Sony | CDX-DAB700U | Sony CDX-DAB700U Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-400-211-PL(1)
PLU4
Radioodtwarzacz
cyfrowy CD
DAB/UKF/ŚR/DŁ
Instalacja/połączenia
Ostrzeżenia
Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną wszystkie
niepodłączone przewody.
Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu
musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników
w poszczególnych urządzeniach.
Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma wystarczającego
prądu znamionowego, urządzenie należy podłączyć
wprost do akumulatora.
Uwagi o przewodach sterujących
Przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) dostarcza
napięcie stałe +12 V po włączeniu radia albo po włączeniu funkcji AF
(częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA (komunikatów o ruchu
drogowym).
Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF / ŚR
/ DŁ, trzeba podłączyć przewód sterowania siłownikiem antenowym
(niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów (czerwony) do
zacisku zasilania istniejącego wzmacniacza antenowego. Szczegóły
można uzyskać w punkcie sprzedaży.
Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód pamięci będzie
zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Lista części
© 2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma  i kołnierz ochronny . Przed montowaniem
urządzenia należy użyć kluczyków odblokowujących 
i zdjąć z urządzenia obejmę . Szczegóły podano
w punkcie „Zdejmowanie kołnierza ochronnego i obejmy
()” na odwrocie.
Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących . Są
one potrzebne przy wymontowywaniu urządzenia.
CDX-DAB700U






Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą .
A

×2

Diagram połączeń
B

wzmacniaczu mocy
To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia wzmacniacza
mocy. Podłączenie dowolnego innego urządzenia grozi awarią.
Do przewodu przyłączeniowego telefonu
samochodowego
Ostrzeżenie
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie urządzenia za pomocą
dostarczonego przewodu zasilającego  grozi
uszkodzeniem anteny.
Uwagi o podłączaniu głośników
Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej mocy
znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią samochodu ani nie
łączyć zacisków prawych głośników z zaciskami lewych głośników.
Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
Nie próbować łączyć głośników równolegle.
Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków głośnikowych
aktywnych głośników (z wbudowanymi wzmacniaczami) grozi
uszkodzeniem urządzenia.
Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego bieguna (–)
lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany wspólny przewód.
Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Uwaga dotycząca połączeń
Jeśli głośnik i wzmacniacz są niewłaściwie połączone, na wyświetlaczu
pojawia się napis „FAILURE”. Należy wówczas sprawdzić połączenie głośnika
ze wzmacniaczem.
Zaczep
Uwaga
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach obejmy 
są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm. Jeśli zaczepy będą
ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz, urządzenie nie zostanie
właściwie zainstalowane i może wyskoczyć.
FRONT
AUDIO OUT
Przykład połączeń
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)
Przedni głośnik
Subwoofer
Tylny głośnik
Wzmacniacz mocy
SUB OUT (MONO)
Uwagi (-B)
Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
REAR
AUDIO OUT
*1 Uwaga dotycząca podłączenia anteny
Jeśli samochód jest wyposażony w antenę typu
ISO (Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej), to do jej podłączenia należy
użyć dostarczonej przejściówki . Najpierw
należy podłączyć antenę samochodową do
dostarczonej przejściówki, a następnie do gniazda
antenowego urządzenia.
*2 Przewód z wtykami cinch (wyposażenie
dodatkowe).
*3 Może być wymagane użycie osobnego adaptera.
*4 Standardowo parametr „ANT-POWER” jest
ustawiony na „ON”. Zapewnia to zasilanie anteny
DAB  dostarczonej z tym urządzeniem.
Szczegółowych informacji podłączaniu należy
szukać w instrukcji obsługi.
*5 Maks. prąd zasilania 0,1 A
*2
*2
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT
(MONO)
REMOTE
IN*3
*4*5

REAR
AUDIO OUT
*1 z anteny samochodowej
Bezpiecznik (10 A)


do złącza głośnikowego
w samochodzie
Maks. prąd zasilania 0,3 A
AMP REM
ATT
1
W niebiesko-białe paski
Jasnoniebieski
2
do złącza zasilania
w samochodzie
3
4
5
6
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania” na odwrocie.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
5
Niebieski
sterowanie siłownikiem anteny
6
Pomarańczowo­
włączone zasilanie oświetlenia
‑biały
7
Czerwony
włączone zasilanie
8
Czarny
masa
7
8
Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody w paski.
Pozycje 1, 2 i 3 nie mają szpilek.
CDX-DAB700U_IG_PL.indd 1
14.11.2013 10:10
1
2


Haczykiem do wewnątrz.




1
2
3
Deska rozdzielcza
Ścianka przeciwogniowa




Występy

A
B

Zalecenia eksploatacyjne
Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie nie
utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na
kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę – na
przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo
obok przewodów ogrzewania.
Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i obejmy
Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć
kołnierz ochronny  i obejmę .
1 Zdejmij kołnierz ochronny .
2
Chwyć za oba brzegi kołnierza ochronnego 
i wyciągnij kołnierz.
Zdejmij obejmę .
Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między
urządzenie a obejmę . Powinien rozlec się lekki
trzask.
Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
Przykład montażu
Instalacja w desce rozdzielczej
Uwagi
W razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając w ten
sposób dokładne dopasowanie (-2).
4 zaczepy na kołnierzu ochronnym  muszą być właściwie
wprowadzone w otwory urządzenia (-3).
Jak zdjąć i założyć panel
czołowy
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego panel
czołowy.
-A Zdejmowanie
Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy nacisnąć
przycisk . Następnie należy nacisnąć
przycisk , przesunąć panel w prawo i wyciągnąć
jego lewą stronę.
-B Zakładanie
Dopasować część  panelu czołowego do części 
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po czym
wcisnąć lewą stronę na miejsce, tak aby rozległ się lekki
trzask.
CDX-DAB700U_IG_PL.indd 2
Instalacja anteny DAB
Sony zaleca instalację anteny DAB  w miejscu na
przedniej szybie. Nie należy instalować anteny DAB  nad
przewodami ogrzewającymi, w miejscach ograniczających
widoczność kierującego pojazdem ani w miejscach,
w których jej działanie będzie zakłócane przez metalowe
elementy.
Złącze zasilania pomocniczego
Dla własnego bezpieczeństwa
Nie należy prowadzić przewodów w sposób utrudniający
kierowanie pojazdem ani zakłócający działanie poduszek
powietrznych.
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego
stacyjka nie ma położenia ACC
(akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie, całkowicie
wyłączało po zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest włączona,
przy każdym wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
7
Czerwony
włączone zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik, należy użyć
zamiennika o prądzie znamionowym
identycznym z prądem podanym na
poprzednim bezpieczniku. Jeśli
bezpiecznik przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się
przepali, może to oznaczać
wewnętrzne uszkodzenie. Należy się
wtedy skontaktować z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Bezpiecznik (10 A)
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie od
marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia są
właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat
pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy
(pokazane na ilustracji obok). Konieczna może być zamiana
pozycji czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie
zasilającym radioodtwarzacza.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu
przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do
zasilania w samochodzie. W przypadku pytań i problemów
dotyczących urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.
4
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
samochód bez położenia ACC
14.11.2013 10:10
Download PDF

advertising