Sony | CDX-GT35U | Sony CDX-GT35U Instrukcja obsługi

C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
4-156-428-PL(1)
Radioodtwarzacz CD
UKF/ŒR/D£
Instrukcja obs³ugi
Wy³¹czanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 6.
CDX-GT39U
CDX-GT35U
©2009 Sony Corporation
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji i podłączania.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
ZAPPIN jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
Windows Media i logo
Windows są znakami
handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
2
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Ten produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii bez
zezwolenia firmy Microsoft lub jej uprawnionego
podmiotu zależnego.
Dostawcy treści korzystają ztechnologii
zarządzania prawami dostępu do zawartości
nośników cyfrowych Windows znajdujących się
wniniejszym urządzeniu („technologia
WM-DRM”) wcelu zabezpieczenia integralności
swoich treści („Treści chronione”), aby nie
następowało naruszenie praw własności
intelektualnej do treści, wtym praw autorskich.
To urządzenie odtwarza Treści chronione
zużyciem oprogramowania WM-DRM („Oprogramowanie WM-DRM”). Jeśli bezpieczeństwo
Oprogramowania WM-DRM wtym urządzeniu
ulegnie pogorszeniu, właściciele treści chronionych („Właściciele treści chronionych”) mogą
zażądać, aby firma Microsoft unieważniła prawo
Oprogramowania WM-DRM do uzyskiwania
nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie
i/ lub odtwarzanie Treści chronionych. Takie
unieważnienie nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania treści, które
nie są objęte ochroną. Lista unieważnionego
oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do
urządzenia przy każdorazowym pobieraniu licencji
na Treści chronione zInternetu lub zkomputera.
Firma Microsoft może wpołączeniu ztaką licencją
przesyłać do urządzenia listy unieważnień również
wimieniu Właścicieli treści chronionych.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 17).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk (OFF) na
urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
3
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Spis treœci
Czynnoœci wstępne
Inne funkcje
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . 6
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 7
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 7
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . .
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . .
Regulacja krzywej korekty — EQ3 . . . . . .
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . .
Pilot-karta RM-X114 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wyszukiwanie utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy
— funkcja Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . 10
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie
fragmentów utworów — ZAPPIN™ . . . . . 11
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . 11
Programowanie automatyczne — BTM . . . 11
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . 11
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . 13
Wybieranie typu programu PTY. . . . . . . . . 13
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 14
16
16
17
17
18
18
19
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA / AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
20
21
22
23
25
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 14
Urządzenia USB
Odtwarzanie z urządzenia USB. . . . . . . . . . . . 15
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 16
4
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Witryna zawiera informacje o:
• Modelach i producentach współpracujących cyfrowych odtwarzaczy audio
• Obsługiwanych plikach MP3 / WMA / AAC
5
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Czynnoœci wstêpne
n
P³yty, które mo¿na odtwarzaæ
w tym urz¹dzeniu
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD-DA
(także z danymi CD TEXT) i płyt CD-R/CD-RW
(plików MP3 / WMA / AAC (strona 20)).
Typ płyty
Oznaczenie na płycie
Wy³¹czanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „DEMO”.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
wariant „DEMO-OFF”.
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
Zerowanie urz¹dzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy (strona 7) i spiczastym
przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij
przycisk RESET (strona 8).
Uwaga
Naciœnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „CLOCK-ADJ”.
3
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Migać zacznie wskazanie godziny.
4
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) –/+.
5
Po nastawieniu liczby minut naciœnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk (DSPL).
Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 14).
6
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Zdejmowanie panelu
czo³owego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Zakładanie panelu czołowego
Dopasuj część A panelu czołowego do części B
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po
czym wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby
rozległ się lekki trzask.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
2
Naciœnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
Naciœnij przycisk
do siebie.
A
B
i pociągnij panel
Uwaga
Nie kładŸ niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyœwietlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
7
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
1 2345
6
7
89
OFF
SEEK
SOURCE
PUSH ENTER / SELECT
AF TA TP REG DISC ALBM ARTIST TRACK
PTY
MODE
SEEK
q; qa
ZAP
qs
AF/TA
qdqf qg qh
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
B Przycisk
(BACK) strona 10
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
C Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / USB / AUX).
