Sony | CDX-G1001U | Sony CDX-G1001U Instrukcja szybkiego uruchamiania

Odtwarzanie z urządzenia USB / Odtwarzanie utworów
w różnych trybach / Regulacja charakterystyki dźwięku /
Regulacja elementów konfiguracyjnych
CDX-G1001U
KONFIGURACJA
Położenie elementów sterujących i podstawowe czynności
3 Powtarzaj czynności podane
Jednostka główna
w punkcie 2, aby wybrać odpowiedni
utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
(przeglądanie).
przycisk

(wstecz)
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
MODE
Naciśnij, aby wybrać pasmo radiowe
(FM1, FM2, FM3, MW lub LW).
 AF (częstotliwości alternatywne)/
TA (komunikaty drogowe)
Włączanie funkcji AF i TA.
 SRC (źródło sygnału)
Naciśnij, aby włączyć zasilanie. Służy też do
wyboru źródła sygnału (Radio/CD/USB/AUX).
OFF
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę,
aby wyłączyć zasilanie.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie i wygasić
wyświetlacz.
 Pokrętło sterujące
Obróć, aby ustawić poziom głośności.
ENTER
Zatwierdzanie wybranego elementu.
 Odbiornik pilota
 Szczelina na płyty
CD/USB:
 Okno wyświetlacza
 SEEK +/–
  (wysuwanie płyty)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
Radio:
Naciśnij, aby automatycznie dostroić stacje.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie
znaleźć stację.
CD/USB:
Naciśnij, aby pominąć utwór. Naciśnij,
a następnie ponownie naciśnij w ciągu
2 sekund i przytrzymaj, aby następowało
pomijanie kolejnych utworów. Naciśnij
i przytrzymaj, aby przewijać utwór do tyłu/
do przodu.
©2014 Sony Corporation
 Przyciski numeryczne (od 1 do 6)
Radio:
Naciskaj, aby odbierać zapisane stacje.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać
odbieraną aktualnie stację.
MENU
Otwieranie menu konfiguracji.
 Przycisk uwolnienia panelu przedniego
/ (poprzedni/następny)
PTY (rodzaj audycji)
Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać
informacje PTY w ramach funkcji RDS.

(przeglądanie)
Włączanie trybu Quick-BrowZer™.
(Umożliwia łatwe wyszukiwanie utworów
na płycie CD lub w urządzeniu USB według
kategorii).
1 Naciśnij przycisk
(przeglądanie)*1,
aby wyświetlić listę kategorii.
Po wyświetleniu listy kategorii naciskaj
przycisk
(wstecz), aż pojawi się
odpowiednia kategoria.
2 Obracaj pokrętłem sterującym,
aby wybrać odpowiednią kategorię.
Następnie naciśnij je, aby potwierdzić
wybór.
1/2: ALBUM / (podczas odtwarzania
plików MP3 lub WMA)
Naciśnij, aby pominąć album. Naciśnij
i przytrzymaj, aby pomijać kolejne albumy.
3:
(powtarzanie)*2
4: SHUF (odtwarzanie losowe)
6: PAUSE
Wstrzymanie odtwarzania (pauza). Naciśnij
ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
 DSPL (wyświetlanie)
Naciśnij, aby zmienić wyświetlane elementy.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć
wyświetlany element.
 Gniazdo wejściowe AUX
 Port USB
*1 Podczas odtwarzania z urządzenia USB naciśnij
(przeglądanie) przez co
i przytrzymaj przycisk
najmniej 2 sekundy, aby wrócić na początek listy
kategorii.
*2 Na tym przycisku znajduje się wypukłość.
Ostrzeżenie na wypadek, jeśli stacyjka
w samochodzie nie ma położenia ACC
Pamiętaj o włączeniu funkcji AUTO OFF.
Urządzenie automatycznie wyłączy się
całkowicie po upływie określonego czasu
od jego wyłączenia, co zapobiegnie
rozładowaniu akumulatora. Jeśli nie zostanie
włączona funkcja AUTO OFF, po każdym
wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili
wygaszenia wyświetlacza.
Zdejmowanie panelu
przedniego
Panel przedni można zdjąć, aby zapobiec
kradzieży urządzenia.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF .
Urządzenie jest wyłączone.
2
Naciśnij przycisk uwalniania panelu
przedniego , a następnie zdejmij panel,
pociągając go w swoją stronę.
Alarm ostrzegawczy
Jeśli ustawisz zapłon w pozycji OFF bez
zdejmowania panelu przedniego, przez kilka
sekund będzie słychać alarm ostrzegawczy.
Dźwięk alarmu rozlegnie się, tylko jeśli używany
jest wbudowany wzmacniacz.
Zakładanie panelu przedniego
Połącz część  panelu przedniego z częścią 
urządzenia w sposób pokazany na ilustracji
i wciśnij lewą stronę panelu w odpowiednie
miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.
Ustawianie zegara
W zegarze stosowane jest 24-godzinne cyfrowe
oznaczenie godziny.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij to pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [CLOCK-ADJ] i naciśnij to pokrętło.
Wskazanie godzin zacznie migać.
3
Ustaw godzinę i minutę za pomocą
pokrętła sterującego.
Do przełączania się między wskazaniami
cyfrowymi godzin i minut służą przyciski
SEEK +/–.
4
Po ustawieniu minuty naciśnij przycisk
MENU.
Konfiguracja została zakończona — zacznie
działać zegar.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.
Wskazówka
Zegar można ustawić automatycznie, za pomocą
funkcji RDS. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w części „Regulacja elementów
konfiguracyjnych” po drugiej stronie tego arkusza.
Należy skorzystać z ustawienia [CT-ON] (czas zegarowy).
Położenie elementów sterujących i podstawowe czynności /
Zdejmowanie panelu przedniego / Ustawianie zegara /
Automatyczne zapisywanie stacji
USB
RADIO
Automatyczne zapisywanie
stacji
KONFIGURACJA
Odtwarzanie z urządzenia USB
1
Ostrzeżenie
Otwórz osłonę portu USB, a następnie
podłącz do niego urządzenie USB.
W przypadku strojenia stacji podczas
prowadzenia pojazdu należy korzystać z funkcji
Best Tuning Memory (BTM), aby ograniczyć
ryzyko wypadku.
1
2
3
Naciskaj przycisk SRC, aby wybrać opcję
[TUNER].
Aby zmienić pasmo radiowe, naciskaj
przycisk MODE.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania naciśnij przycisk
SRC, aby wybrać opcję [USB].
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij to pokrętło.
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [BTM] i naciśnij to pokrętło.
Urządzenie zapamiętuje stacje pod
przyciskami numerycznymi w kolejności
częstotliwości.
2
Wyreguluj poziom głośności urządzenia.
RADIO
CD
USB
Regulacja charakterystyki
dźwięku
1
W trakcie odbioru stacji / odtwarzania
płyt lub plików naciśnij przycisk MENU,
a następnie za pomocą pokrętła
sterującego wybierz opcję [SOUND]
i naciśnij to pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni element i naciśnij to pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiednie ustawienie i naciśnij
to pokrętło.
Konfiguracja dobiega na tym końca.
4
Naciśnij przycisk
(wstecz), aby wrócić
do poprzedniego wskazania wyświetlacza.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF przez
1 sekundę.
W zależności od źródła sygnału i ustawień
można skonfigurować następujące opcje:
Odłączanie urządzenia USB
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie USB.
EQ3 PRESET
Wybór jednej z 7 krzywych korektora lub jego
wyłączenie: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE],
[SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM] lub [OFF].
Ustawienie krzywej korektora może zostać
zapamiętane osobno dla każdego źródła sygnału.
CD
USB
Odtwarzanie utworów
w różnych trybach
Dostępne tryby odtwarzania zmieniają się
w zależności od wybranego źródła sygnału.
1
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
(powtarzanie) lub SHUF (odtwarzanie
losowe), aby wybrać odpowiedni tryb
odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie
się z pewnym opóźnieniem.
Konfiguracja opcji SOUND:
KONFIGURACJA
EQ3 SETTING
Wybór ustawień opcji [CUSTOM] korektora EQ3.
Wybór ustawień korektora: [LOW], [MID] i [HIGH].
Aby przywrócić ustawioną fabrycznie krzywą
korektora, przed zakończeniem konfigurowania
naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER.
LOUDNESS (kontur)
Wzmocnienie basu i sopranów w celu uzyskania
wyrazistego brzmienia przy małej głośności:
[ON] lub [OFF].
SW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL* (poziom głośności sygnału
z gniazda AUX)
Regulacja poziomu głośności sygnału
z poszczególnych urządzeń zewnętrznych:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
To ustawienie eliminuje potrzebę
dostosowywania poziomu głośności między
źródłami sygnału.
* Po wybraniu źródła sygnału AUX.
CD
USB
Regulacja elementów
konfiguracji
AUX-A*1 (sygnał dźwiękowy z gniazda AUX)
Uaktywnianie wyświetlania źródła sygnału AUX:
[ON] lub [OFF]. (Funkcja działająca, tylko gdy
urządzenie jest wyłączone).
1
CT (czas zegarowy)
Uaktywnianie funkcji CT: [ON] lub [OFF].
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Regulacja względnego poziomu głośności:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
RADIO
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiednią kategorię i naciśnij to
pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni element i naciśnij to pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiednie ustawienie i naciśnij to
pokrętło*.
Konfiguracja dobiega na tym końca.
4
Naciśnij przycisk
(wstecz), aby wrócić do
poprzedniego wskazania wyświetlacza.
* W przypadku ustawień CLOCK-ADJ i BTM czynność
podana w punkcie 4 nie jest konieczna.
W zależności od źródła sygnału i ustawień
można skonfigurować następujące opcje:
Konfiguracja opcji GENERAL:
CLOCK-ADJ (ustawianie zegara)
Ustawianie zegara.
CAUT ALM*1 (alarm ostrzegawczy)
Uaktywnianie funkcji alarmu ostrzegawczego:
[ON] lub [OFF]. (Funkcja działająca, tylko gdy
urządzenie jest wyłączone).
BEEP
Włączanie sygnału dźwiękowego: [ON] lub [OFF].
AUTO OFF
Całkowite wyłączanie urządzenia po upływie
określonego czasu od jego wyłączenia:
[NO], [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut)
lub [60M] (60 minut).
REGIONAL*2
Ograniczanie odbioru sygnału radiowego
do określonego regionu: [ON] lub [OFF].
(Funkcja dostępna tylko w przypadku pasma
radiowego FM).
BTM*3
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych.
*1 Gdy urządzenie jest wyłączone.
*2 W przypadku odbioru pasma radiowego FM.
*3 Gdy wybrano tuner.
Konfiguracja opcji SOUND:
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w części „Regulacja charakterystyki
dźwięku”.
Konfiguracja opcji DISPLAY:
DEMO (demonstracja)
Uaktywnianie trybu demonstracyjnego:
[ON] lub [OFF].
DIMMER
Regulacja jasności wyświetlacza: [ON] lub [OFF].
AUTO SCR (automatyczne przewijanie)
Uaktywnianie automatycznego przewijania
elementów: [ON] lub [OFF].
M.DISPLAY (wyświetlanie animacji)
Uaktywnianie wyświetlania ruchomych wzorców:
[ON] lub [OFF].
Download PDF

advertising