Sony | WX-800UI | Sony WX-800UI Radioodtwarzacz CD z łączem USB Instrukcja obsługi

4-575-512-11(1) (PL)
Odtwarzacz płyt
kompaktowych
FM/MW/LW
Instrukcje wyłączania ekranu demonstracyjnego (DEMO):
str. 9.
Instrukcje nawiązywania połączenia i instalacji: str. 19.
WX-800UI
Instrukcja obsługi
PL
Właściwości diody laserowej
 Czas trwania emisji: ciągły
 Wyjście lasera: mniej niż 53,3 μW
(Wartość wyjściowa mierzona w odległości 200 mm
od powierzchni soczewek obiektywu w bloku
optycznym z przysłoną 7 mm).
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty
do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku
pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać
się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora
z produktu. Baterię/akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii/akumulatorów
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym nabyto
produkt lub baterię/akumulator.
Wielkość napięcia roboczego itp. jest określona na
tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie
obudowy.
Uwaga dla klientów, których samochody są
wyposażone w stacyjkę bez pozycji ACC
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej samochodu,
ponieważ jego tylna część nagrzewa sie
w czasie pracy.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Schemat połączeń/Instalacja”
(str. 19).
Wyprodukowano w Tajlandii
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Zgodność produktu z wymaganiami UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy
Usuwanie zużytych baterii
oraz niesprawnego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z odrębnymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze
lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani
baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/
akumulatorach symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się,
gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga
chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
2PL
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania AUTO OFF (str. 10). Umożliwia ona
całkowite automatyczne wyłączenie urządzenia
po upływie określonego czasu od chwili
wyłączenia odbiornika, chroniąc akumulator
przed rozładowaniem. Jeśli nie zostanie
włączona funkcja AUTO OFF, po każdym
wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili
wygaszenia wyświetlacza.
Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych
przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być
modyfikowane, zawieszane albo wycofywane bez
powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.
Spis treści
Opis elementów i przycisków sterujących. . . . . . . 4
Czynności wstępne
Resetowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie urządzenia USB. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie innych przenośnych urządzeń
audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
Słuchanie audycji radiowych
Słuchanie audycji radiowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Odtwarzanie z urządzenia USB. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . . 8
Ustawienia
Anulowanie trybu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podstawowa procedura wybierania ustawień. . . . 9
Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ustawienia dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Konfiguracja ekranu (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dodatkowe informacje
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego . . . 13
Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Schemat połączeń/Instalacja
Przestrogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista części do instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
22
3PL
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna

(przeglądaj) (str. 9)
Wchodzi w tryb przeglądania podczas
odtwarzania.
PTY (typ programu)
Wybiera PTY w trybie RDS.
 SOURCE
Włącza urządzenie.
Zmienia źródło dźwięku.
OFF
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby
wyłączyć źródło dźwięku i wyświetlić zegar.
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć
zasilanie i wyświetlacz.
 Pokrętło sterujące
Obracaj, aby ustawić poziom głośności.
PUSH ENTER
Wchodzi do wybranego elementu.
Naciśnij SOURCE, obróć pokrętło, a następnie
naciśnij, aby zmienić źródło.
MENU
Otwiera menu konfiguracji.
 Przycisk resetowania (str. 5)
4PL
 DSPL (wyświetlacz)
Zmienia wyświetlane elementy po naciśnięciu.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać wskazania
wyświetlacza.
 Szczelina na płytę
 Okno wyświetlacza
  (wysuwanie płyty)
 MEGA BASS
Wzmacnia bas odpowiednio do poziomu
głośności. Naciśnij, aby zmienić ustawienie
MEGA BASS: [1], [2], [OFF].
Automatycznie ustawia się na [OFF] po
ustawieniu [C.AUDIO+] na [ON].
 MODE (str. 6, 8)
(wstecz)
Powrót do poprzedniego ekranu.
 SEEK +/–
Automatyczne dostrajanie stacji radiowych.
Naciśnij i przytrzymaj, aby dostroić ręcznie.
/ (poprzedni/następny)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
 SOUND
Otwiera bezpośrednio menu SOUND.
 Przyciski numeryczne (od 1 do 6)
Włącza zapisane stacje radiowe. Naciśnij
i przytrzymaj, aby zapisać stacje.
ALBUM /
Pomija album w urządzeniu audio. Naciśnij
i przytrzymaj, aby ciągle pomijać albumy.
(powtórz)
(odtwarzaj losowo)
Czynności wstępne
Resetowanie urządzenia
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia,
po wymianie akumulatora lub dokonaniu zmian
połączeń urządzenie należy zresetować. Naciśnij
przycisk resetowania na przykład długopisem.
PAUSE
 Gniazdo AUX
 Port USB
 Czujnik pilota
Uwaga
Naciśnięcie przycisku resetowania spowoduje utratę
ustawień zegara i części zawartości zapisanej
w pamięci urządzenia.
Ustawianie zegara
1
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET CLOCK-ADJ].
Naciśnij pokrętło.
Wskazanie godziny zacznie migać.
3
Obracając pokrętło sterowania, nastaw
godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij przycisk
SEEK +/–.
4
Po nastawieniu minut naciśnij przycisk
MENU.
Konfiguracja została zakończona i zegar zacznie
działać.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.
5PL
Podłączanie urządzenia USB
1
2
Słuchanie audycji radiowych
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.
Słuchanie audycji radiowych
Do podłączania urządzenia iPod/iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB urządzenia iPod
(sprzedawanego oddzielne).
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SOURCE aż do
wyświetlenia napisu [TUNER].
Automatyczne programowanie stacji
radiowych (BTM)
Podłączanie innych
przenośnych urządzeń audio
1
2
3
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
pasmo (FM1 (UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR)
albo LW (DŁ)).
2
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania, wyświetl
element [SET BTM]. Naciśnij pokrętło.
Wyłącz przenośne urządzenie audio.
Urządzenie przypisuje stacje do przycisków
numerycznych według częstotliwości.
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz przenośne urządzenie audio do
gniazda wejścia AUX (mini jack stereo)
przewodem połączeniowym
(sprzedawanym oddzielnie)*.
Strojenie stacji
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
pasmo (fale krótkie FM1, FM2, FM3;
średnie MW albo długie LW).
2
Nastaw stację.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Ręczne strojenie stacji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SEEK +/–, aby
zgrubnie nastawić częstotliwość. Następnie
naciskaj przycisk SEEK +/–, aby precyzyjnie
wyregulować częstotliwość.
4
Automatyczne strojenie stacji
Naciśnij przycisk SEEK +/–
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu stacji.
Naciśnij przycisk SOURCE, aby wybrać
opcję [AUX].
Dostosowanie poziomu głośności
podłączonego urządzenia do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio. Nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności. Nastaw normalny poziom głośności
w odtwarzaczu.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję [SET SOUND]
 [SET AUX VOL] (str. 12).
Strojenie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i przytrzymaj
przycisk numeryczny (1–6) dotąd,
aż pojawi się napis [MEM].
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
6PL
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk numeryczny (1–6).
Korzystanie z systemu RDS
Wybieranie częstotliwości
zastępczych (AF) i komunikatów
o ruchu drogowym (TA)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
najsilniejszego sygnału stacji, natomiast funkcja TA
dostarcza informacje o bieżącej sytuacji na drogach
lub audycje dla kierowców (TP), o ile są odbierane.
1
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na tym samym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
Podczas odbioru stacji UKF (FM) naciśnij przycisk
numeryczny (1–6), do którego jest przypisana
lokalna stacja. W ciągu pięciu sekund ponownie
naciśnij przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania żądanej
stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu (PTY)
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
1
2
Podczas odbioru stacji UKF (FM) naciśnij
przycisk PTY.
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [SET AF/TA]. Naciśnij pokrętło.
2
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
żądany typ programu. Naciśnij pokrętło.
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] lub [SET AF/TA-OFF].
Naciśnij pokrętło.
Programowanie stacji RDS z ustawieniami
AF i TA
Stacje RDS można programować razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. Wybierz ustawienia
funkcji AF/TA, po czym zaprogramuj stację przy
użyciu funkcji BTM lub ręcznie. Programując stacje
ręcznie, można zaprogramować również stacje
bez funkcji RDS.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli funkcja AF albo TA jest włączona i rozpocznie
się nadawanie komunikatu o zagrożeniu,
urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie.
Regulacja głośności w czasie odbioru
komunikatu o ruchu drogowym
Wybrany poziom głośności zostanie umieszczony
w pamięci i będzie automatycznie przywracany
przy kolejnych komunikatach.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS (Aktualności), INFO
(Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE (Edukacja),
DRAMA (Słuchowiska), CULTURE (Kultura), SCIENCE
(Nauka), VARIED (Różne), POP M (Muzyka pop),
ROCK M (Muzyka rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka poważna), OTHER M (Inne
gatunki muzyki), WEATHER (Pogoda), FINANCE
(Finanse), CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Audycje społeczne), RELIGION (Religia),
PHONE IN (Audycje z udziałem słuchaczy),
TRAVEL (Podróże), LEISURE (Wypoczynek),
JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY (Muzyka
country), NATION M (Muzyka ludowa), OLDIES
(Przeboje i hity), FOLK M (Muzyka folkowa),
DOCUMENT (Audycje dokumentalne)
Nastawianie zegara (CT)
Słuchanie programu regionalnego
(REGIONAL)
Umożliwia nastawienie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Kiedy włączone są funkcje AF i REGIONAL, radio nie
przełącza się na inne stacje regionalne o silniejszym
sygnale. Podczas odbioru stacji UKF (FM) i po
opuszczeniu obszaru nadawania stacji regionalnej
należy wybrać w menu [SET GENERAL] ustawienie
[SET REG-OFF] (str. 10).
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
1
Wybierz w menu [SET GENERAL] opcję
[SET CT-ON] (str. 10).
7PL
1
Odtwarzanie
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania naciskaj przycisk
SOURCE, aby wyświetlić napis [USB]
(na wyświetlaczu pojawi się [IPD] w przypadku
rozpoznania urządzenia iPod).
Odtwarzanie płyty
1
Podłącz urządzenie USB do portu USB
(str. 6).
Włóż płytę (stroną z etykietą do góry).
2
Wyreguluj poziom głośności.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk OFF na 1 sekundę.
Odłączanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Odtwarzanie z urządzenia USB
W niniejszej instrukcji obsługi termin „iPod” jest
stosowany ogólnie w odniesieniu do funkcji iPod
urządzeń iPod oraz iPhone, chyba że w tekście lub
na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Szczegółowe informacje o zgodności iPodów
znajdują się w rozdziale „Informacje dotyczące
urządzeń iPod” (str. 14) lub na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Odtwarzacz współpracuje z urządzeniami MSC
(Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnych ze standardem USB, takich jak pamięci
flash USB, cyfrowe odtwarzacze multimedialne
czy telefony z systemem Android™.
Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne
i telefony z systemem Android mogą wymagać
przełączenia trybu łączności z USB na MSC.
Uwagi
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB
znajdują się na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
 Nie można odtwarzać następujących plików:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 chronionych przed kopiowaniem
 objętych ochroną DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi)
 zawierających dźwięk wielokanałowy
MP3/WMA/AAC:
 poddanych bezstratnej kompresji
WAV:
 zawierających dźwięk wielokanałowy
Po podłączeniu telefonu iPhone za pomocą
przewodu USB jego głośność jest nadal regulowana
przez telefon. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku przy rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w urządzeniu w czasie
rozmowy.
Bezpośrednia obsługa iPoda
(obsługa przez pasażera)
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
przycisk MODE, aż pojawi się napis
[MODE IPOD].
Teraz można swobodnie obsługiwać iPod.
Do regulacji głośności można użyć tylko
odtwarzacza.
Wyłączanie funkcji obsługi przez pasażera
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż pojawi
się napis [MODE AUDIO].
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
Odtwarzanie z powtarzaniem i losowe
1
Podczas odtwarzania naciskaj przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność
losowa), aby włączyć odpowiedni tryb
odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
rozpocząć się z opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku.
8PL
Wyszukiwanie utworu według nazwy
(Quick-BrowZer™)
1
Podczas odtwarzania z nośnika CD lub
USB naciśnij
(przeglądaj)*, aby
wyświetlić listę kategorii do
przeglądania.
Po wyświetleniu listy utworów naciskaj przycisk
(wstecz), aż pojawi się odpowiednia
kategoria.
* Podczas odtwarzania z urządzenia USB
przytrzymaj naciśnięty przycisk
(przeglądanie)
dłużej niż 2 sekundy, aby wrócić bezpośrednio
do listy kategorii.
2
3
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądaną kategorię wyszukiwania.
Następnie naciśnij pokrętło, aby
potwierdzić wybór.
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Ustawienia
Anulowanie trybu DEMO
Ekran prezentacji, który pojawia się, gdy urządzenie
jest wyłączone i widoczny jest zegar, można
wyłączyć.
1
Naciśnij MENU, przekręć pokrętło
sterujące, a następnie wybierz i naciśnij
[SET GENERAL].
2
Przekręć pokrętło sterujące, a następnie
wybierz i naciśnij [DEMO GENERAL].
3
Przekręć pokrętło sterujące, a następnie
wybierz i naciśnij [SET DEMO-OFF].
Wybieranie ustawień jest zakończone.
4
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(wstecz).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru/odtwarzania.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(przeglądaj)
Wyszukiwanie z pomijaniem
elementów (tryb Jump)
1
2
3
Naciśnij przycisk
(przeglądaj).
Naciśnij przycisk SEEK +.
Obracając pokrętło sterowania, wybierz
żądany element.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
Ustawienia ogólne (GENERAL), Ustawienia dźwięku
(SOUND), Ustawienia wyświetlacza (DISPLAY)
1
2
W tym trybie elementy z listy są pomijane co
10% ich ogólnej liczby.
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić
do trybu Quick-BrowZer.
Pojawi się wybrany element.
5
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni element i naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Naciśnij przycisk MENU.
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiednią kategorię konfiguracji
i naciśnij pokrętło.
Opcje, które można dostosować, różnią się
w zależności od źródła dźwięku i ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądane opcje. Następnie naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Naciśnij przycisk
(wstecz).
9PL
Ustawienia ogólne (GENERAL)
DEMO (demonstracja)
Aktywuje funkcję trybu demonstracyjnego:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (str. 5)
BEEP
Aktywuje sygnał dźwiękowy:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AUTO OFF
Całkowite wyłączanie urządzenia po upływie
określonego czasu od jego wyłączenia:
[ON] (30 minut), [OFF].
STEERING
Przypisanie/resetowanie ustawień pilota
zdalnego sterowania przymocowanego do
kierownicy.
(Tylko w przypadku połączenia za pomocą
przewodu połączeniowego (nie należy do
wyposażenia)). (Tylko przy wyłączonym źródle
dźwięku i włączonym zegarze).
STR CONTROL (tryb pilota przymocowanego
do kierownicy)
Wybieranie trybu wejścia podłączonego pilota
zdalnego sterowania. Aby uniknąć wystąpienia
usterki, upewnij się, że tryb wejścia jest zgodny
z podłączonym pilotem.
CUSTOM
Tryb wejścia dla pilota zdalnego sterowania
przymocowanego do kierownicy (wybierany
automatycznie po wykonaniu wybraniu opcji
[EDIT CUSTOM] albo [RESET CUSTOM]).
PRESET
Tryb wejścia dla przewodowego pilota
zdalnego sterowania (z wyjątkiem pilota
przymocowanego do kierownicy).
EDIT CUSTOM
Rejestrowanie funkcji (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) w pilocie pokrętła sterującego:
 Obróć pokrętło sterujące, aby wybrać
funkcję, którą chcesz powiązać z pilotem
pokrętła sterującego, i naciśnij.
 Gdy na wyświetlaczu miga napis [REGISTER],
naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie
zdalnego sterowania przymocowanym do
kierownicy, aby przypisać do niego żądaną
funkcję. Po zakończeniu przypisywania
funkcji, wyświetli się napis [REGISTERED].
 Aby przypisać inne funkcje, powtórz
czynności  oraz .
(Tylko gdy dla parametru [STR CONTROL]
wybrane jest ustawienie [CUSTOM]).
10PL
RESET CUSTOM
Resetowanie ustawień pilota zdalnego
sterowania przymocowanego do kierownicy:
[YES] (tak), [NO] (nie). (Tylko gdy dla parametru
[STR CONTROL] wybrane jest ustawienie
[CUSTOM]).
Uwagi
 Podczas zmiany ustawień działają wyłącznie
przyciski znajdujące się na obudowie urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa przed
przystąpieniem do zmiany ustawień należy
zaparkować samochód.
 Przypisane ustawienia nie zostają utracone w razie
wystąpienia usterki podczas przypisywania
nowego ustawienia. W przypadku wystąpienia
usterki wystarczy ponownie przypisać ostatnie
ustawienie.
 Ta funkcja może być niedostępna w przypadku
niektórych modeli pojazdów. Szczegółowe
informacje na temat zgodności z Twoim pojazdem
można znaleźć w witrynie pomocy (adres znajduje
się na tylnej okładce).
REAR/SUB
Przełączanie wyjścia audio: [SUB-OUT]
(subwoofer), [REAR-OUT] (wzmacniacz).
(Opcja dostępna tylko wtedy, kiedy źródło
jest wyłączone, a zegar się wyświetla).
CT (zegar)
Włączanie funkcji CT: [ON], [OFF].
AF/TA (częstotliwości zastępcze/komunikaty
o ruchu drogowym)
Wybiera ustawienia częstotliwości zastępczych
(AF) i komunikatów o ruchu drogowym (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Ogranicza odbiór do określonego regionu:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.). (Funkcja dostępna tylko
w przypadku pasma radiowego FM).
BTM (best tuning memory) (str. 6)
(Tylko podczas wybrania funkcji tunera).
FIRMWARE
Sprawdza/aktualizuje wersję oprogramowania
układowego. Więcej informacji można znaleźć
na stronie pomocy technicznej pod adresem:
http://www.sony.eu/support
FW VERSION (wersja oprogramowania
układowego)
Wyświetla aktualną wersję oprogramowania
układowego.
FW UPDATE (aktualizacja oprogramowania
układowego)
Uruchamianie procesu aktualizacji
oprogramowania układowego:
[YES] (tak), [NO] (nie).
(Opcja dostępna tylko wtedy, kiedy źródło jest
wyłączone, a zegar się wyświetla).
Ustawienia dźwięku (SOUND)
To menu ustawień można również otworzyć,
naciskając przycisk SOUND. Opcja jest dostępna
po wybraniu dowolnego źródła.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Odtwarza dźwięk, optymalizując sygnał
cyfrowy przy zalecanych ustawieniach Sony:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Wyłącza się ([OFF]) automatycznie po zmianie
ustawienia [EQ10 PRESET] lub po wybraniu dla
parametru [MEGABASS] opcji [1] albo [2], lub po
wybraniu dla parametru [DSO] opcji [LOW], [MID]
bądź [HIGH]).
EQ10 PRESET
Wybór jednej z 10 krzywych korektora lub jego
wyłączenie: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Ustawienie krzywej korektora może zostać
zapamiętane osobno dla każdego źródła
sygnału.
EQ10 CUSTOM
Wybór ustawień opcji [CUSTOM] korektora EQ10.
Ustawianie krzywej korektora: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
POSITION (miejsce słuchania)
F/R POS (z przodu/z tyłu)
Urządzenie umożliwia opóźnianie reprodukcji
dźwięku z poszczególnych głośników w celu
symulacji naturalnego pola dźwiękowego
i zapewnienia optymalnych wrażeń w miejscu
słuchania:
 [FRONT L] (z przodu po lewej),
 [FRONT R] (z przodu po prawej),
 [FRONT] (z przodu pośrodku),
 [ALL] (w środku pojazdu),
[OFF] (bez określonego miejsca)
ADJ POSITION* (regulowanie miejsca słuchania)
Precyzyjna korekcja miejsca słuchania
w zakresie: [+3] – [CENTER] – [-3].
SW POS* (pozycja subwoofera)
 [NEAR] (blisko),
 [NORMAL] (standardowo),
 [FAR] (daleko)
DSO (dynamiczny aranżer sceny dźwiękowej)
Wzmaga wrażenie dźwięku przestrzennego,
jak gdyby głośniki były na desce rozdzielczej:
[OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
BALANCE
Określa balans dźwięku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Regulacja względnego poziomu w zakresie:
[FRONT-15] (przód) – [CENTER] (środek) –
[REAR-15] (tył).
DSEE (system poprawy dźwięku cyfrowego)
Poprawa brzmienia dźwięku poddanego
cyfrowej kompresji przez przywrócenie
utraconych wysokich częstotliwości.
Ustawienia tej funkcji można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła (oprócz tunera).
Wybór trybu DSEE: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AAV (zaawansowana automatyczna regulacja
głośności)
Optymalizuje poziom głośności dźwięku
odtwarzanego ze wszystkich źródeł:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
RB ENH (wzmocnienie basów w głośnikach tylnych)
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia basy
przez zastosowanie filtra dolnoprzepustowego
w dźwięku kierowanym do głośników tylnych.
Dzięki tej funkcji tylne głośniki mogą działać
jak subwoofer (jeśli nie jest on podłączony).
(Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja
[SW DIREC] jest ustawiona na [OFF] i/lub
wybrano [REAR-OUT] dla [REAR/SUB]).
RBE MODE (tryb wzmocnienia tylnych basów)
Wybieranie trybu wzmocnienia basów
w głośniach tylnych: [1], [2], [3], [OFF] (wył.).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki LPF: [1], [2], [3].
SW DIREC (bezpośrednie podłączenie subwoofera)
Jeśli subwoofer jest podłączony do przewodu
głośnika tylnego, można go używać bez
wzmacniacza.
(Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja
[RBE MODE] jest ustawiona na [OFF] i/lub
wybrano [REAR-OUT] dla [REAR/SUB]).
Podłącz subwoofer o impedancji od 4 do
8 omów do jednego przewodu głośnika tylnego.
Nie należy podłączać głośnika do drugiego
przewodu głośnika tylnego.
SW MODE (tryb subwoofera)
Wybiera tryb subwoofera: [1], [2], [3],
[OFF] (wył.).
11PL
SW PHASE (faza subwoofer)
Wybiera fazę subwoofera: [NORM] (normalna),
[REV] (odwrócona).
SW POS* (położenie subwoofera)
Wybiera położenie subwoofera: [NEAR] (bliskie),
[NORMAL] (normalna odległość), [FAR] (dalekie).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki LPF: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Po wybraniu minimalnego ustawienia pojawia
się wskazanie [ATT]).
SW PHASE (faza subwoofer)
Wybiera fazę subwoofera: [NORM] (normalna),
[REV] (odwrócona).
SW POS* (położenie subwoofera)
Wybiera położenie subwoofera: [NEAR] (bliskie),
[NORMAL] (normalna odległość), [FAR] (dalekie).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki LPF: [1], [2], [3].
HPF (filtr górnoprzepustowy)
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia głośników
przednich/tylnych: [OFF], [50 Hz], [60 Hz],
[80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
HPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki HPF (tylko, gdy dla
ustawienia [HPF] wybrana jest opcja [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (poziom głośności źródła AUX)
Regulacja poziomu głośności dźwięku
z każdego podłączonego urządzenia
dodatkowego: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
To ustawienie anuluje konieczność
dostosowania poziomu głośności źródeł.
* Nie pojawia się, kiedy opcja [F/R POS] jest ustawiona
na [OFF].
Konfiguracja ekranu (DISPLAY)
DIMMER
Zmiana jasności ekranu: [ON], [OFF].
BUTTON-C (kolor przycisku)
Wstępne lub niestandardowe ustawienie
kolorów przycisków.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub 1 koloru
własnego.
CUSTOM-C (własny kolor)
Zapamiętuje własny kolor przycisków.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32] (ustawienia
[0] nie można przypisać do wszystkich
zakresów kolorów).
DSPL-C (kolor wyświetlacza)
Ustawia zaprogramowany albo własny kolor
wyświetlacza.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub 1 koloru
własnego.
CUSTOM-C (własny kolor)
Zapamiętuje własny kolor wyświetlacza.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32] (ustawienia
[0] nie można przypisać do wszystkich
zakresów kolorów).
ALL-C (kolor wszystkich elementów)
Ustawia zaprogramowany albo własny kolor
wyświetlacza i przycisków.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub 1 koloru
własnego.
CUSTOM-C (własny kolor)
Zapamiętuje własny kolor wyświetlacza
i przycisków.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32] (ustawienia
[0] nie można przypisać do wszystkich
zakresów kolorów).
SND SYNC (synchronizacja koloru z dźwiękiem)
Aktywuje synchronizację oświetlenia
z dźwiękiem: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
M. DISPLAY (wyświetlanie animacji)
Uaktywnianie wyświetlania ruchomych
wzorców: [LM], [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AUTO SCR (automatyczne przewijanie)
Powoduje automatyczne przewijanie
elementów: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Niedostępne podczas odtwarzania dźwięku
ze źródła AUX albo tunera).
12PL
Dodatkowe informacje
Aktualizacja oprogramowania
wbudowanego
Aktualną wersję oprogramowania układowego
można pobrać z niniejszej witryny:
http://www.sony.eu/support
Aby zaktualizować oprogramowanie układowe,
przejdź do witryny pomocy technicznej i postępuj
zgodnie z podanymi instrukcjami.
Środki ostrożności
 Jeśli samochód stał zaparkowany
w nasłonecznionym miejscu, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
 Nie należy zostawiać panelu przedniego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka
temperatura padającego światła słonecznego
może doprowadzić do ich uszkodzenia.
 Antena automatyczna wysuwa się samoczynnie.
Skraplanie pary wodnej
Jeżeli wewnątrz urządzenia pojawi się wilgoć,
wyjmij płytę i zaczekaj około godziny, aby
urządzenie wyschło. W przeciwnym przypadku
sprzęt nie będzie działał prawidłowo.
Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku, chroń
urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
 Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne
kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony
przed kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie
może nie odtwarzać takich płyt.
 Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
 Płyty z naklejonymi etykietkami, naklejkami itp.
Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią
urządzenia lub zniszczeniem płyty.
 Płyt o niestandardowych kształtach (serca,
gwiazdy, kwadraty itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią urządzenia.
 Płyty o średnicy 8 cm (3 1/4 cala).
Uwagi na temat płyt CD-R/CD-RW
 Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA. Pozostałe sesje nie będą odtwarzane.
 Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
 CD-R/CD-RW o niskiej jakości zapisu.
 CD-R/CD-RW nagrane za pomocą
nieobsługiwanego urządzenia nagrywającego.
 CD-R/CD-RW niewłaściwie sfinalizowane.
 CD-R/CD-RW inne niż w formacie CD lub MP3
zgodnych ze standardem ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo lub multi-session.
Kolejność odtwarzania plików audio
Folder (album)
Plik audio (ścieżka)
Uwagi na temat płyt
 Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani źródeł ciepła, na
przykład gorących kanałów wentylacyjnych,
a także nie należy pozostawiać ich
w samochodzie zaparkowanym
w nasłonecznionym miejscu.
 Przed rozpoczęciem
odtwarzania płytę należy
oczyścić przy użyciu
specjalnej szmatki, od środka
na zewnątrz. Nie należy
używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik
ani ogólnie dostępnych
środków czyszczących.
13PL
Informacje dotyczące urządzeń iPod
 Do urządzenia można podłączyć następujące
modele urządzenia iPod. Przed podłączeniem
należy zaktualizować oprogramowanie iPoda
do najnowszej wersji.
Obsługiwane modele urządzeń iPhone/iPodów
Obsługiwany model
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5. generacji)

iPod touch (4. generacji)

iPod touch (3. generacji)

iPod touch (2. generacji)

iPod classic

iPod nano (7. generacji)

iPod nano (6. generacji)

iPod nano (5. generacji)

iPod nano (4. generacji)

iPod nano (3. generacji)

 Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają, że elektroniczne akcesorium zostało
przygotowane specjalnie do współpracy
z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań
firmy Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie tego urządzenia
ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa
i z przepisami. Należy pamiętać, że użytkowanie
tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie systemów
bezprzewodowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały
opisane w niniejszej instrukcji obsługi, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
14PL
Dane techniczne
Sekcja tunera
FM
Zakres strojenia: 87,5–108,0 MHz
Gniazdo anteny: zewnętrzne złącze anteny
Częstotliwość pośrednia:
UKF (FM) CCIR: od -1956,5 do -487,3 kHz oraz
od +500,0 do +2095,4 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 73 dB
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20–15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres strojenia:
ŚR: 531–1602 kHz
DŁ: 153–279 kHz
Gniazdo anteny:
zewnętrzne złącze anteny
Czułość: ŚR: 26 μV, DŁ: 50 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
Kołysanie i drżenie: poniżej dającego się zmierzyć
poziomu
Maksymalna liczba: (tylko CD-R/CD-RW)
 folderów (albumów): 150 (w tym główny —
„ROOT”)
 plików (utworów) i folderów: 300 (mniej, jeśli
nazwy folderów i plików zawierają wiele znaków)
 wyświetlanych znaków nazwy folderu/pliku:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Obsługiwane kodeki: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
oraz AAC (.m4a)
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (High-speed)
Maksymalny prąd: 1 A
Maksymalna liczba rozpoznawanych utworów:
10 000
Obsługiwane kodeki:
MP3 (.mp3)
Przepływność: od 8 do 320 kbps (obsługuje
VBR (zmienna przepływność))
Częstotliwości próbkowania: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Przepływność: od 32 do 192 kbps (obsługuje
VBR (zmienna przepływność))
Częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Przepływność: 8–320 kbps
Częstotliwości próbkowania: 11,025–48 kHz
WAV (.wav)
Głębia bitowa: 16 bitów
Częstotliwości próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Głębia bitowa: 16-bitowa, 24-bitowa
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjście: Wyjścia głośników
Impedancja głośników: 4–8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4
(przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Gniazdo wyjść audio (możliwość przełączania
przód/tył)
Gniazdo kontroli anteny/wzmacniacza
(REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo wejścia pilota
Gniazdo wejścia antenowego
Gniazdo wejścia AUX (stereo mini jack)
Port USB
Wymagane zasilanie: 12 V DC z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary:
około 178 mm × 100 mm × 178 mm (s/w/g)
Wymiary montażowe:
około 182 mm × 111 mm × 159 mm (s/w/g)
Masa: około 1,4 kg
Zawartość zestawu:
Jednostka centralna (1 szt.)
Części do instalacji i podłączenia urządzenia
(1 komplet)
Twój sprzedawca może nie posiadać w ofercie
niektórych akcesoriów z powyższej listy.
Szczegółowych informacji udzieli sprzedawca.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Windows Media jest zarejestrowanym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym spółki
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania
lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie od
produktu bez uzyskania licencji od firmy Microsoft
lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Technologia i patenty kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 na licencji instytutu Fraunhofer IIS
i firmy Thomson.
Android jest znakiem towarowym spółki
Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej
i binarnej (z modyfikacjami lub bez nich) jest
dozwolone, dopóki są spełnione następujące
warunki:
 Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać
powyższą informację o ochronie praw autorskich,
niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie.
 Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać
w dokumentacji i (lub) w innych materiałach
dostarczanych z daną dystrybucją powyższą
informację o ochronie praw autorskich, niniejszą
listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
 Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej
członków nie mogą być używane w celu
propagowania lub promowania produktów
powstałych na bazie niniejszego
oprogramowania bez uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH
I WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE,
JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM
W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI
WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH CELÓW. FUNDACJA ANI JEJ
CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE,
CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM TAKŻE ZA
SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI UŻYCIA
PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH,
NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH
LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW W DZIAŁALNOŚCI)
BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ LUB PRZYJĘTE
ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI
(KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ —
ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA
ZANIEDBANIE), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA
PRZEKAZANA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
15PL
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązywanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i zapoznać się ze sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu bezpiecznika
i demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
znajdują się w rozdziale „Schemat połączeń/
Instalacja” (str. 19).
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy
odwiedzić witrynę pomocy technicznej, której
adres podano z tyłu okładki.
Ogólne
Brak dźwięku lub poziom głośności jest bardzo
niski.
 Ustawienie opcji [FADER] jest nieprawidłowe.
Należy wybrać ustawienie dla zestawu złożonego
z dwóch głośników.
 Poziom głośności odtwarzacza lub podłączonego
urządzenia jest bardzo niski.
 Zwiększ poziom głośności odtwarzacza
i podłączonego urządzenia.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci została usunięta.
 Naciśnięto przycisk resetowania.
 Należy ponownie zaprogramować pamięć.
 Nastąpiło odłączenie przewodu zasilającego
lub akumulatora albo są one nieprawidłowo
podłączone.
Zaprogramowane stacje i nastawienie zegara są
kasowane.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje powstawanie
zakłóceń.
 Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się tryb
prezentacji.
 Jeśli wybrane jest stawienie [DEMO-ON] i przez
5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
włączy się tryb prezentacji.
 Wybierz ustawienie [DEMO-OFF] (str. 10).
Wskazania wyświetlacza znikają/nie pojawiają
się.
 Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza [DIM-ON] (str. 12).
 Wskazania wyświetlacza znikają po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku OFF.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF, aby
wyświetlić wskazania wyświetlacza.
16PL
Wyświetlacz/podświetlenie miga.
 Zasilanie jest niewystarczające.
 Upewnij się, że akumulator samochodowy
dostarcza do urządzenia wystarczającą ilość
energii. (Wymagane zasilanie: 12 V prądu
stałego).
Przyciski funkcyjne nie działają.
Nie można wyjąć płyty.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Sprawdź podłączenie urządzenia.
Jeśli usterka nie ustępuje, naciśnij przycisk
resetowania (str. 5).
Zawartość pamięci została usunięta.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy
resetować urządzenia podczas prowadzenia
samochodu.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu na
zakłócenia.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Sprawdź podłączenie anteny.
 Jeśli antena automatyczna się nie wysuwa,
sprawdź podłączenie przewodu zasilania
anteny.
Nie można nastawić zaprogramowanych stacji.
 Moc nadawanego sygnału jest za słaba.
RDS
Wyszukiwanie stacji rozpoczyna się kilka sekund
po kilku sekundach odbioru.
 Odbierana stacja nie nadaje kodu usługi TP albo
ma za słaby sygnał.
 Wyłącz funkcję TA (str. 7).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (str. 7).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
 Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Nazwa stacji miga.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
 Naciśnij przycisk SEEK +/- w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis [PI SEEK],
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej
częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można odtworzyć płyty.
 Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
 Płyta CD-R/CD-RW nie jest przeznaczona do
zastosowań audio (str. 13).
Nie można odtworzyć plików MP3/WMA/AAC.
 Zawartość płyty jest niezgodna z formatem
i wersją MP3/WMA/ACC. Szczegółowe informacje
o płytach i formatach znajdują się na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Odtwarzanie plików MP3/WMA/ACC może
rozpocząć się z opóźnieniem.
 W przypadku następujących płyt czas
rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
 płyty zawierające skomplikowaną strukturę
folderów,
 płyty nagrana w trybie wielosesyjnym,
 płyty, na których można zapisać dodatkowe
dane.
Dźwięk jest przerywany.
 Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie można odtwarzać urządzeń podłączonych
do koncentratora USB.
 Urządzenie nie rozpoznaje urządzeń
podłączonych do koncentratora USB.
Odtwarzanie z urządzenia USB rozpoczyna się
z opóźnieniem.
 Dane zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę folderów.
Występują przerwy w dźwięku.
 Dźwięk może być przerywany w przypadku
plików o dużej przepływności.
 W pewnych sytuacjach pliki DRM mogą nie być
odtwarzane.
Nie można odtworzyć pliku audio.
 Urządzenia USB sformatowane w systemach
plików innych niż FAT16 lub FAT32 nie są
obsługiwane*.
* Urządzenie obsługuje system plików FAT16 i FAT32,
ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
systemów FAT. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczanej z każdym
urządzeniem USB lub uzyskać u jego producenta.
Komunikaty o błędach
CD ERROR: Nie można odtworzyć płyty. Płyta
zostanie wysunięta automatycznie.
 Oczyść płytę lub włóż ją w prawidłowy sposób.
Upewnij się, że na płycie znajdują się dane i że
nie jest uszkodzona.
CD NO MUSIC: Włożona płyta nie zawiera plików
muzycznych. Płyta zostanie wysunięta
automatycznie.
 Włóż płytę CD z plikami muzycznymi (str. 14).
CD PUSH EJT: Nie można automatycznie wysunąć
płyty.
 Naciśnij przycisk  (wysuwanie).
HUB NO SUPRT: Koncentratory USB nie są
obsługiwane.
IPD STOP: Odtwarzanie z iPoda zostało
zakończone.
 Włącz odtwarzanie w telefonie iPhone/iPodzie.
NO AF: Brak częstotliwości zastępczych dla obecnej
stacji.
 Naciśnij przycisk SEEK +/- w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym samym
kodem PI (identyfikacji programu), a na
wyświetlaczu pojawi się napis [PI SEEK].
NO TP: Brak programów z informacjami o ruchu
drogowym.
 Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
OVERLOAD: Urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, a następnie naciśnij
przycisk SOURCE, aby wybrać inne źródło.
 Błąd urządzenia USB lub podłączono
nieobsługiwane urządzenie.
READ: Urządzenie odczytuje informacje.
 Poczekaj na odczytanie danych. Odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie. Może to chwilę
potrwać w zależności od organizacji pliku.
USB ERROR: Nie można odtwarzać zawartości
urządzenia USB.
 Podłącz urządzenie USB ponownie.
USB NO DEV: Urządzenie USB nie jest podłączone
albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie USB albo przewód
USB jest prawidłowo podłączony.
17PL
USB NO MUSIC: Urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
 Podłącz urządzenie USB z plikami muzycznymi
(str. 14).
USB NO SUPRT: Urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu
okładki.
lub
: Początek lub
koniec płyty.
: Wyświetlenie tego znaku jest niemożliwe.
Obsługa pilota pokrętła sterującego:
ERROR: Podczas zapisywania funkcji wystąpił błąd.
 Przypisz ponownie ustawienie, które
spowodowało wystąpienie błędu (str. 10).
TIMEOUT: Przypisanie funkcji nie powiodło się ze
względu na przekroczenie limitu czasu
oczekiwania.
 Przypisz funkcję w czasie około 5 sekund, kiedy
na wyświetlaczu widoczny jest napis [REGISTER]
(str. 10).
Jeśli powyższe rozwiązania nie pozwolą rozwiązać
problemu, skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu
na problemy z odtwarzaniem płyt CD, należy
dostarczyć płytę używaną w czasie, gdy problem
wystąpił po raz pierwszy.
18PL
Schemat połączeń/Instalacja
Lista części do instalacji


Przestrogi
 Wszystkie przewody masy należy poprowadzić
do wspólnego punktu masy.
 Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami,
na przykład szyną od fotela.
 Przed wykonywaniem połączeń należy wyłączyć
zapłon samochodu.
 Przewód zasilający , przed podłączeniem do
złącza zasilania pomocniczego, należy podłączyć
do urządzenia i głośników.
 Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować taśmą
izolacyjną.
×2


5 × maks. 8 mm
×6

Środki ostrożności
 Starannie wybierz miejsce instalacji, tak aby
urządzenie nie utrudniało kierowania pojazdem.
 Unikaj instalacji urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne
wstrząsy i wysoką temperaturę, na przykład
w bezpośrednio nasłonecznionych albo obok
kanałów ogrzewania.
 Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używaj
tylko dostarczonego zestawu elementów do
montażu.
 Ta lista części nie obejmuje zawartości zestawu.
 Uchwyt  jest mocowany do urządzenia przed
wysyłką. Przed zamontowaniem urządzenia
należy użyć kluczyków odblokowujących ,
aby zdjąć z urządzenia obejmę . Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale
„Zdejmowanie uchwytu” (str. 22).
 Zatrzymaj klucze zwalniające , ponieważ są one
niezbędne do wyjęcia urządzenia z samochodu.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego
obwodu musi być wyższy niż suma prądów
bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
Kąt montażu
Urządzenie można montować pod kątem
mniejszym niż 45°.
19PL
Podłączanie
Subwoofer*1
*6
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1
z przewodowego pilota
(brak w zestawie)*4

*2
Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Tworzenie
połączeń” (str. 21).
Szczegóły: patrz „Schemat podłączenia
zasilania” (str. 21).
z anteny samochodowej*5
*1
*2
*3
*4
Sprzedawane osobno
Impedancja głośników: 4–8 Ω × 4
Przewód RCA pin (nie należy do wyposażenia)
W zależności od typu samochodu użyj adaptera
do przewodowego pilota (brak w zestawie).
*5 W zależności od typu samochodu pamiętaj
o używaniu zasilacza (sprzedawany osobno),
jeśli złącze anteny nie pasuje.
*6 Ustawienie AUDIO OUT można zmienić na SUB
lub REAR.
20PL
Zasilanie podtrzymujące zawartość
pamięci
Tworzenie połączeń
Jeśli masz antenę bez przekaźnika, podłączenie
urządzenia do przewodu zasilacza znajdującego
się w zestawie  może spowodować uszkodzenie
anteny.
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest
podłączony, obwód pamięci będzie zasilany stale,
nawet po wyłączeniu zapłonu samochodu.
 Do złącza głośnikowego w samochodzie
Podłączanie głośników
 Wyłącz urządzenie przed podłączaniem
głośników.
 Użyj głośników o impedancji od 4 do 8 omów
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
ich uszkodzenia.
1
2
3
4
5
6
7
8
Głośnik tylny
(prawy)
Głośnik przedni
(prawy)
Głośnik przedni
(lewy)
Głośnik tylny
(lewy)

Fioletowy

Fioletowy/czarny
pasek

Szary

Szary/czarny
pasek
Złącza pomocniczego zasilania mogą różnić się
zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że
wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy
skontrolować schemat pomocniczego zasilania.

Biały
Złącze pomocniczego zasilania

Biały/czarny
pasek

Zielony

Zielony/czarny
pasek
Schemat instalacji zasilającej
 Do złącza zasilania w samochodzie
Typowe złącze
12
Ciągłe zasilanie
Żółty
13
Antena mocy/kontroler
wzmacniacza mocy
(REM OUT)
Biały/biały
w paski
15
Zasilanie z włącznikiem
Czerwony
16
Uziemienie
Czarny
Proste złącze subwoofera
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
12
Ciągłe zasilanie
Żółty
15
Przełączanie zasilania
Czerwony
Odwrócone pozycje przewodów
czerwonego i żółtego
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Po podłączeniu subwoofera do przewodu głośnika
tylnego można używać go bez wzmacniacza mocy.
Przedni głośnik
12
Przełączanie zasilania
Żółty
15
Ciągłe zasilanie
Czerwony
Subwoofer
Uwagi
 Należy przygotować przewód głośnika tylnego.
 Użyj subwoofera o impedancji od 4 do 8 omów
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
jego uszkodzenia.
21PL
Stacyjka bez położenia ACC
Czerwony
Czerwony
Instalacja
Zdejmowanie uchwytu
Żółty
Żółty
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń
i przełączeniu przewodów zasilających należy
podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie.
W przypadku pytań lub problemów w związku
z podłączaniem urządzenia, które nie zostały
opisane w niniejszym podręczniku, należy
skontaktować się ze sprzedawcą samochodu.
Przed instalacją urządzenia zdejmij z niego
uchwyt .
1
Wsuń oba kluczyki odblokowujące 
między urządzenie a obejmę .
Po usłyszeniu kliknięcia odłącz obejmę
od urządzenia.

Korzystanie z pilota przewodowego
1
Aby włączyć pilota przewodowego,
ustaw opcję [STR CONTROL]
w [SET STEERING] na [PRESET] (str. 10).

Ustaw haczyk
do wewnątrz.
Montaż urządzenia w desce rozdzielczej
Montażu urządzenia w samochodzie japońskim,
patrz punkt „Montowanie odtwarzacza
w samochodzie japońskim” (str. 23).
Montaż urządzenia za pomocą uchwytu
dostarczonego w zestawie
Przed montażem upewnij się, czy zaczepy po obu
stronach obejmy  są odgięte do wewnątrz na
głębokość co najmniej 3,5 mm.
1
Wsuń obejmę  do wnętrza deski
rozdzielczej, a następnie odegnij
zaczepy na zewnątrz, zapewniając
dokładne dopasowanie.
Powyżej
182 mm

Zaczep
22PL
Powyżej
111 mm
2
Zamontuj odtwarzacz w uchwycie .
Resetowanie urządzenia
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Resetowanie urządzenia” (str. 5).
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik, należy
Bezpiecznik (10 A)
użyć zamiennika o prądzie
znamionowym identycznym
z prądem podanym na
poprzednim bezpieczniku.
Jeśli bezpiecznik przepali się,
należy go wymienić po
sprawdzeniu podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się przepali,
może to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie.
Należy wtedy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów marki Sony.

Uwaga
Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte
na zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie
przymocowane i może wyskoczyć.
Montowanie odtwarzacza
w samochodzie japońskim
Instalacja urządzenia w niektórych markach
japońskich samochodów może okazać się
niemożliwa. Należy wtedy skontaktować się
z punktem sprzedaży produktów marki Sony.
Do deski rozdzielczej/centrum konsoli

Uchwyt
Istniejące części dostępne
w zestawie z samochodem

Uchwyt
Podczas montażu odtwarzacza w istniejącym
w samochodzie uchwycie należy stosować śruby 
dołączone w zestawie do odpowiednich otworów
w danym samochodzie: T — TOYOTA,
M — MITSUBISHI i N — NISSAN.
Uwaga
Aby zapobiec błędnemu działaniu, należy stosować
wyłącznie śruby dołączone w zestawie .
23PL
Witryna pomocy technicznej
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy
technicznej dla tego produktu należy zapoznać
się z informacjami podanymi na stronie:
http://www.sony.eu/support
Już dziś zarejestruj swój produkt on-line:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising