Sony | CDX-GT23 | Sony CDX-GT23 Instrukcja obsługi

C:\328135111CDXGT23EUR\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
3-281-351-PL (1)
Radioodtwarzacz
UKF/ŒR/D£
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 10.
CDX-GT23
© 2007 Sony Corporation
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji i podłączania.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Uwaga dla klientów z krajów, w których
stosowane są dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 10).
Radioodtwarzacz będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączał po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk (OFF) na
urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
2
Microsoft, Windows Media
i logo Windows są znakami
handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Spis treœci
Witamy w świecie Sony!. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Informacje dodatkowe
Czynnoœci wstępne
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kolejność odtwarzania plików
MP3 / WMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Informacja o plikach MP3 . . . . . . . . . . . . . 13
Informacja o plikach WMA . . . . . . . . . . . . 13
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . 15
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . Tył okładki
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 5
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 5
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . . 7
Programowanie automatyczne — BTM . . . . 7
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . . 7
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . . 8
Wybieranie typu programu (PTY) . . . . . . . . 9
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . . 9
Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . 10
Regulacja balansu i proporcji przód-tył
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Regulacja krzywej korekty — EQ lite . . . . 10
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . 11
3
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Witamy w œwiecie Sony!
Dziękujemy za zakup radioodtwarzacza CD
marki Sony. Ma on różne funkcje, dzięki którym
jazda samochodem jest przyjemniejsza:
• Odtwarzanie płyt CD
Można odtwarzać płyty CD-DA (także
z danymi CD TEXT) i płyty CD-R/CD-RW
(pliki MP3 / WMA (strona 13)).
Typ płyty
Czynnoœci wstêpne
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „CLOCK-ADJ”.
3
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Migać zacznie wskazanie godziny.
4
Obracając regulator głoœnoœci,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) –/+.
5
Naciœnij przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Oznaczenie na płycie
CD-DA
MP3
WMA
• Odbiór radia
– Można zaprogramować po 6 stacji z każdego
zakresu fal (FM1 (UKF1), FM2, FM3, MW
(ŚR) i LW (DŁ)).
– Funkcja BTM: urządzenie wybiera
z nastawionego zakresu i programuje stacje
o najsilniejszym sygnale.
• Funkcje RDS
– Można odbierać stacje UKF wykorzystujące
RDS (System Danych Radiowych).
• Korygowanie dŸwięku
– EQ lite: można wybrać krzywą korekty
dostosowaną do 6 rodzajów muzyki.
• Podłączanie dodatkowych urządzeń
Gniazdo wejścia AUX z przodu urządzenia
pozwala na podłączenie przenośnego
urządzenia audio.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk (DSPL).
Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 9).
4
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Zdejmowanie panelu
czo³owego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
Naciœnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciœnij przycisk
do siebie.
i pociągnij panel
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyœwietlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
Zakładanie panelu czołowego
Dopasuj część A panelu czołowego do części B
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po
czym wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby
rozległ się lekki trzask.
A
B
Uwaga
Nie kładŸ niczego po wewnętrznej stronie panelu
czołowego.
5
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
12 3
4
5
6
7 8
OFF
PUSH SELECT
EQ
SEEK
PTY
SOURCE
AUX
SEEK
MODE
ALBM
DSPL
1
2
9 q; qa qs qd
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
B Przycisk EQ (korektora) 10
Umożliwia wybór żądanego trybu korekty
(XPLOD, NATURAL, HARD, UPBEAT,
VOCAL, CUSTOM lub OFF).
C Regulator głoœnoœci / przycisk
wyboru 10
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania ustawień
(przy naciskaniu i obracaniu).
D Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / AUX).
E Szczelina na płytę
Wkłada się do niej płytę (stroną z opisem do
góry). Automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie.
F Wyœwietlacz
G Gniazdo wejœcia AUX 11
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
H Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
I Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) 5
J Przycisk PTY (typu programu) 9
Służy do wybierania typu PTY w systemie
RDS.
