Sony | XAV-W650BT | Sony XAV-W650BT Radioodtwarzacz DVD z ekranem LCD 15,7cm (6,2”) Instrukcja obsługi

4-577-696-51(1) (PL)
Centrum AV
Aby anulować wyświetlanie prezentacji (Demo), patrz str. 21.
Informacje o podłączaniu/instalacji można znaleźć na stronie str. 35.
XAV-W650BT/XAV-V630BT
Instrukcja obsługi
PL
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej samochodu,
ponieważ jego tylna część nagrzewa się
w czasie pracy.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Schemat połączeń/Instalacja”
(str. 35).
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli
XAV-W650BT i XAV-V630BT.
Na ilustracjach jako przykład przedstawiono
model XAV-W650BT.
Właściwości diody laserowej
 Czas trwania emisji: ciągły
 Wyjście lasera: mniej niż 46,8 μW
(Wartość wyjściowa mierzona w odległości 70 mm
od powierzchni soczewek obiektywu w bloku
optycznym z przysłoną 7 mm).
Wielkość napięcia roboczego itp. jest określona
na tabliczce znamionowej znajdującej się na
spodzie obudowy.
Ostrzeżenie
Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu
prądem, nie należy narażać tego urządzenia
na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać
obudowy. Naprawy należy powierzać tylko
wykwalifikowanym specjalistom.
PRZESTROGA
Korzystanie z części optycznych w tym urządzeniu
może zwiększyć zagrożenie uszkodzenia wzroku.
Nie należy próbować demontować obudowy,
ponieważ wiązka laserowa wykorzystywana w tym
odtwarzaczu CD/DVD jest szkodliwa dla oczu.
Naprawy należy powierzać tylko wykwalifikowanym
specjalistom.
Wyprodukowano w Chinach
Spółka Sony Corporation oświadcza, że niniejszy
sprzęt jest zgodny z zasadniczymi
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE.
Więcej informacji można znaleźć pod następującym
adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
2PL
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Zgodność produktu z wymaganiami UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy
Usuwanie zużytych baterii
oraz niesprawnego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z odrębnymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub
na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani
baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/
akumulatorach symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się,
gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga
chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty
do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku
pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać
się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora
z produktu. Baterię/akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii/akumulatorów
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym nabyto produkt lub
baterię/akumulator.
Uwaga odnośnie baterii litowej
Nie wolno wystawiać baterii na działanie silnych
źródeł ciepła, np. bezpośredniego światła
słonecznego, ognia itp.
Uwaga dla klientów, których samochody są
wyposażone w stacyjkę bez pozycji ACC
Po wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk HOME na urządzeniu,
aż do chwili wygaszenia wyświetlacza.
W przeciwnym razie wyświetlacz nie zgaśnie
i powoduje zużycie baterii.
Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych
przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą
ulec zmianie, zostać zawieszone lub zakończone
bez uprzedniego powiadomienia. Firma Sony nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w takich
sytuacjach.
Ważna informacja
Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE,
ANI INNE OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH,
UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, CZAS
NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS UŻYTKOWNIKA,
POWIĄZANE Z LUB POWSTAŁE W WYNIKU
UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU,
OBEJMUJĄCEGO SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE.
Informacje dotyczące komunikacji
BLUETOOTH
 Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych.
Aby uniknąć spowodowania wypadku, niniejsze
urządzenie oraz inne urządzenia BLUETOOTH
należy wyłączać w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach, samolotach, na
stacjach benzynowych i w innych miejscach,
gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów
przeciwpożarowych.
 Ten zestaw obsługuje zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH funkcje bezpieczeństwa, które
zapewniają bezpieczne połączenie podczas
komunikacji za pośrednictwem technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak
w zależności od ustawienia poziomu
bezpieczeństwa zabezpieczenia mogą okazać
się niewystarczające. Korzystając z technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH, należy zawsze
mieć na uwadze bezpieczeństwo.
 Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za
wycieki danych w czasie komunikacji BLUETOOTH.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane
w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować
się z najbliższym dealerem produktów Sony.
Szanowny Kliencie. Niniejszy produkt jest
wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ producenci
pojazdów mogą uzależnić instalację nadajników
radiowych w pojazdach od określonych warunków.
Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy
zapoznać się z warunkami producenta zawartymi
w instrukcji obsługi pojazdu lub skontaktować się
bezpośrednio z producentem pojazdu.
Połączenia ratunkowe
Niniejszy samochodowy zestaw głośnomówiący
BLUETOOTH oraz podłączone do niego urządzenie
elektroniczne wykorzystują do działania sieci
radiowe, komórkowe i linie naziemne, a także
funkcje zaprogramowane przez użytkownika,
które nie gwarantują utrzymywania połączenia
we wszystkich warunkach.
Dlatego w przypadku najważniejszych połączeń
(jak w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia)
nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach
elektronicznych.
3PL
Schemat połączeń/Instalacja
Spis treści
Ostrzeżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opis elementów i przycisków sterujących . . . . . . . 5
Czynności wstępne
Resetowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . . . 7
Podłączanie urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podłączanie innych przenośnych urządzeń
audio/wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podłączanie kamery cofania . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Słuchanie audycji radiowych
Słuchanie audycji radiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . .
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . .
Inne ustawienia podczas odtwarzania . . . . . . . . .
12
13
14
14
15
Rozmowa przez zestaw
głośnomówiący (tylko poprzez
urządzenie BLUETOOTH)
Odbieranie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wykonywanie połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Czynności dostępne w czasie połączenia. . . . . . . 17
Użyteczne funkcje
SongPal z telefonem z systemem Android. . . . . . 17
Używanie aplikacji Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . 18
Settings
Podstawowa procedura wybierania ustawień . . .
Ustawienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia wizualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
21
21
Informacje dodatkowe
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . .
Konserwacja (XAV-W650BT). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista kodów języków (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . .
4PL
22
26
26
29
34
Przestrogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista części potrzebnych do instalacji. . . . . . . . . .
Połączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
39
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna
 SOURCE
Zmienia źródło dźwięku. Każde naciśnięcie
wyświetla wybieralne źródło w menu
podręcznym na wyświetlaczu.
VOICE
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uaktywnić
funkcję komend głosowych.
Aby przypisać funkcję DSPL do tego przycisku,
wybierz [DSPL] w [SOURCE Key Func.] (str. 20).
ATT (osłabianie)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez jedną
sekundę, ale nie dłużej niż przez dwie sekundy,
a następnie obróć pokrętło regulacji głośności,
aby osłabić dźwięk.
 Odbiornik pilota
 Szczelina na płytę (XAV-W650BT)
  (wysuwanie płyty) (XAV-W650BT)
Pokrętło regulacji głośności
Obracaj je, aby ustawić poziom głośności.
 Port USB
Znak N
Wykonuje połączenia BLUETOOTH po dotknięciu
telefonem z systemem Android™.
 Przycisk Reset
 HOME
Włącza urządzenie.
Otwórz menu HOME.
Naciśnij, aby przerwać odtwarzanie po wybraniu
Disc (XAV-W650BT), iPod/USB lub źródła
BT Audio.
Aby wznowić odtwarzanie, dotknij przycisk
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co
najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
Po wyłączeniu urządzenia, obsługa pilota jest
niedostępna (XAV-W650BT).
 AUX – gniazdo wejściowe
 Wyświetlacz/panel dotykowy
5PL
RM-X170 pilot (XAV-W650BT)
Za pomocą pilota można operować ustawieniami
dźwięku. W celu wyświetlenia operacji menu,
użyj panelu dotykowego.
 Przyciski ustawienia odtwarzania DVD
(XAV-W650BT)
 ZAP (Odtwarzacz ZAPPIN™) (str. 11)
 ///
Wybierz pozycję ustawień itp.
ENTER
Wybiera wskazany element.
 MODE
Wybierz zakres radiowy.
 VOL (głośność) +/–
Usuń folię izolacyjną przed użyciem.
Ekrany wyświetlacza
Ekran odtwarzania:
 OFF
Wyłączenie źródła.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
 MONITOR OFF
Włączanie i wyłączanie oświetlenia monitora
i przycisku.
Aby je ponownie włączyć, ponownie naciśnij
ten przycisk.
 POSITION
Ten przycisk nie jest obsługiwany.
  (powrót)
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
Wróć do menu głównego na Video CD (VCD)
(XAV-W650BT).
 EQ (korektor)
Wybierz krzywą korektora.
 Przyciski numeryczne (0 – 9)
 CLEAR
  (odtwarzanie/pauza)
 / (poprzedni/następny)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
6PL
Ekran główny:
 Wskazanie stanu
Świeci po włączeniu osłabienia dźwięku.
Świeci, gdy AF (alternatywne
częstotliwości) są dostępne.
Świeci, gdy informacja o bieżącym ruchu
(TA: Ruch drogowy) jest dostępna.
Świeci, gdy połączenie „SongPal”
zostanie ustanowione między
tym urządzeniem a telefonem
z systemem Android.
Czynności wstępne
Resetowanie urządzenia
Należy zresetować urządzenie przed jego
pierwszym uruchomieniem, po wymianie
akumulatora lub dokonaniu zmian połączeń.
Świeci, gdy sygnał BLUETOOTH jest
włączony. Miga, gdy nawiązywane
jest połączenie.
Świeci się po podłączeniu za pomocą
profilu A2DP (profil zaawansowanej
dystrybucji audio) urządzenia audio.
Świeci się po włączeniu za pomocą
profilu HFP trybu głośnomówiącego.
Wskazuje siłę sygnału w podłączonym
telefonie komórkowym.
Wskazuje poziom naładowania baterii/
akumulatora w podłączonym telefonie
komórkowym.

(Mega Bass)
Naciśnij, aby wybrać ustawienie Mega Bass:
[1], [2], [off].
(menu ustawień dźwięku)
Przejdź bezpośrednio do menu ustawień
dźwięku (str. 20).
(opcja)
Otwiera menu opcji. Dostępne elementy
zmieniają się w zależności od źródła.
 Zegar (str. 7)
Po wybraniu źródła AUX lub Rear Camera,
zegar nie jest wyświetlany.
 Zakres charakterystyczny dla aplikacji
Wyświetla funkcje sterowania/wskaźnika
odtwarzania lub pokazuje stan urządzenia.
Wyświetlane elementy zmieniają się
w zależności od źródła.

(powrót do ekranu odtwarzania)
Przełącz z ekranu HOME na ekran odtwarzania.