D Przycisk
(BROWSE) strona 10
Służy do włączania funkcji Quick-BrowZer.
E Pokrętło sterujące / przycisk wyboru
strona 16, 17
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania ustawień
(przy naciskaniu i obracaniu).
F Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
G Wyœwietlacz
ALBM
1
2
SHUF ZAP
REP
SHUF
3
4
qj
DM
5
DM+ LOUD
PAUSE
6
SCRL
AUX
DSPL
qk ql
H Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
I Złącze USB strona 15
Służy do podłączania urządzenia USB.
J Przyciski SEEK +/–
CD / USB:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
K Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) strona 7
L Przycisk MODE strona 11
Służy do wybierania zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ).
M Odbiornik sygnałów z pilota-karty
N Przycisk RESET (za panelem czołowym)
strona 6
O Przycisk ZAP strona 11
Służy do włączania funkcji ZAPPIN™.
8
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
P Przycisk AF (częstotliwoœci
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym / PTY (typu
programu) strona 13, 13
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
Q Przyciski numeryczne
CD / USB:
(1)/(2): ALBM –/+ (podczas odtwarzania
pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
(3): REP* strona 14, 16
(4): SHUF strona 14, 16
(5): DM+
Poprawia brzmienie dźwięku
poddanego cyfrowej kompresji, takiego
jak MP3.
Aby włączyć funkcję DM+, wybierz
ustawienie „ON”. Aby wyłączyć tę
funkcję, wybierz ustawienie „OFF”.
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
R Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyœwietlania) / SCRL (przewijania
zawartoœci wyœwietlacza) strona 12,
14, 15
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
S Gniazdo wejœcia AUX strona 18
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
* Na tym przycisku znajduje się występ.
Uwaga
Aby uniknąć uszkodzenia płyty, przed wkładaniem /
wyjmowaniem płyty należy odłączyć urządzenie USB.
9
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Wyszukiwanie utworu
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy — funkcja
Quick-BrowZer
Można łatwo wyszukać utwór na płycie CD lub
w urządzeniu USB na podstawie kategorii.
(BROWSE)
Pokrętło sterujące
/ przycisk wyboru
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów — tryb Jump
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele elementów,
można szybko odszukać żądany element.
1 Kiedy jest włączona funkcja Quick-BrowZer,
naciśnij przycisk (SEEK) +.
Pojawi się pokazany pod spodem ekran.
A Numer obecnego elementu
B Liczba elementów na obecnym poziomie
OFF
SEEK
SOURCE
MODE
SEEK
(BACK)
SEEK +/–
1
Naciœnij przycisk
(BROWSE).
Włączy się funkcja Quick-BrowZer i pojawi
się lista kategorii wyszukiwania.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciœnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzaj czynnoœć 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Następnie pojawi się nazwa elementu.
2 Obracając pokrętło sterujące, wybierz żądany
element lub element znajdujący się blisko
żądanego.
W tym trybie numery elementów zmieniają się
co 10% liczby elementów.
3 Naciśnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
4 Obracając pokrętło sterujące, wskaż żądany
element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Wyłączanie trybu Jump
Naciśnij przycisk
(BACK) lub (SEEK) –.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się tryb
odtwarzania wielokrotnego / w przypadkowej
kolejnoœci.
10
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Wyszukiwanie utworu przez
słuchanie fragmentów utworów
— ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać, odtwarzając
krótkie fragmenty nagrań z płyty CD lub
urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu utworu
w trybie odtwarzania w przypadkowej kolejności
lub odtwarzania wielokrotnego w przypadkowej
kolejności.
Radio
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Przycisk wyboru
Programowanie automatyczne
— BTM
OFF
SEEK
PUSH ENTER
SOURCE
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „BTM”.
4
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
MODE
SEEK
ZAP
ZAP
(BACK)
1
Podczas odtwarzania naciœnij
przycisk (ZAP).
Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis
„ZAPPIN”, rozpocznie się odtwarzanie
fragmentu następnego utworu.
Fragment jest odtwarzany przez określony
czas, po czym rozlega się kliknięcie
i rozpoczyna się odtwarzanie następnego
fragmentu.
Programowanie ręczne
Utwór
1
2
ZAP
2
3
4
1
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzany utwór,
naciœnij przycisk wyboru lub przycisk
(ZAP).
