Sony | CDX-S2250 | Sony CDX-S2250 Instrukcja obsługi

2-348-467-21(1)
Radioodtwarzacz CD
UKF / ŚR / DŁ
Instrukcja obsługi
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji
i podłączania.
CDX-S2250S
CDX-S2250
© 2005 Sony Corporation
Witamy w świecie Sony!
Dziękujemy za zakup radioodtwarzacza CD
marki Sony. Ma on bogate możliwości
i współpracuje z wieloma urządzeniami.
Oto krótka lista:
• Odtwarzanie płyt CD:
Można odtwarzać płyty CD-DA (także
z danymi CD TEXT*), płyty CD-R/CD-RW
(pliki MP3, także nagrane w trybie Multi
Session (strona 11)) oraz płyty ATRAC CD
(format ATRAC3 i ATRAC3plus (strona 11)).
Typ płyty
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Po wy≥πczeniu zap≥onu naciúnij przycisk
(OFF) na urzπdzeniu i trzymaj go dotπd, aø
z wyúwietlacza zniknπ wskazania.
W przeciwnym razie wyúwietlacz nie
wy≥πczy siÍ i bÍdzie powodowa≥ pobÛr prπdu
z akumulatora.
Oznaczenie na płycie
CD-DA
Ta etykieta znajduje siÍ na spodzie
podstawy montaøowej.
MP3
ATRAC CD
• Odbiór radia:
– Można zaprogramować po 6 stacji z każdego
zakresu fal (FM1 (UKF1), FM2, FM3, MW
(ŚR) i LW (DŁ)).
– Funkcja BTM (pamięć najlepszego
dostrojenia): urządzenie wybiera
z nastawionego zakresu i programuje
stacje o najsilniejszym sygnale.
• Funkcje RDS:
Można odbierać stacje UKF wykorzystujące
RDS (System Danych Radiowych).
* Płyta z danymi CD TEXT to płyta CD-DA, która
zawiera takie informacje jak tytuł płyty, nazwisko
wykonawcy czy tytuły utworów.
2PL
SonicStage i jego logo są znakami handlowymi
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są
znakami handlowymi Sony Corporation.
Spis treści
Czynności wstępne
Inne funkcje
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tryb DEMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 4
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 4
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . .
Regulacja parametrów dźwięku
— BAL / FAD / SUB . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja krzywej korekty — EQ3 . . . . . .
Zmienianie ustawień
radioodtwarzacza — SET . . . . . . . . . . . . . .
Posługiwanie się oferowanym
oddzielnie pilotem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilot-karta RM-X114 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
8
8
8
9
9
9
Radioodtwarzacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Informacje dodatkowe
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej
kolejności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . . 6
Programowanie automatyczne — BTM . . . . 6
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . . 6
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informacja o systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wybieranie ustawień AF i TA/TP . . . . . . . . 7
Wybieranie PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . . 8
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach MP3 . . . . . . . . . . . . .
Informacja o płytach ATRAC CD . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyjmowanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
12
12
13
13
15
3PL
Czynności wstępne
Zerowanie urządzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy i spiczastym
przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij
przycisk RESET.
Przycisk
RESET
Uwaga
Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje
skasowanie ustawień zegara i niektórych danych
z pamięci.
Zdejmowanie panelu
czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy. Sygnał ten
włącza się tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz radioodtwarzacza.
1
2
Naciśnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
Naciśnij przycisk
i pociągnij
panel do siebie.
Nastawianie zegara
(OFF)
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Pojawi się ekran ustawień.
2 Naciskaj przycisk (SEL) dotąd, aż
pojawi się napis „CLOCK-ADJ”.
3 Naciśnij przycisk (DSPL).
Migać zacznie wskazanie godziny.
4 Naciskając przycisk głośności +/–,
wyreguluj godzinę.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(DSPL).
5 Naciśnij przycisk (SEL).
Zegar rozpocznie pracę i pojawi się następny
ekran ustawień.
6 Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk (DSPL).
Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Uwagi
• Nie naciskać za mocno panelu czołowego ani
wyświetlacza.
