Sony | CDX-G2000UI | Sony CDX-G2000UI Instrukcja szybkiego uruchamiania

Ostrzeżenia
4-467-644-PL(1)
PLV7


*2
Radioodtwarzacz
UKF/ŚR/DŁ
Instalacja/połączenia
PL
*1 Niektóre pojazdy wyposażone są w antenę ze
złączem, które nie pasuje do gniazda. Należy
wówczas użyć przejściówki (sprzedawanej
oddzielnie)
*2Przewód z wtykami cinch (sprzedawany oddzielnie).
*3Może być wymagane użycie osobnego adaptera.
*4Impedancja głośników: 4 – 8 omów × 4
1
*2

2
3

4
5
*1 z anteny
samochodowej
6
7
×2
8
Bezpiecznik (10 A)
Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody
w paski.

*4
do złącza głośnikowego
w samochodzie
ˎˎNumery na ilustracji odpowiadają numerom
w opisie.
ˎˎPrzed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma  i kołnierz ochronny . Przed
montowaniem urządzenia należy użyć kluczyków
odblokowujących  i zdjąć z urządzenia obejmę .
Szczegóły podano w punkcie „Zdejmowanie
kołnierza ochronnego i obejmy ()” na odwrocie.
ˎˎNie wyrzucać kluczyków odblokowujących . Są
one potrzebne przy wymontowywaniu
urządzenia.
do złącza zasilania
w samochodzie
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania ()” na odwrocie.
B
Żółty
ciągłe zasilanie
5
W niebiesko-białe
paski
sterowanie siłownikiem anteny /
wzmacniaczem mocy (REM OUT)
7
Czerwony
włączone zasilanie
8
Czarny
masa
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
ˎˎJeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym
sprzętem stereo, to znamionowy prąd
wykorzystywanego obwodu musi być wyższy niż
suma prądów bezpieczników w poszczególnych
urządzeniach.
ˎˎJeśli żaden obwód w samochodzie nie ma
wystarczającego prądu znamionowego, urządzenie
należy podłączyć wprost do akumulatora.
Lista części ( )
A
4
ˎˎUrządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na
masie.
ˎˎUważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów
śrubami albo ruchomymi częściami, na przykład
szyną od fotela.
ˎˎAby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem
połączeń wyłączyć zapłon samochodu.
ˎˎZanim przewód zasilający  zostanie podłączony
do złącza zasilania pomocniczego, należy go
podłączyć do urządzenia i głośników.
ˎˎPoprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
ˎˎDla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną
wszystkie niepodłączone przewody.
Diagram połączeń ( )
Ostrzeżenie
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest
wyposażony w przekaźnik, podłączenie urządzenia za
pomocą dostarczonego przewodu zasilającego 
grozi uszkodzeniem anteny.
Uwagi o przewodach sterujących
ˎˎPrzewód REM OUT (w niebiesko-białe paski) dostarcza napięcie
stałe +12 V po włączeniu urządzenia.
ˎˎJeśli używany jest wzmacniacz mocy (sprzedawany oddzielnie),
należy podłączyć przewód REM OUT (w niebiesko-białe paski) lub
przewód zasilania akcesoriów (czerwony) do złącza AMP REMOTE
IN wzmacniacza.
ˎˎJeśli w tylną/boczną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF/ŚR/DŁ, trzeba podłączyć przewód REM OUT (w niebiesko-białe
paski) lub przewód zasilania akcesoriów (czerwony) do zacisku
zasilania istniejącego wzmacniacza antenowego. Szczegóły można
uzyskać w punkcie sprzedaży.
ˎˎUrządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez
przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód pamięci
będzie zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Uwagi o podłączaniu głośników
ˎˎWyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
ˎˎUżyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej
mocy znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
ˎˎNie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią samochodu
ani nie łączyć zacisków prawych głośników z zaciskami lewych
głośników.
ˎˎNie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
ˎˎNie próbować łączyć głośników równolegle.
ˎˎPodłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków
głośnikowych aktywnych głośników (z wbudowanymi
wzmacniaczami) grozi uszkodzeniem urządzenia.
ˎˎAby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego
bieguna (–) lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany
wspólny przewód.
ˎˎNie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić
się z obejmą .
Pozycje 1, 2, 3 i 6 nie mają szpilek.
Przykład połączeń ( )
Proste podłączanie subwoofera (-C)
Istnieje możliwość podłączenia subwoofera
bezpośrednio do przewodu tylnego głośnika, bez
używania wzmacniacza mocy.
Uwaga
Impedancja subwoofera powinna wynosić 4 – 8 omów. Nie podłączać
głośnika do drugiego przewodu tylnego głośnika.
C
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
* Nie podłączać w ten sposób głośnika.
*
Uwagi
ˎˎPrzed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
ˎˎSygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)
Przedni głośnik
Subwoofer
Wzmacniacz mocy
Tylny głośnik
Wymagane jest przygotowanie przewodów do tylnych głośników.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
CDX-G2000UV_IG_PL.indd 1
16.12.2013 20:26
1
2
1

2
3
A
182 mm




B
Deska
rozdzielcza


Przycisk zdejmowania
panelu czołowego

53 mm

Zaczep

Haczykiem do wewnątrz.
Występy
OFF
1
2
Czerwony
Czerwony
3
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Złącze zasilania pomocniczego
Bezpiecznik (10 A)
Żółty
Zalecenia eksploatacyjne
ˎˎStarannie wybrać miejsce instalacji, tak aby
urządzenie nie utrudniało normalnego kierowania
pojazdem.
ˎˎUnikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych
na kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką tempe­
raturę – na przykład w bezpośrednim oświetleniu
słonecznym albo obok przewodów ogrzewania.
ˎˎAby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°.
CDX-G2000UV_IG_PL.indd 2
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i obejmy ( )
Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć
kołnierz ochronny  i obejmę .
1 Zdejmij kołnierz ochronny .
Chwyć za oba brzegi kołnierza ochronnego 
i wyciągnij kołnierz.
2 Zdejmij obejmę .
Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między
urządzenie a obejmę . Powinien rozlec się
lekki trzask.
Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
4
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Żółty
Przykład montażu ( )
Instalacja w desce rozdzielczej
Uwagi
ˎˎPrzed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach
obejmy  są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej
2 mm. Jeśli zaczepy będą ustawione na wprost lub wygięte na
zewnątrz, urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i może
wyskoczyć (-1).
ˎˎW razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając
w ten sposób dokładne dopasowanie (-2).
ˎˎ4 zaczepy na kołnierzu ochronnym  muszą być właściwie
wprowadzone w otwory urządzenia (-3).
Żółty
Jak zdjąć i założyć panel czołowy
( )
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego
panel czołowy.
-A Zdejmowanie
Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy
przytrzymać wciśnięty przycisk OFF. Następnie należy
nacisnąć przycisk zdejmowania panelu czołowego
i pociągnąć panel do siebie.
Żółty
-B Zakładanie
Dopasować część  panelu czołowego do części 
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po czym
wcisnąć lewą stronę na miejsce, tak aby rozległ się
lekki trzask.
samochód bez położenia ACC
Żółty
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka
nie ma położenia ACC
(akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie, nie
powodując zużycia akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest
włączona, przy każdym wyłączaniu zapłonu należy
nacisnąć przycisk OFF na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
Żółty
Wymiana bezpiecznika ( )
Wymieniając bezpiecznik, należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym identycznym z prądem
podanym na poprzednim bezpieczniku. Jeśli
bezpiecznik przepali się, należy go wymienić po
sprawdzeniu podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się przepali, może
to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie. Należy się
wtedy skontaktować z najbliższą autoryzowaną stacją
serwisową Sony.
Schemat podłączenia zasilania
( )
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić
zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że
wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy
skontrolować schemat pomocniczego zasilania.
Istnieją trzy podstawowe typy (-1, -2, -3).
Konieczna może być zamiana pozycji czerwonego
i żółtego przewodu w przewodzie zasilającym.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełą­
czeniu przewodów zasilających należy podłączyć
urządzenie do zasilania w samochodzie. W przypadku
pytań i problemów dotyczących urządzenia, a nie
omówionych w tej instrukcji, prosimy o porozumienie
się ze sprzedawcą samochodu.
16.12.2013 20:26
Download PDF

advertising