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Aby ponownie wyszukać utwór w trybie
ZAPPIN, powtórz czynności 1 i 2.
Wskazówki
• Można wybrać czas trwania odtwarzanego
fragmentu: 6 sekund / 9 sekund / 30 sekund (strona
18). Nie można wybrać fragmentu utworu do
odtworzenia.
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć utwór lub album, naciœnij przycisk (SEEK) +/- lub (1)/(2) (ALBM –/+).
• Naciœnięcie przycisku
(BACK) również powoduje
wybór utworu do odtworzenia.
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciœnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaŸnik
„MEM”.
Uwaga
Jeœli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 13).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
11
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij przycisk (SEEK) +/–, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeœli znasz częstotliwoœć stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciœnięty przycisk (SEEK) +/–,
aby z grubsza nastawić częstotliwoœć, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwoœć (strojenie ręczne).
RDS
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Zawartoœć wyœwietlacza
A TA/TP*1
B Zakres fal, funkcja
C Częstotliwość*2 (nazwa stacji), numer
pamięci, zegar, dane RDS
*1 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaŸnik „TA”. WskaŸnik „TP” pali się po
odebraniu odpowiedniej stacji.
*2 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwoœci widać wskaŸnik „*”.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
C, naciskaj przycisk (DSPL).
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
12
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właœciwie, jeœli sygnał
stacji jest słaby albo jeœli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF, TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF, TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu PTY
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
2
Naciskaj przycisk (AF/TA) (PTY), aż
pojawi się żądany typ programu.
3
Naciœnij przycisk (SEEK) +/–.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głoœnoœć, wybrany
poziom głoœnoœci zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REG
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 18).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciœnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M
(Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa),
EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M
(Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda),
FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy
dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na
telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas
wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY
(Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Programy
dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
13
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 17).
Odtwarzacz CD
Zawartoœć wyœwietlacza
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
A Źródło dźwięku
B Nazwa utworu*1, Nazwa płyty /
wykonawcy*1, Nazwa wykonawcy*1, Numer
albumu*2, Nazwa albumu*1, Numer utworu /
Czas odtwarzania, Zegar
*1 Wyœwietlane są informacje zawarte w danych CD
TEXT i plikach MP3 / WMA / AAC.
*2 Numer albumu jest wyœwietlany tylko po zmianie
albumu.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
B, naciskaj przycisk (DSPL).
Wskazówka
Wyœwietlane informacje zależą od modelu, rodzaju
płyty, formatu nagrania i ustawień.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM*
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA / AAC
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
14
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Urz¹dzenia USB
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnych ze standardem USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma) i AAC (.m4a).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po uruchomieniu
silnika.
W zależnoœci od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną
niewłaœciwego działania lub uszkodzenia.
Odtwarzanie z urz¹dzenia USB
1
Podłącz urządzenie USB do złącza
USB.
W przypadku korzystania z przewodu USB,
należy użyć przewodu dostarczonego
z podłączanym urządzeniem.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk (SOURCE) dotąd, aż pojawi się napis
„USB”.
W celu zatrzymania odtwarzania należy nacisnąć
przycisk (OFF).
Odłączanie urządzenia USB
1 Zatrzymaj odtwarzanie w urządzeniu USB.
2 Odłącz urządzenie USB.
Odłączenie urządzenia USB w czasie
odtwarzania może spowodować uszkodzenie
danych w urządzeniu USB.
Uwagi
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na swój
ciężar lub objętoœć grożą upadkiem lub odłączeniem
się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
• Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Zawartoœć wyœwietlacza
A Źródło dźwięku
B Nazwa utworu, Nazwa wykonawcy, Numer
albumu*, Nazwa albumu, Numer utworu /
Czas odtwarzania, Zegar
* Numer albumu jest wyœwietlany tylko po zmianie
albumu.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu B,
naciskaj przycisk (DSPL).
Uwagi
• Wyœwietlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania i ustawień.
Szczegółów należy szukać na stronach www
pomocy technicznej.
• Można wyœwietlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 500
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeŸdzie. Grozi to awarią.
