Sony | CDX-GT450U | Sony CDX-GT450U GT450U Radioodtwarzacz CD mp3 z przednim wejściem USB i wejściem AUX Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
4-198-111-PL(1)
Radioodtwarzacz CD
UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 6.
CDX-GT450U
©2010 Sony Corporation
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji i podłączania.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
2
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
ZAPPIN i Quick-BrowZer są znakami
handlowymi Sony Corporation.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
handlowym lub znakiem handlowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
innych krajach.
Ten produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii bez
zezwolenia firmy Microsoft lub jej uprawnionego
podmiotu zależnego.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 18).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
3
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Spis treści
Czynności wstępne
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . 6
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 7
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 7
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . 10
Programowanie automatyczne
— BTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . 10
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . 10
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . 11
Wybieranie typu programu (PTY) . . . . . . . 11
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 12
Ustawienia dźwięku i menu
ustawień
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . 15
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . . 15
Użycie zaawansowanych funkcji dźwięku
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . 16
Wybieranie ustawień brzmienia
— EQ7 Preset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów czasowych
— Listening Position . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Korygowanie miejsca słuchania. . . . . . . . . 17
DM+ Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Użycie tylnych głośników jako subwoofera
— Rear Bass Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Inne funkcje
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . 19
Pilot-karta RM-X114 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Informacje dodatkowe
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 12
Urządzenia USB
Odtwarzanie z urządzenia USB. . . . . . . . . . . . 13
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 14
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA / AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
21
22
22
23
25
Wyszukiwanie utworu
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy
— funkcja Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . 14
Wyszukiwanie przez pomijanie elementów
— tryb Jump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie
fragmentów utworów — ZAPPIN™. . . . . . . . 15
4
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Witryna zawiera informacje o:
• Modelach i producentach współpracujących cyfrowych odtwarzaczy audio
• Obsługiwanych plikach MP3 / WMA / AAC
5
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Czynności wstępne
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD-DA
(także z danymi CD TEXT) i płyt CD-R/CD-RW
(plików MP3 / WMA / AAC (strona 20)).
Typ płyty
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CLOCK-ADJ”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) –/+.
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Oznaczenie na płycie
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Zerowanie urządzenia
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk (DSPL).
Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 12).
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy (strona 7) i spiczastym
przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij
przycisk RESET (strona 8).
Uwaga
Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DEMO”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis „DEMO-OFF”. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
6
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Zdejmowanie panelu czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Zakładanie panelu czołowego
Dopasuj część A panelu czołowego do części B
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po
czym wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby
rozległ się lekki trzask.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
(SOURCE/OFF).
Urządzenie wyłączy się.
Naciśnij przycisk
do siebie.
i pociągnij panel
A
B
Uwaga
Nie kładź niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyświetlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
7
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
E Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
A Przyciski SEEK +/–
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
CD / USB:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
F Wyświetlacz
B Przycisk
(BROWSE) strona 14
Służy do włączania funkcji
Quick-BrowZer™.
C Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / CD / USB /
AUX).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
D Pokrętło sterujące / przycisk wyboru
strona 15, 18
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania ustawień
(przy naciskaniu i obracaniu).
G Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
H Złącze USB strona 13
Służy do podłączania urządzenia USB.
I Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) strona 7
J Przycisk
(BACK)/MODE strona 10,
14
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu /
wybór zakresu fal (UKF / ŚR / DŁ).
K Odbiornik sygnałów z pilota-karty
L Przycisk ZAP strona 15
Służy do włączania funkcji ZAPPIN™.
M Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) / PTY (typu
programu) strona 11
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
8
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
N Przycisk RESET (za panelem czołowym)
strona 6
O Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
CD / USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
(3): REP* strona 12, 14
(4): SHUF strona 12, 14
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
P Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza) strona 10,
12, 13
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
Q Gniazdo wejścia AUX strona 19
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
* Na tym przycisku znajduje się występ.
Uwaga
Aby uniknąć uszkodzenia płyty, przed wkładaniem /
wyjmowaniem płyty należy odłączyć urządzenie USB.
9
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Radio
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEM”.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 11).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij przycisk (SEEK) +/–, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk (SEEK) +/–,
aby z grubsza nastawić częstotliwość, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwość (strojenie ręczne).
RDS
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Zawartość wyświetlacza
A TA/TP*1
B Zakres fal, funkcja
C Częstotliwość*2 (nazwa stacji), numer
pamięci, zegar, dane RDS
*1 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaźnik „TA”. Wskaźnik „TP” pali się po
odebraniu odpowiedniej stacji.
