Sony | CDX-GT650UI | Sony CDX-GT650UI GT650UI Radioodtwarzacz CD mp3 umożliwiający wybór koloru podświetlenia przycisków Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB+00C
OV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
4-193-831-PL(1)
Radioodtwarzacz CD
UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 6.
CDX-GT650UI
©2010 Sony Corporation
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB01INTEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji i podłączania.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Na pewnych bateriach
i akumulatorach symbol ten może się pojawiać razem
z oznaczeniem chemicznym. Oznaczenia chemiczne
rtęci (Hg) i ołowiu (Pb) są dodawane, gdy bateria lub
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub
akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. W przypadku produktu, który
ze względów bezpieczeństwa, sprawności działania
lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do
wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii
lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii lub akumulatora, wyeksploatowany
produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. W przypadku pozostałych
baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii
lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub
akumulatorów, należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub
sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
ZAPPIN i Quick-BrowZer są znakami
handlowymi Sony Corporation.
Nazwa i logo „12 TONE
ANALYSIS” są znakami
handlowymi Sony
Corporation.
Nazwa i logo „SensMe” są
znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
2
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB01INTEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Technologię rozpoznawania muzyki iodnośne
dane dostarcza firma Gracenote®. Gracenote jest
standardem branżowym wtechnologii
rozpoznawania muzyki idostarczania odnośnych
materiałów. Więcej informacji można znaleźć pod
adresem www.gracenote.com.
Dane opłytach CD imuzyce pochodzą od
Gracenote Inc., copyright © 2000 – 2010
Gracenote. Oprogramowanie Gracenote copyright
2000-2010 Gracenote. Niniejszy produkt iusługa
mogą wykorzystywać jeden lub większą liczbę
patentów USA onastępujących numerach:
5987525, 6061680, 6154773, 6161132,
6230192, 6230207, 6240459, 6330593 oraz
inne patenty wydane lub wnioskowane.
Świadczenie pewnych usług odbywa się na licencji
na wykorzystanie patentu USA onumerze
6304523 udzielonej przez firmę Open Globe Inc.
Gracenote iCDDB są zastrzeżonymi znakami
handlowymi Gracenote. Logo ilogotyp Gracenote
oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami
handlowymi Gracenote.
Microsoft, Windows, Windows Vista
i Windows Media oraz odnośne logo są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Ten produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii bez
zezwolenia firmy Microsoft lub jej uprawnionego
podmiotu zależnego.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch są znakami handlowymi Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Apple, Macintosh i iTunes są znakami
handlowymi Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną przez bezpośrednie oświetlenie
słoneczne, ogień itp.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 26).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
3
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB+00CO
V-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Spis treści
Czynności wstępne
Urządzenia USB
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . 6
Przygotowanie pilota-karty . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 7
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 7
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . 14
Zawartość wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . . 15
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 15
Słuchanie muzyki dopasowanej do nastroju
— SensMe™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Przed użyciem funkcji SensMe™ . . . . . . . 15
Instalacja w komputerze programów
„SensMe™ Setup” i „Content Transfer” . . 16
Rejestracja urządzenia USB przy użyciu
programu „SensMe™ Setup”. . . . . . . . . . . 16
Przesyłanie utworów do urządzenia USB
przy użyciu programu „Content Transfer”. 16
Odtwarzanie utworów z wybranego kanału
— kanały SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pilot-karta RM-X151 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . 11
Programowanie automatyczne — BTM . . . 11
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . 11
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . 12
Wybieranie typu programu (PTY) . . . . . . . 12
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 13
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 14
iPod
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawartość wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . .
Pomijanie albumów, podcastów,
gatunków, playlist i wykonawców . . . . . . .
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . .
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
19
19
Wyszukiwanie utworu
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy
— funkcja Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . 20
Wyszukiwanie przez pomijanie elementów
— tryb Jump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wyszukiwanie alfabetyczne. . . . . . . . . . . . 20
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie
fragmentów utworów — ZAPPIN™ . . . . . . . 21
W przypadku odtwarzania „kanałów
SensMe™” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB+00CO
V-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Zmienianie koloru podświetlenia
Inne funkcje
Zmienianie koloru wyświetlacza i przycisków
— Dynamic Color Illuminator . . . . . . . . . . . . 21
Personalizacja koloru wyświetlacza
i przycisków — Custom Color . . . . . . . . . . 22
Zaawansowane ustawienia koloru . . . . . . . . . . 22
Synchronizacja kanałów SensMe™
— SensMe™ Channels Color. . . . . . . . . . . 22
Zmienianie koloru w zależności od dźwięku
— Sound Synchronization . . . . . . . . . . . . . 22
Wyświetlanie czystego koloru
— White Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Efekt przy włączaniu — Start White . . . . . 23
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . 27
Ustawienia dźwięku i menu
ustawień
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . 23
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . . 23
Użycie zaawansowanych funkcji dźwięku
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . 24
Wybieranie ustawień brzmienia
— EQ7 Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów czasowych
— Listening Position . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Korygowanie miejsca słuchania . . . . . . . . . 25
DM+ Advanced. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Użycie tylnych głośników jako subwoofera
— Rear Bass Enhancer . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA / AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o iPodzie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
28
29
30
31
32
34
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Witryna zawiera informacje o:
• Modelach i producentach kompatybilnych cyfrowych odtwarzaczy audio
• Obsługiwanych plikach MP3 / WMA / AAC
• Wymaganiach systemowych oprogramowania z dostarczonego dysku
CD-ROM
5
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Czynności wstępne
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu
Przygotowanie pilota-karty
Wyjmij folię izolującą.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD-DA
(także z danymi CD TEXT) i płyt CD-R/CD-RW
(plików MP3 / WMA / AAC (strona 28)).
Typ płyty
Oznaczenie na płycie
Wskazówka
Informacje o wymianie baterii podano na stronie 29.
CD-DA
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
MP3
WMA
AAC
Zerowanie urządzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy (strona 7) i spiczastym
przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij
przycisk RESET (strona 8).
Uwaga
Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CLOCK ADJ”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) –/+.
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk (DSPL).
Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 13).
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DEMO”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis „DEMO-OFF”. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
6
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Zdejmowanie panelu czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Zakładanie panelu czołowego
Umieść otwór A w panelu czołowym na kołku
B urządzenia, po czym lekko wepchnij lewą
stronę.
Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk
(SOURCE/OFF) (lub włóż płytę).
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
(SOURCE/OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk (OPEN).
Panel czołowy odchyli się do dołu.
3
Przesuń panel czołowy w prawo
i delikatnie wyciągnij jego lewą stronę.
Uwaga
Nie kładź niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyświetlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
7
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
Po zdjęciu panelu czołowego
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Przyciski SEEK +/–
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
CD / USB:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
SensMe™:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu);
przechodzenie w tył i w przód utworu (po
przytrzymaniu).
B Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / CD / USB /
SensMe™*1 / AUX).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
C Przycisk
(BROWSE) strona 20
Służy do włączania funkcji
Quick-BrowZer™.
8
D Pokrętło sterujące / przycisk wyboru
strona 23, 26
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania ustawień
(przy naciskaniu i obracaniu).
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
E Odbiornik sygnałów z pilota-karty
F Wyświetlacz
G Przycisk OPEN strona 7, 13
H Złącze USB strona 14, 17, 18
Służy do podłączania urządzenia USB.
I Przycisk
(BACK)/MODE strona 11,
19
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu /
wybór zakresu fal (UKF / ŚR / DŁ).
Przytrzymaj go, aby włączyć / wyłączyć tryb
obsługi przez pasażera.
N Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza) strona 11,
13, 15, 18, 19
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
O Gniazdo wejścia AUX strona 27
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
P Przycisk RESET strona 6
J Przycisk ZAP strona 21
Służy do włączania funkcji ZAPPIN™.
Q Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
K Przycisk COLOR strona 21, 22
Wybieranie zaprogramowanych kolorów (po
naciśnięciu); wprowadzanie do pamięci
własnych ustawień koloru (po
przytrzymaniu).
R Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
L Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) / PTY (typu
programu) strona 12
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
M Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
CD / USB / SensMe™:
(1)/(2): ALBUM –/+ (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu / zmiana kanału
SensNe™ (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
(3): REP*2 strona 14, 15, 19
(4): SHUF strona 14, 15, 19
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
*1 Kiedy jest podłączone urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją SensMe™.
*2 Na tym przycisku znajduje się występ.
Uwagi
• Aby uniknąć uszkodzenia płyty, przed wkładaniem /
wyjmowaniem płyty należy odłączyć urządzenie
USB.
• Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie
zawartość wyświetlacza, to sterowanie za pomocą
pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie
zostanie naciśnięty przycisk (SOURCE/OFF) na
radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie
włączony przez włożenie płyty.
9
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Pilot-karta RM-X151
1
2
3
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
Przed użyciem pilota należy wyjąć folię
izolacyjną (strona 6).
6
7
8
+
9
–
4
5
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
q;
qa
A Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
B Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / USB / SensMe™*1 /
AUX).
C Przyciski < (.)/, (>)
Służą do sterowania radiem / odtwarzaczem
CD / urządzeniem USB / funkcją SensMe™,
tak jak przycisk (SEEK) –/+ na
radioodtwarzaczu.
Przyciski < , umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
D Przycisk DSPL
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości.
E Przycisk VOL (głośności) +*2/–
Służy do regulacji głośności.
F Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć
tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
G Przycisk SEL
Działa tak jak przycisk wyboru na
radioodtwarzaczu.
H Przycisk MODE
Służy do wybierania zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ).
Przytrzymaj go, aby włączyć / wyłączyć tryb
obsługi przez pasażera.
I Przyciski M (+) / m (–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
urządzeniem USB / funkcją SensMe™, tak
jak przycisk (1)/(2) (ALBUM –/+) na
radioodtwarzaczu.
Przyciski M m umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
J Przycisk SCRL
Służy do przewijania zawartości
wyświetlacza.
K Przyciski numeryczne
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
10
*1 Kiedy jest podłączone urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją SensMe™.
*2 Na tym przycisku znajduje się występ.
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Radio
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEMO”.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 12).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij przycisk (SEEK) +/–, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk (SEEK) +/–,
aby z grubsza nastawić częstotliwość, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwość (strojenie ręczne).
RDS
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Zawartość wyświetlacza
A Zakres fal, funkcja
B TA/TP*1
C Częstotliwość*2 (nazwa stacji), numer
pamięci, zegar, dane RDS
*1 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaźnik „TA”. Wskaźnik „TP” pali się po
odebraniu odpowiedniej stacji.
*2 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwości widać wskaźnik „*”.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
C, naciskaj przycisk (DSPL).
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
11
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał
stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF/TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REGIONAL
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 26).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
12
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M
(Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa),
EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M
(Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda),
FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy
dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na
telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas
wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY
(Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Programy
dokumentalne)
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie płyty
1
2
3
Naciśnij przycisk (OPEN).
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Zamknij panel przedni.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Wyjmowanie płyty
1 Naciśnij przycisk (OPEN).
2 Naciśnij przycisk Z.
Płyta wysunie się.
3 Zamknij panel przedni.
Zawartość wyświetlacza
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 26).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
A Źródło dźwięku
B Nazwa utworu*1, Nazwa płyty /
wykonawcy*1, Nazwa wykonawcy*1, Numer
albumu*2, Nazwa albumu*1, Numer utworu /
Czas odtwarzania, Zegar
*1 Wyświetlane są informacje zawarte w danych CD
TEXT i plikach MP3 / WMA / AAC.
*2 Numer albumu jest wyświetlany tylko po zmianie
albumu.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
B, naciskaj przycisk (DSPL).
Wskazówka
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju płyty,
formatu nagrania i ustawień.
13
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Urządzenia USB
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Aby odtwarzać
Witryna pomocy technicznej
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
http://support.sony-europe.com/
ALBUM*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM*
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA / AAC
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnych ze standardem USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po uruchomieniu
silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną
niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
Odtwarzanie z urządzenia USB
1
Przesuń osłonę gniazda USB.
2
Podłącz urządzenie USB do złącza
USB.
W przypadku korzystania z przewodu USB,
należy użyć przewodu dostarczonego
z podłączanym urządzeniem.
Rozpocznie się odtwarzanie.
14
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk (SOURCE/OFF) dotąd, aż pojawi się
napis „USB”.
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
W celu zatrzymania odtwarzania należy na
1 sekundę nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF).
Odłączanie urządzenia USB
1 Zatrzymaj odtwarzanie w urządzeniu USB.
2 Odłącz urządzenie USB.
Odłączenie urządzenia USB w czasie
odtwarzania może spowodować uszkodzenie
danych w urządzeniu USB.
Uwagi
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
• Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Zawartość wyświetlacza
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DEVICE
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
A Źródło dźwięku
B Nazwa utworu, Nazwa wykonawcy, Numer
albumu*, Nazwa albumu, Numer utworu /
Czas odtwarzania, Zegar
* Numer albumu jest wyświetlany tylko po zmianie
albumu.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu B,
naciskaj przycisk (DSPL).
Uwagi
• Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania i ustawień.
Szczegółów należy szukać na stronach www
pomocy technicznej.
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 500
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeździe. Grozi to awarią.
• Zależnie od ilości nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do tyłu
pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików MP3 /
WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Słuchanie muzyki dopasowanej
do nastroju — SensMe™
Stworzona przez Sony funkcja „kanałów
SensMe™” automatycznie grupuje utwory na
podstawie kanału, przez co ułatwia słuchanie
żądanych nagrań.
Przed użyciem funkcji SensMe™
Poniżej opisano procedurę, której wykonanie jest
niezbędne do użycia funkcji SensMe™
urządzenia.
1 Instalacja w komputerze programów
„SensMe™ Setup” i „Content Transfer”
Najpierw zainstaluj programy „SensMe™
Setup” i „Content Transfer” z dostarczonego
dysku CD-ROM.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
15
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
2 Rejestracja urządzenia USB przy
użyciu programu „SensMe™ Setup”
Aby umożliwić użycie funkcji SensMe™ tego
urządzenia, podłącz urządzenie USB do
komputera i wykonaj jego rejestrację przy
użyciu programu „SensMe™ Setup”.
SensMe™
Setup
Wskazówka
Rejestrację można wykonać zarówno podczas
instalacji, jak i po niej.
3 Przesyłanie utworów do urządzenia
USB przy użyciu programu „Content
Transfer”
Grupowanie utworów na podstawie kanału
wymaga ich analizy przy użyciu technologii
12 TONE ANALYSIS™, która stanowi
element programu „Content Transfer”.
Po podłączeniu urządzenia USB do
komputera, za pomocą techniki „przeciągnij
i upuść” przeciągaj utwory z Eksploratora
Windows, programu iTunes itp. do programu
„Content Transfer”.
Program „Content Transfer” umożliwia
zarówno analizę, jak i przesyłanie utworów.
Content
Transfer
4 Podłączanie urządzenia USB
i korzystanie z funkcji SensMe™ tego
urządzenia
Podłącz przygotowane urządzenie USB.
Możliwe będzie użycie funkcji „kanałów
SensMe™” tego radioodtwarzacza.
Instalacja w komputerze
programów „SensMe™ Setup”
i „Content Transfer”
Aby włączyć funkcję SensMe™ radioodtwarzacza, trzeba użyć dostarczonego oprogramowania
(„SensMe™ Setup” i „Content Transfer”).
Zainstaluj oprogramowanie w komputerze
z dostarczonego dysku CD-ROM.
1
Włóż do komputera dostarczony dysk
CD-ROM.
Automatycznie uruchomi się kreator
instalacji.
2
Aby wykonać instalację, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie.
Rejestracja urządzenia USB przy
użyciu programu „SensMe™
Setup”
Rejestracja urządzenia USB jest konieczna do
uruchomienia funkcji SensMe™ tego
radioodtwarzacza.
Jeśli rejestracja nie została wykonana podczas
instalacji, należy wykonać następujące
czynności:
1
Uruchom w komputerze program
„SensMe™ Setup”.
2
Podłącz urządzenie USB do
komputera.
3
Przeprowadź rejestrację zgodnie
z poleceniami wyświetlanymi na
ekranie.
Wskazówka
W przypadku podłączenia zarejestrowanego urządzenia USB, które zawiera przeanalizowane utwory,
urządzenie może zostać ponownie wyrejestrowane.
Przesyłanie utworów do
urządzenia USB przy użyciu
programu „Content Transfer”
Aby można było używać funkcji SensMe™
radioodtwarzacza, utwory muszą zostać
przeanalizowane i przesłane do zarejestrowanego
urządzenia USB przy użyciu programu „Content
Transfer”.
1
16
Podłącz zarejestrowane urządzenie
USB do komputera.
W przypadku urządzeń USB wybierz tryb
połączenia MSC.
Automatycznie uruchomi się program
„Content Transfer”.
Jeżeli pojawi się komunikat, wykonaj
polecenia wyświetlane na ekranie.
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
2
Przeciągnij i upuść utwory
z Eksploratora Windows, programu
iTunes itp. do programu „Content
Transfer”.
Rozpocznie się analiza i przesyłanie utworów.
Szczegółowych informacji o sposobie
postępowania należy szukać w pomocy do
programu „Content Transfer”.
Uwaga
W zależności od konfiguracji komputera, analiza
utworów przy użyciu technologii 12 TONE
ANALYSIS™ może być czasochłonna.
Odtwarzanie utworów z wybranego kanału — kanały SensMe™
„Kanały SensMe™” automatycznie tworzą
grupy utworów o podobnym brzmieniu
i charakterze. Można nastawić kanał pasujący do
nastroju, zajęcia itp.
1
Podłącz urządzenie USB
przygotowane do użycia z funkcją
SensMe™.
2
Naciskając przycisk (SOURCE/OFF),
wyświetl napis „SENSME CH”.
Pojawi się lista kanałów a najbardziej melodyjne lub rytmiczne fragmenty utworów*
będą odtwarzane w przypadkowej kolejności.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Wskazówka
Wszystkie utwory są odtwarzane w przypadkowej
kolejności. Kolejność odtwarzania będzie się zmieniać
przy każdorazowym wyborze kanału.
Lista kanałów
x Recommended (zalecane), Shuffle All
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności
wszystkich utworów)
„MORNING” (rano, 5:00 – 9:59)
„DAYTIME” (dzień, 10:00 – 15:59)
„EVENING” (wieczór, 16:00 – 18:59)
„NIGHT” (noc, 19:00 – 23:59)
„MIDNIGHT” (północ, 0:00 – 4:59)
Utwory zalecane na określoną porę dnia.
Aby kanał był prawidłowo wyświetlany, trzeba
nastawić zegar (strona 6).
„SHUFFLE ALL”: odtwarzanie wszystkich
przeanalizowanych utworów w przypadkowej
kolejności.
x Kanały podstawowe
Odtwarzanie utworów określonego rodzaju
muzycznego.
„ENERGETIC”: skoczne utwory.
„RELAX”: spokojne utwory.
„MELLOW”: łagodne utwory pełne melancholii.
„UPBEAT”: radosne utwory poprawiające
nastrój.
„EMOTIONAL”: ballady.
3
Wybieranie utworu z listy kanałów
przy użyciu pokrętła sterującego.
• Zmienianie kanału
Wybierz żądany kanał, naciskając przycisk
(1)/(2) (ALBUM –/+).
• Zmienianie utworu
Naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aż pojawi się
żądany utwór. Wówczas naciśnij pokrętło
sterujące.
Odtwarzanie rozpocznie się od początku
obecnego elementu.
Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność, wyświetlacz powróci do
normalnego trybu odtwarzania.
Uwagi
• Pewne utwory mogą być niewłaściwie
rozpoznawane lub zaliczane do kanałów, które nie
pasują do klimatu utworu.
• Jeśli podłączone urządzenie USB zawiera wiele
utworów, uruchomienie „kanałów SensMe™” może
wymagać pewnego czasu, potrzebnego na odczyt
danych.
„LOUNGE”: muzyka do poczekalni, holu itp.
„DANCE”: rhythm and rap, rhythm and blues
itp.
„EXTREME”: mocny rock.
x Kanały do samochodu
Odtwarzanie utworów odpowiednich dla
jadących samochodem.
„FREEWAY”: szybkie, skoczne utwory.
„CHILLOUT DRIVE”: monotonne, kojące
ballady.
„WEEKEND TRIP”: radosne, lekkie utwory.
„MIDNIGHT CRUISE”: wyrazisty w klimacie
jazz lub utwory z muzyką fortepianową.
„PARTY RIDE”: żywe, dynamiczne utwory.
„MORNING COMMUTE”: radosne utwory.
„GOIN’ HOME”: ciepłe i relaksujące utwory.
17
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk (SOURCE/OFF) dotąd, aż pojawi
się napis „USB”. (Po rozpoznaniu iPoda na
wyświetlaczu pojawia się napis „IPOD”.)
iPod
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów
należy szukać w punkcie „Informacja o iPodzie”
(strona 28) lub na stronach pomocy technicznej
Sony.
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane
ogólnym terminem „iPod”, chyba że w tekście
lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
* W przypadku podłączania iPoda touch lub telefonu
iPhone oraz w przypadku, gdy odtwarzanie z iPoda
odbywało się ostatnio w trybie obsługi przez
pasażera, na ekranie nie pojawia się logo.
3
Wyreguluj głośność.
W celu zatrzymania odtwarzania należy na
1 sekundę nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF).
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Odtwarzanie z iPoda
Przed podłączeniem iPoda należy zmniejszyć
głośność w radioodtwarzaczu.
1
Przesuń osłonę gniazda USB.
Odłączanie iPoda
1 Zatrzymaj odtwarzanie w iPodzie.
2 Odłącz iPod.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego dźwięku
po rozmowie telefonicznej, nie należy zwiększać
głośności w radioodtwarzaczu w czasie rozmowy.
Uwagi
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z iPoda grozi uszkodzeniem danych.
• Radioodtwarzacz nie będzie rozpoznawał iPoda
podłączonego przez przewód USB.
2
Podłącz iPod do złącza USB za
pomocą kabla dokującego USB.
Wskazówki
• Kiedy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu
ACC i radioodtwarzacz jest włączony, ładowany jest
akumulator w iPodzie.
• Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania spowoduje
wyświetlenie na urządzeniu komunikatu „NO DEV”.
Tryb wznawiania (Resuming)
Kiedy iPod jest podłączony do złącza
dokującego, radioodtwarzacz przełącza się
w tryb wznawiania, a odtwarzanie rozpoczyna
się w trybie wybranym w iPodzie.
W trybie wznawiania nie działają następujące
przyciski:
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
iPod automatycznie się włączy, a na jego
ekranie pojawi się następujący obraz:*
Wskazówka
Zaleca się użycie kabla dokującego USB RC-100IP
(wyposażenie dodatkowe).
18
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie
utworów z iPoda, od miejsca, w którym
ostatnio zatrzymano odtwarzanie.
Zawartość wyświetlacza
A Wskazanie źródła (iPod)
B Nazwa utworu, Nazwa wykonawcy, Nazwa
albumu, Numer utworu / Czas odtwarzania,
Zegar
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu B,
naciskaj przycisk (DSPL).
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Wskazówka
W momencie zmiany albumu / podcastu / gatunku /
wykonawcy / playlisty na chwilę pojawia się numer
odpowiedniego elementu.
Uwaga
Może się zdarzyć niewłaściwe wyświetlanie niektórych
liter zapisanych w iPodzie.
Pomijanie albumów, podcastów,
gatunków, playlist i wykonawców
Aby
Wykonaj tę czynność
Pominąć
element
Naciśnij przycisk (1)/(2)
(ALBUM –/+)
[jeden raz na każdy element]
Pomijać
kolejno
elementy
Przytrzymaj wciśnięty przycisk
(1)/(2) (ALBUM –/+)
(puść przycisk po przejściu do
żądanego elementu)
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM
zawartość albumu w trybie
z powtarzaniem
PODCAST
podcast w trybie
z powtarzaniem
ARTIST
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
PLAYLIST
zawartość playlisty
w trybie z powtarzaniem
GENRE
utwory należące do
określonego gatunku
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM
Wybierz
Aby odtwarzać
SHUF GENRE
utwory należące do
określonego gatunku
w przypadkowej
kolejności
SHUF DEVICE
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera
Istnieje możliwość obsługi iPoda podłączonego
bezpośrednio do złącza dokującego.
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty przycisk (MODE).
Pojawi się napis „MODE IPOD” i możliwe
będzie bezpośrednie sterowanie iPodem.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk (DSPL).
Wyświetlane elementy zmieniają się
następująco:
Nazwa utworu t Nazwa wykonawcy t Nazwa
albumu t MODE IPOD t Zegar
Wyłączanie funkcji obsługi przez
pasażera
Wciśnij i przytrzymaj przycisk (MODE).
Pojawi się napis „MODE AUDIO”, a tryb
odtwarzania zmieni się na tryb wznawiania.
Uwagi
• Do regulacji głośności można użyć tylko
radioodtwarzacza.
• Wyłączenie tego trybu wyłącza tryb odtwarzania
wielokrotnego.
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF PODCAST podcast w przypadkowej
kolejności
SHUF ARTIST
utwory wybranego
wykonawcy w przypadkowej kolejności
SHUF PLAYLIST zawartość playlisty
w przypadkowej
kolejności
19
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Wyszukiwanie utworu
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy — funkcja
Quick-BrowZer™
Można łatwo wyszukać utwór na płycie CD lub
w urządzeniu USB na podstawie kategorii.
1
Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Włączy się funkcja Quick-BrowZer i pojawi
się lista kategorii wyszukiwania.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzaj czynność 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Wyłączanie trybu Jump
Naciśnij przycisk
(BACK) lub (SEEK) –.
Uwaga
Tryb Jump wyłącza się, jeśli przez 7 sekund nie
zostanie wykonana żadna czynność.
Wyszukiwanie alfabetyczne
Kiedy do radioodtwarzacza jest podłączony
iPod, żądany element można wybrać z listy
alfabetycznej.
1
Kiedy jest włączona funkcja
Quick-BrowZer, naciśnij przycisk
(SEEK) +.
Pojawi się lista alfabetyczna.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
pierwszą literę żądanego elementu.
Naciśnij pokrętło.
Pojawi się alfabetyczna lista elementów
zaczynających się od wybranej litery.
Jeśli żaden utwór nie zaczyna się na wybraną
literę, pojawia się komunikat „NOT
FOUND”.
3
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Aby powrócić do poprzedniego
ekranu
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się tryb
odtwarzania wielokrotnego / w przypadkowej
kolejności.
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów — tryb Jump
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele elementów,
można szybko odszukać żądany element.
1
Kiedy jest włączona funkcja QuickBrowZer, naciśnij przycisk (SEEK) +.
Pojawi się pokazany pod spodem ekran.
A Numer obecnego elementu
B Liczba elementów na obecnym poziomie
Następnie pojawi się nazwa elementu.
20
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element lub element
znajdujący się blisko żądanego.
W tym trybie numery elementów zmieniają
się co 10% liczby elementów.
3
Naciśnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
Wyłączanie wyszukiwania
alfabetycznego
Naciśnij przycisk
(BACK) lub (SEEK) –.
Pojawi się lista kategorii wyszukiwania.
Uwagi
• W trybie wyszukiwania alfabetycznego pomijane są
symbole i rodzajniki (a / an / the) poprzedzające
wybraną literę.
• W zależności od wybranego elementu do
wyszukania może być dostępny tylko tryb Jump.
• Tryb wyszukiwania alfabetycznego wyłącza się, jeśli
przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna
czynność.
• W zależności od ilości utworów, wyszukiwanie
alfabetyczne może działać powoli.
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Wyszukiwanie utworu przez
słuchanie fragmentów utworów
— ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać, odtwarzając
krótkie fragmenty nagrań z płyty CD lub
urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu utworu
w trybie odtwarzania w przypadkowej kolejności
lub odtwarzania wielokrotnego w przypadkowej
kolejności.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk (ZAP).
Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis
„ZAPPIN”, rozpocznie się odtwarzanie
fragmentu następnego utworu.
Fragment jest odtwarzany przez określony
czas, po czym rozlega się kliknięcie
i rozpoczyna się odtwarzanie następnego
fragmentu.
Utwór
Naciśnięcie
przycisku (ZAP).
2
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzany utwór,
naciśnij przycisk wyboru lub przycisk
(ZAP).
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Aby ponownie wyszukać utwór w trybie
ZAPPIN, powtórz czynności 1 i 2.
W przypadku odtwarzania
„kanałów SensMe™”
Jeśli przeszukiwany utwór został przesłany
z programu „Content Transfer”, odtwarzane są
najbardziej melodyjne lub rytmiczne fragmenty
utworów*. Więcej informacji o funkcji
SensMe™ – patrz strona 15.
Zmienianie koloru
podświetlenia
Zmienianie koloru wyświetlacza
i przycisków
— Dynamic Color Illuminator
Funkcja Dynamic Color Illuminator umożliwia
dopasowanie koloru wyświetlacza i przycisków
radioodtwarzacza do kolorystyki wnętrza
pojazdu.
Do wyboru jest 12 zaprogramowanych kolorów,
kolor własny oraz 5 zaprogramowanych
schematów.
x Zaprogramowane kolory
„RED” (czerwony), „AMBER” (bursztynowy),
„M_AMBER”, „YELLOW” (żółty), „WHITE”
(biały), „LIGHT GREEN” (jasnozielony),
„GREEN” (zielony), „LIGHT BLUE”
(jasnoniebieski), „SKY BLUE” (błękitny),
„BLUE” (niebieski), „PURPLE” (fioletowy),
„PINK” (różowy).
x Zaprogramowane schematy
„RAINBOW” (tęcza), „OCEAN”, „SUNSET”
(zachód słońca), „FOREST” (las), „RANDOM”
(losowy).
1
2
Naciśnij przycisk (COLOR).
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany zaprogramowany kolor.
Naciśnij pokrętło.
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Uwaga
Szybkie obracanie pokrętła może spowodować zbyt
szybkie zmiany koloru wyświetlacza i przycisków.
Wskazówka
Tryb programowania koloru można wybrać z menu
ustawień.
* Możliwe są błędy w rozpoznawaniu.
Wskazówki
• Można wybrać czas trwania odtwarzanego
fragmentu: 6 sekund / 15 sekund / 30 sekund
(strona 26). Nie można wybrać fragmentu utworu do
odtworzenia.
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć utwór, naciśnij
przycisk (SEEK) +/–.
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć album, naciśnij
przycisk (1)/(2) (ALBUM –/+).
• Naciśnięcie przycisku
(BACK) również powoduje
wybór utworu do odtworzenia.
21
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Personalizacja koloru wyświetlacza i przycisków — Custom Color
Można wybrać własny kolor wyświetlacza
i przycisków.
O trybach koloru DAY / NIGHT
Można wybrać różne kolory dla trybu DAY
(dzień) / NIGHT (noc).
Kolor wyświetlacza przełącza się w tryb DAY/
NIGHT zgodnie z poniższym opisem.
Tryb koloru
DIMMER
DAY
OFF lub AUTO (wyłączone
światła mijania*)
NIGHT
ON lub AUTO (włączone
światła mijania*)
Zaawansowane ustawienia
koloru
Synchronizacja kanałów SensMe™
— SensMe™ Channels Color
Kolor wyświetlacza i przycisków
radioodtwarzacza może się zmieniać zależnie od
wybranego kanału SensMe™.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SENSME COLR”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis „SENSME-ON”.
Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
* Tylko wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.
Więcej informacji o parametrze DIMMER
podano na stronie 26.
1
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk (COLOR).
Wyświetlanie własnego koloru DAY / NIGHT
zależy od ustawienia parametru DIMMER.
Zmienianie trybu koloru DAY/NIGHT – patrz
strona 22.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE COLOR”. Wówczas
naciśnij pokrętło.*
Można wybrać zaprogramowany kolor
stanowiący podstawę do dalszych regulacji.
Aby nie korygować zaprogramowanego
koloru, przejdź do czynności 5.
* Wybór wariantu „BASE COLOR”, powoduje
zastąpienie spersonalizowanego koloru.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „RGB RED”, „RGB GREEN”
lub „RGB BLUE”. Naciśnij pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj zakres koloru. Naciśnij pokrętło.
Regulowany zakres koloru: „0” – „32”.
Nie można wybrać ustawień „0” dla
wszystkich zakresów koloru.
5
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Zmienianie trybu koloru DAY/NIGHT
1 Podczas wykonywania czynności 2 wybierz
wariant „DAY/NIGHT”.
2 Wybierz wariant „DAY” lub „NIGHT”.
3 Spersonalizuj zaprogramowany kanał
z czynności 2 do 5.
Wskazówka
koloru DAY / NIGHT można wybrać z menu
22 Tryb
ustawień.
Aby wyłączyć funkcję SensMe™ Channels
Color, podczas wykonywania czynności 3
wybierz ustawienie „OFF”.
Uwaga
Kiedy włączona jest funkcja SensMe™ Channels
Color i wybrane jest źródło SensMe™,
zaprogramowane ustawienie koloru / schematu jest
zastępowane ustawieniem narzuconym przez funkcję
SensMe™ Channels Color. Zaprogramowany kolor /
schemat jest przywracany po wyłączeniu funkcji
SensMe™ Channels Color lub zmianie źródła na inne
niż SensMe™.
Zmienianie koloru w zależności od
dźwięku — Sound Synchronization
Kolor może się zmieniać zależnie od
odtwarzanej muzyki. Funkcja ta działa przy
wybranym zaprogramowanych schemacie lub
odtwarzaniu utworów z kanału SensMe.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SOUND SYNC”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis „SYNC-ON”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Uwaga
Możliwe są błędy w działaniu tej funkcji.
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Wyświetlanie czystego koloru
— White Menu
Można poprawić czytelność menu (biel)
niezależnie od ustawienia koloru.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „WHITE MENU”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Ustawienia dźwięku i menu
ustawień
Zmienianie ustawień dźwięku
Regulacja parametrów dźwięku
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis „WHITE-ON”. Naciśnij
pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas wykonywania
czynności 3 wybierz ustawienie „OFF”.
Efekt przy włączaniu — Start White
Po naciśnięciu przycisku (SOURCE/OFF) kolor
wyświetlacza i przycisków na radioodtwarzaczu
może stawać się biały, a następnie zmieniać się
na spersonalizowany kolor. Efekt ten może
występować przy każdym włączeniu źródła
dźwięku.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „START WHITE”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis „WHITE-ON”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas wykonywania
czynności 3 wybierz ustawienie „OFF”.
Można zmienić ustawienia następujących parametrów (szczegóły podano na wskazanych stronach).
EQ7 PRESET (strona 24)
EQ7 SETTING (strona 24)
POSITION
POSITION (ustawienie miejsca słuchania)
(strona 24)
ADJUST POS*1 (korygowanie miejsca
słuchania) (strona 25)
SW POSITION*1 (położenie subwoofera)
(strona 25)
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: „RIGHT-15” (prawo) – „CENTER” (środek) – „LEFT-15” (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu: „FRONT-15”
(przód) – „CENTER” (środek) – „REAR-15”
(tył).
DM+ (strona 25)
REARBAS ENH (Rear Bass Enhancer)
(strona 25)
SUBW LEVEL (poziom subwoofera)
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze:
„+10 dB” – „0 dB” – „–10 dB”.
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia się
wskazanie „ATT”.)
AUX VOLUME*2 (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność korygowania głośności przy zmianie źródła dźwięku.
*1 Ukryte, gdy parametr „POSITION” jest ustawiony
na „OFF”.
*2 Kiedy jest udostępnione źródło AUX (strona 27).
23
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Użycie zaawansowanych funkcji
dźwięku — Advanced Sound
Engine
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną krzywą korekty. Naciśnij
pokrętło.
5
Skoryguj krzywą korekty.
1 Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądane pasmo częstotliwości. Naciśnij
pokrętło.
Nowy procesor dźwięku Sony, który cyfrowo
przetwarza sygnał, aby wytworzyć
w samochodzie idealne pole brzmieniowe.
Procesor Advanced Sound Engine pozwala na
użycie następujących funkcji: EQ7, Listening
Position (miejsce słuchania), DM+ Advanced,
Rear Bass Enhancer.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Wybieranie ustawień brzmienia
— EQ7 Preset
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku („XPLOD,”
„VOCAL,” „EDGE,” „CRUISE,” „SPACE,”
„GRAVITY,” „CUSTOM” i „OFF” (wył.)).
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 PRESET”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana krzywa korekty, po czym
naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Aby wyłączyć korektor dźwięku, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz ustawienie
„OFF”.
Wskazówka
Ustawienia krzywej korekty można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła.
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Setting
Po wybraniu ustawienia korektora „CUSTOM”
można wybrać własne ustawienia korektora.
24
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 SETTING”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Można wybrać krzywą korekty stanowiącą
podstawę do dalszych regulacji.
Aby nie korygować zaprogramowanej
krzywej korekty, przejdź do czynności 5.
2 Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
krzywą korekty. Naciśnij pokrętło.
Poziom dźwięku można regulować z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
Powtarzając czynności 1 i 2, wyreguluj
ustawienia pozostałych pasm częstotliwości.
6
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(BACK).
Krzywa korekty zostanie zapisana jako ustawienie „CUSTOM”, a wyświetlacz powraca
do normalnego trybu odbioru / odtwarzania.
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów
czasowych — Listening Position
Urządzenie umożliwia przemieszczanie dźwięku
przez opóźnianie reprodukcji dźwięku
z poszczególnych głośników. Pozwala to na
uzyskanie optymalnego dźwięku w miejscu
słuchania i symuluje naturalne pole dźwiękowe.
Dostępne ustawienia parametru „POSITION”
(miejsce słuchania) omówiono poniżej.
„FRONT L” (1): z przodu
po lewej
„FRONT R” (2): z przodu
po prawej
„FRONT” (3): z przodu
pośrodku
„ALL” (4): w środku
pojazdu
„OFF”: bez określonego
miejsca
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania, o ile:
– podłączony jest subwoofer,
– wybrane jest miejsce słuchania „FRONT L”,
„FRONT R”, „FRONT” lub „ALL”.
Dostępne ustawienia parametru „SW
POSITION” omówiono poniżej.
„NEAR” (A): blisko
„NORMAL” (B): normalna odległość
„FAR” (C): daleko
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
4
5
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” lub „ALL”. Naciśnij pokrętło.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ SW POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Położenie subwoofera można wybrać, jeśli
podczas wykonywania czynności 3 zostało
wybrane ustawienie „FRONT L”, „FRONT
R”, „FRONT” lub „ALL”.
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „NEAR”, „NORMAL” lub
„FAR”. Naciśnij pokrętło.
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas wykonywania
czynności 3 wybierz ustawienie „OFF”.
Korygowanie miejsca słuchania
Można precyzyjnie skorygować ustawienie
miejsca słuchania.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ADJUST POS”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
skoryguj miejsce słuchania. Naciśnij
pokrętło.
Zakres regulacji: „+3” – „CENTER” – „–3”.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
DM+ Advanced
Technologia DM+ Advanced poprawia
brzmienie dźwięku poddanego cyfrowej
kompresji przez przywracanie utraconych
wysokich częstotliwości.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DM+”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „ON”. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
pracy.
Wskazówka
Ustawienia funkcji DM+ można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła.
Użycie tylnych głośników jako
subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego (strona 26) w dźwięku
kierowanym do tylnych głośników. Funkcja ta
pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę
subwoofera, gdy subwoofer nie jest podłączony.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „REARBAS ENH”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „1”, „2” lub „3”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
25
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Zmienianie ustawień
radioodtwarzacza — SET
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.*
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
* W przypadku własnego ustawienia koloru konieczne
jest wykonanie dodatkowych czynności (strona 22).
Uwaga
Wyświetlane warianty zależą od wybranego źródła
dźwięku i ustawień.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
26
CLOCK ADJ (nastawianie zegara) (strona 6)
CT
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
funkcji CT (strona 12, 13).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
AUX-A*1
Włączanie lub wyłączanie („AUX-A-OFF”)
wyświetlania źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.) (strona 27).
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „NO” (nie), „30S
(sekund)”, „30M (minut)”, „60M (minut)”.
DEMO
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza.
– „AT”: jasność wyświetlacza zmniejsza się
automatycznie po włączeniu świateł. (Tylko
wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.)
– „ON”: jasność wyświetlacza jest stale
zmniejszona.
– „OFF”: wyświetlacz ma normalną jasność.
CONTRAST
Regulacja kontrastu wyświetlacza. Do wyboru
jest 7 poziomów kontrastu.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
wyświetlacza i przycisków na radioodtwarzaczu
(strona 21).
CUSTOM COLR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
stanowiącego podstawę do dalszych regulacji
(strona 22).
SENSME COLR
Dostosowywanie koloru do kanałów SensMe:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
SOUND SYNC
Dostosowywanie koloru do dźwięku: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
WHITE MENU
Włączanie efektu przy przełączaniu źródła
dźwięku: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
START WHITE
Wybieranie koloru początkowego: „ON” (wł.),
„OFF” (wył.).
MOTION DSPL
– „SA”: wyświetlanie ruchomych wzorów
i analizatora widma.
– „ON”: wyświetlanie ruchomych wzorów.
– „OFF”: wyłączanie funkcji Motion Display.
AUTO SCROLL
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
LOCAL (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „ON”: nastawianie tylko stacji o dość silnym
sygnale.
– „OFF”: nastawianie wszystkich stacji.
MONO*2 (tryb monofoniczny)
Wybieranie trybu monofonicznego w celu
poprawy jakości odbioru w paśmie UKF: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
REGIONAL*2
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
ograniczenia odbioru do określonego regionu
(strona 12).
ZAPPIN TIME
Określanie długości fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN.
– „ZAP.TIME-1 (about 6 seconds)” (około
6 sekund) „ZAP.TIME-2 (about 15 seconds)”,
„ZAP.TIME-3 (about 30 seconds)”.
ZAPPIN BEEP
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
sygnału dźwiękowego między utworami.
LPF FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
„50Hz”, „60Hz”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOPE
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
SUBW PHASE
Wybieranie fazy subwoofera: „NORM”, „REV”
(odwrotna).
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia przedniego /
tylnego głośnika: „OFF” (wył.), „50Hz”,
„60Hz”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”.
HPF SLOPE
Wybieranie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego (nie działa, gdy parametr
HPF FREQ jest ustawiony na „OFF”): „1”, „2”,
„3”.
LOUDNESS (kontur dynamiczny)
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich w celu
uzyskania czystego dźwięku przy małej
głośności: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
BTM (strona 11)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
Inne funkcje
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a przenośnym urządzeniem
audio.
Podłączanie przenośnego
urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Skoryguj poziom głośności.
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się wskazanie „AUX”.
Po chwili pojawi się napis „AUX FRONT IN”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 23).
27
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejność odtwarzania plików MP3
/ WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
Aby zachować wysoką jakość
dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty
kompaktowej (CD). Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony przed kopiowaniem nie są zgodne ze
standardem płyty kompaktowej (CD) i dlatego
urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
28
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R / CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa folderu
/ pliku składa się z wielu znaków, liczba ta może
być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64 (Romeo)
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
Informacja o iPodzie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej
modeli iPodów. Przed użyciem należy
zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
Zalecane urządzenia
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (1. generacja)
– iPod classic
– iPod z funkcją wideo*
– iPod nano (5. generacja)
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* W przypadku podłączenia iPoda nano (1. generacji)
lub iPoda z funkcją wideo nie można używać funkcji
obsługi przez pasażera.
• Symbole „Made for iPod” i „Works with iPhone”
oznaczają urządzenia elektroniczne przeznaczone
specjalnie do łączenia ziPodem lub z telefonem
iPhone isprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple.
• Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze
standardami bezpieczeństwa iinnymi
standardami wymaganymi przez prawo.
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Right
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej
w pilocie-karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się
okazać mniejsza w zależności od warunków
pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić
baterię na nową baterię litową CR2025. Użycie
innej baterii grozi powstaniem pożaru lub
wybuchem.
Stroną + do góry
2
c
1
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
29
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
masterpage:Left
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy
(strona 7) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie
naciskaj złączy za mocno, gdyż grozi to ich
uszkodzeniem.
Radioodtwarzacz
Demontaż urządzenia
1
Zdejmij kołnierz ochronny.
1 Zdejmij panel czołowy (strona 7).
2 Chwyć za oba brzegi kołnierza
ochronnego i wyciągnij kołnierz.
Tył panelu
czołowego
x
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
2
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do
wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
30
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód / tył)
Wyjście na subwoofer (monofoniczne)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 180 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,3 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot-karta RM-X151
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Kabel połączeniowy USB do iPoda: RC-100IP
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Wymagania systemowe
oprogramowania na dostarczonym
dysku CD-ROM
Komputer
• Procesor / pamięć RAM
– Komputer zgodny z IBM PC/AT
– Procesor: Intel Pentium III 450 MHz lub szybszy
– Pamięć RAM: co najmniej 256 MB (w Windows
XP): co najmniej 512 MB (w Windows Vista
i nowszych)
• Napęd CD-ROM
• Port USB
System operacyjny
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Informacji o kompatybilnych wersjach i aktualizacjach
Service Pack należy szukać w następującej witrynie
pomocy technicznej:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
High color (16 bitów) lub więcej, co najmniej 800 ×
600 punktów
Inne
Połączenie z Internetem
Uwagi
• Nie są obsługiwane następujące środowiska
systemowe:
– Komputery inne niż IBM PC, takie jak Macintosh
itp.
– Samodzielnie złożone komputery
– Komputery z aktualizowanym systemem
operacyjnym
– Środowiska z wieloma monitorami
– Środowiska z wieloma systemami
– Środowisko maszyny wirtualnej
• W zależności od stanu komputera, działanie może
się okazać niemożliwe nawet w zalecanym
środowisku.
31
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie następującej witryny pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota-karty.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„FADER”) nie są nastawione w położenie
pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 26).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk RESET.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „DEMO-OFF” (strona 26).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „DIMMER-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 26).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (SOURCE/OFF).
t Ponownie naciśnij przycisk (SOURCE/OFF), aby
wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 30).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „LOCAL-ON” (strona 26).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Wybierz tryb „LOCAL-OFF” (strona 26).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaźnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 26).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „MONO-OFF” (strona 26).
32
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Brak
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 12).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 12).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis „PI SEEK”,
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej
częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
Urządzenie USB nie działa.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają skomplikowaną
strukturę drzewiastą.
Włącza się sygnał dźwiękowy.
Urządzenie USB zostało odłączone w czasie
odtwarzania.
t W celu ochrony danych, przed odłączeniem
urządzenia USB należy zawsze zatrzymać
odtwarzanie.
Występują przerwy w dźwięku.
Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 28).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA /
AAC.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA / AAC. Szczegółowych informacji
o płytach i formatach, które można odtwarzać, należy
szukać w witrynie pomocy technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA /
AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyświetlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Wyłączona jest funkcja „AUTO SCROLL”.
t Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 26).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL) (SCRL).
Przerwy w dźwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Komunikaty
CHECKING
Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
t Zaczekaj na zakończenie weryfikacji połączenia.
ERROR
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HUBS NO SUPRT
Radioodtwarzacz nie współpracuje z koncentratorami
USB.
INVALID
Podłączone urządzenie USB nie zawiera pliku
z muzyką dla funkcji SensMe™.
L. SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
SEEK”).
NO CHANNEL
Podłączone urządzenie USB nie zawiera listy kanałów
dla funkcji SensMe™.
NO DEV
Wybrane jest źródło USB, ale nie jest podłączone
urządzenie USB. Podczas odtwarzania nastąpiło
odłączenie urządzenia lub przewodu USB.
t Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO MUSIC
Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
t Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
t Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa płyty / albumu /
wykonawcy / utworu.
NOT FOUND
W trybie wyszukiwania alfabetycznego żaden element
nie zaczyna się na wybraną literę.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
OVERLOAD
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE/OFF).
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia
USB.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
RESET
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
sterowanie tym urządzeniem lub urządzeniem USB.
t Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
S-CH NO SUPRT
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
t Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
USB NO SUPRT
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
t Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
34
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT650UI\OI\4193831211CDXGT650UIEUR\4193831211CDXGT650UI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
35
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Saturday, January 8, 2011 11:33 PM
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT650UI
4-193-831-PL(1)
Download PDF

advertising