• Zależnie od iloœci nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóŸnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do tyłu
pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływnoœci) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików MP3 /
WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
15
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Inne funkcje
Zmienianie ustawieñ dŸwiêku
Regulacja parametrów dŸwięku
Aby odtwarzać
1
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się żądany wariant.
2
ALBUM
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Obracając pokrętło sterujące, zmień
ustawienie wybranego parametru.
3
Naciœnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Wybierz
SHUF ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DEVICE
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
EQ3
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM i OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (strona 17)
BAL (balans)
Regulacja balansu dźwięku między lewym
a prawym głośnikiem.
FAD (proporcje przód-tył)
Regulacja balansu dźwięku między przednimi
a tylnymi głośnikami.
SUB*2 ((głośność w subwooferze)
Regulacja głośności w subwooferze.
AUX*3 (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3.
*2 Kiedy wyjœcie dŸwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 17).
Przy minimalnym ustawieniu widać wskazanie
„ATT”. Do wyboru jest 21 ustawień.
*3 Kiedy jest udostępnione Ÿródło AUX (strona 18).
16
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Regulacja krzywej korekty — EQ3
Po wybraniu trybu korekty „CUSTOM” można
wybrać własne ustawienia korektora.
1
Wybierz Ÿródło dŸwięku, po czym
naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi
się napis „EQ3”.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
wariant „CUSTOM”.
3
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „LOW” (tony niskie),
„MID” (tony œrednie) lub „HI” (tony
wysokie).
4
Obracając pokrętło sterujące, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od –10 dB do
+10 dB.
Zmienianie ustawieñ
radioodtwarzacza — SET
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się żądany wariant.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie (na przykład „ON”
albo „OFF”).
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Uwaga
Wyœwietlane warianty zależą od wybranego Ÿródła
dŸwięku i ustawień.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
Powtarzając czynności 3 i 4, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty, przed
zakończeniem wybierania ustawień naciśnij
na dwie sekundy przycisk wyboru.
5
Naciœnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 6)
CT (czas zegarowy)
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
funkcji CT (strona 12, 14).
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
AUX-A*1 (źródło AUX)
Włączanie lub wyłączanie („AUX-A-OFF”)
wyświetlania źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.) (strona 18).
A.OFF (automatyczne wyłączanie)
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „NO” (nie), „30S
(sekund)”, „30M (minut)”, „60M (minut)”.
SUB/REAR*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku:
„SUB-OUT” (subwoofer), „REAR-OUT”
(wzmacniacz mocy).
DEMO (tryb pokazu)
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
DIM (jasność wyświetlacza)
Zmienianie jasności wyświetlacza: „ON” (wł.),
„OFF” (wył.).
A.SCRL (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
17
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
LOCAL (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „ON”: nastawianie tylko stacji o dość silnym
sygnale.
– „OFF”: nastawianie wszystkich stacji.
MONO*2 (tryb monofoniczny)
Wybieranie trybu monofonicznego w celu
poprawy jakości odbioru w paśmie UKF: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
REG*2 (odbiór stacji regionalnej)
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
ograniczenia odbioru do określonego regionu
(strona 13).
Z.TIME (czas dla funkcji Zappin)
Określanie długości fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN.
– „Z.TIME-1” (około 6 sekund), „Z.TIME-2”
(około 9 sekund), „Z.TIME-3” (około
30 sekund).
LPF*3 (filtr dolnoprzepustowy)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
„OFF” (wył.), „55Hz”, „85Hz”, „120Hz”.
LOUD (kontur)
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich w celu
uzyskania czystego dźwięku przy małej
głośności: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
BTM (strona 11)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy wyjœcie dŸwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT”.
Pos³ugiwanie siê oferowanymi
oddzielnie urz¹dzeniami
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a przenośnym urządzeniem
audio.
Podłączanie przenoœnego
urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
AUX
AUX
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
18
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi się
wskazanie „AUX”.
Po chwili pojawi się napis „AUX FRONT
IN”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 16).
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Pilot-karta RM-X114
Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią
te same funkcje co przyciski na
radioodtwarzaczu.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
ATT
–
Aby zachować wysoką jakoœć
dŸwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Pilot-karta zawiera wymienione poniżej
przyciski, które nie występują lub działają
inaczej niż na radioodtwarzaczu.
• Przycisk DSPL
Służy do zmieniania wyświetlanej zawartości.
• Przyciski </, (SEEK –/+)
Służą do sterowania radiem / odtwarzaczem
CD / urządzeniem USB, tak jak przycisk
(SEEK) –/+ na radioodtwarzaczu.
• Przycisk SOUND
Działa tak jak przycisk wyboru na
radioodtwarzaczu.
• Przycisk LIST
Służy do wybierania typu PTY w systemie
RDS.
• Przyciski M/m (DISC*/PRESET +/–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
urządzeniem USB, tak jak przyciski (1)/(2)
(ALBM –/+) na radioodtwarzaczu.
• Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć tę
funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
* Funkcja niedostępna w tym urządzeniu
Uwaga
Jeœli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie
zawartoœć wyœwietlacza, to sterowanie za pomocą
pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie
zostanie naciœnięty przycisk (SOURCE) na
radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie
włączony przez włożenie płyty.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
19
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R / CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa folderu
/ pliku składa się z wielu znaków, liczba ta może
być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejnoœć odtwarzania plików MP3
/ WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Konserwacja
Wymiana baterii litowej
w pilocie-karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się
okazać mniejsza w zależności od warunków
pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić
baterię na nową baterię litową CR2025. Użycie
innej baterii grozi powstaniem pożaru lub
wybuchem.
x
Stroną +
do góry
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą œciereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właœciwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
20
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Wymiana
bezpiecznika
Demonta¿ urz¹dzenia
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
1
1 Zdejmij panel czołowy (strona 7).
2 Chwyć za oba brzegi kołnierza
ochronnego i wyciągnij kołnierz.
Czyszczenie złączy
x
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona
7) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
2
Radioodtwarzacz
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpoœrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Zdejmij kołnierz ochronny.
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do
wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
21
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Obudowy nie zawierają środków opóźniających
zapłon opartych na halogenkach.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach są
wykonane z papieru.
ŒR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: giazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 µV, DŁ (LW): 45 µV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe)
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
45 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
22
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód, przełączanie tył /
subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD)
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 179 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Pilot-karta RM-X114
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Rozwi¹zywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie następującej witryny pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota-karty.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dŸwięku.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„FAD”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dŸwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 17).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartoœć pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk RESET.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właœciwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „DEMO-OFF” (strona 17).
WskaŸniki znikają z wyœwietlacza / nie
pojawiają się na wyœwietlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 17).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (OFF).
t Ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk
(OFF), aby wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 21).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
DŸwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „LOCAL-ON” (strona 18).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Wybierz tryb „LOCAL-OFF” (strona 18).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaŸnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 18).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „MONO-OFF” (strona 18).
23
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 13).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 13).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 20).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA /
AAC.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA / AAC. Szczegółowych informacji
o płytach i formatach, które można odtwarzać, należy
szukać w witrynie pomocy technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA /
AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyœwietlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Dla parametru „A.SCRL” wybrane jest ustawienie
„OFF”.
t Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 17).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL) (SCRL).
Przerwy w dŸwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
Urządzenie USB nie działa.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóŸnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Włącza się sygnał dŸwiękowy.
Urządzenie USB zostało odłączone w czasie
odtwarzania.
t W celu ochrony danych, przed odłączeniem
urządzenia USB należy zawsze zatrzymać
odtwarzanie.
Występują przerwy w dŸwięku.
Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
24
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Komunikaty
CHECKING
Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
t Zaczekaj na zakończenie weryfikacji połączenia.
ERROR
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HUB NO SUPRT
Radioodtwarzacz nie współpracuje z koncentratorami
USB.
L. SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
SEEK”).
NO DEV
Przyciskiem (SOURCE) wybrano wejście USB, ale
nie jest podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia lub
przewodu USB.
t Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO MUSIC
Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
t Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
t Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa płyty / albumu /
wykonawcy / utworu.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
OVERLOAD
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE).
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia
USB.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
RESET
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe tym
urządzeniem lub urządzeniem USB.
t Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
USB NO SUPRT
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
t Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
25
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Brak
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
C:\4156428111CDXGT39UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Brak
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Friday, November 27, 2009 10:53 AM
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-PL(1)
Download PDF

advertising