Sony | CDX-GT565UV | Sony CDX-GT565UV Radioodtwarzacz samochodowy CD / mp3 Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB+00COVEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
4-284-261-PL(1)
Radioodtwarzacz CD
UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 4.
CDX-GT565UV
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej
pojazdu. Instalację i połączenia opisano
w dostarczonej instrukcji instalacji
i podłączania.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 20). Urządzenie
będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie,
nie powodując zużycia akumulatora. Jeśli
funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać
go dotąd, aż z wyświetlacza znikną
wskazania.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
2
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych
krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbiórki odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego produktu,
należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
ZAPPIN i Quick-BrowZer są znakami
handlowymi Sony Corporation.
Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem handlowym lub znakiem handlowym Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Ten produkt zawiera technologię chronioną
pewnymi prawami własności intelektualnej
Microsoft Corporation. Zabrania się
wykorzystywania lub rozpowszechniania
takiej technologii poza tym produktem bez
zezwolenia firmy Microsoft.
,
,
,
iiPhone,
iPod touch
znakami
handlowymi
iPod,sąiPod
classic,
iPod nano
Apple
w Stanach
i iPod Inc.,
touchzastrzeżonymi
są znakami handlowymi
Zjednoczonych
i innych krajach.
Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right_SideIndex
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Spis treści
Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rozmieszczenie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programowanie i nastawianie stacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odtwarzacz CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bezpośrednia obsługa iPoda — obsługa przez pasażera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Różne tryby odtwarzania utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy — funkcja Quick-BrowZer™ . . . . . . . . 13
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie fragmentów utworów — ZAPPIN™ . . . . . . 14
Zmienianie podświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zmienianie koloru wyświetlacza i przycisków — Dynamic Color Illuminator . . . . 14
Zaawansowane ustawienia koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ustawienia dźwięku i menu ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Użycie zaawansowanych funkcji dźwięku — Advanced Sound Engine. . . . . . . . . . . 17
Zmienianie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Użycie oferowanych oddzielnie urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pilot RM-X114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Czynności wstępne
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny,
który pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DEMO”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „DEMO-OFF”. Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego
trybu odbioru / odtwarzania.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
4
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CLOCK-ADJ”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk  –/+.
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Zegar rozpocznie pracę.
Zdejmowanie panelu
czołowego
Można zdjąć panel czołowy.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
 .
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk zdejmowania panelu
czołowego  i pociągnij panel do
siebie.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony
do położenia OFF, a panel czołowy wciąż
znajduje się na radioodtwarzaczu, to na
kilka sekund włączy się sygnał
ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa
działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
Uwaga
Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
Zakładanie panelu
Dopasuj część A panelu czołowego do
części B radioodtwarzacza, jak pokazano
na ilustracji, po czym wciśnij lewą stronę na
miejsce, tak aby rozległ się lekki trzask.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk
.
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Rozmieszczenie elementów
Radioodtwarzacz
W tym rozdziale przedstawiono
rozmieszczenie elementów sterujących
i podstawowe funkcje.
 Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / CD /
USB / AUX).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
 Przyciski SEEK +/–
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji
radiowych (po naciśnięciu); ręczne
wyszukiwanie stacji (po przytrzymaniu)
CD / USB:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie utworów (po naciśnięciu i następującym w ciągu sekundy
kolejnym naciśnięciu i przytrzymaniu);
przechodzenie w przód i w tył utworu
(po przytrzymaniu)
 Przycisk ZAP strona 14
Służy do włączania funkcji ZAPPIN™.
 Pokrętło sterujące / przycisk wyboru
strona 16, 20
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania
ustawień (przy naciskaniu i obracaniu).
 Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
 Wyświetlacz
 Przycisk  (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
 Złącze USB strona 9, 10
 Przycisk
(BACK)/MODE strona 6,
11
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu / wybór zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ).
Przytrzymaj go, aby włączyć / wyłączyć
tryb obsługi przez pasażera.
 Przycisk zdejmowania panelu
czołowego strona 4
 Odbiornik sygnałów z pilota
5
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
 Przycisk
(BROWSE) strona 13
Służy do włączania funkcji
Quick-BrowZer™.
 Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) / PTY (typu
programu) strona 7
Używany przy korzystaniu z systemu
RDS. Służy do wybierania ustawień AF
i TA (przy naciskaniu); służy do
wybierania typu PTY (po
przytrzymaniu).
 Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu);
programowanie stacji (po
przytrzymaniu)
CD / USB:
/: ALBUM / (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu (po
naciśnięciu); ciągłe pomijanie
albumów (po przytrzymaniu).
: REP* strona 12
: SHUF strona 12
: PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie
naciśnij przycisk.
 Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza) strona 7,
9, 10, 11
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
 Gniazdo wejścia AUX strona 22
* Na tym przycisku znajduje się występ.
Radio
Programowanie
i nastawianie stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie
automatyczne — BTM
1
Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
. Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW
(DŁ).
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do
przycisków numerycznych, porządkując
je według częstotliwości.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ( do
) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEM”.
6
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Nastawianie
zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
żądany przycisk numeryczny ( do
).
Automatyczne nastawianie
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk  +/–, aby wyszukać
stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj
wyszukiwanie aż do nastawienia żądanej
stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk
 +/–, aby z grubsza nastawić
częstotliwość, po czym naciskaj przycisk
 +/–, aby precyzyjnie nastawić
częstotliwość (strojenie ręczne).
RDS
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli
sygnał stacji jest słaby albo jeśli nastawiona
stacja nie nadaje danych RDS.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wybieranie ustawień AF
(częstotliwości zastępczych) /
TA (komunikatów o ruchu
drogowym)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
tego nadajnika w sieci, który zapewnia
najsilniejszy sygnał. Funkcja TA umożliwia
odbiór informacji o bieżącej sytuacji na
drogach / audycji dla kierowców (TP).
1
Naciskaj przycisk , aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF
i wyłączyć funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA
i wyłączyć funkcję AF
AF/TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA.
W przypadku użycia funkcji BTM,
programowane są tylko stacje RDS
i otrzymują one identyczne ustawienia
funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można
programować zarówno stacje RDS, jak
i pozostałe, i wybierać indywidualne
ustawienia AF i TA dla poszczególnych
stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji
BTM lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
7
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REGIONAL
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy
się inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 21).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na
wybieranie innych stacji lokalnych
nadających na danym obszarze, nawet jeśli
nie są one przypisane do przycisków
numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij
przycisk numeryczny ( do ), do
którego jest przypisana lokalna stacja.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
stacji, która nadaje program wybranego
typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne),
POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka
rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka
klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna),
OTHER M (Inne rodzaje muzyki),
WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse),
CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje
na telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE
(Czas wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa),
COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote
przeboje), FOLK M (Muzyka folk),
DOCUMENT (Programy dokumentalne)
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie ustawienia CT
(czasu zegarowego)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Wybieranie typu programu
(PTY)
Można wyświetlić typ aktualnie
odbieranego programu i wyszukać program
określonego typu.
1
8
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk
 (PTY).
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 20).
Uwaga
Funkcja CT może nie działać prawidłowo
pomimo odbierania stacji RDS.
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie płyty
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
CD-DA (także z danymi CD TEXT) i płyt
CD-R/CD-RW (plików MP3 / WMA / AAC
(strona 24)).
1
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie.
Aby wyjąć płytę, naciśnij przycisk .
Uwaga
Aby uniknąć uszkodzenia płyty, przed
wkładaniem / wyjmowaniem płyty należy
odłączyć urządzenie USB.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
płyty, formatu nagrania i ustawień.
Naciśnij przycisk .
Urządzenia USB
• Można używać urządzeń MSC (Mass
Storage Class) zgodnych ze standardem
USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po
uruchomieniu silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
Odtwarzanie z urządzenia
USB
1
Otwórz osłonę USB, po czym podłącz
urządzenie USB do złącza USB. Do połączenia użyj przewodu USB urządzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania należy
naciskać przycisk  dotąd,
aż pojawi się napis „USB”.
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
9
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Przed odłączeniem urządzenia USB należy
zatrzymać w nim odtwarzanie.
iPod
Uwagi
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania
i ustawień.
Naciśnij przycisk .
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
iPoda w iPodzie i telefonie iPhone są
określane ogólnym terminem „iPod”, chyba
że w tekście lub na ilustracjach zaznaczono
inaczej.
Szczegółowych informacji o zgodności
iPodów należy szukać w punkcie
„Informacja o iPodzie” (strona 24) lub na
stronach pomocy technicznej Sony, których
adresy podano z tyłu okładki..
Uwagi
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 500
• Zależnie od ilości nagranych danych,
odtwarzanie może się rozpoczynać
z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu /
do tyłu pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego
w trybie VBR (zmiennej przepływności) może
się pojawiać nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików
MP3 / WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Odtwarzanie z iPoda
Przed podłączeniem iPoda należy
zmniejszyć głośność w radioodtwarzaczu.
1
Otwórz osłonę USB, po czym podłącz
iPod do złącza USB. Do połączenia użyj
przewodu USB do iPoda
(sprzedawanego oddzielnie)*.
* Zaleca się użycie oferowanego oddzielnie
przewodu połączeniowego USB do iPoda
RC-100IP.
Automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie utworów z iPoda, od
miejsca, w którym ostatnio zatrzymano
odtwarzanie.
10
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk  dotąd, aż
pojawi się napis „USB”. (Po rozpoznaniu
iPoda na wyświetlaczu pojawia się napis
„IPD”.)
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
Przed odłączeniem iPoda należy zatrzymać
w nim odtwarzanie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku po rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w radioodtwarzaczu w czasie
rozmowy.
Pomijanie albumów,
podcastów, gatunków,
playlist i wykonawców
Aby
Wykonaj tę czynność
Pominąć
element
Naciśnij przycisk /
(ALBUM /) [jeden raz
na każdy element]
Kolejno
pomijać
elementy
Przytrzymaj wciśnięty
przycisk / (ALBUM
/)
[puść przycisk po przejściu
do żądanego elementu]
Uwaga
Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z iPoda grozi uszkodzeniem danych.
Wskazówka
Kiedy urządzenie jest włączone, ładowany jest
iPod.
Bezpośrednia obsługa
iPoda — obsługa przez
pasażera
Tryb wznawiania (Resuming)
Kiedy iPod jest podłączony do złącza
dokującego, odtwarzanie rozpoczyna się
w trybie wybranym w iPodzie. W tym trybie
nie działają następujące przyciski:
–  (REP)
–  (SHUF)
Istnieje możliwość bezpośredniej obsługi
iPoda podłączonego do złącza dokującego.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Aby wyłączyć funkcję obsługi przez
pasażera, naciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Pojawi się napis „MODE AUDIO”, a tryb
odtwarzania zmieni się na tryb iPoda.
Uwaga
Może się zdarzyć niewłaściwe wyświetlanie
niektórych liter zapisanych w iPodzie.
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty przycisk .
Pojawi się napis „MODE IPOD”
i możliwe będzie bezpośrednie
sterowanie iPodem.
Uwaga
Do regulacji głośności można użyć tylko
radioodtwarzacza.
11
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów
Różne tryby odtwarzania
utworów
Istnieje możliwość wielokrotnego
odtwarzania utworów (odtwarzanie
wielokrotne) i odtwarzania w przypadkowej
kolejności (odtwarzanie losowe).
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
1
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
 (REP) lub  (SHUF), aż pojawi
się żądany tryb odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
się rozpocząć z opóźnieniem.
Aby odtwarzać
SHUF ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC*2
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
SHUF PODCAST*1 podcast
w przypadkowej
kolejności
SHUF ARTIST*1
utwory wybranego
wykonawcy
w przypadkowej
kolejności
SHUF PLAYLIST*1 zawartość playlisty
w przypadkowej
kolejności
SHUF GENRE*1
utwór w trybie
z powtarzaniem
utwory należące do
określonego gatunku
w przypadkowej
kolejności
SHUF DEVICE*3
ALBUM
zawartość albumu
w trybie
z powtarzaniem
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
SHUF OFF
PODCAST*1
podcast w trybie
z powtarzaniem
utwory w normalnej
kolejności (normalne
odtwarzanie)
ARTIST*1
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
Odtwarzanie wielokrotne
Wybierz
TRACK
12
Wybierz
Aby odtwarzać
PLAYLIST*1
zawartość playlisty
w trybie
z powtarzaniem
GENRE*1
utwory należące do
określonego gatunku
w trybie
z powtarzaniem
OFF
utwory w normalnej
kolejności (normalne
odtwarzanie)
*1 tylko iPod
*2 tylko CD
*3 tylko USB i iPod
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy —
funkcja Quick-BrowZer™
Można łatwo wyszukać utwór na płycie CD
lub w urządzeniu USB na podstawie
kategorii.
1
Naciśnij przycisk
(BROWSE)*.
Włączy się funkcja Quick-BrowZer
i pojawi się lista kategorii wyszukiwania.
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj
przycisk
(BACK), aż pojawi się
żądana kategoria wyszukiwania.
* Aby powrócić na początek listy kategorii,
naciśnij przycisk
(BROWSE) na ponad 2
sekundy w czasie odtwarzania (tylko USB).
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
W tym trybie numery elementów
zmieniają się co 10% liczby elementów.
3
Naciśnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Jump, naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
Wyszukiwanie alfabetyczne
Kiedy do radioodtwarzacza jest podłączony
iPod, żądany element można wybrać z listy
alfabetycznej.
1
Kiedy jest włączona funkcja QuickBrowZer, naciśnij przycisk  +.
2
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się
tryb odtwarzania wielokrotnego /
w przypadkowej kolejności.
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
pierwszą literę żądanego elementu.
Naciśnij pokrętło.
Pojawi się alfabetyczna lista elementów
zaczynających się od wybranej litery.
3
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Wyszukiwanie przez pomijanie elementów — tryb Jump
Aby wyłączyć wyszukiwanie alfabetyczne,
naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
3
Powtarzaj czynność 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
przycisk
(BROWSE).
Uwaga
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele
elementów, można szybko odszukać żądany
element.
1
Kiedy jest włączona funkcja QuickBrowZer, naciśnij przycisk  +.
Pojawi się nazwa elementu.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element lub element znajdujący
się blisko żądanego.
Uwagi
• W trybie wyszukiwania alfabetycznego
pomijane są symbole i rodzajniki (a / an / the)
poprzedzające wybraną literę.
• W zależności od wybranego elementu do
wyszukania może być dostępny tylko tryb
Jump.
• W zależności od ilości utworów, wyszukiwanie
alfabetyczne może działać powoli.
13
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Wyszukiwanie utworu
przez słuchanie fragmentów utworów — ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać,
odtwarzając krótkie fragmenty nagrań
z płyty CD lub urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu
utworu w trybie odtwarzania
w przypadkowej kolejności lub odtwarzania
wielokrotnego w przypadkowej kolejności.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie fragmentu
następnego utworu. Można zmienić czas
odtwarzania (strona 21).
2
Zmienianie koloru wyświetlacza i przycisków —
Dynamic Color Illuminator
Funkcja Dynamic Color Illuminator
umożliwia dopasowanie koloru
wyświetlacza i przycisków
radioodtwarzacza do kolorystyki wnętrza
pojazdu. Do wyboru jest 12
zaprogramowanych kolorów, kolor własny
oraz 5 zaprogramowanych schematów.
Zaprogramowane kolory:
RED, AMBER, M_AMBER, YELLOW,
WHITE, LIGHT GREEN, GREEN, LIGHT
BLUE, SKY BLUE, BLUE, PURPLE, PINK.
Utwór
Naciśnięcie
przycisku .
Zmienianie
podświetlenia
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzany utwór,
naciśnij przycisk wyboru lub przycisk
.
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Naciśnięcie przycisku
(BACK)
również powoduje wybór utworu do
odtworzenia.
Zaprogramowane schematy:
RAINBOW, OCEAN, SUNSET, FOREST,
RANDOM.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „COLOR”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany zaprogramowany kolor.
Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
Wskazówki
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć utwór, naciśnij
przycisk  +/–.
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć album, naciśnij
przycisk/ (ALBUM /).
(BACK).
Uwaga
Szybkie obracanie pokrętła może spowodować
zbyt szybkie zmiany koloru wyświetlacza
i przycisków.
14
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Personalizacja koloru
wyświetlacza i przycisków
— Custom Color
Można wybrać własny kolor wyświetlacza
i przycisków.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CUSTOM-C”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Można wybrać zaprogramowany kolor
stanowiący podstawę do dalszych
regulacji.
Wybór wariantu „BASE” powoduje
zastąpienie spersonalizowanego koloru.
4
5
6
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „RGB RED”, „RGB GRN”
lub „RGB BLUE”. Naciśnij pokrętło.
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
zakres koloru. Naciśnij pokrętło.
Regulowany zakres koloru: „0” – „32”.
Nie można wybrać ustawień „0” dla
wszystkich zakresów koloru.
Naciśnij przycisk
*1 Więcej informacji o parametrze DIMMER
podano na stronie 20.
*2 Tylko wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.
1 Podczas wykonywania czynności 2 wybierz
wariant „DAYNIGHT”.
2 Wybierz wariant „DAY” lub „NIGHT”.
3 Spersonalizuj zaprogramowany kanał
z czynności 2 do 5.
Zaawansowane
ustawienia koloru
Zmienianie koloru
w zależności od dźwięku
— Sound Synchronization
Funkcja ta działa przy wybranym
zaprogramowanym schemacie.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SND SYNC”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „SYNC-ON”. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
(BACK).
Zmienianie trybu koloru DAY/NIGHT
W zależności od ustawienia parametru
DIMMER, można wybrać różne kolory dla
trybu DAY (dzień) / NIGHT (noc).
Tryb koloru
DIMMER*1
DAY
OFF lub AUTO
(wyłączone światła
mijania*2)
NIGHT
ON lub AUTO
(włączone światła
mijania*2)
15
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Wyświetlanie czystego koloru
— White Menu
Można poprawić czytelność menu (biel)
niezależnie od ustawienia koloru.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „WHT MENU”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
4
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „WHITE-ON”. Naciśnij
pokrętło.
Naciśnij przycisk
(BACK).
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Efekt przy włączaniu
— Start White
Po naciśnięciu przycisku 
kolor wyświetlacza i przycisków na
radioodtwarzaczu może stawać się biały,
a następnie zmieniać się na
spersonalizowany kolor.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „START-WHT”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „WHITE-ON”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Ustawienia dźwięku
i menu ustawień
Zmienianie ustawień
dźwięku
Regulacja parametrów
dźwięku
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
EQ7 PRESET (strona 17)
EQ7 SETTING (strona 17)
POSITION
SET POSITION (ustawienie miejsca
słuchania) (strona 18)
ADJ POSITION*1 (korygowanie miejsca
słuchania) (strona 19)
SET SW POS*1 *2 (ustawienie położenia
subwoofera) (strona 18)
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: „RIGHT-15”
(prawo) – „CENTER” (środek) –
„LEFT-15” (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu:
„FRONT-15” (przód) – „CENTER”
(środek) – „REAR-15” (tył).
DM+ (strona 19)
16
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
RB ENH (Rear Bass Enhancer) (strona 19)
SW LEVEL*
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze: „+10 dB” – „0 dB” – „–10 dB”.
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia
się wskazanie „ATT”.)
2
AUX VOL*3
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
Użycie zaawansowanych
funkcji dźwięku —
Advanced Sound Engine
Procesor Advanced Sound Engine cyfrowo
przetwarza sygnał, aby wytworzyć
w samochodzie idealne pole brzmieniowe.
Wybieranie ustawień
brzmienia — EQ7 Preset
*1 Ukryte, gdy parametr „SET POSITION” jest
ustawiony na „OFF”.
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM i OFF).
*2 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 20).
1
*3 Kiedy jest udostępnione źródło AUX
(strona 22).
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 PRESET”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana krzywa korekty, po czym
naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Aby wyłączyć korektor dźwięku, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Wskazówka
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Setting
Po wybraniu ustawienia korektora
„CUSTOM” można wybrać własne
ustawienia korektora.
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciśnij przycisk wyboru.
17
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 SETTING”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Można wybrać krzywą korekty
stanowiącą podstawę do dalszych
regulacji.
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną krzywą korekty. Naciśnij
pokrętło.
5
Skoryguj krzywą korekty.
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądane pasmo częstotliwości. Naciśnij
pokrętło.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
6
18
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów
czasowych
— Listening Position
Urządzenie umożliwia opóźnianie
reprodukcji dźwięku z poszczególnych
głośników w celu symulacji naturalnego
pola dźwiękowego i zapewnienia
optymalnego dźwięku w miejscu słuchania.
Dostępne ustawienia parametru
„POSITION” (miejsce słuchania)
omówiono poniżej.
FRONT L (): z przodu
po lewej
FRONT R (): z przodu
po prawej
FRONT (): z przodu
pośrodku
ALL (): w środku
pojazdu
OFF: bez określonego
miejsca
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
krzywą korekty. Naciśnij pokrętło.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do
+6 dB.
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania,
o ile:
– wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 20),
– wybrane jest miejsce słuchania inne niż
„OFF”.
Powtarzając czynności  i ,
wyreguluj ustawienia pozostałych pasm
częstotliwości.
Dostępne ustawienia parametru „SET SW
POS” omówiono poniżej.
NEAR (): blisko
NORMAL (): normalna odległość
FAR (): daleko
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(BACK).
Krzywa korekty zostanie zapisana pod
ustawieniem „CUSTOM”.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” lub „ALL”. Naciśnij
pokrętło.
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
4
5
6
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET SW POS”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądaną odległość od subwoofera:
„NEAR”, „NORMAL” lub „FAR”.
Naciśnij pokrętło.
Naciśnij przycisk
DM+ Advanced
Technologia DM+ Advanced poprawia
brzmienie dźwięku poddanego cyfrowej
kompresji przez przywracanie utraconych
wysokich częstotliwości.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DM+”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „ON”. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Korygowanie miejsca
słuchania
Można precyzyjnie skorygować ustawienie
miejsca słuchania.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ADJ POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
miejsce słuchania. Naciśnij pokrętło.
Zakres regulacji: „+3” – „CENTER” –
„–3”.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
(BACK).
Wskazówka
Ustawienia funkcji DM+ można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła.
Użycie tylnych głośników
jako subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego (strona 21) w dźwięku
kierowanym do tylnych głośników. Funkcja
ta pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę
subwoofera, gdy subwoofer nie jest
podłączony.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „RB ENH”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „1”, „2” lub „3”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
19
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Zmienianie ustawień
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
REAR/SUB*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku:
„SUB-OUT” (subwoofer),
„REAR-OUT” (wzmacniacz mocy).
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po czym naciśnij
pokrętło.
DEMO (tryb pokazu)
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.*
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
* W przypadku parametrów CLOCK-ADJ i BTM
nie trzeba wykonywać czynności 4.
Dostępne warianty zależą od wybranego
źródła dźwięku i ustawień.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 4)
CT
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) funkcji CT (strona 8).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
CAUT ALM*1
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału ostrzegawczego
(strona 4).
AUX-A*1
Włączanie lub wyłączanie
(„AUX-A-OFF”) wyświetlania źródła
AUX: „ON” (wł.), „OFF” (wył.)
(strona 22).
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego
czasu od jego wyłączenia: „NO” (nie),
„30S (sekund)”, „30M (minut)”, „60M
(minut)”.
– „AT”: jasność wyświetlacza zmniejsza się
automatycznie po włączeniu świateł.
(Tylko wówczas, gdy jest podłączony
przewód sterowania oświetleniem.)
– „ON”: jasność wyświetlacza jest stale
zmniejszona.
– „OFF”: wyświetlacz ma normalną
jasność.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
wyświetlacza i przycisków na
radioodtwarzaczu (strona 14).
CUSTOM-C
Wybieranie zaprogramowanego koloru
stanowiącego podstawę do dalszych
regulacji (strona 15).
SND SYNC
Dostosowywanie koloru do dźwięku:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
WHT MENU
Włączanie efektu przy przełączaniu
źródła dźwięku: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.).
START-WHT
Wybieranie koloru początkowego: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
M.DISPLAY
– „SA”: wyświetlanie ruchomych wzorów
i analizatora widma.
– „OFF”: wyłączanie funkcji Motion
Display.
AUTO SCR
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
20
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
REGIONAL*2
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) ograniczenia odbioru do
określonego regionu (strona 8).
BTM (strona 6)
ZAP TIME
Określanie długości fragmentu
odtwarzanego przez funkcję ZAPPIN.
*3 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” lub wybrane jest ustawienie
funkcji Rear Bass Enhancer inne niż „OFF”.
– „Z.TIME-1” (około 6 sekund),
„Z.TIME-2” (około 15 sekund),
„Z.TIME-3” (około 30 sekund).
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*4 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT”.
ZAP BEEP
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału dźwiękowego między
utworami.
LPF FREQ*3
Wybieranie częstotliwości odcięcia
subwoofera: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP*3
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
SW PHASE*4
Wybieranie fazy subwoofera: „NORM”,
„REV” (odwrotna).
HPF FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia
przedniego / tylnego głośnika: „OFF”
(wył.), „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
HPF SLOP
Wybieranie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego (nie działa, gdy
parametr HPF FREQ jest ustawiony na
„OFF”): „1”, „2”, „3”.
LOUDNESS
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich
w celu uzyskania czystego dźwięku przy
małej głośności: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.).
ALO
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) optymalizacji głośności
odtwarzania wszystkich źródeł.
21
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym
Użycie oferowanych
oddzielnie urządzeń
Dodatkowe urządzenie
audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego
oddzielnie przenośnego urządzenia audio.
Później można wybrać odpowiednie źródło
i słuchać dźwięku z podłączonego
urządzenia przez głośniki samochodu.
urządzeniu audio i nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny
poziom głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 17).
Pilot RM-X114
Odpowiednie przyciski na pilocie pełnią te
same funkcje, co przyciski na
radioodtwarzaczu.
DSPL
Podłączanie przenośnego urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz przenośne urządzenie audio
przewodem połączeniowym (sprzedawanym
oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
VOL (+/–)
LIST
PRESET +
MENU
SEEK–
SOUN
D
SOUND
OFF
MODE
MODE
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
ENTER
PRESET –
OFF
+
VOL
m/M
(DISC/
PRESET
+/–)
ATT
ATT
–
Pilot zawiera wymienione poniżej przyciski,
które nie występują lub działają inaczej niż na
radioodtwarzaczu.
Korygowanie poziom głośności
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym
z podłączanych urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „AUX”.
22
• Przycisk DSPL
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości.
• Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / AUX / USB).
• Przyciski / (SEEK –/+)
Służą do sterowania radiem /
odtwarzaczem CD / urządzeniem USB, tak
jak przycisk  –/+ na
radioodtwarzaczu.
• Przycisk SOUND
Działa tak jak przycisk wyboru na
radioodtwarzaczu.
• Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
• Przycisk LIST
Służy do włączania funkcji
Quick-BrowZer™.
• Przyciski / (DISC/PRESET +/–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
urządzeniem USB, tak jak przyciski /
 (ALBUM /) na radioodtwarzaczu.
• Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
* Funkcja niedostępna w tym urządzeniu
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony
i zniknie zawartość wyświetlacza, to sterowanie
za pomocą pilota nie jest możliwe dopóty, dopóki
nie zostanie naciśnięty przycisk (SOURCE/OFF)
na radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie
zostanie włączony przez włożenie płyty.
Informacje
dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany
i bezpośrednio świeciło na niego słońce,
przed użyciem urządzenia należy je ostudzić.
• Nie zostawiać panelu czołowego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka
temperatura spowodowana przez
bezpośrednie oświetlenie słoneczne mogła
doprowadzić do ich uszkodzenia.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary
wodnej należy wyjąć płytę i odczekać mniej
więcej godzinę na wyschnięcie urządzenia;
w przeciwnym razie nie będzie ono działało
właściwie.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed
zachlapaniem.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne ani
oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak
przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem
należy przetrzeć ściereczką
do czyszczenia, od środka
na zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich
jak benzyna czy
rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków czyszczących.
23
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
• Urządzenie jest przystosowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego
urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
Kolejność odtwarzania
plików MP3 / WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia lub zniszczeniem
płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca,
kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
Informacja o iPodzie
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R /
CD-RW)
• Możliwe jest podłączenie wymienionych
poniżej modeli iPodów. Przed użyciem
należy zaktualizować oprogramowanie
iPoda do najnowszej wersji.
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa
folderu / pliku składa się z wielu znaków,
liczba ta może być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna
się sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako
płyta CD-DA, a inne sesje nie będą
odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2,
Joliet / Romeo lub wielosesyjnym.
Zalecane urządzenia
– iPod touch (4. generacja)
– iPod touch (3. generacja)
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (1. generacja)
– iPod classic
– iPod z funkcją wideo*
– iPod nano (6. generacja)
– iPod nano (5. generacja)
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* W przypadku podłączenia iPoda nano
(1. generacji) lub iPoda z funkcją wideo nie
można używać funkcji obsługi przez pasażera.
24
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
• Symbole „Made for iPod” i „Made for
iPhone” oznaczają urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do
łączenia z iPodem lub z telefonem iPhone
i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple. Firma
Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego
zgodność ze standardami bezpieczeństwa
i innymi standardami wymaganymi przez
prawo. Zwracamy uwagę, że użycie tego
urządzenia w połączeniu z iPodem lub
telefonem iPhone może wpływać na
łączność bezprzewodową.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli
nie są czyste złącza między nim a panelem
czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
czołowy (strona 4) i wyczyść złącza
bawełnianą watką. Nie naciskaj złączy za
mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
Uwagi
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
Kiedy bateria jest bliska wyładowania,
zmniejsza się zasięg pilota. Należy wtedy
wymienić baterię na nową baterię litową
CR2025. Użycie innej baterii grozi
powstaniem pożaru lub wybuchem.
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze
stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi
przedmiotami.
Stroną + do góry
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia
baterii bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać
baterii metalowymi szczypcami.
• Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną bezpośrednim oświetleniem
słonecznym, działaniem ognia itp.
25
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9, 124,5 kHz lub 9, 115,5 kHz / 4,5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 1 A
Sekcja wzmacniacza mocy
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód, przełączanie tył /
subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 179 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Pilot RM-X114
Kabel połączeniowy USB do iPoda: RC-100IP
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą
być niedostępne w lokalnych sklepach.
Dokładne informacje można uzyskać
w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
26
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Rozwiązywanie
problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Informacji o użyciu bezpiecznika i o demontażu
urządzenia z deski rozdzielczej należy szukać
w dostarczonej instrukcji instalacji / połączeń.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
prosimy o odwiedzenie witryny pomocy technicznej, której adres podano z tyłu okładki.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można
używać pilota.
– Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa
się.
 Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
 Włączona jest funkcja ATT lub funkcja
wyciszania przy telefonowaniu (gdy do
przewodu ATT podłączony jest przewód
samochodowego zestawu głośnomówiącego).
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył („FADER”) nie są nastawione
w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Sygnalizacja została wyłączona (strona 20).
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
 Odłączono przewód zasilający lub akumulator
albo są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
 Przewody nie są właściwie podłączone do
złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
 Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON”
i przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna
czynność, włączy się tryb demonstracyjny.
– Wybierz ustawienie „DEMO-OFF”
(strona 20).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza
(strona 20).
 Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien
czas przycisku .
– Ponownie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić wskaźniki.
 Złącza są brudne (strona 25).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
 Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po
wyłączeniu radioodtwarzacza.
– Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
 Nieprawidłowo wykonane połączenia.
– Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód
zasilania akcesoriów (czerwony) do
przewodu zasilającego wzmacniacza
antenowego (tylko jeśli w boczną / tylną
szybę samochodu jest wbudowana antena
radiowa).
– Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
– Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
27
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
 Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia
automatycznego.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
– Nastaw częstotliwość ręcznie.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
 Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo
ma słaby sygnał.
– Wyłącz funkcję TA (strona 7).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 7).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
– Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się napis „PI
SEEK”, a urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
 Jest już włożona inna płyta.
 Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry
albo niewłaściwie.
28
Nie zaczyna się odtwarzanie.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio
(strona 24).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA /
AAC.
 Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem
i wersją MP3 / WMA / AAC. Szczegółowych
informacji o płytach i formatach, które można
odtwarzać, należy szukać w witrynie pomocy
technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA
/ AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
 Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna
się z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyświetlaczu.
 Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków,
wskazania mogą się nie przesuwać.
 Wyłączona jest funkcja „AUTO SCR”.
– Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON”
(strona 20).
– Wciśnij i przytrzymaj przycisk 
(SCRL).
Przerwy w dźwięku.
 Niewłaściwie wykonana instalacja.
– Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym
niż 45°, mocując je do stabilnej części
samochodu.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
 Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń
USB podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
 Urządzenie USB nie działa.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Komunikaty
CHECKING
 Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
– Zaczekaj na zakończenie weryfikacji
połączenia.
ERROR
 Płyta jest brudna albo włożona spodem do
góry.
– Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
 Włożona została czysta płyta.
 Ze względu na jakiś problem nie można
odtwarzać płyty.
– Włóż inną płytę.
 Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
FAILURE
 Niewłaściwe podłączenie głośników /
wzmacniaczy.
– Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HUB NO SUPRT
 Radioodtwarzacz nie współpracuje
z koncentratorami USB.
NO AF
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu)
(migać będzie napis „PI SEEK”).
NO DEV
 Wybrane jest źródło USB, ale nie jest
podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia
lub przewodu USB.
– Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO MUSIC
 Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera
plików muzycznych.
– Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
– Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO NAME
 W utworze nie jest zapisana nazwa płyty /
albumu / wykonawcy / utworu.
NOT FOUND
 W trybie wyszukiwania alfabetycznego żaden
element nie zaczyna się na wybraną literę.
NO TP
 Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
OFFSET
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie
zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
OVERLOAD
 Urządzenie USB jest przeciążone.
– Odłącz urządzenie USB, po czym zmień
źródło dźwięku przyciskiem
.
– Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego
urządzenia USB.
READ
 Urządzenie odczytuje z płyty informacje
o wszystkich utworach i albumach.
– Zaczekaj na zakończenie odczytu
i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.
Zależnie od struktury płyty, może to potrwać
ponad minutę.
USB NO SUPRT
 Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
– Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
29
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
„
” lub „
”
 Podczas przechodzenia w przód lub w tył
nagrań osiągnięto początek albo koniec płyty
i nie można przejść dalej.
„ ”
 Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego
znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią
sytuacji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu
na problemy z odtwarzaniem płyty CD,
prosimy o dostarczenie płyty używanej
w czasie, gdy problem wystąpił po raz
pierwszy.
30
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
31
CDX-GT565UV
4-284-261-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDXGT565UV\OI\4284261211CDXGT565UVEUR\01GB-CDXGT565UVEUR\04GB+03BCOEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Wednesday, November 23, 2011 6:09 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT565UV
Download PDF

advertising