Sony | WX-920BT | Sony WX-920BT Radioodtwarzacz CD z technologią BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

4-699-684-31(1)
Bluetooth®
Audio System
Anulowanie wyświetlania prezentacji (DEMO): patrz
stronie 18.
Informacje o podłączaniu/instalacji można znaleźć na
stronie 30.
WX-920BT
Instrukcja obsługi
PL
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej samochodu,
ponieważ jego tylna część nagrzewa się w czasie
pracy.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Schemat połączeń/Instalacja”
(strona 30).
Wyprodukowano w Tajlandii
Zgodnie z normami IEC/EN 60825-1:2007
i IEC/EN 60825-1:2014 produkt ten został
sklasyfikowany jako produkt laserowy klasy 1.
 Czas trwania emisji: Ciągły
 Moc lasera: Poniżej 55,8 μW
 Długość fali: od 775 nm do 800 nm
Tabliczka znamionowa, wskazująca np. wielkość
napięcia roboczego, znajduje się na spodzie
obudowy.
Niniejszym Sony Corporation deklaruje, że urządzenie
to jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku
z zatwierdzonymi wersjami oprogramowania,
które są wskazane z deklaracji zgodności UE.
Oprogramowanie wgrane do tego urządzenia jest
sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami
zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 2014/53/UE.
Wersja oprogramowania: 1_
Wersję oprogramowania można sprawdzić
w ustawieniach wewnętrznego oprogramowania
(firmware) w menu ustawień ogólnych.
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których stosowane są
dyrektywy UE
Ten produkt został wyprodukowany przez firmę
Sony Corporation lub na jej rzecz.
Importer w UE: Sony Europe Limited.
Zapytania adresowane do Importera w UE lub
dotyczące zgodności produktu z przepisami
obowiązującymi w Europie należy przesyłać do
autoryzowanego przedstawiciela: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
2PL
Utylizowanie zużytych baterii/
akumulatorów oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub
na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani
baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/
akumulatorach symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się,
gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami
i bateriami/akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić
surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty
do odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów
należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/
akumulatora z produktu. Baterię/akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat recyklingu baterii/akumulatorów należy się
skontaktować z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem,
w którym nabyto produkt lub baterię/akumulator.
UWAGA
Zgodnie z tabelą European Common Allocations
pasmo częstotliwości 65–74 MHz nie jest
przeznaczone do transmisji dźwięku i nie może
być wykorzystywane w Europie.
Uwaga dla klientów, których samochody są
wyposażone w stacyjkę bez pozycji ACC
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania AUTO OFF (strona 18). Urządzenie
będzie się wówczas automatycznie, całkowicie
wyłączało po zadanym czasie, gdy zostanie
wyłączone i wyświetlony zostanie zegar
(czyli po naciśnięciu na 1 sekundę przycisku SRC).
Zapobiegnie to wyładowaniu akumulatora.
Jeśli nie zostanie włączona funkcja AUTO OFF,
po każdym wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili
wygaszenia wyświetlacza.
Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych
przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być
modyfikowane, zawieszane albo wycofywane bez
powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.
Ważna informacja
Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE,
ANI INNE OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH,
UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU,
CZAS NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS
UŻYTKOWNIKA, POWIĄZANE Z LUB POWSTAŁE
W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
PRODUKTU, OBEJMUJĄCEGO SPRZĘT
I OPROGRAMOWANIE.
Informacje dotyczące komunikacji
BLUETOOTH
 Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych. Aby
uniknąć spowodowania wypadku, niniejsze
urządzenie oraz inne urządzenia BLUETOOTH
należy wyłączać w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach, samolotach, na
stacjach benzynowych i w innych miejscach,
gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów
przeciwpożarowych.
 Ten zestaw obsługuje zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH funkcje bezpieczeństwa, które
zapewniają bezpieczne połączenie podczas
komunikacji za pośrednictwem technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak
w zależności od ustawienia poziomu
bezpieczeństwa, zabezpieczenia mogą okazać się
niewystarczające. Korzystając z bezprzewodowej
łączności BLUETOOTH, należy zachować
ostrożność.
 Sony nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji wynikłe
z transmisji BLUETOOTH.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane
w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży produktów
Sony.
Szanowny Kliencie, niniejszy produkt jest
wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ producenci
pojazdów mogą uzależnić instalację nadajników
radiowych w pojazdach od określonych warunków.
Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy
zapoznać się z warunkami producenta zawartymi
w instrukcji obsługi pojazdu lub skontaktować się
bezpośrednio z producentem pojazdu.
Połączenia ratunkowe
Niniejszy samochodowy zestaw głośnomówiący
BLUETOOTH oraz podłączone do niego urządzenie
elektroniczne wykorzystują do działania sieci
radiowe, komórkowe i linie naziemne, a także
funkcje zaprogramowane przez użytkownika,
które nie gwarantują utrzymywania połączenia we
wszystkich warunkach.
Dlatego w przypadku najważniejszych połączeń
(jak w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia)
nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach
elektronicznych.
3PL
Spis treści
Opis elementów i przycisków sterujących. . . . . . . 5
Pierwsze kroki
Resetowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ustawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sprawdzanie napięcia akumulatora . . . . . . . . . . . . 7
Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH . . . . . . 7
Podłączanie urządzenia USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podłączanie innych przenośnych
urządzeń audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Słuchanie radia
Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odtwarzanie z urządzenia USB. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . . . 12
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . . 13
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez łącze
BLUETOOTH)
Odbieranie połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wykonywanie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Czynności dostępne w czasie połączenia . . . . . . . 15
Przydatne funkcje
Aplikacja Sony | Music Center na telefon
iPhone / smartfon z systemem Android™ . . . 15
Użycie funkcji rozpoznawania mowy
(tylko smartfon z systemem Android) . . . . . . 16
Użycie funkcji Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ustawienia
Wyłączanie trybu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podstawowa procedura wybierania ustawień. . . . 17
Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ustawienia dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ustawienia wyświetlania (DISPLAY) . . . . . . . . . . . 20
Ustawienia BLUETOOTH (BLUETOOTH). . . . . . . . . 20
Ustawienia aplikacji Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4PL
Dodatkowe informacje
Aktualizowanie oprogramowania układowego . . . 21
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . 21
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Schemat połączeń / Instalacja
Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lista części potrzebnych do instalacji . . . . . . . . . 30
Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna

(przeglądanie) (strona 13)
Umożliwia włączanie trybu przeglądania
w czasie odtwarzania.
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android lub iPod).
PTY (typ programu)
Służy do włączania funkcji PTY w trybie RDS.
 SRC (źródło)
Włącz urządzenie.
Zmienia źródło dźwięku.
OFF
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę,
aby wyłączyć źródło dźwięku i wyświetlić zegar.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
 EXTRA BASS
Powoduje wzmacnianie basu odpowiednio
do poziomu głośności. Naciśnij, aby zmienić
ustawienie EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

/
(SEEK –/+)
Automatyczne strojenie stacji radiowych.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie wybrać
stację.
/ (poprzedni/następny)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/do
przodu)
 MODE (strona 10, 15)
(wstecz)
Powraca do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
 CALL
Służy do otwierania menu połączeń.
Odbieranie/kończenie połączeń.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby przełączyć sygnał funkcji
BLUETOOTH.
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Szczelina na płytę
 Wyświetlacz
 Port USB
  (wysuwanie płyty)
5PL
 Przyciski numeryczne (od 1 do 6)
Odbiór zapisanych stacji radiowych. Aby zapisać
daną stację, naciśnij i przytrzymaj jeden
z przycisków.
ALBUM /
Służy do pomijania albumów w urządzeniu
audio. Aby pomijać albumy w sposób ciągły,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android lub iPod).
(powtarzanie)
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android.)
(odtwarzanie w kolejności losowej)
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android.)
MIC (strona 15)
 (odtwarzanie/zatrzymanie)
 Pokrętło sterujące
Obracaj, aby ustawić poziom głośności.
PUSH ENTER
Służy do wybierania wskazanego elementu.
Naciśnij przycisk SRC, obróć, a następnie
naciśnij pokrętło, aby zmienić źródło (limit
czasu: 2 sekundy).
MENU
Służy do otwierania menu konfiguracji.
VOICE (strona 15, 16, 18)
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby
włączyć wybieranie głosowe, rozpoznawanie
mowy (tylko smartfony z systemem Android)
albo funkcję Siri (tylko telefony iPhone).
Znak N
Przyłóż do pokrętła sterującego smartfon
z systemem Android, aby nawiązać połączenie
BLUETOOTH.
 Gniazdo wejścia AUX
 DSPL (wyświetlanie)
Naciśnij, aby zmienić wskazania wyświetlacza.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać wskazania
wyświetlacza.
6PL
Pierwsze kroki
Resetowanie urządzenia
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia,
po wymianie akumulatora lub dokonaniu zmian
połączeń urządzenie należy zresetować.
1
Sprawdzanie napięcia
akumulatora
Można sprawdzić aktualne napięcie akumulatora.
(Niedostępne przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
1
Na co najmniej 2 sekundy naciśnij
przyciski DSPL i CALL .
Naciskaj przycisk DSPL, aż pojawi się
wskazanie napięcia akumulatora.
Uwaga
Zresetowanie urządzenia spowoduje utratę ustawień
zegara i części zawartości zapisanej w pamięci urządzenia.
Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH
Konfiguracja obszaru/regionu
Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH (zwanego
dalej „urządzeniem BLUETOOTH”, chyba że
określono inaczej), takiego jak smartfon, telefon
komórkowy lub urządzenie audio, możliwe jest
słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów w trybie
głośnomówiącym. Szczegółowe informacje
o podłączaniu znajdują się w instrukcji obsługi
urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia należy zmniejszyć
głośność tego urządzenia. W przeciwnym razie
z głośników może wydobyć się bardzo głośny
dźwięk.
Po zresetowaniu urządzenia na wyświetlaczu
pojawi się ustawienie obszaru/regionu.
1
Kiedy pojawi się opcja [AREA],
naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się aktualnie ustawiony obszar/region.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
element [EUROPE] lub [RUSSIA] i naciśnij
pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [YES] lub [NO] i naciśnij pokrętło.
Zmiana ustawienia obszaru/regionu spowoduje
zresetowanie urządzenie i wyświetlenie zegara.
Podłączanie smartfona jednym
dotknięciem (NFC)
To ustawienie można skonfigurować w menu
ustawień ogólnych (strona 18).
Dotknięcie pokrętła sterującego urządzenia
smartfonem wyposażonym w technologię NFC*
spowoduje automatyczne sparowanie i połączenie
obydwu urządzeń.
Ustawianie zegara
* NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja
bliskiego zasięgu) to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu
między różnymi urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i znacznikami IC. Dzięki funkcji NFC
transmisja danych może się odbywać z łatwością
poprzez zetknięcie ze sobą odpowiednich symboli lub
miejsc na obudowach urządzeń zgodnych z tą funkcją.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
opcję [CLOCK ADJ]. Naciśnij pokrętło.
Obracaj pokrętło sterujące, aby ustawić
godzinę i minuty.
W przypadku smartfona z systemem Android 4.0
lub starszym wymagane jest pobranie aplikacji
„NFC Easy Connect”, dostępnej w serwisie Google
Play. Aplikacja może być niedostępna w niektórych
krajach i regionach.
Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij przycisk
/ (SEEK –/+).
1
Wskazanie godzin zacznie migać.
3
4
Po nastawieniu minut naciśnij przycisk
MENU.
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu.
Konfiguracja została zakończona i zegar zacznie
działać.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.
7PL
2
Przyłóż część smartfona ze znakiem N do
części urządzenia oznaczonej znakiem N.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie [DEVICE 1]* lub [DEVICE 2]*.
Naciśnij pokrętło.
Urządzenie przełączy się w tryb parowania, a na
wyświetlaczu pojawi się migający symbol .
* [DEVICE 1] lub [DEVICE 2] zmieni się na nazwę
sparowanego urządzenia po zakończeniu
parowania.
5
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, aby wykryło ono to
urządzenie.
6
Wybierz na ekranie urządzenia
BLUETOOTH opcję [WX-920BT].
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
Rozłączanie z użyciem technologii NFC
Ponownie przyłóż część smartfona ze znakiem N do
części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna na
wyświetlaczu, powtórz czynność 2.
Uwagi
 Aby uniknąć porysowania smartfonu podczas
połączenia, obchodź się z nim ostrożnie.
 Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa, gdy
urządzenie jest już połączone z dwoma urządzeniami
zgodnymi z technologią NFC. W takim przypadku
należy zakończyć połączenie z jednym z urządzeń
i nawiązać ponownie połączenie ze smartfonem.
Parowanie urządzenia BLUETOOTH
i łączenie z nim
WX-920BT
7
Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem
BLUETOOTH konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie pary urządzeń nazywane
„parowaniem”. Parowanie umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się tego urządzenia z innymi
urządzeniami. Urządzenie można podłączyć do
dwóch urządzeń BLUETOOTH (dwa telefony
komórkowe albo telefon komórkowy i urządzenie
audio).
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH pojawi się monit o kod
dostępu*, wprowadź [0000].
* W zależności od urządzenia kod dostępu może
zostać określony jako „klucz”, „kod PIN”, „numer
PIN”, „hasło” itp.
Wprowadź kod uwierzytelniający
[0000]
Po zakończeniu parowania symbol
na stałe.
8
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości do 1 m od tego urządzenia.
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
pokrętłem sterującym wybierz opcję
[BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
opcję [PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
świeci się
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
wybierz to urządzenie w podłączanym
urządzeniu BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia zapala się
albo
.
Uwaga
Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia. Aby umożliwić wykrywanie, przejdź do
trybu parowania i wyszukaj odtwarzacz z innego
urządzenia.
Uruchamianie odtwarzania
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH” (strona 12).
Odłączanie sparowanego urządzenia
Wykonaj kroki od 2 do 4, aby odłączyć po sparowaniu
odtwarzacza z urządzeniem BLUETOOTH.
8PL
Podłączanie sparowanego urządzenia
BLUETOOTH
Podłączanie urządzenia iPhone/iPod
(automatyczne parowanie BLUETOOTH)
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane
urządzenia łączą się automatycznie.
Jeśli do portu USB podłączono urządzenie
iPhone/iPod z systemem iOS5 lub nowszym,
nastąpi automatyczne sparowanie urządzeń.
Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest możliwe
przy wybranym ustawieniu [ON] parametru
[AUTO PAIR] w menu [BLUETOOTH] (strona 20).
1
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
pokrętłem sterującym wybierz opcję
[BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
1
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
iPhone/iPod.
2
Podłącz telefon iPhone/iPod do portu
USB.
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
opcję [BT SIGNAL]. Naciśnij pokrętło.
Upewnij się, że symbol
świeci się.
3
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
4
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
Zapali się symbol
lub
.
Ikony na wyświetlaczu:
Świeci się po włączeniu za pomocą
profilu HFP trybu głośnomówiącego.
Świeci się po podłączeniu za pomocą
profilu A2DP (profil zaawansowanej
dystrybucji audio) urządzenia audio.
Łączenie jednostki z ostatnio podłączonym
urządzeniem
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
Aby połączyć odtwarzacz z urządzeniem audio,
naciśnij przycisk SRC, wybierz opcję [BT AUDIO]
i naciśnij przycisk  (odtwarzanie/pauza).
Aby połączyć się z telefonem komórkowym,
naciśnij przycisk CALL.
Uwaga
Urządzenia nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku za pośrednictwem technologii BLUETOOTH.
W takim przypadku należy łączyć telefon
z odtwarzaczem.
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
Uwagi
 Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest
możliwe, gdy urządzenie jest połączone z dwoma
urządzeniami BLUETOOTH. W takim przypadku należy
odłączyć jedno z urządzeń i ponownie podłączyć
urządzenie iPhone/iPod.
 Jeśli automatyczne parowanie BLUETOOTH się nie
powiedzie, należy zapoznać się z rozdziałem
„Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH” (strona 7).
Podłączanie urządzenia USB
1
2
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.
Do podłączania urządzenia iPod/iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB urządzenia iPod
(sprzedawanego oddzielne).
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał BLUETOOTH: w momencie
włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie
podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Instalacja mikrofonu
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Instalacja mikrofonu”
(strona 33).
9PL
Podłączanie innych
przenośnych urządzeń audio
1
2
3
Wyłącz przenośne urządzenie audio.
Słuchanie radia
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC, aż wyświetli
się napis [TUNER].
Podłącz przenośne urządzenie audio do
gniazda wejścia AUX (mini jack stereo)
przewodem połączeniowym
(sprzedawanym oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
4
Słuchanie radia
Automatyczne zapisywanie stacji
radiowych (BTM)
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1, FM2, FM3, MW
lub LW).
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [BTM] i naciśnij pokrętło.
Naciskając przycisk SRC, wybierz
element [AUX].
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio. Ustaw w nim umiarkowany poziom głośności.
W urządzeniu ustaw normalny poziom głośności.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcje [SOUND] 
[AUX VOLUME] (strona 19).
Urządzenie zapamiętuje stacje pod przyciskami
numerycznymi w kolejności częstotliwości.
Strojenie stacji
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1, FM2, FM3, MW
lub LW).
2
Dostrój stację.
Ręczne strojenie stacji
Przytrzymaj wciśnięty przycisk /
(SEEK –/+), aby wstępnie nastawić
częstotliwość. Następnie naciskaj
przycisk / (SEEK –/+), aby dokładnie
nastawić częstotliwość.
Automatyczne strojenie stacji
Naciśnij przycisk / (SEEK –/+).
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu stacji.
Strojenie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, naciśnij żądany
przycisk numeryczny (od 1 do 6) i trzymaj
go dotąd, aż pojawi się napis [MEMORY].
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
10PL
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk numeryczny (1–6).
Korzystanie z systemu RDS
Wybieranie częstotliwości zastępczych
(AF) i komunikatów o ruchu drogowym
(TA)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
najsilniejszego sygnału stacji, natomiast funkcja TA
dostarcza informacje o bieżącej sytuacji na drogach
lub audycje dla kierowców (TP), o ile są odbierane.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
opcję [AF/TA]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON]
lub [AF/TA-OFF]. Naciśnij pokrętło.
Programowanie stacji RDS z ustawieniami
AF i TA
Stacje RDS można programować razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. Wybierz ustawienia
funkcji AF/TA, po czym zaprogramuj stację przy
użyciu funkcji BTM lub ręcznie. Programując stacje
ręcznie, można zaprogramować również stacje bez
funkcji RDS.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli funkcja AF albo TA jest włączona i rozpocznie
się nadawanie komunikatu o zagrożeniu,
urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie.
Regulacja głośności w czasie odbioru
komunikatu o ruchu drogowym
Wybrany poziom głośności zostanie umieszczony
w pamięci i będzie automatycznie przywracany
przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu regionalnego (REGIONAL)
Kiedy włączone są funkcje AF i REGIONAL, radio nie
przełącza się na inne stacje regionalne o silniejszym
sygnale. Słuchając stacji nadających w paśmie FM
(UKF), po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy zmienić ustawienie parametru
[REGIONAL] w menu [GENERAL] na [REG-OFF]
(strona 18).
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na tym samym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
Podczas odbioru stacji UKF (FM) naciśnij przycisk
numeryczny (1–6), do którego jest przypisana
lokalna stacja. W ciągu pięciu sekund ponownie
naciśnij przycisk numeryczny lokalnej stacji. Powtarzaj
te czynności aż do odbioru żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas odbioru stacji UKF (FM) naciśnij
przycisk PTY.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
żądany typ programu. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS (Aktualności), INFO
(Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE (Edukacja),
DRAMA (Słuchowiska), CULTURE (Kultura), SCIENCE
(Nauka), VARIED (Różne), POP M (Muzyka pop),
ROCK M (Muzyka rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w w odbiorze), LIGHT M (lekka muzyka poważna),
CLASSICS (muzyka poważna), OTHER M (inne
gatunki muzyki), WEATHER (prognoza pogody),
FINANCE (finanse), CHILDREN (programy dla
dzieci), SOCIAL A (audycje społeczne), RELIGION
(religia), PHONE IN (audycje z udziałem słuchaczy),
TRAVEL (podróże), LEISURE (rozrywka), JAZZ
(muzyka jazzowa), COUNTRY (muzyka country),
NATION M (muzyka ludowa), OLDIES (złote
przeboje), FOLK M (muzyka folkowa), DOCUMENT
(audycje dokumentalne)
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawienie zegara na podstawie
danych CT związanych z transmisją RDS.
1
Zmień ustawienie parametru [CT]
w menu [GENERAL] na [CT-ON]
(strona 18).
11PL
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty
1
Włóż płytę (stroną z etykietą do góry).
 Nie można odtwarzać następujących plików:
MP3/WMA/FLAC:
 chronionych przed kopiowaniem
 objętych ochroną DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi)
 zawierających dźwięk wielokanałowy
MP3/WMA:
 poddanych bezstratnej kompresji
Przed dokonaniem połączenia wybierz odpowiedni
tryb USB (tryb Android lub tryb MSC/MTP),
w zależności od urządzenia USB (strona 18).
1
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk SRC dotąd, aż pojawi się napis [USB].
(Po rozpoznaniu iPoda na wyświetlaczu pojawia
się napis [IPOD].)
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
2
Odtwarzanie z urządzenia USB
W niniejszej instrukcji obsługi termin „iPod” jest
stosowany ogólnie w odniesieniu do funkcji iPod
urządzeń iPod oraz iPhone, chyba że w tekście lub
na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów
należy szukać w punkcie „Informacje dotyczące
urządzeń iPod” (strona 22) lub na stronach pomocy
technicznej Sony, których adresy podano z tyłu
okładki.
Można używać urządzeń USB* zgodnych ze
standardami AOA (Android Open Accessory) 2.0,
MSC (Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer
Protocol). W zależności od urządzenia USB na
urządzeniu można wybrać tryb Android lub
MSC/MTP.
Niektóre odtwarzacze cyfrowe lub smartfony
z systemem Android mogą wymagać ustawienia
w tryb MTP.
* Np. pamięć USB flash, odtwarzacz cyfrowy, smartfon
z systemem Android
Uwagi
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB
znajdują się na stronach pomocy technicznej, których
adresy podano z tyłu okładki.
 Na smartfonach z systemem operacyjnym Android 4.1
lub nowszym jest zainstalowana obsługa protokołu
Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Jednak
niektóre smartfony nie w pełni obsługują protokół
AOA 2.0, nawet jeśli jest zainstalowany system
operacyjny Android 4.1 lub nowszy.
Szczegółowe informacje o zgodności smartfonów
z systemem Android można znaleźć na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu
okładki.
12PL
Podłącz urządzenie USB do portu USB
(strona 9).
Wyreguluj poziom głośności jednostki
głównej.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF przez 1 sekundę.
Odłączanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone za pomocą
przewodu USB jego głośność jest nadal regulowana
przez telefon. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku przy rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w urządzeniu w czasie rozmowy.
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Można odtwarzać zawartość w podłączonym
urządzeniu zgodnym z profilem BLUETOOTH A2DP
(profil zaawansowanej dystrybucji audio).
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (strona 7).
Aby wybrać urządzenie audio, naciśnij przycisk
MENU, po czym wybierz opcje [BLUETOOTH] 
[AUDIO DEV] (strona 20).
2
Naciskając przycisk SRC, wybierz opcję
[BT AUDIO].
3
4
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Wyreguluj poziom głośności jednostki
głównej.
Uwagi
 W zależności od urządzenia audio odtwarzacz może
nie wyświetlać tytułu, numeru utworu/czasu i stanu
odtwarzania.
 Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie zatrzymuje
odtwarzania w urządzeniu audio.
 Opcja [BT AUDIO] nie pojawia się na wyświetlaczu,
gdy uruchomiona jest aplikacja „Sony | Music Center”
wykorzystująca funkcję BLUETOOTH.
Wyszukiwanie utworu według nazwy
(Quick-BrowZer™)
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest urządzenie
USB w trybie Android lub iPod.
1
Po wyświetleniu listy utworów naciskaj
przycisk
(wstecz), aż pojawi się odpowiednia
kategoria.
Dopasowywanie poziomu głośności
podłączonego urządzenia BLUETOOTH do
innych źródeł
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio BLUETOOTH
i ustaw umiarkowany poziom głośności. Ustaw
normalny poziom głośności urządzenia.
Naciśnij przycisk MENU, po czym wybierz opcje
[SOUND]  [BTA VOLUME] (strona 19).
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
Podczas odtwarzania z nośnika CD lub
USB naciśnij
(przeglądaj)*, aby
wyświetlić listę kategorii do przeglądania.
* Podczas odtwarzania z urządzenia USB przytrzymaj
naciśnięty przycisk
(przeglądanie) dłużej niż
2 sekundy, aby wrócić bezpośrednio do listy
kategorii.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
żądaną kategorię wyszukiwania.
Następnie naciśnij pokrętło, aby
potwierdzić wybór.
3
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie trybu Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
Odtwarzanie z powtarzaniem
i odtwarzanie losowe
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest urządzenie
USB w trybie Android.
1
Podczas odtwarzania naciskaj przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność
losowa), aby włączyć odpowiedni tryb
odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie się
z pewnym opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku.
(przeglądanie)
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów (tryb Jump)
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest urządzenie
USB w trybie Android lub iPod.
1
Podczas odtwarzania nagrań z płyty CD
lub urządzenia USB naciśnij przycisk
(przeglądania).
2
3
Naciśnij przycisk  (SEEK +).
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element.
W tym trybie elementy z listy są pomijane co
10% ich ogólnej liczby.
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić do
trybu Quick-BrowZer.
Pojawi się wybrany element.
5
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni element i naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
13PL
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez łącze
BLUETOOTH)
4
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
nazwisko z listy nazwisk. Naciśnij
pokrętło.
5
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
numer z listy numerów. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go
z urządzeniem. Do urządzenia można podłączyć
dwa telefony komórkowe. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć w podrozdziale
„Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH”
(strona 7).
Wykonywanie połączenia z użyciem
historii połączeń
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać jeden
z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [RECENT CALL] i naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń.
Odbieranie połączenia
1
3
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
przycisk CALL.
Rozpocznie się połączenie.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Odrzucanie połączenia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF przez 1 sekundę.
Wykonywanie połączenia przez
wprowadzenie numeru telefonu
1
Ponownie naciśnij przycisk CALL.
Jeśli podłączony telefon obsługuje profil PBAP
(profil dostępu do książki telefonicznej), można do
wykonywania połączeń używać książki telefonicznej
lub historii połączeń.
Jeśli do urządzenia są podłączone dwa telefony
komórkowe, można wybrać dowolny telefon.
Wykonywanie połączenia z użyciem
książki telefonicznej
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać jeden
z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [PHONE BOOK]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
z listy pierwszą literę. Naciśnij pokrętło.
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać jeden
z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
Kończenie połączenia
Wykonywanie połączenia
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
nazwę lub numer telefonu z listy historii
połączeń. Naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [DIAL NUMBER]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby
wprowadzić numer telefonu. Na
zakończenie wybierz [ ] (odstęp)
i naciśnij przycisk ENTER*.
Rozpocznie się połączenie.
* Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij przycisk
/ (SEEK –/+).
Uwaga
Zamiast symbolu [#] na wyświetlaczu pojawi się
symbol [_].
Ponowne wybieranie numeru
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać jeden
z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [REDIAL] i naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
14PL
Wykonywanie połączenia
z wykorzystaniem znaczników głosowych
Połączenie można wykonać, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w podłączonym
telefonie komórkowym wyposażonym w funkcję
głosowego wybierania numerów.
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są podłączone do
urządzenia, przekręć pokrętło, aby wybrać jeden
z telefonów, a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [VOICE DIAL]. Naciśnij pokrętło.
Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk
VOICE dłużej niż 2 sekundy.
3
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w pamięci telefonu.
Po rozpoznaniu głosu zostanie wykonane
połączenie.
Wyłączanie funkcji wybierania głosowego
Naciśnij przycisk VOICE.
Czynności dostępne w czasie
połączenia
Regulowanie głośności dzwonka
Obróć pokrętło sterujące podczas odbierania
połączenia.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy
Obróć pokrętło sterujące podczas rozmowy.
Regulowanie poziomu głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę (wzmocnienie
mikrofonu)
Przydatne funkcje
Aplikacja Sony | Music Center
na telefon iPhone / smartfon
z systemem Android™
Najnowszą wersję aplikacji „Sony | Music Center”
na telefon iPhone należy pobrać z serwisu App
Store, a na smartfon z systemem Android —
z serwisu Google Play.
Uwagi
 Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać
lokalnych przepisów ruchu drogowego i nie korzystać
z aplikacji podczas kierowania pojazdem.
 Aplikacja „Sony | Music Center” umożliwia użycie
smartfona z systemem Android / telefonu iPhone do
sterowania współpracującymi z nią urządzeniami
audio Sony.
 Funkcje dostępne w aplikacji „Sony | Music Center”
zależą od podłączonego urządzenia.
 Aby używać funkcji aplikacji „Sony | Music Center”,
zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi telefonu iPhone / smartfona
z systemem Android.
 Dalsze informacje o aplikacji „Sony | Music Center” można
znaleźć pod adresem http://www.sony.net/smcqa/
 Odwiedź poniższą witrynę i sprawdź kompatybilne
modele telefonu iPhone/smartfonu Android.
iPhone: odwiedź serwis App Store
Smartfon z systemem Android: odwiedź serwis
Google Play
Nawiązywanie połączenia z aplikacją
Sony | Music Center
1
Naciśnij przycisk MIC.
Wybierz żądany poziom głośności: [MIC-LOW]
(niski), [MIC-MID] (średni), [MIC-HI] (wysoki).
Redukcja echa i zakłóceń (tryb osłabiania
echa/zakłóceń)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC.
Tryby do wyboru: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym
i głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk MODE, aby
przełączać dźwięk połączenia pomiędzy trybem
standardowym i głośnomówiącym.
Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego funkcja ta
może być niedostępna.
Połącz urządzenie ze smartfonem
iPhone lub smartfonem z systemem
Android przez łącze BLUETOOTH
(strona 7).
Aby wybrać urządzenie audio, naciśnij przycisk
MENU, po czym wybierz opcje [BLUETOOTH] 
[AUDIO DEV] (strona 20).
2
3
Uruchom aplikację „Sony | Music Center”.
4
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [CONNECT], a następnie
naciśnij pokrętło.
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl opcję
[SONY APP]. Naciśnij pokrętło.
Zostanie nawiązane połączenie ze smartfonem
iPhone lub smartfonem z systemem Android.
Szczegółowe informacje o obsłudze smartfona
iPhone lub smartfona z systemem Android
można znaleźć w pomocy aplikacji.
15PL
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Upewnij się, że wyświetlany jest jednakowy numer
(np. 123456). Następnie wybierz opcję [Yes] (Tak)
w smartfonie iPhone lub smartfonie z systemem
Android.
Kończenie połączenia
1
2
Naciśnij przycisk MENU. Obracając pokrętło sterujące,
wyświetl opcję [SONY APP]. Naciśnij pokrętło.
Za pomocą pokrętła sterującego wyświetl opcję
[CONNECT], a następnie naciśnij pokrętło.
Użycie funkcji rozpoznawania
mowy (tylko smartfon
z systemem Android)
1
Aby włączyć funkcję rozpoznawania
mowy, przytrzymaj wciśnięty przycisk
VOICE.
2
Wypowiedz do mikrofonu odpowiednie
polecenie głosowe.
Wybieranie źródła sygnału lub aplikacji
Za pomocą urządzenia można wybrać odpowiednie
źródło sygnału lub aplikację w smartfonie iPhone
lub smartfonie z systemem Android.
Wybieranie źródła sygnału
Naciskaj przycisk SRC. Można też nacisnąć przycisk
SRC, a następnie za pomocą pokrętła sterującego
wybrać odpowiednie źródło i nacisnąć przycisk
ENTER.
Wyświetlanie listy źródeł dźwięku
Naciśnij przycisk SRC.
Odczytywanie na głos wiadomości SMS
(tylko smartfon z systemem Android)
Odbierane wiadomości SMS są automatycznie
odczytywane przez głośniki samochodu.
Szczegółowe informacje o ustawieniach można
znaleźć w pomocy aplikacji.
Odpowiadanie głosowe na wiadomość
SMS (tylko smartfony z systemem
Android)
Można odpowiedzieć na wiadomość, dotykając
ikony odpowiedzi.
1
2
3
Włącz aplikację „Sony | Music Center” i dotknij
ikony [Reply] (odpowiedz).
W aplikacji „Sony | Music Center” wyświetli się ekran
odpowiadania na wiadomość.
Wypowiedz treść odpowiedzi.
W aplikacji „Sony | Music Center” wyświetli się lista
przygotowanych wiadomości.
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać żądaną
wiadomość. Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić
wybór.
Wiadomość zostanie wysłana.
Konfiguracja ustawień wyświetlania
i dźwięku
Za pomocą telefonu iPhone / smartfona
z systemem Android można konfigurować
ustawienia dźwięku i wyświetlania aplikacji.
Szczegółowe informacje o ustawieniach można
znaleźć w pomocy aplikacji.
16PL
Wyłączanie rozpoznawania mowy
Naciśnij przycisk VOICE.
Uwagi
 W pewnych przypadkach funkcja rozpoznawania
mowy może nie działać.
 Rozpoznawanie mowy może działać niewłaściwie.
Zależy to od działania podłączonego smartfona
z systemem Android.
 Dla uzyskania optymalnego działania funkcji
rozpoznawania mowy należy zadbać o zmniejszenie
do minimum odgłosów pracy silnika itp.
Użycie funkcji Siri Eyes Free
Aplikacja Siri Eyes Free pozwala na bezdotykową
obsługę telefonu iPhone za pomocą komend
głosowych. Aby z niej skorzystać, należy podłączyć
telefon iPhone do odtwarzacza za pomocą
połączenia BLUETOOTH. Funkcja ta jest dostępna
dla telefonów iPhone 4s i nowszych. Upewnij się,
że w telefonie iPhone jest zainstalowana
najnowsza wersja systemu iOS.
Przed użyciem aplikacji konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie telefonu iPhone i odtwarzacza
oraz sparowanie ich za pośrednictwem połączenia
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Przygotowywanie
urządzenia BLUETOOTH” (strona 7).
Aby wybrać telefon iPhone, naciśnij przycisk MENU,
po czym wybierz opcje [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(strona 20).
1
Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi telefonu iPhone.
2
Na co najmniej 2 sekundy naciśnij
przycisk VOICE.
Pojawi się ekran komend głosowych.
3
Po sygnale dźwiękowym wypowiedz
polecenie do mikrofonu.
Po kolejnym sygnale dźwiękowym wyemitowanym
przez iPhone Siri udzieli odpowiedzi.
Wyłączanie funkcji Siri Eyes Free
Naciśnij przycisk VOICE.
Uwagi
 W zależności od warunków użytkowania urządzenie
iPhone może nie rozpoznawać głosu użytkownika
(na przykład w czasie jazdy samochodem).
 Na obszarach, gdzie odbiór sygnału sieci komórkowej
przez urządzenie iPhone jest utrudniony, funkcja
Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo lub czas
reakcji może być dłuższy niż zwykle.
 W zależności od stanu technicznego telefonu iPhone
funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć.
 Podczas odtwarzania utworu z telefonu iPhone
podłączonego do urządzenia za pomocą połączenia
BLUETOOTH, w chwili uruchomienia odtwarzania
funkcja Siri Eyes Free automatycznie się wyłącza,
a urządzenie przełącza źródło sygnału na BLUETOOTH.
 W przypadku włączenia funkcji Siri Eyes Free w czasie
odtwarzania dźwięku urządzenie może przełączyć
źródło dźwięku na BLUETOOTH nawet jeśli nie
zostanie wybrana ścieżka do odtworzenia.
 Funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć podczas podłączania telefonu
iPhone do portu USB.
 Podczas podłączania telefonu iPhone do urządzenia
przez port USB nie należy włączać funkcji Siri za
pomocą telefonu. W przeciwnym razie funkcja Siri
Eyes Free może nie działać prawidłowo lub się
wyłączyć.
 Gdy funkcja Siri Eyes Free jest włączona, dźwięk nie
jest odtwarzany.
Ustawienia
Wyłączanie trybu DEMO
Ekran prezentacji, który pojawia się, gdy urządzenie
jest wyłączone i widoczny jest zegar, można
wyłączyć.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
opcję [DEMO]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
opcję [DEMO-OFF]. Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
4
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(wstecz).
Wyświetlacz wróci do normalnego trybu
odbioru/odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
Ustawienia ogólne (GENERAL), ustawienia dźwięku
(SOUND), ustawienia wyświetlania (DISPLAY),
ustawienia BLUETOOTH (BLUETOOTH), ustawienia
aplikacji Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Pokrętłem sterującym wybierz
odpowiednią kategorię konfiguracji
i naciśnij pokrętło.
Opcje, które można dostosować, różnią się
w zależności od źródła dźwięku i ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aby wybrać
żądane opcje. Następnie naciśnij
pokrętło.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Naciśnij przycisk
(wstecz).
17PL
Ustawienia ogólne (GENERAL)
AREA (obszar)
Określa obszar/region, w których to urządzenie
jest używane: [EUROPE], [RUSSIA].
Zmiana bieżącego ustawienia obszaru/regionu
spowoduje zresetowanie urządzenia
i wyświetlenie zegara.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
DEMO (prezentacja)
Służy do włączania funkcji trybu prezentacji:
[ON], [OFF].
CLOCK ADJ (nastawianie zegara) (strona 7)
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
Służy do włączania sygnalizacji dźwiękowej:
[ON], [OFF].
AUTO OFF (automatyczne wyłączanie)
Powoduje automatyczne, całkowite wyłączenie
urządzenia po zadanym czasie, gdy zostanie
ono wyłączone i wyświetlony zostanie zegar
(czyli po naciśnięciu na 1 sekundę przycisku
SRC): [ON] (30 minut), [OFF].
STEERING (sterowanie)
Przypisanie/resetowanie ustawień pilota
zdalnego sterowania przymocowanego do
kierownicy.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
STR CONTROL (tryb pilota przymocowanego do
kierownicy)
Wybieranie trybu wejścia podłączonego pilota
zdalnego sterowania. Aby uniknąć wystąpienia
usterki, upewnij się, że tryb wejścia jest zgodny
z podłączonym pilotem.
CUSTOM (własny)
Tryb wprowadzania za pomocą pilota
przymocowanego do kierownicy
PRESET (zaprogramowany)
Tryb wejścia dla przewodowego pilota
zdalnego sterowania (z wyjątkiem pilota