*2 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwości widać wskaźnik „*”.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
C, naciskaj przycisk (DSPL).
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
10
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał
stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF/TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu REGIONAL
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 18).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
11
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M
(Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa),
EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M
(Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda),
FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy
dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na
telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas
wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY
(Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Programy
dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 18).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza
A Źródło dźwięku
B Nazwa utworu*1, Nazwa płyty /
wykonawcy*1, Nazwa wykonawcy*1, Numer
albumu*2, Nazwa albumu*1, Numer utworu /
Czas odtwarzania, Zegar
*1 Wyświetlane są informacje zawarte w danych CD
TEXT i plikach MP3 / WMA / AAC.
*2 Numer albumu jest wyświetlany tylko po zmianie
albumu.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
B, naciskaj przycisk (DSPL).
Wskazówka
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju płyty,
formatu nagrania i ustawień.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM*
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA / AAC
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
12
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Urządzenia USB
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnych ze standardem USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po uruchomieniu
silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną
niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
Odtwarzanie z urządzenia USB
1
Podłącz urządzenie USB do złącza
USB.
W przypadku korzystania z przewodu USB,
należy użyć przewodu dostarczonego
z podłączanym urządzeniem.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk (SOURCE/OFF) dotąd, aż pojawi się
napis „USB”.
W celu zatrzymania odtwarzania należy na
1 sekundę nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF).
Odłączanie urządzenia USB
1 Zatrzymaj odtwarzanie w urządzeniu USB.
2 Odłącz urządzenie USB.
Odłączenie urządzenia USB w czasie
odtwarzania może spowodować uszkodzenie
danych w urządzeniu USB.
Uwagi
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
• Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Zawartość wyświetlacza
A Źródło dźwięku
B Nazwa utworu, Nazwa wykonawcy, Numer
albumu*, Nazwa albumu, Numer utworu /
Czas odtwarzania, Zegar
* Numer albumu jest wyświetlany tylko po zmianie
albumu.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu B,
naciskaj przycisk (DSPL).
Uwagi
• Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania i ustawień.
Szczegółów należy szukać na stronach www
pomocy technicznej.
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 500
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeździe. Grozi to awarią.
• Zależnie od ilości nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do tyłu
pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików MP3 /
WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
13
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Wyszukiwanie utworu
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy — funkcja
Quick-BrowZer™
Można łatwo wyszukać utwór na płycie CD lub
w urządzeniu USB na podstawie kategorii.
1
Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Włączy się funkcja Quick-BrowZer i pojawi
się lista kategorii wyszukiwania.
SHUF ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
SHUF DEVICE
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
3
Powtarzaj czynność 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
Aby powrócić do poprzedniego
ekranu
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się tryb
odtwarzania wielokrotnego / w przypadkowej
kolejności.
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów — tryb Jump
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele elementów,
można szybko odszukać żądany element.
1
Kiedy jest włączona funkcja
Quick-BrowZer, naciśnij przycisk
(SEEK) +.
Pojawi się pokazany pod spodem ekran.
A Numer obecnego elementu
B Liczba elementów na obecnym poziomie
Następnie pojawi się nazwa elementu.
14
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element lub element
znajdujący się blisko żądanego.
W tym trybie numery elementów zmieniają
się co 10% liczby elementów.
3
Naciśnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Wyłączanie trybu Jump
Naciśnij przycisk
Wyszukiwanie utworu przez
słuchanie fragmentów utworów
— ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać, odtwarzając
krótkie fragmenty nagrań z płyty CD lub
urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu utworu
w trybie odtwarzania w przypadkowej kolejności
lub odtwarzania wielokrotnego w przypadkowej
kolejności.
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk (ZAP).
Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis
„ZAPPIN”, rozpocznie się odtwarzanie
fragmentu następnego utworu.
Fragment jest odtwarzany przez określony
czas, po czym rozlega się kliknięcie i rozpoczyna się odtwarzanie następnego fragmentu.
Utwór
Naciśnięcie
przycisku (ZAP).
2
Zmienianie ustawień dźwięku
(BACK) lub (SEEK) –.
Uwaga
Tryb Jump wyłącza się, jeśli przez 7 sekund nie
zostanie wykonana żadna czynność.
1
Ustawienia dźwięku i menu
ustawień
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzany utwór,
naciśnij przycisk wyboru lub przycisk
(ZAP).
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Aby ponownie wyszukać utwór w trybie
ZAPPIN, powtórz czynności 1 i 2.
