Sony | CDX-GT300 | Sony CDX-GT300 Instrukcja szybkiego uruchamiania

2-653-155-22(1)
1
Ostrzeżenia
3
7
1
4
×2
6
2
5
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)
Przedni
głośnik
Radioodtwarzacz CD
UKF / ŚR / DŁ
Tylny głośnik
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
• Jeśli radioodtwarzacz jest podłączany wraz
z innym sprzętem stereo, to znamionowy prąd
wykorzystywanego obwodu musi być wyższy niż
suma prądów bezpieczników w poszczególnych
urządzeniach.
• Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma
wystarczającego prądu znamionowego, urządzenie
należy podłączyć wprost do akumulatora.
Aktywny głośnik
basowy
Zmieniacz płyt
CD/MD
Instalacja / połączenia
• Radioodtwarzacz jest przystosowany tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
• Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od
fotela.
• Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
• Zanim przewód zasilający 3 zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
• Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
• Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną
wszystkie niepodłączone przewody.
Pilot-joystick
RM-X4S
Wzmacniacz
mocy
2
A
Lista elementów (
• Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
• Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest
zakładana obejma 1 i kołnierz ochronny 5. Przed
montowaniem urządzenia należy użyć kluczyków
odblokowujących 4 i zdjąć z urządzenia obejmę 1
i kołnierz ochronny 5. Szczegóły podano w punkcie
„Zdejmowanie kołnierza ochronnego i obejmy (4)”
na odwrocie.
• Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących
4. Są one potrzebne przy wymontowywaniu
urządzenia.
AUDIO OUT FRONT
AUDIO OUT REAR*
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą 1.
* AUDIO OUT SUB/REAR
B
)
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
1
Zaczep
Uwaga
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy
po obu stronach obejmy 1 są odgięte do wewnątrz
na głębokość co najmniej 2 mm. Jeśli zaczepy
będą ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz,
urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane
i może wyskoczyć.
BUS AUDIO IN
Selektor
źródła*
CDX-GT300S
CDX-GT300
XA-C30
BUS CONTROL IN
* nie stanowi wyposażenia
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*2
Dostarczane z XA-C30
Selektor źródła
(wyposażenie
dodatkowe)
Dostarczane ze
zmieniaczem płyt CD/MD
XA-C30
*2
AUDIO OUT
FRONT
REMOTE
IN
*4
2
*1 Uwaga dotycząca podłączenia anteny
Jeśli w samochód jest wyposażony w antenę typu ISO (Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej), to do jej podłączenia należy użyć dostarczonej
przejściówki 2. Najpierw należy podłączyć antenę samochodową
do dostarczonej przejściówki, a następnie do gniazda antenowego
radioodtwarzacza.
*2 Przewód z wtykami cinch (wyposażenie dodatkowe).
*3 Wyjście AUDIO OUT może pracować w trybie REAR albo SUB. Szczegóły
podano w instrukcji obsługi.
*4 Włączyć przewodem do góry.
L
*1 z anteny
R
samochodowej
BUS AUDIO
AUDIO OUT
IN
REAR
BUS AUDIO IN
AUDIO
OUT
FRONT
Bezpiecznik
(10 A)
BUS
CONTROL IN
AUDIO OUT REAR*3
3
Maks. prąd zasilania 0,3 A
AMP REM
1
3
5
7
2
4
6
5
8
7
4
6
8
W niebiesko-białe paski
do złącza głośnikowego w samochodzie
Jasnoniebieski
ATT
do złącza zasilania w samochodzie
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania ” na odwrocie.
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody w paski.
1
Pozycje 1, 2 i 3 nie mają szpilek.
+
Głośnik, tylny, prawy
5
Fioletowy
4
Żółty
ciągłe zasilanie
7
Czerwony
odłączane zasilanie
2
5
Niebieski
sterowanie siłownikiem anteny
8
Czarny
masa
3
–
Głośnik, tylny, prawy
6
+
Głośnik, przedni, prawy
7
W pomarańczowobiałe paski
odłączane zasilanie oświetlenia
4
Głośnik, przedni, lewy
–
Głośnik, przedni, lewy
+
Głośnik, tylny, lewy
–
Głośnik, tylny, lewy
Zielony
Szary
6
+
Biały
–
Głośnik, przedni, prawy
8
4 1
Prawidłowo ustaw kluczyki odblokowujące.
4
4
2
Haczykiem do wewnątrz.
5
c
5 1
Przykład połączeń (
2
182
c
Uwagi o podłączaniu głośników
• Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
• Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów
i o wystarczającej mocy znamionowej. Inaczej głośniki
mogą ulec uszkodzeniu.
• Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego
z karoserią samochodu ani nie łączyć zacisków
prawych głośników z zaciskami lewych głośników.
• Nie łączyć przewodu masy radioodtwarzacza
z zaciskiem (–) głośnika.
• Nie próbować łączyć głośników równolegle.
• Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie
do zacisków głośnikowych aktywnych głośników
(z wbudowanymi wzmacniaczami) grozi
uszkodzeniem radioodtwarzacza.
• Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie
zainstalowanych w samochodzie przewodów
głośnikowych, jeśli dla ujemnego bieguna (–) lewego
i prawego głośnika jest wykorzystywany wspólny
przewód.
• Nie łączyć między sobą przewodów głośnikowych
radioodtwarzacza.
)
Uwagi (2-A)
• Przed podłączeniem wzmacniacza należy
bezwzględnie podłączyć przewód uziemiający.
• Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy
jest używany wbudowany wzmacniacz.
mm
Wskazówka (2-B- )
Podłączenie dwóch lub większej liczby zmieniaczy
CD/MD wymaga użycia selektora źródła XA-C30
(wyposażenie dodatkowe).
53 m
m
Diagram połączeń (
Występy
1
c
1
)
A Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym
wzmacniaczu mocy
3
To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia
wzmacniacza mocy. Podłączenie dowolnego innego
urządzenia grozi awarią.
Deska rozdzielcza
1
Ścianka przeciwogniowa
Uwaga dotycząca połączeń
Jeśli głośnik i wzmacniacz są niewłaściwie połączone,
na wyświetlaczu pojawia się napis „FAILURE”.
Należy wówczas sprawdzić połączenie głośnika ze
wzmacniaczem.
B Do przewodu przyłączeniowego telefonu
samochodowego
Ostrzeżenie
5
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie radioodtwarzacza za
pomocą dostarczonego przewodu zasilającego 3 grozi
uszkodzeniem anteny.
6
7
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić
zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że
wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy
skontrolować schemat pomocniczego zasilania.
Istnieją trzy podstawowe typy (pokazane na ilustracji
pod spodem). Konieczna może być zamiana pozycji
czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie
zasilającym radioodtwarzacza.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń
i przełączeniu przewodów zasilających należy
podłączyć radioodtwarzacz do zasilania w samochodzie.
W przypadku pytań i problemów dotyczących
urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji, prosimy
o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.
Uwagi o przewodach sterujących
• Przewód sterowania siłownikiem antenowym
(niebieski) dostarcza napięcie stałe +12 V po
włączeniu radia albo po włączeniu funkcji AF
(częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA
(komunikatów o ruchu drogowym).
• Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest
wbudowana antena UKF / ŚR / DŁ, trzeba podłączyć
przewód sterowania siłownikiem antenowym
(niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów
(czerwony) do zacisku zasilania istniejącego
wzmacniacza antenowego. Szczegóły można uzyskać
w punkcie sprzedaży.
• Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem
antenowym bez przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania,
obwód pamięci będzie zasilany stale, nawet po
wyłączeniu zapłonu.
Zalecenia dla bezpieczeństwa
• Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby
radioodtwarzacz nie utrudniał normalnego kierowania
pojazdem.
• Unikać instalacji radioodtwarzacza w miejscach
narażonych na kurz, brud, nadmierną wibrację
i wysoką temperaturę – na przykład w bezpośrednim
oświetleniu słonecznym albo obok przewodów
ogrzewania.
• Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Regulacja kąta montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
• 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym 5 muszą być
właściwie wprowadzone w otwory urządzenia (5-3).
6 B
Jak zdjąć i założyć panel czołowy
( )
c
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego
panel czołowy.
6–A Zdejmowanie
Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy nacisnąć
przycisk (OFF). Następnie należy nacisnąć przycisk
(OPEN), przesunąć panel w prawo i wyciągnąć jego
lewą stronę.
6–B Zakładanie
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i obejmy ( )
Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć
kołnierz ochronny 5 i obejmę 1.
1
2
Zdejmij kołnierz ochronny 5.
1 Zaczep oba kluczyki odblokowujące 4
o kołnierz ochronny 5.
2 Pociągając za kluczyki odblokowujące 4,
zdejmij kołnierz ochronny 5.
Zdejmij obejmę 1.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące 4 między
radioodtwarzacz a obejmę 1. Powinien rozlec
się lekki trzask.
2 Pociągnij obejmę 1 do dołu, po czym pociągnij
radioodtwarzacz do góry, odłączając go od
obejmy.
Przykład montażu (
)
Złącze zasilania pomocniczego
Wprowadzić otwór A w panelu czołowym na kołek B
radioodtwarzacza, po czym wcisnąć lewą stronę panelu.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego
stacyjka nie ma położenia ACC
(akcesoriów)
Po wyłączeniu zapłonu zawsze należy
przytrzymać wciśnięty przycisk (OFF) na
radioodtwarzaczu, aby z wyświetlacza zniknęły
wskazania.
W przeciwnym razie wskazania nie znikną i będą
powodowały zużycie akumulatora.
4
Żółty
Przycisk RESET
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
ciągłe zasilanie
7
Czerwony
odłączane zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Po zakończeniu instalacji i połączeń należy zdjąć panel
czołowy, a następnie długopisem itp. nacisnąć przycisk
RESET.
Instalacja w desce rozdzielczej
Uwagi
• W razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz,
zapewniając w ten sposób dokładne dopasowanie
(5-2).
6 A
4
Żółty
odłączane zasilanie
Czerwony
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Czerwony
samochód bez
położenia ACC
Żółty
Żółty
Download PDF

advertising