6
REP
SHUF
3
4
qf
PAUSE
5
6
AF/ TA
qg
K Przyciski SEEK –/+
CD:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
L Przycisk MODE 7
Służy do wybierania zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ).
M Przycisk DSPL 7, 8
Służy do zmieniania wyświetlanej zawartości.
N Przyciski numeryczne
CD:
(1)/(2): ALBM –/+ (podczas odtwarzania
pliku MP3 / WMA)
Pomijanie albumu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu)
(3): REP 7
(4): SHUF 7
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć pauzę, ponownie naciśnij
przycisk.
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
O Przycisk AF (częstotliwoœci
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) 8
Służy do wybierania ustawień AF i TA
w systemie RDS.
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Odtwarzacz CD
Radio
Zawartoœć wyœwietlacza
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
Numer utworu / Czas odtwarzania, Nazwa
płyty / wykonawcy, Numer albumu*1,
Nazwa albumu, Nazwa utworu, Informacje
tekstowe*2, Zegar
*1 Numer albumu jest wyœwietlany tylko po zmianie
albumu.
*2 Podczas odtwarzania pliku MP3 wyœwietlany jest
znacznik ID3, a podczas odtwarzania pliku WMA
wyœwietlany jest znacznik WMA.
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „BTM”.
4
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Aby zmieniać wyświetlane informacje, naciskaj
przycisk (DSPL).
Wskazówka
Wyœwietlane informacje zależą od rodzaju płyty,
formatu nagrania i ustawień. Szczegółowe informacje
o plikach MP3 / WMA podano na stronie 13.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
Programowanie ręczne
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
1
ALBUM*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciœnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaŸnik
„MEMORY”.
Uwaga
Jeœli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 8).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
7
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij przycisk (SEEK) –/+, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeœli znasz częstotliwoœć stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciœnięty przycisk (SEEK) –/+,
aby z grubsza nastawić częstotliwoœć, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) –/+, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwoœć (strojenie ręczne).
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właœciwie, jeœli sygnał
stacji jest słaby albo jeœli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA
RDS
1
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF, TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF, TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Zawartoœć wyœwietlacza
A
B
A Częstotliwość*1 (nazwa stacji), numer
pamięci, zegar, dane RDS
B TA/TP*2
*1 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwoœci widać wskaŸnik „*”.
*2 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaŸnik „TA”. WskaŸnik „TP” pali się po
odebraniu odpowiedniej stacji.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
A, naciskaj przycisk (DSPL).
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
8
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Programowanie głoœnoœci
komunikatów o ruchu drogowym
Można zawczasu nastawić głośność
komunikatów o ruchu drogowym, dzięki czemu
komunikat nie pozostanie niezauważony.
1 Nastaw żądaną głośność, obracając regulator
głośności.
2 Wciśnij i trzymaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się napis „TA”.
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Typy programów
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M
(Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa),
EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M
(Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda),
FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy
dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na
telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas
wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY
(Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Audycje
dokumentalne)
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
Wybieranie ustawienia CT
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REG
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie „REGOFF” (strona 11).
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 10).
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas słuchania stacji UKF naciœnij
przycisk (PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Naciskaj przycisk (PTY), aż pojawi się
żądany typ programu.
3
Naciœnij przycisk (SEEK) –/+.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
9
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Inne funkcje
Zmienianie ustawieñ dŸwiêku
Regulacja balansu i proporcji
przód-tył — BAL/FAD
1
Naciskając przycisk wyboru, wyœwietl
wskazanie „BAL” (balans) lub „FAD”
(przód-tył).
Warianty zmieniają się następująco:
LOW*1 t HI*1 t BAL (lewo-prawo) t
FAD (przód-tył) t AUX*2
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ lite (strona 10).
*2 Kiedy jest udostępnione Ÿródło AUX (strona
11).
2
Obracając regulator głoœnoœci, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Regulacja krzywej korekty — EQ
lite
Po wybraniu trybu korekty „CUSTOM” można
wybrać własne ustawienia korektora.
1
Wybierz Ÿródło dŸwięku, po czym
naciskaj przycisk (EQ), aby wybrać
tryb korekty „CUSTOM”.
