Sony | HVL-F43AM | Sony HVL-F43AM Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
4-278-307-PL(2)
Lampa błyskowa
Przygotowania
Podstawy
Instrukcja obsługi
Czynności dodatkowe
Informacje dodatkowe
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji
tego produktu prosimy o dokładne
zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Prosimy ponadto o pozostawienie
instrukcji do wykorzystania
w przyszłości.
HVL-F43AM
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się
z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do
wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na
deszcz i chronić je przed wilgocią.
Nie narażać akumulatorów na zbyt wysoką temperaturę spowodowaną
promieniami słonecznymi, ogniem itp.
Aby uniknąć zwarcia przy usuwaniu baterii litowych, należy zakleić taśmą ich
bieguny, a następnie usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
Baterie oraz przedmioty łatwe do połknięcia należy przechowywać poza zasięgiem
małych dzieci. W razie połknięcia takiego przedmiotu bezzwłocznie porozumieć
się z lekarzem.
W następujących przypadkach należy natychmiast wyjąć baterie i przestać używać
urządzenia:
• w razie upuszczenia produktu lub narażenia jego wnętrza na uderzenie,
• gdy z produktu wydobywa się dziwny zapach, ciepło lub dym.
Nie rozbierać urządzenia. Dotknięcie wewnętrznego obwodu znajdującego się pod
wysokim napięciem grozi porażeniem prądem.
WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Korzystając ze sprzętu fotograficznego zawsze należy
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Zebrano je poniżej.
Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć całą
instrukcję.
2
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Jeśli urządzenie ma być używane przez dzieci lub w ich
pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór. Nie pozostawiać
używanego urządzenia bez nadzoru.
Dotknięcie gorących części grozi oparzeniem. Zachować
ostrożność.
Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem ani
urządzenia, które upadło lub uległo uszkodzeniu. Zlecić
kontrolę takiego urządzenia wykwalifikowanemu
technikowi serwisu.
Przed odłączeniem urządzenia zaczekać na jego
wystygnięcie. Przechowywane urządzenie należy luźno
owinąć przewodem.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zanurzać
urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie rozbierać
urządzenia. W razie potrzeby zlecić kontrolę lub naprawę
wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Jeśli urządzenie
zostanie niewłaściwie złożone, przy kolejnym użyciu może
spowodować porażenie prądem.
Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może
stwarzać ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
Niewłaściwa eksploatacja grozi silnym nagrzaniem baterii
lub ich wybuchem.
Używać tylko baterii zalecanych w tej instrukcji obsługi.
Nie instalować baterii z zamienionymi biegunami +/-.
Nie narażać baterii na działanie ognia ani wysoką
temperaturę.
Nie próbować ładować baterii (z wyjątkiem
akumulatorów), zwierać ich ani rozbierać.
Nie łączyć baterii różnych typów, marek ani baterii
w różnym wieku.
3
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ
OSTRZEŻENIE
Ze względu na ryzyko poparzenia, podczas korzystania z lampy błyskowej nie
dotykać jej palnika.
Dla klientów z Europy
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub
sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują
Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Europe Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować
się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
4
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Spis treści
Charakterystyka ....................................................................................... 7
Nazwy elementów ................................................................................... 8
Przygotowania
Wkładanie baterii ................................................................................... 12
Zakładanie i zdejmowanie lampy błyskowej ......................................... 13
Włączanie zasilania ............................................................................... 15
Zmienianie trybu pracy lampy ............................................................... 18
Podstawy
Tryb autoprogramu (podstawy) ............................................................. 20
Użycie lampy w poszczególnych trybach pracy aparatu ....................... 24
Czynności dodatkowe
Błysk próbny ......................................................................................... 26
Kąt rozbłysku lampy .............................................................................. 27
Fotografowanie w świetle odbitym ....................................................... 30
Fotografowanie w zbliżeniu (głowica odchylona do dołu) ................... 34
Tryb ręczny (M) ..................................................................................... 35
Synchronizacja z krótkimi czasami migawki (HSS) ............................. 38
Błysk wielokrotny (MULTI) ................................................................. 39
Tryb bezprzewodowy (WL) .................................................................. 43
Światło wspomagające autofokus .......................................................... 56
Przywracanie standardowych ustawień ................................................. 57
Ustawienia użytkownika ........................................................................ 58
Informacje dodatkowe
Uwagi eksploatacyjne ............................................................................ 64
Konserwacja .......................................................................................... 66
Dane techniczne ..................................................................................... 67
5
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\030INT.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Przed użyciem
Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z aparatami cyfrowymi Sony
z wymiennymi obiektywami i stopką akcesoriów z automatyczną blokadą lub
z kamerą wideo HD Sony z wymiennym obiektywem i stopką akcesoriów
z automatyczną blokadą. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od używanego
modelu.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi tego urządzenia
i aparatu.
Mimo że konstrukcja lampy zabezpiecza ją przed kurzem i pryskającą
wodą, nie zapewnia całkowitej ochrony przed tymi czynnikami.
Nie należy umieszczać jej w wymienionych poniżej miejscach.
Ze względu na ryzyko uszkodzenia lampy, nie należy jej umieszczać ani
przechowywać w wymienionych poniżej miejscach.
• Umieszczenie lampy błyskowej w miejscu narażonym na bezpośrednie
promieniowane słoneczne, takim jak deska rozdzielcza, albo obok grzejnika,
grozi jej deformacją lub awarią.
• Narażonych na nadmierną wibrację
• Narażonych na silne pola elektromagnetyczne
• Nadmiernie piaszczystych
Nad brzegiem morza i w innych miejscach, w których występuje piasek i pył,
należy chronić urządzenie przed piaskiem i pyłem.
Grozi to awarią.
6
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\030INT.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Charakterystyka
HVL-F43AM to miniaturowa lampa błyskowa o liczbie
przewodniej 43 (położenie głowicy 105 mm, ISO 100).
,
strona 67
Współpraca z obiektywami zgodnymi z systemem pomiaru
błysku ADI (Advanced Distance Integration), eliminującym
zależność od ilości światła odbijanego przez obiekt lub tło.
,
strona 25
Możliwość synchronizacji z krótkimi czasami migawki.
,
strona 38
System szybkiej regulacji kąta głowicy
umożliwiający łatwy obrót głowicy do
góry lub w bok i wykorzystanie światła
odbitego.
,
strona 33
Zintegrowana karta odbijająca światło umożliwiająca
uzyskanie błysku w oczach fotografowanej osoby.
,
strona 32
Możliwość użycia wbudowanego dyfuzora szerokokątnego,
zwiększającego kąt rozbłysku do poziomu właściwego dla
obiektywów 15 mm.
,
strona 29
Automatyczne korygowanie balansu bieli z wykorzystaniem
informacji o temperaturze barwowej.*
,
strona 23
Dostosowywanie kąta rozbłysku do wielkości przetwornika
obrazu aparatu.*
,
strona 27
*Oprócz DSLR-A100
7
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 8 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Nazwy elementów
A Zintegrowany dyfuzor
szerokokątny (29)
B Palnik
C Odbiornik bezprzewodowych
sygnałów zdalnego sterowania
(44)
D Lampa wspomagająca
autofokus (56)
Przed użyciem lampy należy zdjąć
folię ochronną z lampy
wspomagającej AF.
E Stopka (13)
F Karta odbijająca światło (32)
W nawiasach podano numery stron, na
których podano opisy poszczególnych
segmentów wyświetlacza LCD.
8
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\030INT.fm
Master: Right.2column
010COV.book Page 9 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM


*





G Wskaźnik kąta odchylenia
głowicy (w górę / w dół) (31)
H Panel LCD (11)
I Panel sterowania (10)
J Wskaźnik kąta głowicy (kąt
obrotu) (31)
K Przycisk zdejmowania (14)
L Drzwiczki komory na baterie
(12)
M Minipodstawka (46)
* Otwór do przymocowania
statywu
W nawiasach podano numery stron, na
których podano opisy poszczególnych
segmentów wyświetlacza LCD.
9
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 10 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Panel sterowania
A Przycisk TTL/M (MANUAL/
MULTI) (35, 39, 49, 52, 57)
B Przycisk MODE (18)
C Przycisk TEST (26)
Kolor zapalonej lampki
wskazuje stan lampy
Bursztynowa: gotowość lampy
Zielona: właściwe naświetlenie
D Przyciski Fn (funkcji) / kierunku
(35, 39, 49, 50, 52, 58)
E Wyłącznik (15)
F Przycisk podświetlenia ekranu
LCD
G Przycisk ZOOM (28)
Podświetlenie panelu LCD
Kiedy ekran LCD jest za ciemny, przycisk podświetlenia ekranu LCD umożliwia
podświetlenie panelu.
• Kiedy lampa jest używana samodzielnie lub podłączona do aparatu
pozostającego w trybie czuwania, podświetlenie panelu działa przez mniej
więcej 8 sekund. Czas ten wydłuża się w przypadku użycia lampy lub aparatu.
• Aby wyłączyć podświetlenie panelu LCD, ponownie naciśnij przycisk
podświetlenia ekranu LCD.
W nawiasach podano numery stron, na
których podano opisy poszczególnych
segmentów wyświetlacza LCD.
10
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\030INT.fm
Master: Right.2column
010COV.book Page 11 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Panel LCD
A Wskaźnik HSS (synchronizacji
z krótkim czasem migawki) (38)
B Wskaźnik względnej mocy
błysku (52)
C Wskaźnik trybu pracy lampy
(18)
D Wskaźnik kanału
bezprzewodowego (55, 60)
E Wskaźnik sterownika
bezprzewodowego (43)
F Wskaźnik pracy (59)
G Wskaźnik poziomu mocy (35,
39)
H Wskaźnik zoomu (27)
I Wskaźnik TTL / błysku
ręcznego / błysku
wielokrotnego (35, 39)
J Wskazanie zoomu / błysku
wielokrotnego (27, 39)
K Wskaźnik sterownika
bezprzewodowego / trybu
zdalnego (47, 50, 52)
L Wskaźnik Hz (39)
M Wskazanie zasięgu lampy /
ostrzeżenia o zasięgu lampy
(mała odległość, duża
odległość) / częstotliwości
błysku wielokrotnego /
względnej mocy błysku
(strona 22, 39, 52)
N Wskaźnik przegrzania (17)
O Wskaźnik panelu
szerokokątnego (29)
P Wskaźnik fotografowania
w świetle odbitym (30)
Q Wskaźnik ustawienia
użytkownika (58)
R Wskaźnik wyczerpania baterii
(16)
W nawiasach podano numery stron, na
których podano opisy poszczególnych
segmentów wyświetlacza LCD.
11
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\040C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 12 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Przygotowania
Wkładanie baterii
Do zasilania lampy HVL-F43AM można wykorzystać następujące źródła:
• Cztery baterie alkaliczne LR6*
• Cztery akumulatory niklowo-wodorkowe R6 (Ni-MH)*
* Baterie nie stanowią wyposażenia.
W przypadku korzystania z akumulatorów niklowo-wodorkowych, do ich
ładowania należy używać odpowiedniej ładowarki.
1
Otwórz drzwiczki komory na baterie, jak pokazano na
ilustracji.
2
Włóż baterie do komory na baterie, jak pokazano na
diagramie.
3
Zamknij drzwiczki komory na baterie.
• Postępuj odwrotnie niż przy otwieraniu drzwiczek.
12
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Zakładanie i zdejmowanie lampy
błyskowej
Zakładanie lampy błyskowej na aparat
• Lampa zostanie automatycznie zablokowana.
• Jeśli uniesiona jest lampa błyskowa wbudowana w aparat, przed założeniem
zewnętrznej lampy błyskowej należy ją opuścić.
• Urządzenie jest przeznaczone do stopki akcesoriów z automatyczną blokadą.
Nie można użyć go na aparacie bez stopki akcesoriów z automatyczną blokadą.
13
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Przygotowania
Sprawdź, czy lampa jest wyłączona, i do oporu wsuń
stopkę lampy w stopkę akcesoriów z automatyczną
blokadą.
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Zdejmowanie lampy z aparatu
Wciskając przycisk zdejmowania 1, wysuń lampę
w kierunku wskazywanym przez strzałkę 2.
14
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Włączanie zasilania
Przestaw przełącznik POWER w położenie ON.
Włączy się zasilanie lampy.
• W momencie włączenia zasilania lampy, zapala się wyświetlacz LCD.
Przygotowania
• Jeśli po przestawieniu przełącznika POWER w położenie ON na ekranie LCD
nie pojawiają się żadne wskaźniki, należy sprawdzić ułożenie baterii.
Wyłączanie zasilania
Przestaw przełącznik POWER w położenie OFF.
15
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Tryb energooszczędny
Kiedy lampa pracuje samodzielnie lub jest podłączona do aparatu pozostającego
w trybie czuwania, po 3 minutach bezczynności przełącza się w tryb oszczędzania
energii. Gaśnie wówczas wyświetlacz LCD.
• Podczas fotografowania w trybie bezprzewodowym (strona 47, 52) lampa
przełącza się w tryb energooszczędny po 60 minutach.
• Można zmienić czas, po którym urządzenie przełączy się w tryb
energooszczędny, lub wyłączyć tę funkcję (strona 62).
• Lampa błyskowa automatycznie przełącza się w tryb energooszczędny po
przestawieniu wyłącznika aparatu w położenie OFF.
* Oprócz DSLR-A100
• Kiedy aparat pozostaje w trybie energooszczędnym, nie komunikuje się
z lampą. W tym stanie tryb lampy, przełączanie trybu TTL/M, automatyczny
zoom, wskazanie dyfuzora szerokokątnego i wskazanie zasięgu lampy nie są
sprzężone z aparatem.
Sprawdzanie baterii
Kiedy baterie są bliskie wyczerpania, na panelu danych miga wskaźnik
.
Migający wskaźnik
Zaleca się wymianę baterii. Lampy
można używać tak długo, jak wskaźnik
na przycisku TEST ma bursztynowy
kolor.
Migający sam wskaźnik
Nie można używać lampy.
Włóż nowe baterie.
16
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Wskaźnik
17
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Przygotowania
Kiedy temperatura urządzenia wzrośnie w wyniku ciągłego użytkowania lub
użytkowania w wysokiej temperaturze, wewnętrzny układ zabezpieczający
automatycznie zawiesza działanie lampy.
• W przypadku wykrycia przegrzania miga wskaźnik
.
• Lampa nie będzie działać aż do czasu spadku jej temperatury i wyłączenia się
wskaźnika
.
• W przypadku wykrycia przegrzania należy przestawić przełącznik POWER
w położenie OFF i przestać używać lampy na mniej więcej 10 minut, by
pozwolić jej ostygnąć.
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Zmienianie trybu pracy lampy
Naciśnij przycisk MODE.
• Wskaźnik na wyświetlaczu LCD zmienia się w pokazany poniżej sposób.
Kiedy lampa nie jest podłączona do aparatu lub jest podłączona do aparatu
pozostającego w trybie czuwania / aparatu z wyłączonym monitorem:
( AUTO) t WL t
t ( AUTO) t . . .
Kiedy aparat jest włączony i podłączona jest do niego lampa (przy wyłączonym
trybie WL):
( AUTO) t
t ( AUTO) t . . .
• Kiedy w aparacie wybrany jest tryb błysku wypełniającego, pali się wskaźnik
[ ]. Kiedy w aparacie wybrany jest tryb błysku automatycznego, pali się
wskaźnik [ AUTO].
18
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Informacja o trybie błysku
•
19
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Przygotowania
(Tryb błysku wypełniającego)
Lampa błyska w każdej sytuacji.
•
AUTO (Tryb błysku automatycznego)
Lampa przełącza się w ten tryb, gdy aparat pracuje w trybie błysku
automatycznego.
• WL (Tryb błysku bezprzewodowego)
Ten tryb wykorzystuje się podczas fotografowania w trybie bezprzewodowym.
•
(Tryb bez błysku)
Lampa błyskowa nie działa.
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\050C02.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 20 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Podstawy
Tryb autoprogramu (podstawy)
• Jeśli aparat pozwala na wybór trybu AUTO lub trybów tematycznych, są one
traktowane w niniejszej instrukcji na równi z trybem autoprogramu.
1
Przełącz aparat w tryb pracy P.
2
Naciskając przycisk MODE, wyświetl na panelu LCD
wskaźnik [ AUTO] lub [ ].
• Kiedy w aparacie wybrany jest tryb błysku wypełniającego, pali się
wskaźnik [ ]. Kiedy w aparacie wybrany jest tryb błysku automatycznego,
pali się wskaźnik [ AUTO].
20
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
3
Do połowy wciśnij przycisk migawki i upewnij się, że
fotografowany obiekt znajduje się w zasięgu błysku
lampy.
• Dalsze informacje o zasięgu lampy podano na stronie 22.
Po zakończeniu ładowania lampy błyskowej naciśnij
spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
• Lampa błyskowa jest całkowicie naładowana, gdy wskaźnik na przycisku
TEST na panelu sterowania ma kolor bursztynowy.
Uzyskanie właściwego naświetlenia wykonanej fotografii sygnalizowane jest
miganiem na zielono przycisku TEST na panelu sterowania.
• Wykonanie zdjęcia przed zakończeniem ładowania spowoduje niedoświetlenie
obrazu ze względu na niedostateczną moc błysku.
• W przypadku korzystania z samowyzwalacza, spust migawki należy nacisnąć po
zakończeniu ładowania lampy.
• Wybierane tryby błysku (automatyczny ( AUTO), wypełniający ( ), bez
błysku (
)) zależą od aparatu. Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi aparatu.
21
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Podstawy
4
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Zasięg lampy
Do połowy wciśnij przycisk migawki.
Na panelu LCD pojawi się zasięg lampy umożliwiający uzyskanie właściwej
ekspozycji. Upewnij się, że obiekt znajduje się w wyświetlanym zakresie
odległości, i wykonaj zdjęcie.
Na panelu LCD można wyświetlić zasięg od 1,0 m do 28 m (0,7 m do 28 m dla
głowicy nachylonej do dołu; patrz strona 34). Jeśli odległość wykracza poza ten
zakres, po jednej ze stron zasięgu lampy pali się wskaźnik lub .
Właściwą ekspozycję uzyskuje się z odległości do
1,0 m.
Jeśli zasięg lampy jest mniejszy niż 1,0 m, dolna część
obrazu na monitorze LCD aparatu może stać się
ciemna. Zmień zasięg lampy, korygując przysłonę
i czułość ISO.
Właściwą ekspozycję uzyskuje się z odległości od 1,0
do 28 i więcej metrów.
• Zasięg lampy nie pojawia się po odchyleniu głowicy lampy do góry i w trybie
bezprzewodowym.
• Przy fotografowaniu z odległości mniejszej niż dolna granica zasięgu lampy
zdjęcie może wyjść prześwietlone nawet przy migającym zielonym wskaźniku
na przycisku TEST; może też wystąpić zaciemnienie dolnej części obrazu.
Zdjęcia zawsze należy wykonywać z zalecanej odległości.
22
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Automatyczna korekta balansu bieli
z wykorzystaniem informacji
o temperaturze barwowej
Balans bieli jest automatycznie korygowany przez aparat (oprócz DSLR-A100)
z wykorzystaniem informacji o temperaturze barwowej z chwili błysku lampy.
• Funkcja automatycznego korygowania balansu bieli działa, gdy lampa jest
założona na aparat i wybrany jest w niej tryb błysku TTL.
• Funkcja ta nie działa w trybie błysku ręcznego (strona 35).
Podstawy
23
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Użycie lampy w poszczególnych
trybach pracy aparatu
Kiedy aparat pracuje w trybie preselekcji przysłony (A), trybie preselekcji czasu
migawki (S) lub trybie ręcznym (M), możliwe jest fotografowanie z błyskiem TTL.
1
Wybierz w aparacie tryb A, S lub M.
2
Naciskając przycisk MODE, wyświetl wskaźnik [ ].
• Wybrany zostanie tryb błysku wypełniającego.
3
W zależności od wybranego trybu, nastaw żądaną
przysłonę i / lub czas otwarcia migawki. Następnie
nastaw ostrość. Zapoznaj się z tabelą.
Tryb pracy aparatu
Ustawienia
Zdjęcia z preselekcją przysłony
(A)
Nastaw przysłonę.
• Aby zmniejszyć zasięg lampy, zamknij
przysłonę (zwiększ wartość F). Aby
zwiększyć zasięg lampy, otwórz
przysłonę (zmniejsz wartość F).
• Czas otwarcia migawki jest
nastawiany automatycznie.
Zdjęcia z preselekcją czasu
otwarcia migawki (S)
Nastaw czas otwarcia migawki.
24
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Tryb pracy aparatu
Zdjęcia w trybie ręcznej
regulacji ekspozycji (M)
4
Ustawienia
Nastaw przysłonę i czas otwarcia
migawki.
• Aby zmniejszyć zasięg lampy, zamknij
przysłonę (zwiększ wartość F). Aby
zwiększyć zasięg lampy, otwórz
przysłonę (zmniejsz wartość F).
Po zakończeniu ładowania naciśnij spust migawki.
W trybie ręcznym moc błysku jest stała, bez względu na jasność obiektu
i ustawienia aparatu. W trybie błysku TTL* aparat mierzy światło odbite od
obiektu i wpadające do obiektywu.
W trybie TTL możliwy jest także pomiar P-TTL (pomiar TTL
z przedbłyskiem) oraz pomiar ADI, będący pomiarem P-TTL z dodanymi
informacjami o odległości.
Ta lampa traktuje wszystkie pomiary P-TTL i ADI jak błysk TTL, a na jej
panelu LCD widać wskaźnik
.
*TTL = through the lens (przez obiektyw)
• Pomiar ADI działa tylko przy korzystaniu z obiektywu z wbudowanym
koderem odległości. Przed użyciem funkcji pomiaru ADI należy sprawdzić
w danych technicznych obiektywu, czy jest on wyposażony w koder
odległości.
25
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Podstawy
Błysk TTL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 26 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Czynności dodatkowe
Błysk próbny
Właściwe zdjęcie można poprzedzić błyskiem próbnym. Pozwala to na
sprawdzenie poziomu oświetlenia w trybie ręcznym (M) przy użyciu światłomierza
itp.
Sprawdź, czy wskaźnik na przycisku TEST ma kolor
bursztynowy, i naciśnij przycisk TEST.
•
–
–
•
Lampka na przycisku TEST sygnalizuje następujące stany lampy:
Bursztynowa: gotowość lampy
Zielona: właściwe naświetlenie
Moc błysku próbnego zależy od ustawienia poziomu mocy błysku (strona 35).
Moc błysku w trybie TTL wynosi 1/1.
• Funkcja błysku próbnego (błysku modelującego) pozwala na sprawdzenie cieni
przed wykonaniem zdjęcia. Lampa pozwala na wybór dwóch trybów błysku
modelującego, trybu z trzema błyskami i trybu, w którym lampa powtarza błyski
przez cztery sekundy. Więcej informacji o ustawieniach błysku próbnego
podano w punkcie „C05 Zmienianie trybu błysku próbnego” (strona 62)
w podrozdziale „Ustawienia użytkownika”.
26
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Kąt rozbłysku lampy
Zoom automatyczny
Lampa automatycznie reguluje kąt rozbłysku (automatyczny zoom), dopasowując
go do ogniskowej obiektywu (w zakresie od 24 mm do 105 mm). Normalnie nie
ma potrzeby ręcznej regulacji kąta rozbłysku.
Funkcja automatycznej regulacji kąta rozbłysku działa, gdy na panelu LCD widać
wskaźnik [A ZOOM]. Kiedy widać wskaźnik [A ZOOM], na wyświetlaczu nie
pojawia się wskazanie kąta rozbłysku.
Ogniskowa 105 mm
Automatyczne dopasowywanie kąta
rozbłysku do wielkości przetwornika
obrazu
Lampa automatycznie dostosowuje kąt rozbłysku do wielkości przetwornika
obrazu (APS-C / 35 mm) w aparacie (oprócz DSLR-A100).
27
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
Ogniskowa 24 mm
• Kiedy w trybie automatycznej regulacji kąta rozbłysku nastawiona ogniskowa
jest mniejsza niż 24 mm, na panelu LCD miga wskaźnik [WIDE]. Aby uniknąć
niedoświetlenia brzegów obrazu, należy wówczas użyć wbudowanego dyfuzora
(strona 29).
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Zoom ręczny
Kąt rozbłysku można regulować ręcznie, niezależnie od nastawionej ogniskowej
obiektywu (zoom ręczny).
Naciskając przycisk ZOOM, wybierz żądaną ogniskową.
• Wskazania zoomu zmieniają się następująco:
105 mm t 70 mm t 50 mm t 35 mm t 28 mm t 24 mm t A ZOOM
t 105 mm t . . .
• Podczas ręcznej regulacji zoomu, nad wskazaniem kąta rozbłysku widać
wskaźnik [M ZOOM].
• Jeśli nastawiona wartość będzie mniejsza od nastawionej ogniskowej
obiektywu, brzegi zdjęcia pozostaną niedoświetlone.
• Wartości na wyświetlaczu LCD oznaczają ogniskowe obiektywów
w przeliczeniu na format 35 mm.
Kąt rozbłysku i ogniskowa
Im większa wartość ogniskowej na obiektywie aparatu, tym większa może być
odległość między aparatem a obiektem, przy której obiekt wypełni cały kadr.
Zmniejsza się natomiast obszar mieszczący się w kadrze. Mniejsze wartości
ogniskowych pozwalają z kolei na ujęcie w kadrze szerszej perspektywy. Kąt
rozbłysku lampy oznacza obszar, który jest równomiernie oświetlany błyskiem
lampy o określonej mocy minimalnej. Odpowiedni kąt rozbłysku lampy zależy
od ogniskowej obiektywu.
Związek kąta rozbłysku z ogniskową obiektywu umożliwia wyrażenia kąta
jako ogniskowej obiektywu.
28
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Wbudowany dyfuzor do zdjęć
szerokokątnych (15 mm)
Wysunięcie wbudowanego dyfuzora do zdjęć szerokokątnych zwiększa kąt
rozbłysku do przedziału obejmującego ogniskowe od 15 mm do 24 mm.
Wysuń dyfuzor i umieść go przed palnikiem. Następnie
z powrotem wsuń kartę odbijającą światło.
29
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
• Na panelu LCD pojawi się wskaźnik [WIDE].
• Chowając dyfuzor, nie zostawiać wysuniętej żadnej jego części. Upewnić się, że
z wyświetlacza LCD zniknął wskaźnik [WIDE].
• Nie używać zbyt dużej siły w celu wysunięcia dyfuzora. Grozi to jego
uszkodzeniem.
• Zdjęcia płaskich przedmiotów fotografowanych od przodu przy ogniskowej
wynoszącej mniej niż 18 mm mogą być nieco ciemniejsze na brzegach. Wynika
to z faktu, że odległość od brzegów ujęcia jest większa niż od jego środka.
• W przypadku użycia obiektywu szerokokątnego o ogniskowej mniejszej niż 15
mm brzegi ujęcia mogą pozostać niedoświetlone.
• Wartości ogniskowych są podawane w przeliczeniu na format 35 mm.
• Lampa nie pokrywa kąta widzenia obiektywu 16 mm F2.8 Fisheye.
• Przed włożeniem lampy do dostarczonego pokrowca wsuń dyfuzor i kartę
odbijającą światło do wnętrza głowicy lampy.
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Fotografowanie w świetle odbitym
Jeżeli bezpośrednio za fotografowanym obiektem znajduje się ściana, użycie lampy
powoduje powstanie na ścianie głębokich cieni. Kierując lampę w sufit, można
oświetlić obiekt światłem odbitym, zmniejszyć intensywność cieni i uzyskać
większą miękkość światła.
Fotografowanie w świetle odbitym
Normalny błysk
30
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Trzymając mocno aparat, obróć głowicę do góry, w lewo
lub w prawo.
31
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
• Kiedy głowica lampy jest odchylona do góry, na panelu LCD nie pojawia się
zasięg lampy. Wyłącza się także synchronizacja z krótkimi czasami migawki
(strona 38).
• Kiedy głowica lampy jest odchylona do góry, nie pojawia się wskaźnik
fotografowania w świetle odbitym.
• Światło powinno się odbijać od białego sufitu lub ściany. Barwne powierzchnie
mogą zabarwiać światło. Nie zaleca się odbijania światła od wysokich sklepień
ani szkła.
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Nastawianie kąta głowicy
Równoczesne oświetlenie obiektu światłem bezpośrednim i odbitym spowoduje
nierównomierne oświetlenie. Kąt głowicy należy dobrać, wykonując błysk próbny
w rzeczywistych warunkach fotografowania.
Przykłady warunków fotografowania
• odległość między aparatem a powierzchnią odbijającą światło
• zasięg lampy
• ogniskowa obiektywu
Dobrze
Źle
Kiedy głowica lampy jest odchylona do góry
Przy określaniu kąta należy się posłużyć tabelą.
Ogniskowa obiektywu
Kąt głowicy
Co najmniej 70 mm
30°, 45°
28 mm — 70 mm
60°
Do 28 mm
75°, 90°
Użycie karty odbijającej światło
Karta odbijająca światło umożliwia uzyskanie błysku w oczach fotografowanej
osoby i ożywia jej spojrzenie.
• Karta odbijająca światło wysuwa się w momencie wysunięcia dyfuzora.
Z powrotem wsuń dyfuzor.
• Korzystając z karty, należy ustawić głowicę pod kątem 90° w górę.
32
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Szybkie przemieszczanie głowicy
Podczas zdjęć portretowych można uzyskać taki sam kąt głowicy jak przy
zdjęciach w układzie poziomym, a ponadto używać właściwie obróconego panelu
sterowania.
Obrócenie głowicy o 90° na bok i 0° w górę i wykonywanie w tym położeniu zdjęć
portretowych może spowodować ściemnienie góry i dołu fotografii. W takim
przypadku należy użyć wbudowanego dyfuzora lub zmienić kąt obrotu głowicy na
bok na 0°.
• Na panelu LCD miga wskaźnik .
• Kiedy regulacja kąta rozbłysku obywa się w trybie [A ZOOM], zmiana kąta
głowicy na 90° w bok powoduje automatyczne zwiększenie kąta rozbłysku.
W takim przypadku zasięg lampy jest mniejszy niż wówczas, gdy kąt obrotu
głowicy w bok wynosi 0°.
33
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
Przechył o 90° na bok
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Fotografowanie w zbliżeniu
(głowica odchylona do dołu)
Aby uzyskać właściwe naświetlenie obiektów fotografowanych z odległości do 0,7
do 1,0 m, należy nachylić głowicę lampy nieco w dół.
Trzymając mocno aparat, obróć głowicę do dołu.
• Kąt nachylenia wynosi 8°.
• Na panelu LCD widać wskaźnik .
• Przy fotografowaniu z odległości mniejszej niż 0,7 m lampa może nie w pełni
naświetlać obiekt, w wyniku czego dół zdjęcia będzie ciemniejszy. W takich
przypadkach należy użyć lampy zewnętrznej, lampy dwupalnikowej do
makrofotografii lub lampy pierścieniowej.
• Głowicy odchylonej do dołu można używać tylko wówczas, gdy kąt obrotu
głowicy na bok wynosi 0° lub 90°.
• Obiektywy o dużej długości mogą zasłaniać światło lampy.
34
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Tryb ręczny (M)
Pomiar błysku TTL
1
Ręczny pomiar błysku
Naciskając przycisk TTL/M, wyświetl na panelu LCD
wskaźnik
.
• Tryby zmieniają się w następującej kolejności:
35
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
W standardowym trybie pomiaru błysku TTL moc błysku jest regulowana
automatycznie, tak aby zapewnić właściwe naświetlenie obiektu. W trybie ręcznym
moc błysku jest stała, bez względu na jasność obiektu i ustawienia aparatu.
• Tryb ręczny jest niezależny od sposobu, w jaki obiekt odbija światło, i dlatego
przydaje się do zdjęć obiektów, które bardzo silnie lub bardzo słabo odbijają
światło.
• Trybu błysku ręcznego można używać tylko wówczas, gdy aparat pracuje
w trybie M (ręcznym). W pozostałych trybach automatycznie wybierany jest
tryb pomiaru TTL.
• Ustawienia urządzenia można zmienić tak, by umożliwić przełączenie lampy
w tryb ręczny również w innych trybach pracy aparatu (strona 58).
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
2
Naciskając przycisk f lub F, nastaw żądaną moc
błysku.
• Do wyboru są następujące poziomy mocy:
1/1 (maksymalny) t 1/2 t 1/4 t 1/8 t 1/16 t 1/32 t 1/64 t 1/128
(minimalny)
• Wskazanie poziomu mocy może być inne w przypadku zwiększenia lub
zmniejszenia poziomu, nawet jeśli poziom mocy jest taki sam.
Przycisk F
1/1 t 1/1(-0.3) t 1/1(-0.7) t 1/2 t 1/2(-0.3) ... 1/64(-0.3)
t 1/64(-0.7) t 1/128
Przycisk f
1/1 T 1/2(+0.7) T 1/2(+0.3) T 1/2 T 1/4(+0.7) ... 1/128(+0.7)
T 1/128(+0.3) T 1/128
• Zmieniając krok poziomu mocy, można wybrać ogółem 22 poziomy mocy.
Szczegóły podano w punkcie „C09 Zmienianie kroku nastawiania mocy
błysku” na stronie 63.
36
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
• Kiedy przycisk spustu migawki jest wciśnięty do połowy, na panelu LCD widać
odległość, z jakiej uzyskuje się właściwą ekspozycję. Ustawienie przysłony
należy zmienić tak, by wyświetlana odległość odpowiadała odległości od
fotografowanego obiektu.
Właściwą ekspozycję uzyskuje się z odległości
większej niż 28 m.
• Po nastawieniu w trybie ręcznym mocy błysku na 1/1 lampa błyska pełną mocą.
Zmiana mocy błysku o jeden stopień (np. 1/1 t 1/2) odpowiada zmianie
przysłony o jeden stopień (np. F4 t 5,6).
• Po wykonaniu zdjęcia w trybie ręcznym nie działa kontrolka zasięgu lampy na
przycisku TEST (migająca na zielono).
37
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
Właściwą ekspozycję uzyskuje się z odległości do
1,0 m.
Jeśli zasięg lampy jest mniejszy niż 1,0 m, dolna część
obrazu na monitorze LCD aparatu może stać się
ciemna. Zmień zasięg lampy, korygując przysłonę
i czułość ISO.
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Synchronizacja z krótkimi
czasami migawki (HSS)
Krótki czas migawki
Normalny błysk
Synchronizacja z krótkimi czasami migawki umożliwia użycie lampy w pełnym
zakresie czasów otwarcia migawki aparatu. Skrócenie czasu migawki pozwala na
szersze otwarcie przysłony i uzyskanie nieostrego tła z wyeksponowanym
pierwszym planem. Podczas zdjęć z szeroko otwartą przysłoną w trybach A i M,
gdy duża jasność tła powodowałaby normalnie prześwietlenie zdjęcia,
synchronizacja z krótkimi czasami migawki umożliwia skorygowanie ekspozycji.
Więcej informacji o wyłączaniu ustawienia HSS podano w podrozdziale
„Ustawienia użytkownika” (strona 58).
Czas synchronizacji błysku
Przy zdjęciach z lampą błyskową określony jest zazwyczaj najkrótszy
dopuszczalny czas otwarcia migawki, zwany też czasem synchronizacji
z lampą błyskową. Ograniczenie to nie dotyczy aparatów z funkcją
synchronizacji z krótkimi czasami migawki (HSS). Takimi aparatami można
fotografować nawet przy najkrótszym z dostępnych czasów otwarcia migawki.
38
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Błysk wielokrotny (MULTI)
W czasie otwarcia migawki lampa jest wyzwalana określoną liczbę razy (błysk
wielokrotny). Błysk wielokrotny umożliwia uchwycenie na zdjęciu ruchu obiektu
i jego późniejszą analizę.
• Aby użyć trybu błysku wielokrotnego, trzeba przestawić aparat w tryb M. Kiedy
aparat pracuje w trybie innym niż M, nie można uzyskać właściwej ekspozycji.
• Ustawienia urządzenia można zmienić tak, by umożliwić przełączenie lampy
w tryb błysku wielokrotnego również w innych trybach pracy aparatu (strona
58).
Czynności dodatkowe
1
Naciskając przycisk TTL/M, wyświetl na panelu LCD
wskaźnik
.
39
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
2
Naciśnij przycisk Fn, aby zaczął migać wskaźnik [Hz].
Następnie nastaw częstotliwość błysków przyciskiem
f lub F.
• Wyświetlana wartość oznacza liczbę błysków na sekundę.
• Do wyboru są następujące częstotliwości błysków:
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
• Aby przyspieszyć zmiany wartości, przytrzymaj wciśnięty przycisk f lub
F.
3
Naciśnij przycisk Fn, aby zaczął migać wskaźnik
[TIMES]. Następnie nastaw liczbę błysków przyciskiem
f lub F.
• Do wyboru są następujące liczby błysków:
--, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Aby przyspieszyć zmiany wartości, przytrzymaj wciśnięty przycisk f lub F.
• Przy wybranym ustawieniu „--” lampa błyska z wybraną częstotliwością
przez cały czas otwarcia migawki.
40
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
4
Naciśnij przycisk, aby zaczęło migać wskazanie mocy
błysku. Następnie nastaw moc błysków przyciskiem f
lub F.
• Do wyboru są następujące poziomy mocy:
1/8 t 1/16 t 1/32 t 1/64 t 1/128
• Zmieniając krok poziomu mocy, można wybrać ogółem 13 poziomów
mocy.
Szczegóły podano w punkcie „C09 Zmienianie kroku nastawiania mocy
błysku” na stronie 63.
Naciśnij przycisk Fn, aby zakończyć wybieranie
ustawień.
6
Nastaw czas otwarcia migawki i przysłonę.
• Czas otwarcia migawki nie może być dłuższy niż liczba błysków (TIME)
podzielona przez częstotliwość błysków (Hz).
Przykładowo, jeśli, liczba błysków wynosi 10, a częstotliwość błysków 5,
czas otwarcia migawki musi wynosić co najmniej 2 sekundy.
7
Po zakończeniu ładowania lampy błyskowej naciśnij
spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
• Na panelu LCD widać odległość, z jakiej uzyskuje się właściwą ekspozycję
przy użyciu jednej lampy.
• Dla uniknięcia skoków obrazu, podczas zdjęć z błyskiem wielokrotnym
zaleca się użycie statywu.
• Kiedy w ustawieniach użytkownika wybrane jest ustawienie [TEST1], po
naciśnięciu przycisku TEST lampa błyśnie wybraną liczbę razy z wybraną
częstotliwością i mocą. Przy ustawieniu [TEST3] lub [TESTM] priorytet
ma błysk trzykrotny lub czterosekundowy błysk modelujący.
41
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
5
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Maksymalna liczba błysków w serii
Maksymalna liczba błysków w serii w trybie błysku wielokrotnego zależy od stanu
baterii. Dla orientacji należy się posłużyć poniższą tabelą.
Baterie alkaliczne
Częstotliwość błysków (Hz)
Poziom mocy
1/8
100 90
5
5
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
9
10 100* 100*
2
1
30
45
65 100* 100* 100*
1/16
8
8
9
9
9
9
10
10
10
15
15
20
20
1/32
15
15
15
15
17
17
18
18
20
40
50
65
80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
32
32
35
37
40
45
75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
60
60
65
65
70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* oznacza „więcej niż 100”.
Akumulatory niklowo-wodorkowe (2100 mAh)
Częstotliwość błysków (Hz)
Poziom mocy
1/8
100 90
5
5
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
5
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10
25 100* 100* 100*
3
2
1
20
30
60
75 100* 100* 100* 100* 100*
1/16
8
8
9
9
9
9
10
10
10
15
1/32
17
17
18
18
18
19
20
20
40
80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
32
33
35
36
40
45
55
95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
63
65
70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* oznacza „więcej niż 100”.
• Maksymalna liczba błysków zależy od rodzaju źródła zasilania i jego stanu.
42
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Tryb bezprzewodowy (WL)
Lampa może pracować w następujących trybach fotografii bezprzewodowej.
[A] Fotografowanie w trybie bezprzewodowym
(HVL-F43AM: lampa zdalna)
Lampa wbudowana w aparat pełni rolę sterownika (lampy emitującej światło
sterujące), a lampa HVL-F43AM pełni rolę lampy zewnętrznej (znajdującej się
z dala od aparatu).
[B] Fotografowanie w trybie bezprzewodowym
(HVL-F43AM: sterownik)
Lampa HVL-F43AM pełni rolę sterownika innej lampy zdalnej.
Normalny błysk
Błysk bezprzewodowy [A], [B]
Błysk bezprzewodowy [C]
(Tryb sterowania względną mocą błysku)
43
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
[C] Fotografowanie w trybie bezprzewodowym z użyciem wielu lamp
i sterowaniem względną mocą błysku
Kiedy lampa HVL-F43AM pełni rolę sterownika, aparat umożliwiający sterowanie
względną mocą błysku umożliwia grupowanie szeregu lamp zewnętrznych
i sterowanie względną mocą błysku.
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Zasięg lampy bezprzewodowej
Sygnałem wyzwalającym lampę bezprzewodową jest światło z lampy błyskowej.
Planując rozmieszczenie aparatu, lampy i obiektu, należy wziąć pod uwagę
następujące kwestie:
• Zdjęcia należy wykonywać w ciemnych pomieszczeniach.
• Zewnętrzną lampę błyskową należy umieścić w polu zaznaczonym na
schemacie szarym kolorem.
Odległość między lampą
a obiektem
(patrz Tabela 2)
Odległość między aparatem a obiektem
(patrz Tabela 1)
Nie umieszczać lampy
bezpośrednio za obiektem
Umieścić aparat i lampę
w odległości od 1 do 5 m od
obiektu.
Odległość aparat – lampa HVL-F43AM – obiekt
Odległość HVL-F43AM – obiekt
(Tabela 2)
Odległość
aparat – obiekt
(Tabela 1)
Inny niż HSS
Wszystkie czasy
otwarcia migawki
Czas synchronizacji
lub dłuższy
2,8
1,4 – 5
4
1–5
5,6
1–5
Czas otwarcia
migawki
Przysłona
HSS
1/250 s
1/500 s
1/1000 s
1/2000 s
1–5
1–3
1 – 2,1
1 – 1,5
1 – 1,1
1–5
1 – 2,1
1 – 1,5
1 – 1,1
–
1–5
1 – 1,5
1 – 1,1
–
–
Jednostka: m
• Odległości w powyższej tabeli dotyczą czułości ISO 100. Przy czułości ISO 400
należy je pomnożyć przez 2 (przyjmując maksimum 5 m).
• W trybie lampy bezprzewodowej na panelu LCD nie pojawia się zasięg lampy.
44
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Rozkładanie i składanie dostarczonej
minipodstawki
• Minipodstawka jest składana. Przed użyciem trzeba ją otworzyć.
Czynności dodatkowe
45
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Zakładanie i zdejmowanie
minipodstawki
• Kiedy lampa pracuje poza aparatem, należy użyć dostarczonej minipodstawki.
Zakładanie
Zdejmowanie
• Minipodstawka ma otwór pozwalający na jej przymocowanie do statywu.
Długość śruby używanego statywu nie może przekraczać 5,5 mm. Statywy ze
śrubą dłuższą niż 5,5 mm nie pozwalają na pewne umocowanie minipodstawki,
co grozi jej uszkodzeniem.
• W przypadku rozpadnięcia się minipodstawki na dwie części, należy je
z powrotem połączyć.
46
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
[A] Fotografowanie w trybie
bezprzewodowym z użyciem lampy
HVL-F43AM jako lampy zdalnej
Należy użyć tylko zewnętrznej lampy błyskowej, wykorzystując światło
z wbudowanej lampy jako sygnał.
Wbudowana lampa
błyskowa
HVL-F43AM
Zainstaluj lampę na aparacie. Włącz lampę i aparat.
2
Przełącz aparat w tryb pracy z lampą bezprzewodową.
• Sposób przełączania zależy od używanego aparatu. Szczegółowych
informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
• Po przełączeniu aparatu w tryb bezprzewodowy lampa również przełącza
się w tryb bezprzewodowy, a na panelu LCD widać wskaźnik WL.
Do aparatu jest przesyłana informacja o kanale lampy błyskowej.
• Moc błysku można regulować również w trybie bezprzewodowym.
Szczegóły podano na stronie 63.
3
Zdejmij lampę z aparatu i otwórz wbudowaną lampę
błyskową.
• Upewnij się, że na wyświetlaczu LCD lampy błyskowej wyświetlany jest
tryb zdalnego sterowania bezprzewodowego [RMT] lub [RMT2].
4
Odpowiednio umieść aparat i lampę błyskową.
• Umieść aparat i lampę błyskową w ciemnym miejscu, takim jak wnętrze
budynku.
• Szczegóły podano na stronie 44.
47
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
1
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
5
Upewnij się, że wbudowana w aparat lampa błyskowa
i lampa zewnętrzna są całkowicie naładowane.
• Wskazanie pełnego naładowania wbudowanej lampy zależy od używanego
aparatu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi
aparatu.
• Kiedy zewnętrzna lampa pracująca w trybie bezprzewodowym jest
całkowicie naładowana, miga światło wspomagające autofokus na jej
przedzie, a wskaźnik na przycisku TEST na bursztynowy kolor.
6
Użyj błysku próbnego, aby sprawdzić lampę.
• Sposób wykonywania błysku próbnego podczas fotografowania w trybie
bezprzewodowym zależy od używanego aparatu. Dalszych informacji
należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
• Jeśli nie można wykonać błysku próbnego, trzeba zmienić wzajemne
położenie aparatu, lampy i obiektu lub obrócić odbiornik
bezprzewodowych sygnałów zdalnego sterowania w stronę aparatu.
7
Ponownie upewnij się, że obie lampy są całkowicie
naładowane, po czym naciśnij przycisk spustu
migawki, aby wykonać zdjęcie.
48
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Wybieranie trybu bezprzewodowego w samej
lampie
Po wykonaniu opisanej w punkcie [A] procedury przygotowania lampy
bezprzewodowej, przy kolejnym użyciu aparatu z tą samą lampą i bez zmiany
kanału bezprzewodowego, tryb bezprzewodowy będzie można wybrać niezależnie
w aparacie i lampie.
W aparacie:
Przełącz aparat w tryb pracy z lampą bezprzewodową.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
W lampie błyskowej:
lub
.
• Po wybraniu wariantu
należy wybrać.
lampa będzie błyskać ze stałą mocą, którą
2 Naciskając przycisk MODE, wyświetl wskaźnik [WL].
Naciśnij przycisk Fn.
3 Naciskaj przycisk g lub G, aby zaczął migać wskaźnik
[RMT] lub [RMT2]. Naciśnij przycisk Fn.
• Upewnij się, że lampa zewnętrzna wykorzystuje ten sam kanał
bezprzewodowy co sterownik.
Więcej informacji o ustawieniach kanału bezprzewodowego podano
w podrozdziale „Ustawienia użytkownika” (strona 58).
49
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
1 Naciskając przycisk TTL/M, wyświetl wskaźnik
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
[B] Fotografowanie w trybie
bezprzewodowym z użyciem lampy
HVL-F43AM jako sterownika
Użytkownicy aparatów DSLR-A900, DSLR-A850 i DSLR-A700 mogą używać do
fotografowania w trybie bezprzewodowym dwóch lub większej liczby lamp,
z których jedna pełni rolę sterownika, a pozostałe — lamp zdalnych. Lampy
HVL-F43AM należy używać jako sterownika.
HVL-F43AM
Lampa zewnętrzna
Jeśli rolę lampy zdalnej pełni model HVL-F56AM lub HVL-F36AM, to
w przypadku wykonywania zdjęć aparatem DSLR-A900 lub DSLR-A850 należy
wybrać w lampie HVL-F43AM tryb sterownika bezprzewodowego [CTRL2]
([CTRL] na wyświetlaczu LCD). Więcej informacji podano w podrozdziale
„Ustawienia użytkownika” (parametr C03, strona 61).
1 Przestaw aparat, lampę (sterownik) i lampę
(zewnętrzną) w tryb bezprzewodowy.
W aparacie:
Przełącz aparat w tryb pracy z lampą bezprzewodową.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
W sterowniku:
1 Naciskając przycisk MODE, wyświetl wskaźnik
[WL]. Naciśnij przycisk Fn.
2 Naciskaj przycisk g lub G, aby zaczął migać
wskaźnik [CTRL]. Naciśnij przycisk Fn.
• Pojawi się wskaźnik [CTRL+] lub [CTRL].
50
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
W lampie zdalnej:
Wybierz tryb bezprzewodowy, gdy lampa będzie zainstalowana na aparacie.
Następnie zdejmij lampę z aparatu. Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi lampy zewnętrznej. Jeśli rolę lampy zewnętrznej ma
pełnić lampa HVL-F43AM, zapoznaj się z opisem ze strony 49 i wybierz tryb
zdalny [RMT].
2
Zainstaluj sterownik na aparacie i włącz aparat,
sterownik oraz lampę zewnętrzną.
3
Przygotuj aparat do pracy ze sterownikiem i lampą
zewnętrzną.
• Szczegóły podano na stronie 44.
Czynności dodatkowe
4
Upewnij się, że sterownik i lampa są całkowicie
naładowane.
• Kiedy zewnętrzna lampa pracująca w trybie bezprzewodowym jest
całkowicie naładowana, miga światło wspomagające autofokus na jej
przedzie, a wskaźnik na przycisku TEST na bursztynowy kolor.
5
Użyj błysku próbnego, aby sprawdzić lampę.
• Sposób wykonywania błysku próbnego zależy od używanego aparatu.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
• Jeśli nie można wykonać błysku próbnego, trzeba zmienić wzajemne
położenie aparatu, lampy i obiektu lub obrócić odbiornik
bezprzewodowych sygnałów zdalnego sterowania w stronę aparatu.
Upewnij się ponadto, że lampa zewnętrzna wykorzystuje ten sam kanał
bezprzewodowy co sterownik.
6
Ponownie upewnij się, że sterownik i lampa są
całkowicie naładowane, po czym naciśnij przycisk
spustu migawki, aby wykonać zdjęcie.
• Nawet jeśli tryb względnej mocy błysku (RATIO) jest wyłączony (OFF),
sterownik miga, aby przesłać sygnał.
51
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
[C] Fotografowanie w trybie
bezprzewodowym z użyciem wielu lamp
i sterowaniem względną mocą błysku
Użytkownicy aparatów DSLR-A900, DSLR-A850 i DSLR-A700 mogą używać do
fotografowania w trybie bezprzewodowym maksymalnie 3 grup lamp, z których
jedna pełni rolę sterownika, a pozostałe — lamp zdalnych. Możliwe jest wówczas
sterowanie względną mocą błysku.
Sterownik: HVL-F43AM (to urządzenie)
Lampy zdalne: HVL-F58AM, HVL-F43AM (to urządzenie), HVL-F42AM
Lampy te można podzielić na 2 grupy (RMT i RMT2).
HVL-F43AM
(Sterownik)
Lampa zewnętrzna
(RMT)
Lampa zewnętrzna
(RMT2)
• Grupa [RMT] może zawierać dowolną kombinację lamp HVL-F58AM, HVL-F43AM
i HVL-F42AM. Grupa [RMT2] może zawierać lampę HVL-F58AM lub HVL-F43AM
pracującą w trybie [CTRL1] (CTRL+ na wyświetlaczu LCD).
• Lampa HVL-F42AM używana jako lampa zewnętrzna jest zaliczana do grupy [RMT].
Kiedy lampa HVL-F42AM jest używana jako lampa zdalna w konfiguracji
bezprzewodowej z trzema grupami, w roli drugiej lampy zdalnej należy użyć lampy,
która może być zaliczona do grupy [RMT2] (lampy HVL-F58AM lub HVL-F43AM).
• Użytkownicy aparatów DSLR-A900 i DSLR-A850 mogą w roli lamp zewnętrznych
używać lamp HVL-F56AM i / lub HVL-F36AM. W tym urządzeniu należy wybrać
tryb sterownika [CTRL2] ([CTRL] na wyświetlaczu LCD). W tym trybie lampy
HVL-F56AM i / lub HVL-F36AM są zaliczane do grupy [RMT], a do sterowania
względną mocą błysku 2 grup można użyć lampy HVL-F43AM lub HVL-F58AM
pełniącej rolę sterownika. Więcej informacji o ustawieniach trybu sterownika podano
w podrozdziale „Ustawienia użytkownika” (parametr C03, strona 61).
• Przy fotografowaniu w trybie bezprzewodowym ze sterowaniem względną mocą
błysku wskazanie zasięgu lampy / częstotliwości błysku wielokrotnego / względnej
mocy błysku na wyświetlaczu LCD oznacza względne poziomy odniesione do
całkowitej mocy błysku.
Przykład:
Przy wskazaniu [4:2:1] lampy z poszczególnych grup błyskają z mocą wynoszącą
odpowiednio 4/7, 2/7 i 1/7 całkowitej mocy błysku.
52
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
1
Przestaw aparat, lampę (sterownik) i lampę
(zewnętrzną) w tryb bezprzewodowy.
W aparacie:
Przełącz aparat w tryb pracy z lampą bezprzewodową.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
W sterowniku:
[WL]. Naciśnij przycisk Fn.
2 Naciskaj przycisk g lub G, aby zaczął migać
wskaźniki [CTRL] i [RATIO]. Naciśnij przycisk Fn.
3 Nastaw względną moc błysku przyciskiem f lub F.
• Dostępne są następujące współczynniki (wartości ułamkowe)
względnej mocy błysku:
1, 2, 4, 8, 16, --*
* Przy wybranym ustawieniu [--] lampa błyskowa nie błyska.
4 Naciskając przycisk g lub G, wybierz współczynniki
względnej mocy błysku dla sterownika
i zewnętrznych lamp błyskowych (RMT, RMT2).
Naciśnij przycisk Fn.
• Wybierz współczynnik względnej mocy błysku [--], jeśli chcesz
wyłączyć błyski z zewnętrznej lampy (RMT/RMT2) pracującej
w trybie [CTRL1] i używanej w połączeniu ze sterownikiem.
5 Naciskając przycisk TTL/M, wyświetl wskaźnik
.
• Przy wybranym ustawieniu
z regulacją względnej mocy błysku.
lampa pracuje w trybie ręcznym
53
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
1 Naciskając przycisk MODE, wyświetl wskaźnik
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
W lampie zdalnej:
Wybierz tryb bezprzewodowy, gdy lampa będzie zainstalowana na aparacie.
Następnie zdejmij lampę z aparatu. Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi lampy zewnętrznej. Jeśli rolę lampy zewnętrznej ma
pełnić lampa HVL-F43AM, zapoznaj się z opisem ze strony 49.
2
Zainstaluj sterownik na aparacie i włącz aparat,
sterownik oraz lampę zewnętrzną.
3
Przygotuj aparat do pracy ze sterownikiem i lampą
zewnętrzną.
• Szczegóły podano na stronie 44.
4
Upewnij się, że sterownik i lampa są całkowicie
naładowane.
• Kiedy zewnętrzna lampa pracująca w trybie bezprzewodowym jest
całkowicie naładowana, miga światło wspomagające autofokus na jej
przedzie, a wskaźnik na przycisku TEST ma bursztynowy kolor.
5
Użyj błysku próbnego, aby sprawdzić lampę.
• Sposób wykonywania błysku próbnego zależy od używanego aparatu.
Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
• Jeśli nie można wykonać błysku próbnego, trzeba zmienić wzajemne
położenie aparatu, lampy i obiektu lub obrócić odbiornik
bezprzewodowych sygnałów zdalnego sterowania w stronę aparatu.
Upewnij się ponadto, że lampa zewnętrzna wykorzystuje ten sam kanał
bezprzewodowy co sterownik.
6
Ponownie upewnij się, że sterownik i lampa są
całkowicie naładowane, po czym naciśnij przycisk
spustu migawki, aby wykonać zdjęcie.
54
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Uwagi o trybie bezprzewodowym
55
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
• W trybie bezprzewodowym nie można używać światłomierza błyskowego ani
kolorymetru, ponieważ wyłącza się funkcja przedbłysku.
• Błysk próbny w trybie bezprzewodowym jest wykonywany w obecnie
wybranym trybie błysku próbnego. W trybie [TEST1] lampa błyska raz,
a w trybie [TEST3] – trzy razy. W trybie [TESTM] błyski trwają cztery
sekundy. Więcej informacji o błyskach próbnych podano w podrozdziale
„Ustawienia użytkownika” (strona 58).
• Kąt rozbłysku lampy HVL-F43AM automatycznie zmienia się na właściwy dla
ogniskowej 24 mm. Nie zaleca się wyboru ustawień zoomu lampy innych niż
24 mm.
• W trybie bezprzewodowym wyłącza się pomiar ADI. Automatycznie używany
jest pomiar błysku P-TTL (strona 25).
• Nie można używać funkcji błysku wielokrotnego.
• Jeśli w pobliżu używana jest inna lampa bezprzewodowa, to w celu uniknięcia
zakłóceń można zmienić kanał w ustawieniach użytkownika (strona 58).
• W trybie bezprzewodowym może się zdarzyć omyłkowe wyzwolenie lampy,
wywołane przez ładunki statyczne lub zakłócenia elektromagnetyczne.
Kiedy lampa błyskowa nie jest używana, należy przyciskiem MODE wyświetlić
wskaźnik [
].
• W rzadkich przypadkach jasność błysku lampy może być niewłaściwa. Dzieje
się tak, gdy sygnał świetlny nie dociera do obiektu itp. ze względu na miejsce
instalacji lampy bezprzewodowej. W takim przypadku należy zmienić miejsce
instalacji lampy bezprzewodowej lub ustawienie kanału bezprzewodowego
(strona 58).
• Możliwe jest równoczesne używanie kilku zdalnych lamp.
• Moc błysku lamp zdalnych pracujących w trybie MANUAL ustawia się
w poszczególnych lampach.
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Światło wspomagające autofokus
Jeśli scena jest słabo oświetlona lub mało kontrastowa, wciśnięcie do połowy
spustu migawki w celu automatycznego nastawienia ostrości będzie powodować
włączenie się czerwonego światła z przodu lampy. Nosi ono nazwę światła
wspomagającego autofokus.
• Światło wspomagające autofokus działa także wówczas, gdy na panelu LCD
widać wskaźnik [
].
• Kiedy działa światło wspomagające autofokus lampy błyskowej, wyłącza się
światło wspomagające autofokus aparatu.
• Światło wspomagające autofokus nie działa przy wybranym ciągłym trybie
nastawiania ostrości (ciągłego nastawiania ostrości na poruszający się obiekt).
• Światło wspomagające autofokus może nie działać, gdy używany obiektyw ma
ponad 300 mm ogniskowej. Po zdjęciu z aparatu lampa nie będzie działać.
56
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Przywracanie standardowych
ustawień
Równocześnie, na co najmniej trzy sekundy naciśnij
przyciski MODE i TTL/M.
Przywrócone zostaną standardowe ustawienia większości funkcji lampy.
Wariant
Strona
Włączony ( lub Auto)
18
Kąt rozbłysku (zoom)
Zoom automatyczny
(105 mm)
27
Tryb pracy lampy (TTL / M / MULTI)
TTL
35, 39
Błysk bezprzewodowy (WL)
RMT
43
Względna moc błysku
1:1:1
Poziom mocy w trybie TTL / M (LEVEL)
1/1
35, 39
Poziom mocy w trybie błysku wielokrotnego
(LEVEL)
1/32
39
Częstotliwość w trybie błysku wielokrotnego (Hz)
5
39
Liczba błysków w trybie błysku wielokrotnego
(TIMES)
10
39
52
Ustawienia użytkownika (strona 58) nie ulegają zmianie.
57
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
Domyślne ustawienie
Błysk włączony / wyłączony
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Ustawienia użytkownika
Różne ustawienia lampy można dostosowywać do własnych potrzeb.
Możliwa jest regulacja 9 ustawień. (*Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.)
• C01 Ustawienie HSS (włączone / wyłączone)
• C02 Ustawienie kanału bezprzewodowego (1 do 4)
• C03 Ustawienie trybu sterownika bezprzewodowego (1/2)
• C04 Tryby fotografowania, w których można przełączyć lampę w tryb ręczny
lub tryb błysku wielokrotnego (tylko tryb M / wszystkie tryby)
• C05 Ustawienie błysku próbnego (jeden raz / 3 razy / 4 sekundy)
• C06 Czas do przełączenia w tryb oszczędzania energii (30 sekund / 3 minuty /
30 minut / brak)
• C07 Czas do przełączenia w tryb oszczędzania energii lampy bezprzewodowej
(60 minut / brak)
• C08 Jednostka zasięgu lampy (metry / stopy)
• C09 Krok zmiany mocy błysku (0,3 / 0,5)
58
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Wybieranie ustawień użytkownika
Ustawienia użytkownika zmienia się w opisany poniżej sposób.
1
Kiedy wyłącznik znajduje się w położeniu ON, na co
najmniej trzy sekundy naciśnij przycisk Fn.
• Pojawi się pierwszy parametr (ustawienie C01 HSS).
Naciskając przycisk g lub G wskaż parametr, którego
ustawienie chcesz zmienić.
3
Zmień ustawienie przyciskiem f lub F, po czym
naciśnij przycisk Fn.
• Wybieranie ustawień użytkownika jest zakończone, a wyświetlacz LCD
powraca do normalnego trybu.
• W przypadku wyboru niestandardowego ustawienia parametru C03, C04,
C06 lub C07, na panelu LCD pozostaje widoczny wskaźnik
.
• Wybrane ustawienia nie ulegają zmianie nawet po wyłączeniu lampy
i wyjęciu baterii.
59
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
2
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Zmienianie ustawień użytkownika
C01 Wybieranie ustawienia synchronizacji z krótkimi
czasami migawki
włączone
wyłączone
• Ta lampa błyskowa automatycznie przełącza się w tryb synchronizacji
z krótkimi czasami migawki, gdy nastawiony czas otwarcia migawki jest
krótszy od standardowego czasu. Czas synchronizacji zależy od używanego
aparatu. Dalszych informacji o czasie synchronizacji należy szukać w instrukcji
obsługi aparatu.
• Zaleca się fotografowanie w jasnych miejscach.
• Funkcji synchronizacji z krótkimi czasami migawki nie można łączyć
z fotografowaniem w świetle odbitym.
• Korzystając z funkcji synchronizacji z krótkimi czasami migawki, nie należy
używać światłomierza błyskowego ani kolorymetru, ponieważ funkcja ta
utrudnia prawidłowy pomiar ekspozycji i kolorystyki.
• Użycie krótkiego czasu migawki powoduje, że lampa ma mniejszy zasięg niż
przy normalnym fotografowaniu. Upewnij się, że fotografowany obiekt znajduje
się w zasięgu błysku lampy.
• Synchronizacji z krótkimi czasami migawki można także używać przy
fotografowaniu w trybie bezprzewodowym.
• Wybór ustawienia [OFF] wyłącza funkcję synchronizacji z krótkimi czasami
migawki. Po wyłączeniu funkcji synchronizacji z krótkimi czasami migawki nie
można nastawiać czasów migawki krótszych od czasu synchronizacji.
C02 Zmienianie ustawienia kanału lampy bezprzewodowej
kanał 1
kanał 2
kanał 3
kanał 4
• Po zmianie kanału załóż lampę błyskową na aparat i do połowy wciśnij spust
migawki.
60
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
C03 Wybieranie trybu sterowania bezprzewodowego
tryb 1
tryb 2
C04 Zmienianie trybów fotografowania, w których można
przełączyć lampę w tryb ręczny (M) i tryb błysku
wielokrotnego
Tylko tryb M
Wszystkie tryby
• Przy wybranym ustawieniu [PASM] tryb błysku ręcznego i wielokrotnego
można wybrać niezależnie od trybu fotografowania wybranego w aparacie.
W trybach pracy aparatu innych niż M mogą wystąpić trudności z uzyskaniem
właściwej ekspozycji zdjęć. Z tego względu zaleca się użycie trybu M.
• Przy wybranym ustawieniu [PASM] tryb błysku ręcznego pozostanie aktywny
nawet po zmianie trybu pracy aparatu na A (automatyczny).
61
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
Kiedy lampa HVL-F43AM jest używana jako sterownik w konfiguracji
bezprzewodowej, należy wybrać ustawienie [CTRL1] lub [CTRL2], dobierając je
do modeli lamp zdalnych.
W zależności od modelu lampy zdalnej, na wyświetlaczu LCD pojawia się
następujący wskaźnik:
• Tryb [CTRL1]: [CTRL+]
Tryb ten należy wybierać, używając jako lampy zewnętrznej tylko lampy
HVL-F58AM, HVL-F43AM lub HVL-F42AM.
• Tryb [CTRL2]: [CTRL]
Tryb ten należy wybierać, używając jako lampy zewnętrznej także lampy
HVL-F56AM lub HVL-F36AM.
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
C05 Zmienianie trybu błysku próbnego
jeden raz
3 razy
4 sekundy
[TEST1] : jeden błysk o zadanej mocy.
[TEST3] : trzy błyski w określonych odstępach czasu.
[TESTM] : błyski o określonej częstotliwości, trwające cztery sekundy.
C06 Zmienianie czasu do przełączenia w tryb
energooszczędny
30 sekund
3 minuty
30 minut
brak
[PS 0.5] : przełączanie w tryb energooszczędny po 30 sekundach.
[PS 3] : przełączanie w tryb energooszczędny po 3 minutach.
[PS 30] : przełączanie w tryb energooszczędny po 30 minutach.
[PS --] : wyłączanie trybu energooszczędnego.
C07 Zmienianie czasu do przełączenia w tryb energooszczędny przy korzystaniu z lampy bezprzewodowej
60 minut
brak
[PS 60] : przełączanie w tryb energooszczędny po 60 minutach.
[PS --] : wyłączanie trybu energooszczędnego.
62
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
C08 Zmienianie jednostki zasięgu lampy
metry
stopy
C09 Zmienianie kroku nastawiania mocy błysku
0,3
0,5
Wskazanie poziomu mocy
W zależności od wybranego kroku nastawiania mocy błysku poziomy mocy
zmieniają się w pokazany poniżej sposób.
Przy ustawieniu [0.3]
Przycisk F
1/1 t 1/1(-0.3) t 1/1(-0.7) t 1/2 t 1/2(-0.3) ... 1/64(-0.3) t 1/64(-0.7)
t 1/128
Przycisk f
1/1 T 1/2(+0.7) T 1/2(+0.3) T 1/2 T 1/4(+0.7) ... 1/128(+0.7) T 1/128(+0.3)
T 1/128
Przy ustawieniu [0.5]
Przycisk F
1/1 t 1/1(-0.5) t 1/2 t 1/2(-0.5) ... 1/64 t 1/64(-0.5) t 1/128
Przycisk f
1/1 T 1/2(+0.5) T 1/2 T 1/4(+0.5) ... 1/64 T 1/128(+0.5) T 1/128
Wskazanie poziomu mocy zależy czasami od użytego przycisku (f / F), mimo że
faktyczny poziom jest taki sam.
Przykład:
1/1(-0.7) jest identyczny z 1/2(+0.3).
1/1(-0.5) jest identyczny z 1/2(+0.5).
63
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Czynności dodatkowe
[0.3]: zmienianie mocy błysku co 0,3 EV
[0.5]: zmienianie mocy błysku co 0,5 EV
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\070C04.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 64 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Informacje dodatkowe
Uwagi eksploatacyjne
Podczas zdjęć
• Lampa błyskowa wytwarza silne światło. Nie należy jej używać bezpośrednio
przed oczami.
• Aby nie dopuścić do przegrzania lampy i pogorszenia stanu aparatu i lampy,
nie wykonywać w krótkim czasie 20 błysków (40 błysków, gdy moc błysku
wynosi 1/32).
Jeśli lampa w krótkim czasie wykona maksymalną liczbę błysków, przerwać jej
użycie i zaczekać co najmniej 10 minut na jej ostygnięcie.
• Nie używać lampy z obróconą głowicą blisko osób. Światło z lampy może
spowodować uszkodzenie wzroku, a gorący palnik grozi poparzeniem.
• Uważać, aby przy obracaniu głowicy lampy nie przyciąć sobie palców
ruchomymi częściami.
• Lampa błyskowa nie jest wodoodporna. Korzystając z niej nad morzem itp.,
należy chronić ją przed kontaktem z wodą i piaskiem. Kontakt z wodą,
piaskiem, pyłem lub solą grozi awarią.
• Zamykając drzwiczki komory na baterie, należy je starannie docisnąć
i przesunąć. Uważać, aby przy zamykaniu drzwiczek komory na baterie nie
przyciąć sobie palców.
Baterie
• Zapas energii wskazywany na panelu LCD może być mniejszy od faktycznego.
Zależy to od temperatury i warunków przechowywania. Właściwe wskazanie
stanu powinno się pojawić po kilkakrotnym użyciu lampy.
• Akumulatory niklowo-wodorkowe mogą nagle utracić wydajność. Jeśli zacznie
migać wskaźnik wyczerpania baterii albo lampa błyskowa przestanie działać
w czasie fotografowania, należy wymienić lub naładować akumulatory.
• Częstotliwość i liczba błysków przy zasilaniu lampy z nowych baterii mogą się
różnić od podanych. Zależy to od czasu, jaki upłynął od wyprodukowania
baterii.
• Przed wymianą baterii należy wyłączyć lampę i odczekać kilka minut. Niektóre
rodzaje baterii mogą się mocno nagrzewać. Zachować ostrożność przy ich
wyjmowaniu.
• Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie
i zadbać o odpowiednie warunki ich przechowywania.
64
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Temperatura
• Lampa błyskowa jest przeznaczona do pracy w temperaturze od 0 do 40 °C.
• Nie narażać lampy błyskowej na bardzo wysokie temperatury (np.
w samochodzie zaparkowanym w słońcu) ani dużą wilgotność.
• Aby uniknąć skroplenia na lampie pary wodnej, przed jej przeniesieniem
z zimnego do ciepłego miejsca należy włożyć lampę do torebki foliowej
i szczelnie zamknąć torebkę. Przed wyjęciem lampy z torebki zaczekać, aż
osiągnie ona temperaturę pokojową.
• W niskich temperaturach zmniejsza się wydajność baterii. Podczas zdjęć
w niskiej temperaturze przechowywać aparat i zapasowe baterie w ciepłej
kieszeni blisko ciała. Przy niskiej temperaturze wskaźnik wyładowania baterii
może migać nawet wówczas, gdy baterie nie są zupełnie wyładowane. Po
ogrzaniu do normalnej temperatury baterie odzyskają część energii.
Informacje dodatkowe
65
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Konserwacja
Zdejmij urządzenie z aparatu. Oczyść lampę błyskową suchą, miękką ściereczką.
Jeśli lampa stykała się z piaskiem, wycieranie uszkodzi jej powierzchnię i dlatego
do czyszczenia należy użyć gruszki z pędzelkiem. Trudne do usunięcia plamy
można usunąć ściereczką lekko zwilżoną roztworem łagodnego środka myjącego,
po czym wytrzeć urządzenie suchą, miękką ściereczką. Nie używać żadnych
rozpuszczalników (benzyny, rozcieńczalnika itp.), gdyż mogą one uszkodzić
wykończenie powierzchni.
66
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Dane techniczne
Liczba przewodnia
Normalny błysk (ISO100)
Błysk ręczny / Format 35 mm
Poziom mocy
Ustawienia kąta rozbłysku (mm)
24
28
35
50
70
105
23
24
25
30
35
43
16,3
17,0
17,7
21,2
24,7
30,4
11,5
12,0
12,5
15,0
17,5
21,5
8,1
8,5
8,8
10,6
12,4
15,2
5,8
6,0
6,3
7,5
8,8
10,8
4,1
4,2
4,4
5,3
6,2
7,6
2,9
3,0
3,1
3,8
4,4
5,4
2,0
2,1
2,2
2,7
3,1
3,8
*Kiedy jest używany dyfuzor szerokokątny.
15*
13
9,2
6,5
4,6
3,3
2,3
1,6
1,1
Ustawienia kąta rozbłysku (mm)
24
28
35
50
70
105
24
25
30
35
41
43
17,0
17,7
21,2
24,7
29,0
30,4
12,0
12,5
15,0
17,5
20,5
21,5
8,5
8,8
10,6
12,4
14,5
15,2
6,0
6,3
7,5
8,8
10,3
10,8
4,2
4,4
5,3
6,2
7,2
7,6
3,0
3,1
3,8
4,4
5,1
5,4
2,1
2,2
2,7
3,1
3,6
3,8
*Kiedy jest używany dyfuzor szerokokątny.
Format APS-C
Poziom mocy
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
67
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Informacje dodatkowe
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
15*
13
9,2
6,5
4,6
3,3
2,3
1,6
1,1
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Błysk HSS (ISO100)
Błysk ręczny / Format 35 mm
Ustawienia kąta rozbłysku (mm)
Czas otwarcia
migawki
15*
24
28
35
50
70
105
1/250
5,0
8,4
9,1
9,9
10,8
14,0
16,7
1/500
3,5
5,9
6,4
7,0
7,7
9,9
11,8
1/1000
2,5
4,2
4,6
5,0
5,4
7,0
8,4
1/2000
1,8
3,0
3,2
3,5
3,8
5,0
5,9
1/4000
1,2
2,1
2,3
2,5
2,7
3,5
4,2
1/8000
0,9
1,5
1,6
1,8
1,9
2,5
3,0
1/12000
0,6
1,0
1,1
1,2
1,4
1,8
2,1
*Kiedy jest używany dyfuzor szerokokątny.
Format APS-C
Ustawienia kąta rozbłysku (mm)
Czas otwarcia
migawki
15*
24
28
35
50
70
105
1/250
5,0
9,1
9,9
10,8
14,0
15,3
16,7
1/500
3,5
6,4
7,0
7,7
9,9
10,8
11,8
1/1000
2,5
4,6
5,0
5,4
7,0
7,7
8,4
1/2000
1,8
3,2
3,5
3,8
5,0
5,4
5,9
1/4000
1,2
2,3
2,5
2,7
3,5
3,8
4,2
1/8000
0,9
1,6
1,8
1,9
2,5
2,7
3,0
1/12000
0,6
1,1
1,2
1,4
1,8
1,9
2,1
*Kiedy jest używany dyfuzor szerokokątny.
68
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
Częstotliwość / Liczba cykli
Baterie alkaliczne
Częstotliwość (s)
Liczba cykli
Akumulatory
niklowo-wodorkowe
(2100 mAh)
Około 0,1 – 2,9
Około 0,1 – 2,2
Około 200 lub więcej
Około 250 lub więcej
• Liczba cykli to przybliżona liczba możliwych ładowań lampy
zasilanej z nowych baterii przed ich całkowitym wyładowaniem.
Wydajność
przy pracy ciągłej
Sterowanie błyskiem
Wymiary
(w przybliżeniu)
Waga
(w przybliżeniu)
Zasilanie
Zalecane baterie
Dostarczane
wyposażenie
340 g (bez baterii)
Napięcie stałe 6 V
Cztery baterie alkaliczne LR6
Cztery akumulatory niklowo-wodorkowe R6 (Ni-MH)
Lampa błyskowa (1 szt.), minipodstawka (1 szt.),
pokrowiec (1 szt.), Zestaw drukowanej dokumentacji
Funkcje opisane w niniejszej instrukcji były testowane w warunkach testowych
w naszej firmie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Znak handlowy
jest znakiem handlowym Sony Corporation.
69
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Informacje dodatkowe
Światło
wspomagające
autofokus
40 błysków przy 10 błyskach na sekundę
(Normalna praca, moc błysku 1/32, 105 mm, akumulator
niklowo-wodorkowy)
Automatyczne przy małym kontraście i jasności
Zasięg (dla obiektywu 50 mm założonego na lustrzankę
DSLR-A700)
Strefa centralna: 0,5 do 6 m
Strefy brzegowe: 0,5 do 3 m
Sterowanie błyskiem z użyciem przedbłysku, bezpośredni
pomiar TTL
75 × 129 × 87 mm (szer. × wys. × gł.)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
NOTATKI
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\HVL-F43AM\4278307111HVLF43AMUC\01GBHVLF43AM\080BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Sunday, May 15, 2011 9:31 PM
© 2011 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) PL
Download PDF

advertising