przymocowanego do kierownicy).
(Automatycznie wybierany przy wykonywaniu
operacji [RESETCUSTOM].)
EDIT CUSTOM (edycja ustawień własnych)
Przypisywanie funkcji (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) do pilota
zdalnego sterowania przymocowanego do
kierownicy:
 Obracając pokrętło sterujące, wskaż funkcję,
którą chcesz przypisać do pilota
przymocowanego do kierownicy. Naciśnij
pokrętło.
18PL
 Gdy na wyświetlaczu miga napis [REGISTER],
przytrzymaj na pilocie zdalnego sterowania
przymocowanym do kierownicy przycisk, do
którego chcesz przypisać wybraną funkcję.
Po zakończeniu przypisywania funkcji,
wyświetli się napis [REGISTERED].
 Aby przypisać inne funkcje, powtórz
czynności  i .
(Tylko gdy dla parametru [STR CONTROL]
wybrane jest ustawienie [CUSTOM]).
RESETCUSTOM (resetowanie ustawień własnych)
Resetowanie zarejestrowanych funkcji pilota
zdalnego sterowania na kierownicy: [YES] (tak),
[NO] (nie).
(Tylko gdy dla parametru [STR CONTROL]
wybrane jest ustawienie [CUSTOM]).
Uwagi
 Podczas zmiany ustawień działają wyłącznie
przyciski znajdujące się na obudowie urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa przed
przystąpieniem do zmiany ustawień należy
zaparkować samochód.
 Przypisane ustawienia nie zostają utracone w razie
wystąpienia usterki podczas przypisywania
nowego ustawienia. W przypadku wystąpienia
usterki wystarczy ponownie przypisać ostatnie
ustawienie.
 Ta funkcja może być niedostępna w przypadku
niektórych modeli pojazdów. Szczegółowe
informacje na temat zgodności z Twoim pojazdem
można znaleźć w witrynie pomocy (adres znajduje
się na tylnej okładce).
USB MODE (tryb USB)
Zmienia tryb USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostępny tylko wtedy, gdy wybrane jest źródło
USB).
CT (zegar)
Służy do włączania funkcji CT: [ON], [OFF].
AF/TA (częstotliwości alternatywne/komunikaty
drogowe)
Wybiera ustawienia częstotliwości zastępczych
(AF) i komunikatów o ruchu drogowym (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (tryb regionalny)
Ogranicza odbiór do określonego regionu:
[ON], [OFF].
(Funkcja dostępna tylko w przypadku sygnału
FM).
BTM (best tuning memory) (strona 10)
(dostępne tylko wtedy, gdy wybrany jest tuner).
FIRMWARE (firmware)
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
Służy do sprawdzania/aktualizowania wersji
oprogramowania układowego. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronach pomocy
technicznej (adresy podano z tyłu okładki).
FW VERSION (wersja oprogramowania
układowego)
Służy do wyświetlania bieżącej wersji
oprogramowania układowego.
FW UPDATE (aktualizacja oprogramowania
układowego)
Uruchamianie procesu aktualizacji
oprogramowania układowego: [YES] (tak),
[NO] (nie).
Aktualizacja oprogramowania układowego
może zająć kilka minut. Podczas aktualizacji nie
należy ustawiać zapłonu w pozycję OFF ani nie
wyjmować urządzenia USB.
Ustawienia dźwięku (SOUND)
To menu konfiguracji nie jest dostępne, gdy źródło
jest wyłączone i wyświetla się zegar.
EQ10 PRESET (zaprogramowane ustawienia EQ10)
Wybór jednej z 10 krzywych korektora lub jego
wyłączenie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Ustawienie krzywej korektora może zostać
zapamiętane osobno dla każdego źródła
sygnału.
*[KARAOKE] tłumi dźwięk głosu, którego
jednak nie można całkowicie usunąć podczas
odtwarzania. Ponadto nie jest obsługiwany
mikrofon.
SUBWOOFER (subwoofer)
SUBW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Po wybraniu minimalnego ustawienia pojawia
się wskazanie [ATT]).
SUBW PHASE (faza subwoofera)
Wybiera fazę subwoofera: [NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia głośników
przednich/tylnych: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOLUME (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu głośności sygnału
z poszczególnych urządzeń zewnętrznych:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Przy tym ustawieniu nie ma potrzeby
dostosowywania poziomu głośności między
źródłami.
(Tylko gdy wybrane jest źródło dźwięku AUX).
BTA VOLUME (głośność dźwięku z urządzenia
BLUETOOTH)
Regulacja poziomu głośności dźwięku z każdego
podłączonego urządzenia BLUETOOTH: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
Przy tym ustawieniu nie ma potrzeby
dostosowywania poziomu głośności między
źródłami.
(Dostępne jedynie, gdy wybrano audio lub
aplikację BT.)
EQ10 CUSTOM (własne ustawienia EQ10)
Wybór ustawień opcji [CUSTOM] korektora EQ10.
Ustawianie krzywej korektora: [B1] 32 Hz,
[B2] 63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz,
[B6] 1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz,
[B10] 16 kHz.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE (balans)
Określa balans dźwięku: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER (balans przód-tył)
Określa poziom względny: [FRONT-15] (przód) –
[CENTER] (środek) – [REAR-15] (tył).
19PL
Ustawienia wyświetlania
(DISPLAY)
Ustawienia BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
DIMMER (jasność wyświetlacza)
Zmienia jasności wyświetlacza: [OFF], [ON],
[AUTO], [CLK] (zegar).
(ustawienie [AUTO] dostępne jest tylko przy
podłączonym przewodzie sterowania
oświetleniem i włączonych światłach.)
Aby funkcja ta była aktywna wyłącznie
w określonym okresie, wybierz opcję [CLK],
a następnie ustaw czas rozpoczęcia
i zakończenia.
 Aby ustawić jasność, gdy funkcja
przyciemniania jest włączona:
Ustaw [DIMMER] na [ON], a następnie
wyreguluj [BRIGHTNESS].
 Aby ustawić jasność, gdy funkcja
przyciemniania jest wyłączona:
Ustaw [DIMMER] na [OFF], a następnie
wyreguluj [BRIGHTNESS].
Ustawienie jasności są przechowywane
i stosowane przy włączaniu i wyłączaniu funkcji
przyciemniania.
PAIRING (parowanie) (strona 8)
Łączenie do dwóch urządzeń BLUETOOTH:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] lub [DEVICE 2] zmieni się na nazwę
sparowanego urządzenia po zakończeniu
parowania.
BRIGHTNESS (jasność)
Reguluje jasność wyświetlacza. Poziom jasności
jest regulowany: [1] – [10].
BUTTON-C (kolor przycisku)
Wstępne lub niestandardowe ustawienie
kolorów przycisków.
COLOR (kolor)
Wybieranie zaprogramowanego koloru z 15
zaprogramowanych kolorów lub 1 koloru
własnego.
CUSTOM-C (własny kolor)
Zapamiętuje własny kolor przycisków.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32] (ustawienia
[0] nie można przypisać do wszystkich
zakresów kolorów).
SOUND SYNC (synchronizacja z dźwiękiem)
Służy do włączania synchronizacji oświetlenia
z dźwiękiem: [ON], [OFF].
(Niedostępne przy braku wybranego źródła
i wyświetlonym zegarze).
AUTO SCROLL (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Powoduje automatyczne przewijanie
elementów: [ON], [OFF].
(Niedostępne podczas odtwarzania dźwięku ze
źródła AUX albo tunera).
AUDIODEV (urządzenie audio)
Wybiera urządzenie audio. Na urządzeniu
sparowanym z [DEVICE 1] lub bieżącym urządzeniu
audio kompatybilnym z A2DP pojawi się [*].
RINGTONE (dźwięk dzwonka)
Wybór urządzenia, które będzie sygnalizować
przychodzące połączenie: [1] (odtwarzacz),
[2] (telefon komórkowy).
AUTO ANSWER (automatyczne odbieranie)
Służy do wybierania ustawienia
automatycznego odbierania telefonu przez to
urządzenie: [OFF] (wył.), [1] (ok. 3 sekund),
[2] (ok. 10 sekund).
AUTO PAIR (automatyczne parowanie)
Automatycznie uruchamia parowanie
urządzenia BLUETOOTH, gdy do portu USB
zostanie podłączone urządzenie z systemem
iOS 5.0 lub nowszym: [ON], [OFF].
BT Signal (sygnał BLUETOOTH) (strona 9)
Włączanie/wyłączanie funkcji BLUETOOTH.
BT INITIAL (inicjalizacja BLUETOOTH)
Inicjuje wszystkie ustawienia związane z funkcją
BLUETOOTH (informacje o parowaniu, informacje
o urządzeniu itd.): [YES] (tak), [NO] (nie).
Inicjalizację wszystkich ustawień należy
wykonać przed utylizacją urządzenia.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
Ustawienia aplikacji Sony |
Music Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatyczne uruchamianie)
Włącza tryb automatycznego uruchomiania
aplikacji „Sony | Music Center”: [ON], [OFF].
Przy ustawieniu [ON] aplikacja „Sony | Music
Center” będzie automatycznie włączyć się po
nawiązaniu połączenia BLUETOOTH.
CONNECT (podłącz)
Nawiązywanie i kończenie połączenia z aplikacją
„Sony | Music Center”.
20PL
Dodatkowe informacje
Aktualizowanie
oprogramowania układowego
Aby zaktualizować oprogramowanie układowe,
przejdź do witryny pomocy technicznej (adresy
podano z tyłu okładki) i postępuj zgodnie
z podanymi instrukcjami.
Uwagi
 Korzystanie z urządzenia USB (sprzedawanego
oddzielnie) jest wymagane do aktualizacji
oprogramowania układowego. Zapisz plik
aktualizatora w urządzeniu USB i podłącz urządzenie
do portu USB, następnie dokonaj aktualizacji.
 Aktualizacja oprogramowania układowego może
zająć kilka minut. Podczas aktualizacji nie należy
ustawiać zapłonu w pozycję OFF ani nie wyjmować
urządzenia USB.
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
 Jeśli samochód jest zaparkowany
w nasłonecznionym miejscu, najpierw należy
schłodzić urządzenie.
 Nie należy zostawiać urządzeń audio wewnątrz
pojazdu. Wysoka temperatura padającego światła
słonecznego może doprowadzić do ich
uszkodzenia.
 Antena automatyczna wysuwa się samoczynnie.
 Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne
kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony
przed kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie
może ich nie odtwarzać.
 Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
 Płyt z naklejonymi etykietkami, naklejkami itp.
Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią
urządzenia lub zniszczeniem płyty.
 Płyt o niestandardowych kształtach (serca,
gwiazdy, kwadraty itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią zestawu.
 Płyt o średnicy 8 cm (3 1/4 cala).
Uwagi na temat płyt CD-R/CD-RW
 Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA. Pozostałe sesje nie będą odtwarzane.
 Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
 CD-R/CD-RW nagrane w słabej jakości.
 CD-R/CD-RW nagrane za pomocą
nieobsługiwanego urządzenia nagrywającego.
 CD-R/CD-RW niewłaściwie sfinalizowane.
 CD-R/CD-RW inne niż w formacie CD lub MP3
zgodnych ze standardem ISO9660 Level 1/Level
2, Joliet/Romeo lub multi-session.
Kolejność odtwarzania plików audio
Folder (album)
Plik audio (utwór)
Skraplanie wilgoci
Jeżeli wewnątrz urządzenia pojawi się wilgoć,
wyjmij płytę i zaczekaj około godziny, aby
urządzenie wyschło. W przeciwnym przypadku
sprzęt nie będzie działał prawidłowo.
Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku, należy
chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi na temat płyt
 Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani źródeł ciepła, na
przykład gorących kanałów wentylacyjnych,
a także nie należy pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu.
 Przed rozpoczęciem
odtwarzania płytę należy
oczyścić przy użyciu specjalnej
ścierki, od środka na zewnątrz.
Nie należy używać środków
takich jak benzyna,
rozpuszczalnik i ogólnie
dostępne środki czyszczące.
21PL
Informacje dotyczące urządzeń iPod
 Do urządzenia można podłączyć następujące
modele urządzenia iPod. Przed podłączeniem
należy zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
Obsługiwane modele urządzeń iPhone/iPodów
Obsługiwany
model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generacja)


iPod touch
(5. generacja)


iPod nano
(7. generacja)

 Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają, że elektroniczne akcesorium zostało
przygotowane specjalnie do współpracy
z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań
firmy Apple dotyczących parametrów użytkowych.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego zgodność
z normami bezpieczeństwa i z przepisami.
Używanie tego akcesorium z iPodem lub iPhonem
może wpłynąć na funkcjonowanie systemów
bezprzewodowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane
w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży produktów
Sony.
22PL
Dane techniczne
Sekcja odbiornika radiowego
FM
Zakres strojenia:
Kiedy [AREA] jest ustawione jako [EUROPE]:
87,5 MHz do 108,0 MHz
Kiedy [AREA] jest ustawione jako [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz do 108,0 MHz
(interwał 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (interwał 30 kHz)
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
Czułość użytkowa: 7 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 73 dB
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 15 000 Hz
MW/LW
Zakres strojenia:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Zaciski antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
Czułość: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 95 dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie dźwięku: poniżej dającego
się zmierzyć poziomu
Maksymalna liczba*1:
Foldery (albumy)*2: 150
Pliki (utwory) i foldery*3: 300
wyświetlanych znaków w nazwie folderu/pliku:
32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Obsługiwane kodery-dekodery: MP3 (.mp3),
WMA (.wma)
*1 tylko CD-R/CD-RW
*2 w tym folder główny
*3 mniej, jeśli nazwy folderów i plików zawierają wiele
znaków
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (Full speed)
Maksymalny prąd: 1 A
Maksymalna liczba rozpoznawanych folderów
i plików:
Foldery (albumy): 256
Pliki (utwory) w folderze: 256
Protokół zgodny z AOA (Android Open Accessory): 2.0
Obsługiwane kodery-dekodery:
MP3 (.mp3)
Przepływność: od 8 do 320 kb/s (obsługuje
VBR (zmienna przepływność))
Częstotliwości próbkowania: 16 kHz — 48 kHz
WMA (.wma)
Przepływność: 32–192 kb/s (obsługa
zmiennej przepływności (VBR))
Częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Głębia bitowa: 16 bitów, 24 bity
Częstotliwości próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz
Łączność bezprzewodowa
System komunikacji:
Wersja 3.0 standardu BLUETOOTH
Wyjście:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +1 dBm)
Maksymalny zasięg łączności*1:
Około 10 m w linii wzroku
Pasmo częstotliwości:
pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji audio) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAP (profil dostępu do książki telefonicznej)
SPP (profil portu szeregowego)
Odpowiednie kodeki:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników, takich jak
przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny,
system operacyjny, oprogramowanie itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują na cel
komunikacji pomiędzy urządzeniami nawiązywanej
za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
Łączność NFC
Pasmo częstotliwości i maksymalna moc
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m przy 10 m
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjście: Wyjścia głośników
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4 (przy 4 Ω)
Ogólne
Wyjścia:
Gniazdo wyjść audio (FRONT, REAR, SUB
[PRZÓD, TYŁ, SUBWOOFER])
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego / wzmacniaczem mocy
(REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo wejścia pilota
Gniazdo wejścia antenowego
Gniazdo MIC
Gniazdo wejścia AUX (stereofoniczne typu
mini jack)
Port USB
Zasilanie: Akumulator samochodowy 12 V DC
(biegun ujemny na masie)
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary:
Około 178 × 100 × 177 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe:
Około 182 × 111 × 159 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: Około 1,4 kg
Zawartość opakowania:
Jednostka centralna (1 szt.)
Mikrofon (1 szt.)
Części do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Najbliższy punkt sprzedaży może nie posiadać
w ofercie niektórych z wymienionych powyżej
akcesoriów. Szczegółowych informacji udzieli
sprzedawca.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc., a ich
dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji. Pozostałe znaki
towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Windows Media jest zarejestrowanym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym spółki
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation.
Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie takich
technologii poza tym produktem bez właściwej
licencji od Microsoft lub autoryzowanego
przedstawiciela Microsoft jest bezwzględnie
zabronione.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
oraz Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store
jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
23PL
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.
Google, Android i Google Play są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej
i binarnej (z modyfikacjami lub bez nich) są
dozwolone pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
 Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać
powyższą informację o ochronie praw autorskich,
niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie.
 Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać
w dokumentacji i (lub) w innych materiałach
dostarczanych z daną dystrybucją powyższą
informację o ochronie praw autorskich, niniejszą
listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
 Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej
członków nie mogą być używane w celu
propagowania lub promowania produktów
powstałych na bazie niniejszego oprogramowania
bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH
I WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS”
(„TAKIE, JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH,
W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH
GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONYCH CELÓW. FUNDACJA ANI JEJ
CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE,
CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI
ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI UŻYCIA
PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH,
NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH
LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW W DZIAŁALNOŚCI)
BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ LUB PRZYJĘTE
ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI
(KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ —
ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA ZANIEDBANIE),
POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU
UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA,
NAWET JEŚLI UPRZEDZONO O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
24PL
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista kontrolna pomoże rozwiązać
problemy, które mogą wystąpić podczas
korzystania z urządzenia.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i zapoznać się ze sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu bezpiecznika
i demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
znajdują się w rozdziale „Schemat połączeń /
Instalacja” (strona 30).
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj ze
stron pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Ogólne
Brak dźwięku lub poziom głośności jest bardzo
niski.
 Potencjometr [FADER] nie został ustawiony na
korzystanie z zestawu 2 głośników.
 Poziom głośności odtwarzacza lub podłączonego
urządzenia jest bardzo niski.
 Zwiększ poziom głośności odtwarzacza
i podłączonego urządzenia.
Brak sygnału dźwiękowego.
 Został podłączony dodatkowy wzmacniacz mocy
i nie korzystasz z wbudowanego wzmacniacza.
Zawartość pamięci została usunięta.
 Przewód zasilający lub bateria zostały odłączone
lub są podłączone nieprawidłowo.
Zaprogramowane stacje i nastawienie zegara
są kasowane.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje powstawanie
zakłóceń.
 Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się tryb
prezentacji.
 Jeśli wybrane jest stawienie [DEMO-ON] i przez
5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
włączy się tryb prezentacji.
 Wybierz ustawienie [DEMO-OFF] (strona 18).
Wskazania wyświetlacza znikają / nie
pojawiają się.
 Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza [DIMMER ON] (strona 20).
 Wskazania wyświetlacza znikają po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku OFF.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF, aby uaktywnić
wyświetlacz.
Wyświetlacz/oświetlenie miga.
 Zasilanie jest niewystarczające.
 Upewnij się, że akumulator samochodowy
dostarcza do urządzenia wystarczającą ilość
energii. (Wymagane napięcie zasilania to
12V prądu stałego.)
Przyciski funkcyjne nie działają.
Nie można wyjąć płyty.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przyciski
DSPL i CALL , aby wyzerować urządzenie
(strona 7).
Zawartość pamięci zostanie skasowana.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy
resetować urządzenia podczas prowadzenia
łodzi.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu na zakłócenia.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Sprawdź podłączenie anteny.
 Jeśli antena automatyczna się nie wysuwa,
sprawdź podłączenie przewodu zasilania anteny.
Nie można nastawić zapisanych stacji.
 Moc sygnału audycji jest za słaba.
Nie można dostroić w zakresie 65 MHz-74 MHz
dla FM3.
 [AREA] jest ustawione jako [EUROPE].
 Ustaw [AREA] na [RUSSIA] (strona 18).
RDS
Usługi RDS nie są odbierane, gdy [AREA] jest
ustawione jako [RUSSIA].
 Wybrana jest opcja FM3.
 Wybierz opcję FM1 lub FM2.
 Usługi RDS nie są dostępne w bieżącym regionie.
Wyszukiwanie stacji rozpoczyna się kilka sekund
po kilku sekundach odbioru.
 Odbierana stacja nie nadaje kodu usługi TP albo
ma za słaby sygnał.
 Wyłącz funkcję TA (strona 11).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 11).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
 Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Nazwa stacji miga.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
 Naciśnij przycisk / (SEEK –/+) w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się opcja
[PI SEEK], a urządzenie zacznie szukać innej
stacji o tych samych danych PI (identyfikacja
programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można odtworzyć płyty.
 Uszkodzona lub zabrudzona płyta.
 Płyt CD-R/CD-RW nie można używać do
odtwarzania dźwięku (strona 21).
Nie można odtworzyć plików MP3/WMA.
 Płyta jest niekompatybilna z formatem i wersją
MP3/WMA. Szczegółowe informacje o płytach
i formatach, które można odtwarzać, znajdują się
na stronach pomocy technicznej (adresy podano
z tyłu okładki).
Odtwarzanie plików MP3/WMA może rozpocząć
się z opóźnieniem.
 W poniższych przypadkach czas rozpoczęcia
odtwarzania może być dłuższy.
 płyty zawierające skomplikowaną strukturę
folderów,
 płyty nagrana w trybie wielosesyjnym,
 płyty, na których można zapisać dodatkowe
dane.
Dźwięk jest przerywany.
 Uszkodzona lub zabrudzona płyta.
Odtwarzanie z urządzenia USB
Nie można odtwarzać z urządzeń podłączonych
do koncentratora USB.
 To urządzenie nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych poprzez koncentrator USB.
Odtwarzanie z urządzenia USB rozpoczyna się
z opóźnieniem.
 Urządzenia USB zawierają pliki ze skomplikowaną
strukturą drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Dźwięk może być przerywany w przypadku
plików o dużej przepływności.
 W pewnych sytuacjach pliki DRM mogą nie być
odtwarzane.
Nie można odtworzyć pliku audio.
 Urządzenia USB sformatowane w systemach plików
innych niż FAT16 lub FAT32 nie są obsługiwane*.
* Urządzenie obsługuje system plików FAT16 i FAT32,
ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
systemów FAT. Więcej szczegółów można uzyskać
w instrukcji obsługi urządzenia USB lub kontaktując
się z producentem.
25PL
Nie można wykonać operacji pomijania
albumów, elementów (tryb pomijania)
i wyszukiwania utworu przez nazwę
(Quick-BrowZer).
 Nie można wykonać tych operacji, gdy jest
podłączone urządzenie USB w trybie Android
lub iPod.
 Ustaw [USB MODE] na [MSC/MTP] (strona 18).
 Wyjmij iPod.
 Tryb USB urządzenia nie jest ustawiony na
odpowiedni tryb.
 Upewnij się, że tryb USB urządzenia jest
ustawiony na tryb MSC/MTP.
Dźwięk nie będzie słyszalny podczas
odtwarzania w trybie Android.
 Dopóki urządzenie jest w trybie Android, dźwięk
jest emitowany tylko przez smartfon z systemem
Android.
 Sprawdź stan aplikacji odtwarzania dźwięku na
smartfonie Android.
 Odtwarzanie może nie być prawidłowe
w zależności od modelu smartfona
z systemem Android.
Funkcja NFC
Nie można użyć funkcji połączenia jednym
dotknięciem (NFC).
 Jeśli smartfon nie reaguje na dotyk:
 Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona.
 Zbliż część smartfona ze znakiem N do części
urządzenia oznaczonej znakiem N.
 Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Czułość odbioru sygnału NFC zależy od urządzenia.
Jeśli kilkakrotnie nie uda się podłączyć smartfona
przy użyciu funkcji łączenia jednym dotknięciem,
nawiąż połączenie BLUETOOTH ręcznie.
Funkcja BLUETOOTH
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
odtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz odtwarzacz w tryb
gotowości do parowania.
 Po połączeniu z dwoma urządzeniami BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenie.
 Zakończ jedno z połączeń i wyszukaj
odtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, włącz sygnał wyjściowy
BLUETOOTH (strona 9).
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie odtwarzacz
lub urządzenie BLUETOOTH, ale nie oba
urządzenia.
 Podłącz odtwarzacz za pomocą urządzenia
BLUETOOTH lub na odwrót.
26PL
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego urządzenia.
 W zależności od stanu podłączonego urządzenia
uzyskanie jego nazwy może być niemożliwe.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło sterujące
podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączonego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
 Ustaw dla opcji [RINGTONE] ustawienie [1]
(strona 20).
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia.
Dźwięk dzwonka dobiega tylko z przednich
głośników.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia. Głos
rozmówcy dobiega tylko z przednich głośników.
Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt dużą
głośność.
 Wyreguluj poziom głośności za pomocą funkcji
regulacji wzmocnienia mikrofonu (strona 15).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
 Zmniejsz poziom głośności.
 Wybierz dla trybu EC/NC opcję [EC/NC-1] albo
[EC/NC-2] (strona 15).
 Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk
telefonu, postaraj się je zminimalizować.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega uliczny hałas itp., należy zamknąć okno.
Jeśli źródłem hałasu jest klimatyzacja, zmniejsz
jej wydajność.
Telefon nie jest podłączony.
 Podczas odtwarzania dźwięku BLUETOOTH
telefon nie jest podłączany pomimo naciśnięcia
przycisku CALL.
 Podłącz odtwarzacz z telefonu.
Jakość dźwięku telefonu jest niska.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
 W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Głośność podłączonego urządzenia audio jest
zbyt mała (wysoka).
 Poziom głośności zmienia się w zależności od
podłączonego urządzenia audio.
 Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub odtwarzaczu (strona 19).
Podczas odtwarzania z urządzenia BLUETOOTH
dźwięk jest przerywany.
 Zmniejsz odległość między odtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenia audio BLUETOOTH znajduje się
w blokującym sygnał etui, to należy je wyjąć.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub
innych urządzeń, które emitują fale radiowe.
 Wyłącz pozostałe urządzenia.
 Zwiększ odległość od pozostałych urządzeń.
 W momencie nawiązywania połączenia między
odtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie
oznacza to nieprawidłowego działania.
Nie można obsługiwać podłączonego urządzenia
audio BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP.
Niektóre funkcje nie działają.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Połączenie jest odbierane przypadkowo.
 W podłączonym telefonie włączono funkcję
automatycznego odbierania połączenia.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 W zależności od podłączonego urządzenia czas
na wykonanie parowania może być krótki.
 Wykonaj parowanie w wyznaczonym czasie.
Działanie aplikacji Sony | Music Center
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w „Sony | Music Center”.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji
„Sony | Music Center”.
Kiedy aplikacja „Sony | Music Center”
wykorzystuje łącze BLUETOOTH, wyświetlacz
automatycznie przełącza się na [BT AUDIO].
 Wystąpił błąd w działaniu aplikacji „Sony | Music
Center” lub funkcji BLUETOOTH.
 Ponownie uruchom aplikację.
Aplikacja „Sony | Music Center” jest
automatycznie rozłączana w momencie
przełączenia wyświetlacza na [IPOD].
 Aplikacja „Sony | Music Center” na iPod / telefon
iPhone nie obsługuje odtwarzania z iPoda.
 Przełącz urządzenie na źródło inne niż [IPOD],
po czym nawiąż połączenie z aplikacją „Sony |
Music Center” (strona 15).
Połączenie z aplikacją „Sony | Music Center”
jest automatycznie przerywane, gdy tryb USB
urządzenia zmieni się na [ANDROID].
 Smartfon z systemem Android nie obsługuje
odtwarzania w trybie Android.
 Zmień tryb USB urządzenia na [MSC/MTP],
po czym nawiąż połączenie z aplikacją „Sony |
Music Center” (strona 15).
Nie można wykonać parowania.
 Urządzenie może nie łączyć się w parę z wcześniej
sparowanym urządzeniem BLUETOOTH po
inicjalizacji, gdy informacja o parowaniu jest
przechowywana w urządzeniu BLUETOOTH.
W takim przypadku należy usunąć z urządzenia
BLUETOOTH informacje dotyczące parowania z tym
urządzeniem, a następnie powtórzyć parowanie.
Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.
 Wyłącz urządzenie, naciskając na co najmniej
2 sekundy przycisk OFF, po czym włącz je na nowo.
Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym
z głośników nie wydobywa się dźwięk.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk
był reprodukowany przez głośniki samochodu.
Funkcja Siri Eyes Free nie włącza się.
 Przeprowadź w urządzeniu uwierzytelnianie
smartfona iPhone obsługującego funkcję Siri
Eyes Free.
 Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
 Zakończ połączenie BLUETOOTH między
smartfonem iPhone a urządzeniem, a następnie
nawiąż je ponownie.
27PL
Komunikaty
Podczas działania mogą być wyświetlane w sposób
ciągły lub przerywany następujące komunikaty.
INVALID
 Wybrana operacja może być nieprawidłowa.
READ: Trwa odczytywanie informacji.
 Poczekaj na odczytanie danych. Odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie. Może to chwilę
potrwać w zależności od organizacji plików.
(podkreślenie): Nie można wyświetlić znaku.
Odtwarzanie płyt CD:
CD ERROR: Nie można odtworzyć płyty. Płyta
zostanie wysunięta automatycznie.
 Wyczyść lub prawidłowo włóż płytę, albo upewnij
się, że nie jest ona pusta lub uszkodzona.
USB NO MUSIC: brak pliku do odtworzenia.
 Podłącz urządzenie USB z plikami muzycznymi
(strona 23).
USB NO SUPPORT: Urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
USB OVERLOAD: urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, a następnie naciskaj
przycisk SRC, aby wybrać inne źródło.
 Błąd urządzenia USB lub podłączono
nieobsługiwane urządzenie.
Funkcja RDS:
CD NO DISC: Brak płyty.
 Włóż płytę CD z plikami muzycznymi (strona 22).
NO AF: Brak częstotliwości zastępczych dla
obecnej stacji.
 Naciśnij przycisk / (SEEK –/+) w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się opcja [PI SEEK],
a urządzenie zacznie szukać innej stacji o tych
samych danych PI (identyfikacja programu).
CD NO MUSIC: brak pliku do odtworzenia. Płyta
zostanie wysunięta automatycznie.
 Włóż płytę CD z plikami muzycznymi (strona 22).
NO PI: Brak identyfikacji programu Wybrana stacja
nie transmituje danych PI (identyfikacji programu).
 Wybierz inną stację.
CD PUSH EJECT: Nie można prawidłowo wyjąć płyty.
 Naciśnij przycisk  (wysuwanie).
NO TP: Brak komunikatów dla kierowców.
 Urządzenie będzie szukało dostępnych stacji
z opcją TP.
lub
: Początek lub koniec płyty.
Funkcja BLUETOOTH:
Odtwarzanie z urządzenia USB:
HUB NO SUPPORT: Koncentratory USB nie są
obsługiwane.
IPOD STOP: odtwarzanie z urządzenia iPod zostało
zakończone.
 Włącz odtwarzanie w urządzeniu iPod/iPhone.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Do urządzenia w trybie [USB MODE] ustawionym
na [ANDROID] dołączono urządzenie USB,
które nie obsługuje protokołu AOA (Android
Open Accessory) 2.0.
 Ustaw [USB MODE] na [MSC/MTP] (strona 18).
USB ERROR: nie można odtwarzać zawartości
urządzenia USB.
 Ponownie podłącz urządzenie USB.
USB NO DEVICE: urządzenie USB nie jest
podłączone albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie USB lub przewód USB
podłączono w prawidłowy sposób.
28PL
BT AUDIO NO DEVICE: Urządzenie BLUETOOTH nie
jest podłączone albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH jest
prawidłowo podłączone oraz że nawiązano
komunikację BLUETOOTH.
FILE ERROR: Nie można wykonać wybranej operacji.
 Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
NO SUPPORT: Wybrana operacja nie jest
dozwolona lub obsługiwana.
 Upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH
obsługuje profil HFP (Handsfree Profile).
UNKNOWN: nie można wyświetlić numeru telefonu
lub nazwy kontaktu.
WITHHELD: numer telefonu został ukryty przez
nadawcę.
Aplikacja Sony | Music Center:
APP -----------: Brak połączenia z aplikacją.
 Ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„Sony | Music Center” (strona 15).
APP DISPLAY: Otwarte jest menu konfiguracji
ekranu aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji ekranu aplikacji,
aby móc korzystać z przycisków.
APP LIST: Otwarta jest lista utworów zapisanych
na płycie CD/w pamięci urządzenia USB/iPoda.
 Zamknij listę, aby móc korzystać z przycisków.
APP MENU: Otwarte jest menu konfiguracji aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji, aby móc korzystać
z przycisków.
APP NO DEVICE: Urządzenie z zainstalowaną
aplikacją nie jest podłączone lub rozpoznawane.
 Nawiąż połączenie BLUETOOTH i ponownie
nawiąż połączenie z aplikacją „Sony | Music
Center” (strona 15).
APP SOUND: Otwarte jest menu konfiguracji
dźwięku aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji dźwięku aplikacji,
aby móc korzystać z przycisków.
Aktualizacja wewnętrznego
oprogramowania:
FILE ERROR: W urządzeniu USB nie jest zapisany
moduł aktualizacji.
 Zapisz moduł aktualizacji w urządzeniu USB
i ponów próbę (strona 21).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Aktualizacja
wewnętrznego oprogramowania nie zakończyła się
poprawnie.
 Naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć komunikat,
i ponów próbę.
Podczas aktualizacji nie należy przestawiać
kluczyka w stacyjce w położenie OFF ani odłączać
urządzenia USB (strona 21).
Jeśli problem nie zostanie usunięty po wykonaniu
wszystkich powyższych czynności, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyt CD, należy
dostarczyć płytę używaną w czasie, gdy problem
wystąpił po raz pierwszy.
OPEN SONY APP: Aplikacja „Sony | Music Center”
nie jest uruchomiona.
 Uruchom aplikację.
SONY APP DISCNCTED: Połączenie z aplikacją
zostało rozłączone.
 Nawiąż połączenie z aplikacją „Sony | Music
Center” (strona 15).
Obsługa pilota montowanego na kierownicy:
ERROR: Podczas przypisywania funkcji wystąpił
błąd.
 Przypisz ponownie ustawienie, które spowodowało
wystąpienie błędu (strona 18).
TIMEOUT: Przypisanie funkcji nie powiodło się ze
względu na przekroczenie limitu czasu
oczekiwania.
 Przypisz funkcję w czasie około 6 sekund, kiedy
na wyświetlaczu widoczny jest napis [REGISTER]
(strona 18).
29PL
Schemat połączeń / Instalacja
Ostrzeżenia
 Poprowadź wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
 Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami,
np. szyną od fotela.
 Przed wykonaniem połączeń wyłącz zapłon
samochodu.
 Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony
do złącza zasilania pomocniczego, należy go
podłączyć do urządzenia i głośników.
 Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować taśmą
izolacyjną.
Lista części potrzebnych do
instalacji


