Sony | CDX-DAB700U | Sony CDX-DAB700U Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
4-400-210-PL(2)
PLU4
Radioodtwarzacz
cyfrowy CD
DAB/UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 6.
CDX-DAB700U
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Ze względów bezpieczeństwa
radioodtwarzacz należy instalować tylko
w desce rozdzielczej pojazdu. Instalowanie
i podłączanie urządzenia opisano
w osobnej instrukcji „Instalacja /
połączenia”.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Europe Limited (Sp. z o.o.),
Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych
lub serwisowych.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbiórki odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach i akumulatorach
symbol ten może się pojawiać razem
z oznaczeniem chemicznym. Oznaczenia
chemiczne rtęci (Hg) i ołowiu (Pb) są
dodawane, gdy bateria lub akumulator
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego
podłączenia do wewnętrznej baterii lub
akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia
prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt
należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów,
należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
2
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbiórki odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów komunalnych.
Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie
produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
ZAPPIN i Quick-BrowZer są znakami
handlowymi Sony Corporation.
Nazwa i logo 12 TONE ANALYSIS są
znakami handlowymi Sony Corporation.
SensMe i logo SensMe są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Technologię rozpoznawania muzyki
i odnośne dane dostarcza firma Gracenote®.
Gracenote jest standardem branżowym
w technologii rozpoznawania muzyki
i dostarczania odnośnych materiałów.
Więcej informacji można znaleźć pod
adresem www.gracenote.com.
Dane o płytach CD, DVD, Blu-ray Disc,
muzyce i filmach pochodzą od Gracenote,
Inc., copyright ©2000 do dzisiaj Gracenote.
Oprogramowanie Gracenote, copyright
©2000 do dzisiaj Gracenote. Niniejszy
produkt i usługa mogą wykorzystywać jeden
lub większą liczbę patentów Gracenote.
Niewyczerpującą listę odnośnych patentów
firmy Gracenote można znaleźć na stronach
www Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
logo i logotyp Gracenote oraz logo
„Powered by Gracenote” są zastrzeżonymi
znakami handlowymi lub znakami
handlowymi Gracenote w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Microsoft, Windows, Windows Vista
i Windows Media oraz odnośne logo są
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i /
lub innych krajach.
Ten produkt zawiera technologię chronioną
pewnymi prawami własności intelektualnej
Microsoft Corporation. Zabrania się
wykorzystywania lub rozpowszechniania
takiej technologii poza tym produktem bez
zezwolenia firmy Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch są znakami handlowymi
Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Apple, Macintosh i iTunes są znakami
handlowymi Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
3
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką
temperaturę spowodowaną przez bezpośrednie oświetlenie słoneczne, ogień itp.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 28). Urządzenie
będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie,
nie powodując zużycia akumulatora. Jeśli
funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać
go dotąd, aż z wyświetlacza znikną
wskazania.
4
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Spis treści
Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rozmieszczenie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UKF/ŚR/DŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wybieranie typu programu (PTY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odtwarzacz CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Słuchanie muzyki dopasowanej do nastroju — SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bezpośrednia obsługa iPoda — obsługa przez pasażera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Różne tryby odtwarzania utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy — funkcja Quick-BrowZer™ . . . . . . . . 21
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie fragmentów utworów — ZAPPIN™ . . . . . . 22
Zmienianie podświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zmienianie koloru wyświetlacza i przycisków — Dynamic Color Illuminator . . . . 23
Zaawansowane ustawienia koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ustawienia dźwięku i menu ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Użycie zaawansowanych funkcji dźwięku — Advanced Sound Engine. . . . . . . . . . . 26
Zmienianie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Użycie oferowanych oddzielnie urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Czynności wstępne
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Zdejmowanie panelu
czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można
zdjąć z niego panel czołowy.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Urządzenie wyłączy się.
2
3
Naciśnij przycisk .
Można wyłączyć ekran demonstracyjny,
który pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DEMO”. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „DEMO-OFF”. Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego
trybu odbioru / odtwarzania.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
6
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CLOCK ADJ”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk  –/+.
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Zegar rozpocznie pracę.
Przesuń panel czołowy w prawo
i delikatnie wyciągnij jego lewą stronę.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony
do położenia OFF, a panel czołowy wciąż
znajduje się na urządzeniu, na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy. Sygnalizacja
dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest
używany wbudowany wzmacniacz.
Uwaga
Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk
.
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Zakładanie panelu
Umieść otwór  w panelu czołowym na
kołku  urządzenia, po czym lekko
wepchnij lewą stronę.
Aby uruchomić urządzenie, naciśnij
przycisk  (lub włóż płytę).
7
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Rozmieszczenie elementów
Radioodtwarzacz
Po zdjęciu panelu czołowego
W tym rozdziale przedstawiono
rozmieszczenie elementów sterujących
i podstawowe funkcje.
 Przyciski SEEK +/–
Radio:
Podczas odbioru stacji DAB:
Wybieranie stacji (po naciśnięciu);
wyszukiwanie multipleksu (po
przytrzymaniu).
Podczas odbioru stacji UKF/ŚR/DŁ:
Automatyczne nastawianie stacji
radiowych (po naciśnięciu); ręczne
wyszukiwanie stacji (po przytrzymaniu)
CD / USB:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie utworów (po
naciśnięciu i następującym w ciągu
sekundy kolejnym naciśnięciu
i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po
przytrzymaniu)
SensMe™:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu);
przechodzenie w tył i w przód utworu
(po przytrzymaniu).
8
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
 Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / CD /
USB / SensMe™*1 / AUX).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
 Przycisk
(BROWSE) strona 11, 21
Służy do włączania funkcji
Quick-BrowZer™.
 Pokrętło sterujące / przycisk wyboru
strona 25, 28
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania
ustawień (przy naciskaniu i obracaniu).
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Wyświetlacz
 Przycisk OPEN strona 6, 15
 Złącze USB strona 16, 18, 19
 Przycisk
(BACK)/MODE
strona 11, 12, 20
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu / wybór zakresu fal (DAB / UKF
/ ŚR / DŁ).
Przytrzymaj go, aby włączyć / wyłączyć
tryb obsługi przez pasażera.
 Przycisk ZAP strona 22
Służy do włączania funkcji ZAPPIN™.
 Przycisk COLOR strona 23
Wybieranie zaprogramowanych
kolorów (po naciśnięciu);
wprowadzanie do pamięci własnych
ustawień koloru (po przytrzymaniu).
 Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) / PTY (typu
programu) strona 13, 15
Służy do wybierania ustawień AF i TA
(przy naciskaniu); służy do wybierania
typu PTY podczas odbioru stacji DAB
lub FM (po przytrzymaniu).
 Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu);
programowanie stacji (po
przytrzymaniu)
CD / USB / SensMe™:
/: ALBUM / (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu / zmiana
kanału SensMe™ (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
: REP*2 strona 20
: SHUF strona 20
: PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie
naciśnij przycisk.
 Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza) strona 13,
15, 16, 19
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
 Gniazdo wejścia AUX strona 30
 Przycisk  (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
 Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
*1 Kiedy jest podłączone urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją SensMe™.
*2 Na tym przycisku znajduje się występ.
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony
i zniknie zawartość wyświetlacza, to sterowanie
za pomocą pilota nie jest możliwe dopóty, dopóki
nie zostanie naciśnięty przycisk 
na radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie
zostanie włączony przez włożenie płyty.
9
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
 Przycisk
Pilot RM-X211
1
2
3
4
OFF
ATT
MENU
SOURCE
SOUND
MODE
+
ENTER
5
6
–
DSPL/
SCRL
PTY
1
2
4
5
qd
3
PAUSE
7
8
9
q;
qa
qs
6
qf
+
VOL
–
Przed użyciem pilota należy wyjąć folię
izolacyjną.
 Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
 Przycisk SOURCE
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / CD /
USB / SensMe™*1 / AUX).
 Przyciski  ()/ ()
Służą do sterowania radiem /
odtwarzaczem CD / urządzeniem USB /
funkcją SensMe™, tak jak przycisk
 –/+ na radioodtwarzaczu.
Przyciski   umożliwiają
wybieranie ustawień itp.
(BACK)
 Przycisk ENTER
Służy do potwierdzania wyboru.
 Przycisk PTY
 Przycisk VOL +*2/–
 Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
 Przycisk MODE
Służy do wybierania zakresu fal (DAB /
UKF / ŚR / DŁ).
Przytrzymaj go, aby włączyć / wyłączyć
tryb obsługi przez pasażera.
 Przycisk SOUND/MENU
Służy do wybierania ustawień dźwięku
(po naciśnięciu); służy do wybierania
menu (po przytrzymaniu).
 Przycisk
(BROWSE)
 Przyciski  (+)/ (–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
urządzeniem USB / funkcją SensMe™,
tak jak przyciski / (ALBUM /
) na radioodtwarzaczu.
Przyciski   umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
 Przycisk DSPL/SCRL
 Przyciski numeryczne
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu);
programowanie stacji (po
przytrzymaniu)
Włączanie pauzy w odtwarzaniu (po
naciśnięciu przycisku ).
*1 Kiedy jest podłączone urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją SensMe™.
*2 Na tym przycisku znajduje się występ.
10
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Ręczne programowanie stacji
Radio
Po wymianie akumulatora w samochodzie
lub po dokonaniu zmian w połączeniach
pierwsze wybranie pasma DAB powoduje
automatyczne rozpoczęcie przeszukiwania
początkowego. Należy wówczas zaczekać na
zakończenie przeszukiwania. (W przypadku
jego przerwania, przeszukiwanie
początkowe rozpocznie się automatycznie
przy kolejnym wyborze pasma DAB.) Jeśli
w wyniku przeszukiwania początkowego
nie zostanie zaprogramowana żadna stacja
DAB, należy wykonać przeszukiwanie
automatyczne (strona 12).
Wskazówka
Standardowo parametr „ANT-POWER” jest
ustawiony na „ON”. Zapewnia to zasilanie anteny
DAB dostarczonej z tym urządzeniem (strona 30).
DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) to
system transmisji radia z nadajników
naziemnych. Nadawcy DAB łączą stacje
w multipleksy obejmujące szereg stacji
radiowych. Tę samą stację można niekiedy
odbierać na różnych częstotliwościach.
Ręczne wyszukiwanie stacji
1
Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „TUNER”.
2
Naciskając przycisk , wybierz
zakres „DAB1”, „DAB2” lub „DAB3”.
3
Naciśnij przycisk  +/–, aby
wyszukać inną stację w ramach
multipleksu; przytrzymaj wciśnięty
przycisk  +/–, aby wyszukać
inny multipleks.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji/multipleksu. Kontynuuj
je aż do odebrania żądanej stacji.
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ( do
) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEMORY”.
Nastawianie
zaprogramowanych stacji
1
Wybierz żądany zakres i naciśnij żądany przycisk numeryczny ( do ).
Wyszukiwanie stacji na
podstawie nazwy — funkcja
Quick-BrowZer™
Aby ułatwić sobie wyszukiwanie, można
wyświetlić listę dostępnych stacji.
1
Podczas odbioru stacji DAB naciśnij
przycisk (BROWSE).
Włączy się funkcja Quick-BrowZer
i pojawi się lista stacji.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną stację. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odbiór.
Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
przycisk
(BROWSE).
11
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Ustawienia komunikatów
DAB
Wybrane rodzaje komunikatów DAB mogą
przerywać odtwarzanie aktualnego źródła
dźwięku.
1
Podczas odbioru stacji DAB wciśnij
i przytrzymaj przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ANNOUNCE”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ komunikatu, po czym
naciśnij pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „ON” lub „OFF”. Naciśnij
pokrętło.
Uwagi
• Funkcja komunikatów DAB nie działa podczas
odbioru stacji w paśmie ŚR/DŁ.
• Podczas komunikatu DAB głośność jest
identyczna z wybraną dla komunikatów TA
systemu RDS (strona 14).
Typy komunikatów
ALARM (Alarm), TRAFFIC (skrót informacji o ruchu), TRAVEL (skrót informacji
o transporcie), WARNING (ostrzeżenia),
NEWS (skrót wiadomości), WEATHER
(skrót informacji o pogodzie), EVENT
(komunikaty o imprezach), SPECIAL
(imprezy specjalne), RAD_INFO (informacje o programie), SPORTS (wiadomości
sportowe), FINANCE (wiadomości
finansowe)
12
Słuchanie tego samego programu
nawet przy słabym odbiorze
Zmień ustawienie parametru „DAB/FM
LINK” na „ON” (strona 30).
Zapali się wskaźnik „FM-LINK”
i rozpocznie się odbiór tej samej stacji
w paśmie UKF.
Automatyczne
aktualizowanie listy stacji —
automatyczne
przeszukiwanie
1
Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „TUNER”.
2
Naciskając przycisk , wybierz
zakres „DAB1”, „DAB2” lub „DAB3”.
3
4
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „AUTO SCAN”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Urządzenie zaktualizuje listę stacji
wyświetlanych w trybie Quick-BrowZer.
UKF/ŚR/DŁ
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie
automatyczne — BTM
1
Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
. Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do
przycisków numerycznych, porządkując
je według częstotliwości.