• Nie narażać panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikać zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
Wskazówka
Do przenoszenia panelu czołowego używać
dostarczonego futerału.
Zakładanie panelu czołowego
Umieść część A panelu czołowego na części B
urządzenia, jak pokazano na ilustracji, po czym
lekko wepchnij lewą stronę na miejsce.
Rozlegnie się lekki trzask.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 8).
Użycie pilota-karty
Podczas wykonywania czynności 2 i 4 wskazuj
żądany parametr lub ustawienie przyciskami M i m.
Aby podczas wykonywania czynności 4 przemieścić
wskazanie cyfrowe, naciśnij przycisk < lub ,.
Tryb DEMO
4PL
Kiedy radioodtwarzacz zostanie wyłączony,
najpierw pojawia się zegar, a następnie
rozpoczyna się tryb pokazu (DEMO)
Aby wyłączyć tryb pokazu, wybierz ustawienie
„DEMO-OFF” (strona 9) przy wyłączonym
radioodtwarzaczu.
A
B
Uwaga
Nie kłaść niczego po wewnętrznej stronie panelu
czołowego.
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
1
2 34
5
6
7 8 9
0
SEL
SOURCE MODE
qa
ATT
DIM
BTM
DSPL
SENS
qs qd
– GROUP +
1
2
qf
REP
SHUF
3
4
qg
5
6
PTY
AF/TA
EQ3
SEEK
OFF
qh qj qk
CDX-S2250S
CDX-S2250
ql
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
a Przycisk głośności +/–
Służy do regulacji głośności.
b Przycisk SEL (wyboru) 4, 8, 9
Służy do wybierania wariantów.
c Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD).
d Przycisk MODE 6
Służy do wybierania zakresu fal.
e Szczelina na płytę
Po włożeniu do niej płyty (opisem do góry)
rozpoczyna się odtwarzanie.
f Wyświetlacz
g Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Ponowne
naciśnięcie wyłącza wyciszenie.
h Przycisk EQ3 (korektora) 8
Służy do wybierania krzywej korekty
(XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW
AGE, ROCK, CUSTOM lub OFF).
i Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
j Przycisk SEEK +/–
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu).
CD:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu).
k Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) 4
l Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / DIM (zmniejszania
jasności) 4, 6, 7
Zmienianie wyświetlanej zawartości
(po naciśnięciu); zmienianie jasności
wyświetlacza (po przytrzymaniu).
m Przycisk SENS/BTM 6
Poprawianie słabego odbioru: LOCAL/
MONO (po naciśnięciu); uruchamianie
funkcji BTM (po przytrzymaniu).
n Przycisk RESET (za panelem
czołowym) 4
o Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu).
CD:
(1)/(2): GROUP* –/+
Pomijanie grupy (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie grup (po przytrzymaniu).
(3): REP 6
(4): SHUF 6
p Przycisk PTY (typu programu) 8
Służy do wybierania typu PTY w systemie
RDS.
q Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) 7
Służy do wybierania ustawień AF i TA/TP
w systemie RDS.
r Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
s Odbiornik sygnałów
z pilota-karty 9
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / płyty
ATRAC CD.
5PL
Odtwarzacz CD
Radio
Zawartość wyświetlacza
A
B
A Źródło dźwięku
B Numer utworu / Czas odtwarzania,
Nazwa płyty / Nazwisko wykonawcy,
Numer grupy*1, Nazwa grupy, Nazwa
utworu, Informacje tekstowe*2,
Zegar
*1 Nazwa grupy jest wyświetlana tylko po zmianie
grupy.
*2 Podczas odtwarzania pliku MP3 wyświetlany jest
znacznik ID3, a podczas odtwarzania płyty
ATRAC CD wyświetlane są informacje tekstowe
zapisane przez program SonicStage itp.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
B, naciskaj przycisk (DSPL).
