Sony | HVL-RLAM | Sony HVL-RLAM RLAM Lampa błyskowa / Lampa wideo Instrukcja obsługi

2-886-963-PL(1)
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie zdejmować obudowy. Naprawy
powierzać tylko odpowiednio wykwalifikowanym osobom.
Dla klientów w Europie
Lampa pierścieniowa
Instrukcja obsługi
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje
o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania
lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują
Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato‑ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych
należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
HVL-RLAM
Charakterystyka
© 2007, Sony Corporation
• Lampa pierścieniowa do zdjęć z małej odległości.
• Możliwość różnorodnego kształtowania oświetlenia przy
makrofotografii.
• Możliwość uzyskiwania bezcieniowych zdjęć przy jednorodnym
oświetleniu wszystkimi światłami.
• Możliwość wydobycia kontrastu obiektu i podkreślenia jego
przestrzennego charakteru przy oświetleniu jednostronnym.
A
4
Lampa pierścieniowa
1
Ostrzeżenie
3
2
5
6
7
8
9
Adapter stopki
11
12
HVL-RLAM_PL.indd 1
10
Urządzenie nie jest odporne na kurz i zachlapanie wodą ani
wodoszczelne.
• Lampy pierścieniowej nie można używać na kamerach wideo.
• Kiedy lampa pierścieniowa pracuje w niskiej temperaturze, maleje
wydajność źródła zasilania. Lampa świeci wówczas krócej niż
w temperaturze pokojowej (około 25 °C) i wydłuża się czas ładowania.
Zaleca się przygotowanie zapasowych baterii lub akumulatorów.
Baterie lub akumulatory, których wydajność zmniejszyła się w niskiej
temperaturze, odzyskują ją po powrocie do temperatury pokojowej.
• Nie zostawiać ani nie przechowywać lampy pierścieniowej
w temperaturze przekraczającej 60 °C. Grozi to uszkodzeniami
wewnętrznych elementów lampy.
(Szczególną uwagę zwracać na to, aby nie zostawiać lampy
pierścieniowej latem w samochodzie.)
• Lustrzanka cyfrowa (zwana dalej „aparatem”) położona na stole
z założoną lampą pierścieniową będzie niestabilna. Zachować ostrożność.
• Nie chwytać aparatu za założoną lampę. Grozi to upadkiem aparatu.
• Nie ciągnąć za przewód łączący lampę pierścieniową ze sterownikiem.
Przewód jest przymocowany na stałe.
Wykaz elementów
(patrz rysunek A)
1 Pokrywa baterii
2 Sterownik
3 Lampa pierścieniowa
4 Przycisk zdejmowania
5 Przełącznik POSITION
6 Przełącznik LEVEL
7 Lampka POWER
8 Przełącznik POWER
9 Pokrętło mocowania
10 Stopka akcesoriów
11 Przycisk zwalniania blokady
12 Stopka montażowa
09-12-15 09:44
Przed założeniem lampy
pierścieniowej
B
+
–
2
1
–
+
Sprawdź w instrukcji obsługi obiektywu właściwą średnicę pierścienia
pośredniego.
–
+
+
• Zdejmij z aparatu wszelkie akcesoria, takie jak osłona obiektywu i filtr.
• Zdejmij z obiektywu przykrywkę obiektywu.
–
Zakładanie lampy pierścieniowej
3
(patrz rysunek C)
1 Starannie załóż pierścień pośredni o średnicy identycznej ze
średnicą obiektywu (1).
Z lampą pierścieniową są dostarczane pierścienie o średnicy 49 mm
i 55 mm.
2 Całkowicie wsuń stopkę montażową adaptera stopki w stopkę
akcesoriów aparatu.
3 Starannie załóż sterownik na stopkę akcesoriów adaptera
stopki (2).
4 Załóż lampę pierścieniową na pierścień pośredni (3).
*Przycisk zdejmowania powinien znajdować się u góry.
C
Uwaga
Uważać, aby przy zakładaniu pierścienia pośredniego nie zarysować
obiektywu.
Zdejmowanie lampy pierścieniowej
1
3
1 Naciskając przycisk zdejmowania, zdejmij lampę pierścieniową
z pierścienia pośredniego.
2 Zdejmij sterownik ze stopki akcesoriów adaptera stopki.
3 Trzymając wciśnięty przycisk zwalniania blokady na adapterze
stopki, wysuń adapter stopki ze stopki akcesoriów aparatu.
4 Zdejmij pierścień pośredni.
Użycie lampy pierścieniowej
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
D
1 Przestaw przełącznik POWER aparatu w położenie „ON”.
2 Przestaw przełącznik POWER na sterowniku lampy
pierścieniowej w położenie „ON”.
3 Skieruj aparat na obiekt i wykonaj zdjęcie.
Kiedy na aparat jest założona lampa pierścieniowa, waga obiektywu
powoduje niestabilność aparatu. Zaleca się użycie statywu lub
podtrzymywanie bloku obiektywu lewą ręką.
Uwagi
• Aby uzyskać wierną reprodukcję barw, należy przełączyć balans bieli
aparatu w tryb ustawienia użytkownika. Balans bieli należy ponownie
wyregulować po przestawieniu przełącznika LEVEL na sterowniku.
Informacji o zmienianiu ustawień należy szukać w instrukcji obsługi
aparatu.
• Nie chwytać aparatu za założoną lampę. Grozi to upadkiem aparatu.
• Podczas fotografowania obiektu silnie odbijającego światło w obrazie
może się pojawić odbicie światła lampy.
Instalacja baterii lub akumulatorów
(patrz rysunek B)
Użyj czterech baterii alkalicznych R6 lub akumulatorów Ni-MH R6 Sony.
Użycie innych źródeł zasilania grozi niewłaściwą pracą lampy.
*Nie używaj baterii niklowo-manganowych ani manganowych.
1 Otwórz pokrywę baterii.
2 Włóż cztery baterie lub akumulatory, zwracając uwagę na
oznaczenia w komorze.
3 Zamknij pokrywę baterii.
Uwagi
• Używać czterech baterii lub akumulatorów jednego rodzaju.
• Przed włożeniem baterii lub akumulatorów zawsze należy sprawdzić
ułożenie biegunów 3 #. Niewłaściwe ułożenie biegunów uniemożliwi
pracę lampy.
• Nie łączyć wyczerpanych akumulatorów Ni-MH z naładowanymi.
• Z lampą pierścieniową są dostarczane pierścienie pośrednie do
obiektywów o średnicy filtra 49 mm i 55 mm. Lampy nie można używać
na obiektywie o innej średnicy filtra.
• Lampy nie można używać na obiektywach, w których nastawianie
ostrości powoduje obrót przedniej części obiektywu.
HVL-RLAM_PL.indd 2
Przełączniki i natężenie światła
z lampy (patrz rysunek D)
• Zmianę natężenia światła z lampy umożliwia przełącznik LEVEL na
sterowniku.
Tryb HI:Natężenie światła jest mniej więcej dwa razy większe niż
w trybie „LO”.
Tryb LO:Natężenie światła jest mniej więcej o połowę mniejsze niż
w trybie „HI”, ale wydłuża się czas świecenia.
• Po wyczerpaniu się źródła zasilania i ponownym przestawieniu
przełącznika POWER w położenie „ON” lampa może się ponownie
włączyć. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Znaczenie stanów lampki POWER
• Lampka pali się (na zielono)
Wystarczająca ilość energii.
• Lampka miga powoli (na czerwono) (niski poziom energii)
Przygotuj nowe baterie lub akumulatory.
*Czas migania zależy od rodzaju używanego źródła zasilania.
• Lampka miga szybko (na czerwono) (wyczerpanie)
Lampa pierścieniowa wyłącza się.
Baterie lub akumulatory są wyczerpane.
Wymień je na nowe.
09-12-15 09:44
Czyszczenie
Zdejmij lampę pierścieniową z aparatu. Oczyść lampę pierścieniową suchą,
miękką ściereczką.
Trudne do usunięcia plamy można usunąć ściereczką lekko zwilżoną
roztworem łagodnego środka myjącego, po czym wytrzeć urządzenie
suchą, miękką ściereczką.
Nie używać żadnych rozpuszczalników (spirytusu, benzyny,
rozcieńczalnika itp.), gdyż mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni.
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Rozwiązanie
Lampa pierścieniowa nie
działa.
•Sprawdź, czy przełącznik POWER na lampie
pierścieniowej znajduje się w położeniu „ON”.
•Sprawdź ułożenie biegunów 3, # baterii lub
akumulatorów.
•Wymień je na nowe.
•Skontaktuj się ze stacją serwisową Sony.
Lampa pierścieniowa za
szybko się wyłącza.
•Jeśli lampa pierścieniowa pracuje w niskiej temperaturze,
najpierw zagrzej baterie lub akumulatory.
* Czas pracy baterii alkalicznych wynosi około 40 minut,
a akumulatorów Ni-MH około 110 minut (w trybie Hi,
w temperaturze pokojowej (25 °C)).
Nie można założyć lampy •Sprawdź, czy na obiektyw jest założony pierścień
pośredni.
pierścieniowej.
Dane techniczne
•Natężenie oświetlenia: co najmniej 150 lx (0,3 m, tryb HI)
•Zalecana odległość naświetlania: 0,1 – 0,5 m
•Zalecane źródła zasilania:4 baterie alkaliczne R6,
4 akumulatory Ni-MH R6
•Czas pracy:Baterie alkaliczne R6
Około 40 minut w trybie HI
Akumulatory Ni-MH R6 Około 110 minut w trybie HI
*W temperaturze pokojowej (25 °C)
Czas pracy baterii alkalicznych R6 może maleć w niskiej temperaturze.
•Wymiary: Sterownik
Około 64 × 78 × 79 mm
(szer. × wys. × gł.) (bez wystających elementów)
Lampa pierścieniowa Około 124 × 141 × 24 mm
(szer. × wys. × gł.) (bez wystających elementów)
•Waga: Około 180 g (sterownik + lampa; bez źródeł zasilania)
•Temperatura w środowisku pracy: 0 °C do 40 °C
•Dostarczane wyposażenie: Lampa pierścieniowa (1 szt.), pierścień pośredni (2 szt.),
pokrowiec (1 szt.), adapter stopki (1 szt.),
Zestaw drukowanej dokumentacji
*Baterie i akumulatory nie należą do wyposażenia.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
jest znakiem handlowym Sony Corporation.
HVL-RLAM_PL.indd 3
09-12-15 09:44
Download PDF

advertising