Sony | CDX-GT35U | Sony CDX-GT35U Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-156-429-PL(1)
Radioodtwarzacz CD
UKF/ŚR/DŁ
Instalacja / połączenia
Lista części
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

• Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
• Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma  i kołnierz ochronny . Przed montowaniem
urządzenia należy użyć kluczyków odblokowujących
 i zdjąć z urządzenia obejmę . Szczegóły podano
w punkcie „Zdejmowanie kołnierza ochronnego i obejmy
()” na odwrocie.
• Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących
. Są one potrzebne przy wymontowywaniu
urządzenia.
A



• Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
• Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
• Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
• Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
• Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
• Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną
wszystkie niepodłączone przewody.
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
• Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu
musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników
w poszczególnych urządzeniach.
• Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma
wystarczającego prądu znamionowego, urządzenie należy
podłączyć wprost do akumulatora.
CDX-GT39U
CDX-GT35U

Przykład połączeń
Ostrzeżenia
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą .

REAR / SUB
AUDIO OUT
×2


Uwaga
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach
obejmy  są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm.
Jeśli zaczepy będą ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz,
urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i może wyskoczyć.
B
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)
Przedni głośnik
Aktywny subwoofer
Tylny głośnik
Wzmacniacz mocy
Diagram połączeń
 Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym
wzmacniaczu mocy
To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia
wzmacniacza mocy. Podłączenie dowolnego innego urządzenia
grozi awarią.
 Do przewodu przyłączeniowego telefonu
samochodowego
Ostrzeżenie
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie urządzenia za pomocą
dostarczonego przewodu zasilającego  grozi
uszkodzeniem anteny.
Uwagi o przewodach sterujących
• Przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) dostarcza
napięcie stałe +12 V po włączeniu radia albo po włączeniu funkcji
AF (częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA (komunikatów
o ruchu drogowym).
• Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ, trzeba podłączyć przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów
(czerwony) do zacisku zasilania istniejącego wzmacniacza
antenowego. Szczegóły można uzyskać w punkcie sprzedaży.
• Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez
przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód
pamięci będzie zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Uwagi o podłączaniu głośników
• Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
• Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej
mocy znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
• Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią
samochodu ani nie łączyć zacisków prawych głośników
z zaciskami lewych głośników.
• Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
• Nie próbować łączyć głośników równolegle.
• Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków
głośnikowych aktywnych głośników (z wbudowanymi
wzmacniaczami) grozi uszkodzeniem urządzenia.
• Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego
bieguna (–) lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany
wspólny przewód.
• Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Uwaga dotycząca połączeń
Jeśli głośnik i wzmacniacz są niewłaściwie połączone, na
wyświetlaczu pojawia się napis „FAILURE”. Należy wówczas
sprawdzić połączenie głośnika ze wzmacniaczem.
REAR / SUB
AUDIO OUT
*1 Uwaga dotycząca podłączenia anteny
Jeśli samochód jest wyposażony w antenę
typu ISO (Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej), to do jej podłączenia należy
użyć dostarczonej przejściówki . Najpierw
należy podłączyć antenę samochodową do
dostarczonej przejściówki, a następnie do
gniazda antenowego urządzenia.
*2 Przewód z wtykami cinch (wyposażenie
dodatkowe)
*3 Wyjście AUDIO OUT może pracować
w trybie REAR albo SUB. Szczegóły podano
w instrukcji obsługi.
*4 Może być wymagane użycie osobnego
adaptera.
*2

*1z anteny samochodowej
Zaczep
Uwagi
• Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
• Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
L
R
REAR/SUB
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
Maks. prąd zasilania 0,3 A
REMOTE
IN*4
Bezpiecznik (10 A)
W niebiesko-białe paski

1
3
5
7
2
4
6
8
do złącza
głośnikowego
w samochodzie
AMP REM
Jasnoniebieski
ATT
5
7
do złącza
zasilania
w samochodzie
1
2
3
4
8
4
5
6
7
4
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania” na odwrocie.
Żółty
ciągłe zasilanie
5
Niebieski
sterowanie siłownikiem anteny
7
Czerwony
włączone zasilanie
8
Czarny
masa
8
Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody
w paski.
Pozycje 1, 2, 3 i 6 nie mają szpilek.
CDX-GT35-39U_IG_PL.indd 1
09-11-25 17:52
1
2


Haczykiem do wewnątrz.




2
1
3
Deska rozdzielcza

182
mm
Ścianka przeciwogniowa


53 m
m


Występy
A
Zalecenia eksploatacyjne
• Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie
nie utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
• Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na
kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę – na
przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo
obok przewodów ogrzewania.
• Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
Zdejmowanie kołnierza ochronnego
i obejmy
Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć
kołnierz ochronny  i obejmę .
1 Zdejmij kołnierz ochronny .
2
B
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka
nie ma położenia ACC (akcesoriów)
Złącze zasilania pomocniczego
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie, całkowicie
wyłączało po zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest włączona,
przy każdym wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż z wyświetlacza
znikną wskazania.
Instalacja w desce rozdzielczej
Uwagi
• W razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając
w ten sposób dokładne dopasowanie (-2).
• 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym  muszą być właściwie
wprowadzone w otwory urządzenia (-3).
Jak zdjąć i założyć panel czołowy
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego
panel czołowy.
Żółty
Żółty
Po zakończeniu instalacji i połączeń należy zdjąć panel
czołowy, a następnie długopisem itp. nacisnąć przycisk
RESET.
Zdejmij obejmę .
Przykład montażu
Czerwony
Przycisk RESET
Chwyć za oba brzegi kołnierza ochronnego 
i wyciągnij kołnierz.
Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między
urządzenie a obejmę . Powinien rozlec się
lekki trzask.
Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
Czerwony
4
Żółty
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie
od marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia
są właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat
pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy
(pokazane na ilustracji obok). Konieczna może być zamiana
pozycji czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie
zasilającym radioodtwarzacza.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu
przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do
zasilania w samochodzie. W przypadku pytań i problemów
dotyczących urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
7
Czerwony
włączone zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
-A Zdejmowanie
Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy nacisnąć
przycisk . Następnie należy nacisnąć przycisk
i pociągnąć panel do siebie.
-B Zakładanie
Dopasuj część  panelu czołowego do części 
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po czym
wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby rozległ się lekki
trzask.
CDX-GT35-39U_IG_PL.indd 2
samochód bez położenia ACC
09-11-25 17:52
Download PDF

advertising