Sony | CDX-G2000UI | Sony CDX-G2000UI Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
4-467-643-PL(1)
PLV7
Radioodtwarzacz CD
UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 11.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\020INT.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 2 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Ze względów bezpieczeństwa
radioodtwarzacz należy instalować tylko
w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalowanie i podłączanie urządzenia
opisano w osobnej instrukcji „Instalacja /
połączenia”.
Wyprodukowano w Tajlandii
Własności diody lasera
 Czas trwania emisji: emisja ciągła
 Moc lasera: mniej niż 53,3 μW
(Wartość zmierzona w odległości około 200 mm
od powierzchni obiektywu w bloku czytnika
optycznego przy przysłonie 7 mm.)
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których obowiązują dyrektywy
UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Zgodność produktu w UE: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: Sony Europe Limited
(Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie ma
położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję AUTO OFF (strona 11).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora. Jeśli funkcja AUTO OFF nie jest
włączona, przy każdym wyłączaniu zapłonu
należy nacisnąć przycisk OFF na urządzeniu
i trzymać go dotąd, aż z wyświetlacza znikną
wskazania.
2PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\030TOC.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 3 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Spis treści
Elementy urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Czynności wstępne
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . 5
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Podłączanie iPoda/urządzenia USB . . . . . . . 6
Podłączanie innego przenośnego
urządzenia audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Słuchanie radia
Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
System RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odtwarzanie z iPoda/urządzenia USB . . . . . 9
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . 10
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . .11
Podstawowa procedura wybierania
ustawień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
SOUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DISPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne. . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . . . . .
13
14
14
16
3PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 4 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Elementy urządzenia
Radioodtwarzacz
Na przycisku 3/
(odtwarzanie wielokrotne) znajduje się występ.
 SRC
Włącza urządzenie.
Powoduje zmianę źródła dźwięku.
-OFF
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
 Przycisk zdejmowania panelu
czołowego
 SEEK +/–
Umożliwia automatyczne nastawianie
stacji radiowych. Naciśnięcie
i przytrzymanie umożliwia ręczne
nastawianie stacji.
/ (poprzedni/następny),
/ (przewijanie w tył/w przód)
 Pokrętło sterujące
Obracaj je, aby wyregulować głośność.
ENTER
Powoduje wybór wskazanego wariantu.
MENU
Służy do wyświetlania menu ustawień.
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Szczelina na płytę
 Wyświetlacz
  (wysuwanie płyty)

(przeglądanie) (strona 10)
Podczas odtwarzania powoduje
włączenie trybu przeglądania.

(powrót)
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
MODE (strona 7, 9)
 AF (częstotliwości zastępcze)/TA
(komunikaty o ruchu drogowym)
Służy do wybierania ustawień AF i TA.
-PTY (typy programu)
Przytrzymaj go, aby wybrać typ PTY
w systemie RDS.
 Przyciski numeryczne (1 do 6)
Służą do włączania zaprogramowanej
stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie
powoduje programowanie stacji.
ALBUM /
Powoduje pominięcie albumu
w urządzeniu audio. Naciśnięcie
i przytrzymanie powoduje ciągłe
pomijanie albumów.
4PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 5 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
(odtwarzanie wielokrotne)
SHUF (odtwarzanie w przypadkowej
kolejności)
PAUSE
 DSPL
Służy do zmieniania zawartości
wyświetlacza.
-SCRL
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
przewijanie wyświetlanego elementu.
 Gniazdo wejścia AUX
Czynności wstępne
Zdejmowanie panelu
czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można
zdjąć z niego panel czołowy.
1
 Port USB
Wciśnij i przytrzymaj przycisk OFF
.
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk zdejmowania
panelu czołowego , po czym
zdejmij panel, pociągając go do
siebie.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż
znajduje się na radioodtwarzaczu, to na kilka
sekund włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko
wówczas, gdy jest używany wbudowany
wzmacniacz.
Zakładanie panelu czołowego
5PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 6 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Nastawianie zegara
1
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis [CLOCK-ADJ].
Naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Podłączanie innego
przenośnego urządzenia
audio
1
2
Wyłącz urządzenie przenośne.
3
Podłącz przenośne urządzenie
audio do gniazda wejścia AUX (mini
jack stereo) przewodem
połączeniowym* (sprzedawanym
oddzielnie).
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk SEEK +/–.
4
Zmniejsz głośność
w radioodtwarzaczu.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Po nastawieniu liczby minut
naciśnij przycisk MENU.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Zegar rozpocznie pracę.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk DSPL.
Podłączanie iPoda/
urządzenia USB
1
Zmniejsz głośność
w radioodtwarzaczu.
2
Podłącz iPod/urządzenie USB do
radioodtwarzacza.
Do podłączenia iPoda/telefonu iPhone
użyj przewodu połączeniowego USB do
iPoda (sprzedawanego oddzielnie).
Podłączanie telefonu iPhone 5
4
Naciskając przycisk SRC, wybierz
wariant [AUX].
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia do innych
źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym
urządzeniu audio, nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności i nastaw
normalny poziom głośności
w radioodtwarzaczu.
Naciśnij MENU i obracaj pokrętło sterujące.
Wybierz kolejno warianty [SOUND]  [AUX
VOL] (strona 12).
6PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 7 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Słuchanie radia
Programowanie ręczne
1
Słuchanie radia
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC aż
do wyświetlenia napisu [TUNER].
Automatyczne programowanie
stacji radiowych (BTM)
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1 (UKF1), FM2,
FM3, MW (ŚR) lub LW (DŁ)).
2
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis [BTM]. Naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do
przycisków numerycznych, porządkując
je według częstotliwości.
Nastawianie stacji
1
2
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1 (UKF1), FM2,
FM3, MW (ŚR) lub LW (DŁ)).
Nastaw stację.
Ręczne nastawianie stacji
Przytrzymaj wciśnięty przycisk SEEK +/–,
aby z grubsza nastawić częstotliwość, po
czym naciskaj przycisk SEEK +/–, aby
precyzyjnie nastawić częstotliwość.
Automatyczne nastawianie stacji
Naciśnij przycisk SEEK +/–.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj
wyszukiwanie aż do nastawienia żądanej
stacji.
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny (1 do
6) dotąd, aż pojawi się napis [MEM].
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij żądany przycisk
numeryczny (1 do 6).
System RDS
Wybieranie ustawień AF
(częstotliwości zastępczych) i TA
(komunikatów o ruchu drogowym)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
tego nadajnika w sieci, który zapewnia
najsilniejszy sygnał. Funkcja TA umożliwia
odbiór informacji o bieżącej sytuacji na
drogach / audycji dla kierowców (TP).
1
Naciskając przycisk AF/TA, wybierz
ustawienie [AF-ON], [TA-ON], [AF/
TA-ON] lub [AF/TA-OFF].
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS można programować razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. Wybierz
ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie. Programując stacje ręcznie,
można zaprogramować również stacje bez
funkcji RDS.
7PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 8 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Wybieranie typu programu (PTY)
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Funkcja PTY umożliwia wyświetlenie
i wyszukanie programu określonego typu.
1
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu
o ruchu drogowym zostanie zmieniona
głośność
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk PTY.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż
pojawi się żądany typ programu, po
czym naciśnij pokrętło.
Wybrany poziom głośności zostanie
umieszczony w pamięci i będzie
automatycznie przywracany przy kolejnych
komunikatach.
Słuchanie programu regionalnego
(REGIONAL)
Kiedy włączone są funkcje AF i REGIONAL,
radio nie przełącza się na inne stacje
regionalne o silniejszym sygnale. Po
opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać w menu GENERAL
ustawienie [REG-OFF] (strona 11).
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na
wybieranie innych stacji lokalnych
nadających na danym obszarze, nawet jeśli
nie są one przypisane do przycisków
numerycznych.
Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny (1 do 6), do którego jest
przypisana lokalna stacja. W ciągu pięciu
sekund ponownie naciśnij przycisk
numeryczny lokalnej stacji. Powtarzaj te
czynności aż do odebrania żądanej stacji
lokalnej.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
stacji, która nadaje program wybranego
typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS (Aktualności),
INFO (Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE
(Edukacja), DRAMA (Słuchowiska), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne),
POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka
rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka
klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna),
OTHER M (Inne rodzaje muzyki), WEATHER
(Pogoda), FINANCE (Finanse), CHILDREN
(Programy dla dzieci), SOCIAL A (Programy
społeczne), RELIGION (Religia), PHONE IN
(Audycje na telefon), TRAVEL (Podróże),
LEISURE (Czas wolny), JAZZ (Muzyka
jazzowa), COUNTRY (Muzyka country),
NATION M (Muzyka ludowa), OLDIES (Złote
przeboje), FOLK M (Muzyka folk),
DOCUMENT (Programy dokumentalne)
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz w menu GENERAL
ustawienie [CT-ON] (strona 11).
8PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 9 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty
1
Włóż płytę (stroną z opisem do
góry).
 Nie można odtwarzać następujących plików MP3/
WMA:
 poddanych bezstratnej kompresji,
 chronionych przed kopiowaniem,
 objętych ochroną DRM (zarządzaniem prawami
cyfrowymi),
 zawierającymi dźwięk wielokanałowy.
1
Podłącz iPod/urządzenie USB do
portu USB (strona 6).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania należy
naciskać przycisk SRC dotąd, aż pojawi
się napis [USB]. (Po rozpoznaniu iPoda na
wyświetlaczu pojawia się napis [IPD].)
Automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie.
2
Wyreguluj głośność
w radioodtwarzaczu.
Zatrzymywanie odtwarzania
Na 1 sekundę naciśnij przycisk OFF.
Odtwarzanie z iPoda/
urządzenia USB
Odłączanie urządzenia
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane
ogólnym terminem „iPod”, chyba że
w tekście lub na ilustracjach zaznaczono
inaczej.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Szczegółowych informacji o zgodności
iPodów należy szukać w punkcie „Informacja
o iPodzie” (strona 14) lub na stronach
pomocy technicznej Sony, których adresy
podano z tyłu okładki.
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz
urządzenie.
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem
USB głośność telefonu jest regulowana przez
telefon iPhone. Aby uniknąć gwałtownego
głośnego dźwięku po rozmowie
telefonicznej, nie należy zwiększać głośności
w urządzeniu w czasie rozmowy.
Bezpośrednia obsługa iPodem
(obsługa przez pasażera)
Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) zgodnych ze standardem USB, takich
jak pamięci flash USB, cyfrowe odtwarzacze
multimedialne czy telefony z systemem
Android™.
Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne
i telefony Android mogą wymagać
przełączenia trybu łączności USB na MSC.
Aby umożliwić bezpośrednią obsługę
iPodem, podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty MODE, aż pojawi się napis [MODE
IPOD].
Do regulacji głośności można użyć tylko
radioodtwarzacza.
Uwagi
Wyłączanie funkcji obsługi przez
pasażera
 Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Przytrzymaj wciśnięty MODE, aż pojawi się
napis [MODE AUDIO].
9PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 10 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Wyszukiwanie
i odtwarzanie utworów
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
2
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk (odtwarzanie
wielokrotne), aby włączyć tryb
odtwarzania wielokrotnego, lub
SHUF, aby wybrać tryb odtwarzania
w przypadkowej kolejności.
Naciskając przycisk (odtwarzanie
wielokrotne) lub SHUF, wybierz
żądany tryb odtwarzania
wielokrotnego lub odtwarzania
w przypadkowej kolejności.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
się rozpocząć z opóźnieniem.
Naciśnij przycisk
t
(przeglądania).
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów (tryb Jump)
1
2
3
Naciśnij przycisk
(przeglądania).
Naciśnij przycisk SEEK +.
Obracając pokrętło sterujące,
wybierz żądany element.
W tym trybie elementy z listy są
pomijane co 10% ich ogólnej liczby.
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby
powrócić do trybu Quick-BrowZer.
Pojawi się wybrany element.
5
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy (Quick-BrowZer™)
1
Podczas odtwarzania z płyty CD lub
urządzenia USB naciśnij przycisk
(przeglądania)*, aby wyświetlić listę
kategorii wyszukiwania.
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj
przycisk
(powrotu).
* Aby podczas odtwarzania powrócić na
początek listy kategorii, na ponad 2 sekundy
naciśnij przycisk
(przeglądania).
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
10PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 11 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
 DISPLAY (strona 12)
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się, gdy urządzenie jest wyłączone.
1
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[DISPLAY]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis [DEMO]. Naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl napis [DEMO-OFF].
Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(powrotu).
Wyświetlacz powróci do normalnego
trybu odbioru / odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Ustawienia w menu wybiera się zgodnie
z poniższą procedurą.
Dostępne warianty zależą od wybranego
źródła dźwięku i ustawień.
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Obracając pokrętło sterujące,
wybierz żądaną kategorię
ustawień. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wybierz żądany wariant. Naciśnij
pokrętło.
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
Naciśnij przycisk
(powrotu).
GENERAL
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 6)
CAUT ALM
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
sygnału ostrzegawczego (strona 5). (Tylko
przy wyłączonym urządzeniu.)
BEEP
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
sygnalizacji dźwiękowej.
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego
czasu od jego wyłączenia: [NO] (nie), [30S]
(30 sekund), [30M] (30 minut), [60M].
AUX-A
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
wyświetlania źródła AUX. (Tylko przy
wyłączonym urządzeniu.)
CT
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
funkcji CT.
REGIONAL
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
ograniczenia odbioru do określonego
regionu. (Tylko podczas odbioru pasma
UKF.)
BTM (strona 7)
Dostępne są następujące kategorie
ustawień:
 GENERAL (strona 11)
 SOUND (strona 12)
11PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 12 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
SOUND
DISPLAY
EQ3 PRESET
Urządzenie pozwala na wybór 7
zaprogramowanych krzywych korekty
dźwięku: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE],
[CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM],
[OFF].
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego
źródła.
DEMO (tryb demonstracyjny)
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
trybu demonstracyjnego.
EQ3 SETTING
Wybieranie ustawienia [CUSTOM]
korektora EQ3.
Wybieranie ustawień korektora: [LOW],
[MID], [HIGH].
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty, przed
zakończeniem wybierania ustawień
przytrzymaj wciśnięty przycisk ENTER.
DIMMER
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
funkcji zmniejszania jasności
wyświetlacza.
AUTO SCR
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
automatycznego przesuwania się długich
napisów.
M.DISPLAY
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
ruchomych wzorów.
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: [RIGHT-15]
(prawo) – [CENTER] (środek) – [LEFT-15]
(lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu: [FRONT15] (przód) – [CENTER] (środek) – [REAR15)] (tył).
LOUDNESS
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
wzmacniania tonów niskich i wysokich
w celu uzyskania czystego dźwięku przy
małej głośności.
SW LEVEL
Regulacja poziomu dźwięku
w subwooferze: [+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych.
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
12PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 13 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
 Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio świeciło na niego słońce, przed
użyciem urządzenia należy je ostudzić.
 Nie zostawiać panelu czołowego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu.
Wysoka temperatura spowodowana przez
bezpośrednie oświetlenie słoneczne mogła
doprowadzić do ich uszkodzenia.
 Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary
wodnej należy wyjąć płytę i odczekać mniej
więcej godzinę na wyschnięcie urządzenia;
w przeciwnym razie nie będzie ono działało
właściwie.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed
zachlapaniem.
Uwagi o płytach
 Nie narażać płyt na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne ani
oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak
przewody z gorącym powietrzem. Nigdy
nie zostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w pełnym słońcu.
 Przed odtwarzaniem należy przetrzeć ściereczką
do czyszczenia, od środka
na zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich
jak benzyna czy rozcieńczalnik ani dostępnych
w handlu środków
czyszczących.
 Urządzenie jest przystosowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony
przed kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty kompaktowej (CD) i dlatego
urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.
 Płyty, których nie można odtwarzać
 Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej
płyty grozi awarią urządzenia lub
zniszczeniem płyty.
 Płyty o specjalnych kształtach (serca,
kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią
urządzenia.
 o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R/CD-RW
 Wartości maksymalne: (tylko CD-R/CD-RW)
 foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
 pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa
folderu/pliku składa się z wielu znaków,
liczba ta może być mniejsza od 300)
 maksymalna liczba wyświetlanych
znaków w nazwie folderu / pliku: 32
(Joliet) / 64 (Romeo)
 Jeśli płyta zawierająca wiele sesji
rozpoczyna się sesją CD-DA, zostanie
rozpoznana jako płyta CD-DA, a inne sesje
nie będą odtwarzane.
 Płyty, których nie można odtwarzać
 CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania.
 CD-R/CD-RW nagrane w nieobsługiwanym urządzeniu nagrywającym.
 niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
 CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie muzycznej płyty CD lub w formacie
MP3 zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet/Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejność odtwarzania plików MP3/
WMA
MP3 / WMA
Folder (album)
Plik (utwór) MP3 /
WMA
13PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 14 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Informacja o iPodzie
 Możliwe jest podłączenie wymienionych
poniżej modeli iPodów. Przed użyciem
należy zaktualizować oprogramowanie
iPoda do najnowszej wersji.
Obsługiwane urządzenia
 iPod touch (5. generacja)
 iPod touch (4. generacja)
 iPod touch (3. generacja)
 iPod touch (2. generacja)
 iPod classic
 iPod nano (7. generacja)
 iPod nano (6. generacja)
 iPod nano (5. generacja)
 iPod nano (4. generacja)
 iPod nano (3. generacja)
 iPod nano (2. generacja)
 iPod nano (1. generacja)*
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
* W przypadku podłączenia iPoda nano (1.
generacji) nie można używać funkcji obsługi przez
pasażera.
 Symbole „Made for iPod” oraz „Made for
iPhone” oznaczają urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do
łączenia z iPodem lub telefonem iPhone
i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple. Firma
Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego
zgodność ze standardami bezpieczeństwa
i innymi standardami wymaganymi przez
prawo. Zwracamy uwagę, że użycie tych
akcesoriów z iPodem lub telefonem iPhone
może wpływać na łączność
bezprzewodową.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, a nie
omówionych w tej instrukcji, prosimy
o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli
nie są czyste złącza między nim a panelem
czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
czołowy (strona 5) i wyczyść złącza
bawełnianą watką. Nie naciskaj złączy za
mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Uwagi
 Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
 Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9124,5 kHz lub 9115,5 kHz / 4,5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 95 dB
14PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 15 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Wykorzystywane kodeki:
MP3 (.mp3) i WMA (.wma).
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 1 A
Maksymalna liczba rozpoznawanych folderów/
plików:
foldery (albumy): 128
pliki (utwory) w folderze: 512
Wykorzystywane kodeki:
MP3 (.mp3) i WMA (.wma).
Prawa autorskie
Quick-BrowZer jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej Microsoft
Corporation. Wykorzystanie lub dystrybucja
takiej technologii poza tym produktem wymaga
uzyskania licencji Microsoft lub podmiotu
zależnego Microsoft.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4 (przy
4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (tył, subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego / wzmacniaczem mocy (REM
OUT)
Wejścia:
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Port USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary:
Około 178 × 50 × 177 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe:
Około 182 × 53 × 160 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Zawartość zestawu:
Radioodtwarzacz (1 szt)
Elementy do instalacji i podłączenia (1
zestaw)
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
i iPod touch są znakami towarowymi Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i odnośne patenty licencjonowane od
Fraunhofer IIS i Thomson.
Android jest znakiem towarowym Google Inc.
Wykorzystanie tego znaku handlowego podlega
warunkom Pozwoleń od Google.
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów
mogą być niedostępne w lokalnych
sklepach. Dokładne informacje można
uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
15PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 16 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Rozwiązywanie
problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy
sprawdzić połączenia i sposób obsługi.
Informacji o użyciu bezpiecznika
i o demontażu urządzenia z deski
rozdzielczej należy szukać w dostarczonej
instrukcji instalacji / połączeń.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
prosimy o odwiedzenie witryny pomocy
technicznej, której adres podano z tyłu
okładki.
Ogólne
Brak dźwięku.
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył ([FADER]) nie są nastawione
w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz
mocy, a wbudowany wzmacniacz nie jest
używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
 Odłączono przewód zasilający lub
akumulator albo są one nieprawidłowo
podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
 Przewody nie są właściwie podłączone do
złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
 Jeśli wybrane jest ustawienie [DEMO-ON]
i przez 5 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność, włączy się tryb
demonstracyjny.
 Wybierz ustawienie [DEMO-OFF]
(strona 12).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie [DIM-ON] funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza
(strona 12).
 Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien
czas przycisku [OFF].
 Ponownie naciśnij przycisk OFF na
urządzeniu, aby wyświetlić wskaźniki.
 Złącza są brudne (strona 14).
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przyciski
DSPL i
(powrotu)/MODE, aby wyzerować
urządzenie.
Zawartość pamięci zostanie skasowana.
Dla bezpieczeństwa, nie zerować urządzenia
podczas kierowania pojazdem.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
 Nieprawidłowo wykonane połączenia.
 Sprawdź podłączenie anteny
samochodowej.
 Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie
przewodu sterującego siłownikiem
antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
 Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo
ma słaby sygnał.
 Wyłącz funkcję TA (strona 7).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 7).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod
usługi TP, nie nadaje żadnych komunikatów
o ruchu drogowym.
 Nastaw inną stację.
16PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 17 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Miga nazwa stacji.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
 Naciśnij przycisk SEEK +/– w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis [PI SEEK],
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu).
ERROR
 Płyta jest brudna albo włożona spodem do
góry.
 Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
 Włożona została czysta płyta.
 Ze względu na jakiś problem nie można
odtwarzać płyty.
 Włóż inną płytę.
 Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
 Odłącz je i podłącz na nowo.
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
Odtwarzanie płyt CD
Nie zaczyna się odtwarzanie.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio
(strona 13).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA.
 Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem
i wersją MP3 / WMA. Szczegółowych
informacji o płytach i formatach, które można
odtwarzać, należy szukać w witrynie pomocy
technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA
trwa dłużej niż innych nagrań.
 Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna
się z opóźnieniem:
 płyt zawierających skomplikowaną
strukturę drzewiastą,
 płyt nagranych w trybie Multi Session,
 płyt, do których można dodać dane.
Przerwy w dźwięku.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
 Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń
USB podłączonych przez koncentrator USB.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Komunikaty
HUB NO SUPRT
 Radioodtwarzacz nie współpracuje
z koncentratorami USB.
IPD STOP
 Kiedy nie jest włączona funkcja odtwarzania
wielokrotnego, zakończyło się odtwarzanie
ostatniego utworu w albumie.
Aplikacja muzyczna w iPodzie/telefonie
iPhone zakończyła działanie.
 Naciśnij przycisk PAUSE, aby ponownie
rozpocząć odtwarzanie.
NO AF
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
 Naciśnij przycisk SEEK +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu)
(migać będzie napis [PI SEEK]).
NO DEV
 Wybrane jest źródło [USB], ale nie jest
podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia
lub przewodu USB.
 Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO MUSIC
 Włożona płyta lub urządzenie USB nie
zawiera plików muzycznych.
 Włóż płytę CD z plikami muzycznymi.
 Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
17PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 18 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
NO TP
 Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
OVERLOAD
 Urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, po czym zmień
źródło dźwięku przyciskiem SRC.
 Podłączone zostało uszkodzone albo
nieobsługiwane urządzenie USB.
PUSH EJT
 Nie można wysunąć płyty.
 Naciśnij przycisk  (wyjmowania).
READ
 Urządzenie odczytuje z płyty informacje
o wszystkich utworach i albumach.
 Zaczekaj na zakończenie odczytu
i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.
Zależnie od struktury płyty, może to
potrwać ponad minutę.
USB NO SUPRT
 Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
 Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
[
] lub [
]
 Podczas przechodzenia w przód lub w tył
nagrań osiągnięto początek albo koniec płyty
i nie można przejść dalej.
[ ]
 Nie można wyświetlić tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią
sytuacji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze
względu na problemy z odtwarzaniem płyty
CD, prosimy o dostarczenie płyty używanej
w czasie, gdy problem wystąpił po raz
pierwszy.
18PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 19 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
19PL
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX-G200UI\OI\4467643121CDXG2001UIEUR\01GBCDXG2001UIEUR\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 20 Monday, December 16, 2013 5:02 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji wchodzących w zakres pomocy technicznej
zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-PL(1)
Download PDF

advertising