5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 cala)
×4




Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
 Wybierz starannie miejsce instalacji, tak aby
urządzenie nie utrudniało kierowania pojazdem.
 Unikać instalowania urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne
wstrząsy lub wysoką temperaturę, np.
w bezpośrednim świetle słonecznym lub obok
kanałów ogrzewania.
 Używaj tylko dostarczonego zestawu elementów
do montażu, aby instalacja była bezpieczna
i pewna.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego
obwodu musi być wyższy niż suma prądów
bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
Kąt montażu
Urządzenie należy zamontować pod kątem
mniejszym niż 30°.
30PL
×2

 Ta lista części nie zawiera wszystkich elementów
znajdujących się w zestawie.
 Obejma  jest fabrycznie przymocowana do
urządzenia. Przed zamontowaniem urządzenia
należy użyć kluczyków odblokowujących ,
aby zdjąć z urządzenia obejmę . Szczegóły
podano w punkcie „Zdejmowanie obejmy”
(strona 33).
 Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących .
Są one potrzebne przy wymontowywaniu
urządzenia.
Połączenia
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1

*2
Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć
w podrozdziale
„Wykonywanie połączeń”
Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Schemat podłączenia zasilania” (strona 32).
z przewodowego pilota
(brak w zestawie)*4
*5
z anteny samochodowej*6
*1
*2
*3
*4
Brak w zestawie
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω × 4
Przewód z wtykami cinch (brak w zestawie)
W zależności od typu samochodu użyj adaptera do
przewodowego pilota (sprzedawanego oddzielnie).
Szczegółowe informacje o korzystaniu z pilota
przewodowego podano w punkcie „Korzystanie
z pilota przewodowego” (strona 33).
*5 Przewód wejścia mikrofonowego należy tak
poprowadzić, aby nie utrudniał kierowania łodzią.
W przypadku prowadzenia przewodu w pobliżu stóp
należy umocować go uchwytem itp.
Informacje na temat instalacji mikrofonu można
znaleźć w podrozdziale „Instalacja mikrofonu”
(strona 33).
*6 W zależności od typu samochodu pamiętaj
o używaniu zasilacza (sprzedawany osobno),
jeśli złącze anteny nie pasuje.
31PL
Zasilanie podtrzymujące zawartość
pamięci
Wykonywanie połączeń
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest
wyposażony w przekaźnik, podłączenie urządzenia
za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego
 grozi uszkodzeniem anteny.
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest podłączony,
obwód pamięci będzie zasilany stale, nawet po
wyłączeniu zapłonu samochodu.
 Do złącza głośnikowego w samochodzie
Podłączanie głośników
 Wyłącz urządzenie przed podłączaniem głośników.
 Użyj głośników o impedancji od 4 Ω do 8 Ω
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć ich
uszkodzenia.
1
2
3
4
5
6
7
8
Schemat podłączenia zasilania

Fioletowy

Fioletowo-czarne
paski
Głośnik przedni
(prawy)

Szary

Szaro-czarne paski
Złącza pomocniczego zasilania mogą różnić się
zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się,
że przewody są właściwie dopasowane, należy
skontrolować schemat pomocniczego zasilania.
Głośnik przedni
(lewy)

Biały
Złącze pomocniczego zasilania

Biało-czarne paski
Głośnik tylny
(prawy)
Głośnik tylny
(lewy)

Zielony

Zielono-czarne
paski
 Do złącza zasilania w samochodzie
Typowe złącze
Czerwony
12
Stałe zasilanie
13
Sterowanie siłownikiem
Niebiesko-białe
anteny / wzmacniaczem
paski
mocy (REM OUT)
Czerwony
Żółty
14
Odłączane zasilanie
oświetlenia
Pomarańczowobiałe paski
15
Odłączane zasilanie
Czerwony
16
Masa
Czarny
Żółty
Żółty
12
Stałe zasilanie
Żółty
15
Odłączane zasilanie
Czerwony
Odwrócone pozycje przewodów
czerwonego i żółtego
Czerwony
Czerwony
Łatwe podłączanie subwoofera
Po podłączeniu subwoofera do przewodu głośnika
tylnego można używać go bez wzmacniacza mocy.
Żółty
Żółty
Przedni głośnik
Subwoofer
Uwagi
 Należy przygotować przewody głośnika tylnego.
 Użyj subwoofera o impedancji od 4 Ω do 8 Ω
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć jego
uszkodzenia.
32PL
12
Odłączane zasilanie
Żółty
15
Stałe zasilanie
Czerwony
Stacyjka bez położenia ACC
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń
i przełączeniu przewodów zasilających należy
podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie.
W przypadku pytań lub problemów w związku
z podłączaniem urządzenia, które nie zostały
opisane w niniejszym podręczniku, należy
skontaktować się ze sprzedawcą samochodu.
Instalacja mikrofonu
Instalacja
Zdejmowanie obejmy
Przed instalacją urządzenia zdejmij z niego
obejmę .
1
Aby móc wykonywać połączenia w trybie
głośnomówiącym, należy zainstalować mikrofon .

Wsuń oba kluczyki odblokowujące ,
aby rozległo się kliknięcie. Pociągnij
obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od
obejmy.

Zaczep (nie należy do wyposażenia)
 Haczykiem do wewnątrz.


Ostrzeżenia
 Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy
lub drążka zmiany biegów stanowi bardzo
poważne zagrożenie. Należy zadbać, aby
przewód i inne części nie utrudniały kierowania.
 Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki
powietrzne lub inne wyposażenie amortyzujące
uderzenia, przed instalacją należy skontaktować
się ze sprzedawcą urządzenia lub samochodu.
Uwaga
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej  oczyść
powierzchnię deski rozdzielczej suchą ściereczką.
Montaż urządzenia w desce rozdzielczej
W przypadku samochodów produkcji japońskiej
należy zapoznać się z punktem „Montaż urządzenia
w samochodzie produkcji japońskiej” (strona 34).
Montaż urządzenia za pomocą obejmy
dostarczonej w zestawie
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po
obu stronach obejmy  są odgięte do wewnątrz na
głębokość co najmniej 3,5 mm (5/32 cala).
1
Wsuń obejmę  do wnętrza deski
rozdzielczej, a następnie odegnij
zaczepy na zewnątrz, zapewniając
dokładne dopasowanie.
Korzystanie z pilota przewodowego
1
Aby umożliwić użycie pilota
przewodowego, zmień ustawienie opcji
[STR CONTROL] w grupie [STEERING] na
[PRESET] (strona 18).
Zaczep

Większy niż
182 mm
Większy niż
111 mm
33PL
2
Zamontuj odtwarzacz w uchwycie .
Wymiana bezpiecznika


Uwaga
Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte na zewnątrz,
urządzenie nie będzie właściwie przymocowane i może
wyskoczyć.
Montaż odtwarzacza w samochodzie
produkcji japońskiej
Instalacja urządzenia w niektórych markach
japońskich samochodów może okazać się
niemożliwa. Należy wtedy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.

Do deski rozdzielczej/centrum konsoli
Uchwyt
Uchwyt
Części dostępne
w zestawie
z samochodem
Montując urządzenie w obejmie stanowiącej
wyposażenie samochodu, należy wkręcić
dostarczone wkręty  w otwory odpowiadające
marce samochodu: T dla TOYOTA i N dla NISSAN.
Uwaga
Aby uniknąć uszkodzeń, do instalacji należy używać
tylko dostarczonych wkrętów .
Resetowanie urządzenia
Szczegóły podano w części „Resetowanie
urządzenia” (strona 7).
34PL

Wymieniając bezpiecznik, należy
Bezpiecznik (10 A)
użyć zamiennika o prądzie
znamionowym identycznym
z prądem podanym na
poprzednim bezpieczniku.
Jeśli bezpiecznik przepali się,
należy go wymienić po
sprawdzeniu podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się przepali,
może to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie.
W takim przypadku należy się skontaktować
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
marki Sony.
Polski
Niniejszym Sony Corporation deklaruje, że urządzenie
to jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/.
Witryna pomocy technicznej
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy technicznej
dla tego produktu należy zapoznać się z informacjami
podanymi na stronie:
http://www.sony.eu/support
Już dziś zarejestruj swój produkt on-line:
http://www.sony.eu/mysony
Aplikacja na smartfon
Aplikacja Support by Sony — wyszukiwanie informacji i odbiór
powiadomień o produkcie:
√
√
√
√
Wiadomości i ostrzeżenia
Aktualizacje oprogramowania
Samouczki
Wskazówki
https://sony.net/SBS
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising