Sony | CDX-GT25 | Sony CDX-GT25 Instrukcja obsługi

C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
4-153-957-PL(1)
Radioodtwarzacz CD
UKF/ŒR/D£
Instrukcja obs³ugi
Wy³¹czanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 4.
CDX-GT29
CDX-GT25
©2009 Sony Corporation
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji i podłączania.
Windows Media i logo
Windows są znakami
handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Ten produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii bez
zezwolenia firmy Microsoft lub jej uprawnionego
podmiotu zależnego.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 12).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk (OFF) na
urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
2
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Spis treœci
Czynnoœci wstępne
Informacje dodatkowe
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . 4
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 5
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 5
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolejność odtwarzania plików
MP3/WMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach MP3 . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach WMA . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
14
14
14
14
15
15
15
16
16
18
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . . 8
Programowanie automatyczne — BTM . . . . 8
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . . 8
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . . 9
Wybieranie typu programu PTY. . . . . . . . . 10
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 10
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 11
Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . 11
Regulacja parametrów dźwięku
— BAL / FAD / SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Regulacja krzywej korekty — EQ3 . . . . . . 12
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . 13
3
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Czynnoœci wstêpne
P³yty, które mo¿na odtwarzaæ
w tym urz¹dzeniu
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD-DA
(także z danymi CD TEXT) i płyt CD-R/CD-RW
(plików MP3 / WMA (strona 14)).
Typ płyty
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „CLOCK-ADJ”.
3
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Migać zacznie wskazanie godziny.
4
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) –/+.
5
Po nastawieniu liczby minut naciœnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Oznaczenie na płycie
CD-DA
MP3
WMA
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk (DSPL).
Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Wy³¹czanie trybu pokazu
(DEMO)
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 10).
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „DEMO”.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
wariant „DEMO-OFF”.
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
4
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Zdejmowanie panelu
czo³owego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Zakładanie panelu czołowego
Dopasuj część A panelu czołowego do części B
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po
czym wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby
rozległ się lekki trzask.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
2
Naciœnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
Naciœnij przycisk
do siebie.
A
B
i pociągnij panel
Uwaga
Nie kładŸ niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyœwietlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
5
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
1 2345
6
7
8
OFF
SOURCE
PUSH SELECT
SEEK
LOUD
DSPL
DISC ALBM TRACK PTY
AUX
ST SHUF AF TA TP REG
EQ3
SCRL
SET UP
SEEK
MODE
PTY
AF/TA
90
qa
ALBUM
1
qs
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
B Przyciski SEEK +/–
CD:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
C Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / AUX).
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
qd
6
qf
D Przycisk EQ3 (korektora) strona 12
Umożliwia wybór żądanego trybu korekty
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM lub OFF).
E Pokrętło sterujące / przycisk wyboru
strona 11, 12
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania ustawień
(przy naciskaniu i obracaniu).
F Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
G Wyœwietlacz
H Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
I Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyœwietlania) / SCRL (przewijania
zawartoœci wyœwietlacza) strona 9,
11
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
6
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
J Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) strona 5
K Przycisk MODE strona 8
Służy do wybierania zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ).
L Przycisk AF (częstotliwoœci
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym / PTY (typu
programu) strona 9
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
M Przyciski numeryczne
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA)
Pomijanie albumu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
(3): REP* strona 11
(4): SHUF strona 11
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
N Gniazdo wejœcia AUX strona 13
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
* Na tym przycisku znajduje się występ.
7
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Radio
Automatyczne nastawianie stacji
Programowanie i nastawianie
stacji
1
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „BTM”.
4
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij przycisk (SEEK) +/–, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeœli znasz częstotliwoœć stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciœnięty przycisk (SEEK) +/–,
aby z grubsza nastawić częstotliwoœć, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwoœć (strojenie ręczne).
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciœnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaŸnik
„MEMORY”.
Uwaga
Jeœli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 9).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
8
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
RDS
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Zawartoœć wyœwietlacza
A
B
A Częstotliwość*1 (nazwa stacji), numer
pamięci, zegar, dane RDS
B TA/TP*2
*1 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwoœci widać wskaŸnik „*”.
*2 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaŸnik „TA”. WskaŸnik „TP” pali się po
odebraniu odpowiedniej stacji.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
A, naciskaj przycisk (DSPL).
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF, TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF, TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głoœnoœć, wybrany
poziom głoœnoœci zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REG
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właœciwie, jeœli sygnał
stacji jest słaby albo jeœli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 13).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
9
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 12).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Wybieranie typu programu PTY
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciœnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Naciskaj przycisk (AF/TA) (PTY), aż
pojawi się żądany typ programu.
3
Naciœnij przycisk (SEEK) +/–.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M
(Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa),
EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M
(Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda),
FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy
dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na
telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas
wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY
(Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Programy
dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
10
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Odtwarzacz CD
Inne funkcje
Zawartoœć wyœwietlacza
Zmienianie ustawieñ dŸwiêku
Regulacja parametrów dŸwięku
— BAL / FAD / SUB
Można wyregulować balans, proporcje przód-tył
i głośność w subwooferze.
Nazwa utworu*1, Nazwa płyty /
wykonawcy*1, Nazwa
wykonawcy*1, Numer albumu*2,
Nazwa albumu*1, Numer utworu /
1
*1 Wyœwietlane są informacje zawarte w danych CD
TEXT i plikach MP3 / WMA.
*2 Numer albumu jest wyœwietlany tylko po zmianie
albumu.
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lewo-prawo) t FAD (przód-tył) t
SUB (głośność w subwooferze)*2 t AUX*3
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3 (strona 12).
*2 Kiedy wyjœcie dŸwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 12).
Przy minimalnym ustawieniu widać wskazanie
„ATT”. Do wyboru jest 21 ustawień.
*3 Kiedy jest udostępnione Ÿródło AUX (strona
13).
Aby zmieniać wyświetlane informacje, naciskaj
przycisk (DSPL).
Wskazówka
Wyœwietlane informacje zależą od modelu, rodzaju
płyty, formatu nagrania i ustawień. Szczegółowe
informacje o plikach MP3 / WMA podano na stronie
14.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „BAL” (balans), „FAD”
(przód-tył) lub „SUB” (subwoofer).
Warianty zmieniają się następująco:
2
Obracając pokrętło sterujące, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Po 5 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odbioru / odtwarzania.
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM*
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
11
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Regulacja krzywej korekty — EQ3
Po wybraniu trybu korekty „CUSTOM” można
wybrać własne ustawienia korektora.
1
Wybierz Ÿródło dŸwięku, po czym
naciskaj przycisk (EQ3), aby wybrać
tryb korekty „CUSTOM”.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „LOW” (tony niskie),
„MID” (tony œrednie) lub „HI” (tony
wysokie).
3
Obracając pokrętło sterujące, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od –10 dB do
+10 dB.
Zmienianie ustawieñ
radioodtwarzacza — SET
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się żądany wariant.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie (na przykład „ON”
albo „OFF”).
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Uwaga
Wyœwietlane warianty zależą od wybranego Ÿródła
dŸwięku i ustawień.
Powtarzając czynności 2 i 3, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty, przed
zakończeniem wybierania ustawień naciśnij
na dwie sekundy przycisk wyboru.
Po 5 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odbioru / odtwarzania.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
12
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 4)
CT (czas zegarowy)
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
funkcji CT (strona 9, 10).
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
AUX-A*1 (źródło AUX)
Włączanie lub wyłączanie („AUX-A-OFF”)
wyświetlania źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.) (strona 13).
A.OFF (automatyczne wyłączanie)
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „NO” (nie), „30S
(sekund)”, „30M (minut)”, „60M (minut)”.
SUB/REAR*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku:
„SUB-OUT” (subwoofer), „REAR-OUT”
(wzmacniacz mocy).
DEMO (tryb pokazu)
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
DIM (jasność wyświetlacza)
Zmienianie jasności wyświetlacza: „ON” (wł.),
„OFF” (wył.).
M.DSPL (Motion Display)
– „ON”: wyświetlanie ruchomych wzorów.
– „OFF”: wyłączanie funkcji Motion Display.
A.SCRL (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
LOCAL (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „ON”: nastawianie tylko stacji o dość silnym
sygnale.
– „OFF”: nastawianie wszystkich stacji.
MONO*2 (tryb monofoniczny)
Wybieranie trybu monofonicznego w celu
poprawy jakości odbioru w paśmie UKF: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
REG*2 (odbiór stacji regionalnej)
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
ograniczenia odbioru do określonego regionu
(strona 9).
LPF*3 (filtr dolnoprzepustowy)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
„OFF” (wył.), „55Hz”, „85Hz”, „120Hz”.
LOUD (kontur)
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich w celu
uzyskania czystego dźwięku przy małej
głośności: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
BTM (strona 8)
Pos³ugiwanie siê oferowanymi
oddzielnie urz¹dzeniami
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a przenośnym urządzeniem
audio.
Podłączanie przenoœnego
urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy wyjœcie dŸwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT”.
AUX
AUX
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi się
wskazanie „AUX”.
Po chwili pojawi się napis „FRONT IN”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi się napis
„AUX”, po czym wyreguluj poziom głośności
(–8 dB do +18 dB) pokrętłem sterującym.
13
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
Aby zachować wysoką jakoœć
dŸwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
14
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R / CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa folderu
/ pliku składa się z wielu znaków, liczba ta może
być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejnoœć odtwarzania plików
MP3/WMA
MP3 / WMA
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA
Informacja o plikach MP3
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) jest
znormalizowaną technologią i formatem służącym
do kompresji dźwięku. Dane dźwiękowe CD
ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/10
początkowej wielkości.
• Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
dotyczą tylko plików MP3. Znacznik ID3 liczy
15/30 znaków (1.0 i 1.1) albo 63/126 znaków (2.2,
2.3 i 2.4).
• Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku MP3 zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
Uwaga
Przy odtwarzaniu plików MP3 o dużej przepływnoœci,
takiej jak 320 kb/s, mogą występować przerwy
w dŸwięku.
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Informacja o plikach WMA
• WMA (Windows Media Audio) jest standardem
kompresji plików muzycznych. Dane dźwiękowe
CD ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/22*
początkowej wielkości.
• Znaczniki WMA mogą liczyć 63 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom WMA należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.wma”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku WMA zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
Demonta¿ urz¹dzenia
1
Zdejmij kołnierz ochronny.
1 Zdejmij panel czołowy (strona 5).
2 Chwyć za oba brzegi kołnierza
ochronnego i wyciągnij kołnierz.
* tylko przy 64 kb/s
Uwaga
Nie można odtwarzać następujących plików WMA:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
x
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
2
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do
wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona
5) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Radioodtwarzacz
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpoœrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
15
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŒR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 µV, DŁ (LW): 45 µV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe)
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
45 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód, przełączanie tył /
subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD)
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 179 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Rozwi¹zywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dŸwięku.
W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„FAD”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dŸwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 12).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartoœć pamięci uległa skasowaniu.
Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo są
one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właœciwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „DEMO-OFF” (strona 12).
WskaŸniki znikają z wyœwietlacza / nie
pojawiają się na wyœwietlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 12).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (OFF).
t Ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk
(OFF), aby wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 15).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
16
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Obudowy nie zawierają środków opóźniających
zapłon opartych na halogenkach.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach są
wykonane z papieru.
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
DŸwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „LOCAL-ON” (strona 13).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Wybierz tryb „LOCAL-OFF” (strona 13).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaŸnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 13).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „MONO-OFF” (strona 13).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 14).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA (strona 14).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA
trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyœwietlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Dla parametru „A.SCRL” wybrane jest ustawienie
„OFF”.
t Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 12).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL) (SCRL).
Przerwy w dŸwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk Z (wyjmowania) (strona 6).
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 9).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 9).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
17
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Komunikaty
ERROR
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
L. SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
SEEK”).
NO MUSIC
Włożona płyta nie zawiera plików muzycznych.
t Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa płyty / albumu /
wykonawcy / utworu.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
PUSH EJT
Nie można wysunąć płyty.
t Naciśnij przycisk Z (wyjmowania) (strona 6).
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
18
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
C:\4153957111CDXGT29EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
19
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, November 26, 2009 10:23 AM
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT29/GT25
4-153-957-PL(1)
Download PDF