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ( do
) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEMORY”.
RDS
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Uwagi
Nastawianie
zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
żądany przycisk numeryczny ( do
).
Automatyczne nastawianie
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk  +/–, aby wyszukać
stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj
wyszukiwanie aż do nastawienia żądanej
stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk
 +/–, aby z grubsza nastawić
częstotliwość, po czym naciskaj przycisk
 +/–, aby precyzyjnie nastawić
częstotliwość (strojenie ręczne).
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli
sygnał stacji jest słaby albo jeśli nastawiona
stacja nie nadaje danych RDS.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wybieranie ustawień AF
(częstotliwości zastępczych) /
TA (komunikatów o ruchu
drogowym)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
tego nadajnika w sieci, który zapewnia
najsilniejszy sygnał. Funkcja TA umożliwia
odbiór informacji o bieżącej sytuacji na
drogach / audycji dla kierowców (TP).
1
Naciskaj przycisk , aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF
i wyłączyć funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA
i wyłączyć funkcję AF
AF/TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
13
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA.
W przypadku użycia funkcji BTM,
programowane są tylko stacje RDS
i otrzymują one identyczne ustawienia
funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można
programować zarówno stacje RDS, jak
i pozostałe, i wybierać indywidualne
ustawienia AF i TA dla poszczególnych
stacji.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na
wybieranie innych stacji lokalnych
nadających na danym obszarze, nawet jeśli
nie są one przypisane do przycisków
numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij
przycisk numeryczny ( do ), do
którego jest przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji
BTM lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony
w pamięci radioodtwarzacza i będzie
automatycznie przywracany przy kolejnych
komunikatach.
Wybieranie ustawienia CT
(czasu zegarowego)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 28).
Uwaga
Funkcja CT może nie działać prawidłowo
pomimo odbierania stacji RDS.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REGIONAL
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie
włączy się inna stacja regionalna
o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 29).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
14
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Wybieranie typu
programu (PTY)
Można wyświetlić typ aktualnie
odbieranego programu i wyszukać program
określonego typu.
1
2
Podczas słuchania stacji DAB lub UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk
 (PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY (typ
programu), pojawi się nazwa typu
obecnego programu.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
stacji, która nadaje program wybranego
typu.
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie płyty
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
CD-DA (także z danymi CD TEXT) i płyt
CD-R/CD-RW (plików MP3/WMA/AAC
(strona 32)).
1
2
3
Naciśnij przycisk .
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Zamknij panel przedni.
Automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie.
Aby wyjąć płytę, naciśnij przycisk ,
a następnie .
Uwaga
Typy programów
NONE (Brak typu programu)*, NEWS
(Wiadomości), AFFAIRS (Aktualności),
INFO (Informacje), SPORT (Sport),
EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne),
POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka
rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka
klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna),
OTHER M (Inne rodzaje muzyki),
WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse),
CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje
na telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE
(Czas wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa),
COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote
przeboje), FOLK M (Muzyka folk),
DOCUMENT (Programy dokumentalne)
Aby uniknąć uszkodzenia płyty, przed
wkładaniem / wyjmowaniem płyty należy
odłączyć urządzenie USB.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
płyty, formatu nagrania i ustawień.
Naciśnij przycisk .
* Może się pojawić przy odbiorze pewnych stacji
DAB.
15
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Urządzenia USB
• Można używać urządzeń MSC (Mass
Storage Class) zgodnych ze standardem
USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po
uruchomieniu silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być
przyczyną niewłaściwego działania lub
uszkodzenia.
Odtwarzanie z urządzenia
USB
1
Przesuń osłonę USB, po czym podłącz
urządzenie USB do złącza USB. Do
połączenia użyj przewodu USB
urządzenia.
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
Przed odłączeniem urządzenia USB należy
zatrzymać w nim odtwarzanie.
Uwagi
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania
i ustawień.
Naciśnij przycisk .
Uwagi
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 500
• Zależnie od ilości nagranych danych,
odtwarzanie może się rozpoczynać
z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu /
do tyłu pliku MP3/WMA/AAC zapisanego
w trybie VBR (zmiennej przepływności) może
się pojawiać nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików
MP3/WMA/AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania należy
naciskać przycisk  dotąd,
aż pojawi się napis „USB”.
16
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Słuchanie muzyki
dopasowanej do nastroju
— SensMe™
Funkcja „kanałów SensMe™” automatycznie grupuje utwory na podstawie kanału,
przez co ułatwia słuchanie żądanych nagrań.
Instalacja w komputerze
programów „SensMe™
Setup” i „Content Transfer”
Aby włączyć funkcję SensMe™ tego
urządzenia, trzeba użyć dostarczonego
oprogramowania („SensMe™ Setup”
i „Content Transfer”).
1
Pobierz programy „SensMe™ Setup”
i „Content Transfer” z witryny pomocy
technicznej.
2
Zainstaluj oprogramowanie
w komputerze.
Więcej informacji o instalacji można
znaleźć pod adresem
http://support.sony-europe.com/
Rejestracja urządzenia USB
przy użyciu programu
„SensMe™ Setup”
Rejestracja urządzenia USB jest konieczna
do uruchomienia funkcji SensMe™ tego
urządzenia.
3
Przeprowadź rejestrację zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Wskazówka
W przypadku podłączenia zarejestrowanego
urządzenia USB, które zawiera przeanalizowane
utwory, urządzenie może zostać ponownie
wyrejestrowane.
Przesyłanie utworów do
urządzenia USB przy użyciu
programu „Content Transfer”
Aby można było używać funkcji SensMe™,
utwory muszą zostać przeanalizowane
i przesłane do zarejestrowanego urządzenia
USB przy użyciu programu „Content
Transfer”.
1
Podłącz zarejestrowane urządzenie
USB do komputera.
W przypadku urządzeń USB wybierz
tryb połączenia MSC. Automatycznie
uruchomi się program „Content
Transfer”.
W razie potrzeby wykonuj wyświetlane
polecenia.
2
Przeciągnij i upuść utwory
z Eksploratora Windows, programu
iTunes itp. do programu „Content
Transfer”.
Rozpocznie się analiza i przesyłanie
utworów.
Content
Transfer
Jeśli rejestracja nie została wykonana
podczas instalacji, należy wykonać
następujące czynności:
1
Uruchom w komputerze program
„SensMe™ Setup”.
2
Podłącz urządzenie USB do
komputera.
Szczegółowych informacji o sposobie
postępowania należy szukać w pomocy do
programu „Content Transfer”.
17
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Odtwarzanie utworów
z wybranego kanału
— kanały SensMe™
„Kanały SensMe™” automatycznie tworzą
grupy utworów o podobnym brzmieniu
i charakterze. Można nastawić kanał
pasujący do nastroju, zajęcia itp.