Wskazówka
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju płyty
i formatu nagrania. Szczegółowe informacje
o plikach MP3 i płytach ATRAC CD podano
na stronie 11.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
na wyświetlaczu pojawi się żądane
ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
REP-TRACK utwór w trybie z powtarzaniem
REP-GP*
zawartość grupy w trybie
z powtarzaniem
SHUF-GP*
zawartość grupy
w przypadkowej kolejności
SHUF-DISC
zawartość płyty
w przypadkowej kolejności
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / płyty
ATRAC CD.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz „REP-OFF” albo „SHUF-OFF”.
Programowanie
i nastawianie stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1 Naciskając przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „TUNER”.
2
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
Wciśnij i trzymaj przycisk (BTM), aż
zacznie migać napis „BTM”.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Programowanie ręczne
1 Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEM”.
Na wyświetlaczu pojawi się numer przycisku.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego
przycisku numerycznego inną stację, poprzednio
przypisana stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 7).
Nastawianie
zaprogramowanych stacji
1 Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
Użycie pilota-karty
Aby wybrać zaprogramowaną stację, naciskaj
przycisk M lub m.
Automat. nastawianie stacji
1 Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij (SEEK) +/–, aby wyszukać
stację.
6PL
Wyszukiwanie zostanie przerwane
po odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie
aż do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymuj wciśnięty przycisk
(SEEK) +/–, aby z grubsza nastawić częstotliwość,
po czym naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby
precyzyjnie nastawić częstotliwość (strojenie
ręczne).
Wybieranie ustawień AF
i TA/TP
1 Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
ustawienie
RDS
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
Informacja o systemie
TA-ON
Stacje UKF z systemem danych radiowych (RDS)
nadają obok zwykłego programu radiowego także
niesłyszalne informacje cyfrowe.
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF, TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF, TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Zawartość wyświetlacza
A
B
C
A Zakres fal, funkcja
B Częstotliwość*1 (nazwa stacji),
zegar, dane RDS
C TA/TP*2
*1 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od
wskazania częstotliwości widać wskaźnik „*”.
*2 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaźnik „TA”. Wskaźnik „TP” pali się po
odebraniu odpowiedniej stacji.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
B, naciskaj przycisk (DSPL).
Usługi RDS
Radioodtwarzacz automatycznie zapewnia
następujące usługi RDS:
AF
(częstotliwości
zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika
w sieci, który zapewnia najsilniejszy
sygnał. Dzięki tej funkcji można
słuchać jednej stacji przy podróżach
na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty
o ruchu
drogowym)/
TP (programy
o ruchu
drogowym)
Umożliwia odbiór informacji
o bieżącej sytuacji na drogach /
audycji dla kierowców. Odebrany
komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła
dźwięku.
PTY (typy
programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego
programu i umożliwia wyszukanie
programu określonego typu.
CT (czas
zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na
podstawie danych CT z sygnału
RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli
sygnał stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja
nie nadaje danych RDS.
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem z ustawieniami
funkcji AF/TA. W przypadku użycia funkcji BTM,
programowane są tylko stacje RDS i otrzymują one
identyczne ustawienia funkcji AF/TA. Programują
stacje ręcznie, można programować zarówno stacje
RDS, jak i pozostałe, i wybierać indywidualne
ustawienia AF i TA dla poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM lub
ręcznie.
Programowanie głośności
komunikatów o ruchu drogowym
Można zawczasu nastawić głośność
komunikatów o ruchu drogowym, dzięki czemu
komunikat nie pozostanie niezauważony.
1 Nastaw żądaną głośność przyciskiem
głośności +/–.
2 Wciśnij i trzymaj przycisk (AF/TA) dotąd, aż
pojawi się napis „TA”.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REG
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 9).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
7PL
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane
do przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania żądanej
stacji lokalnej.
Wybieranie PTY
1 Podczas słuchania stacji UKF
Inne funkcje
Zmienianie ustawień
dźwięku
Regulacja parametrów
dźwięku — BAL / FAD / SUB
Można wyregulować balans, proporcje przód-tył
i głośność w głośniku basowym.
1
naciśnij przycisk (PTY).
2
3
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
Naciskaj przycisk (PTY), aż pojawi
się żądany typ programu.
Naciśnij przycisk (SEEK) +/–.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 3 wybrać
żądany typ programu, naciskaj przycisk M lub m.
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lewo-prawo) t FAD (proporcje
przód-tył) t SUB (głośność w głośniku
basowym)*2
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3 (strona 8).
*2 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB” (strona 9). Przy minimalnym
ustawieniu widać wskazanie „ATT”.
Do wyboru jest 20 ustawień.
2
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS (Aktualności),
INFO (Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE
(Edukacja), DRAMA (Słuchowisko), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne),
POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka
rockowa), EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna), CLASSICS
(Muzyka klasyczna), OTHER M (Inne rodzaje
muzyki), WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse),
CHILDREN (Programy dla dzieci), SOCIAL A
(Programy społeczne), RELIGION (Religia),
PHONE IN (Audycje na telefon), TRAVEL
(Podróże), LEISURE (Czas wolny), JAZZ (Muzyka
jazzowa), COUNTRY (Muzyka country),
NATION M (Muzyka ludowa), OLDIES (Złote
przeboje), FOLK M (Muzyka folk), DOCUMENT
(Audycje dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT
1 Wybierz ustawienie „CT-ON” (str. 9).
8PL
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować
niewielka różnica.
Naciskając przycisk (SEL), wyświetl
wskazanie „BAL” (balans), „FAD”
(przód-tył) lub „SUB” (głośnik
basowy).
Parametry zmieniają się następująco:
Zmień ustawienie wybranego
parametru, naciskając przycisk
głośności +/–.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Uwaga
Regulacji należy dokonać w ciągu 3 sekund
od wybrania parametru.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2
wyregulować żądany parametr, naciskaj przycisk
<, M, , lub m.
Regulowanie korektora — EQ3
Można wybrać i zaprogramować ustawienia
korektora dla różnych zakresów dźwięków.
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciskaj przycisk (EQ3), aby wybrać
żądany typ korekty.
2
Naciskaj przycisk (SEL), aż pojawi
się napis „LOW” (tony niskie), „MID”
(tony średnie) lub „HI” (tony
wysokie).
3
Naciskając przycisk głośności +/–,
nastaw żądany poziom dźwięku.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB od –10 dB do +10 dB.
Powtarzając czynności 2 i 3, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty, na dwie
sekundy naciśnij przycisk (SEL).
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 3
wyregulować żądany parametr, naciskaj przycisk
<, M, , lub m.
Zmienianie ustawień
radioodtwarzacza — SET
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk (SEL) dotąd, aż
pojawi się żądany parametr.
3
Naciskając przycisk głośności +/–,
wybierz żądane ustawienie
(na przykład „ON” albo „OFF”).
4
Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Uwaga
Wyświetlane parametry zależą od źródła dźwięku
i wybranych ustawień.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2 wskazać
żądany parametr, naciskaj przycisk M lub m. Aby
podczas wykonywania czynności 3 wybrać żądane
ustawienie, naciskaj przycisk < lub ,.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach:
Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
CLOCK-ADJ
(strona 4)
(regulacja zegara)
CT (czas
zegarowy)
„CT-ON” lub „CT-OFF” (z)
(strona 7, 8)
BEEP
„BEEP-ON” (z) lub
„BEEP-OFF”
SUB/REAR*1
Przełączanie funkcji wyjścia
dźwięku.
– „SUB” (z): reprodukcja na
głośnik basowy
– „REAR”: reprodukcja na
wzmacniacz mocy
DIM (jasność
wyświetlacza)
Zmienianie jasności
wyświetlacza
– „DIM-ON”: zmniejszanie
jasności wyświetlacza
– „DIM-OFF” (z): normalna
jasność wyświetlacza
DEMO*1
(pokaz)
„DEMO-ON” (z) lub „DEMOOFF” (strona 4)
A.SCRL
(automatyczne
przesuwanie)
Automatyczne przesuwanie się
po ekranie długich napisów
w momencie zmiany grupy /
utworu.
– „A.SCRL-ON”: przesuwanie
napisów
– „A.SCRL-OFF” (z): napisy
nie przesuwają się
REG*2 (odbiór
„REG-ON” (z) lub
stacji regionalnej) „REG-OFF” (strona 7)
LPF*3 (filtr
Wybieranie częstotliwości
dolnoprzepustowy) odcięcia „78HZ”, „125HZ” lub
„OFF” (z).
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy wybrane jest wyjście dźwięku „SUB”.
Posługiwanie się
oferowanym oddzielnie
pilotem
Pilot-karta RM-X114
Rozmieszczenie elementów
sterujących
Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią
te same funkcje, co przyciski na urządzeniu.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST*
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
Pilot-karta zawiera również następujące
przyciski, które nie występują lub działają
inaczej niż na radioodtwarzaczu.
• Przyciski </, (SEEK –/+)
Służą do sterowania radiem / odtwarzaczem
CD tak jak przycisk (SEEK) +/– na
radioodtwarzaczu. (Szczegółów na temat
innych funkcji należy szukać w podpunktach
„Użycie pilota-karty” na odpowiednich
stronach.)
9PL
• Przycisk SOUND
Działa tak jak przycisk (SEL) na
radioodtwarzaczu.
• Przyciski M/m (DISC*/PRESET +/–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD tak jak
przyciski (1)/(2) –/+ na radioodtwarzaczu.
(Szczegółów na temat innych funkcji należy
szukać w podpunktach „Użycie pilota-karty”
na odpowiednich stronach.)
* Bez funkcji w tym urządzeniu.
Uwaga
Jeśli wyświetlacz urządzenia zostanie wyłączony
przez naciśnięcie przycisku (OFF), to sterowanie
urządzeniem za pomocą pilota-karty nie jest
możliwe dopóty, dopóki nie zostanie naciśnięty
przycisk (SOURCE) na urządzeniu albo urządzenie
nie zostanie włączone przez włożenie płyty.
Wymiana baterii litowej
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się
okazać mniejsza w zależności od warunków
pracy.) Kiedy bateria jest bliska wyładowania,
zmniejsza się zasięg pilota-karty. Należy wtedy
wymienić baterię na nową baterię litową
CR2025. Użycie innej baterii grozi powstaniem
pożaru lub wybuchem.
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany
i bezpośrednio świeciło na niego słońce, przed
użyciem urządzenia należy pozwolić mu
ostygnąć.
• Podczas pracy urządzenia automatycznie
będzie się wysuwała antena sterowana
siłownikiem.
Skraplanie pary wodnej
W deszczowy dzień i w miejscach bardzo
wilgotnych na soczewkach i na wyświetlaczu
urządzenia może się skroplić para wodna.
W takim przypadku urządzenie nie będzie
działać właściwie. Należy wtedy wyjąć płytę
i odczekać mniej więcej godzinę na odparowanie
wilgoci.
Aby zachować wysoką jakość
dźwięku
Uważać, aby nie zachlapać urządzenia i płyt
sokami ani innymi napojami.
Uwagi o płytach
x
Stroną +
do góry
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia
baterii bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Dla zapewnienia dobrego styku wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwracać uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Nie chwytać baterii metalowymi szczypcami, gdyż
grozi to zwarciem.
OSTRZEŻENIE
Niew≥aúciwie uøytkowana bateria moøe
wybuchnπÊ.
Nie ≥adowaÊ, nie rozbieraÊ ani nie paliÊ baterii.
10PL
• Aby utrzymać płytę w czystości, nie dotykać
jej powierzchni. Chwytać płytę za krawędzie.
• Nieużywane płyty przechowywać w pudełkach
albo w magazynkach na płyty.
• Nie narażać płyt na wysoką temperaturę.
Unikać zostawiania ich na desce rozdzielczej
lub tylnej półce zaparkowanego samochodu.
• Nie używać płyt pokrytych lepkimi napisami
lub osadami; nie naklejać etykiet na takie płyty.
Taka płyta może się przestać obracać, co
spowoduje awarię urządzenia lub zniszczenie
płyty.
• Nie używać płyt z naklejonymi etykietkami
albo naklejkami.
Użycie takich płyt grozi następującymi
problemami:
– trudnościami z wyjęciem płyty (ze względu
na odklejenie się etykiety albo naklejki
i zablokowanie mechanizmu wysuwającego),
– brakiem możliwości właściwego odczytu
danych o dźwięku (na przykład przerwami
w dźwięku lub jego brakiem) ze względu
na skurczenie się etykiety albo naklejki
i w konsekwencji deformację płyty.
• W urządzeniu nie można odtwarzać płyt
o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi uszkodzeniem urządzenia.
• Nie można odtwarzać płyt CD o średnicy 8 cm.
• Przed odtwarzaniem należy
wyczyścić płytę dostępną
w handlu ściereczką do
czyszczenia. Wycierać płytę
od środka na zewnątrz. Nie
używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych
w handlu środków czyszczących ani
antystatycznego aerozolu przeznaczonego
do płyt analogowych.
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
• W urządzeniu nie można odtwarzać pewnych
płyt CD-R / CD-RW (zależy to od sprzętu
użytego do nagrywania i od stanu płyty).
• Nie można odtwarzać płyty CD-R / CD-RW,
która nie została sfinalizowana.
Płyty muzyczne kodowane w celu
ochrony praw autorskich
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem płyty kompaktowej
(CD). W ostatnim czasie niektórzy producenci
nagrań wprowadzili na rynek płyty muzyczne
kodowane w celu ochrony praw autorskich.
Zwracamy uwagę, że zdarzają się wśród nich
płyty niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie
takich płyt w urządzeniu może się okazać
niemożliwe.
Informacja o plikach MP3
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) jest
znormalizowaną technologią i formatem
służącym do kompresji dźwięku. Dane
dźwiękowe CD ulegają zmniejszeniu do mniej
więcej 1/10 początkowej wielkości.
• Radioodtwarzacz jest zgodny z formatem ISO
9660 (poziom 1 lub poziom 2) albo Joliet lub
Romeo w formacie expansion, wersjami 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 znaczników ID3 oraz
nagraniami wielosesyjnymi.
• Obowiązują następujące wartości maksymalne:
– foldery (grupy): 150 (łącznie z folderem
głównym i pustymi folderami);
– pliki MP3 (utwory) i foldery na płycie: 300
(jeśli nazwa folderu / pliku składa się z wielu
znaków, liczba ta może być mniejsza od 300);
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu pliku wynosi 32 (Joliet) lub
32/64 (Romeo); maksymalna liczba
wyświetlanych znaków znacznika ID3
wynosi 15/30 (1.0, 1.1, 2.2 lub 2.3) albo 63/
126 (2.4).
Kolejność odtwarzania plików MP3
MP3
Folder
(grupa)
Plik MP3
(utwór)
Uwagi
• Przed użyciem płyty w radioodtwarzaczu należy ją
sfinalizować.
• Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
• Przy odtwarzaniu plików MP3 o wysokiej
prędkości transmisji, takiej jak 320 kb/s, mogą
występować przerwy w dźwięku.
• Przy odtwarzaniu pliku MP3 zapisanego w trybie
VBR (zmiennej prędkości transmisji) lub podczas
przewijania do przodu / do tyłu może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Podczas odtwarzania płyty nagranej w trybie Multi
Session rozpoznawany i odtwarzany jest tylko
format pierwszego utworu z pierwszej sesji
(wszystkie inne formaty są pomijane). Priorytety
formatów są następujące: CD-DA, ATRAC CD
i MP3.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji zawiera
dane CD-DA, odtwarzane są wyłącznie dane CD
DA z pierwszej sesji.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji nie
zawiera danych CD-DA, odtwarzana jest sesja
ATRAC CD lub MP3. Jeżeli płyta nie zawiera
danych w żadnych z tych formatów, pojawi się
komunikat „NO MUSIC”
Informacja o płytach
ATRAC CD
Format ATRAC3plus
Technologia kompresji dźwięku ATRAC3 wzięła
swój skrót od nazwy Adaptive Transform
Acoustic Coding3. Dane dźwiękowe CD ulegają
zmniejszeniu do mniej więcej 1/10 początkowej
wielkości. Technologia ATRAC3plus stanowi
rozszerzenie formatu ATRAC3 i umożliwia
kompresję danych dźwiękowych CD do mniej
więcej 1/20 początkowej wielkości.
Radioodtwarzacz obsługuje zarówno format
ATRAC3, jak i ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD to płyta z danymi dźwiękowymi
CD, które zostały poddane kompresji do formatu
ATRAC3 lub ATRAC3plus i nagrane przy
użyciu odpowiedniego programu, takiego jak
SonicStage 2.0 lub nowszy czy SonicStage
11PL
Simple Burner.
• Obowiązują następujące wartości maksymalne:
– foldery (grupy): 255
– pliki (utwory): 999
• Wyświetlane są nazwy folderów / plików
i informacje tekstowe zapisane przez program
SonicStage.
Szczegółów na temat płyt ATRAC CD należy
szukać w dokumentacji programu SonicStage
lub SonicStage Simple Burner.
Wyjmowanie urządzenia
1
Zdejmij kołnierz ochronny.
1 Zdejmij panel czołowy (strona 4).
2 Zaczep kluczyki odblokowujące o kołnierz
ochronny.
Uwaga
Do tworzenia płyt ATRAC CD konieczne jest
odpowiednie oprogramowanie, takie jak
SonicStage 2.0 lub nowsze czy SonicStage Simple
Burner 1.0 lub 1.1. Oprogramowanie takie jest
dostarczane z „sieciowymi” produktami Sony.
Właściwie ustaw kluczyki,
jak na ilustracji.
W przypadków pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
3 Pociągnij za oba kluczyki, aby zdjąć
kołnierz ochronny.
Konserwacja
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli
bezpiecznik przepali się,
należy go wymienić po
sprawdzeniu podłączenia
Bezpiecznik (10 A)
zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się przepali, może
to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie. W takim
przypadku należy się porozumieć z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
2
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem
do wewnątrz.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona
4) i wyczyść złącza bawełnianą watką zanurzoną
w spirytusie. Nie naciskaj złączy za mocno, gdyż
grozi to ich uszkodzeniem.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
Radioodtwarzacz
Tył panelu czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
12PL
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie: Poniżej dającego się
zmierzyć poziomu
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz / 450 kHz
Czułość użyteczna: 9 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu:
67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz:
0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separacja: 35 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 30 – 15 000 Hz
• Do lutowania niektórych części (ponad 80%)
wykorzystywany jest lut bezołowiowy.
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Obudowy nie zawierają środków opóźniających
zapłon opartych na halogenkach.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach nie
zawierają pianki polistyrenowej.
Rozwiązywanie
problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie większości
problemów, jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 10.7 MHz / 450 kHz
Czułość: ŚR (MW): 30 µV, DŁ (LW): 40 µV
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: Wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe)
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 50 W × 4
(przy 4 omach)
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdzić połączenia. Jeśli wszystko jest
w porządku, sprawdzić bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można
używać pilota-karty.
t Włączyć urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie
wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Dane ogólne
Brak dźwięku.
Wyjścia:
Wyjścia audio (przełączanie tył / głośnik basowy)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Gniazdo antenowe
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD)
Zasilanie: Napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: Około 178 × 50 × 178 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary montażowe: Około 182 × 53 × 161 mm
(szer./wys./gł.)
Waga: Około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Futerał na panel czołowy (1 szt.)
Wyposażenie dodatkowe:
Pilot-karta RM-X114
• Zbyt mała głośność.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja
wyciszania przy telefonowaniu (gdy do
przewodu ATT podłączony jest przewód
samochodowego zestawu głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył nie są nastawione w położenie
pośrednie.
Patenty USA i innych państw wykorzystane
na licencji Dolby Laboratories.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 9).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk RESET.
t Ponownie wprowadzić ustawienia
do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator.
