Sony | CDX-G1101U | Sony CDX-G1101U Instrukcja szybkiego uruchamiania

Odtwarzanie z urządzenia USB / Odtwarzanie utworów w różnych trybach /
Regulacja charakterystyki dźwięku / Regulacja elementów konfiguracyjnych
CDX-G1101U
KONFIGURACJA
Położenie elementów sterujących i podstawowe czynności
Odłączanie panelu przedniego
Ustawianie zegara
Jednostka centralna
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można
zdjąć z niego panel przedni.
W zegarze używane jest 24-godzinne cyfrowe
oznaczenie godziny.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF .
Urządzenie jest wyłączone.
1
2
Naciśnij przycisk zdejmowania panelu
przedniego , a następnie zdejmij panel,
pociągając go w swoją stronę.
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterowania wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [CLOCK-ADJ] i naciśnij pokrętło.
Wskazanie godzin zacznie migać.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby ustawić
godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk SEEK +/-.
4
Po nastawieniu minut naciśnij przycisk
MENU.
Konfiguracja została zakończona i zegar
rozpoczyna pracę.
2 Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądaną kategorię wyszukiwania.
Następnie naciśnij pokrętło, aby
potwierdzić wybór.
3 Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby zamknąć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
(przeglądanie).
przycisk

(wstecz)
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
MODE
Naciśnij, aby wybrać pasmo radiowe
(FM1, FM2, FM3, MW lub LW).
 Przycisk uwolnienia panelu przedniego
Radio:
Naciśnij, aby automatycznie dostroić stacje.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie znaleźć
stację.
 SRC (źródło sygnału)
Naciśnij, aby włączyć zasilanie.
Wybierz źródło (Radio/CD/USB/AUX).
CD/USB:
Naciśnij, aby pominąć utwór. Naciśnij,
a następnie ponownie naciśnij w ciągu
2 sekund i przytrzymaj, aby następowało
pomijanie kolejnych utworów. Naciśnij
i przytrzymaj, aby przewijać utwór do tyłu/
do przodu.
OFF
Naciśnij na 1 sekundę, aby wyłączyć źródło
dźwięku i wyświetlić zegar.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie
i wyświetlacz.
 Pokrętło sterujące
Obracaj je, aby ustawić poziom głośności.
ENTER
Wybiera wskazany element.
MENU
Otwiera menu konfiguracji.
 Gniazdo płyt
 Okno wyświetlacza
 SEEK +/–
/ (poprzedni/następny)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
©2015 Sony Corporation
 Odbiornik pilota
 AF (częstotliwości zastępcze)/TA
(komunikaty o ruchu drogowym)
Służy do wybierania ustawień AF i TA.
PTY (typ programu)
Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać typ PTY
w systemie RDS.
 Przyciski numeryczne (1–6)
  (wysuwanie płyty)
Radio:
Naciskaj, aby odbierać zapisane stacje.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać
odbieraną aktualnie stację.

CD/USB:
(przeglądanie)
Włączanie trybu Quick-BrowZer™
(można łatwo wyszukiwać utwory na płycie
CD lub w urządzeniu USB według kategorii).
1 Aby wyświetlić listę kategorii
wyszukiwania, podczas odtwarzania
z płyty CD lub urządzenia USB naciśnij
(przeglądanie).*
przycisk
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj
(wstecz), aż pojawi się żądana
przycisk
kategoria wyszukiwania.
* Podczas odtwarzania z urządzenia USB naciśnij
(przeglądanie) przez
i przytrzymaj przycisk
co najmniej 2 sekundy, aby wrócić na początek
listy kategorii.
1/2: ALBUM / (podczas odtwarzania
plików MP3 lub WMA)
Naciśnij, aby pominąć album. Naciśnij
i przytrzymaj, aby następowało pomijanie
kolejnych albumów.
3:
(powtarzanie)
4: SHUF (odtwarzanie losowe)
6: PAUSE
Wstrzymanie odtwarzania (pauza). Naciśnij
ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
 MEGA BASS
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję
MEGA BASS.
 DSPL (wyświetlanie)
Naciśnij, aby zmienić wskazania
wyświetlacza.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać
wskazania wyświetlacza.
 Gniazdo wejściowe AUX
 Port USB
Uwaga dla klientów, których samochody
są wyposażone w stacyjkę bez pozycji ACC
Pamiętaj o włączeniu funkcji AUTO OFF.
Urządzenie automatycznie wyłączy się
całkowicie po upływie określonego czasu
od jego wyłączenia, co pozwoli zapobiec
rozładowaniu akumulatora. Jeśli nie zostanie
włączona funkcja AUTO OFF, po każdym
wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili
wygaszenia wyświetlacza.
Alarm ostrzegawczy
Jeśli ustawisz zapłon w pozycji OFF bez
odłączania panelu przedniego, przez kilka
sekund będzie słychać alarm ostrzegawczy.
Dźwięk alarmu rozlegnie się, tylko jeśli używany
jest wbudowany wzmacniacz.
Dołączanie panelu przedniego
Połącz część  panelu przedniego z częścią 
urządzenia, tak jak pokazano, i wciśnij lewą
część w odpowiednie położenie, aż usłyszysz
kliknięcie.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.
Wskazówka
Zegar można ustawić automatycznie za pomocą funkcji
RDS. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w części „Regulacja elementów
konfiguracyjnych” po drugiej stronie tego arkusza.
Należy skorzystać z ustawienia [CT-ON] (czas zegarowy).
Położenie elementów sterujących i podstawowe czynności /
Odłączanie panelu przedniego / Ustawianie zegara /
Automatyczne przechowywanie stacji
RADIO
Automatyczne zapamiętywanie
stacji
USB
KONFIGURACJA
Odtwarzanie z urządzenia USB
1
Ostrzeżenie
Otwórz osłonę portu USB, a następnie
podłącz do niego urządzenie USB.
W przypadku strojenia stacji podczas
prowadzenia pojazdu należy użyć funkcji
Best Tuning Memory (BTM), aby ograniczyć
ryzyko wypadku.
1
2
3
Naciskaj przycisk SRC, aby wybrać opcję
[TUNER].
Aby zmienić pasmo radiowe, naciśnij
kilkakrotnie przycisk MODE.
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterowania wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [BTM] i naciśnij pokrętło.
Urządzenie przypisuje stacje do przycisków
numerycznych według częstotliwości.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania naciśnij przycisk
SRC, aby wybrać opcję [USB].
2
Wyreguluj poziom głośności jednostki
głównej.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF przez
1 sekundę.
Odłączanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
CD
USB
Odtwarzanie utworów
w różnych trybach
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
1
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
(powtarzanie) lub SHUF (odtwarzanie
losowe), aby wybrać odpowiedni tryb
odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie
się z pewnym opóźnieniem.
RADIO
CD
USB
Regulacja charakterystyki
dźwięku
1
W trakcie odbioru stacji/odtwarzania
płyt lub plików naciśnij przycisk MENU,
a następnie za pomocą pokrętła
sterującego wybierz opcję [SOUND]
i naciśnij to pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądany element. Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj kontroler obrotowy, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij go.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(wstecz), aby wrócić
do poprzedniego wskazania wyświetlacza.
W zależności od źródła i ustawień można
skonfigurować następujące opcje:
Ustawienia opcji SOUND:
MEGABASS (wzmocnienie basów)
Wzmocnienie basów zsynchronizowane
z poziomem głośności: [ON], [OFF].
EQ5 PRESET
Umożliwia wybór 10 zaprogramowanych
krzywych korekty dźwięku:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
KONFIGURACJA
EQ5 SETTING
Wybór ustawień opcji [CUSTOM] korektora EQ5.
BASE
Wybieranie krzywej korekty stanowiącej
podstawę do dalszych regulacji: [BAND1] (niska
częstotliwość), [BAND2] (średnio niska
częstotliwość), [BAND3] (średnia częstotliwość),
[BAND4] (średnio wysoka częstotliwość),
[BAND5] (wysoka częstotliwość).
Poziom dźwięku można regulować z dokładnością
do 1 dB, od -10 dB do +10 dB.
BALANCE
Określa balans dźwięku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Określa poziom względny: [FRONT-15] (przód) –
[CENTER] (środek) – [REAR-15] (tył).
SW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL (poziom głośności źródła AUX)
Regulacja poziomu głośności sygnału
z poszczególnych urządzeń zewnętrznych:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ustawienie to eliminuje konieczność korygowania
głośności przy zmianie źródła dźwięku
(tylko gdy wybrane jest źródło dźwięku AUX).
RADIO
CD
USB
Regulacja elementów
konfiguracji
AUX-A (źródło dźwięku AUX)
Włączanie i wyłączanie wyświetlania źródła
dźwięku AUX: [ON], [OFF] (tylko przy wyłączonym
źródle dźwięku i włączonym zegarze).
1
CT (czas zegara)
Włączanie lub wyłączanie funkcji CT: [ON], [OFF].
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiednią kategorię i naciśnij to
pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądany element. Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj kontroler obrotowy, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij go.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
(wstecz).
Naciśnij przycisk
W zależności od źródła i ustawień można
skonfigurować następujące opcje:
Ustawienia opcji GENERAL:
CLOCK-ADJ (ustawienie zegara)
Ustawianie zegara.
CAUT ALM (alarm ostrzegawczy)
Aktywuje funkcję alarmu ostrzegawczego:
[ON], [OFF] (tylko przy wyłączonym źródle
dźwięku i włączonym zegarze).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie
żądanego czasu od jego wyłączenia: [NO], [30S]
(30 sekund), [30M] (30 minut), [60M] (60 minut).
REGIONAL
Ogranicza odbiór do określonego regionu:
[ON], [OFF] (tylko podczas odbioru pasma FM).
BTM
Automatycznie przechowuje stacje radiowe
(tylko podczas wybrania funkcji tunera).
Ustawienia opcji SOUND:
Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji
„Regulacja charakterystyki dźwięku”.
Ustawienia opcji DISPLAY:
DEMO (tryb demonstracyjny)
Aktywuje tryb prezentacji: [ON], [OFF].
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza: [ON], [OFF].
SND SYNC (synchronizacja koloru z dźwiękiem)
Umożliwia wybranie koloru do zsynchronizowania
z dźwiękiem: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatyczne przewijanie)
Powoduje automatyczne przewijanie elementów:
[ON], [OFF].
M.DISPLAY (wyświetlanie animacji)
Uaktywnianie wyświetlania ruchomych wzorców:
[ON], [OFF].
Download PDF

advertising