Sony | CDX-GT111 | Sony CDX-GT111 Instrukcja obsługi

2-699-133-11 (1)
Radioodtwarzacz CD
UKF / ŚR / DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 10.
CDX-GT111
© 2006 Sony Corporation
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej
instrukcji instalacji i podłączania.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 10). Radioodtwarzacz
będzie się wówczas automatycznie, całkowicie
wyłączał po zadanym czasie, nie powodując
zużycia akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu naciśnij przycisk (OFF) na
urządzeniu i trzymaj go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
2PL
Spis treści
Witamy w świecie Sony!. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Inne funkcje
Czynności wstępne
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . 9
Regulacja parametrów dźwięku
— BAL / FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Regulowanie korektora
— EQ lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . 10
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 4
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 5
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . . 7
Programowanie automatyczne
— BTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . . 7
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . . 7
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informacja o systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . . 8
Wybieranie typu programu (PTY) . . . . . . . . 8
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . . 9
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyjmowanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
13
13
14
3PL
Witamy w świecie Sony!
Dziękujemy za zakup radioodtwarzacza CD
marki Sony. Ma on różne funkcje, dzięki którym
jazda samochodem jest przyjemniejsza:
• Odtwarzanie płyt CD
Można odtwarzać płyty CD-DA (także
z danymi CD TEXT*) i płyty CD-R/CD-RW
przeznaczone do zastosowań audio.
• Odbiór radia
– Można zaprogramować po 6 stacji z każdego
zakresu fal (FM1 (UKF1), FM2, FM3, MW
(ŚR) i LW (DŁ)).
– Funkcja BTM: urządzenie wybiera
z nastawionego zakresu stacje
o najsilniejszym sygnale i programuje je.
• Funkcje RDS
– Można odbierać stacje UKF wykorzystujące
RDS (System Danych Radiowych).
• Korygowanie dźwięku
– EQ lite: można wybrać jedną z 6
zaprogramowanych krzywych korekty.
• Podłączanie dodatkowych urządzeń
Gniazdo AUX z przodu urządzenia pozwala na
podłączenie przenośnego urządzenia audio.
* Płyta z danymi CD TEXT to płyta CD-DA, która
zawiera takie informacje jak tytuł płyty, nazwisko
wykonawcy czy tytuły utworów.
Czynności wstępne
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „CLOCK-ADJ”.
3
Naciśnij przycisk (SEEK) +.
Migać zacznie wskazanie godziny.
4
Obracając pokrętło regulacji
głośności, wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) –/+.
5
Naciśnij przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk (DSPL).
Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 9).
Zdejmowanie panelu
czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy. Sygnał ten
włącza się tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz radioodtwarzacza.
4PL
1
Naciśnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk
do siebie.
i pociągnij panel
Uwagi
• Nie naciskać za mocno panelu czołowego ani
wyświetlacza.
• Nie narażać panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikać zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
Zakładanie panelu czołowego
Umieść część A panelu czołowego na części B
urządzenia, jak pokazano na ilustracji, po czym
lekko wepchnij lewą stronę na miejsce.
Rozlegnie się lekki trzask.
A
B
Uwaga
Nie kłaść niczego po wewnętrznej stronie panelu
czołowego.
5PL
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
12 3
4
5
6
7 8
OFF
PUSH SELECT
EQ
SEEK
PTY
SOURCE
AUX
SEEK
MODE
DIM
DSPL
1
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
AF/TA
CDX-GT111
9 q; qa qs qd
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania;
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
B Przycisk EQ (korektora) 9
Służy do wybierania krzywej korekty
(XPLOD, NATURAL, HARD, UPBEAT,
VOCAL, CUSTOM lub OFF).
C Pokrętło regulacji głośności / przycisk
wyboru 9
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania wariantów
(przy naciskaniu).
D Przycisk SOURCE
Służy do włączania radioodtwarzacza /
zmieniania źródła dźwięku (radio / CD /
AUX).
E Szczelina na płytę
Po włożeniu do niej płyty (opisem do góry)
rozpoczyna się odtwarzanie.
F Wyświetlacz
G Gniazdo wejścia AUX 10
Służy do podłączania przenośnego
urządzenia audio.
H Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
I Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) 4
J Przycisk PTY (typu programu) 8
Wybieranie typu PTY w systemie RDS (po
naciśnięciu).
6PL
qf
qg
K Przyciski SEEK +/–
CD:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu).
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu).
L Przycisk MODE 7
Służy do wybierania zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ).
M Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / DIM (zmniejszania
jasności) 7
Zmienia wyświetlaną zawartość (po
naciśnięciu); zmienia jasność wyświetlacza
(po przytrzymaniu).
N Przyciski numeryczne
CD:
(3): REP
Służy do powtarzania bieżącego
utworu / płyty.
(4): SHUF
Służy do odtwarzania utworów
w przypadkowej kolejności.
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć pauzę, należy ponownie
nacisnąć przycisk.
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu).
O Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) 8
Służy do wybierania ustawień AF i TA
w systemie RDS.
Radio
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi
się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij przycisk (SEEK) –/+, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymuj wciśnięty przycisk (SEEK) –/+,
aby z grubsza nastawić częstotliwość, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) –/+, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwość (strojenie ręczne).
RDS
Informacja o systemie
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
3
Naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi
się napis „BTM”.
Zawartość wyświetlacza
4
Naciśnij przycisk (SEEK) +.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEMORY”.
Na wyświetlaczu pojawi się numer przycisku.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 8).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
A
B
A Częstotliwość*1 (nazwa stacji), numer
pamięci, zegar, dane RDS
B TA/TP*2
*1 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwości widać wskaźnik „*”.
*2 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaźnik „TA”. Wskaźnik „TP” pali się po odebraniu
odpowiedniej stacji.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
A, naciskaj przycisk (DSPL).
Usługi RDS
Radioodtwarzacz automatycznie zapewnia
następujące usługi RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym)/TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
7PL
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał
stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
ustawienie
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF, TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF, TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA
Programują stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REG
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie „REGOFF” (strona 10).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
Programowanie głośności
komunikatów o ruchu drogowym
2
Można zawczasu nastawić głośność
komunikatów o ruchu drogowym, dzięki czemu
komunikat nie pozostanie niezauważony.
Naciskaj przycisk (PTY), aż pojawi się
żądany typ programu.
3
Naciśnij przycisk (SEEK) –/+.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
1 Nastaw żądaną głośność pokrętłem regulacji
głośności.
2 Wciśnij i trzymaj przycisk (AF/TA) dotąd, aż
pojawi się napis „TA”.
8PL
Podczas słuchania stacji UKF naciśnij
przycisk (PTY).
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowisko), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M
(Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa),
EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M
(Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda),
FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy
dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na
telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas
wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY
(Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Audycje
dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz ustawienie „CT-ON”
(strona 10).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku
Regulacja parametrów dźwięku
— BAL / FAD
Można wyregulować balans, proporcje przód-tył
i głośność w głośniku basowym.
1 Naciskając przycisk wyboru, wyświetl
wskazanie „BAL” (balans) lub „FAD”
(przód-tył).
Parametry zmieniają się następująco:
LOW*1 (tony niskie) t HI*1 (tony wysokie)
t BAL (lewo-prawo) t FAD (proporcje
przód-tył) t AUX*2
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ lite (strona 9).
*2 Kiedy jest udostępnione źródło AUX
(strona 10).
2
Obracając pokrętło regulacji
głośności, zmień ustawienie
wybranego parametru.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Regulowanie korektora — EQ lite
Po wybraniu trybu korekty „CUSTOM” można
wybrać i zaprogramować ustawienia korektora
dla różnych zakresów dźwięków.
1 Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciskaj przycisk (EQ), aby wybrać
tryb korekty „CUSTOM”.
2 Naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi
się napis „LOW” (tony niskie) lub „HI”
(tony wysokie).
3 Obracając pokrętło regulacji
głośności, nastaw żądany poziom
dźwięku.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB od –10 dB do +10 dB.
Powtarzając czynności 2 i 3, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty, przed
zakończeniem wybierania ustawień naciśnij
na dwie sekundy przycisk wyboru.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Wskazówka
Ustawienia korektora można także zmieniać w innych
trybach korekty.
9PL
Zmienianie ustawień
radioodtwarzacza — SET
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się żądany parametr.
3
Obracając pokrętło regulacji
głośności, wybierz żądane ustawienie
(na przykład „ON” albo „OFF”).
4
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Uwaga
Wyświetlane parametry zależą od źródła dźwięku
i wybranych ustawień.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach:
Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 4)
CT (czas zegarowy)
Można wybrać ustawienie „CT-ON” lub „CTOFF” (z) (strona 8, 9).
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
Można wybrać ustawienie „BEEP-ON” (z) lub
„BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (źródło AUX)
Włączanie („AUX-A-ON” (z)) lub wyłączanie
(„AUX-A-OFF”) wyświetlania źródła AUX
(strona 10).
A.OFF (automatyczne wyłączanie)
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „A.OFF-NO” (z), „A.OFF30S” (sekund), „A.OFF-30M” (minut) lub
„A.OFF-60M” (minut).
DEMO*1 (tryb pokazu)
Włączanie („DEMO-ON” (z)) lub wyłączanie
(„DEMO-OFF”) trybu pokazu.
DIM (jasność wyświetlacza)
Zmienia jasność wyświetlacza.
– „DIM-ON”: jasność wyświetlacza jest
zmniejszona.
– „DIM-OFF” (z): wyświetlacz ma normalną
jasność.
M.DSPL (Motion Display)
– „M.DSPL-ON” (z): wyświetlanie ruchomych
wzorów.
– „M.DSPL-OFF”: wyłączanie funkcji Motion
Display.
10PL
A.SCRL (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się po ekranie
długich napisów w momencie zmiany utworu.
– „A.SCRL-ON” (z): przesuwanie napisów.
– „A.SCRL-OFF”: napisy nie przesuwają się.
LOCAL (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „LOCAL-ON”: nastawianie tylko stacji
o silniejszych sygnałach.
– „LOCAL-OFF” (z): normalny odbiór.
MONO*2 (tryb monofoniczny)
W celu poprawy jakości odbioru w paśmie UKF
można wybrać tryb monofoniczny.
– „MONO-ON”: odbiór audycji
stereofonicznych w wersji monofonicznej.
– „MONO-OFF” (z): odbiór audycji
stereofonicznych w wersji stereofonicznej.
REG*2 (odbiór stacji regionalnej)
Można wybrać ustawienie „REG-ON” (z) lub
„REG-OFF” (strona 8).
LOUD (kontur)
Ta funkcja umożliwia uzyskanie wyraźnego
dźwięku przy małej głośności.
– „LOUD -ON”: wzmacnianie tonów niskich
i wysokich.
– „LOUD -OFF” (z): bez wzmacniania tonów
niskich i wysokich.
BTM (strona 7)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a podłączonym
urządzeniem.
Podłączanie przenośnego urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
Informacje dodatkowe
AUX
AUX
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy pozwolić mu ostygnąć.
• Podczas pracy urządzenia automatycznie będzie
się wysuwała antena sterowana siłownikiem.
Skraplanie pary wodnej
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie
dodatkowe)
W deszczowy dzień i w miejscach bardzo
wilgotnych na soczewkach i na wyświetlaczu
urządzenia może się skroplić para wodna. W takim
przypadku urządzenie nie będzie działać właściwie.
Należy wtedy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej
godzinę na odparowanie wilgoci.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Aby zachować wysoką jakość
dźwięku
Korygowanie poziomu głośności
Uważać, aby nie zachlapać urządzenia i płyt sokami
ani innymi napojami.
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi się
wskazanie „AUX”.
Pojawi się napis „FRONT IN”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi się napis
„AUX”, po czym wyreguluj poziom głośności
(–8 dB do +18 dB) pokrętłem regulacji
głośności.
Uwagi o płytach
• Aby utrzymać płytę w czystości, nie dotykać jej
powierzchni. Chwytać płytę za krawędzie.
• Nieużywane płyty przechowywać w pudełkach
albo w magazynkach na płyty.
• Nie narażać płyt na wysoką temperaturę. Unikać
zostawiania ich na desce rozdzielczej lub tylnej
półce zaparkowanego samochodu.
• Nie używać płyt pokrytych lepkimi napisami lub
osadami; nie naklejać etykiet na takie płyty. Taka
płyta może się przestać obracać, co spowoduje
awarię urządzenia lub zniszczenie płyty.
• Nie używać płyt z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami.
Użycie takich płyt grozi następującymi
problemami:
– trudnościami z wyjęciem płyty (ze względu na
odklejenie się etykiety albo naklejki
i zablokowanie mechanizmu wysuwającego),
– brakiem możliwości właściwego odczytu
danych o dźwięku (na przykład przerwami
w dźwięku lub jego brakiem) ze względu na
skurczenie się etykiety albo naklejki
i w konsekwencji deformację płyty.
• W urządzeniu nie można odtwarzać płyt
o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi uszkodzeniem urządzenia.
• Nie można odtwarzać płyt CD o średnicy 8 cm.
11PL
• Przed odtwarzaniem należy
wyczyścić płytę dostępną
w handlu ściereczką do
czyszczenia. Wycierać płytę
od środka na zewnątrz. Nie
używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych
w handlu środków
czyszczących ani antystatycznego aerozolu
przeznaczonego do płyt analogowych.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy
(strona 4) i wyczyść złącza bawełnianą watką
zanurzoną w spirytusie. Nie naciskaj złączy za
mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
• W urządzeniu nie można odtwarzać pewnych płyt
CD-R / CD-RW (zależy to od sprzętu użytego do
nagrywania i od stanu płyty).
• Nie można odtwarzać płyty CD-R / CD-RW, która
nie została sfinalizowana.
Płyty muzyczne kodowane w celu
ochrony praw autorskich
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD).