2
Naciskając przycisk wyboru, wyœwietl
wskazanie „LOW” (tony niskie) lub
„HI” (tony wysokie).
3
Obracając regulator głoœnoœci, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od –10 dB do
+10 dB.
Powtarzając czynności 2 i 3, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty, przed
zakończeniem wybierania ustawień naciśnij
na dwie sekundy przycisk wyboru.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
10
Zmienianie ustawieñ
radioodtwarzacza — SET
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się żądany wariant.
3
Obracając regulator głoœnoœci,
wybierz żądane ustawienie (na
przykład „ON” albo „OFF”).
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Uwaga
Wyœwietlane warianty zależą od wybranego Ÿródła
dŸwięku i ustawień.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 4)
CT (czas zegarowy)
Można wybrać ustawienie „CT-ON” lub
„CT-OFF” (z) (strona 8, 9).
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
Można wybrać ustawienie „BEEP-ON” (z) lub
„BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (źródło AUX)
Włączanie („AUX-A-ON”) (z) lub wyłączanie
(„AUX-A-OFF”) wyświetlania źródła AUX
(strona 11).
A.OFF (automatyczne wyłączanie)
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „A.OFF-NO” (z),
„A.OFF-30S” (sekund), „A.OFF-30M” (minut)
lub „A.OFF-60M” (minut).
DEMO*1 (tryb pokazu)
Włączanie („DEMO-ON”) (z) lub wyłączanie
(„DEMO-OFF”) trybu pokazu.
M.DSPL (Motion Display)
– „M.DSPL-ON” (z): wyświetlanie ruchomych
wzorów.
– „M.DSPL-OFF”: wyłączanie funkcji Motion
Display.
A.SCRL (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się po ekranie
długich napisów w momencie zmiany albumu /
utworu.
– „A.SCRL-ON” (z): przesuwanie napisów.
– „A.SCRL-OFF”: napisy nie przesuwają się.
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
LOCAL (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „LOCAL-ON”: nastawianie tylko stacji o dość
silnym sygnale.
– „LOCAL-OFF” (z): nastawianie wszystkich
stacji.
MONO (tryb monofoniczny)*2
Aby poprawić złą jakość odbioru na falach
UKF, należy wybrać monofoniczny tryb
odbioru.
– „MONO-ON”: odbiór audycji
stereofonicznych w wersji monofonicznej.
– „MONO-OFF” (z): odbiór audycji stereo
w trybie stereofonicznym.
REG*2 (odbiór stacji regionalnej)
Można wybrać ustawienie „REG-ON” (z) lub
„REG-OFF” (strona 9).
LOUD (kontur)
Ta funkcja umożliwia uzyskanie wyraźnego
dźwięku przy małej głośności.
– „LOUD -ON”: wzmacnianie tonów niskich
i wysokich.
– „LOUD -OFF” (z): bez wzmacniania tonów
niskich i wysokich.
BTM (strona 7)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
Pos³ugiwanie siê oferowanymi
oddzielnie urz¹dzeniami
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a podłączonym
urządzeniem.
AUX
AUX
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi się
wskazanie „AUX”.
Pojawi się napis „FRONT IN”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi się napis
„AUX”, po czym wyreguluj poziom głośności
(–8 dB do +18 dB) regulatorem głośności.
Podłączanie przenoœnego
urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
11
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy pozwolić mu ostygnąć.
• Podczas pracy urządzenia automatycznie będzie
się wysuwała antena sterowana siłownikiem.
Skraplanie pary wodnej
W deszczowy dzień i w miejscach bardzo
wilgotnych na soczewkach i na wyświetlaczu
urządzenia może się skroplić para wodna. W takim
przypadku urządzenie nie będzie działać właściwie.
Należy wtedy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej
godzinę na odparowanie wilgoci.
Aby zachować wysoką jakoœć
dŸwięku
Uważać, aby nie zachlapać urządzenia i płyt sokami
ani innymi napojami.
Uwagi o płytach
• Aby utrzymać płytę w czystości, nie dotykać jej
powierzchni. Chwytać płytę za krawędzie.