• Przewód zasilający nie jest podłączony
właściwie.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina. Przepalił się
bezpiecznik. Zmiana położenia kluczyka
w stacyjce powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
13PL
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 9).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien
czas przycisku (OFF).
t Ponownie przytrzymać wciśnięty przycisk
(OFF), aby wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 12).
Odtwarzanie płyty CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta CD.
• Płyta CD jest na siłę wkładana spodem do góry
albo niewłaściwi.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Brudna lub uszkodzona płyta CD.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio
(strona 11).
Nie można odtwarzać plików MP3.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem
i wersją MP3 (strona 11).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3
trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie można odtworzyć płyty ATRAC CD.
• Płyta nie została utworzona za pomocą
odpowiedniego oprogramowania, takiego jak
SonicStage czy SonicStage Simple Burner.
• Nie można odtwarzać utworów, które nie są
umieszczone w grupie.
Nie przesuwają się wskazania na
wyświetlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków,
wskazania mogą się nie przesuwać.
• Wyłączona jest funkcja „A.SCRL”.
t Wybrać ustawienie „A.SCRL-ON”
(strona 9).
Przerwy w dźwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstalować urządzenie pod kątem
mniejszym niż 45°, mocując je do stabilnej
części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty CD.
Nacisnąć przycisk RESET (strona 4).
14PL
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Podłączyć przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu
zasilającego wzmacniacza antenowego (tylko
jeśli w boczną / tylną szybę samochodu jest
wbudowana antena UKF / ŚR / DŁ.)
• Sprawdzić podłączenie anteny samochodowej.
• Antena automatyczna nie wysuwa się.
t Sprawdzić podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
• Sprawdzić częstotliwość.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramować właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia
automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Naciskać przycisk (SENS), aż pojawi się
napis „LOCAL-ON”.
t Podczas strojenia pomijane są stację:
Naciskać przycisk (SENS), aż pojawi się
napis „MONO-ON” lub „MONO-OFF”
(UKF) albo „LOCAL-OFF” (ŚR/DŁ).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastawić częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga
wskaźnik „ST”.
• Dokładnie nastawić częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Naciskać przycisk (SENS), aby wybrać
tryb monofoniczny „MONO-ON”.
Stereofoniczna audycja jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Naciskać przycisk (SENS), aż pojawi się
napis „MONO-OFF”.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna
się wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma
słaby sygnał.
t Wyłączyć funkcję TA (strona 7).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włączyć funkcję TA (strona 7).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastawić inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -.”
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje
o wszystkich utworach i grupach.
t Zaczekać na zakończenie odczytu
i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.
Zależnie od struktury płyty, może to potrwać
ponad minutę.
Komunikaty
RESET
ERROR
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
sterowanie urządzeniem.
t Nacisnąć przycisk RESET (strona 4).
• Płyta CD jest brudna albo włożona spodem
do góry.
t Oczyścić płytę CD lub właściwie ją włożyć.
• Ze względu na jakiś problem nie można
odtwarzać płyty CD.
t Włożyć inną płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników /
wzmacniaczy.
t Sprawdzić połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
L.SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego
włączony jest tryb wyszukiwania lokalnego
(strona 17).
NO AF
„
” albo „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie
można przejść dalej.
„
”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego
znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią
sytuacji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony. Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze
względu na problemy z odtwarzaniem płyty CD,
prosimy o dostarczenie płyty używanej w czasie,
gdy problem wystąpił po raz pierwszy.
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
t Nacisnąć przycisk (SEEK) +/– w czasie
migania nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu)
(migać będzie napis „PI SEEK”).
NO ID3
W pliku MP3 nie są zapisane informacje
o znaczniku ID3.
NO INFO
W pliku ATRAC3 / ATRAC3plus nie są zapisane
informacje tekstowe.
NO MUSIC
Włożona płyta CD nie zawiera plików
muzycznych.
t Włożyć do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa utworu /
grupy / płyty.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdzić połączenia. Jeśli komunikat nie
zniknie z wyświetlacza, skontaktować się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
15PL
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising