Sony | CDX-GT740UI | Sony CDX-GT740UI Instrukcja obsługi

C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
4-159-947-PL (1)
Radioodtwarzacz CD
UKF/ŒR/D£
Instrukcja obs³ugi
Wy³¹czanie ekranu pokazu (Demo) – patrz strona 6.
CDX-GT740UI
©2009 Sony Corporation
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji i podłączania.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
2
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Na pewnych bateriach
i akumulatorach symbol ten może się pojawiać razem
z oznaczeniem chemicznym. Oznaczenia chemiczne
rtęci (Hg) i ołowiu (Pb) są dodawane, gdy bateria lub
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub
akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. W przypadku produktu, który
ze względów bezpieczeństwa, sprawności działania
lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do
wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii
lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii lub akumulatora, wyeksploatowany
produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. W przypadku pozostałych
baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii
lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub
akumulatorów, należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub
sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
ZAPPIN jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
Windows Media i logo
Windows są znakami
handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
iPod jest znakiem handlowym Apple Inc.,
zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
iPhone jest znakiem handlowym Apple Inc.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Ten produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii bez
zezwolenia firmy Microsoft lub jej uprawnionego
podmiotu zależnego.
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Dostawcy treści korzystają ztechnologii
zarządzania prawami dostępu do zawartości
nośników cyfrowych Windows znajdujących się
wniniejszym urządzeniu („technologia
WM-DRM”) wcelu zabezpieczenia integralności
swoich treści („Treści chronione”), aby nie
następowało naruszenie praw własności
intelektualnej do treści, wtym praw autorskich.
To urządzenie odtwarza Treści chronione
zużyciem oprogramowania WM-DRM („Oprogramowanie WM-DRM”). Jeśli bezpieczeństwo
Oprogramowania WM-DRM wtym urządzeniu
ulegnie pogorszeniu, właściciele treści chronionych („Właściciele treści chronionych”) mogą
zażądać, aby firma Microsoft unieważniła prawo
Oprogramowania WM-DRM do uzyskiwania
nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie
i/ lub odtwarzanie Treści chronionych. Takie
unieważnienie nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania treści, które
nie są objęte ochroną. Lista unieważnionego
oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do
urządzenia przy każdorazowym pobieraniu licencji
na Treści chronione zInternetu lub zkomputera.
Firma Microsoft może wpołączeniu ztaką licencją
przesyłać do urządzenia listy unieważnień również
wimieniu Właścicieli treści chronionych.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną przez bezpośrednie oświetlenie
słoneczne, ogień itp.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 21).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk (OFF) na
urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
3
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Spis treœci
Czynnoœci wstępne
iPod
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wyłączanie trybu demonstracyjnego. . . . . . . . . 6
Przygotowanie pilota-karty . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 7
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 7
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawartość wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . .
Wybieranie trybu odtwarzania . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . .
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
18
18
19
Inne funkcje
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pilot-karta RM-X174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wyszukiwanie utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy
— funkcja Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . 10
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie
fragmentów utworów — ZAPPIN™ . . . . . 11
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . .
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . .
Regulacja krzywej korekty
— EQ3 Parametric Tune . . . . . . . . . . . . . .
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . .
Radio
Informacje dodatkowe
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . 11
Programowanie automatyczne — BTM . . . 11
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . 11
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . 12
Wybieranie stacji z listy — LIST . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . 13
Wybieranie typu programu PTY. . . . . . . . . 13
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 14
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA / AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o iPodzie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
21
22
22
22
22
23
23
23
24
25
26
28
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 15
Urządzenia USB
Odtwarzanie z urządzenia USB. . . . . . . . . . . . 15
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 16
4
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Witryna zawiera informacje o:
• Modelach i producentach współpracujących cyfrowych odtwarzaczy audio
• Obsługiwanych plikach MP3 / WMA / AAC
5
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Czynnoœci wstêpne
P³yty, które mo¿na odtwarzaæ
w tym urz¹dzeniu
Przygotowanie pilota-karty
Wyjmij folię izolującą.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD-DA
(także z danymi CD TEXT) i płyt CD-R/CD-RW
(plików MP3 / WMA / AAC (strona 22)).
Typ płyty
Oznaczenie na płycie
Wskazówka
Informacje o wymianie baterii podano na stronie 23.
CD-DA
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
MP3
WMA
AAC
Zerowanie urz¹dzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy (strona 7) i spiczastym
przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij
przycisk RESET (strona 8).
Uwaga
Naciœnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
1
Wciœnij i przytrzymaj pokrętło
sterujące.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „Clock Adjust”.
3
4
Naciœnij pokrętło sterujące.
5
Obracając pokrętło sterujące, nastaw
minuty. Naciœnij pokrętło
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij pokrętło
sterujące lub przycisk
(powrotu) +/–.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Obracając pokrętło sterujące, nastaw
godzinę. Naciœnij pokrętło.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 14).