1
Podłącz urządzenie USB przygotowane
do użycia z funkcją SensMe™.
2
Naciskając przycisk ,
wyświetl napis „SENSME CH”.
Pojawi się lista kanałów a najbardziej
melodyjne lub rytmiczne fragmenty
utworów będą odtwarzane
w przypadkowej kolejności.
3
Wybieranie utworu z listy kanałów
przy użyciu pokrętła sterującego.
Aby zmienić kanał:
Wybierz żądany kanał, naciskając
przycisk / (ALBUM /).
Aby zmienić utwór:
Naciskaj przycisk  +/–, aż pojawi
się żądany utwór. Wówczas naciśnij
pokrętło sterujące.
Lista kanałów
MORNING (rano, 5:00 – 9:59)
DAYTIME (dzień, 10:00 – 15:59)
EVENING (wieczór, 16:00 – 18:59)
NIGHT (noc, 19:00 – 23:59)
MIDNIGHT (północ, 0:00 – 4:59)
Utwory zalecane na określoną porę dnia.
Aby kanał był prawidłowo wyświetlany,
trzeba nastawić zegar (strona 6).
SHUFFLE ALL: odtwarzanie wszystkich
przeanalizowanych utworów
w przypadkowej kolejności.
ENERGETIC: skoczne utwory.
RELAX: spokojne utwory.
MELLOW: łagodne utwory pełne
melancholii.
UPBEAT: radosne utwory poprawiające
nastrój.
EMOTIONAL: ballady.
LOUNGE: muzyka do poczekalni, holu itp.
DANCE: rhythm and rap, rhythm and blues
itp.
EXTREME: mocny rock.
Uwaga
Jeśli podłączone urządzenie USB zawiera wiele
utworów, uruchomienie „kanałów SensMe™”
może wymagać pewnego czasu, potrzebnego na
odczyt danych.
FREEWAY: szybkie, skoczne utwory.
CHILLOUT DRIVE: monotonne, kojące
ballady.
WEEKEND TRIP: radosne, lekkie utwory.
Wskazówka
Wszystkie utwory są odtwarzane w przypadkowej
kolejności. Kolejność odtwarzania będzie się
zmieniać przy każdorazowym wyborze kanału.
MIDNIGHT CRUISE: wyrazisty w klimacie
jazz lub utwory z muzyką fortepianową.
PARTY RIDE: żywe, dynamiczne utwory.
MORNING COMMUTE: radosne utwory.
GOIN’ HOME: ciepłe i relaksujące utwory.
18
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
iPod
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
iPoda w iPodzie i telefonie iPhone są
określane ogólnym terminem „iPod”, chyba
że w tekście lub na ilustracjach zaznaczono
inaczej.
Szczegółowych informacji o zgodności
iPodów należy szukać w punkcie
„Informacja o iPodzie” (strona 32) lub na
stronach pomocy technicznej Sony, których
adresy podano z tyłu okładki.
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
Przed odłączeniem iPoda należy zatrzymać
w nim odtwarzanie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku po rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w radioodtwarzaczu w czasie
rozmowy.
Uwaga
Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z iPoda grozi uszkodzeniem danych.
Odtwarzanie z iPoda
Przed podłączeniem iPoda należy
zmniejszyć głośność w radioodtwarzaczu.
1
Przesuń osłonę USB, po czym podłącz
iPod do złącza USB. Do połączenia użyj
przewodu USB do iPoda
(sprzedawanego oddzielnie)*.
* Zaleca się użycie oferowanego oddzielnie
przewodu połączeniowego USB do iPoda
RC-100IP.
Wskazówka
Kiedy urządzenie jest włączone, ładowany jest
iPod.
Tryb wznawiania (Resuming)
Kiedy iPod jest podłączony do złącza
dokującego, odtwarzanie rozpoczyna się
w trybie wybranym w iPodzie. W tym trybie
nie działają następujące przyciski:
–  (REP)
–  (SHUF)
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Uwaga
Może się zdarzyć niewłaściwe wyświetlanie
niektórych liter zapisanych w iPodzie.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie utworów z iPoda, od miejsca,
w którym ostatnio zatrzymano
odtwarzanie.
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk  dotąd, aż
pojawi się napis „USB”. (Po rozpoznaniu
iPoda na wyświetlaczu pojawia się napis
„IPOD”.)
19
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Pomijanie albumów,
podcastów, gatunków,
playlist i wykonawców
Aby
Wykonaj tę czynność
Pominąć
element
Naciśnij przycisk /
(ALBUM /) [jeden raz
na każdy element]
Kolejno
pomijać
elementy
Przytrzymaj wciśnięty
przycisk / (ALBUM
/)
[puść przycisk po przejściu
do żądanego elementu]
Wyszukiwanie
i odtwarzanie utworów
Różne tryby odtwarzania
utworów
Istnieje możliwość wielokrotnego
odtwarzania utworów (odtwarzanie
wielokrotne) i odtwarzania w przypadkowej
kolejności (odtwarzanie losowe).
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
1
Bezpośrednia obsługa
iPoda — obsługa przez
pasażera
Istnieje możliwość bezpośredniej obsługi
iPoda podłączonego do złącza dokującego.
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty przycisk .
Pojawi się napis „MODE IPOD”
i możliwe będzie bezpośrednie
sterowanie iPodem.
Aby wyłączyć funkcję obsługi przez
pasażera, naciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Pojawi się napis „MODE AUDIO” i nie
będzie możliwe bezpośrednie sterowanie
iPodem.
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
 (REP) lub  (SHUF), aż pojawi
się żądany tryb odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
się rozpocząć z opóźnieniem.
Odtwarzanie wielokrotne
Wybierz
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM
zawartość albumu
w trybie
z powtarzaniem
PODCAST*1
podcast w trybie
z powtarzaniem
ARTIST*1
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
PLAYLIST*1
zawartość playlisty
w trybie
z powtarzaniem
GENRE*1
utwory należące do
określonego gatunku
w trybie
z powtarzaniem
OFF
utwory w normalnej
kolejności (normalne
odtwarzanie)
Uwaga
Do regulacji głośności można użyć tylko
radioodtwarzacza.
20
Aby odtwarzać
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
Wybierz
Aby odtwarzać
SHUF ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC*2
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy —
funkcja Quick-BrowZer™
Utwór na płycie CD lub w urządzeniu USB
można wyszukać na podstawie kategorii.
1
SHUF PODCAST*1 podcast
w przypadkowej
kolejności
SHUF ARTIST*1
utwory wybranego
wykonawcy
w przypadkowej
kolejności
SHUF PLAYLIST*1 zawartość playlisty
w przypadkowej
kolejności
SHUF GENRE*1
SHUF DEVICE*3
SHUF OFF
*1 tylko iPod
*2 tylko CD
*3 tylko USB i iPod
utwory należące do
określonego gatunku
w przypadkowej
kolejności
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
utwory w normalnej
kolejności (normalne
odtwarzanie)
Naciśnij przycisk
(BROWSE)*.
Włączy się funkcja Quick-BrowZer
i pojawi się lista kategorii wyszukiwania.
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj
przycisk
(BACK), aż pojawi się
żądana kategoria wyszukiwania.
* Aby powrócić na początek listy kategorii,
naciśnij przycisk
(BROWSE) na ponad 2
sekundy w czasie odtwarzania (tylko USB).
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzaj czynność 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
przycisk
(BROWSE).
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się
tryb odtwarzania wielokrotnego / losowego.
Wyszukiwanie przez pomijanie elementów — tryb Jump
Jeżeli kategoria zawiera wiele elementów,
można szybko odszukać żądany element.
1
Kiedy jest włączona funkcja
Quick-BrowZer, naciśnij przycisk
 +.
Pojawi się nazwa elementu.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element lub element znajdujący
się blisko żądanego.
W tym trybie numery elementów
zmieniają się co 10% liczby elementów.
21
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
3
Naciśnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Wyszukiwanie utworu
przez słuchanie fragmentów utworów — ZAPPIN™
Aby wyłączyć tryb Jump, naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
Żądany utwór można wyszukać,
odtwarzając krótkie fragmenty nagrań
z płyty CD lub urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu
utworu w trybie odtwarzania
w przypadkowej kolejności lub odtwarzania
wielokrotnego w przypadkowej kolejności.
Wyszukiwanie alfabetyczne
1
Kiedy do radioodtwarzacza jest podłączony
iPod, żądany element można wybrać z listy
alfabetycznej.
1
Kiedy jest włączona funkcja
Quick-BrowZer, naciśnij przycisk
 +.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie fragmentu
następnego utworu. Można zmienić czas
odtwarzania (strona 29).
Utwór
Naciśnięcie
przycisku .
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
pierwszą literę żądanego elementu.
Naciśnij pokrętło.
Pojawi się alfabetyczna lista elementów
zaczynających się od wybranej litery.
3
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Aby wyłączyć wyszukiwanie alfabetyczne,
naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
Uwagi
• W trybie wyszukiwania alfabetycznego
pomijane są symbole i rodzajniki (a / an / the)
poprzedzające wybraną literę.
• W zależności od wybranego elementu do
wyszukania może być dostępny tylko tryb
Jump.
• W zależności od ilości utworów, wyszukiwanie
alfabetyczne może działać powoli.
2
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzany utwór,
naciśnij przycisk wyboru lub przycisk
.
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Naciśnięcie przycisku
(BACK)
również powoduje wybór utworu do
odtworzenia.
Wskazówki
• Jeśli wyszukiwany utwór został przesłany
z programu „Content Transfer”, odtwarzane są
najbardziej melodyjne lub rytmiczne fragmenty
utworów (strona 17).
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć utwór, naciśnij
przycisk  +/–.
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć album, naciśnij
przycisk/ (ALBUM /).
22
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Zmienianie
podświetlenia
Zmienianie koloru
wyświetlacza i przycisków —
Dynamic Color Illuminator
Funkcja Dynamic Color Illuminator
umożliwia dopasowanie koloru
wyświetlacza i przycisków
radioodtwarzacza do kolorystyki wnętrza
pojazdu. Do wyboru jest 12
zaprogramowanych kolorów, kolor własny
oraz 5 zaprogramowanych schematów.
Personalizacja koloru
wyświetlacza i przycisków —
Custom Color
Można wybrać własny kolor wyświetlacza
i przycisków.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Wyświetlanie własnego koloru DAY /
NIGHT zależy od ustawienia parametru
DIMMER.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE COLOR”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Można wybrać zaprogramowany kolor
stanowiący podstawę do dalszych
regulacji.
Wybór wariantu „BASE COLOR”, powoduje zastąpienie spersonalizowanego
koloru.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „RGB RED”, „RGB
GREEN” lub „RGB BLUE”. Naciśnij
pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
zakres koloru. Naciśnij pokrętło.
Regulowany zakres koloru: „0” – „32”.
Nie można wybrać ustawień „0” dla
wszystkich zakresów koloru.
5
Naciśnij przycisk
Zaprogramowane kolory:
RED, AMBER, M_AMBER, YELLOW,
WHITE, LIGHT GREEN, GREEN, LIGHT
BLUE, SKY BLUE, BLUE, PURPLE, PINK.
Zaprogramowane schematy:
RAINBOW, OCEAN, SUNSET, FOREST,
RANDOM.
1
2
Naciśnij przycisk .
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany zaprogramowany kolor.
Naciśnij pokrętło.
Wyświetlacz powróci do normalnego
trybu odbioru / odtwarzania.
(BACK).
Uwaga
Szybkie obracanie pokrętła może spowodować
zbyt szybkie zmiany koloru wyświetlacza
i przycisków.
Zmienianie trybu koloru DAY/NIGHT
W zależności od ustawienia parametru
DIMMER, można wybrać różne kolory dla
trybu DAY (dzień) / NIGHT (noc).
Tryb koloru
DIMMER*1
DAY
OFF lub AUTO
(wyłączone światła
mijania*2)
NIGHT
ON lub AUTO
(włączone światła
mijania*2)
23
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
*1 Więcej informacji o parametrze DIMMER
podano na stronie 29.
*2 Tylko wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.
1 Podczas wykonywania czynności 2 wybierz
wariant „DAY/NIGHT”.
2 Wybierz wariant „DAY” lub „NIGHT”.
3 Spersonalizuj zaprogramowany kanał
z czynności 2 do 5.
Zaawansowane
ustawienia koloru
Synchronizacja kanałów
SensMe™
— SensMe™ Channels Color
Kolor wyświetlacza i przycisków
radioodtwarzacza może się zmieniać
zależnie od wybranego kanału SensMe™.
1
2
3
4
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
Zmienianie koloru
w zależności od dźwięku —
Sound Synchronization
Funkcja ta działa przy wybranym
zaprogramowanych schemacie lub
odtwarzaniu utworów z kanału SensMe™.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SOUND SYNC”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „SYNC-ON”. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlanie czystego koloru
— White Menu
Można poprawić czytelność menu (biel)
niezależnie od ustawienia koloru.
1
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SENSME COLR”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „SENSME-ON”. Naciśnij
pokrętło.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „WHITE MENU”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „WHITE-ON”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk
(BACK).
Aby wyłączyć funkcję SensMe™ Channels
Color, podczas wykonywania czynności 3
wybierz ustawienie „OFF”.
(BACK).
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Uwaga
Kiedy włączona jest funkcja SensMe™ Channels
Color i wybrane jest źródło SensMe™,
zaprogramowane ustawienie koloru / schematu
jest zastępowane ustawieniem narzuconym przez
funkcję SensMe™ Channels Color.
24
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Efekt przy włączaniu — Start
White
Po naciśnięciu przycisku 
kolor wyświetlacza i przycisków na
radioodtwarzaczu może stawać się biały,
a następnie zmieniać się na
spersonalizowany kolor.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „START WHITE”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
4
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „WHITE-ON”. Naciśnij
pokrętło.
Naciśnij przycisk
Ustawienia dźwięku
i menu ustawień
Zmienianie ustawień
dźwięku
Regulacja parametrów
dźwięku
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
(BACK).
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
EQ7 PRESET (strona 26)
EQ7 SETTING (strona 26)
POSITION
POSITION (ustawienie miejsca
słuchania) (strona 27)
ADJUST POS*1 (korygowanie miejsca
słuchania) (strona 27)
SW POSITION*1 (położenie
subwoofera) (strona 27)
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: „RIGHT-15”
(prawo) – „CENTER” (środek) –
„LEFT-15” (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu:
„FRONT-15” (przód) – „CENTER”
(środek) – „REAR-15” (tył).
DM+ (strona 28)
25
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
REARBAS ENH (Rear Bass Enhancer)
(strona 28)
SUBW LEVEL (poziom subwoofera)
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze: „+10 dB” – „0 dB” – „–10 dB”.
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia
się wskazanie „ATT”.)
AUX VOLUME*2 (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
*1 Ukryte, gdy parametr „POSITION” jest
ustawiony na „OFF”.
*2 Kiedy jest udostępnione źródło AUX
(strona 30).
Użycie zaawansowanych
funkcji dźwięku —
Advanced Sound Engine
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana krzywa korekty, po czym
naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
Aby wyłączyć korektor dźwięku, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Wskazówka
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
Regulacja krzywej korekty —
EQ7 Setting
Po wybraniu ustawienia korektora
„CUSTOM” można wybrać własne
ustawienia korektora.
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 SETTING”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE”. Naciśnij pokrętło.
Można wybrać krzywą korekty stanowiącą podstawę do dalszych regulacji.
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną krzywą korekty. Naciśnij
pokrętło.
5
Skoryguj krzywą korekty.
Procesor Advanced Sound Engine cyfrowo
przetwarza sygnał, aby wytworzyć
w samochodzie idealne pole brzmieniowe.
Wybieranie ustawień
brzmienia — EQ7 Preset
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM i OFF).
26
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 PRESET”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
(BACK).
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądane pasmo częstotliwości. Naciśnij
pokrętło.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
krzywą korekty. Naciśnij pokrętło.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do
+6 dB.
Powtarzając czynności  i ,
wyreguluj ustawienia pozostałych pasm
częstotliwości.
6
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(BACK).
Krzywa korekty zostanie zapisana pod
ustawieniem „CUSTOM”.
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów
czasowych — Listening
Position
Urządzenie umożliwia opóźnianie
reprodukcji dźwięku z poszczególnych
głośników w celu symulacji naturalnego
pola dźwiękowego i zapewnienia
optymalnego dźwięku w miejscu słuchania.
Dostępne ustawienia parametru
„POSITION” (miejsce słuchania)
omówiono poniżej.
FRONT L (): z przodu
po lewej
FRONT R (): z przodu
po prawej
FRONT (): z przodu
pośrodku
ALL (): w środku
pojazdu
OFF: bez określonego
miejsca
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania,
o ile:
– podłączony jest subwoofer,
– wybrane jest miejsce słuchania „FRONT
L”, „FRONT R”, „FRONT” lub „ALL”.
Dostępne ustawienia parametru „SW
POSITION” omówiono poniżej.
NEAR (): blisko
NORMAL (): normalna odległość
FAR (): daleko
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” lub „ALL”. Naciśnij
pokrętło.
4
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ SW POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
5
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądaną odległość od subwoofera:
„NEAR”, „NORMAL” lub „FAR”.
Naciśnij pokrętło.
6
Naciśnij przycisk
(BACK).
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas wykonywania czynności 3 wybierz ustawienie „OFF”.
Korygowanie miejsca
słuchania
Można precyzyjnie skorygować ustawienie
miejsca słuchania.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ADJUST POS”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
miejsce słuchania. Naciśnij pokrętło.
Zakres regulacji: „+3” – „CENTER” –
„–3”.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
27
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Zmienianie ustawień
DM+ Advanced
Technologia DM+ Advanced poprawia
brzmienie dźwięku poddanego cyfrowej
kompresji przez przywracanie utraconych
wysokich częstotliwości.
1
2
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
wyboru.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr. Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DM+”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.*
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „ON”. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wskazówka
Ustawienia funkcji DM+ można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła.
Użycie tylnych głośników
jako subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra dolnoprzepustowego (strona 29) w dźwięku
kierowanym do tylnych głośników. Funkcja
ta pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę
subwoofera, gdy subwoofer nie jest
podłączony.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „REARBAS ENH”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „1”, „2” lub „3”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
(BACK).
* W przypadku ustawień CUSTOM COLOR
i ANNOUNCE konieczne jest wykonanie
dodatkowych czynności.
W przypadku ustawień CLOCK ADJ, BTM,
AUTO SCAN i ANT-POWER nie trzeba
wykonywać czynności 4.
Dostępne warianty zależą od wybranego
źródła dźwięku i ustawień.
CLOCK ADJ (nastawianie zegara) (strona 6)
CT
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) funkcji CT (strona 14).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
CAUT ALARM*1
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału ostrzegawczego
(strona 6).
AUX-A*1
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania
źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF” (wył.)
(strona 30).
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego
czasu od jego wyłączenia: „NO” (nie),
„30S (sekund)”, „30M (minut)”, „60M
(minut)”.
28
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
DEMO
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
AUTO SCROLL
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza.
REGIONAL*2
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) ograniczenia odbioru do
określonego regionu (strona 14).
– „AT”: jasność wyświetlacza zmniejsza się
automatycznie po włączeniu świateł.
(Tylko wówczas, gdy jest podłączony
przewód sterowania oświetleniem.)
– „ON”: jasność wyświetlacza jest stale
zmniejszona.
– „OFF”: wyświetlacz ma normalną
jasność.
CONTRAST
Regulacja kontrastu wyświetlacza. Do
wyboru jest 7 poziomów kontrastu.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
wyświetlacza i przycisków na
radioodtwarzaczu (strona 23).
ZAPPIN TIME
Określanie długości fragmentu
odtwarzanego przez funkcję ZAPPIN.
– „ZAP.TIME-1 (about 6 seconds)” (około
6 sekund) „ZAP.TIME-2 (about 15
seconds)”, „ZAP.TIME-3 (about 30
seconds)”.
ZAPPIN BEEP
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału dźwiękowego między
utworami.
CUSTOM COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
stanowiącego podstawę do dalszych
regulacji (strona 23).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia
subwoofera: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
SENSME COLOR
Dostosowywanie koloru do kanałów
SensMe™: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
LPF SLOPE
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
SOUND SYNC
Dostosowywanie koloru do dźwięku:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
SUBW PHASE
Wybieranie fazy subwoofera: „NORM”,
„REV” (odwrotna).
WHITE MENU
Włączanie efektu przy przełączaniu
źródła dźwięku: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.).
HPF FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia
przedniego / tylnego głośnika: „OFF”
(wył.), „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
START WHITE
Wybieranie koloru początkowego: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
MOTION DSPL
– „SA”: wyświetlanie ruchomych wzorów
i analizatora widma.
– „ON”: wyświetlanie ruchomych wzorów.
– „OFF”: wyłączanie funkcji Motion
Display.
HPF SLOPE
Wybieranie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego (nie działa, gdy
parametr HPF FREQ jest ustawiony na
„OFF”): „1”, „2”, „3”.
29
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
LOUDNESS
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich
w celu uzyskania czystego dźwięku przy
małej głośności: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.).
ALO
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) optymalizacji głośności
odtwarzania wszystkich źródeł.
BTM (strona 12)
ANNOUNCE
Umożliwia odbiór komunikatów
(strona 12).
DAB/FM LINK*3
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) automatycznego wyszukiwania
i nastawiania tej samej stacji
w przypadku słabego odbioru obecnego
sygnału.
ANT-POWER*1 *3
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) zasilania przez złącze anteny
DAB.
Użycie oferowanych
oddzielnie urządzeń
Dodatkowe urządzenie
audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego
oddzielnie przenośnego urządzenia audio.
Później można wybrać odpowiednie źródło
i słuchać dźwięku z podłączonego
urządzenia przez głośniki samochodu.
Podłączanie przenośnego urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz przenośne urządzenie audio
przewodem połączeniowym (sprzedawanym
oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
AUTO SCAN*3
Wykonywanie automatycznego
przeszukiwania w celu aktualizacji listy
stacji wyświetlanych w trybie QuickBrowZer.
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Podczas odbioru stacji DAB.
30
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Korygowanie poziomu głośności
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym
z podłączanych urządzeń.
Informacje
dodatkowe
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk , aż
Zalecenia eksploatacyjne
pojawi się napis „AUX”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym
urządzeniu audio i nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny
poziom głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 26).
• Jeśli samochód stał zaparkowany
i bezpośrednio świeciło na niego słońce,
przed użyciem urządzenia należy je ostudzić.
• Nie zostawiać panelu czołowego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka
temperatura spowodowana przez
bezpośrednie oświetlenie słoneczne mogła
doprowadzić do ich uszkodzenia.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary
wodnej należy wyjąć płytę i odczekać mniej
więcej godzinę na wyschnięcie urządzenia;
w przeciwnym razie nie będzie ono działało
właściwie.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed
zachlapaniem.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne ani
oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak
przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem
należy przetrzeć ściereczką
do czyszczenia, od środka
na zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich
jak benzyna czy
rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków czyszczących.
31
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
• Urządzenie jest przystosowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego
urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
Kolejność odtwarzania
plików MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3/WMA/
AAC
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia lub zniszczeniem
płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca,
kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R/CD-RW
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R/
CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa
folderu/pliku składa się z wielu znaków,
liczba ta może być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna
się sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako
płyta CD-DA, a inne sesje nie będą
odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R/CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2,
Joliet / Romeo lub wielosesyjnym.
Informacja o iPodzie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych
poniżej modeli iPodów. Przed użyciem
należy zaktualizować oprogramowanie
iPoda do najnowszej wersji.
Zalecane urządzenia
– iPod touch (4. generacja)
– iPod touch (3. generacja)
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (1. generacja)
– iPod classic
– iPod z funkcją wideo*
– iPod nano (6. generacja)
– iPod nano (5. generacja)
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* W przypadku podłączenia iPoda nano
(1. generacji) lub iPoda z funkcją wideo nie
można używać funkcji obsługi przez pasażera.
32
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
• Symbole „Made for iPod” i „Made for
iPhone” oznaczają urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do
łączenia z iPodem lub z telefonem iPhone
i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple. Firma
Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego
zgodność ze standardami bezpieczeństwa
i innymi standardami wymaganymi przez
prawo. Zwracamy uwagę, że użycie tego
urządzenia w połączeniu z iPodem lub
telefonem iPhone może wpływać na
łączność bezprzewodową.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli
nie są czyste złącza między nim a panelem
czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
czołowy (strona 6) i wyczyść złącza
bawełnianą watką. Nie naciskaj złączy za
mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
Uwagi
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
Kiedy bateria jest bliska wyładowania,
zmniejsza się zasięg pilota. Należy wtedy
wymienić baterię na nową baterię litową
CR2025. Użycie innej baterii grozi
powstaniem pożaru lub wybuchem.
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze
stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi
przedmiotami.
Stroną + do góry
2
c
1
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia
baterii bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać
baterii metalowymi szczypcami.
33
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Dane techniczne
Sekcja tunera
DAB/DAB+/DMB-R
Zakres częstotliwości: 174,928 – 239,200 MHz
Czułość użyteczna: -97 dBm
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9, 124,5 kHz lub 9, 115,5 kHz / 4,5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód / tył)
Wyjście na subwoofer (monofoniczne)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe DAB
Gniazdo antenowe UKF/ŚR/DŁ
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 180 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,3 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot RM-X211
Antena DAB
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Kabel połączeniowy USB do iPoda: RC-100IP
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą
być niedostępne w lokalnych sklepach.
Dokładne informacje można uzyskać
w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 1 A
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
34
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Wymagania systemowe funkcji
SensMe™
Komputer
• Procesor / pamięć RAM
– Komputer zgodny z IBM PC/AT
– Procesor: Intel Pentium III 450 MHz lub
szybszy
– Pamięć RAM: co najmniej 256 MB
(w Windows XP): co najmniej 512 MB
(w Windows Vista i nowszych)
• Port USB
System operacyjny
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Informacji o kompatybilnych wersjach
i aktualizacjach Service Pack należy szukać na
stronach pomocy technicznej, których adresy
podano z tyłu okładki.
Monitor
High color (16 bitów) lub więcej, co najmniej
800 × 600 punktów
Inne
Połączenie z Internetem
Uwagi
• Nie są obsługiwane następujące środowiska
systemowe:
– Komputery inne niż IBM PC, takie jak
Macintosh itp.
– Samodzielnie złożone komputery
– Komputery z aktualizowanym systemem
operacyjnym
– Środowiska z wieloma monitorami
– Środowiska z wieloma systemami
– Środowisko maszyny wirtualnej
• W zależności od stanu komputera, działanie
może się okazać niemożliwe nawet w zalecanym
środowisku.
Rozwiązywanie
problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Informacji o użyciu bezpiecznika
i o demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
należy szukać w dostarczonej instrukcji
instalacji / połączeń.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
prosimy o odwiedzenie witryny pomocy
technicznej, której adres podano z tyłu
okładki.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można
używać pilota.
– Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa
się.
 Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
 Włączona jest funkcja ATT lub funkcja
wyciszania przy telefonowaniu (gdy do
przewodu ATT podłączony jest przewód
samochodowego zestawu głośnomówiącego).
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył („FADER”) nie są nastawione
w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Sygnalizacja została wyłączona (strona 28).
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
 Odłączono przewód zasilający lub akumulator
albo są one nieprawidłowo podłączone.
35
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
 Przewody nie są właściwie podłączone do
złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
 Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON”
i przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna
czynność, włączy się tryb demonstracyjny.
– Wybierz ustawienie „DEMO-OFF”
(strona 29).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie „DIMMER-ON”
funkcji zmniejszania jasności wyświetlacza
(strona 29).
 Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien
czas przycisku .
– Ponownie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić wskaźniki.
 Złącza są brudne (strona 33).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
 Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po
wyłączeniu radioodtwarzacza.
– Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
 Nieprawidłowo wykonane połączenia.
– Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód
zasilania akcesoriów (czerwony) do
przewodu zasilającego wzmacniacza
antenowego (tylko jeśli w boczną / tylną
szybę samochodu jest wbudowana antena
radiowa).
– Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
– Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
36
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
 Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia
automatycznego.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
– Nastaw częstotliwość ręcznie.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
 Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo
ma słaby sygnał.
– Wyłącz funkcję TA (strona 13).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 13).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
– Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się napis „PI
SEEK”, a urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
 Jest już włożona inna płyta.
 Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry
albo niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio
(strona 32).
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Nie można odtwarzać plików MP3/WMA/
AAC.
 Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem
i wersją MP3/WMA/AAC. Szczegółowych
informacji o płytach i formatach, które można
odtwarzać, należy szukać w witrynie pomocy
technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3/WMA/
AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
 Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna
się z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyświetlaczu.
 Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków,
wskazania mogą się nie przesuwać.
 Wyłączona jest funkcja „AUTO SCROLL”.
– Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON”
(strona 29).
– Wciśnij i przytrzymaj przycisk 
(SCRL).
Przerwy w dźwięku.
 Niewłaściwie wykonana instalacja.
– Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym
niż 45°, mocując je do stabilnej części
samochodu.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
 Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń
USB podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
 Urządzenie USB nie działa.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Komunikaty
CHECKING
 Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
– Zaczekaj na zakończenie weryfikacji
połączenia.
ERROR
 Płyta jest brudna albo włożona spodem do
góry.
– Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
 Włożona została czysta płyta.
 Ze względu na jakiś problem nie można
odtwarzać płyty.
– Włóż inną płytę.
 Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
FAILURE
 Niewłaściwe podłączenie głośników /
wzmacniaczy.
– Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HUBS NO SUPRT
 Radioodtwarzacz nie współpracuje
z koncentratorami USB.
INVALID
 Podłączone urządzenie USB nie zawiera pliku
z muzyką dla funkcji SensMe™.
NO AF
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu)
(migać będzie napis „PI SEEK”).
NO CHANNEL
 Podłączone urządzenie USB nie zawiera listy
kanałów dla funkcji SensMe™.
NO DATA
 Brak typu programu dla obecnie odbieranej
stacji DAB.
– Naciśnij przycisk
(BACK).
37
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
NO DEV
 Wybrane jest źródło USB, ale nie jest
podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia
lub przewodu USB.
– Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO INFO
 Brak informacji o nazwie obecnie odbieranej
stacji DAB.
NO MUSIC
 Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera
plików muzycznych.
– Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
– Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO NAME
 W utworze nie jest zapisana nazwa płyty /
albumu / wykonawcy / utworu.
 Brak nazwy stacji/multipleksu dla obecnie
odbieranej stacji DAB.
NO SERVICE
Nie jest możliwy odbiór sygnału DAB.
 Wykonaj automatyczne przeszukiwanie
(strona 12).
 Sprawdź podłączenie anteny DAB.
 Sprawdź, czy parametr „ANT-POWER” jest
ustawiony na „ON” (strona 30).
NO TP (brak komunikatów o ruchu drogowym)
 Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
NOT FOUND
 W trybie wyszukiwania alfabetycznego żaden
element nie zaczyna się na wybraną literę.
OFFSET
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie
zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
38
OVERLOAD
 Urządzenie USB jest przeciążone.
– Odłącz urządzenie USB, po czym zmień
źródło dźwięku przyciskiem
.
– Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego
urządzenia USB.
PUSH EJECT
 Nie można wysunąć płyty.
– Naciśnij przycisk  (wyjmowania).
READ
 Urządzenie odczytuje z płyty informacje
o wszystkich utworach i albumach.
– Zaczekaj na zakończenie odczytu
i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.
Zależnie od struktury płyty, może to potrwać
ponad minutę.
RECEIVING
 Wybrane jest pasmo DAB, a urządzenia czeka
na odebranie stacji.
S-CH NO SUPRT
 Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
– Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
USB NO SUPRT
 Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
– Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
„
” lub „
”
 Podczas przechodzenia w przód lub w tył
nagrań osiągnięto początek albo koniec płyty
i nie można przejść dalej.
„ ”
 Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego
znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią
sytuacji, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu
na problemy z odtwarzaniem płyty CD,
prosimy o dostarczenie płyty używanej
w czasie, gdy problem wystąpił po raz
pierwszy.
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
39
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Blank
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Prawy
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
41
CDX-DAB700U
4-400-210-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-DAB700U\OI\01GB-CDXDAB700UEUR\04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Lewy
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Thursday, November 14, 2013 10:43 AM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-DAB700U
Download PDF

advertising