/
Przejdź do poprzedniej/następnej strony
(ten komunikat może nie pojawić się
na ekranie).
Uwaga
Naciśnięcie przycisku resetu spowoduje utratę
ustawień zegara i części zawartości zapisanej
w pamięci urządzenia.
Nastawianie zegara
1
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Settings].
2
Wybierz , następnie Wybierz
[Clock Adjust].
Pojawi się ekran ustawień.
3
4
Wybierz /, aby ustawić zegar.
Po ustawieniu zegara, wybierz [Set].
Ustawianie zostało zakończone i zegar
rozpoczyna pracę.
Przygotowanie urządzenia
BLUETOOTH
Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH, takiego jak
smartfon, telefon komórkowy lub urządzenie audio
(zwanego dalej „urządzeniem BLUETOOTH”, chyba
że określono inaczej), możliwe jest słuchanie
muzyki i prowadzenie rozmów w trybie
głośnomówiącym. Szczegółowe informacje
o podłączaniu znajdują się w instrukcji obsługi
urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia należy zmniejszyć
głośność tego urządzenia. W przeciwnym razie
z głośników może wydobyć się bardzo
głośny dźwięk.
 Przyciski wyborów Źródeł i Ustawień
Zmień źródło lub wprowadź różne ustawienia.
7PL
Nawiązywanie połączenia ze
smartfonem jednym dotknięciem (NFC)
Dotknięcie przycisku ze znakiem N smartfonem
wyposażonym w technologię NFC* spowoduje
automatyczne sparowanie i połączenie obydwu
urządzeń.
* NFCNFC (ang. Near Field Communication,
komunikacja bliskiego zasięgu) to technologia
umożliwiająca bezprzewodową komunikację
krótkiego zasięgu między różnymi urządzeniami,
np. telefonami komórkowymi i tagami IC. Dzięki
funkcji NFC transmisja danych może się odbywać
z łatwością poprzez zetknięcie ze sobą odpowiednich
symboli lub miejsc na obudowach urządzeń
zgodnych z funkcją NFC.
W przypadku smartfona z systemem Android 4.0
lub starszym wymagane jest pobranie aplikacji
„NFC Easy Connect” dostępnej w serwisie
Google Play™. Aplikacja może być niedostępna
w niektórych krajach i regionach.
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
2
Przyłóż część smartfona ze znakiem N do
części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Parowanie urządzenia BLUETOOTH
i nawiązywanie z nim połączenia
Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem
BLUETOOTH konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie pary urządzeń, nazywane
„parowaniem”. Parowanie umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się tego urządzenia z innymi
urządzeniami.
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości 1 metra od tego urządzenia.
2
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Settings].
3
4
Wybierz
.
Wybierz [Bluetooth Connection],
następnie ustaw sygnał na [ON].
Włączy się sygnał BLUETOOTH i zaświeci się
symbol
na pasku stanu urządzenia.
5
Wybierz [Pairing].
Urządzenie przełączy się w tryb parowania, a na
wyświetlaczu pojawi się migający symbol .
Upewnij się, że na pasku stanu urządzenia
widoczny jest symbol .
Rozłączanie jednym dotknięciem
Ponownie przyłóż część smartfona ze znakiem N
do części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Uwagi
 Aby uniknąć porysowania smartfona podczas
połączenia, obchodź się z nim ostrożnie.
 Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa,
gdy urządzenie jest połączone z innym urządzeniem
zgodnym z technologią NFC. W takim przypadku
należy zakończyć połączenie z drugim urządzeniem
i nawiązać je ze smartfonem.
8PL
6
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, aby wykryło ono to
urządzenie.
7
Wybierz nazwę swojego urządzenia
[XAV-xxxx] widoczną na ekranie
urządzenia BLUETOOTH.
Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna
na ekranie, powtórz czynności od kroku 5.
8
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH pojawi się monit o kod
dostępu*, wprowadź [0000].
* W zależności od urządzenia BLUETOOTH kod
dostępu może zostać określony jako „klucz”,
„kod PIN”, „numer PIN”, „hasło” itp.
3
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
4
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
Symbol
albo
zaświeci się na pasku stanu.
Łączenie urządzenia z ostatnio podłączonym
urządzeniem
Wprowadź kod uwierzytelniający
[0000]
Po zakończeniu parowania symbol
na stałe.
9
świeci się
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
wybierz to urządzenie w podłączanym
urządzeniu BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
symbol
albo .
Uwaga
Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia. Aby umożliwić wykrywanie, przejdź do
trybu parowania i wyszukaj odtwarzacz z innego
urządzenia.
Uruchamianie odtwarzania
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH” (str. 14).
Anulowanie operacji parowania
Aby po sparowaniu urządzenia z urządzeniami
BLUETOOTH wyłączyć tryb parowania, wykonaj
krok 5.
Nawiązywanie połączenia ze
sparowanym urządzeniem BLUETOOTH
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane
urządzenia łączą się automatycznie.
1
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Settings].
2
Wybierz [Bluetooth Connection],
następnie wybierz [ON].
Upewnij się, że na pasku stanu urządzenia
widoczny jest symbol .
Po włączeniu zapłonu z aktywowanym sygnałem
BLUETOOTH, urządzenie szuka połączenia
z ostatnim połączonym urządzeniem BLUETOOTH
i połączenie jest nawiązywane automatycznie.
Jeśli to nie działa, wybierz [Reconnect], aby
ponownie wyszukać ostatnio sparowane
urządzenie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
wykonaj procedurę parowania.
Uwaga
Urządzenia nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku za pośrednictwem technologii BLUETOOTH.
W takim przypadku należy łączyć telefon
z odtwarzaczem.
Instalacja mikrofonu
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Montaż mikrofonu” (str. 38).
Podłączanie urządzenia USB
1
2
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.
Do podłączania iPod/telefonu iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB do iPod
(brak w zestawie).
Podłączanie innych
przenośnych urządzeń
audio/wideo
1
Wyłącz przenośne urządzenie
audio/wideo.
2
3
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
4
Naciśnij HOME, następnie wybierz [AUX].
Podłącz przenośne urządzenie audio/
wideo do gniazda wejścia AUX
przewodem połączeniowym
(brak w zestawie).
9PL
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio/wideo. Nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności. Nastaw normalny poziom głośności
w odtwarzaczu:
Wybierz
, następnie ustaw poziom wejścia
[Input Level] pomiędzy –10 i +15.
Aby ręcznie wprowadzić typ urządzenia
Wybierz
, następnie ustaw [AUX Input] na
[Audio], [Video], lub [Auto].
Słuchanie audycji radiowych
Słuchanie audycji radiowych
Aby słuchać radia, naciśnij przycisk HOME,
następnie naciśnij [Tuner].
Kontrolki/wskaźniki odbioru
Podłączanie kamery cofania
Można wyświetlić obraz z kamery cofania poprzez
podłączenie opcjonalnej kamery cofania do
gniazda CAMERA IN. Szczegółowe informacje
można znaleźć w rozdziale „Schemat połączeń/
Instalacja” (str. 35).
 Obecne pasmo
Otwiera listę pasm.
 Obecna częstotliwość, nazwa programu*,
wskaźnik* RDS
* Podczas odbioru RDS.
 PTY (typy programów) (tylko FM)
Otwiera listę PTY (str. 12).
 ZAP (ZAPPIN)
Pomaga znaleźć żądaną stację poprzez
odsłuchiwanie wcześniej ustawionych stacji
przez kilka sekund.

(opcja)
Otwiera menu opcji.
 –SEEK/SEEK+
Dostrajanie automatyczne.
 /
Dostrajanie ręczne.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ciągle
przeskakiwać częstotliwości.
 Numery zapamiętanych stacji (od 1 do 6)
Wybiera zapamiętaną stację.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zapisać
obecną częstotliwości w pamięci.
Automatyczne zapisywanie (BTM)
10PL
1
Wybierz żądane pasmo (FM1, FM2, FM3,
AM1 lub AM2).
2
Wybierz
.
3
Naciśnij [BTM], następnie [Search].
Urządzenie przypisuje stacje do przycisków
numerycznych (od 1 do 6) według
częstotliwości.
Strojenie stacji
1
Korzystanie z systemu RDS
Wybieranie częstotliwości
zastępczych (AF) i komunikatów
o ruchu drogowym (TA)
Naciśnij obecne pasmo.
2
Naciśnij pożądane pasmo (FM1, FM2,
FM3, AM1 lub AM2).
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
najsilniejszego sygnału, natomiast funkcja TA
dostarcza informacji o bieżącej sytuacji na
drogach/audycje dla kierowców (TP).
3
Nastaw stację.
1
Automatyczne strojenie stacji
Wybierz –SEEK/SEEK+.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu stacji.
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Tuner].
2
Naciśnij pożądane pasmo [FM1], [FM2]
lub [FM3].
3
Wybierz
, następnie [AF] lub [TA],
aby ustawić na [ON].
Wyświetli się lista pasm częstotliwości.
Ręczne strojenie stacji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /, aby
zgrubnie nastawić częstotliwość. Następnie
naciskaj przycisk /, aby precyzyjnie
wyregulować częstotliwość.
Strojenie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i przytrzymaj
żądany przycisk numeryczny (od 1 do 6).
Aby zapisać stacje RDS z ustawieniami
AF i TA
Stacje RDS można zapamiętać razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. Wybierz ustawienia
funkcji AF/TA, po czym zapisz stację przy użyciu
funkcji BTM lub ręcznie. Zapamiętując stacje
ręcznie, można zapisać również stacje bez
funkcji RDS.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
Wybierz żądane pasmo, następnie
naciśnij żądany numer stacji (od 1 do 6).
Szukanie żądanej stacji na podstawie
zaprogramowanych stacji
(zaprogramowana stacja ZAPPIN
w tunerze)
Jeśli funkcja AF albo TA jest włączona i rozpocznie
się nadawanie komunikatu o zagrożeniu,
urządzenia automatycznie przerwie odtwarzanie.
Słuchanie programu regionalnego
(Regional)
Kiedy włączone są funkcje AF i Regional, radio nie
przełącza się na inne stacje regionalne o silniejszym
sygnale. Podczas odbioru stacji UKF (FM) i po
opuszczeniu obszaru nadawania stacji regionalnej
należy wybrać
 [Regional]  [OFF].
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
Zapamiętanie stacji ZAPPIN w tunerze pomaga
odnaleźć żądaną stacje poprzez odsłuchiwanie
ich przez kilka sekund.
1
Naciśnij [ZAP] podczas odbierania
sygnału radiowego.
Zapamiętana stacja ZAPPIN w tunerze zostaje
włączona, a kolejne stacje zostaną nastawione
w kolejności.
2
Naciśnij [ZAP] ponownie, gdy
odpowiednia stacja zostanie
nastawiona.
11PL
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Wybierz [PTY] podczas odbierania
sygnału FM.
Aby przewinąć listę, wybierz /.
2
Wybierz żądany typ programu.
Urządzenie wyszukuję stację, która nadaje
program wybranego typu.
Aby zamknąć listę PTY
Wybierz
.
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty
(XAV-W650BT)
W zależności od typu płyty część funkcji może
różnić się lub być ograniczona.
1
Włóż płytę (stroną z etykietą do góry).
Typy programów
News (Wiadomości), Current Affairs (Aktualności),
Information (Informacje), Sport (Sport), Education
(Edukacja), Drama (Słuchowiska), Cultures
(Kultura), Science (Nauka), Varied Speech (Różne),
Pop Music (Muzyka pop), Rock Music (Muzyka
rockowa), Easy Listening (Muzyka łatwa w
odbiorze), Light Classics M (Lekka muzyka
klasyczna), Serious Classics (Muzyka poważna),
Other Music (Inne gatunki muzyki), Weather &
Metr (Pogoda), Finance (Finanse), Children’s Progs
(Programy dla dzieci), Social Affairs (Audycje
społeczne), Religion (Religia), Phone In (Audycje z
udziałem słuchaczy), Travel & Touring (Travel),
Leisure & Hobby (Leisure), Jazz Music (Muzyka
jazzowa), Country Music (Muzyka country),
National Music (Muzyka ludowa), Oldies Music
(Przeboje i hity), Folk Music (Muzyka folkowa),
Documentary (Audycje dokumentalne)
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawienie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Jeśli wyświetli się menu DVD
Wybierz żądany element w menu DVD.
Można również użyć panelu sterowania menu,
który można wyświetlić, dotykając ekran
w dowolnym miejscu innym niż elementy menu
DVD. Dotykaj przycisków ///, aby poruszać
kursorem, a następnie wybierz [ENTER] w celu
potwierdzenia.
Jeśli panel sterowania menu nie pojawi się na
ekranie, użyj pilota.
Przykład sposobu indeksowania
odtwarzania (DVD)

W sekcji [General Settings] dla opcji
[CT (Clock Time)] wybierz ustawienie
[ON] (str. 19).


 Obecna ikona źródła, format
 Stan odtwarzania, czas odtwarzania
 Numer ścieżki/tytułu, format audio
Jeśli nie pojawią się indeksy, dotknij wyświetlacz.
Dla płyt audio niektóre indeksy zawsze wyświetlają
się podczas odtwarzania.
12PL
Zmiana kanału audio
Używanie funkcji PBC
Menu funkcji PBC interaktywnie wspiera obsługę
urządzenia, gdy jest odtwarzana płyta VCD zgodna
z funkcją PBC.
1
Uruchom odtwarzanie płyty VCD
zgodnej z funkcją PBC.
Wyświetlone zostanie menu PBC.
2
Wybierz
.
Wyświetlony zostanie panel sterowania menu.
3
Naciskaj przyciski numeryczne, aby
wybrać żądany element, następnie
wybierz [ENTER].
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami w menu
interaktywnych czynności.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Dotknij .
Aby wyłączyć funkcje PBC
Wybierz dla opcji [Video CD PBC] ustawienie [OFF]
(str. 21).
Uwagi
 Podczas odtwarzania z funkcją PBC, informacje takie
jak numer ścieżki, element odtwarzania itp. nie
wyświetlają się na ekranie odtwarzania.
 Wznowienie odtwarzania jest niedostępne podczas
odtwarzania z funkcją PBC.
Konfigurowanie ustawień audio
Podczas odtwarzania płyt VCD można słuchać
zarówno przez lewy, jak i prawy kanał, z prawego
lub lewego kanału i słuchać wybranego kanału
z obu głośników (prawego i lewego).
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
, aż na
wyświetlaczu wyświetli się żądany kanał audio.
Opcje są wskazane poniżej.
[Stereo]: Standardowy dźwięk stereofoniczny
(domyślny)
[Lewy]: Dźwięk lewego kanału (monofoniczny)
[Prawy]: Dźwięk prawego kanału (monofoniczny)
Odtwarzanie z urządzenia USB
W niniejszej instrukcji obsługi termin „iPod” jest
stosowany ogólnie w odniesieniu do funkcji
odtwarzacza iPod i telefonu iPhone, chyba że
w tekście lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Szczegółowe informacje o zgodności odtwarzaczy
iPod znajdują się w rozdziale „Informacje dotyczące
odtwarzacza iPod” (str. 25) lub na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Odtwarzacz współpracuje z urządzeniami MSC
(Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnymi ze standardem USB, takimi jak pamięci
flash USB, cyfrowe odtwarzacze multimedialne
czy telefony z systemem Android.
Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne
i telefony z systemem Android mogą wymagać
przełączenia trybu łączności z USB na MTP.
Można zmienić język audio podczas odtwarzania
filmu DVD video, jeśli płyta posiada ścieżki w wielu
językach. Istnieje również możliwość przełączania
formatu audio podczas odtwarzania płyty
z wieloma formatami audio (np. Dolby Digital).
Podczas odtwarzania, naciśnij ekran,
a następnie .
Naciskaj przycisk , aż na wyświetlaczu wyświetli
się żądany format/język audio.
Uwagi
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB
znajdują się na stronach pomocy technicznej, których
adresy podano z tyłu okładki.
 Nie można odtwarzać następujących plików:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 chronionych przed kopiowaniem
 DRMobjętych ochroną DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi)
 zawierających dźwięk wielokanałowy
MP3/WMA/AAC:
 poddanych bezstratnej kompresji
WAV:
 zawierających dźwięk wielokanałowy
Przykład: Dolby Digital 5.1 ch
1
Zmiana języka/formatu audio
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, naciśnij
HOME, a następnie [iPod/USB] w celu
rozpoczęcia odtwarzania.


 Język audio
 Numer formatu/kanału audio
Jeśli ten sam język jest wyświetlany na liście dwa
lub więcej razy, oznacza to, że płyta jest nagrana
w wielu formatach audio.
Podłącz urządzenie USB do portu USB.
2
Wyreguluj poziom głośności.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciskaj przycisk SOURCE, aż pojawi się
symbol [OFF].
13PL
Odłączanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone za pomocą
przewodu USB jego głośność jest nadal regulowana
przez telefon iPhone. Aby uniknąć gwałtownego
głośnego dźwięku przy rozmowie telefonicznej,
nie należy zwiększać głośności w urządzeniu
w czasie rozmowy.
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
Odtwarzanie z powtarzaniem
i odtwarzanie losowe
1
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Można odtwarzać treści podłączonego urządzenia
zgodnego z profilem BLUETOOTH A2DP (profil
zaawansowanej dystrybucji audio).
Podczas odtwarzania naciskaj przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność
losowa), aż wyświetli się odpowiedni
tryb odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie się
z pewnym opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku.
Uwaga
Powtarzanie odtwarzania i kolejność losowa nie są
dostępne dla wersji VCD 2.0 z funkcją PBC.
Odtwarzanie z wyszukiwaniem
bezpośrednim (XAV-W650BT)
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (str. 9).
2
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[BT Audio].
3
4
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Wyreguluj poziom głośności.
Uwagi
 W zależności od urządzenia audio odtwarzacz może
nie wyświetlać tytułu, numeru utworu/czasu i stanu
odtwarzania.
 Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie
zatrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z urządzenia BLUETOOTH do innych źródeł
Można zredukować różnicę głośności między tym
urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH:
Podczas odtwarzania, naciśnij
, następnie ustaw
poziom wejścia [Input Level] pomiędzy –10 i +15.
14PL
1
Podczas odtwarzania z płyty lub
urządzenia USB, naciskaj przyciski
numeryczne na pilocie, aby wprowadzić
numer elementu (np. ścieżka
dźwiękowa), następnie naciśnij
przycisk ENTER na pilocie.
Odtwarzanie rozpoczyna się od początku
wybranego elementu.
Uwaga
Podczas odtwarzania płyty VCD, ta funkcja jest
dostępna, gdy odtwarzana jest płyta VCD bez
funkcji PBC.
Wyszukiwanie pliku z ekranu listy
1
Podczas odtwarzania płyty
(XAV-W650BT) lub z urządzenia USB,
naciśnij
.
Wyświetlony zostanie ekran listy obecnie
odtwarzanego elementu.
Inne ustawienia podczas
odtwarzania
Po naciśnięciu przycisku
dostępnych jest więcej
ustawień i operacji w każdym źródle. Dostępne
elementy zmieniają się w zależności od źródła.
Picture EQ
Dostosowanie jakości obrazu pasujące do
oświetlenia w samochodzie: [Dynamic],
[Standard], [Theater], [Sepia].
(Dostępne tylko, gdy hamulec postojowy jest
zaciągnięty, i po wybraniu źródła iPod/USB,
Płyta (XAV-W650BT) lub AUX).
Następnie naciśnij
(audio),
(wideo) lub
(zdjęcia), aby wyświetlić elementy według
typów plików.
2
Wybierz żądany element.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aspect
Wybiera współczynnik kształtu obrazu dla
ekranu odtwarzacza.
(Dostępne tylko, gdy hamulec postojowy jest
zaciągnięty, i po wybraniu źródła iPod/USB,
Płyta (XAV-W650BT) lub AUX).
Normal
Wyświetla obraz w proporcjach 4:3 (regularny
obraz).
Wide
Wyświetla obraz o współczynniku kształtu 4:3
powiększony zarówno do lewej, jak i prawej
krawędzi ekranu oraz z fragmentami
wychodzącymi poza górną i dolną część ekranu,
które zostają przycięte, aby go wypełnić.
Full
Wyświetla obraz o współczynniku kształtu 16:9.
Zoom
Wyświetla obraz o współczynniku kształtu 4:3
powiększony zarówno do lewej, jak i prawej
krawędzi ekranu.
DVD Audio Level (XAV-W650BT)
Wyreguluj poziom wyjścia audio pomiędzy
–10 i +10 dla płyty DVD nagranej w formacie
Dolby Digital, aby zrównoważyć poziom
głośności pomiędzy płytami.
(Dostępne tylko, gdy wybrane jest źródło Płyta).
15PL
Rozmowa przez zestaw
głośnomówiący (tylko poprzez
urządzenie BLUETOOTH)
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go
z urządzeniem. Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Przygotowanie urządzenia
BLUETOOTH” (str. 7).
Aby odebrać połączenie, naciśnij
przycisk
.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Odrzucanie/Zakończenie połączenia
.
Wykonywanie połączenia
1
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Telefon].
2
Wybierz jedną z ikon połączenia na
wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH.

(ponowne wybieranie)
Automatycznie nawiąż połączenie z ostatnim
wybranym numerem.

(książka telefoniczna)*1
Wybierz kontakt z listy kontaktów/numerów
w książce telefonicznej. Aby wyszukiwać
żądane elementy z listy kontaktów
w porządku alfabetycznym, naciśnij
.

(komenda głosowa)*2*3
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w pamięci telefonu.

(wprowadzanie numeru telefonu)
Wprowadź numer telefonu.
*1 Telefon komórkowy musi obsługiwać profil PBAP
(ang. Phone Book Access Profile, profil dostępu
do książki adresowej).
*2 Nie używaj funkcji komendy głosowej w telefonie
komórkowym, gdy jest on podłączony do tego
urządzenia.
*3 Komenda głosowa może nie działać w zależności
od specyfikacji rozpoznawania głosu w telefonie
komórkowym. Szczegółowe informacje znajdują
się na stronach pomocy technicznej (adresy
podano z tyłu okładki).
Rozpocznie się połączenie.
Wybierz
(historia połączeń)*1
Wybierz kontakt z historii połączeń.
Urządzenie przechowuje 20 ostatnich
połączeń.
 Numery stacji (od 1 do 6)
Wybierz zapisany kontakt.
Aby zapisać kontakt, zobacz punkt
„Zapisywanie numerów telefonów
w pamięci” (str. 16).
Odbieranie połączenia
1

3
Wybierz
.
Rozpocznie się połączenie.
Zapisywanie numerów telefonów
w pamięci
Na liście można zapisać maksymalnie 6 numerów
telefonów.
1
Na ekranie telefonu wybierz numer,
który chcesz przypisać do pamięci
urządzenia. Numer można pobrać
z książki telefonicznej, historii połączeń
lub wprowadzić go bezpośrednio.
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia
funkcji.
2
Naciśnij [Preset], a następnie wybierz
żądane numer stacji (od 1 do 6).
Kontakt zostanie zapisany pod wybranym
numerem w pamięci urządzenia.
16PL
Czynności dostępne w czasie
połączenia
Użyteczne funkcje
SongPal z telefonem
z systemem Android
Regulowanie głośności dzwonka
Obróć pokrętło regulacja głośności podczas
odbierania połączenia.
Google Play wymaga ściągnięcia
aplikacji SongPal (wersja 3.0
lub nowsza).
Regulowanie głośności głosu rozmówcy
Obróć pokrętło sterowania głośnością podczas
rozmowy.
Regulowanie poziomu głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę (wzmocnienie
mikrofonu)
Podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego
naciśnij
, a następnie ustaw [MIC Gain] na [Low],
[Middle] lub [High].
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym
i głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk
aby przełączać dźwięk połączenia pomiędzy
trybem standardowym i głośnomówiącym.
,
Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego funkcja ta
może nie być dostępna.
Automatyczne odbieranie połączenia
Wybierz
na [ON].
, następnie ustaw [Auto Answer]
Uwagi
 Dla własnego bezpieczeństwa
należy przestrzegać lokalnych
przepisów ruchu drogowego
i nie korzystać z aplikacji podczas
kierowania pojazdem.
 Podłączanie telefonu
z systemem Android podczas
instalacji aplikacji „SongPal” na
tym urządzeniu pozwala na odbieranie powiadomień
o wiadomościach SMS lub kalendarzu itp. poprzez
głośniki samochodowe i sterowanie urządzeniem
za pomocą komend głosowych.
 Dostępne funkcje aplikacji „SongPal” zależą od
podłączonych urządzeń.
 Więcej informacji o obsłudze aplikacji „SongPal”
pomocą telefonu z systemem Android zamieszczono
w dalszej części niniejszej instrukcji obsługi.
 Wyświetlone obrazy z aplikacji „SongPal” stosowane
w niniejszej instrukcji obsługi mogą różnić się od
rzeczywistych.
 Wiadomości aplikacji „SongPal” pojawiające się
w tym urządzeniu i telefonie z systemem Android
mogą się różnić.
 Więcej informacji o aplikacji „SongPal” można
znaleźć pod następującym adresem URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Łączenie z aplikacją SongPal
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z telefonem z systemem Android (str. 9).
2
3
Uruchom aplikację „SongPal”.
4
Wybierz , następnie ustaw [SongPal]
na [Connect].
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Settings].
Zostanie nawiązane połączenie z telefonem
z systemem Android.
Szczegółowe informacje o obsłudze telefonu
z systemem Android znajdują się w rozdziale
pomocy aplikacji.
17PL
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Włączanie funkcji rozpoznawania głosu
Upewnij się, że wyświetlany jest żądany numer
(np. 123456). Następnie wybierz opcję „Yes” na
telefonie z systemem Android.
1
2
Kończenie połączenia
W sekcji [General Settings] dla opcji [SongPal]
wybierz ustawienie [Disconnect].
Aby włączyć funkcję rozpoznawania głosu, naciśnij
przycisk VOICE.
Kiedy na ekranie telefonu z systemem Android
pojawi się komunikat [Say Source or App],
wypowiedz żądaną komendę głosową do
mikrofonu.
Wybieranie źródła odtwarzania
lub aplikacji
Można wybrać żądane źródło lub aplikację nie tylko
na telefonie z systemem Android, ale również na
tym urządzeniu poprzez obsługę telefonu
z systemem Android.
1
2
Pokazuje listę źródeł tego urządzenia na telefonie
z systemem Android.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi telefonu z systememAndroid.
Wybierz żądane źródło.
Odczytywanie na głos komunikatów
Po odebraniu wiadomości SMS, powiadomienia
z serwisu Twitter lub Facebook, kalendarza itp. są
one automatycznie odczytywane przez głośniki
samochodu.
Uwagi
 Aby skorzystać z tej funkcji, przyciski VOICE muszą
mieć przypisaną funkcję komend głosowych poprzez
wybranie [Voice] w menu [SOURCE Key Func.] (str. 20).
 Funkcja rozpoznawania głosu może nie być dostępna
w niektórych przypadkach.
 Rozpoznawanie głosu może działać niewłaściwie.
Zależy to od parametrów podłączonego telefonu
z systemem Android.
 Dla uzyskania optymalnego działania funkcji
rozpoznawania głosu należy zadbać o zmniejszenie
do minimum odgłosów pracy silnika itp.
Odpowiadanie na wiadomość SMS
Funkcja rozpoznawania głosu umożliwia
odpowiadanie na odebrane wiadomości.
1
2
3
Włącz funkcję rozpoznawania głosu i wypowiedz
komendę „Reply (Reply)”.
W aplikacji „SongPal” wyświetli się ekran
odpowiadania na wiadomość.
Wypowiedz treść odpowiedzi.
W aplikacji „SongPal” wyświetli się lista
przygotowanych wiadomości.
Naciskaj /, aby wybrać żądaną wiadomość,
a następnie wybierz [Enter].
Wiadomość zostanie wysłana.
Używanie aplikacji
Siri Eyes Free
Szczegółowych informacji o ustawieniach należy
szukać w rozdziale pomocy aplikacji.
Włączanie funkcji rozpoznawania głosu
Rejestrowanie aplikacji umożliwia ich obsługę
za pomocą komend głosowych. Szczegółowych
informacji należy szukać w rozdziale pomocy
aplikacji.
18PL
Siri Eyes Free pozwala na bezdotykową obsługę
telefonu iPhone za pomocą komend głosowych.
Aby z niej skorzystać, należy podłączyć telefon
iPhone do odtwarzacza za pomocą
opcji automatycznego parowania BLUETOOTH.
Funkcja ta jest dostępna dla telefonów iPhone 4s
i nowszych. Upewnij się, że w telefonie iPhone jest
zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS.
Przed użyciem aplikacji konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie telefonu iPhone i odtwarzacza
i sparowanie ich za pośrednictwem połączenia
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Przygotowanie urządzenia
BLUETOOTH” (str. 7).
1
Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi telefonu iPhone.
2
Naciśnij i przytrzymaj SOURCE.
Wyświetli się ekran komend głosowych.
3
Settings
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
Ustawienia ogólne
Ustawienia dźwięku
Ustawienia ekranu
Ustawienia wizualne
Po sygnale dźwiękowym telefonu
iPhone (beep) wypowiedz komendę
do mikrofonu.
1
Naciśnij HOME, następnie wybierz
[Settings].
Po kolejnym sygnale dźwiękowym telefonu
iPhone aplikacja Siri rozpocznie odpowiedź.
2
Wybierz jedną z ikon kategorii
konfiguracji.
Opcje, które można dostosować, różnią się
w zależności od źródła dźwięku i ustawień.
Wyłącz funkcję TA w aplikacji Siri Eyes Free
Wybierz [Zamknij].
Uwagi
 W zależności od warunków korzystania telefon
iPhone może nie rozpoznać głosu użytkownika
(na przykład w czasie jazdy samochodem).
 Na obszarach, gdzie odbiór sygnału sieci komórkowej
przez telefon iPhone jest utrudniony, aplikacja
Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo lub czas
reakcji może być dłuższy niż zwykle.
 W zależności od stanu technicznego telefonu iPhone
aplikacja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć.
 Podczas odtwarzania utworu z telefonu iPhone
podłączonego do urządzenia za pomocą połączenia
BLUETOOTH, w chwili uruchomienia odtwarzania
poprzez urządzenie BLUETOOTH aplikacja
Siri Eyes Free automatycznie się wyłącza,
a urządzenie przełącza źródło sygnału na
BLUETOOTH.
 W przypadku włączenia aplikacji Siri Eyes Free
w czasie odtwarzania dźwięku urządzenie może
przełączyć źródło dźwięku na BLUETOOTH, nawet jeśli
odtwarzanie utworu nie zostało włączone.
 Funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć podczas podłączania telefonu
iPhone do portu USB.
 Podczas podłączania telefonu iPhone do portu USB,
nie włączaj funkcji Siri za pomocą telefonu iPhone.
Funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć.
 Gdy funkcja Siri Eyes Free jest włączona, dźwięk nie
jest odtwarzany.
3
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
żądany element.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Wybierz
.
Wróć do ekranu odtwarzania
Wybierz
.
Ustawienia ogólne
Language
Wybierz wyświetlany język: [English], [Español],
[Русский].
Time Format
Zmiana formatu czasu: [12-godzinny],
[24-godzinny].
CT (Clock Time)
Nastawianie zegara na podstawie systemu RDS:
[OFF], [ON].
Clock Adjust
Ręczne nastawianie zegara.
(Dostępne tylko, gdy dla parametru [CT (Clock
Time)] wybrane jest ustawienie [OFF]).
Beep
Uruchamia obsługę dźwięku: [OFF], [ON].
Dimmer
Przyciemnianie wyświetlacza: [OFF], [ON],
[Auto].
Opcja [Auto] jest dostępna, gdy do urządzenia
jest podłączony przewód sterowania
oświetleniem i działa, gdy reflektory są
włączone).
19PL
Dimmer Level
Służy do wyboru jasności, gdy ściemniacz jest
włączony: od –5 do +5.
Touch Panel Adjust
Służy do kalibracji panelu dotykowego,
jeśli wybrana pozycja nie odpowiada
odpowiedniemu elementowi.
Output Color System
Możliwość zmiany systemu kolorów zestawu
odpowiednio do podłączonego monitora
(SECAM nie jest obsługiwany): [NTSC], [PAL].
(Dostępne tylko, gdy nie ma wybranego źródła).
Camera Input
Wybiera obraz z tylnej kamery: [Normal],
[Reverse] (lustrzane odbicie), [OFF].
Steering Control
Wybieranie trybu wejścia podłączonego pilota.
Aby uniknąć wystąpienia usterki, upewnij się, że
tryb wejścia jest zgodny z podłączonym pilotem.
Custom
Tryb wejścia pilota przymocowanego do
kierownicy (wybierany automatycznie po
wykonaniu opcji [User Defined]).
Preset
Tryb wejścia przewodowego pilota (z wyjątkiem
pilota przymocowanego do kierownicy).
User Defined
Wyświetlone zostanie panel przycisków na
kierownicy.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk, który chcesz
przypisać do kierownicy.
Przycisk na panelu zaświeci się (czuwanie).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk na kierownicy,
do którego chcesz przypisać tę funkcję.
Przycisk na panelu zmieni kolor na niebieski
(uwierzytelnianie zakończone).
 Aby przypisać inne funkcje, powtórz
czynności  oraz .
(Dostępne tylko, gdy dla parametru [Steering
Control] wybrane jest ustawienie [Custom]).
Uwagi
 Podczas zmiany ustawień działają wyłącznie
przyciski znajdujące się na obudowie urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa przed
przystąpieniem do zmiany ustawień należy
zaparkować samochód.
 Przypisane ustawienia zostają utracone w razie
wystąpienia usterki podczas przypisywania
nowego ustawienia. Rozpocznij rejestrację
od początku.
 Ta funkcja może być niedostępna w przypadku
niektórych modeli pojazdów. Szczegółowe
informacje o zgodności funkcji z modelami
samochodów znajdują się na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
20PL
Bluetooth Connection
Aktywuje sygnał BLUETOOTH: [OFF], [ON],
[Pairing] (przejdzie w tryb czuwania
umożliwiający parowanie).
Bluetooth Device Info
Wyświetla informacje dotyczące urządzenia
podłączonego do odtwarzacza po wybraniu
[Open].
(Dostępne tylko, gdy dla parametru [Bluetooth
Connection] wybrane jest ustawienie [ON]).
Bluetooth Reset
Inicjuje wszystkie ustawienia związane z funkcją
BLUETOOTH, np. informacje o parowaniu,
historię połączeń, zaprogramowany numer,
historię połączonych urządzeń BLUETOOTH itd.).
SongPal
Łączenie i kończenie połączenia z aplikacją
„SongPal” (połączenie): [Connect], [Disconnect].
SOURCE Key Func.
Przypisuje funkcję komendy głosowej lub
menu wyświetlacza do przycisku SOURCE:
[Voice], [DSPL].
Rear View Camera (XAV-W650BT)
Nastawia długość i/lub pozycję znaczników
śladu na obrazie z tylnej kamery po wybraniu
[Edycja linii].
Ustawienia dźwięku
Mega Bass
Wzmacnia bas odpowiednio do poziomu
głośności: [1], [2], [OFF].
EQ5/Subwoofer
Umożliwia wybór krzywych korekty dźwięku
i reguluje poziom subwoofera.
EQ5
Wybieranie krzywej korektora: [Electronica],
[Soul], [Country], [R&B], [Pop], [Rock], [Hip-Hop],
[Jazz], [Dance], [Custom], [OFF].
[Custom] nastawia krzywą korektora:
od –8 do +8.
Subwoofer
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[OFF] od –10 do +10.
Balance/Fader
Regulacja poziomu balansu/suwaka.
Balance
Regulacja balansu audio pomiędzy lewym
a prawym głośnikiem: od L15 do R15
Fader
Regulacja balansu audio pomiędzy przednim
a tylnym głośnikiem: od Przedni15 do Tylny15
Crossover
Regulacja częstotliwości odcięcia i fazy
subwoofera.
High Pass Filter
Wybieranie częstotliwości odcięcia głośników
przednich/tylnych: [63 Hz], [100 Hz], [120 Hz],
[150 Hz], [180 Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[OFF], [55 Hz], [85 Hz], [120 Hz], [160 Hz].
Subwoofer Phase
Wybiera fazę subwoofera: [Normal], [Reverse].
Ustawienia ekranu
Demo
Aktywuje funkcję trybu demonstracyjnego:
[OFF], [ON].
Wallpaper
Zmienianie koloru tła po wybraniu żądanego
koloru.
Monitor Type
Wybieranie współczynnika kształtu obrazu
odpowiedniego dla urządzenia i podłączonego
monitora.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
16:9
Wyświetlanie szerokiego obrazu. Odpowiednie
przy podłączaniu do monitora panoramicznego
lub monitora obsługującego tryb panoramiczny.
Letterbox
Powoduje ona wyświetlenie obrazu
panoramicznego z czarnymi pasami na górze
i dole ekranu. Odpowiednie przy podłączaniu
do monitora ekranu w proporcjach 4:3.
Pan Scan
Wyświetlanie szerokiego obrazu na całym
ekranie i automatyczne obcięcie części, które
się nie mieszczą.
Video CD PBC (XAV-W650BT)
Aktywacja funkcji PBC podczas odtwarzania
płyty VCD: [OFF], [ON].
Ustawienia wizualne
Dostępne tylko, gdy nie ma wybranego źródła.
DVD Menu Language (XAV-W650BT)
Wybieranie domyślnego języka menu płyty:
[angielski], [chiński], [niemiecki], [francuski],
[włoski], [hiszpański], [portugalski],
[holenderski], [duński], [szwedzki], [fiński],
[norweski], [rosyjski], [Inne].
DVD Audio Language (XAV-W650BT)
Wybieranie domyślnego języka ścieżki
dźwiękowej: [angielski], [chiński], [niemiecki],
[francuski], [włoski], [hiszpański], [portugalski],
[holenderski], [duński], [szwedzki], [fiński],
[norweski], [rosyjski], [Inne].
DVD Subtitle Language (XAV-W650BT)
Wybieranie domyślnego języka napisów płyty
filmu DVD: [angielski], [chiński], [niemiecki],
[francuski], [włoski], [hiszpański], [portugalski],
[holenderski], [duński], [szwedzki], [fiński],
[norweski], [rosyjski], [Inne].
21PL
Zapobieganie wypadkom
Informacje dodatkowe
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
 Jeśli samochód jest zaparkowany
w nasłonecznionym miejscu, najpierw należy
schłodzić urządzenie.
 Antena automatyczna wysuwa się samoczynnie.
Skraplanie pary wodnej (XAV-W650BT)
Jeżeli wewnątrz urządzenia pojawi się wilgoć,
wyjmij płytę i zaczekaj około godziny, aby
urządzenie wyschło. W przeciwnym przypadku
sprzęt nie będzie działał prawidłowo.
Obraz pojawi się dopiero po zaparkowaniu
samochodu i zaciągnięciu hamulca
postojowego.
Jeśli samochód zacznie się przemieszczać
podczas odtwarzania filmu, wyświetli się
następujące ostrzeżenie i oglądanie filmu
będzie niedostępne.
[Video blocked for your safety]
Monitor podłączony do gniazda REAR VIDEO OUT
jest aktywny, gdy samochód jest w ruchu.
Nie można oglądać filmu, ale można słuchać
audio.
Nie obsługuj urządzenia i nie patrz na monitor
w czasie jazdy.
Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku, chroń
urządzenie i płyty przed zachlapaniem
(XAV-W650BT).
Uwagi dotyczące panelu LCD
 Nie wolno wystawiać panelu LCD na działanie
wilgoci lub innych cieczy. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
 Produkt zgodny z lokalnymi prawami o ruchu
drogowym i innymi regulacjami.
 Podczas jazdy
 Nie oglądaj ani nie obsługuj urządzenia, gdyż
może to prowadzić do utraty koncentracji
i spowodowania wypadku. Zaparkuj samochód
w bezpiecznym miejscu, aby obejrzeć lub
obsługiwać urządzenie.
 Nie używaj funkcji ustawień ani jakiejkolwiek
innej funkcji, która mogłaby odwrócić uwagę.
 Podczas parkowania samochodu spójrz za
siebie i uważnie sprawdź otoczenie w celu
zapewnienia bezpieczeństwa, nawet jeśli
kamera cofania jest podłączona. Nie polegaj
wyłącznie na kamerze cofania.
 Podczas obsługi
 Nie wkładaj dłoni ani obcych przedmiotów do
urządzenia, ponieważ może to spowodować
obrażenia lub uszkodzić urządzenie.
 Trzymaj małe przedmioty w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
 Upewnij się, czy pasy zostały zapięte, aby
uniknąć obrażeń w razie nagłego ruchu
samochodu.
22PL
 Nie naciskaj mocno panelu LCD, ponieważ może
to zniekształcić obraz lub spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia (np. obraz
może być niewyraźny lub panel LCD zostanie
uszkodzony).
 Nie dotykaj panelu innymi obiektami, ponieważ
może to prowadzić do uszkodzenia lub
zniszczenia panelu LCD; należy go dotykać
tylko palcem.
 Oczyszczaj panel LCD suchą, miękką ściereczką.
Nie należy używać środków takich jak benzyna,
rozpuszczalnik i ogólnie dostępne środki
czyszczące lub spray antystatyczny.
 Nie należy użytkować urządzenia poza zakresem
temperatury 0-40°C.
 Jeśli samochód został zaparkowany w zimnym lub
gorącym miejscu, obraz może być niewyraźny.
Jednak monitor nie ulegnie uszkodzeniom,
a obraz stanie się wyraźny po unormowaniu
temperatury w samochodzie.
 Pojedyncze niebieskie, czerwone lub zielone
kropki mogą pojawić się na monitorze. To tzw.
„jasne plamki”, które pojawiają się na każdym
ekranie LCD. Ponieważ panel LCD został
wykonany z zachowaniem najwyższej precyzji,
ponad 99,99% jego segmentów działa
prawidłowo. Jednak możliwe jest, że mały
odsetek segmentów (zazwyczaj 0,01%) może nie
świecić prawidłowo. Nie będzie to jednak miało
wpływu na oglądanie filmu.
Odtwarzane płyty i pliki
Płyty (XAV-W650BT)
DVD*
DVD VIDEO
DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
(tryb wideo)
DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW
VCD
Video CD (płyty w wersji
1.0/1.1/2.0)
CD
Audio CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW
* Termin „DVD” może być używany w niniejszej
instrukcji obsługi jako ogólne określenie nośników
DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW i DVD+R/DVD+RW.
Typy plików
Szczegóły dotyczące formatów kompresji można
znaleźć w rozdziale str. 24.
Audio
MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV
Wideo
Xvid, MPEG-4
Photo
jpeg (.jpg)
Uwagi dotyczące płyt (XAV-W650BT)
 Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani źródeł ciepła, na
przykład gorących kanałów wentylacyjnych,
a także nie należy pozostawiać ich
w samochodzie zaparkowanym
w nasłonecznionym miejscu.
 Przed rozpoczęciem
odtwarzania płytę należy
oczyścić przy użyciu
specjalnej ścierki, od środka
na zewnątrz. Nie należy
używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik lub
ogólnie dostępne środki
czyszczące.
 Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne
kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony
przed kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie
może ich nie odtwarzać.
 Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
 Płyty z naklejonymi etykietkami, naklejkami itp.
Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią
urządzenia lub zniszczeniem płyty.
 Płyt o niestandardowych kształtach (serca,
gwiazdy, kwadraty itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią urządzenia.
 Płyty o średnicy 8 cm (3 1/4 cala).
Uwaga dotycząca sposobu odtwarzania
płyt DVD i VCD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem płyt
DVD i VCD mogą być celowo ustawione przez
producentów oprogramowania. Ponieważ
urządzenie odtwarza płyty DVD i VCD zgodnie
z zamysłem producentów, niektóre funkcje
odtwarzania mogą być niedostępne. Więcej
informacji mogą zawierać instrukcje dołączone
do płyt DVD i VCD.
Uwagi dotyczące płyt CD i DVD z danymi
oraz odtwarzania z urządzenia USB
 Niektóre płyty CD i DVD z danymi (w zależności
od sprzętu do nagrywania lub stanu płyty) mogą
nie zostać odtworzone.
 Niektóre płyty wymagają ich uprzedniego
zakończenia (str. 24).
 Urządzenie jest zgodne z następującymi
standardami.
Dla płyt CD z danymi
 ISO 9660 – format poziomu 1/2, Joliet/Romeo
w formacie rozszerzonym
Dla płyt DVD z danymi
 Format UDF Bridge (połączone UDF i ISO 9660)
 Maksymalna liczba:
 folderów (albumów): 256 (w tym główny —
„ROOT” — i puste foldery)
 pliki (ścieżki/filmy/zdjęcia) i foldery zapisane
na płycie: 2,000 (mniej, jeśli nazwy folderów
i plików zawierają wiele znaków).
 wyświetlanych znaków w nazwie
folderu/pliku: 32.
 Kompatybilne kodeki: MP3 (.mp3), WMA (.wma),
JPEG (.jpg), Xvid (.avi) oraz MPEG-4 (.mp4).
 DRM pliki DRM (Zarządzanie prawami cyfrowymi)
mogą być odtwarzane nieprawidłowo.
23PL
Uwagi dotyczące zakańczania płyt
Informacje dotyczące plików AAC
Następujące typy płyt należy zakończyć, aby mogły
być odtwarzane w niniejszym urządzeniu.
 DVD-R/DVD-R DL (w trybie wideo)
 DVD-RW w trybie wideo
 DVD+R/DVD+R DL
 CD-R
 CD-RW
Pliki AAC spełniające następujące wymagania
mogą zostać odtworzone. Nie ma pewności,
czy wszystkie pliki AAC spełniające wymagania
zostaną odtworzone.
Płyty DVD+RW można odtwarzać bez uprzedniego
zakańczania. Płyta została automatycznie nagrana.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
obsługi dołączonej do płyty.
Kolejność odtwarzania plików
audio/wideo
Koder-dekoder
 Format pliku multimedialnego: Plik AAC-LC
obsługujący ADTS/RAW/ADIF
 Rozszerzenie pliku: .m4a
 Przepływność: od 40 do 320 kbps (obsługuje
zmienną przepływność (VBR)/stałą przepływność
(CBR))*2
 Częstotliwość próbkowania*3: od 8 do 48 kHz
 Liczba bitów na jedno próbkowanie
(kwantyzacja): 16 bitów
 Kanał: Mono, Stereo
Informacje dotyczące plików FLAC
Folder (album)
Audio/Wideo
(utwór/film)
Pliki FLAC spełniające następujące wymagania
mogą zostać odtworzone. Nie ma pewności,
czy wszystkie pliki FLAC spełniające wymagania
zostaną odtworzone.
Koder-dekoder
 Rozszerzenie pliku: .flac,
 Częstotliwość próbkowania*3*4: od 8 do 96 kHz
 Bitów na jedno próbkowanie (kwantyzacja bitu)*4:
8, 12, 16, 20, 24 bity
 Kanał: Mono, Stereo (bez pliku 5.1 ch)
Informacje dotyczące plików WAV
Informacje dotyczące plików WMA
WMA*1 — pliki spełniające następujące wymagania
mogą zostać odtworzone. Nie ma pewności, czy
wszystkie pliki WMA spełniające wymagania
zostaną odtworzone.
Koder-dekoder
 Format pliku multimedialnego: Format pliku ASF
 Rozszerzenie pliku: .wma
 Przepływność: od 48 do 192 kbps (obsługuje
zmienną przepływność (VBR))*2
 Częstotliwość próbkowania*3: 44,1 kHz
Pliki WAV spełniające następujące wymagania
mogą zostać odtworzone. Nie ma pewności,
czy wszystkie pliki WAV spełniające wymagania
zostaną odtworzone.
Koder-dekoder
 Rozszerzenie pliku: .wav
 Przepływność: od 16 kbps do 1,536 Mbps
(obsługuje zmienną przepływność (VBR)/stałą
przepływność (CBR))*2
 Częstotliwość próbkowania*3: od 8 do 48 kHz
 Liczba bitów na jedno próbkowanie
(kwantyzacja): 16, 24 bity
 Kanał: Mono, Stereo
Informacje dotyczące plików Xvid
Informacje dotyczące plików MP3
Pliki MP3 spełniające następujące wymagania
mogą zostać odtworzone. Nie ma pewności,
czy wszystkie pliki MP3 spełniające wymagania
zostaną odtworzone.
Koder-dekoder
 Format pliku multimedialnego: Format pliku MP3
(MPEG-1 Layer3)
 Rozszerzenie pliku: .mp3
 Przepływność: od 48 do 192 kbps (obsługuje
zmienną przepływność (VBR))*2
 Częstotliwość próbkowania*3: 32, 44,1, 48 kHz
24PL
Pliki Xvid spełniające następujące wymagania
mogą zostać odtworzone. Nie ma pewności,
czy wszystkie pliki Xvid spełniające wymagania
zostaną odtworzone.
Koder-dekoder
 Format pliku multimedialnego: Format pliku Xvid
 Rozszerzenie pliku: .avi
 Sterownik do wideo: MPEG-4 Advanced
(profil prosty)
 Sterownik do audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)
 Przepływność: Maks. 8 Mb/s
 Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s (30p/60i)
 Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5
Informacje dotyczące plików MPEG-4
Pliki MPEG-4 spełniające następujące wymagania
mogą zostać odtworzone. Nie ma pewności, czy
wszystkie pliki MPEG-4 spełniające wymagania
zostaną odtworzone.
Koder-dekoder
 Format pliku multimedialnego: Format pliku MP4
 Rozszerzenie pliku: .mp4
 Sterownik do wideo: MPEG-4 (profil prosty)
 Sterownik do audio: AAC
 Przepływność: Maks. 4 Mb/s
 Liczba klatek na sekundę: Maks. 30 kl./s (30p/60i)
 Rozdzielczość: Maks. 720 × 576*5
Informacje dotyczące plików JPEG
JPEG*6 — pliki spełniające następujące wymagania
mogą zostać odtworzone. Nie ma pewności, czy
wszystkie pliki JPEG spełniające wymagania
zostaną odtworzone.
Koder-dekoder
 Format pliku multimedialnego: Formaty plików
zgodnych z DCF 2.0/Exif 2.21
 Rozszerzenie pliku: .jpg
 Profil: Baseline Profile
 Liczba pikseli: Maks. 6048 × 4032 pikseli
(24000000 pikseli)
*1 Nie można odtwarzać plików WMA zabezpieczonych
systemem ochrony praw autorskich.
*2 Dotyczy to niestandardowej lub niegwarantowanej
przepływności w zależności od częstotliwości
próbkowania.
*3 Częstotliwość próbkowania może nie być
kompatybilna ze wszystkimi koderami.
*4 Zawartość audio o wysokiej rozdzielczości zostanie
skompresowana w czasie odtwarzania.
*5 Te liczby wskazują na maksymalną rozdzielczość
odtwarzanego filmu, a nie rozdzielczość
wyświetlacza w odtwarzaczu. Rozdzielczość
wyświetlacza jest ustawiona na 800 × 480.
*6 Niektóre zdjęcia nie mogą być odtwarzane za
pomocą zestawu ze względu na ich format.
Informacje dotyczące odtwarzacza iPod
 Do urządzenia można podłączyć następujące
modele iPod. Przed podłączeniem należy
zaktualizować oprogramowanie urządzenia
iPod do najnowszej wersji.
Modele zgodne z urządzeniami iPhone/iPod
Obsługiwany
model
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPod touch
(5. generacja)


iPod touch
(4. generacja)


iPod touch
(3. generacja)

iPod classic

iPod nano
(7. generacja)

iPod nano
(6. generacja)

iPod nano
(5. generacja)

 Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają, że elektroniczne akcesorium zostało
przygotowane specjalnie do współpracy
z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań
firmy System Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma System Apple nie jest
odpowiedzialna za działanie urządzenia lub
jego zgodność z normami regulacyjnymi
i normami bezpieczeństwa. Należy pamiętać,
że użytkowanie tego akcesorium z urządzeniem
iPod lub iPhone może wpłynąć na
funkcjonowanie systemów bezprzewodowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane
w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować
się z najbliższym dealerem produktów Sony.
25PL
Konserwacja (XAV-W650BT)
Dane techniczne
Wymiana baterii litowej w pilocie
Sekcja monitora
W normalnych warunkach bateria wytrzyma około
1 roku. (Okres użytkowania może być krótszy
w zależności od warunków użytkowania).
W miarę wyczerpywania się baterii, zakres działania
pilota się zmniejsza.
Typ wyświetlacza: Szeroki kolorowy monitor LCD
Wymiary: 6,2?
System: aktywna matryca TFT
Liczba pikseli:
1152000p. (800 × 3 (RGB) × 480)
System kolorów:
Automatyczny wybór PAL/NTSC/SECAM/PAL-M
PRZESTROGA
W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Należy
wymieniać wyłącznie na baterie tego samego
typu lub odpowiedniki.
znakiem + do góry

Uwagi dotyczące baterii litowej
 Trzymaj baterię litową w miejscu niedostępnym dla
dzieci. W razie połknięcia baterii natychmiast
skontaktuj się z lekarzem.
 Aby zapewnić dobrą styczność, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
 Podczas instalowania baterii należy pamiętać
o właściwym położeniu jej biegunów.
 Nie należy chwytać baterii za pomocą metalowej
pincety, gdyż może doprowadzić to do zwarcia.
OSTRZEŻENIE
W przypadku nieprawidłowego obchodzenia
się z bateriami zachodzi niebezpieczeństwo
wybuchu.
Nie należy ładować, demontować ani wrzucać
baterii do ognia.
Sekcja tunera
FM
Zakres strojenia: 87,5–108,0 MHz
Gniazdo anteny:
zewnętrzne złącze anteny
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użytkowa: 10 dBf
Selektywność: 70 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja przy 1 kHz: 30 dB
Pasmo częstotliwości: 20–15 000 Hz
AM
Zakres strojenia: 531 – 1602 kHz
Gniazdo anteny:
zewnętrzne złącze anteny
Częstotliwość pośrednia:
9,267 kHz–9,258 kHz przy 4,5 kHz
Czułość: 44 μV
Sekcja odtwarzacza CD/DVD (XAV-W650BT)
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB
Pasmo częstotliwości: 20–20,000 Hz
Kołysanie i drżenie dźwięku: poniżej limitu pomiaru
Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%
Kod regionu: Oznaczenie na spodzie urządzenia
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (pełna szybkość)
Maksymalny prąd: 1 A
Łączność bezprzewodowa
System komunikacji:
BLUETOOTH wersja standardowa 3.0
Wyjście:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Maksymalny zasięg komunikacyjny:
linia widzenia około 10 m*1
Pasmo częstotliwości:
pasmo 2,4 GHz (od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP A2DP (Profil zaawansowanej dystrybucji
audio) 1.2
AVRCPAVRCP (profil pilota audio/wideo) 1.4
26PL
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAPPBAP (profil dostępu do książki
telefonicznej)
OPP (ang. Object Push Profile, profil przesyłania
obiektów)
SPPSPP (profil portu szeregowego)
Odpowiednie kodeki: SBC (.sbc)
Twój sprzedawca może nie posiadać w ofercie
niektórych akcesoriów z powyższej listy.
Szczegółowych informacji udzieli sprzedawca.
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników, takich jak
przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny,
system operacyjny, aplikacja itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH określają cel
komunikacji BLUETOOTH nawiązywanej między
urządzeniami za pośrednictwem funkcji.
Regionalny system stosowany do ochrony praw
autorskich oprogramowania.
Kod regionu znajduje się na spodzie urządzenia
i tylko płyty DVD oznaczone identycznym kodem
regionu mogą być odtwarzane za pomocą tego
urządzenia.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: Wyjścia głośników
Impedancja głośników: 4–8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4
(przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Gniazdo wyjść wideo (tylne)
Gniazda wyjścia audio (przednie, tylne, sub)
Antena/gniazdo do podłączenia kontrolera
wzmacniacza mocy (REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo kontroli oświetlenia
Gniazdo sterowania układem kierowniczym
Gniazdo wejścia antenowego
Gniazdo wejścia mikrofonu
Gniazdo sterowania hamulcem postojowym
Gniazdo wejścia „wstecz”
Gniazdo wejścia kamery
Gniazdo wejścia audio AUX (przednie)
Gniazdo wejścia audio/wideo AUX (tylne)
Port USB
Wymagane zasilanie: Akumulator samochodowy
12 V DC (ujemne uziemienie (ziemia))
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary:
około 178 mm × 101,5 mm × 176 mm (s/w/g)
Wymiary montażowe:
około 170 mm × 100 mm × 162 mm (s/w/g)
Waga:
XAV-W650BT: 1,7 kg
XAV-V630BT: 1,2 kg
Zawartość opakowania:
Jednostka centralna (1)
Części do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Pilot (1): RM-X170 (XAV-W650BT)
Mikrofon (1)
Akcesoria/wyposażenie dodatkowe:
Kabel do zdalnego sterowania wejściem
kierownicy: RC-SR1
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Kod regionu
Płyty oznaczone symbolem
być odtwarzane.
również mogą
W przypadku próby odtworzenia innej płyty DVD
zostanie wyświetlony komunikat [Playback
prohibited by region code.] pojawi się na ekranie
telewizora. Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie być
oznaczone kodem regionu, nawet jeśli odtwarzanie
takiej płyty jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Amerykańskie i obce patenty na licencji firmy
Dolby Laboratories.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz
patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby i symbol podwójnego D są znakami
towarowymi Dolby Laboratories.
Znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc,
a użycie tych znaków przez firmę Sony Corporation
jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe
i nazwy handlowe należą do przedsiębiorstw,
które je zarejestrowały.
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Zabrania się użytkowania lub
dystrybucji takiej technologii oddzielnie od
produktu bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego firmy
Microsoft.
27PL
Loga „DVD VIDEO” „DVD-R”, „DVD-RW”, „DVD+R”
i „DVD+RW” są znakami towarowymi.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
oraz Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store
jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO, KTÓRA UPOWAŻNIA
UŻYWANIA GO W CELACH PRYWATNYCH
I NIEKOMERCYJNYCH DO DEKODOWANIA PLIKÓW
ZGODNYCH ZE STANDARDEM WIDEO MPEG-4
(„MPEG-4 VIDEO”) ZAKODOWANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA WE WŁASNYM ZAKRESIE
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NIEKOMERCYJNEJ I/LUB
UZYSKANYCH OD DOSTAWCY POSIADAJĄCEGO
LICENCJĘ FIRMY MPEG LA NA UDOSTĘPNIANIE
PLIKÓW MPEG-4 VIDEO.
NA KORZYSTANIE Z PRODUKTU W INNYM ZAKRESIE
LICENCJA NIE JEST UDZIELNA ANI NIE MOŻE BYĆ
DOMNIEMYWANA.
DODATKOWE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE
ZASTOSOWAŃ PRODUKTU W CELACH
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH
I KOMERCYJNYCH, MOŻNA OTRZYMAĆ
OD FIRMY MPEG LA, LLC. PATRZ CZĘŚĆ
ZOBACZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Google, Google Play i Android są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej
i binarnej (z modyfikacjami lub bez nich) jest
dozwolone, dopóki są spełnione następujące
warunki:
 Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać
powyższą informację o ochronie praw autorskich,
niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie.
 Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać
w dokumentacji i (lub) w innych materiałach
dostarczanych z daną dystrybucją powyższą
informację o ochronie praw autorskich, niniejszą
listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
 Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej
członków nie mogą być używane w celu
propagowania lub promowania produktów
powstałych na bazie niniejszego
oprogramowania bez uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody.
28PL
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH
I WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS”
(„TAKIE, JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH,
W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH
GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ
I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.
FUNDACJA ANI JEJ CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE,
NADZWYCZAJNE, CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE
(W TYM TAKŻE ZA SZKODY WYNIKAJĄCE
Z KONIECZNOŚCI UŻYCIA PRODUKTÓW LUB USŁUG
ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA,
UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW
W DZIAŁALNOŚCI) BEZ WZGLĘDU NA ICH
PRZYCZYNĘ LUB PRZYJĘTE ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE
ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ,
ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ — ŁĄCZNIE
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA ZANIEDBANIE),
POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU
UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA,
NAWET JEŚLI ZOSTAŁA PRZEKAZANA INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
Niniejszy produkt stosuje dane dotyczące czcionki
oparte na licencji Sony należącej do firmy
Monotype Imaging Inc.
Te dane mogą być wykorzystane wyłącznie
w powiązaniu z tym produktem.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą
do odpowiednich właścicieli.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista kontrolna pomoże rozwiązać
problemy, które mogą wystąpić podczas
korzystania z urządzenia.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i zapoznać się ze sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu bezpiecznika
i demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
znajdują się w rozdziale „Schemat połączeń/
Instalacja” (str. 35).
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj ze
stron pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Ogólne
Urządzenie nie jest zasilane.
 Sprawdź bezpiecznik.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Podłącz żółty i czerwony przewód zasilania.
Brak dźwięku.
 Został podłączony dodatkowy wzmacniacz mocy
i nie korzystasz z wbudowanego wzmacniacza.
Zawartość pamięci została usunięta.
 Przewód zasilający lub bateria zostały odłączone
lub są podłączone nieprawidłowo.
Zaprogramowane stacje i nastawienie zegara
są kasowane.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje powstawanie
zakłóceń w urządzeniu.
 Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Wskazania wyświetlacza znikają/nie pojawiają
się na monitorze.
 Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza [ON] (str. 19).
 Wskazania wyświetlacza znikają po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku HOME.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME, aby
wyświetlić wskazania wyświetlacza.
 Funkcja wyłączenia monitora zostanie włączona
(str. 20).
 Naciśnij ekran w dowolnym miejscu
wyświetlacza, aby ponownie włączyć
wyświetlacz.
Wyświetlacz nie reaguje prawidłowo na
naciskanie.
 Naciskaj za każdym razem jedno miejsce
wyświetlacza. Jeśli dwa miejsce lub więcej
zostanie naciśniętych jednocześnie, wyświetlacz
nie będzie działał prawidłowo.
 Kalibracja panelu dotykowego wyświetlacza
(str. 20).
 Mocno naciśnij panel czuły na nacisk.
 Nie można obsługiwać tylnego monitora. Ikony
wyświetlone na tylnym monitorze są wyłączone.
Nie można wybrać elementów menu.
 Niedostępne elementy menu wyświetlane są
na szaro.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu
na zakłócenia.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Jeśli samochód ma wbudowaną antenę
w tylnej/bocznej szybie, podłącz przewód
REM OUT (niebieski/biały pasek) lub przewód
zasilania pomocniczego (czerwony) do zacisku
mocy istniejącego wzmacniacza sygnału
anteny.
 Sprawdź podłączenie anteny.
 Jeśli antena automatyczna się nie wysuwa,
sprawdź podłączenie przewodu zasilania
anteny.
Nie można nastawić zaprogramowanych stacji.
 Moc nadawanego sygnału jest za słaba.
RDS
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[Nie znaleziono PTY.].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Wyszukiwanie stacji rozpoczyna się po kilku
sekundach odbioru.
 Odbierana stacja nie nadaje kodu usługi TP albo
ma za słaby sygnał.
 Wyłącz funkcję TA (str. 11).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (str. 11).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
 Nastaw inną stację.
29PL
Obraz
Brak obrazu lub zakłócenia w obrazie.
 Niepoprawnie nawiązano połączenie.
 Należy sprawdzić połączenie między tym
urządzeniem a innymi i ustawić selektor wejść
urządzenia na źródło odpowiadające temu
urządzeniu.
 Płyta jest wadliwa lub brudna (XAV-W650BT).
 Urządzenie zostało zainstalowane
nieprawidłowo.
 Należy zainstalować urządzenie pod kątem
mniejszym niż 45° w sztywnym miejscu
w samochodzie.
 Przewód parkowania (jasnozielony) jest
niepodłączony do przewodu przełącznika
hamulca postojowego albo nie działa hamulec
postojowy.
Na ekranie telewizora nie mieści się obraz.
 Współczynnik kształtu obrazu odbieranego
ze źródła odtwarzania jest stały.
Brak obrazu lub zakłócenia obrazu na tylnym
monitorze.
 Wybrano źródło lub tryb, które nie są podłączone.
Jeśli nie ma wejścia, nie pojawi się obraz na
tylnym monitorze.
 Ustawienie systemu kolorów jest nieprawidłowe.
 Należy ustawić system kolorów na [PAL] lub
[NTSC] w zależności od podłączonego
monitora (str. 20).
 Urządzenie wyświetla obraz z tylnej kamery.
 Jeśli obraz z tylnej kamery jest wyświetlany
na tym urządzeniu, na tylnym monitorze nie
pojawi się obraz.
Dźwięk
Brak dźwięku/dźwięk przerywany/trzaski.
 Niepoprawnie nawiązano połączenie.
 Należy sprawdzić połączenie między tym
urządzeniem a podłączonym sprzętem i ustawić
selektor wejść urządzenia na źródło
odpowiadające temu urządzeniu.
 Płyta jest wadliwa lub brudna (XAV-W650BT).
 Urządzenie zostało zainstalowane
nieprawidłowo.
 Należy zainstalować urządzenie pod kątem
mniejszym niż 45° w sztywnym miejscu
w samochodzie.
 Częstotliwość próbkowania pliku MP3 nie wynosi
32, 44,1 lub 48 kHz.
 Częstotliwość próbkowania pliku WMA nie
wynosi 44,1 kHz.
 Przepływność pliku MP3 nie wynosi od 48 do
192 kb/s.
 Przepływność pliku WMA nie wynosi od 48 do
192 kb/s.
30PL
 Odtwarzacz jest w trybie przewijania do przodu/
do tyłu/pauzy.
 Ustawienia wyjść są nieprawidłowe.
 Poziom wyjścia DVD jest za niski (str. 15)
(XAV-W650BT).
 Głośność jest za niska.
 Zostanie włączona funkcja ATT.
 Zestaw nie obsługuje tego formatu.
 Sprawdź formaty obsługiwane przez
urządzenie (str. 24).
Dźwięk jest zakłócony.
 Trzymaj przewody i kable z dala jedne od
drugich.
Obsługa płyt (XAV-W650BT)
Nie można odtworzyć płyty.
 Płyta jest wadliwa lub brudna.
 Nie można odtworzyć płyty.
 Nie można odtworzyć płyty DVD ze względu na
kod regionu.
 Płyta nie została prawidłowo nagrana (str. 24).
 Format płyty i wersja pliku są niezgodne z tym
urządzeniem (str. 23).
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
Nie można odtworzyć plików MP3/WMA/Xvid/
MPEG-4.
 Nagranie nie powstało zgodnie z formatem
poziomu 1 lub 2 ISO 9660 lub formatem
rozszerzonym Joliet lub Romeo (płyta CD
z danymi) lub formatem UDF Bridge (płyta DVD
z danymi) (str. 23).
 Rozszerzenie pliku jest nieprawidłowe (str. 24).
 Pliki nie są zapisywane w formacie MP3/WMA/
Xvid/MPEG-4.
 Jeśli płyta zawiera wiele typów plików, tylko
wybrany typ pliku może być odtwarzany.
 Wybierz odpowiedni typ pliku za pomocą listy
(str. 23).
Odtwarzanie plików MP3/WMA/Xvid/MPEG-4
może rozpocząć się z opóźnieniem.
 W poniższych przypadkach czas rozpoczęcia
odtwarzania może być dłuższy.
 Płyty zawierające skomplikowaną strukturę
folderów.
 Płyty, na których można zapisać dodatkowe
dane.
Pewne funkcje nie działają.
 W przypadku niektórych płyt korzystanie
z pewnych funkcji, takich jak stop, szukaj lub
powtórz/odtwórz losowo, może być niemożliwe.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
obsługi dołączonej do płyty.
Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej/
napisów dialogowych bądź kąta widzenia.
 Zamiast przycisku bezpośredniego wyboru na
pilocie można użyć menu DVD (str. 12).
 Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały zapisane
sceny z różnymi ujęciami bądź ścieżki/napisy
dialogowe w wielu językach.
 DVD nie pozwala na zmiany.
Przyciski funkcyjne nie działają.
 Naciśnij przycisk resetu (str. 7).
Nie można wyjąć płyty.
Nie można włożyć płyty.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wysunięcia płyty.
USB odtwarzanie
Nie można odtwarzać utworów przez
koncentrator USB.
 Podłącz urządzenia iPod/USB do tego urządzenia
bez koncentratora USB.
Nie można odtworzyć plików.
 Ponownie podłącz urządzenie USB.
Odtwarzanie z urządzenia USB rozpoczyna się
z opóźnieniem.
 Urządzenie USB zawiera duże pliki lub pliki ze
skomplikowaną strukturą drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Dźwięk może być przerywany w przypadku dużej
przepływności, powyżej 320 kb/s.
Nie można odtworzyć pliku audio.
 Urządzenia USB sformatowane w systemach
plików innych niż FAT16, FAT32 i exFAT nie są
obsługiwane.*
* Odbiornik obsługuje systemy plików FAT16, FAT32
i exFAT, ale niektóre urządzenia USB mogą nie
obsługiwać tych systemów. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczanych
z każdym urządzeniem USB lub uzyskać u jego
producenta.
Funkcja NFC
Nie można nawiązać połączenia za pomocą
jednego dotknięcia (NFC).
 Jeśli smartfon nie reaguje na dotyk.
 Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona
w smartfonie.
 Zbliż część smartfona ze znakiem N do części
urządzenia oznaczonej znakiem N.
 Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Czułość odbioru sygnału NFC zależy od
urządzenia.
Jeśli mimo kilku prób nie uda się nawiązać
połączenia przy użyciu funkcji łączenia jednym
dotknięciem, ręcznie nawiąż połączenie
BLUETOOTH.
Funkcja BLUETOOTH
Inne podłączane urządzenie BLUETOOTH nie
rozpoznaje odtwarzacza.
 Wybierz dla opcji [Bluetooth Connection]
ustawienie [ON] (str. 20).
 Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia. Zakończ bieżące połączenie
i wyszukaj odtwarzacz z innego urządzenia.
Rozłączone urządzenie można ponownie
podłączyć poprzez wybranie go z listy
zarejestrowanych urządzeń.
Połączenie jest niemożliwe.
 Sprawdź powiązanie i procedury łączenia
urządzenia w instrukcji tego urządzenia itp.
i wykonaj powiązanie ponownie.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączonego urządzenia
uzyskanie jego nazwy może być niemożliwe.
Brak dzwonka.
 Zwiększ głośność podczas odbierania połączenia.
Głośność głosu rozmówcy jest niska.
 Zwiększ głośność podczas odbierania połączenia.
Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt dużą
głośność.
 Wyreguluj poziom [MIC Gain] (str. 17).
Podczas rozmowy telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz poziom głośności.
 Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk
telefonu, postaraj się je zminimalizować.
 Należy zamknąć okno, jeśli szumy z ulicy
są głośne.
 Jeśli źródłem hałasu jest klimatyzacja, zmniejsz
jej wydajność.
Jakość dźwięku telefonu jest niska.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
 W przypadku słabego sygnału należy
przejechać w miejsce, gdzie odbiór będzie
lepszy.
Głośność podłączonego urządzenia BLUETOOTH
jest zbyt mała lub wysoka.
 Poziom głośności zmienia się w zależności
od podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
 Można zredukować różnicę głośności między
tym urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH
(str. 14).
31PL
Dźwięk przeskakuje podczas przetwarzania
sygnału audio albo nastąpiła utrata połączenia
BLUETOOTH.
 Zmniejsz odległość między odtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenie BLUETOOTH znajduje się
w blokującym sygnał etui, to należy je wyjąć
podczas używania urządzenia.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH
lub innych urządzeń (np. urządzenia do
krótkofalarstwa), które emitują fale radiowe.
 Wyłącz pozostałe urządzenia.
 Zwiększ odległość między odtwarzaczem
a innymi urządzeniami.
 W momencie nawiązywania połączenia między
odtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku.
Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
Podczas przetwarzania audio nie można
kontrolować podłączonego urządzenia
BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie BLUETOOTH
obsługuje profil AVRCP.
Niektóre funkcje nie działają.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Połączenie jest odbierane przypadkowo.
 W podłączonym telefonie włączono funkcję
automatycznego rozpoczynania połączenia.
 Opcja [Auto Answer] tego odtwarzacza jest
ustawiona na [ON] (str. 17).
Siri Eyes Free nie jest włączona.
 Dokonaj uwierzytelnienia telefonu iPhone
obsługującego funkcję Siri Eyes Free.
 Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
 Zakończ połączenie BLUETOOTH między
telefonem iPhone a odbiornikiem, a następnie
wykonaj je ponownie.
Funkcja SongPal
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w „SongPal”.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji
„SongPal”.
Komunikaty o błędach/wiadomościach
Hubs not supported.
 Koncentratory USB nie są obsługiwane na tym
urządzeniu.
No Playable Data
 Płyta nie zawiera plików muzycznych
(XAV-W650BT).
 iPod nie zawiera plików muzycznych.
 Załaduj pliki muzyczne/pliki do odtwarzacza
iPod.
 Urządzenie USB nie zawiera plików muzycznych.
 Załaduj pliki muzyczne/pliki do urządzenia
USB.
Cannot play this content.
 Nie można odtwarzać wybranego pliku.
 Zostanie odtworzony kolejny plik.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 W zależności od podłączonego urządzenia
czas na wykonanie parowania może być krótki.
Spróbuj wykonać parowanie w określonym
czasie, ustawiając jednocyfrowy klucz dostępu.
Overcurrent Caution on USB
 Urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, a następnie zmień
źródło, naciskając przycisk SOURCE.
 Oznacza, że urządzenie USB nie działa lub
podłączono nieobsługiwane urządzenie.
Nie można obsługiwać funkcji BLUETOOTH.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOURCE przez
1 sekundę, aby wyłączyć źródło, a następnie
ponownie włączyć odtwarzacz.
USB device not supported
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu
okładki.
Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym
z głośników nie wydobywa się dźwięk.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki
samochodu.
Device no response
 Odtwarzacz nie rozpoznaje podłączonego
urządzenia USB.
 Ponownie podłącz urządzenie USB.
 Sprawdź, czy odtwarzacz obsługuje
urządzenie USB.
 Odtwarzacz nie wyświetla tego znaku.
32PL
Dla funkcji BLUETOOTH
Dla obsługi płyt (XAV-W650BT)
Bluetooth Connection Error
 Wystąpił błąd pomiędzy odtwarzaczem
a telefonem z funkcją BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy sygnał BLUETOOTH jest włączony
w odtwarzaczu lub telefonie z funkcją
BLUETOOTH.
 Ponownie przeprowadź parowanie.
 Ponownie podłącz telefon z funkcją
BLUETOOTH.
Disc Error
 Odtwarzacz nie może odczytać plików ze
względu na problem.
 Dane są uszkodzone.
 Płyta jest uszkodzona.
 Płyta jest niezgodna z tym odtwarzaczem.
 Płyta nie została prawidłowo zakończona.
 Płyta jest brudna lub została włożona spodem
do góry.
 Wyczyść płytę lub włóż ją prawidłowo.
 Włożono pustą płytę.
 Wystąpił problem z odtwarzaniem płyty.
 Włóż inną płytę.
 Płyta jest niezgodna z tym odtwarzaczem.
 Włóż zgodną płytę.
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
Bluetooth device is not found.
 Odtwarzacz nie wykrywa podłączonego
urządzenia BLUETOOTH.
 Sprawdź ustawienie funkcji BLUETOOTH
w podłączonym urządzeniu.
 Nie ma urządzeń na liście zarejestrowanych
urządzeń BLUETOOTH.
 Wykonaj parowanie z urządzeniem
BLUETOOTH (str. 8).
Call Data Error
 Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu
do książki telefonicznej poprzez funkcję PBAP
i historii połączeń w telefonie komórkowym
BLUETOOTH.
 Ponownie podłącz telefon z funkcją
BLUETOOTH.
Data Listing Error
 Wystąpił błąd podczas wyświetlania książki
telefonicznej poprzez funkcję PBAP i historii
połączeń w telefonie komórkowym BLUETOOTH.
 Ponownie podłącz telefon z funkcją
BLUETOOTH.
Handsfree device is not available.
 Telefon komórkowy nie jest podłączony.
 Podłącz telefon komórkowy (str. 8).
Playback prohibited by region code.
 Kod regionu DVD różni się od kodu regionu
odtwarzacza.
The sound in DTS format is not audible.
 Płyty w formacie DTS nie są obsługiwane. Dźwięk
nie jest odtwarzany, jeśli wybrano format DTS.
 Płyty sformatowane do formatu DTS nie mogą
być odtwarzane na tym odtwarzaczu. Zastosuj
płytę ze zgodnym formatem (str. 23).
Pilot przymocowany do kierownicy:
Please retry
 Przypisane ustawienia zostają utracone w razie
wystąpienia usterki podczas przypisywania
nowego ustawienia.
 Rozpocznij rejestrację od początku.
Jeśli problem nie zostanie usunięty po wykonaniu
wszystkich powyższych czynności, skontaktuj się
z najbliższym dealerem produktów Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu
na problemy z odtwarzaniem płyt CD, należy
dostarczyć płytę używaną w czasie, gdy problem
wystąpił po raz pierwszy (XAV-W650BT).
33PL
Lista kodów języków (XAV-W650BT)
Lista kodów języków
Nazwy języków są zgodne z normą ISO 639: standard 1988 (E/F).
Kod
Language
Kod
Language
Kod
Language
Kod
Language
1027
Afar
1183
Irish
1347
Maori
1507
Samoan
1028
Abkhazian
1186
Scots Gaelic
1349
Macedonian
1508
Shona
1032
Afrikaans
1194
Galician
1350
Malayalam
1509
Somali
1039
Amharic
1196
Guarani
1352
Mongolian
1511
Albanian
1044
Arabic
1203
Gujarati
1353
Moldavian
1512
Serbian
1045
Assamese
1209
Hausa
1356
Marathi
1513
Siswati
1051
Aymara
1217
Hindi
1357
Malay
1514
Sesotho
1052
Azerbaijani
1226
Croatian
1358
Maltese
1515
Sundanese
1053
Bashkir
1229
Hungarian
1363
Burmese
1516
Swedish
1057
Byelorussian
1233
Armenian
1365
Nauru
1517
Swahili
1059
Bulgarian
1235
Interlingua
1369
Nepali
1521
Tamil
1060
Bihari
1239
Interlingue
1376
Dutch
1525
Telugu
1061
Bislama
1245
Inupiak
1379
Norwegian
1527
Tajik
1066
Bengali;
1248
Indonesian
1393
Occitan
1528
Thai
Tigrinya
Bangla
1253
Icelandic
1403
(Afan)Oromo
1529
1067
Tibetan
1254
Italian
1408
Oriya
1531
Turkmen
1070
Breton
1257
Hebrew
1417
Punjabi
1532
Tagalog
1079
Catalan
1261
Japanese
1428
Polish
1534
Setswana
1093
Corsican
1269
Yiddish
1435
Pashto;
1535
Tonga
1097
Czech
1283
Javanese
Pushto
1538
Turkish
1103
Welsh
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1105
Danish
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1109
German
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-
1543
Twi
1130
Bhutani
1299
Cambodian
Romance
1557
Ukrainian
1142
Greek
1300
Kannada
1482
Kirundi
1564
Urdu
1144
English
1301
Korean
1483
Romanian
1572
Uzbek
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1489
Russian
1581
Vietnamese
1149
Spanish
1307
Kurdish
1491
Kinyarwanda
1587
Volapük
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1495
Sanskrit
1613
Wolof
1151
Basque
1313
Latin
1498
Sindhi
1632
Xhosa
1157
Persian
1326
Lingala
1501
Sangho
1665
Yoruba
1165
Finnish
1327
Laothian
1502
Serbo-
1684
Chinese
1166
Fiji
1332
Lithuanian
Croatian
1697
Zulu
1171
Faroese
1334
Latvian;
1503
Singhalese
1174
French
Lettish
1505
Slovak
1181
Frisian
Malagasy
1506
Slovenian
1703
Nie określono
34PL
1345
Schemat połączeń/Instalacja
Przestrogi
 Wszystkie przewody masy należy poprowadzić
do wspólnego punktu masy.
 Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami,
na przykład szyną od fotela.
 Przed wykonywaniem połączeń należy wyłączyć
zapłon samochodu.
 Podłącz żółty i czerwony przewód zasilania
wyłącznie po podłączeniu wszystkich innych
przewodów.
 Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować
taśmą izolacyjną.
Środki ostrożności
 Starannie wybierz miejsce instalacji, tak aby
urządzenie nie utrudniało kierowania pojazdem.
 Unikaj instalacji urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne
wstrząsy i wysoką temperaturę, na przykład
w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo
obok kanałów ogrzewania.
 Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używaj
tylko dostarczonego zestawu elementów do
montażu.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego
obwodu musi być wyższy niż suma prądów
bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
Lista części potrzebnych
do instalacji


5 × maks. 8 mm
×6




×2

 Ta lista części nie zawiera wszystkich elementów
znajdujących się w zestawie.
Kąt montażu
Urządzenie można montować pod kątem
mniejszym niż 45°.
35PL
Połączenie
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1
*3
Przenośne
urządzenie
audio/wideo*1*7.
*3
Tylna kamera*1
*3
Monitor*1
*5*6
z przewodowego pilota
(brak w zestawie)*4

*2
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Schemat instalacji zasilającej” (str. 38).
Szczegółowe informacje
można znaleźć w rozdziale
„Podłączanie” (str. 37).
z anteny samochodowej (antena)
36PL
*1
*2
*3
*4
Brak w zestawie
Impedancja głośników: 4–8 Ω × 4
Przewód ze złączem cinch (brak w zestawie)
W zależności od pojazdu może być konieczne użycie
przejściówki pilota przewodowego (nie należy do
wyposażenia).
Szczegółowe informacje na temat działania pilota
przewodowego można znaleźć w części
„Korzystanie z przewodowego pilota” (str. 39).
*5 Przewód wejścia mikrofonowego należy
poprowadzić tak, aby nie utrudniał kierowania
pojazdem. W przypadku prowadzenia przewodu
w pobliżu stóp należy umocować go uchwytem itp.
*6 Informacje na temat instalacji mikrofonu można
znaleźć w rozdziale „Montaż mikrofonu” (str. 38).
*7 Np. przenośny odtwarzacz multimedialny, konsola
gier, itp.
Podłączanie
Jeżeli masz antenę mocy bez skrzynki
przekaźnikowej, podłączenie tego urządzenia za
pomocą znajdującego się w zestawie przewodu
połączeniowego do zasilania  może
spowodować uszkodzenie anteny.
 Do złącza głośnikowego w samochodzie
 Do złącza zasilania w samochodzie
12
ciągłe zasilanie
Żółty
13
sterownik anteny
automatycznej/
wzmacniacz mocy
(REM OUT)
Niebieski/biały
pasek
14
przełączanie zasilania
oświetlenia
Pomarańczowy/
biały pasek
15
przełączanie zasilania
Czerwony
16
uziemienie
Czarny
 Do przewodu przełącznika hamulca
postojowego
Miejsce zamontowania przewodu przełącznika
hamulca postojowego zależy od samochodu.
Upewnij się, że przewód hamulca postojowego
(jasnozielony) w wiązce połączeniowej
zasilania  jest podłączony do przewodu
przełącznika hamulca postojowego.
Przewód przełącznika hamulca postojowego
1
2
3
4
5
6
7
8
Głośnik tylny
(prawy)
Głośnik przedni
(prawy)
Głośnik przedni
(lewy)
Głośnik tylny
(lewy)

Fioletowy

Fioletowy/czarny
pasek

Szary

Szary/czarny
pasek

Biały

Biały/czarny
pasek

Zielony

Zielony/czarny
pasek
Typ hamulca ręcznego
Typ hamulca nożnego
 Do złącza zasilania +12 V w przewodzie
tylnego światła samochodu (tylko przy
podłączaniu tylnej kamery)
Zasilanie podtrzymujące zawartość
pamięci
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest
podłączony, obwód pamięci będzie zasilany stale,
nawet po wyłączeniu zapłonu samochodu.
Podłączanie głośników
 Wyłącz urządzenie przed podłączaniem
głośników.
 Użyj głośników o impedancji od 4 do 8 omów
i odpowiedniej mocy wyjściowej, aby uniknąć
ich uszkodzenia.
Podłączanie monitora
Podczas instalacji monitora dla tylnego siedzenia,
podłącz przewód przełącznika hamulca
postojowego do uziemienia.
37PL
Schemat instalacji zasilającej
Złącza pomocniczego zasilania mogą różnić się
zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że
wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy
skontrolować schemat pomocniczego zasilania.
Montaż mikrofonu
Aby móc wykonywać połączenia w trybie
głośnomówiącym, należy zainstalować
mikrofon .

Złącze pomocniczego zasilania
Typowe złącze
Zaczep (nie należy do wyposażenia)
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty

12
ciągłe zasilanie
Żółty
15
przełączanie zasilania
Czerwony
Odwrócone pozycje przewodów
czerwonego i żółtego
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
12
przełączanie zasilania
Żółty
15
ciągłe zasilanie
Czerwony
Dla samochodów bez położenia ACC
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń
i przełączeniu przewodów zasilających należy
podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących podłączania urządzenia, które nie
zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi,
należy skontaktować się ze sprzedawcą
samochodu.
38PL

Przestrogi
 Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy
lub lewarka zmiany biegów stanowi bardzo
poważne zagrożenie. Należy zadbać, aby
przewód i inne części nie utrudniały kierowania
pojazdem.
 Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki
powietrzne lub inne wyposażenie amortyzujące
uderzenia, przed instalacją należy skontaktować
się ze sprzedawcą urządzenia lub samochodu.
Uwaga
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej  oczyść
powierzchnię deski rozdzielczej suchą ściereczką.
Korzystanie z przewodowego pilota
Instalacja
Podczas korzystania z pilota na kierownicy
Przed użyciem wymagana jest instalacja przewodu
połączeniowego RC-SR1 (nie należy do
wyposażenia).
1
Aby włączyć pilota na kierownicy, wybierz
[General Settings]  [User Defined] w celu jego
zarejestrowania (str. 20).
Pilot na kierownicy jest dostępny po ukończeniu
rejestracji.
Zdejmowanie uchwytu
Przed instalacją urządzenia zdejmij z niego
uchwyt .
1
Uwagi dotyczące instalacji przewodu
połączeniowego RC-SR1 (nie należy do wyposażenia)
 Sprawdź strony obsługi klientów wymienione na
tylnej stronie instrukcji w celu uzyskania więcej
informacji, a następnie podłącz wszystkie przewody
do odpowiednich gniazd. Niewłaściwe podłączenie
odtwarzacza może go uszkodzić.
 Zaleca się skontaktować z punktem sprzedaży lub
doświadczonym elektronikiem w celu uzyskania
pomocy.
Wsuń jednocześnie kluczyki zwalniające
 do zaczepów między urządzenie
a uchwyt , aż do usłyszenia kliknięcia.


Haczykiem do wewnątrz.
Zaczep
Podczas korzystania z pilota
1
Aby włączyć pilota, ustaw opcję [Steering Control]
w menu [General Settings] na [Preset] (str. 20).
Korzystanie z tylnej kamery
2
Pociągnij uchwyt , a następnie samo
urządzenie, aby odłączyć od siebie oba
elementy.
Przed użyciem wymagana jest instalacja tylnej
kamery (nie należy do wyposażenia).
Obraz z tylnej kamery podłączonej do gniazda
CAMERA IN wyświetla się, gdy:
 lampa cofania w samochodzie jest włączona lub
gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona
w pozycji R (bieg wsteczny).
 naciśnij HOME, następnie wybierz [Rear Camera].
 naciśnij i przytrzymaj przycisk DSPL, następnie
wybierz [Rear Camera], jeśli opcja [SOURCE Key
Func.] jest ustawiona na [DSPL] (str. 20).
39PL
Montaż urządzenia w desce rozdzielczej
Montażu urządzenia w samochodzie japońskim,
patrz punkt „Montowanie odtwarzacza
w samochodzie japońskim” (str. 40).
Montaż urządzenia za pomocą uchwytu
dostarczonego w zestawie
Montowanie odtwarzacza
w samochodzie japońskim
Instalacja urządzenia w niektórych japońskich
samochodach może okazać się niemożliwa.
Należy wtedy skontaktować się z dealerem
produktów marki Sony.

Do deski rozdzielczej/centrum konsoli
Przed montażem upewnij się, że zaczepy po obu
stronach uchwytu  są odgięte do wewnątrz
na głębokość co najmniej 3,5 mm.
1
Wsuń uchwyt  do wnętrza deski
rozdzielczej, a następnie odegnij
zaczepy na zewnątrz, zapewniając
dokładne dopasowanie.
Uchwyt

Części dostępne w zestawie
z samochodem
Uchwyt
Podczas montażu odtwarzacza w istniejącym
w samochodzie uchwycie należy stosować śruby 
dołączone w zestawie do odpowiednich otworów
w danym samochodzie: T dla Toyoty, M dla
Mitsubishi i N dla Nissana.
Zaczep

2
Większy niż
182 mm
Większy niż
111 mm
Zamontuj odtwarzacz w uchwycie .
Uwaga
Aby zapobiec błędnemu działaniu, należy stosować
wyłącznie śruby dołączone w zestawie .
Resetowanie urządzenia
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Resetowanie urządzenia” (str. 7).


Uwaga
Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte
na zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie
przymocowane i może wyskoczyć.
40PL
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik, należy
Bezpiecznik (10 A)
użyć zamiennika o prądzie
znamionowym identycznym
z prądem podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go wymienić po
sprawdzeniu podłączenia zasilania.
Jeśli nowo wymieniony bezpiecznik również
się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. W takim wypadku należy wtedy
skontaktować się z najbliższym dealerem
produktów marki Sony.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την
ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Witryna pomocy technicznej
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy
technicznej dla tego produktu należy zapoznać
się z informacjami podanymi na stronie:
http://www.sony.eu/support
Już dziś zarejestruj swój produkt on-line:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising