Sony | XAV-72BT | Sony XAV-72BT XAV-72BT Radioodtwarzacz multimedialny z Bluetooth® i poruszanym elektrycznie dotykowym ekranem 7" / 17,78 cm Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
4-263-228-PL(1)
Audiowizualny zestaw
rozrywkowy
Instrukcja obsługi
XAV-72BT
©2011 Sony Corporation
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Ze względów bezpieczeństwa
radioodtwarzacz należy instalować tylko
w desce rozdzielczej pojazdu. Instalowanie
i podłączanie urządzenia opisano w osobnej
instrukcji „Instalacja / połączenia”.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać urządzenia na
deszcz i chronić je przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie
otwierać obudowy. Naprawy powierzać
tylko wykwalifikowanym osobom.
OSTRZEŻENIE
Użycie przyrządów optycznych w parze z tym
urządzeniem zwiększa zagrożenie dla wzroku.
Promień lasera wykorzystywany w odtwarzaczu
CD/DVD jest szkodliwy dla wzroku i dlatego nie
należy próbować zdjąć obudowy. Naprawy
powierzać tylko wykwalifikowanym osobom.
Niniejszym Sony Corp oświadcza, że zestaw
XAV-72BT spełnia istotne wymagania i inne
stosowne postanowienia dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Włochy: Zasady użycia sieci RLAN reguluje:
– w odniesieniu do użytku prywatnego –
Dekret Legislacyjny nr 259 z 1.8.2003
(„Kodeks komunikacji elektronicznej”).
W szczególności, artykuł 104 wskazuje,
kiedy wymagane jest wcześniejsze uzyskanie
ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa,
kiedy dozwolone jest swobodne użycie;
– w odniesieniu do publicznego świadczenia
usług polegających na dostępie przez sieć
RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych
– Dekret Ministerialny z 28.5.2003
z późniejszymi zmianami oraz artykuł 25
(ogólne zezwolenie dotyczące sieci i usług
komunikacji elektronicznej) w Kodeksie
komunikacji elektronicznej.
Norwegia: Użycie tego sprzętu radiowego jest
zabronione w strefie znajdującej się w promieniu
20 km od ośrodka Ny-Alesund na archipelagu
Svalbard.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Tabliczka znamionowa z podanym napięciem
zasilania itp. znajduje się na spodzie podstawy
montażowej.
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których obowiązują
dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
2
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot,
mikrofon
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów domowych. Na
pewnych bateriach lub akumulatorach symbol
ten może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
baterii lub akumulatora. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego podłączenia
do wewnętrznej baterii lub akumulatora,
wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić
wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla
zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii
lub akumulatora, wyeksploatowany produkt
należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów
należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora z produktu.
Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną przez bezpośrednie oświetlenie
słoneczne, ogień itp.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 56).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
Wyłączanie ekranu pokazu (Demo) – patrz
strona 60.
3
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Spis treści
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . .8
Uwagi dotyczące instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . .8
Płyty
Uwagi o funkcji Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . .10
Odtwarzanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Elementy sterujące odtwarzaniem . . . . . . . 21
Wskazania podczas odtwarzania . . . . . . . . 23
Płyty, które można odtwarzać, i symbole
używane w instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Użycie funkcji PBC (sterowania
odtwarzaniem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rozmieszczenie i funkcje elementów . . . . . . .12
Zestaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Pilot RM-X170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Wybieranie ustawień dźwięku. . . . . . . . . . . . . 24
Zmienianie języka / formatu dźwięku . . . . 24
Zmienianie kanału audio. . . . . . . . . . . . . . . 24
Korygowanie poziomu wyjściowego
dźwięku — Dolby D level . . . . . . . . . . . . . 24
Prawa autorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Czynności wstępne
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Wybieranie początkowych ustawień . . . . . . . .16
Przygotowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Radio
Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Elementy sterujące odbiorem . . . . . . . . . . .17
Wskazania odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . .18
Programowanie automatyczne — BTM . . .18
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . .18
Nastawianie zaprogramowanych stacji . . . .18
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Wybieranie ustawień AF i TA. . . . . . . . . . .19
Wybieranie typu programu (PTY). . . . . . . .20
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . .20
Blokowanie płyt — Blokada rodzicielska. . . . 25
Włączanie blokady rodzicielskiej . . . . . . . . 25
Zmienianie strefy i obowiązującego w niej
poziomu klasyfikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wyszukiwanie bezpośrednie . . . . . . . . . . . . . . 27
Użycie urządzeń USB
Odtwarzanie z urządzenia USB. . . . . . . . . . . . 27
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Słuchanie muzyki dopasowanej do nastroju
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Przed użyciem funkcji SensMe™. . . . . . . . 29
Instalacja w komputerze programów
„SensMe™ Setup” i „Content Transfer” . . 29
Rejestracja urządzenia USB przy użyciu
programu „SensMe™ Setup” . . . . . . . . . . . 30
Przesyłanie utworów do urządzenia USB
przy użyciu programu „Content Transfer” . 30
Odtwarzanie utworów z kanałów
— kanały SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Odtwarzanie utworów wybranych z map
nastrojów — nastrój SensMe™ . . . . . . . . . 31
4
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Użycie iPoda
Tryb głośnomówiący i transmisja
dźwięku — Bluetooth
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wybieranie trybu odtwarzania. . . . . . . . . . . . . 34
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Przed użyciem funkcji Bluetooth . . . . . . . . . .
Zarys procedury użycia funkcji Bluetooth .
Wskazania stanu Bluetooth . . . . . . . . . . . .
Instalacja mikrofonu. . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
38
39
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera . . . . . . . . . . . . . . . 35
Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wyszukiwanie z tego urządzenia . . . . . . . . 39
Wyszukiwanie z urządzenia Bluetooth . . . 40
Dodatkowe funkcje
Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wyświetlanie listy plików z utworami /
obrazami / filmami — List . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wybieranie pliku z utworem / obrazem /
filmem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wybieranie typu pliku . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie
fragmentów utworów — ZAPPIN™. . . . . . . . 36
Obsługa gestami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym. . .
Inicjowanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odbieranie połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czynności podczas połączenia . . . . . . . . . .
42
42
43
44
Zarządzanie książką telefoniczną . . . . . . . . . .
Zapisywanie danych w książce
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeglądanie książki telefonicznej telefonu
komórkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kasowanie danych z książki telefonicznej.
Edycja wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Zarządzanie danymi o połączeniach . . . . . . . .
Historia połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pamięć numerów (wybieranie skrócone) . .
Blokowanie informacji o charakterze
prywatnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
46
46
46
47
47
47
48
Strumieniowa transmisja dźwięku . . . . . . . . . 49
Słuchanie nagrań z urządzenia Bluetooth
przez to urządzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Sterowanie urządzeniem Bluetooth z tego
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ustawienia Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Korygowanie dźwięku
Wybieranie ustawień brzmienia — EQ7 . . . . .50
Regulacja krzywej korekty — EQ7 Tune . .50
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . . . . .51
Optymalizacja dźwięku — inteligentne
wyrównywanie parametrów czasowych. . . . . .51
Kalibracja dźwięku w miejscu słuchania
— regulacja inteligentnego wyrównywania
parametrów czasowych . . . . . . . . . . . . . . . .52
Konfiguracja głośników i ustawienia
głośności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Tworzenie wirtualnego głośnika
centralnego — CSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Użycie tylnych głośników jako
subwooferów — Rear Bass Enhancer . . . . .52
Korygowanie poziomu dźwięku
w głośnikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Regulacja monitora
Regulacja kąta monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Kalibracja panelu dotykowego. . . . . . . . . . . . .53
Wybieranie ekranu tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Korygowanie obrazu — Picture EQ. . . . . . . . .54
Korygowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Wybieranie współczynnika kształtu. . . . . . . . .55
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Dodatkowe urządzenie audio / wideo . . . . . . . 65
Tylna kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ustawienia widoku z tylnej kamery . . . . . . 65
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Uwagi o panelu LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA / AAC / JPEG / Xvid / MPEG-4 . . . 68
Informacja o plikach MP3 . . . . . . . . . . . . . 68
Informacja o plikach WMA . . . . . . . . . . . . 68
Informacja o plikach AAC . . . . . . . . . . . . . 68
Informacja o plikach JPEG . . . . . . . . . . . . . 68
Informacja o plikach MPEG-4 . . . . . . . . . . 68
Informacja o iPodie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Informacja o funkcji Bluetooth. . . . . . . . . . 69
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . 72
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Lista kodów języków / kodów obszarów . . . . 78
Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ustawienia
Podstawowa procedura wybierania ustawień. .55
Ustawienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Ustawienia dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Ustawienia ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Ustawienia DVD i inne ustawienia
odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Ustawienia kodu zabezpieczającego . . . . . . . .64
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
6
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Witryna zawiera informacje o:
• Modelach i producentach kompatybilnych cyfrowych odtwarzaczy audio
• Modelach i producentach kompatybilnych telefonów komórkowych
i najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Bluetooth
7
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
• Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego
obowiązujących w danym kraju.
• Podczas kierowania pojazdem
– Nie obsługiwać urządzenia i nie patrzeć na nie.
Grozi to dekoncentracją i wypadkiem. Aby
oglądać obraz z urządzenia lub obsługiwać
urządzenie, należy zaparkować samochód
w bezpiecznym miejscu.
– Nie zmieniać ustawień urządzenia ani nie
używać żadnej funkcji, która mogłaby odwracać
uwagę od sytuacji na drodze.
– Dla bezpieczeństwa, podczas cofania
samochodu zawsze należy się obejrzeć
i sprawdzić, co dzieje się za
samochodem, nawet jeśli podłączona
jest tylna kamera. Nie polegać na samej
tylnej kamerze.
• Podczas obsługi
– Nie wkładać do urządzenia rąk, palców ani
obcych przedmiotów. Grozi to obrażeniami lub
uszkodzeniem urządzenia.
– Przechowywać małe przedmioty poza zasięgiem
dzieci.
– Aby uniknąć obrażeń w razie gwałtownego
przemieszczenia samochodu, zawsze zapinać
pasy bezpieczeństwa.
Zapobieganie wypadkom
Obraz pojawia się tylko po zaparkowaniu
samochodu i włączeniu hamulca postojowego.
Jeśli w trakcie odtwarzania filmu samochód
zacznie się poruszać, pojawi się pokazane pod
spodem ostrzeżenie, po czym automatycznie
zostanie wyświetlony ekran tła.
Uwagi dotyczące instalacji
• Zaleca się, aby urządzenie zostało zainstalowane
przez wykwalifikowanego technika lub
pracownika serwisu.
– Chcąc samodzielnie zainstalować urządzenie,
należy skorzystać z dostarczonej instrukcji
instalacji / podłączania i prawidłowo wykonać
instalację.
– Niewłaściwa instalacja grozi wyczerpaniem
akumulatora lub zwarciem.
• Jeśli urządzenie działa niewłaściwie, w pierwszej
kolejności należy skorzystać z dostarczonej
instrukcji instalacji / podłączania i sprawdzić
połączenia. Jeśli wszystko jest w porządku,
sprawdź bezpiecznik.
• Chronić powierzchnię urządzenia przed
uszkodzeniem.
– Nie narażać powierzchni urządzenia na kontakt
ze środkami chemicznymi, takimi jak środki
owadobójcze, lakier do włosów, środki
odstraszające owady itp.
– Nie dopuścić do długotrwałego kontaktu
urządzenia z przedmiotami z gumy albo
plastiku. Grozi to deformacją wykończenia
urządzenia albo pogorszeniem jego stanu.
• Starannie zamocować instalowane urządzenie.
• Instalować urządzenie przy wyłączonym zapłonie.
Instalowanie urządzenia przy włączonym zapłonie
może spowodować wyczerpanie akumulatora lub
zwarcie.
• Podczas instalacji nie dopuścić do uszkodzenia
wiertarką żadnych elementów pojazdu, takich jak
rurki, przewody czy zbiornik paliwa. Grozi to
pożarem lub wypadkiem.
“Video blocked for your safety.”
Kiedy samochód znajduje się w ruchu, działa
monitor podłączony do gniazda REAR VIDEO
OUT.
Zamiast obrazu na wyświetlaczu pojawia się
ekran tła. Można słuchać dźwięku.
Podczas kierowania pojazdem nie obsługiwać
urządzenia ani nie spoglądać na monitor.
8
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Prawa autorskie
Wyprodukowano na licencji
Dolby Laboratories. „Dolby”
i symbol podwójnego D są znakami
handlowymi Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media oraz odpowiednie logo są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Ten produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii bez
zezwolenia firmy Microsoft lub jej uprawnionego
podmiotu zależnego.
„DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”,
„DVD+R” i „DVD+RW” są znakami handlowymi.
Znak słowny i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
ZAPPIN jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
12 TONE ANALYSIS i jego
logo są znakami handlowymi
Sony Corporation.
„WALKMAN” i logo
„WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony
Corporation.
SensMe i logo SensMe są
znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
Technologię rozpoznawania muzyki i odnośne
dane dostarcza firma Gracenote®. Gracenote jest
standardem branżowym w technologii
rozpoznawania muzyki i dostarczania odnośnych
materiałów. Więcej informacji można znaleźć
pod adresem www.gracenote.com.
Dane dotyczące płyt CD, DVD, Blu-ray Disc
oraz muzyki i filmów pochodzące od Gracenote
Inc., copyright © 2000 do chwili obecnej
Gracenote. Gracenote Software, copyright ©
2000 do chwili obecnej Gracenote. W produkcie
i usłudze jest wykorzystywany przynajmniej
jeden patent należący do Gracenote.
Niewyczerpującą listę stosownych patentów
Gracenote można naleźć na stronie www
Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo
i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by
Gracenote” są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi Gracenote
w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
W niniejszym produkcie wykorzystano dane
o czcionkach licencjonowane przez Sony od
Monotype Imaging Inc. lub jego podmiotów
zależnych.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
są znakami handlowymi Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Apple, Macintosh i iTunes są znakami handlowymi
Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA
WARUNKOM LICENCJI MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO UDZIELONEJ
KONSUMENTOWI I ZEZWALAJĄCEJ MU NA
OSOBISTE, NIEZAROBKOWE
WYKORZYSTANIE PRODUKTU DO
DEKODOWANIA FILMU MPEG-4 VIDEO
ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA
WYKONUJĄCEGO OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE DZIAŁANIA I / LUB
UZYSKANEGO OD DOSTAWCY FILMÓW
MPEG-4 VIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
FIRMY MPEG LA NA DOSTARCZANIE
FILMÓW MPEG-4 VIDEO. NIE UDZIELA SIĘ
ŻADNEJ LICENCJI NA JAKIEKOLWIEK INNE
RODZAJE WYKORZYSTANIA I NIE NALEŻY
DOMNIEMYWAĆ ISTNIENIA TAKIEJ
LICENCJI. DODATKOWE INFORMACJE,
W TYM DOTYCZĄCE LICENCJI
I WYKORZYSTANIA DO CELÓW
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH LUB
ZAROBKOWYCH, MOŻNA UZYSKAĆ OD
FIRMY MPEG LA, LLC. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Wszystkie inne znaki handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
9
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Uwagi o funkcji Bluetooth
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI INNE
SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI
UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DOCHODU,
UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM
SPRZĘTU, PRZESTOJE I CZAS KLIENTA
ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU,
JEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek,
które nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony,
może spowodować utratę prawa do użycia
urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się
z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami regulującymi korzystanie z telefonów komórkowych
i zestawów głośnomówiących na obszarach, na
których będzie wykorzystywany zestaw.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na jeździe.
Jeśli wymagają tego warunki na drodze, przed
inicjowaniem lub przyjmowaniem połączenia
należy zjechać z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się ze
szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
Oddziaływanie częstotliwości radiowych
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na
niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne w samochodzie,
takie jak elektroniczne systemy wtrysku paliwa,
elektroniczne systemy przeciwpoślizgowe
(zapobiegające blokowaniu kół), elektroniczne
systemy regulacji prędkości czy systemy poduszki
powietrznej. W sprawach związanych z instalacją
i serwisowaniem tego urządzenia należy się
porozumieć z producentem pojazdu lub jego
przedstawicielem. Niewłaściwie przeprowadzona
instalacja i czynności serwisowe mogą stanowić
zagrożenie i spowodować unieważnienie gwarancji
udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie telefonu
komórkowego w samochodzie nie zakłóci pracy
jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth
i połączone z nim urządzenie elektroniczne
wykorzystują do pracy sygnały radiowe, sieci
komórkowe i naziemne oraz funkcje definiowane
przez użytkownika, przez co nie są w stanie
zagwarantować połączenia w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń
(takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie
należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek
urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia
elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej
zapewniającej wystarczający poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może być
niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz
przy korzystaniu z pewnych usług sieci i / lub
funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego
operatora.
10
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Płyty, które można odtwarzać, i symbole używane w instrukcji
W urządzeniu można odtwarzać różne płyty wideo i audio.
Chcąc sprawdzić, czy urządzenie obsługuje określony rodzaj płyt i jakie funkcje są dostępne, można
skorzystać z poniższej tabeli.
Symbol płyty w instrukcji
Format płyty
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R*1/DVD-R DL*1/DVD-RW*1
(tryb Video / tryb VR)
DVD+R*1/DVD+R DL*1/DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(1.0 / 1.1 / 2.0)
Audio CD
CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2
*1 Płyta może także zawierać pliki audio.
*2 Płyta może także zawierać pliki wideo / pliki z obrazem.
Uwaga
W instrukcji bywa używany ogólny termin „DVD”, który oznacza nośniki DVD VIDEO, DVD-R / DVD-RW i DVD+R /
DVD+RW.
W tabeli poniżej przedstawiono obsługiwane typy plików i ich symbole.
Dostępne funkcje zależą od formatu, bez względu na typ płyty. Zamieszczone poniżej symbole
formatów można także znaleźć obok opisów funkcji dostępnych dla danego typu pliku.
Symbol formatu w instrukcji
Typ pliku
MP3 audio file
Plik z dźwiękiem WMA
Plik z dźwiękiem AAC
Plik z obrazem JPEG
Plik z filmem Xvid
Plik z filmem MPEG-4
Wskazówka
Szczegółowe informacje o formatach kompresji podano na stronie 68.
Uwaga
W zależności od stanu nagrania, w urządzeniu nie można niekiedy odtworzyć nawet obsługiwanych płyt.
11
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Rozmieszczenie i funkcje elementów
Zestaw
1
VOL
2
TOP
3
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Szczelina na płytę (za panelem przednim)
strona 21
B Przyciski VOL –/+*
C Odbiornik sygnałów z pilota
D Wyświetlacz / panel dotykowy
E Przycisk zerowania strona 16
F Wskaźnik sygnału
strona 38
(Bluetooth)
4 56
SOURCE
7 8
OFF
9
G Przycisk TOP
Naciśnij go, aby wyświetlić główne menu.
H Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku: „Tuner”, „Disc”
(płyta), „iPod/USB”, „AUX” (dodatkowe
urządzenie), „BT Audio” (Bluetooth Audio).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby zakończyć
odbiór źródła.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie.
I Przycisk Z (otwierania / zamykania)
strona 21
* Na prawo od przycisku VOL + znajduje się występ.
12
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
A Przycisk „Source List”
Dotknij go, aby wyświetlić listę źródeł.
Zawartość ekranu
Przy niewybranym źródle sygnału:
1
2
Source List
Top
B Przycisk „Top”
Dotknij go, aby wyświetlić główne menu.
C Zegar strona 60, 64
D Przycisk
(zamykania)
Dotknij go, aby zamknąć menu.
E Przycisk „ATT” (wyciszania)*
Po dotknięciu wycisza dźwięk. Ponowne
dotknięcie wyłącza tę funkcję.
10:00
3
Główne menu:
4
5
6 7
ATT
M.OFF
F Przycisk
(nastawiania)
Dotknij go, aby wyświetlić menu ustawień.
G Przycisk „M.OFF” (wyłączania
monitora)
Dotknij go, aby wyłączyć monitor
i podświetlenie przycisków. Aby je
z powrotem włączyć, dotknij dowolnego
miejsca na wyświetlaczu.
H Przycisk „AV Source”
Dotknij go, aby wyświetlić listę źródeł.
AV Source
I Przycisk „BT Phone”
Dotknij go, aby włączyć tryb telefonu
Bluetooth.
BT Phone
8
9
Lista źródeł:
4
5
6 2
J Przyciski wyboru źródła
Dotykając ich, można zmienić źródło
dźwięku: „Tuner”, „Disc” (płyta), „AUX”
(dodatkowe urządzenie), „iPod/USB”,
„SensMe™”, „BT Audio” (Bluetooth
Audio).
* Pojawia się tylko przy wybranym źródle dźwięku.
ATT
Top
Tuner
Disc
AUX
iPod/USB
SensMe™
BT Audio
0
13
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Pilot RM-X170
8
1
9
2
q;
3
qa
4
5
qs
qd
qf
6
7
• Pilot służy do regulacji dźwięku. Do obsługi
menu należy używać panelu dotykowego.
• Szczegóły podano na wskazanych stronach.
• Przed użyciem pilota należy wyjąć folię
izolacyjną (strona 16).
A Przycisk OFF
Naciśnij go, aby zakończyć odbiór ze źródła
/ zatrzymać źródło.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
wyłączenie.
B Przycisk MONITOR OFF
Naciśnij go, aby wyłączyć monitor
i podświetlenie przycisków. Aby włączyć je
na nowo, ponownie naciśnij przycisk.
C Przycisk POSITION
Naciśnij go, aby zmienić miejsce słuchania
(„Front L” / „Front R” / „Front” /„All” /
„Custom” / „OFF”).
qg
qh
D Przycisk O (powrotu)
Naciśnij go, aby powrócić do poprzedniego
ekranu / do menu płyty VCD*1.
E Przycisk EQ (korektora)
Naciskając go, można wybrać 7
zaprogramowanych krzywych korekty
dźwięku („Xplod” / „Vocal” / „Edge” /
„Cruise” / „Space” / „Gravity” / „Custom” /
„OFF”).
F Przyciski numeryczne strona 27
Radio:
Naciśnięcie powoduje nastawianie
zaprogramowanych stacji.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
programowanie stacji.
Płyta / USB:
Naciśnięcie umożliwia odszukanie tytułu /
rozdziału / utworu.
14
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
G Przycisk CLEAR
Naciśnięcie umożliwia skasowanie
wprowadzonej liczby.
H Przycisk ATT (wyciszania)
Naciśnij go, aby wyciszyć dźwięk. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
I Przycisk u (odtwarzania / pauzy)
J Przyciski .m / M>
Radio:
Naciśnięcie powoduje automatyczne
nastawianie stacji radiowych.
Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia
ręczne wyszukanie stacji.
Płyta*2 / USB:
Naciśnięcie powoduje pominięcie rozdziału /
utworu / sceny / pliku.
Naciśnięcie i krótkie przytrzymanie
powoduje przewijanie filmu w tył / w przód.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie utworu w tył / w przód.
Bluetooth Audio*3:
Naciśnięcie powoduje pominięcie utworu.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie utworu w tył / w przód.
N Przycisk SRC (źródła)
Naciśnij go, aby włączyć / zmienić źródło
dźwięku: „Tuner”, „Disc” (płyta), „iPod/
USB”, „AUX” (dodatkowe urządzenie), „BT
Audio” (Bluetooth Audio).
O Przycisk MODE
Naciśnij go, aby wybrać zakres fal (UKF /
ŚR / DŁ) / dodatkowe urządzenie (AUX1 /
AUX2)*4.
P Przyciski VOL +/–
*1 Podczas odtwarzania z użyciem funkcji PBC.
*2 Działanie zależy od płyty (strona 22).
*3 Działanie zależy od podłączonego urządzenia
Bluetooth.
*4 Kiedy używane są dwa dodatkowe urządzenia.
Uwaga
Pilot nie działa po wyłączeniu urządzenia, gdy
wyświetlacz jest pusty. Aby włączyć urządzenie
i umożliwić obsługę pilotem, naciśnij przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu lub włóż płytę.
K Przyciski ustawień odtwarzania płyty
DVD
(AUDIO):
Naciśnięcie powoduje zmianę języka /
formatu dźwięku.
(W przypadku płyt VCD / CD i plików
MP3 / WMA / AAC / MPEG-4 zmienia
kanał dźwięku.)
(SUBTITLE):
Naciśnięcie powoduje zmianę języka
napisów.
(ANGLE):
Naciśnięcie powoduje zmianę kąta
oglądania.
(TOP MENU):
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie
głównego menu płyty DVD.
(MENU):
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu
płyty.
L Przycisk ZAP
Naciśnięcie włącza tryb ZAPPIN™.
M Przyciski </M/m/, (kursora) /
ENTER strona 21
Służą do obsługi menu płyty DVD.
15
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Czynności wstępne
Zerowanie urządzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Spiczastym przedmiotem, takim jak długopis,
naciśnij przycisk zerowania (strona 12).
Uwaga
Naciśnięcie przycisku zerowania spowoduje
skasowanie ustawień zegara i niektórych danych
z pamięci.
• Więcej informacji o wybieraniu miejsca
słuchania podano w podrozdziale
„Optymalizacja dźwięku — inteligentne
wyrównywanie parametrów czasowych” na
stronie 51.
• Więcej informacji o wybieraniu języka
wyświetlania podano na stronie 57.
Przygotowanie pilota
Przed pierwszym użyciem pilota należy wyjąć
z niego folię izolującą.
Wybieranie początkowych
ustawień
Po wyzerowaniu urządzenia pojawia się ekran
początkowych ustawień.
Initial Setting
Subwoofer
OFF / ON
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
1
Dotknij wariantu „Subwoofer”, aby
wybrać ustawienie podłączenia
subwoofera.
Wybierz ustawienie „ON”, jeśli jest
podłączony subwoofer. W przeciwnym razie
wybierz ustawienie „OFF”.
2
Dotknij wariantu „Listening Position”,
aby określić miejsce słuchania.
Wybierz ustawienie „Front L”, jeśli siedzisz
z przodu po lewej stronie, lub przycisku
„Front R”, jeśli siedzisz z przodu po prawej
stronie.
3
Dotknij wariantu „Language”, aby
wybrać język wyświetlania.
Dotykaj tego wariantu, aż pojawi się żądany
język (angielski / hiszpański / rosyjski).
4
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Ustawienie to można później zmienić w menu
ustawień.
• Więcej informacji o wybieraniu ustawienia
podłączenia subwoofera podano na stronie 59.
16
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Radio
Elementy sterujące odbiorem
Słuchanie radia
Jeśli elementy sterujące odbiorem nie są
wyświetlane, dotknij wyświetlacza.
1
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „Tuner”.
Jeśli wyświetlone jest główne menu, dotknij
przycisku „AV Source”, a następnie „Tuner”.
Pojawi się ekran odbioru radia, a następnie
lista zaprogramowanych stacji.
Source List
ATT
TA
AF
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
Top
Band
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
Band
2
FM1
ATT
FM2
TA
FM3
Band
4
Preset
List
PTY
List
Dotknij przycisku „Band”.
Pojawi się lista zakresów fal.
Source List
3
Receive
Menu
AF
6
Receive
Menu
LW
Preset
List
Ręczne nastawianie stacji
Dotykaj przycisku m/M aż do odebrania
żądanej częstotliwości.
Aby stale pomijać częstotliwości, dotknij
przycisku m/M i przytrzymaj go.
9
0
qa
2
„ATT”
Po dotknięciu wycisza dźwięk. Ponowne
dotknięcie wyłącza tę funkcję.
3
„TA”
Dotknięcie włącza funkcję TA systemu
RDS. (strona 19)
4
„AF”
Dotknięcie włącza funkcję AF systemu
RDS. (strona 19)
5
„Top”
Dotknij go, aby wyświetlić główne menu.
(strona 13)
6
m/M
Dotykanie umożliwia ręczne nastawianie
stacji.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
ciągłe zmiany częstotliwości.
7
./>
Dotykanie umożliwia automatyczne
nastawianie stacji.
8
„Band”
Dotknięcie wyświetla listę zakresów fal
i umożliwia zmianę zakresu.
Nastaw stację.
Automatyczne nastawianie stacji
Dotknij przycisku ./>.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
PTY
List
„Source List”
Dotknij go, aby wyświetlić listę źródeł.
(strona 13)
PTY
List
Dotknij żądanego zakresu („FM1”,
„FM2”, „FM3”, „MW”, lub „LW”).
Ponownie dotknij przycisku „Band”, aby
zamknąć listę zakresów.
Preset
List
1
Top
MW
78
Receive
Menu
17
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
9
„Receive Menu”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
odbioru z następującymi wariantami:
• „Mono”: dotknięcie włącza tryb
monofoniczny, poprawiający odbiór
w razie słabego odbioru UKF. Aby
przywrócić odbiór stereofoniczny,
wybierz ustawienie „OFF”.
• „Local”: dotknięcie umożliwia
nastawianie tylko stacji o silnym
sygnale. Aby nastawiać stacje
w normalnym trybie, wybierz
ustawienie „OFF”.
• „Regional” (strona 19)
0
„Preset List”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie listy
zaprogramowanych stacji i umożliwia
programowanie stacji. (strona 18)
qa
„PTY List”
Dotknięcie wyświetla listę PTY.
(strona 20)
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „Tuner”.
Aby zmienić zakres fal, dotknij przycisku
„Band”, po czym wybierz żądany zakres
(„FM1”, „FM2”, „FM3”, „MW” lub „LW”).
2
Dotknij przycisku „Preset List”,
a następnie „BTM”.
Urządzenie zaprogramuje pierwszych sześć
dostępnych stacji na liście pamięci („P1” do
„P6”).
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Wskazania odbioru
B
A
Source List
ATT
Programowanie ręczne
TA
Band
AF
Top
Receive
Menu
Preset
List
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, dotknij przycisku
„Preset List”.
2
Dotknij przycisku „Memory”,
a następnie liczby na liście („P1” do
„P6”).
Pojawi się numer i ekran potwierdzenia.
3
Dotknij przycisku „Yes”.
Stacja zostanie zaprogramowana.
PTY
List
15
C
1
D
A Ikona obecnego źródła*1
B Nazwa zakresu, numer pamięci*2,
częstotliwość*3/stan
C Poziom głośności*4
D Stan ustawienia (EQ7, RBE)
*1 Pojawia się tylko podczas wyświetlania elementów
sterujących.
*2 Pojawia się tylko w czasie odbioru
zaprogramowanej stacji.
*3 Podczas odbioru stacji RDS pojawia się nazwa
stacji. Szczegóły podano w podrozdziale „RDS” na
stronie 19.
*4 Kiedy jest włączona funkcja ATT, widać wskaźnik
.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego numeru
inną stację, poprzednio przypisana stacja zostanie
skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 19).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie dotknij
przycisku „Preset List”.
2
Dotknij żądanego numeru („P1” do
„P6”).
18
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał
stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
RDS
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Zawartość wyświetlacza
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „AF” lub „TA”.
Po włączeniu zmienia się kolor przycisku.
Ponowne dotknięcie wyłącza tę funkcję.
A
Source List
ATT
TA
Band
AF
Receive
Menu
Top
Preset
List
PTY
List
10:00
B
C
A Nazwa zakresu, numer pamięci, częstotliwość
(nazwa stacji), dane RDS, TA*1
B Stereo*2, RDS*3, TP*4
C Zegar
*1
*2
*3
*4
Podczas komunikatu o ruchu drogowym.
Podczas odbioru stacji UKF.
Podczas odbioru sygnału RDS.
Podczas odbioru programu o ruchu drogowym.
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci
zestawu i będzie automatycznie przywracany przy
kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — Regional
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wyłączyć ograniczenie
odbioru do jednego regionu.
Dotknij przycisku „Receive Menu”, po czym
dotknij pola „Regional”, aby wybrać ustawienie
„OFF”.
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
19
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one zaprogramowane
w pamięci.
1 Podczas odbioru stacji UKF dotknij przycisku
„Preset List”, a następnie numeru pamięci
(„P1” do „P6”), w której jest zaprogramowana
lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie dotknij
numeru lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie ustawienia CT
1
Zmień ustawienie parametru „CT” na
„ON” (strona 56).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas słuchania stacji UKF dotknij
przycisku „PTY List”.
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się lista
typów PTY.
Aby przewijać zawartość listy, dotykaj
przycisków v/V.
2
Dotknij żądanego typu programu.
Urządzenie wyszukuje stację, która nadaje
program wybranego typu.
Aby zamknąć listę typów PTY, dotknij przycisku
„PTY List”.
Typy programów
„News” (wiadomości), „Current Affairs”
(aktualności), „Information” (informacje),
„Sport”, „Education” (edukacja), „Drama”
(słuchowisko), „Cultures” (kultura),
„Science” (nauka), „Varied Speech”
(różne), „Pop Music” (muzyka pop), „Rock
Music” (muzyka rockowa), „Easy Listening”
(muzyka łatwa w odbiorze), „Light Classics
M” (lekka muzyka klasyczna), „Serious
Classics” (muzyka klasyczna), „Other
Music” (inne rodzaje muzyki), „Weather &
Metr” (pogoda), „Finance” (finanse),
„Children’s Progs” (programy dla dzieci),
„Social Affairs” (programy społeczne),
„Religion” (religia), „Phone In” (audycje na
telefon), „Travel & Touring” (podróże),
„Leisure & Hobby” (czas wolny), „Jazz
Music” (jazz), „Country Music” (muzyka
country), „National Music” (muzyka ludowa),
„Oldies Music” (złote przeboje), „Folk
Music” (muzyka folk), „Documentary”
(programy dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
20
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Płyty
Elementy sterujące odtwarzaniem
Odtwarzanie płyt
Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są
wyświetlane, dotknij wyświetlacza.
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na wykonanie
pewnych czynności lub wymagać wykonania
tych czynności w inny sposób.
Należy zapoznać się z opisem dostarczonym
z płytą.
1
Naciśnij przycisk Z na urządzeniu.
Automatycznie otworzy się panel przedni.
2
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Panel przedni zamknie się i automatycznie
rozpocznie się odtwarzanie.
Wspólne dla wszystkich płyt / formatów
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
Play Menu
SHUF
Jeśli pojawi się menu DVD
Dotknij wariantu w menu DVD.
Możesz też skorzystać z panelu obsługi menu,
który można wyświetlić przez dotknięcie strefy
spoza menu DVD. Przemieszczaj kursor,
dotykając przycisków b/v/V/B. Następnie
dotknij przycisku „Enter”, aby potwierdzić
wybór.
Jeśli dotknięcie wyświetlacza nie powoduje
wyświetlenia panelu obsługi menu, użyj pilota.
6
7
Source List
8
ATT
TA
Informacja o menu DVD
Płyty DVD są dzielone na długie bloki filmu lub muzyki
zwane „tytułami”. Przy odtwarzaniu płyty DVD
zawierającej kilka tytułów, żądany tytuł można wybrać
przy użyciu głównego menu płyty DVD. Jeśli płyta
DVD pozwala na wybieranie takich ustawień jak języki
napisów / dźwięku, do wybierania tych ustawień
można użyć menu DVD.
Jeśli płyta zawiera pliki JPEG
AF
DVD
Control
Top
Play Menu
SHUF
9
Source List
ATT
TA
AF
Top
Automatycznie rozpocznie się pokaz slajdów.
Zatrzymywanie odtwarzania
Na 1 sekundę naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
Uwaga
Nie są obsługiwane płyty w formacie DTS. Po
wybraniu formatu DTS nie będzie słychać dźwięku.
PBC Panel
Wyjmowanie płyty
1
Naciśnij przycisk Z na urządzeniu.
Automatycznie otworzy się panel przedni
i wysunie się płyta.
2
Aby zamknąć panel przedni, naciśnij
przycisk Z na urządzeniu.
Play Menu
SHUF
0
Source List
ATT
TA
AF
Top
Uwaga
Przed automatycznym zamknięciem panelu
przedniego włącza się sygnał ostrzegawczy.
List
Play Menu
SHUF
Album
qa
qs
21
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
qa
Source List
ATT
8
„Play Menu”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
odtwarzania z następującymi wariantami:
• „Repeat” / „Shuffle” (strona 26)
• „Dolby D Level” (tylko przy
odtwarzaniu płyty DVD VIDEO)
(strona 24)
• „Stereo” (tylko przy odtwarzaniu płyty
VCD / CD / utworu MP3 / WMA /
AAC) (strona 24)
• „Image Turn” (tylko przy
wyświetlaniu obrazów JPEG):
dotykając, można obracać obraz w lewo
/ w prawo.
• „Audio” (tylko przy odtwarzaniu filmu
Xvid / MPEG-4) (strona 24)
9
„DVD Control”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu
trybu sterowania DVD z następującymi
wariantami:
• „Audio”: dotykając, można wybrać
język / format dźwięku (strona 24).*2
• „Subtitle”: dotykając, można zmienić
język napisów lub wyłączyć napisy.*2*3
• „Angle”: dotykając, można zmienić kąt
oglądania.*2
• „Top Menu”: dotknięcie powoduje
wyświetlenie głównego menu płyty
DVD.*2
• „Menu”: dotknięcie powoduje
wyświetlenie menu płyty.*2
0
„PBC Panel”
Dotknięcie wyświetla panel sterujący dla
menu PBC (strona 23).
qa
„Album” –/+
Dotknięcie powoduje pominięcie albumu
(folderu) MP3 / WMA / AAC / JPEG /
Xvid / MPEG-4.
qs
„List”
Dotknięcie powoduje wyświetlenie listy
utworów / obrazów / plików z filmami
(strona 35).
qd
„ZAP”
Dotknięcie włącza tryb ZAPPIN
(strona 36).
qs
TA
AF
ZAP
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
qd
1
„Source List”
Dotknij go, aby wyświetlić listę źródeł.
(strona 13)
2
„ATT”
Po dotknięciu wycisza dźwięk. Ponowne
dotknięcie wyłącza tę funkcję.
3
„TA”
Dotknięcie włącza funkcję TA systemu
RDS. (strona 19)
4
„AF”
Dotknięcie włącza funkcję AF systemu
RDS. (strona 19)
5
„Top”
Dotknij go, aby wyświetlić główne menu.
(strona 13)
6
./>
Dotknięcie powoduje pominięcie
rozdziału / utworu / sceny / obrazu / pliku.
Dotknięcie i przytrzymanie na pewien
czas powoduje przewijanie filmu w tył /
w przód; dalsze dotknięcia zmieniają
prędkość (× 2 t × 12 t × 120 t
× 2…)*1. Aby wyłączyć tę funkcję,
dotknij przycisku u.
Dotknięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie utworu audio w tył / w przód.
Podczas pauzy dotknięcie
i przytrzymanie przycisku > powoduje
odtwarzanie filmu w zwolnionym tempie.
Aby wyłączyć tę funkcję, puść przycisk.
7
u
Dotknięcie włącza pauzę / wznawia
odtwarzanie po pauzie.
*1 Szybkość zależy od formatu i sposobu nagrania.
*2 Dostępność zależy od płyty.
*3 Jeżeli pojawia się prośba o wprowadzenie
4-cyfrowego kodu języka, należy wprowadzić kod
żądanego języka (strona 78).
22
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Uwaga
Jeśli płyta zawiera pliki różnych typów, można
odtwarzać tylko pliki wybranego typu (dźwięk / filmy /
obrazy). Informacje o wybieraniu typu pliku – patrz
punkt „Wybieranie typu pliku” na stronie 36.
Uwagi o wyświetlaniu plików JPEG
• Wyświetlanie obróconego pliku o dużej objętości
może wymagać większej ilości czasu.
• Nie można wyświetlać progresywnych obrazów
JPEG.
Wskazania podczas odtwarzania
Jeśli wskazania odtwarzania nie są wyświetlane,
dotknij wyświetlacza.
Przy odtwarzaniu płyt audio niektóre wskazania
są stale widoczne.
*2 Wskazanie nie pojawia się podczas wyświetlania
obrazu JPEG i odtwarzania płyty VCD z funkcjami
PBC.
*3 Wskaźniki zależą od płyty / formatu.
*4 Wskazanie nie pojawia się podczas odtwarzania
płyty VCD z funkcjami PBC (strona 23).
*5 Tylko DVD.
*6 Zalecane wymiary wynoszą od 240 × 240 do 960 ×
960 pikseli.
*7 Tylko MP3 / WMA / AAC.
Użycie funkcji PBC (sterowania
odtwarzaniem)
Podczas odtwarzania płyty VCD z funkcjami
PBC można użyć menu PBC i interaktywnych
funkcji obsługi płyty.
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
Play Menu
SHUF
1
Zacznij odtwarzać płytę VCD
z funkcjami PBC.
Pojawi się menu PBC.
2
Dotknij przycisku „PBC Panel”.
Pojawi się panel obsługi menu.
3
Dotykając przycisków numerycznych
wskaż żądany wariant, po czym
dotknij przycisku „Enter”.
4
Aby używać funkcji interaktywnych,
wykonuj polecenia z menu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk O.
Aby ukryć elementy sterujące, dotknij
przycisku „Close”.
15
B
C
D
Source List
E
ATT
F
TA
AF
Top
Odtwarzanie bez funkcji PBC
ZAP
List
Play Menu
SHUF
1
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „Visual”.
Pojawi się wizualne menu ustawień.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „Video CD PBC”, aby wybrać
ustawienie „OFF”.
4
Zacznij odtwarzać płytę VCD.
Podczas odtwarzania nie będzie się pojawiać
menu PBC.
Album
G
A Ikona obecnego źródła
B Poziom głośności*1
C Format, stan odtwarzania, czas
odtwarzania*2, numer rozdziału / tytułu /
albumu (folderu) / utworu*3*4, format
dźwięku*5, stan ustawienia (CSO, EQ7, RBE)
D Stan odtwarzania, czas odtwarzania*2
E Nazwa utworu, nazwa albumu, nazwa
wykonawcy
F Obraz z okładki albumu*6
G Format, numer utworu, numer albumu*7, stan
odtwarzania (CSO, EQ7, RBE)
*1 Kiedy jest włączona funkcja ATT, widać wskaźnik
.
Uwagi
• Warianty w menu i sposób postępowania zależą od
płyty.
• Podczas odtwarzania PBC na ekranie odtwarzania
nie pojawia się numer utworu, odtwarzany element
itp.
• Jeśli płyta jest odtwarzana bez funkcji PBC, nie
można wznowić odtwarzania od miejsca, w którym
zostało ono zatrzymane.
23
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Wybieranie ustawień dźwięku
Uwaga
Nie są obsługiwane płyty w formacie DTS. Po
wybraniu formatu DTS nie będzie słychać dźwięku.
Zmienianie języka / formatu
dźwięku
Jeżeli płyta zawiera ścieżki dźwiękowe
w różnych językach, możliwa jest zmiana języka
dźwięku. Jeżeli płyta zawiera dźwięk nagrany
w różnych formatach (np. Dolby Digital), można
zmienić format dźwięku.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „DVD Control”.
2
Dotykaj przycisku „Audio”, aż pojawi
się żądany język / format dźwięku.
Język dźwięku
Source List
Audio
ATT
TA
AF
1: English
Zmienianie kanału audio
Podczas odtwarzania płyty VCD / CD / pliku
MP3 / WMA / AAC / Xvid / MPEG-4 można
słuchać przez głośniki lewego i prawego kanału,
tylko lewego kanału lub tylko prawego kanału .
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
„2-Ch”: standardowy dźwięk stereo (ustawienie
domyślne)
„L-Ch”: dźwięk z lewego kanału
(monofoniczny)
„R-Ch”: dźwięk z prawego kanału
(monofoniczny)
Dla płyt VCD / CD / plików MP3 / WMA /
AAC
1
Top
Dolby D 3/2.1
Dla filmów Xvid / MPEG-4
1
Audio
Subtitle
Angle
Top Menu
DVD
Control
Menu
Play Menu
SHUF
Format dźwięku / liczba kanałów*
Języki dźwięku są wybierane spośród
dostępnych języków.
Jeżeli pojawia się prośba o wprowadzenie
4-cyfrowego kodu języka, należy wprowadzić
kod żądanego języka (strona 78).
Jeśli ten sam język pojawia się dwa lub
większą liczbę razy, płyta zawiera nagrania
w różnych formatach dźwięku.
* Nazwa formatu i liczba kanałów pojawiają się
w pokazany poniżej sposób.
Przykład: Dolby Digital 5.1 kanałów
Tylny kanał × 2
Przedni kanał × 2 +
kanał centralny × 1
Kanał LFE × 1
Aby zamknąć menu sterujące DVD, dotknij
przycisku „DVD Control”.
24
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”, po czym
dotykaj przycisku „Stereo”, aż pojawi
się żądany kanał dźwięku.
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”, po czym
dotykaj przycisku „Audio”, aż pojawi
się żądany kanał dźwięku.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
Uwaga
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na zmianę
ustawienia dźwięku.
Wskazówka
Możliwa jest również obsługa pilotem przez naciskanie
przycisku (AUDIO).
Korygowanie poziomu
wyjściowego dźwięku
— Dolby D level
Można korygować poziom wyjściowy sygnału
dźwiękowego nagranego na płycie DVD w formacie Dolby Digital, zmniejszając w ten sposób
różnice w głośności między płytami i źródłami.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”.
2
Dotknij pola „Adjust”, aby wybrać
ustawienie „ON”.
3
Wyreguluj poziom, dotykając
przycisków –/+.
Poziom wyjściowy można regulować z dokładnością do 1, w zakresie od –10 do +10.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Blokowanie płyt
— Blokada rodzicielska
*
* Nie dotyczy płyt DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW
w trybie VR.
Odtwarzanie płyt można zablokować lub
ograniczyć na podstawie pierwotnie
zdefiniowanych kryteriów, takich jak wiek
widza. W takim przypadku, podczas odtwarzania
płyty DVD zgodnej z funkcją blokady
rodzicielskiej pewne sceny będą blokowane albo
zastępowane innymi scenami.
Zmienianie strefy
i obowiązującego w niej poziomu
klasyfikacji
Można dostosować poziom ograniczenia do
danego regionu i klasyfikacji filmu.
1
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „Visual”.
Pojawi się wizualne menu ustawień.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „DVD Parental Area”.
Jeśli blokada rodzicielska jest już włączona,
pojawi się ekran wprowadzania hasła.
Aby zmienić ustawienie, wprowadź hasło.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij żądanego obszaru
geograficznego.
Po wybraniu wariantu „Other” wprowadź kod
obszaru przyciskami numerycznymi (patrz
podpunkt „Lista kodów obszarów” na
stronie 78).
5
Dotknij przycisku „DVD Parental
Rating”.
Pojawią się ustawienia.
Im mniejsza wartość, tym ostrzejsze
ograniczenie.
6
Dotknij żądanego ustawienia.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Włączanie blokady rodzicielskiej
1
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „Visual”.
Pojawi się wizualne menu ustawień.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „DVD Parental Control”.
Pojawi się ekran definiowania hasła.
4
Dotykając przycisków numerycznych
wprowadź hasło, po czym dotknij
przycisku „OK”.
5
Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie dotykając przycisków
numerycznych, po czym dotknij
przycisku „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, dotknij
przycisku „Clear”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Wyłączanie blokady rodzicielskiej
1 Wykonaj czynności 1 do 3 z poprzedniej
procedury.
Pojawi się ekran wyłączania blokady
rodzicielskiej.
2 Przyciskami numerycznymi wprowadź
obowiązujące hasło.
Pojawi się komunikat „Parental Unlocked”,
a funkcja blokady rodzicielskiej wyłączy się.
Zmienianie hasła
Wyłącz blokadę rodzicielską, po czym włącz ją
na nowo, używając nowego hasła.
25
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”. Następnie
dotykaj pola „Repeat” (odtwarzanie
wielokrotne) lub „Shuffle”
(odtwarzanie w przypadkowej
kolejności), aż pojawi się żądane
ustawienie.
Source List
ATT
TA
AF
Top
Płyta /
format
Warianty
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Movie”: powtarzanie
obecnego filmu.
„Album”: powtarzanie
obecnego albumu (folderu).
Dostępne ustawienia odtwarzania
w przypadkowej kolejności i kolejność zmian dla
poszczególnych płyt / formatów przedstawiono
poniżej.
Płyta /
format
Warianty
*
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Dolby D Level 0
DVD
Control
Play Menu
SHUF
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne lub
w przypadkowej kolejności.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
Dostępne ustawienia odtwarzania wielokrotnego
i kolejność zmian dla poszczególnych płyt /
formatów przedstawiono poniżej.
Płyta /
format
2
*1
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Title”: odtwarzanie
rozdziałów z obecnego tytułu
w przypadkowej kolejności.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Disc”: odtwarzanie utworów
z obecnej płyty
w przypadkowej kolejności.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Album”: odtwarzanie
w przypadkowej kolejności
utworów / obrazów / filmów
z obecnego albumu (folderu).
Warianty
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Chapter”: powtarzanie
obecnego rozdziału.
„Title”: powtarzanie obecnego
tytułu.
*1
*1 Tylko przy odtwarzaniu płyty VCD w wersji 1.0/1.1
albo płyty VCD w wersji 2.0 bez funkcji PBC.
*2 Nie dotyczy płyt DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW
w trybie VR.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Track”: powtarzanie
obecnego utworu.
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Track”: powtarzanie
obecnego utworu.
„Album”: powtarzanie
obecnego albumu (folderu).
26
„OFF”: powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„Image”: powtarzanie
obecnego obrazu.
„Album”: powtarzanie
obecnego albumu.
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Wyszukiwanie bezpośrednie
Użycie urządzeń USB
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Żądane miejsce na płycie można szybko
odszukać, wskazując numer tytułu, numer
rozdziału itp.
1
Podczas odtwarzania wprowadź
przyciskami numerycznymi na pilocie
numer żądanego elementu (utworu,
tytułu itp.), po czym naciśnij przycisk
(ENTER).
Odtwarzanie rozpocznie się od początku
wybranego elementu.
Wyszukiwane elementy zależą od płyty /
formatu:
DVD: tytuł lub rozdział*1
VCD*2 / CD / MP3 / WMA / AAC: utwór
JPEG: obraz
Xvid / MPEG-4: plik
*1 Wyszukiwany element zależy od wybranego
ustawienia.
*2 Tylko przy odtwarzaniu płyty VCD bez funkcji PBC
Definiowanie wyszukiwanego
elementu (tylko DVD)
Można wybrać element (tytuł lub rozdział)
wyszukiwany przy odtwarzaniu płyty DVD.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „Visual”.
Pojawi się wizualne menu ustawień.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „DVD Direct Search”, aby
wybrać ustawienie „Title” lub
„Chapter”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnych ze standardem USB.
• Obsługiwane są kodeki MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi)
i MPEG-4 (.mp4).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Uwagi
• Urządzenie USB należy podłączyć po uruchomieniu
silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną
niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
• Odtwarzanie dużego pliku może się rozpocząć
z opóźnieniem.
Odtwarzanie z urządzenia USB
1
Zdejmij zaślepkę ze złącza USB
i podłącz urządzenie USB do złącza
USB.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania dotknij
przycisku „Source List”, a następnie „iPod/
USB”.
Informacji o lokalizacji złącza USB należy
szukać w dostarczonej instrukcji instalacji /
połączeń.
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania
Sterowanie odtwarzaniem z urządzenia USB
odbywa się tak samo jak przy odtwarzaniu
z płyty. Szczegóły podano w punkcie „Elementy
sterujące odtwarzaniem” na stronie 21.
Więcej informacji wskazaniach podczas
odtwarzania – patrz punkt „Wskazania podczas
odtwarzania” na stronie 23.
Zatrzymywanie odtwarzania
Na 1 sekundę naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
Odłączanie urządzenia USB
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz
urządzenie.
27
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Odłączenie urządzenia USB w czasie
odtwarzania może spowodować uszkodzenie
znajdujących się w nim danych.
Uwagi eksploatacyjne
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeździe. Grozi to awarią.
• Zestaw nie rozpoznaje urządzeń USB podłączonych
przez koncentrator USB.
Uwagi dotyczące odtwarzania
• Jeśli urządzenie USB zawiera pliki różnych typów,
można odtwarzać tylko pliki wybranego typu (dźwięk
/ filmy / obrazy). Informacje o wybieraniu typu pliku –
patrz punkt „Wybieranie typu pliku” na stronie 36.
• Wyświetlane wskazania zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania i ustawień.
Szczegółów należy szukać na stronach www
pomocy technicznej.
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 256
– pliki (utwory): 2000
• Zależnie od ilości nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do tyłu / do przodu
pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać plików poddanych bezstratnej
kompresji.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”. Następnie
dotykaj pola „Repeat” (odtwarzanie
wielokrotne) lub „Shuffle”
(odtwarzanie w przypadkowej
kolejności), aż pojawi się żądane
ustawienie.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne lub
w przypadkowej kolejności.
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania wielokrotnego:
„OFF”: powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
„Track” / „Image” / „Movie”*1: powtarzanie
obecnego utworu / obrazu / filmu.
„Album”: powtarzanie obecnego albumu
(folderu).
„Drive”*2: powtarzanie zawartości obecnego
napędu.
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania w przypadkowej kolejności:
„OFF”: powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
„Album”: odtwarzanie w przypadkowej
kolejności utworów / obrazów / filmów
z obecnego albumu (folderu).
*1 Warianty zależą od rodzaju pliku.
*2 Jeśli w urządzeniu USB utworzony jest więcej niż
jeden napęd.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
28
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Słuchanie muzyki dopasowanej
do nastroju — SensMe™
Stworzone przez Sony funkcje „kanałów
SensMe™” i „nastroju SensMe™”
automatycznie grupują utwory na podstawie
kanału lub nastroju, przez co ułatwiają słuchanie
żądanych nagrań.
Przed użyciem funkcji SensMe™
Poniżej opisano procedurę, której wykonanie jest
niezbędne do użycia funkcji SensMe™
urządzenia.
3 Przesyłanie utworów do urządzenia
USB przy użyciu programu „Content
Transfer”
Grupowanie utworów na podstawie kanału lub
nastroju wymaga ich analizy przy użyciu
technologii „12 TONE ANALYSIS”, która
stanowi element programu „Content
Transfer”.
Po podłączeniu urządzenia USB do
komputera, za pomocą techniki „przeciągnij
i upuść” przeciągaj utwory z Eksploratora
Windows, programu iTunes itp. do programu
„Content Transfer”.
Program „Content Transfer” umożliwia
zarówno analizę, jak i przesyłanie utworów.
1 Instalacja w komputerze programów
„SensMe™ Setup” i „Content Transfer”
Najpierw zainstaluj programy „SensMe™
Setup” i „Content Transfer” z dostarczonego
dysku CD-ROM.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
2 Rejestracja urządzenia USB przy
użyciu programu „SensMe™ Setup”
Aby umożliwić użycie funkcji SensMe™ tego
urządzenia, podłącz urządzenie USB do
komputera i wykonaj jego rejestrację przy
użyciu programu „SensMe™ Setup”.
SensMe™
Setup
Wskazówka
Rejestrację można wykonać zarówno podczas
instalacji, jak i po niej.
Content
Transfer
4 Podłączanie urządzenia USB
i korzystanie z funkcji SensMe™ tego
urządzenia
Podłącz przygotowane urządzenie USB.
Możliwe będzie użycie funkcji „kanałów
SensMe™” i „nastroju SensMe™” tego
zestawu.
Instalacja w komputerze
programów „SensMe™ Setup”
i „Content Transfer”
Aby włączyć funkcję SensMe™ tego zestawu,
trzeba użyć dostarczonego oprogramowania
(„SensMe™ Setup” i „Content Transfer”).
Zainstaluj oprogramowanie w komputerze
z dostarczonego dysku CD-ROM.
1
Włóż do komputera dostarczony dysk
CD-ROM.
Automatycznie uruchomi się kreator
instalacji.
2
Aby wykonać instalację, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie.
29
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Rejestracja urządzenia USB przy
użyciu programu „SensMe™
Setup”
Rejestracja urządzenia USB jest konieczna do
uruchomienia funkcji SensMe™ tego zestawu.
Jeśli rejestracja nie została wykonana podczas
instalacji, należy wykonać następujące
czynności:
Wskazówka
Za pomocą programu „Content Transfer” można
przesyłać nie tylko pliki audio, lecz także pliki wideo.
Szczegółowych informacji należy szukać w pomocy
do programu „Content Transfer”.
Odtwarzanie utworów z kanałów
— kanały SensMe™
„Kanały SensMe™” automatycznie tworzą
grupy utworów o podobnym brzmieniu
i charakterze. Można nastawić kanał pasujący do
nastroju, zajęcia itp.
1
Uruchom w komputerze program
„SensMe™ Setup”.
2
Podłącz urządzenie USB do
komputera.
1
3
Przeprowadź rejestrację zgodnie
z poleceniami wyświetlanymi na
ekranie.
Podłącz urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją
SensMe™.
2
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „SensMe™”.
3
Dotknij przycisku „channels”.
Pojawi się lista kanałów.
Wskazówka
W przypadku podłączenia zarejestrowanego
urządzenia USB, które zawiera przeanalizowane
utwory, urządzenie może zostać ponownie
wyrejestrowane.
Shuffle All
Przesyłanie utworów do
urządzenia USB przy użyciu
programu „Content Transfer”
Aby można było używać funkcji SensMe™
zestawu, utwory muszą zostać przeanalizowane
i przesłane do zarejestrowanego urządzenia USB
przy użyciu programu „Content Transfer”.
1
2
Podłącz zarejestrowane urządzenie
USB do komputera.
W przypadku odtwarzacza „WALKMAN”
wybierz tryb połączenia MTP.
W przypadku urządzeń USB innych niż
odtwarzacz „WALKMAN” wybierz tryb
połączenia MSC.
Automatycznie uruchomi się program
„Content Transfer”.
Jeżeli pojawi się komunikat, wykonaj
polecenia wyświetlane na ekranie.
Przeciągnij i upuść utwory
z Eksploratora Windows, programu
iTunes itp. do programu „Content
Transfer”.
Rozpocznie się analiza i przesyłanie utworów.
Szczegółowych informacji o sposobie
postępowania należy szukać w pomocy do
programu „Content Transfer”.
Uwaga
W zależności od konfiguracji komputera, analiza
utworów przy użyciu technologii „12 TONE
ANALYSIS” może być czasochłonna.
Energetic
Relax
4
ZAP
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość listy kanałów.
Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego
utworu z obecnego kanału. Odtwarzanie
zacznie się od najbardziej melodyjnego lub
rytmicznego fragmentu*.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
5
Dotknij żądanego kanału.
Rozpocznie się odtwarzanie utworów
z wybranego kanału.
Uwagi
• Pewne utwory mogą być niewłaściwie
rozpoznawane lub zaliczane do kanałów, które nie
pasują do klimatu utworu.
• Jeśli podłączone urządzenie USB zawiera wiele
utworów, uruchomienie „kanałów SensMe™” może
wymagać pewnego czasu, potrzebnego na odczyt
danych.
Wskazówka
Wszystkie utwory są odtwarzane w przypadkowej
kolejności. Kolejność odtwarzania będzie się zmieniać
przy każdorazowym wyborze kanału.
30
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Lista kanałów
x Recommended (zalecane), Shuffle All
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności
wszystkich utworów)
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania kanałów
SensMe™
A
„Morning” (rano, 5:00 – 9:59)
„Daytime” (dzień, 10:00 – 15:59)
„Evening” (wieczór, 16:00 – 18:59)
„Night” (noc, 19:00 – 23:59)
„Midnight” (północ, 24:00 – 4:59)
Odtwarzanie utworów polecanych na określoną
porę dnia.
Aby kanał był prawidłowo wyświetlany, trzeba
nastawić zegar (strona 64).
„Shuffle All”: odtwarzanie wszystkich
przeanalizowanych utworów w przypadkowej
kolejności.
x Kanały podstawowe
Odtwarzanie utworów określonego rodzaju
muzycznego.
„Energetic”: skoczne utwory.
„Relax”: spokojne utwory.
„Mellow”: łagodne utwory pełne melancholii.
„Upbeat”: radosne utwory poprawiające
nastrój.
„Emotional”: ballady.
„Lounge”: utwory do poczekalni, holu itp.
„Dance”: rhythm and rap, rhythm and blues itp.
„Extreme”: mocny rock.
x Kanały do samochodu
Odtwarzanie utworów odpowiednich dla
jadących samochodem.
„Freeway”: szybkie, skoczne utwory.
„Chillout Drive”: monotonne, kojące ballady.
„Weekend Trip”: radosne, lekkie utwory.
„Midnight Cruise”: wyrazisty w klimacie jazz
lub utwory z muzyką fortepianową.
„Party Ride”: żywe, dynamiczne utwory.
„Morning Commute”: radosne utwory.
„Goin’ Home”: ciepłe i relaksujące utwory.
B
C
D
E
Shuffle All
Energetic
Relax
ZAP
F
G H
A Wyświetlanie przycisków sterujących:
„Source List”, „ATT”, „TA”, „AF”, „Top”
(strona 21).
B Przewijanie zawartości listy i wybieranie
innego kanału.
C Obecny kanał.
D Obraz z okładki albumu*1.
E Czas odtwarzania, nazwa utworu i nazwa
wykonawcy.
F Włączanie pauzy / wznawianie odtwarzania
po pauzie.
G Pomijanie utworu.
H Służy do włączania funkcji ZAPPIN.
(strona 36)
Podczas odtwarzania „kanałów SensMe™”
w trybie ZAPPIN odtwarzane są najbardziej
melodyjne lub rytmiczne fragmenty
utworów*2.
*1 Zalecane wymiary wynoszą od 240 × 240 do 960 ×
960 pikseli.
*2 Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Odtwarzanie utworów wybranych
z map nastrojów
— nastrój SensMe™
„Nastrój SensMe™” rozmieszcza utwory na
dwuwymiarowej mapie nastroju. Utwory są
rozmieszczane w postaci punktów na podstawie
swych indywidualnych cech.
Dotykając na mapie punktu odpowiadającego
aktualnemu nastrojowi, można otoczyć ten punkt
okręgiem i odtwarzać utwory z wnętrza okręgu.
1
Podłącz urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją
SensMe™.
2
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „SensMe™”.
3
Dotknij przycisku „mood”.
31
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Pojawi się dwuwymiarowa mapa nastroju.
Okrąg
Fast
Mood
Type
Sad
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
Kropki oznaczające utwory
4
Dotknij na mapie żądanego punktu.
Dotknięty punkt zostanie otoczony okręgiem
i rozpocznie się odtwarzanie utworów
z wnętrza tego okręgu.
Odtwarzanie pierwszego utworu zacznie się
od najbardziej melodyjnego lub rytmicznego
fragmentu*.
A Wyświetlanie przycisków sterujących:
„Source List”, „ATT”, „TA”, „AF”, „Top”
(strona 21).
B Przemieszczanie okręgu i przegrupowywanie
utworów.
C Zmienianie wielkości okręgu: mały, średni
lub duży.
D Obraz z okładki albumu*1.
E Czas odtwarzania, nazwa utworu i nazwa
wykonawcy.
F Zmienianie parametrów na osi poziomej.
G Pomijanie utworu.
H Włączanie pauzy / wznawianie odtwarzania
po pauzie.
I Służy do włączania funkcji ZAPPIN.
(strona 36)
Podczas odtwarzania w trybie „nastroju
SensMe™” przy włączonym trybie ZAPPIN
odtwarzane są najbardziej melodyjne lub
rytmiczne fragmenty utworów*2.
*1 Zalecane wymiary wynoszą od 240 × 240 do 960 ×
960 pikseli.
*2 Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Uwagi
• Na mapie umieszczanych jest maksymalnie 200
utworów przesłanych ostatnio za pomocą programu
„Content Transfer”.
• Pewne utwory mogą być niewłaściwie
rozpoznawane lub umieszczanie na mapie
w miejscach, które nie pasują do klimatu utworu.
• Jeśli podłączone urządzenie USB zawiera wiele
utworów, uruchomienie funkcji „nastroju SensMe™”
może wymagać pewnego czasu, potrzebnego na
odczyt danych.
Wskazówki
• Obecnie odtwarzany utwór jest wyróżniony na
mapie nastroju zieloną kropką.
• Utwory są odtwarzane od środka okręgu na
zewnątrz.
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania w trybie
nastrojów SensMe™
A
B
C
D
E
Zmienianie parametrów na osi
poziomej
Kiedy jest wyświetlana mapa nastroju, można
zmienić parametry na osi poziomej. Utwory
zostaną ponownie rozmieszczone na mapie
zgodnie z właściwościami parametrów.
Wykonaj tę
czynność
Aby zmienić parametry na
Dotknij
przycisku
„Mood”.
„Sad” (smutny) – „Happy”
(szczęśliwy)
Dotknij
przycisku
„Type”.
„Acoustic” (akustyczny) –
„Electronic” (elektroniczny)
Dotknij
przycisku
„Style”
„Soft” (delikatny) – „Hard”
(ostry)
Dotknij
przycisku
„Time”
„Morning” (ranek) –
„Midnight” (północ)
Fast
Mood
Type
Sad
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
F
G
HI
32
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Użycie iPoda
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów
należy szukać w punkcie „Informacja o iPodie”
na stronie 68 lub na stronach pomocy technicznej
Sony.
Odłączanie iPoda
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz
urządzenie.
Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania może
spowodować uszkodzenie znajdujących się
w nim danych.
Informacja o trybie wznawiania
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane
ogólnym terminem „iPod”, chyba że w tekście
lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Odtwarzanie z iPoda
1
2
Zmniejsz głośność w tym urządzeniu.
Zdejmij zaślepkę ze złącza USB
i podłącz iPod do złącza USB.
Zaleca się użycie oferowanego oddzielnie
przewodu połączeniowego USB RC-202IPV.*1
Szczegółów należy szukać w dostarczonej
instrukcji instalacji / podłączania.
Ekran iPoda przyjmie pokazany poniżej
wygląd*2, po czym rozpocznie się
odtwarzanie ostatnio odtwarzanego elementu.
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania dotknij przycisku
„Source List”, a następnie „iPod/USB”.
Kiedy odtwarzający iPod zostanie podłączony do
złącza dokującego, zestaw przełącza się w tryb
wznawiania, a odtwarzanie rozpoczyna się
w trybie wybranym w iPodzie.
W tym trybie nie można użyć funkcji
odtwarzania wielokrotnego i odtwarzania
w przypadkowej kolejności.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego dźwięku
po rozmowie telefonicznej, nie należy zwiększać
głośności w urządzeniu w czasie rozmowy.
Uwaga
Urządzenie nie rozpoznaje iPoda podłączonego przez
koncentrator USB.
Wskazówki
• Kiedy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu
ACC i zestaw jest włączony, ładowany jest
akumulator w iPodzie.
• Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania spowoduje
wyświetlenie na urządzeniu komunikatu „USB
Device is not connected.”.
*1 Aby odtwarzać filmy z iPoda z funkcją wideo,
trzeba użyć przewodu RC-202IPV.
*2 Może się nie pojawić w przypadku podłączania
iPoda touch lub telefonu iPhone oraz w przypadku gdy odtwarzanie z iPoda odbywało się
ostatnio w trybie obsługi przez pasażera.
3
Wyreguluj głośność w zestawie.
Elementy sterujące i wskazania
podczas odtwarzania
Sterowanie odtwarzaniem z iPoda odbywa się
tak samo jak przy odtwarzaniu z płyty. Szczegóły
podano w punkcie „Elementy sterujące
odtwarzaniem” na stronie 21.
Więcej informacji wskazaniach podczas
odtwarzania – patrz punkt „Wskazania podczas
odtwarzania” na stronie 23.
Zatrzymywanie odtwarzania
Na 1 sekundę naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
33
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Wybieranie trybu odtwarzania
Do wyboru są następujące tryby odtwarzania:
Przy odtwarzaniu dźwięku
„ALBUM”, „TRACK” (utwór), „GENRE”
(gatunek), „PLAYLIST” (playlista),
„ARTIST” (wykonawca), „MUSIC
PODCAST” (podcast z muzyką)*
Przy odtwarzaniu filmu
„MOVIE” (film), „RENTAL” (film
z wypożyczalni), „TV SHOW” (audycja
telewizyjna), „MUSIC VIDEO” (film
muzyczny), „VIDEO PLAYLIST” (playlista
z filmami), „VIDEO PODCAST” (podcast
z filmem)*
* Może się nie pojawiać przy pewnych ustawieniach
iPoda.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „List”.
2
Dotknij przycisku „MUSIC” lub
„VIDEO”.
3
Dotknij żądanego trybu odtwarzania.
Aby rozpocząć odtwarzanie, dotknij na liście
żądanego elementu lub żądanych elementów.
Aby przewijać zawartość listy, dotykaj
przycisków v/V.
Aby pomijać elementy w wybranym
trybie odtwarzania
Podczas odtwarzania dotykaj przycisków –/+ dla
wybranego trybu odtwarzania.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”. Następnie
dotykaj pola „Repeat” (odtwarzanie
wielokrotne) lub „Shuffle”
(odtwarzanie w przypadkowej
kolejności), aż pojawi się żądane
ustawienie.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne lub
w przypadkowej kolejności.
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania wielokrotnego:
Przy odtwarzaniu dźwięku
„OFF”: powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
„TRACK”: powtarzanie obecnego utworu.
„ALBUM” / „MUSIC PODCAST” /
„ARTIST” / „PLAYLIST” / „GENRE”*:
powtarzanie obecnego elementu w wybranym
trybie odtwarzania.
Przy odtwarzaniu filmu
„OFF”: powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
„TRACK”: powtarzanie obecnego filmu.
„RENTAL” / „TV SHOW” / „MUSIC
VIDEO” / „VIDEO PLAYLIST” / „VIDEO
PODCAST”*: powtarzanie obecnego elementu
w wybranym trybie odtwarzania.
Do wyboru są następujące ustawienia
odtwarzania w przypadkowej kolejności:
Przy odtwarzaniu dźwięku
„OFF”: powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
„ALBUM” / „MUSIC PODCAST” /
„ARTIST” / „PLAYLIST” / „GENRE”*:
odtwarzanie utworów w wybranym trybie
odtwarzania w przypadkowej kolejności.
„Device”: odtwarzanie wszystkich utworów
z iPoda w przypadkowej kolejności.
* Zależnie od wybranego trybu odtwarzania.
Uwaga
Wyświetlane warianty mogą nie odpowiadać aktualnie
wykonywanej czynności.
34
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera
Istnieje możliwość obsługi iPoda podłączonego
do tego urządzenia.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „Play Menu”, po czym
dotknij pola „Passenger Control”, aby
wybrać ustawienie „ON”.
Dodatkowe funkcje
Wyświetlanie listy plików
z utworami / obrazami / filmami
— List
Wybieranie pliku z utworem /
obrazem / filmem
Wyłączanie funkcji obsługi przez
pasażera
Dotknij pola „Passenger Control”, aby wybrać
ustawienie „OFF”.
Tryb odtwarzania zmieni się na „resuming”
(wznawianie).
Aby zamknąć menu odtwarzania, dotknij
przycisku „Play Menu”.
Uwagi
• Aby wyświetlać filmy na tym urządzeniu, trzeba
włączyć wyjście wideo w iPodzie.
• Do regulacji głośności można użyć tylko tego
urządzenia.
• Wyłączenie trybu obsługi przez pasażera powoduje
skasowanie ustawienia odtwarzania wielokrotnego.
Można wyświetlić listę albumów / folderów /
plików z utworami / obrazami / filmami i wybrać
żądany plik.
Funkcja ta jest szczególnie wygodna, gdy płyta
zawiera wiele plików w formacie MP3 / WMA /
AAC / JPEG / Xvid / MPEG-4 lub gdy
urządzenie USB zawiera wiele albumów /
utworów.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „List”.
Pojawi się lista kategorii lub plików z obecnie
odtwarzanego elementu.
Contents List
File 01
File 02
1/5
File 03
File 04
File 05
File 06
Pasek pozycji na stronie
Aby przejść na wyższy poziom, dotknij
przycisku
.
Aby przewijać zawartość listy, dotykaj
przycisków v/V.
Aby zmieniać strony, dotknij paska pozycji na
stronie.
2
Dotknij żądanego wariantu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
35
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Wybieranie typu pliku
Jeśli płyta / urządzenie USB zawiera pliki
różnych typów, można odtwarzać tylko pliki
wybranego typu (dźwięk / filmy / obrazy).
Początkowe priorytety typów odtwarzanych
plików są następujące: dźwięk, film, obraz.
(Przykładowo, jeśli płyta zawiera pliki z filmami
i obrazami, odtwarzane będą tylko pliki
z filmami.) Można wybrać typ plików, które mają
się pojawić na liście, a następnie żądany plik do
odtworzenia.
1
Podczas odtwarzania dotknij
przycisku „List”.
2
Dotknij ikony
. Następnie dotknij
przycisku „Audio”, „Image” lub
„Video”, aby wybrać typ pliku.
3
Dotknij żądanego pliku.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.
Wyszukiwanie utworu przez
słuchanie fragmentów utworów
— ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać, odtwarzając
krótkie fragmenty nagrań z płyty lub urządzenia
USB.
Funkcja ta przydaje się na przykład przy
szukaniu utworu w trybie odtwarzania
w przypadkowej kolejności lub odtwarzania
wielokrotnego w przypadkowej kolejności.
1
Podczas odtwarzania dźwięku dotknij
przycisku „ZAP”.
Rozpocznie się odtwarzanie fragmentu
następnego utworu.
Fragment jest odtwarzany przez określony
czas, po czym rozlega się sygnał i rozpoczyna
się odtwarzanie następnego fragmentu.
Miejsce
dotknięcia
przycisku „ZAP”
2
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzanego utworu,
dotknij przycisku „ZAP”.
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Aby ponownie wyszukać utwór w trybie
ZAPPIN, powtórz czynności 1 i 2.
W przypadku odtwarzania „kanałów
SensMe™” lub odtwarzania w trybie
„nastroju SensMe™”
Włączenie trybu ZAPPIN podczas odtwarzania
„kanałów SensMe™” lub odtwarzania w trybie
„nastroju SensMe™” powoduje odtwarzanie
najbardziej melodyjnych lub rytmicznych
fragmentów* utworów. Więcej informacji
o funkcji SensMe™ podano w podrozdziale
„Słuchanie muzyki dopasowanej do nastroju —
SensMe™” na stronie 29.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Wskazówki
• Można zmienić czas odtwarzania (strona 62), nie
można natomiast wybrać odtwarzanego fragmentu
utworu.
• Można wyłączyć dźwiękową sygnalizację zmiany
utworu (strona 62).
36
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Obsługa gestami
Często używane polecenia można wybierać,
rysując na ekranie odbioru / odtwarzania
odpowiedni kształt.
Wykonaj tę
czynność
Aby
Słuchanie radia:
wyszukiwanie następnej stacji
Narysuj linię radiowej.
(Tak jak przycisk >.)
poziomą
(od lewej do Odtwarzanie płyty DVD /
prawej)
VCD:
przejście do następnego
rozdziału / utworu.
(Tak jak przycisk >.)
Odtwarzanie pliku JPEG /
Xvid / MPEG-4 / słuchanie
dźwięku:
przejście do następnego pliku /
utworu.
(Tak jak przycisk >.)
Wykonaj tę
czynność
Aby
Słuchanie radia:
nastawianie zaprogramowanej
stacji radiowej (w dół
Narysuj linię numeracji).
pionową
Odtwarzanie płyty DVD /
(do dołu)
VCD / filmu Xvid /
MPEG-4:
przewijanie filmu do tyłu.
Wyświetlanie obrazu
JPEG / słuchanie dźwięku:
przejście do poprzedniego
albumu (folderu).
(Tak jak przycisk „Album” –.)
Wyświetlanie informacji o obsłudze
gestami
Dotknij przycisku
wyświetlanego
w prawym górnym rogu wyświetlacza.
Słuchanie radia:
wyszukiwanie poprzedniej
Narysuj linię stacji radiowej.
(Tak jak przycisk ..)
poziomą
(od prawej do Odtwarzanie płyty DVD /
lewej)
VCD:
przejście do poprzedniego
rozdziału / utworu.
(Tak jak przycisk ..)
Odtwarzanie pliku JPEG /
Xvid / MPEG-4 / słuchanie
dźwięku:
przejście do poprzedniego
pliku / utworu.
(Tak jak przycisk ..)
Słuchanie radia:
nastawianie zaprogramowanej
stacji radiowej (w górę
Narysuj linię numeracji).
pionową
Odtwarzanie płyty DVD /
(do góry)
VCD / filmu Xvid /
MPEG-4:
przewijanie filmu do przodu.
Wyświetlanie obrazu
JPEG / słuchanie dźwięku:
przejście do następnego
albumu (folderu).
(Tak jak przycisk „Album” +.)
37
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Tryb głośnomówiący i transmisja
dźwięku — Bluetooth
Przed użyciem funkcji Bluetooth
Szczegółowych informacji o zgodności
używanego urządzenia należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Zarys procedury użycia funkcji
Bluetooth
1 Parowanie
Przed pierwszym połączeniem urządzeń
Bluetooth konieczne jest ich wzajemne
uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”.
Operację tę trzeba wykonać tylko za pierwszym razem – później zestaw i drugie urządzenie będą się rozpoznawać automatycznie.
Wskazania stanu Bluetooth
Wskaźnik sygnału Bluetooth: pali się,
gdy jest włączony sygnał Bluetooth.
Uwaga
W przypadku usunięcia z urządzenia informacji
o uwierzytelnieniu podłączonego urządzenia,
należy ponownie wykonać parowanie.
2 Łączenie
Po wykonaniu parowania połącz to urządzenie
z urządzeniem Bluetooth. Po sparowaniu
niektóre urządzenia mogą automatycznie
nawiązywać połączenie.
ATT
Calling...
Name
0123456789
Calling...
Wskazania stanu Bluetooth
3 Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym / strumieniowa
transmisja dźwięku
Urządzenie pozwala na inicjowanie
i przyjmowanie połączeń telefonicznych oraz
na słuchanie dźwięku.
Brak: sygnał Bluetooth jest
wyłączony.
Pali się: sygnał Bluetooth jest
włączony.
Brak: nie ma urządzeń podłączonych
w celu przesyłania dźwięku.
Miga: trwa łączenie.
Pali się: podłączone jest urządzenie.
Brak: nie ma telefonu komórkowego
podłączonego w celu prowadzenia
rozmów bez użycia rąk.
Miga: trwa łączenie.
Pali się: podłączony jest telefon
komórkowy.
Wskazuje siłę sygnału w podłączonym
telefonie komórkowym.
Wskazuje stan akumulatora
w podłączonym telefonie
komórkowym
38
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Instalacja mikrofonu
2
Aby przechwytywać dźwięk podczas
telefonowania w trybie głośnomówiącym, trzeba
zainstalować mikrofon (dostarczony).
Informacji o sposobie podłączenia mikrofonu
należy szukać w dostarczonej instrukcji instalacji
/ połączeń.
Dotknij przycisku „BT Menu”.
W przypadku źródła Bluetooth Audio dotknij
przycisku „Play Menu”, a następnie „BT
Menu”.
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
Back
ATT
Top
BT Menu
Parowanie
Signal
OFF / ON
Discoverable
Hide / Show
Device Name
1/2
Search
Parowanie jest wymagane tylko przy pierwszym
podłączaniu urządzenia Bluetooth (telefonu
komórkowego itp.).*1
Sparowanie tego urządzenia z urządzeniem
Bluetooth wymaga wprowadzenia identycznego
kodu uwierzytelniającego*2 na tym urządzeniu
i na urządzeniu Bluetooth. Kodem
uwierzytelniającym może być samodzielnie
wybrana liczba lub liczba narzucona przez
urządzenie Bluetooth. Szczegółów należy szukać
w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.
Device List
3
Dotknij przycisku „Search”.
Rozpocznie się wyszukiwanie możliwych do
podłączenia urządzeń Bluetooth.*1*2
Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista
wykrytych urządzeń*3.
*1 Jeśli sygnał Bluetooth tego urządzenia jest
wyłączony, w momencie rozpoczęcia
wyszukiwania automatycznie się włączy.
*2 Czas wyszukiwania zależy od liczby urządzeń,
które można podłączyć.
*3 Na wyświetlaczu pojawia się nazwa lub adres
(jeśli nazwa jest niedostępna) wykrytych
urządzeń.
*1 W przypadku usunięcia z urządzenia informacji
o uwierzytelnieniu podłączonego urządzenia,
należy ponownie wykonać parowanie.
*2 W zależności od urządzenia Bluetooth, kod
uwierzytelniający może być określany mianem
„klucz”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
4
Wskazówka
Sparować można maksymalnie 9 urządzeń.
Dotknij nazwy urządzenia, które
chcesz podłączyć.
5
Wybierz rodzaj połączenia.
Dotknij przycisku „Handsfree Connect”, aby
używać urządzenia do prowadzenia rozmów
bez użycia rąk.
Dotknij przycisku „Audio Connect”, aby
używać urządzenia do przesyłania dźwięku.
Rozpocznie się parowanie i pojawi się ekran
wprowadzania kodu uwierzytelniającego.
6
Dotykając przycisków numerycznych
wprowadź kod uwierzytelniający, po
czym dotknij przycisku „OK”.
Wykonaj wymagane czynności z drugim
urządzeniem Bluetooth.
Parowanie zakończy się, a urządzenie będzie
połączone z drugim urządzeniem Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia u dołu
wyświetlacza pojawia się wskaźnik
lub
.
Wyszukiwanie z tego urządzenia
Najpierw należy sprawdzić, czy drugie
urządzenie Bluetooth jest możliwe do
wyszukania (wykrywalne).
1
Wybierz źródło Bluetooth.
Aby wybrać źródło Bluetooth Phone (telefon
Bluetooth), naciśnij przycisk (TOP), po
czym w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Aby wybrać źródło Bluetooth Audio, dotknij
przycisku „Source List”, a następnie „BT
Audio”.
39
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Wyszukiwanie z urządzenia
Bluetooth
Poniżej opisano wyszukiwanie tego urządzenia
z drugiego urządzenia Bluetooth.
1
Wybierz źródło Bluetooth.
Aby wybrać źródło Bluetooth Phone (telefon
Bluetooth), naciśnij przycisk (TOP), po
czym w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Aby wybrać źródło Bluetooth Audio, dotknij
przycisku „Source List”, a następnie „BT
Audio”.
2
Dotknij przycisku „BT Menu”.
W przypadku źródła Bluetooth Audio dotknij
przycisku „Play Menu”, a następnie „BT
Menu”.
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
3
Dotknij przycisku „Signal”,
a następnie przycisku „Yes”, aby
ustawić parametr „Signal” na „ON”.
Włączy się sygnał Bluetooth tego urządzenia.
4
Dotknij przycisku „Discoverable”, aby
wybrać ustawienie „Show”.
Urządzenie jest przygotowane do wyszukania
przez drugie urządzenie Bluetooth.
5
Zacznij wyszukiwanie tego urządzenia
z drugiego urządzenia Bluetooth.
Po zakończeniu wyszukiwania na liście
w drugim urządzeniu Bluetooth powinno się
pojawić urządzenie „Sony Automotive”*.
Uwagi
• Podczas łączenia z innym urządzeniem Bluetooth
zestaw nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Aby umożliwić wykrycie, należy
zakończyć bieżące łączenie.
• Wyszukanie niektórych urządzeń przez zestaw może
się okazać niemożliwe. W takim przypadku należy
wyszukać to urządzenie z drugiego urządzenia.
• W przypadku równoczesnego włączenia
wyszukiwania w tym i w drugim urządzeniu,
urządzenia nie rozpoznają się.
• Wyszukiwanie i podłączanie może następować
z pewnym opóźnieniem.
• W zależności od urządzenia, przed wprowadzeniem
kodu uwierzytelniającego może się pojawić ekran
potwierdzenia połączenia.
• Limit czasu na wprowadzenie kodu
uwierzytelniającego zależy od poszczególnych
urządzeń.
• Zestawu nie można podłączyć do urządzenia
zgodnego tylko z profilem HSP (Head Set Profile).
* Możliwość zmiany w ustawieniach Bluetooth
(strona 49).
Po wykonaniu wymaganych czynności
w drugim urządzeniu Bluetooth na
wyświetlaczu tego urządzenia pojawi się
ekran wprowadzania kodu
uwierzytelniającego.
6
Dotykając przycisków numerycznych
wprowadź kod uwierzytelniający, po
czym dotknij przycisku „OK”.
Parowanie zakończy się, a urządzenie będzie
połączone z drugim urządzeniem Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia u dołu
wyświetlacza pojawia się wskaźnik
lub
.
40
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Łączenie
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth, po
włączeniu zapłonu urządzenie automatycznie
wyszukuje ostatnio podłączane urządzenie
Bluetooth i podejmuje próbę nawiązania z nim
połączenia.
Odłączanie
1 Wykonaj czynności 1 do 3 z poprzedniej
procedury.
2 Dotknij nazwy obecnie podłączonego
urządzenia, a następnie przycisku „Handsfree
Disconnect” lub „Audio Disconnect”.
W tym punkcie opisano ręczne podłączanie
uwierzytelnionych urządzeń Bluetooth.
Usuwanie uwierzytelnienia
wszystkich urządzeń
Najpierw należy włączyć sygnał Bluetooth
w tym (strona 49) i w drugim urządzeniu
Bluetooth.
1 Wykonaj czynności 1 do 3 z poprzedniej
procedury.
2 Dotknij przycisku „Delete All” i potwierdź
przyciskiem „Yes”.
1
Wybierz źródło Bluetooth.
Aby wybrać źródło Bluetooth Phone (telefon
Bluetooth), naciśnij przycisk (TOP), po
czym w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Aby wybrać źródło Bluetooth Audio, dotknij
przycisku „Source List”, a następnie „BT
Audio”.
2
Dotknij przycisku „BT Menu”.
W przypadku źródła Bluetooth Audio dotknij
przycisku „Play Menu”, a następnie „BT
Menu”.
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
3
Dotknij przycisku „Device List”.
Pojawi się lista uwierzytelnionych urządzeń
Bluetooth.
Aby przewijać zawartość listy, dotykaj
przycisków v/V.
4
Dotknij nazwy urządzenia, które
chcesz podłączyć.
5
Wybierz rodzaj połączenia.
Dotknij przycisku „Handsfree Connect”, aby
używać urządzenia do prowadzenia rozmów
bez użycia rąk.
Dotknij przycisku „Audio Connect”, aby
używać urządzenia do przesyłania dźwięku.
Łączenie zakończy się.
Po nawiązaniu połączenia u dołu
wyświetlacza pojawia się wskaźnik
lub
.
Nazwa obecnie podłączonego urządzenia jest
wyróżniana na liście urządzeń odpowiednią
ikoną.
Usuwanie uwierzytelnienia jednego
urządzenia
1 Wykonaj czynności 1 do 3 z poprzedniej
procedury.
2 Dotknij urządzenia, które ma być usunięte,
a następnie dotknij wariantu „Delete this
device from List”.
3 Dotknij przycisku „Yes”, aby potwierdzić.
Aby podłączyć urządzenie do
ostatnio podłączanego urządzenia
(tylko Bluetooth Audio)
Dotknij kolejno przycisków „Source List”, „BT
Audio” i „Connect”.
Uwaga
Łączenie urządzeń w czasie przesyłania dźwięku może
spowodować zakłócenia w odtwarzanym dźwięku.
Wskazówka
Warunkiem podłączenia telefonu komórkowego
w celu przesyłania dźwięku jest zgodność tego
telefonu z profilem A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Nawiązywanie połączenia z drugiego
urządzenia Bluetooth
Rozpocznij łączenie drugiego urządzenia
Bluetooth z tym urządzeniem.
Po nawiązaniu połączenia u dołu wyświetlacza
pojawia się wskaźnik
lub .
41
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
3
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Kiedy urządzenie jest połączone z telefonem
komórkowym, możliwe jest inicjowanie
i przyjmowanie połączeń w trybie
głośnomówiącym, przy użyciu elementów
sterujących na tym urządzeniu.
Dotykając przycisków numerycznych
wprowadź numer telefonu, po czym
dotknij przycisku
.
Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, dotknij
przycisku
.
Połączenie zostanie zainicjowane i do chwili
odebrania telefonu widać będzie ekran
telefonowania.
ATT
Calling...
Inicjowanie połączeń
Name
0123456789
Przez wprowadzenie numeru
telefonu
Calling...
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
Z książki telefonicznej
Back
ATT
BT Menu
Top
Preset Dial
P1
P2
P3
P4
P5
P6
BT phone
2
Voice Dial
Call Menu
PB Access
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Dial”.
Pojawi się ekran wprowadzania numeru.
Back
ATT
Informacje o zarządzaniu danymi w książce
telefonicznej podano w punkcie „Zarządzanie
książką telefoniczną” na stronie 44.
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Phonebook”.
Pojawi się książka telefoniczna.
3
Wybierz żądany wpis.
1 Na liście inicjałów dotknij pierwszej litery
wpisu.
Top
2 Na liście nazwisk / nazw dotknij nazwiska
/ nazwy.
Dial
3 Na liście numerów dotknij numeru
telefonu.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru
wpisu.
Please input phone number.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
4
Dotknij przycisku „Call”.
Połączenie zostanie zainicjowane i do chwili
odebrania telefonu widać będzie ekran
telefonowania.
Wskazówka
Istnieje także możliwość przeglądania na urządzeniu
książki telefonicznej telefonu komórkowego
i inicjowania połączeń z zapisanymi w niej numerami
(strona 46).
Przy użyciu historii połączeń
W pamięci urządzenia jest przechowywanych 20
ostatnio wybieranych numerów. Można wybrać
je z listy.
42
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Recent Call”.
Pojawi się lista historii połączeń.
Aby przewijać zawartość listy, dotykaj
przycisków v/V.
3
Dotknij żądanego elementu listy.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru
wpisu.
4
Dotknij przycisku „Call”.
Połączenie zostanie zainicjowane i do chwili
odebrania telefonu widać będzie ekran
telefonowania.
Przy użyciu pamięci numerów
Można przypisać 6 wpisów do pamięci numerów.
Informacje o przypisywaniu podano
w podpunkcie „Pamięć numerów (wybieranie
skrócone)” na stronie 47.
1
2
3
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
• Nie używać funkcji wybierania głosowego
w telefonie podłączonym do tego urządzenia.
• Rozpoznanie dźwięku mogą utrudniać hałasy, takie
jak dźwięk pracy silnika. Aby poprawić odbiór,
należy używać tej funkcji przy możliwie niskim
poziomie hałasu.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy od
sposobu rozpoznawania głosu przez telefon
komórkowy. Szczegółów należy szukać na stronach
www pomocy technicznej.
Regulowanie głośności głosu
rozmówcy
Podczas telefonowania naciskaj przycisk (VOL)
+/–.
Poziom głośności głosu rozmówcy jest
umieszczany w pamięci niezależnie od głównego
poziomu głośności.
Odbieranie połączeń
Kiedy urządzenie jest połączone z telefonem
komórkowym, połączenia można odbierać
niezależnie od stanu urządzenia.
Kiedy ktoś dzwoni, włącza się dźwięk dzwonka,
a wyświetlacz przyjmuje następujący wygląd:
ATT
Incoming call...
Dotknij numeru na liście („P1” do
„P6”).
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru
wpisu.
Name
0123456789
Dotknij przycisku „Yes”.
Połączenie zostanie zainicjowane i do chwili
odebrania telefonu widać będzie ekran
telefonowania.
Incoming call...
Przy użyciu wybierania głosowego
Odbieranie telefonu
Połączenie można zainicjować, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w telefonie
komórkowym.
Dotknij przycisku
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
3
Kiedy ktoś dzwoni, naciskaj przycisk (VOL) +/–
.
Poziom głośności dzwonka jest umieszczany
w pamięci niezależnie od głównego poziomu
głośności.
Dotknij przycisku „Voice Dial”.
Wypowiedz znacznik głosowy
zapisany w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie nawiązane
połączenie.
Do chwili odebrania telefonu widać będzie
ekran telefonowania.
Uwagi
• Wypowiadany znacznik głosowy musi być
identyczny ze znacznikiem zapisanym w telefonie.
• Jeśli w podłączonym telefonie komórkowym jest
włączona funkcja wybierania głosowego, może ona
nie działać w tym urządzeniu.
.
Regulowanie głośności dzwonka
Odrzucanie połączenia
Dotknij przycisku
.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Wskazówki
• Można włączyć tryb automatycznego odbierania
połączenia (strona 50).
• Można wybrać użycie dzwonka telefonu
komórkowego lub tego urządzenia (strona 50).
43
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Czynności podczas połączenia
Podczas połączenia wyświetlacz ma następujący
wygląd.
ATT
BT Menu
Top
On the Line.
Name
0123456789
Handsfree OFF
Open Keypad
10:59
Regulowanie głośności głosu
rozmówcy
Podczas połączenia naciskaj przycisk
(VOL) +/–.
Poziom głośności głosu rozmówcy jest
umieszczany w pamięci niezależnie od głównego
poziomu głośności.
Zarządzanie książką
telefoniczną
Książka telefoniczna może obejmować 300
wpisów, a każdy wpis może zawierać 5 numerów
telefonu.
Uwagi
• Przed złomowaniem lub przekazaniem samochodu
z zainstalowanym tym zestawem należy nacisnąć
przycisk zerowania. Spowoduje to usunięcie
wszystkich danych o książce telefonicznej,
uniemożliwiając dostęp do nich niepowołanym
osobom. Dane o książce telefonicznej zostaną
również usunięte po odłączeniu przewodu
zasilającego.
• Wczytanej zawartości książki telefonicznej telefonu
komórkowego nie można zastąpić nowymi danymi.
Niektóre dane (nazwisko itp.) mogą ulec powieleniu.
• Uszkodzenie urządzenia może spowodować utratę
zawartości książki telefonicznej.
• Przed usunięciem urządzenia należy usunąć
zawartość książki telefonicznej, wykonując
inicjalizację urządzenia (strona 50).
Wysyłanie tonów DTMF (Dual Tone
Multiple Frequency)
Zapisywanie danych w książce
telefonicznej
Dotknij przycisku „Open Keypad”, a następnie
żądanych przycisków numerycznych.
Pobieranie z telefonu komórkowego
Przekazywanie obecnego połączenia
na telefon komórkowy
Jeśli podłączony telefon komórkowy jest zgodny
z profilem PBAP (Phone Book Access Profile),
istnieje możliwość wczytania do urządzenia
danych z książki telefonicznej telefonu.
Dotknij przycisku „Handsfree OFF”.
Aby ponownie włączyć tryb głośnomówiący,
dotknij przycisku „Handsfree ON”.
1
Uwaga
W zależności od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować
przerwanie połączenia.
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Regulowanie głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę
Dotknij przycisku „PB Access”.
Pojawi się menu dostępu do książki
telefonicznej.
3
Dotknij przycisku „Access”, aby
wybrać pamięć zawierającą dane
książki telefonicznej.
Aby pobrać dane z wewnętrznej pamięci
telefonu komórkowego, wybierz ustawienie
„Memory”.
Aby pobrać dane z karty SIM, wybierz
ustawienie „SIM”.
4
Dotknij przycisku „Phonebook
Download”.
Po zakończeniu pobierania pojawia się
komunikat „Complete”, a dane z książki
telefonicznej będą zapisane w urządzeniu.
1
2
Dotknij przycisku „BT Menu”.
3
Wyreguluj poziom, dotykając
przycisków –/+.
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od -2 do +2.
4
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „MIC Gain”.
Aby powracać do poprzednich
ekranów, dotykaj przycisku „Back”.
Kończenie połączenia
Dotknij przycisku
.
44
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Odbieranie danych z telefonu
komórkowego
6
Dotknij pola „Empty”.
Pojawi się ekran wprowadzania numeru.
Można wysłać dane z książki telefonicznej
z podłączonego telefonu komórkowego i odebrać
je przy użyciu tego urządzenia.
7
Dotykając przycisków numerycznych
wprowadź numer telefonu, po czym
dotknij przycisku „OK”.
Pojawi się ekran wyboru rodzaju numeru.
8
Dotknij żądanego rodzaju numeru
telefonu.
Ponownie pojawi się ekran wprowadzania
wpisu.
Aby wprowadzić inne numery telefonów,
powtarzaj czynności 6 do 8.
Dotknij przycisku „Add to
Phonebook?”
Wpis zostanie dodany do książki
telefonicznej.
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Receive Phonebook”.
Urządzenie jest przygotowane do odbierania
danych z książki telefonicznej.
9
3
Prześlij dane, używając odpowiednich
funkcji w podłączonym telefonie
komórkowym.
Po zakończeniu odbierania pojawia się
komunikat „Complete”, a dane z książki
telefonicznej będą zapisane w urządzeniu.
Dodawanie wpisu z użyciem historii
połączeń
Dodawanie wpisu przez
wprowadzenie nazwiska / nazwy
i numeru
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Phonebook”.
Pojawi się książka telefoniczna.
3
Dotknij przycisku „Add Contact”.
Pojawi się ekran wprowadzania wpisu.
Back
ATT
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Recent Call”.
Pojawi się lista historii połączeń.
Aby przewijać zawartość listy, dotykaj
przycisków v/V.
3
Dotknij elementu, który chcesz dodać
do książki telefonicznej.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru
wpisu.
4
Dotknij przycisku „Save to
Phonebook”.
Pojawi się ekran wprowadzania nazwiska /
nazwy.
5
Dotykając przycisków
alfanumerycznych wprowadź
nazwisko / nazwę, po czym dotknij
przycisku „OK”.
Informacje o posługiwaniu się klawiaturą
podano w podpunkcie „Klawiatura służąca do
edycji nazwiska / nazwy” na stronie 47.
Wpis zostanie dodany do książki
telefonicznej.
Top
Add Contact
Empty
Empty
1/1
Add to Phonebook?
4
Dotknij pola „Empty” w pierwszym
wierszu.
Pojawi się ekran wprowadzania nazwiska /
nazwy.
5
Dotykając przycisków
alfanumerycznych wprowadź
nazwisko / nazwę, po czym dotknij
przycisku „OK”.
Informacje o posługiwaniu się klawiaturą
podano w podpunkcie „Klawiatura służąca do
edycji nazwiska / nazwy” na stronie 47.
Ponownie pojawi się ekran wprowadzania
wpisu.
45
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Przeglądanie książki telefonicznej
telefonu komórkowego
Jeśli podłączony telefon komórkowy jest zgodny
z profilem PBAP (Phone Book Access Profile),
istnieje możliwość przeglądania zawartości jego
książki telefonicznej.
Można także nawiązać połączenie przy użyciu
danych z wpisu lub dodać wpis do książki tego
urządzenia.
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „PB Access”.
Pojawi się menu dostępu do książki
telefonicznej.
3
4
5
Dotknij przycisku „Access”, aby
wybrać pamięć zawierającą dane
książki telefonicznej.
Aby przeglądać dane z wewnętrznej pamięci
telefonu komórkowego, wybierz ustawienie
„Memory”.
Aby przeglądać dane z karty SIM, wybierz
ustawienie „SIM”.
Kasowanie danych z książki
telefonicznej
Kasowanie z urządzenia całej książki
telefonicznej
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Phonebook”.
Pojawi się książka telefoniczna.
3
Dotknij przycisku „Delete All”.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4
Dotknij przycisku „Yes”.
Cała książka telefoniczna zostanie usunięta.
Kasowanie pojedynczego wpisu
z książki
1
Wykonaj czynności 1 do 2
z poprzedniej procedury.
2
Wskaż wpis, który chcesz usunąć.
1 Na liście inicjałów dotknij pierwszej litery
wpisu.
Dotknij przycisku „Phonebook
Browsing”.
Pojawi się książka telefoniczna podłączonego
telefonu komórkowego.
2 Na liście nazwisk / nazw dotknij nazwiska
/ nazwy.
Wybierz żądany wpis.
3
1 Na liście inicjałów dotknij pierwszej litery
wpisu.
Dotknij przycisku „Delete Contact”.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4
Dotknij przycisku „Yes”.
Wpis zostanie usunięty z książki
telefonicznej.
2 Na liście nazwisk / nazw dotknij nazwiska
/ nazwy.
3 Na liście numerów dotknij numeru
telefonu.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru
wpisu.
Inicjowanie połączenia z użyciem
danych z wpisu
Dotknij numeru telefonu, z którym chcesz się
połączyć, po czym dotknij przycisku „Yes”, aby
potwierdzić.
Dodawanie wpisu do książki
telefonicznej tego urządzenia
Dotknij przycisku „Save to Phonebook”, po
czym dotknij przycisku „Yes”, aby potwierdzić.
Edycja wpisu
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Phonebook”.
Pojawi się książka telefoniczna.
3
Wskaż wpis, który chcesz poddać
edycji.
1 Na liście inicjałów dotknij pierwszej litery
wpisu.
2 Na liście nazwisk / nazw dotknij nazwiska
/ nazwy.
46
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
4
Dotknij żądanej funkcji edycyjnej.
Wykonaj tę
czynność
Aby
Dotknij
przycisku „Edit
Name”.
zmienić nazwisko /
nazwę we wpisie.
Wprowadź nową
nazwę, po czym dotknij
przycisku „OK”.
Dotknij
przycisku „Add
Number”
dodać do wpisu numer
telefonu. Wprowadź
numer telefonu, po
czym dotknij przycisku
„OK”.
Dotknij numeru usunąć wybrany numer
telefonu na liście telefonu. Dotknij
przycisku „Delete
Number”, a następnie
„Yes”.
Klawiatura służąca do edycji
nazwiska / nazwy
Back
ATT
Top
Contact Name
Please Input Name
Zarządzanie danymi
o połączeniach
Historia połączeń
Można usuwać elementy historii połączeń.
Kasowanie całej historii połączeń
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Recent Call”.
Pojawi się lista historii połączeń.
3
Dotknij przycisku „Delete All”.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4
Dotknij przycisku „Yes”.
Cała historia połączeń zostanie skasowana.
Kasowanie pojedynczego elementu
historii połączeń
1
Wykonaj czynności 1 do 2
z poprzedniej procedury.
2
Dotknij na liście elementu, który
chcesz skasować.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru
wpisu.
3
Dotknij przycisku „Delete Number”.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4
Dotknij przycisku „Yes”.
Wybrany element zostanie usunięty z historii
połączeń.
NAME
Q
W
A
E
S
Z
abc
R
D
X
T
F
C
123
Wykonaj tę
czynność
Dotknij przycisku
„ABC” lub „abc”
Y
G
V
U
H
B
Space
I
J
N
O
K
P
L
M
OK
Aby
zmienić wielkość liter
Dotknij klawisza
wprowadzić znak.
z żądanym znakiem
Pamięć numerów (wybieranie
skrócone)
Dotknij wariantu
„123”
wybrać klawiaturę
numeryczną.
Dotknij klawisza
z żądaną cyfrą /
symbolem
wprowadzić cyfrę /
symbol.
Można przypisywać wpisy z książki
telefonicznej lub historii połączeń do pamięci
numerów.
Dotknij przycisku
„Space”
wprowadzić odstęp.
Dotknij przycisku
skasować znak.
Dotknij wariantu
„OK”
zakończyć edycję
nazwy.
Przypisywanie z użyciem książki
telefonicznej
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Phonebook”.
Pojawi się książka telefoniczna.
47
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
3
Wybierz wpis, którzy chcesz przypisać
do pamięci numeru.
1 Na liście inicjałów dotknij pierwszej litery
wpisu.
2 Na liście nazwisk / nazw dotknij nazwiska
/ nazwy.
3 Na liście numerów dotknij numeru
telefonu.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru
wpisu.
Blokowanie informacji
o charakterze prywatnym
Aby uniemożliwić nieuprawnionym osobom
dostęp do informacji o charakterze prywatnym,
można zablokować takie informacje przez
wprowadzenie 4-cyfrowego kodu.
Po zablokowaniu, uzyskanie dostępu do
elementów w menu połączeń będzie wymagało
wprowadzenia kodu.
1
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
2
Przypisywanie z użyciem historii
połączeń
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „PIM Security”.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
3
1
Dotknij przycisku „Yes”.
Pojawi się ekran wprowadzania kodu.
Naciśnij przycisk (TOP), po czym
w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Pojawi się ekran Bluetooth Phone.
4
Dotykając przycisków numerycznych
wprowadź swój kod, po czym dotknij
przycisku „OK”.
2
Dotknij przycisku „Call Menu”,
a następnie „Recent Call”.
Pojawi się lista historii połączeń.
Aby przewijać zawartość listy, dotykaj
przycisków v/V.
5
Aby potwierdzić swój kod, wprowadź
go ponownie dotykając przycisków
numerycznych, po czym dotknij
przycisku „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
3
Dotknij żądanego elementu listy.
Pojawi się ekran potwierdzenia wyboru
wpisu.
4
Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, dotknij
przycisku „Clear”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Dotknij przycisku „Preset Memory”,
a następnie żądanego numeru pamięci
(„P1” do „P6”).
Wpis zostanie przypisany do pamięci
numeru.
Odblokowywanie danych
o połączeniach
4
Dotknij przycisku „Preset Memory”,
a następnie żądanego numeru pamięci
(„P1” do „P6”).
Wpis zostanie przypisany do pamięci
numeru.
Zmienianie zawartości pamięci
numeru
Wykonaj powyższą procedurę i zastąp zawartość
pamięci numeru.
1 Wykonaj czynności 1 do 2 z poprzedniej
procedury.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2 Dotknij przycisku „Yes”.
Pojawi się ekran odblokowywania.
3 Przyciskami numerycznymi wprowadź kod.
Pojawi się komunikat „Complete”, a dane
o połączeniach zostaną odblokowane.
48
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Strumieniowa transmisja
dźwięku
Słuchanie nagrań z urządzenia
Bluetooth przez to urządzenie
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne
z profilem A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile), odtwarzany przez nie dźwięk może być
reprodukowany przez to urządzenie.
• W zależności od urządzenia Bluetooth, rozpoczęcie
/ wstrzymanie odtwarzania może wymagać
dwukrotnego naciśnięcia przycisku u.
• Podczas strumieniowej transmisji dźwięku zestaw
może nie wyświetlać pewnych informacji, takich jak
nazwa utworu.
Ustawienia Bluetooth
Do wybierania ustawień Bluetooth służy menu
„BT Menu”.
1
Wybierz źródło Bluetooth.
Aby wybrać źródło Bluetooth Phone (telefon
Bluetooth), naciśnij przycisk (TOP), po
czym w głównym menu dotknij przycisku
„BT Phone”.
Aby wybrać źródło Bluetooth Audio, dotknij
przycisku „Source List”, a następnie „BT
Audio”.
2
Dotknij przycisku „BT Menu”.
W przypadku źródła Bluetooth Audio dotknij
przycisku „Play Menu”, a następnie „BT
Menu”.
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
Sterowanie urządzeniem Bluetooth
z tego urządzenia
3
Dotknij żądanego elementu listy
i wybierz odpowiednie ustawienie.
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne
z profilem AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), możliwe jest sterowanie
odtwarzaniem przy użyciu tego urządzenia.
Menu ustawień Bluetooth zawiera następujące
warianty:
1
Połącz to urządzenie z urządzeniem
Bluetooth (strona 41).
2
3
Zmniejsz głośność w tym urządzeniu.
4
Włącz odtwarzanie, używając funkcji
urządzenia Bluetooth.
5
Wyreguluj głośność w zestawie.
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „BT Audio”.
Pojawi się ekran Bluetooth Audio.
Sterowanie odtwarzaniem odbywa się tak samo,
jak przy odtwarzaniu płyty (strona 21),
z następującymi wyjątkami:
Wykonaj tę
czynność
Dotknij
przycisków
„Play Menu” c
„BT Menu”
Aby
wyświetlić menu ustawień
Bluetooth (strona 49).
zmniejszyć różnice
Dotykaj
przycisków –/+ w poziomie głośności
w polu „Level” między tym urządzeniem
a drugim urządzeniem
Bluetooth. Poziom można
regulować z dokładnością
do 1, w zakresie od –8 do
+18.
Dotknij
przycisku
„Connect”
podłączyć urządzenie do
ostatnio podłączanego
urządzenia.
„Signal”*1
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
sygnału Bluetooth.
„Discoverable”*1 (strona 40)
Umożliwianie innym urządzeniom Bluetooth
wyszukiwania tego urządzenia („Show”) lub
jego ukrywanie („Hide”).
„Device Name”*1
Zmienianie nazwy tego urządzenia pojawiającej
się na podłączonym urządzeniu. (Ustawienie
domyślne: „Sony Automotive”)
Podstawowe informacje o posługiwaniu się
klawiaturą podano w podpunkcie „Klawiatura
służąca do edycji nazwiska / nazwy” na
stronie 47.
„Search”*1 (strona 39)
Wyszukiwanie możliwych do podłączenia
urządzeń Bluetooth.
„Device List”*1 (strona 41)
Wyświetlanie listy uwierzytelnionych urządzeń;
podłączanie do uwierzytelnionego urządzenia;
kasowanie wszystkich uwierzytelnień.
Uwagi
• Dostępne funkcje zależą od podłączonego
urządzenia Bluetooth. Funkcje niedostępne można
wybierać przy użyciu urządzenia Bluetooth.
49
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
„Auto Answer”*1
Automatyczne odbieranie przychodzących
połączeń.
– „Short”: automatyczne odbieranie po
3 sekundach.
– „Long”: automatyczne odbieranie po
10 sekundach.
– „OFF”: bez automatycznego odbierania.
„Ringtone”*1*2
Użycie dźwięku dzwonka tego urządzenia
„Default” lub telefonu komórkowego
(„Cellular”).
„EC/NC Mode” (tryb osłabiania echa /
osłabiania zakłóceń)
Umożliwia osłabianie echa i zakłóceń w czasie
rozmów.
Normalnie należy wybierać ustawienie „Mode
1”.
Jeśli jakość reprodukowanego dźwięku nie jest
zadowalająca, należy zmienić ustawienie na
„Mode 2” lub „OFF”.
Korygowanie dźwięku
Wybieranie ustawień brzmienia
— EQ7
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku („Xplod”, „Vocal”,
„Edge”, „Cruise”, „Space”, „Gravity”, „Custom”
i „OFF”).
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotknij wariantu „EQ7”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij żądanej krzywej korekty.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
„MIC Gain” (strona 44)
Regulowanie głośności dźwięku
rejestrowanego przez mikrofon: –2 – +2.
Aby wyłączyć korektor dźwięku, wybierz
ustawienie „OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
„Initialize”*1
Przywracanie fabrycznych ustawień wszystkich
parametrów związanych z funkcją Bluetooth.
Dotknij przycisku „Yes”, aby potwierdzić.
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Tune
*1 Ustawienia nie można zmienić podczas połączenia
w trybie głośnomówiącym.
*2 W zależności od telefonu komórkowego, mimo
wybrania ustawienia „Cellular” może się włączać
dzwonek zestawu.
Po wybraniu ustawienia korektora EQ7
„Custom” można wybrać własne ustawienia
korektora. Korekta poziomu dźwięku jest
możliwa w 7 pasmach częstotliwości: 62 Hz,
157 Hz, 396 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz
i 16 kHz.
Uwaga
Szczegółowych informacji o ustawieniach innych
urządzeń Bluetooth należy szukać w instrukcjach
obsługi tych urządzeń.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”,
a następnie „EQ7”.
3
Dotknij przycisku „Custom”,
a następnie „Tune”.
Pojawi się ekran korektora.
Back
ATT
Top
EQ7 Tune : Custom
0
62 Hz
0
157 Hz
0
396 Hz
Reset
0
1 kHz
0
2.5 kHz
0
6.3 kHz
0
16 kHz
OK
50
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
4
5
Aby skorygować poziomy
w poszczególnych pasmach
częstotliwości, dotykaj przycisków +/–
nad każdym z nich.
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od –8 do +8.
Aby przywrócić fabrycznie zaprogramowaną
krzywą korekty, dotknij przycisku „Reset”.
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
Regulacja parametrów dźwięku
Można regulować balans dźwięku między lewym
a prawym głośnikiem („Balance”) i proporcje
głośności między przednimi a tylnymi głośnikami („Fader”). Można także regulować poziom
głośności w subwooferze, jeśli jest podłączony.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotknij przycisku „Balance/Fader”.
Pojawi się ekran regulacji.
Back
ATT
Top
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
Fader : 0
0
Subwoofer
Balance : 0
4
5
Dotykając przycisków B/V/v/b,
wyreguluj balans / proporcje przód-tył.
Poziom można regulować co 1 stopień,
w zakresie od –15 do +15 (balans) lub od -15
do +15 (proporcje przód-tył).
Dotykając przycisków +/–, wyreguluj
poziom głośności w subwooferze.
Ustawienie można regulować tylko wówczas,
gdy jest podłączony subwoofer, a parametr
„Subwoofer” jest ustawiony na „ON”
(strona 59).
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od -6 do +6.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Optymalizacja dźwięku
— inteligentne wyrównywanie
parametrów czasowych
Urządzenie umożliwia przemieszczanie dźwięku
przez opóźnianie reprodukcji dźwięku
z poszczególnych głośników. Pozwala to na
uzyskanie optymalnego dźwięku w miejscu
słuchania i symuluje naturalne pole dźwiękowe.
Dostępne ustawienia parametru „Listening
Position” (miejsce słuchania) omówiono poniżej.
„Front L” (1): z przodu po
lewej
„Front R” (2): z przodu po
prawej
„Front” (3): z przodu
pośrodku
„All” (4): w środku pojazdu
„Custom”: kalibracja
dźwięku w miejscu słuchania
(strona 52)
„OFF”: bez określonego
miejsca
132
4
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania, o ile:
– subwoofer jest podłączony, a parametr
„Subwoofer” jest ustawiony na „ON”
(strona 59),
– wybrane jest miejsce słuchania „Front L”,
„Front R”, „Front” lub „All”.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotknij przycisku „Listening Position”.
Pojawi się ekran regulacji.
4
Określ miejsce słuchania.
Dotknij przycisku „Front L”, „Front R”,
„Front”, „All” lub „Custom”.
5
Wybierz położenie subwoofera.
Położenie subwoofera można wybrać, jeśli
podczas wykonywania czynności 4 zostało
wybrane ustawienie „Front L”, „Front R”,
„Front” lub „All”.
Dotknij przycisku „Near” (blisko), „Normal”
lub „Far” (daleko).
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby wyłączyć inteligentne wyrównywanie
parametrów czasowych, wybierz ustawienie
„OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
51
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Kalibracja dźwięku w miejscu
słuchania — regulacja
inteligentnego wyrównywania
parametrów czasowych
Można wykonać kalibrację dźwięku z każdego
głośnika, uzyskując w ten sposób większą
dokładność ustawień opóźnienia dźwięku.
Przed rozpoczęciem należy dokonać pomiaru
odległości między miejscem słuchania a każdym
głośnikiem.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”,
a następnie „Listening Position”.
3
Dotknij przycisku „Custom”,
a następnie „Custom Tune”.
Pojawi się ekran regulacji.
Back
ATT
Top
Position Tune
100
100
100
100
Konfiguracja głośników
i ustawienia głośności
Tworzenie wirtualnego głośnika
centralnego — CSO
Do reprodukcji pełnego dźwięku przestrzennego
zaleca się użycie 5 głośników (lewego / prawego
przedniego, lewego / prawego tylnego,
centralnego) i 1 subwoofera. Funkcja CSO
(Center Speaker Organizer) umożliwia
wytworzenie wirtualnego głośnika centralnego,
gdy nie jest podłączony fizyczny głośnik.
1
Podczas odtwarzania z płyty /
urządzenia USB dotknij przycisku
„Source List”, a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotknij wariantu „CSO”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij wariantu „CSO1”, „CSO2” lub
„CSO3”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
100
(cm)
Reset
4
5
OK
Dotykając przycisków +/– przy
oznaczeniach poszczególnych
głośników, nastaw odległość między
miejscem słuchania a danym
głośnikiem.
Odległość nastawia się z dokładnością do
2 cm, w zakresie do 0 do 400 cm.
Aby przywrócić domyślne ustawienie,
dotknij przycisku „Reset”.
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Uwaga
Ustawienia zaczynają obowiązywać dopiero do
dotknięciu przycisku „OK”.
Uwaga
Funkcja „CSO” działa tylko przy odtwarzaniu źródeł
wielokanałowych i można jej użyć tylko gdy parametr
„Multi Ch Output” jest ustawiony na „Multi”
(strona 61).
Użycie tylnych głośników jako
subwooferów
— Rear Bass Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego (strona 59) w dźwięku
kierowanym do tylnych głośników. Funkcja ta
pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę pary
subwooferów, gdy subwoofer nie jest
podłączony.
1
Podczas odtwarzania lub słuchania
radia dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „RBE”.
Pojawią się ustawienia.
52
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
4
Dotknij wariantu „RBE1”, „RBE2” lub
„RBE3”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Regulacja monitora
Regulacja kąta monitora
Można ustawić monitor pod kątem
zapewniającym najlepsze warunki oglądania.
Korygowanie poziomu dźwięku
w głośnikach
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Można korygować poziomy głośności
w poszczególnych głośnikach.
Regulacja jest możliwa w następujących
głośnikach: „Front R” (prawym przednim),
„Front L” (lewym przednim), „Surround L”
(lewym tylnym), „Surround R” (prawym tylnym)
i „Subwoofer*”.
2
Dotknij przycisku „General”.
Pojawi się menu ustawień ogólnych.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „Monitor Angle”.
Pojawi się ekran regulacji.
4
Wyreguluj kąt, dotykając przycisków
/
.
Ustawienie zostanie zapisane w pamięci.
Monitor zachowuje wybrany kąt nachylenia
również po otwarciu i zamknięciu panelu
przedniego.
* Ustawienie można regulować tylko wówczas, gdy
jest podłączony subwoofer, a parametr „Subwoofer”
jest ustawiony na „ON” (strona 59).
1
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „Sound”.
Pojawi się menu ustawień dźwięku.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „4.1ch Speaker Level”.
Pojawi się ekran regulacji.
Back
ATT
Top
4.1ch Speaker Level
Front L
Front R
Surround L
Surround R
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Kalibracja panelu dotykowego
Kalibracja panelu dotykowego jest potrzebna,
gdy występują rozbieżności między dotykanym
miejscem a wybieranym wariantem.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „General”.
Pojawi się menu ustawień ogólnych.
3
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „Touch Panel Adjust”.
Pojawi się ekran regulacji.
4
Dotykaj po kolei wyświetlanych
symboli.
Kalibracja jest zakończona.
Subwoofer
0
Reset
4
Dotknij oznaczenia żądanego głośnika
i wyreguluj poziom przyciskami +/–.
Powtarzaj tę czynność, aby wyregulować
głośność we wszystkich głośnikach.
Aby przywrócić domyślne ustawienie,
dotknij przycisku „Reset”.
Aby przerwać kalibrację, dotknij przycisku
„Cancel”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
53
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Wybieranie ekranu tła
Można wybrać motyw ekranu, sposób
wizualizacji, jasność obrazu i ekran tła.
4
Uwaga
Ustawienie to jest dostępne tylko przy włączonym
hamulcu postojowym.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
2
Dotknij przycisku „Screen”.
Pojawi się menu ustawień ekranu.
Korygowanie obrazu
3
Dotknij przycisku „Screen Select”.
Pojawią się ustawienia.
4
Wybierz motyw ekranu.
Dotknij przycisku „Screen Theme”,
a następnie żądanego typu.
Ustawienia „Custom 1” i „Custom 2” korektora
obrazu Picture EQ umożliwiają wybieranie
własnych ustawień obrazu.
5
Wybierz sposób wizualizacji.
Dotknij przycisku „Visualizer”, a następnie
żądanego typu.
6
Wybierz jasność obrazu.
Dotknij przycisku „Day / Night mode”,
a następnie jednego z poniższych ustawień.
1
Podczas odtwarzania filmu lub obrazu
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Screen”,
a następnie „Picture EQ”.
3
Dotknij przycisku „Custom 1” lub
„Custom 2”, a następnie „Custom
Tune”.
Pojawi się ekran regulacji.
„Auto”: automatyczne zmienianie jasności
w momencie włączenia świateł. (Tylko
wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.)
„Always Day”: jasność ekranu jest zawsze
odpowiednia dla światła dziennego.
„Always Night”: jasność ekranu jest zawsze
odpowiednia dla warunków nocnych.
Back
ATT
Top
Picture EQ : Custom Tune
Warm
Normal
Cool
Color Tone
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Brightness
0
Color
0
4
Wybierz żądaną kolorystykę obrazu
(„Color Tone”). W tym celu dotknij
przycisku „Warm” (ciepła), „Normal”
(normalna) albo „Cool” (Zimna).
Można dostosować obraz do jasności panującej
we wnętrzu samochodu.
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
5
Dotykając przycisków +/– w grupach
„Brightness” i „Color”, wyreguluj
jasność i nasycenie barw obrazu.
„Dynamic”: żywy obraz z intensywnymi,
czystymi kolorami.
„Standard”: standardowy obraz.
„Theater”: zwiększanie jasności monitora;
przydatny przy odtwarzaniu ciemnego filmu.
„Sepia”: obraz w odcieniach sepii.
„Custom 1”, „Custom 2”: ustawienia
użytkownika (strona 54).
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Korygowanie obrazu
— Picture EQ
54
Dotknij żądanego wariantu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
1
Podczas odtwarzania filmu lub obrazu
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Screen”.
Pojawi się menu ustawień ekranu.
3
Dotknij wariantu „Picture EQ”.
Pojawią się ustawienia.
Uwaga
Nie można korygować obrazu z tylnej kamery.
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Wybieranie współczynnika
kształtu
Można zmienić współczynnik kształtu ekranu.
Dostępne ustawienia omówiono poniżej.
„Normal”: obraz
o współczynniku kształtu 4:3
(standardowy).
„Wide”: obraz
o współczynniku kształtu 4:3
powiększony do lewej i prawej
krawędzi ekranu, z uciętymi
pasami u góry i dołu.
„Full”: obraz o współczynniku
kształtu 16:9.
Ustawienia
Menu ustawień zawiera następujące kategorie:
•
•
•
•
„General”: ustawienia ogólne (strona 56)
„Sound”: ustawienia dźwięku (strona 58)
„Screen”: ustawienia ekranu (strona 60)
„Visual”: ustawienia DVD i inne ustawienia
odtwarzania (strona 61)
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Ustawienia w menu wybiera się zgodnie
z poniższą procedurą.
Przykład: wybieranie ustawienia trybu
demonstracyjnego
1
„Zoom”: obraz
o współczynniku kształtu 4:3
powiększony do lewej i prawej
krawędzi ekranu.
1
Podczas odtwarzania filmu lub obrazu
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie ikony
.
2
Dotknij przycisku „Screen”.
Pojawi się menu ustawień ekranu.
3
Dotknij przycisku „Aspect”.
Pojawią się ustawienia.
4
Dotknij żądanego wariantu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Uwagi
• Ustawienie to jest dostępne tylko przy włączonym
hamulcu postojowym.
• Nie można zmieniać współczynnik kształtu obrazu
z tylnej kamery.
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Kiedy wyświetlone jest główne menu, dotknij
przycisku
.
Pojawi się menu ustawień.
Back
ATT
Security Control
Top
Locked
Clock Adjust
Auto OFF
No
CT
OFF / ON
Output Color System
General
2
1/4
NTSC / PAL
Sound
Screen
Visual
Dotknij przycisku „Screen”.
Pojawi się ekran ustawień ekranu.
Back
ATT
Top
Screen Select
Picture EQ
Dynamic
Aspect
Full
Clock
OFF / ON
Demo
General
3
1/1
OFF / ON
Sound
Screen
Visual
Dotknij przycisku „Demo”, aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby przewijać dostępne warianty (gdy to
konieczne), dotykaj przycisku v/V.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
55
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Ustawienia ogólne
Dotknij kolejno wariantów
c „General” c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 55.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
Ustawienia
Cel
Security Control (kod
zabezpieczający) (strona 64)
–
–
Clock Adjust (nastawianie
zegara) (strona 64)
–
–
Auto OFF
Automatyczne, całkowite
wyłączanie urządzenia, gdy
nie jest wybrane żadne źródło
dźwięku.
No (z)
Wyłączanie funkcji
automatycznego
wyłączania.
30sec, 30min,
60min
Wybieranie żądanego
czasu.
CT (czas zegarowy) (strona 19, ON
20)
Output Color System
Dostosowywanie systemu
koloru do podłączonego
monitora.
(Nie jest obsługiwany system
SECAM.)
PAL (z)
Praca w systemie PAL.
NTSC
Praca w systemie NTSC.
Dimmer
Zmienianie jasności
wyświetlacza.
Auto (z)
Jasność wyświetlacza
zmniejsza się
automatycznie po
włączeniu świateł. (Tylko
wówczas, gdy jest
podłączony przewód
sterowania oświetleniem.)
Beep
Dowolny
Dowolny
Dowolny
Wyłączanie funkcji CT.
ON
Jasność wyświetlacza jest
stale zmniejszona.
(–5 – +5)
z: 0
Wybieranie poziomu.
–
Touch Panel Adjust
(regulacja panelu dotykowego)
(strona 53)
Dowolny
Włączanie funkcji CT.
OFF (z)
Dimmer Level
Określanie poziomu jasności
wyświetlacza o obniżonej
jasności.
Stan
urządzenia
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Dowolny
Dowolny
–
Dowolny
ON (z)
Włączanie sygnalizacji
dźwiękowej użycia funkcji.
OFF
Wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej użycia funkcji.
Dowolny
56
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Parametr
Ustawienia
Cel
Language
English (z),
Español,
Ó³¹¹ð¦Ð
Wybieranie języka
wyświetlania.
Key Illumination
ON (z)
Włączanie podświetlenia
przycisków.
OFF
Wyłączanie podświetlenia
przycisków.
Default (z)
Ustawienie fabryczne.
Reverse
Ustawienie dla instalacji
z prawej strony kolumny
kierownicy.
Stan
urządzenia
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Dowolny
Rotary Commander
Zmienianie kierunku pracy
pokręteł na pilocie-joysticku.
Video (z)
AUX1 Input (strona 65)
Określanie typu urządzenia
podłączonego do gniazd
AUX1 IN w celu umożliwienia Audio
wyboru właściwego ekranu tła.
OFF
Video (z)
AUX2 Input (strona 65)
Określanie typu urządzenia
podłączonego do gniazd
AUX2 IN w celu umożliwienia Audio
wyboru właściwego ekranu tła.
Dowolny
Wyświetlanie obrazu
z podłączonego urządzenia.
Wyświetlanie ekranu tła
tego urządzenia.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Wejście AUX nie jest
używane.
Wyświetlanie obrazu
z podłączonego urządzenia.
Wyświetlanie ekranu tła
tego urządzenia.
OFF
Wejście AUX nie jest
używane.
No Signal
Ustawienie automatycznego
zmieniania zawartości ekranu
przy braku zewnętrznego
sygnału wideo.
Through
Wyświetlanie ekranu braku
sygnału.
Blank (z)
Wyświetlanie ekranu
odtwarzania dźwięku bez
powiadomienia o sygnale.
Camera Input
Włączanie wejścia sygnału
wideo z podłączonej tylnej
kamery.
OFF
Wejście nie jest używane.
ON (z)
Wyświetlanie obrazu
z tylnej kamery, gdy pali
się światło cofania (lub gdy
jest włączony wsteczny
bieg).
Rear View Camera Setting –
(ustawienia widoku z tylnej
kamery) (strona 65)
–
Monitor Angle (kąt monitora) –
(strona 53)
–
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Dowolny
Dowolny
Dowolny
57
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Ustawienia dźwięku
Dotknij kolejno wariantów
c „Sound” c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 55.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
EQ7 (strona 50)
Ustawienia
Cel
OFF (z)
Wyłączanie korektora
dźwięku.
Xplod, Vocal,
Wybieranie
Edge, Cruise, i modyfikowanie krzywej
Space, Gravity, korekty.
Custom
Balance/Fader (strona 51)
Listening Position
(strona 51)
Określanie miejsca słuchania
i położenia subwoofera.
Balance:
(-15 – +15)
Fader
(proporcje
przód-tył):
(-15 – +15)
z: 0
Regulacja poziomu.
Subwoofer:
(-6 – +6)
z: 0
Regulacja poziomu
głośności w subwooferze.
(Tylko gdy parametr
„Subwoofer” jest
ustawiony na „ON”.)
OFF (z)
Brak określonego miejsca
słuchania.
Front L
Miejsce słuchania: z przodu
po lewej.
Front R
Miejsce słuchania:
z przodu po prawej.
Front
Miejsce słuchania:
z przodu pośrodku.
All
Miejsce słuchania: środek
pojazdu.
Custom
Kalibracja dźwięku
w miejscu słuchania
(strona 52).
Subwoofer:
Near (blisko),
Normal (z),
Far (daleko)
Wybieranie położenia
subwoofera. (Tylko przy
ustawieniu „ON”
parametru „Subwoofer”
i wybranym miejscu
słuchania „Front L”, „Front
R”, „Front” lub „All”.)
Stan
urządzenia
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
58
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Parametr
Ustawienia
Cel
CSO (Center Speaker
Organizer) (strona 52)
Wybieranie trybu wirtualnego
głośnika centralnego.
OFF (z),
CSO1, CSO2,
CSO3
Wybieranie trybu.
Subwoofer
Określanie stanu podłączenia
subwoofera.
ON (z)
Aktywne ustawienie
podłączenia.
OFF
Nieaktywne ustawienie
podłączenia.
OFF (z), RBE1, Wybieranie trybu.
RBE (Rear Bass Enhancer)
RBE2, RBE3
(strona 52)
Użycie tylnych głośników jako
subwooferów.
Crossover Filter
Określanie częstotliwości
odcięcia dla przednich /
tylnych głośników (HPF)
i subwoofera LPF).
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
Wybieranie częstotliwości
odcięcia. (Tylko gdy
parametr „Subwoofer” jest
ustawiony na „ON”.)
HPF: OFF (z)
Wyłączanie filtra
częstotliwości.
HPF: 50 Hz,
Wybieranie częstotliwości
60 Hz, 80 Hz,
odcięcia.
100 Hz, 120 Hz
4.1ch Speaker Level
(poziom dźwięku
w głośnikach) (strona 53)
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Wybieranie fazy
subwoofera. (Tylko gdy
parametr „Subwoofer” jest
ustawiony na „ON”.)
–
–
Stan
urządzenia
Podczas
odtwarzania
z płyty /
urządzenia USB
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
Podczas
słuchania radia /
odtwarzania
Przy
niewybranym
źródle sygnału
59
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Ustawienia ekranu
Dotknij kolejno wariantów
c „Screen” c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 55.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
Ustawienia
Cel
Screen Select (ekran tła)
(strona 54)
–
–
Picture EQ* (strona 54)
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
Zmienianie ustawień
obrazu.
Custom 1,
Custom 2
Wybieranie własnych
ustawień jakości obrazu.
Full (z),
Normal,
Wide,
Zoom
Zmienianie współczynnika
kształtu ekranu.
Aspect* (strona 55)
ON (z)
Clock
Wyświetlanie / ukrywanie
zegara w prawym dolnym rogu OFF
wyświetlacza.
Wyświetlanie zegara.
Demo
Włączanie trybu
demonstracyjnego.
ON (z)
OFF
Ukrywanie zegara.
Wyłączanie trybu
demonstracyjnego.
Stan
urządzenia
Dowolny
Podczas
odtwarzania
filmu /
wyświetlania
obrazu
Podczas
odtwarzania
filmu /
wyświetlania
obrazu
Dowolny
Przy
niewybranym
źródle sygnału
* Ustawienie to jest dostępne tylko przy włączonym hamulcu postojowym.
60
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 61 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Ustawienia DVD i inne ustawienia odtwarzania
Dotknij kolejno wariantów
c „Visual” c żądanego parametru c żądanego ustawienia. Więcej
informacji o tej procedurze – patrz podrozdział „Podstawowa procedura wybierania ustawień” na
stronie 55.
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
Parametr
Stan
urządzenia
Ustawienia
Cel
DVD Menu Language
–
Zmienianie języka menu
płyty.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
DVD Audio Language
–
Zmienianie języka ścieżki
dźwiękowej.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
DVD Subtitle Language
–
Zmienianie języka napisów
nagranych na płytę.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Standard (z)
Audio DRC
Zapewnia wyraźny dźwięk
przy małej głośności. Dotyczy Wide
tylko płyt DVD* zgodnych
z systemem Audio DRC
(regulacji zakresu
dynamicznego).
Standardowe ustawienie.
Uzyskiwanie wrażenia
uczestnictwa w występnie
na żywo.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
* Nie dotyczy płyt DVD-R /
DVD-R DL / DVD-RW w trybie
VR.
Multi (z)
Multi Ch Output
Zmienianie sposobu
reprodukcji dźwięku ze źródeł Stereo
wielokanałowych.
Reprodukcja 4.1 kanałów.
DVD Parental Control
(strona 25)
–
Blokowanie /
odblokowywanie płyty.
DVD Parental Rating
(strona 25)
–
Wybieranie poziomu
ograniczenia
obowiązującego na danym
obszarze.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
DVD Parental Area
(strona 25)
–
Wybieranie obszaru,
którego prawo ma być
podstawą ograniczania
odtwarzania.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
DVD Playlist Play
(Tylko płyty DVD-R /
DVD-R DL / DVD-RW
w trybie VR)
Original (z)
Odtwarzanie tytułów
zgodnie ze sposobem ich
nagrania.
Playlist
Redukcja do 2 kanałów.
Odtwarzanie utworzonej
playlisty.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
61
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 62 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Parametr
Ustawienia
Cel
DVD Direct Search
(strona 27)
Wybieranie elementu
wyszukiwanego na płycie
DVD przez funkcję
wyszukiwania
bezpośredniego.
Chapter (z)
Wyszukiwanie rozdziału.
Tytuł
Wyszukiwanie tytułu.
Monitor Type
Wybieranie współczynnika
kształtu właściwego dla
podłączonego monitora.
(Zmienia się także
współczynnik kształtu obrazu
na tym urządzeniu.)
16:9 (z)
Wyświetlanie obrazu
panoramicznego.
Ustawienie właściwe dla
monitora panoramicznego
lub monitora z trybem
panoramicznym.
4:3 Letter Box
Wyświetlanie obrazu
panoramicznego
z czarnymi pasami u góry
i u dołu ekranu.
Ustawienie właściwe dla
monitora z ekranem 4:3.
Niektóre płyty mogą
wymuszać zamianę ustawienia
„4:3 Letter Box” na „4:3 Pan
Scan” i vice versa.
Dowolny
4:3 Pan Scan
Wyświetlanie obrazu
panoramicznego
wypełniającego cały ekran
i automatyczne obcinanie
niemieszczących się
fragmentów.
ZAPPIN Time (strona 36)
6sec, 15sec
(z), 30sec
Określanie długości
fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN.
ZAPPIN Tone (strona 36)
ON (z)
Sygnalizacja dźwiękowa
zmiany utworu.
Multi Disc Resume
Stan
urządzenia
OFF
Wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej.
ON (z)
Umieszczanie w pamięci
informacji potrzebnych do
wznowienia odtwarzania
z 5 płyt wideo*.
* Tylko płyty DVD VIDEO /
VCD / pliki Xvid / MPEG-4.
OFF
W pamięci nie są
umieszczane informacje
potrzebne do wznowienia
odtwarzania.
Wznawianie odtwarzania
od miejsca zatrzymania
płyty jest możliwe tylko dla
obecnej płyty.
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Podczas
odtwarzania
dźwięku
Podczas
odtwarzania
dźwięku
Przy
niewybranym
źródle sygnału
62
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 63 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Parametr
USB Resume
Ustawienia
Cel
ON (z)
Umieszczanie w pamięci
informacji potrzebnych do
wznowienia odtwarzania
plików Xvid / MPEG-4
z urządzenia USB.
OFF
W pamięci nie są
umieszczane informacje
potrzebne do wznowienia
odtwarzania.
JPEG Slide Show
5sec (z),
20sec, 60sec,
Fixed (stale)
Wybieranie czasu
wyświetlania pojedynczego
slajdu.
Video CD PBC (strona 23)
ON (z)
Odtwarzanie płyty VCD
z funkcjami PBC.
OFF
Odtwarzanie płyty VCD
bez funkcji PBC.
Stan
urządzenia
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Przy
niewybranym
źródle sygnału
Uwaga
Funkcja wznawiania odtwarzania od miejsca zatrzymania płyty nie działa przy włączonej blokadzie rodzicielskiej.
W takim przypadku odtwarzanie zaczyna się od początku włożonej płyty.
63
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 64 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Ustawienia kodu
zabezpieczającego
Urządzenie ma funkcję kodu zabezpieczającego,
która chroni przed kradzieżą. Rolę kodu
zabezpieczającego pełni czterocyfrowa liczba.
Jeśli urządzenie z zapisanym kodem zostanie
zainstalowane w innym samochodzie, w celu
włączenia go trzeba będzie podać kod. Podanie
kodu jest też konieczne po wymianie
akumulatora.
Włączanie funkcji ochrony
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Pojawi się menu ustawień ogólnych. Jeśli tak
się nie stanie, dotknij przycisku „General”.
2
Dotknij przycisku „Security Control”.
Pojawi się ekran wprowadzania kodu.
3
Dotykając przycisków numerycznych
wprowadź swój kod zabezpieczający,
po czym dotknij przycisku „OK”.
4
Aby potwierdzić swój kod
zabezpieczający, wprowadź go
ponownie dotykając przycisków
numerycznych, po czym dotknij
przycisku „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Pojawi się menu ustawień ogólnych. Jeśli tak
się nie stanie, dotknij przycisku „General”.
2
Dotknij przycisku „Clock Adjust”.
Pojawi się ekran regulacji.
3
Nastaw godzinę i minuty.
Przykładowo, aby nastawić zegar na godzinę
8:30, dotknij przycisków „0830”.
4
Dotknij wariantu „OK”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, dotknij
przycisku „Clear”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, dotknij
przycisku „Clear”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Po wymianie akumulatora w samochodzie oraz
po zainstalowaniu urządzenia w innym
samochodzie, w momencie włączenia pojawi się
prośba o wprowadzenie 4-cyfrowego kodu.
Przyciskami numerycznymi wprowadź kod
zabezpieczający.
Wyłączanie funkcji ochrony
1 Wykonaj czynności 1 do 2 z poprzedniej
procedury.
Pojawi się ekran wyłączania funkcji ochrony.
2 Przyciskami numerycznymi wprowadź kod
zabezpieczający.
Pojawi się komunikat „Unlocked”, a funkcja
ochrony wyłączy się.
64
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 65 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Określanie typu urządzenia
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Określenie typu każdego z podłączonych
urządzeń (wideo / audio) umożliwia
odpowiednie przełączanie ekranu tła.
Dodatkowe urządzenie audio /
wideo
Gniazda AUX1 IN i AUX2 IN na urządzeniu
umożliwiają podłączenie 2 dodatkowych
urządzeń, takich jak odtwarzacze przenośne albo
gry.
Wybieranie dodatkowego urządzenia
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „AUX”.
Pojawi się ekran odtwarzania AUX.
Source List
ATT
TA
AF
Top
1
Kiedy nie jest wybrane żadne źródło,
dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Pojawi się menu ustawień ogólnych. Jeśli tak
się nie stanie, dotknij przycisku „General”.
2
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „AUX1 Input” lub „AUX2
Input”.
3
Dotknij przycisku „Audio” lub „Video”.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
Aby wyłączyć wyjście AUX, wybierz ustawienie
„OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
Tylna kamera
AUX1
AUX2
Level 0
2
Dotknij przycisku „AUX1” albo
„AUX2”, aby wybrać żądane
urządzenie.
Wybierz odpowiednie funkcje w urządzeniu
przenośnym.
Korygowanie poziomu głośności
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń audio.
Poziom głośności jest wspólny dla wejść
„AUX1” i „AUX2”.
1
2
3
Zmniejsz głośność w urządzeniu.
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie „AUX”.
Pojawi się ekran odtwarzania AUX.
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
przenośnym i nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności.
4
Nastaw w zestawie normalny poziom
głośności.
5
Wyreguluj poziom, dotykając
przycisków –/+ w polu „Level”.
Poziom można regulować z dokładnością do
1, w zakresie od –8 do +18.
Podłączając do gniazda CAMERA IN oferowaną
oddzielnie tylną kamerę, można wyświetlić
obraz z tylnej kamery.
Obraz z tylnej kamery pojawi się, gdy zapali się
światło cofania (lub zostanie włączony wsteczny
bieg).
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, podczas cofania samochodu
zawsze należy się obejrzeć i sprawdzić, co dzieje się
za samochodem. Nie polegać na samej tylnej
kamerze.
• Obraz z tylnej kamery nie pojawia się na tylnym
monitorze.
Wskazówka
Nawet jeśli podłączona jest tylna kamera, można
wyłączyć wyświetlanie z niej obrazu przez wyłączenie
wejścia kamery (strona 57).
Ustawienia widoku z tylnej kamery
Aby ułatwić sobie obsługę, można wyświetlić
ustawienia wyświetlania na obrazie z tylnej
kamery.
Ustawienie to jest dostępne tylko
w następującym przypadku:
– parametr „Camera Input” jest ustawiony na
„ON” (strona 57),
– włączony jest hamulec postojowy.
1
Dotknij przycisku „Source List”,
a następnie
.
Pojawi się menu ustawień ogólnych. Jeśli tak
się nie stanie, dotknij przycisku „General”.
65
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 66 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
2
Dotykając przycisków v/V, przewiń
zawartość menu. Następnie dotknij
wariantu „Rear View Camera Setting”.
Pojawią się ustawienia.
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
Wyświetlanie linii pomocniczych
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Dotknij przycisku „Marker”.
Aby ukryć linie pomocnicze, ponownie dotknij
przycisku „Marker”.
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Wyświetlanie obrazu w lustrzanym
odbiciu
• Nie zamoczyć panelu LCD i nie narażać go
na kontakt z płynami. Grozi to awarią.
Uwagi o panelu LCD
Dotknij przycisku „Mirror”.
Pojawi się obraz w lustrzanym odbiciu.
Edycja linii
1 Dotknij przycisku „Line Edit”.
Back
1 Edit
1
2 Edit
3 Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
2
3
Reset
2 Wybierz linię, którą chcesz poddać edycji.
Dotknij przycisku odpowiadającego żądanej
linii: „1 Edit”, „2 Edit” albo „3 Edit”.
3 Zmodyfikuj linię.
Aby zwiększyć długość, dotknij przycisku B
b.
Aby zmniejszyć długość, dotknij przycisku
bB.
Aby skorygować położenie, dotknij przycisku
V lub v.
Aby przywrócić domyślne ustawienie, dotknij
przycisku „Reset”.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij
przycisku „Back”.
66
• Nie naciskać panelu LCD. Grozi to
zniekształceniami obrazu i awarią (obraz może
stać się niewyraźny lub może dojść do
uszkodzenia panelu LCD).
• Nie dotykać ekranu inaczej niż palcami. Grozi to
uszkodzeniem lub pęknięciem panelu LCD.
• Do czyszczenia panelu LCD należy używać
suchej, miękkiej ściereczki. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych w handlu środków
czyszczących ani antystatycznego aerozolu.
• Nie używać urządzenia poza zalecanym zakresem
temperatur (5 – 45 °C).
• Jeśli samochód był zaparkowany w zimnym lub
gorącym miejscu, obraz może być niewyraźny.
Nie oznacza to jednak uszkodzenia monitora.
Obraz stanie się wyraźny, gdy temperatura
w samochodzie powróci do normy.
• Na monitorze mogą się na stałe pojawiać
czerwone, niebieskie lub zielone punkty. Są to tak
zwane „jasne punkty”, które mogą występować na
każdym ekranie LCD. W produkcji panelu LCD
są stosowane bardzo precyzyjne technologie,
a przeszło 99,99% elementów obrazu jest
wyświetlanych właściwie. Może się jednak
zdarzyć niewielka liczba (typowo 0,01%)
segmentów działających niewłaściwie. Nie
utrudnia to jednak oglądania.
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 67 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty
kompaktowej (CD). Płyty DualDisc i niektóre
płyty muzyczne kodowane z wykorzystaniem
technologii ochrony przed kopiowaniem nie są
zgodne ze standardem płyty kompaktowej (CD)
i dlatego urządzenie może nie odtwarzać takich
płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwaga dotycząca sposobu
odtwarzania płyt DVD i VCD
Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD i VCD
mogą być celowo zablokowane przez producentów
nagrania. Ponieważ urządzenie odtwarza płyty DVD
i VCD zgodnie z zamysłem producentów, użycie
pewnych funkcji odtwarzania może się okazać
niemożliwe. Należy się także zapoznać z instrukcją
dostarczoną z płytą DVD lub VCD.
Uwagi o płytach DATA CD i DATA
DVD
• W urządzeniu nie można odtwarzać pewnych płyt
DATA CD / DATA DVD (zależy to od sprzętu
użytego do nagrywania i od stanu płyty).
• Niektóre płyty wymagają finalizacji (strona 67).
• Urządzenie jest zgodne z następującymi
standardami:
Dla płyt DATA CD
– Format ISO 9660 (poziom 1 lub poziom 2) albo
Joliet lub Romeo w formacie expansion
– Nagrania wielosesyjne
Dla płyt DATA DVD
– Format UDF Bridge (połączony format UDF
i ISO 9660)
– Nagrania dokonane w trybie Multi Border
• Obowiązują następujące wartości maksymalne:
– foldery (grupy): 256 (łącznie z folderem
głównym i pustymi folderami);
– pliki (utwory / obrazy / filmy) i foldery na
płycie: 2000 (jeśli nazwa folderu / pliku składa
się z wielu znaków, liczba ta może być mniejsza
od 2000);
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 64 (Joliet / Romeo).
Uwagi o finalizowaniu płyt
Poniżej wymieniono rodzaje płyt, które wymagają
finalizacji przed odtwarzaniem w tym urządzeniu.
• DVD-R / DVD-R DL (w trybie Video / VR)
• DVD-RW w trybie Video
• DVD+R / DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Następujące płyty można odtwarzać bez finalizacji:
• DVD+RW – automatyczna finalizacja.
• DVD-RW w trybie VR – finalizacja nie jest
wymagana.
Szczegółów należy szukać w opisie dostarczonym
z płytą.
Uwagi o płytach CD nagranych
w trybie Multi Session / płytach DVD
nagranych w trybie Multi Border
Poniżej podano warunki odtwarzania w urządzeniu
płyt CD nagranych w trybie Multi Session / płyt
DVD nagranych w trybie Multi Border. Zwracamy
uwagę na wymóg zamknięcia sesji i sfinalizowania
płyty.
• Jeśli w pierwszej sesji są nagrane dane CD-DA
(Compact Disc Digital Audio):
Urządzenie rozpoznaje płytę jako CD-DA
i odtwarza tylko dane CD-DA z pierwszej sesji,
nawet jeśli inne sesje zawierają dane w innych
formatach (np. MP3).
• Jeśli dane CD-DA są nagrane w sesji innej niż
pierwsza:
Urządzenie rozpoznaje płytę jako DATA CD lub
DATA DVD, a wszystkie sesje CD-DA są
pomijane.
• Jeśli nagrany jest plik MP3 / WMA / AAC / JPEG
/ Xvid / MPEG-4:
Odtwarzane są tylko sesje zawierające pliki
wybranego typu (dźwięk / filmy / obrazy)* (jeśli
inne sesje zawierają dane CD-DA lub inne, są one
pomijane).
* Informacje o wybieraniu typu pliku – patrz 36.
67
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 68 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Kolejność odtwarzania plików MP3
/ WMA / AAC / JPEG / Xvid /
MPEG-4
MP3 / WMA /
AAC /
JPEG / Xvid /
Folder
(album)
Plik MP3 / WMA
/ AAC / JPEG /
Xvid / MPEG-4
(utwór / obraz /
film)
Informacja o plikach AAC
• Znaczniki AAC mogą liczyć 126 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom AAC należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.m4a”.
Informacja o plikach JPEG
• JPEG (Joint Photographic Experts Group) jest
standardem kompresji plików z obrazami. Obraz
fotograficzny ulega zmniejszeniu do mniej więcej
1/10 – 1/100 początkowej wielkości.
• Przy nadawaniu nazw plikom JPEG należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.jpg”.
Uwaga o plikach JPEG
Nie można odtwarzać progresywnych plików JPEG.
Informacja o plikach MPEG-4
Informacja o plikach MP3
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) jest
znormalizowaną technologią i formatem służącym
do kompresji dźwięku. Dane dźwiękowe CD
ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/10
początkowej wielkości.
• Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
dotyczą tylko plików MP3. Znacznik ID3 liczy 15/
30 znaków (1.0 i 1.1) albo 63/126 znaków (2.2,
2.3 i 2.4).
• Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku MP3 zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
Uwaga o plikach MP3
Przy odtwarzaniu plików MP3 o dużej przepływności,
takiej jak 192 kb/s, mogą występować przerwy
w dźwięku.
Informacja o plikach WMA
• WMA (Windows Media Audio) jest standardem
kompresji plików muzycznych. Dane dźwiękowe
CD ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/22*
początkowej wielkości.
• Znaczniki WMA mogą liczyć 63 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom WMA należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.wma”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku WMA zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
* tylko przy 64 kb/s
Uwaga o plikach WMA
Nie można odtwarzać następujących plików WMA:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Odtwarzane pliki MPEG-4 muszą spełniać
poniższe wymagania. Nie gwarantuje się
możliwości odtworzenia wszystkich plików
MPEG-4 spełniających te wymagania.
• Profil: MPEG-4 Simple
• Przepływność: maks. 7 Mb/s dla USB, 10 Mb/s
dla DVD, 7 Mb/s dla CD
• Szybkość wyświetlania: maks. 30 kl./s
• Wielkość obrazu: maks. 720 × 480 pikseli
• Dźwięk: maks. 320 kb/s (AAC-LC)
• Rozszerzenie pliku: .mp4
Informacja o iPodie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej
modeli iPodów. Przed użyciem należy
zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
Made for
– iPod touch (4. generacja)
– iPod touch (3. generacja)
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (1. generacja)
– iPod classic
– iPod z funkcją video*
– iPod nano (6. generacja)
– iPod nano (5. generacja)
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* W przypadku podłączenia iPod nanoiPoda nano (1.
generacji) lub iPoda z funkcją wideo nie można
używać funkcji obsługi przez pasażera.
68
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 69 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
• Symbole „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają urządzenia elektroniczne przeznaczone
specjalnie do łączenia odpowiednio z iPodem lub
telefonem iPhone i sprawdzone pod kątem
zgodności ze standardami działania firmy Apple.
• Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze
standardami bezpieczeństwa i innymi standardami
wymaganymi przez prawo.
Informacja o funkcji Bluetooth
Co to jest technologia Bluetooth?
• Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe
przesyłanie danych między urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak telefon komórkowy
i zestaw słuchawkowy. Zasięg łączności
bezprzewodowej Bluetooth wynosi mniej więcej
10 m. Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale
istnieją urządzenia, które można łączyć z wieloma
urządzeniami.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth nie
wymaga używania przewodów ani odpowiedniego
ustawiania urządzeń względem siebie, jak
w technologii podczerwonej. Podłączane
urządzenie może się więc znajdować w torbie albo
w kieszeni.
• Technologia Bluetooth jest międzynarodowym
standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez miliony firm z całego świata.
Łączność przez interfejs Bluetooth
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą wpływać
następujące czynniki:
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między zestawem a urządzeniem Bluetooth,
– znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element
bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie zestawu w pobliżu
bezprzewodowej sieci LAN może prowadzić do
zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do
pogorszenia szybkości transmisji, powstawania
zakłóceń lub problemów z połączeniem. W takim
przypadku należy:
– używać zestawu co najmniej 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN,
– jeśli zestaw pracuje w odległości mniejszej niż
10 m od elementów bezprzewodowej sieci LAN,
należy wyłączyć sieć bezprzewodową,
– zainstalować zestaw i urządzenie Bluetooth
możliwie blisko siebie.
• Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth
mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń
medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku,
zaleca się wyłączenie zestawu i innych urządzeń
Bluetooth w następujących miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
• Zestaw wykorzystuje zabezpieczenia standardu
Bluetooth, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
Bluetooth. Mimo to, w pewnych warunkach nie
można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności Bluetooth, należy zachować ostrożność.
• Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
ujawnienie informacji wynikłe z transmisji
Bluetooth.
• Nie można zagwarantować połączenia z każdym
urządzeniem Bluetooth.
– Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być
zgodne ze standardem Bluetooth zdefiniowanym
przez Bluetooth SIG. Ponadto urządzenie musi
zostać uwierzytelnione.
– Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne
ze wspomnianym standardem Bluetooth,
niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo
działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji
i parametrów technicznych urządzenia.
– W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować zakłócenia.
• W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca
pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu
komórkowego przez interfejs Bluetooth może nie
działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth powoduje
uczucie dyskomfortu, należy natychmiast
zaprzestać jego używaniaBluetooth. W przypadku
powtarzających się problemów prosimy o kontakt
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
69
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 70 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Konserwacja
Demontaż urządzenia
Wymiana baterii litowej w pilocie
1
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się okazać
mniejsza w zależności od warunków pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza się
zasięg pilota. Należy wtedy wymienić baterię na
nową baterię litową CR2025. Użycie innej baterii
grozi powstaniem pożaru lub wybuchem.
Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż
do ich zablokowania.
Stroną + do góry
c
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Haczykiem
do wewnątrz.
2
Pociągnij za oba kluczyki, aby
obluzować urządzenie.
3
Wysuń urządzenie z kieszeni
montażowej.
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
70
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 71 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Dane techniczne
Sekcja monitora
Typ wyświetlacza:
Panoramiczny, kolorowy monitor LCD
Wielkość: 7,0"
System: Aktywna matryca TFT
Liczba pikseli:
1 152 000 pikseli (800 × 3 (RGB) × 480)
System koloru:
PAL / NTSC / SECAM / PAL-M (automatyczny
wybór)
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza DVD / CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Zniekształcenia harmoniczne: 0,01%
Kod regionu: podany na spodzie urządzenia
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
Łączność bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 2.0 standardu Bluetooth + EDR
Poziom wyjściowy:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks. +4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak
obecność przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej,
ładunków statycznych, czułości odbioru,
wydajności anteny, systemu operacyjnego,
oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth określają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjście wideo (tył)
Wyjścia audio (przód / tył)
Wyjście na subwoofer
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Złącze sterujące oświetlenia
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Wejściowe złącze hamulca postojowego
Wejście mikrofonowe
Wejściowe złącze wstecznego biegu
Wejście sygnału z kamery
Wejściowe złącza AUX audio
Wejściowe złącza AUX wideo
Złącze USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 100 × 189 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 111 × 164 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 2,5 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot: RM-X170
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Mikrofon
CD-ROM (dysk z oprogramowaniem)
Wyposażenie dodatkowe:
Kabel połączeniowy USB i wideo do iPoda:
RC-202IPV, RC-200IPV
Tylna kamera: XA-R800C
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Patenty USA i innych państw wykorzystane na
licencji Dolby Laboratories.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
71
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 72 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Kod regionu
Rozwiązywanie problemów
System regionalizacji ma na celu ochronę praw
autorskich.
Kod regionu znajduje się na spodzie urządzenia.
W urządzeniu można odtwarzać tylko płyty DVD
oznaczone identycznym kodem regionu.
Można też odtwarzać płyty DVD z oznaczeniem
.
Przy próbie odtworzenia dowolnej innej płyty DVD, na
monitorze pojawi się komunikat „Playback prohibited
by region code” (odtwarzanie niemożliwe ze względu
na inny kod regionu). Niektóre płyty DVD mogą nie
mieć oznaczeń kodu regionu, chociaż ich odtwarzanie
podlega ograniczeniu do określonego regionu.
Wymagania systemowe
oprogramowania na dostarczonym
dysku CD-ROM
Komputer
• Procesor / pamięć RAM
– Komputer zgodny z IBM PC/AT
– Procesor: Intel Pentium III 450 MHz lub szybszy
– Pamięć RAM: co najmniej 256 MB (w Windows
XP): co najmniej 512 MB (w Windows Vista
i nowszych)
• Napęd CD-ROM
• Port USB
System operacyjny
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Informacji o kompatybilnych wersjach i aktualizacjach
Service Pack należy szukać w następującej witrynie
pomocy technicznej:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
High color (16 bitów) lub więcej, co najmniej 800 ×
600 punktów
Inne
Połączenie z Internetem
Uwagi
• Nie są obsługiwane następujące środowiska
systemowe:
– Komputery inne niż IBM PC, takie jak Macintosh
itp.
– Samodzielnie złożone komputery
– Komputery z aktualizowanym systemem
operacyjnym
– Środowiska z wieloma monitorami
– Środowiska z wieloma systemami
– Środowisko maszyny wirtualnej
• W zależności od stanu komputera, działanie może
się okazać niemożliwe nawet w zalecanym
środowisku.
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie następującej witryny pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota-karty.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 56).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk zerowania.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Obraz znika z monitora / nie pojawiają się na
monitorze.
• Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza (strona 56).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (SOURCE/OFF).
t Ponownie naciśnij przycisk (SOURCE/OFF), aby
wyświetlić wskaźniki.
• Włączona jest funkcja „M.OFF” i włączyła się
funkcja wyłączania monitora (strona 13).
t Dotknij dowolnego miejsca na wyświetlaczu, aby
go włączyć z powrotem.
Wyświetlacz nie reaguje prawidłowo na dotyk.
• Nie należy dotykać wyświetlacza w więcej niż
jednym miejscu. Równoczesne dotknięcie
wyświetlacza w dwóch lub większej liczbie miejsc
uniemożliwia prawidłową pracę.
• Skalibruj panel dotykowy (strona 53).
72
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 73 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Zestaw jest włączony. Funkcja automatycznego
wyłączania działa po wyłączeniu zestawu.
t Nie wybieraj żadnego źródła dźwięku.
Nie można używać pilota.
Pilota nie można używać po włączeniu funkcji
wyłączania monitora (wyłączeniu podświetlenia)
(strona 13).
Nie można wybierać wariantów z menu.
Niedostępne w danej chwili warianty mają szary kolor.
Nie można wybrać źródła AUX.
Dla wszystkich wejść AUX wybrane są ustawienia
„OFF”.
t Zmień ustawienie parametru „AUX1 Input” /
„AUX2 Input” na „Video” lub „Audio” (strona 65).
Nie można regulować kąta monitora.
Monitor był otwarty w momencie zerowania
urządzenia.
t Przed wyzerowaniem urządzenia należy zamknąć
panel przedni.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 19).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 19).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
t Nastaw inną stację.
Funkcja PTY wyświetla typ „None”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Dotknij przycisku ./> w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis „PI Seek”,
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej
częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu).
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Ustaw parametr „Local” na „ON” (strona 18).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Ustaw parametr „Mono” na „ON” (strona 18).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaźnik
„Stereo”.
• Dokładnie nastaw żądaną częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Ustaw parametr „Mono” na „ON” (strona 18).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Ustaw parametr „Mono” na „OFF” (strona 18).
Obraz
Brak obrazu / zakłócenia w obrazie.
• Niewłaściwie wykonane połączenia.
• Sprawdź sposób podłączenia urządzenia i wybierz
w podłączonym urządzeniu wejście sygnału z tego
urządzenia.
• Płyta jest uszkodzona albo brudna.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Nie jest podłączony przewód stycznika hamulca
postojowego (jasnozielony) albo hamulec postojowy
nie jest używany.
Obraz nie wypełnia ekranu.
Współczynnik kształtu obrazu jest zablokowany przez
sygnał nagrany na płytę DVD.
Brak obrazu / zakłócenia w obrazie na tylnym
monitorze.
• Wybrane jest niewłaściwe źródło sygnału /
niewłaściwy tryb. Przy braku sygnału wejściowego
na tylnym monitorze nie pojawi się obraz.
• Niewłaściwe ustawienie systemu koloru.
t W zależności od podłączonego monitora,
wybierz system koloru „PAL” lub „NTSC”
(strona 56).
• Obraz z tylnej kamery pojawia się tylko na ekranie
samego zestawu.
t Podczas wyświetlania obrazu z tylnej kamery nie
pojawia się obraz na tylnym monitorze.
73
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 74 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Dźwięk
Brak dźwięku, przerwy w dźwięku lub trzaski.
• Niewłaściwie wykonane połączenia.
• Sprawdź sposób podłączenia urządzenia i wybierz
w podłączonym urządzeniu wejście sygnału z tego
urządzenia.
• Płyta jest uszkodzona albo brudna.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Częstotliwość próbkowania pliku MP3 jest inna niż
32, 44,1 albo 48 kHz.
• Częstotliwość próbkowania pliku WMA jest inna niż
32, 44,1 albo 48 kHz.
• Częstotliwość próbkowania pliku AAC jest inna niż
44,1 albo 48 kHz.
• Przepływność pliku MP3 nie należy do zakresu od 48
do 192 kb/s.
• Przepływność pliku WMA nie należy do zakresu od
64 do 192 kb/s.
• Przepływność pliku AAC nie należy do zakresu od
40 do 320 kb/s.
• W urządzeniu wybrany jest tryb pauzy, odtwarzania
do tyłu lub szybkiego odtwarzania do przodu.
• Niewłaściwie wybrane ustawienia wyjść.
• Zbyt niski poziom wyjściowy płyty DVD (strona 24).
• Zbyt mała głośność.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„Fader”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
• Nieobsługiwany format (taki jak DTS).
t Sprawdź, czy urządzenie obsługuje dany format
(strona 11).
Występują zakłócenia w dźwięku.
Poprowadź przewody zasilające i przewody sygnałowe
z dala od siebie.
Posługiwanie się płytami
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest uszkodzona albo brudna.
• Nie można odtworzyć płyty.
• Płyty DVD nie można odtworzyć ze względu na
niewłaściwy kod regionu.
• Płyta nie została sfinalizowana (strona 67).
• Urządzenie nie obsługuje płyt w tym formacie lub
plików w tej wersji (strona 11, 67).
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
Nie można odtworzyć pliku MP3 / WMA / AAC /
JPEG / Xvid / MPEG-4.
• Nagranie nie zostało dokonane zgodnie z ISO 9660
(poziom 1 / poziom 2) albo w rozszerzonym formacie
Joliet lub Romeo (DATA CD) / w formacie UDF
Bridge (DATA DVD) (strona 67).
• Plik ma niewłaściwe rozszerzenie (strona 68).
• Pliki nie są zapisane w formacie MP3 / WMA / AAC
/ JPEG / Xvid / MPEG-4.
• Jeśli płyta zawiera pliki różnych typów, można
odtwarzać tylko pliki wybranego typu (dźwięk /
filmy / obrazy).
t Wybierz odpowiedni typ pliku, używając listy
(strona 36).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA /
AAC / JPEG / Xvid / MPEG-4 trwa dłużej niż
innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session / Multi
Border,
– płyt, do których można dodać dane.
Odtwarzanie nie zaczyna się od początku
płyty.
Włączona jest funkcja wznawiania odtwarzania od
miejsca zatrzymania (strona 62).
Nie można użyć pewnych funkcji.
Niektóre płyty mogą nie pozwalać na użycie funkcji
takich jak zatrzymywanie, wyszukiwanie, odtwarzanie
wielokrotne lub odtwarzanie w przypadkowej
kolejności. Szczegółów należy szukać w opisie
dostarczonym z płytą.
Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej,
języka napisów lub kąta.
• Zamiast przycisków bezpośredniego wyboru na
pilocie użyj menu DVD (strona 21).
• Płyta DVD nie zawiera ścieżki dźwiękowej w wielu
językach, napisów w wielu językach lub scen
nagranych pod różnymi kątami.
• Płyta DVD uniemożliwia zmianę.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk zerowania (strona 16).
Nie wiadomo, jakie jest hasło blokady
rodzicielskiej.
Aby wyłączyć blokadę, na ekranie wprowadzania
hasła wpisz „5776” (strona 25).
74
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 75 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Zestaw nie rozpoznaje urządzeń USB podłączonych
przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać.
Odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają duże rozmiary
lub skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Włącza się sygnał dźwiękowy.
Urządzenie USB zostało odłączone w czasie
odtwarzania.
t W celu ochrony danych, przed odłączeniem
urządzenia USB należy zawsze zatrzymać
odtwarzanie.
Występują przerwy w dźwięku.
Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Funkcja Bluetooth
Urządzenia nie można połączyć z innym
urządzeniem Bluetooth.
• Zmień ustawienie parametru „Signal” na „ON”
(strona 49).
• Zmień ustawienie parametru „Discoverable” na
„Show” (strona 49).
• Podczas łączenia z innym urządzeniem Bluetooth
zestaw nie zostanie wykryty przez trzecie urządzenie.
Należy zakończyć bieżące łączenie i wyszukać
zestaw z innego urządzenia. Odłączone urządzenie
będzie można później wybrać z listy
uwierzytelnionych urządzeń.
Urządzenie nie wykrywa innego urządzenia
Bluetooth.
Sprawdź ustawienie Bluetooth w podłączanym
urządzeniu.
Połączenie jest niemożliwe.
• Zestaw może nie wyszukiwać pewnych urządzeń.
t Do wyszukania zestawu użyj drugiego
urządzenia.
• Zależnie od stanu drugiego urządzenia, jego
wyszukanie przez zestaw może się okazać
niemożliwe.
t Do wyszukania zestawu użyj drugiego
urządzenia.
• Sprawdź procedurę parowania w instrukcji obsługi
drugiego urządzenia itp., po czym powtórnie
wykonaj operację.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
W zależności od stanu podłączanego urządzenia
niemożliwe bywa uzyskanie jego nazwy.
Brak dźwięku dzwonka.
• Zwiększ głośność, kiedy ktoś dzwoni.
• W zależności od podłączanego urządzenia dźwięk
dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
t Zmień ustawienie parametru „Ringtone” na
„Default” (strona 50).
Zbyt cichy głos rozmówcy.
Zwiększ głośność podczas połączenia.
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głośność.
Skoryguj poziom za pomocą parametru „MIC Gain”
(strona 44).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
• Zmniejsz głośność.
• Dla parametru „EC/NC Mode” wybrane jest
ustawienie „OFF”.
t Zmień ustawienie parametru „EC/NC Mode” na
„Mode 1” lub „Mode 2” (strona 50).
• W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu,
należy postarać się zmniejszyć głośność tych
hałasów.
t Jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz dobiega silny
hałas, należy zamknąć okno.
t Jeśli źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy
zmniejszyć jej wydajność.
Niska jakość dźwięku z telefonu.
Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
t W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Zbyt mała lub zbyt duża głośność
z podłączonego urządzenia Bluetooth.
Poziom głośności zależy od urządzenia Bluetooth.
t Zmniejsz różnice w poziomie głośności między
tym urządzeniem a drugim urządzeniem Bluetooth
(strona 49).
Brak dźwięku podczas strumieniowej
transmisji dźwięku.
W podłączonym urządzeniu Bluetooth jest włączona
pauza.
t Wyłącz pauzę w urządzeniu Bluetooth.
Przerwy w dźwięku podczas strumieniowej
transmisji dźwięku.
• Zmniejsz odległość między tym urządzeniem
a urządzeniem Bluetooth.
• Jeśli urządzenie Bluetooth znajduje się w blokującym
sygnał pokrowcu itp., to należy wyjąć je z pokrowca.
• W pobliżu pracuje kilka urządzeń Bluetooth lub
innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
t Wyłącz pozostałe urządzenia.
t Zwiększ odległość od innych urządzeń.
• W momencie łączenia tego urządzenia z telefonem
komórkowym występuje krótka przerwa w dźwięku.
Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Podczas strumieniowej transmisji dźwięku nie
jest możliwe sterowane podłączonym
urządzeniem Bluetooth.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie Bluetooth jest
zgodne z profilem AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje daną
funkcję.
75
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 76 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Kiedy dzwoni telefon, nie pojawia się nazwisko
osoby dzwoniącej.
• Informacja ta nie jest zapisana w książce
telefonicznej.
t Dodaj dane osoby telefonującej do książki
telefonicznej (strona 44).
• W telefonie osoby dzwoniącej włączona jest funkcja
ukrywania numeru.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
• W podłączonym telefonie włączona jest funkcja
automatycznego rozpoczynania połączenia.
• Funkcja „Auto Answer” zestawu jest ustawiona na
„Short” lub „Long” (strona 50).
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu.
W zależności od podłączanego urządzenia, czas na
wykonanie parowania może być krótki. Spróbuj
wykonać parowanie w wyznaczonym czasie,
wybierając jednocyfrowy kod uwierzytelniający.
Nie można użyć funkcji Bluetooth.
Zakończ używanie obecnego źródła, naciskając na 1
sekundę przycisk (SOURCE/OFF), po czym włącz
urządzenie.
Brak dźwięku z głośników samochodu
podczas połączenia w trybie
głośnomówiącym.
Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego, należy
zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk był
reprodukowany przez głośniki samochodu.
76
Komunikaty
Bluetooth device is not found.
Urządzenie nie wykrywa żadnego urządzenia
Bluetooth, które można by podłączyć.
t Sprawdź ustawienie Bluetooth w podłączanym
urządzeniu.
Busy now… Please try again.
Urządzenie jest obecnie zajęte.
t Odczekaj chwilę i ponów próbę.
Cannot read.
• Ze względu na jakiś problem urządzenie nie może
odczytać danych.
• Dane są uszkodzone.
• Płyta jest uszkodzona.
• Płyta nie współpracuje z tym urządzeniem.
• Płyta nie została sfinalizowana.
Disc Error
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Płyta nie współpracuje z tym urządzeniem.
t Włóż obsługiwaną płytę.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
Disc Reading...
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o plikach /
albumach (folderach).
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
Error
• Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
• Zawartość książki telefonicznej uległa zmianie
w czasie połączenia z telefonem komórkowym.
t Spróbuj ponownie odczytać książkę telefoniczną.
• Połączenie z książką telefoniczną zostało przerwane
przez telefon komórkowy.
t Spróbuj ponownie odczytać książkę telefoniczną.
• Pobieranie książki telefonicznej telefonu
komórkowego nie powiodło się ze względu na jakiś
problem.
t Ponownie pobierz książkę telefoniczną
(strona 44).
• Przeglądanie książki telefonicznej telefonu
komórkowego nie powiodło się ze względu na jakiś
problem.
t Ponów próbę przeglądania (strona 46).
• Wyświetlanie zawartości książki telefonicznej
telefonu komórkowego nie powiodło się ze względu
na jakiś problem.
t Ponów próbę wyświetlenia zawartości
(strona 46).
Error - Please select ‘initialize’ from the
Bluetooth settings menu.
Wystąpił błąd pamięci.
t Wyzeruj ustawienia Bluetooth (strona 50).
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 77 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Handsfree device is not available.
Nie jest podłączony telefon komórkowy.
t Podłącz telefon komórkowy (strona 41).
Hubs not supported.
Urządzenie nie współpracuje z koncentratorami USB.
Local Seek +/Local Seek –
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
No AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
No device found.
Lista uwierzytelnionych urządzeń Bluetooth jest pusta.
t Wykonaj parowanie z urządzeniem Bluetooth
(strona 39).
No playable data.
Płyta nie zawiera danych, które można by odtworzyć.
No SensMe™ data on device.
Podłączone urządzenie USB nie zawiera danych dla
funkcji SensMe™ lub dane te zostały przeniesione
w niewłaściwe miejsce w urządzeniu USB.
No TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
Offset
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Output connection failure.
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w dostarczonej instrukcji
instalacji / podłączania.
Overcurrent Caution on USB
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE/OFF).
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia
USB.
Playback prohibited by region code.
Kod regionu płyty DVD różni się od kodu regionu tego
urządzenia.
Please push reset.
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
sterowanie tym urządzeniem lub urządzeniem USB.
t Naciśnij przycisk zerowania (strona 16).
SensMe™ data Reading...
Urządzenie odczytuje z podłączonego urządzenia USB
wszystkie dane potrzebne do użycia funkcji
SensMe™.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu. W zależności od
ilości danych itp. proces ten może być
czasochłonny.
Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń USB
należy szukać na stronach pomocy technicznej.
The SensMe™ data is corrupted.
Występuje problem z danymi dla funkcji SensMe™:
zmieniona nazwa pliku, informacje itp.
USB device is not connected.
Wybrane jest źródło USB, ale nie jest podłączone
urządzenie USB. Podczas odtwarzania nastąpiło
odłączenie urządzenia lub przewodu USB.
t Podłącz urządzenie i przewód USB.
USB Reading...
Zestaw odczytuje z podłączonego urządzenia USB
informacje o plikach / albumach (folderach).
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. W zależności od
struktury danych proces ten może być
czasochłonny.
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
77
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\XAV72BT\OI\4263228211XAV72BTEUR\01GB_XAV-72BT\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 78 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Lista kodów języków / kodów obszarów
Lista kodów języków
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abchaski
Afrykanerski
Amharski
Arabski
Assamski
Ajmarski
Azerski
Baszkirski
Białoruski
Bułgarski
Biharski
Bislama
Bengalski
Tybetański
Bretoński
Kataloński
Korsykański
Czeski
Walijski
Duński
Niemiecki
Bhutański
Grecki
Angielski
Esperanto
Hiszpański
Estoński
Baskijski
Perski
Fiński
Fidżi
Farerski
Francuski
Fryzyjski
1183
1186
Irlandzki
Szkocki
celtycki
Galisyjski
Guarani
Gudżaracki
Hausa
Hindi
Chorwacki
Węgierski
Armeński
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonezyjski
Islandzki
Włoski
Hebrajski
Japoński
Jidysz
Jawajski
Gruziński
Kazachski
Grenlandzki
Kambodżański
Kannara
Koreański
Kaszmirski
Kurdyjski
Kirgiski
Łaciński
Lingala
Laotański
Litewski
Łotewski
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Malgaski
Maoryjski
Macedoński
Malajalam
Mongolski
Mołdawski
Maratyjski
Malajski
Maltański
Birmański
Naurański
Nepalski
Holenderski
Norweski
Langwedocki
(Afan) Oromo
Orija
Pendżabski
Polski
Paszto
Portugalski
Keczua
Retoromański
Kirundi
Rumuński
Rosyjski
Kinyarwanda
Sanskryt
Sindhi
Sangho
Serbskochorwacki
Syngaleski
Słowacki
Słoweński
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoański
Szona
Somalijski
Albański
Serbski
Siswati
Soto
Sundajski
Szwedzki
Suahili
Tamilski
Telugu
Tadżycki
Tajski
Tigre
Turkmeński
Tagalski
Tswana
Tonga
Turecki
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukraiński
Urdu
Uzbecki
Wietnamski
Wolapik
Wolof
Khosa
Joruba
Chiński
Zuluski
1703
Nieokreślony
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Lista kodów obszarów
Kod
Obszar
Kod
Obszar
Kod
Obszar
Kod
Obszar
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Kanada
Chile
Chiny
Dania
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Finlandia
Francja
Niemcy
Indie
Indonezja
Włochy
Japonia
Korea
Malezja
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Meksyk
Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia
Pakistan
Filipiny
Portugalia
Rosja
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Tajlandia
Wielka
Brytania
78
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 79 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Skorowidz
Liczby
E
K
4.1ch Speaker Level 53
EC/NC Mode 50
Ekran tła 54
EQ7 50, 58
Kalibracja panelu
dotykowego 53
Kanał dźwięku 24
Kąt 22
Kąt monitora 53
Key Illumination 57
Kod języka 78
Kod obszaru 78
Komunikaty o ruchu
drogowym 19
A
AAC 11, 68
AF 19
Angle 22
Aspect 55, 60
Audio 24, 61
Audio DRC 61
Auto Answer 50
Auto OFF 56
Automatyczne odbieranie 50
Automatyczne wyłączanie 56
AUX1 Input 57, 65
AUX2 Input 57, 65
B
Balance/Fader 51, 58
Balans 51, 58
Beep 56
Bezpiecznik 70
Blokada rodzicielska 25, 61
Bluetooth 38
Brak sygnału 57
BTM 18
C
Camera Input 57
Center Speaker Organizer 52,
59
Clock 13, 60
Clock Adjust 64
Crossover Filter 59
CSO 52, 59
CT 19, 20, 56
Czas dla funkcji ZAPPIN 62
Czas wyświetlania slajdu 63
Czas zegarowy 19, 20, 56
Częstotliwości zastępcze 19
D
Demo 60
Dimmer Level 56
Dodatkowe urządzenie 65
Dolby D Level 24
Dolby Digital 24
DVD (menu) 21
DVD Control 22
DVD Direct Search 27, 62
DVD menu language 61
DVD Parental Control 25, 61
DVD Playlist Play 61
Dźwięk dzwonka 50
F
Filtr zwrotnicy 59
Filtra dolnoprzepustowy 59
Filtra górnoprzepustowy 59
Format dźwięku 24
Formaty 11
Funkcja ochrony 64
G
General 56
Głośność 12
Głośność w subwooferze 51,
58
Główne menu płyty DVD 21,
22
H
HPF 59
I
Image Turn 22
Inicjalizacja ustawień
Bluetooth 50
Initial Setting 16
Initialize 50
Inteligentne wyrównywanie
parametrów czasowych 51,
52
iPod 33, 68
J
Jasność wyświetlacza
(Dimmer) 56
Język dźwięku DVD 24, 61
Język menu DVD 61
Język napisów 22, 61
Język wyświetlania 16, 57
JPEG 11, 68
JPEG Slide Show 63
L
Language 16, 57
Level 65
Lista 35
Listening Position 51, 58
Local 18
LPF 59
M
Menu DVD 21
Menu odbioru 18
Menu odtwarzania 22
Menu trybu sterowania
DVD 22
MIC Gain 44, 50
Miejsce słuchania 51, 58
Monitor Angle 53
Monitor Type 62
Mono 18
MP3 11, 68
MPEG-4 11, 68
Multi Border DVD 67
Multi Ch Output 61
Multi Disc Resume 62
Multi Session CD 67
N
Nastawianie zegara 64
No Signal 57
NTSC 56
79
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 80 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
O
S
W
Obracanie obrazu 22
Obsługa gestami 37
Obsługa przez pasażera 35
Odtwarzane płyty 11
Odtwarzanie playlisty z płyty
DVD 61
Odtwarzanie wielokrotne 26,
28, 34
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności 26, 28, 34
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie 22
Osłabianie echa / osłabianie
zakłóceń 50
Output Color System 56
Screen 60
Screen Select 54
Security Control 64
SensMe™ 29
Shuffle 26, 28, 34
Signal 40, 49
Sound 58
Stacje regionalne 19
Stereo 24
Sterowanie odtwarzaniem
(Video CD PBC) 23, 63
Strumieniowa transmisja
dźwięku 49
Subtitle 22, 61
Subwoofer 16, 59
Sygnalizacja dźwiękowa 56
Sygnał Bluetooth 40, 49
Sygnał funkcji ZAPPIN 62
System koloru 56
Wejście tylnej kamery 57
WMA 11, 68
Współczynnik kształu
ekranu 55, 60
Wyszukiwanie
bezpośrednie 27, 62
Wzmocnienie mikrofonu 44,
50
Wznawianie odtwarzania od
miejsca zatrzymania 22, 62
Wznawianie odtwarzania
zurządzenia USB 63
P
PAL 56
Passenger Control 35
Picture EQ 54, 60
Pilot 14, 16, 70
Pilot-joystick 57
Play Menu 22
Płyty 11
Podświetlenie przycisków 57
Położenie subwoofera 51
Poziom dźwięku
w głośnikach 53
Poziom dźwięku
z dodatkowego
urządzenia 65
Poziom jasności 56
Programowanie
automatyczne 18
Programy o ruchu
drogowym 19
Proporcje przód-tył 51, 58
PTY 19, 20
R
RBE 52, 59
RDS 19
Rear Bass Enhancer 52, 59
Rear View Camera Setting 65
Receive Menu 18
Regional 19
Regulacja zakresu
dynamicznego 61
Repeat 26, 28, 34
Reprodukcja dźwięku
wielokanałowego 61
Ringtone 50
Rotary Commander 57
T
TA 19
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym 42
Top Menu 21, 22
Touch Panel Adjust 53
TP 19
Tryb demonstracyjny 60
Tryb monofoniczny 18
Tryb wyszukiwania
lokalnego 18
Tylna kamera 65
Typ monitora 62
Typy programu 19, 20
X
Xvid 11
Z
ZAPPIN Time 62
ZAPPIN Tone 62
ZAPPIN™ 36
Zegar 13, 60
Zerowanie 16
U
Urządzenie USB 27
USB Resume 63
Ustawienia Bluetooth 49
Ustawienia dodatkowych
urządzeń 57, 65
Ustawienia dźwięku 58
Ustawienia ekranu 60
Ustawienia odtwarzania 61
Ustawienia ogólne 56
Ustawienia początkowe 16
Ustawienia widoku z tylnej
kamery 65
Ustawienie subwoofera 16,
59
V
Visual 61
80
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 81 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 82 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 83 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 84 Saturday, February 12, 2011 12:34 PM
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
XAV-72BT
4-263-228-PL(1)
Download PDF

advertising