Wskazówki
• Można wybrać czas trwania odtwarzanego
fragmentu: 6 sekund / 15 sekund / 30 sekund
(strona 18). Nie można wybrać fragmentu utworu do
odtworzenia.
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć utwór lub album, naciśnij przycisk (SEEK) +/- lub (1)/(2) (ALBUM –/+).
• Naciśnięcie przycisku
(BACK) również powoduje
wybór utworu do odtworzenia.
Regulacja parametrów dźwięku
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Można zmienić ustawienia następujących parametrów (szczegóły podano na wskazanych stronach).
EQ7 PRESET (strona 16)
EQ7 SETTING (strona 16)
POSITION
SET POSITION (miejsce słuchania) (strona 16)
ADJ POSITION*1 (korygowanie miejsca
słuchania) (strona 17)
SET SW POS*1*2 (ustawienie położenia
subwoofera) (strona 17)
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: „RIGHT-15” (prawo) – „CENTER” (środek) – „LEFT-15” (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu: „FRONT-15”
(przód) – „CENTER” (środek) – „REAR-15”
(tył).
DM+ (strona 17)
RB ENH (Rear Bass Enhancer) (strona 17)
SW LEVEL*2 (poziom subwoofera)
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze:
„+10 dB” – „0 dB” – „–10 dB”.
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia się
wskazanie „ATT”.)
AUX VOL*3 (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność korygowania głośności przy zmianie źródła dźwięku.
*1 Ukryte, gdy parametr „SET POSITION” jest
ustawiony na „OFF”.
*2 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 18).
*3 Kiedy jest udostępnione źródło AUX (strona 19).
15
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Użycie zaawansowanych funkcji
dźwięku — Advanced Sound
Engine
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną krzywą korekty. Naciśnij
pokrętło.
5
Skoryguj krzywą korekty.
1 Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądane pasmo częstotliwości. Naciśnij
pokrętło.
Nowy procesor dźwięku Sony, który cyfrowo
przetwarza sygnał, aby wytworzyć
w samochodzie idealne pole brzmieniowe.
Procesor Advanced Sound Engine pozwala na
użycie następujących funkcji: EQ7, Listening
Position (miejsce słuchania), DM+ Advanced,
Rear Bass Enhancer.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Wybieranie ustawień brzmienia
— EQ7 Preset
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku („XPLOD,”
„VOCAL,” „EDGE,” „CRUISE,” „SPACE,”
„GRAVITY,” „CUSTOM” i „OFF” (wył.)).
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 PRESET”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana krzywa korekty, po czym
naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Aby wyłączyć korektor dźwięku, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz ustawienie
„OFF”.
Wskazówka
Ustawienia krzywej korekty można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła.
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Setting
Po wybraniu ustawienia korektora „CUSTOM”
można wybrać własne ustawienia korektora.
16
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 SETTING”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Można wybrać krzywą korekty stanowiącą
podstawę do dalszych regulacji.
Aby nie korygować zaprogramowanej
krzywej korekty, przejdź do czynności 5.
2 Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
krzywą korekty. Naciśnij pokrętło.
Poziom dźwięku można regulować z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
Powtarzając czynności 1 i 2, wyreguluj
ustawienia pozostałych pasm częstotliwości.
6
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(BACK).
Krzywa korekty zostanie zapisana jako ustawienie „CUSTOM”, a wyświetlacz powraca
do normalnego trybu odbioru / odtwarzania.
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów
czasowych — Listening Position
Urządzenie umożliwia przemieszczanie dźwięku
przez opóźnianie reprodukcji dźwięku
z poszczególnych głośników. Pozwala to na
uzyskanie optymalnego dźwięku w miejscu
słuchania i symuluje naturalne pole dźwiękowe.
Dostępne ustawienia parametru „POSITION”
(miejsce słuchania) omówiono poniżej.
„FRONT L” (1): z przodu
po lewej
„FRONT R” (2): z przodu
po prawej
„FRONT” (3): z przodu
pośrodku
„ALL” (4): w środku
pojazdu
„OFF”: bez określonego
miejsca
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania, o ile:
– wyjście dźwięku pracuje w trybie „SUB-OUT”
(strona 18),
– wybrane jest miejsce słuchania inne niż „OFF”.
Dostępne ustawienia parametru „SET SW POS”
omówiono poniżej.
„NEAR” (A): blisko
„NORMAL” (B): normalna odległość
„FAR” (C): daleko
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
4
5
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” lub „ALL”. Naciśnij pokrętło.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET SW POS”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Położenie subwoofera można wybrać, jeśli
podczas wykonywania czynności 3 zostało
wybrane ustawienie „FRONT L”, „FRONT
R”, „FRONT” lub „ALL”.
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „NEAR”, „NORMAL” lub
„FAR”. Naciśnij pokrętło.
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas wykonywania
czynności 3 wybierz ustawienie „OFF”.
Korygowanie miejsca słuchania
Można precyzyjnie skorygować ustawienie
miejsca słuchania.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ADJ POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
skoryguj miejsce słuchania. Naciśnij
pokrętło.
Zakres regulacji: „+3” – „CENTER” – „–3”.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
DM+ Advanced
Technologia DM+ Advanced poprawia
brzmienie dźwięku poddanego cyfrowej
kompresji przez przywracanie utraconych
wysokich częstotliwości.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DM+”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „ON”. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
pracy.
Wskazówka
Ustawienia funkcji DM+ można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła.
Użycie tylnych głośników jako
subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego (strona 18) w dźwięku
kierowanym do tylnych głośników. Funkcja ta
pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę
subwoofera, gdy subwoofer nie jest podłączony.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „RB ENH”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „1”, „2” lub „3”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
17
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Zmienianie ustawień
radioodtwarzacza — SET
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.*
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
* W przypadku parametrów CLOCK-ADJ i BTM nie
trzeba wykonywać czynności 4.
Uwaga
Wyświetlane warianty zależą od wybranego źródła
dźwięku i ustawień.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 6)
CT
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
funkcji CT (strona 11, 12).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
AUX-A*1
Włączanie lub wyłączanie („AUX-A-OFF”)
wyświetlania źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.) (strona 19).
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „NO” (nie), „30S
(sekund)”, „30M (minut)”, „60M (minut)”.
REAR/SUB*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku:
„SUB-OUT” (subwoofer), „REAR-OUT”
(wzmacniacz mocy).
DEMO (tryb demonstracyjny)
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza: „ON” (wł.),
„OFF” (wył.).
M.DISPLAY
– „SA”: wyświetlanie ruchomych wzorów
i analizatora widma.
– „OFF”: wyłączanie funkcji Motion Display.
18
AUTO SCR (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
LOCAL
– „ON”: nastawianie tylko stacji o dość silnym
sygnale.
– „OFF”: nastawianie wszystkich stacji.
MONO*2
Wybieranie trybu monofonicznego w celu
poprawy jakości odbioru w paśmie UKF: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
REGIONAL*2
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
ograniczenia odbioru do określonego regionu
(strona 11).
ZAP TIME (czas dla funkcji Zappin)
Określanie długości fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN.
– „Z.TIME-1” (około 6 sekund), „Z.TIME-2”
(około 15 sekund), „Z.TIME-3” (około
30 sekund).
ZAP BEEP (sygnał funkcji Zappin)
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
sygnału dźwiękowego między utworami.
LPF FREQ*3
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
„50Hz”, „60Hz”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP*3
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
SW PHASE*4
Wybieranie fazy subwoofera: „NORM”, „REV”
(odwrotna).
HPF FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia przedniego /
tylnego głośnika: „OFF” (wył.), „50Hz”,
„60Hz”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”.
HPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego (nie działa, gdy parametr
HPF FREQ jest ustawiony na „OFF”): „1”, „2”,
„3”.
LOUDNESS
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich w celu
uzyskania czystego dźwięku przy małej
głośności: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
BTM (strona 10)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” lub wybrane jest ustawienie funkcji
Rear Bass Enhancer inne niż „OFF”.
*4 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT”.
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Inne funkcje
Pilot-karta RM-X114
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między radioodtwarzaczem a przenośnym urządzeniem audio.
Podłączanie przenośnego
urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Skoryguj poziom głośności.
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się wskazanie „AUX”.
Po chwili pojawi się napis „AUX FRONT IN”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 15).
Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią
te same funkcje co przyciski na
radioodtwarzaczu.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
Pilot-karta zawiera wymienione poniżej
przyciski, które nie występują lub działają
inaczej niż na radioodtwarzaczu.
• Przycisk DSPL
Służy do zmieniania wyświetlanej zawartości.
• Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / AUX / USB).
• Przyciski </, (SEEK –/+)
Służą do sterowania radiem / odtwarzaczem
CD / urządzeniem USB, tak jak przycisk
(SEEK) –/+ na radioodtwarzaczu.
• Przycisk SOUND
Działa tak jak przycisk wyboru na
radioodtwarzaczu.
• Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania / zatrzymywania
urządzenia źródłowego.
• Przycisk LIST
Służy do wybierania typu PTY w systemie
RDS.
• Przyciski M/m (DISC*/PRESET +/–)
Służą do wybierania zaprogramowanych stacji
(radio).
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
urządzeniem USB, tak jak przyciski (1)/(2)
(ALBM –/+) na radioodtwarzaczu.
• Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć tę
funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
* Funkcja niedostępna w tym urządzeniu
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie
zawartość wyświetlacza, to sterowanie za pomocą
pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie
zostanie naciśnięty przycisk (SOURCE/OFF) na
radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie
włączony przez włożenie płyty.
19
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
Aby zachować wysoką jakość
dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejność odtwarzania plików MP3
/ WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty
kompaktowej (CD). Płyty DualDisc i niektóre
płyty muzyczne kodowane z wykorzystaniem
technologii ochrony przed kopiowaniem nie są
zgodne ze standardem płyty kompaktowej (CD)
i dlatego urządzenie może nie odtwarzać takich
płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
20
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R / CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa folderu
/ pliku składa się z wielu znaków, liczba ta może
być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Wymiana
bezpiecznika
Konserwacja
Wymiana baterii litowej
w pilocie-karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się
okazać mniejsza w zależności od warunków
pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić
baterię na nową baterię litową CR2025. Użycie
innej baterii grozi powstaniem pożaru lub
wybuchem.
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik również się przepali,
może to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie. Należy
się wtedy skontaktować z najbliższą autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy
(strona 7) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie
naciskaj złączy za mocno, gdyż grozi to ich
uszkodzeniem.
x
Stroną +
do góry
Radioodtwarzacz
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
21
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Demontaż urządzenia
1
Dane techniczne
Zdejmij kołnierz ochronny.
Sekcja tunera
1 Zdejmij panel czołowy (strona 7).
UKF (FM)
2 Chwyć za oba brzegi kołnierza
ochronnego i wyciągnij kołnierz.
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
x
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
2
Wymontuj urządzenie.
Sekcja odtwarzacza USB
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
Sekcja wzmacniacza mocy
Haczykiem do
wewnątrz.
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
22
Wyjścia:
Wyjścia audio (przełączanie tył / subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 179 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Pilot-karta RM-X114
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie następującej witryny pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota-karty.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„FADER”) nie są nastawione w położenie
pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 18).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk RESET.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „DEMO-OFF” (strona 18).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 18).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (SOURCE/OFF).
t Ponownie naciśnij przycisk (SOURCE/OFF), aby
wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 21).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „LOCAL-ON” (strona 18).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Wybierz tryb „LOCAL-OFF” (strona 18).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaźnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 18).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „MONO-OFF” (strona 18).
23
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 11).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 11).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis „PI SEEK”,
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej
częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
Urządzenie USB nie działa.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają skomplikowaną
strukturę drzewiastą.
Włącza się sygnał dźwiękowy.
Urządzenie USB zostało odłączone w czasie
odtwarzania.
t W celu ochrony danych, przed odłączeniem
urządzenia USB należy zawsze zatrzymać
odtwarzanie.
Występują przerwy w dźwięku.
Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 20).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA /
AAC.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA / AAC. Szczegółowych informacji
o płytach i formatach, które można odtwarzać, należy
szukać w witrynie pomocy technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA /
AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyświetlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Wyłączona jest funkcja „AUTO SCR”.
t Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 18).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL) (SCRL).
Przerwy w dźwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
24
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Komunikaty
CHECKING
Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
t Zaczekaj na zakończenie weryfikacji połączenia.
ERROR
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HUB NO SUPRT
Radioodtwarzacz nie współpracuje z koncentratorami
USB.
L. SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
SEEK”).
NO DEV
Wybrane jest źródło USB, ale nie jest podłączone
urządzenie USB. Podczas odtwarzania nastąpiło
odłączenie urządzenia lub przewodu USB.
t Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO MUSIC
Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
t Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
t Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa płyty / albumu /
wykonawcy / utworu.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
OVERLOAD
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE/OFF).
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia
USB.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
RESET
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
sterowanie tym urządzeniem lub urządzeniem USB.
t Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
USB NO SUPRT
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
t Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
25
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:None
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT450U\OI\4198111211CDXGT450UEUR\4198111211_CDXGT450U_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:None
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Saturday, January 8, 2011 11:23 PM
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT450U
4-198-111-PL(1)
Download PDF