Sony | MEX-XB100BT | Sony MEX-XB100BT Radioodtwarzacz CD z bezprzewodową technologią BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
4-563-800-21(1) (PL)
PLX8
Bluetooth®
Audio System
Instrukcja obsługi
Informacje o podłączaniu/instalacji, patrz str. 31.
Anulowanie wyświetlania prezentacji (DEMO), patrz str. 18.
MEX-XB100BT
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
PL
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej samochodu,
ponieważ jego lewa część nagrzewa się
w czasie pracy.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Schemat połączeń/Instalacja”
(str. 31).
Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych
przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą
być modyfikowane, zawieszane albo wycofywane
bez powiadomienia. Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.
Wyprodukowano w Tajlandii
Właściwości diody laserowej
 Czas trwania emisji: ciągły
 Wyjście lasera: mniej niż 53,3 μW
(Wartość wyjściowa mierzona w odległości 200 mm
od powierzchni soczewek obiektywu w bloku
optycznym z przysłoną 7 mm).
Wielkość napięcia roboczego itp. jest określona na
tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie
obudowy.
Spółka Sony Corporation oświadcza, że niniejszy
sprzęt jest zgodny z zasadniczymi oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE.
Więcej informacji można znaleźć pod następującym
adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Zgodność produktu z wymaganiami UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy
Ostrzeżenie dotyczące sytuacji,
gdy stacyjka w samochodzie nie
ma położenia ACC
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania AUTO OFF (str. 18). Umożliwia ona
całkowite, automatyczne wyłączenie urządzenia
po upływie określonego czasu od chwili
wyłączenia odbiornika, chroniąc akumulator
przed rozładowaniem. Jeśli nie zostanie
włączona funkcja AUTO OFF, po każdym
wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili
wygaszenia wyświetlacza.
2PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\020INT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Ważna informacja
Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE,
ANI INNE OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH,
UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU,
CZAS NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS
UŻYTKOWNIKA, POWIĄZANE Z LUB POWSTAŁE
W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
PRODUKTU, OBEJMUJĄCEGO SPRZĘT
I OPROGRAMOWANIE.
 Sony nie bierze odpowiedzialności za wycieki
danych w czasie komunikacji BLUETOOTH.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały
opisane w niniejszej instrukcji obsługi, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Szanowny Kliencie. Niniejszy produkt jest
wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ producenci
pojazdów mogą uzależnić instalację nadajników
radiowych w pojazdach od określonych warunków.
Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy
zapoznać się z warunkami producenta zawartymi
w instrukcji obsługi pojazdu lub skontaktować
się bezpośrednio z producentem pojazdu.
Połączenia awaryjne
Niniejszy samochodowy zestaw głośnomówiący
BLUETOOTH oraz podłączone do niego urządzenie
elektroniczne wykorzystują do działania sieci
radiowe, komórkowe i linie naziemne, a także
funkcje zaprogramowane przez użytkownika,
które nie gwarantują utrzymywania połączenia
we wszystkich warunkach.
Dlatego w przypadku najważniejszych połączeń
(jak w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia)
nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach
elektronicznych.
Informacje dotyczące komunikacji
BLUETOOTH
 Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych.
Aby uniknąć spowodowania wypadku niniejsze
urządzenie oraz inne urządzenia BLUETOOTH
należy wyłączać w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach, samolotach, na
stacjach benzynowych i w innych miejscach,
gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów
przeciwpożarowych.
 Niniejsze urządzenie obsługuje funkcje
bezpieczeństwa, które są zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH, aby zapewniać
bezpieczne połączenie podczas komunikacji
za pośrednictwem technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH. Jednak w zależności od ustawienia
poziomu bezpieczeństwa, zabezpieczenia mogą
nie być wystarczające. Korzystając z technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH należy zawsze mieć
na uwadze bezpieczeństwo.
3PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\030TOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Schemat połączeń/Instalacja
Spis treści
Opis elementów i przycisków sterujących . . . . . . . 5
Wprowadzenie
Zdejmowanie panelu przedniego . . . . . . . . . . . . . .
Resetowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH . . . . . .
Podłączanie iPoda/urządzenia USB . . . . . . . . . . . .
Podłączanie innych przenośnych
urządzeń audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista części do instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
35
6
7
7
7
9
9
Słuchanie audycji radiowych
Słuchanie audycji radiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z iPoda/urządzenia USB . . . . . . . . .
Odtwarzanie zawartości urządzenia
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . .
12
12
12
13
Tryb połączeń głośnomówiących
(tylko przez połączenie BLUETOOTH)
Odbieranie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wykonywanie połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Czynności dostępne w czasie połączenia. . . . . . . 15
Użyteczne funkcje
Użycie aplikacji SongPal z telefonem iPhone/
telefonem z systemem Android . . . . . . . . . . . 16
Użycie aplikacji Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO) . . . . . . . . . . . . .
Podstawowa procedura wybierania ustawień . . .
Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia wyświetlania (DISPLAY). . . . . . . . . . . .
Ustawienia BLUETOOTH (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja aplikacji SongPal (SONGPAL) . . . . . .
18
18
18
19
21
22
22
Informacje dodatkowe
Aktualizowanie oprogramowania
układowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środki ostrożności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
24
26
4PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna
Panel wewnętrzny (po zdjęciu panelu
przedniego)
Znak N
Przyłóż do pokrętła sterującego telefon
z systemem Android, aby nawiązać
połączenie BLUETOOTH.
 Szczelina na płytę
 Okno wyświetlania
 SEEK +/–
Automatycznie wybiera stacje radiowe.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie nastawić
stacje radiowe.
/ (poprzedni/następny)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
 Przycisk zdejmowania panelu przedniego
 SRC (źródło)
Włącza zasilanie.
Zmienia źródło dźwięku.
OFF
Naciśnij na 1 sekundę, aby wyłączyć źródło
dźwięku i wyświetlić zegar.
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć
zasilanie i wyświetlacz.
  (wysuwanie płyty)

(przeglądanie) (str. 13)
Otwiera menu przeglądania w czasie
odtwarzania.

CALL
Otwiera menu połączeń. Odbiera/kończy
połączenie.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy, aby przełączyć sygnał BLUETOOTH.

(wstecz)
Powraca do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
 Pokrętło sterujące
Obracaj je, aby ustawić poziom głośności.
PUSH ENTER
Wybiera wskazany element.
Naciśnij przycisk SRC, a następnie obróć i
naciśnij pokrętło, aby zmienić źródło dźwięku.
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć
funkcję „SongPal” (połączenie).
VOICE (str. 15, 17)
Kiedy funkcja „SongPal” jest włączona,
powoduje włączenie funkcji wybierania
głosowego i rozpoznawania mowy
(tylko telefon z systemem Android™)
albo funkcję Siri (tylko urządzenia iPhone).
MODE (str. 10, 12, 15)
 Odbiornik pilota zdalnego sterowania
 MENU*
Wyświetla menu konfiguracji
* Niedostępne po wybraniu telefonu BT.
5PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
 Przyciski numeryczne (1–6)
Przełączanie zapisanych stacji radiowych.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać stację.
Wybieranie zapisanych numerów telefonów.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać
numer telefonu.
ALBUM /
Pomija album w urządzeniu audio.
Naciśnij i przytrzymaj, aby pomijać
albumy w sposób ciągły.
(odtwarzanie wielokrotne)
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności)
MIC (str. 15)
PAUSE
 MEGA BASS
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję MEGA
BASS.
Wprowadzenie
Zdejmowanie panelu
przedniego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel przedni.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF ,
aby wyłączyć urządzenie, następnie
naciśnij przycisk zdejmowania panelu
przedniego , po czym zdejmij panel,
pociągając go do siebie.
 AF (częstotliwości zastępcze)/
TA (komunikaty o ruchu drogowym)
Służy do wybierania ustawień AF i TA.
PTY (typ programu)
Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać typ PTY
w systemie RDS.
 Gniazdo wejścia AUX
Sygnał ostrzegawczy
 DSPL (wyświetlacz)
Naciśnij, aby zmienić wskazania wyświetlacza.
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel przedni jeszcze nie został
zdjęty, to na kilka sekund włączy się sygnał
ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa działa
tylko wówczas, gdy jest używany wbudowany
wzmacniacz.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać wskazania
wyświetlacza.
 Port USB
 RESET (panel wewnętrzny) (str. 7)
Numery seryjne
Upewnij się, ze numery seryjne na spodzie
urządzenia i z tyłu panelu przedniego są
identyczne. W przeciwnym razie nie będzie
możliwe parowanie BLUETOOTH oraz parowanie
i rozłączanie z użyciem technologii NFC.
Zakładanie panelu przedniego
6PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Resetowanie urządzenia
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia,
po wymianie akumulatora lub dokonaniu zmian
połączeń urządzenie należy zresetować. Aby to
zrobić, zdejmij panel przedni i za pomocą
długopisu naciśnij przycisk RESET znajdujący
się na panelu wewnętrznym.
Uwaga
Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje utratę
ustawień zegara i części zawartości zapisanej
w pamięci urządzenia.
Nastawianie zegara
1
2
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET CLOCK ADJ].
Naciśnij pokrętło.
Wskazanie godzin zacznie migać.
3
Obracaj pokrętło sterowania,
aby ustawić godzinę i minuty.
Do przełączania się między wskazaniami
cyfrowymi godzin i minut służą
przyciski SEEK +/–.
4
Po nastawieniu minut naciśnij
przycisk MENU.
Konfiguracja została zakończona i zegar
rozpoczyna pracę.
Wyświetlanie zegara*
Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH
Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH, takiego
jak smartfon, telefon komórkowy lub urządzenie
audio, możliwe jest słuchanie muzyki i prowadzenie
rozmów w trybie głośnomówiącym. Szczegółowe
informacje o podłączaniu znajdują się w instrukcji
obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia BLUETOOTH należy
zmniejszyć głośność odtwarzacza. W przeciwnym
razie z głośników może wydobyć się bardzo
głośny dźwięk.
Podłączanie smartfona jednym
dotknięciem (NFC)
Dotknięcie pokrętła sterowania smartfonem
wyposażonym w technologię NFC* powoduje
automatyczne sparowanie i połączenie
obydwu urządzeń.
* NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja
bliskiego zasięgu) to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu
między różnymi urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i tagami IC. Dzięki funkcji NFC
transmisję danych można przeprowadzać z łatwością,
dotykając odpowiedni symbol lub wskazane miejsce
na urządzeniach zgodnych z NFC.
W przypadku smartfona z systemem Android 4.0
lub starszym wymagane jest pobranie aplikacji
„NFC Easy Connect” dostępnej w serwisie
Google Play™. Aplikacja może być niedostępna
w niektórych krajach i regionach.
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi smartfona.
2
Przyłóż część smartfona ze znakiem N do
części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Naciśnij przycisk DSPL.
* Dostępne tylko, gdy dla parametru [SUB DISPLAY]
jest wybrane ustawienie [SOURCE] (str. 21).
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
7PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Rozłączanie jednym dotknięciem
5
Ponownie przyłóż część smartfona ze znakiem N
do części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Uwagi
 Aby uniknąć porysowania smartfona podczas
połączenia, obchodź się z nim ostrożnie.
 Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa,
gdy urządzenie jest połączone z innym urządzeniem
zgodnym z technologią NFC. W takim przypadku
należy zakończyć połączenie z drugim urządzeniem
i nawiązać je ze smartfonem.
Jeśli na ekranie urządzenia
BLUETOOTH pojawi się monit o kod
uwierzytelniający*, wprowadź [0000].
* W zależności od urządzenia kod uwierzytelniający
może być określony mianem „klucz”, „kod PIN”,
„numer PIN”, „hasło” itp.
Wprowadź kod uwierzytelniający
[0000]
Parowanie i łączenie
z urządzeniem BLUETOOTH
Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem
BLUETOOTH konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie pary urządzeń, nazywane
„parowaniem”. Parowanie umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się tego urządzenia z innymi
urządzeniami.
Po zakończeniu parowania symbol
się na stałe.
6
zapala
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
wybierz to urządzenie w podłączanym
urządzeniu BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
symbol
albo
.
Uwaga
Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia. Aby umożliwić wykrywanie, przejdź
do trybu parowania i wyszukaj odtwarzacz
z innego urządzenia.
1
Ustawić urządzenie BLUETOOTH
w odległości 1 metra od tego urządzenia.
2
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl napis
[SET PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Odtwarzanie zawartości urządzenia BLUETOOTH”
(str. 12).
Urządzenie przełączy się w tryb czuwania
do parowania, a na wyświetlaczu pojawi
się symbol .
Anulowanie operacji parowania
3
4
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, aby wykryło ono
to urządzenie.
Wybierz na ekranie urządzenia
BLUETOOTH pozycję [MEX-XB100BT].
Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna
na ekranie, powtórz czynność 2.
Uruchamianie odtwarzania
Aby po sparowaniu odtwarzacza z urządzeniem
BLUETOOTH wyłączyć tryb parowania, wykonaj
czynność 2.
Podłączanie sparowanego
urządzenia BLUETOOTH
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane
urządzenia łączą się automatycznie.
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl napis
[SET BT SIGNL]. Naciśnij pokrętło.
Upewnij się, że symbol
świeci się.
2
Włącz funkcję BLUETOOTH
w urządzeniu BLUETOOTH.
3
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
Zapali się symbol
albo
.
8PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Ikony na wyświetlaczu:
Świeci się po włączeniu za pomocą
profilu HFP trybu głośnomówiącego.
Świeci się po podłączeniu za pomocą
profilu A2DP (profil zaawansowanej
dystrybucji audio) urządzenia audio.
Łączenie jednostki z ostatnio
podłączonym urządzeniem
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
Naciśnij przycisk SRC. Wybierz element [BT HOME]
albo {BT AUDIO].
Naciśnij przycisk ENTER, aby podłączyć telefon
komórkowy, lub przycisk PAUSE, aby podłączyć
urządzenie audio.
Uwagi
 Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest
możliwe, gdy urządzenie jest połączone z innym
urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku
należy odłączyć drugie urządzenie i podłączyć
telefon iPhone/iPod.
 Jeśli automatyczne parowanie BLUETOOTH się
nie powiedzie, należy zapoznać sie z rozdziałem
„Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH” (str. 7).
Podłączanie iPoda/
urządzenia USB
1
2
Uwaga
Urządzenia nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku za pośrednictwem technologii BLUETOOTH.
W takim przypadku należy łączyć telefon
z odtwarzaczem.
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz iPoda/urządzenie USB
bezpośrednio do odtwarzacza.
Do podłączania iPoda/telefonu iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB do iPoda
(sprzedawanego oddzielne).
Wskazówka
Kiedy włączony jest sygnał BLUETOOTH: w momencie
włączenia zapłonu odtwarzacz automatycznie podłącza
ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Instalacja mikrofonu
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Montaż mikrofonu” (str. 34).
Podłączanie telefonu iPhone/iPoda
(automatyczne parowanie BLUETOOTH).
Jeśli do portu USB podłączono urządzenie iPhone/
iPod z systemem iOS5 lub nowszym, nastąpi
automatyczne sparowanie urządzeń.
Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest
możliwe przy wybranym ustawieniu [ON] dla
opcji [SET AUTO PAIR] w menu [BT] (str. 22).
1
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
iPhone/iPod.
2
Podłącz telefon iPhone/iPod do
portu USB.
Podłączanie innych
przenośnych urządzeń audio
1
2
3
Wyłącz przenośne urządzenie audio.
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz przenośne urządzenie audio
do gniazda wejścia AUX (mini jack
stereo) przewodem połączeniowym
(sprzedawanym oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
4
Naciskając przycisk SRC, wybierz
element [AUX].
9PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio. Ustaw w nim umiarkowany poziom
głośności. W urządzeniu ustaw normalny
poziom głośności.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SET SOUND]  [SET AUX VOLUME] (str. 21).
Słuchanie audycji radiowych
Słuchanie audycji radiowych
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC aż do
wyświetlenia napisu [TUNER].
Automatyczne programowanie
stacji radiowych (BTM)
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
pasmo (FM1 (UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR)
albo LW (DŁ)).
2
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania, wyświetl
element [SET BTM]. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie przypisuje stacje do przycisków
numerycznych według częstotliwości.
Strojenie stacji
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
pasmo (fale krótkie FM1, FM2, FM3;
średnie MW albo długie LW).
2
Nastaw stację.
Ręczne strojenie stacji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SEEK +/–, aby
zgrubnie nastawić częstotliwość. Następnie
naciskaj przycisk SEEK +/–, aby precyzyjnie
wyregulować częstotliwość.
Automatyczne strojenie stacji
Naciśnij przycisk SEEK +/–
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu stacji.
Strojenie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i przytrzymaj
przycisk numeryczny (1–6) dotąd,
aż pojawi się napis [MEM].
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk numeryczny (1–6).
10PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Korzystanie z systemu RDS
Wybieranie częstotliwości
zastępczych (AF) i komunikatów
o ruchu drogowym (TA)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
najsilniejszego sygnału, natomiast funkcja TA
dostarcza informacje o bieżącej sytuacji na
drogach/audycje dla kierowców (TP).
1
Naciskając przycisk AF/TA, wybierz
opcję [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON]
albo [AF/TA-OFF].
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS można programować razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. Wybierz ustawienia
funkcji AF/TA, po czym zaprogramuj stację przy
użyciu funkcji BTM lub ręcznie. Programując stacje
ręcznie, można zaprogramować również stacje bez
funkcji RDS.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli funkcja AF albo TA jest włączona i rozpocznie
się nadawanie komunikatu o zagrożeniu,
urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie.
Regulacja głośności w czasie odbioru
komunikatu o ruchu drogowym
Wybrany poziom głośności zostanie zapisany
w pamięci i będzie automatycznie przywracany
przy kolejnych komunikatach.
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas odbioru stacji UKF (FM)
przytrzymaj wciśnięty przycisk PTY.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
żądany typ programu. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS (Aktualności), INFO
(Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE (Edukacja),
DRAMA (Słuchowiska), CULTURE (Kultura), SCIENCE
(Nauka), VARIED (Różne), POP M (Muzyka pop),
ROCK M (Muzyka rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka poważna), OTHER M (Inne
gatunki muzyki), WEATHER (Pogoda), FINANCE
(Finanse), CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Audycje społeczne), RELIGION (Religia),
PHONE IN (Audycje z udziałem słuchaczy), TRAVEL
(Podróże), LEISURE (Rozrywka), JAZZ (Muzyka
jazzowa), COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folkowa), DOCUMENT (Audycje
dokumentalne)
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawienie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz w menu [GENERAL] opcję
[SET CT-ON] (str. 190.
Słuchanie programu regionalnego
(REGIONAL)
Kiedy włączone są funkcje AF i REGIONAL,
radio nie przełącza się na inne stacje regionalne
o silniejszym sygnale. Podczas odbioru stacji FM
i po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać w menu [GENERAL]
ustawienie [REGIONAL-OFF] (str. 19).
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego
(dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na tym samym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
Podczas odbioru stacji UKF (FM) naciśnij przycisk
numeryczny (1–6), do którego jest przypisana
lokalna stacja. W ciągu pięciu sekund ponownie
naciśnij przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
11PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
1
Odtwarzanie
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy wyświetlić
za pomocą przycisku SRC napis [USB]
([IPD] w przypadku podłączenia iPoda).
Odtwarzanie płyty
1
Włóż płytę (stroną z etykietą do góry).
Podłącz iPoda/urządzenie USB
do portu USB (str. 9).
2
Wyreguluj poziom głośności.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk OFF na 1 sekundę.
Odłączanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Odtwarzanie z iPoda/
urządzenia USB
W niniejszej instrukcji obsługi termin „iPod” jest
stosowany ogólnie w odniesieniu do funkcji iPoda
i telefonu iPhone, chyba że w tekście lub na
ilustracjach zaznaczono inaczej.
Po podłączeniu telefonu iPhone za pomocą
przewodu USB jego głośność jest nadal regulowana
przez telefon. Aby uniknąć gwałtownego
głośnego dźwięku przy rozmowie telefonicznej,
nie należy zwiększać głośności w urządzeniu
w czasie rozmowy.
Bezpośrednia obsługa iPoda
(obsługa przez pasażera)
1
Szczegółowe informacje o zgodności iPodów
znajdują się w rozdziale „Informacje dotyczące
iPodów” (str. 23) lub na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Odtwarzacz współpracuje z urządzeniami MSC
(Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnych ze standardem USB, takich jak pamięci
flash USB, cyfrowe odtwarzacze multimedialne
czy telefony z systemem Android.
Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne
i telefony z systemem Android mogą wymagać
przełączenia trybu łączności USB na MSC.
Uwagi
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB
znajdują się na stronach pomocy technicznej, których
adresy podano z tyłu okładki.
 Nie można odtwarzać następujących plików:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 chronionych przed kopiowaniem
 objętych ochroną DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi)
 zawierających dźwięk wielokanałowy
MP3/WMA/AAC:
 poddanych bezstratnej kompresji
WAV:
 zawierających dźwięk wielokanałowy
Podczas odtwarzania przytrzymaj
przycisk MODE, aż pojawi się napis
[MODE IPOD].
Teraz można swobodnie obsługiwać iPod.
Do regulacji głośności można użyć tylko
odtwarzacza.
Wyłączanie funkcji obsługi przez pasażera
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż pojawi się
napis [MODE AUDIO].
Odtwarzanie zawartości
urządzenia BLUETOOTH
Można odtwarzać treści podłączonego urządzenia
zgodnego z profilem BLUETOOTH A2DP (profil
zaawansowanej dystrybucji audio).
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (str. 8).
2
Naciskając przycisk SRC, wybierz
opcję [BT AUDIO].
12PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
3
4
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądaną kategorię wyszukiwania.
Następnie naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Wyreguluj poziom głośności.
Uwagi
 W zależności od urządzenia audio odtwarzacz
może nie wyświetlać tytułu, numeru utworu/czasu
i stanu odtwarzania.
 Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie
zatrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
 Opcja [BT AUDIO] nie pojawia się na wyświetlaczu,
gdy uruchomiona jest aplikacja „SongPal”
wykorzystująca funkcję BLUETOOTH.
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio BLUETOOTH
i ustaw umiarkowany poziom głośności. Ustaw
normalny poziom głośności urządzenia.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SET SOUND]  [SET BTA VOLUME] (str. 21).
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów (tryb Jump)
1
2
3
Podczas odtwarzania naciskaj przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność
losowa), aby włączyć odpowiedni
tryb odtwarzania.
Naciśnij przycisk
(przeglądaj).
Naciśnij przycisk SEEK +.
Obracając pokrętło sterowania,
wybierz żądany element.
W tym trybie elementy z listy są pomijane
co 10% ich ogólnej liczby.
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić
do trybu Quick-BrowZer.
Pojawi się wybrany element.
Odtwarzanie z powtarzaniem i losowe
1
(przeglądaj)
5
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądany element. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
rozpocząć się z opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku.
Wyszukiwanie utworu według nazwy
(Quick-BrowZer™)
1
Podczas odtwarzania z płyty CD,
urządzenia USB albo urządzenia
BT AUDIO*1 naciśnij przycisk
(przeglądaj)*2, aby wyświetlić
listę kategorii wyszukiwania.
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj
przycisk
(wstecz), aż pojawi się żądana
kategoria wyszukiwania.
*1 Funkcja dostępna, gdy urządzenie audio
obsługuje profil AVRCP (profil zdalnego
sterowania audio/wideo) w wersji 1.4
lub nowszej.
*2 Aby powrócić do początku listy kategorii, naciśnij
podczas odtwarzania z urządzenia USB przycisk
(przeglądaj) na co najmniej 2 sekundy.
13PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Tryb połączeń głośnomówiących
(tylko przez połączenie BLUETOOTH)
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go
z urządzeniem. Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH” (str. 7).
Wykonywanie połączenia z użyciem
historii połączeń
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET RECENT CALL]. Naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
nazwisko albo numer telefonu z listy
historii połączeń. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Odbieranie połączenia
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
przycisk CALL.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Wykonywanie połączenia przez
wprowadzenie numeru telefonu
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET DIAL NUMBER]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wprowadzić numer telefonu.
Na zakończenie wybierz [ ] (odstęp)
i naciśnij przycisk ENTER*.
Odrzucanie połączenia
Naciśnij przycisk OFF na 1 sekundę.
Rozpocznie się połączenie.
Kończenie połączenia
* Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk SEEK +/–.
Ponownie naciśnij przycisk CALL.
Uwaga
Zamiast symbolu [#] na wyświetlaczu pojawi się
symbol [_].
Wykonywanie połączenia
Jeśli podłączony telefon obsługuje profil PBAP
(profil dostępu do książki telefonicznej), można
do wykonywania połączeń wykorzystywać książkę
telefoniczną lub historię połączeń.
Wykonywanie połączenia z użyciem
książki telefonicznej
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET PHONE BOOK]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
z listy pierwszą literę. Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterowania, aby
wybrać nazwisko z listy nazwisk.
Naciśnij pokrętło.
4
Ponowne wybieranie numeru
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET REDIAL]. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Wybieranie numerów z pamięci
urządzenia
1
Naciśnij przycisk SRC. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[BT PHONE]. Naciśnij pokrętło.
2
Naciśnij przycisk numeryczny (1–6), do
którego przypisany jest żądany kontakt.
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się połączenie.
Obracaj pokrętło sterowania, aby
wybrać numer z listy numerów.
Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
14PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Programowanie numerów telefonów
Można zaprogramować do 6 numerów telefonów.
1
2
Wybierz numer telefonu, który chcesz przypisać do
pamięci urządzenia. Numer można pobrać z książki
telefonicznej, historii połączeń lub wprowadzając
go bezpośrednio.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się wybrany
numer telefonu.
Naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk numeryczny
(1–6) dotąd, aż pojawi się napis [MEM].
Kontakt zostanie zapisany pod wybranym numerem
w pamięci urządzenia.
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym
i głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk MODE,
aby przełączać dźwięk połączenia pomiędzy
trybem standardowym i głośnomówiącym.
Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego funkcja
ta może nie być dostępna.
Wykonywanie połączenia
z wykorzystaniem znaczników
głosowych
Połączenie można wykonać, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w podłączonym
telefonie komórkowym wyposażonym w funkcję
głosowego wybierania numerów.
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET VOICE DIAL]. Naciśnij pokrętło.
Jeśli funkcja „SongPal” jest wyłączona, można
także nacisnąć przycisk VOICE.
2
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w pamięci telefonu.
Po rozpoznaniu głosu zostanie wykonane
połączenie.
Wyłączanie funkcji wybierania głosowego
Naciśnij przycisk VOICE.
Czynności dostępne w czasie
połączenia
Regulowanie głośności dzwonka
Obróć pokrętło sterowania, podczas odbierania
połączenia.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy
Obróć pokrętło sterowania podczas rozmowy.
Regulacja poziomu głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę
(wzmocnienie mikrofonu)
Naciśnij przycisk MIC.
Wybierz żądany poziom głośności: [BTP MIC GAINLOW], [BTP MIC GAIN-MID], [BTP MIC GAIN-HI].
Redukcja echa i zakłóceń
(tryb osłabiania echa/zakłóceń)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC.
Tryby do wyboru: [BTP EC/NC-1], [BTP EC/NC-2].
15PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Użyteczne funkcje
Użycie aplikacji SongPal
z telefonem iPhone/telefonem
z systemem Android
Aplikację „SongPal” (wersja 2.1
lub nowsza) na telefon iPhone
można pobrać z serwisu
App Store, a na telefon
z systemem Android —
z serwisu Google Play.
Uwagi
 Dla własnego bezpieczeństwa
należy przestrzegać lokalnych
przepisów ruchu drogowego
i nie korzystać z aplikacji
podczas kierowania pojazdem.
 Aplikacja „SongPal” służy do obsługi zgodnych
urządzeń audio marki Sony za pomocą telefonu
iPhone/telefonu z systemem Android.
 Dostępne funkcje aplikacji „SongPal” zależą
od podłączonych urządzeń.
 Więcej informacji o obsłudze aplikacji „SongPal”
za pomocą telefonu iPhone/telefonu z systemem
Android zamieszczono w dalszej części niniejszej
instrukcji obsługi.
 Więcej informacji o aplikacji „SongPal” można
znaleźć pod następującym adresem URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Wybieranie źródła odtwarzania
lub aplikacji
Za pomocą odtwarzacza można wybrać żądane
źródło lub aplikację w telefonie iPhone/telefonie
z systemem Android.
Wybieranie źródła dźwięku
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SRC. Można także
nacisnąć przycisk SRC, następnie obracając
pokrętłem sterowania, wybrać żądane źródło
i nacisnąć przycisk ENTER.
Wyświetlanie listy źródeł dźwięku
Naciśnij przycisk SRC.
Odczytywanie na głos komunikatów
(tylko telefony z systemem Android)
Po odebraniu wiadomości SMS, powiadomienia
z serwisu Twitter lub Facebook, kalendarza itp.
są one automatycznie odczytywane przez
głośniki samochodu.
Łączenie z aplikacją SongPal
1
Połącz urządzenie z telefonem iPhone/
telefonem z systemem Android przez
łącze BLUETOOTH (str. 7).
2
3
Uruchom aplikację „SongPal”.
Naciśnij i przytrzymaj na urządzeniu
przycisk ENTER przez co najmniej
2 sekundy.
Zostanie nawiązane połączenie z telefonem
iPhone/telefonem z systemem Android.
Szczegółowe informacje o obsłudze telefonu
iPhone/telefonu z systemem Android znajdują
się w pomocy aplikacji.
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Szczegółowych informacji o ustawieniach należy
szukać w pomocy aplikacji.
Włączanie funkcji rozpoznawania głosu
(tylko telefony z systemem Android)
Rejestrowanie aplikacji umożliwia ich obsługę
za pomocą komend głosowych. Szczegółowych
informacji należy szukać w pomocy aplikacji.
Upewnij się, że wyświetlany jest jednakowy numer
(np. 123456). Następnie wybierz opcję [Yes] na
telefonie iPhone/telefonie z systemem Android.
Kończenie połączenia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER.
16PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Włączanie funkcji rozpoznawania głosu
1
2
Aby włączyć funkcję rozpoznawania głosu,
naciśnij przycisk VOICE.
Kiedy na ekranie telefonu z systemem Android
pojawi się komunikat [Say Source or App],
wypowiedz żądaną komendę głosową.
Uwagi
 Funkcja rozpoznawania głosu może nie być dostępna
w niektórych przypadkach.
 Rozpoznawanie głosu może działać niewłaściwie.
Zależy to od parametrów podłączonego telefonu.
 Dla uzyskania optymalnego działania funkcji
rozpoznawania głosu należy zadbać o zmniejszenie
do minimum odgłosów pracy silnika itp.
Odpowiadanie głosowe na wiadomość
SMS (tylko telefony z systemem Android)
Funkcja rozpoznawania głosu umożliwia
odpowiadanie na odebrane wiadomości.
1
2
3
Włącz funkcję rozpoznawania głosu
i wypowiedz komendę „Reply”.
W aplikacji „SongPal” wyświetli się ekran
odpowiadania na wiadomość.
Wypowiedz treść odpowiedzi.
W aplikacji „SongPal” wyświetli się lista
przygotowanych wiadomości.
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądaną wiadomość. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
Wiadomość zostanie wysłana.
Wprowadzanie ustawień
Za pomocą telefonu iPhone/telefonu z systemem
Android można konfigurować wiele ustawień
urządzenia.
Szczegółowych informacji o ustawieniach należy
szukać w pomocy aplikacji.
Użycie aplikacji Siri Eyes Free
Aplikacja Siri Eyes Free pozwala na bezdotykową
obsługę telefonu iPhone za pomocą komend
głosowych. Aby z niej skorzystać, należy podłączyć
telefon iPhone do odtwarzacza za pomocą opcji
automatycznego parowania BLUETOOTH.
Funkcja ta jest dostępna dla telefonów iPhone 4s
i nowszych. Upewnij się, że w telefonie iPhone jest
zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS.
Przed użyciem aplikacji konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie telefonu iPhone i odtwarzacza
i sparowanie ich za pośrednictwem połączenia
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH” (str. 7).
1
Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi telefonu iPhone.
2
Naciśnij przycisk VOICE.
Wyświetli się ekran komend głosowych.
3
Po sygnale dźwiękowym wypowiedz
polecenie do mikrofonu.
Po kolejnym sygnale dźwiękowym Siri
udzieli odpowiedzi.
Wyłączanie funkcji Siri Eyes Free
Naciśnij przycisk VOICE.
Uwagi
 W zależności od warunków korzystania telefon
iPhone może nie rozpoznać głosu użytkownika
(na przykład w czasie jazdy samochodem).
 Na obszarach, gdzie odbiór sygnału sieci komórkowej
jest utrudniony, funkcja Siri może nie działać
prawidłowo lub czas reakcji może być dłuższy
niż zwykle.
 W zależności od stanu technicznego telefonu
iPhone funkcja Siri może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć.
 Podczas odtwarzania utworu z telefonu iPhone
podłączonego do urządzenia za pomocą połączenia
BLUETOOTH, w chwili uruchomienia odtwarzania
funkcja Siri automatycznie się wyłącza, a urządzenie
przełącza źródło sygnału na BLUETOOTH.
 W przypadku włączenia funkcji Siri w czasie
odtwarzania dźwięku urządzenie może przełączyć
źródło dźwięku na BLUETOOTH nawet jeśli
odtwarzanie utworu nie zostało włączone.
 Funkcja Siri może nie działać prawidłowo lub się
wyłączyć podczas podłączania telefonu iPhone
do portu USB.
 Podczas podłączania telefonu iPhone do urządzenia
nie należy włączać funkcji Siri za pomocą telefonu.
W przeciwnym razie funkcja Siri może nie działać
prawidłowo lub się wyłączyć.
 Gdy funkcja Sir Eyes Free jest włączona, dźwięk nie
jest odtwarzany.
17PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Ustawienia ogólne (GENERAL)
Ustawienia
CLOCK ADJ (nastawianie zegara) (str. 7)
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Ekran prezentacji, który pojawia się, gdy urządzenie
jest wyłączone i widoczny jest zegar, można
włączać i wyłączać.
1
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET DISPLAY].
2
Obracając pokrętło sterowania, wyświetl
element [SET DEMO]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET DEMO-OFF].
Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
4
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(wstecz).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru/odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
Ustawienia ogólne (GENERAL), ustawienia dźwięku
(SOUND), ustawienia wyświetlania (DISPLAY),
Konfiguracja połączenia BLUETOOTH (BT),
Konfiguracja połączenia z aplikacją SongPal
(SONGPAL)
(Niedostępne po wybraniu telefonu BT).
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać kategorię ustawień.
Następnie naciśnij pokrętło.
Opcje, które można dostosować, różnią się
w zależności od źródła dźwięku i ustawień.
3
CHARGE
Przełącza sprawność prądową (A) portu USB:
[HIGH], [STD].
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
CAUT ALARM (alarm ostrzegawczy)
Aktywuje funkcję alarmu ostrzegawczego:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.) (str. 6).
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AUTO OFF
Automatyczne wyłączanie urządzenia po
upływie zadanego czasu od jego wyłączenia:
[NO] (nie), [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut),
[60M] (60 minut).
STEERING
Przypisanie/resetowanie ustawień pilota
zdalnego sterowania przymocowanego
do kierownicy.
(Tylko w przypadku połączenia za pomocą
przewodu połączeniowego (nie należy do
wyposażenia)). (Tylko przy wyłączonym
źródle dźwięku i włączonym zegarze).
STR CONTROL (tryb pilota przymocowanego
do kierownicy)
Wybieranie trybu wejścia podłączonego pilota
zdalnego sterowania. Aby uniknąć wystąpienia
usterki, upewnij się, że tryb wejścia jest zgodny
z podłączonym pilotem zdalnego sterowania.
USER
Tryb wejścia dla pilota zdalnego sterowania
przymocowanego do kierownicy (wybierany
automatycznie po wykonaniu wybraniu opcji
[STR EDIT] albo [STR RESET]).
EXTERNAL
Tryb wejścia dla przewodowego pilota
zdalnego sterowania (z wyjątkiem pilota
przymocowanego do kierownicy).
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądane opcje. Następnie naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Naciśnij przycisk
(wstecz).
18PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
STR EDIT (ustawienia pilota zdalnego sterowania
przymocowanego do kierownicy)
Przypisywanie funkcji SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, CALL do pilota zdalnego
sterowania przymocowanego do kierownicy:
 Obracając pokrętłem sterowania, wybierz
funkcję, która ma zostać przypisana do pilota
przymocowanego do kierownicy. Następnie
naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór.
 Gdy na wyświetlaczu miga napis [REGISTER],
naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie
zdalnego sterowania przymocowanym do
kierownicy, aby przypisać do niego żądaną
funkcję. Po zakończeniu przypisywania
funkcji, wyświetli się napis [REGISTERED].
 Aby przypisać inne funkcje, powtórz
czynności  oraz .
STR RESET (resetowanie ustawień pilota
zdalnego sterowania przymocowanego
do kierownicy)
Resetowanie ustawień pilota zdalnego
sterowania przymocowanego do kierownicy:
[YES] (tak), [NO] (nie).
Uwagi
 Podczas zmiany ustawień działają wyłącznie
przyciski znajdujące się na obudowie urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa przed
przystąpieniem do zmiany ustawień
należy zaparkować samochód.
 Przypisane ustawienia nie zostają utracone w razie
wystąpienia usterki podczas przypisywania
nowego ustawienia. W przypadku wystąpienia
usterki wystarczy ponownie przypisać ostatnie
ustawienie.
 Ta funkcja może być niedostępna w przypadku
niektórych modeli pojazdów. Szczegółowe
informacje o zgodności funkcji z modelami
samochodów znajdują się na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
AUX AUDIO
Włączanie i wyłączanie wyświetlania źródła
dźwięku AUX: [ON] (wł.), [OFF] (wył.). (Tylko
przy wyłączonym źródle dźwięku i włączonym
zegarze). (Niedostępne, gdy aktywne jest
połączenie z aplikacją „SongPal”).
CT (nastawianie zegara przy użyciu danych CT)
Aktywuje funkcję CT: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
REGIONAL
Włączenie lub wyłączanie ograniczenia odbioru
do określonego regionu: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Tylko podczas odbioru pasma UKF (FM)).
BTM (str. 10)
(Tylko podczas wybrania funkcji tunera).
FIRMWARE
Sprawdzanie/aktualizacja wersji
oprogramowania układowego. Więcej informacji
można znaleźć na stronie pomocy technicznej
pod adresem:
http://support.sony-europe.com/
FW VERSION (wersja oprogramowania
układowego)
Wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania
układowego.
FW UPDATE (aktualizacja oprogramowania
układowego)
Uruchamianie procesu aktualizacji
oprogramowania układowego: [YES] (tak),
[NO] (nie).
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
Ustawienia dźwięku (SOUND)
Ustawienia dźwięku są dostępne dla wszystkich
źródeł z wyjątkiem telefonu BT.
MEGA BASS
Wzmocnienie basów zsynchronizowane
z poziomem głośności: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Wyłącza się ([OFF]) automatycznie po włączeniu
([ON]) funkcji [CLEAR AUDIO+]).
CLEAR AUDIO+
Odtwarza dźwięk, optymalizując sygnał cyfrowy
przy użyciu ustawień zalecanych przez firmę
Sony: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Wyłącza się ([OFF]) automatycznie po zmianie
ustawienia [EQ10 PRESET] lub włączeniu ([ON])
funkcji [MEGA BASS]).
EQ10 PRESET
Umożliwia wybór 10 zaprogramowanych
krzywych korekty dźwięku: [OFF], [R AND B],
[ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
EQ10 SETTING
Wybieranie ustawienia [CUSTOM]
korektora EQ10.
BASE
Wybieranie krzywej korekty stanowiącej
podstawę do dalszych regulacji: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
19PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
POSITION (miejsce słuchania)
F/R POSITION (z przodu/z tyłu)
Urządzenie umożliwia opóźnianie reprodukcji
dźwięku z poszczególnych głośników w celu
symulacji naturalnego pola dźwiękowego
i zapewnienia optymalnych wrażeń w miejscu
słuchania:
 [FRONT L] (z przodu po lewej),
 [FRONT R] (z przodu po prawej),
 [FRONT] (z przodu pośrodku),
 [ALL] (w środku pojazdu),
[OFF] (bez określonego miejsca)
ADJ POSITION* (dopasowywanie miejsca
słuchania)
Precyzyjna korekcja miejsca słuchania
w zakresie: [+3] – [CENTER] – [-3].
SW POSITION* (położenie subwoofera)
 [NEAR] (blisko),
 [NORMAL] (normalna odległość),
 [FAR] (daleko)
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku w zakresie:
[RIGHT-15] (prawo) – [CENTER] (środek) –
[LEFT-15] (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu w zakresie:
[FRONT-15] (przód) – [CENTER] (środek) –
[REAR-15] (tył).
DSEE (system poprawy dźwięku cyfrowego)
Poprawa brzmienia dźwięku poddanego
cyfrowej kompresji przez przywrócenie
utraconych wysokich częstotliwości.
Ustawienia tej funkcji można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła (oprócz tunera).
Wybór trybu DSEE: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AAV (zaawansowana automatyczna regulacja
głośności)
Optymalizuje poziom głośności dźwięku
odtwarzanego ze wszystkich źródeł: [ON] (wł.),
[OFF] (wył.).
REARBAS ENH (wzmocnienie basów w głośnikach
tylnych)
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia basy
przez zastosowanie filtra dolnoprzepustowego
w dźwięku kierowanym do głośników tylnych.
Funkcja ta pozwala głośnikom tylnym pełnić rolę
subwoofera, gdy ten nie jest podłączony.
Dostępne tylko, gdy dla parametru [SUBW
DIRECT] jest wybrane ustawienie [OFF]).
RBE MODE (tryb funkcji Rear Bass Enhancer)
Umożliwia wybór trybu działania funkcji
Rear Bass Enhancer: [1], [2], [3], [OFF] (wył.).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki LPF: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (bezpośrednie podłączenie
subwoofera)
Istnieje możliwość podłączenia subwoofera
bezpośrednio do przewodu głośnika tylnego,
z pominięciem wzmacniacza. (Tylko gdy
dla parametru [RBE MODE] wybrane jest
ustawienie [OFF]).
Do jednego z przewodów głośnika tylnego
należy podłączyć subwoofer o impedancji
4–8 omów. Nie należy podłączać głośnika
do drugiego przewodu głośnika tylnego.
SUBW MODE (tryb subwoofera)
Umożliwia wybór trybu subwoofera: [1], [2], [3],
[OFF] (wył.).
SUBW PHASE (faza subwoofera)
Wybiera fazę subwoofera: [NORM] (normalna),
[REV] (odwrócona).
SW POSITION* (położenie subwoofera)
Wybiera położenie subwoofera: [NEAR] (bliskie),
[NORMAL] (normalna odległość), [FAR] (dalekie).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki LPF: [1], [2], [3].
SUB WOOFER
SUBW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Po wybraniu minimalnego ustawienia pojawia
się wskazanie [ATT]).
SUBW PHASE (faza subwoofera)
Wybiera fazę subwoofera: [NORM] (normalna),
[REV] (odwrócona).
SW POSITION* (położenie subwoofera)
Wybiera położenie subwoofera: [NEAR] (bliskie),
[NORMAL] (normalna odległość), [FAR] (dalekie).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki LPF: [1], [2], [3].
20PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
HPF (filtr górnoprzepustowy)
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia głośników
przednich/tylnych: [OFF], [50 Hz], [60 Hz],
[80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
HPF SLOPE (nachylenie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki HPF (tylko, gdy dla
ustawienia [HPF] wybrana jest opcja [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOLUME (poziom głośności źródła AUX)
Regulacja poziomu głośności dźwięku
z każdego podłączonego urządzenia
dodatkowego: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ustawienie to eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
BTA VOLUME (poziom głośności źródła dźwięku
BLUETOOTH)
Regulacja poziomu głośności dźwięku
z każdego podłączonego urządzenia
BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ustawienie to eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
* Nie pojawia się, gdy dla parametru [F/R POSITION]
wybrane jest ustawienie [OFF].
Ustawienia wyświetlania
(DISPLAY)
DEMO (tryb prezentacji)
Aktywuje tryb prezentacji: [ON] (wł.),
[OFF] (wył.).
DIMMER
Przyciemnianie wyświetlacza: [ON] (wł.),
[OFF] (wył.), [AT] (automatyczny)
(Jasność zmienia się automatycznie po
włączeniu światłem. Opcja [AT] jest dostępna,
gdy do urządzenia jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem).
SUB DISPLAY
Umożliwia wybór dodatkowych informacji
pokazywanych na wyświetlaczu:
[SOURCE], [CLOCK].
BUTTON COLOR
Ustawia zaprogramowany albo własny
kolor przycisków.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub
1 koloru własnego.
CUSTOM COLOR
Zapamiętuje własny kolor przycisków.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32] (ustawienia
[0] nie można przypisać do wszystkich
zakresów kolorów).
DSPL COLOR (kolor wyświetlacza)
Ustawia zaprogramowany albo własny
kolor wyświetlacza.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub
1 koloru własnego.
CUSTOM COLOR
Zapamiętuje własny kolor wyświetlacza.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32]
(ustawienia [0] nie można przypisać
do wszystkich zakresów kolorów).
ALL COLOR
Ustawia zaprogramowany albo własny kolor
wyświetlacza i przycisków.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub
1 koloru własnego.
CUSTOM COLOR
Zapamiętuje własny kolor wyświetlacza
i przycisków.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32]
(ustawienia [0] nie można przypisać
do wszystkich zakresów kolorów).
SOUND SYNC (synchronizacja koloru z dźwiękiem)
Umożliwia wybranie koloru do
zsynchronizowania z dźwiękiem:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
WHITE MENU
Umożliwia poprawę czytelności menu (dzięki
użyciu bieli) niezależnie od ustawienia koloru:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
START WHITE
Po naciśnięciu przycisku SRC wyświetlacz
i przyciski jednostki centralnej początkowo
staną się białe, a następnie ich kolor zmieni
się na własny: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
MOTION DSPL (wyświetlanie animacji)
Uaktywnianie wyświetlania ruchomych
wzorców: [ON], [OFF], [SA] (analizator widma).
21PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
AUTO SCROLL
Automatycznie przewija długie napisy:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Niedostępne podczas odtwarzania dźwięku
ze źródła AUX albo tunera).
Ustawienia BLUETOOTH (BT)
PAIRING (str. 8)
PHONE BOOK (str. 14)
Informacje dodatkowe
Aktualizowanie
oprogramowania układowego
Aktualną wersję oprogramowania układowego
można pobrać z niniejszej witryny:
http://support.sony-europe.com/
Aby zaktualizować oprogramowanie układowe,
przejdź do witryny pomocy technicznej i postępuj
zgodnie z podanymi instrukcjami.
REDIAL (str. 14)
RECENT CALL (str. 14)
Środki ostrożności
VOICE DIAL (str. 15)
 Jeśli samochód stał zaparkowany
w nasłonecznionym miejscu, przed
użyciem urządzenia należy je ostudzić.
 Nie należy zostawiać panelu przedniego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka
temperatura padającego światła słonecznego
może doprowadzić do ich uszkodzenia.
 Antena automatyczna wysuwa się samoczynnie.
DIAL NUMBER (str. 14)
RINGTONE
Wybór urządzenia, które będzie sygnalizować
przychodzące połączenie: [1] (odtwarzacz),
[2] (telefon komórkowy).
AUTO ANSWER
Służy do wybierania ustawienia
automatycznego odbierania telefonu przez
to urządzenie: [OFF] (wył.), [1] (ok. 3 sekund),
[2] (ok. 10 sekund).
AUTO PAIR (automatyczne parowanie)
Włączanie lub wyłączanie automatycznego
parowania BLUETOOTH, gdy do portu USB jest
podłączone urządzenie z systemem iOS 5.0
lub nowszym: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
BT SIGNL (sygnał BLUETOOTH) (str. 8)
Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH.
BT INIT (inicjalizacja BLUETOOTH)
Przywracanie domyślnych wartości wszystkich
ustawień urządzenia dotyczących funkcji
BLUETOOTH (informacje o parowaniu, pamięć
przycisków numerycznych, informacje
o urządzeniu itp.): [YES] (tak), [NO] (nie).
Inicjalizację wszystkich ustawień należy
wykonać przed utylizacją urządzenia.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
Konfiguracja aplikacji SongPal
(SONGPAL)
Łączenie i kończenie połączenia z aplikacją
„SongPal”.
Skraplanie pary wodnej
Jeżeli wewnątrz urządzenia pojawi się wilgoć,
wyjmij płytę i zaczekaj około godziny, aby
urządzenie wyschło. W przeciwnym przypadku
sprzęt nie będzie działał prawidłowo.
Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku,
chroń urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi na temat płyt
 Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani źródeł ciepła, na
przykład gorących kanałów wentylacyjnych,
a także nie należy pozostawiać ich
w samochodzie zaparkowanym
w nasłonecznionym miejscu.
 Przed rozpoczęciem
odtwarzania płytę należy
oczyścić przy użyciu
specjalnej ścierki, od środka
na zewnątrz. Nie należy
używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik ani
ogólnie dostępnych środków
czyszczących.
 Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne
kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony
przed kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie
może nie odtwarzać takich płyt.
22PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
 Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
 Płyty z naklejonymi etykietkami, naklejkami itp.
Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią
urządzenia lub zniszczeniem płyty.
 Płyt o niestandardowych kształtach (serca,
gwiazdy, kwadraty itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią urządzenia.
 Płyty o średnicy 8 cm (3 1/4 cala).
Uwagi na temat płyt CD-R/CD-RW
 Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna
się sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA. Pozostałe sesje nie będą odtwarzane.
 Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
 CD-R/CD-RW o niskiej jakości zapisu.
 CD-R/CD-RW nagrane za pomocą
nieobsługiwanego urządzenia nagrywającego.
 CD-R/CD-RW niewłaściwie sfinalizowane.
 CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z normą ISO9660 poziom 1/poziom2,
Joliet/Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejność odtwarzania plików
MP3/WMA/ACC
MP3/WMA/AAC
Obsługiwany model
Bluetooth®
USB

iPhone 3G*
iPod touch
(5. generacja)


iPod touch
(4. generacja)


iPod touch
(3. generacja)*

iPod touch
(2. generacja)*

iPod classic*

iPod nano
(7. generacja)*

iPod nano
(6. generacja)*

iPod nano
(5. generacja)*

iPod nano
(4. generacja)*

iPod nano
(3. generacja)*

* Następujące urządzenia nie obsługują aplikacji
„SongPal”: iPhone 3G, iPod touch (3. generacja),
iPod touch (2. generacja), iPod classic oraz iPod nano.
Folder (album)
Plik (utwór) MP3/WMA/AAC
Informacje dotyczące iPodów
 Do urządzenia można podłączyć następujące
modele iPodów. Przed podłączeniem należy
zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
 Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają, że elektroniczne akcesorium zostało
przygotowane specjalnie do współpracy
z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu
wymagań firmy Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie tego urządzenia
ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa
i z przepisami. Należy pamiętać, że użytkowanie
tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie systemów
bezprzewodowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały
opisane w niniejszej instrukcji obsługi, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Obsługiwane modele urządzeń iPhone/iPodów
Obsługiwany model
Bluetooth®
USB
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


23PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Konserwacja
Czyszczenie złączy
Jeśli złącza między urządzeniem a panelem
przednim nie są czyste, urządzenie może nie
działać właściwie. Aby temu zapobiec, zdejmij
panel przedni (str. 6) i wyczyść złącza bawełnianą
watką. Nie naciskaj złączy zbyt mocno, ponieważ
grozi to ich uszkodzeniem.
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
Kołysanie i drżenie: Poniżej dającego się
zmierzyć poziomu
Maksymalna liczba: (tylko CD-R/CD-RW)
 folderów (albumów): 150 (w tym główny —
„ROOT”)
 plików (utworów) i folderów: 300 (mniej, jeśli
nazwy folderów i plików zawierają wiele znaków)
 wyświetlanych znaków nazwy folderu/pliku:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Obsługiwane kodeki: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
oraz AAC (.m4a)
Sekcja odtwarzacza USB
Uwagi
 Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem
czyszczenia złączy wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk
ze stacyjki.
 Nie wolno dotykać złączy bezpośrednio palcami ani
metalowymi przedmiotami.
Interfejs: USB (szybki)
Maksymalny prąd: 1.5 A
Maksymalna liczba rozpoznawanych utworów:
10,000
Obsługiwane kodeki:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav),
AAC (.m4a), AAC (.mp4) oraz FLAC (.flac)
Łączność bezprzewodowa
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres strojenia: 87,5–108,0 MHz
Gniazdo anteny:
zewnętrzne złącze anteny
Częstotliwość pośrednia:
UKF (FM) CCIR: od -1956,5 do -487,3 kHz oraz
od +500,0 do +2095,4 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 73 dB
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20–15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres strojenia:
ŚR: 531–1602 kHz
DŁ: 153–279 kHz
Gniazdo anteny:
zewnętrzne złącze anteny
Czułość: ŚR: 26 μV, DŁ: 50 μV
System komunikacji:
Wersja 3.0 standardu BLUETOOTH
Wyjście:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Maksymalny zasięg komunikacyjny:
Linia widzenia ok. 10 m*1
Pasmo częstotliwości:
pasmo 2,4 GHz (od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji
audio) 1.3
AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/
wideo) 1.5
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAP (profil dostępu do książki telefonicznej)
SPP (profil portu szeregowego)
MAP (profil dostępu od wiadomości)
HID (profil interfejsu HID)
Obsługiwane kodeki:
SBC (.sbc) oraz AAC (.m4a)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników takich jak
przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny,
system operacyjny, aplikacja itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują na cel
komunikacji pomiędzy urządzeniami nawiązywanej
za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
24PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4–8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 100 W × 4
(przy 4 omach)
Ogólne
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania
lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie
od produktu bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego
firmy Microsoft.
Wyjścia:
Złącza wyjść audio: przód, tył, subwoofer
Złącze sterowania anteną automatyczną/
wzmacniaczem mocy (REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo pilota zdalnego sterowania
Gniazdo antenowe
Gniazdo MIC
Gniazdo AUX (mini jack stereo)
Port USB
Wymagane zasilanie: 12 V DC z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Znamionowy zużycie mocy: 10 A
Wymiary:
około 178 mm × 50 mm × 178 mm
(szer./wys./gł.)
Wymiary montażowe:
około 182 mm × 53 mm × 161 mm (szer./wys./gł.)
Masa: około 1,3 kg
Zawartość opakowania:
Jednostka centralna (1 szt.)
Mikrofon (1 szt.)
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch oraz Siri są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Niektóre z wymienionych akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Szczegółowych
informacji udzieli sprzedawca.
 Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać
w dokumentacji i (lub) w innych materiałach
dostarczanych z daną dystrybucją powyższą
informację o ochronie praw autorskich, niniejszą
listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc,
a użycie tych znaków przez firmę Sony Corporation
jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe
i nazwy handlowe należą do przedsiębiorstw,
które je zarejestrowały.
Technologia i patenty kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 na licencji instytutu Fraunhofer IIS
i firmy Thomson.
Google, Google Play i Android są znakami
towarowym firmy Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej
i binarnej (z modyfikacjami lub bez nich)
jest dozwolone, dopóki są spełnione
następujące warunki:
 Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać
powyższą informację o ochronie praw autorskich,
niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie.
 Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej
członków nie mogą być używane w celu
propagowania lub promowania produktów
powstałych na bazie niniejszego
oprogramowania bez uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody.
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
25PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I
WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE,
JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM
W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI
WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH CELÓW. FUNDACJA ANI JEJ
CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE,
CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM TAKŻE ZA
SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI UŻYCIA
PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH,
NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH
LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW W DZIAŁALNOŚCI)
BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ LUB PRZYJĘTE
ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI
(KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ —
ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA
ZANIEDBANIE), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA
PRZEKAZANA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązywanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i zapoznać się ze sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu bezpiecznika
i demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
znajdują się w rozdziale „Schemat połączeń/
Instalacja” (str. 31).
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy
odwiedzić witrynę pomocy technicznej,
której adres podano z tyłu okładki.
Ogólne
Urządzenie wyłącza się przy ustawieniu
wysokiej głośności.
 Moc dostarczana przewodem zasilającym
samochodu może nie być wystarczająca.
 Sprawdź przewód zasilający. Jeśli problem
nie dotyczy przewodu, podłącz urządzenie
bezpośrednio do akumulatora.
Jeśli sytuacja nie zmieni się, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży.
Brak dźwięku lub poziom głośności jest
bardzo niski.
 Potencjometr [FADER] nie został ustawiony
na korzystanie z zestawu 2 głośników.
 Poziom głośności odtwarzacza lub podłączonego
urządzenia jest bardzo niski.
 Zwiększ poziom głośności odtwarzacza
i podłączonego urządzenia.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci została usunięta.
 Naciśnieto przycisk resetowania.
 Należy ponownie zaprogramować pamięć.
 Nastąpiło odłączenie przewodu zasilającego
lub akumulatora albo są one nieprawidłowo
podłączone.
Zaprogramowane stacje i nastawienie zegara
są kasowane.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje powstawanie
zakłóceń.
 Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb prezentacji.
 Jeśli wybrane jest stawienie [DEMO-ON] i przez
5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
włączy się tryb prezentacji.
 Wybierz ustawienie [DEMO-OFF] (str. 21).
Wskazania wyświetlacza znikają/nie
pojawiają się.
 Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza [DIMMER ON] (str. 21).
 Wskazania wyświetlacza znikają po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku OFF.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF, aby
wyświetlić wskazania wyświetlacza.
 Złącza są zabrudzone (str. 24).
Przyciski sterowania nie działają.
Nie można wysunąć płyty.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Sprawdź podłączenie urządzenia.
Jeśli usterka nie ustępuje, naciśnij przycisk
RESET (str. 7).
Zawartość pamięci zostanie usunięta.
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno
resetować urządzenia podczas kierowania
pojazdem.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu
na zakłócenia.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Sprawdź podłączenie anteny.
 Jeśli antena automatyczna się nie wysuwa,
sprawdź podłączenie przewodu zasilania
anteny.
Nie można nastawić zaprogramowanych stacji.
 Moc nadawanego sygnału jest za słaba.
26PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
RDS
Wyszukiwanie stacji rozpoczyna się kilka sekund
po kilku sekundach odbioru.
 Odbierana stacja nie nadaje kodu usługi TP albo
ma za słaby sygnał.
 Wyłącz funkcję TA (str. 11).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (str. 11).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
 Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Nazwa stacji miga.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
 Naciśnij przycisk SEEK +/– w czasie migania
nazwy stacji. Pojawi się napis [PI SEEK],
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej
częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można odtworzyć płyty.
 Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
 Płyta CD-R/CD-RW nie jest przeznaczona
do zastosowań audio (str. 23).
Nie można odtworzyć plików MP3/WMA/AAC.
 Zawartość płyty jest niezgodna z formatem
i wersją MP3/WMA/ACC. Szczegółowe informacje
o płytach i formatach znajdują się na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Odtwarzanie plików MP3/WMA/ACC może
rozpocząć się z opóźnieniem.
 W przypadku następujących płyt czas
rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
 płyty zawierające skomplikowaną
strukturę folderów,
 płyty nagrana w trybie wielosesyjnym,
 płyty, na których można zapisać
dodatkowe dane.
Dźwięk jest przerywany.
 Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie można odtwarzać urządzeń podłączonych
do koncentratora USB.
 Urządzenie nie rozpoznaje urządzeń
podłączonych do koncentratora USB.
Odtwarzanie z urządzenia USB rozpoczyna się
z opóźnieniem.
 Dane zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę folderów.
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Nie można odtworzyć pliku audio.
 Urządzenia USB sformatowane w systemach
plików innych niż FAT16 lub FAT32 nie są
obsługiwane*.
* Urządzenie obsługuje system plików FAT16 i FAT32,
ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
systemów FAT. Więcej szczegółów można uzyskać
w instrukcji obsługi urządzenia USB lub kontaktując
się z producentem.
Funkcja NFC
Nie można nawiązać połączenia za pomocą
jednego dotknięcia (NFC).
 Jeśli smartfon nie reaguje na dotyk:
 sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona,
 zbliż część smartfona ze znakiem N do części
urządzenia oznaczonej znakiem N.
 Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Czułość odbioru sygnału NFC zależy
od urządzenia.
Jeśli mimo kilku prób nie uda się nawiązać
połączenia przy użyciu funkcji łączenia
jednym dotknięciem, nawiąż połączenie
BLUETOOTH ręcznie.
Funkcja BLUETOOTH
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
odtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz odtwarzacz
w tryb gotowości do parowania.
 Po połączeniu z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez
inne urządzenia.
 Zakończ bieżące połączenie i wyszukaj
odtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, włącz sygnał
wyjściowy BLUETOOTH (str. 8).
27PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie odtwarzacz
lub urządzenie BLUETOOTH, ale nie oba
urządzenia.
 Podłącz odtwarzacz za pomocą urządzenia
BLUETOOTH lub na odwrót.
Głośność podłączonego urządzenia audio jest
zbyt mała (wysoka).
 Poziom głośności zmienia się w zależności
od podłączonego urządzenia audio.
 Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub odtwarzaczu.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączonego urządzenia
uzyskanie jego nazwy może być niemożliwe.
Podczas odtwarzania z urządzenia BLUETOOTH
dźwięk jest przerywany.
 Zmniejsz odległość między odtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenie audio BLUETOOTH znajduje się
w blokującym sygnał etui, to należy je wyjąć.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub
innych urządzeń, które emitują fale radiowe.
 Wyłącz pozostałe urządzenia.
 Zwiększ odległość od pozostałych urządzeń.
 W momencie nawiązywania połączenia między
odtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku.
Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło sterujące
podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączonego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
 Ustaw dla opcji [RINGTONE] ustawienie [1]
(str. 22).
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia.
Dźwięk dzwonka dobiega tylko z przednich
głośników.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia.
Głos rozmówcy dobiegają tylko z przednich
głośników.
Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt
dużą głośność.
 Wyreguluj poziom głośności za pomocą funkcji
regulacji wzmocnienia mikrofonu (str. 15).
W rozmowie telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz poziom głośności.
 Wybierz dla trybu EC/NC opcję [BTP EC/NC-1]
albo [BTC EC/NC-2] (str. 15).
 Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk
telefonu, postaraj się je zminimalizować.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega uliczny hałas itp., należy zamknąć okno.
Jeśli źródłem hałasu jest klimatyzacja, zmniejsz
jej wydajność.
Telefon nie jest podłączony.
 Podczas odtwarzania dźwięku BLUETOOTH
telefon nie jest podłączany pomimo naciśnięcia
przycisku CALL.
 Podłącz odtwarzacz z telefonu.
Jakość dźwięku telefonu jest niska.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
 W przypadku słabego sygnału należy
przejechać w miejsce, gdzie odbiór
będzie lepszy.
Nie można obsługiwać podłączonego urządzenia
audio BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP.
Niektóre funkcje nie działają.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Połączenie jest odbierane przypadkowo.
 W podłączonym telefonie włączono funkcję
automatycznego odbierania połączenia.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 W zależności od podłączonego urządzenia czas
na wykonanie parowania może być krótki.
 Wykonaj parowanie w wyznaczonym czasie.
Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.
 Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk OFF
na co najmniej 2 sekundy. Następnie włącz
je ponownie.
Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym
z głośników nie wydobywa się dźwięk.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki
samochodu.
Funkcja Siri Eyes Free nie włącza się.
 Dokonaj uwierzytelnienia telefonu iPhone
obsługującego funkcję Siri Eyes Free
z urządzeniem.
 Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
 Zakończ połączenie BLUETOOTH między
telefonem iPhone a odbiornikiem,
a następnie wykonaj je ponownie.
28PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Obsługa aplikacji SongPal
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w trybie „SongPal”.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji
„SongPal”.
Kiedy aplikacja „SongPal” wykorzystuje łącze
BLUETOOTH, wyświetlacz automatycznie
przełącza się na źródło [BT AUDIO].
 Wystąpił błąd w działaniu aplikacji „SongPal”
lub funkcji BLUETOOTH.
 Ponownie uruchom aplikację.
Aplikacja „SongPal” jest odłączana
automatycznie, gdy wyświetlacz przełącza
się na źródło [IPD].
 Aplikacja „SongPal” zainstalowana w telefonie
iPhone/iPodzie nie obsługuje odtwarzania
z iPoda.
 Zmień źródło dźwięku z [IPD] na inne,
a następnie nawiąż połączenie z aplikacją
„SongPal” (str. 16).
Błędy i komunikaty
OUTPUT ERROR: Mogło dojść do awarii
wewnętrznej.
 Sprawdź połączenie. Jeśli komunikat o błędzie
wyświetla się w dalszym ciągu, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
OVERLOAD: Urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, a następnie naciśnij
przycisk SRC, aby wybrać inne źródło.
 Podłączone urządzenie USB jest uszkodzone
lub nieobsługiwane.
READ: Urządzenie odczytuje informacje.
 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po
zakończeniu odczytywania. W zależności od
struktury danych zapisanych na płycie CD
odczyt może potrwać kilka chwil.
TEMP CAUTION: Została włączona funkcja
ochrony termicznej.
 Zmniejsz poziom głośności.
USB ERROR: Nie można odtwarzać zawartości
urządzenia USB.
 Podłącz urządzenie USB ponownie.
CD ERROR: Płyty nie można odtworzyć.
Płyta zostanie wysunięta automatycznie.
 Oczyść płytę lub włóż ją w prawidłowy sposób.
Upewnij się, że na płycie znajdują się dane
i że nie jest uszkodzona.
USB NO DEV: Urządzenie USB nie jest podłączone
albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie USB albo przewód
USB jest prawidłowo podłączony.
CD NO MUSIC: Włożona płyta nie zawiera plików
muzycznych. Płyta zostanie wysunięta
automatycznie.
 Włóż płytę CD z plikami muzycznymi (str. 24).
USB NO MUSIC: Urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
 Podłącz urządzenie USB z plikami muzycznymi
(str. 24).
CD PUSH EJT: Nie można automatycznie
wysunąć płyty.
 Naciśnij przycisk  (wysuwanie).
USB NO SUPRT: Urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
HUB NO SUPRT: Koncentratory USB nie są
obsługiwane.
IPD STOP: Odtwarzanie z iPoda zostało
zakończone.
 Włącz odtwarzanie w telefonie iPhone/iPodzie.
albo
początek albo koniec płyty CD.
: Osiągnięto
: Nie można wyświetlić tego znaku.
NO AF: Brak częstotliwości zastępczych dla
obecnej stacji.
 Naciśnij przycisk SEEK +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym samym
kodem PI (identyfikacji programu), a na
wyświetlaczu pojawi się napis [PI SEEK].
NO TP: Brak programów z informacjami o ruchu
drogowym.
 Urządzenie będzie nadal poszukiwać dostępnych
stacji TP.
Funkcja BLUETOOTH:
BT BUSY: Urządzenie BLUETOOTH jest zajęte.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
ERROR: Nie można wykonać wybranej operacji.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
29PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
NO DEV: Urządzenie BLUETOOTH nie jest
podłączone albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH jest
prawidłowo podłączone oraz że nawiązano
komunikację BLUETOOTH.
P EMPTY: Pamięć kontaktów jest pusta.
UNKNOWN: Nie można wyświetlić numeru
telefonu lub nazwy kontaktu.
WITHHELD: Numer telefonu został ukryty
przez nadawcę.
Aplikacja SongPal:
APP --------: Brak połączenia z aplikacją.
 Ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„SongPal” (str. 16).
APP DISCNCT: Połączenie z aplikacją zostało
rozłączone.
 Ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„SongPal” (str. 16).
Pilot zdalnego sterowania przymocowany
do kierownicy:
ERROR: Podczas przypisywania funkcji
wystąpił błąd.
 Przypisz ponownie ustawienie, które
spowodowało wystąpienie błędu (str. 19).
TIMEOUT: Przypisanie funkcji nie powiodło się
ze względu na przekroczenie limitu czasu
oczekiwania.
 Przypisz funkcję w czasie około 5 sekund, kiedy
na wyświetlaczu widoczny jest napis [REGISTER]
(str. 19).
Jeśli powyższe rozwiązania nie pozwolą rozwiązać
problemu, skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu
na problemy z odtwarzaniem płyt CD, należy
dostarczyć płytę używaną w czasie, gdy problem
wystąpił po raz pierwszy.
APP DISPLAY: Otwarte jest menu konfiguracji
ekranu aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji ekranu aplikacji,
aby móc korzystać z przycisków.
APP LIST: Otwarta jest lista utworów zapisanych
na płycie CD/w pamięci urządzenia USB/iPoda.
 Zamknij listę, aby móc korzystać z przycisków.
APP MENU: Otwarte jest menu konfiguracji
aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji, aby móc korzystać
z przycisków.
APP NO DEV: Urządzenie z zainstalowaną aplikacją
nie jest podłączone lub rozpoznawane.
 Podłącz urządzenie za pomocą połączenia
BLUETOOTH, a następnie za pomocą aplikacji
„SongPal” (str. 16).
APP SOUND: Otwarte jest menu konfiguracji
dźwięku aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji dźwięku aplikacji,
aby móc korzystać z przycisków.
OPEN APP: Aplikacja „SongPal” nie jest
uruchomiona.
 Uruchom aplikację.
30PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Schemat połączeń/Instalacja
Lista części do instalacji








Ostrzeżenia
 Wszystkie przewody masy należy poprowadzić
do wspólnego punktu masy.
 Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami,
na przykład szyną od fotela.
 Przed wykonywaniem połączeń należy wyłączyć
zapłon samochodu.
 Przed podłączeniem przewodu zasilającego 
do złącza zasilania pomocniczego należy go
podłączyć do urządzenia i głośników.
 Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować
taśmą izolacyjną.
×2
Środki ostrożności
 Starannie wybierz miejsce instalacji, tak aby
urządzenie nie utrudniało kierowania pojazdem.
 Unikaj instalacji urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne
wstrząsy i wysoką temperaturę, na przykład
w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo
obok kanałów ogrzewania.
 Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używaj
tylko dostarczonego zestawu elementów
do montażu.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego
obwodu musi być wyższy niż suma prądów
bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
Kąt montażu
Urządzenie można montować pod kątem
mniejszym niż 45°.

 Ta lista części nie uwzględnia całej zawartości
opakowania.
 Uchwyt  i kołnierz ochronny  są fabrycznie
przymocowane do urządzenia. Przed
zamontowaniem urządzenia należy użyć
kluczyków odblokowujących , aby zdjąć
z urządzenia obejmę . Szczegółowe informacje
można znaleźć w rozdziale „Zdejmowanie
kołnierza ochronnego i obejmy” (str. 35).
 Nie wyrzucaj kluczyków odblokowujących .
Są one niezbędne przy wymontowywaniu
urządzenia.
31PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Podłączanie
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1
z pilota zdalnego sterowania
(nie należy do wyposażenia)*4


*2*8
Szczegóły: patrz „Schemat
podłączenia zasilania” (str. 34).
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Czarny
Czarny
Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Tworzenie
połączeń” (str. 33).
Przy bezpośrednim połączeniu z akumulatorem*9
Czarny
Żółty
z anteny samochodowej *7
*5*6
32PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
*1 Nie należy do wyposażenia
*2 Impedancja głośników: 4–8 Ω × 4
*3 Przewód ze złączem cinch (nie należy
do wyposażenia)
*4 W zależności od pojazdu może być konieczne użycie
przejściówki pilota przewodowego (nie należy
do wyposażenia).
Szczegółowe informacje na temat działania
pilota przewodowego można znaleźć w części
„Korzystanie z pilota zdalnego sterowania” (str. 35).
*5 Przewód wejścia mikrofonowego należy
poprowadzić tak, aby nie utrudniał kierowania
pojazdem. W przypadku prowadzenia przewodu
w pobliżu stóp należy umocować go uchwytem itp.
*6 Informacje na temat instalacji mikrofonu można
znaleźć w rozdziale „Montaż mikrofonu” (str. 34).
*7 W zależności od pojazdu do podłączenia anteny
może być konieczne użycie przejściówki
(nie należy do wyposażenia).
*8 Należy używać głośników o mocy wejściowej
RMS 50 W albo wyższej. Zalecane jest stosowanie
głośników Sony z serii XB.
*9 Jeśli prąd znamionowy bezpiecznika używanego
w samochodzie wynosi 10 A, połącz urządzenie
bezpośrednio z akumulatorem, aby uniknąć zwarcia.
Tworzenie połączeń
 Do złącza głośnikowego w samochodzie
1
3
4
5
6
7
8
Głośnik tylny
(prawy)
Głośnik przedni
(prawy)
Głośnik przedni
(lewy)
Głośnik tylny
(lewy)
12
ciągłe zasilanie
Żółty
13
sterownik anteny
automatycznej/
wzmacniacz mocy
(REM OUT)
Niebieski/biały
pasek
14
przełączanie zasilania
oświetlenia
Pomarańczowy/
biały pasek
15
przełączanie zasilania
Czerwony
16
masa
Czarny
Przy bezpośrednim połączeniu
z akumulatorem
Jeśli prąd znamionowy bezpiecznika używanego
w samochodzie wynosi 10 A, połącz urządzenie
bezpośrednio z akumulatorem, aby uniknąć
zwarcia.
 do metalowej części samochodu
Jeśli korzystasz z anteny automatycznej bez
przekaźnika, podłączenie tego urządzenia za
pomocą znajdującego się w zestawie przewodu
zasilającego  może spowodować
uszkodzenie anteny.
2
 Do złącza zasilania w samochodzie

Fioletowy

Fioletowy/czarny
pasek

Szary

Szary/czarny
pasek

Biały

Biały/czarny
pasek

Zielony

Zielony/czarny
pasek
 do dodatniego bieguna akumulatora
Uwagi
 Mimo podłączenia do przewodu zasilającego
samochodu urządzenie może nie działać prawidłowo
z powodu niedostatecznej mocy. W takim przypadku
należy podłączyć je bezpośrednio do akumulatora.
 Wszystkie przewody połączone z dodatnim
biegunem akumulatora powinny być chronione
bezpiecznikiem w promieniu 450 mm (18 cali)
od bieguna akumulatora i zanim zetkną się
z jakąkolwiek częścią metalową.
 Upewnij się, że średnica przewodów z akumulatora
podłączonych do samochodu (masa do podwozia)*
jest co najmniej równa średnicy przewodu
z akumulatora połączonego z radioodtwarzaczem.
 Podczas pracy przy pełnej mocy przez system
przepływa prąd o natężeniu ponad 15 A. Dlatego
należy upewnić się, że przewody podłączone do
zacisków +12 V i GND tego urządzenia mają średnicę
co najmniej 14 Ga (AWG14) lub powierzchnię
przekroju większą niż 2 mm².
Mniej niż 450 mm (18 cali)
Bezpiecznik (15 A)
*
Akumulator samochodowy +12 V
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących połączenia należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży.
33PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Subwoofer Easy Connection
(łatwe podłączenie subwoofera)
Odwrócone pozycje przewodów
czerwonego i żółtego
Czerwony
Istnieje możliwość podłączenia subwoofera
bezpośrednio do przewodu głośnika tylnego,
z pominięciem wzmacniacza.
Czerwony
Przedni głośnik
Żółty
Żółty
12
przełączanie zasilania
Żółty
15
ciągłe zasilanie
Czerwony
Subwoofer
Stacyjka bez położenia ACC
Uwagi
 Należy przygotować przewód głośnika tylnego.
 Użyj subwoofera o impedancji od 4 do 8 omów
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
jego uszkodzenia.
Zasilanie podtrzymujące
zawartość pamięci
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest
podłączony, obwód pamięci będzie zasilany stale,
nawet po wyłączeniu zapłonu samochodu.
Podłączanie głośników
 Wyłącz urządzenie przed podłączaniem
głośników.
 Użyj głośników o impedancji od 4 do 8 omów
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
ich uszkodzenia.
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń
i przełączeniu przewodów zasilających należy
podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących podłączania urządzenia, które nie
zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi,
należy skontaktować się ze sprzedawcą
samochodu.
Montaż mikrofonu
Aby móc prowadzić rozmowy przez zestaw
głośnomówiący, trzeba zainstalować mikrofon .
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą różnić się
zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się,
że wyprowadzenia są właściwie dopasowane,
należy skontrolować schemat pomocniczego
zasilania.

Złącze pomocniczego zasilania
Zaczep (nie należy do wyposażenia)

Typowe złącze
Czerwony
Czerwony

Żółty
Żółty
12
ciągłe zasilanie
Żółty
15
przełączanie zasilania
Czerwony
34PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Ostrzeżenia
 Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy
lub lewarka zmiany biegów stanowi bardzo
poważne zagrożenie. Należy zadbać, aby
przewód i inne części nie utrudniały kierowania
pojazdem.
 Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki
powietrzne lub inne wyposażenie amortyzujące
uderzenia, przed instalacją należy skontaktować
się ze sprzedawcą urządzenia lub samochodu.
Montaż urządzenia w desce rozdzielczej
Przed montażem upewnij się, że zaczepy po obu
stronach obejmy  są odgięte do wewnątrz na
głębokość co najmniej 2 mm.
1
Uwaga
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej  oczyść
powierzchnię deski rozdzielczej suchą ściereczką.
Wsuń obejmę  do wnętrza deski
rozdzielczej, a następnie odegnij
zaczepy na zewnątrz, zapewniając
dokładne dopasowanie.
182 mm
53 mm
Korzystanie z pilota zdalnego
sterowania
1
Aby korzystać z pilota zdalnego
sterowania, wybierz dla opcji [SET STR
CONTROL] w menu [SET STEERING]
ustawienie [EXTERNAL] (str. 18).

2
Instalacja
Przymocuj urządzenie do obejmy ,
a następnie przyczep kołnierz
ochronny .
Zdejmowanie kołnierza ochronnego
i obejmy
Przed instalacją urządzenia zdejmij z niego
kołnierz ochronny  i obejmę .
1
Zaczep


Chwyć oba brzegi kołnierza
ochronnego  i wyciągnij go.



PRZESTROGA
Podczas wyjmowania urządzenia z deski
rozdzielczej nie dotykaj jego lewej strony.
Radiator po lewej stronie jednostki zachowuje
wysoką temperaturę zaraz po jej użyciu.
Wsuń oba kluczyki odblokowujące 
między urządzenie a obejmę .
Po usłyszeniu kliknięcia, odłącz
obejmę od urządzenia.


Uwagi
 Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte
na zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie
przymocowane i może wyskoczyć.
 Upewnij się, że 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym 
są właściwie wprowadzone w otwory urządzenia.

2
Haczykiem do wewnątrz.
35PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Zdejmowanie i zakładanie panelu
przedniego
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Zdejmowanie panelu przedniego” (str. 6).
Resetowanie urządzenia
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Resetowanie urządzenia” (str. 7).
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik, należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym identycznym z prądem
podanym na poprzednim bezpieczniku. Jeśli
bezpiecznik przepali się, należy go wymienić po
sprawdzeniu podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się przepali,
może to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie.
Należy wtedy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów marki Sony.
Bezpiecznik (15 A)
Uwaga
Do wymiany bezpiecznika użyj odpowiedniego
narzędzia.
36PL
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
010COV.book Page 37 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\050BCO.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 38 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\050BCO.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 39 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\MEX-XB100BT_OI\PL\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 40 Tuesday, March 17, 2015 3:59 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych
informacji wchodzących w zakres pomocy technicznej
zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Już dziś zarejestruj on-line swój produkt:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
MEX-XB100BT
4-563-800-21(1) (PL)
Download PDF

advertising