Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT Radioodtwarzacz CD z łączem Bluetooth® Instrukcja szybkiego uruchamiania

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH / Nawiązywanie połączenia
ze smartfonem jednym przyciskiem (NFC) / Obsługa funkcji BLUETOOTH /
Regulacja charakterystyki dźwięku / Regulacja elementów konfiguracji
MEX-N4000BT
KONFIGURACJA
Położenie elementów sterujących i podstawowe czynności
APP
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby nawiązać połączenie
App Remote.
Jednostka główna
Symbol N
Dotknij pokrętła sterującego telefonem
z systemem Android, aby nawiązać
połączenie BLUETOOTH.
 Odbiornik pilota
 Szczelina na płyty
 Okno wyświetlacza
  (wysuwanie płyty)

(przeglądanie)
Włączanie trybu Quick-BrowZer™.
(Umożliwia łatwe wyszukiwanie utworów
na płycie CD, w urządzeniu USB lub
w urządzeniu audio BLUETOOTH*1 według
kategorii).
1 Naciśnij przycisk
(przeglądanie)*2,
aby wyświetlić listę kategorii.
Po wyświetleniu listy kategorii naciskaj
przycisk
(wstecz), aż pojawi się
odpowiednia kategoria.
2 Obracaj pokrętłem sterującym,
aby wybrać odpowiednią kategorię.
Następnie naciśnij je, aby potwierdzić
wybór.
3 Powtarzaj czynności podane w punkcie 2,
aby wybrać odpowiedni utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
przycisk
(przeglądanie).
 Przycisk uwolnienia panelu przedniego
 SEEK +/–
/ (poprzedni/następny)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
©2014 Sony Corporation
Radio:
Naciśnij, aby automatycznie dostroić stacje.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie znaleźć
stację.
CD/USB:
Naciśnij, aby pominąć utwór. Naciśnij,
a następnie ponownie naciśnij w ciągu
2 sekund i przytrzymaj, aby następowało
pomijanie kolejnych utworów. Naciśnij
i przytrzymaj, aby przewijać utwór do tyłu/
do przodu.
Urządzenie audio BLUETOOTH*3:
Naciśnij, aby pominąć utwór. Naciśnij
i przytrzymaj, aby przewijać utwór do tyłu/
do przodu.
App Remote*4:
Naciśnij, aby pominąć utwór.
 Pokrętło sterujące
Obróć, aby ustawić poziom głośności.
ENTER
Zatwierdzanie wybranego elementu.
Naciśnij przycisk SRC, a następnie obracaj
pokrętłem sterującym, aby zmienić źródło
sygnału.
VOICE
Uaktywnianie funkcji wybierania głosowego.
Po włączeniu funkcji App Remote aktywne
jest rozpoznawanie mowy (dotyczy tylko
telefonów z systemem Android™).
 SRC (źródło sygnału)*5
Naciśnij, aby włączyć zasilanie. Służy też do
wyboru źródła sygnału (Radio/CD/USB/
AUX/urządzenie audio BLUETOOTH/telefon
BLUETOOTH).
OFF
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę,
aby wyłączyć zasilanie.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie i wygasić
wyświetlacz.

DSPL (wyświetlanie)
Naciśnij i przytrzymaj, a następnie naciśnij
ponownie, aby zmienić wyświetlane elementy.
 Przyciski numeryczne (od 1 do 6)
Radio:
Naciskaj, aby odbierać zapisane stacje.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać
odbieraną aktualnie stację.
CD/USB:
1/2: ALBUM / (podczas odtwarzania
plików MP3, WMA lub WAV*6)
Naciśnij, aby pominąć album. Naciśnij
i przytrzymaj, aby pomijać kolejne albumy.