W ostatnim czasie niektórzy producenci nagrań
wprowadzili na rynek płyty muzyczne kodowane
w celu ochrony praw autorskich. Zwracamy uwagę,
że zdarzają się wśród nich płyty niezgodne ze
standardem CD. Odtworzenie takich płyt
w urządzeniu może się okazać niemożliwe.
Radioodtwarzacz
Tył panelu czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Wyjmowanie urządzenia
1
Zdejmij kołnierz ochronny.
1 Zdejmij panel czołowy (strona 4).
2 Zaczep kluczyki odblokowujące o kołnierz
ochronny.
Uwaga o płytach DualDisc
DualDisc to płyta dwustronna, której jedna strona
zawiera nagranie DVD, a druga strona nagranie
cyfrowego dźwięku. Zwracamy uwagę, że nie
gwarantuje się odtwarzania „dźwiękowej” strony
płyty DualDisc, ponieważ strona ta jest niezgodna
ze standardem płyty kompaktowej (CD).
Właściwie ustaw kluczyki, jak na ilustracji.
3 Pociągnij za oba kluczyki, aby zdjąć
kołnierz ochronny.
Konserwacja
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
podłączenia zasilania. Jeśli
Bezpiecznik
nowo wymieniony bezpiecznik
(10 A)
również się przepali, może to
oznaczać wewnętrzne uszkodzenie. W takim
przypadku należy się porozumieć z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
12PL
2
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do
wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
Regulacja brzmienia
Tony niskie: ±10 dB przy 100 Hz
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz
Kontur
+9 dB przy 100 Hz
+5 dB przy 10 kHz
Zasilanie Napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary Około 178 × 50 × 179 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe Około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga Około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu 95 dB
Pasmo przenoszenia 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie Poniżej dającego się zmierzyć
poziomu
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Obudowy nie zawierają środków opóźniających
zapłon opartych na halogenkach.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach
wykonano z papieru.
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz / 450 kHz
Czułość użyteczna 9 dBf
Selektywność 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu
67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz
0,5 % (stereo), 0,3 % (mono)
Separacja 35 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia 30 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz / 450 kHz
Czułość ŚR (MW): 30 µV, DŁ (LW): 40 µV
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia Wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe)
Impedancja głośników 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa
45 W × 4 (przy 4 omach)
Dane ogólne
Wyjścia
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Wejścia
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie większości
problemów, jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
Sprawdzić połączenia. Jeśli wszystko jest w porządku,
sprawdzić bezpiecznik.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
• Zbyt mała głośność.
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(FAD) nie są nastawione w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
Sygnalizacja została wyłączona (strona 10).
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator.
• Przewód zasilający nie jest podłączony właściwie.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
13PL
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 10).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (OFF).
t Ponownie przytrzymać wciśnięty przycisk
(OFF), aby wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 12).
Nie działa funkcja automatycznego wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłączyć radioodtwarzacz.
Odtwarzanie płyty CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona płyta.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 12).
Nie przesuwają się wskazania na wyświetlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Wyłączona jest funkcja „A.SCRL”.
t Wybrać ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 10).
Przerwy w dźwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstalować urządzenie pod kątem mniejszym
niż 45°, mocując je do stabilnej części
samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie można wyjąć płyty.
Nacisnąć przycisk Z (wyjmowania) (strona 6).
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Podłączyć przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ.).
• Sprawdzić podłączenie anteny samochodowej.
• Antena automatyczna nie wysuwa się.
t Sprawdzić podłączenie przewodu sterującego
siłownikiem antenowym.
• Sprawdzić częstotliwość.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramować właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
14PL
zst30849
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włączyć tryb „LOCAL-ON” (strona 10).
t Podczas strojenia pomijane są stację:
Wybrać tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 10).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastawić częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaźnik
„ST”.
• Dokładnie nastawić częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybrać tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 10).
Stereofoniczna audycja jest odbierana w wersji
monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybrać tryb „MONO-OFF” (strona 10).
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłączyć funkcję TA (strona 8).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włączyć funkcję TA (strona 8).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
t Nastawić inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Komunikaty
ERROR
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyścić płytę lub właściwie ją włożyć.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włożyć inną płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdzić połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
L. SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Nacisnąć przycisk (SEEK) –/+ w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
SEEK”).
NO MUSIC
Włożona płyta CD nie zawiera plików muzycznych.
t Włożyć do radioodtwarzacza muzyczną płytę CD.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa utworu / albumu /
grupy / płyty.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdzić połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktować się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i grupach.
t Zaczekać na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
PUSH EJT
Nie można wyjąć płyty.
t Nacisnąć przycisk Z (wyjmowania) (strona 6).
„
” albo „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
15PL
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
PL
Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy
krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być
zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Download PDF

advertising