonać tylko za pierwszym razem
– później zestaw i drugie urządzenie będą się
rozpoznawać automatycznie.
Wskazania stanu Bluetooth
Brak: sygnał Bluetooth jest
wyłączony.
Pali się: sygnał Bluetooth jest
włączony.
Brak: nie ma urządzeń podłączonych
w celu przesyłania dźwięku.
Miga: trwa łączenie.
Pali się: podłączone jest urządzenie.
Brak: nie ma telefonu komórkowego
podłączonego w celu prowadzenia
rozmów bez użycia rąk.
Miga: trwa łączenie.
Pali się: podłączony jest telefon
komórkowy.
Wskazuje siłę sygnału
w podłączonym telefonie
komórkowym.
Uwaga
W przypadku usunięcia z urządzenia informacji
o uwierzytelnieniu podłączonego urządzenia,
należy ponownie wykonać parowanie.
2 Łączenie
Po wykonaniu parowania połącz to urządzenie
z urządzeniem Bluetooth. Po sparowaniu
niektóre urządzenia mogą automatycznie
nawiązywać połączenie.
Wskazuje stan akumulatora
w podłączonym telefonie
komórkowym
Brak: nie ma nieprzeczytanych
wiadomości SMS
Zapalony: nieprzeczytane
wiadomości SMS
Instalacja mikrofonu
Aby przechwytywać dźwięk podczas
telefonowania w trybie głośnomówiącym, trzeba
zainstalować mikrofon (dostarczony).
3 Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym / strumieniowa
transmisja dźwięku
Urządzenie pozwala na inicjowanie
i przyjmowanie połączeń telefonicznych oraz
na słuchanie dźwięku.
Informacji o sposobie podłączenia mikrofonu
należy szukać w dostarczonej instrukcji
instalacji/połączeń.
37
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
W pamięciach zestawu i urządzenia
Bluetooth zostaną zapisane odpowiednie
informacje. Po sparowaniu urządzenia są
gotowe do połączenia.
Parowanie
Parowanie jest wymagane tylko przy pierwszym
podłączaniu urządzenia Bluetooth (telefonu
komórkowego itp.).*
Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi
urządzenia Bluetooth.
* W przypadku usunięcia z urządzenia informacji
o uwierzytelnieniu podłączonego urządzenia, należy
ponownie wykonać parowanie.
Wskazówka
Sparować można maksymalnie 9 urządzeń.
Wyszukiwanie z urządzenia
Bluetooth
Poniżej opisano wyszukiwanie tego urządzenia
z drugiego urządzenia Bluetooth.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
2
Dotknij przycisku
i przemieszczaj
suwak przewijania w górę lub w dół.
3
Dotknij przycisku „Bluetooth
Connection” i zmień ustawienie
sygnału na „ON”.
Włączy się sygnał Bluetooth tego urządzenia.
4
Dotknij wariantu „Pairing >”.
Urządzenie jest przygotowane do wyszukania
przez drugie urządzenie Bluetooth.
5
Rozpocznij wyszukiwanie tego
urządzenia z urządzenia Bluetooth.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się lista
urządzeń. To urządzenie jest wyświetlane
jako „Sony Automotive”.
7
Rozpocznij łączenie urządzenia
Bluetooth z tym urządzeniem.
Pojawi się nazwa urządzenia Bluetooth,
a łączenie będzie zakończone. Po nawiązaniu
połączenia pojawia się wskaźnik
lub .
* W zależności od urządzenia Bluetooth, kod
uwierzytelniający może być określany mianem
„klucz”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
Uwagi
• Podczas łączenia z innym urządzeniem Bluetooth
zestaw nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Aby umożliwić wykrycie, należy
zakończyć bieżące łączenie.
• Wyszukiwanie i podłączanie może następować
z pewnym opóźnieniem.
• W zależności od urządzenia, przed wprowadzeniem
kodu uwierzytelniającego może się pojawić ekran
potwierdzenia połączenia.
• Limit czasu na wprowadzenie kodu
uwierzytelniającego zależy od poszczególnych
urządzeń.
• Zestawu nie można podłączyć do urządzenia
zgodnego tylko z profilem HSP(Head Set Profile).
Łączenie
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth, po
włączeniu zapłonu urządzenie automatycznie
wyszukuje ostatnio podłączane urządzenie
Bluetooth i podejmuje próbę nawiązania z nim
połączenia.
W tym punkcie opisano ręczne podłączanie
uwierzytelnionych urządzeń Bluetooth.
Najpierw należy włączyć sygnał Bluetooth
w tym (strona 43) i w drugim urządzeniu
Bluetooth.
Nawiązywanie połączenia z drugiego
urządzenia Bluetooth
6
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia
pojawi się żądanie kodu uwierzytelniającego*, wprowadź „0000”.
Wprowadź
kod uwierzytelniający.
„0000”
Rozpocznij łączenie drugiego urządzenia
Bluetooth z tym urządzeniem.
Po nawiązaniu połączenia u góry wyświetlacza
pojawia się wskaźnik
lub .
Uwaga
Łączenie urządzeń w czasie przesyłania dźwięku może
spowodować zakłócenia w odtwarzanym dźwięku.
Wskazówka
Warunkiem podłączenia telefonu komórkowego
w celu przesyłania dźwięku jest zgodność tego
telefonu z profilem A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
38
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Kiedy urządzenie jest połączone z telefonem
komórkowym, możliwe jest inicjowanie i przyjmowanie połączeń w trybie głośnomówiącym,
przy użyciu elementów sterujących na tym
urządzeniu.
4
Dotknij przycisku
.
Połączenie zostanie zainicjowane i do chwili
odebrania telefonu widać będzie ekran
telefonowania.
Wskazówka
Istnieje także możliwość przeglądania na urządzeniu
książki telefonicznej telefonu komórkowego i inicjowania połączeń z zapisanymi w niej numerami (strona 41).
Przy użyciu historii połączeń
Inicjowanie połączeń
W pamięci urządzenia jest przechowywanych 20
ostatnio wybieranych numerów. Można wybrać
je z listy.
Przez wprowadzenie numeru telefonu
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się lista historii połączeń.
Aby przewijać zawartość listy, przemieszczaj
suwak w górę lub w dół.
3
Dotknij żądanego elementu listy.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru wpisu.
4
Dotknij przycisku
.
Połączenie zostanie zainicjowane i do chwili
odebrania telefonu widać będzie ekran
telefonowania.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się ekran wprowadzania numeru.
3
Dotykając przycisków numerycznych
wprowadź numer telefonu, po czym
dotknij przycisku
.
Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, dotknij
przycisku
.
Połączenie zostanie zainicjowane i do chwili
odebrania telefonu widać będzie ekran
telefonowania.
Przy użyciu pamięci numerów
Można przypisać 6 wpisów do pamięci
numerów. Informacje o przypisywaniu podano
w podpunkcie „Pamięć numerów (wybieranie
skrócone)” na stronie 42.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij numeru na liście („1” do „6”).
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru wpisu.
3
Dotknij przycisku
.
Połączenie zostanie zainicjowane i do chwili
odebrania telefonu widać będzie ekran
telefonowania.
Z książki telefonicznej
Informacje o zarządzaniu danymi w książce telefonicznej podano w podrozdziale „Zarządzanie
książką telefoniczną” na stronie 41.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się książka telefoniczna.
3
Wybierz żądany wpis.
1 Na liście nazwisk/nazw dotknij nazwiska/
nazwy.
2 Na liście numerów dotknij numeru
telefonu.
Aby wyszukiwać kontakty w porządku
alfabetycznym, dotknij przycisku , po
czym wybierz alfabet.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru wpisu.
Przy użyciu wybierania głosowego
Połączenie można zainicjować, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w telefonie
komórkowym.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku .
39
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
3
Wypowiedz znacznik głosowy
zapisany w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie nawiązane
połączenie.
Do chwili odebrania telefonu widać będzie
ekran telefonowania.
Przy użyciu funkcji powtarzania
numeru
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku
.
Połączenie zostanie zainicjowane i do chwili
odebrania telefonu widać będzie ekran
telefonowania.
Odrzucanie połączenia
Dotknij przycisku
.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Wskazówki
• Można włączyć tryb automatycznego odbierania
połączenia (strona 42).
• Można wybrać użycie dzwonka telefonu
komórkowego lub tego urządzenia (strona 42).
Czynności podczas połączenia
Regulowanie głośności głosu
rozmówcy
Podczas połączenia naciskaj przycisk
(VOL) +/–.
Poziom głośności głosu rozmówcy jest
umieszczany w pamięci niezależnie od głównego
poziomu głośności.
Uwagi
• Wypowiadany znacznik głosowy musi być
identyczny ze znacznikiem zapisanym w telefonie.
• Jeśli w podłączonym telefonie komórkowym jest
włączona funkcja wybierania głosowego, może ona
nie działać w tym urządzeniu.
• Nie używać funkcji wybierania głosowego
w telefonie podłączonym do tego urządzenia.
• Rozpoznanie dźwięku mogą utrudniać hałasy, takie
jak dźwięk pracy silnika. Aby poprawić odbiór,
należy używać tej funkcji przy możliwie niskim
poziomie hałasu.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy od
sposobu rozpoznawania głosu przez telefon
komórkowy. Szczegółów należy szukać na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu
okładki.
Dotknij przycisku , a następnie żądanych
przycisków numerycznych.
Regulowanie głośności głosu
rozmówcy
Uwaga
W zależności od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować
przerwanie połączenia.
Podczas telefonowania naciskaj przycisk (VOL)
+/–.
Poziom głośności głosu rozmówcy jest
umieszczany w pamięci niezależnie od głównego
poziomu głośności.
Odbieranie połączeń
Kiedy urządzenie jest połączone z telefonem
komórkowym, połączenia można odbierać
niezależnie od stanu urządzenia (oprócz trybu
MirrorLink™).
Odbieranie telefonu
Dotknij przycisku
.
Wysyłanie tonów DTMF (Dual Tone
Multiple Frequency)
Przekazywanie obecnego połączenia
na telefon komórkowy
Dotknij przycisku
.
Aby ponownie włączyć tryb głośnomówiący,
dotknij przycisku
.
Regulowanie głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę
1
Dotknij przycisku
„MIC Gain”.
2
Wyreguluj poziom, dotykając
przycisku „Low”, „Middle” lub „High”.
3
Aby powracać do poprzednich
ekranów, dotykaj przycisku
.
, a następnie
Kończenie połączenia
Dotknij przycisku
.
Regulowanie głośności dzwonka
Kiedy ktoś dzwoni, naciskaj przycisk
(VOL) +/–.
Poziom głośności dzwonka jest umieszczany
w pamięci niezależnie od głównego poziomu
głośności.
40
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Zarządzanie książką
telefoniczną
Książka telefoniczna może zawierać 500
wpisów, a każdy wpis – 5 numerów telefonu.
Uwagi
• Przed złomowaniem lub przekazaniem samochodu
z zainstalowanym tym zestawem należy skasować
z niego wszystkie danych o książce telefonicznej,
uniemożliwiając w ten sposób dostęp do danych
niepowołanym osobom. W tym celu:
– Skasuj zawartość książki telefonicznej, wykonując
inicjalizację (strona 43).
– Naciśnij przycisk zerowania.
– Odłącz przewód zasilający.
• Wczytanej zawartości książki telefonicznej telefonu
komórkowego nie można zastąpić nowymi danymi.
Niektóre dane (nazwisko itp.) mogą ulec powieleniu.
• Uszkodzenie urządzenia może spowodować utratę
zawartości książki telefonicznej.
Wybieranie danych o książce
telefonicznej
Przeglądanie książki telefonicznej
Można przeglądać zawartość książki telefonicznej.
Można także połączyć się z wybranym numerem
z książki.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się książka telefoniczna.
3
Wybierz żądany wpis.
1 Na liście nazwisk/nazw dotknij nazwiska/
nazwy.
2 Na liście numerów dotknij numeru telefonu.
Aby wyszukiwać kontakty w porządku
alfabetycznym, dotknij przycisku , po
czym wybierz alfabet.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru wpisu.
Inicjowanie połączenia z użyciem
danych z wpisu
Można wybrać źródło danych o książce
telefonicznej: telefon komórkowy lub
wewnętrzne dane z tego urządzenia.
Wybierz z książki żądany kontakt, po czym
dotknij przycisku
.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
Kasowanie danych z książki
telefonicznej
2
Dotknij przycisku
, a następnie
„Phonebook Select”.
Kasowanie z urządzenia całej książki
telefonicznej
3
Dotknij żądanego wariantu.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się książka telefoniczna.
3
Dotknij przycisku .
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4
Dotknij wariantu „OK”.
Cała książka telefoniczna zostanie usunięta.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
Zapisywanie danych w książce
telefonicznej (po wybraniu z menu
„Phonebook Select” ustawienia
„Internal”)
Można wysłać dane z książki telefonicznej
z podłączonego telefonu komórkowego i odebrać
je przy użyciu tego urządzenia.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku
, a następnie
„Receive Phonebook”.
Urządzenie jest przygotowane do odbierania
danych z książki telefonicznej.
3
Prześlij dane, używając odpowiednich
funkcji w podłączonym telefonie
komórkowym.
Po zakończeniu odbierania pojawia się nazwa
urządzenia Bluetooth, a dane z książki
telefonicznej będą zapisane w urządzeniu.
Kasowanie pojedynczego wpisu
1
Wykonaj czynności 1 do 2
z poprzedniej procedury.
2
Wskaż wpis, który chcesz usunąć.
Na liście nazwisk/nazw dotknij nazwiska/
nazwy.
Aby wyszukiwać kontakty w porządku
alfabetycznym, dotknij przycisku , po
czym wybierz alfabet.
3
Dotknij przycisku .
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4
Dotknij wariantu „OK”.
Wpis zostanie usunięty z książki telefonicznej.
41
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Zarządzanie danymi
o połączeniach
Kasowanie historii połączeń
Można usuwać elementy historii połączeń.
Kasowanie całej historii połączeń
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się lista historii połączeń.
3
Dotknij przycisku .
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4
Dotknij wariantu „OK”.
Cała historia połączeń zostanie skasowana.
Pamięć numerów (wybieranie
skrócone)
Można przypisywać wpisy z książki telefonicznej lub historii połączeń do pamięci numerów.
Przypisywanie z użyciem książki
telefonicznej
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się książka telefoniczna.
3
Wybierz wpis, którzy chcesz przypisać
do pamięci numeru.
1 Na liście nazwisk / nazw dotknij nazwiska
/ nazwy.
2 Na liście numerów dotknij numeru
telefonu.
Aby wyszukiwać kontakty w porządku
alfabetycznym, dotknij przycisku , po
czym wybierz alfabet.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru
wpisu.
4
Dotknij przycisku „Preset”,
a następnie żądanego numeru pamięci
(„1” do „6”).
Wpis zostanie przypisany do pamięci
numeru.
Zmienianie zawartości pamięci
numeru
Wykonaj powyższą procedurę i zastąp zawartość
42 pamięci numeru.
Menu opcji dla telefonu
Konfigurację menu opcji dla telefonu umożliwia
menu „Phone”.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Phone”.
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się menu opcji dla telefonu.
3
Dotknij żądanego elementu listy
i wybierz odpowiednie ustawienie.
Menu opcji dla telefonu zawiera następujące
warianty:
„Ringtone”*1*2
Użycie dźwięku dzwonka tego urządzenia lub
podłączonego telefonu komórkowego:
„Internal”, „Cellular”.
„Auto Answer”*1
Automatyczne odbieranie przychodzących
połączeń.
– „OFF”: bez automatycznego odbierania.
– „3 sec”: automatyczne odbieranie po
3 sekundach.
– „10 sec”: automatyczne odbieranie po
10 sekundach.
„Phonebook Select”
Przeglądanie zawartości książki telefonicznej
tego urządzenia lub telefonu komórkowego:
„Internal”, „Cellular”.
„Receive Phonebook”
Przesyłanie zawartości książki telefonicznej
z podłączonego telefonu komórkowego.
Po zakończeniu przesyłania pojawia się nazwa
urządzenia Bluetooth.
„Background Visualizer”
Wybieranie ustawienia wizualizacji tła: „ON”,
„OFF”.
*1 Ustawienia nie można zmienić podczas połączenia
w trybie głośnomówiącym.
*2 W zależności od telefonu komórkowego, mimo
wybrania ustawienia „Cellular” może się włączać
dzwonek zestawu.
Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym
menu opcji dla telefonu zawiera następujące
warianty:
„Speech Quality” (tryb osłabiania echa/
osłabiania zakłóceń)
Umożliwia osłabianie echa i zakłóceń w czasie
rozmów.
Normalnie należy wybierać ustawienie „Mode 1”.
Gdy jakość reprodukowanego dźwięku nie jest
zadowalająca, należy wybrać ustawienie „Mode 2”.
„MIC Gain” (strona 40)
Regulowanie głośności dźwięku rejestrowanego przez mikrofon: „Low”, „Middle”, „High”.
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Strumieniowa transmisja
dźwięku
Słuchanie nagrań z urządzenia
Bluetooth przez to urządzenie
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne
z profilem A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile), odtwarzany przez nie dźwięk może być
reprodukowany przez to urządzenie.
1
Połącz to urządzenie z urządzeniem
Bluetooth (strona 38).
2
3
Zmniejsz głośność w tym urządzeniu.
4
Włącz odtwarzanie, używając funkcji
urządzenia Bluetooth.
5
Wyreguluj głośność w zestawie.
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „BT Audio”.
Pojawi się ekran Bluetooth Audio.
Uwaga
Podczas odłączania ostatnio podłączanego
urządzenia dotknij przycisku „Reconnect”, aby
odszukać ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, dotknij
przycisku „BT Settings” i zmień ustawienie sygnału na
„ON”. Dotknij przycisku „Pairing >”, aby włączyć tryb
parowania.
Szczegółowy opis procedury parowania znajduje się
na stronie strona 38.
Sterowanie urządzeniem Bluetooth
z tego urządzenia
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne
z profilem AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), do sterowania odtwarzaniem
w podłączonym urządzeniu można użyć tego
urządzenia.
Sterowanie odtwarzaniem odbywa się tak samo,
jak przy odtwarzaniu płyty (strona 19),
z następującymi wyjątkami:
Wykonaj tę
czynność
Dotknij
przycisku
Aby
Uwagi
• Dostępne funkcje zależą od podłączonego
urządzenia Bluetooth. Funkcje niedostępne można
wybierać przy użyciu urządzenia Bluetooth.
• W zależności od urządzenia Bluetooth, rozpoczęcie
/ wstrzymanie odtwarzania może wymagać
dwukrotnego naciśnięcia przycisku u.
• Podczas strumieniowej transmisji dźwięku zestaw
może nie wyświetlać pewnych informacji, takich jak
nazwa utworu.
Ustawienia ogólne funkcji
Bluetooth
Do wybierania ustawień Bluetooth służy menu
„Ustawienia ogólne”.
1
Dotknij przycisku
i przemieszczaj
suwak przewijania w górę lub w dół.
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
2
Dotknij żądanego elementu listy
i wybierz odpowiednie ustawienie.
Menu ustawień Bluetooth zawiera następujące
warianty:
„Bluetooth Connection”*
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
sygnału Bluetooth.
Dotknij przycisku „Pairing >”, aby włączyć
tryb parowania.
„Bluetooth Initialize”*
Przywracanie fabrycznych ustawień wszystkich
parametrów związanych z funkcją Bluetooth.
Dotknij przycisku „Initialize”, aby potwierdzić.
Funkcja „Bluetooth Initialize” kasuje wszystkie
ustawienia związane z funkcją Bluetooth:
zawartość książki telefonicznej, historię
połączeń, pamięć numerów, historię
podłączanych urządzeń Bluetooth itp.
* Ustawienia nie można zmienić podczas połączenia
w trybie głośnomówiącym.
Uwaga
Szczegółowych informacji o ustawieniach innych
urządzeń Bluetooth należy szukać w instrukcjach
obsługi tych urządzeń.
zmniejszyć różnice
w poziomie głośności
między tym urządzeniem
a drugim urządzeniem
Bluetooth. Poziom można
regulować z dokładnością
do 1, w zakresie od –8 do
+18.
43
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
4
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku („Xplod”, „Vocal”,
„Edge”, „Cruise”, „Space”, „Gravity”, „Custom”
i „OFF”).
Aby skorygować poziomy
w poszczególnych pasmach
częstotliwości, dotykaj przycisków +/–
nad każdym z nich.
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od –8 do +8.
Aby przywrócić fabrycznie zaprogramowaną
krzywą korekty, dotknij przycisku „Reset”.
5
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij przycisk (HOME),
po czym dotknij przycisku „Settings”.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotknij wariantu „EQ7”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij żądanej krzywej korekty.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Korygowanie dźwięku
Wybieranie ustawień brzmienia
— EQ7
Aby wyłączyć korektor dźwięku, wybierz
ustawienie „OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
Uwaga
Regulacja słuchanego dźwięku nie jest możliwa
podczas odtwarzania filmu z urządzenia USB.
Regulacja parametrów dźwięku
Można regulować balans dźwięku między lewym
a prawym głośnikiem („Balance”) i proporcje
głośności między przednimi a tylnymi
głośnikami („Fader”). Można także regulować
poziom głośności w subwooferze, jeśli jest
podłączony.
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij (HOME), po czym
dotknij przycisku „Settings”.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotknij wariantu „Balance/Fader/
Subwoofer”.
Pojawi się ekran regulacji.
4
Dotykając przycisków B/V/v/b,
wyreguluj balans / proporcje przód-tył.
Poziom można regulować co 1 stopień,
w zakresie od –15 do +15 (balans) lub od -15
do +15 (proporcje przód-tył).
5
Dotykając przycisków +/–, wyreguluj
poziom głośności w subwooferze.
Ustawienie można regulować tylko wówczas,
gdy jest podłączony subwoofer, a parametr
„Subwoofer” jest ustawiony na „ON”
(strona 52).
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od -6 do +6.
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Tune
Po wybraniu ustawienia korektora EQ7
„Custom” można wybrać własne ustawienia
korektora. Korekta poziomu dźwięku jest
możliwa w 7 pasmach częstotliwości: 63 Hz,
160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz
i 16 kHz.
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij (HOME), po czym
dotknij przycisku „Settings”.
2
Dotknij przycisku , a następnie
„EQ7”.
Wybierz krzywą korekty inną niż „OFF”.
3
Dotknij przycisku „Custom”,
a następnie „Tune >”.
Pojawi się ekran korektora.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
44
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Optymalizacja dźwięku w miejscu
słuchania — inteligentne wyrównywanie parametrów czasowych
Urządzenie umożliwia przemieszczanie dźwięku
przez opóźnianie reprodukcji dźwięku
z poszczególnych głośników. Pozwala to na
uzyskanie optymalnego dźwięku w miejscu
słuchania i symuluje naturalne pole dźwiękowe.
Dostępne ustawienia parametru Listening
Position” (miejsce słuchania) omówiono poniżej.
„Front L” (1): z przodu po
lewej
„Front R” (2): z przodu po
prawej
„Front” (3): z przodu
pośrodku
„All” (4): w środku pojazdu
„Custom”: kalibracja
dźwięku w miejscu słuchania
(strona 45)
„OFF”: bez określonego
miejsca
Kalibracja dźwięku w miejscu
słuchania — regulacja
inteligentnego wyrównywania
parametrów czasowych
Można wykonać kalibrację dźwięku z każdego
głośnika, uzyskując w ten sposób większą
dokładność ustawień opóźnienia dźwięku.
Przed rozpoczęciem należy dokonać pomiaru
odległości między miejscem słuchania a każdym
głośnikiem.
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij (HOME), po czym
dotknij przycisku „Settings”.
2
Dotknij przycisku , a następnie
„Listening Position”.
3
Dotknij przycisku „Custom >”.
Pojawi się ekran regulacji.
4
Dotykając przycisków +/– przy
oznaczeniach poszczególnych
głośników, nastaw odległość między
miejscem słuchania a danym
głośnikiem.
Odległość nastawia się z dokładnością do
2 cm, w zakresie do 0 do 400 cm.
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
132
4
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania, o ile:
– subwoofer jest podłączony, a parametr
„Subwoofer” jest ustawiony na „ON”
(strona 52),
– wybrane jest miejsce słuchania „Front L”,
„Front R”, „Front” lub „All”.
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij przycisk (HOME),
po czym dotknij przycisku „Settings”.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
5
3
Dotknij wariantu „Listening Position”.
Pojawi się ekran regulacji.
4
Dotknij przycisku „Front L”, „Front R”,
„Front” lub „All”.
Aby przywrócić domyślne ustawienie, dotknij
przycisku „Reset”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
5
Wybierz położenie subwoofera.
Położenie subwoofera można wybrać, jeśli
podczas wykonywania czynności 4 zostało
wybrane ustawienie „Front L”, „Front R”,
„Front” lub „All”.
Dotknij wariantu „Near”, „Normal” lub „Far”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Uwaga
Ustawienia zaczynają obowiązywać dopiero do
dotknięciu przycisku „OK”.
Chcąc spersonalizować miejsce słuchania,
dotknij przycisku „Custom >”. Aby przywrócić
domyślne ustawienie, dotknij przycisku „Reset”.
Aby wyłączyć inteligentne wyrównywanie parametrów czasowych, wybierz ustawienie „OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
45
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Konfiguracja głośników
i ustawienia głośności
Tworzenie wirtualnego głośnika
centralnego — CSO
Do reprodukcji pełnego dźwięku przestrzennego
zaleca się użycie 5 głośników (lewego / prawego
przedniego, lewego / prawego tylnego,
centralnego) i 1 subwoofera. Funkcja CSO
(Center Speaker Organizer) umożliwia
wytworzenie wirtualnego głośnika centralnego,
gdy nie jest podłączony fizyczny głośnik.
3
Przemieszczaj suwak przewijania
w górę lub w dół, po czym dotknij
przycisku „RBE (Rear Bass
Enhancer)”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij wariantu „RBE1”, „RBE2” lub
„RBE3”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby wyłączyć funkcję RBE, podczas
wykonywania czynności 4 dotknij przycisku
„OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
Korygowanie poziomu dźwięku
w głośnikach
1
Podczas odtwarzania płyty DVD
dotknij wyświetlacza.
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się menu opcji dla płyty.
3
Dotknij wariantu „CSO (Center
Speaker Organizer)”.
Pojawią się ustawienia.
Można korygować poziomy głośności
w poszczególnych głośnikach.
Regulacja jest możliwa w następujących
głośnikach: „Front R” (prawym przednim),
„Front L” (lewym przednim), „Surround L”
(lewym tylnym), „Surround R” (prawym tylnym)
i „Subwoofer*”.
4
Dotknij wariantu „CSO1”, „CSO2” lub
„CSO3”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
* Ustawienie można regulować tylko wówczas, gdy
jest podłączony subwoofer, a parametr „Subwoofer”
jest ustawiony na „ON” (strona 52).
Aby wyłączyć funkcję CSO, podczas
wykonywania czynności 4 dotknij przycisku
„OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
1
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij przycisku „Settings”.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
Uwaga
Funkcja „CSO (Center Speaker Organizer)” działa
tylko przy odtwarzaniu źródeł wielokanałowych
i można jej użyć tylko gdy parametr „Multi Channel
Output” jest ustawiony na „Multi” (strona 55).
3
Przemieszczaj suwak przewijania
w górę lub w dół, po czym dotknij
przycisku „4.1ch Speaker Level”.
Pojawi się ekran regulacji.
4
Dotknij żądanego parametru, po czym
wyreguluj poziom przyciskami +/–.
Powtarzaj tę czynność, aby wyregulować
głośność we wszystkich głośnikach.
Aby przywrócić domyślne ustawienie,
dotknij przycisku „Reset”.
Użycie tylnych głośników jako
subwooferów — Rear Bass
Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra dolnoprzepustowego (strona 51) w dźwięku kierowanym do
tylnych głośników. Funkcja ta pozwala tylnym
głośnikom spełniać rolę pary subwooferów, gdy
subwoofer nie jest podłączony.
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij (HOME), po czym
dotknij przycisku „Settings”.
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
46
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Regulacja monitora
Korygowanie obrazu
Kalibracja panelu dotykowego
Ustawienia „Custom 1” i „Custom 2” korektora
Picture EQ umożliwiają wybieranie własnych
ustawień obrazu.
Kalibracja panelu dotykowego jest potrzebna,
gdy występują rozbieżności między dotykanym
miejscem a wybieranym wariantem.
1
Podczas odtwarzania filmu naciśnij
przycisk (HOME), po czym dotknij
przycisku „Settings”.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
2
2
Dotknij przycisku .
Pojawi się menu ustawień ogólnych.
Dotknij przycisku
„Picture EQ”.
3
3
Przemieszczaj suwak przewijania
w górę lub w dół, po czym dotknij
przycisku „Touch Panel Adjust”.
Pojawi się ekran regulacji.
Dotknij przycisku „Custom 1 >” lub
„Custom 2 >”.
Pojawi się ekran regulacji.
4
Dotykaj po kolei wyświetlanych
symboli.
Kalibracja jest zakończona.
4
Dotknij przycisku „Warm”, „Normal”
lub „Cool” , aby wybrać ustawienie
„Color Tone”.
5
Dotykając przycisków +/– w grupach
„Brightness” i „Color”, wyreguluj
jasność i nasycenie barw obrazu.
6
Dotknij wariantu „OK”.
, a następnie
Aby przerwać kalibrację, dotknij przycisku
„Cancel”.
Korygowanie obrazu
— Picture EQ
Można dostosować obraz do jasności panującej
we wnętrzu samochodu.
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
„Dynamic”: żywy obraz z intensywnymi,
czystymi kolorami.
„Standard”: standardowy obraz.
„Theater”: zwiększanie jasności monitora;
przydatny przy odtwarzaniu ciemnego filmu.
„Sepia”: obraz w odcieniach sepii.
„Custom 1”, „Custom 2”: ustawienia
użytkownika (strona 47).
1
Podczas odtwarzania filmu naciśnij
przycisk (HOME), po czym dotknij
przycisku „Settings”.
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się menu Visual Settings.
3
Dotknij wariantu „Picture EQ”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij żądanego wariantu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
Uwaga
Nie można korygować obrazu z tylnej kamery.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
Uwagi
• Ustawienie to jest dostępne tylko przy włączonym
hamulcu postojowym.
• To ustawienie nie jest dostępne przy odtwarzaniu
filmów z urządzeń USB.
47
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Wybieranie współczynnika
kształtu
Można zmienić współczynnik kształtu ekranu.
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
„Normal”: obraz
o współczynniku kształtu 4:3
(standardowy).
Ustawienia
Menu ustawień zawiera następujące kategorie:
•
•
•
•
: Ustawienia ogólne (strona 49)
: Sound Settings (strona 51)
: Visual Settings (strona 53)
: Source Settings (strona 54)
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
„Wide”: obraz
o współczynniku kształtu 4:3
powiększony do lewej i prawej
krawędzi ekranu, z uciętymi
pasami u góry i dołu.
Ustawienia w menu wybiera się zgodnie
z poniższą procedurą.
„Full”: obraz o współczynniku
kształtu 16:9.
Przykład: wybieranie ustawienia podświetlenia
przycisków:
„Zoom”: obraz
o współczynniku kształtu 4:3
powiększony do lewej i prawej
krawędzi ekranu.
1
Podczas odtwarzania filmu naciśnij
przycisk (HOME), po czym dotknij
przycisku „Settings”.
2
Dotknij przycisku
.
Pojawi się menu ustawień ekranu.
3
Dotknij wariantu „Aspect”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij żądanego wariantu.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
Pojawi się menu ustawień.
2
Dotknij przycisku , przemieszczaj
suwak przewijania w górę lub w dół,
po czym dotknij przycisku „Key
Illumination”.
Pojawi się ekran ustawień ogólnych.
3
Przemieszczając suwak przewijania
w górę lub w dół, wskaż żądany
zaprogramowany kolor. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
Uwagi
• Ustawienie to jest dostępne tylko przy włączonym
hamulcu postojowym.
• Nie można zmieniać współczynnik kształtu obrazu
z tylnej kamery.
• Aby zmienić współczynnik kształtu filmu
z urządzenia USB, należy wyświetlić menu opcji dla
filmu z urządzenia USB (strona 28).
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
48
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Ustawienia ogólne
Dotknij kolejno wariantów „Settings” c
c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 48.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
Navigation Source
Playback Control
Ustawienia
Cel
L-Audio/R-Nav Zmienianie trybu nawigacji
(z),
R-Audio/L-Nav,
Navigation Only
Dowolny
Clock Adjust (strona 15, 18)
–
–
Język
English (z),
Français,
Español,
Português,
Ó³¹¹ð¦Ð,
kÉÇÉêä~åÇëI
aÉìíëÅÜI
fí~äá~åç
Wybieranie języka
wyświetlania.
Name Characters
Stan urządzenia
Dowolny
i~íáå=
Wybieranie kodowania
`Ü~ê~ÅíÉêë=EzFI= znaków
oìëëá~å=
`Ü~ê~ÅíÉêëI=
páãéäáÑáÉÇ=
`ÜáåÉëÉI=
qê~Çáíáçå~ä=
`ÜáåÉëÉI=
hçêÉ~å=
`Ü~ê~ÅíÉêëI=
qÜ~á=`Ü~ê~ÅíÉêë
OFF (z)
Auto OFF
Automatyczne, całkowite
wyłączanie urządzenia, gdy nie
jest wybrane żadne źródło
30 sec, 30 min,
dźwięku.
Dowolny
Wyłączanie funkcji
automatycznego
wyłączania.
Dowolny
Dowolny
Wybieranie żądanego czasu.
60 min
Demo
Beep
Rotary Commander
Zmienianie kierunku pracy
pokręteł na pilocie-joysticku.
ON (z)
Włączanie trybu
demonstracyjnego.
OFF
Wyłączanie trybu
demonstracyjnego.
ON (z)
Włączanie sygnalizacji
dźwiękowej użycia funkcji.
OFF
Wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej użycia funkcji.
Default (z)
Ustawienie fabryczne.
Reverse
Ustawienie dla instalacji
z prawej strony kolumny
kierownicy.
Dowolny
Dowolny
Dowolny
49
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Parametr
Ustawienia
Cel
Rainbow (z)
(12 zaprogramowanych
kolorów, kolor
własny oraz 5
zaprogramowanych
schematów)
Zmienianie koloru
przycisków
Touch Panel Adjust
(strona 47)
–
–
Camera Input
Włączanie wejścia sygnału
wideo z podłączonej tylnej
kamery.
OFF
Wejście nie jest używane.
Normal (z)
Wyświetlanie obrazu
z tylnej kamery, gdy pali się
światło cofania.
Key Illumination (strona 35)
Reverse
Stan urządzenia
Dowolny
Dowolny
Dowolny
Wyświetlanie obrazu
z tylnej kamery, gdy jest
włączony wsteczny bieg.
Rear View Camera Setting –
(strona 56)
–
Output Color System
Dostosowywanie systemu
koloru do podłączonego
monitora.
(Nie jest obsługiwany system
SECAM.)
PAL (z)
Praca w systemie PAL.
NTSC
Praca w systemie NTSC.
Bluetooth Connection
(strona 38)
ON
Wyszukiwanie z urządzenia
Bluetooth
OFF (z)
Wyłączone podłączanie
urządzenia Bluetooth.
Bluetooth Initialize*
–
Inicjalizacja ustawień
Bluetooth.
Dowolny
Firmware Version
–
Służy do aktualizowania
wewnętrznego
oprogramowania.
Dowolny
Open Source Licenses
–
Służy do wyświetlania
licencji na oprogramowanie.
Dowolny
Dowolny
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Dowolny
* Funkcja „Bluetooth Initialize” kasuje wszystkie ustawienia związane z funkcją Bluetooth: zawartość książki
telefonicznej, historię połączeń, pamięć numerów, historię podłączanych urządzeń Bluetooth itp.
50
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Sound Settings
Dotknij kolejno wariantów „Settings” c c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 48.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
EQ7 (strona 44)
Ustawienia
Cel
OFF (z)
Wyłączanie korektora
dźwięku.
Xplod, Vocal,
Wybieranie
Edge, Cruise, i modyfikowanie krzywej
Space, Gravity, korekty.
Custom
Balance/Fader/Subwoofer Balance :
(-15 – +15)
(strona 44)
Listening Position (strona 45) Front L (z)
Określanie miejsca słuchania
i położenia subwoofera.
Podczas słuchania
radia /
odtwarzania
Regulacja poziomu.
Fader :
(-15 – +15)
z: 0
Subwoofer:
(-6 – +6)
z: 0
Stan urządzenia
Regulacja poziomu
głośności w subwooferze.
(Dostępne, gdy parametr
„Subwoofer” jest ustawiony
na „ON”.)
Podczas słuchania
radia /
odtwarzania
Miejsce słuchania: z przodu
po lewej.
Front R
Miejsce słuchania: z przodu
po prawej.
Front
Miejsce słuchania: z przodu
pośrodku.
All
Miejsce słuchania: środek
pojazdu.
OFF
Brak określonego miejsca
słuchania.
Dowolny
Subwoofer:
Wybieranie położenia
Near,
subwoofera. (Tylko przy
Normal (z), Far ustawieniu „ON” parametru
„Subwoofer” i wybranym
miejscu słuchania „Front
L”, „Front R”, „Front” lub
„All”.)
Custom
Kalibracja dźwięku
w miejscu słuchania
(strona 45).
RBE (Rear Bass Enhancer) OFF (z), RBE1, Wybieranie trybu.
RBE2, RBE3
(strona 46)
Użycie tylnych głośników jako
subwooferów.
Podczas słuchania
radia /
odtwarzania
51
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Parametr
Crossover Filter
Określanie częstotliwości
odcięcia dla przednich / tylnych
głośników (HPF) i subwoofera
LPF).
Ustawienia
Cel
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
Wybieranie częstotliwości
odcięcia. (Dostępne, gdy
parametr „Subwoofer” jest
ustawiony na „ON”.)
HPF: OFF (z)
Wyłączanie filtra
częstotliwości.
HPF: 50 Hz,
Wybieranie częstotliwości
60 Hz, 80 Hz,
odcięcia.
100 Hz, 120 Hz
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Wybieranie fazy
subwoofera. (Dostępne, gdy
parametr „Subwoofer” jest
ustawiony na „ON”.)
Subwoofer
Określanie stanu podłączenia
subwoofera.
ON (z)
Aktywne ustawienie
podłączenia.
OFF
Nieaktywne ustawienie
podłączenia.
4.1ch Speaker Level
(strona 46)
–
–
Stan urządzenia
Podczas słuchania
radia /
odtwarzania
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
52
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Visual Settings
Dotknij kolejno wariantów „Settings” c
c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 48.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
Dimmer
Zmienianie jasności
wyświetlacza.
Ustawienia
Cel
OFF
Normalna jasność.
Auto (z)
Jasność wyświetlacza
zmniejsza się automatycznie
po włączeniu świateł.
(Tylko wówczas, gdy jest
podłączony przewód
sterowania oświetleniem.)
ON
Jasność wyświetlacza jest
stale zmniejszona.
Dimmer Level
Określanie poziomu jasności
wyświetlacza o obniżonej
jasności.
(–5 – +5)
z: 0
Wybieranie poziomu.
Picture EQ*1 (strona 47)
Dynamic (z),
Zmienianie ustawień
Standard,
obrazu.
Theater, Sepia
Aspect*1*2 (strona 48)
Stan urządzenia
Dowolny
Dowolny
Custom 1,
Custom 2
Wybieranie własnych
ustawień jakości obrazu.
Normal,
Wide,
Full (z),
Zoom
Zmienianie współczynnika
kształtu ekranu.
Podczas
odtwarzania filmu
Podczas
odtwarzania filmu
*1 Ustawienie to jest dostępne tylko przy włączonym hamulcu postojowym.
*2 Aby zmienić współczynnik kształtu filmu z urządzenia USB, należy wyświetlić menu opcji dla filmu z urządzenia
USB (strona 28).
53
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Source Settings
Dotknij kolejno wariantów „Settings” c
c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 48.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
Traffic Announcement
Ustawienia
Cel
ON
Odbiór informacji o ruchu
drogowym.
OFF (z)
Wyłączony odbiór informacji o ruchu drogowym.
Rozdział (z)
DVD Direct Search
(strona 23)
Tytuł
Wybieranie elementu
wyszukiwanego na płycie DVD
przez funkcję wyszukiwania
bezpośredniego.
DVD Menu Language
DVD Audio Language
DVD Subtitle Language
Stan urządzenia
Podczas słuchania
radia /
odtwarzania
Wyszukiwanie rozdziału.
Wyszukiwanie tytułu.
Dowolny
English (z),
Zmienianie języka menu
Chinese,
płyty.
German, French,
Italian, Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish, Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Przy
niewybranym
źródle sygnału
English (z),
Zmienianie języka ścieżki
Chinese,
dźwiękowej.
German, French,
Italian, Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish, Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Przy
niewybranym
źródle sygnału
English (z),
Zmienianie języka napisów
Chinese,
nagranych na płytę.
German, French,
Italian, Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish, Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Standard (z)
Audio DRC
Zapewnia wyraźny dźwięk przy
małej głośności. Dotyczy tylko Wide
płyt DVD* zgodnych
z systemem Audio DRC
(regulacji zakresu
dynamicznego).
Standardowe ustawienie.
Uzyskiwanie wrażenia
uczestnictwa w występnie
na żywo.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
* Nie dotyczy płyt DVD-R/DVD+R
DL/DVD-RW w trybie VR.
54
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Parametr
Ustawienia
Cel
Multi (z)
Multi Channel Output
Zmienianie sposobu
reprodukcji dźwięku ze źródeł Stereo
wielokanałowych.
Reprodukcja 4.1 kanałów.
Monitor Type
Wybieranie współczynnika
kształtu właściwego dla
podłączonego monitora.
(Zmienia się także
współczynnik kształtu obrazu
na tym urządzeniu.)
16:9 (z)
Wyświetlanie obrazu
panoramicznego.
Ustawienie właściwe dla
monitora panoramicznego
lub monitora z trybem
panoramicznym.
4:3 Letter Box
Wyświetlanie obrazu
panoramicznego z czarnymi
pasami u góry i u dołu
ekranu.
Ustawienie właściwe dla
monitora z ekranem 4:3.
Niektóre płyty mogą wymuszać
zamianę ustawienia „4:3 Letter
Box” na „4:3 Pan Scan”
i odwrotnie.
4:3 Pan Scan
Redukcja do 2 kanałów.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Wyświetlanie obrazu panoramicznego wypełniającego
cały ekran i automatyczne
obcinanie niemieszczących
się fragmentów.
Original (z)
DVD Playlist Play
(Dotyczy tylko płyt DVD-R/
DVD+R DL/DVD-RW w trybie
VR)
Odtwarzanie tytułów
zgodnie ze sposobem ich
nagrania.
Playlist
Odtwarzanie utworzonej
playlisty.
Video CD PBC (strona 21)
ON (z)
Odtwarzanie płyty VCD
z funkcjami PBC.
OFF
Odtwarzanie płyty VCD bez
funkcji PBC.
ON (z)
Umieszczanie w pamięci
informacji potrzebnych do
wznowienia odtwarzania z 5
płyt wideo*.
Multi Disc Resume
Stan urządzenia
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
* Tylko DVD VIDEO/VCD/Xvid/
MPEG-4.
Source Skip
OFF
W pamięci nie są umieszczane informacje potrzebne
do wznowienia odtwarzania.
Wznawianie odtwarzania od
miejsca zatrzymania płyty
jest możliwe tylko dla
obecnej płyty.
–
Zmniejszenie liczby
naciśnięć niezbędnych do
zmiany źródła. Nieużywane
źródła można sprawdzić na
ekranie pomijania źródła
(strona 11, 14).
Dowolny
Dowolny
55
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Dodatkowe urządzenie audio /
wideo
Gniazda AUX1 IN i AUX2 IN na urządzeniu
umożliwiają podłączenie 2 dodatkowych urządzeń, takich jak odtwarzacze przenośne albo gry.
Wybieranie dodatkowego urządzenia
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „AUX”.
Pojawi się ekran odtwarzania AUX.
2
Dotknij przycisku „AUX1” albo „AUX2”,
aby wybrać żądane urządzenie.
Wybierz odpowiednie funkcje w urządzeniu
przenośnym.
Korygowanie poziomu głośności
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń audio.
Poziom głośności jest wspólny dla wejść
„AUX1” i „AUX2”.
1
2
Zmniejsz głośność w urządzeniu.
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „AUX”.
Pojawi się ekran odtwarzania AUX.
Tylna kamera
Podłączając do gniazda CAMERA oferowaną
oddzielnie tylną kamerę, można wyświetlić
obraz z tylnej kamery.
Obraz z tylnej kamery pojawia się
w następującym przypadku:
– gdy zapali się światło cofania (lub zostanie
włączony wsteczny bieg);
– po naciśnięciu przycisku (HOME) i dotknięciu
przycisku „Rear Camera”*;
– w wyniku naciskania przycisku (DSPL)*.
* Nie pojawiają się linie pomocnicze, których
ustawienia zmienia się w menu ustawień widoku
z tylnej kamery.
Uwaga
Dla bezpieczeństwa, podczas cofania samochodu
zawsze należy się obejrzeć i sprawdzić, co dzieje się
za samochodem. Nie polegać na samej tylnej
kamerze.
Wskazówka
Nawet jeśli podłączona jest tylna kamera, można
wyłączyć wyświetlanie z niej obrazu przez wyłączenie
wejścia kamery (strona 50).
Ustawienia widoku z tylnej kamery
Aby ułatwić sobie obsługę, można wyświetlić
ustawienia wyświetlania na obrazie z tylnej
kamery.
Ustawienie to jest dostępne tylko
w następującym przypadku:
– parametr „Camera Input” jest ustawiony na
„Normal” lub „Reverse” (strona 50);
– włączony jest hamulec postojowy.
3
Dotknij przycisku
, aby wyświetlić
ekran menu, po czym dotknij
przycisku „Adjust Input Level”.
4
Nastaw w zestawie normalny poziom
głośności.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „Settings”.
5
Wyreguluj poziom, dotykając
przycisków –/+.
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od –8 do +18.
2
3
Dotknij przycisku
Określanie typu urządzenia
Określenie typu każdego z podłączonych
urządzeń (wideo / audio) umożliwia
odpowiednie przełączanie ekranu tła.
1
Naciśnij przycisk (HOME), po czym
dotknij wariantu „AUX”.
2
Dotknij przycisku
, aby wyświetlić
ekran menu, po czym dotknij przycisku „AUX1 Input” lub „AUX2 Input”.
3
Dotknij przycisku „Audio” lub „Video”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
.
Przemieszczaj suwak przewijania
w górę lub w dół, po czym dotknij
przycisku „Rear View Camera
Setting”.
Pojawią się ustawienia.
Wyświetlanie linii pomocniczych
Dotknij przycisku
.
Aby ukryć linie pomocnicze, ponownie dotknij
przycisku
.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
.
56 przycisku
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Edycja linii
1 Dotknij przycisku
.
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
2 Wybierz linię, którą chcesz poddać edycji.
Dotknij przycisku odpowiadającego żądanej
linii:
,
lub
.
3 Zmodyfikuj linię.
Aby zwiększyć długość, dotknij przycisku B
b.
Aby zmniejszyć długość, dotknij przycisku
bB.
Aby skorygować położenie, dotknij przycisku
V lub v.
Aby przywrócić domyślne ustawienie, dotknij
przycisku „Reset”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku
.
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Nie zostawiać panelu czołowego ani urządzeń
audio wewnątrz pojazdu. Wysoka temperatura
spowodowana przez bezpośrednie oświetlenie
słoneczne mogła doprowadzić do ich uszkodzenia
lub niewłaściwego działania.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
Aby zachować wysoką jakość
dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi o panelu LCD
• Nie zamoczyć panelu LCD i nie narażać go
na kontakt z płynami. Grozi to awarią.
• Nie naciskać panelu LCD. Grozi to zniekształceniami obrazu i awarią (obraz może stać się niewyraźny
lub może dojść do uszkodzenia panelu LCD).
• Nie dotykać ekranu inaczej niż palcami. Grozi to
uszkodzeniem lub pęknięciem panelu LCD.
• Do czyszczenia panelu LCD należy używać
suchej, miękkiej ściereczki. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych w handlu środków
czyszczących ani antystatycznego aerozolu.
• Nie używać urządzenia poza zalecanym zakresem
temperatur (5 – 45 °C).
• Jeśli samochód był zaparkowany w zimnym lub
gorącym miejscu, obraz może być niewyraźny.
Nie oznacza to jednak uszkodzenia monitora.
Obraz stanie się wyraźny, gdy temperatura
w samochodzie powróci do normy.
• Na monitorze mogą się na stałe pojawiać czerwone, niebieskie lub zielone punkty. Są to tak zwane
„jasne punkty”, które mogą występować na
każdym ekranie LCD. W produkcji panelu LCD
57
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
są stosowane bardzo precyzyjne technologie,
a ponad 99,99% elementów obrazu jest wyświetlanych właściwie. Może się jednak zdarzyć niewielka
liczba (typowo 0,01%) segmentów działających
niewłaściwie. Nie utrudnia to jednak oglądania.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do czyszczenia, od środka na zewnątrz.
Nie używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy rozcieńczalnik ani dostępnych w handlu środków czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych
ze standardem płyty kompaktowej (CD). Płyty
DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwaga dotycząca sposobu
odtwarzania płyt DVD i VCD
Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD i VCD
mogą być celowo zablokowane przez producentów
nagrania. Ponieważ urządzenie odtwarza płyty
DVD i VCD zgodnie z zamysłem producentów,
użycie pewnych funkcji odtwarzania może się
okazać niemożliwe. Należy się także zapoznać
z instrukcją dostarczoną z płytą DVD lub VCD.
Uwagi o płytach DATA CD i DATA DVD
58
• W urządzeniu nie można odtwarzać pewnych płyt
DATA CD/DATA DVD (zależy to od sprzętu
użytego do nagrywania i od stanu płyty).
• Niektóre płyty wymagają finalizacji (strona 58).
• Urządzenie jest zgodne z następującymi
standardami:
Płyty DATA CD
– Format ISO 9660 (poziom 1 lub poziom 2) albo
Joliet lub Romeo w formacie expansion
– Nagrania wielosesyjne
Płyty DATA DVD
– Format UDF Bridge (połączony format UDF
i ISO 9660)
– Nagrania dokonane w trybie Multi Border
• Obowiązują następujące wartości maksymalne:
– foldery (grupy): 256 (łącznie z folderem
głównym i pustymi folderami);
– pliki (utwory/filmy) i foldery na płycie: 2000
(jeśli nazwa folderu / pliku składa się z wielu
znaków, liczba ta może być mniejsza od 2000);
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 64 (Joliet / Romeo).
Uwagi o finalizowaniu płyt
Poniżej wymieniono rodzaje płyt, które wymagają
finalizacji przed odtwarzaniem w tym urządzeniu.
• DVD-R/DVD+R DL (w trybie Video/VR)
• DVD-RW w trybie Video
• DVD+R/DVD+RDL
• CD-R
• CD-RW
Następujące płyty można odtwarzać bez finalizacji:
• DVD+RW – automatyczna finalizacja.
• DVD-RW w trybie VR – finalizacja nie jest
wymagana.
Szczegółów należy szukać w opisie dostarczonym
z płytą.
Uwagi o płytach CD nagranych
w trybie Multi Session / płytach DVD
nagranych w trybie Multi Border
Poniżej podano warunki odtwarzania w urządzeniu
płyt CD nagranych w trybie Multi Session / płyt
DVD nagranych w trybie Multi Border. Zwracamy
uwagę na wymóg zamknięcia sesji i sfinalizowania
płyty.
• Jeśli w pierwszej sesji są nagrane dane CD-DA
(Compact Disc Digital Audio):
Urządzenie rozpoznaje płytę jako CD-DA
i odtwarza tylko dane CD-DA z pierwszej sesji,
nawet jeśli inne sesje zawierają dane w innych
formatach (np. MP3).
• Jeśli dane CD-DA są nagrane w sesji innej niż
pierwsza:
Urządzenie rozpoznaje płytę jako DATA CD lub
DATA DVD, a wszystkie sesje CD-DA są
pomijane.
• Jeśli nagrany jest plik MP3/WMA/AAC/Xvid/
MPEG-4:
Odtwarzane są tylko sesje zawierające pliki
wybranego typu (dźwięk/filmy)* (jeśli inne sesje
zawierają dane CD-DA lub inne, są one
pomijane).
* Informacje o wybieraniu typu pliku – patrz strona 24.
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Kolejność odtwarzania plików
MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4
MP3/WMA/
AAC/
Xvid/MPEG-4
Folder
(album)
Plik MP3/WMA/
AAC/Xvid/
MPEG-4
(utwór/film)
Informacja o plikach AAC
Odtwarzane pliki AAC*3 muszą spełniać
poniższe wymagania. Nie gwarantuje się
możliwości odtworzenia wszystkich plików
AAC spełniających te wymagania.
Kodek płyty
• Format pliku: MP4
• Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a,
• Przepływność: 40 do 320 kb/s (z obsługą
zmiennej przepływności (VBR))
• Częstotliwość próbkowania *2: 44,1, 48 kHz
Kodek MSC
Informacja o plikach WMA
Odtwarzane pliki WMA*1 muszą spełniać
poniższe wymagania. Nie gwarantuje się
możliwości odtworzenia wszystkich plików
WMA spełniających te wymagania.
Kodek płyty
• Format pliku: ASF
• Rozszerzenie pliku: .wma
• Przepływność: 64 do 192 kb/s (z obsługą
zmiennej przepływności (VBR))
• Częstotliwość próbkowania *2: 44,1 kHz
Kodek MSC
• Format pliku: ASF
• Rozszerzenie pliku: .wma
• Przepływność: 64 do 192 kb/s (z obsługą
zmiennej przepływności (VBR)) *4
• Częstotliwość próbkowania *2: 44,1 kHz
Informacja o plikach MP3
Odtwarzane pliki MP3 muszą spełniać poniższe
wymagania. Nie gwarantuje się możliwości
odtworzenia wszystkich plików MP3
spełniających te wymagania.
• Format pliku: MP4
• Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a, .3gp
• Przepływność: 48 do 288 kb/s (z obsługą
zmiennej przepływności (VBR)) *4
• Częstotliwość próbkowania *2: 8, 11,025, 12, 16,
22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Informacja o plikach Linear PCM
Odtwarzane pliki Linear PCM muszą spełniać
poniższe wymagania. Nie gwarantuje się
możliwości odtworzenia wszystkich plików
Linear PCM spełniających te wymagania.
Kodek MSC
•
•
•
•
Informacja o plikach HE-AAC
Odtwarzane pliki HE-AAC muszą spełniać
poniższe wymagania. Nie gwarantuje się
możliwości odtworzenia wszystkich plików HEAAC spełniających te wymagania.
Kodek MSC
•
•
•
•
Kodek płyty
• Format pliku: MP3 (MPEG-1 Layer3)
• Rozszerzenie pliku: .mp3
• Przepływność: 48 do 192 kb/s (z obsługą
zmiennej przepływności (VBR))
• Częstotliwość próbkowania *2: 32, 44,1, 48 kHz
Kodek MSC
• Format pliku: MP3 (MPEG-1 Layer3)
• Rozszerzenie pliku: .mp3
• Przepływność: 32 do 320 kb/s (z obsługą
zmiennej przepływności (VBR)) *4
• Częstotliwość próbkowania *2: 32, 44,1, 48 kHz
Format pliku: Wave-Riff
Rozszerzenie pliku: .wav
Przepływność: 1411 kb/s
Częstotliwość próbkowania *2: 44,1 kHz
Format pliku: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a, .3gp
Przepływność: 32 do 144 kb/s *4
Częstotliwość próbkowania *2: 8, 11,025, 12, 16,
22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Informacja o plikach AVC (H.264/AVC)
Odtwarzane pliki AVC (H.264/AVC) muszą
spełniać poniższe wymagania. Nie gwarantuje
się możliwości odtworzenia wszystkich plików
AVC (H.264/AVC) spełniających te wymagania.
Kodek MSC
•
•
•
•
•
•
•
Format pliku: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, ..m4v
Profil: Baseline Profile/Main Profile
Poziom: 3.1
Przepływność: maks. 14 Mb/s
Szybkość wyświetlania: maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: maks. 1280 × 720 *5
59
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Informacja o plikach MPEG-4
Odtwarzane pliki MPEG-4 muszą spełniać
poniższe wymagania. Nie gwarantuje się
możliwości odtworzenia wszystkich plików
MPEG-4 spełniających te wymagania.
Kodek płyty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Format pliku: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4
Profil: Simple
Przepływność: maks. 10 Mb/s (DVD), 7 Mb/s (CD)
Szybkość wyświetlania: maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: maks. 720 × 576 pikseli
Format pliku: Xvid
Rozszerzenie pliku: .avi, .xvid
Profil: Advanced Simple Profile
Przepływność: maks. 10 Mb/s (DVD), 7 Mb/s (CD)
Szybkość wyświetlania: maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: maks. 720 × 576 *5
Kodek MSC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Format pliku: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, ..m4v
Profil: Simple
Przepływność: maks. 12 Mb/s
Szybkość wyświetlania: maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: maks. 1280 × 720 *5
Format pliku: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, ..m4v
Profil: Advanced Simple Profile
Przepływność: maks. 8 Mb/s
Szybkość wyświetlania: maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: maks. 720 × 576 *5
Format pliku: Xvid
Rozszerzenie pliku: ..avi, ..xvid
Profil: Advanced Simple Profile
Przepływność: maks. 8 Mb/s
Szybkość wyświetlania: maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: maks. 720 × 576 *5
Informacja o plikach Windows Media
Odtwarzane pliki Windows Media muszą
spełniać poniższe wymagania. Nie gwarantuje
się możliwości odtworzenia wszystkich plików
Windows Media spełniających te wymagania.
Kodek MSC
Video 9 *1*6
•
•
•
•
•
Format pliku: ASF
Rozszerzenie pliku: .wmv
Przepływność: maks. 20 Mb/s
Szybkość wyświetlania: maks. 30 kl./s (30p/60i)
Rozdzielczość: maks. 1280 × 720 *5
Informacja o plikach JPEG
Odtwarzane pliki JPEG*7 muszą spełniać
poniższe wymagania. Nie gwarantuje się
możliwości odtworzenia wszystkich plików
JPEG spełniających te wymagania.
Kodek MSC
•
•
•
•
Format pliku: zgodny z DCF 2.0/Exif 2.21
Rozszerzenie pliku: ..jpg, .jpeg
Profil: Baseline
Liczba pikseli: maks. 6048 × 4032 pikseli
(24 000 000 pikseli)
*1 Nie można odtwarzać plików WMA/WMV
chronionych przed kopiowaniem.
*2 Częstotliwość próbkowania może nie odpowiadać
wszystkim koderom.
*3 Nie można odtwarzać plików AAC-LC chronionych
przed kopiowaniem.
*4 Z uwzględnieniem niestandardowych
i niegwarantowanych przepływności w zależności
od częstotliwości próbkowania.
*5 Podane wartości oznaczają maksymalną rozdzielczość odtwarzanego filmu. Nie oznaczają one rozdzielczości wyświetlacza, która wynosi 800 x 480.
*6 Niektóre pliki WMV można odtwarzać tylko po
przesłaniu ich z programu Windows Media Player.
*7 Nie można odtwarzać niektórych formatów plików
z fotografiami.
Informacja o iPodzie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej
modeli iPodów. Przed użyciem należy
zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
Made for
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (3. generacja)
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (1. generacja)
– iPod classic
– iPod nano (6. generacja)
– iPod nano (5. generacja)
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* W przypadku podłączenia iPoda nano (1. generacji)
nie można używać funkcji obsługi przez pasażera.
• Symbole „Made for iPod” oraz „Made for iPhone”
oznaczają urządzenia elektroniczne przeznaczone
specjalnie do łączenia z iPodem lub telefonem
iPhone i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple. Firma Apple
nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego
urządzenia ani jego zgodność ze standardami
bezpieczeństwa i innymi standardami wymaganymi przez prawo. Zwracamy uwagę, że użycie tych
akcesoriów z iPodem lub telefonem iPhone może
wpływać na łączność bezprzewodową.
60
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 61 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Informacja o funkcji Bluetooth
Co to jest technologia Bluetooth?
• Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe
przesyłanie danych między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak telefon komórkowy i zestaw
słuchawkowy. Zasięg łączności bezprzewodowej
Bluetooth wynosi mniej więcej 10 m. Najczęściej
łączy się dwa urządzenia, ale istnieją urządzenia,
które można łączyć z wieloma urządzeniami.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth nie
wymaga używania przewodów ani odpowiedniego
ustawiania urządzeń względem siebie, jak
w technologii podczerwonej. Podłączane
urządzenie może się więc znajdować w torbie albo
w kieszeni.
• Technologia Bluetooth jest międzynarodowym
standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez miliony firm z całego świata.
Łączność przez interfejs Bluetooth
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą wpływać
następujące czynniki:
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między zestawem a urządzeniem Bluetooth,
– znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element
bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie zestawu w pobliżu
bezprzewodowej sieci LAN może prowadzić do
zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do
pogorszenia szybkości transmisji, powstawania
zakłóceń lub problemów z połączeniem. W takim
przypadku należy:
– używać zestawu co najmniej 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN,
– jeśli zestaw pracuje w odległości mniejszej niż
10 m od elementów bezprzewodowej sieci LAN,
należy wyłączyć sieć bezprzewodową,
– zainstalować zestaw i urządzenie Bluetooth
możliwie blisko siebie.
• Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth
mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń
medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku,
zaleca się wyłączenie zestawu i innych urządzeń
Bluetooth w następujących miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
• Zestaw wykorzystuje zabezpieczenia standardu
Bluetooth, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
Bluetooth. Mimo to, w pewnych warunkach nie
można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności Bluetooth, należy zachować ostrożność.
• Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
ujawnienie informacji wynikłe z transmisji
Bluetooth.
• Nie można zagwarantować połączenia z każdym
urządzeniem Bluetooth.
– Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być
zgodne ze standardem Bluetooth zdefiniowanym
przez Bluetooth SIG. Ponadto urządzenie musi
zostać uwierzytelnione.
– Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne
ze wspomnianym standardem Bluetooth,
niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo
działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji
i parametrów technicznych urządzenia.
– W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować zakłócenia.
• W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca
pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu
komórkowego przez interfejs Bluetooth może nie
działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth powoduje
uczucie dyskomfortu, należy natychmiast
zaprzestać jego używania. W przypadku
powtarzających się problemów prosimy o kontakt
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się okazać
mniejsza w zależności od warunków pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota. Należy wtedy wymienić baterię na
nową baterię litową CR2025. Użycie innej baterii
grozi powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
c
61
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 62 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
Demontaż urządzenia
1
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż
do ich zablokowania.
Haczykiem
do wewnątrz.
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
2
Pociągnij za oba kluczyki, aby
obluzować urządzenie.
3
Wysuń urządzenie z kieszeni
montażowej.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy
(strona 15) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie
naciskaj złączy za mocno, gdyż grozi to ich
uszkodzeniem.
Zestaw
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
62
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 63 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Dane techniczne
Sekcja monitora
Typ wyświetlacza: panoramiczny, kolorowy monitor
LCD
Wielkość: 6,1"
System: Aktywna matryca TFT
Liczba pikseli:
1 152 000 pikseli (800 × 3 (RGB) × 480)
System koloru:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M/PAL-N
(automatyczny wybór)
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (mono)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9124,5 kHz lub 9115,5 kHz/4,5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 µV, DŁ (LW): 46 µV
Sekcja odtwarzacza DVD / CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Zniekształcenia harmoniczne: 0,01%
Kod regionu: podany na spodzie urządzenia
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (High-speed)
Maksymalny prąd: 1 A
Łączność bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 2.1 standardu Bluetooth + EDR
Poziom wyjściowy:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks. +4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak
obecność przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej, ładunków statycznych, czułości odbioru, wydajności
anteny, systemu operacyjnego, oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth określają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjście wideo (tył)
Wyjścia audio (przód / tył)
Wyjście na subwoofer
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterujące oświetlenia
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Wejściowe złącze hamulca postojowego
Wejście mikrofonowe
Wejściowe złącze wstecznego biegu
Wejściowe złącze sygnału prędkości
Wejście sygnału z kamery
Wejściowe złącza AUX audio
Wejściowe złącza AUX wideo
Port USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 100 × 173 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 111 × 160 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: Około 2,0 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Mikrofon
Pilot: RM-X271
Etui na panel
Wyposażenie dodatkowe:
Kabel połączeniowy USB i wideo do iPoda:
RC-202IPV
Tylna kamera: XA-R800C
Moduł nawigacji: XA-NV100T, XA-NV200TL
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Patenty USA i innych państw wykorzystane na
licencji Dolby Laboratories.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Kod regionu
System regionalizacji ma na celu ochronę praw autorskich.
Kod regionu znajduje się na spodzie urządzenia.
W urządzeniu można odtwarzać tylko płyty DVD
oznaczone identycznym kodem regionu.
Można też odtwarzać płyty DVD z oznaczeniem
.
63
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 64 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Przy próbie odtworzenia dowolnej innej płyty DVD, na
ekranie telewizora pojawi się komunikat „Disc playback
prohibited by region code.” (odtwarzanie niemożliwe ze
względu na inny kod regionu). Niektóre płyty DVD
mogą nie mieć oznaczeń kodu regionu, chociaż ich odtwarzanie podlega ograniczeniu do określonego regionu.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie witryny pomocy technicznej, której
adres podano z tyłu okładki.
Ogólne
64
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest wyświetlacz, to do sterowania nie można używać pilota.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 49).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk zerowania.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Obraz znika z monitora / nie pojawiają się na
monitorze.
• Włączona (ON) funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza (strona 53).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (SOURCE/OFF).
t Ponownie naciśnij przycisk (SOURCE/OFF) na
urządzeniu, aby wyświetlić wskaźniki.
• Włączona jest funkcja „M.OFF” i włączyła się
funkcja wyłączania monitora (strona 11).
t Dotknij dowolnego miejsca na wyświetlaczu, aby
go włączyć z powrotem.
Wyświetlacz nie reaguje prawidłowo na dotyk.
• Nie należy dotykać wyświetlacza w więcej niż
jednym miejscu. Równoczesne dotknięcie
wyświetlacza w dwóch lub większej liczbie miejsc
uniemożliwia prawidłową pracę.
• Skalibruj panel dotykowy (strona 47).
• Mocno dotykaj panelu dotykowego.
Nie działa funkcja automatycznego wyłączania.
Zestaw jest włączony. Funkcja automatycznego
wyłączania działa po wyłączeniu zestawu.
t Nie wybieraj żadnego źródła dźwięku.
Nie można wybierać wariantów z menu.
Niedostępne w danej chwili warianty mają szary kolor.
Nie można wybrać źródła USB Music, USB
Video, AUX ani BT Audio.
Niektóre źródła nie pojawiają się na ekranie wyboru źródła.
t Usuń zaznaczenie ze źródła, którego nie można
wybrać (strona 55).
Nie można regulować kąta monitora.
Monitor był otwarty w momencie zerowania urządzenia.
t Przed wyzerowaniem urządzenia należy zamknąć
panel przedni.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) lub przewód zasilania akcesoriów
(czerwony) do przewodu zasilającego wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną/tylną szybę
samochodu jest wbudowana antena radiowa).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 18).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 18).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
t Nastaw inną stację.
Funkcja PTY wyświetla typ „None”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Dotknij przycisku ./> w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis „PI seek”, a zestaw
rozpocznie wyszukiwanie innej częstotliwości
z tym samym kodem PI (identyfikacji programu).
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 65 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Obraz
Brak obrazu / zakłócenia w obrazie.
• Niewłaściwie wykonane połączenia.
• Sprawdź sposób podłączenia urządzenia i wybierz
w podłączonym urządzeniu wejście sygnału z zestawu.
• Płyta jest uszkodzona albo brudna.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Nie jest podłączony przewód stycznika hamulca
postojowego (jasnozielony) albo hamulec postojowy
nie jest używany.
Obraz nie wypełnia ekranu.
Współczynnik kształtu obrazu jest zablokowany przez
sygnał nagrany na płytę DVD.
Brak obrazu/zakłócenia w obrazie na tylnym
monitorze.
• Wybrane jest niewłaściwe źródło sygnału /
niewłaściwy tryb. Przy braku sygnału wejściowego
na tylnym monitorze nie pojawi się obraz.
• Niewłaściwe ustawienie systemu koloru.
t W zależności od podłączonego monitora, wybierz
system koloru „PAL” lub „NTSC” (strona 50).
• Obraz z tylnej kamery pojawia się tylko na ekranie
samego zestawu.
t Podczas wyświetlania obrazu z tylnej kamery nie
pojawia się obraz na tylnym monitorze.
Dźwięk
Brak dźwięku, przerwy w dźwięku lub trzaski.
• Niewłaściwie wykonane połączenia.
• Sprawdź sposób podłączenia urządzenia i wybierz
w podłączonym urządzeniu wejście sygnału
z zestawu.
• Płyta jest uszkodzona albo brudna.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Częstotliwość próbkowania pliku MP3 jest inna niż
32, 44,1 albo 48 kHz.
• Częstotliwość próbkowania pliku WMA jest inna niż
32, 44,1 albo 48 kHz.
• Częstotliwość próbkowania pliku AAC jest inna niż
44,1 albo 48 kHz.
• Przepływność pliku MP3 nie należy do zakresu od 48
do 192 kb/s.
• Przepływność pliku WMA nie należy do zakresu od
64 do 192 kb/s.
• Przepływność pliku AAC nie należy do zakresu od
40 do 320 kb/s.
• W urządzeniu wybrany jest tryb pauzy, odtwarzania
do tyłu lub szybkiego odtwarzania do przodu.
• Niewłaściwie wybrane ustawienia wyjść.
• Zbyt niski poziom wyjściowy płyty DVD (strona 22).
• Zbyt mała głośność.
• Włączona jest funkcja ATT.
• Nieobsługiwany format (taki jak DTS).
t Sprawdź, czy urządzenie obsługuje dany format
(strona 10).
Występują zakłócenia w dźwięku.
Poprowadź przewody zasilające i przewody
sygnałowe z dala od siebie.
Posługiwanie się płytami
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest uszkodzona albo brudna.
• Nie można odtworzyć płyty.
• Płyty DVD nie można odtworzyć ze względu na
niewłaściwy kod regionu.
• Płyta nie została sfinalizowana (strona 58).
• Urządzenie nie obsługuje płyt w tym formacie lub
plików w tej wersji (strona 10, 58).
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
Nie można odtwarzać plików MP3/WMA/AAC/
Xvid/MPEG-4.
• Nagranie nie zostało dokonane zgodnie z ISO 9660
(poziom 1 / poziom 2) albo w rozszerzonym formacie
Joliet lub Romeo (DATA CD) / w formacie UDF
Bridge (DATA DVD) (strona 58).
• Plik ma niewłaściwe rozszerzenie (strona 59).
• Pliki nie są zapisane w formacie MP3/WMA/AAC/
Xvid/MPEG-4.
• Jeśli płyta zawiera pliki różnych typów, można odtwarzać tylko pliki wybranego typu (dźwięk/filmy).
t Wybierz odpowiedni typ pliku, używając listy
(strona 24).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3/WMA/
AAC/Xvid/MPEG-4 trwa dłużej niż innych
nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session / Multi
Border,
– płyt, do których można dodać dane.
Odtwarzanie nie zaczyna się od początku
płyty.
Włączona jest funkcja wznawiania odtwarzania od
miejsca zatrzymania (strona 55).
Nie można użyć pewnych funkcji.
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na użycie funkcji
takich jak zatrzymywanie, wyszukiwanie, odtwarzanie
wielokrotne lub odtwarzanie w przypadkowej
kolejności. Szczegółów należy szukać w opisie
dostarczonym z płytą.
Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej,
języka napisów lub kąta.
• Zamiast przycisków bezpośredniego wyboru na
pilocie użyj menu DVD (strona 19).
• Płyta DVD nie zawiera ścieżki dźwiękowej w wielu
językach, napisów w wielu językach lub scen
nagranych pod różnymi kątami.
• Płyta DVD uniemożliwia zmianę.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk zerowania (strona 14).
65
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 66 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Zestaw nie rozpoznaje urządzeń USB podłączonych
przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać.
Odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają duże rozmiary
lub skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
• Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
• Jeśli podczas odtwarzania filmu z urządzenia USB
występują przerwy w dźwięku:
– Naciśnij przycisk (HOME) lub wyświetl ustawienia
systemowe.
Funkcja Bluetooth
66
Urządzenia nie można połączyć z innym
urządzeniem Bluetooth.
• Zmień ustawienie parametru „Signal” na „ON”
(strona 43).
• Podczas łączenia z innym urządzeniem Bluetooth
zestaw nie zostanie wykryty przez trzecie urządzenie.
Należy zakończyć bieżące łączenie i wyszukać zestaw
z innego urządzenia. Odłączone urządzenie będzie można później wybrać z listy uwierzytelnionych urządzeń.
Połączenie jest niemożliwe.
Sprawdź procedurę parowania w instrukcji obsługi
drugiego urządzenia itp., po czym powtórnie wykonaj
operację.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego urządzenia.
W zależności od stanu podłączanego urządzenia
niemożliwe bywa uzyskanie jego nazwy.
Brak dźwięku dzwonka.
• Zwiększ głośność, kiedy ktoś dzwoni.
• W zależności od podłączanego urządzenia dźwięk
dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
t Zmień ustawienie parametru „Ringtone” na
„Internal” (strona 42).
Zbyt cichy głos rozmówcy.
Zwiększ głośność podczas połączenia.
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głośność.
Skoryguj poziom „MIC Gain” (strona 40).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
• Zmniejsz głośność.
• Parametr „Speech Quality” jest ustawiony na „Mode 1”.
t Zmień ustawienie parametru „Speech Quality” na
„Mode 2” (strona 42).
• W przypadku występowania głośnych hałasów zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu, należy
postarać się zmniejszyć głośność tych hałasów.
t Jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz dobiega silny
hałas, należy zamknąć okno.
t Jeśli źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy
zmniejszyć jej wydajność.
Niska jakość dźwięku z telefonu.
Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
t W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Zbyt mała lub zbyt duża głośność
z podłączonego urządzenia Bluetooth.
Poziom głośności zależy od urządzenia Bluetooth.
t Zmniejsz różnice w poziomie głośności między tym
urządzeniem a urządzeniem Bluetooth (strona 43).
Brak dźwięku przy strumieniowej transmisji.
W podłączonym urządzeniu Bluetooth jest włączona pauza.
t Wyłącz pauzę w urządzeniu Bluetooth.
Przerwy w dźwięku podczas strumieniowej
transmisji dźwięku.
• Zmniejsz odległość między tym urządzeniem
a urządzeniem Bluetooth.
• Jeśli urządzenie Bluetooth znajduje się w blokującym
sygnał pokrowcu itp., to należy wyjąć je z pokrowca.
• W pobliżu pracuje kilka urządzeń Bluetooth lub
innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
t Wyłącz pozostałe urządzenia.
t Zwiększ odległość od innych urządzeń.
• W momencie łączenia tego urządzenia z telefonem
komórkowym występuje krótka przerwa w dźwięku.
Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Przy strumieniowej transmisji dźwięku nie można
sterować podłączonym urządzeniem Bluetooth.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie Bluetooth jest
zgodne z profilem AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje daną
funkcję.
Kiedy dzwoni telefon, nie pojawia się nazwisko
osoby dzwoniącej.
• Informacja ta nie jest zapisana w książce telefonicznej.
t Dodaj dane osoby telefonującej do książki
telefonicznej (strona 41).
• W telefonie osoby dzwoniącej włączona jest funkcja
ukrywania numeru.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
• W podłączonym telefonie włączona jest funkcja
automatycznego rozpoczynania połączenia.
• Funkcja „Auto Answer” tego urządzenia jest
ustawiona na „3 sec” lub „10 sec” (strona 42).
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu.
W zależności od podłączanego urządzenia, czas na
wykonanie parowania może być krótki. Spróbuj
wykonać parowanie w wyznaczonym czasie,
wybierając jednocyfrowy kod uwierzytelniający.
Nie można użyć funkcji Bluetooth.
Zakończ używanie obecnego źródła, naciskając na 1
sekundę przycisk (SOURCE/OFF), po czym włącz
urządzenie.
Brak dźwięku z głośników samochodu
podczas połączenia w trybie
głośnomówiącym.
Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego, należy
zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk był
reprodukowany przez głośniki samochodu.
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 67 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Komunikaty
An error occurred. You will be returned to the
playback screen.
Ze względu na wewnętrzny błąd nie działa funkcja
wizualizacji.
t Zmień źródło dźwięku, po czym wybierz źródło
USB Music.
Bluetooth Connection Error
Wystąpił błąd w komunikacji między tym
urządzeniem a telefonem BT.
t Sprawdź, czy w telefonie BT i tym urządzeniu
włączony jest sygnał BT.
t Spróbuj ponownie wykonać parowanie.
t Odłącz i ponownie podłącz telefon BT.
Bluetooth device is not found.
• Urządzenie nie wykrywa żadnego urządzenia
Bluetooth, które można by podłączyć.
t Sprawdź ustawienie Bluetooth w podłączanym
urządzeniu.
• Lista uwierzytelnionych urządzeń Bluetooth jest
pusta.
t Wykonaj parowanie z urządzeniem Bluetooth
(strona 38).
Busy now… Please try again.
Urządzenie jest obecnie zajęte.
t Odczekaj chwilę i ponów próbę.
Call Data Error
Wystąpił błąd przy odczytywaniu zawartości książki
telefonicznej przez PBAP lub historii połączeń
z telefonu BT.
t Odłącz i ponownie podłącz telefon BT.
Cannot display folders beyond this level. Place
songs no more than eight folders deep.
Podczas przeglądania treści osiągnięto 8. poziom
zagnieżdżenia folderów.
t Urządzenie może wyświetlać zawartość folderów
maksymalnie do 8. poziomu. Przenieś treści na
wyższy poziom w hierarchii folderów.
Cannot read.
• Ze względu na jakiś problem urządzenie nie może
odczytać danych.
• Dane są uszkodzone.
• Płyta jest uszkodzona.
• Płyta nie współpracuje z tym urządzeniem.
• Płyta nie została sfinalizowana.
Database error encountered.
Wystąpił jakiś problem z bazą danych.
t Zmień źródło dźwięku, po czym wybierz źródło
USB Music.
Database update couldn’t be completed.
Ze względu na jakiś problem przerwana została
aktualizacja bazy danych.
t Ponów próbę zaktualizowania bazy danych.
Data Listing Error
Wystąpił błąd przy wyświetlaniu zawartości książki
telefonicznej przez PBAP lub historii połączeń
z telefonu BT.
t Odłącz i ponownie podłącz telefon BT.
Delete failed.
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
skasowanie materiału wideo.
t Ponów próbę kasowania lub użyj do kasowania
komputera itp.
Disc Error
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Płyta nie współpracuje z tym urządzeniem.
t Włóż obsługiwaną płytę.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
Disc playback prohibited by region code.
Kod regionu płyty DVD różni się od kodu regionu
tego urządzenia.
Error - Please select ‘Bluetooth Initialize’ from
the General Settings menu.
Wystąpił błąd pamięci.
t Wyzeruj ustawienia Bluetooth (strona 43).
Handsfree device is not available.
Nie jest podłączony telefon komórkowy.
t Podłącz telefon komórkowy (strona 38).
High Temperature Error
Wystąpił jakiś błąd spowodowany przez wysoką
temperaturę.
t Obniż temperaturę.
iPod video cable reconnected. Reconnect the
USB cable.
Przewód wideo od iPoda został odłączony
i podłączony na nowo.
t Odłącz przewód USB i podłącz go na nowo.
New firmware not found.
• Pamięć USB nie zawiera nowego wewnętrznego
oprogramowania.
t Spróbuj zaktualizować wewnętrzne
oprogramowanie do najnowszej wersji.
• Plik z wewnętrznym oprogramowaniem jest
uszkodzony.
t Zastąp plik w pamięci USB.
No AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
No audio, confirm smartphone compatibility.
• Niewłaściwe ustawienia dźwięku w smartfonie.
t Sprawdź ustawienia dźwięku w smartfonie.
• Smartfon nie jest zgodny z funkcją MirrorLink™.
t Sprawdź zgodność smartfonu z funkcją
MirrorLink™ (strona 35).
No Device
Wybrane jest źródło USB, ale nie jest podłączone
urządzenie USB. Podczas odtwarzania z urządzenia
USB nastąpiło odłączenie urządzenia lub przewodu
USB.
t Podłącz urządzenie USB i przewód USB.
No Playable Data
• Płyta nie zawiera danych, które można by odtworzyć.
• iPod nie zawiera danych, które można by odtworzyć.
t Zapisz w iPodzie pliki z muzyką lub filmami.
67
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 68 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
No Navigation Signal
• Urządzenie nie jest połączone z nawigacją.
t Sprawdź połączenie między urządzeniem
a nawigacją.
• Nawigacja działa niewłaściwie.
t Sprawdź, czy nawigacja działa właściwie.
No TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
Offset
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Output connection failure.
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w dostarczonej instrukcji
instalacji / podłączania.
Overcurrent caution on USB.
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE/OFF)
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia
USB.
Playback has stopped because an error
occurred.
Ze względu na jakiś problem zatrzymane zostało
odtwarzanie filmu.
t Zmień źródło dźwięku, po czym wybierz źródło
USB Video.
Remove failed.
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
skasowanie fotografii.
t Ponów próbę kasowania lub użyj do kasowania
komputera itp.
Screen content blocked while vehicle in
motion.
Funkcja MirrorLink™ jest używana podczas jazdy.
t Niektóre funkcje MirrorLink™ nie działają
podczas jazdy.
Set wallpaper failed.
• Plik jest uszkodzony.
t Wybierz inne zdjęcie.
• Plik jest za duży.
t Zmniejsz rozmiary obrazu i ponów próbę.
Smartphone Connection Error
• Urządzenie nie jest połączone ze smartfonem.
t Sprawdź połączenie między urządzeniem
a smartfonem.
• Smartfon jest wyłączony.
t Sprawdź stan zasilania smartfonu.
• Smartfon nie jest zgodny z funkcją MirrorLink™.
t Sprawdź zgodność smartfonu z funkcją
MirrorLink™ (strona 35).
The application will quit because an error
occurred.
Wystąpił wewnętrzny błąd.
t Zmień źródło dźwięku, po czym wybierz źródło
USB Music.
The playback list is empty.
Lista odtwarzania zawiera pliki, których nie można
odtworzyć.
t Sprawdź, czy jest możliwe odtwarzanie treści
w aplikacji USB.
The sound in DTS format is not audible.
Nie są obsługiwane płyty w formacie DTS. Po
wybraniu formatu DTS nie będzie słychać dźwięku.
t W urządzeniu nie można odtwarzać płyt
w formacie DTS. Użyj płyty w obsługiwanym
formacie (strona 10).
USB device not supported
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń USB
należy szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
USB hub not supported
Urządzenie nie współpracuje z koncentratorami USB.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
68
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 69 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Lista kodów języków
Lista kodów języków
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abchaski
Afrykanerski
Amharski
Arabski
Assamski
Ajmarski
Azerski
Baszkirski
Białoruski
Bułgarski
Biharski
Bislama
Bengalski
Tybetański
Bretoński
Kataloński
Korsykański
Czeski
Walijski
Duński
Niemiecki
Bhutański
Grecki
Angielski
Esperanto
Hiszpański
Estoński
Baskijski
Perski
Fiński
Fidżi
Farerski
Francuski
Fryzyjski
1183
1186
Irlandzki
Szkocki
celtycki
Galisyjski
Guarani
Gudżaracki
Hausa
Hindi
Chorwacki
Węgierski
Armeński
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonezyjski
Islandzki
Włoski
Hebrajski
Japoński
Jidysz
Jawajski
Gruziński
Kazachski
Grenlandzki
Kambodżański
Kannara
Koreański
Kaszmirski
Kurdyjski
Kirgiski
Łaciński
Lingala
Laotański
Litewski
Łotewski
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
Malgaski
Maoryjski
Macedoński
Malajalam
Mongolski
Mołdawski
Maratyjski
Malajski
Maltański
Birmański
Naurański
Nepalski
Holenderski
Norweski
Langwedocki
(Afan) Oromo
Orija
Pendżabski
Polski
Paszto
Portugalski
Keczua
Retoromański
Kirundi
Rumuński
Rosyjski
Kinyarwanda
Sanskryt
Sindhi
Sangho
Serbskochorwacki
Syngaleski
Słowacki
Słoweński
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoański
Szona
Somalijski
Albański
Serbski
Siswati
Soto
Sundajski
Szwedzki
Suahili
Tamilski
Telugu
Tadżycki
Tajski
Tigre
Turkmeński
Tagalski
Tswana
Tonga
Turecki
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukraiński
Urdu
Uzbecki
Wietnamski
Wolapik
Wolof
Khosa
Joruba
Chiński
Zuluski
1703
Nieokreślony
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1503
1505
1506
69
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB03CD-EUR.fm
masterpage:None
00GB+00COV-EUR.book Page 70 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV601\OI\4419667211XAV601BTEUR\01GB_XAV601BT\01GB03CD-EUR.fm
masterpage:None
00GB+00COV-EUR.book Page 71 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 72 Monday, June 4, 2012 10:37 AM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
XAV-601BT
4-419-667-PL(1)
Download PDF

advertising