• Nieużywane płyty przechowywać w pudełkach
albo w magazynkach na płyty.
• Nie narażać płyt na wysoką temperaturę. Unikać
zostawiania ich na desce rozdzielczej lub tylnej
półce zaparkowanego samochodu.
• Nie używać płyt pokrytych lepkimi napisami lub
osadami; nie naklejać na płyty etykiet. Taka płyta
może się przestać obracać, co spowoduje awarię
urządzenia lub zniszczenie płyty.
• Nie używać płyt z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami.
Użycie takich płyt grozi następującymi
problemami:
– trudnościami z wyjęciem płyty (ze względu na
odklejenie się etykiety albo naklejki
i zablokowanie mechanizmu wysuwającego),
– brakiem możliwości właściwego odczytu
danych o dźwięku (na przykład przerwami
w dźwięku lub jego brakiem) ze względu na
skurczenie się etykiety albo naklejki
i w konsekwencji deformację płyty.
• W urządzeniu nie można odtwarzać płyt
o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi uszkodzeniem urządzenia.
• Nie można odtwarzać płyt CD o średnicy 8 cm.
12
• Przed odtwarzaniem należy
wyczyścić płytę dostępną
w handlu ściereczką do
czyszczenia. Wycierać płytę od
środka na zewnątrz. Nie
używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych
w handlu środków
czyszczących ani antystatycznego aerozolu
przeznaczonego do płyt analogowych.
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
• W urządzeniu nie można odtwarzać pewnych płyt
CD-R / CD-RW (zależy to od sprzętu użytego do
nagrywania i od stanu płyty).
• Nie można odtwarzać płyty CD-R / CD-RW, która
nie została sfinalizowana.
• Radioodtwarzacz jest zgodny z formatem ISO
9660 (poziom 1 lub poziom 2) albo Joliet lub
Romeo w formacie expansion oraz nagraniami
wielosesyjnymi.
• Obowiązują następujące wartości maksymalne:
– foldery (grupy): 150 (łącznie z folderem
głównym i pustymi folderami);
– pliki (utwory) i foldery na płycie: 300 (jeśli
nazwa folderu / pliku składa się z wielu znaków,
liczba ta może być mniejsza od 300);
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu pliku wynosi 32 (Joliet) lub 64
(Romeo).
• Podczas odtwarzania płyty nagranej w trybie
Multi Session rozpoznawany i odtwarzany jest
tylko format pierwszego utworu z pierwszej sesji
(wszystkie inne formaty są pomijane). Priorytety
formatów są następujące: CD-DA i MP3 / WMA.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji zawiera
dane CD-DA, odtwarzane są wyłącznie dane CD
DA z pierwszej sesji.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji nie
zawiera danych CD-DA, odtwarzana jest sesja
MP3 / WMA. Jeżeli płyta nie zawiera danych
w żadnych z tych formatów, pojawi się
komunikat „NO MUSIC”.
Płyty muzyczne kodowane w celu
ochrony praw autorskich
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD).
W ostatnim czasie niektórzy producenci nagrań
wprowadzili na rynek płyty muzyczne zakodowane
z użyciem technik ochrony przed kopiowaniem.
Zwracamy uwagę, że zdarzają się wśród nich płyty
niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich
płyt w urządzeniu może się okazać niemożliwe.
Uwaga o płytach DualDisc
DualDisc to płyta dwustronna, której jedna strona
zawiera nagranie DVD, a druga strona nagranie
cyfrowego dźwięku. Zwracamy uwagę, że nie
gwarantuje się odtwarzania „dźwiękowej” strony
płyty DualDisc, ponieważ strona ta jest niezgodna
ze standardem płyty kompaktowej (CD).
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Kolejnoœć odtwarzania plików
MP3/WMA
MP3 / WMA
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA
Informacja o plikach MP3
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) jest
znormalizowaną technologią i formatem służącym
do kompresji dźwięku. Dane dźwiękowe CD
ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/10
początkowej wielkości.
• Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
dotyczą tylko plików MP3. Znacznik ID3 liczy
15/30 znaków (1.0 i 1.1) albo 63/126 znaków (2.2,
2.3 i 2.4).
• Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku MP3 zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
Uwaga
Przy odtwarzaniu plików MP3 o dużej przepływnoœci,
takiej jak 320 kb/s, mogą występować przerwy
w dŸwięku.
Konserwacja
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona
5) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Radioodtwarzacz
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpoœrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Informacja o plikach WMA
• WMA (Windows Media Audio) jest standardem
kompresji plików muzycznych. Dane dźwiękowe
CD ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/22*
początkowej wielkości.
• Znaczniki WMA mogą liczyć 63 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom WMA należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.wma”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku WMA zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
* tylko przy 64 kb/s
Uwaga
Nie można odtwarzać następujących plików WMA:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
W przypadków pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
13
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Demonta¿ urz¹dzenia
1
Dane techniczne
Zdejmij kołnierz ochronny.
Sekcja odtwarzacza CD
1 Zdejmij panel czołowy (strona 5).
Odstęp sygnału od szumu: 95 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
2 Zaczep oba kluczyki odblokowujące
o kołnierz ochronny.
Sekcja tunera
UKF (FM)
Ustaw kluczyki
w sposób pokazany
na ilustracji.
3 Pociągając za kluczyki odblokowujące,
zdejmij kołnierz ochronny.
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz / 450 kHz
Czułość użyteczna: 9 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu:
67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz:
0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separacja: 35 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 30 – 15 000 Hz
ŒR/DŁ (MW/LW)
2
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do
wewnątrz.
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz / 450 kHz
Czułość: ŚR (MW): 30 µV, DŁ (LW): 40 µV
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe)
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
45 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
Wyjścia:
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Wejścia:
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 100 Hz
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 179 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
14
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej należącymi do
Microsoft Corporation. Wykorzystanie lub
rozpowszechnianie takiej technologii poza tym
produktem wymaga uzyskania licencji Microsoft
lub jego upoważnionego podmiotu zależnego.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Obudowy nie zawierają środków opóźniających
zapłon opartych na halogenkach.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach są
wykonane z papieru.
Rozwi¹zywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
Sprawdź połączenia. Jeśli wszystko jest w porządku,
sprawdź bezpiecznik.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dŸwięku.
• Zbyt mała głośność.
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„FAD”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dŸwiękowej.
Sygnalizacja została wyłączona (strona 10).
Zawartoœć pamięci uległa skasowaniu.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator.
• Przewód zasilający nie jest podłączony właściwie.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właœciwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
WskaŸniki znikają z wyœwietlacza / nie
pojawiają się na wyœwietlaczu.
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (OFF).
t Ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk
(OFF), aby wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 13).
Nie działa funkcja automatycznego wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 12).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA (strona 13).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA
trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyœwietlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Dla parametru „A.SCRL” wybrane jest ustawienie
„OFF”.
t Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 10).
Przerwy w dŸwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk Z (wyjmowania) (strona 6).
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
DŸwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF
/ ŚR / DŁ).
• Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
• Antena automatyczna nie wysuwa się.
t Sprawdź podłączenie przewodu sterującego
siłownikiem antenowym.
• Sprawdź częstotliwość.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
15
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
C:\328135111CDXGT23EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, November 29, 2007 7:16 PM
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „LOCAL-ON” (strona 11).
t Podczas strojenia pomijane są stację:
Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 11).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaŸnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 11).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „MONO-OFF” (strona 11).
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 8).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 8).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Komunikaty
ERROR
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
L. SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) –/+ w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
SEEK”).
NO INFO
W pliku MP3 / WMA nie są zapisane informacje
tekstowe.
NO MUSIC
Włożona płyta nie zawiera plików muzycznych.
t Włóż płytę CD z plikami muzycznymi.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa albumu / utworu.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
PUSH EJT
Nie można wysunąć płyty.
t Naciśnij przycisk Z (wyjmowania) (strona 6).
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
http://www.sony.net/
16 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT23
3-281-351-PL (1)
Download PDF