3:
(powtarzanie)*7
4:
(odtwarzanie losowe)
6: PAUSE
Wstrzymanie odtwarzania (pauza). Naciśnij
ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
Urządzenie audio BLUETOOTH*3:
1/2: ALBUM /
3:
(powtarzanie)*7
4:
(odtwarzanie losowe)
 Gniazdo wejściowe AUX
 Port USB
 Mikrofon (na panelu wewnętrznym)
Aby funkcja zestawu głośnomówiącego działała
prawidłowo, nie zasłaniaj mikrofonu taśmą itp.
*1 Funkcja dostępna tylko w przypadku urządzeń audio
obsługujących profil AVRCP (ang. Audio Video
Remote Control Profile, profil pilota do urządzeń
audio-wideo) w wersji 1.4 lub nowszej.
*2 Podczas odtwarzania z urządzenia USB naciśnij
(przeglądanie) przez co
i przytrzymaj przycisk
najmniej 2 sekundy, aby wrócić na początek listy
kategorii.
*3 Gdy podłączone jest urządzenie audio BLUETOOTH
(obsługujące profil AVRCP technologii BLUETOOTH).
W przypadku niektórych urządzeń pewne funkcje
mogą być niedostępne.
4
* Jeśli nawiązano połączenie App Remote
z urządzeniem iPhone/telefonem z systemem
Android. W przypadku niektórych aplikacji pewne
funkcje mogą być niedostępne.
*5 Jeśli nawiązano połączenie App Remote
z urządzeniem iPhone/telefonem z systemem
Android, przy wyborze źródła pojawi się na
wyświetlaczu nazwa aplikacji.
*6 Dostępne tylko w przypadku odtwarzania
z urządzenia USB.
*7 Na tym przycisku znajduje się wypukłość.
(wstecz)
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
6: PAUSE
Wstrzymanie odtwarzania (pauza). Naciśnij
ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
MODE
Naciśnij, aby wybrać pasmo radiowe
(FM1, FM2, FM3, MW lub LW).
Naciśnij i przytrzymaj, aby zatwierdzić/
anulować sterowanie przez pasażera
(za pomocą odtwarzacza iPod).
Naciśnij, aby uaktywnić/dezaktywować
odpowiednie urządzenie (jednostka
główna/telefon komórkowy; dotyczy
telefonu BLUETOOTH).
Telefon BLUETOOTH:
Naciśnij, aby zadzwonić pod zapisany
numer. Naciśnij i przytrzymaj (w menu
telefonowania), aby zapisać numer
w pamięci.
Szczegółowe informacje na temat obsługi
urządzenia BLUETOOTH można znaleźć
w dostarczonej z nim „Instrukcji obsługi”.
5: MIC (w trakcie połączenia)
Naciśnij, aby ustawić wzmocnienie
mikrofonu (MIC). Naciśnij i przytrzymaj,
aby wybrać tryb redukcji echa/zakłóceń.
Ostrzeżenie na wypadek, jeśli stacyjka
w samochodzie nie ma położenia ACC
Pamiętaj o włączeniu funkcji AUTO OFF.
Jednostka główna automatycznie wyłączy
się całkowicie po upływie określonego czasu
od jej wyłączenia, co zapobiegnie
rozładowaniu akumulatora. Jeśli nie zostanie
włączona funkcja AUTO OFF, po każdym
wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili
wygaszenia wyświetlacza.
 CALL
Przejście do menu telefonowania.
Odbieranie/kończenie połączenia.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby przełączyć sygnał
BLUETOOTH.
 MENU
Otwieranie menu konfiguracji.
App Remote*4:
PAUSE
Wstrzymanie odtwarzania (pauza). Naciśnij
ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
 AF (częstotliwości alternatywne)/
TA (komunikaty drogowe)
Włączanie funkcji AF i TA.
PTY (rodzaj audycji)
Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać
informacje PTY w ramach funkcji RDS.
Zdejmowanie panelu
przedniego
Panel przedni można zdjąć, aby zapobiec
kradzieży jednostki głównej.
1
2
Ustawianie zegara
W zegarze stosowane jest 24-godzinne cyfrowe
oznaczenie godziny.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF .
Jednostka główna jest wyłączona.
Naciśnij przycisk uwalniania panelu
przedniego , a następnie zdejmij panel,
pociągając go w swoją stronę.
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [CLOCK-ADJ] i naciśnij to pokrętło.
Wskazanie godzin zacznie migać.
3
Ustaw godzinę i minutę za pomocą
pokrętła sterującego.
Do przełączania się między wskazaniami
cyfrowymi godzin i minut służą przyciski
SEEK +/–.
Alarm ostrzegawczy
Numery seryjne
Upewnij się, że numery seryjne na spodzie
jednostki głównej i na tylnej ściance panelu
przedniego są identyczne. W przeciwnym razie
nie można przeprowadzić parowania,
podłączania ani odłączania urządzenia
BLUETOOTH z użyciem funkcji NFC.
Zakładanie panelu przedniego
Połącz część  panelu przedniego z częścią
 jednostki głównej w sposób pokazany
na ilustracji i wciśnij lewą stronę panelu
w odpowiednie miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij to pokrętło.
2
4
Jeśli ustawisz zapłon w pozycji OFF bez
zdejmowania panelu przedniego, przez kilka
sekund będzie słychać alarm ostrzegawczy.
Dźwięk alarmu rozlegnie się, tylko jeśli używany
jest wbudowany wzmacniacz.
3
CD
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [BTM] i naciśnij to pokrętło.
Jednostka główna zapamiętuje stacje pod
przyciskami numerycznymi w kolejności
częstotliwości.
USB
iPod
Po ustawieniu minuty naciśnij przycisk
MENU.
Konfiguracja została zakończona — zacznie
działać zegar.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.
Wskazówka
Zegar można ustawić automatycznie, za pomocą funkcji
RDS. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w części „Regulacja elementów
konfiguracyjnych” po drugiej stronie tego arkusza.
Należy skorzystać z ustawienia [CT-ON] (czas zegarowy).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania naciśnij przycisk
SRC, aby wybrać opcję [USB] (po wykryciu
urządzenia iPod pojawi się na wyświetlaczu
napis [IPD]).
RADIO
Automatyczne zapisywanie
stacji
Ostrzeżenie
W przypadku strojenia stacji podczas
prowadzenia pojazdu należy korzystać z funkcji
Best Tuning Memory (BTM), aby ograniczyć
ryzyko wypadku.
1
Naciskaj przycisk SRC, aby wybrać opcję
[TUNER].
Aby zmienić pasmo radiowe, naciskaj
przycisk MODE.
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [GENERAL] i naciśnij to pokrętło.
2
1
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
(powtarzanie) lub
(odtwarzanie
losowe), aby wybrać odpowiedni tryb
odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie
się z pewnym opóźnieniem.
5
Jeśli urządzenie BLUETOOTH wymaga
podania kodu dostępu*, wpisz [0000].
* W zależności od urządzenia kod dostępu może
nosić nazwę „klucza”, „kodu PIN”, „numeru PIN”,
„hasła” itp.
Parowanie i nawiązywanie
połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH
Przy pierwszym podłączaniu urządzenia
BLUETOOTH (telefonu komórkowego,
urządzenia audio itd.) wymagana jest
obustronna rejestracja (nazywana
„parowaniem”). Parowanie umożliwia jednostce
głównej i innym urządzeniom wzajemne
rozpoznawanie się.
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości maks. 1 m od jednostki
głównej.
2
Naciśnij przycisk CALL, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [PAIRING] i naciśnij to pokrętło.
Zacznie migać symbol .
Jednostka główna przejdzie w tryb czuwania
umożliwiający parowanie.
Odłączanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące urządzeń iPhone
Po podłączeniu urządzenia iPhone za
pośrednictwem portu USB regulacja głośności
rozmów telefonicznych odbywa się za pomocą
urządzenia iPhone, a nie jednostki głównej.
Podczas rozmowy telefonicznej należy unikać
nieumyślnego zwiększenia głośności za pomocą
jednostki głównej, gdyż po zakończeniu
połączenia może nagle pojawić się bardzo
głośny dźwięk.
Wybierz na ekranie urządzenia
BLUETOOTH pozycję [Sony Car Audio].
Jeśli pozycja [Sony Car Audio] nie zostanie
wyświetlona, powtórz procedurę od punktu 2.
BLUETOOTH
Wyreguluj poziom głośności urządzenia.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF przez
1 sekundę.
4
Dostępne tryby odtwarzania zmieniają się
w zależności od wybranego źródła sygnału.
Otwórz osłonę portu USB, a następnie
podłącz do niego urządzenie iPod/USB*.
* Aby podłączyć urządzenie iPod/iPhone, należy
zastosować przewód połączeniowy USB
przeznaczony do urządzeń iPod (nie wchodzi
w skład zestawu).
iPod
Odtwarzanie utworów
w różnych trybach
Odtwarzanie z urządzenia
iPod/USB
1
USB
3
Przeprowadź procedurę parowania po
stronie urządzenia BLUETOOTH,
aby wykryło jednostkę główną.
Wpisz kod
dostępu
[0000]
Po zakończeniu parowania symbol
przestaje migać i pozostaje wyświetlony.
6
Wybierz w urządzeniu BLUETOOTH
jednostkę główną, aby nawiązać
połączenie BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
symbol lub .
Uwaga
Po nawiązaniu połączenia z danym urządzeniem
BLUETOOTH jednostka główna nie może zostać wykryta
przez inne urządzenie. Aby umożliwić jej wykrycie,
przełącz ją w tryb parowania i wyszukaj za pomocą
innego urządzenia.
Anulowanie operacji parowania
Po sparowaniu jednostki głównej i urządzenia
BLUETOOTH wykonaj ponownie czynność
podaną w punkcie 2.
Położenie elementów sterujących i podstawowe czynności / Zdejmowanie
panelu przedniego / Ustawianie zegara / Automatyczne zapisywanie stacji /
Odtwarzanie z urządzenia iPod/USB / Odtwarzanie utworów w różnych trybach /
Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH
BLUETOOTH
KONFIGURACJA
Nawiązywanie połtączenia
z urządzeniem BLUETOOTH
Aby korzystać ze sparowanego urządzenia,
należy je połączyć z jednostką główną. Niektóre
sparowane urządzenia automatycznie
nawiązują połączenie.
Montaż mikrofonu
Zamontowanie mikrofonu (nie wchodzi w skład
zestawu) polepszy jakość dźwięku podczas
prowadzenia rozmów telefonicznych za
pośrednictwem jednostki głównej. Szczegółowe
informacje na temat podłączania mikrofonu
można znaleźć w dostarczonej z nim „Instrukcji
obsługi”.
BLUETOOTH
1
2
3
Naciśnij przycisk CALL, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
opcję [BT SIGNL] i naciśnij to pokrętło.
Upewnij się, że jest wyświetlany symbol
Nawiązywanie połączenia
ze smartfonem jednym
przyciskiem (NFC)
.
Włącz w urządzeniu BLUETOOTH funkcję
BLUETOOTH.
Nawiąż połączenie z jednostką główną za
pomocą urządzenia BLUETOOTH.
Pojawi się symbol lub .
Nawiązywanie za pomocą jednostki głównej
połączenia z ostatnim podłączonym
urządzeniem
Włącz w urządzeniu BLUETOOTH funkcję
BLUETOOTH.
Naciśnij przycisk SRC.
Wybierz opcję [BT PHONE] lub [BT AUDIO].
Naciśnij przycisk ENTER, aby nawiązać
połączenie z telefonem komórkowym,
lub przycisk PAUSE, aby nawiązać połączenie
z urządzeniem audio.
Uwaga
Podczas strumieniowego odtwarzania dźwięku
z urządzenia audio BLUETOOTH nie można za pomocą
jednostki głównej nawiązać połączenia z telefonem
komórkowym. Należy w zamian nawiązać połączenie
z jednostką główną za pomocą telefonu komórkowego.
Wskazówka
Jeśli włączony jest sygnał BLUETOOTH: po włączeniu
zapłonu jednostka główna automatycznie nawiązuje
ponownie połączenie z ostatnim podłączonym
telefonem komórkowym.
Odłączanie jednym przyciskiem
Ponownie zetknij ze sobą symbol
N umieszczony na jednostce głównej
z symbolem N widocznym na smartfonie.
VOICE DIAL
Uaktywnianie funkcji wybierania głosowego.
Użytkownik może zatelefonować, wypowiadając
etykietę głosową.
Uwagi
 Przy nawiązywaniu połączenia ostrożnie przykładaj
smartfon do jednostki głównej, aby zapobiec
powstaniu zarysowań.
 Nawiązanie połączenia jednym przyciskiem jest
niemożliwe, jeśli jednostka główna jest już połączona
z innym urządzeniem zgodnym z funkcją NFC.
W takim przypadku odłącz to urządzenie i ponownie
spróbuj nawiązać połączenie ze smartfonem.
DIAL NUMBER
Telefonowanie pod numer wprowadzony przez
użytkownika.
BLUETOOTH
RINGTONE*1*3
Umożliwia wybór, czy sygnał dzwonka ma być
emitowany przez jednostkę główną, czy przez
telefon komórkowy: [1] (jednostka główna) lub
[2] (telefon komórkowy).
AUTO ANS*1 (automatyczne odbieranie)
Włączanie automatycznego odbierania połączeń
przychodzących przez jednostkę główną: [OFF],
[1] (po upływie około 3 sekund) lub [2] (po upływie
około 10 sekund).
Dotknięcie pokrętła sterującego jednostki
głównej smartfonem zgodnym z funkcją NFC*
spowoduje automatyczne sparowanie jej ze
smartfonem i nawiązanie z nim połączenia.
Obsługa funkcji BLUETOOTH
* NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja
bliskiego zasięgu) to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację bliskiego zasięgu
między różnymi urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i tagami IC. Dzięki funkcji NFC
transmisja danych może być przeprowadzana
z łatwością poprzez zetknięcie ze sobą odpowiednich
symboli lub miejsc na obudowach urządzeń
zgodnych z tą funkcją.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni element i naciśnij to pokrętło.
3
Naciśnij przycisk
(wstecz)*.
Jako źródło sygnału zostanie przywrócony
telefon BLUETOOTH.
BT SIGNL*1 (sygnał BLUETOOTH)
Uaktywnianie funkcji BLUETOOTH: [ON] lub [OFF].
* W przypadku ustawień PAIRING, REDIAL, VOICE
DIAL i BT SIGNL czynność podana w punkcie 3 nie
jest konieczna.
BT INIT*4 (inicjowanie BLUETOOTH)
Inicjowanie wszystkich ustawień związanych
z funkcją BLUETOOTH (informacje o parowaniu,
numer ustawienia, informacje o urządzeniu itd.).
W przypadku smartfonu z systemem Android
w wersji 4.0 lub starszej niezbędne jest pobranie
z serwisu Google Play™ aplikacji „NFC Easy
Connect”. Może ona być niedostępna
w niektórych krajach/regionach.
1
2
Włącz w smartfonie funkcję NFC.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w „Instrukcji obsługi” dostarczonej ze
smartfonem.
Zetknij ze sobą symbol N umieszczony
na jednostce głównej z symbolem
N widocznym na smartfonie.
1
Naciśnij przycisk CALL.
Wyświetlone zostanie menu telefonowania.
Można wprowadzać ustawienia następujących
opcji:
PAIRING*1
Przełączanie jednostki głównej w tryb czuwania
umożliwiający parowanie z urządzeniami
BLUETOOTH.
PHONEBOOK
Telefonowanie pod numer wybrany przez
użytkownika z książki adresowej*2.
REDIAL
Ponowne połączenie z ostatnim wybieranym
numerem.
RECENT CALL
Umożliwia wybór numeru telefonu z historii
połączeń i ponowne zatelefonowanie pod ten
numer*2.
Upewnij się, że na wyświetlaczu jednostki
głównej widoczny jest symbol .
AUTO PAIRING*1
Automatyczne rozpoczynanie parowania
BLUETOOTH po podłączeniu do portu USB
urządzenia z systemem iOS w wersji 5.0 lub
nowszej: [ON] lub [OFF].
*1 Do elementów tych można też uzyskać dostęp,
naciskając przycisk MENU, a następnie wybierając za
pomocą pokrętła sterującego opcję [BT].
*2 W przypadku nawiązywania połączenia z telefonem
komórkowym obsługującym profil PBAP (ang. Phone
Book Access Profile, profil dostępu do książki
adresowej).
3
* W zależności od telefonu komórkowego sygnał
dzwonka może być emitowany przez jednostkę
główną nawet po wybraniu dla tej opcji ustawienia
[2] (telefon komórkowy).
*4 Pojawia się w menu konfiguracji, gdy jednostka
główna jest wyłączona.
RADIO
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
Regulacja charakterystyki
dźwięku
1
W trakcie odbioru stacji/odtwarzania płyt
lub plików naciśnij przycisk MENU,
a następnie za pomocą pokrętła
sterującego wybierz opcję [SOUND]
i naciśnij to pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni element i naciśnij to pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiednie ustawienie i naciśnij to
pokrętło.
Konfiguracja dobiega na tym końca.
4
Naciśnij przycisk
(wstecz), aby wrócić do
poprzedniego wskazania wyświetlacza.
W zależności od źródła sygnału i ustawień
można skonfigurować następujące opcje:
Konfiguracja opcji SOUND:
C.AUDIO+ (technologia Clear Audio+)
Odtwarzanie dźwięku z zastosowaniem
optymalizacji sygnału cyfrowego opartej na
ustawieniach zalecanych przez firmę Sony: [ON]
lub [OFF]. (Przyjmuje automatycznie ustawienie
[OFF] w przypadku zmiany ustawień opcji
[EQ10 PRESET]).
EQ10 PRESET
Wybór jednej z 10 krzywych korektora lub jego
wyłączenie: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM] lub [OFF].
Ustawienie krzywej korektora może zostać
zapamiętane osobno dla każdego źródła sygnału.
EQ10 SETTING
Wybór ustawień opcji [CUSTOM] korektora EQ10.
BASE
Wybór zapisanej krzywej korektora jako podstawy
do dalszego dostosowywania: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz lub [BAND10]
16 kHz.
Poziom głośności można regulować w zakresie od
-6 do +6 dB, w krokach co 1 dB.
POSITION (miejsce odsłuchowe)
SET F/R POS (wskazywanie położenia
z przodu/z tyłu)
Symulacja naturalnego pola dźwiękowego
poprzez opóźnianie emisji sygnału z głośników
przednich lub tylnych w celu dopasowania do
miejsca odsłuchowego użytkownika.
FRONT L (): z przodu po lewej stronie
FRONT R (): z przodu po prawej stronie
FRONT (): z przodu na środku
ALL (): na środku pojazdu
CUSTOM: miejsce wskazywane za pomocą
aplikacji App Remote
OFF: brak wskazania miejsca
ADJ POSITION*1 (dostosowywanie miejsca)
Dokładniejsze wskazywanie miejsca
odsłuchowego.
Zakres regulacji: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (wskazywanie położenia
subwoofera)
NEAR (): w pobliżu
NORMAL (): w zwykłym miejscu
FAR (): w znacznej odległości
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Regulacja względnego poziomu głośności:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (technologia Digital Sound Enhancement
Engine)
Poprawa dźwięku skompresowanego cyfrowo
poprzez odtworzenie wysokich częstotliwości
traconych w wyniku kompresji.
Ustawienie to może zostać zapamiętane dla
każdego źródła sygnału oprócz tunera.
Wybór trybu DSEE: [ON] lub [OFF].
LOUDNESS
Wzmocnienie basu i sopranów w celu uzyskania
wyrazistego brzmienia przy małej głośności:
[ON] lub [OFF].
AAV (zaawansowana automatyczna regulacja
głośności)
Ustawianie optymalnego poziomu głośności dla
wszystkich źródeł odtwarzanego sygnału: [ON]
lub [OFF].
RB ENH*2 (funkcja Rear Bass Enhancer)
Funkcja Rear Bass Enhancer polepsza brzmienie
w niższym zakresie pasma poprzez zastosowanie
filtra dolnoprzepustowego do głośników tylnych.
Umożliwia ona spełnianie przez głośniki tylne roli
subwoofera, jeśli brakuje go w pojeździe. (Funkcja
dostępna tylko po wybraniu dla opcji [SW DIREC]
ustawienia [OFF]).
RBE MODE (tryb funkcji Rear Bass Enhancer)
Wybór trybu działania funkcji Rear Bass Enhancer:
[1], [2], [3] lub [OFF].
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybór częstotliwości odcięcia sygnału do
subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz] lub
[120Hz].
LPF SLOP (nachylenie filtra dolnoprzepustowego)
Wybór nachylenia filtra dolnoprzepustowego:
[1], [2], [3].
SW DIREC*3 (bezpośrednie podłączenie
subwoofera)
Po podłączeniu subwoofera do tylnego przewodu
głośnikowego można używać go bez
wzmacniacza mocy. (Funkcja dostępna tylko po
wybraniu dla opcji [RBE MODE] ustawienia [OFF]).
Należy podłączyć subwoofer o impedancji
4-8 omów do jednego z tylnych przewodów
głośnikowych. Nie należy podłączać głośnika
do drugiego tylnego przewodu głośnikowego.
SW MODE (tryb subwoofera)
Wybór trybu subwoofera: [1], [2], [3] lub [OFF].
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybór fazy subwoofera: [NORM] lub [REV].
SW POS*1 (położenie subwoofera)
Wybór położenia subwoofera: [NEAR], [NORMAL]
lub [FAR].
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybór częstotliwości odcięcia sygnału do
subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz] lub
[120Hz].
LPF SLOP (nachylenie filtra dolnoprzepustowego)
Wybór nachylenia filtra dolnoprzepustowego:
[1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Przy najniższym ustawieniu wyświetlany jest
napis [ATT]).
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybór fazy subwoofera: [NORM] lub [REV].
SW POS*1 (położenie subwoofera)
Wybór położenia subwoofera: [NEAR], [NORMAL]
lub [FAR].
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybór częstotliwości odcięcia sygnału do
subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz] lub
[120Hz].
LPF SLOP (nachylenie filtra dolnoprzepustowego)
Wybór nachylenia filtra dolnoprzepustowego:
[1], [2], [3].
HPF (filtr górnoprzepustowy)
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybór częstotliwość odcięcia sygnału do
głośników przednich/tylnych: [OFF], [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz] lub [120Hz].
HPF SLOP (nachylenie filtra górnoprzepustowego)
Wybór nachylenia filtra górnoprzepustowego
(ma zastosowanie, tylko jeśli dla opcji [HP FREQ]
wybrano inne ustawienie niż [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL*4 (poziom głośności sygnału z gniazda AUX)
Regulacja poziomu głośności sygnału
z poszczególnych urządzeń zewnętrznych:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
To ustawienie eliminuje potrzebę
dostosowywania poziomu głośności między
źródłami sygnału.
BTA VOL*5 (poziom głośności dźwięku z urządzenia
BLUETOOTH)
Regulacja poziomu głośności sygnału
z poszczególnych urządzeń BLUETOOTH:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
To ustawienie eliminuje potrzebę
dostosowywania poziomu głośności między
źródłami sygnału.
*1 Nie pojawia się, jeśli dla opcji [SET F/R POS] wybrano
ustawienie [OFF].
*2 Po wybraniu dla opcji [SW DIREC] ustawienia [OFF].
*3 Po wybraniu dla opcji [RBE MODE] ustawienia [OFF].
*4 Po wybraniu źródła sygnału AUX.
*5 Po uaktywnieniu źródła dźwięku BLUETOOTH.
Uwaga
Ustawienia te są niedostępne, jeśli źródłem sygnału jest
telefon BLUETOOTH.
KONFIGURACJA
RADIO
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
Regulacja elementów
konfiguracji
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiednią kategorię i naciśnij to
pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni element i naciśnij to pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiednie ustawienie i naciśnij to
pokrętło*.
Konfiguracja dobiega na tym końca.
4
Naciśnij przycisk
(wstecz), aby wrócić do
poprzedniego wskazania wyświetlacza.
* W przypadku ustawień CLOCK-ADJ i BTM czynność
podana w punkcie 4 nie jest konieczna.
W zależności od źródła sygnału i ustawień
można skonfigurować następujące opcje:
Konfiguracja opcji GENERAL:
CLOCK-ADJ (ustawianie zegara)
Ustawianie zegara.
CAUT ALM*1 (alarm ostrzegawczy)
Uaktywnianie funkcji alarmu ostrzegawczego:
[ON] lub [OFF].
(Funkcja działająca, tylko gdy jednostka główna
jest wyłączona).
BEEP
Włączanie sygnału dźwiękowego: [ON] lub [OFF].
AUTO OFF
Całkowite wyłączanie jednostki głównej po
upływie określonego czasu od jej wyłączenia:
[NO], [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut) lub
[60M] (60 minut).
AUX-A*1*2 (sygnał dźwiękowy z gniazda AUX)
Uaktywnianie wyświetlania źródła sygnału AUX:
[ON] lub [OFF]. (Funkcja działająca, tylko gdy
jednostka główna jest wyłączona).
REAR/SUB
Przełączanie wyjścia audio: [SUB-OUT]
(subwoofer) lub [REAR-OUT] (wzmacniacz mocy).
(Funkcja działająca, tylko gdy jednostka główna
jest wyłączona).
CT (czas zegarowy)
Uaktywnianie funkcji CT: [ON] lub [OFF].
REGIONAL*3
Ograniczanie odbioru sygnału radiowego do
określonego regionu: [ON] lub [OFF]. (Funkcja
dostępna tylko w przypadku pasma radiowego FM).
BTM*4
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych.
*1
*2
*3
*4
Gdy jednostka główna jest wyłączona.
Nie pojawia się w trybie App Remote.
W przypadku odbioru pasma radiowego FM.
Gdy wybrano tuner.
Konfiguracja opcji SOUND:
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w części „Regulacja charakterystyki
dźwięku”.
Konfiguracja opcji DISPLAY:
DEMO (demonstracja)
Uaktywnianie trybu demonstracyjnego:
[ON] lub [OFF].
DIMMER
Regulacja jasności wyświetlacza: [ON] lub [OFF].
ILLUM (podświetlenie)
Zmiana koloru podświetlenia: [1], [2].
AUTO SCR* (automatyczne przewijanie)
Uaktywnianie automatycznego przewijania
elementów: [ON] lub [OFF].
* Po wybraniu jako źródła sygnału CD, USB lub
urządzenia audio BLUETOOTH.
BT (BLUETOOTH):
Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Obsługa funkcji BLUETOOTH”.
APP REM (połączenie App Remote):
Rozpoczęcie nawiązywania połączenia
App Remote.
Download PDF