Wy³¹czanie trybu
demonstracyjnego
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
6
1
Wciœnij i przytrzymaj pokrętło
sterujące.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „Demo”. Wówczas naciœnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyœwietl napis „off”. Naciœnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciœnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Zdejmowanie panelu
czo³owego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Zakładanie panelu czołowego
Umieść otwór A w panelu czołowym na kołku
B urządzenia, po czym lekko wepchnij lewą
stronę.
Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk
(SOURCE) (lub włóż płytę).
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
Naciœnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciœnij przycisk (OPEN).
Panel czołowy odchyli się do dołu.
3
Przesuń panel czołowy w prawo
i delikatnie wyciągnij jego lewą stronę.
Uwaga
Nie kładŸ niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyœwietlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
7
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
1 2 34 5
OFF
8 9
7
PUSH ENTER/SOUND/
ZAP
SEEK
6
OPEN
MENU
SOURCE
MODE
AUX
PTY
AF / TA
SEEK
q;
qa qs
qd
Po zdjęciu panelu czołowego
qj
qk ql
REP
SHUF
1
2
ALBUM
3
4
DM
PAUSE
SCRL
5
6
DSPL
qf
qg qh
A Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
B Przycisk
(BACK)
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
C Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / USB / AUX).
RESET
D Przycisk ZAP strona 11
Służy do włączania funkcji ZAPPIN™.
Pilot-karta RM-X174
1
3
w;
wa
ws
wd
wf
8
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MODE
MENU
+
ENTER
wg
wh
qa
qs
wj
F Odbiornik sygnałów z pilota-karty
G Wyœwietlacz
–
SCRL
DSPL/PTY
E Pokrętło sterujące / Przycisk ENTER/
SOUND/MENU
Obracanie: regulacja głośności / wybieranie
ustawienia.
Naciśnięcie: wprowadzenie ustawienia
dźwięku / ustawienia z menu.
Przytrzymanie: wyświetlenie menu.
REP
1
SHUF
2
3
4
5
PAUSE
6
wk
H Przycisk OPEN strona 7, 14
wl
I Złącze USB strona 15, 17
Służy do podłączania urządzenia USB.
+
VOL
–
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią
te same funkcje co przyciski na urządzeniu.
J Przyciski SEEK +/–
CD / USB:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
K Przycisk MODE strona 11, 17, 18
Naciśnij go, aby wybrać zakres fal (UKF /
ŚR / DŁ) / tryb odtwarzania w iPodzie.
Przytrzymaj go, aby włączyć / wyłączyć tryb
obsługi przez pasażera.
L Przycisk
(LIST/BROWSE) strona
10, 12
Służy do wyświetlania listy (radio) / włączania funkcji Quick-BrowZer (CD / USB).
M Przycisk AF (częstotliwoœci
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym / PTY (typu
programu) strona 13
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
N Przyciski numeryczne
CD / USB:
(1): REP strona 15, 16, 18
(2): SHUF strona 15, 16, 18
(3)*/(4): ALBUM –*/+ (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
(5): DM+
Poprawia brzmienie dźwięku poddanego
cyfrowej kompresji, takiego jak MP3.
Aby włączyć funkcję DM+, wybierz
ustawienie „ON”. Aby wyłączyć tę
funkcję, wybierz ustawienie „OFF”.
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
O Przycisk DSPL (zmiany trybu wyœwietlania) / SCRL (przewijania zawartoœci
wyœwietlacza) strona 14, 16, 18
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
P Gniazdo wejœcia AUX strona 22
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
Q Przycisk RESET strona 6
R Przycisk Z (wyjmowania) strona 14
Służy do wyjmowania płyty.
S Szczelina na płytę
Służy do wkładania płyty.
Pilot-karta zawiera wymienione poniżej
przyciski, które nie występują lub działają
inaczej niż na radioodtwarzaczu. Przed użyciem
pilota należy wyjąć folię izolacyjną (strona 6).
w; Przyciski < (.)/, (>)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
radiem / urządzeniem USB, tak jak przycisk
(SEEK) –/+ na radioodtwarzaczu.
Przyciski < , umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
wa Przycisk MENU
Służy do wyświetlania menu.
ws Przycisk ENTER
Służy do potwierdzania wyboru.
wd Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyœwietlania) / PTY (typu programu)
strona 13, 14, 16, 18
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości / wybierania typu PTY
w systemie RDS.
wf Przyciski VOL +*/–
Służy do regulacji głośności.
wg Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć
tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
wh Przycisk SOUND
Służy do wybierania ustawień dźwięku.
wj Przyciski M (+) / m (–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
urządzeniem USB, tak jak przyciski (3)/
(4) (ALBUM –/+) na radioodtwarzaczu.
Przyciski M m umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
wk Przycisk SCRL
Służy do przewijania zawartości
wyświetlacza.
wl Przyciski numeryczne
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
* Na tym przycisku znajduje się występ.
Uwaga
Jeœli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie
zawartoœć wyœwietlacza, to sterowanie za pomocą
pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie
zostanie naciœnięty przycisk (SOURCE) na
radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie
włączony przez włożenie płyty.
9
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Wyszukiwanie utworu
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy
— funkcja Quick-BrowZer
Można łatwo wyszukać utwór na płycie CD lub
w urządzeniu USB na podstawie kategorii.
(LIST/BROWSE)
OFF
SEEK
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów — tryb Jump
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele elementów,
można szybko odszukać żądany element.
1 Kiedy jest włączona funkcja Quick-BrowZer,
naciśnij przycisk (SEEK) +.
Pojawi się pokazany pod spodem ekran.
A
B
Pokrętło sterujące
ZAP
SOURCE
MODE
SEEK
SEEK +/–
(BACK)
1
Naciœnij przycisk
(LIST/BROWSE).
Włączy się funkcja Quick-BrowZer i pojawi
się lista kategorii wyszukiwania.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciœnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzaj czynnoœć 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(LIST/BROWSE).
C
A Numer obecnego elementu
B Liczba elementów na obecnym poziomie
C Nazwa elementu
Następnie pojawi się nazwa elementu.
2 Obracając pokrętło sterujące, wybierz żądany
element lub element znajdujący się blisko
żądanego.
W tym trybie numery elementów zmieniają się
co 10% liczby elementów.
3 Naciśnij pokrętło sterujące.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
4 Obracając pokrętło sterujące, wskaż żądany
element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Wyłączanie trybu Jump
Naciśnij przycisk
(BACK) lub (SEEK) –.
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się tryb
odtwarzania wielokrotnego / w przypadkowej
kolejnoœci.
10
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Wyszukiwanie utworu przez
słuchanie fragmentów utworów
— ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać, odtwarzając
krótkie fragmenty nagrań z płyty CD lub
urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu utworu
w trybie odtwarzania w przypadkowej kolejności
lub odtwarzania wielokrotnego w przypadkowej
kolejności.
ZAP
OFF
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Pokrętło sterujące
Programowanie automatyczne
— BTM
ZAP
SEEK
Radio
SOURCE
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciœnij i przytrzymaj pokrętło
sterujące.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciœnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
MODE
SEEK
(BACK)
1
Podczas odtwarzania naciœnij
przycisk (ZAP).
Rozpocznie się odtwarzanie fragmentu
następnego utworu.
Fragment jest odtwarzany przez określony
czas, po czym rozlega się kliknięcie
i rozpoczyna się odtwarzanie następnego
fragmentu.
Utwór
1
2
3
4
Programowanie ręczne
1
ZAP
2
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzany utwór,
naciœnij pokrętło sterujące lub
przycisk (ZAP).
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Aby ponownie wyszukać utwór w trybie
ZAPPIN, powtórz czynności 1 i 2.
Wskazówki
• Można wybrać czas trwania odtwarzanego
fragmentu: 6 sekund / 9 sekund / 30 sekund (strona
21). Nie można wybrać fragmentu utworu do
odtworzenia .
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć utwór lub album, naciœnij przycisk (SEEK) –/+ lub (3)/(4) (ALBUM –/+).
• Naciœnięcie przycisku
(BACK) również powoduje
wybór utworu do odtworzenia.
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciœnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaŸnik
„MEM”.
Uwaga
Jeœli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 13).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
11
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij przycisk (SEEK) +/–, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeœli znasz częstotliwoœć stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciœnięty przycisk (SEEK) +/–,
aby z grubsza nastawić częstotliwoœć, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwoœć (strojenie ręczne).
RDS
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu radiowego także niesłyszalne informacje cyfrowe.
Zawartoœć wyœwietlacza
A
B
C
Wybieranie stacji z listy — LIST
Można wyświetlić listę częstotliwości.
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij przycisk
(LIST/BROWSE).
Pojawi się lista zaprogramowanych stacji.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana stacja.
3
Naciœnij pokrętło sterujące, aby
nastawić wybraną stację.
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru.
D
E
A Zakres fal, funkcja
B TP / TA / AF*1
C Zegar
D Numer pamięci
E Częstotliwość*2 (nazwa stacji), dane RDS
*1 Przy wybranym ustawieniu „on” parametru
„Information”:
– Podczas odbioru programu „TP” pali się
wskaŸnik „TP”.
– Kiedy jest włączona funkcja „TA/AF”, pali się
wskaŸnik „TA”/„AF”.
*2 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwoœci widać wskaŸnik „RDS”.
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu .
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
12
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
• System RDS może nie działać właœciwie, jeœli sygnał
stacji jest słaby albo jeœli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — Regional
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Wybierz
Aby
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie „Regional
off” (strona 21).
AF on
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
TA on
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF/TA on
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA off
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu PTY
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciœnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głoœnoœć, wybrany
poziom głoœnoœci zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu.
3
Naciœnij pokrętło sterujące.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
13
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Typy programów
News (Wiadomości), Current Affairs
(Aktualności), Information (Informacje),
Sport (Sport), Education (Edukacja), Drama
(Słuchowisko), Cultures (Kultura), Science
(Nauka), Varied Speech (Różne), Pop
Music (Muzyka pop), Rock Music (Muzyka
rockowa), Easy Listening (Muzyka łatwa
w odbiorze ), Light Classics M (Lekka
muzyka klasyczna), Serious Classics
(Muzyka klasyczna), Other Music (Inne
rodzaje muzyki), Weather & Metr (Pogoda),
Finance (Finanse), Children’s Progs
(Programy dla dzieci), Social Affairs
(Programy społeczne), Religion (Religia),
Phone In (Audycje na telefon), Travel &
Touring (Podróże), Leisure & Hobby (Czas
wolny), Jazz Music (Muzyka jazzowa),
Country Music (Muzyka country), National
Music (Muzyka narodowa), Oldies Music
(Złote przeboje), Folk Music (Muzyka folk),
Documentary (Audycje dokumentalne)
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie p³yty
1
2
3
Naciœnij przycisk (OPEN).
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Zamknij panel przedni.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Wyjmowanie płyty
1 Naciśnij przycisk (OPEN).
2 Naciśnij przycisk Z.
Płyta wysunie się.
3 Zamknij panel przedni.
Zawartoœć wyœwietlacza
Aby zmieniać wyświetlane informacje, naciskaj
przycisk (DSPL).
B
A
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT on” (strona 21).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
C
D
A Źródło dźwięku
B Zegar
C Nazwa utworu*, Nazwa wykonawcy*,
Nazwa płyty / albumu*
D Ustawienie korektora EQ3 / Tryb DM+
Advanced / Tryb ZAPPIN / Odtwarzanie
wielokrotne / Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
B
A
E
A Źródło dźwięku
B Zegar
E Nazwa wykonawcy*, Nazwa płyty / albumu*,
Nazwa utworu*, Numer płyty / albumu,
Numer utworu, Czas odtwarzania
* Wyœwietlane są informacje zawarte w danych CD
TEXT i plikach MP3 / WMA / AAC.
14
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Wskazówka
Wyœwietlane informacje zależą od rodzaju płyty,
formatu nagrania i ustawień.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (1) (REP) lub (2) (SHUF), aż
na wyœwietlaczu pojawi się żądane
ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
Repeat Track
utwór w trybie
z powtarzaniem
Repeat Album*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Shuffle Album*
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Disc
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA / AAC
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „Repeat Off” albo „Shuffle
Off”.
Urz¹dzenia USB
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnych ze standardem USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma) i AAC (.m4a).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po uruchomieniu
silnika.
W zależnoœci od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną
niewłaœciwego działania lub uszkodzenia.
Odtwarzanie z urz¹dzenia USB
1
Przesuń osłonę gniazda USB.
2
Podłącz urządzenie USB do złącza
USB.
W przypadku korzystania z przewodu USB,
należy użyć przewodu dostarczonego
z podłączanym urządzeniem.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk (SOURCE) dotąd, aż pojawi się napis
„USB”.
W celu zatrzymania odtwarzania należy nacisnąć
przycisk (OFF).
15
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Odłączanie urządzenia USB
1 Zatrzymaj odtwarzanie w urządzeniu USB.
2 Odłącz urządzenie USB.
Odłączenie urządzenia USB w czasie
odtwarzania może spowodować uszkodzenie
danych w urządzeniu USB.
Uwagi
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na swój
ciężar lub objętoœć grożą upadkiem lub odłączeniem
się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
• Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
• Odłączenie urządzenia USB w czasie odtwarzania
spowoduje wyœwietlenie na urządzeniu komunikatu
„NO Device”.
Zawartoœć wyœwietlacza
Aby zmieniać wyświetlane informacje, naciskaj
przycisk (DSPL).
B
A
C
Uwagi
• Wyœwietlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania i ustawień.
• Można wyœwietlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 512
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeŸdzie. Grozi to awarią.
• Zależnie od iloœci nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóŸnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do tyłu
pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływnoœci) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików MP3 /
WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (1) (REP) lub (2) (SHUF), aż
na wyœwietlaczu pojawi się żądane
ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
Repeat Track
utwór w trybie
z powtarzaniem
Repeat Album
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Shuffle Album
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Device
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
D
A Źródło dźwięku
B Zegar
C Nazwa utworu, Nazwa wykonawcy, Nazwa
albumu
D Ustawienie korektora EQ3 / Tryb DM+
Advanced / Tryb ZAPPIN / Odtwarzanie
wielokrotne / Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
B
A
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „Repeat off” albo „Shuffle
off”.
E
A Źródło dźwięku
B Zegar
E Nazwa wykonawcy, Nazwa albumu, Nazwa
utworu, Numer albumu, Numer utworu, Czas
odtwarzania
16
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie
utworów z iPoda, od miejsca, w którym
ostatnio zatrzymano odtwarzanie.
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk (SOURCE) dotąd, aż pojawi się
napis „USB” lub „iPod”.
iPod
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów
należy szukać w podpunkcie „Informacja
o iPodzie” na stronie 23 lub na stronach pomocy
technicznej Sony.
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i iPhonie są określane ogólnym
terminem „iPod”, chyba że w tekście lub na
ilustracjach zaznaczono inaczej.
* W przypadku podłączania iPoda touch lub iPhone’a
oraz w przypadku, gdy odtwarzanie z iPoda
odbywało się ostatnio w trybie obsługi przez
pasażera, na ekranie nie pojawia się logo.
3
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Odtwarzanie z iPoda
Przed podłączeniem iPoda należy zmniejszyć
głośność w radioodtwarzaczu.
1
Naciskając przycisk (MODE), wybierz
żądany tryb odtwarzania.
Tryby zmieniają się następująco:
Resuming Mode (tryb wznawiania) t
Album Mode (tryb albumu) t Track
Mode (tryb utworu) t Podcast Mode
(tryb podcastu)* t Genre Mode (tryb
gatunku) t Playlist Mode (tryb
playlisty) t Artist Mode (tryb
wykonawcy)
* Może się nie pojawiać przy pewnych ustawieniach
iPoda.
Przesuń osłonę gniazda USB.
4
Wyreguluj głoœnoœć.
W celu zatrzymania odtwarzania należy nacisnąć
przycisk (OFF).
Odłączanie iPoda
1 Zatrzymaj odtwarzanie w iPodzie.
2 Odłącz iPod.
2
Podłącz iPod do złącza USB za
pomocą kabla dokującego USB.
U
>
EN
M
.
iPod automatycznie się włączy, a na jego
ekranie pojawi się następujący obraz:*
Ostrzeżenie dotyczące iPhone’a
Po podłączeniu iPhone’a przewodem USB głoœnoœć
telefonu jest regulowana przez iPhone. Aby uniknąć
gwałtownego głoœnego dŸwięku po rozmowie
telefonicznej, nie należy zwiększać głoœnoœci
w radioodtwarzaczu w czasie rozmowy.
Uwagi
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z iPoda grozi uszkodzeniem danych.
• Radioodtwarzacz nie będzie rozpoznawał iPoda
podłączonego przez przewód USB.
Wskazówki
• Kiedy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu
ACC i radioodtwarzacz jest włączony, ładowany jest
akumulator w iPodzie.
• Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania spowoduje
wyœwietlenie na urządzeniu komunikatu „NO
Device”.
Tryb wznawiania (Resuming)
Wskazówka
Zaleca się użycie kabla dokującego USB RC-100IP
(wyposażenie dodatkowe).
Kiedy iPod jest podłączony do złącza
dokującego, radioodtwarzacz przełącza się
w tryb wznawiania, a odtwarzanie rozpoczyna
się w trybie wybranym w iPodzie.
W trybie wznawiania nie działają następujące
przyciski:
– (1) (REP)
– (2) (SHUF)
17
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Zawartoœć wyœwietlacza
Aby zmieniać wyświetlane informacje, naciskaj
przycisk (DSPL).
1
B
A
C
Wybieranie trybu odtwarzania
D
A Wskazanie źródła (iPod)
B Zegar
C Nazwa utworu, Nazwa wykonawcy, Nazwa
albumu
D Ustawienie korektora EQ3 / Tryb DM+
Advanced / Tryb ZAPPIN* / Odtwarzanie
wielokrotne* / Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności*
B
A
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (MODE).
Tryby zmieniają się następująco:
Album Mode (tryb albumu) t Track
Mode (tryb utworu) t Podcast Mode
(tryb podcastu)* t Genre Mode (tryb
gatunku) t Playlist Mode (tryb
playlisty) t Artist Mode (tryb
wykonawcy)
* Może się nie pojawiać przy pewnych ustawieniach
iPoda.
Pomijanie albumów, podcastów,
gatunków, playlist i wykonawców
Aby
Naciœnij przycisk
Pominąć
element
(3)/(4) (ALBUM –/+)
(jeden raz na każdy element)
Kolejno
pomijać
elementy
(3)/(4) (ALBUM –/+)
(puść przycisk po przejściu do
żądanego elementu)
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
E
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (1) (REP) lub (2) (SHUF), aż
na wyœwietlaczu pojawi się żądane
ustawienie.
A Wskazanie źródła (iPod)
B Zegar
E Nazwa wykonawcy, Nazwa albumu, Nazwa
utworu, Numer utworu*, Liczba utworów*,
Czas odtwarzania*
Wybierz
Aby odtwarzać
Repeat Track
utwór w trybie
z powtarzaniem
* Ukryte podczas działania funkcji obsługi przez
pasażera.
Repeat Album
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Wskazówka
W momencie zmiany albumu / podcastu / gatunku /
wykonawcy / playlisty na chwilę pojawia się numer
odpowiedniego elementu.
Repeat Podcast
podcast w trybie
z powtarzaniem
Repeat Artist
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
Repeat Playlist
zawartość playlisty
w trybie z powtarzaniem
Repeat Genre
utwory należące do
określonego gatunku
w trybie z powtarzaniem
Shuffle Album
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Podcast
podcast w przypadkowej
kolejności
Uwaga
Może się zdarzyć niewłaœciwe wyœwietlanie niektórych
liter zapisanych w iPodzie.
18
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Shuffle Artist
Shuffle Playlist
utwory wybranego
wykonawcy
w przypadkowej
kolejności
zawartość playlisty
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Genre
utwory należące do
określonego gatunku
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Device
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „Repeat off” albo „Shuffle
off”.
Bezpoœrednia obs³uga iPoda
— Obs³uga przez pasa¿era
Istnieje możliwość obsługi iPoda podłączonego
bezpośrednio do złącza dokującego.
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciœnięty przycisk (MODE).
Pojawi się napis „Mode iPod” i możliwe
będzie bezpośrednie sterowanie iPodem.
Wyłączanie funkcji obsługi przez
pasażera
Wciśnij i przytrzymaj przycisk (MODE).
Pojawi się napis „Mode Audio”, a tryb
odtwarzania zmieni się na „Resuming Mode”.
Uwagi
• Do regulacji głoœnoœci można użyć tylko
radioodtwarzacza.
• Wyłączenie tego trybu wyłącza tryb odtwarzania
wielokrotnego.
Inne funkcje
Zmienianie ustawieñ dŸwiêku
Regulacja parametrów dŸwięku
1
2
Naciœnij pokrętło sterujące.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciœnij pokrętło.
4
Naciœnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po
naciœnij pokrętło.
W zależności od ustawienia, ponowne
obracanie pokrętła sterującego umożliwia
nastawienie dalszych parametrów.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
EQ3 Parametric Preset
Wybieranie jednej z 7 krzywych korekty
dźwięku.
EQ3 Parametric Tune*1
Własne ustawienia korektora.
Subwoofer Tune & LPF
Phase
Wybieranie fazy (działa tylko przy włączonym
filtrze LPF): „Normal” (normalna), „Reverse”
(odwrotna).
FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
„80Hz”, „100Hz”, „120Hz”, „140Hz”,
„160Hz”, „OFF” (wył.).
Level
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze:
„+10dB” – „0dB” – „–10dB”.
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia się
wskazanie „– ∞”.)
HPF & Speaker Select
Speaker
Wybieranie głośników: „All” (wszystkie),
„Front” (przednie) lub „Rear” (tylne).
FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia: „OFF”
(wył.), „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”, „140Hz”,
„160Hz”.
DSO (dynamiczny aranżer sceny dźwiękowej)
Umożliwia uzyskanie bardziej wyrazistego pola
brzmieniowego.
Do wyboru są ustawienia „1”, „2”, „3” i „off”
(wył.). Im większa liczba, tym silniejszy efekt.
19
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Fader & Balance
Fader (proporcje przód-tył)
Regulacja względnego poziomu: „Front:15”
(przód) – „Center” (środek) – „Rear:15” (tył).
Balance (balans)
Regulacja balansu dźwięku: „Right:15” (prawo)
– „Center” (środek) – „Left:15” (lewo).
AUX Level*2
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
Zakres regulacji poziomu dźwięku:
„+10 dB” – „0 dB” – „–10 dB”.
+10dB
0dB
-10dB
Dostępne ustawienia „Q” w każdym
paśmie:
Tonu niskie: „0.5”, „1.0”, „1.5” lub „2.0”
Tony średnie: „0.75”, „1.0”, „1.25” lub „1.5”
Tony wysokie: „0.75” i „1.25”
*1 Ukryte, gdy parametr „EQ3 Parametric Preset” jest
ustawiony na „off”.
*2 Kiedy jest wybrane Ÿródło AUX.
Parametr „Q” określa szerokość pasma
regulowanych częstotliwości.
Regulacja krzywej korekty
— EQ3 Parametric Tune
Po wybraniu trybu korekty „Custom” można
wybrać własne ustawienia korektora.
Wybierz ustawienie „Custom” parametru „EQ3
Parametric Preset”.
1
dB
Q=1.0 1.5 2.0
Wybierz Ÿródło dŸwięku, po czym
wciœnij i przytrzymaj pokrętło
sterujące.
2
Obracając pokrętło sterujące,
wyœwietl napis „EQ3 Parametric
Tune”, po czym naciœnij pokrętło.
3
Skoryguj krzywą korekty.
Można regulować środkową częstotliwość
korektora, poziom dźwięku i szerokość
pasma w trzech zakresach „Low” (tony
niskie), „Mid” (tony średnie) i „Hi” (tony
wysokie).
1 Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po naciśnij
pokrętło.
2.0
1.5
1.0
Hz
Powtarzając czynności 1 i 2, wyreguluj
ustawienia pozostałych pasm częstotliwości.
4
Dwukrotnie naciœnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Aby przywrócić fabrycznie zaprogramowaną
krzywą korekty, podczas wykonywania
czynności 3 wybierz kolejno warianty
„Initialize” i „Yes”.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
2 Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
W poszczególnych zakresach można
regulować następujące częstotliwości:
Tony niskie: 60 Hz lub 100 Hz
Tony średnie: 500 Hz lub 1,0 kHz
Tony wysokie: 10,0 kHz lub 12,5 kHz
60Hz 100Hz
LOW
500Hz 1.0kHz
10.0kHz 12.5kHz
MID
HI
20
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Zmienianie ustawieñ
radioodtwarzacza — SET
1
Wciœnij i przytrzymaj pokrętło
sterujące.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po
naciœnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciœnij pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciœnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Uwaga
Wyœwietlane warianty zależą od wybranego Ÿródła
dŸwięku i ustawień.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
Setup (ustawienia)
Clock Adjust (nastawianie zegara) (strona 6)
CT (czas zegarowy) (strona 12, 14)
Beep (sygnalizacja dźwiękowa)
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „on” (wł.), „off” (wył.).
RM (pilot-joystick)
Zmienianie kierunku pracy pokręteł na
pilocie-joysticku.
– „NORM”: fabryczne kierunki pracy pilota.
– „REV”: gdy pilot ma być zamontowany na
prawo od kolumny kierownicy.
AUX Audio*1
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania źródła
AUX: „on” (wł.), „off” (wył.) (strona 22).
Auto Off (automatyczne wyłączanie)
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „NO” (nie), „30sec”
(sekund), „30min” (minut), „60min” (minut).
Display
Demo (tryb pokazu)
Włączanie lub wyłączanie trybu
demonstracyjnego: „on” (wł.), „off” (wył.).
Image (obraz)
Wybieranie wyświetlania różnych obrazów.
– „All”: wyświetlanie wszystkich obrazów.
– „Movie”: wyświetlanie filmu.
– „SA 1 – 3, All”: wyświetlanie analizatora
widma.
– „Wall.P 1 – 3, All”: wyświetlanie tapety.
– „off”: obrazy nie są wyświetlane.
Information (informacje)
Określanie, czy mają się pojawiać różne
informacje zależne od źródła dźwięku: „on”
(wł.), „off” (wł.).
Dimmer (jasność wyświetlacza)
Zmienianie jasności wyświetlacza.
– „Auto”: jasność wyświetlacza zmniejsza się
automatycznie po włączeniu świateł. (Tylko
wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.)
– „on”: jasność wyświetlacza jest stale
zmniejszona.
– „off”: wyświetlacz ma normalną jasność.
Illumination (podświetlenie)
Zmienianie koloru podświetlenia: „Blue”
(niebieskie), „Red” (czerwone) lub „Green”
(zielone).
Auto Scroll (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „on” (wł.), „off” (wył.).
Play Mode
Local (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „on”: nastawianie tylko stacji o dość silnym
sygnale.
– „off”: nastawianie wszystkich stacji.
Mono*2 (tryb monofoniczny)
Wybieranie trybu monofonicznego w celu
poprawy jakości odbioru w paśmie UKF: „on”
(wł.), „off” (wył.).
Regional*2 (odbiór stacji regionalnej) (strona
13)
Zappin Time*3 (czas dla funkcji Zappin)
Określanie długości fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN.
– „1” (około 6 sekund), „2” (około 9 sekund),
„3” (około 30 sekund).
BTM (strona 11)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy jest wybrane Ÿródło CD / USB / iPod.
21
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Pos³ugiwanie siê oferowanymi
oddzielnie urz¹dzeniami
Dodatkowe urządzenie audio
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a przenośnym urządzeniem
audio.
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
Podłączanie przenoœnego
urządzenia
Aby zachować wysoką jakoœć
dŸwięku
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
AUX
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi się
napis „AUX”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 20).
22
Informacje dodatkowe
Skraplanie pary wodnej
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R / CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa folderu
/ pliku składa się z wielu znaków, liczba ta może
być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejnoœć odtwarzania plików MP3
/ WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
• Symbol „Works with iPhone” oznacza urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do łączenia
z iPhonem i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple.
• Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze
standardami bezpieczeństwa i innymi standardami
wymaganymi przez prawo.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej
w pilocie-karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się okazać
mniejsza w zależności od warunków pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić
baterię na nową baterię litową CR2025. Użycie
innej baterii grozi powstaniem pożaru lub
wybuchem.
Stroną + do góry
2
Informacja o iPodzie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej
modeli iPodów.
Przed użyciem należy zaktualizować
oprogramowanie iPoda do najnowszej wersji.
Zalecane urządzenia
– iPod touch
– iPod touch (2. generacja)
– iPod classic
– iPod classic (120 GB)
– iPod z funkcją wideo*
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
Obsługiwane urządzenia
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
c
1
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą œciereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właœciwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
* W przypadku podłączenia iPoda nano (1. generacji)
lub iPoda z funkcją wideo nie można używać funkcji
obsługi przez pasażera.
• Symbol „Made for iPod” oznacza urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do łączenia
z iPodem i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple.
23
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Wymiana
bezpiecznika
Demonta¿ urz¹dzenia
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
1
1 Zdejmij panel czołowy (strona 7).
2 Chwyć za oba brzegi kołnierza
ochronnego i wyciągnij kołnierz.
Czyszczenie złączy
x
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona
7) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
2
Radioodtwarzacz
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpoœrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Zdejmij kołnierz ochronny.
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do
wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
24
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
Dostarczane wyposażenie:
Pilot-karta: RM-X174
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Przewód BUS (dostarczany z przewodem
z wtykami cinch): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Selektor sygnału źródłowego: XA-C40
Kabel połączeniowy USB do iPoda: RC-100IP
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
ŒR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 µV, DŁ (LW): 45 µV
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Obudowy nie zawierają środków opóźniających
zapłon opartych na halogenkach.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach są
wykonane z papieru.
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe)
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód / tył)
Wyjście na subwoofer (monofoniczne)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Złącze sterujące oświetlenia
Wejściowe złącze magistrali sterującej BUS
Wejściowe złącze magistrali BUS audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD)
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 182 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,3 kg
25
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Rozwi¹zywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie następującej witryny pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota-karty.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dŸwięku.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„Fader”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
• Zmieniacz CD jest niezgodny z formatem płyty
(MP3 / WMA / AAC).
t Do odtwarzania użyj zmieniacza płyt CD Sony
zgodnego z MP3 lub tego radioodtwarzacza.
Brak sygnalizacji dŸwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 21).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartoœć pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk RESET.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właœciwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „Demo on” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „Demo off” (strona 21).
WskaŸniki znikają z wyœwietlacza / nie
pojawiają się na wyœwietlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „Dimmer on” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 21).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (OFF).
t Ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk
(OFF), aby wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 24).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Nie działa funkcja DSO.
W zależności od rodzaju wnętrza pojazdu i typu
muzyki, funkcja DSO może nie zapewniać
oczekiwanego efektu.
Na wyœwietlaczu nie pojawiają się żadne
informacje.
t Zmień ustawienie na „Information on” (strona 21).
Nie można skorygować poziomu głoœnoœci.
W momencie wybrania przyciskiem (SOURCE)
źródła AUX nie było podłączone przenośne
urządzenie audio.
t Podłącz przenośne urządzenie audio do gniazda
wejścia AUX.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
DŸwięk nie przebija się przez zakłócenia.
Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana siłownikiem,
sprawdź podłączenie przewodu sterującego
siłownikiem antenowym.
t Kiedy włączona jest funkcja DSO, dźwięk jest
czasami tłumiony przez zakłócenia.
t Wyłącz funkcję DSO (strona 19).
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „Local on” (strona 21).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Wybierz tryb „Local off” (strona 21).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
26
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaŸnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „Mono on” (strona
21).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „Mono off” (strona 21).
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 13).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 13).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 22).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA /
AAC.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA / AAC. Szczegółowych informacji
o płytach i formatach, które można odtwarzać, należy
szukać w witrynie pomocy technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA /
AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyœwietlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Wyłączona jest funkcja „Auto Scroll”.
t Wybierz ustawienie „Auto Scroll on” (strona 21).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL) (SCRL).
Przerwy w dŸwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
Urządzenie USB nie działa.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóŸnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Włącza się sygnał dŸwiękowy.
Urządzenie USB zostało odłączone w czasie
odtwarzania.
t W celu ochrony danych, przed odłączeniem
urządzenia USB należy zawsze zatrzymać
odtwarzanie.
Występują przerwy w dŸwięku.
Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
27
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Komunikaty
28
Checking
Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
t Zaczekaj na zakończenie weryfikacji połączenia.
Error
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
Failure
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
Hubs Not Supported
Radioodtwarzacz nie współpracuje z koncentratorami
USB.
Local Seek +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
Seek”).
NO Device
Wybrane jest źródło USB, ale nie jest podłączone
urządzenie USB. Podczas odtwarzania nastąpiło
odłączenie urządzenia lub przewodu USB.
t Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO Music
Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
t Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
t Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
Not Supported
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
t Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Offset
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Overload
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE).
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia
USB.
Read
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
Push Reset
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe tym
urządzeniem lub urządzeniem USB.
t Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Brak
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Brak
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
C:\4159947211CDXGT740UIEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Brak
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Thursday, December 3, 2009 12:37 PM
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT740UI
4-159-947-PL (1)
Download PDF

advertising