Sony | CDX-GT26 | Sony CDX-GT26 Radioodtwarzacz CD mp3 z przednim wejściem AUX Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
4-279-414-PL(1)
Radioodtwarzacz CD
UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 4.
CDX-GT26
©2011 Sony Corporation
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji i podłączania.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
handlowym lub znakiem handlowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
innych krajach.
Ten produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii bez
zezwolenia firmy Microsoft lub jej uprawnionego
podmiotu zależnego.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Europe, Oddział
w Polsce, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych
należy kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 12).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
2
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Spis treści
Czynności wstępne
Informacje dodatkowe
Płyty, które można odtwarzać w tym
urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . 4
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 5
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 5
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach MP3 . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach WMA . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
14
14
15
15
15
15
16
17
17
19
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . . 8
Programowanie automatyczne — BTM . . . . 8
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . . 8
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . . 9
Wybieranie typu programu (PTY) . . . . . . . 10
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 10
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 11
Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . 11
Regulacja parametrów dźwięku
— BAL / FAD / SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Regulacja krzywej korekty — EQ3 . . . . . . 11
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . 13
Pilot-karta RM-X114 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
CDX-GT26
4-279-414-11(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Czynności wstępne
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD-DA
(także z danymi CD TEXT) i płyt CD-R/CD-RW
(plików MP3 / WMA (strona 15)).
Typ płyty
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CLOCK-ADJ”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) –/+.
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Oznaczenie na płycie
CD-DA
MP3
WMA
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk (DSPL).
Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 10).
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DEMO”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis „DEMO-OFF”. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
4
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Zdejmowanie panelu czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Zakładanie panelu czołowego
Dopasuj część A panelu czołowego do części B
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po
czym wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby
rozległ się lekki trzask.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
(SOURCE/OFF).
Urządzenie wyłączy się.
Naciśnij przycisk
do siebie.
i pociągnij panel
A
B
Uwaga
Nie kładź niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyświetlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
5
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Przyciski SEEK +/–
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
CD:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
B Przycisk EQ3 (korektora) strona 11
Umożliwia wybór żądanego trybu korekty
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM lub OFF).
C Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / CD / AUX).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
D Pokrętło sterujące / przycisk wyboru
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania ustawień
(przy naciskaniu i obracaniu).
E Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
F Wyświetlacz
G Gniazdo wejścia AUX strona 13
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
H Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
I Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) strona 5
J Przycisk
(BACK)
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
K Przycisk MODE strona 8
Służy do wybierania zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ).
L Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) / PTY (typu
programu) strona 10
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
6
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
M Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA)
Pomijanie albumu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
(3): REP* strona 11
(4): SHUF strona 11
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
N Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza) strona 9,
11
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
O Odbiornik sygnałów z pilota-karty
* Na tym przycisku znajduje się występ.
7
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Radio
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij przycisk (SEEK) +/–, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk (SEEK) +/–,
aby z grubsza nastawić częstotliwość, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwość (strojenie ręczne).
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEMORY”.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 9).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
8
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
RDS
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Zawartość wyświetlacza
A Częstotliwość*1 (nazwa stacji), numer
pamięci, zegar, dane RDS
B TA/TP*2
*1 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwości widać wskaźnik „*”.
*2 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaźnik „TA”. Wskaźnik „TP” pali się po
odebraniu odpowiedniej stacji.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
A, naciskaj przycisk (DSPL).
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) /
TP (programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał
stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF/TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REGIONAL
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REGIONAL-OFF” (strona 12).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
9
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 12).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M
(Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa),
EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M
(Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda),
FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy
dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na
telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas
wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY
(Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Programy
dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
10
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza
Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku
Regulacja parametrów dźwięku
— BAL / FAD / SUB
Nazwa utworu* , Nazwa płyty /
wykonawcy*1, Nazwa wykonawcy*1,
Numer albumu*2, Nazwa albumu*1,
Numer utworu / Czas odtwarzania, Zegar
1
Można wyregulować balans, proporcje przód-tył
i głośność w subwooferze.
1
*1 Wyświetlane są informacje zawarte w danych CD
TEXT i plikach MP3 / WMA.
*2 Numer albumu jest wyświetlany tylko po zmianie
albumu.
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lewo-prawo) t FAD (przód-tył) t
SUB (głośność w subwooferze)*2 t AUX*3
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3 (strona 11).
*2 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 12).
Przy minimalnym ustawieniu widać wskazanie
„ATT”. Do wyboru jest 21 ustawień.
*3 Kiedy jest udostępnione źródło AUX
(strona 13).
Aby zmieniać wyświetlane informacje, naciskaj
przycisk (DSPL).
Wskazówka
Wyświetlane informacje zależą od modelu, rodzaju
płyty, formatu nagrania i ustawień. Szczegółowe
informacje o plikach MP3 / WMA podano na stronie
15.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM*
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „BAL” (balans), „FAD”
(przód-tył) lub „SUB” (subwoofer).
Warianty zmieniają się następująco:
2
Obracając pokrętło sterujące, zmień
ustawienie wybranego parametru.
3
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Regulacja krzywej korekty — EQ3
Po wybraniu trybu korekty „CUSTOM” można
wybrać własne ustawienia korektora.
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciskaj przycisk (EQ3), aby wybrać
tryb korekty „CUSTOM”.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „LOW” (tony niskie),
„MID” (tony średnie) lub „HI” (tony
wysokie).
3
Obracając pokrętło sterujące, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Poziom dźwięku można regulować z dokładnością do 1 dB, od –10 dB do +10 dB.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
Powtarzając czynności 2 i 3, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty, przed
zakończeniem wybierania ustawień naciśnij
na dwie sekundy przycisk wyboru.
11
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
Zmienianie ustawień
radioodtwarzacza — SET
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.*
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
* W przypadku parametrów CLOCK-ADJ i BTM nie
trzeba wykonywać czynności 4.
Uwaga
Wyświetlane warianty zależą od wybranego źródła
dźwięku i ustawień.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 4)
CT
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
funkcji CT (strona 9, 10).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
AUX-A*1
Włączanie lub wyłączanie („AUX-A-OFF”)
wyświetlania źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.) (strona 13).
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „NO” (nie), „30S
(sekund)”, „30M (minut)”, „60M (minut)”.
REAR/SUB*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku:
„REAR-OUT” (wzmacniacz mocy),
„SUB-OUT” (subwoofer).
DEMO (tryb demonstracyjny)
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza: „ON” (wł.),
„OFF” (wył.).
M.DISPLAY
– „ON”: wyświetlanie ruchomych wzorów.
– „OFF”: wyłączanie funkcji Motion Display.
AUTO SCR (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
LOCAL
– „ON”: nastawianie tylko stacji o dość silnym
sygnale.
– „OFF”: nastawianie wszystkich stacji.
MONO*2
Wybieranie trybu monofonicznego w celu
poprawy jakości odbioru w paśmie UKF: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
REGIONAL*2
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
ograniczenia odbioru do określonego regionu
(strona 9).
LPF*3 (filtr dolnoprzepustowy)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
„OFF” (wył.), „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”,
„140Hz”, „160Hz”.
SW PHASE*3 (faza subwoofera)
Wybieranie fazy subwoofera: „SUB NORM”,
„SUB REV” (odwrotna).
HPF (filtr górnoprzepustowy)
Wybieranie częstotliwości odcięcia przedniego /
tylnego głośnika: „OFF” (wył.), „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.
LOUDNESS (kontur)
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich w celu
uzyskania czystego dźwięku przy małej
głośności: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
BTM (strona 8)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT”.
12
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Pilot-karta RM-X114
Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią
te same funkcje co przyciski na
radioodtwarzaczu.
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a przenośnym urządzeniem
audio.
Podłączanie przenośnego
urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Korygowanie poziomu głośności
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
M/m
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
Pilot-karta zawiera wymienione poniżej
przyciski, które nie występują lub działają
inaczej niż na radioodtwarzaczu.
• Przycisk DSPL
Służy do zmieniania wyświetlanej zawartości.
• Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / AUX).
• Przyciski </, (SEEK –/+)
Służą do sterowania radiem / odtwarzaczem
CD, tak jak przycisk (SEEK) –/+ na
radioodtwarzaczu.
• Przycisk SOUND
Działa tak jak przycisk wyboru na
radioodtwarzaczu.
• Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania / zatrzymywania
urządzenia źródłowego.
• Przycisk LIST
Służy do wybierania typu PTY w systemie
RDS.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się wskazanie „AUX”.
Pojawi się napis „FRONT IN”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi się napis
„AUX”, po czym wyreguluj poziom głośności
(–8 dB do +18 dB) pokrętłem sterującym.
13
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
• Przyciski M/m (DISC*/PRESET +/–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD, tak jak
przyciski (1)/(2) (ALBUM –/+) na
radioodtwarzaczu.
• Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć tę
funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
* Funkcja niedostępna w tym urządzeniu
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie
zawartość wyświetlacza, to sterowanie za pomocą
pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie
zostanie naciśnięty przycisk (SOURCE/OFF) na
radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie
włączony przez włożenie płyty.
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
Aby zachować wysoką jakość
dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
14
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R / CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa folderu
/ pliku składa się z wielu znaków, liczba ta może
być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejność odtwarzania plików
MP3/WMA
MP3 / WMA
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku WMA zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
* tylko przy 64 kb/s
Uwaga
Nie można odtwarzać następujących plików WMA:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej
w pilocie-karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się
okazać mniejsza w zależności od warunków
pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić
baterię na nową baterię litową CR2025. Użycie
innej baterii grozi powstaniem pożaru lub
wybuchem.
Informacja o plikach MP3
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) jest
znormalizowaną technologią i formatem służącym
do kompresji dźwięku. Dane dźwiękowe CD
ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/10
początkowej wielkości.
• Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
dotyczą tylko plików MP3. Znacznik ID3 liczy
15/30 znaków (1.0 i 1.1) albo 63/126 znaków (2.2,
2.3 i 2.4).
• Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku MP3 zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
x
Stroną +
do góry
Stroną + do góry
Uwaga
Przy odtwarzaniu plików MP3 o dużej przepływności,
takiej jak 320 kb/s, mogą występować przerwy
w dźwięku.
2
c
1
Informacja o plikach WMA
• WMA (Windows Media Audio) jest standardem
kompresji plików muzycznych. Dane dźwiękowe
CD ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/22*
początkowej wielkości.
• Znaczniki WMA mogą liczyć 63 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom WMA należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.wma”.
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
15
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
• Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną bezpośrednim oświetleniem
słonecznym, działaniem ognia itp.
Demontaż urządzenia
1
Zdejmij kołnierz ochronny.
1 Zdejmij panel czołowy (strona 5).
2 Chwyć za oba brzegi kołnierza
ochronnego i wyciągnij kołnierz.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy
(strona 5) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie
naciskaj złączy za mocno, gdyż grozi to ich
uszkodzeniem.
x
2
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem
do wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
Radioodtwarzacz
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
16
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 µV, DŁ (LW): 45 µV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
45 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód, przełączanie tył /
subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD)
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 179 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Pilot-karta RM-X114
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„FAD”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 12).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo są
one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „DEMO-OFF” (strona 12).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „DIMMER-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 12).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (SOURCE/OFF).
t Ponownie naciśnij przycisk (SOURCE/OFF), aby
wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 16).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
17
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „LOCAL-ON” (strona 12).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Wybierz tryb „LOCAL-OFF” (strona 12).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaźnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 12).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „MONO-OFF” (strona 12).
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 9).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 9).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis „PI SEEK”,
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej
częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 14).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA (strona 15).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA
trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyświetlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Wyłączona jest funkcja „AUTO SCR”.
t Wybierz ustawienie „AUTO SCR-ON”
(strona 12).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL) (SCRL).
Przerwy w dźwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk Z (wyjmowania) (strona 6).
18
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT26\OI\4279414111CDXGT26EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Komunikaty
ERROR
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Naciśnij przycisk Z (wysuwania), aby wyjąć płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
L. SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
NO MUSIC
Włożona płyta nie zawiera plików muzycznych.
t Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa płyty / albumu /
wykonawcy / utworu.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
PUSH EJT
Nie można wysunąć płyty.
t Naciśnij przycisk Z (wyjmowania) (strona 6).
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
19
CDX-GT26
4-279-414-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Saturday, April 9, 2011 7:58 PM
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT26
4-279-414-11(1)
Download PDF

advertising