Sony | HVL-IRM | Sony HVL-IRM Instrukcja obsługi

3-073-920-PL(1)
Lampa
na podczerwień
z własnym zasilaniem
Instrukcja obsługi
Dla klientów w Europie
Usuwanie zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie
produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną
mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowiązują Dyrektywy UE
HVL-IRM
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato‑ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi
jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych,
albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem,
nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie zdejmować
obudowy. Naprawy powierzać tylko odpowiednio
wykwalifikowanym osobom.
Charakterystyka
•Lampy na podczerwień można używać na
kamerach wideo / aparatach fotograficznych
z funkcją NightShot. Lampa ta zwiększa zasięg
nagrywania w trybie NightShot.
•Jeśli kamera wideo / aparat cyfrowy nie mają
stopki akcesoriów, do nagrywania z użyciem
lampy można użyć uchwytu ze stopką.
Zalecenia eksploatacyjne
•Unikać zbliżania lampy do substancji palnych
lub lotnych, takich jak alkohol czy benzyna.
•Dbać, aby do wnętrza lampy nie dostał się żaden
przedmiot ani płyn.
•Nie chwytać kamery za głowicę lampy.
•Przed schowaniem kamery do torby należy zdjąć
lampę i uchwyt ze stopką.
•Nie kłaść i nie przechowywać lampy
w następujących miejscach:
–bardzo gorących, na przykład w samochodzie
zaparkowanym w słońcu;
–narażonych na bezpośrednie oświetlenie
słoneczne lub wysoką temperaturę, na przykład
z grzejnika;
–narażonych na wibrację.
•Po użyciu i przed przenoszeniem lampy należy
zdjąć akumulator.
Po użyciu
•Zawsze przestawiaj przełącznik POWER
w położenie OFF.
•Po upewnieniu się, że lampa dostatecznie
ostygła, schowaj ją do pokrowca.
Czyszczenie
Do czyszczenia lampy na podczerwień należy
używać suchej, miękkiej ściereczki. Trudne do
usunięcia plamy można usunąć ściereczką lekko
zwilżoną roztworem łagodnego środka myjącego,
po czym wytrzeć urządzenie suchą, miękką
ściereczką.
Nie używać żadnych rozpuszczalników, takich jak
rozcieńczalnik czy benzyna, gdyż uszkodzą one
wykończenie powierzchni.
A
BATT-
Dane techniczne
Lampa na podczerwień
Zasilanie
Maksymalny pobór mocy
Czas ciągłej pracy
Typ akumulatora
NP-FM30
NP-FM50
NP-QM71
NP-QM91
B
3
1, 2
1
2
stroną +
do góry
BATT-
stroną – do góry
Czas pracy (min)
160
320
680
1080
(przybliżony czas pracy w minutach całkowicie
naładowanego akumulatora)
4, 5
4
3
Napięcie stałe 7,2 V
2 W
Typ baterii
LR6 (AA)
Czas pracy (min)
60
(przybliżony czas pracy w minutach dwóch
nowych baterii)
Zasięg oświetlenia
Około 3 – 20 m
Wymiary
Około 46 × 102 × 43 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga
Około 90 g
Dostarczane Lampa na podczerwień
wyposażenie
(1 szt)
Uchwyt ze stopką (1 szt.)
Drukowana dokumentacja
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
HVL-IRM_PL.indd 1
09-12-15 19:09
C-1
1
CZakładanie lampy
na podczerwień na
kamerę
2
Użycie dostarczonego uchwytu
ze stopką
(rysunek C-1)
3
C-2
1 Wprowadź lampę na podczerwień
w stopkę w kierunku wskazywanym
przez strzałkę i do końca wsuń dolną
część lampy.
2 Zamocuj lampę pokrętłem mocującym,
obracając je do oporu w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
3 Dopasuj śrubę montażową do otworu na
spodzie kamery. Starannie wkręć śrubę.
Użycie stopki akcesoriów
kamery
(rysunek C-2)
1 Wsuń lampę na podczerwień w stopkę
kamery.
2 Postępuj zgodnie z poprzednią procedurą,
zaczynając od czynności 2.
Zdejmowanie lampy
Odkręć pokrętło mocujące i wysuń lampę
w kierunku przeciwnym niż wskazywany
przez strzałkę.
DZdjęcia w ciemności
(korzystanie z lampy
na podczerwień)
Lampy na podczerwień można używać na
kamerach z funkcją NightShot. Szczegółów
dotyczących działania funkcji NightShot należy
szukać w instrukcji obsługi kamery.
D
1
A
3
1 Wciskając mały, zielony przycisk, przestaw
przełącznik POWER lampy w położenie
BATT- lub BATT- .
Zapali się wskaźnik podczerwieni A.
2 Przestaw przełącznik NIGHTSHOT na
kamerze w położenie ON.
3 Kontroluj obraz w wizjerze lub na
ekranie LCD i reguluj jasność pokrętłem IR
CONTROL.
Wskazówka
AZasilanie
z akumulatora
BZasilanie z baterii
Zakładanie akumulatora
1 Przesuń pokrywkę w kierunku
wskazywanym przez strzałkę 1.
2 Otwórz pokrywkę w kierunku
wskazywanym przez strzałkę 2.
3 Włóż dwie baterie LR6, zwracając uwagę
na właściwe ułożenie biegunów.
4 Unieś i zamknij pokrywkę w kierunku
wskazywanym przez strzałkę 3.
5 Przesuń pokrywkę w kierunku
wskazywanym przez strzałkę 4, aż do jej
zablokowania.
Akumulator zakłada się z tylu lampy, zgodnie
z oznaczeniem BATT- .
Zainstaluj na lampie całkowicie naładowany
akumulator, wsuwając go w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Zdejmowanie akumulatora
Przesuwając suwak BATT RELEASE na
lampie, wysuń akumulator w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Baterie instaluje się wewnątrz lampy, zgodnie
z oznaczeniem BATT- (znajdującym się na
środku komory na baterie).
Odległość między lampą na podczerwień
a obiektem w ciemnym miejscu winna od około
3 m do 20 m. Lampa na podczerwień nie pozwala
na pełne oświetlenie obiektu, który znajduje się za
blisko.
Ponieważ zasięg lampy zależy od warunków
pracy, przed rozpoczęciem nagrywania należy
skontrolować jasność obrazu.
Uwagi o lampie na podczerwień
•Obraz nagrany z użyciem lampy na podczerwień
jest niemal czarno-biały.
•Promieniowanie z lampy na podczerwień jest
niewidzialne, ponieważ emituje ona promienie
podczerwone.
Sekcja promiennika może przybierać kolor
czerwony.
Po użyciu
Przestaw przełącznik POWER w położenie OFF.
Uwaga o bateriach
Zwróć uwagę na ułożenie biegunów
instalowanych baterii.
HVL-IRM_PL.indd 2
09-12-15 19:09
Download PDF